CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG Năm học 2007 – 2008 @@-Hãy chọn

câu hỏi đúng nhất . 1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete 2). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME! 3). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện: a). Insert - Column b). View - Column c). Format - Column d). Table - Column 4). Bạn hiểu B-Virus là gì ? a). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện c). Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) d). Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel 5). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là: a). Mở một hồ sơ mới b). Đóng hồ sơ đang mở c). Mở một hồ sơ đã có d). Lưu hồ sơ vào đĩa 6). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a). Ram b). Bộ nhớ ngoài c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng d). Tất cả đều sai 7). Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y 8). Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo: a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F 9). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008 10). Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành: a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 11). Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là : a). Tạo tệp văn bản mới b). Chức năng thay thế trong soạn thảo c). Định dạng chữ hoa d). Lưu tệp văn bản vào đĩa 12). Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home 13). Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện: a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
1

. Tạo tệp văn bản mới 25).Bullets and Numbering b). tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Phát biểu nào sau đây đúng? a).Cells b). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword. Dấu hai chấm (: ) d). Tools . Mạng cục bộ b).Restore d). nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####. 14). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số d)..Slide Layout. biểu đồ. b). muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa. HOC c). Ctrl_Del d).. rồi chọn File . Trong bảng tính Exce. rồi chọn menu lệnh : a). Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột b). ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp. Dấu bằng (= ) c).Bullets and Numbering c). muốn tách một ô thành nhiều ô.3) thì nhận được kết quả ? a). Tools .. Trong Windows. điều đó có nghĩa là gì? a). Cả 3 câu đều đúng 17). c). Alt_Del c). thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a)...Merge Cells b). Khi đang làm việc với Windows. muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa. 3 b). hình ảnh. Cả 3 câu đều sai 26). View . Table .Merge Cells c).Split Cells 18). ta thực hiện 2 . Format . Table . muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ? a). ta thực hiện : a). ta thực hiện: a). ta có thể sử dụng : a). Format . d). My Computer hoăc My Network Places 22). File . File .S là: a). Dấu chấm hỏi (?) b). trước hết ta phải gõ: a). Trong soạn thảo Winword.. để nhập vào công thức tính toán cho một ô. Chọn đối tượng.Slide Layout. Chọn đối tượng. Windows Explorer hoặc Recycle Bin d). Một ý nghĩa khác 23). Insert . Tools . Dấu đô la ($) 15). Mạng toàn cầu d).Split Cells d).) của Slide. công dụng của tổ hợp phím Ctrl . Trong mạng máy tính. Edit .Split Cells c).c).Merge Cells d). Xóa tệp văn bản b).Bullets and Numbering d). Trong khi làm việc với Excel. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 19).Slide Layout. Tools . muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách. để gộp nhiều ô thành một ô.. Table . TIN d). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi c). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b)..Move To Folder.. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu d). Trong khi làm việc với Excel. khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin..Split Cells 21). Mạng diện rộng c). My Computer hoặc Recycle Bin c). rồi chọn File . 16).Slide Layout. muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản. Tinhoc 24). Table . Khi đang làm việc với PowerPoint. Chèn kí hiệu đặc biệt c). Shift_Del b)..Bullets and Numbering 20). My Computer hoặc Windows Explorer b).. Lưu tệp văn bản vào đĩa d). Trong Excel. ta thực hiện: a). Trong soạn thảo Winword. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể c). Table .

