CÔNG TY CP DU LỊCH TH

Địa chỉ: Đồng Tâm - Lạc Thủy – Hòa Bình

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH VỐN

Bao gồm:
- Biên bản họp HĐCĐ số 16/BB-ĐHĐCĐ-DLTH ngày 21/10/10
- Quyết định 17/QĐ-ĐHĐCĐ-DLTH ngày 21/10/2010
- Danh sách cổ đông
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 18/TBTHDL ngày 21/10/2010
- Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông công ty.

Hòa bình, tháng 10 năm 2010