Buæi 1

«n tËp
I Môc tiªu
- RÌn luyÖn cho häc sinh c¸c phÐp to¸n nh©n ®¬n
thøc víi ®a thøc vµ ®a thøc víi ®a thøc. Chó ý kü n¨ng vÒ
dÊu, quy t¾c dÊu ngoÆc, quy t¾c chuyÓn vÕ.
- RÌn c¸ch nhËn biÕt h×nh thang, c¸c yÕu tè chøng
minh liªn quan ®Õn gãc.
- RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n, chøng minh cho häc sinh
II- TiÕn tr×nh lªn líp
A §¹i sè
1- Lý thuyÕt
GV cho häc sinh nh¾c l¹i:
- Quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, ®a thøc víi ®a
thøc
- Quy t¾c dÊu ngoÆc
- Quy t¾c chuyÓn vÕ
HS tr¶ lêi theo yªu cÇu cña GV
2- Bµi tËp
Bµi tËp 1: Lµm tÝnh nh©n
a, (x
2
+ 2xy – 3 ) . ( - xy )
b,
2
1
x
2
y ( 2x
2

5
2
xy
2
– 1 )
c, ( x – 7 )( x – 5 )
d, ( x- 1 )( x + 1)( x + 2 )
Gv cho 4 hs lªn b¶ng
Hs lªn b¶ng
Gîi ý : phÇn d nh©n hai ®a thøc ®Çu víi nhau sau ®ã
nh©n víi ®a thøc thø ba.
Gv ch÷a lÇn lît tõng c©u. Trong khi ch÷a chó ý häc sinh
c¸ch nh©n vµ dÊu cña c¸c h¹ng tö, rót gän ®a thøc kÕt qu¶
tíi khi tèi gi¶n.
KÕt qu¶: a, - x
3
y – 2x
2
y
2
+ 3xy
b, x
5
y –
5
1
x
3
y
3

2
1
x
2
y
c, x
2
– 12 x + 35
d, x
3
+ 2x
2
– x – 2
Bµi tËp 2: Rót gän c¸c biÓu thøc sau
a, x( 2x
2
– 3 ) – x
2
( 5x + 1 ) + x
2
b, 3x ( x – 2 ) – 5x( 1 – x ) – 8 ( x
3
– 3 )
Gv hái ta lµm bµi tËp nµy nh thÕ nµo?
Hs: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
Thu gän c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng
Gv lu ý häc sinh ®Ò bµi cã thÓ ra lµ rót gän, hay tÝnh,
hay lµm tÝnh nh©n th× c¸ch lµm hoµn toµn t¬ng tù.
Cho 2 häc sinh lªn b¶ng
Gäi häc sinh díi líp nhËn xÐt, bæ sung
KÕt qu¶: a, -3x
2
– 3x
b, - 11x + 24
Bµi tËp 3: T×m x biÕt
a, 2x ( x – 5 ) – x( 3 + 2x ) = 26
b, 3x ( 12x – 4) – 9x( 4x – 3 ) = 30
c, x ( 5 – 2x ) + 2x( x – 1) = 15
Gv híng dÉn häc sinh thu gän vÕ tr¸i sau ®ã dïng quy t¾c
chuyÓn vÕ ®Ó t×m x.
Gäi 1 hs ®øng t¹i chç lµm c©u a.
Gv söa sai lu«n nÕu cã
a, 2x( x – 5 ) – x ( 3 + 2x ) = 26
2x.x – 2x.5 – x.3 – x.2x = 26
2x
2
– 10x – 3x – 2x
2
= 26
( 2x
2
– 2x
2
) + ( -10x – 3x ) = 26
-13x = 26
x = 26:( -13)
x = -2
vËy x = -2
Gv cho häc sinh lµm c©u b,c t¬ng tù . Hai em lªn b¶ng
Ch÷a chuÈn
KÕt qu¶ b, x = 2
c, x = 5
Bµi tËp 4: Chøng minh r»ng
a, ( x – 1 )( x
2
+ x +1 ) = x
3
– 1
b, ( x
3
+ x
2
y + xy
2
+ y
3
)( x – y ) = x
4
– y
4
Gv hái theo em bµi nµy ta lµm thÕ nµo
Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi vÕ tr¸i thµnh vÕ ph¶i
Gv lu ý häc sinh ta cã thÓ biÕn ®æi vÕ ph¶i thµnh vÕ
tr¸i, hoÆc biÕn ®æi c¶ hai vÕ cïng b»ng biÓu thøc thø 3
Cho häc sinh thùc hiÖn
KÕt qu¶ : a, ( x – 1 )( x
2
+ x +1 )
= x.x
2
+ x.x +x.1 – 1.x
2
– 1.x – 1.1
= x
3
+ x
2
+ x - x
2
– x – 1
= x
3
+ ( x
2
– x
2
) + ( x – x ) – 1
= x
3
- 1
VËy vÕ tr¸i b»ng vÕ ph¶i
b, lµm t¬ng tù
A- H×nh häc
Bµi tËp 1: Chøng minh r»ng c¸c gãc cña mét tø gi¸c
kh«ng thÓ ®Òu lµ nhän , kh«ng thÓ ®Òu lµ tï
Gv cho häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh lý tæng c¸c gãc cña tø
gi¸c
Hs tr¶ lêi
GV? Dùa vµo ®Þnh lý trªn em h·y chøng minh bµi tËp
trªn.
Gv gäi häc sinh TB tr¶ lêi c©u hái: thÕ nµo lµ gãc nhän,
thÕ nµo lµ gãc tï
Hs tr¶ lêi
Gv cho häc sinh chøng minh bµi tËp
Hs : - Gi¶ sö bèn gãc cña tø gi¸c ®Òu nhän th× tæng c¸c
gãc cña tø gi¸c nhá h¬n 360
0
tr¸i víi ®Þnh lý tæng c¸c gãc
cña tø gi¸c. VËy c¸c gãc cña tø gi¸c kh«ng thÓ ®Òu lµ nhän.
- T¬ng tù nÕu bèn gãc cña tø gi¸c ®Òu lµ gãc tï th×
tæng c¸c gãc cña tø gi¸c lín h¬n 360
0
. ®iÒu nµy tr¸i
víi ®Þnh lý. VËy c¸c gãc cña tø gi¸c kh«ng thÓ ®Òu lµ
tï.
Bµi tËp 2: Cho tam gi¸c ABC c¸c tia ph©n gi¸c cña gãc B
vµ gãc C c¾t nhau t¹i I . qua I kÎ ®êng th¼ng song song víi
BC c¾t c¸c c¹nh AB, AC ë D vµ E.
a, T×m c¸c h×nh thang trong h×nh vÏ
b, Chøng minh r»ng h×nh thang BDEC cã mét c¹nh ®¸y
b»ng tæng hai c¹nh bªn.
Gv cho hs ®äc ®Ò vµ vÏ h×nh.
Hs thùc hiÖn
j
A
B
C
D
E
Chøng minh
a, Gv cho häc sinh chØ c¸c h×nh thang trªn h×nh vÏ. Gi¶i
thÝch v× sao lµ h×nh thang.
Hs : - Tø gi¸c DECB lµ h×nh thang v× cã DE song song víi
BC.
- Tø gi¸c DICB lµ h×nh thang v× DI song song víi BC
- Tø gi¸c IECB lµ h×nh thang v× EI song song víi BC
b, Gv :? C©u b yªu cÇu ta lµm g×
Hs tr¶ lêi: DE = BD + CE
Gv? DE = ?
Hs: DE = DI + IE
Gv cho häc sinh chøng minh BD = DI, CE + IE
Hs: th¶o luËn nhãm nhá ®Ó chøng minh
Ta cã DE // BC nªn DIB IBC ∠ · ∠ ( so le trong)
Mµ DBI CBI ∠ · ∠ (do BI lµ ph©n gi¸c)
Nªn DIB DBI ∠ · ∠


