TONG GONG TY HKVN

BO NOI VU CVC VAN THU' VA LUV TRU' NITA NU'OC

CONG HOA XA HOI CHU NGDE4,1 T Hoc lap- Tr do - Hanbh tti

cday

1

IMP

s 1

/QD-VTLTNN

Ha Noi, ngay e trang p nam 2010
QUY DINH

Ve th&i han bao (luau ho so', tai lieu quan, to ch~aec hinh thanh ph8 hien trong hoat dOng cua cac

Can 6* diem a khoan 2 Dieu 11 Phap lenh Liu tra qu'o'e gia nam 2001; Can cur Quyest Binh so 89/2009/QD-TTg ngay 24 thang 6 nam 2009 eila Thu tuOng Chinh ph* quy dinh chire nang ,. nhiem vu, quyen han va ca eau to elide eda Cuc Van thu va Luu trir Nha nuke; Theo de nghi eda Truth-1g pheng Nghiep vu Van thu - Luu trti trung uong, Cue trung Cuc Van thu va Lu-u trix Nha nuac quy dinh ye thai han bao quan ho - so, tai lieu hinh thanh phO bien trong hog dOng cua cac co quan, to chute nhu sau: Bi'eu 1. Pham vi dieu chinh va doi turfing ap dung 1. Van ban nay quy dinh ve thai han bao quan cac nhOm hO so, tai lieu hinh thanh phO bien trong hog dOng cua cac ca quan, to chute. 2. Quy dinh nay dugc ap dung d'Oi vbi cac co quan nha nuck, to chire chinh tri , to chic chinh tri - xa hoi , to elide xa hOi, t8 chic xa hOi - nghe nghi'ep, to chic kinh to va don vi vu trang nhan clan.

BiLi 2. Thoi han bao quan
1. Th&i han - bao quanla khoang then gian can thie't de ltru giix hO so, tai lieu tinh tix nam ding vi'ec ket thuc. Thai han bao quan dugc xac dinh ten co so . mue dich hinh thanh va gia tri siz dung ciaa h8 so. 2. Cac mire thai han bao quan dugc quy dinh nhu sau: ve xay dung; ban hanh va to a) Bao quan Vinh , vign gem: he so, tai eh-Lk thus hien duang loi, eh* truang, chinh sach, the dO, quy dinh; ke hoach dai han, bao cao tong ket, so li'eu tong hop; de an, du an , chuong trinh mue tieu, trong diem quac gia; du an xay dung co ban nhom A; ho so gOc can bO, cOng chire, vien ch*c; ho so thanh tra, kiem tra vu viec nghiem trong; van de, sir kien quan trong... hinh thanh trong qua trinh thue hien chixe hang, nhiem vu. chinh oda co quan, to chde.

kie'm tra cac vu viec khong nghiem trong. so chuyen giao van ban trong not bO ca quan. khen thu&ng. d) Tai lieu tai chinh... giao timg nganh. . g) Tai lieu khoa hoc cong nghe. de tai nghien ci. tai san co dinh. so clang 141 va tap luu cong van di.Ter 5 nam to• xuong bao g8m nfrang tai lieu có tinh chat hanh chinh six vu nhu: lick cong tac. tien luang. so gang 1ky van ban &L. bien Cac nhom has so'. C. 1) Tai lieu phap ch6. bao cao ngay. d) Tai lieu lao dOng. thong ke. bao cao khao sat. hanh chinh. can bO. rinh vvc (goi chung la nganh). Dieu 3. than giAy mbi hop. thu.. tai lieu tham khao. to cao. tai lieu lien quan d'e'n thanh tra. gam cac mirc sau day: Tex 20 nam tro• len bao gom cac nhom ho sa: giai quyet viec lien van den nhan six. c) Tai lieu t6 ch-th. nen trong Bang then han bao quan tai lieu pho Men chi dua ra cac rihOm ho sa. Cac nhom ho so'. - . tai lieu hinh thanh pha bin bao gam: 1... có gia tri sir dung trong thai gian nhat dinh. van thu. tuan.. 2 . Tai lieu chuyen mon nghiep vu Day IA nhom tai lieu hinh thanh trong qua trinh thvc hien nhiem vu chuyen mon nghiep vu dugc . k) Tai lieu thi dua. Do tinh da clang cua tai lieu chuyen mon nghiep vv.Tex 10 den 15 nam bao gam nhimg ho sa. tai lieu mang tinh climb huong de cac nganh cu the hod cho phei hop. luu trir va quan tri van phong. . tai lieu hinh thanh phi. ke hoach.ru cap co• so. stra china nho cong trinh. phieu di'eu tra. thong bao quang cao. Tai lieu chung a) Tai lieu tang hop. ddt dai.. to tuyen sinh. du an xay dung co ban nhom B. ke toan. h) Tai lieu hop tac quac t6. e) Tai lieu xay dung ca ban.b) Bao quan có then han la nhimg ho sa. tai lieu phan anh cac cong viec cu the. chimg tir ke toan. b) Tai lieu quy hoach. cong van trao dOi. 2. i) Tai lieu thanh tra va giai quyh khie'su nai. dien trao doi voi nu• ngoai.. phan anh nhfing van de mang tinh cac thu cua nganh.

