P. 1
Quy Trinh Cong Nghe San Xuat Giay

Quy Trinh Cong Nghe San Xuat Giay

|Views: 813|Likes:
Được xuất bản bởiangel_1925

More info:

Published by: angel_1925 on Nov 09, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

KHÁI NI M CHUNG V CÔNG NGH S N XU T GI Y ng ngày: 22:07 13-04-2010 Th m c: Paper hi u c công ngh s n xu t gi y c n ph i hi u và tr l i c các khái ni m : s n xu t gi y làm gì, gi y cs n xu t t âu và s n xu t gi y làm gì.

S n ph m gi y c phân lo i theo :

· M c ích s d ng : gi y vi t, gi y in, gi y báo, gi y bao gói, bao bì, bìa, các ± ton, gi y tissue, gi y v «. · · · Ph tr ng : gi y tr ng m t m t, 2 m t«. láng: gi y láng m t m t, 2 m t«. ng pháp s n xu t : theo ph ng pháp acide,ki m tính«

· nh l ng : gi y m ng (< 60 g/m2 ), gi y dày (t > 60 - < 120g/m2), bìa ( t 120 ± 150 g/m2 ), các ton m ng ( ³ 120 - £ 200 g/m2 ), carton dày (> 2 00 g/m2).v.v« hi u c các khái ni m này tr c tiên c n hi u c các mô hình s n xu t gi y và các b c chính c a công ngh s n xu t. Thông th ng công ngh s n xu t gi y qua các công o n chính :

NGUYÊN LI U : ó chính là ngu n s s i cellelose trong th c v t, hay t t c nguyên li u có ch a cellulose. Ví d : g , tre, n a, bông, ay« và

Sau ó qua các công o n ép. TMP«). cacton c (OCC)« · I U CH B T : Là công o n ch luy n b t. i vào thùng u ( còn g i hòm phun b t ). hay có nhà máy ch s n xu t giây t b t mua v . t ây b t c phun lên l i ( có th l i tròn. OCC) t nguyên li u tái sinh nh : gi y báo c (DIP). ph i ch các lo i b t. có nhi u ph ng pháp : c h c (nh b t mài. · S N XU T GI Y : Là công o n s n xu t chính hình thành t gi y theo yêu c u k thu t và ch t l ng sau khi b t qua i u ch ph i tr n. ây là công o n quan tr ng nh t không th thi u trong b t k dây chuy n công ngh s n xu t gi y nào. hóa h c (b t Kraft. .« theo yêu c u s d ng. T b t gi y sau khâu i u ch . BCTMP«). · S N XU T B T : Ch bi n b t gi y t nguyên li u gi y. hay th c p )«.ngay c ngu n gi y v n thu h i (còn g i là s s i tái sinh. b t bán c ± hóa (CTMP. bao gói. Ch ng h n : có nhà máy ch s n xu t b t là thành ph m chính. sulfite«). ngoài ra còn có b t tái sinh (DIP. dán nhãn « Nh ng tu theo qui mô ho c tu theo m t hàng s n xu t mà m i dây chuy n công ngh có th ch n l a m t công o n hay t t c s n xu t kinh doanh. s y khô và cu n. dài« ) thoát n c hình thành t gi y t. và các hóa ch t t yêu c u ch t l ng và c tính s d ng c a t ng lo i gi y. · HOÀN T T : ây là công o n cu i cùng khi s n ph m gi y hoàn thành nh : c t cu n. A3. hay ram theo kh A4.

g m công ngh s n xu t b t DIP. Công ngh s n xu t b t DIP S l c : m c tiêu là ch bi n gi y ã qua s d ng thành b t gi y có th s d ng nó nh m t nguyên li u chính làm gi y.v« cho dù v i qui mô nào thì lý thuy t c b n v s n xu t b t gi y. Trong tài li u này ch gi i thi u v ph ng pháp lo i b m c in b ng tuy n n i (công ngh ang áp d ng t i Tân Mai) Mô hình t ng quát v dây chuy n s n xu t b t DIP b ng ph pháp kh m c tuy n n i : ánh rã Tách lo i t p ch t Tuy n n i ( lo i m c in ) ng . plastic«) và hóa h c nh lo i b m c in ra kh i h n h p b t. hi u khái ni m v s n xu t b t gi y và gi y. Các công ngh s n xu t Gi y và B t Gi y Trong gi i h n tài li u này. và s n xu t Gi y. gi y và c tính s d ng c a s n ph m là h t s c c n thi t. Hi n nay trên th gi i có 2 ph ng pháp tách m c in là : ph ng pháp r a (washing de-inking) và ph ng pháp tuy n n i (floatation de-inking). CTMP. t c là tách các thành ph n s s i và phi s s i riêng bi t nhau thành b t gi y. ch có th nêu v n t t các công ngh s n xu t chính mà hi n nay Công ty Gi y Tân Mai ang áp d ng. v.hay có th s n xu t t b t n gi y thành ph m. Có th tách lo i các thành ph n s s i và phi s s i b ng tác nhân c h c (nh lo i cát.

5 Nhi t qu y : dùng n c nóng ( c xông h i b ng h i o c 0 qu y b t nhi t t 40 ± 60 C Các hóa ch t s d ng : + Ch t kh m c : còn g i là de-inking agent. làm tác nhân chính liên k t các h t m c có trong nguyên li u sau khi c tách nh tác nhân là soude. + tr Sodium silicate (Na2SiO3): dùng làm ch t n ng nh pH và môi . ng th i k t h p v i m t s hóa ch t và nhi t tách thành ph n liên k t hóa h c trong gi y v n.Cô c T y tr ng Công o n qu y gi y v n : M c ích : là công o n u tiên ánh rã b t gi y v n. s s i v i m c và các thành ph n liên k t khác ).. + Ch t càn hóa dùng làm c t che các ion kim lo i n ng có trong ngu n n c hay nguyên li u. t tác nhân c h c tách các thành ph n liên k t s s i v i nhau. + + + n + N ng Thông s công ngh : qu y : qu y n ng cao t 12 ± 16% pH qu y : 9 ± 10. hóa ch t th ng dùng là DTPA. + Caustic soda (NaOH): t o môi tr ng pH và phá v các thành ph n liên k t trong s s i b t v i nhau (s s i v i s s i.

th ng là 5 ng n. t o thành b t.+ Hydrogen peroxide (H2O2) dùng làm ch t ch ng ngã màu c a b t do ki m t o nên Công o n tách và phân lo i t p ch t : M c ích: là công o n tách lo i các t p ch t có trong nguyên li u. Công o n r a và cô cb t: Công o n này ch y u là r a b t nh lô l i d ng tang quay và cô c b t t khô n 25% b ng thi t b ép b ng m n (Belt .v« Các thi t b chính : + Thi t b tách t p ch t : còn g i là Hydapurge. thi t b này có nhi m v tách các t p ch t không hòa tan trong dung d ch b t. h p th các h t m c kháng n c và các bong bóng khí làm n i chúng lên b m t. Nguyên t c : xà phòng không tan. cát. Vi c lo i m c và các c u t khác c di n ra trong các ng n làm n i (floatation cells). m cao su. nh nh : các bao nylon.. r i c lo i b ng tác d ng c h c (g t b ng gàu múc). á. dung d ch b t c t o b t làm n i các h t m c l n l t i qua các t ng và s ch t t . n ng nh . s n«. Công o n tuy n n i : ây là công o n quan tr ng ± mà trong công ngh s n xu t b t DIP ng i ta g i là DAF (Dissolved ± Air ± Floatation). T p ch t n ng c th i xu ng d i và nh c th i lên trên + L c n ng có t tr ng n ng cao : ây là thi t b l c ly tâm tách t p ch t + Sàng áp l c : còn g i là sàng tròn. B t i vào t ng 1 và ra t ng 5. là thi t b tách các t p ch t có kích th c l n ( giai o n này còn g i là sàng thô ) I. ( xem hình ) II. b ng keo«v.

D m cr a s ch. do thành ph n nguyên li u là gi y v n khá c nên tr ng th ng là không t yêu c u nên c n ph i t y tr ng thêm t ng ch t l ng s d ng. ph m màu«. ng th i do các thành ph n còn sót l i tr ng các công o n tr c s làm t i màu c a b t nh : ki m.. G c t n tr bóc v và ch t thành d m m nh có kích th c qui nh.5 ± 11.«). Trong công o n này ch y u là t y tr ng nh hóa ch t t y và nhi t · · Nhi t Các hoá ch t trong t y tr ng : H2O2 : là tác nhân t y tr ng NaOH : ch t t o môi tr òng pH t y Na2SiO3 : ch t n i u ki n t y : t y : t 2 70 ± 80 oC nh pH t y : 10.CÔNG NGH S N XU T B T CTMP S l c : b t gi y c s n xu t t g thông ( hay b ch àn. Vì trong x lý ph i dùng t t c các lo i hóa ch t (ch y u t h qu y). m c dù có x lý b ng H2O2 nh ng v n còn t p ch t hay các ph m màu còn l i trong dung d ch b t do tác d ng c a n c (nh c ng c a n c. Tuy nhiên. qua th m th u b ng hóa ch t. nên r t c n ph i t y tr ng giai o n cu i tr c khi s d ng tránh b t ngã màu. Công o n t y tr ng : B t sau khi kh m c và cô c t khô 25%. nghi n d m b ng .0 A. do ó vi c r a b t là r t c n thi t. n u có tr ng phù h p cho lo i gi y nào ó thì có th pha loãng b m i s d ng ngay. gia nhi t.) b ng ph ng pháp hóa nhi t c ( b t CTMP ).Press). III.

Na2SiO3« Gia nhi t d m làm m m d m m nh Nghi n d m tách riêng bi t các s s i T y lo i các ch t mang màu. Th m th u d m m nh b ng hóa ch t phá v các liên k t t bào g v i nhau.« S n xu t d m m nh R a-Th m th u-Gia nhi t d m Nghi n Sàng ± l c Cô I. th ng là H2O2. cô c và t y tr ng ( n u tr ng th p ) · Mô hình Công ngh s n xu t b t CTMP : Nguyên t c chung vi c tách lignin trong g di n ra .máy nghi n iã. Công o n s n xu t d m m nh : c ± t y t ng . hoá ch t này th ng là NaOH. qua h th ng làm s ch phân lo i ( sàng ± l c ). hoá ch t th m th u vào các mao d m c a t bào g liên k t v i thành ph n lignin trong g . O3.

và quay trên các con l n b ng bánh xe cao su.Sau khi r a s ch a qua b t ph n th m th u d m: .5 m. . máy ch t d m là m t thi t b mâm quay trên ó c g n các dao ( g i là dao bay ) và m t dao ngay u vào c a máy ch t. Mâm dao bay c t l ch tâm t o thành l c c t r t l n c t g thành d m m nh. dài t 1 ± 1. T i cyclon d m m nh c tr n u và h i s ng n c phun vào tránh t o b i c a các m nh v n nh th i ra ngoài không khí. c a vào công o n ch t d m theo qui cách: 25 x 10 x 3 mm ( dài x rông x dày ) ( qua máy ch t d m d ng mâm dao c t l ch tâm) sau khi c bóc v làm s ch. thành thùng là m t ng kim lo i có khoang l . t « r i c i u ph i vào máy ch t d m m nh. bên trong có các g b ng kim lo i nhô lên thành tang ( dao bóc v ).G thông 3 lá có kích th c: F 8 ± 45 cm. G c a vào và tang quay s t o l c ma sát g ± g và g ± dao.D m t bãi ch á c các b ng t i a vào bình gia nhi t s b o o v i nhi t t 75 ± 95 C làm ch y các thành ph n bám dính vào d m m nh nh m thu n lo85i cho công vi c r a. II. D m m nh c r i xu ng sàng rung 3 c p l i phân lo i d m. Tang bóc v là m t thùng hình tr . v c bóc ra và r ira ngoài tang và g s t nh ti n v phía tr c.D m 60% c qua máy r a s ch và ép v t c t m ng u 40 ± . Công o n r . nh cánh qu t g n trên mâm dao s th i lên cyclon. á. · Máy ch t d m: sau khi c bóc v s ch g c các b ng t i con l n vòi phun n c r s ch cát. th m th u và gia nhi t d m m nh: . D m m nh c s n xu t qua các thi t b chính: · Tang bóc v : g c a vào tang bóc v làm s ch v cây tr c khi ch t d m.

Các a có c u t o dao khác nhau v r ng ( ng c nhau ). . nghi n t 25 ± 35oSR · Nguyên t c làm vi c c a máy nghi n a: vi c nghi n c th c hi n do 2 a ph ng. Công o n nghi n d m ± b t: Công o n này th c ch t dùng iã nghi n chà sát phá v các liên k t trong g thành các x s i riêng bi t thông qua l c ma sát.75oC § Sodium sulphite (Na2SO3) : là tác nhân th m th u d m tách lignin trong g làm § Ch t càn hóa (DTPA): dùng che các ion kim lo i n ng có trong g và n c.5 ± 2.Sau th m th u d m c qua bình gia nhi t b ng h i n c v i o nhi t >93 ± 100 C làm m m d m m nh và lo i các h p ch t lignin. Có 2 giai o n nghi n: · Nghi n t 1 ( còn g i là nghi n d m hay primary refiner) : nghi n có áp l c b ng h i n c v i áp su t nghi n t 1.5 bar nh m tách r i liên k t trong g thành các chùm x s i. nh m tinh ch nh và tách các chùm x s i thành các x s i riêng bi t. N ng sau nghi n 40 ± 50%. gây nh h ng cho công vi c t y tr ng b t. . Do l c ly tâm làm cho b t v ng ra t khu v c nghi n gi a 2 a ra ngoài vành a và ra v máy r i theo ng i ra.+ Nhi t + Hoá ch t: th m th u : 70 . trên a có các g g i là dao nghi n. III. nghi n kho ng 15±25oSR. n ng nghi n t 20 ± 25%. Trong máy nghi n a v i 1 a quay thì b t ( ho c d m m nh) c a vào m t ng tâm a c nh. · Nghi n t 2: ( nghi n th c p hay secondary refiner) c ng là nghi n a nh ng nghi n áp su t th ng.

IV.Nguyên lý làm vi c c a l c ly tâm : thi t b là m t ng hình côn. sàng áp l c có m t lô quay. . B t không h p cách c gi l i và nh cánh qu t kéo xu ng bên d i ra c a th i. vi c làm s ch b t là c n thi t. á còn l n trong b t. B t qua h th ng sàng có ng u x s i cao h n. s n. Công o n sàng ± l c b t: B t qua công o n nghi n v n còn có nhi u d m ch a nghi n hay nghi n ch a tách h t t o thành các chùm. b t th i t 1 ti p t c a vào x lý t 2. § L c b t : dùng h th ng l c ly tâm lo i các t p ch t n ng nh : cát. hi u q a sàng c n chú ý n ng b t và chênh l ch áp su t vào ra c a dung d ch b t. trên lô này có các m c nhô ra hình bán c u. còn t p ch t n ng s r i xu ng áy th i ra ngoài. L i sàng g n trên m t khung có rôto quay t o l c ly tâm. b t t t t 2 a v x lý t 1 và c ti p t c b t th i c p sau cùng c th i b ) tùy theo c tính b t c n x lý. bó x s i. Bot vào sàng ti p tuy n v i sàng nh l c ly tâm và b t h p cách i qua l i sàng và c tháo ra c ng ti p tuy n v i l i sàng. ng i ta th ng b trí các l c ly tâm liên ti p nhau và t o thành t ng c m l c và ng th i c ng b trí nhi u c p l c: l c 3 c p. B t h p cách có t tr ng nh s nh l c ly tâm b n lên trên theo h ng tâm c a ng thi t b . á«. Nguyên lý làm vi c c a sàng áp l c: còn g i là sàng tròn hay sàng ly tâm. hay các m u m t trong g và cát. làm s ch ng i ta s d ng h th ng sàng áp l c và l c ly tâm nhi u c p (còn g i là l c côn hay l c cát«) § Sang b t: dùng sàng tròn (sàng áp l c) lo i các t p ch t có kích th c l n: bó s i. nh m t o ra s xáo tr n và rung p ng u dung d ch b t kh p l i sàng. b t gi y i vào thi t b theo h ng ti p tuy n v i thành ng và nh áp l c b t xoáy l c ch u m t l c ly tâm. Do ó. . d m s ng m u m t ch a nát ho c tách h t trong qúa trình nghi n. 4 c p «(b t t t c p 1 là b t a vào s n xu t.

IV. § T y tr ng : b t sau cô c th ng có tr ng th p h n nhu c u s d ng c n ph i t y có tr ng phù h p cho vi c s d ng. Quá trình cô c chính là vi c tách n c kh i b t làm t ng n ng b t. hút n c c a dung d ch b t bên ngoài tang vào bên trong lòng tang.Thi t b cô c: là tang quay lô l i. n c thoát vào bên trong vào các nang thoát ra ngoài d i tác d ng c a l c hút chân không. c n ph i cô c qua h th ng tang quay lô l i thoát n c cô c b t > 9% nh m thu n l i cho vi c t y tr ng và l u tr . b t c lô ép ép dính và dao c o bóc b t ra kh i lô ép. Công o n cô c và t y tr ng: § Cô c b t: sau l c b t có n ng r t th p 1 ± 1. dung d ch b t i vào thi t b nh lô l i quay. . Các hoá ch t và i u ki n t y b t: Các hoá ch t trong t y tr ng: § H2O2: là tác nhân t y tr ng chính NaOH: ch t t o m i tr Na2SiO3: ch t n i u ki n t y: Nhi t t y: t 70 ± 80oC ng pH t y nh pH và ph n ng t y b t pH t y: 10. khi tang quay gu ng n c bên trong s chuy n ng t o nên l c hút r t l n.2%. L c hút chân không c t o ra là do chênh l ch m c n c bên trong lòng tang và m c dung d ch b t bên ngoài t o nên. CÔNG NGH S N XU T GI Y .5 ± 11 C.

carton. gi y photocopy.« có các nh l ng t : 48 ± 230 g/m2. gi y bao gói. gi y in. gi y vi t.« Mô hình chung c a công ngh s n xu t gi y: b t sau s n xu t qua khâu i u ch b t ph i tr n các lo i b t và các hóa ch t ph gia c b m a vào thùng u phân ph i lên l i thoát n c t o thành t gi y. qua ép. s y và cu n L Ép i Cu n Cán láng S y Hi n nay Công ty gi y Tân Mai có 3 dây chuy n s n xu t gi y xeo l i dài v i các m t hàng chính c a công ty: Gi y in báo.ng Có nhi u các t o thành t gi y do c tính c a máy gi y mà i ta th ng g i là máy xeo tròn. · · · Dây chuy n máy gi y s 1: S nl ng : 30 t n/ ngày S n ph m chính: gi y vi t. máy xeo l i dài. gi y h p. in các lo i Công ngh : s n xu t c 2 môi tr ng acid và ki m tính .

bao gói « · · · Công ngh : s n xu t c 2 môi tr Dây chuy n máy gi y s 3: S nl ng: 150 t n / ngày ng acid và ki m tính S n ph m chính: gi y in báo. gi y h p carton. in các lo i. công o n này nh m ch luy n l i b t cho t yêu c u v k thu t cho t ng lo i gi y. Ph i ch các lo i b t : thông th ng khi s n xu t gi y ng i ta ít khi s d ng 1 lo i b t mà ph i s d ng nhi u lo i b t khác nhau có c tính k thu t khác nhau ph i tr n nh m t m t s ch tiêu nào ó cho s n ph m c n s n xu t. gi y vi t và in các lo i o n i u ch b t: I. hay qu y l i n u mua b t th ng ph m.· Dây chuy n máy gi y s 2: S nl ng: 30 t n/ ngày · S n ph m chính: gi y vi t. ph i tr n các lo i b t nh m m b o v các tiêu chí nh : giá thành. ng th i c làm s ch qua sàng ± l c b t dùng h th ng sàng áp l c và h th ng l c ly tâm. k thu t« và còn là n i pha ch các ch t ph gia c n thi t cho t ng lo i gi y. Các hoá ch t và công d ng chính trong i u ch b t: . Các nhi m v trong công o n: Tinh ch nh l i b t: b t sau s n xu t hay mau v c n ph i nghi n l i có nghi n thích h p chho t ng s n ph m yêu c u. Gia ph li u: Tùy theo t ng lo i gi y và nhu c u s d ng mà ng i ta s có t ng ch t ph gia thích h p. Công Là công o n quan tr ng nh t trong quá trình s n xu t gi y.

Công o n l i ± hình thành t gi y: . Các ch t n th ng dùng: CaCO3 ± dùng trong môi tr ng trung tính và ki m tính. · Ch t keo nh a : dùng làm ch t kháng n c cho gi y ( ch ng th m n c) v i m t s gi y c n kháng n c nh : gi y vi t. · Màu : nhu m màu nh m t o màu s c mong mu n c a t gi y. ng th i c i thi n tính quang h c c a t gi y. Kao lin. ng u và gi m giá thành. láng. t ng b n khô . c. giúp làm s ch dây chuy n. · Ch t c m quang: là m t hình th c nhu m màu cho gi y. carton « các lo i keo nh a thiên nhiên nh : nh a thông. s n. II. · Ngoài ra có m t s hoá ch t giúp t ng 1 hay m t s ch tiêu nào ó nh : ch t ch ng bóc s i b m t. · Tinh b t: là b t c a ngô. gi m l ng n c th i. talc.. ch t t ng b n t. anionic. bao gói.Ch t n : dùng t ng nh l ng. khoai tây« cho vào c i thi n tính ch t v t lý c a t gi y t và khô. Tinh b t có th d ng t nhiên hay bi n tính nh : tinh b t cationic. TiO2 « trong môi tr ng acid. baz và màu tr c ti p. ASA «v.v«. nh ng nó là ch t làm t ng kh n ng quang h c c a t gi y h n. keo t ng h p nh AKD. Các lo i màu : màu acid. tinh b t sáp keo ng v t. giá thành cao ch dùng s n xu t gi y tr ng cao c p. oxy hóa «. · Phèn : là phèn nhôm ( Al2[SO4]3 ) dùng t o k t t a nh a thông trên s s i kh ng ch pH và · · Ch t tr b o l u : dùng c i thi n b o l u ch t n và x s i m n. nâng cao ch t l ng n c tr ng. nh m gi m tiêu hao.

T gi y qua kh i công o n này có khô kho ng t III. m i n · Duy trì có hi u l c s xáo tr n c a dung d ch b t b o dung d ch b t không b vón c c. hình thành nên t gi y t b t ph i qua các thi t b chính: Thùng u ( còn g i là hòm phun b t ) : c coi là b ph n u tiên r t quan tr ng. · · Ph i n nh dòng b t không gây nên hi n t nh l ng c a t gi y. chi u h ng n nh.Trong công o n này các x s i b t c liên k t l i và thoát n c hình thành nên t gi y t. i.20% Các h p hút chân không: t ng c c trên t gi y ng kh n ng hút. Phân ph i lên b m t l nh. Công o n ép : . thoát n 18 . nó ánh giá m t ph n ch t l ng c a t gi y. L i dài: b t qua môi phun c tr i u lên b ngang c a l i và n c c thoát ra kh i dung d ch b t qua l t gi y c hình htành trên m t l i. M t thùng u c a máy xeo ph i t c nh ng i m chính sau ây: · Phân ph i b t ng u lên b ngang c a l i. im tl ul ng thay ng b t có n ng thùng nh l Môi phun: là các khe h theo su t b ngang c a u nh m i u ch nh góc phun b t lên l i và i u ch nh ng theo chi u ngang c a t gi y.

· M n ép : gi y c ép thoát n c ép dính vào m n ép. do v y c n ph i lo i b n c tri t h n b ng ph ng pháp s y khô. l ng n c còn l i trong t gi y khá cao. c n ph i lo i b b ng ph ng pháp ép và s y khô t gi y b n h n. Ngoài ra m n ép c ng ph i có các tính ch t khác t c ch t l ng s n ph m t t : ti p Có thoát n c cao Không b co giãn Có b n cao C u trúc thoáng ( không b bít ) Không h n v t trên gi y Kh n ng bám gi y t t. t c là làm b c h i n c. nhi t c a t i vùng b c h i thông qua lô s y ho c b ng gió nóng . Quá trình s y là m t quá trình chuy n th cùng lúc truy n nhi t và b c h i. Ép có ngh a là dùng l c c h c tác d ng lên c c u c p ép lô á ( ho c cao su ) trên áp su t cao. ép chân không« và c s d ng nhi u c p ép liên ti p nhau . Công o n s y T gi y sau khi qua ép ch a khô mà ch t kho ng 40 ± 50%. V i m c ích này có r t nhi u lo i ép c dùng ép ph ng. M c ích c a b ph n ép là tách n c ra kh i t gi y t và t ng l c liên k t gi a các th s i. nh ng ch c n ng quan tr ng nh t c a m n ép là hút n c và th i n c kh i t gi y t. vì v y c tính quan tr ng nh t c a m n ép c ng là d thoát n c. ép rãnh.khô c a t sau tr c b ng ( ra kh i l i ). t ng b n c a t gi y và nh n t gai61. m n làm ch c n ng và d n gi y. nh t là v i m n ép 1 do b t gi y tr c IV.

v t môi gi i là b s y và gió nóng. Cán láng và cu n l i : .Trong quá trình s y. ng th i. m b o có s ti p xúc t t nh t ta ph i s d ng b s y. Ph i có ch ng hút cao thoáng khí cao cho quá trình thông gió và chông t gi y qua b t ph n s y Ph i có rung gi y Ngoài ra b s y còn có tác d ng khi máy m i ch y ra gi y. Có nhi u ph ng pháp s y nh ng trong công ngh gi y có 3 ph ng pháp c v n d ng : S y ti p xúc : t c là t gi y tr c ti p lên b m t lô s y S y i l u : nhi t xung quanh lô s y S y t do : l cách các lô s y ng nhi t c s y khô b ng vi c ti p xúc c cung c p t i vùng trong ch p s y c cung c p t i vùng gi a kho ng * Tóm l i : m c ích c a b ph n s y là làm cho t gi y có khô 90 ± 93% m b o b n và bóng b m t. V. làm nóng ch y keo nh a trong quá trình gia keo trên và trong t gi y có tác d ng ch ng th m n c. · B s y : trong quá trình s y gi y. ph ng pháp s y ti p xúc có t m quan tr ng h n c . nh ng b s y ph i t c các m sau : Nâng cao t l truy n nhi t gi a t gi y và b m t lô s y m b o ô bay h i cao Ph i m b o cho gi y không b bi n d ng theo b d c và ngang c a t gi y.

· Cán láng : sau khi t gi y qua dàn s y. và t ng ch t. sau ó a n máy cu n l i. . ép quang là m t h th ng các lô ch ng lên nhau theo ph ng th ng ng. và c c t thành các cu n nh theo yêu c u. láng c a t gi y · Cu n l i : qua dàn cáng láng gi y vào lô cu n cu n thành cu n gi y. làm cho nh n t gi y t ng. c qua dàn cán láng (dàn ép quang). T gi y chuy n qua nh ng b m t lô có láng cao.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->