New. 5 31). sau đó chọn Folder d).Search d)... Bấm phím Tab 34). Edit . File . Cắt và sao chép một đoạn văn bản 30). để chèn thêm một Slide mới.Exit c). Control Panel c).Header and Footer 38). Slide Show .View Show d). Control Panel d). Format .Search 39). để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang). Trong windows. muốn thay đổi thiết kế của Slide. Tools . Trong soạn thảo văn bản Word. Khi đang làm việc với PowerPoint.Slide Design. Thanh công cụ bảng và đường viền 37). Tools . sau đó chọn Folder c). Windows . d).Header and Footer d).View Show 28). Control Windows b). 41). View . b). Nháy chuột ở mục đầu. ta thực hiện : a). Thanh công cụ định dạng b). Trên màn hình Word. File . ta thực hiện: a). Edit . Thanh công cụ vẽ d). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách c).New... muốn tạo một thư mục mới. Start . để thiết đặt lại hệ thống. Khi làm việc với Word xong. Windows Explorer 35). Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì: 3 . ta thực hiện a). File .. Khi đang làm việc với PowerPoint. để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ? a). Trong Windows.. Slide Show . muốn thoát khỏi.Search b).Slide Design. Insert . ta thực hiện a). c). Tools . Accessories c). Edit . đĩa vi tính.Save d). Slide Show .Slide Design. sau đó chọn Folder 36). muốn tìm kiếm tệp hay thư mục. Window .. máy in. File . Tools . Trong Windows. Sao chép một đoạn văn bản d). tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để : a). File . Edit .Search c). được gọi là: a). sau đó chọn Folder b). 2 b). Khi đang làm việc với PowerPonit. Control System d). ở cửa sổ Explore.Header and Footer b).Save 27).Save c).Save b). Tools .a). ta chọn chức năng: a). muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen). Trong Windows. Format .New. Tools . Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 40). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách b). Control Desktop 33). ta thực hiện : a).View Show b)..New Slide 29).. ta thực hiện: a).New Slide b). Window . ta thực hiện: a). Bấm phím mũi tên di chuyển d). File .New Slide d). Bấm phím Enter b). Windows . ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối d).. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard c). Cáp mạng gồm mấy loại? a). View . Insert . Insert .Slide Design. Cắt một đoạn văn bản b).. . 4 d).Header and Footer c). Bấm phím Space c). Thanh công cụ chuẩn c). Microsoft Office b). muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo.New Slide c). Trong soạn thảo Word. 3 c).Exit b). Trong khi đang soạn thảo văn bản Word. tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng. ta thực hiện: a). Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Window .New.Exit 32). Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục? a).Exit d).View Show c).

Đơn vị đo bắt buộc là Picas 49). đều sai 48). Table .. để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard. Phần mềm hệ thống c).F là : a). Insert . Cả 2 câu a. Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh .Insert Table c).khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc c). để tạo một bảng (Table). lề phải. công dụng của tổ hợp Ctrl . & 50). Thông qua người sử dụng. Format .Copy b). Trong bảng tính Excel. Ảnh hưởng thị lực c).Drop Cap d). Tạo tệp văn bản mới b).C c). thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là : 4 . Phần mềm ứng dụng b). Bấm tổ hợp phím Ctrl . View . Microsoft Equation b). khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b). Trong bảng tính Excel. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo d). Cả 2 câu a. <> c). Ảnh hưởng cột sống d). Trong soạn thảo Winword. Centimeters b). $B1:$D10 c).. ta thường dùng công cụ : a). theo bạn.Drop Cap b). B$1$:D$10$ d). $B$1:$D$10 45). Phần mềm tiện ích d). địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? a). Trong RAM c). Trong ROM 52). 0 b). Insert . #DIV/0! 44). sau đó : a). Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào? a). muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn. b. Ogranization Chart d). Trong soạn thảo Winword. điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Các câu trên đều sai 43). B$1:D$10 b). Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: a). Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải d).. Tools . Edit . Trong CPU b). ta có thể khai báo đơn vị đo : a). Format . Word Art 46). Trong Winword. Chọn menu lệnh Edit . #VALUE! d). Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ : a). đều đúng d). Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái c). Lưu tệp văn bản vào đĩa c). Đơn vị đo bắt buộc là Points d). Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng? a). Tất cả đều đúng 47). Thông qua môi trường không khí . Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào? a). Hệ điều hành là : a). Tiếp xúc với độc hại 54).a). Đơn vị đo bắt buộc là Inches c). để soạn thảo một công thức toán học phức tạp. Làm việc trong nhà b). ta thực hiện : a).Drop Cap c). >< d).Insert Table b).Drop Cap 53).Insert Table 51). Trên bộ nhớ ngoài d). ta đánh dấu đoạn văn . # b). Trong soạn thảo văn bản Word. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 42). Trong WinWord. Định dạng trang 55). .Insert Table d). ta thực hiện : a). tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0).khi đặt những máy tính quá gần nhau d). b. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái b). để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái. Thông qua hệ thống điện . 5 c). Trong các dạng địa chỉ sau đây. Trong WinWord. Ogranization Art c).

