P. 1
Luu Tru Van Ban _CV163_VTLTNN_04Aug10

Luu Tru Van Ban _CV163_VTLTNN_04Aug10

|Views: 396|Likes:
Được xuất bản bởiVan Tran

More info:

Published by: Van Tran on Nov 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

TONG GONG TY HKVN

BO NOI VU CVC VAN THU' VA LUV TRU' NITA NU'OC

CONG HOA XA HOI CHU NGDE4,1 T Hoc lap- Tr do - Hanbh tti

cday

1

IMP

s 1

/QD-VTLTNN

Ha Noi, ngay e trang p nam 2010
QUY DINH

Ve th&i han bao (luau ho so', tai lieu quan, to ch~aec hinh thanh ph8 hien trong hoat dOng cua cac

Can 6* diem a khoan 2 Dieu 11 Phap lenh Liu tra qu'o'e gia nam 2001; Can cur Quyest Binh so 89/2009/QD-TTg ngay 24 thang 6 nam 2009 eila Thu tuOng Chinh ph* quy dinh chire nang ,. nhiem vu, quyen han va ca eau to elide eda Cuc Van thu va Luu trir Nha nuke; Theo de nghi eda Truth-1g pheng Nghiep vu Van thu - Luu trti trung uong, Cue trung Cuc Van thu va Lu-u trix Nha nuac quy dinh ye thai han bao quan ho - so, tai lieu hinh thanh phO bien trong hog dOng cua cac co quan, to chute nhu sau: Bi'eu 1. Pham vi dieu chinh va doi turfing ap dung 1. Van ban nay quy dinh ve thai han bao quan cac nhOm hO so, tai lieu hinh thanh phO bien trong hog dOng cua cac ca quan, to chute. 2. Quy dinh nay dugc ap dung d'Oi vbi cac co quan nha nuck, to chire chinh tri , to chic chinh tri - xa hoi , to elide xa hOi, t8 chic xa hOi - nghe nghi'ep, to chic kinh to va don vi vu trang nhan clan.

BiLi 2. Thoi han bao quan
1. Th&i han - bao quanla khoang then gian can thie't de ltru giix hO so, tai lieu tinh tix nam ding vi'ec ket thuc. Thai han bao quan dugc xac dinh ten co so . mue dich hinh thanh va gia tri siz dung ciaa h8 so. 2. Cac mire thai han bao quan dugc quy dinh nhu sau: ve xay dung; ban hanh va to a) Bao quan Vinh , vign gem: he so, tai eh-Lk thus hien duang loi, eh* truang, chinh sach, the dO, quy dinh; ke hoach dai han, bao cao tong ket, so li'eu tong hop; de an, du an , chuong trinh mue tieu, trong diem quac gia; du an xay dung co ban nhom A; ho so gOc can bO, cOng chire, vien ch*c; ho so thanh tra, kiem tra vu viec nghiem trong; van de, sir kien quan trong... hinh thanh trong qua trinh thue hien chixe hang, nhiem vu. chinh oda co quan, to chde.

giao timg nganh. du an xay dung co ban nhom B. so clang 141 va tap luu cong van di.Tex 10 den 15 nam bao gam nhimg ho sa. Tai lieu chung a) Tai lieu tang hop. e) Tai lieu xay dung ca ban. g) Tai lieu khoa hoc cong nghe. dien trao doi voi nu• ngoai. có gia tri sir dung trong thai gian nhat dinh. so chuyen giao van ban trong not bO ca quan. ke hoach. Dieu 3. stra china nho cong trinh. than giAy mbi hop. Cac nhom ho so'. tuan. to tuyen sinh. tai lieu hinh thanh pha bin bao gam: 1. to cao. can bO... bao cao ngay.. chimg tir ke toan. d) Tai lieu lao dOng. tai lieu phan anh cac cong viec cu the. van thu. tai lieu hinh thanh phi. nen trong Bang then han bao quan tai lieu pho Men chi dua ra cac rihOm ho sa. . .... - . 2.. c) Tai lieu t6 ch-th. bien Cac nhom has so'.ru cap co• so.Ter 5 nam to• xuong bao g8m nfrang tai lieu có tinh chat hanh chinh six vu nhu: lick cong tac. tien luang. phan anh nhfing van de mang tinh cac thu cua nganh. hanh chinh. k) Tai lieu thi dua. cong van trao dOi. ddt dai. thong ke.. i) Tai lieu thanh tra va giai quyh khie'su nai. Do tinh da clang cua tai lieu chuyen mon nghiep vv. 2 . tai lieu tham khao. b) Tai lieu quy hoach. bao cao khao sat. thu.b) Bao quan có then han la nhimg ho sa. thong bao quang cao. phieu di'eu tra. d) Tai lieu tai chinh. kie'm tra cac vu viec khong nghiem trong. h) Tai lieu hop tac quac t6. ke toan. rinh vvc (goi chung la nganh). Tai lieu chuyen mon nghiep vu Day IA nhom tai lieu hinh thanh trong qua trinh thvc hien nhiem vu chuyen mon nghiep vu dugc . C. luu trir va quan tri van phong. khen thu&ng. tai lieu lien quan d'e'n thanh tra. so gang 1ky van ban &L. de tai nghien ci. tai san co dinh. 1) Tai lieu phap ch6. tai lieu mang tinh climb huong de cac nganh cu the hod cho phei hop. gam cac mirc sau day: Tex 20 nam tro• len bao gom cac nhom ho sa: giai quyet viec lien van den nhan six.

