P. 1
Luu Tru Van Ban _CV163_VTLTNN_04Aug10

Luu Tru Van Ban _CV163_VTLTNN_04Aug10

|Views: 396|Likes:
Được xuất bản bởiVan Tran

More info:

Published by: Van Tran on Nov 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

TONG GONG TY HKVN

BO NOI VU CVC VAN THU' VA LUV TRU' NITA NU'OC

CONG HOA XA HOI CHU NGDE4,1 T Hoc lap- Tr do - Hanbh tti

cday

1

IMP

s 1

/QD-VTLTNN

Ha Noi, ngay e trang p nam 2010
QUY DINH

Ve th&i han bao (luau ho so', tai lieu quan, to ch~aec hinh thanh ph8 hien trong hoat dOng cua cac

Can 6* diem a khoan 2 Dieu 11 Phap lenh Liu tra qu'o'e gia nam 2001; Can cur Quyest Binh so 89/2009/QD-TTg ngay 24 thang 6 nam 2009 eila Thu tuOng Chinh ph* quy dinh chire nang ,. nhiem vu, quyen han va ca eau to elide eda Cuc Van thu va Luu trir Nha nuke; Theo de nghi eda Truth-1g pheng Nghiep vu Van thu - Luu trti trung uong, Cue trung Cuc Van thu va Lu-u trix Nha nuac quy dinh ye thai han bao quan ho - so, tai lieu hinh thanh phO bien trong hog dOng cua cac co quan, to chute nhu sau: Bi'eu 1. Pham vi dieu chinh va doi turfing ap dung 1. Van ban nay quy dinh ve thai han bao quan cac nhOm hO so, tai lieu hinh thanh phO bien trong hog dOng cua cac ca quan, to chute. 2. Quy dinh nay dugc ap dung d'Oi vbi cac co quan nha nuck, to chire chinh tri , to chic chinh tri - xa hoi , to elide xa hOi, t8 chic xa hOi - nghe nghi'ep, to chic kinh to va don vi vu trang nhan clan.

BiLi 2. Thoi han bao quan
1. Th&i han - bao quanla khoang then gian can thie't de ltru giix hO so, tai lieu tinh tix nam ding vi'ec ket thuc. Thai han bao quan dugc xac dinh ten co so . mue dich hinh thanh va gia tri siz dung ciaa h8 so. 2. Cac mire thai han bao quan dugc quy dinh nhu sau: ve xay dung; ban hanh va to a) Bao quan Vinh , vign gem: he so, tai eh-Lk thus hien duang loi, eh* truang, chinh sach, the dO, quy dinh; ke hoach dai han, bao cao tong ket, so li'eu tong hop; de an, du an , chuong trinh mue tieu, trong diem quac gia; du an xay dung co ban nhom A; ho so gOc can bO, cOng chire, vien ch*c; ho so thanh tra, kiem tra vu viec nghiem trong; van de, sir kien quan trong... hinh thanh trong qua trinh thue hien chixe hang, nhiem vu. chinh oda co quan, to chde.

bien Cac nhom has so'. b) Tai lieu quy hoach. phieu di'eu tra. C. tuan. - .. du an xay dung co ban nhom B. tai san co dinh..Ter 5 nam to• xuong bao g8m nfrang tai lieu có tinh chat hanh chinh six vu nhu: lick cong tac. có gia tri sir dung trong thai gian nhat dinh. stra china nho cong trinh. bao cao khao sat. nen trong Bang then han bao quan tai lieu pho Men chi dua ra cac rihOm ho sa... Tai lieu chung a) Tai lieu tang hop. can bO. ddt dai.. tai lieu lien quan d'e'n thanh tra. thong ke. to cao. phan anh nhfing van de mang tinh cac thu cua nganh. d) Tai lieu tai chinh.b) Bao quan có then han la nhimg ho sa. so gang 1ky van ban &L. tai lieu hinh thanh phi. hanh chinh. giao timg nganh. cong van trao dOi... khen thu&ng. Do tinh da clang cua tai lieu chuyen mon nghiep vv. to tuyen sinh. tai lieu phan anh cac cong viec cu the. kie'm tra cac vu viec khong nghiem trong. so chuyen giao van ban trong not bO ca quan. ke toan. ke hoach.ru cap co• so. than giAy mbi hop. e) Tai lieu xay dung ca ban. rinh vvc (goi chung la nganh). i) Tai lieu thanh tra va giai quyh khie'su nai. van thu. Cac nhom ho so'. 2 . chimg tir ke toan. Dieu 3. d) Tai lieu lao dOng. thu. 1) Tai lieu phap ch6. c) Tai lieu t6 ch-th..Tex 10 den 15 nam bao gam nhimg ho sa. gam cac mirc sau day: Tex 20 nam tro• len bao gom cac nhom ho sa: giai quyet viec lien van den nhan six. . luu trir va quan tri van phong. g) Tai lieu khoa hoc cong nghe. k) Tai lieu thi dua. h) Tai lieu hop tac quac t6. de tai nghien ci. bao cao ngay. so clang 141 va tap luu cong van di. 2. tai lieu hinh thanh pha bin bao gam: 1. dien trao doi voi nu• ngoai. tai lieu mang tinh climb huong de cac nganh cu the hod cho phei hop. Tai lieu chuyen mon nghiep vu Day IA nhom tai lieu hinh thanh trong qua trinh thvc hien nhiem vu chuyen mon nghiep vu dugc . tai lieu tham khao. tien luang. thong bao quang cao. .