tam gi¸c BDI c©n t¹i D DI BD ⇒ · (1)
Chøng minh t¬ng tù ta cã IE = EC (2)
Tõ 1 vµ 2 ta cã DE = BD + CE
Gv gi¶i thÝch cho häc sinh hiÓu t¹i sao ta kh«ng chøng
minh
BC = BD + CE
III- Bµi tËp vÒ nhµ:
Gv nh¾c nhë häc sinh:
Khi lµm bµi tËp ®¹i chó ý dÊu c¸c h¹ng tö , quy t¾c dÊu
ngoÆc, quy t¾c chuyÓn vÕ.
Víi h×nh häc ph¶i thuéc lý thuyÕt
Lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp ®¹i 9, 10 trang 4

H×nh 30,32 trang 63, 64
_____________________________________________________________
Buæi 2
H»ng ®¼ng thøc – Dùng h×nh
I.Môc tiªu
-LuyÖn tËp c¸c kiÕn thøc vÒ h»ng ®¼ng thøc ph©n tÝch ®a
thøc thµnh nh©n tö.
-LuyÖn tËp c¸c bíc lµm mét bµi to¸n dùng h×nh.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
A.§¹i sè
1. Nªu tªn vµ c«ng thøc cña b¶y h»ng ®¼ng thøc ®·
häc.
Hs: 1. B×nh ph¬ng mét tæng
(A+B)
2
= A
2
+ 2AB + B
2
2. B×nh ph¬ng mét hiÖu
(A-B)
2
= A
2
- 2AB - B
2
3. HiÖu hai b×nh ph¬ng
A
2
- B
2
= (A+B)(A-B)
4.LËp ph¬ng mét tæng
(A+B)
3
= A
3
+ 3A
2
B+3A B
2
+B
3
5. LËp ph¬ng mét hiÖu
(A-B)
3
= A
3
- 3A
2
B+3A B
2
-B
3
6. Tæng hai lËp ph¬ng
A
3
+B
3
=(A+B)( A
2
- AB + B
2
)
7. HiÖu hai lËp ph¬ng
A
3
-B
3
=(A-B)( A
2
+AB + B
2
)
2. Nªu ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n
tö ®· häc.
Hs: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p
®Æt nh©n tö chung:
Vd: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
2x+ x
3
= x( 2+x
2
)
3. Bµi tËp:
a, Bµi tËp 30/16: Rót gän biÓu thøc:
Hs1:
(x+3)(x
2
-3x+9)- (54+x
3
)
= (x+3)(x
2
-3x+3
2
)-(54+x
3
)
= x
3
+3
3
-54-x
3
=( x
3
-x
3
) +(3
3
-54)
=0 + 27- 54
= -27
Hs2:
( 2x+y)(4x
2
-2xy+y
2
)- ( 2x-y)(4x
2
+2xy+y
2
)
= (2x)
2
+ y
3
-[(2x)
2
- y
3
]
= 8x
3
+y
3
- 8x
3
+y
3
=(8x
3
- 8x
3
)+(y
3
+y
3
)
= 2y
3
Gv: Lµm bµi rót gän biÓu thøc chó ý ¸p dông h»ng ®¼ng
thøc vµo bµi ®Ó t×nh nhanh chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i khai
triÓn.
b, Bµi tËp 32:
§iÒn c¸c ®¬n thøc thÝch hîp vµo « trèng
(3x+y)(…- … + ….) = 27x
3
+ y
3
- Ta thÊy xuÊt hiÖn lËp ph¬ng cña hai sè:
27x
3
+ y
3
= (3x+y)(9x
2
- 3xy+ y
2
)
- C¸c sè h¹ng cña ®a thøc phï hîp víi c¸c « trèng ta cã
(3x+y)(9x
2
- 3xy+ y
2
)= 27x
3
+ y
3
b. Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm
(2x+….)(…+ 10x+…) = 8x
3
- 125
Ta cã
8x
3
- 125 =(2x)
3
- 5
3
=(2x-5)(4x
2
-10x+25)
C, Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
Bµi tËp 22SBT
§Ò bµi:
a, 5x- 20y
b, 5x(x-1)-3x(x-1)
c, x(x+y)-5x-5y
§¸p ¸n:
a, =5(x-4y)
b, =x(x-1)(5-3)
=2x(x-1)
c, = x(x+y)-5(x+y)
=(x+y)(x-5)
Gv: Trong mét bµi ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö kh«ng
ph¶i lóc nµo còng xuÊt hiÖn nh©n tö chung lu«n mµ ph¶i
®æi dÊu h¹ng tö hoÆc biÕn ®æi h¹ng tö th× míi xuÊt hiÖn
®îc nh©n tö chung.
Bµi tËp 27
a.9x
2
+6xy+y
2
= (3x)
2
+2(3x)y+ y
2
= (3x+y)
2
b. 6x- 9- x
2
= -(x
2
- 6x+9)
= - (x- 3)
2
c. x
2
+ 4y
2
+4xy= (x+2y)
2
Bµi tËp 28c
x
3
+y
3
+z
3
- 3xyz
= x
3
+(y+z)
3
-3yz(y+z)-3xyz
=(x+y+z)[x
2
-x(y+z)- (y+z)
2
]-3yz(x+y+z)
=(x+y+z)(x
2
+y
2
+z
2
-xy-yz-zx)
d. T×m x
§Ò bµi
T×m x:
a. x
3
-0.25x =0
b. x
2
- 10x = 25
D¹ng bµi nµy ta ph©n tÝch vÕ tr¸i thµnh nh©n tö råi ¸p dông
a.b=0 th× a=0

b=0
§¸p ¸n:
a.

− ·
·
·
5 . 0
5 . 0
0
x
x
x
b.x=5
B. H×nh häc
Bµi to¸n dùng h×nh
- Cã 4 bíc lµm bµi to¸n dùng h×nh
+ Ph©n tÝch : Dùa vµo bµi to¸n gi¶ sö h×nh ®· dùng ®îc
t×m ra c¸ch dùng
+ Dùng: Dùng h×nh theo c¸c bíc ë phµn ph©n tÝch
+ CM: cm h×nh dùng ®îc tho¶ m·n yªu cÇu ®Çu bµi.
+BiÖn luËn: KiÓm tra xem cã mÊy h×nh ®· dùng ®îc hay cã
lu«n dùng ®îc hay kh«ng?
Bµi tËp : Dùng h×nh thanh ABCD(AB//CD) biÕt AB= AD =
2cm, AC=DC=4cm
Ph©n tÝch : Gi¶ giö h×nh ®· dùng ®îc
A B
C D
4c
m
4c
m
Ta thÊy dùng ®îc ngay tam gi¸c ADC cã 3 c¹ch ®· biÕt B
n»m trªn ®êng th¼ng qua A//DC c¸ch A mét kho¶ng 2cm
-Dùng:
+ Dùng tam gi¸c ADC cã AD= 2cm, AC=4cm, DC=4cm
+ Dùng ®t d qua A // DC
+ Dùng (A,2cm) c¾t d ë B
Ta ®îc h×nh thang ABCD
CM:AB//DC ( B thuéc d// DC c¸ch dùng)
=> ABCD lµ h×nh thang
AD= 2cm, AC=4cm, DC=4cm( c¸ch dùng)
B thuéc (A,2cm)=> AB= 2cm
VËy h×nh thang ABCD tho¶ m·n yªu cÇu ®Çu bµi.
- BiÖn luËn:Lu«n dùng ®îc tam gi¸c ADC v× ba c¹ch tho¶
m·n bÊt ®¼ng thøc trong tam gi¸c. Lu«n dùng ®îc ®t d
qua A //DC vµ( A,2cm)
- VËy h×nh thang lu©n dùng ®îc
Gv: cho häc sinh xem l¹i lêi gi¶i ¸p dông lµm bµi 33,34/SGK
4, DÆn dß
VÒ nhµ lµm bµi tËp 32,
Buæi 3
¤N TËp
A- Môc tiªu
Häc sinh ®îc luyÖn tËp vÒ h»ng ®¼ng thøc, ph©n
tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö th«ng qua c¸c d¹ng bµi tËp.
RÌn kü n¨ng lµm bµi, tr×nh bµy bµi.
B – TiÕn tr×nh
Bµi 1: TÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a, P = ( x + y )
2
+ x
2
– y
2
t¹i x = 69 vµ y = 31
b, Q = 4x
2
– 9x
2
t¹i x = 1/2 vµ y = 33
Gv hái: híng lµm cña bµi tËp trªn nh thÕ nµo
Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi biÓu thøc dùa vµo c¸c h»ng
®¼ng thøc ®· häc sau ®ã ta thay gi¸ trÞ cña x,y vµo.
Gv gäi hs ®øng t¹i chç lµm c©u a
Hs lµm
P = ( x + y )
2
+ x
2
– y
2
= ( x + y )
2
+ ( x + y )( x – y )
= ( x + y )( x + y + x – y )
= ( x + y ) 2x
Thay x = 69 vµ y = 31 vµo biÓu thøc trªn ta cã
P = ( 69 + 31 ) 2 .69
= 100 . 138
= 13800
Gv cho hs lµm c©u b t¬ng tù vµ c©u
c, x
3
+ 3x
2
+ 3x + 1 t¹i x = 99
d, x
2
+ 4x + 4 t¹i x = 98
e, x ( x – 1) – y ( 1 – y ) t¹i x = 2001 vµ y = 1999
Bµi 2: TÝnh nhanh
a, 34
2
+ 66
2
+ 68.66
b, 74
2
+ 26 – 52.74
c, 101
3
– 99
3
+ 1
d, 52. 143 – 52. 39 – 8.26
e, 87
2
+ 73
2
– 27
2
- 13
2
Gv hái: nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp trªn
Hs tr¶ lêi
Gv chèt l¹i c¸ch lµm: chóng ta ph¶i t×m c¸ch biÕn ®æi
c¸c biÓu thøc trªn thµnh b×nh ph¬ng cña mét tæng hoÆc
mét hiÖu hoÆc biÕn ®æi ®Æt ®îc nh©n tö chung ®a vÒ sè
trßn chôc trßn tr¨m råi tÝnh.
Gv lµm mÉu c©u e
87
2
+ 73
2
– 27
2
- 13
2
= ( 87
2
– 13
2
) + ( 73
2
– 27
2
)
= ( 87 – 13)( 87 + 13) + ( 73 – 27 )( 73 + 27)
= 74 . 100 + 46 . 100
= 100 ( 74 + 46 )
= 100 . 120 = 12000
C¸c phÇn kh¸c lµm t¬ng tù
Cho häc sinh lÇn lît lªn b¶ng lµm, nhËn xÐt, ch÷a chuÈn.
Bµi 3: T×m x biÕt
a, ( 3x – 2 )( 4x – 5) – ( 2x – 1 )( 6x + 2 ) = 0
b, 2x ( x – 5 ) – x( 3 + 2x ) = 26
Gv ®èi víi d¹ng bµi tËp nµy ta ph¶i ¸p dông quy t¾c
nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, ®a thøc víi ®a thøc ®Ó biÕn
®æi vÕ tr¸i.
Gäi hai hs lªn b¶ng lµm
a, 3x.4x – 3x.5 – 2.4x + 2.5 – 2x.6x – 2x.2 + 6x + 2 = 0
12x
2
– 15x – 8x + 10 – 12x
2
– 4x + 6x + 2 = 0
- 21x = 0 - 12
x =
21
12
b, 2x.x – 2x.5 – 3x – x.2x = 26
2x
2
– 10x – 3x – 2x
2
= 26
- 13x = 26
x = -26:3 = -2
Gv ch÷a chuÈn vµ yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp t¬ng

c, x + 5x
2
= 0
d, x + 1 = ( x + 1)
2
e, x
3
– 0,25x = 0
f, 5x( x – 1) = ( x – 1)
g, 2( x + 5 ) – x
2
– 5x = 0
Gv chó ý hs c¸c phÇn sau sö dông c¸ch ph©n tÝch ®a
thøc thµnh nh©n tö vµ nÕu A.B = 0 th× A = 0 hoÆc B = 0
Bµi 4: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
a, 5x ( x – 1) – 3x( 1 – x)
b, x( x – y) – 5x + 5y
c, 4x
2
– 25
d, ( x + y)
2
– ( x – y )
2
e, x
2
+ 7x + 12
f, 4x
2
– 21x
2
y
2
+ y
4
g, 64x
4
+ 1
Gv cho häc sinh lµm lÇn lît tõng bµi sau ®ã gäi tõng em
®óng t¹i chç lµm
Mçi phÇn gv ®Òu hái hs ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó
ph©n tÝch.
VÝ dô: x
2
+ 7x + 12
= x
2
+ 3x + 4x + 12
= ( x
2
+ 3x) + ( 4x + 12)
= x ( x + 3) + 4 ( x + 3)
= ( x +3 )( x +4 )
ë bµi tËp trªn ta ®· sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mét h¹ng tö
thµnh hai vµ ®Æt nh©n tö chung.
Bµi 5: Rót gän biÓu thøc
a, ( x + y )
2
+ ( x – y )
2
b, 2( x – y )( x + y ) + ( x + y )
2
+ ( x – y )
2
c, x ( x + 4 )( x – 4 ) – ( x
2
+ 1) ( x
2
– 1)
d, ( a + b – c ) – ( a – c )
2
– 2ab + 2ab
Gv treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi
Cho hs quan s¸t sau ®ã th¶o luËn nhãm ®Ó t×m ra c¸ch
lµm nhanh vµ chÝnh x¸c.
Hs tr¶ lêi c¸ch lµm: dïng c¸c h»ng ®¼ng thøc ®Ó lµm
cho nhanh gän.
Gv gäi 4 hs lªn b¶ng lµm
Ch÷a chuÈn
§¸p ¸n: a, 2x
2
+ 2y
2
b, 4x
2
c, 1 – 16x
d, b
2
Bµi 6: Chøng minh r»ng biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc
vµo biÕn x
A = x( 5x – 3 ) – x
2
( x – 1) + x ( x
2
– 6x ) – 10 + 3x
B = x( x
2
+ x + 1 ) – x
2
( x + 1 ) – x + 5
C = - 3xy( -x + 5y) + 5y
2
( 3x – 2y ) + 2( 5y
3
– 3/2x
2
y +
7 )
D = ( 3x – 6y)( x
2
+ 2xy + 4y
2
) – 3 (x
3
- 8y
3
+ 10)
Gv hái: h·y nªu híng lµm bµi tËp trªn
Hs tr¶ lêi: Ta ®i biÕn ®æi sao cho biÓu thøc kh«ng cßn chøa
biÕn
Gv cho 2 hs kh¸ lªn b¶ng lµm hai phÇn ®Çu sau ®ã ch÷a rót
kinh nghiÖm
Cho 2 em tiÕp theo lªn b¶ng
Lu ý hs ®èi víi d¹ng bµi nµy nÐu ta biÕn ®æi cßn chøa
biÕn th× ph¶i biÕn ®æi l¹i v× ®· biÕn ®æi sai.
C¸ch lµm: d,
D = 3x( x
2
+ 2xy +4y
2
) – 6y( x
2
+2xy +4y
2
) – 3x
3
+ 24y
3

30
= 3x
3
+ 6x
2
y + 12xy
2
– 6x
2
y – 12xy
2
– 24y
3
– 3x
3
+ 24y
3

30
= - 30
VËy biÓu thøc D kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn.
Bµi 7: Chøng minh r»ng
a, ( a + b )( a
2
– ab + b
2
) + ( a – b )( a
2
+ ab + b
2
) = 2a
3
b, a
3
+ b
3
= ( a + b ) ]
2
( ) a b ab − +

c, ( a
2
+ b
2
)( c
2
+d
2
) = ( ac + bd )
2
+ ( ad – bc )
2
d, ( a – 1)( a – 2 ) + ( a – 3 )( a + 4 ) – ( 2a
2
+ 5a – 34 )
= -7a + 24
Gv hái: em h·y nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp nµy
Hs tr¶ lêi
Gv chèt l¹i: cã 3 c¸ch lµm
- biÕn ®æi VT thµnh VP
- biÕn ®æi VP thµnh VT
- biÕn ®æi c¶ hai vÕ thµnh mét biÓu thøc trung gian
Nhng ta thêng biÕn ®æi vÕ phøc t¹p thµnh vÕ ®¬n
gi¶n
VÝ dô: a, VT = ( a + b)( a
2
– ab + b
2
) + ( a – b )( a
2
+ ab
+ b
2
)
= a
3
– a
2
b + ab
2
+ ba
2
– ab
2
+ b
3
+a
3
+ a
2
b
+ ab
2
– ba
2
– ab
2
– b
3
= 2a
3
= VP
VËy ®¼ng thøc ®îc chøng minh.
C¸c phÇn kh¸c lµm t¬ng tù
Cho häc sinh lµm
Ch÷a chuÈn
III- Híng dÉn vÒ nhµ
Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a, lµm l¹i nh÷ng bµi cha
thµnh th¹o.
Häc thuéc l¹i b¶y h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.

______________________________________________________
buæi 4
«n tËp vÒ C¸c bµi tËp vÒ tø gi¸c,
chøng minh c¸c h×nh
I-Môc tiªu
Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ h×nh thang,
®êng trung b×nh cña tam gi¸c, ®êng trung b×nh cña h×nh
thang, h×nh b×nh hµnh ®Ó lµm bµi tËp.
RÌn kü n¨ng vÏ h×nh, lËp luËn chÆt chÏ trong chøng minh.
II-TiÕn tr×nh lªn líp
Bµi 1: §¸nh dÊu x vµo « ®óng, sai t¬ng øng:
St
t
Kh¼ng ®Þnh §óng Sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
H×nh thang lµ tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song
song
Mäi tÝnh chÊt cã ë h×nh thang th× còng cã ë
tø gi¸c
H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau lµ
h×nh thang c©n
H×nh thang cã 2 ®êng chÐo b»ng nhau lµ
h×nh thang c©n
Mäi tÝnh chÊt cã ë h×nh thang ®Òu cã ë
h×nh thang c©n
Mäi tÝnh chÊt cã ë h×nh thang c©n th× cha
ch¾c ®· cã ë h×nh thang
H×nh thang vu«ng lµ h×nh thang cã 1 gãc
vu«ng
Hai c¹nh ®¸y cña h×nh thang bao giê còng
kh«ng b»ng nhau
Tø gi¸c cã hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh
thang c©n
H×nh thang cã hai c¹nh bªn song song lµ
h×nh b×nh hµnh
Tø gi¸c cã c¸c c¹nh b»ng nhau lµ h×nh b×nh
hµnh
Tø gi¸c cã c¸c gãc b»ng nhau lµ h×nh b×nh
hµnh
Tø gi¸c cã c¸c ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh
b×nh hµnh
Tø gi¸c cã hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung
®iÓm mçi ®êng lµ h×nh b×nh hµnh
Gv cho häc sinh lÇn lît tr¶ lêi. Gv hái l¹i häc sinh v× sao sai
lÊy vÝ dô minh häa b»ng h×nh vÏ.
Bµi 2 Cho h×nh thang ABCD ®¸y AB, DC cã gãc A trõ
gãc D b»ng 20
0
gãc B b»ng hai lÇn gãc C. TÝnh c¸c gãc cña
h×nh thang.
Gv cho häc sinh ®äc ®Ò vÏ h×nh ghi gt, kl
A
B
D
C
Gt: ABCD, AB // CD,
0
20 , 2 A D B C ∠ − ∠ · ∠ · ∠
Kl: TÝnh gãc A, B, C, D
Gv hái: §Ó tÝnh gãc A, D ta dùa vµo yÕu tè nµo trong gt
Hs: tr¶ lêi
Gv hái: Em tÝnh ®îc gãc A céng gãc D kh«ng, v× sao
Hs tr¶ lêi: gãc A céng gãc D b»ng 180
o
lµ hai gãc kÒ mét
c¹nh
Gv cho hs tÝnh gãc A, D
Ta cã

0
0
0
0
0 0 0
20 ( )
180
2 200
100
100 20 80
A D gt
A D
A
A
D
∠ − ∠ ·
∠ + ∠ ·
⇒ ∠ ·
∠ ·
⇒ ∠ · − ·
Gv cho häc sinh tù tÝnh gãc B, C

Bµi 3: Cho h×nh thang ABCD ( AB // CD ) E lµ trung ®iÓm
cña AD, F lµ trung ®iÓm cña BC. §êng th¼ng EF c¾t BD ë I,
c¾t AC ë K.
a, Chøng minh r»ng AK = KC; BI = ID
b, Cho AB = 6 cm, CD = 10cm. TÝnh c¸c ®é dµi EI, KF, IK
Gv cho hs ®äc ®Ò, vÏ h×nh

j k
A
B
D
C
E
F
Gv hái: nªu híng chøng minh c©u a
Hs: ta chøng minh EF lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang
Suy ra EF // AB // CD
Tam gi¸c ABC cã BF = FC vµ FK // AB nªn AK = KC
Tam gi¸c BDC cã AE = ED vµ EI // AB nªn BI = ID
Gv cho häc sinh tr×nh bµy hoµn chØnh chøng minh. Gv quan
s¸t nh¾c nhë häc sinh lµm bµi.
Hs lµm bµi.
b, Gv gäi 1 häc sinh ®øng t¹i chç lµm, ghi b¶ng.
V× FE lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD
Suy ra FE = 1/2 ( AB + DC ) ( tÝnh chÊt ®êng TB )
= 1/2 ( 6 + 10 ) = 8 cm
Trong tam gi¸c ADB cã
EI lµ ®êng trung b×nh ( v× EA = ED, FB = FC )
Suy ra EI = 1/2 AB ( t/c ®êng trung b×nh )
EI = 1/2 . 6 = 3 cm
Trong tam gi¸c BAC cã KF lµ ®êng trung b×nh ( FB = FC , KA
= KC )
Suy ra KF = 1/2 AB = 1/2 . 6 = 3 cm
L¹i cã: EI + IK + KF = FE
3 + IK + 3 = 8
Suy ra IK = 8 – 3 - 3 = 2 cm

Bµi 4 Cho tam gi¸c ABC c¸c ®êng trung tuyÕn BD, CE. Gäi
M, N theo thø tù lµ trung ®iÓm BE, CD. Gäi I, K theo thø tù lµ
giao ®iÓm cña MN víi BD, CE . Chøng minh r»ng MI = IK =
KN.
Gv cho häc sinh nghiªn cøu ®Ò vÏ h×nh
Hs thùc hiÖn

K
I
A
B
C
E
D
M
N
Gv hái: dùa vµo gt cña bµi em h·y cho biÕt mèi quan hÖ cña
ED vµ BC
Hs tr¶ lêi: EA = EB; DA = DC suy ra ED lµ ®êng trung b×nh
cña tam gi¸c ABC suy ra ED = 1/2 BC ; ED// BC
Gv hái: t×m mèi quan hÖ cña MN víi tø gi¸c EDCB
Hs : EDCB lµ h×nh thang v× ED// BC
EM = MB ; ND = NC
Suy ra MN lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang
Suy ra MN// ED ; MN // BC
Gv hái: ®Õn ®©y em nµo cã thÓ c/m MI = IK = KN
Hs tr¶ lêi
Gv cho hs lµm bµi, ch÷a chuÈn.
Lêi gi¶i
§Æt BC = a
Trong tam gi¸c ABC cã
AE = EB ( gt)
AD = DC ( gt )
Suy ra ED lµ ®êng trung b×nh
Suy ra ED // BC
ED = 1/2 BC = a/2 ( T/c §TB)
xÐt tø gi¸c EDCB lµ h×nh thang
L¹i cã ME = MB ( gt)
ND = NC
Nªn MN lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang
Suy ra MN // ED // BC
Trong tam gi¸c BED cã ME = MB
MI // ED ( MN // ED)
Suy ra IB = ID
VËy MI lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c BED
Suy ra MI = 1/2 ED = 1/2 a/2 = a/4
Chøng minh t¬ng tù ta cã NK = a/4
MK = a/2
Ta cã MI + IK = MK
Suy ra IK = MK – MI = a/2 – a/4 = a/4
VËy MI = NK = IK
Bµi 5 Cho h×nh b×nh hµnh ABCD gäi I, K lÇn lît lµ trung
®iÓm cña CD, AB. §êng chÐo DB c¾t AI, CK theo thø tù t¹i
M,N. Chøng minh r»ng:
a, AI // CK
b, DM = MN = NB
Gv cho häc sinh ®äc ®Ò ghi gt, kl, vÏ h×nh
M
N
A
D
B
C
I
K
GT: Hbh ABCD; AK = BK; DI = CI
KL: a, AI // CK
b, DM = MN = NB
Chøng minh
GV hái ®Ó chøng minh AI // CK em cã nhËn xÐt g× vÒ tø
gi¸c AKCI
Häc sinh tr¶ lêi: lµ h×nh b×nh hµnh v× cã AK // CI vµ AK =
CI
Gv cho häc sinh chøng minh
Hs: XÐt tø gi¸c AKCI
cã AK // CI do AB // DC
Cã AK = CI do AB = DC vµ K lµ trung ®iÓm cña AB; I lµ
trung ®iÓm cña DC
VËy tø gi¸c AKCI lµ Hbh ( Cã hai c¹nh ®èi song song vµ
b»ng nhau)
Suy ra AI // CK
b, Gv vµ häc sinh x©y dùng híng chøng minh
Ta chøng minh DM = MN vµ MN = NB
Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm chøng minh DM = MN vµ
MN = NB
Hs ho¹t ®éng nhãm
Gv gîi ý: dùa vµo AI // CK vµ ®Þnh lý ®êng trung b×nh
Gäi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi
Tr¶ lêi: XÐt tam gi¸c ABM cã KA = KB ( gt) vµ KN // AM( do
KC // AI)
Suy ra N lµ trung ®iÓm cña MB ( §Þnh lý ®êng TB....)
Hay MN = NB
Chøng minh t¬ng tù ta cã DM = MN
VËy DM = MN = NB
Cñng cè : Gv cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c ®Þnh lý, c¸c tÝnh
chÊt ®· häc sö dông trong buæi häc.
Bµi tËp vÒ nhµ: - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a
- T×m c¸ch gi¶i kh¸c ®èi víi c¸c bµi tËp trªn
---------------------------------------------------------------------------------
---
Buæi 5
«n tËp
I- Môc tiªu
LuyÖn tËp vÒ phÐp chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc, phÐp
chia ®a thøc cho ®¬n thøc.
RÌn kü n¨ng vÒ dÊu, kü n¨ng dÊu ngoÆc, kü n¨ng tÝnh
to¸n, kü n¨ng tr×nh bµy bµi cña häc sinh.
II-TiÕn tr×nh
Bµi 1: Lµm tÝnh chia
a, ( x + y )
2
: ( x + y )
b, ( x – y )
5
: ( y – x )
4
c, ( x – y + z )
4
: ( x – y + z )
3
Gv cho häc sinh nªu l¹i quy t¾c chia ®¬n thøc cho ®¬n
thøc chia ®a thøc cho ®a thøc.
Hs tr¶ lêi
Cho hs ®øng t¹i chç lµm c©u a
Hs: ( x + y )
2
: ( x + y )
= ( x + y )
2 – 1
= ( x + y )
Gv cho 2 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u b,c
Gîi ý: C©u b ®æi y –x thµnh x – y
Hs lµm bµi
Gv vµ häc sinh nhËn xÐt ch÷a chuÈn
b, ( x –y )
5
: ( y – x )
4
= ( x – y )
5
: ( x – y )
4
( v× ( x – y )
4
= ( x + y )
4
)
= ( x – y )
5 – 4

= x – y
c, ( x – y + z )
4
: ( x – y + z )
3
= ( x – y + z )
4 – 3
= x – y + z
Bµi 2: Lµm tÝnh chia
a, ( 5x
4
– 3x
3
+ x
2
) : 3x
2
b, ( 5xy
2
+ 9xy – x
2
y
2
) : ( - xy)
c, ( x
3
y
3
– 1/2x
2
y
3
– x
3
y
2
) : 1/3x
2
y
2
Gv cho häc sinh lªn b¶ng
Hs lªn b¶ng
Gv cho hs nhËn xÐt ch÷a chuÈn
Kq: a, 5x
4
: 3x
2
+ (-3x
3
) : 3x
2
+ x
2
: 3x
2
= 5/3x
4 – 2
– x + 1/3
= 5/3x
2
– x + 1/3
b, ( 5xy
2
+ 9xy – x
2
y
2
) : ( -xy)
= 5xy
2
: ( -xy) + 9xy : ( -xy) + ( -x
2
y
2
) : ( -xy)
= - 5y + ( -9) + xy
= - 5y – 9 + xy
c, ( x
3
y
3
– 1/2x
2
y
3
– x
3
y
2
) : 1/3x
2
y
2
= x
3
y
3
: 1/2x
2
y
2
+ ( - 1/2x
2
y
3
) : 1/3x
2
y
2
+ ( - x
3
y
2
) : 1/3x
2
y
2
= 2 xy – 3/2 y - 3x
Bµi 3: T×m sè tù nhiªn n ®Ó mçi phÐp chia sau lµ phÐp
chia hÕt
a, x
4
: x
n
b, x
n
: x
3
c, 5x
n
y
3
: 4x
2
y
2
d, x
n
y
n + 1
: x
2
y
5
Gi¸o viªn cho häc sinh nh¾c l¹i nhËn xÐt khi nµo ®¬n
thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B
Hs tr¶ lêi
Gv chèt l¹i: nh vËy mçi biÕn cña B ®Òu lµ biÕn cña A víi
sè mò nhá h¬n hoÆc b»ng sè mò mçi biÕn cña A
Gv lµm mÉu c©u a

; n N ∈
4 n ≤
Cho hs lµm c¸c c©u cßn l¹i
Hs lµm bµi
Kq:
b, x
n
: x
3
; 3 n N n ∈ ≥
c, 5x
n
y
3
: 4x
2
y
2
; 2 n N n ∈ ≥
d, x
n
y
n + 1
: x
2
y
5
; 4 n N n ∈ ≥
Bµi 4: T×m sè tù nhiªn n ®Ó mçi phÐp chia sau lµ
phÐp chia hÕt
a, ( 5x
3
– 7x
2
+ x ) : 3x
n
b, ( 13x
4
y
3
– 5x
3
y
3
+ 6x
2
y
2
) : 5x
n
y
n

Gv hái: Dùa vµo nhËn xÐt ë bµi 3 em h·y nhËn xÐt khi
nµo ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B
Häc sinh: ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B khi bËc cña
mçi biÕn trong B kh«ng lín h¬n bËc thÊp nhÊt cña biÕn ®ã
trong A
Gv chèt l¹i
Cho hs th¶o luËn nhãm råi tr¶ lêi
Hs lµm bµi
a, ( 5x
3
– 7x
2
+ x ) : 3x
n
n = 1; n = 0
b, ( 13x
4
y
3
– 5x
3
y
3
+ 6x
2
y
2
) : 5x
n
y
n

n = 0; n = 1; n = 2

Bµi 5 : TÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a, P = ( x + y )
2
+ x
2
– y
2
t¹i x = 69 vµ y = 31
b, Q = 4x
2
– 9x
2
t¹i x = 1/2 vµ y = 33
Gv hái: híng lµm cña bµi tËp trªn nh thÕ nµo
Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi biÓu thøc dùa vµo c¸c h»ng
®¼ng thøc ®· häc sau ®ã ta thay gi¸ trÞ cña x,y vµo.
Gv gäi hs ®øng t¹i chç lµm c©u a
Hs lµm
P = ( x + y )
2
+ x
2
– y
2
= ( x + y )
2
+ ( x + y )( x – y )
= ( x + y )( x + y + x – y )
= ( x + y ) 2x
Thay x = 69 vµ y = 31 vµo biÓu thøc trªn ta cã
P = ( 69 + 31 ) 2 .69
= 100 . 138
= 13800
Gv cho hs lµm c©u b t¬ng tù vµ c©u
c, x
3
+ 3x
2
+ 3x + 1 t¹i x = 99
d, x
2
+ 4x + 4 t¹i x = 98
e, x ( x – 1) – y ( 1 – y ) t¹i x = 2001 vµ y = 1999
Bµi 6: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau
( - x
2
y
5
)
2
: ( - x
2
y
5
) t¹i x = 1/2; y = -1
Gv cho häc sinh nªu c¸ch lµm
Hs tr¶ lêi: Thùc hiÖn phÐp chia tríc sau ®ã thay sè
Cho hs lµm
Ch÷a chuÈn
( - x
2
y
5
)
2
: ( - x
2
y
5
) = - x
2
y
5
Thay sè ta ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ: - 1/2
2
( - 1)
5
= 1/4
Bµi 7: TÝnh nhanh
a, 34
2
+ 66
2
+ 68.66
b, 74
2
+ 26 – 52.74
c, 101
3
– 99
3
+ 1
d, 52. 143 – 52. 39 – 8.26
e, 87
2
+ 73
2
– 27
2
- 13
2
Gv hái: nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp trªn
Hs tr¶ lêi
Gv chèt l¹i c¸ch lµm: chóng ta ph¶i t×m c¸ch biÕn ®æi
c¸c biÓu thøc trªn thµnh b×nh ph¬ng cña mét tæng hoÆc
mét hiÖu hoÆc biÕn ®æi ®Æt ®îc nh©n tö chung ®a vÒ sè
trßn chôc trßn tr¨m råi tÝnh.
Gv lµm mÉu c©u e
87
2
+ 73
2
– 27
2
- 13
2
= ( 87
2
– 13
2
) + ( 73
2
– 27
2
)
= ( 87 – 13)( 87 + 13) + ( 73 – 27 )( 73 + 27)
= 74 . 100 + 46 . 100
= 100 ( 74 + 46 )
= 100 . 120 = 12000
C¸c phÇn kh¸c lµm t¬ng tù
Cho häc sinh lÇn lît lªn b¶ng lµm, nhËn xÐt, ch÷a chuÈn.
Bµi 8: T×m x biÕt
a, ( 3x – 2 )( 4x – 5) – ( 2x – 1 )( 6x + 2 ) = 0
Gv ®èi víi d¹ng bµi tËp nµy ta ph¶i ¸p dông quy t¾c
nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, ®a thøc víi ®a thøc ®Ó biÕn
®æi vÕ tr¸i.
Gäi hs lªn b¶ng lµm
a, 3x.4x – 3x.5 – 2.4x + 2.5 – 2x.6x – 2x.2 + 6x + 2 = 0
12x
2
– 15x – 8x + 10 – 12x
2
– 4x + 6x + 2 = 0
- 21x = 0 - 12
x = 12/21
Gv ch÷a chuÈn vµ yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp t¬ng tù
b, x + 5x
2
= 0
c, x + 1 = ( x + 1)
2
d, x
3
– 0,25x = 0
e, 5x( x – 1) = ( x – 1)
f, 2( x + 5 ) – x
2
– 5x = 0
Gv chó ý hs c¸c phÇn sau sö dông c¸ch ph©n tÝch ®a
thøc thµnh nh©n tö vµ nÕu A.B = 0 th× A = 0 hoÆc B = 0
-------------------------------------------------------------------------------------
-------
Buæi 6
¤n tËp
A- Môc tiªu
¤n tËp cho häc sinh kiÕn thøc kú I díi d¹ng c¸c ®Ò thi.
RÌn kh¶ n¨ng tÝnh to¸n, vÏ h×nh chøng minh, kh¶ n¨ng
tr×nh bµy bµi cña häc sinh.
B- TiÕn tr×nh
I- Tr¾c nghiÖm
Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi
®óng.
C©u 1: TÝnh ( 3/4)
6
: ( 3/4)
3
=
A ( 3/4)
3
B ( 3/4 )
2
C 2
D 3
3
C©u 2: T×m x biÕt 5x
2
= 13x
A x = 0
B x = 13/5
C x = 0; x = 5/13
D x = 0; x = 13/5
C©u 3: Kh«ng thùc hiÖn phÐp chia h·y cho biÕt ®a thøc M =
5x
4
– 4x
2
– 6x
2
y + 2 cã chia hÕt cho ®¬n thøc N = 2x
2
kh«ng
v× sao
A M chia hÕt cho N v× mäi h¹ng tö cña M ®Òu chia hÕt
cho N
B M kh«ng chia hÕt cho N v× cã h¹ng tö 2 kh«ng chia hÕt
cho N
C M kh«ng chia hÕt cho N v× cã hÖ sè cao nhÊt cña M lµ
5 kh«ng chia hÕt cho hÖ sè cao nh¸t cña N lµ 2
D M kh«ng chia hÕt cho N v× M cã 3 h¹ng tö ®Çu chia
hÕt cho N cßn h¹ng tö cuèi kh«ng chia hÕt cho N
C©u 4: TÝnh nhanh ( x
2
– 2xy + y
2
) : ( y – x )
A 2
B -2
C y – x
D x – y
C©u 5: T×m a ®Ó ®a thøc x
3
+ 6x
2
+ 12x + a Chia hÕt cho
®a thøc x +2
A 8
B 0
C 2
D -8
C©u 6: §o¹n th¼ng MN lµ h×nh
A Kh«ng cã t©m ®èi xøng
B Cã mét t©m ®èi xøng
C Cã 2 t©m ®èi xøng