116 sa.3. tai lieu tuang *ng trong Bang th61 han bac. Dieu 4. Sir dung Bang tHei hat bao quan tai lieu pho bien 1. thed ' diem lich sir de c6 the nang mdc then han bao pan cua tai lieu hien c6. tai lieu tuang dng. c) Tai lieu cua -Co chirc Doan Thanh nien. to . cac nhom ho sa. HOi &Ong xac dinh lai. Bang then han bao quail tai lieu ph8 biL dugc dung lam can cur xay dung Bang then han bao quan tai lieu chilyen nganh. to chic (goi tat la Bang -died han bao quail tai lieu ph8 bien) la bang ke cac nh6m he sa. tai lieu hinh thanh ph6 bi6n trong hoat dOng ciia cac ca quan. b) Tai lieu cila t8 chirc COng doan. cila Cuc Luu tril Phil Thil tuong. Truang hop trong thuc to c6 nhang 116 sa. tai lieu hinh thanh ph8 bien. lieu lure thi h'anh ngay ky va thay th6 Bang then Quy dinh nay c6 hieu luc thi hanh han bao quan tai lieu van kien mau ban hanh theo C8ng van so 25/NV ngay 10 thang 9 nam 1975 . COng doan va Doan Thanh then co quan a) Tai lieu cUa to chirc Bang. tai lieu hinh thanh pho bien trong hoat dOng cua cac ca quan. MOt so truenig hop can ltru Y: . neu can c6 the gia han then gia tri tai lieu cUa ca quan xem xet. khOng dugc quy dinh thap han mire thbi han bao quan trong Quy dinh nay. a) Khi xac dinh then han bao quail cac 1 -18 sa. c) DOi voi ho sa. t8 chirc c6 the van dung cac more then han bao quail cUa. 3. b) Khi lga chon tai lieu giao nOp vao Luu trir lich s*. Bang then han bao quan tai lieu phO biL dugc Eng de xac dinh then han bao quan cho cac he) sa. tai lieu co chi clan thbi han bao guar' (xem Bang dinh keth). tai lieu dal ha then han bac) . to chirc. Tai lieu cila to chdc Bang. 3 . phai xem xet more c10 day du cia' a khoi (phemg) tai lieu. Dieu 6. tai lieu chua dugc quy dinh tai Bang died han bao quan tai lieu phO bien thi ca quan. Bang thCri han bao quail tai lieu ph6 bien Bang then han ban quail. Cac ca quan. danh han bao quan. Dieu 5. Eng then km Y den nhfing giai doan. chirc y quan l' nganh 6 Trung uang can cur vao Quy dinh nay de cu the hoa day du cac nhom 118 sa. 2. quan. quan tai lieu pho bien de xac dinh. tai lieu chuyen mon nghiep nganh va quy dinh died hat bao quan cho cac nhom he sa .

. .Lanh dao Clic (03). cac Cac b0. tap doan kinh to nha nuOc. .Dieu 7. . to chirc có lien quan to chirc thvc hien Quy djnh Nal nhein: . tong cong ty 91 va cac co quan. To ch*c thtrc hien NOi vu.Nhu DiL 7. thanh pha truc thuOc Trung uong. CVC TR'U'ONG hi Minh Hirceng 4 . ca quan ngang bO. co quan thuOc Chinh tinh. NVTW.LuurVT.Cac don vi thuOc Cuc (16).

