1

PHÒNG GDDT TP BUÔN MA THUOT
TRUÒNG THCS PHAN CHU TRINHGIÁO ÁN LICH SU 7
BÀI 25: PHONG TRÀO TAY SON
PHAN IV: TAY SON DÁNH TAN QUAN THANH
Tiêt chuong trinh: 53
Thuc hiên tai: lop 7E truong THCS Phan Chu Trinh
Thoi gian thuc hiên: tiêt 3 ngay 31 thang 3 nám 2010
Nguoi thuc hiên: Thai Thi Hông Minh
Giao viên truong: THCS Phan Chu Trinh2

BÀI 25: PHONG TRÀO TAY SON
PHAN IV: TAY SON DÁNH TAN QUAN THANH
A/ MUC TIÊU BÀI HOC:
1. Kiên thúc: giup hoc sinh nám duoc:
- Vi sao quân Thanh sang xâm luoc nuoc ta, hanh dông ngang nguoc cua giác ngoai
xâm va su dê hen cua Lê Chiêu Thông. Dôi sach khôn kheo cua quân Tây Son o Bác
Ha.
- Nám duoc diên biên chinh va kêt qua cua chiên dich dai pha quân Thanh cua
Nguyên Huê.
- Nguyên nhân tháng loi va y nghia lich su cua phong trao Tây Son.
2. Tu tuong:
- Co thai dô cám thu be lù cuop nuoc va ban nuoc.
- Long biêt on nguoi anh hung dân tôc Nguyên Huê.
3. Ki nàng:
- Doc, vë luoc dô lich su.
- Ki náng mô ta, tuong thuât su kiên lich su.
B/ CHUAN BI DO DUNG:
- Luoc dô Tây Son khoi nghia chông cac thê luc phong kiên va quân xâm luoc nuoc ngoai.
- Luoc dô diên biên cua trân danh Ngoc Hôi Dông Da (Têt Ki Dâu-1789)
- Trich doan phim tu liêu vê lê hôi Tây Son.
- Tu liêu tham khao liên quan dên nôi dung bai hoc.
C/ HOAT DONG DAY VÀ HOC:
I.Kiêm tra bài cü:
Nguyên Huê dã thu phuc Bác Ha nhu thê nao? Vi sao Nguyên Huê thu phuc duoc Bác Ha?
II. Giói thiêu bài mói:
Sau khi Bác Ha duoc ôn dinh, Lê Chiêu Thông chay trôn sang Quang Tây(Trung Quôc) suc
cung luc kiêt Lê Chiêu Thông dac câu cuu nha Thanh. Chop lây thoi co, nha Thanh keo quân
sang xâm luoc nuoc ta, Nguê
III. Nôi dung bài mói:
Giáo án PowerPoint Giáo án Word

HOAT DONG CUA GIÁO VIÊN VÀ HOC
SINH

NOI DUNG KT CAN DAT


Giao viên thuc hiên kiêm tra bai cù
Câu hoi: Nguyên Huê thu phuc
Bác Ha nhu thê nao? Vi sao
Nguyên Huê thu phuc duoc Bác
Ha?


TUAN 29(29/33/4/2010)
TIET 53
Slide 1
Dáp án:
- Cho 25 van lính vê quê làmruông ngay sau chiên
tranh còn lai 10 van thay phiên nhau vê quê san
xuât.
- Các chúc quan trông coi vê san xuât nông
nghiêp: Hà dê sú. Dôn diên sú. Khuyên nông sú.
- Thuc hiên chính sách quân diên
- Câm giêt trâu bò bùa bãi. câmdiêu dông dân di
phu trong mùa gàt cây.
KiEM TRA BÀI CÙ
Câu hoi: Thòi lê so nhà nuóc dã thuc hiên
nhüng biên pháp gì dê phuc hôi và
phát triên kinh tê nông nghiêp?


3


(HS tra loi theo nôi dung bai dã
duoc hoc)
HS doc SGK
? Sau khi Nguyên Huê thu phuc
Bác Ha, vua Lê Chiêu Thông dã co
hanh dông gi?
(Hoc sinh tra loi theo y trong SGK)
GV su dung luoc dô chi duong tiên
quân cua quân Thanh vao nuoc ta
(4 dao: dao thu nhât do Tôn Si
Nghi va Hua Thê Hanh chi huy
tiên theo duong Lang Son ; dao thu
2 do Sâm Nghi Dông chi huy tiên
theo duong Cao Báng; dao thu 3
do Ô Dai Kinh chin huy tiên vao
nuoc ta theo duong Tuyên Quang
va dao thu 4 do Truong Triêu Long
, Li Hoa Long tiên danh Quang
Ninh. Ca 4 dao quân dêu nhám
huong tiên vê Tháng Long do Tôn
Si Nghi lam tông cgir huy.
Voi môt dôi quân dông dao gôm
thuy binh, bô binh, ki binh duoi su
chi huy cua cac tuong gioi, hiêu
chiên, lai duoc Lê Chiêu Thông
dân duong dây thât su la môt thu
thach rât lon cho phong trao Tây
Son.
?Truoc tinh hinh do, quân Tây Son
dã lam gi?
- Quân Tây Son o Bác Ha duoi su
chi huy cua Ngô Thi Nhâm va Ngô
Ván so lâp tuc hop ban kê danh
giác:
¹ Cho rut lui khoi Tháng Long.
¹ Lâp phong tuyên Tam Diêp-
Biên Son.
¹Cho nguoi vao Phu Xuân câp bao
cho Nguyên Huê
?Vi sao quân ta phai rut lui khoi1/ Quân Thanh xâm
luoc nuóc ta
a. Nguyên nhân:
- Lê Chiêu Thông câu
cuu quân Thanh.
- Cuôi nám 1788, Tôn
Si Nghi dem 29 van
quân chia lam 4 dao
tiên danh nuoc ta.

b.Su chuân bi cua
quân ta:
- Rut lui khoi Tháng
Long.
- Lâp phong tuyên
Tam Diêp Biên Son

Slide 5
Slide 2
Slide 3
Slide 6


Bài 20 : NUÓC DAI VIET THÒI LÊ - SO (1428 - 1527)
III.TINHHINH VÄN HÓA - GIÁO DUC.
a.Giáo duc:
- Dung lai Quôc Tu Giám.
TIET42:
- Mo truòng o các lô. Dao. Phu.
- Su dung sách Nho giáo làmnôi
dung hoc tâp và thi cu.
Khu nhà bia (Noi dung bia ghi
tên nhüng nguòi dô tiên si)
1.TINHHINHGIÁODUCVÀKHOACU
Nêu chính sách giáo
duc thòi Lê so? Nôi dung hoc tâp:
`su dung sách cua dao nho. chu yêu
có~Tú Thu (gôm có 4 cuôn sách):
- Dai hoc
- Trung dung
- Luân ngü
- Manh Tu
Và ~Ngü kinh¨ ( gôm5 tâp kinh )
- Kinh thi
- Kinh thu
- Kinh dich
- Kinh lê
- Kinh xuân thu
b.Khoa cu:
?Duói thòi Lê so khoa cu
duoc tô chúc nhu thê nào?
` Hê thông thi cu ( 3 kì)
Kì thi Huong --- Huong Công
(cu nhân)
Kì thi Hôi --- Tiên si
Kì thi Dình --- Trang Nguyên
--- Bang nhãn
--- Thám hoa
(Tamkhôi)
- Duoc tô chúc chàt chê qua 3 kì
(Thi Huong. thi Hôi và thi Dình).
?Nhà Lê dã tô chúc duoc bao
nhiêu kì thi và tuyên chon
duoc bao nhiêu nhân tài?
1hŭi Lê so tình hình giáo duc khoa
cŷPhát triên hon thŭi 1rân và dʼnt
nhiŝu thành tŻu rŻc rű: 1hŭi Lê so
(1428 - 1527) tô chųc duoc 2ô khoa
thi tiśn sî, lâv dô 989 trʼnng nguvên.
Riêng thŭi Jua Lê 1hánh 1ông
( 14ôô-1497) dã tô chųc duoc 12
khoa 1hi tiśn sî , lâv dô 5ô1 tiśn sî
và 9 1rʼnng Aguvên
Khoa cŷcác thŭi thšnh nhât là dŭi
Hông Dųc (Jua Lê 1hánh 1ông),
cách lâv Dô rũng rãi, cách chţn
nguŭi công bœng.1rong nuūc không
dê sót nguŭi taì, triŝu dình không
dùng lâm nguŭi kém.
(Lšchtriŝu hiśn chuong loʼni chi)

Bài 20 : NUÓC DAI VIET THÒI LÊ - SO (1428 - 1527)
III.TINHHINH VÄN HÓA - GIÁO DUC.
a.Giáo duc:
- Dung lai Quôc Tu Giám.
TIET42:
- Mo truòng o các lô. Dao. Phu.
- Su dung sách Nho giáo làmnôi
dung hoc tâp và thi cu.
Khu nhà bia (Noi dung bia ghi
tên nhüng nguòi dô tiên si)
1.TINHHINHGIÁODUCVÀKHOACU
b.Khoa cu:
- Duoc tô chúc chàt chê qua 3 kì
(Thi Huong. thi Hôi và thi Dình).
Lê xuóng danh nguòi dô trang nguyên
Trang nguyên nhân áo mü vê quê
Khu nha bia ( noi dát cac bia tiên si)
? Emcó nhân xét gì vê
tình hình giáo duc. khoa
cu thòi Lê so?

Slide 4
4


Tháng Long?
(Nhám bao toan luc luong, cho
thoi co danh dich)
GV gioi thiêu trên luoc dô phong
tuyên Tam Diêp Biên Son. Quân
bô dong o Tam Diêp (Ninh Binh),
quân thuy dong o Biên Son( Cua
Bang, Thanh Hoa) la phong tuyên
co chiêu sâu liên kêt thuy bô kha
vung chác.
?Khi tiên vao nuoc ta, thai dô cua
quân xâm luoc nhu thê nao?
(HS nêu nhung hanh dông cua
quân giác va thai dô án choi, dan
ap nhân dân cua Tôn Si Nghi)
?Em co nhân xet gi vê Lê Chiêu
Thông?
( Luôn cui, dê hen hs doc nhân
xet trong SGK - dây chinh la kêt
cuc cua ke ban nuoc)
? Nhân dân ta mong muôn diêu gi?
(Duôi sach quân ban nuoc va cuop
nuoc)
GV kêt luân, chuyên sang y 2.
?Khi nghe tin quân Thanh xâm
luoc nuoc ta, Nguyên Huê dã lam
gi?
? Viêc lên ngôi Hoang dê co y
nghia nhu thê nao.
( Thê hiên y thuc dôc lâp tu chu.)
GV gioi thiêu trên luoc dô duong
tiên quân cua Quang Trung ( Tu
Phu Xuân Nguyên Huê quyêt dinh
tiên quân ra Bác, trên duong di ông
tuyên thêm quân , dên Nghê An
ông tô chuc duyêt binh lon o Vinh
Doanh( N.An) tiêp tuc tiên quân ra
Thanh Hoa tiêp tuc tuyên quân va
lam lê tuyên thê. Trong loi du
tuong si , QT dã thê hiên quyêt tâm2/ Quang Trung dai
phá quân Thanh
- Thang 11/1788,
Nguyên Huê lên ngôi
Hoang dê, lây hiêu la
Quang Trung va tiên
quân ra Bác.


Slide 7
Slide 8
Bài 20 :NUÓC DAI VIET THÒI LÊ - SO (1428 - 1527)
III.TINH HINH VÄN HÓA - GIÁO DUC
1.TINH HINH GIÁO DUC VÀ THI CU .
2.VÄN HOC -KHOA HOC NGHE THUAT
a.Vàn hoc:
b. Khoa hoc
Su hoc
Dia lí
Y hoc
Toán hoc
- Dai Viêt su kí toàn thu
- LamSon thuc luc
- Hoàng triêu quan chê.
- Hông Dúc ban dô
- Du dia chí
- An Namhình thàng dô.
- Ban thao thuc vât toát yêu
- Dai thành toán pháp
- Lâp thành Toán pháp
Các nghành khoa hoc Tác phâm
- Dai Viêt su kí
- Các nghành khoa hoc: Lich su.
Dia lí. Y hoc. Toán hoc.. dat duoc
nhiêu thành tuu dáng kê (SGK).
c.Nghê thuât
- Nghê thuât sân khâu: ca múa nhac.
chèo. tuông duoc phuc hôi và phát
triên nhanh chóng.
? Nêu nhüng thành tuu
Khoa hoc thòi Lê so
qua bang sau?
? Thòi Lê so có nhüng
Ioai hình nghê thuât
nào ?
Ca mua
Hat cheo
Hat tuông
Thap tô

Nguyên nhân:
- Công lao dóng góp xây dung dât nuóc cua nhân dân
- Triêu dai phong kiên thinh tri. có cách tri nuóc
dúng dàn
- Su dóng góp cua nhiêu nhân vât tài nàng nhu Lê Loi.
Nguyên Trãi. Lê Thánh Tông.
Thao luân nhóm:
?Vì sao quôc gia Dai Viêt thòi Lê so
lai dat duoc nhüng thành tuu trên?

5

danh quân xâm luoc
HS doc SGK( doan in nghiêng)
?Doan trich trên thê hiên nôi dung
gi?
(HS tra loi theo y trong SGK)
Toi Tam Diêp vua Quang Trung
khen ngoi kê hoach rut quân cua
Ngô Ván So va Ngô Thi Nhâm. tai
dây ông dã cho mo tiêc khao quân
va tuyên bô tân công quân Thanh
vao têt Ki Dâu
HS doc loi tuyên bô cua Quang
Trung (SGK).
Vi sao vua Quang Trung lai quyêt
dinh tân công quân Thanh vao dip
têt Ki Dâu?
( Quan Thanh mê mai vui choi, sao
nhãng dê phong, chu quan, do la
thoi co thuân loi dê quân ta bât ngo
tiêu diêt ke thu)
GV chi trên luoc dô 5 huong tiên
quân cua quân ta
Trinh bay diên biên cac trân: Ha
Hôi, Ngoc Hôi, Dông Da.
( Dêm 30 têt vuot sông Gian khâu
tiêu diêt dôn tiên tiêu.
Dêm mông 3 têt bao vây Ha Hôi
Mo sang mông 5 têt tân công dôn
Ngoc Hôi?
?Vi sao tu dôn Ha Hôi dên Ngoc
Hôi chi cach co 6km ma phai 2
ngay sau moi tân công? (Nêu vi tri
chiên luoc cua dôn Ngoc Hôi)
? Dê danh Ngoc Hôi , quân Tây
Son dã su dung chiên thuât gi?
( 100 voi chiên, la chán báng gô,
quân rom tâm nuoc- cach danh
phôi hop nhanh, sang tao bât ngo)
?Chiên tháng Ngoc Hôi co y nghia
nhu thê nao?
- Tu Tam Diêp,
Quang Trung chia
quân lam 5 dao tiên
danh quân Thanh.
- Trong 5 ngay (tu 30
têt dên mông 5 têt ki
Dâu) quân Tây Son dã
quet sach 29 van quân
Thanh.


3/ Nguyên nhân
Nhà Lê so (1428 - 1527) dã tô chúc duoc mây khoa thi tiên
sï? Lua chon bao nhiêu nguòi Iàm trang nguyên?
B) 26 khoa thi tiên sï.Cho 89 nguòi Iàm trang nguyên.
C) 12 khoa tiên si. Chon 9 nguòi làmtrang nguyên
Ðáp án: D
A) 62 khoa tiên sï. Chon 20 nguòi Iàm trang nguyên
Ðáp án
D) 26 khoa tiên si. Chon 20 nguòi làmtrang nguyên
$9,79

1.TINH HINH GIÁO
DUC VÀ KHOA CU .
a. Giáo duc:
- Dung lai Quôc Tu
Giám.
- Mo truòng o các lô.
Dao. Phu.
- Su dung sách Nho
giáo
làm nôi dung hoc
tâp
và thi cu.
b. Khoa cu:
Tô chúc chàt chê qua
3 kì (thi Huong; thi
Hôi
và thi Dình).
III.TINH HINH VÄN HÓA - GIÁO DUC
2.VÄN HOC-KHOA HOC. NGHE
THUAT
a.Vàn hoc:
-Vaê n hoïcchöõHaùn tieáp tuï c phaùt trieån
Vaê n hoï c chöõNoâ m giöõvòtrí quan troïng.
Các tác phâm ( SGK )
`Nôi dung: Thê hiên lòng yêu nuóc sâu
sàc. niêm tu hào dân tôc...
b. Khoa hoc
- Các nghành khoa hoc: Lich su. Dia lí. Y
hoc. Toán hoc.. dat duoc nhiêu thành tuu
dáng kê (SGK).
c. Nghê thuât:
-Nghê thuât sân khâu: ca múa nhac. chèo.
tuông duoc phuc hôi và phát triên nhanh
chóng.
- Nghê thuât Kiên trúc. diêu khàc :Dàc sàc.
có phong cách dô sô. ki thuât diêu luyên.
Slide 9
Slide 11
Slide 10
Slide 12
Cách tuyên chon quan Iai duói thòi Lê Thánh
Tông diên ra duói hình thúc nào Ià chú yêu?
B. Dòng ho
C. Chon nhüng nguòi có công
Ðáp án: A
A. Giáo duc khoa cú
Ðáp án
D. Lâp bia tiên si dê ghi công.
$9,79
BÀI TAP CUNG CÓ

6


(La dôn quan trong co y nghia sông
con, mât Ngoc Hôi thi Tháng Long
không con kha náng giu, thê thua
dã rõ)
GV tiêp tuc mô ta trên luoc dô trân
Dông Da va kêt thuc chiên tháng.
GV chuyên y 3
Tiên hanh thao luân nhom:
? Suôt 17 nám (1771- 1789) chiên
dâu, phong trao Tây Son dã thu
duoc nhung kêt qua to lon nao?
?Vi sao phong trao Tây Son lai
gianh duoc nhung kêt qua to lon
do?
HS thao luân theo nhom, cu dai
diên trinh bay. Cac nhom nhân xet.
GV kêt luân cho hoc sinh ghi nôi
dung vao vo hoc
GV nhác lai vai tro cua Nguyên
Huê Quang Trung.
GV gioi thiêu va cho HS xem
doan phim tu liêu vê lê hôi Tây
Son, Lê Hôi Quang Trung cua dân
tôc ta nhám tôn vinh công lao cua
Quang Trung Nguyên Huê.
III/ DÁNH GIÁ HOAT DONG NHAN
THUC VÀ LÀM BÀI TAP
Giao viên cho hoc sinh cung cô lai
nôi dung toan bai dã hoc va tiên
hanh lam bai tâp cung cô sau:
Câu 1: Nguyên Huê lên ngôi hoang
dê, lây niên hiêu la Quang Trung
vao nám nao?
A.1787. B. 1788
C.1789. D.1790
Câu 2 : Nhung trân danh quyêt
dinh cua Tây Son quet sach 29 van
quân Thanh xâm luoc diên ra theo
thu tu nhu thê nao?
A. Dông Da Ha Hôi Ngoc Hôi
thàng loi và ý nghia
lich su cua phong
trào Tây Son.
a. Ý nghia lich su:
- Lât dô cac tâp doan
phong kiên Nguyên,
Trinh, Lê lâp lai thông
nhât dât nuoc.
- Danh tan quân xâm
luoc Xiêm, Thanh bao
vê duoc dôc lâp va
lãnh thô cua tô quôc.
b. Nguyên nhân
thàng loi:
- Phong trao duoc
nhân dân ung hô
- Su lãnh dao tai tinh
cua Quang Trung va
bô chi huy nghia
quân.


Dap an: B.
Dap an: C.
Slide 14
Nôi dung các tác phâmvàn hoc thòi Lê so phán
ánh diêu gì ?
B. Phan ánh lòng yêu nuóc. niêm tu hào dân tôc. khí
phách anh hùng. bât khuât cua dân tôc.
C. Phan anh niêm tu hào dân tôc.
Ðáp án: B
A. Phan ánh tinh thân yêu nuóc cua nhân dân.
Ðáp án
D. Phan ánh tinh thân dâu tranh bât khuât cua dân
tôc ta.
$9,79

Slide 13
Bia Vïnh Lång thuôc dia danh nào?
B. Thanh Hóa
C. Nghê An
Ðáp án: B
A. Hà Nôi
Ðáp án
D.Ninh Bình
$9,79

BAI TAP VE NHA:
Suu tâm tranh anh va cac mâu
chuyên vê cac Danh nhân xuât sác o
thê ki XV
Dan ta phai
biśt sŷ ta
Cho tuŭng
gŧc tich nuūc
nha Jiêt Nam

7

Buôn Ma thuôt ngay 31/3/2009
Nguoi thuc hiênThai Thi Hông Minh
THAO LUAN NHÓM

CAU HOI:
B. Dông Da Ngoc Hôi Ha Hôi.
C. Ha Hôi - Ngoc Hôi Dông Da
D. Ngoc Hôi Ha Hôi Dông Da
Câu 3: Tên tuong nao cua giác phai
khiêp so, thát cô tu tu sau khi thât
bai o trân Ngoc Hôi, Dông Da?
A. Sâm Nghi Dông
B. Tôn Si Nghi .
C. Ô Dai Kinh
D. Truong Triêu Long
Câu 4: Quang Trung tiên quân vao
Tháng Long thoi gian nao?
A. Sang mông 5 têt Ki Dâu nám
1789
B. Trua mông 5 têt Ki Dâu nám
1789
C. Chiêu mông5 têt Ki Dâu nám
1789
D. Tôi mông 5 têt Ki Dâu nám
1789
*Dán do: bai tâp vê nha: .
Lâp niên biêu hoat dông cua phong
trao Tây Son tu nám 1771 dên nám
1789 theo mâu sau dây:
Thoi gian Su kiên

Kêt thuc bai day.


Dap an: A.Dap an: B.
8
VI SAO QUÓC GIA DAI VIET THÒI LÊ
SO
DAT DUOC NHÙNG THÀNH TUU TRÊN?
TRA LÒI:
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
..............
%& .

.

.

  %%  ! %# % $. !'% $.l %"& % .

:3:  3g3 l.6:3%$.3 O9E .46:3%..34 2..96:.8 ..5.  2 ..3.33/39...3.8 3g329 9.J3...9.. 'K8. ..3  %.3...33.... 3.g29-G. :3: :H33393.. 5E6:3%.8 HG3. .33.HH:%3 l8E.38./3-3.3F4.39:983. 3 33..32..543974%$.8..% &  39...-E33.53..3/.9.8332 . 3-9.

3. 43529..6:32. /3-3.5433. %9:  %7J.9....33..&l ..24H36:.l3l.3.%$. . %$.E.973 E3.:9.34 .:.3 33/:3-.3 %.

2 : 3 /3 5: 9743 2. 6:H 83 :9 E.3 J3 .. 6:3 3 2 9 97: - -.9HH:%3 .4:3:9:5. 8.3 973 .934'K8. 3 .4 :3:9:5... .3 3 HH:%3. :3: 9:5..4 . E4.:3%.32.3. ::3:9:5. .H39. .: . 6:.3  .-.3":3% %7:3":.3F46:3 8.:.      . 3 33 -3 5E5 K 5.3 59. 5H3 3. 83 :9 33 35 H 8 l3 3 8 :3 33 8 %. .:.3 9. . 8.-.3297..934'K8...9738.3. .. 6:H 2 7:3 3.9. 3%. : /:3-2 E4E3!407!439 E4E347/  %l ' ' $ &%l%    $/0 %# : % H 8. 9.: ...3 .3.3 97.. %l'  297. .J3 8E. 3 3.3. 5E9 973 3 9 33 35 lE5 E3 4 . - .. 9 .. 9:-2 $.

46:39.3%:H3":..:93 904 .3 $/0  43. $ .4:3:  'K8.33$...3 998299 $/0  9E.. . .4393 E3":3 3 46:3 :32  .%K2..3 . .3 .9.  $979043/:3- .8397904 9743$ $/0 '8/3.: 93904 .HH:%3 /3 . 4. 9 H 8.3.3 49  /4$2l3.5-3 E3 9K3 K3 E4 /.3...3 :  .9.793. .43 49  /4 l3.O 3 3K .:.8  .$ $.9K3K3 O 6:3%$.3%7:43 J.43.O 33 F9 K .%.:.3. .E.6:3%.3 2K  ":3%$.393...  %% % 'f  %  '  .904 ..4543974% $.  4 4939/4%3$  .3:93.3..5-E4 .579:  ..HH:%3 .%g343/4%3 $293.2l5  3$.3  .   %7..  2 .l'%% $.7:  '29 6:3 3 42 $/0 9-3 --3 -3/.l'%% $.. 'g3859.4!:3.:.9.393 6:3.4 $/0  3./. .8 .::3:9:5. 479:%g343   5539:3%. 49/4%7.