3. Dieu 6. Truang hop trong thuc to c6 nhang 116 sa. tai lieu hinh thanh pho bien trong hoat dOng cua cac ca quan. a) Khi xac dinh then han bao quail cac 1 -18 sa. 3 . quan tai lieu pho bien de xac dinh. tai lieu chuyen mon nghiep nganh va quy dinh died hat bao quan cho cac nhom he sa . phai xem xet more c10 day du cia' a khoi (phemg) tai lieu. tai lieu chua dugc quy dinh tai Bang died han bao quan tai lieu phO bien thi ca quan. MOt so truenig hop can ltru Y: . b) Khi lga chon tai lieu giao nOp vao Luu trir lich s*. HOi &Ong xac dinh lai. 2. Sir dung Bang tHei hat bao quan tai lieu pho bien 1. COng doan va Doan Thanh then co quan a) Tai lieu cUa to chirc Bang. Dieu 5. to chic (goi tat la Bang -died han bao quail tai lieu ph8 bien) la bang ke cac nh6m he sa. tai lieu tuang *ng trong Bang th61 han bac. 116 sa. neu can c6 the gia han then gia tri tai lieu cUa ca quan xem xet. cac nhom ho sa. quan. to chirc. b) Tai lieu cila t8 chirc COng doan. t8 chirc c6 the van dung cac more then han bao quail cUa. Bang then han bao quan tai lieu phO biL dugc Eng de xac dinh then han bao quan cho cac he) sa. Tai lieu cila to chdc Bang. tai lieu hinh thanh ph6 bi6n trong hoat dOng ciia cac ca quan. lieu lure thi h'anh ngay ky va thay th6 Bang then Quy dinh nay c6 hieu luc thi hanh han bao quan tai lieu van kien mau ban hanh theo C8ng van so 25/NV ngay 10 thang 9 nam 1975 . Bang then han bao quail tai lieu ph8 biL dugc dung lam can cur xay dung Bang then han bao quan tai lieu chilyen nganh. tai lieu hinh thanh ph8 bien. danh han bao quan. chirc y quan l' nganh 6 Trung uang can cur vao Quy dinh nay de cu the hoa day du cac nhom 118 sa. c) Tai lieu cua -Co chirc Doan Thanh nien. Eng then km Y den nhfing giai doan. tai lieu tuang dng. Cac ca quan. Bang thCri han bao quail tai lieu ph6 bien Bang then han ban quail.3. thed ' diem lich sir de c6 the nang mdc then han bao pan cua tai lieu hien c6. to . cila Cuc Luu tril Phil Thil tuong. khOng dugc quy dinh thap han mire thbi han bao quan trong Quy dinh nay. tai lieu co chi clan thbi han bao guar' (xem Bang dinh keth). tai lieu dal ha then han bac) . Dieu 4. c) DOi voi ho sa.

To ch*c thtrc hien NOi vu.Nhu DiL 7. co quan thuOc Chinh tinh.Lanh dao Clic (03). ca quan ngang bO.LuurVT. thanh pha truc thuOc Trung uong. NVTW.Cac don vi thuOc Cuc (16). to chirc có lien quan to chirc thvc hien Quy djnh Nal nhein: . cac Cac b0. . .Dieu 7. . . CVC TR'U'ONG hi Minh Hirceng 4 . tap doan kinh to nha nuOc. tong cong ty 91 va cac co quan.

