P. 1
Bieu do dia li

Bieu do dia li

|Views: 474|Likes:
Được xuất bản bởiKhánh An Đinh

More info:

Published by: Khánh An Đinh on Nov 12, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2011

pdf

text

original

PHƯƠNG PHÁP

VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9
=======================
PHẦN I !" ĐẦU
Môn địa lý là một bộ phận khoa học tự nhiên nghiên cứu về tri đ!t thiên
nhiên và con ng"#i cc ch$u l%c n&i chung và thiên nhiên con ng"#i 'i(t )am n*i
riêng+
,-i v.i môn địa lý / m%c tiêu c0a bộ môn là nh1m trang bị cho học 2inh
nh3ng ki4n thức ph5 thông c6 b7n về 8$n c"9 cc ngành kinh t4+ :ự ph$n h*a l;nh
th5 về tự nhiên9 kinh t4 <; hội c0a n".c ta và địa lý t=nh9 thành ph- n6i >m đang
2inh 2-ng và học tập+ ,? đ@t đ"Ac điều đ* đBi hCi mDi gio viên ph7i nEm v3ng
ph"6ng php9 nội 8ung ch"6ng trFnh đ? 8@G bài ki4n thức m.i9 bài thực hành9 bài
ôn tập h( th-ng h*a ki4n thức tH đ* gi&p học 2inh nEm ki4n thức một cch hi(u Iu7
t-t nh!t+
,-i v.i 2ch gio khoa cJng nh" ch"6ng trFnh địa lý / KLM: m.i đBi hCi kN
nOng vP bi?u đQ r!t cao9 đ"a ra nhiều 8@ng bi?u đQ m.i và kh* 2o v.i 2ch gio
khoa l.p / KLM: cJ+ )hiều 8@ng bi?u đQ học 2inh cBn trHu t"Ang nh" bi?u đQ
miền9 đ"#ng+++++ 'F vậG mDi gio viên ph7i tFm ra ph"6ng php vP cc 8@ng bi?u đQ
một cch thRch hAp 8S nh.9 8S hi?u đ7m b7o tRnh chRnh <c9 tRnh mT Iuan+ LFnh
thành cho học 2inh nh3ng kN nOng c6 b7n cUn thi4t p 8%ng cho vi(c học tập cJng
nh" cuộc 2-ng 2au nàG+ Krong khi 8@G bài ki4n thức m.i c* nhiều lo@i bi?u đQ mà
học 2inh ph7i 8ựa vào đ* nhận <Vt9 ph$n tRch đ? tFm ra ki4n thức m.i 2au đ* đi đ4n
một k4t luận địa lý và ng"Ac l@i
Krong cc ti4t thực hành9 ôn tập9 ki?m tra học 2inh ph7i cOn cứ vào b7ng 2-
li(u đ? lựa chọn bi?u đQ thRch hAp9 tRnh c6 c!u++++++chuG?n tH b7ng 2- li(u thành bi?u
đQ tH đ* học 2inh nhận <Vt9 k4t luận cc G4u t- địa lý đ"Ac 8S 8àng h6n thông Iua
cc bi?u đQ+
Không Iua đề tài nàG gi&p tôi hoàn thành bài gi7ng ki4n thức m.i9 bài thực
hành9 ôn tập ki?m tra đ"Ac t-t h6n+
,-i v.i học 2inh l.p /9 kN nOng vP bi?u đQ chRnh <c9 đ7m b7o tRnh mN Iuan
ch= đ"Ac thực hi(n W học 2inh kh giCi9 cBn học 2inh trung bFnh và G4u kN nOng cBn
h@n ch4+'F vậG v.i một 2- ph"6ng php vP bi?u đQ nàG gi&p học 2inh G4u và trung
bFnh c* kN nOng vP bi?u đQ t-t h6n+
Ý #$%&' ()' *+ ,-.
Xi&p ch&ng ta tFm ra ph"6ng php vP và nhận <Vt bi?u đQ c* hi(u Iu7 nh!t+
Xio viên hoàn thành t-t bài gi7ng th>o ph"6ng php đ5i m.i hi(n naG+
Lọc 2inh c* kN nOng vP và nhận <Vt bi?u đQ thành th@o đ? nEm bEt ki4n thức
nhanh9 c* hứng th& 2aG mê môn học+
PHẦN II/ N0I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
C%12#$ 3/ P%12#$ 4%54 67 (5( 89#$ :.;< *=
Y Z M* [ 8@ng c6 b7n\
] ^i?u đQ cột
] ^i?u đQ trBn
] ^i?u đQ miền
] ^i?u đQ thanh ngang
] ^i?u đQ cột chQng
] ^i?u đQ đ"#ng
,-i v.i mDi 8@ng bi?u đQ đều c* ph"6ng php vP khc nhau+ KuG nhiên Gêu
cUu chung cho cc 8@ng bi?u đQ là \
^i?u đQ gQm đ6n vị9 nOm9 tên bi?u đQ9 b7ng ch& gi7i++++++
^i?u đQ ph7i c* tRnh mN Iuan và đ7m b7o chRnh <c+
Krong khi làm bài tập9 bài ki?m tra n4u đề bài Gêu cUu vP c% th? là bi?u đQ
trBn9 cột +++ thF ch&ng ta th>o thứ tự cc b".c 8? thực hi(n9 cBn n4u đề bài ch"a Gêu
cUu vP c% th? thF học 2inh ph7i cOn cứ vào b7ng 2- li(u đ? lựa chọn bi?u đQ 2ao cho
ph_ hAp v.i nội 8ung9 Gêu cUu c0a đề bài+
YZ Mch lựa chọn bi?u đQ\
] )4u b7ng 2- li(u cho ` hoac b nOm cđ6n vị là dZ thF ta vP bi?u đQ hFnh trBn
hoac cột chQng+
] )4u b7ng 2- li(u cho nhiều nOm cđ6n vị là dZ thF ta vP bi?u đQ miền hoac
đ"#ng+
] )4u b7ng 2- li(u cho nhiều nOm9 nOm g-c là `eed thF ta vP bi?u đQ đ"#ng+
I > B.;< *= (?, \ fà 8@ng bi?u đQ mà học 2inh đ"Ac làm Iu>n tH l.p g nên viêc
ti4p thu c0a học 2inh t"6ng đ-i thuận lAi
1. Yêu cầu chung:
] ^i?u đQ gQm h( tr%c tọa độ o<9 oG vuông g*c v.i nhau
h i< bi?u thị đ6n vị
h iG bi?u thị nOm hoac v_ng miền+++++
] Kên bi?u đQ
] ^7ng ch& gi7i
2. Cụ thể:
'R 8%\ 8ựa vào b7ng `g+` vP bi?u đQ hFnh cột và nhận <Vt về gi trị 27n <u!t
công nghi(p W hai tiều vung ,ông ^Ec và K$G ^Ec+
^7ng `g+`\ Xi trị 27n <u!t công nghi(p W Krung ju và miền n&i ^Ec ^ộcđ6n vị t=
đQngZ+
N@A
T.;< 6B#$
399C DEEE DEED
K$G ^Ec kbe9l lm`9` [/[9b
,ông ^Ec [`n/9b `e[ln9n `mke`9k
o Z Mch vP\ ^".c `\ Lọc 2inh nghiên cứu b7ng `g+` c ,6n vị9 2- li(uZ
'P h( tr%c tọa độ\
h Kr%c tung đ6n vị c t= 8QngZ
h Kr%c hoành\ cnOmZ
^".c b\Ki4n hành vP th>o nOm\ nOm `//l 2au đ* đ4n nOm beee p beeb
j_ng kR hi(u riêng đ? ph$n bi(t hai ti?u v_ng ,ông ^Ec và K$G ^Ec
^".c k\ 'i4t tên bi?u đQ
fập b7ng ch& gi7i
B¶n ®å gi¸ trÞs¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë Trung du vµ miÒn nói
B¾c Bé

!
"
#
$
%
%!
%"
%#
%&&' ! !!
( «ng B¾c T)* B¾c
^Z )hận <Vt \ Xi trị 27n <u!t công nghi(p W hai v_ng ,ông ^Ec và K$G ^Ec đều
liên t%c tOng nOm beeb+
] KH `//l p beeb gi trị 27n <u!t công nghi(p W hai tiều v_ng ,ông ^Ec và K$G
^Ec đều liên t%c tOng beeb+
h ,ông bEc tOng g!p b9`n lUn 2o v.i nOm `//l
h K$G ^Ec tOng g!p b9k lUn 2o v.i nOm `//l
] Xi trị 27n <u!t công nghi(p W ti?u v_ng ,ông ^Ec lu$n cao h6n gi trị 27n <u!t
công nghi(p W K$G ^Ec+
h )Om `//l g!p `/9k lUn
h )Om beee g!p `/9n lUn
h )Om beeb g!p be9l lUn
)Om
T+ ®ång
k qr4t luận\ ^iều đQ cột là 8@ng bi?u đQ 8S vP và 8S hi?u+ Không Iua biều đQ cột
học 2inh c* thề nhận <Vt cc đ-i t"Ang9 G4u t- địa lý một cch trực Iuan nh!t9 nhận
<Vt và 2o 2nh 8S 8àng h6n b7ng 2- li(u+
IIF B.+< *= %G#% ,HI#/
1/ Yêu cầu chung: fà 8@ng bi?u đQ học 2inh Rt đ"Ac làm Iu>n W l.p g+ '.i ch"6ng
trFnh c7i cch hi(n naG Gêu cUu đBi hCi cao h6n 2o v.i ch"6ng trFnh cJ+ )hiều bài
tập không cho tr".c b7ng t= l( haG c6 c!u d mà Gêu cUu học 2inh ph7i tRnh c6 c!u
2au đ* m.i vP+ ,-i v.i 8@ng bài tập n$ng cao Gêu cUu học 2inh ph7i tRnh b7n tRnh
bn kRnh c0a đ"#ng trBn c% thề vF vậG đBi hCi ph7i nEm đ"Ac công thức tRnh9 cch
vP nh" th4 nào cho chRnh <c bn kRnh c0a đ"#ng trBn th>o Gêu cUu c0a đề bài+
] ^iều đQ trBn bao gQm\
] ,"#ng trBn th>o bn kRnh cho tr".c hoac lựa trọn
] Kên biều đQ
] )Om
] ^7ng ch& gi7i
2) Cụ thề
aZ j@ng `\ 'P bi?u đQ th>o b7ng 2- li(u cho tr".c
'R 8%\ Mho b7ng 2- li(u\ M6 c!u 2s 8%ng lao động th>o ngành kinh t4 c0a
n".c ta c đ6n vị dZ
)Om
)gành
39J9 DEEEK
)ông p l$m p ng" nghi(p n`9l l/9[
Mông nghi(p p <$G 8ựng ``9b `[9m
jịch v% `n9k bm9e
'P bi?u đQ trBn th? hi(n c6 c!u 2s 8%ng lao động th>o ngành kinh t4 W n".c
ta nOm b/g/ và beek
)hận <Vt 2ự thaG đ5i lao động th>o ngành kinh t4 W n".c tat Xi7i thRch 2ự
thaG đ5i đ*t
YZ Mch `\
^".c `\ Lọc 2inh nghiên cứu b7ng 2- li(u vP hai bi?u đQ hFnh trBn c* bn kRnh
khc nhau beek c* bn kRnh l.n h6n nOm `/g/+
^".c b\ KRnh g*c W t$m+
N@A 39J9 DEEEK
)ông p l$m p ng" nghi(p bln9m
e
b`m9[[
e
Mông nghi(p p <$G 8ựng me9k
e
l/9em
e
jịch v% [b9k g[9m
e
^".c k\ 'P tH tia `b gi# ngành )ông l$m ng" nghi(p tr".c 2au đ* đ4n công nghi(p
<$G 8ựng và 8ịch v%+ 'i4t t= l( d+
^".c m\ KFm kR hi(u cho cc ngành9 ghi tên bi?u đQ9 nOm và b7ng ch& gi7i+
Mch b\
^".c `\ 'P hai đ"#ng trBn c* bn kRnh khc nhau9 vP tia `b gi#+
^".c b\ 'P cc ngành th>o thứ tự b7ng 2- li(u b1ng cch chia 8$G cung đ"#ng trBn
nh" 2au\
h M7 8$G cung đ"#ng trBn t"6ng ứng v.i `eed
h `qb cung đ"#ng trBn t"6ng ứng v.i led
h `qm cung đ"#ng trBn t"6ng ứng v.i bld
] KH `qm 8$G cung c0a đ"#ng trBn học 2inh c* th? chia nhC ph_ hAp v.i 2- li(u c0a
đề bài+
] ^".c k\ Xhi tên bi?u đQ9 nOm9 b7ng ch& gi7i
] uu đi?m\ vh"6ng php nàG vP nhanh9 học 2inh G4u môn ton cJng hoàn thành
đ"Ac bi?u đQ+
] )h"Ac đi?m\ )4u học 2inh chia 8$G cung thi4u chRnh <c thF bi?u đQ vP không
chRnh <c+
:> D9#$ D\ ^ài tập cho b7ng 2- li(u thô9 cho bn kRnh nOm tr".c9 học 2inh ph7i tRnh
c6 c!u haG t= l(9 tRnh bn kRnh nOm 2au\
'j\ Mho b7ng 2- li(u t5ng 27n phwm trong n".c X, ph$n th>o ngành kinh t4 W
n".c ta c đ6n vị tRnh t= đQngZ
L%< 6M( N@A 399K N@A DEEE
)ông p l$m p ng" nghi(p me+n[/ [k+n`n
Mông nghi(p p <$G 8ựng k/+mnb /[+/`k
jịch v% l[+kek ``k+ek[
K5ng 2- `k[+ln` bnk+[[[
oZ 'P biều đQ\
L".ng 8xn học 2inh tRnh b7n c6 c!u gi trị t5ng 27n phwm cc ngành kinh t4\
Xi trị tHng ngành

d ngành = =
K5ng 2-
^".c `\
]^7ng c6 c!u p X*c W t$m
L%< 6M(
N@A 399K N@A DEEE
N GO( P ,QA *? N GO( P ,QA *?
)ông p l$m p ng" nghi(p b/9/ `n9[m bk9k gk9gg
Mông nghi(p p <$G 8ựng bg9/ `em9em kl9m `bn9mm
jịch v% m`9b `mg9kb m`9k `mg9[g
K5ng 2- `ee k[e
e
`ee k[e
e
]^".c b\
]KRnh bn kRnh đ"#ng trBn th>o công thức
n R R
` b
=
n = t5ng 2- nOm 2au \ t5ng 2- nOm đUu
mm R be
`
= ⇒ mm R bg ln` + `k[ \ [[[ + bnk be
b
= =
^".c k \ vP bi?u đQ
,-i v.i bi?u đQ cho bn kRnh tr".c đ? vP đ"Ac chRnh <c gio viên nên
h".ng 8xn học 2inh 8_ng th".c ky c* chia mm9 vP đ"#ng bn kRnh tr".c c một
đ"#ng độ 8ài bemm9 một đ"#ng 8ài bgmmZ+ :au đ* 8_ng compa đat đ&ng vào hai
đUu c0a đ"#ng bn kRnh rQi IuaG ta đ"Ac đ"#ng trBn chRnh <c+ )4u học 2inh vP
th>o cchđo bn kRnh bemm vào th".c 2au đ* đat compa vào gi!G IuaG thF khi
IuaG th"#ng compa không 83 đ"Ac độ chRnh <c nh" ta ky bn kRnh tr".c+
]Khứ tự vP nh" 8@ng `
^Z )hận <Vt và gi7i thich 2ự chuG?n đ5i c6 c!u kinh t4 n".c ta+
,-i v.i học 2inh kh giCi Gêu cUu nhận <Vt th>o b7ng 2- li(u thô và t= trọng
2au đ* r&t ra nhận <Vt+
,-i v.i học 2inh trung bFnh9 G4u Gêu cUu học 2inh 8ựa vào b7ng c6 c!u haG
bi?u đQ đ? nhận <Vt+
Biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo
ngnh !inh t" # nước t$
kZ r4t luận\
1993
,«ng - .)m - ,g/ nghiÖp
0«ng nghiÖp - 1)* d2ng
3Þch v4
2000
1993
,«ng - .)m - ,g/ nghiÖp
0«ng nghiÖp - 1)* d2ng
3Þch v4
1993 2000
"%5!
!&5&
!$5&
"%56
!656
6'5"
^i?u đQ trBn là 8@ng bi?u đQ đ"Ac p 8%ng nhiều trong môn địa lý / KLM:
và KLvK9 đ"Ac 2s 8%ng rộng r;i trong nền kinh t4+ )hFn vào bi?u đQ trBn học 2inh
nhận <Vt cc đ-i t"Ang đia lý nhanh và chRnh <c9 th!G đ"Ac 2ự thaG đ5i cc
đ-it"Ang địa lý nh" 2ự chuG?n 8ịch c6 c!u kinh t49 2ự thaG đ5i c6 c!u 2s 8%ng lao
động9 độ ch> ph0 rHng+++ Iua cc nOm+
^i?u đQ trBn r!t Iuan trọng và không th? thi4u đ"Ac trong môn địa lý / KLM:+
IIIF B.;< *= *1R#$
3> ST< (U< (%<#$: ^i?u đQ đ"#ng là bi?u đQ m.i đ-i v.i cc >m học 2inh l.p /
chRnh vF vậG gio viên cUn h".ng 8xn học 2inh khi nào thF vP bi?u đQ đ"#ng+
] ^i?u đQ đ"#ng th"#ng 8_ng đ? bi?u 8iSn 2ự chuG?n 8ịch c6 c!u kinh t4 Iua nhiều
nOm hoac 2ự tOng tr"Wng c0a cc đ-i t"Ang địa lý Iua nhiều nOm+
] ^i?u đQ gQm\
h Kr%c tung o< bi?u thị d chia t= l( chRnh <c
h Kr%c hoành oG bi?u thị nOm
h )Om g-c tr_ng v.i o<
h Kên bi?u đQ9 b7ng ch& gi7i
3> CV ,%;
'j\ Mho b7ng 2- li(u
^7ng `e+b\ :- l"Ang gia 2&c9 gia cUm c l!G nOm `//e = `eedZ
N@A
G.' WX(Y $.' (UA
399E 399C DEEE DEED
Kr$u bglm9` b/[b9g bg/n9b bg`m9`
^B k``[9/ k[kg9/ m`bn9/ me[b9/
fAn `bb[e9l `[ke[9m be`/k9g bk`[/9l
Xia cUm men9m `mb9` `/[9` bkk9k
aZ 'P bi?u đQ th? hi(n ch= 2- tOng tr"Wng c0a đàn gia 2&c9 gia cUm Iua cc nOm trên
c_ng một tr%c h( tọa độ+
bZ )hận <Vt9 gi7i thRch t@i 2ao gia cUm9 lAn tOng9 đàn tr$u không tOngt
aZ Xio viên h".ng 8xn học 2inh tRnh ch= 2- tOng tr"Wng = 2- li(u nOm 2au \ 2- li(u
nOm g-c+ `eed+
^7ng ch= 2- tOng tr"Wng
N@A
G.' WX(Y $.' (UA
3999 399C DEEE DEED
Kr$u `ee `ek9g `e`9l g/9[
^B `ee ``[9n `kb9m `ke9m
fAn `ee `kk9e `[m9n `g/9b
Xia cUm `ee `kb9k `gb9[ b`n9b
o Z Mch vP\
^".c `\ 'P tr%c h( tọa độ o<9 oG chia t= l(9 nOm
^".c b\ jựa vào b7ng ch= 2- tOng tr"Wng vP lUn l"At cc ch= tiêu l!G nOm g-c `//e+
ry đ"#ng chF m# thzng cc nOm 2ong 2ong v.i tr%c tung 2au đ* 8ựa vào b7ng 2-
li(u đnh 8!u cc đi?m và n-i l@i+
^".c k\ j_ng kR hi(u cho b-n đ"#ng và lập b7ng ch& gi7i hoàn thành bi?u đQ+
7
^Z )hận <Vt\ tH nOm `//e p beeb đàn tr$u không tOng c Xi7m k/neecon t"6ng
đ"6ng v.i `9mdZ+
,àn bB tOng đng k?9 đàn l6n tOng m@nh c tOng `e/ee nghFn conZ
Xia cUm tOng nhanh nh!t `bl/ee nghFn con+
Xi7i thRch \ fAn và gia cUm là nguQn cung c!p thịch ch0 G4u
jo nhu cUu thịt9 trứng tOng nhanh
jo gi7i IuG4t t-t thức On cho chOn nuôi
LFnh thức chOn nuôi đa 8@ng9 chOn nuôi th>o h".ng hFnh thức công nghi(p W
hộ gia đFnh+
,àn bB tOng nh{9 đàn tr$u không tOng 8o c6 gi.i h*a trong nông nghi(p nên
nhu cUu 2ức kVo trong nông nghi(p gi7m <u-ng9 2ong đàn bB đ"Ac ch& ý nuôi đ?
cung c!p thịt9 23a+
K > LZ, [<\# ^i?u đQ đ"#ng là 8@ng bi?u đQ đ"Ac p 8%ng nhiều trong môn địa lý
phUn kinh t4 và thực t4 cuộc 2-ng+ 'F vậG mDi học 2inh cUn c* kN nOng vP bi?u đQ
BiÓu ®å thÓhiÖn sù t¨ng tr­ ëng cña ®µn gia
sóc gia cÇm

'
%
%'
!
!'
%&& %&&' ! !!
Tr)u
B8
.9 n
:i; c<m
,=m
nàG+ jựa vào bi?u đQ học 2inh nhFn th!G r!t r| 2ự tOng tr"Wng haG gi7m 2&t cc G4u
t- địa lý+
IV > B.;< *= A.+#
1) Yêu cầu chung \ ^i?u đQ miền là 8@ng bi?u đQ m.i đ-i v.i gio viên và học
2inh chRnh vF vậG vi(c truGền đ@t c0a gio viên và nhận thức c0a học 2inh gap kh*
khOn+ ,? hoàn thành t-t gio viên ph7i tFm ra ph"6ng php vP bi?u đQ ph_ hAp
chRnh <c+ j@ng bi?u đQ nàG n4u học 2inh vP th>o nOm thF không chRnh <c mà ph7i
vP lUn l"At th>o tHng ch= tiêu+
] ^i?u đQ c* hFnh ch3 nhật\ Mhiều 8ài\ nOm
Mhiều rộng\ d c `eeZ
] ^7ng ch& gi7i
] Kên biều đQ
2) Cụ thể: 'F 8% cho b7ng 2- li(u 2au\
M6 c!u Xjv c0a n".c ta th#i kF `//` p beeb c dZ
)Om `//
`
`//k `//l `//n `/// bee` beeb
K5ng 2- `ee `ee `ee `ee `ee `ee `ee
)ông p f$m p )g" nghi(p me9l b/9/ bn9b bl9g bl9m bk9k bk9e
Mông nghi(p <$G 8ựng bk9g bg9/ bg9g kb9` km9l kg9` kg9l
jịch v% kl9n m`9b mm9e mb9` me9` kg9[ kg9l
aZ 'P bi?u đQ miền th? thi(n c6 c$u Xjv th#i k} `//` p beeb
bZ )hận <Vt 2ự chuG?n 8ịch c6 c!u kinh t4 n".c ta tH `//` p beeb
oZ Xio viên h".ng 8xn học 2inh khi nào vP bi?u đQ c6 c$u b1ng bi?u đQ miền\
Kh"#ng 2s 8%ng khi chuDi 2- li(u là nhiều nOm9 không vP bi?u đQ miền khi chuDi
2- li(u không ph7i là th>o cc nOm vF tr%c hoành trong bi?u đQ miền bi?u 8iSn nOm+
^Z Mch vP\
^".c `\ 'P hFnh ch3 nhật
] Kr%c tung c* trị 2- `eed
] Kr%c hoành là cc nOm đ"Ac chia t"6ng ứng v.i kho7ng cch nOm+
^".c b\
] 'P ch= tiều nông l$m ng" nghi(p tr".c vP đ4n đ$u9 tô mUu9 ky v@ch đ4n đ*+
] 'P ch= tiêu công nghi(p <$G 8ựng b1ng cch cộng t= l( ngành nông l$m ng"
nghi(p v.i nghành công nghi(p và <$G 8ựng đ? <c định đi?m và n-i cc đi?m đ*
v.i nhau ta đ"Ac miền công nghi(p <$G 8ựng9 miền cBn l@i là 8ịch v%+
^".c k\
Khi4t lập b7ng ch& gi7i9 ghi tên bi?u đQ+
Biểu đồ cơ cấu GDP th%i !& '((' ) *++*
)hận <Vt\ KH `//` p beeb t= trọng ngành nông l$m ng" nghi(p gi7m m@nh tH
me9ld c `//`Z <u-ng bkd cbeebZ điều đ* cho ta th!G n".c ta đang tHng b".c
chuG?n tH n".c nông nghi(p 2ang n".c công nghi(p+
] K= trọng khu vực công nghi(p <aG 8ựng tOng nhanh nh!t tH bk9gd c`//` Z
nên kg9ld cbeebZ+ Khực t4 nàG ph7n nh Iu trFnh công ghi(p h*a c0a n".c ta
đang ti4n tri?n+

!
"
#
$
%
%!
%&&% %&&6 %&&' %&&> %&&& !% !!
3Þch v4
0«ng nghiÖp x)* d2ng
,«ng - .)m - ,g/ nghiÖp
] K= trong ngành 8ịch v% tOng nh{ `//` c kl9ndZ nên kg9ld cbeebZ+
kZ r4t luận\ ^i?u đQ miền là 8@ng bi?u đQ kh trHu t"Ang đ-i v.i học 2inh nh"ng
bi?u đQ nàG th? hi(n đ"Ac c6 c!u Iua nhiều nOm và t= trọng tHng khu vực r!t r|
th>o tHng miền+
V> B.;< *= (?, (%=#$
1) Yêu cầu chung: fà 8@ng bi?u đQ th? hi(n c6 c!u9 8@ng bi?u đQ nàG :Xr địa lý
cJ đ; gi.i thi(u9 học 2inh 8ựa vào bi?u đQ nhận <Vt 2ự thaG đ5i c6 c!u+ ,-i v.i
:Xr địa lý KLM: m.i đBi hCi kN nOng vP bi?u đQ cột chQng tH b7ng 2- li(u cho
tr".c 2au đ* học 2inh m.i nhận <Vt 2ự thaG đ5i c6 c!u gi trị 27n <u!t ngành chOn
nuôi
2, Cách vẽ:
] 'P h( tr%c tọa độ i< là `eed+ tr%c o G là l
] 'P hFnh ch3 nhật c* chiều 8ài t"6ng ứng v.i `eed9 chiều rộng b1ng nhau
] jựa vào b7ng 2- li(u và vP tHng ch= tiêu
] j_ng ký hi(u riêng cho tHng ch= tiêu
] fập b7ng ch& gi7i
k9 'R 8%\ cho b7ng 2- li(u 2au+ L;G vP bi?u đQ cột th? hi(n c6 c!u gi trị 27n <u!t
ngành chOn nuôic đ6n vị dZ
N@A T]#$ W^ G.' WX( G.' (UA
_P ,H`#$
Wa'
_P 4%V
(%@# #<b.
`//e `ee [k9/ `/9k `b9/ k9/
beeb `ee [b9g `n9l `n9k b9m
#65&
#!5$
%&56
%>5'
%!5&
%>56
65&
!5"
7
%7
!7
67
"7
'7
#7
>7
$7
&7
%7
%&& !!
?@ ph4 ch=n nu«i
?@ trAng sB;
:i; c<m
:i; sóc
Biểu đồ cơ cấu giá trị !n "uất ng#nh ch$n nu%i
&, '(t )u*n \ ^i?u đQ cột chQng là 8@ng bi?u đQ 8S vP9 8S hi?u+ KuG nhiên đ-i v.i
8@ng bi?u đQ nàG 2ch gio khoa địa lý / không c* bi?u đQ chuwn trong cc bài học
mà ch= c* bài tập Gêu cUu học 2inh vP+
VI> B.;< *= ,%'#% #$'#$/
1) Yêu cầu chung: ^i?u đQ thanh ngang là 8@ng bi?u đQ m.i c* 8@ng gUn gi-ng
bi?u đQ cột cho nên học 2inh ti4p thu 8S 8àng+
^i?u đQ thanh ngang gQm\
] Kr%c tung i< là tiêu chR hoac địa 8anh+++
] Kr%c hoành iG bi?u thị d
] Kên bi?u đQ
] ^7ng ch& gi7i\
2) Cụ thể
'j\ jựa vào b7ng 2- li(u 2au\ ,ộ chênh l(ch về một 2- tiêu chR pht tri?n
8$n c" <; hội W ^Ec trung bộ 2o v.i c7 n".c nOm `///+ c c7 n".c `eedZ
,=m
T.T< (%c _d 6e. (f #1e( N
K= l( hộ ngh~o `ml9`
Khu nhập bFnh Iu$n đUu ng"#i q thng nb9e
K= l( ng"#i l.n bi4t ch3 `e`9`
Ku5i thọ trung bFnh //9e
K= l( 8$n thành thị lb9k
%
"
'
5
%
>
!
%

%
5
%
&
&
'
!
5
6
! " # $ % %! %" %#
&) '(t )u*n\ ^i?u đQ thanh ngang là 8@ng bi?u đQ mà :Xr địa lý / m.i đề cập đ4n+
^iêu đQ nàG 8S vP và 8S hi?u+ Krong cc b7ng 2- li(u về cc tiêu chR pht tri?n 8$n
c" <; hội c0a n v_ng kinh t49 gio viên c* th? chuG?n tH b7ng 2- li(u ra bi?u đQ
thanh ngang đ? học 2inh 8S nhận <Vt9 :o 2nh và r&t ra k4t luận về ch= tiêu pht
tri?n 8$n c" <; hội c0a cc v_ng kinh t4+ ^i?u đQ thanh ngang cUn thi4t cho môn
địa lý / n*i riêng và môn địa lý n*i chung+
PHẦN III> ĐgC hgT LINH NGHIi!
Kh>o b7n th$n tôi mu-n hFnh thành cho học 2inh kN nOng vP cc 8@ng bi?u đQ
thF gio viên ph7i h".ng 8xn học 2inh cOn cứ vào b7ng 2- li(u đ? lựa chọn cc 8@ng
bi?u đQ+ MDi 8@ng bi?u đQ đều c* ph"6ng php vP khc nhau

nh"ng gio viên c*
th? tFm ra ph"6ng php vP nhanh9 8S hi?u đ7m b7o tRnh chRnh <c tRnh mN Iuan+
'R 8%\
aZ 'P bi?u đQ trBn\ vh"6ng php vP th>o 8$G cung nhanh h6n vP th>o g*c W t$m+
T+ CÖ d)n thµnh thÞ
TuDi thE trung FGnh
T+ CÖ ngHi CIn FiJt chB
Thu nhKp FGnh Lu)n ng-
HiMth¸ng
T+ CÖ hé nghNO
%
i!u ch"
b Z 'P bi?u đQ miền\ )ên cộng c6 c!u ngành nông nghi(p v.i c6 c!u ngành công
nghi(p đ? <c định đi?m thứ b+ j_ng b&t chF ky m# nh3ng đ"#ng thzng th>o cc
nOm thF khi <c định cc đi?m 2P 8S 8àng+
cZ 'P bi?u đQ trBn c* bn kRnh cho tr".c thF nên h".ng 8xn học 2inh 8_ng th".c
cho chia mm kP đ"#ng bn kRnh tr".c 2au đ* 8_ng compa IuaG th>o bn kRnh đ*+
Krên đ$G là một 2- kinh nghi(m mà b7n th$n tôi đ; r&t ra trong khi 8@G học
môn địa /+ Kh>o tôi đ$G ch= là một vài kinh nghi(m nhC b7n th$n tôi cBn ph7i học
hCi9 tFm tBi nhiều+
bZ ,ề <u!t th>o ph@m vi đề tài \
^7n th$n tôi mu-n :Xr địa / c* đUG đ0 cc 8@ng bi?u đQ đ? học 2inh làm Iu>n9
nhận <Vt ph$n tRch đ"Ac đa 8@ng h6n+ Li(n naG :Xr ch= c* b 8@ng hFnh trBn và
hFnh cột+
M@o rhê9 ngàG be thng el nOm been
N$1R. 6.Z,
Bùi Thị Hoa

ôn tập kiểm tra được tốt hơn...Biểu đồ cột chồng .. thì chúng ta theo thứ tự các bước dể thực hiện. Trong khi làm bài tập. bảng chú giải..Thông qua đề tài này giúp tôi hoàn thành bài giảng kiến thức mới..Vì vậy với một số phương pháp vẽ biểu đồ này giúp học sinh yếu và trung bình có kỹ năng vẽ biểu đồ tốt hơn. Biểu đồ phải có tính mỹ quan và đảm bảo chính xác. yêu cầu của đề bài..Biểu đồ tròn . Giáo viên hoàn thành tốt bài giảng theo phương pháp đổi mới hiện nay. Đối với học sinh lớp 9. PHẦN II.. kỹ năng vẽ biểu đồ chính xác. Học sinh có kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ thành thạo để nắm bắt kiến thức nhanh. bài thực hành. có hứng thú say mê môn học. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Chương 1. bài kiểm tra nếu đề bài yêu cầu vẽ cụ thể là biểu đồ tròn. còn học sinh trung bình và yếu kỹ năng còn hạn chế. Phương pháp vẽ các dạng biểu đồ * ) Có 6 dạng cơ bản: . tên biểu đồ. cột .Biểu đồ thanh ngang . còn nếu đề bài chưa yêu cầu vẽ cụ thể thì học sinh phải căn cứ vào bảng số liệu để lựa chọn biểu đồ sao cho phù hợp với nội dung.Biểu đồ cột . Ý nghĩa của đề tài: Giúp chúng ta tìm ra phương pháp vẽ và nhận xét biểu đồ có hiệu quả nhất.Biểu đồ miền . . năm. đảm bảo tính mỹ quan chỉ được thực hiện ở học sinh khá giỏi.Biểu đồ đường Đối với mỗi dạng biểu đồ đều có phương pháp vẽ khác nhau. Tuy nhiên yêu cầu chung cho các dạng biểu đồ là : Biểu đồ gồm đơn vị.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->