hang nam . 9 thang Ke hoach. hang nam . so ket cong tac dm co quan . ke hoach. 9 thang .TOng ket nam . quanchtrio 4. 5 nam Vinh vigil. . 0 QUAN /10 T LIEU HINH THANH PHO BIEN NG CiJA CAC CO QUAN. 20 nam 5 nam 10 ham 5 nam 10 nam 5 nam . thong bao chit kY. th6ng.) HO so xay dung.. Vinh vien 10 nam .Thang.. quy. 7. CO quan . f )-VTLTNN f 6 thang ir nr2 010 Ci2a CYC Van thu va Luu tr1 Nha' 'c) ngay ' . ten co quan. sg kien .Van ban khac Ho so kY niern cac ngay 1e ion.quan tong do co. 6 thang Tai lieu ye cong tac thong tin. ban hanh cac van ban quy dinh nhfing van de chung cna nganh.HO so nguyen tac . tuyen truyen cua co quan . 8.' G THOI HAN BA. bao cap cong tac dm cac don vi chirc nang . 3.Van ban chi dao. Theo hieu lgc van ban 5 nam 2.Hang nam . Chuang trinh.. HO so hOi nghi tong ket. TAI LIEU (2) . cong van trao dOi Vinh vien . quy. TO CHtrC HOAT T' hanh kern theo Quy dinh so: 10 /Q.THBQ (3) I.Quy. TAI LIEU CHUNG I. chuong trinh.Quy. Tai lieu tong •hqp 1. • STT (1) llOM HO SO. do'i tru so'. 6 thang. K6 hoach. bao cao thang. quy. bao cao cong tac dinh kY dia co quan va cac don vi trgc thuOc . tu'an.Van ban quy pham phap luat .. d6i ddu. bao cao nam . ke hoach.6 thang. Vinh vien 15 nam Vinh vien 5. Tlap van ban gUi chung den cac co quan .So ket 6 thang.Gin de . 6.Dai han.Dai han.Ke hoach. . biet (d6i . bao cao cong tac cila co quan chil quan cap ten .

Sa ke't Cong van trao dOi ve cong tac quy hoach 2. lie hoach. HO sa quan 15T.. ban thuyet trinh/ giai trinh. 19. Tai lieu quy hooch . k6 hoach. so tay Cong. co. 5 nam _ Theo hieu lvc van ban Vinh vien 12. 10. tra led chat van tai QuOc hOi. 9 thang .•10 nam Vinh vien Vinh vien 10 nam . bac) cao cong tac quy hoach. 17: 18.2. ca quan HO so. chuang trinh muc tieu cfla nganh.KhOng phe duyet Bao cao danh gia thvc hien cac de an chien lucre. Vinh vien 10 nam 10 nam Theo hieu sanguyetc) luc.Q4.TOng k6t . Tai lieu ve hoat dOng cila L'anh'clao (bao . k)% laical dao . thu. t6 chirc khac 2-Tai lieu quy hoach. HO sa tham dinh dean chin lugc. a an quy hoach phat trien.cao. chuang trinh. ' Tap van ban ye quy hoach gdi chung den cac Ca quan (ho sa nguyen tac) Ho sa xay dung quy hoach phat trien nganh.(1) (2) (3) 9.van ban 2 . thang 2. tac c-Cia lanh dao Cu quan. 15. chuang trinh muc tieu ciaa nganh.6 thang. quan . thong ke . co . muc tieu cila cac doi Wong thuloc pham vi qua. de an.BO.Dugc duyet . truck . du an. du an. thOng lie K6 hoach.1.b0 va Wong ducmg . du an. 5 nam 11. 16. Tai lieu Id hoach Tap van ban ye ke hoach giri chung dn cac ca quan (ho . hang nam . quan .Khong dugc duyet Vinh vig vien Vinh vien Vinh vigil. -\/' xay dung de an.Phe duyet . du an. 13.Dai han. 6 an.Ca quan.UBND tinh va twang ducmg . ca quan ngang . Vinh vien .nlf nha... . t6 chirc thvc hien cac 6 an. bai phat bieu tai cac su kien l&n. Vinh vien 20 nail). ca quan -. chuang trinh muc tieu cna cac dOi tugng thuOc pham vi quan 1y cua nganh.. d'6 an quy hoach phat trien.) So ghi bien ban cac cuOc hop giao ban. 14.

Bao cao ca so. 6 thing. hang nam .Hang nam . hang nam .Dai han. ca quan .QuY.quy dinh.QuY. bao cao thuc hien ke hoach cila cac d6i tixong thuc pham vi quan 1Y ye ke hoach . 27.QuY.Bao cao tong hop .Dai Ilan. Tai lieu thaUg ke T4p van ban ye thOng ke girl chung den cac ca quan (ho sa nguyen tic) HO sa xay dung.Ca quan thgc hien .6 thing.Dal han. thing H6 sa chi dao. kiem tra viec thgc hien ke hoach Ke hoach. phieu dieu tra Bao cao phan tich va du bao Cong van trao doi ve cong tic thong ke. hang nam . thing Ke hoach va bao cao thuc hien ke hoach dm cac don vi tare thuOc . 24. 21. 9 thing . 6 thing. 9 thing . 5 nam Vinh vin 20 nam 5 nam 23. 31. 9 thing Cong van trao d6i -Nis cong tic Ice hoach Vinh vin Vinh vigil.3. ban hanh cac van ban the dO/ . 28. Vinh vin 5 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vin 2. 22. thOng ke chuyen de . huong din ve thOng ke ciaa nganh Bao cao thOng ke tong hop. Chi tieu ke hoach phat trien kinh to . Vinh vien 20 nam Vinh vin 10 nam Vinh vin 10 nam 29. 26. Vinh vin 20 nam 5 nam 20 nam .(1) (2) (3) 20.() thuc hien ke hoach cila nganh.6 thing.Ca quan de biet Ho sa xay dung ke hoach va bao ca. 30. can b0 girl chung den cac ca quan (ho sa nguyen tic) . . 25. can 14 Theo hieu luc van ban 3 r4p van ban ye cong tic to chirc. to chtic. dieu tra 3.Ca quat ban hanh . .QuY.xal hOi hang nam . Tai lieu 32. 9 thing Bao cao dieu tra ca ban .

quyen han cila ca quan va cac dim vi trgc thuOc HO sa ve viec hop nhdt. phieu quan Vi hOs sa can b0 Ke hoach. bai thi. 10 nam 5 nam 70 nam Vinh vien 70 nam Vinh vien Vinh vien 10 nam 10 nam 20 nam 70 nam 10 nam 4 49. danh sach trung tuyen . bao can thang. ban hanh tieu chudn chirc danh cong chic. q4. 35. can b0 . giai the ca quan va cac dan vi true thuOc HO sa xay dung. thang H6 so' xay dung de an to chirc nganh. quan Tai lieu quan 15/ cac ca so'• dao tao. 9 thang . kiem tra chuyen ngach hang nam . chia tach. 50. the d0/ quy dinh. 51. huOng dan ye to chirc.rc thuOc . dieu dOng..HO sa dkr thi. 47. day nghe tri. vien chirc Ho so' ve xay dung va thuc hien chi tieu bien the WI-1h vien Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vien Vinh vien 37.K. bao cao nam . . 43. so luong. sap nhap. can b0 44.Bao cao ket qua.Van ban chi dao. 42. 39. ceng van trao dOi. Quy the lam viec. bOi dung can b0 cila nganh. chat prong can b0 HO sa ve quy hoach can b0 HO sa ve viec b6 nhiem. d6si ten. de bat. quan HO sa ve cong tac bao ve chinh tri nOi b0 cila ca quan HO sa ve cong tac bao hiem xa hOi cila ca quan Cong van trao doi ve cong tac to ch*c.o HO sa t6 chirc cac lop bOi throng can b0 cda co. 46. hang nam .Quy. 41. 36.6 hoach. 48. thay dOsi ch*c nang. ke hoach. chuong trinh. HO sa kST luat can b0 HO sa goc can b0. 34. HO sa xay dung. Bao cao thong ke danh sach. 40. 45. vien chtrc SO. bao cao cong tac dan tao. 38.Dai han. ding ch*c. co. luan chuyen can b0 HO sa ve viec thi tuyen. can b0 Ke hoach. 52. Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam 70 nam .. tax lieu tham kha'. tai lieu t6 chirc thi . nhiem vu.6 thang. bao cao cong tac to chirc.(1) (2) (3) 33. ban hanh Dieu le to chirc. co' quan HO sa ve viec thanh lap. thi nang ngach.

6 thang. 65. ban hanh ch6 dO. 61.Dai han. an toan.KhOng nghiem trong Hop Ong lao dOng vu. 56. ke toan 5 .2. thang 4. 62.NTs tin luong gi. ban hanh dinh mire lao dOng ciia nganh va bao cao thuc hien He) so xay dung ch6 d0 bao h0. 60. 63. vien chirc cda. Tai lieu lao dOng. 55.NT' lao dOng oh chung den cac co quan (he) so' nguyen tac) HO so xay dung. Tai lieu tin ltrang Tap van ban . co quan H8 so cac vu tai nan lao dOng • . ban hanh thang bang lixong cilia nganh va bao cao thvc hien Ho so xay dung.Nghiem trong . 67.phki cap cila nganh va bao cao thvc hien HO so nang lucmg dm can b0. Ed lieu tai chinh. Ve sinh lao (Ring cua nganh Bao cao tong hop tinh hinh tai nan lao d'Ong hang nam cila nganh.Qu5r. hang nam . cong chirc.'ri chung d6n cac co quan (he) so nguyen tac) H0 so xay di:mg. co quan COng van trao d8i v' tin luong Vinh vien 20 nam 5 nam sau khi chdm art Hop dong 10 nam Theo hieu lvc van ban . 9 thang .(1) (2) (3) 4. Till lieu lao ciOng Tap van ban . bao cao cong tac lao dOng. COng van trao dOi vs cong tac lao d'Ong 4. ke toan g -ix i chung den cac co quan (h8 so nguyen tac) Hp so xay dung. Vinh vien Vinh vien 20 dam 10 nam Theo hieu lvc van ban Vinh vien 5. tiers lixong . vi'ec . Vinh vien 20 nam 5 nam Theo hieu lvc van ban Vinh vien 54. lct toan ' Tap van ban ve tai chinh. 66. tiers luung 53. 57. 64. Vinh vien Vinh vien 59. 58. ban hanh the d0/ quy dinh vs tai chinh. Ke hoach.1.

ke toan - 76. hang nam .SO chi tiet Chirng tir k6 toan six dung tri rrc tier) de ghi so k6 toan va. thanh tra tai chinh tai co quan va. ban giao. 6 thang. thang HO so ve ngan sach nha nuerc hang nam cila co' quan va. cac don vi true thuOc . cap don vi truv thuOc K6 hoach. 1--i6 so kiem toan tai co quan va cac don vi tri. ke toan . 77.Thang. quy. • 73.rc thuOc Vu viec nghiern tong Vu viec khac SO sach ke toan . 80. 9 thang HO so xay dung the cao/ quy dinh ve gia Bao cao kiem ke. 9 thang .) Cong van trao doi ve cong tac tai chinh.Q1. bao cao tai chinh va quy& toan . 70. a 79. bao cao cong tac tai chinh. - Vinh vin 10 nam Vinh vin 10 nam 20 nam 10 nam 10 nam 5 nam 75. 81. Ke hoach.. danh gia lai tai san co dinh Ho so. phieu chi. lap bao cao tai chinh ghi so ke Chtrng di ke toan khong six dung true tip toan va lap bao cao tai chinh (phial thu. Tai lieu xay dyng co' ban Tap van ban ve xay dgng co ban gin chung den cac co quan (ho so nguyen tac) Ho so xay dung van ban the dO/ quy dinh.Tai san khac HO so kiem tra. 10 nam Theo hieu hyc van ban Vinh vien 6. 78. co quan 6 . phieu nhap kho. 72. phieu xuat kho. 71.SO tOng hop . hung clan ve xay dung co ban cua nganh.(1) (2) (3) 68. tai lieu ve viec chuyen nhugng.Hang nam ..Vu viec nghiem tong Vu viec khac Vinh vin 20 nam 5 nam Vinh vin Vinh vin 20 nam Vinh vin 20 nam Vinh vin 20 nam 74. 69.Nha d'At . thanh 15T tai san co dinh .4T.6 thang.Dai han.

Qu3%. hoa. cong trinh ap dung cac giai phap mOi ve kien true. quy trinh cong nghe hoac giai phap httu ich dugc Gong nhan Cdp nha nu& Cdp bO. 9 thang . h6i thao khoa hoc do ca quan to chirc Ka hoach. bao ca. H6 sa cong trinh xay dung co' ban . ' - Theo tu6i tho cong trinh 15 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vigil V9nh vien Vinh vien 20 nam 93. 86. vat lieu moi .Qu3'f. 7 . thiet bi.Cdp bO. dia . C va sira china lOn . 87.() Gong tac khoa hoc. cong nghe . nganh . . 91. 92. co . 88. ca quan HO so h6i nghi. 9 thang .6 thang. thang 83. thang H6 sa hog ang caa H6i d6ng khoa hoc nganh. H6 sa sixa china nhO cac cong trinh COng van trao ci61 ve cong tac xay dung ca ban 7. hang nam . bao cao cong tac d'A. hinh d'ac blet cong trinh dugc xep hang di tich lich sir van. cong nghe. cong trinh xay dung trong dieu kien dia chat.0 to xay dung co' ban .Dai han.Cong trinh nhom B. quan H6 sa chuang trinh. 90.Cap ca so.Dai han. ket cau. Vinh vigil 20 nam 5 nam Vinh vign 84. 89.Cap ca so. Tai lieu khoa hoc cong nghe Tap van ban va hoat cl6ng khoa hoc ding nghe ph chung den cac ca quan (116 sa nguyen tac) H6 Sa va vies xay dung quy the hoat dung khoa hoc cong nghe cila nganh. Ho sa xay dung cac tieu churn nganh Vinh vien Vinh vien 10 nam Vinh vigil.6 thang. de tai nghien ciru khoa hoc Cdp nha nu& . 85. 82.(1) . nganh . cal tien ky thuat. hang nam .COng trinh nhOm A. HO sa sang kien. (2) (3) Ka hoach.

96.cac hoat dOng cila.chuyen de do ca quan thgc hien de tham gia cac hOi thao khOa.Th8ng thuOng 109.Quan trong . 98. Ho so' xay dung. 97. HO sa gia nhap thanh vien cac hies') hOi. t6 chin nuac ngoai . ca quan Cong van trao 6i \iis cong tac khoa hoc. then ligm.. Vinh vien 20 nam Vinh vien 20 nam 100. 0 an hop tac qu6c to cua nganh.. thiep chile mimg cua cac ca quan. hang nam . trien lam. Tai lieu' hop tic quOc to Tap van ban ve hop tac qu6c to gui chung aen -cac ca quan (ho sa nguyen lac) H8 sa hOi nghi. Thu. 99. khao sat. H8 so. trien lam. hoc tap. H8ssa ve viec thiet lap quan he hop tac v6i cac ca quan. Ho sa xay dgng chuang trinh... to chirc quoc to 106.6 thang.QuY.. hOi flak.Vinh vien 20 nam 5 nam Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien Vinh vien _. to chirc quOc to 104. 95. Ke hoach. dC lieu cua.6 chin quoc to (hOi nghi.) .KY ket hop tac . hoc Fli5 sa xay dung va quan 15/ cac ca so. gong g6p cua ca quan cho cac hip hOi.Dai han. nganh. hoc tip. t'.(1) (2) (3) 94. Cong van trao (161 -v. 9 thang .. bao cao cong tac hop tac qu6c t6 . khao sat. H8 save viec tham gia . trien khai Ung dung khoa hoc cong nghe cua nganh. . to chirc nuck ngoai 103. thong ke.hiey hOi.' cong tac hop tac qu6c to Vinh vien 20 nam 10 nam 8 . ca quan Cac bao cao khoa hoc . dieu tra. hOi than qu6c to do ca quan cha tri Vinh vien 20 nam Vinh vien 10 nam Theo hiesu lgc van ban Vinh vien . 105.. HO sa (loan vao . 107. ca quart • 102..HOi iliac.1(3"/ ket hop tac .HOi thao.. khao sat. H8 sa doan ra . thang 101. 108. cong nghe 8. dilen.

10.Bac. Tai lieu thi dua. sau than 114. khen thuOng giai chung d'8n cac co quan (116 so nguyen tac) 119.6 thang.ThAng. hang nam . thang Theo hi8u lgc van ban Vinh vigil Vinh vien Vinh vien 20 nam 5 nam 9 . ban hanh quy ch8/ quy dinh.Vu vi8c khac 115.Hang nam .Vu vi8c nghiem trong .Dai han. Ke hoach. van trao dOi ve cong tac thanh tra.6 thang. cao nam .Dai han.Qu57. t6 cao . Tap van ban ve thi dua. -CO cao Theo hi8u lgc van ban Vinh vien • 110. bao cao cong tac thi dua. hang nam . Bao cao cong tac phOng ch6ng tham nhfing . 9 that-1g . Tap van ban ve thanh tra va giai quyet khieu nai. thang 113. COng.n ve thanh tra va giai quy6st ichiL nai. huOng d'A. vi8c . Ho So xay dgng. Ffo so thanh tra cac vu.Vu viec UAL 116. He) so hOi nghi thi dua do co quan chill tri t6 chirc 121. ban hanh quy ch6/ quy dinh.Qu)'T. H'O so giai quy8t cac vu vi8c khi8u nai.Vu vie‘c nghiem trong . khen thuOng . to cap . hungdan ve thi dua. khen thu*ng 118. khen thuOng 120.Tai lila' khac 117. -Co cao Vinh vien 20 nam 5 nam 20 nam 5 nam Vinh vien 15 nam Vinh vien 15 nam Vinh vien 5 nam 10 nam . bao cao cong tac thanh tra va giai quy6t khi8u nai. q4. Tai lieu thanh tra va giai quyet khieu nai. Ke hoach. to cao 112.(1) (2) (3) 9. Tai lieu ve hoat cong dia to chirc Thanh tra nhan dan . 9 thang . He) so xay dgng. to cao ' gir i chung d'8n cac co quan (ho so nguyen tac) 111. giai quy6t khieu nai.

ca quan thu6c Chinh ph -d. van thu. K6 hoach.Cac hinh th*c klien thuong dm ngirei diing dau co quan. hanh chinh. quy. van thu.ng cho tap th& ca. to chirc 124. H6 so thAm dinh van ban quy pham phap luat 129. van thir. bao cao cong tac phap die . Ho so ve viec ra soat van ban quy pham phap 1uat 131. lu•u trik 132. ban hanh quy dinh. Chia'. tich UBND cap tinh va tuang duong .(2) (1) 122. khen thuerng '11. van thu. H6 sa xay dung. luu tit gi:Ti chung den cac co quan (h6 sa nguyen tac) 133. luc van ban Vinh vien 125. 6 thang 128. tri 130. luu trtr do ca quan to ch*c Vinh vien 20 nam Vinh vigil 5 nam 10 nam 10 nam Theo hieu luc van ban Vinh vigil 20 nam 10 . Tai lieu ve cong lac hank chinh. 1-16 sa xay dung. luu trii 134. HO sa khen thu. nhan . H6 sa ve viec gOp 3'7 xay dung van ban quy pham phap luat do co quan khac chil. Tai lieu Vinh vien 20 nam 10 nam 10 nam ve cong tdc phcip che Theo hieu quan(hosgyetc).O. lull tar va quan tri van phong 11. ban hanh quy dinh.Cac hinh th*c khen thuOng cila Ch* tich Nu& va TM. Tap van ban vs cong tac hanh chinh. huong an cong tac hanh chinh. Tai lieu ye phap che.Cac hinh thirc khen thuOng cila B0 truOng.1. Cong van trao doi ve cong tac phap che 11. 1-16 sa h6i nghi cong tac van phOng. H6 so' t6 chirc thgc hien phong trao thi dua nhan cac dip kSiniem (3) 10 nam 123. Cong van trao d6i ve cong tac thi dua. hang nam .Dal han. Wong Chinh ph* . huOng din . van thu'.N7‘ ding tac phap ch6 do ca quan chi tri 127. 126.Thang. Tap van ban ve cong tac phap che oh chung den cac co .2. Thia truOng ca quan ngang BO.

bao cao cong tac van phong. Tai lieu ve cong Uic quan tri van phong 144. huong dan . Tap van ban ve chuyen mon nghiep vu gni chung den cac ca quan (h6 sa nguyen tac) 152. HO sa ve sir dung. ban hanh van ban quan 157 chuyen mon nghi8p vu 153. bao quan. Tap van ban ve cong tac quan tri van phong gfri chung . quy che.(1) (2) (3) 135.) 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam 20 nam Vinh vigil Vinh vigil 70 nam 20 nam 10 nam Theo hieu lgc van ban Vinh vign 10 nam 10 nam 10 nam Theo tu6i tho thiet bi _ 10 nam 140. HO sa v8 cong tac bao v8 tru sa ca quan . S6 (rang ky van ban d8n 143. km trir d6i voi cac don vi tnrc thu6c 138. van hanh 6 to. Tap luu.Chi thi. Cong van trao doi ve cong tac quan tri van phOng II. Ic8 hoach. luu trir 11. van thu. co' quan hang nam 136. van thu. c -na ca quan 148.Van ban khac 142. huOng an nghilep vu van thu. quy dinh.. s6 clang kY van ban di c -na ca quan . Ho so' ve quan 1Y va s* dung con dau 141. khai.. quyec t dinh. flak sir dung. H6 so kitan tra. thiet bi cua 149. H6 so' to chirc thgc hi8n cac boat cong nghi8p vu luu tit (thu thap. H6 sa v8 cai each hanh chinh cna ca quan 137. luu frit cna nganh. ca quan 150. n6. chinh 1Y.Van ban quy pham phap luat . ' hanh chinh. quy the ve cong tac quan tri van phong 146.. Hos sa xay dung. may moc. Ho sa v8 cong tac quoc phOng town dan. ban hanh cac quy dinh.3. Bao cao th6ng ke van thu. dan quan tax ve cna co: quan 147. luu tit va tai lieu km trir 139. thien tai.den cac ca quan (ho sa nguyen tac) 145.. Cong van trao d6i 17. TAI LIEU CHUYEN MON NGIIEEP VIJ 151. H6 sa xay dgng. H6 sa ve phong ch6ng chay. H6 sa h6i nghi v" chuyen mon nghi8p vu do ca quan to chirc Theo hi8u krc van ban Vinh vin Vinh vin 11 .

COng van trao d6i ve chuyen mon nghiep vu. III. HO so kiem tra. thOng ke chuyen de 162. SO sach quan UT ve chuyen mon nghiep vu 163. quan 15/ va to chirc thgc •hien cac • Vinh vien chuong trinh muc tieu. nhiem kST .Thang. (2) ( ) 3 154. cong van trao dOi - Vinh vien 10 nam 157. HO so Dai hOi 166.Thang. Ho so xd. bao cad thang. Ke hoach. sau thang 155. du an chuyen mon 158. Ke hoach. so nguyen tac) 165.Thang. 6. HO so quan 1YT. bao cao nam K6 hoach.p van ban chi dao. Tai lieu ciia to chfrc Bang 164. T@s. sau thang 'esp vu dm cac doc i Vinh vien 20 nam Vinh vien 10 nam 156.Y dung. HO so chi ciao diem ve chuyen mon nghiep vu 159. qu5T.Hang nam . TAI LIEU CUA TO CHtfC BANG. Bao cao ph'in tich. ke hoach. HO so giai quyet cac vu viec trong hoat d'Ong quail 13'T chuyen mon nghiep Vu . huong clan chuyen mon nghiep vu 160. q4.Hang nam . bao cao ve chuyen mon nghiep vu cim co quan va cac dcm vi trgc thuOC .TOng k6t nam.AN VA ROAN THANH MEN CO QUAN 1. qu5T.Van ban chi ciao. bao cao ve chuyen mon n Wang thuOc pham vi quan 132 . Chuang trinh. to chirc thgc hien cac hoat dOng chuyen mon nghiep vu .(1) . huang clan cua to chic bang cap ten gg' i chung den cac co quan (he. chuong trinh. CONG BO. k6s hoach va bao cao cong tac .Vu viec quan tong vu viec khac - Vinh vien Vinh vien Vinh vien 20 nam Vinh vien 20 nam 10 nam •- 161.thang Theo hieu • lgc van ban Vinh vien Vinh vien 10 nam 12 . qu57.

Trung mmg va cac cap uST Dang 168. nghi. huong clan cua to ch -dc Doan cap Theo hieu lirc van ban tren ph chung d6n cac co quan (WO so nguyen tac) Vinh vien 180. Dang phi. k6s hoach va bao cao cong tac Vinh vien . Cong van trao d6i ve cong tac Doan Vinh vign 20 nam 20 nam 10 nam 13 . thgc hien nghi quyet cua Cong down cap tren va Cong down co' quan 176. ghi bien ban) 171-. Nha nuov. So sach 185. 181. SO sach 178. Chuong trinh. HO so Dai hOsi . Tai lieu 14' danh gia. Ho so to . Tai lieu ve to chirc..(1) (2) (3) 167.Th4ng. qu51. nhiem kSi. chi •till. Tap van ban chi ciao. qu3`T. Tai lieu cua to chfrc Doan Thanh nien Vinh vien • Vinh vien 10 nam Vinh vien 20 nam 20 ram 10 nam 179. chung den cac co quan (he. thirc hien nghi quyet cua Dang. SO sach (clang 1(51 Dang vien. Chucmg trinh. quyet dia.TOng ke't nam. HO sow to chirc thgc hien cac cuOc van dOng ion.ch-dc thvc hien cac cuOc van dOng lOn. Doan Thanh nien co quan 184. 6 thang 175. Tap van ban chi dao.NT' cong tac Dang Vinh vien 70 nam 70 nam 20 nam 10 nam 2. 6 thang 182. Tai lieu cua to chfic Cong down 172. Ho so' Dai h(5i 174. vien chic hang nam cua co quan 177. nhiem kS. HO so' t6 chdc thgc hien -cac cuOc Van dung lon. Cong van trao doi . xe'sp loai to chirc co' s& Dang.' 10 nam . HU sa clang vien 170. nhan sv va cac hoat dOng cua. . Cong van trao d6i -v' cong tac Cong clown 3. HO so' hOi nghi can bO. Doan Thanh nien 183. k6 hoach va bao cao cong tac . so nguyen laic) 173.Thang. "Yang vien 169. cong elide.TOng k& nam. huong an cua to chirc Cong clown Theo lieu lirc van ban cap tren girl.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->