tu'an. ke hoach. hang nam .) HO so xay dung.Hang nam .HO so nguyen tac .quan tong do co. TAI LIEU (2) . . bao cao nam . 6 thang. TAI LIEU CHUNG I. quy. 6 thang Tai lieu ye cong tac thong tin. 8. sg kien . 5 nam Vinh vigil.Quy.Van ban quy pham phap luat .Van ban chi dao. Chuang trinh. tuyen truyen cua co quan . hang nam . Vinh vien 15 nam Vinh vien 5. Vinh vien 10 nam . 9 thang Ke hoach. d6i ddu.Thang. ke hoach.Dai han. bao cap cong tac dm cac don vi chirc nang .So ket 6 thang. so ket cong tac dm co quan . 9 thang . cong van trao dOi Vinh vien ..Dai han. f )-VTLTNN f 6 thang ir nr2 010 Ci2a CYC Van thu va Luu tr1 Nha' 'c) ngay ' . ban hanh cac van ban quy dinh nhfing van de chung cna nganh. bao cao cong tac cila co quan chil quan cap ten . Tlap van ban gUi chung den cac co quan .Quy. thong bao chit kY. Tai lieu tong •hqp 1. 0 QUAN /10 T LIEU HINH THANH PHO BIEN NG CiJA CAC CO QUAN. bao cao thang. quy.Gin de . quanchtrio 4. 6.Van ban khac Ho so kY niern cac ngay 1e ion.' G THOI HAN BA. 3.TOng ket nam . TO CHtrC HOAT T' hanh kern theo Quy dinh so: 10 /Q. 7. do'i tru so'. th6ng.. bao cao cong tac dinh kY dia co quan va cac don vi trgc thuOc . quy.Ke hoach. K6 hoach. 20 nam 5 nam 10 ham 5 nam 10 nam 5 nam . CO quan . HO so hOi nghi tong ket. biet (d6i . Theo hieu lgc van ban 5 nam 2. .6 thang... chuong trinh. • STT (1) llOM HO SO. ten co quan.THBQ (3) I.

van ban 2 .. t6 chirc thvc hien cac 6 an. quan . Vinh vien .Dai han.. tac c-Cia lanh dao Cu quan. 9 thang . 10. du an. d'6 an quy hoach phat trien. truck . a an quy hoach phat trien. chuang trinh muc tieu ciaa nganh. thang 2. ca quan HO so. so tay Cong.TOng k6t . 17: 18. t6 chirc khac 2-Tai lieu quy hoach. co . co.Phe duyet . du an.2. tra led chat van tai QuOc hOi.) So ghi bien ban cac cuOc hop giao ban. 19.•10 nam Vinh vien Vinh vien 10 nam . 15. 5 nam 11.b0 va Wong ducmg . k6 hoach.nlf nha. k)% laical dao . . du an. HO sa tham dinh dean chin lugc. thOng lie K6 hoach. chuang trinh muc tieu cna cac dOi tugng thuOc pham vi quan 1y cua nganh.UBND tinh va twang ducmg . 16. quan .Khong dugc duyet Vinh vig vien Vinh vien Vinh vigil.Dugc duyet .KhOng phe duyet Bao cao danh gia thvc hien cac de an chien lucre. 5 nam _ Theo hieu lvc van ban Vinh vien 12. chuang trinh muc tieu cfla nganh. Tai lieu quy hooch . ca quan ngang .. Tai lieu ve hoat dOng cila L'anh'clao (bao .Sa ke't Cong van trao dOi ve cong tac quy hoach 2. chuang trinh. bai phat bieu tai cac su kien l&n.Ca quan.Q4. lie hoach. -\/' xay dung de an.BO. Tai lieu Id hoach Tap van ban ye ke hoach giri chung dn cac ca quan (ho .6 thang. ban thuyet trinh/ giai trinh. 14. bac) cao cong tac quy hoach. thong ke . 6 an. ca quan -.cao. thu. Vinh vien 20 nail). ' Tap van ban ye quy hoach gdi chung den cac Ca quan (ho sa nguyen tac) Ho sa xay dung quy hoach phat trien nganh.. 13. Vinh vien 10 nam 10 nam Theo hieu sanguyetc) luc. du an. muc tieu cila cac doi Wong thuloc pham vi qua.1. hang nam . HO sa quan 15T.(1) (2) (3) 9. de an.

30. phieu dieu tra Bao cao phan tich va du bao Cong van trao doi ve cong tic thong ke. Tai lieu 32. dieu tra 3. 28.Ca quan de biet Ho sa xay dung ke hoach va bao ca. 25. 6 thing. 9 thing Bao cao dieu tra ca ban . 27.QuY. Chi tieu ke hoach phat trien kinh to . 21. ca quan .6 thing. 31. thOng ke chuyen de . 9 thing . hang nam . 26. . to chtic.quy dinh. huong din ve thOng ke ciaa nganh Bao cao thOng ke tong hop. ban hanh cac van ban the dO/ . hang nam . 9 thing Cong van trao d6i -Nis cong tic Ice hoach Vinh vin Vinh vigil. 5 nam Vinh vin 20 nam 5 nam 23.Ca quan thgc hien . Vinh vin 5 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vin 2. thing H6 sa chi dao. can 14 Theo hieu luc van ban 3 r4p van ban ye cong tic to chirc.QuY. . bao cao thuc hien ke hoach cila cac d6i tixong thuc pham vi quan 1Y ye ke hoach . Vinh vien 20 nam Vinh vin 10 nam Vinh vin 10 nam 29. 9 thing .Bao cao tong hop . 22.3.6 thing.(1) (2) (3) 20. 6 thing. kiem tra viec thgc hien ke hoach Ke hoach. thing Ke hoach va bao cao thuc hien ke hoach dm cac don vi tare thuOc . Tai lieu thaUg ke T4p van ban ye thOng ke girl chung den cac ca quan (ho sa nguyen tic) HO sa xay dung.QuY.Hang nam . can b0 girl chung den cac ca quan (ho sa nguyen tic) . 24.Dal han.Dai han. Vinh vin 20 nam 5 nam 20 nam .QuY.Ca quat ban hanh . hang nam .Dai Ilan.xal hOi hang nam .() thuc hien ke hoach cila nganh.Bao cao ca so.

day nghe tri. thang H6 so' xay dung de an to chirc nganh. luan chuyen can b0 HO sa ve viec thi tuyen..o HO sa t6 chirc cac lop bOi throng can b0 cda co. huOng dan ye to chirc. 50. de bat. bao cao cong tac to chirc. can b0 Ke hoach. 34. 40. so luong. kiem tra chuyen ngach hang nam . 39. thay dOsi ch*c nang. 48. ceng van trao dOi. dieu dOng. 10 nam 5 nam 70 nam Vinh vien 70 nam Vinh vien Vinh vien 10 nam 10 nam 20 nam 70 nam 10 nam 4 49. ban hanh Dieu le to chirc. ban hanh tieu chudn chirc danh cong chic. giai the ca quan va cac dan vi true thuOc HO sa xay dung. . 47.HO sa dkr thi. tax lieu tham kha'.Van ban chi dao. chuong trinh. ding ch*c. 35. 9 thang . thi nang ngach. quan HO sa ve cong tac bao ve chinh tri nOi b0 cila ca quan HO sa ve cong tac bao hiem xa hOi cila ca quan Cong van trao doi ve cong tac to ch*c. quan Tai lieu quan 15/ cac ca so'• dao tao. chat prong can b0 HO sa ve quy hoach can b0 HO sa ve viec b6 nhiem. bao can thang. HO sa kST luat can b0 HO sa goc can b0.6 hoach.K. Bao cao thong ke danh sach. bai thi.6 thang. can b0 . co' quan HO sa ve viec thanh lap. d6si ten. 46.(1) (2) (3) 33. phieu quan Vi hOs sa can b0 Ke hoach. hang nam . co. the d0/ quy dinh.Bao cao ket qua. bao cao nam . ke hoach. chia tach. vien chirc Ho so' ve xay dung va thuc hien chi tieu bien the WI-1h vien Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vien Vinh vien 37. 43. tai lieu t6 chirc thi . 52. sap nhap. quyen han cila ca quan va cac dim vi trgc thuOc HO sa ve viec hop nhdt. Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam 70 nam . bao cao cong tac dan tao. 38. 36. vien chtrc SO. 41.. nhiem vu. 45. bOi dung can b0 cila nganh.Dai han.Quy.rc thuOc . 51. can b0 44. HO sa xay dung. q4. Quy the lam viec. 42. danh sach trung tuyen .

an toan. bao cao cong tac lao dOng. 61. hang nam . 67.Dai han. 65.'ri chung d6n cac co quan (he) so nguyen tac) H0 so xay di:mg. 63. Ve sinh lao (Ring cua nganh Bao cao tong hop tinh hinh tai nan lao d'Ong hang nam cila nganh. Vinh vien Vinh vien 20 dam 10 nam Theo hieu lvc van ban Vinh vien 5. 57. 64.KhOng nghiem trong Hop Ong lao dOng vu. 55.Qu5r. Ed lieu tai chinh.Nghiem trong . 60. 56.(1) (2) (3) 4. Ke hoach.NT' lao dOng oh chung den cac co quan (he) so' nguyen tac) HO so xay dung.NTs tin luong gi. lct toan ' Tap van ban ve tai chinh.1.6 thang. ke toan 5 . co quan H8 so cac vu tai nan lao dOng • . 9 thang .2. co quan COng van trao d8i v' tin luong Vinh vien 20 nam 5 nam sau khi chdm art Hop dong 10 nam Theo hieu lvc van ban . ban hanh dinh mire lao dOng ciia nganh va bao cao thuc hien He) so xay dung ch6 d0 bao h0. Till lieu lao ciOng Tap van ban .phki cap cila nganh va bao cao thvc hien HO so nang lucmg dm can b0. ban hanh ch6 dO. tiers luung 53. vi'ec . Tai lieu lao dOng. cong chirc. 62. ke toan g -ix i chung den cac co quan (h8 so nguyen tac) Hp so xay dung. COng van trao dOi vs cong tac lao d'Ong 4. 58. Vinh vien Vinh vien 59. 66. tiers lixong . vien chirc cda. ban hanh the d0/ quy dinh vs tai chinh. Tai lieu tin ltrang Tap van ban . ban hanh thang bang lixong cilia nganh va bao cao thvc hien Ho so xay dung. thang 4. Vinh vien 20 nam 5 nam Theo hieu lvc van ban Vinh vien 54.

70. bao cao cong tac tai chinh. co quan 6 . 9 thang HO so xay dung the cao/ quy dinh ve gia Bao cao kiem ke. 71. 81.Thang. Ke hoach. 10 nam Theo hieu hyc van ban Vinh vien 6.Q1. Tai lieu xay dyng co' ban Tap van ban ve xay dgng co ban gin chung den cac co quan (ho so nguyen tac) Ho so xay dung van ban the dO/ quy dinh. 80.) Cong van trao doi ve cong tac tai chinh. quy. lap bao cao tai chinh ghi so ke Chtrng di ke toan khong six dung true tip toan va lap bao cao tai chinh (phial thu. thanh tra tai chinh tai co quan va.6 thang. hang nam .Hang nam . 6 thang. phieu xuat kho. 1--i6 so kiem toan tai co quan va cac don vi tri. phieu nhap kho. a 79. ban giao. tai lieu ve viec chuyen nhugng. 78. thanh 15T tai san co dinh .Tai san khac HO so kiem tra. ke toan - 76.Nha d'At .4T.SO tOng hop . phieu chi. danh gia lai tai san co dinh Ho so. hung clan ve xay dung co ban cua nganh. 69.Vu viec nghiem tong Vu viec khac Vinh vin 20 nam 5 nam Vinh vin Vinh vin 20 nam Vinh vin 20 nam Vinh vin 20 nam 74. - Vinh vin 10 nam Vinh vin 10 nam 20 nam 10 nam 10 nam 5 nam 75..Dai han.rc thuOc Vu viec nghiern tong Vu viec khac SO sach ke toan . • 73. bao cao tai chinh va quy& toan .(1) (2) (3) 68. thang HO so ve ngan sach nha nuerc hang nam cila co' quan va. cac don vi true thuOc .. cap don vi truv thuOc K6 hoach. 9 thang .SO chi tiet Chirng tir k6 toan six dung tri rrc tier) de ghi so k6 toan va. 77. 72. ke toan .

hang nam .Qu3%.() Gong tac khoa hoc. bao ca. cong nghe . h6i thao khoa hoc do ca quan to chirc Ka hoach. cal tien ky thuat. nganh . HO sa sang kien.Dai han. cong nghe. cong trinh ap dung cac giai phap mOi ve kien true. 86. hinh d'ac blet cong trinh dugc xep hang di tich lich sir van. C va sira china lOn .COng trinh nhOm A. . quan H6 sa chuang trinh. 92. quy trinh cong nghe hoac giai phap httu ich dugc Gong nhan Cdp nha nu& Cdp bO. thang H6 sa hog ang caa H6i d6ng khoa hoc nganh.(1) . Ho sa xay dung cac tieu churn nganh Vinh vien Vinh vien 10 nam Vinh vigil. 89. 9 thang .6 thang. thiet bi.Cap ca so. (2) (3) Ka hoach.Cdp bO.6 thang. hang nam . hoa. ket cau. cong trinh xay dung trong dieu kien dia chat. 85. ca quan HO so h6i nghi. 91. 90. 7 .Qu3'f. Tai lieu khoa hoc cong nghe Tap van ban va hoat cl6ng khoa hoc ding nghe ph chung den cac ca quan (116 sa nguyen tac) H6 Sa va vies xay dung quy the hoat dung khoa hoc cong nghe cila nganh.Dai han. co . de tai nghien ciru khoa hoc Cdp nha nu& . thang 83.0 to xay dung co' ban . H6 sa cong trinh xay dung co' ban . ' - Theo tu6i tho cong trinh 15 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vigil V9nh vien Vinh vien 20 nam 93.Cong trinh nhom B. H6 sa sixa china nhO cac cong trinh COng van trao ci61 ve cong tac xay dung ca ban 7. bao cao cong tac d'A. 88. dia . Vinh vigil 20 nam 5 nam Vinh vign 84. 9 thang . 82.Cap ca so. vat lieu moi . 87. nganh .

hOi than qu6c to do ca quan cha tri Vinh vien 20 nam Vinh vien 10 nam Theo hiesu lgc van ban Vinh vien . to chirc quOc to 104. t'.cac hoat dOng cila. Thu. hoc tip. khao sat.' cong tac hop tac qu6c to Vinh vien 20 nam 10 nam 8 . 108. H8 so. H8 save viec tham gia . dilen. ca quart • 102. 98.chuyen de do ca quan thgc hien de tham gia cac hOi thao khOa. 96. khao sat. HO sa gia nhap thanh vien cac hies') hOi.6 chin quoc to (hOi nghi. Ho sa xay dgng chuang trinh.QuY.Th8ng thuOng 109.... to chirc quoc to 106. ca quan Cac bao cao khoa hoc .Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien _. dieu tra. khao sat. thang 101. hoc tap. gong g6p cua ca quan cho cac hip hOi. ca quan Cong van trao 6i \iis cong tac khoa hoc. Cong van trao (161 -v...1(3"/ ket hop tac . 105. nganh. to chirc nuck ngoai 103.KY ket hop tac ..Quan trong . dC lieu cua. H8ssa ve viec thiet lap quan he hop tac v6i cac ca quan.) .(1) (2) (3) 94... 95.6 thang. H8 sa doan ra . then ligm. 0 an hop tac qu6c to cua nganh. 107. Ke hoach. 99. 9 thang . Ho so' xay dung. trien khai Ung dung khoa hoc cong nghe cua nganh. 97. Tai lieu' hop tic quOc to Tap van ban ve hop tac qu6c to gui chung aen -cac ca quan (ho sa nguyen lac) H8 sa hOi nghi. . trien lam.HOi thao. hOi flak. thong ke. Vinh vien 20 nam Vinh vien 20 nam 100. t6 chin nuac ngoai .HOi iliac. thiep chile mimg cua cac ca quan. bao cao cong tac hop tac qu6c t6 . hang nam . HO sa (loan vao .hiey hOi.. cong nghe 8. trien lam.Dai han. hoc Fli5 sa xay dung va quan 15/ cac ca so.

10. thang Theo hi8u lgc van ban Vinh vigil Vinh vien Vinh vien 20 nam 5 nam 9 .(1) (2) (3) 9. Ke hoach.6 thang. 9 thang . to cao ' gir i chung d'8n cac co quan (ho so nguyen tac) 111. Ho So xay dgng. -Co cao Vinh vien 20 nam 5 nam 20 nam 5 nam Vinh vien 15 nam Vinh vien 15 nam Vinh vien 5 nam 10 nam . He) so hOi nghi thi dua do co quan chill tri t6 chirc 121. van trao dOi ve cong tac thanh tra. Tai lieu thanh tra va giai quyet khieu nai. vi8c . Tap van ban ve thi dua. Tai lieu ve hoat cong dia to chirc Thanh tra nhan dan . huOng d'A. He) so xay dgng.n ve thanh tra va giai quy6st ichiL nai. bao cao cong tac thi dua.Vu vie‘c nghiem trong . thang 113.Qu57.Qu)'T. hungdan ve thi dua.Bac.Vu viec UAL 116.Dai han. 9 that-1g . COng. giai quy6t khieu nai.Vu vi8c khac 115. khen thuOng . q4. hang nam . Ke hoach. ban hanh quy ch8/ quy dinh. to cap . cao nam . sau than 114. ban hanh quy ch6/ quy dinh.Tai lila' khac 117. Bao cao cong tac phOng ch6ng tham nhfing . khen thuOng 120.6 thang. H'O so giai quy8t cac vu vi8c khi8u nai. to cao 112. Tai lieu thi dua. Tap van ban ve thanh tra va giai quyet khieu nai. Ffo so thanh tra cac vu.Hang nam . bao cao cong tac thanh tra va giai quy6t khi8u nai.Vu vi8c nghiem trong . khen thu*ng 118.ThAng. hang nam . khen thuOng giai chung d'8n cac co quan (116 so nguyen tac) 119. t6 cao .Dai han. -CO cao Theo hi8u lgc van ban Vinh vien • 110.

H6 so' t6 chirc thgc hien phong trao thi dua nhan cac dip kSiniem (3) 10 nam 123. quy. Wong Chinh ph* . lull tar va quan tri van phong 11. H6 sa ve viec gOp 3'7 xay dung van ban quy pham phap luat do co quan khac chil. Tap van ban vs cong tac hanh chinh.1. bao cao cong tac phap die . khen thuerng '11. 1-16 sa h6i nghi cong tac van phOng.ng cho tap th& ca. nhan .Dal han.O. van thu. luu trtr do ca quan to ch*c Vinh vien 20 nam Vinh vigil 5 nam 10 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vigil 20 nam 10 .Cac hinh th*c khen thuOng cila Ch* tich Nu& va TM.Cac hinh thirc khen thuOng cila B0 truOng. ban hanh quy dinh. 126. van thu. tri 130. Cong van trao doi ve cong tac phap che 11. van thir. huong an cong tac hanh chinh. ban hanh quy dinh.Thang.(2) (1) 122. to chirc 124. Thia truOng ca quan ngang BO. HO sa khen thu. Chia'. lu•u trik 132. H6 sa xay dung. K6 hoach. 1-16 sa xay dung.2. van thu'. H6 so thAm dinh van ban quy pham phap luat 129. ca quan thu6c Chinh ph -d. huOng din . van thu. tich UBND cap tinh va tuang duong . 6 thang 128. luu tit gi:Ti chung den cac co quan (h6 sa nguyen tac) 133. hanh chinh. Tai lieu ve cong lac hank chinh. Cong van trao d6i ve cong tac thi dua. hang nam . Ho so ve viec ra soat van ban quy pham phap 1uat 131.Cac hinh th*c klien thuong dm ngirei diing dau co quan. Tai lieu ye phap che. Tap van ban ve cong tac phap che oh chung den cac co . luu trii 134. luc van ban Vinh vien 125.N7‘ ding tac phap ch6 do ca quan chi tri 127. Tai lieu Vinh vien 20 nam 10 nam 10 nam ve cong tdc phcip che Theo hieu quan(hosgyetc).

Tap van ban ve cong tac quan tri van phong gfri chung . quy che. may moc. TAI LIEU CHUYEN MON NGIIEEP VIJ 151. n6. HO sa ve sir dung. Ic8 hoach.. H6 so kitan tra.Chi thi. huong dan . s6 clang kY van ban di c -na ca quan . H6 sa ve phong ch6ng chay. Tai lieu ve cong Uic quan tri van phong 144. bao cao cong tac van phong. luu frit cna nganh. co' quan hang nam 136. H6 so' to chirc thgc hi8n cac boat cong nghi8p vu luu tit (thu thap.. luu trir 11. H6 sa v8 cai each hanh chinh cna ca quan 137. c -na ca quan 148. H6 sa h6i nghi v" chuyen mon nghi8p vu do ca quan to chirc Theo hi8u krc van ban Vinh vin Vinh vin 11 .Van ban khac 142. flak sir dung. luu tit va tai lieu km trir 139. chinh 1Y. van thu. km trir d6i voi cac don vi tnrc thu6c 138.den cac ca quan (ho sa nguyen tac) 145. van hanh 6 to. HO sa v8 cong tac bao v8 tru sa ca quan . Bao cao th6ng ke van thu. khai. bao quan.Van ban quy pham phap luat . quyec t dinh. Ho sa v8 cong tac quoc phOng town dan.) 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam Vinh vigil Vinh vigil 70 nam 20 nam 10 nam Theo hieu lgc van ban Vinh vign 10 nam 10 nam 10 nam Theo tu6i tho thiet bi _ 10 nam 140. huOng an nghilep vu van thu. Cong van trao doi ve cong tac quan tri van phOng II.. Cong van trao d6i 17. Tap luu. van thu. Hos sa xay dung.3. ban hanh van ban quan 157 chuyen mon nghi8p vu 153. thiet bi cua 149. ' hanh chinh. ban hanh cac quy dinh. ca quan 150. S6 (rang ky van ban d8n 143.. Ho so' ve quan 1Y va s* dung con dau 141. thien tai. dan quan tax ve cna co: quan 147. quy the ve cong tac quan tri van phong 146. quy dinh. H6 sa xay dgng.(1) (2) (3) 135. Tap van ban ve chuyen mon nghiep vu gni chung den cac ca quan (h6 sa nguyen tac) 152.

qu57. bao cao ve chuyen mon nghiep vu cim co quan va cac dcm vi trgc thuOC . Ke hoach.Thang.AN VA ROAN THANH MEN CO QUAN 1. Ho so xd. III. HO so kiem tra. cong van trao dOi - Vinh vien 10 nam 157.Thang. Chuang trinh. huang clan cua to chic bang cap ten gg' i chung den cac co quan (he. q4. HO so quan 1YT. Bao cao ph'in tich. SO sach quan UT ve chuyen mon nghiep vu 163. du an chuyen mon 158. bao cad thang. thOng ke chuyen de 162. ke hoach. TAI LIEU CUA TO CHtfC BANG. qu5T. huong clan chuyen mon nghiep vu 160. sau thang 155. HO so Dai hOi 166.TOng k6t nam.Hang nam . COng van trao d6i ve chuyen mon nghiep vu. quan 15/ va to chirc thgc •hien cac • Vinh vien chuong trinh muc tieu. 6. to chirc thgc hien cac hoat dOng chuyen mon nghiep vu .(1) .Thang. bao cao nam K6 hoach. CONG BO.p van ban chi dao. Ke hoach. (2) ( ) 3 154.Y dung. HO so chi ciao diem ve chuyen mon nghiep vu 159.Van ban chi ciao.Hang nam .thang Theo hieu • lgc van ban Vinh vien Vinh vien 10 nam 12 . T@s. bao cao ve chuyen mon n Wang thuOc pham vi quan 132 . nhiem kST . k6s hoach va bao cao cong tac . so nguyen tac) 165. HO so giai quyet cac vu viec trong hoat d'Ong quail 13'T chuyen mon nghiep Vu . qu5T. Tai lieu ciia to chfrc Bang 164. chuong trinh.Vu viec quan tong vu viec khac - Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam Vinh vien 20 nam 10 nam •- 161. sau thang 'esp vu dm cac doc i Vinh vien 20 nam Vinh vien 10 nam 156.

NT' cong tac Dang Vinh vien 70 nam 70 nam 20 nam 10 nam 2. 6 thang 182. Cong van trao d6i ve cong tac Doan Vinh vign 20 nam 20 nam 10 nam 13 . Tai lieu 14' danh gia. thirc hien nghi quyet cua Dang. Doan Thanh nien co quan 184. So sach 185.TOng k& nam. nhan sv va cac hoat dOng cua. cong elide. nhiem kS. ghi bien ban) 171-. nhiem kSi. huong an cua to chirc Cong clown Theo lieu lirc van ban cap tren girl. k6 hoach va bao cao cong tac . quyet dia.. . HO so' hOi nghi can bO. Tap van ban chi dao. HU sa clang vien 170. HO so' t6 chdc thgc hien -cac cuOc Van dung lon. HO so Dai hOsi . vien chic hang nam cua co quan 177. nghi. "Yang vien 169. HO sow to chirc thgc hien cac cuOc van dOng ion. Nha nuov. SO sach 178.Th4ng. qu3`T.(1) (2) (3) 167. Tai lieu ve to chirc. Chuong trinh. chung den cac co quan (he. Trung mmg va cac cap uST Dang 168. Chucmg trinh. Tai lieu cua to chfic Cong down 172.TOng ke't nam. 6 thang 175. 181. huong clan cua to ch -dc Doan cap Theo hieu lirc van ban tren ph chung d6n cac co quan (WO so nguyen tac) Vinh vien 180. Tap van ban chi ciao.ch-dc thvc hien cac cuOc van dOng lOn. SO sach (clang 1(51 Dang vien. xe'sp loai to chirc co' s& Dang. Dang phi. qu51.Thang.' 10 nam . chi •till. Cong van trao doi . k6s hoach va bao cao cong tac Vinh vien . so nguyen laic) 173. Tai lieu cua to chfrc Doan Thanh nien Vinh vien • Vinh vien 10 nam Vinh vien 20 nam 20 ram 10 nam 179. Ho so to . Cong van trao d6i -v' cong tac Cong clown 3. Ho so' Dai h(5i 174. Doan Thanh nien 183. thgc hien nghi quyet cua Cong down cap tren va Cong down co' quan 176.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->