tai lieu chua dugc quy dinh tai Bang died han bao quan tai lieu phO bien thi ca quan. to chirc.3. quan tai lieu pho bien de xac dinh. b) Tai lieu cila t8 chirc COng doan. c) DOi voi ho sa. Bang then han bao quan tai lieu phO biL dugc Eng de xac dinh then han bao quan cho cac he) sa. tai lieu dal ha then han bac) . 116 sa. tai lieu tuang dng. quan. chirc y quan l' nganh 6 Trung uang can cur vao Quy dinh nay de cu the hoa day du cac nhom 118 sa. Dieu 4. Cac ca quan. phai xem xet more c10 day du cia' a khoi (phemg) tai lieu. Dieu 5. tai lieu hinh thanh ph8 bien. cac nhom ho sa. 3. tai lieu tuang *ng trong Bang th61 han bac. b) Khi lga chon tai lieu giao nOp vao Luu trir lich s*. to chic (goi tat la Bang -died han bao quail tai lieu ph8 bien) la bang ke cac nh6m he sa. 2. tai lieu hinh thanh pho bien trong hoat dOng cua cac ca quan. khOng dugc quy dinh thap han mire thbi han bao quan trong Quy dinh nay. tai lieu co chi clan thbi han bao guar' (xem Bang dinh keth). Bang then han bao quail tai lieu ph8 biL dugc dung lam can cur xay dung Bang then han bao quan tai lieu chilyen nganh. Sir dung Bang tHei hat bao quan tai lieu pho bien 1. cila Cuc Luu tril Phil Thil tuong. c) Tai lieu cua -Co chirc Doan Thanh nien. neu can c6 the gia han then gia tri tai lieu cUa ca quan xem xet. a) Khi xac dinh then han bao quail cac 1 -18 sa. HOi &Ong xac dinh lai. Eng then km Y den nhfing giai doan. tai lieu hinh thanh ph6 bi6n trong hoat dOng ciia cac ca quan. 3 . to . Tai lieu cila to chdc Bang. COng doan va Doan Thanh then co quan a) Tai lieu cUa to chirc Bang. Dieu 6. MOt so truenig hop can ltru Y: . Truang hop trong thuc to c6 nhang 116 sa. t8 chirc c6 the van dung cac more then han bao quail cUa. Bang thCri han bao quail tai lieu ph6 bien Bang then han ban quail. danh han bao quan. lieu lure thi h'anh ngay ky va thay th6 Bang then Quy dinh nay c6 hieu luc thi hanh han bao quan tai lieu van kien mau ban hanh theo C8ng van so 25/NV ngay 10 thang 9 nam 1975 . thed ' diem lich sir de c6 the nang mdc then han bao pan cua tai lieu hien c6. tai lieu chuyen mon nghiep nganh va quy dinh died hat bao quan cho cac nhom he sa .

ca quan ngang bO. To ch*c thtrc hien NOi vu. to chirc có lien quan to chirc thvc hien Quy djnh Nal nhein: . CVC TR'U'ONG hi Minh Hirceng 4 . thanh pha truc thuOc Trung uong. tap doan kinh to nha nuOc. NVTW.Lanh dao Clic (03). .Nhu DiL 7. . . .Dieu 7. cac Cac b0. tong cong ty 91 va cac co quan. co quan thuOc Chinh tinh.Cac don vi thuOc Cuc (16).LuurVT.