Để trình diễn một Slide trong PowerPoint. Trong soạn thảo Winword. Chọn menu lệnh File .Delete Slide b). ta thực hiện a). nếu lưu tệp vào đĩa. ta bấm : a). File . E2.Print d).Properties b). 100 c). Cả 2 câu a.IF(5<6. Có khả năng tự dấu kín. D2. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra. File . muốn định dạng lại trang giấy in. Trong bảng tính Excel.300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: a). Cả 2 câu a. dều sai 68). Tạo đường tắt để truy cập nhanh b). Atl+Home c). Cả 3 câu đều sai 60). tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ? a). Ctrl+Alt+Home 5 . muốn xóa bỏ một Slide. 5Angiang6 c). Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE b). Đóng các cửa sổ đang mở d). Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền c). muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè. Calculator c). False 63). Cuối năm 1997 d). có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ? a). ta thực hiện: a).a). 58). Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học. để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword : a). File . Trong Windows. 300 d).Delete Slide 65).Print Preview 57). từ Shortcut có ý nghĩa gì? a). tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5. d). Del d). Phím F5 b). Cuối năm 1999 b). Tools .Open c). Tin Hoc Van Phong 61). Luôn luôn ở trong thư mục My Documents c).Page Setup c). tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". C2. Excel b). b.Delete Slide d). 1Angiang2 64).Delete Slide c). File . CapsLock 59). Khi đang làm việc với PowerPoint. Trong bảng tính Excel. ta thực hiện: a). Window .Open b). Phím F3 c). 5Angiang2 d).Save d). File . Phím F10 66).100. Cuối năm 1998 c). b. Window . 1Angiang6 b). Trong Winword. Phím F1 d).Save As 67). c). WinWord d). thì kết quả nhận được tại ô E2 là: a). đều đúng d). ta bấm phím: a).Save b). Chọn menu lệnh Edit . Trong Windows. Notepad 62). Slide Show . Khi đang làm việc với WinWord (Excel). Tất cả đều đúng b). Ctrl+Home d). Cuối năm 1996 56). 200 b).Save As c). File . Tab c). Trong soạn thảo văn bản Word. muốn lưu hồ sơ với một tên khác. File . Trong WinWord. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL ) d). Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2. Tất cả đều sai 69). Trong bảng tính Excel. Trong soạn thảo Winword. Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? a). tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" . Bạn hiểu Virus tin học là gì ? a). Edit . tự sao chép để lây lan. Tin hoc van phong c). thì tệp đó ? a). Insert b). tin hoc van phong d). TIN HOC VAN PHONG b). Shift+Home b).200.

Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? a). tại ô A2 có giá trị là số 10 . Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang b). ta thực hiện: a). Hệ điều hành . Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên . B6*C6/100c). tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Trong soạn thảo Word. Nháy phải chuột. b). File . tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" . RAM . Nháy phải chuột. TIN 72). 8/17/2008 77). Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là: a).Exit c). tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Công thức 76). Tin hoc van phong b). #Value d). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng? a). E2*C2/100 81). Nháy chuột chọn ô tính cần sửa. d). Hubd). Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang d). 1 78). rồi chọn Exit b). TIN HOC VAN PHONG d).Save 82). rồi bấm phím F10 d).3) thì nhận được kết quả ? a). rồi bấm phím F2 b). ô B2 có giá trị là số 3. Ctrl+C b). rồi bấm phím F4 c). Khi đang trình diễn trong PowerPoint. Trong soạn thảo văn bản Word. rồi chọn Screen 85). E7*F7/100 b). UPS c). để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại. File . Người và máy tính giao tiếp thông qua : a). tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 . E6*F6/100 d). Cả ba câu đều sai 79). Portrait b). Trường d). Tất cả đều đúng . d). Nháy chuột chọn ô tính cần sửa. Tin hoc van phong c). Left d). Tin Hoc Van Phong 74). Làbộ xử lý thông tin . để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào? a). 3 c). Nháy phải chuột. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa. Nháy phải chuột. Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ? a). Tại ô B2 gõ vào công thức 6 . c). b). để đóng một hồ sơ đang mở. rồi chọn End Show d). Trong bảng tính Excel. File . #NAME! d). Khi đang sử dụng Windows. 3 c). Trong Excel. Trong bảng tính Excel. Trong Excel. Trong bảng tính Excel. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa. Ctrl+Ins c). HOC d). Webcam 75). Bàn phím và màn hình . 0 b). 80). #VALUE! c). muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục : a). Tinhoc b). Dữ liệu b). rồi bấm phím F12 83). ta thực hiện : a). rồi chọn Return c). Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không c).New d). Right c). Là bộ nhớ chỉ đọc c). Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ? a). ô c). Trong bảng tính Excel. Landscape 71). Trong bảng tính Excel. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là: a).70). ta thực hiện : a). giao của một hàng và một cột được gọi là? a).B2) thì nhận được kết quả : a). Print Screen d). USB b). 10 b).Close b). ESC 84). File . muốn kết thúc phiên trình diễn. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải 73). Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2.

AutoCorrect Options. phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy ? a).. ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện : a). đành phải nhấn nút Power Off 91). Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel d).Symbol d).Symbol c). C2. Insert . Window . Trong thẻ Save. TINHOC d).Option. Kiểu chuỗi.Delete Rows b). kiểu ngày tháng 90). Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2.. đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every c). kiểu ngày tháng. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là : a). Tinhoc c). kiểu số. Kiểu công thức. Alt+Esc b). ta chọn : a). View .Delete 97). kiểu lôgic. tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự "1 Angiang 2". muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt. 1 Angiang 6 d). thường bị nghẽn 7 . đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every d).Option. Table . View . Trong khi soạn thảo văn bản. ta chọn: a). c). Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record b). Khi soạn thảo văn bản. $ d).. Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả : a). 10d).. Trong bảng tính Excel. # c).. Edit . Máy in b). 1 Angiang 2 c). không cần bấm phím 93).Enter b). 5 Angiang 2 b). theo bạn nguyên nhân chính là gì ? a). * 94).. E2 . để khai báo thời gian tự lưu văn bản. Tools . Nếu kết nối Internet của bạn chậm. 6 87)..5) thì nhận được kết quả: a). ta thực hiện: a). Bấm phím Enter c). tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC .AutoCorrect Options. Tất cả đều đúng 98).=PRODUCT(A2. muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính. Format . Trong Winword.Delete d). Bấm tổ hợp phím Shift .AutoCorrect Options.Enter d). đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every b). muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản. kiểu công thức b). kiểu hàm. Kiểu số. Edit . #VALUE! b). Trong thẻ Save.Symbol b). Trong bảng tính Excel.Option.. Word tự động. kiểu ngày tháng d). Tools . Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị. File . b). kiểu lôgic. Bấm tổ hợp phím Ctrl . Trong Windows.Symbol 89). 50 86). 92). Kiểu chuỗi. kiểu văn bản. Trong bảng tính Excel. Nhấn phím Delete c).. Đĩa mềm 88). kiểu ngày tháng c). theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung? a). Tools . D2... Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm.. Tools . d). Không có cách nào khác. Ctrl+Esc c). kiểu số. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện c).Option. #VALUE! b). thì kết quả nhận được tại ô E2 là: a). nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới : a)... Format . khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: a). Trong bảng tính Excel. Webcam d). 2 c).. Micro c)..AutoCorrect Options. & b). View . Ctrl+Alt+Esc d). đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every 96). 2 Angiang 2 95). Trong thẻ Save. Trong thẻ Save. Trong soạn thảo Word. Bạn hiểu Macro Virus là gì ? a).

Trong bảng tính Excel. Insert . Tools . Có đường lưới hay không c). Cả 3 câu đều đúng 110).Sort b). Tab 107). ta thực hiện : a). muốn đánh số trang cho văn bản. #Value b).Printer and Faxes. Khi làm việc trong mạng cục bộ. Do người dùng chưa biết sử dụng Internet 99). #N/A! d). My Computer b). rồi chọn mục Add a printer 104).New d). Khi đang soạn thảo văn bản Word. rồi chọn mục Add a printer d). Khi soạn thảo văn bản trong Winword. ESC b).. My Network Places d).Page Numbers 108). Trong Windows. rồi chọn mục Add a printer b).Printer and Faxes. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ? a). B1. khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. ta thực hiện a).Page Numbers d).Chọn Properties c). Do chưa trả phí Internet c). Trong soạn thảo văn bản Word. muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm). Nháy chuột vào từ cần chọn d). để kiểm tra không gian đĩa và chưa được sử dụng.Page Numbers b). #NAME! b). Trong Excel. File .Sort c). Chia sẻ tài nguyên b). Tiêu đề b). ta thực hiện: a). Do Internet có tốc độ chậm d). Chú giải cho các trục d). 2008 106). muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng : a).H15 103). tại ô A2 có giá trị là số 2008.mạch b).A c). Bấm tổ hợp phím Ctrl . thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? a).New b). #DIV/0! 100). Trong mạng máy tính. Trong soạn thảo Winword.New c). B1-H15 d). Ctrl c). Internet Explorer 101). ta thực hiện ? a).Printer and Faxes. muốn tạo một hồ sơ mới. #VALUE! c). View . Tools . View .New 109). Edit . rồi chọn mục Add a printer c). ta thực hiện: a). Nháy đúp Computer . ta thực hiện : a). Trong bảng tính Excel.Sort 102). Cả 2 câu đều đúng 105). File . Trong Windows.Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra .H15 b). My Document c). File . Nháy đúp chuột vào từ cần chọn b). Tools . muốn đánh dấu lựa chọn một từ. Trong Windows không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác b).. hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ? a). Format .. Data . Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? a). Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng 8 . chương trình thông báo lỗi? a). Cả 2 câu đều sai d). 4 d). khi viết sai tên hàm trong tính toán.Page Numbers c). muốn cài đặt máy in. Trong bảng tính Excel. Trong Excel.Printer and Faxes. B1:H15 c). B1. muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím: a). Window . CapsLock d). 0 c). Insert .Sort d). Start . Format . Bấm phím Enter 111).

Paragraph c).Print Preview d). Trong hệ điều hành Windows. Trong Windows Explorer. 110 115). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách b). để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách? a).Filter . Khi soạn thảo văn bản xong. Giá trị kiểu số 2008 113). Tần suất sử dụng c). tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" .AutoFilter 121). Tin Hoc Van Phong d). muốn định dạng ký tự. Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả : a). Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ d). Tên tệp b). Table . hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước? a). Cả 2 câu đều sai 124). Nháy chuột ở mục đầu.AutoFilter d).c). TINHOC c). Cả 2 câu đều đúng d). View . 1 c). Trong windows. sau khi chọn khối cần lọc. Table . tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 . ta thực hiện : a). SUMIF 123). Insert . để in văn bản ra giấy : 9 . tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc .Insert Columns c). View . Data . ở cửa sổ Explore.10. Format . Bắt buộc phải có phần mở rộng 116).Font b).Filter . Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ 112).Insert Columns b). Trong bảng tính Excel. Insert . ta thực hiện: a). Trong bảng tính Excel. ta thực hiện: a). 4 d). Format . Edit . #NAME! b). Trong Excel. Trong bảng tính Excel. để lọc dữ liệu tự động. tên của thư mục được đặt : a). theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục? a). Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả? a).Cells . #Value b). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách d). 65 d). Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2: a). ta chọn : a). Khi soạn thảo văn bản trong Winword. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp d). tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 . #DIV/0! 114).Print Preview 117). Format . #VALUE! c). tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 122). Trong soạn thảo Winword.AutoFilter b). TinHoc d). Trong bảng tính Excel. Trong bảng tính Excel.Columns 125). Trong bảng tính Excel. ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối c). để hiển thị trang sẽ in lên màn hình. TIN HOC VAN PHONG b). COUNTIF c).AutoFilter c).Insert Cells d). Tin hoc van phong 120). Trong bảng tính Excel. để chèn thêm một cột vào trang tính. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục b).Print Preview c). Tinhoc 118). 2008 b). Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả : a). 30 b). Kiểu tệp 119). SUM b). Format . Tin hoc van phong c).Filter .Filter .Print Preview b). File . COUNT d).5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: a). Format . Giá trị kiểu chuỗi 2008 d). 5 c).65. Kích thước tệp d). Bắt buộc không được có phần mở rộng c).

Chọn menu lệnh File .a).Custom Animation.Custom Animation. muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn. Ctrl+End d). Ctrl-Page Up . Trong WinWord. và b. Shift+End b). Lây nhiễm vào boot record b). rồi chọn Remove b). Alt+End c). rồi chọn Add Effect 128). View . Phá hủy CMOS 127).P c). ta thực hiện : a). và b.Custom Animation. rồi chọn Delete c). Tự nhân bản c). Khi đang làm việc với PowerPoint. Khi đang làm việc với Excel. Page Up . Format . Slide Show . đều sai 126).Custom Animation. Cả 2 câu đều sai 10 . Cả 2 câu đều đúng d). rồi chọn Add Effect b). Ctrl+Alt+End 129). rồi chọn Add Effect d). hình ảnh. rồi chọn Add Effect c). Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng d). Các câu a. Theo bạn. đều đúng d). tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản ? a).Page Down c). Cả 2 câu đều đúng d).Print b). Ctrl. Slide Show . Page Down b).. Slide Show . Insert . Bấm tổ hợp phím Ctrl .Custom Animation. điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện? a)..Custom Animation.. ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện: a). muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản. Khi đang làm việc với PowerPoint. Các câu a. . có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím: a). Cả 2 câu đều sai 130).

New Slide Câu : 029 . File .Header and Footer Câu : 038 . Cả 3 câu đều sai Câu : 060 . Table .Drop Cap Câu : 053 . Các câu trên đều sai Câu : 043 . Cuối năm 1997 Câu : 056 . Câu : 016 . Dán một đoạn văn bản từ Clipboard Câu : 030 . 1Angiang6 Câu : 064 . Nháy chuột ở mục đầu. Format . Format . sau đó chọn Folder Câu : 036 . Dấu bằng (= ) Câu : 015 .Z Câu : 008 .Bullets and Numbering Câu : 020 . Insert . Ctrl + A Câu : 009 .View Show Câu : 028 . Windows Explorer Câu : 035 . #VALUE! Câu : 010 .Split Cells Câu : 018 . Hub Câu : 075 .Column Câu : 004 . Câu : 041 . Phím ESC Câu : 002 . tin hoc van phong Câu : 061 .. Ctrl+Home Câu : 013 .Slide Layout. ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối Câu : 040 . HOC Câu : 024 .. Format .Save Câu : 027 . ô Câu : 076 . Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu : 073 . Tin Hoc Van Phong Câu : 074 . Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo Câu : 055 . Tạo đường tắt để truy cập nhanh Câu : 069 . Cả 3 câu đều đúng Câu : 017 . Edit . Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : 005 .ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 . Table . Slide Show . Format . <> Câu : 050 . 3 Câu : 031 . #DIV/0! Câu : 044 . Calculator Câu : 062 . View . Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số Câu : 019 . Landscape Câu : 071 . Mở một hồ sơ đã có Câu : 006 .Merge Cells Câu : 021 .. rồi chọn File . Ctrl . Start . mạng toàn cầu Câu : 011 . My Computer hoặc Windows Explorer Câu : 022 . Trên bộ nhớ ngoài Câu : 052 . $B$1:$D$10 Câu : 045 . Ctrl+Home Câu : 070 . Cả 2 câu a. Insert Câu : 059 . Chức năng thay thế trong soạn thảo Câu : 012 . 200 Câu : 063 . Thanh công cụ chuẩn Câu : 037 . Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái Câu : 042 . Centimeters Câu : 049 . Phím F5 Câu : 066 . Microsoft Equation Câu : 046 .Page Setup Câu : 057 . đều đúng Câu : 048 .Delete Slide Câu : 065 . b. File . mạng diện rộng. Tất cả đều đúng Câu : 058 . Ram Câu : 007 . Shift_Del Câu : 026 .New. File . b.Restore Câu : 014 .Exit Câu : 032 . Format . Tiếp xúc với độc hại Câu : 054 . Mạng cục bộ. 8/17/2008 Câu : 077 . Lưu tệp văn bản vào đĩa Câu : 025 .Save As Câu : 067 .Slide Design.Search Câu : 039 .Insert Table Câu : 051 . 1 11 . Bấm phím mũi tên di chuyển Câu : 034 . File . Mạng cục bộ Câu : 023 . 5 Câu : 003 . Chọn đối tượng. TIN Câu : 072 . Control Panel Câu : 033 . đều đúng Câu : 068 .. Table . Phần mềm hệ thống Câu : 047 . File . Cả 2 câu a.

. 4 Câu : 114 . #NAME! Câu : 100 . Nháy phải chuột.Delete Rows Câu : 097 . Bấm phím Enter Câu : 093 . Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Câu : 111 . Data . rồi chọn Remove Câu : 130 . Hệ điều hành . Câu : 092 . # Câu : 094 . Slide Show . Insert .Page Down 12 . 4 Câu : 106 . đều đúng Câu : 126 .Chọn Properties Câu : 105 . TIN HOC VAN PHONG Câu : 120 . Table . Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách Câu : 122 . 50 Câu : 086 . Nháy chuột chọn ô tính cần sửa. Ctrl+Esc Câu : 091 . Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp Câu : 116 . My Network Places Câu : 101 . Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên . Insert . 65 Câu : 115 .Page Numbers Câu : 108 .Custom Animation. Start . rồi chọn mục Add a printer Câu : 104 . Các câu a. Print Screen Câu : 084 . kiểu số.Printer and Faxes. Tools . E6*F6/100 Câu : 081 . B1:H15 Câu : 103 .Close Câu : 082 .Print Preview Câu : 117 . Câu : 079 . Cả 3 câu đều đúng Câu : 110 . Câu : 080 . Slide Show . kiểu công thức Câu : 090 . rồi bấm phím F2 Câu : 083 .Font Câu : 124 . Format .Filter .Insert Columns Câu : 125 . File . 5 Angiang 2 Câu : 095 . Ctrl-Page Up . Table . File . Ctrl+End Câu : 129 ..AutoFilter Câu : 121 .Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra . Giá trị kiểu số 2008 Câu : 113 . Data . Tinhoc Câu : 118 .AutoCorrect Options. File . thường bị nghẽn mạch Câu : 099 .Câu : 078 . Nháy đúp Computer .Custom Animation. Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm. rồi chọn Add Effect Câu : 128 . SUMIF Câu : 123 .. Kiểu chuỗi.New Câu : 109 .. Tần suất sử dụng Câu : 119 . Tools .Sort Câu : 102 . Tự nhân bản Câu : 127 . đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every Câu : 096 . và b. #VALUE! Câu : 087 .Symbol Câu : 089 . Trong thẻ Save. Tab Câu : 107 . Ctrl. Máy in Câu : 088 . Chia sẻ tài nguyên Câu : 112 . rồi chọn End Show Câu : 085 . Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel Câu : 098 .Option. kiểu ngày tháng. kiểu lôgic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful