P. 1
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 11CB (10/11/2010)

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 11CB (10/11/2010)

|Views: 2,849|Likes:
Được xuất bản bởihiepkhachquay
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 11CB (10/11/2010)
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 11CB (10/11/2010)

More info:

Published by: hiepkhachquay on Nov 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT AN MINH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN VẬT LÍ 11 CƠ !N
Thời gian làm bài: 45 phút
C"# 1$ (2 điểm)
- Nêu định nghĩa khái niệm hiệu điện thế.
- Viết biểu thức liên hệ giữa cường độ điện trường ! hiệu điện thế.
C"# 2$ (2 điểm)
- Nêu định nghĩa cường độ "#ng điện.
- $ường độ "#ng điện đư%c đ& b'ng "(ng c( g)* $ách đ& như thế n!&*
C"# %$ (3 điểm)
a+ ,ột điện t-ch điểm . / 0.12
-12
$ đ3t c4 định tr&ng một m5i trường c6 h'ng 74 điện m5i
ε / 8. 9-nh độ l:n c;a cường độ điện trường t<i một điểm , cách điện t-ch một kh&=ng >2cm.
b+ ?ai điện t-ch điểm .
1
/ - .
8
/ 8.12
-18
$ đ3t c4 định tr&ng kh5ng kh- th) h@t nhau b'ng một
lAc c6 độ l:n l! 2BC.12
-12
N. 9)m kh&=ng cách r giữa hai điện t-ch.
c+ ,ột t( điện khi t-ch điện đến hiệu điện thế D / 12V th) c6 điện t-ch l! E / F.12
-C
$. 9-nh
điện "ung ! nGng lư%ng c;a t(.
C"# &$ (3 điểm)
$6 ba nguHn điện gi4ng nhauB l&<i 1BFV-2BFΩ B đư%c ghIJ th!nh bộ nguHn c6 7uKt điện động
LBFV ! cKJ điện ch& m<ch ng&!i gHm một b6ng đMn l&<i >V-0N ! một điện trO P / 1BFΩ mQc n4i
tiếJ.
a+ 9-nh cường độ "#ng điện ch<R .ua đMn.
b+ 9-nh c5ng 7uKt tiêu th( thAc tế c;a đMn.
c+ 9-nh điện nGng "& bộ nguHn cung cKJ tr&ng một giờ.
___ Hết ___
Đ'P 'N (I KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 11 C
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011
C"# 1 2)00 *
- Định nghĩa:
S ?iệu điện thếT đ<i lư%ng đ3c trưng ch& kh= nGng thAc hiện c5ng
c;a điện trường
S Uộ l:n Vác định bOi biểu thức D / WX.
2BF2 đ
1B22 đ
- Biểu thức liên hT Y / DX" 2BF2 đ
C"# 2 2)00 *
- Định nghĩa:
S $ường độ "#ng điệnT đ<i lư%ng đ3c trưng ch& độ m<nh Rếu c;a
"#ng điện
S Uộ l:n Vác định bOi biểu thứcT Z / ∆ .X∆ t
2BF2 đ
2BF2 đ
- !"ng c" #$T WmJ[ kế
- $ách đ&T mQc n4i tiếJ
2BF2 đ
2BF2 đ
C"# % %)00 *
a% &'ờng #( #in t)'ờng: *+, #
8
-
. /
) ε
=
Y / >2 VXm 0Đ1p 23: ,+5 #4 #5n 6ị: ,+75 #%
2B8F đ
2BF2 S 2B8F đ
b% 8h$9ng c1ch gi:a hai #in t;ch: *+, #
1 8
/ - -
)
< ε
= 0Biểu thức /h=ng c> ε c?ng ch@m #úng%
r / 8.12
-8
m / 8 cm 0Đ1p 23: ,+5 #4 #5n 6ị: ,+75 #%
2B8F đ
2BF2 S 2B8F đ
c% Đin Aung 6à nBng l'Cng cDa t": *+, #
$ / EXD / 2BF.12
-C
\ / 2BF n\
N / $D
8
X8 / 2B8F.12
-]
^
0EFi G: biểu thức: ,+*75 #4 #1p 23: ,+75 #4 #5n 6ị: ,+*75 #%
2BF2 đ
2BF2 đ
C"# & %)00 *
_a nguHn mQc n4i tiếJT
Y / LBFV` r / 1BFΩ
Uiện trO c;a đMnT P
U
/ D
8
đm
Xa
đm
/ 1BFΩ
Uiện trO m<ch ng&!iT P
N
/ P
U
S P / >Ω
2B8F đ
2B8F đ
2B8F đ
2B8F đ
a+ $ường độ "#ng điện .ua đMnT
Z / E X bP
N
Sr+ / 1W
0Biểu thức: ,+75 #4 #1p 23: ,+75 #4 #5n 6ị: ,+75 #%
2B]F đ
b+ $5ng 7uKt tiêu th( thAc tế c;a đMnT
a
U
/ P
U
Z
8
/ 1BFN
0Biểu thức: ,+*75 #4 #1p 23: ,+75 #4 #5n 6ị: ,+*75 #
HH t;nh thI$ c=ng thức /h1c: ch@m thI$ biểu #iểm t)ên%
2BF2 đ
c+ Uiện nGng "& bộ nguHn cung cKJ tr&ng 1hT
W / E Zt / 10 822 ^ / 10B8 k^
0Biểu thức: ,+75 #4 #1p 23: ,+75 #4 #5n 6ị: ,+75 #%
2B]F đ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->