6.. ban hanh cac van ban quy dinh nhfing van de chung cna nganh.Quy. hang nam . f )-VTLTNN f 6 thang ir nr2 010 Ci2a CYC Van thu va Luu tr1 Nha' 'c) ngay ' . Chuang trinh.Van ban khac Ho so kY niern cac ngay 1e ion. 0 QUAN /10 T LIEU HINH THANH PHO BIEN NG CiJA CAC CO QUAN.' G THOI HAN BA. bao cap cong tac dm cac don vi chirc nang . ten co quan.So ket 6 thang. so ket cong tac dm co quan . chuong trinh. tu'an. sg kien . TAI LIEU CHUNG I.Ke hoach.HO so nguyen tac . Tai lieu tong •hqp 1.Dai han.Thang.quan tong do co. ke hoach. HO so hOi nghi tong ket.Van ban quy pham phap luat . 3. Vinh vien 15 nam Vinh vien 5.) HO so xay dung. • STT (1) llOM HO SO. K6 hoach. quy. Theo hieu lgc van ban 5 nam 2. th6ng.6 thang. biet (d6i . 7. TAI LIEU (2) ..Quy.Hang nam . 9 thang . tuyen truyen cua co quan . 5 nam Vinh vigil. quy. bao cao cong tac cila co quan chil quan cap ten . ke hoach. CO quan .. quy. quanchtrio 4. Vinh vien 10 nam . 6 thang Tai lieu ye cong tac thong tin. . TO CHtrC HOAT T' hanh kern theo Quy dinh so: 10 /Q. bao cao cong tac dinh kY dia co quan va cac don vi trgc thuOc .Gin de . bao cao thang. Tlap van ban gUi chung den cac co quan . . 20 nam 5 nam 10 ham 5 nam 10 nam 5 nam . thong bao chit kY. bao cao nam .Van ban chi dao. 6 thang.TOng ket nam .Dai han. cong van trao dOi Vinh vien . d6i ddu. 9 thang Ke hoach.. do'i tru so'.THBQ (3) I. 8. hang nam .

ca quan HO so. chuang trinh muc tieu ciaa nganh. co. t6 chirc thvc hien cac 6 an.. ca quan ngang . du an. 16. 5 nam _ Theo hieu lvc van ban Vinh vien 12. thong ke .) So ghi bien ban cac cuOc hop giao ban. 14. 17: 18. HO sa quan 15T.nlf nha. Tai lieu Id hoach Tap van ban ye ke hoach giri chung dn cac ca quan (ho .BO. 9 thang . ban thuyet trinh/ giai trinh. 19.Dai han. quan . quan . chuang trinh muc tieu cna cac dOi tugng thuOc pham vi quan 1y cua nganh. 5 nam 11. Vinh vien 20 nail). ' Tap van ban ye quy hoach gdi chung den cac Ca quan (ho sa nguyen tac) Ho sa xay dung quy hoach phat trien nganh.2. a an quy hoach phat trien. tra led chat van tai QuOc hOi. chuang trinh muc tieu cfla nganh. bac) cao cong tac quy hoach.cao. Tai lieu quy hooch . so tay Cong. hang nam . -\/' xay dung de an. du an.1. d'6 an quy hoach phat trien. t6 chirc khac 2-Tai lieu quy hoach. chuang trinh.KhOng phe duyet Bao cao danh gia thvc hien cac de an chien lucre. k)% laical dao .Dugc duyet . du an. Tai lieu ve hoat dOng cila L'anh'clao (bao . 15.b0 va Wong ducmg . 6 an. bai phat bieu tai cac su kien l&n..TOng k6t . co .Ca quan. tac c-Cia lanh dao Cu quan.Khong dugc duyet Vinh vig vien Vinh vien Vinh vigil. 13. thOng lie K6 hoach. truck .Q4. lie hoach. HO sa tham dinh dean chin lugc.•10 nam Vinh vien Vinh vien 10 nam . Vinh vien . thu. ca quan -. de an. Vinh vien 10 nam 10 nam Theo hieu sanguyetc) luc.UBND tinh va twang ducmg . thang 2.6 thang..Phe duyet .(1) (2) (3) 9. 10.van ban 2 . muc tieu cila cac doi Wong thuloc pham vi qua.Sa ke't Cong van trao dOi ve cong tac quy hoach 2.. . du an. k6 hoach.

can 14 Theo hieu luc van ban 3 r4p van ban ye cong tic to chirc. hang nam . 31. 28.Dai han. Tai lieu 32.quy dinh.QuY.Bao cao ca so. to chtic.Dai Ilan. 9 thing Bao cao dieu tra ca ban .(1) (2) (3) 20. Vinh vin 5 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vin 2. dieu tra 3.Dal han. 5 nam Vinh vin 20 nam 5 nam 23.Ca quat ban hanh . bao cao thuc hien ke hoach cila cac d6i tixong thuc pham vi quan 1Y ye ke hoach . 27. huong din ve thOng ke ciaa nganh Bao cao thOng ke tong hop. kiem tra viec thgc hien ke hoach Ke hoach. 25.6 thing. thing Ke hoach va bao cao thuc hien ke hoach dm cac don vi tare thuOc .Ca quan thgc hien .3.QuY. phieu dieu tra Bao cao phan tich va du bao Cong van trao doi ve cong tic thong ke. 6 thing. 9 thing Cong van trao d6i -Nis cong tic Ice hoach Vinh vin Vinh vigil. 6 thing.Ca quan de biet Ho sa xay dung ke hoach va bao ca. Vinh vien 20 nam Vinh vin 10 nam Vinh vin 10 nam 29. Tai lieu thaUg ke T4p van ban ye thOng ke girl chung den cac ca quan (ho sa nguyen tic) HO sa xay dung. .xal hOi hang nam . ban hanh cac van ban the dO/ . hang nam .() thuc hien ke hoach cila nganh. thOng ke chuyen de . 21.QuY. . thing H6 sa chi dao. 24. 9 thing . hang nam . Chi tieu ke hoach phat trien kinh to . can b0 girl chung den cac ca quan (ho sa nguyen tic) .Bao cao tong hop . 9 thing . ca quan .6 thing.QuY. 30.Hang nam . 26. Vinh vin 20 nam 5 nam 20 nam . 22.

ban hanh tieu chudn chirc danh cong chic. 47. quan HO sa ve cong tac bao ve chinh tri nOi b0 cila ca quan HO sa ve cong tac bao hiem xa hOi cila ca quan Cong van trao doi ve cong tac to ch*c. chat prong can b0 HO sa ve quy hoach can b0 HO sa ve viec b6 nhiem. chia tach.K. bao cao nam . tax lieu tham kha'. 41. Quy the lam viec. 35. 9 thang . de bat. . 36. can b0 Ke hoach.HO sa dkr thi. huOng dan ye to chirc.o HO sa t6 chirc cac lop bOi throng can b0 cda co. 10 nam 5 nam 70 nam Vinh vien 70 nam Vinh vien Vinh vien 10 nam 10 nam 20 nam 70 nam 10 nam 4 49. phieu quan Vi hOs sa can b0 Ke hoach. luan chuyen can b0 HO sa ve viec thi tuyen. HO sa kST luat can b0 HO sa goc can b0. dieu dOng. the d0/ quy dinh. can b0 . ceng van trao dOi. d6si ten. q4.Van ban chi dao. 45. hang nam .. 38. so luong. 46. kiem tra chuyen ngach hang nam . 39. Bao cao thong ke danh sach. chuong trinh. bai thi. ban hanh Dieu le to chirc. HO sa xay dung.Bao cao ket qua.6 thang.Dai han..Quy. bao cao cong tac to chirc. 48.(1) (2) (3) 33.rc thuOc . 43. ke hoach. 50. 51. bOi dung can b0 cila nganh. day nghe tri. quyen han cila ca quan va cac dim vi trgc thuOc HO sa ve viec hop nhdt. co' quan HO sa ve viec thanh lap. 42. ding ch*c.6 hoach. thi nang ngach. 40. vien chtrc SO. nhiem vu. thang H6 so' xay dung de an to chirc nganh. thay dOsi ch*c nang. tai lieu t6 chirc thi . bao cao cong tac dan tao. Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam 70 nam . quan Tai lieu quan 15/ cac ca so'• dao tao. danh sach trung tuyen . vien chirc Ho so' ve xay dung va thuc hien chi tieu bien the WI-1h vien Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vien Vinh vien 37. 34. 52. can b0 44. sap nhap. bao can thang. co. giai the ca quan va cac dan vi true thuOc HO sa xay dung.

6 thang. thang 4. Ed lieu tai chinh. 61.2. cong chirc.'ri chung d6n cac co quan (he) so nguyen tac) H0 so xay di:mg. COng van trao dOi vs cong tac lao d'Ong 4. lct toan ' Tap van ban ve tai chinh. Vinh vien Vinh vien 59.phki cap cila nganh va bao cao thvc hien HO so nang lucmg dm can b0. 65.(1) (2) (3) 4.1. ban hanh ch6 dO. tiers luung 53.Nghiem trong . ke toan 5 . 66. 63. co quan COng van trao d8i v' tin luong Vinh vien 20 nam 5 nam sau khi chdm art Hop dong 10 nam Theo hieu lvc van ban . Tai lieu tin ltrang Tap van ban . 9 thang . Vinh vien Vinh vien 20 dam 10 nam Theo hieu lvc van ban Vinh vien 5. Tai lieu lao dOng. 55. bao cao cong tac lao dOng. ban hanh dinh mire lao dOng ciia nganh va bao cao thuc hien He) so xay dung ch6 d0 bao h0. 58. Ke hoach. co quan H8 so cac vu tai nan lao dOng • .NTs tin luong gi. 67. ke toan g -ix i chung den cac co quan (h8 so nguyen tac) Hp so xay dung. ban hanh the d0/ quy dinh vs tai chinh.Qu5r. Till lieu lao ciOng Tap van ban . vien chirc cda. hang nam . Vinh vien 20 nam 5 nam Theo hieu lvc van ban Vinh vien 54. 56. Ve sinh lao (Ring cua nganh Bao cao tong hop tinh hinh tai nan lao d'Ong hang nam cila nganh. 64. 57. an toan. 62.KhOng nghiem trong Hop Ong lao dOng vu.Dai han. 60. vi'ec .NT' lao dOng oh chung den cac co quan (he) so' nguyen tac) HO so xay dung. ban hanh thang bang lixong cilia nganh va bao cao thvc hien Ho so xay dung. tiers lixong .

SO chi tiet Chirng tir k6 toan six dung tri rrc tier) de ghi so k6 toan va. Tai lieu xay dyng co' ban Tap van ban ve xay dgng co ban gin chung den cac co quan (ho so nguyen tac) Ho so xay dung van ban the dO/ quy dinh. thanh tra tai chinh tai co quan va.Hang nam .4T. 6 thang.SO tOng hop .Vu viec nghiem tong Vu viec khac Vinh vin 20 nam 5 nam Vinh vin Vinh vin 20 nam Vinh vin 20 nam Vinh vin 20 nam 74. 78.6 thang. co quan 6 .. 9 thang HO so xay dung the cao/ quy dinh ve gia Bao cao kiem ke. bao cao cong tac tai chinh. 77.. - Vinh vin 10 nam Vinh vin 10 nam 20 nam 10 nam 10 nam 5 nam 75.Tai san khac HO so kiem tra. phieu chi. 1--i6 so kiem toan tai co quan va cac don vi tri.Dai han. phieu nhap kho. 9 thang . 80.rc thuOc Vu viec nghiern tong Vu viec khac SO sach ke toan . cap don vi truv thuOc K6 hoach. phieu xuat kho.(1) (2) (3) 68.Nha d'At . • 73. bao cao tai chinh va quy& toan .) Cong van trao doi ve cong tac tai chinh. hang nam . a 79.Q1. thang HO so ve ngan sach nha nuerc hang nam cila co' quan va. cac don vi true thuOc . quy. 10 nam Theo hieu hyc van ban Vinh vien 6. 71. lap bao cao tai chinh ghi so ke Chtrng di ke toan khong six dung true tip toan va lap bao cao tai chinh (phial thu. danh gia lai tai san co dinh Ho so. ban giao. 70. hung clan ve xay dung co ban cua nganh. tai lieu ve viec chuyen nhugng. 69. thanh 15T tai san co dinh . ke toan .Thang. 72. ke toan - 76. Ke hoach. 81.

nganh . . 87. cong nghe. HO sa sang kien.Cap ca so. cong trinh ap dung cac giai phap mOi ve kien true.(1) . (2) (3) Ka hoach. ' - Theo tu6i tho cong trinh 15 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vigil V9nh vien Vinh vien 20 nam 93. 85.6 thang. 7 . ket cau. hinh d'ac blet cong trinh dugc xep hang di tich lich sir van. 82. 92. co . Vinh vigil 20 nam 5 nam Vinh vign 84.Dai han. 9 thang .COng trinh nhOm A. cong nghe . Ho sa xay dung cac tieu churn nganh Vinh vien Vinh vien 10 nam Vinh vigil. hang nam . 90. vat lieu moi . quan H6 sa chuang trinh. cal tien ky thuat.Cap ca so. quy trinh cong nghe hoac giai phap httu ich dugc Gong nhan Cdp nha nu& Cdp bO. 9 thang . Tai lieu khoa hoc cong nghe Tap van ban va hoat cl6ng khoa hoc ding nghe ph chung den cac ca quan (116 sa nguyen tac) H6 Sa va vies xay dung quy the hoat dung khoa hoc cong nghe cila nganh.Cdp bO. thang 83. ca quan HO so h6i nghi. de tai nghien ciru khoa hoc Cdp nha nu& . bao ca. 88. 86.Dai han. H6 sa cong trinh xay dung co' ban . dia .0 to xay dung co' ban . 91.Qu3%. cong trinh xay dung trong dieu kien dia chat. hang nam . H6 sa sixa china nhO cac cong trinh COng van trao ci61 ve cong tac xay dung ca ban 7. bao cao cong tac d'A. 89.Cong trinh nhom B. nganh . hoa.() Gong tac khoa hoc.Qu3'f. h6i thao khoa hoc do ca quan to chirc Ka hoach.6 thang. thang H6 sa hog ang caa H6i d6ng khoa hoc nganh. C va sira china lOn . thiet bi.

hOi than qu6c to do ca quan cha tri Vinh vien 20 nam Vinh vien 10 nam Theo hiesu lgc van ban Vinh vien .Quan trong . hOi flak..Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien _. H8 sa doan ra .(1) (2) (3) 94. Ho so' xay dung..HOi iliac.. dC lieu cua. 0 an hop tac qu6c to cua nganh.QuY.. H8 save viec tham gia .Dai han.6 thang. Thu.) .. hoc tip. dieu tra. H8 so.6 chin quoc to (hOi nghi. Tai lieu' hop tic quOc to Tap van ban ve hop tac qu6c to gui chung aen -cac ca quan (ho sa nguyen lac) H8 sa hOi nghi. ca quan Cong van trao 6i \iis cong tac khoa hoc. . 96. 107.Th8ng thuOng 109. t'..HOi thao. 98. ca quart • 102.chuyen de do ca quan thgc hien de tham gia cac hOi thao khOa. ca quan Cac bao cao khoa hoc . hoc Fli5 sa xay dung va quan 15/ cac ca so. trien lam. khao sat..' cong tac hop tac qu6c to Vinh vien 20 nam 10 nam 8 .cac hoat dOng cila. bao cao cong tac hop tac qu6c t6 . Vinh vien 20 nam Vinh vien 20 nam 100. H8ssa ve viec thiet lap quan he hop tac v6i cac ca quan.hiey hOi.KY ket hop tac . hang nam . khao sat. HO sa (loan vao . to chirc quoc to 106. 108. to chirc nuck ngoai 103. 97. Ho sa xay dgng chuang trinh. trien lam. cong nghe 8. trien khai Ung dung khoa hoc cong nghe cua nganh. khao sat. thang 101. gong g6p cua ca quan cho cac hip hOi. 99. t6 chin nuac ngoai . hoc tap. 9 thang . thong ke. thiep chile mimg cua cac ca quan. 105.. Cong van trao (161 -v.. HO sa gia nhap thanh vien cac hies') hOi. nganh. then ligm. dilen. Ke hoach. 95. to chirc quOc to 104.1(3"/ ket hop tac .

to cao ' gir i chung d'8n cac co quan (ho so nguyen tac) 111. ban hanh quy ch6/ quy dinh. hang nam .Qu57. bao cao cong tac thanh tra va giai quy6t khi8u nai.6 thang. Tap van ban ve thi dua. Ffo so thanh tra cac vu.Hang nam .Bac. 10. Ho So xay dgng. hungdan ve thi dua.Dai han. q4. -Co cao Vinh vien 20 nam 5 nam 20 nam 5 nam Vinh vien 15 nam Vinh vien 15 nam Vinh vien 5 nam 10 nam . huOng d'A. ban hanh quy ch8/ quy dinh.Dai han. H'O so giai quy8t cac vu vi8c khi8u nai.n ve thanh tra va giai quy6st ichiL nai. khen thuOng . Ke hoach. vi8c .(1) (2) (3) 9. -CO cao Theo hi8u lgc van ban Vinh vien • 110. 9 that-1g .ThAng.Vu vi8c khac 115. t6 cao . cao nam . Tai lieu thi dua. khen thuOng 120. Tai lieu thanh tra va giai quyet khieu nai. khen thu*ng 118. Ke hoach.Vu vie‘c nghiem trong . sau than 114. thang Theo hi8u lgc van ban Vinh vigil Vinh vien Vinh vien 20 nam 5 nam 9 . to cap .Vu vi8c nghiem trong . Tap van ban ve thanh tra va giai quyet khieu nai.Tai lila' khac 117. Tai lieu ve hoat cong dia to chirc Thanh tra nhan dan .Qu)'T.Vu viec UAL 116. thang 113. to cao 112. COng. van trao dOi ve cong tac thanh tra. giai quy6t khieu nai. khen thuOng giai chung d'8n cac co quan (116 so nguyen tac) 119. He) so hOi nghi thi dua do co quan chill tri t6 chirc 121. 9 thang . hang nam .6 thang. He) so xay dgng. bao cao cong tac thi dua. Bao cao cong tac phOng ch6ng tham nhfing .

ca quan thu6c Chinh ph -d. Chia'. Thia truOng ca quan ngang BO. Tai lieu ye phap che.N7‘ ding tac phap ch6 do ca quan chi tri 127. luu trii 134. Cong van trao d6i ve cong tac thi dua. 126. van thu. huOng din . quy. tich UBND cap tinh va tuang duong . lu•u trik 132.2. HO sa khen thu. tri 130.Thang. luu trtr do ca quan to ch*c Vinh vien 20 nam Vinh vigil 5 nam 10 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vigil 20 nam 10 .O. 6 thang 128. lull tar va quan tri van phong 11. van thu.(2) (1) 122. Tai lieu Vinh vien 20 nam 10 nam 10 nam ve cong tdc phcip che Theo hieu quan(hosgyetc). H6 so thAm dinh van ban quy pham phap luat 129. K6 hoach. luc van ban Vinh vien 125. van thu'. 1-16 sa xay dung. 1-16 sa h6i nghi cong tac van phOng. luu tit gi:Ti chung den cac co quan (h6 sa nguyen tac) 133. H6 sa xay dung. ban hanh quy dinh. khen thuerng '11. Tai lieu ve cong lac hank chinh. Cong van trao doi ve cong tac phap che 11. H6 sa ve viec gOp 3'7 xay dung van ban quy pham phap luat do co quan khac chil. bao cao cong tac phap die . hanh chinh.1.ng cho tap th& ca. van thir. ban hanh quy dinh. huong an cong tac hanh chinh.Dal han. Wong Chinh ph* . Ho so ve viec ra soat van ban quy pham phap 1uat 131. Tap van ban ve cong tac phap che oh chung den cac co .Cac hinh thirc khen thuOng cila B0 truOng. hang nam .Cac hinh th*c khen thuOng cila Ch* tich Nu& va TM. Tap van ban vs cong tac hanh chinh. van thu. H6 so' t6 chirc thgc hien phong trao thi dua nhan cac dip kSiniem (3) 10 nam 123.Cac hinh th*c klien thuong dm ngirei diing dau co quan. nhan . to chirc 124.

H6 sa xay dgng. H6 sa v8 cai each hanh chinh cna ca quan 137. Ic8 hoach.Van ban quy pham phap luat . quy the ve cong tac quan tri van phong 146. TAI LIEU CHUYEN MON NGIIEEP VIJ 151. khai. van hanh 6 to. ban hanh van ban quan 157 chuyen mon nghi8p vu 153.Van ban khac 142. Ho sa v8 cong tac quoc phOng town dan. luu frit cna nganh. H6 sa h6i nghi v" chuyen mon nghi8p vu do ca quan to chirc Theo hi8u krc van ban Vinh vin Vinh vin 11 . bao cao cong tac van phong. Ho so' ve quan 1Y va s* dung con dau 141. huong dan . luu tit va tai lieu km trir 139. km trir d6i voi cac don vi tnrc thu6c 138. quy che. van thu. ' hanh chinh.. quy dinh. Cong van trao doi ve cong tac quan tri van phOng II. bao quan. thiet bi cua 149. HO sa ve sir dung. n6. Tap van ban ve chuyen mon nghiep vu gni chung den cac ca quan (h6 sa nguyen tac) 152. co' quan hang nam 136. S6 (rang ky van ban d8n 143.3. c -na ca quan 148. Hos sa xay dung. Tai lieu ve cong Uic quan tri van phong 144. Cong van trao d6i 17. H6 so' to chirc thgc hi8n cac boat cong nghi8p vu luu tit (thu thap. s6 clang kY van ban di c -na ca quan .) 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam Vinh vigil Vinh vigil 70 nam 20 nam 10 nam Theo hieu lgc van ban Vinh vign 10 nam 10 nam 10 nam Theo tu6i tho thiet bi _ 10 nam 140.. chinh 1Y. Tap van ban ve cong tac quan tri van phong gfri chung .(1) (2) (3) 135. ca quan 150. Tap luu. H6 so kitan tra. van thu. flak sir dung. ban hanh cac quy dinh. huOng an nghilep vu van thu. quyec t dinh.. dan quan tax ve cna co: quan 147. H6 sa ve phong ch6ng chay. Bao cao th6ng ke van thu. HO sa v8 cong tac bao v8 tru sa ca quan . thien tai. luu trir 11.Chi thi. may moc.den cac ca quan (ho sa nguyen tac) 145..

Vu viec quan tong vu viec khac - Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam Vinh vien 20 nam 10 nam •- 161.Thang. to chirc thgc hien cac hoat dOng chuyen mon nghiep vu . HO so Dai hOi 166. III.Van ban chi ciao.Hang nam . bao cao ve chuyen mon nghiep vu cim co quan va cac dcm vi trgc thuOC . Tai lieu ciia to chfrc Bang 164. Chuang trinh.Thang. Ke hoach. COng van trao d6i ve chuyen mon nghiep vu. HO so kiem tra.AN VA ROAN THANH MEN CO QUAN 1. qu5T. qu57. CONG BO. sau thang 155. huong clan chuyen mon nghiep vu 160.Thang. chuong trinh. HO so quan 1YT.Y dung. HO so chi ciao diem ve chuyen mon nghiep vu 159.TOng k6t nam. SO sach quan UT ve chuyen mon nghiep vu 163. k6s hoach va bao cao cong tac .(1) .thang Theo hieu • lgc van ban Vinh vien Vinh vien 10 nam 12 . Bao cao ph'in tich. 6.Hang nam . sau thang 'esp vu dm cac doc i Vinh vien 20 nam Vinh vien 10 nam 156. (2) ( ) 3 154. bao cad thang. bao cao nam K6 hoach. du an chuyen mon 158. Ke hoach. quan 15/ va to chirc thgc •hien cac • Vinh vien chuong trinh muc tieu. q4. bao cao ve chuyen mon n Wang thuOc pham vi quan 132 . thOng ke chuyen de 162. HO so giai quyet cac vu viec trong hoat d'Ong quail 13'T chuyen mon nghiep Vu . TAI LIEU CUA TO CHtfC BANG. qu5T. nhiem kST . T@s. huang clan cua to chic bang cap ten gg' i chung den cac co quan (he. so nguyen tac) 165. ke hoach. cong van trao dOi - Vinh vien 10 nam 157. Ho so xd.p van ban chi dao.

chung den cac co quan (he. Tap van ban chi dao. 6 thang 182. HO so' t6 chdc thgc hien -cac cuOc Van dung lon. xe'sp loai to chirc co' s& Dang. Tai lieu cua to chfic Cong down 172. ghi bien ban) 171-. huong clan cua to ch -dc Doan cap Theo hieu lirc van ban tren ph chung d6n cac co quan (WO so nguyen tac) Vinh vien 180. qu51. HU sa clang vien 170.Thang.' 10 nam .. k6s hoach va bao cao cong tac Vinh vien . SO sach (clang 1(51 Dang vien. Doan Thanh nien 183. HO so' hOi nghi can bO.Th4ng. Doan Thanh nien co quan 184. HO sow to chirc thgc hien cac cuOc van dOng ion.TOng ke't nam. Chucmg trinh. thirc hien nghi quyet cua Dang. so nguyen laic) 173. 6 thang 175. nghi. HO so Dai hOsi . Nha nuov. Tai lieu cua to chfrc Doan Thanh nien Vinh vien • Vinh vien 10 nam Vinh vien 20 nam 20 ram 10 nam 179. Chuong trinh. Dang phi. qu3`T.TOng k& nam. Trung mmg va cac cap uST Dang 168. nhan sv va cac hoat dOng cua. Cong van trao doi .NT' cong tac Dang Vinh vien 70 nam 70 nam 20 nam 10 nam 2.ch-dc thvc hien cac cuOc van dOng lOn. k6 hoach va bao cao cong tac . So sach 185. Tai lieu 14' danh gia. thgc hien nghi quyet cua Cong down cap tren va Cong down co' quan 176. huong an cua to chirc Cong clown Theo lieu lirc van ban cap tren girl. nhiem kSi. Tap van ban chi ciao. . SO sach 178.(1) (2) (3) 167. Cong van trao d6i ve cong tac Doan Vinh vign 20 nam 20 nam 10 nam 13 . Ho so' Dai h(5i 174. vien chic hang nam cua co quan 177. "Yang vien 169. Ho so to . chi •till. Cong van trao d6i -v' cong tac Cong clown 3. quyet dia. Tai lieu ve to chirc. nhiem kS. cong elide. 181.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful