T s u t m trên Net. M i ng theo, không thì l i móm! I.

M t s khái ni m c b n:

i

c tham kh o và gi i trí nhé.

ng ánh

1. Bóng là gì (khái ni m này ch c th ng nào c ng bi t) So n: AM 215105 g i n 996 nh n nh này qua MMS Phi u ánh lô c a m t sinh viên 1 có bóng là 6 2 có bóng là 7 3 có bóng là 8 4 có bóng là 9 5 có bóng là 0 2. Vòng l p âm d tui): ng ng hành (cái này có th t, không ph i made in T

ây ch c n quan tâm n s T ng sinh: Kim = 2 M c = 5 H a = 3 Th y =1 Th = 4 Nh v y, chi u theo bóng ta có : Kim=7 M c=0 H a=8 Th y=6 Th =9 Kim -> M c -> H a -> Th y -> Th -> Kim t c là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->8->6->9->7 3. 2 s cu i c a gi i c bi t: VD: gi i c bi t là 09846 -> 2 s cu i là 46 4. T ng c a gi i c bi t : Vn: gi i c bi t là 12536 -> t ng = 1+2+5+3+6 = 17 The image ³http://www.xosothudo.com.vn/Image/logodecat.jpg´ cannot be displayed, because it contains errors. II. Cách tính:

25 = MN -> Lô ngày 3 = AB. T ng b= s ch n ( 22. ánh BA ây là CD ch a có 2. Gi s ngày u ( ngày th nh t) có 2 s cu i là 58 -> ta suy ra ngày th 3 s có 36 ( vì 5->3 . Nh ng th gi ng nhau vd : MN = 35 ( 3#5) CD = 39 ( 3#9. xin nh quan h gì v i nhau. B là khác nhau. cách tính này ch t th Nh t có t ng t 20 -> 30.28) ngày 1 = MN -> d oán Lô ngày 3= AB . tôi s ngày 1 = MN ngày 2 = CD a ra m t s quy nh: Lô ngày 3 (d oán c) = AB 2 ngày khác nhau thì có trong cùng m t s thì A. # g i ti n cho vi c trình bày. T ng gi i Ngày 1 có i vào t ng ngày c th : c bi t = 20 . C=M) . 24. 2->5) ng i chính xác v i các gi i c bi t ngày Tuy nhiên. 8->6 ) VD c th h n : hôm nay v 32 -> ngày kia s có lô 15 ( vì 3->1 .Ta xét k t qu trong 2 hôm ánh hôm th 3. Sau ây ta s 1. 26.

M t cách tìm khác có áp d ng ph ng pháp này : ngày 2= CD. CE 1 nháy. 23. 0->8) . Mà C= N u k t qu ngày 1 có CD 2 nháy. lô 30 có m t phát -> lô ngày th 3 = 18 ( vì 3->1 . T ng = s l và 30 (21. T ng ngày 2 = xy -> AB ánh BA vd: ngày 1 = 35 -> lô ngày 3 = 13. ánh AB c bi t : ngày 2 là CD. D=N+x ( x là s âm ho c d ng) ánh BA 4. Mà MN -> CD ( 1. ánh AI 3.l y 10-B= I . ngày 1 = MN -> lô d oán ngày 3 = AB. v i E là bóng c a D => lô ngày th 3 có th c suy ra t CE. M+x. gi nguyên A. ây AB=CD ( k t qu ngày 2 = v i lô d tính ngày 3) ngày 1 -> lô ngày 3 là AB. ngày 1 = MN -> lô ngày 3 là AB. 29. 30) ngày 1 M t s tr = MN -> d ng h p oán Lô ngày 3 = AB. MN suy ra CD t ng t nh MN-> AB) t c là ánh BA 2. Nh ng t ng ngày 2 c ng = 35 -> 13 => ngày 3 ánh lô 31 3. VD: ngày 1 có lô 35 là 2 nháy.

BA). Không nên ánh. N u d oán c Lô ngày 3 là AB. BA) <=> ngày 2 v CD -> AB. T k t qu ngày 1 -> Lô ngày 3 là AB. Không nên ánh. N u d oán c Lô ngày 3 là AB. c bi t ngày 2= AB hay BA ( ngày 2 = AB hay BA (ho c 5.photobucket. Nh ng bóng AB. 3. X p con th p trong 2 con ó lên tr c ( vd HI . T ng c bi t = 27 => Không nên ánh. BA (ho c bóng AB. http://i235. T ng ho c bóng AB.com/albums/ee168/tac_ke03/lode1. ngày 2 v 28 -> 56 VD: ngày 1 là 37 -> Lô ngày 3 là 10. M t s tr ng h p không th a mãn (t c là không nên ánh khi có các i u ki n sau x y ra) 1. N u d oán c Lô ngày 3 là AB.c bi t : n u ngày 1 có 2 con th a mãn i u ki n nh v y -> lô ngày 3 d oán c 2 con. 4. T k t qu ngày 2 -> Lô ngày 4 là AB. TU vì HI< TU) . Không nên ánh. BA ( ho c ngày 1 và 2 là bóng c a nhau.jpg IV. BA). bóng c a AB. BA). Các c u tính lô C u 1: Gi i c bi t ví d ngày 16/08/2007 là 82714 thì lô ngày 17/08/2007 s là các c p s sau . l y u 2 con ó ghép vào nhau ( c HT) => ánh HT K t qu ê! III. Nh ng (bóng là 01) => Không ánh 2. Không nên ánh.

