P. 1
Mau 1-KND_Don Xin Vao Dang

Mau 1-KND_Don Xin Vao Dang

|Views: 1,153|Likes:
Được xuất bản bởiHanamese Monkeyxote

More info:

Published by: Hanamese Monkeyxote on Nov 08, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi uỷ: ..................................................................
Đảng uỷ:.................................................................
Tôi là:......................................................, sinh ngày … tháng … năm ……
Nơi sinh:..................................................................................................................
Quê quán:.................................................................................................................
Dân t!:...................................................Tôn giá":
................................................................
T#$nh % h&! '(n:.....................................................................................................
Nơi ) hi*n n+y:........................................................................................................
Ngh, nghi*-:
.................................................................................................................................

Đơn '. !ông tá!:......................................................................................................
Ch/! '0 !h1nh quy,n, %"àn th2:..............................................................................
3à" Đ"àn th+nh niên Cng sản 45 Ch1 6inh ngày … tháng ... năm .........
t7i:............................................................................................................................
Đ89! :;t là !ảm t$nh Đảng ngày … tháng … năm …… t7i !hi <........................
.................................................................................................................................
Qu+ nghiên !/u Đi,u l* Đảng Cng sản 3i*t N+m= %89! s> giá" ?0!, <5i
?8@ng !A+ !hi < 'à !A+ tB !h/! Đ"àn tôi %C nhDn th/! %89!:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi nguy*n t#ung thành 'Ei lF t8)ng 'à m0! tiêu !á!h m7ng !A+ Đảng,
-h(n %(u h"àn thành tGt nhi*m '0 %89! gi+", :/ng %áng là %ảng 'iên !A+ Đảng
Cng sản 3i*t N+m.

Phủ Lý, ngày … tháng … năm ………
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->