Cr_ac*k KHÓA WPA TRONG M NG WLAN THI T B : vM t AP làm AP target vM t PC có card wireless làm client target.

vM t PC có card wireless làm attacker vM t a CD backtrack 3.0 YÊU C U: v cr_ac*k c wpa thì yêu c u ph i có môi tr ng c s d li u SQLite. Ta có th download SQLite t i xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. . vM t list ch a các password, list này ph i m b o có ch a khoá c a m ng mà ta c n hack vM t list ch a các ssid, list này ph i m b o có ch a ssid c a AP target. Bài lab này s ti n hành Crac_k các lo i khoá là WPA PERSONAL TKIP, WPA PERSONAL AES, WPA2 AES và WPA2 TKIP+AES. CÁC B C TI N HÀNH Crac_k: vCÀI T SQLite nh sau: tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3.5.7.tar.gz cd sqlite-3.5.7 ./configure --prefix=/usr/local Make Crac_k WPA TKIP: ·Chuy n card wireless v monitor mode nh hình sau: ( xem xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.)

Dò tìm kênh và MAC address c a AP target và client target b ng l nh airodump-ng ath0 , k t qu dò tìm nh hình sau: xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. ( xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) ‡ Ti n hành b t gói trên kênh và MAC address c a AP target v a tìm c b ng l nh: airodump-ng ±c 1 ±w/root/desktop/capture/wpa ±bssid 00bf:05: d6:0c ath0 ( xem xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) t o ra 4 b c b t tay v i AP

Ti p theo, ta dùng tool aireplay và MAC address c a client target target : Aireplay-ng -0 1 ±a 00bf:05: d6:0c ±c 00b6:99 78 ath0

c Link ho c Hình nh.) Quay l i màn hình b t gói airodump quan sát ta th y quá trình b t tay ã di n ra nh hình sau: ( xem xem c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t.cap ( xem xem c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.) . b n ph i có s bài vi t l n h n 1. c Link ho c Hình nh.lst /* v i password. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t.lst là file ch a các password */ ( xem xem c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.( xem xem c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Sau ó.txt là list ch a tên các ssid */ ( xem xem c Link ho c Hình nh. c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.txt /* v i dictionary. Hi n t i b n có 0 bài vi t. ta import các list password và list ssid vào c s d li u vnpro_gtvt_hcm nh sau: Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm import ascii essid dictionary. Hi n t i b n có 0 bài vi t. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) m m t shell m i ch y tool aircrack-ng tìm khoá : aircrack-ng ±r vnpro_gtvt_hcm /root/desktop/capture/wpa*.) ‡ Ta k t h p các ssid v i password v i nhau sau khi import thành công list password và list ssid b ng l nh: Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm batch ki m tra l i s ssid và password h p l mà ta có b ng l nh sau: Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm stats ( xem xem c Link ho c Hình nh.) Th là ta ã capture c 4 b c b t tay v i AP target. c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.) Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm import ascii passwd password. ‡ Dùng tool airolib-ng t o c s d li u cho quá trình ***** b ng l nh airolib-ng vnpro_gtvt_hcm init v i vnpro_gtvt_hcm là tên c a c s d li u c ch a m c nh trong home folder. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.

b n ph i có s bài vi t l n h n 1.l c c c phobuon04 17-01-2009.Sau khi l nh th c hi n xong. 01:42 PM hay wá th y. 01:17 PM @ispace.service: B n ã làm th ch a. 10:06 AM em c ng ang tìm hi u. n u ã làm th thì có thành công ko? Vì mình th y b n ko c n data 2 file ó. em làm th rùi. 02:46 PM .org ispace.... Hi n t i b n có 0 bài vi t.. ta thu xem xem c key ( c Link ho c Hình nh. 08:19 PM Hay nh th này sao ch th y ai nguoihai_theki 04-12-2008. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.. Chúc các b n thành công! Ngu n wifipro..service 04-12-2008.. ok ó th y nkforeg 17-01-2009.:22: t t tìm hi u coi sao. WPA2 AES và WPA2 TKIP+AES bao g m các b hi n hoàn toàn nh vi c crac*k WPA TKIP. mà khi hack ta l i c hok th y ??? khongthecothe098 17-01-2009. 10:40 PM Hay nh th này sao ch th y ai ng gì ta!!! ng gì ta!!! ch c t i cao c p quá anh em ch a th m th u k p. cách này gi v n sài nkforeg 17-01-2009. c p t i vi c l y file password list và ssid list âu c ..) c th c Quá trình crac*k khoá WPA AES. Bài vi t này hay quá th y i. c Link ho c Hình nh.

Hi n t i b n có 0 bài vi t.hay wá th y. 08:58 AM 3 th trên v n còn thi u 1 th n a là card m ng wifi c a em ph i thích h p và n m trong danh sách sau: xem c Link ho c Hình nh... Nh v y là b n món. 10:40 AM M t list ch a các password. hay b n ch nói cho vui. iNNOV8 07-05-2009... 08:41 PM vM t a CD backtrack 3.0 c cái này n a nè jminhhai_0535 12-05-2009.5. M t a CD backtrack 3. list này ph i m b o có ch a ssid c a AP target. ch còn WPA thì r t "hên sui" vì nó ph thu c vào b t i n (t i n thì không th nào ch a h t các mã trên th c t c) ispace. Cách n gi n. 12:42 AM .1) k t mr_py 17-05-2009.. 12:40 AM Hok ph i gi u âu mà ch h t cho các b n thì nó m t cái hay c a nó cái gì t mày mò m i th y quí. em làm th rùi. 12:43 AM th y sao em nh th y ch trong l p mà th y không ch toàn gi u ngh ko LamThanhChu 18-05-2009. Theo tôi em ch nên hack khoá WEP là c r i. u tiên các b n làm theo h ng d n tr c n m cho ch c qui trình h mà có gì không làm c không hi u hãy h i th y ch b o ch t u t i uôi thì . list này ph i m b o có ch a khoá c a m ng mà ta c n hack vM t list ch a các ssid. c cài s n trên Vmware 6.0 Thay cho em hoi lam sao kiem duoc ba thu tren nguyentrongtien 13-05-2009. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. ok ó th y N u th t b n làm c sao ko tr l i giúp mình câu h i trên. nguyenuyvu 21-05-2009..service 13-05-2009.. 09:03 AM Tôi s h ng d n em s d ng b sourve Backtrack 4 ( ã h p card wifi USB D-Link hack pass wifi... nhanh và d dàng nh t là em xu ng v n phòng khoa g p tôi (càng s m càng t t nhé?).

em xin c m n th y qu n jminhhai_0535 05-06-2009. ispace. Còn câu h i làm sao có b t i n này thì n gi n l m? em ch c n g p tôi.em co th g p th y lúc nào.hi n e ang qu n 3. Quá n gi n úng không nào? quehuongthuybieu 06-06-2009. Em t ng t ng nhé. nó s t h p t t c 24 ký t text t A t i WYZ và 10 s t 0 t i 9)cái file text này có dung l ng t i hàng Gb ó em à. B source này tôi ch y trên Vmware 6. Em t i 137C Nguy n Chí Thanh Qu n 5 (tr ng cao ng ngh CNTT iSPACE).em xin c m n th y . 11:43 PM th y cho em h i là có th g p th y âu. 11:45 PM hack wifi mà th y nói nó ch y trên n n gì v y:15::15:.em không ph i là h c viên ispace. em có th g p th y âu. ch c là em ã hi u t i n là nh th nào r i ch gì? sonicle 22-05-2009. lên l u 2 nói cho g p th y Ti n. 09:31 AM Tôi s d ng b source Backtrack 4.em co th g p th y lúc nào. 09:26 PM down link ve roi nhung run lam sao de ma xai dc vay jminhhai_0535 05-06-2009. th c ch t ây là 1 cái file text (txt) ch a t t c các password d ng ch và s có th (nói n gi n nh th này nhé. trong ó tôi s d ng ph n m m aircrack-ng. Ch v y thôi! Còn vi c em mu n g p tôi thì n gi n l m.txt mà lên t i hàng m y Gb thì em ngh xem trong ó s l ng password kinh kh ng nh th nào.service 06-06-2009. ôi l i chia s . chúc Th y s c kho ispace. Lúc nào? Ch có ch nh t là tôi không có m t tr ng thôi.2 v i card m ng wifi usb D-Link DWL G122. 01:15 AM ispace. cái nào kh p thì nó show ra. file.em không ph i là h c viên ispace.hi n e ang 3. Em c t i 137C r i alô cho tôi (0909096481). Khi mình ã b t c gói d li u mã hoá d ng WPA r i nó l y t ng password trong t i n này l p vô.service ch a làm ? Bài vi t cho th y i u ó ? tuan@ 02-06-2009.Th y i Th y có th nói rõ h n m t chút n a v danh sách pass và list ssid là cái gì và mình có th l y âu v y Th y? em xin thay m t các b n c m n Th y. 08:02 PM Th y hãy post lên toàn b n i dung cho em c không th a th y ? . 09:32 AM C ng không có gì ghê g m âu em à! mình mu n hack WPA thì ph i có b "t i n".service 21-05-2009.5. tôi a cho em? v y thôi.

. em nghe nói ch y trong Linux nhanh h n trong khi ó ch y trên n n WinXP ph i m t c ngày tr i m i ***** c ph i ko Th y??? Cám n Th y!!! P/s: nhân ti n Th y có phim demo v ***** Wifi ko??? N u có cho t i em xin..info c a tôi hi n ang trong quá trình nâng c p và s a l i ( t v a r i b anh em rà quét d quá). 01:48 PM Th y Ti n cho em h i v các thi t b c n: nh v y là ph i có 2 PC g n card Wifi ho c 2 cái Laptop ph i ko th y???? còn n a lúc ***** thì ch y trong WinXP lun hay là ch y trên Linux. Mô hình c n 2 máy tính g n card wifi ho c 2 laptop nh em nói là úng r i y.. 04:53 PM Th y Ti n cho em h i v các thi t b c n: THI T B : vM t AP làm AP target vM t PC có card wireless làm client target. C m n em ã quan tâm t i website c a tôi..service 14-06-2009.0 nh v y là ph i có 2 PC g n card Wifi ho c 2 cái Laptop ph i ko th y???? còn n a lúc ***** thì ch y trong WinXP lun hay là ch y trên Linux. em nghe nói ch y trong Linux nhanh h n trong khi ó ch y trên n n WinXP ph i m t c ngày tr i m i ***** c ph i ko Th y??? Cám n Th y!!! P/s: nhân ti n Th y có phim demo v ***** Wifi ko??? N u có cho t i em xin. B i vì: trong . trong th i gian ng n t i tôi s a trang ó ho t ng tr l i.th y cho em h i là mình co th s d ng crad wireless c a máy tính xách tay c không.jminhhai_0535 07-06-2009.em s n g p th y s m..em s n g p th y s m.service 14-06-2009.th y i sao trang web nguyentrongtien c a th y vào không c NhócCon 13-06-2009. 01:40 PM em c m n th y.. ispace.. vM t PC có card wireless làm attacker vM t a CD backtrack 3.th y i sao trang web nguyentrongtien c a th y vào không c máy tính xách tay có card wifi phù h p là c! trang web nguyentrongtien. ispace.th y cho em h i là mình co th s d ng crad wireless c a máy tính xách tay c không. 11:28 PM em c m n th y..

th y up lên cho t i em tham kh o i th y :2:...và em ã s d ng nó c m t ngày. cám n th y nhìu.trên list wireless ch xu t hi n connecting sau ó thì out. ch a làm qua nên th y càng gi i thích em càng r i :43:.Còn m t i u n a em mu n h i là attack chu n wpa2 psk mà th y ch trên. nh m ánh vào tâm lý c a ng dân hi n nay là thích xài Wifi chùa. hay ây ch là m y con virus c a 1 s ông Ha cker nào ó qu ng lên m ng ch i. khi t i b c ( airodump-ng ±c 1 ±w/root/desktop/capture/wpa ±bssid 00bf:05: d6:0c ath0 )thì các dòng phía bên d i không xu t hi n. 07:31 PM hix!!! ch a quan sát qua. Còn lúc c*rack tôi ch y trên máy o vmware ho c boot tr c ti p t CD Rom nên không liên quan gì t i XP hay vista gì c . Khi em tim c key d ng hexadecimal em ch c n b t t c d u : (hai ch m) r i ó chính là key d ng ASCII ó. khi t i b c ( airodump-ng ±c 1 ±w/root/desktop/capture/wpa ±bssid 00bf:05: d6:0c ath0 )thì các dòng phía bên d i không xu t hi n.Mong th y ch giúp cách vô c. namebimat 08-07-2009. 09:43 PM C m n th y nhi u nhi u em ã làm c r i..service 09-07-2009.000 gói tin ( i v i mã hoá 128 bít) m i gi mã c khoá wifi thành công.t c là key v n úng.. NhócCon 18-06-2009.:2: ah còn chuy n này n a. Quan tr ng là tôi s d ng b source c a Backtrack (nhân Linux). ch có cách nào ko vét c n mà truy ra pass ko? :2: namebimat 05-07-2009. em tìm trên google th y 1 s sòt ha ck Wifi nh : Wifi_ha ck_aio. Em không bi t sao n a ??? ..qua ngày hôm sau thì vô không c.service 06-07-2009..qua ngày hôm sau thì vô không c. nh ng sòt này có th t s h u d ng ko th y.trên list wireless ch xu t hi n connecting sau ó thì out. 10:31 AM th y i cho em h i. (nh em ch ng h n :26:) yinyang 05-07-2009.. tôi bi t m c dù ch là WEP nh ng ch c là em ã m t r t nhi u th i gian. em hack wifi v i chu n wep ã tìm ra c key r i mà nó d ng hexadecimal làm sao i ra d ng ASCII nh p vô key wireless?????? mong th y ch dùm ispace.các b c ha*ck thì b c quan tr ng nh t là "b m gói tin" ng c t máy at*tact*ker vào access point thu th p 40.... c ng ch là vét c n thôi. ABCwifi.Còn m t i u n a em mu n h i là attack chu n wpa2 psk mà th y ch trên..Mong th y ch giúp cách vô c. 09:10 AM N l c quy t tâm c a em r t áng khen ng i. Th y có o n DEMO nào ko th y.t c là key v n úng.và em ã s d ng nó c m t ngày. Thì tr c quá trình ó ph i có 1 máy client k t n i vào access point thành công thì mình m i có th Fake Authencation thành công c. Wifi K . Em không bi t sao n a ??? ispace. 01:47 AM C m n th y nhi u nhi u em ã làm c r i. 12:36 AM hix.

Và v i cách này em ph i chu n b b t i n tr c nhé. Có cách nào gi a ch mac vô không th y ????. ki u này em kh i reg adsl n a r i :20: 76:63:6c 10-07-2009. Làm gì có chuy n này :9: Zend. 07:45 PM N l c quy t tâm c a em r t áng khen ng i.ho c chính máy em). không bi t có ph i v y không th y ??!!. Em ngh là anh qu n tr h th ng ã c m a ch mac c a card m ng truy c p vô access point. 09:29 AM Cái này có gì hay âu ??!! c k yêu c u c a bài vi t nè: M t list ch a các password.service 09-07-2009.. em ý ô khoanh nh màu ó. 10:35 AM chính xác 100% namebimat 09-07-2009.. còn hack chu n wpa2 psk thì toàn b ph n cài t t i n em ã hoàn thành r i. 10-07-2009. tèo (~J~) ispace. access point. list này ph i m b o có ch a khoá c a m ng mà ta c n hack ây ch ng qua là crk ki u "Dictionary attack"."vô c" theo tôi hi u là vô c Internet úng không em? úng là ta ã "Connected" t i access point r i nh ng ch a ch c ta vô c Internet vì còn nhi u lý do khác ( ng truy n internet.. Khi em tim c key d ng hexadecimal em ch c n b t t c d u : (hai ch m) r i ó chính là key d ng ASCII ó. tôi bi t m c dù ch là WEP nh ng ch c là em ã m t r t nhi u th i gian. Tr ng h p này em ph i ch r i. router adsl. N u Key c a WPA không có trong list thì. 10:33 PM WPA2 còn hack c luôn h th y... em tìm hi u k l i l n n a n u không thành công thì em l i ph i nh th y ch giúp. em ý tr c khi gõ câu l nh này thì Mac address c a card m ng wifi máy em ph i n m trong danh sách cái hình trên. 02:03 PM Th a th y nó b limited access. Còn câu h i th 2. g n nhà em có cái khu software park. 76:63:6c 10-07-2009. c m n em ã quan tâm bài vi t Doctor_of_Doctors 09-07-2009. Em cam n th y r t nhi u em c m th y r t vui khi tham gia di n àn này c a th y. 11:52 PM .

gz cd sqlite-3. em không hi u namebimat 16-07-2009. quan tr ng là ki n th c rút ra c t bài i vi t thì cu i bài c ng nên ghi source t âu thì t t h n.1(hack wifi) em v ã ch y th nh ng hôm nay chay l i thì em ã quên login va password mà hôm b a th y cho mong th y cho em xin l i login và pass.5. g n nhà em có cái khu software park.thank th y ispace_net 17-08-2009. c m n th y. c wireless???mong âu không quan tr ng. 09:56 PM Chào th y Hôm tr c th y có chép cho em file bt4-beta-vm-6.7 ./configure --prefix=/usr/local Make th y cho em h i cài cái này là nh th nào. Nh ng n u tôn tr ng ng ôi i u góp ý. ph i k nh ? jminhhai_0535 20-08-2009. boot vào a cd hay là cài vào cách cài này th y có th ch c th h n c không.5.WPA2 còn hack c luôn h th y.7. c ng. ch tu i gì mà ***** n i =)) 0938577166 11-07-2009. 12:20 PM theo mình ngh source bài vi t vi t thôi. 08:31 PM vCÀI T SQLite nh sau: tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3. 12:33 PM Th y i làm sao mình thi t l p backtrack 4 ch y trên vmware nh n th y ch dum. Em xin chân thành c m n .tar. ki u này em kh i reg adsl n a r i :20: Copy 'n' paste thôi.5. Cám n. 11:01 PM th y i cho em h i m t chút ! khi em cài t i n nó không báo l i là thành công h th y?? khi t i b c này ( airodump-ng ath0 ) cái BSSID và STATION bên gi i không hi n ra t c là không tìm th y client k t n i vô access point hay sao h th y???mong th y gi i quy t dùm em!!!! namebimat 16-07-2009. 11:03 PM a ch mac phía bên gi i không xu t hi n ó th y!!!! namebimat 18-07-2009.

) tôi c ng ã nh làm t lâu nh ng không c. Hi n t i b n có 0 bài vi t. và ch ng trình vmware 6. 09:46 AM i bài này b a h. Hack WEP thì mình làm OK Th 3 : Mình ã nghiên c u nhi u v WPA và c ng có nhi u cách nh ng ch a th .lst 42M) Th 4 : làm theo mình .1(hack wifi) em v ã ch y th nh ng hôm nay chay l i thì em ã quên login va password mà hôm b a th y cho mong th y cho em xin l i login và pass. nh ng khi vào BT4 gõ l nh airmon-ng thì không th y card wifi và c ng không th y cái usb wifi luôn. làm thui ^_^ ispace. do BT4 không h tr card wifi máy c a em.5.1. 04:14 PM th y cho em h i nó không hi n cái bssid ch hi n cái station thì hack th nào h th y thanhxo 23-11-2009. Thi t b tôi có g m laptop HP 6910p usb bootable Backtrack 4 pre! Nh ng tôi không tài nào hack c! Mong anh giúp n u có video thì hay quá! Thanks anh nhi u! Misaly2502 05-11-2009.mà b m l nh theo hình kìa.service 26-08-2009.1. nên em có mua 1 cài usb wifi (TP-Link WN821N) em c ng ã dowload b source BT4 ch y trên vmware 6. G n nhà tôi có wifi sóng r t kh e b o m t theo chu n WPA2-PSK. nh ng quan tr ng 2 file t i n vào google mà tìm ( mình có 1 file password. làm thui.service ( xem c Link ho c Hình nh. 10:54 AM Chào th y. em g p v n này mong th y giúp . 11:00 PM Chào các b n và c m n th y ã ng bài vi t này. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Mình h c Ispace PC035B2SL Th 1: mình c nh báo các b n n u b m y chang nh th y s không c gì âu.sofialnguyen_20 25-08-2009. banhmiopla 05-11-2009. 10:49 AM Chào th y Hôm tr c th y có chép cho em file bt4-beta-vm-6. Em xin chân thành c m n US: ROOT pw: toor drtiendiep 26-10-2009. Th 2: N u các b n h c ispace mà có i h i th o Hacking wireless thì s không th c m c nhi u nh v y m c dù i h i th o thì ch có d y Hack WEP thôi.5. m c dù em ã vào VM>Removable Device>TP-Link WN821N và click vào dòng connect (disconnect from host) "dòng này có ngh a là em ã ng t k t n i gi a máy th t v i usb wifi và a k t n i usb wifi vào máy o rùi.5. 01:32 PM Xin chào anh ispace. mà sao trong BT4 v n không th y usb wifi c a em vây (khi gõ l nh airmon-ng).

m Shell lên mà b m y chang nh d y là Ok . 08:37 AM Ch c mình bi t các b n không bít cài SQlite không bít cài ch c luôn. MAC-AP là MAC v a ghi nh c a AP.service 24-11-2009. e oán thôi. em là ng i ã i n tho i cho th y vào bu i sáng th sáu 18-12-2009 Em r t mong c g p th y. ch cài trong Xp sao mà cài. Tôi cài source backtrack vào c ng luôn. Th y Ispace.m Shell lên mà b m y chang nh d y là Ok . congnam 19-12-2009. hehehhe. Cái ó theo mình oán thôi nha hehehe B CD back track vào kh i ng xong . airodump-ng ath0 (dò tìm access-point. 11:36 PM Ch c mình bi t các b n không bít cài SQlite không bít cài ch c luôn. Cái ó theo mình oán thôi nha hehehe B CD back track vào kh i ng xong .service i úng hok th y. Th y Ispace.cap) B c 4 :--G i gói deauthentication vào AP aireplay-ng -0 -5 -a "MAC-AP" wifi0 B c 5 :--***** gói v a capture c aircrack-ng wpa-01. 09:37 PM .B c 1: ch y l nh: airmon-ng stop ath0 (t m th i ng t card wifi) B c 2: Thay i Mac address cho card wifi và chuy n sang ch monitor ifconfig wifi0 down macchanger --mac 00 : 11 : 22 : 33 : 44 : 55 wifi0 (gi a ch MAC) airmon-ng start wifi0 (Chuy n sang ch monitor) B c 3 :--Dò tìm access-point và capture gói. sau ó cài SQLite bình th ng maradonho 18-12-2009. wpa là tên file capture l u l i có d ng wpa-01. e oán thôi.cap "link c a t p tin t i n" Ai làm th xem c báo mình hay i n ***** key) thanhxo 23-11-2009. cám n th y. ispace. ch cài trong Xp sao mà cài.service i úng hok th y. 12:14 PM Th a th y Em tên là Nguyên. ghi nh MAC và Chanel c a AP c n Break) airodump-ng -c -xx -w wpa --bssid "MAC-AP" (xx: là s chanel. hehehhe.cap (AP mã hóa b ng WPA thì ph i dùng t aircrack-ng wpa-01.

Hi n t i b n có 0 bài vi t. Em xin c m n ! bboy_friendly 20-01-2010. ch làm cách này thì thành công ch a t i 50%. Còn cách xài thì t tìm hi u nhé stevenkhoa 31-01-2010. t m tí ch mình lên google serch thì toàn là các bc ã chay xong boot . mình có c trên m ng v ph n hack wifi wep = backtrack . Ai có tài li u share dùm mình nha .xài aircrack là n gi n nh t r i . 01:28 PM Th y i. vM t PC có card wireless làm attacker vM t a CD backtrack 3. Mình ch nghe a chay r m r m«mình hi n ang xài win7 nên ko bít có hack dc ko hay ph i cài linux«B n nào có kinh nghiêm ch giúp m nh . b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Mình có mua 1 a back track 3 v r i th làm nh ng khi boot nó chay c tý r i ng l i . mà th i gian là r t lâu. mình c ng ko bít là nó ch y xong ch a n a . có t i n nào d ng nén up trên các host không th y? Ch c ch c gb n ng quá. Ko bít có ch ng trình nào có th chya trong n n win dò mà ko ph i boot t u hem . video demo t a->z thì càng t t t i mình gà l m .b n ph i mua ÚSb hi u Aircap thì m i hi v ng hack dc.làm gì mà bác cáp nguyên suy trên m ng b vô v y? bác có còn cách nào hay h n không.??? ngominh2605 03-01-2010. Cho mình h i thêm là ngoài backtrack còn ch ng trình nào có th dò pw c a wifi i n hình là WEP hem ch mình v i . 04:53 PM THI T B : vM t AP làm AP target vM t PC có card wireless làm client target.0 N u dùng ch ng trình Cain & ABel thì có n gi n không ta Link Download xem c Link ho c Hình nh. em l i không g p c th y. 05:02 PM N u dùng ch ng trình Cain & ABel thì có Link Download n gi n không ta Còn cách xài thì t tìm hi u nhé xài cain & abel là 1 vi c ko n gi i chút nào. ko bít v i c u hình c a dòng máy mình thì có yêu c u hack ko . 09:28 PM b a nào qua nh th y h ng d n giauvn2002 31-01-2010. 04:11 PM Hi n nay mình ang xài 1 con lap HP Presario v6000 . Menmory 30-12-2009.

08:56 AM sao em ko thay ji het vay thay? ng t nh trong bài này ko nh . Thì tr c quá trình ó ph i có 1 máy client k t n i vào access point thành công thì mình m i có th Fake Authencation thành công c. tôi ã th nh ng u th t b i. Quan tr ng là tôi s d ng b source c a Backtrack (nhân Linux). Còn lúc c*rack tôi ch y trên máy o vmware ho c boot tr c ti p t CD Rom nên không liên quan gì t i XP hay vista gì c .5. 10:42 AM Cach lam nay co the ap dung cho tat ca cac loai wireless card khong nhi? ch có cách nào áp d ng c cho t t c các card âu b n àh. Mà hi n gi âu có nhi u card m ng làm c i u này. Em down v r i nh ng mà không bi t là sao làm sao cài t nó thày ã ch xin ch cho nó trót.trexanhvn 10-02-2010. Ch u khó coi k l i bài vi t nha b n. Th y i ! m y ch em bôi ý.tar. Th y thông c m em h c lu t nh ng l i mê CNTT. 11:06 AM Mô hình c n 2 máy tính g n card wifi ho c 2 laptop nh em nói là úng r i y. em c m n th y nhi u nhé nó ch y ( ho c trexanhvn 10-02-2010. B i vì: trong các b c ha*ck thì b c quan tr ng nh t là "b m gói tin" ng c t máy at*tact*ker vào access point thu th p 40. tôi ngh là không quá khó th c hi n huy1201vn 16-03-2010. vmware là cái gì h th y và c th là làm sao có nó và ch y c nó. 06:28 PM WPA-PSK ko bi t có làm c t chethanhphan 20-03-2010. Mu n hac*k c wireless thì i u c b n u tiên (b t bu c) b n ph i có card m ng có th chuy n qua ch Monitor./configure --prefix=/usr/local Make Th y i! cái này em không hi u. Còn trên m ng có ch hac* pass wireless mà không c n chuy n card m ng qua ch Monitor.7 . 02:32 PM Cach lam nay co the ap dung cho tat ca cac loai wireless card khong nhi? ispace. Th y ng m ng em nhé ! cám n th y nhi u Kaq 02-03-2010. 10:30 AM vCÀI T SQLite nh sau: tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3. em ch a hi u v nó.7.5.gz cd sqlite-3.000 gói tin ( i v i mã hoá 128 bít) m i gi mã c khoá wifi thành công.service 03-03-2010.

b n ph i có s bài vi t l n h n 1.phnam1990 20-03-2010. nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t.lst down o dau z? ispace. satthuvodanh111 02-04-2010. n gi n mà hi u qu h n_có video demo) nh. t o a boot BTB4 t usb. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. 09:30 PM ko bi t làm c ko:30::30: tinit 25-04-2010. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t. ai làm vietabhc96 25-04-2010.service 22-03-2010. 10:06 PM hay wa nh ng không làm c c vì l n quá. 07:59 PM password. 11:42 AM sao ko tahy thay noi gi hit vay?thay tra loi cho may ban di thay conghoaxa1 27-03-2010.có cách nào c trong backtrack c anh i cuongautovtc 16-04-2010. 10:43 PM c rùi thì chia s i. 05:51 PM cái file password t i 28G gi i nén ra không không v y tilui 08-04-2010. Copy h t các l nh text l i và c th Paste là ra h t. whylove 22-03-2010. 11:18 AM tóm i tóm l i là c ng ko c. 03:33 AM nhìn th y link b n ph i có h n 1 bài vi t..lst down o dau z? ây nè b n: xem c Link ho c Hình ( xem c Link ho c Hình ho c: xem c Link ho c Hình tham kh o cách khác t i ây ( xem c Link ho c Hình nh. V a vào google tìm cách hack wpa hoá ra l i là ph n m m này. C n m i cái laptop và usb.. . b n ph i có s bài vi t l n h n 1.) nh. Các bác c ph c t p hoá thành ra hoa c m t. 08:26 AM password. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. l i tèo r i. Hi n t i b n có 0 bài vi t.

th ã không bi t cách này bây gi còn xài c ko n a tuantialia 09-06-2010. giúp mình v i. 01:24 AM That la tuyet. ã t i t i n v máy c 28 gb gì ó nh ng tôi không bi t cách link t i n trong bt4.5.tar. các bác ch dùm cách link t i t i n l u t i c ng trong ho c ngoài Thanks! sonvtran 08-05-2010..5.. ã handshare nh ng t i n không .gz cd sqlite-3.khó quá ch c b a nào g p nh m y anh ch dùm quá DNTpro 25-04-2010. 09:54 PM sao cai nay dung kho vay troi :| vhzz10 28-04-2010. a t r t nhi u . làm mãi mà không c kis9791 29-04-2010.7 ./configure --prefix=/usr/local Make có bro nào giúp mình ko. 07:55 PM Các bác cho h i: tôi boot bt4 t cd. ang làm v i v wpa. 12:07 AM làm sao a t i n vô bt4 v y các bác? tui dùng live cd ttb1988 27-04-2010. 10:46 PM thank!:22::22::22::22::22::22::22::22::22: kis9791 26-04-2010. mãi mà mình v n ko th nào hi u c cái o n này tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3.7. cam on nhieu trunglionet 18-05-2010. 11:37 AM xin cám n. 06:01 PM các b n i. 05:12 PM Khó quá.