.":3%.4 9 H . 93 8 %% % 'f  %  '  .32 . % H 8 l .3 9. 3 : K3 4.9 ..9. 9H3 33 3.  9# . 95 3 K 9 lK3 3 ... 4 E4 2 3 /:3.9 34 93 9 $. 9 9 3 8  # 97 3 3:H3 . l. 6:. H %E3 H:.%9 # 9 38 . " 8O9 3 9.H%E3%3 l. %7:3 /:3 - 4.3 :3g2 %3 $ 02. 8 /3 8E. - 4..9.9H8. . : !E9 97"3 3 9 %7 3 8E. 3 3 .E.% %.  ' 3 9# .3 9. 3. $ /3 8E. 9 .3. %7 3:H3 ..4. 97 : 3 .. -. :3 3 #H39 ':.9lK3 4.K 3 % ... % E2 97. 4. -.. ..2 4 93 E33. .E. K 2953 %.J38E. l4 ! % H 8 9K3 K3 E4 /$. 95 ..3 6:3. /:3..3.J : 3 -.9.. . 6:. 33 3:39: 3 .3 . 3 %73 :H3 3 ..          - $. $. . /3 -. /3 -.E..938 : 3 -.. 3H: K 9 . 33 39. 3 ":. 9 .E.9. #9:%g3 43 5539:3 %.:3-.  l# 7 7 .9.. 9 3 : 93 9 : 7. l4 ! $ /3 8E.3 4.3 3.E. 4.-. .4..3 .:6:3%. 2 .2 .  .O . 95 . 9:3 .E4 /. ..3 ... K 9 .O . 3 ":. :H333 HH:%3.9 . E4 /. % E2 97. 7 /:3.: . 9 9339 9 3/. 6:39. E4 /.3 /. 3H:%3 8%3 #3 l ':. .E..2l5 3$.338 .9H8.9lK3 %733:H333E42 973 3:H3 .K %.K 97%E2 3 /3 2 3 F2 %. 6:H :3-.. 9H3 33 3. . 93 8 . 4 E4 2 3 . 4 34 .3 4 .:3 .3    .3 3 K 39 9.3 %743 3 . 9.

3..... 3 94 9...H3343 .O..":..O33F9K..6:3-E33..3 936:3..l '9 .. % H 8. 9:9 43 97: 6:.. 8 6:. 9: E3 $ 3: 93 l '9 8 J 943 9.38 "% 936:992      .59.2K3 9g3 34 973 3.9. . 9..O 3.:8:H399-E ..959.. 33 4. E3 . 9 . HG3 8 .../:9-33'3 4.. '9:97H3.J39 .H  :3%7 H%E3%3   %g343 2-4943...3 ":3 - O3%.9. 3. 52 E.  % 'f   %  ' % 'f  %&% .33939:97H3 :H333 3.3 9. 6:32.3..33 F99743$ .2$. '9:97H3.936:37.E..l'%% $.O 33 9:9 3:. . .973.5 3. 3/39..3 . 9 H 8.2. 5E9 .%3$ 2.E. 97H3 ..3 .:38. .3%7:3 % !:3:3:6:9 3 936:37.46:. . .43.934 %3 9.. 539:3 .l'99H8.33/3 %7: 54339397 .  3 3 $ O3O5. 9E . 29:H39 %743/ 9.3 . .  9 . . .4 O3O5/3 93.O3 . 6:3. %.J . .32 ..3 3 9:39H26:3 33 39. 3 %. 3 E533/3. . -3 4 K3 3 9:9 l. 4. 5.2.9E g3.. J 9:3 .9 94E9 : l 93 94E3 5E5 %4E3 ..3O.3  30936:3%.. %E.9:36:3. .O . 93. :3: 2 K '.993g33. $ . H: 33 93 9: - 4.-E33. . J .. E99:3 5 93 %4E3 5E5 E9. .3:33. 53 9:3%.. 83 l. 33 4.. 'g3 ..: %4E3 8 J l.G4 %E59        $/0   %4:33O2 'K 8.3.HH: %3 :3.2432:3 :K l:8. '9:3 .2l53$.934 $3H:333 3...-3 8.3 .2l5 3K3 6:39 O33$.3 3 959.3O.         $/0    .3.G4 3.. .

3 %E3.":.3%7:3 5E6:3%.

 :3:H33 43 : ":..             .3%7:3.93 6:37.

9 93 8 3. .2923.36:3%. 9 93 8.:. ' . 9 H %E3 %3 /3 7. H:.9:H3-93. - 4..E. K3 9. 8.9.39:9K .H 4M . 2 973 3:H3 93 8 3 3. %4E3.973 . 6:32 493 E36:3%..2l5.. 9:3 .3.3%7:3 0334.. 34 . 3.3 8/3. .:.3 /.8: 8. .3 6:.. 6:.5. 90E 9:M 5.6:39... E..36:3 %. 93 8 3 3. 2 97J 6:.E.":. 93 8 3 3.3 E.3 -. - 4. 9 . 93 8  .52 $ /3% 33H:3.97H3933/:3 K $97904 9743$ %%.3 %7:3 $ 'K8.. 9:9 9:983:.-93 9H:/99 '.3 8E394-93 393.4 33 53 .9E. 8E3239993.3 H:... /. .97J .46:3 .":. 4 .4.796:3. 3. K 9..3 5 -. l3l. lH2 99.O225 38.49 3 3.3 O 9.E.:. 4.3 3 ...%K2 9 3 . 4.3. 2 973 3:H3 lE5 E3 lE5 E3 $9. .3 . 9970 3 ' .H 4M .9lK3  % 'f   'f  %&% . 3 5 .. 'K8..3                . 8 9:9 H::3  $/0   %! E.429. . 3  3 33 3.8 l..   9 . 95 .$ 4333H3 l4397J. %7K3-/3-3. 3":.97H3.2.3.. 2 973 3:H3 4..  $/0  %  '  .393 6:3.O 543. 5E99733. ..334. E4/.3 .E. 'g3..:293.3%..":.8. .39 ..9:H3-.4. l E3.6:. .3:939: E3 $ .4.983E3: 9H:/9 3939H: lH22399-.3974M 3 .G4 9:3 .3 6:F98. 6:3% $.4 E4 23/:3.. 329 4/39. 2 973 3:H3  4.4/5 99: ":. 2 4.J .E. $ .% E2 97. . 9.3 %7433 9 99 32399 : 6:3%$. E3 553. 2 973 3:H3 4.9:3 6:39.79   $/0   H 8..3 .3 lE5 E3 lE5 E3 $9. % .... :  E4 /.79    $/0  E36:32.O3 9:9397.36:3%.4 3H: 3.934 %%.3%7:3. 3 .l.. 3 E.O 3.32H2.2l5 ":.3-3 6:37.3%7:36:9 393..499: $ . l4 ! $ /38E.O ... 'g3$.

:H333  .

3 32 9 4 /3 9.:. '3 g3 9:. .E.. 9J.4..99. - 9 8 4 9 3 .. 52 . lE5 E3 lE5 E3 $9.3 3 -9 :9 ..3 3 . 7 '959. . 973 l3l.79  %!'  $.  9 '  5 3 9. /3 9. .3O233F9 '9:3.79  $/0   . /:3.% $. 33 /3 !3 E3 3 H: 3.33g3 99:.3.3 29.: 92 97.3973. !3 E3 93 93 : 97. 32 9 4 /3 9.. .g3 .3 : 543974%$.3 -9 :9 .2 3 '"9   36:. !3 ..2997H3.:3 .. . /. J 5E..3%7:3.3 3 .3 33 :9 8.4$02 43529.4543974%$. '3..9../3 9.9K%g343 3.:3 %3394:33O2 $:93g2  .3%7:3 '9:.393 '.97. /397K3- E..3293.  3 3 K3 lE5 E3 lE5 E3 $9.3%7:3:3: .O 3.4. .:3 :":.83 .3 9: ..3 34 $/0    %. 5E3 E3 : K  !3 E3 93 93 H: 3.4..3 ":..E. 9E. 9..E. 9. .833 /:3. /3 9. 3 ...3 O.3396:94334 'K8.3396:943 O $94:39043O2 .3. ":. 2: . 9 H 8.

 -..3-4 .543 974%$.. . 3.%$.H2 %.l  %l %'  %! 93.95 43 5433:3 %73 H593 39 93..32. 6:3      E4.934 l3l.":.E.904  993. .36:32 .3.. lE39. 39.H3.36:F98.8 9 .8.3 lE5E3 6:3%. 3/:3943- .3 ./37.  .4. ..:3. 3..3.83.3%7:3.8..: ::3:H3343  3H3:":..93 lE5E3 32-95. ..3%7:3 .96:...43g234       :3973 E36:9 3. 33/33 $3 499K3 .. - :H333 93 !43974 .5.

334 $E32399:3g2  %7.543 974%$..3%7:43 :":.. l3l.2399:3g2  :2399:3g2  %2399:3g2 3/-95..334..998.3 $3  99.-/   :3.:99  -973.9:93. l3l.  .5 58 99.: %.3%7:3936:3.4 %g3439.393g2 33g2 9042:8. l3l.3 53H3-:49 3. . lE5E3  :%H39.. l3l.   .  $2l3  %3$   l3 lE5E3  %7.

.

9. .3  %E%33 % &  &  .

% %&%# %#           .' $ "&l'%% $. l%l.