282-272-171(t b t là 141 ng ng v i các s liên ti p g n nhau) ôi khi có c c u C u 2: c unày t ng h p luôn c 2 c u là c u ngày chính s và c u k ti p c a c ungày!ví d hôm nay là ngày 17 thì c u k s là ngày 18) C u ngày:1 tháng có t 28 n 31 ngày c u t ng ng s là t ngày mùng 1 là 01-10------->02-20 cu i cùng c a tháng s là 31-13 c u k :c u k s tính là tr c 1 ngày ví d c u ngày hôm nay là 171 thì c u k s là 181 C u 3: c u k p s .con th 2 c a gi i th 2 c a gi i 4 và con cu i cùng c a gi i th 4 là con kép 55 2.con cu i cùng c a gi i 6 và con u tiên c a gi i 7 là con 131 .c u trên d i g p l i Dùng cho t t c các s k p các gi i. Có nhi u ki u k p s Ví d :K t qu ngày 16/08/2007 Gi i c bi t 82714 Gi i nh t 35922 Gi i nhì 32023 76374 Gi i ba 58408 55868 92950 68006 59803 97127 Gi i t 5573 6589 5758 7315 Gi i n m 5347 3947 7237 6285 3502 1949 Gi i sáu 823 037 733 Gi i b y 16 99 71 12 1.

2-7.Bóng D ng:0-5. C u lô s 5: C u lô s 5 là c u lô ch áp d ng v i các gi i có t 4 s tr lên(t t nhiên ch có 5 s là h t) ví d :KQSX ngày 17/08/2007 Gi i c bi t 25511 Gi i nh t 92170 Gi i nhì 27056 92733 Gi i ba 05209 28223 20075 37457 89718 21622 Gi i t 0562 0195 2605 3417 .Bóng Âm: 0-7.4-9(và ng c l i) 2.1-4.4 i 1 s bóng t ng ng c ng chính b ng s t ng c a s th c 14 t ng 5 i v i bóng d ng 41 c ng là t ng 5 Ti p t c.3.3-8...1-6. con cu i cùng c a gi i 6 và con cu i cùng c a gi i 7 là con 232 C u 4: c tính theo bóng bóng s c a lô tô có 2 lo i 1.3-6.4 i 9 s bóng t ng ng s b ng s t ng c a s th c:14 t ng 5 i v i bóng d ng 69 c ng là t ng 5 Tính v i s s bóng âm:1 i 4. con th 3 c a gi i th 2 c a gi i 6 và con th 2 c a gi i th 3 c a gi i 7 là con 171 4.5-8(và ng c l i) ví d gi i c bi t c a ngày 16/08/2007 là :82714 Tính v i 2 s bóng d ng:1 i 6.2-9.

u là do xác xu t t l quy t nh.Gi i n m 0827 7395 2368 5657 2565 2627 Gi i sáu 793 059 313 Gi i b y 89 28 95 90 nh v y trong các s k p gi a chính là c u lô c a các c p s t ng ng s là :252-282-454-161 Tuy nhiên c u này kô th ng xuyên.nh ng c c ng nhi u.vì theo xác xu t kô có c u nào i c n quá 25 ngày..d n d n s a h t lên anh em tham kh o cho vui!còn v s má c u cáp thì có th ra có th kô.n u có th i gian u t nghiên c u s kô thua.ngoài ra con 1 s c u n a.nói nh v y anh em th y r ng ã theo nghi p s má thì ph i xác nh tr c là r t gian kh . .nh v y nó dc coi là chu n xác h n c !nh ng c ng kô lo i tr tìm c các c u ch p c a 282-454 và 161 n u th y trùng c u v i các bro thì các bro c phang Trên ây là 5 c u lô d . ng th i n m gi a 2 con s 0..theo duy ý c a tôi thì nh ng c p lô n m trong các s là 0 và 8 là kh n ng ra có th nói là u h n vì d ngày hôm nay c p 252 trùng v i c u gi i c bi t.mà c ng kô có c u nào t t quá 25. Nh ng c u ph c t p là nh ng c u òi h i th i gian nghiên c u và theo dõi b ng k t qu lâu ngày m i t o ra c nh ng c p s . cho anh em tham kh o.