D Cã v« sè t©m ®èi xøng
C©u 7: §êng trßn lµ h×nh
A Kh«ng cã trôc ®èi xøng
B Cã mét trôc ®èi xøng
C Cã 2 trôc ®èi xøng
D Cã v« sè trôc ®èi xøng
C©u 8: 16 – x
2
t¹i x = 14 cã gi¸ trÞ lµ
A 18
B 180
C - 180
D - 12
C©u 9: H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c
A Cã hai c¹nh ®èi song song
B Cã hai c¹nh ®èi b»ng nhau
C Cã hai c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau
D C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng
C©u 10: H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c
A Cã hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®êng
B Cã hai ®êng chÐo b»ng nhau
C Cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc
D C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng
C©u 11: H×nh ch÷ nhËt lµ
A Tø gi¸c cã 1 gãc vu«ng
B Tø gi¸c cã 2 gãc vu«ng
C Tø gi¸c cã 3 gãc vu«ng
D C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng
II- PhÇn tù luËn
C©u 12: Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau
A, A = a ( a + b ) – b ( a + b ) víi a = 9; b = 10
B, B = ( 3x + 2 )
2
+ ( 3x – 2 )
2
– 2( 3x + 2)( 3x – 2 ) víi x = -4
C©u 13: Ph©n tÝch thµnh nh©n tö
a, x
3
– 6x
2
+ 9x
b, x
2
– 2x – 4y
2
– 4y
C©u 14: T×m x ®Ó gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1 + 6x – x
2
lµ lín
nhÊt.
C©u 15: T×m a ®Ó cho ®a thøc 2x
4
– x
3
+ 6x
2
– x + a chia
hÕt cho x
2
+ x + 2
C©u 16: Cho tø gi¸c ABCD. Gäi M, N, P, Q lÇn lît lµ trung
®iÓm cña AB, AC, CD, DB
a, Chøng minh MNPQ lµ h×nh b×nh hµnh
b, C¸c c¹nh AD vµ BC cña tø gi¸c ABCD cÇn cã ®iÒu kiÖn g×
®Ó tø gi¸c MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt
H íng dÉn lµm bµi
I- PhÇn tr¾c nghiÖm
Gv cho hs lµm phÇn tr¾c nghiÖm kho¶ng 20 phót sau ®ã
lÇn lît gäi c¸c em tr¶ lêi tõng c©u vµ yªu cÇu gi¶i thÝch
Hs lµm bµi vµ tr¶ lêi
Yªu cÇu:
C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C©u
®óng
A D D C A B D C C A C
II- PhÇn tù luËn:
C©u 12
Gv gäi hai em lªn b¶ng
Hs lªn b¶ng
Cho hs nhËn xÐt ch÷a chuÈn
a, A = a ( a + b ) – b ( a + b ) víi a = 9; b = 10
A = ( a + b )( a – b )
Thay sè A = ( 9 + 10 )( 9 – 10 )
= 19 . ( -1)
= - 19
b, B = ( 3x + 2 )
2
+ ( 3x – 2 )
2
– 2( 3x + 2)( 3x – 2 ) víi x = -4
B = ( 3x + 2 – 3x + 2 )
2
B = 4
2
= 16
Gv lu ý häc sinh tríc khi lµm bµi ph¶i nhËn xÐt ®Ò bµi
cho ®Ó cã c¸ch lµm nhanh vµ chÝnh x¸c. VÝ dô nh ë c©u b
chóng ta ¸p dông ngay h»ng ®¼ng thøc vµ cã kÕt qu¶ ngay.
C©u 13:
Gv cho hs nh¾c l¹i thÕ nµo lµ ph©n tÝch ®a thøc thµnh
nh©n tö. C¸c c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
Hs tr¶ lêi
Gv cho häc sinh lµm bµi sau ®ã gäi c¸c em ®øng t¹i chç
tr¶ lêi
Häc sinh lµm bµi vµ tr¶ lêi
a, x
3
– 6x
2
+ 9x
= x ( x
2
– 6x + 9 )
= x ( x – 3 )
2
b, x
2
– 2x – 4y
2
– 4y
= ( x
2
– 4y
2
) – ( 2x + 4y )
= ( x – 2y )( x + 2y ) – 2 ( x + 2y )
= ( x + 2y )( x – 2y – 2 )
Gv chèt l¹i c¸c c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. Vµ
nhÊn m¹nh trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c bµi nhãm ®a vµo
trong ngoÆc ®»ng tríc cã dÊu trõ ph¶i ®æi dÊu c¸c h¹ng tö.
C©u 14:
Gv cho häc sinh tr¶ lêi ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp
Hs tr¶ lêi
Gv chèt l¹i c¸c lµm: ta chØ ra c¸c biÓu thøc b»ng b×nh ph-
¬ng cña mét ®a thøc nµo ®ã céng víi mét sè thùc.
Cho hs lµm bµi
Ch÷a chuÈn
1 + 6x – x
2
= - ( x
2
– 6x + 9 ) + 10
= - ( x – 3 )
2
+ 10
Do ( x – 3 )
2
lu«n lín h¬n hoÆc b»ng kh«ng víi mäi x nªn – ( x
– 3 )
2
nhá h¬n hoÆc b»ng kh«ng víi mäi x. suy ra 1 + 6x – x
2
lín nhÊt khi
1 + 6x – x
2
= 10 hay x – 3 = 0 suy ra x = 3
VËy biÓu thøc 1 + 6x – x
2
cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng 10 t¹i x
= 3
C©u 15:
Gv cho häc sinh thùc hiÖn phÐp chia ( 2x
4
– x
3
+ 6x
2
– x +
a ) : ( x
2
+ x + 2 )
Hs thùc hiÖn phÐp chia vµ ®äc kÕt qu¶
( 2x
4
– x
3
+ 6x
2
– x + a ) : ( x
2
+ x + 2 ) b»ng 2x
2
- 3x + 5 d
a – 10
Gv ®Ó phÐp chia trªn lµ phÐp chia hÕt th× sè d ph¶i b»ng
bao nhiªu?
Hs tr¶ lêi: = 0 hay a – 10 = 0 suy ra a = 10
Gv chèt l¹i c¸ch lµm d¹ng bµi tËp nµy.
C©u 16
Gv cho hs ®äc ®Ò vÏ h×nh ghi gt, kl
Hs thùc hiÖn
Gt Tø gi¸c ABCD
MA = MC ; NA = NC; DQ = QB; PD = PC
Kl a, MNPQ lµ hbh
b, ®/k cñ AD vµ BC ®Ó MNPQ lµ hcn
A
B
D
C
M
Q
P
N
Gv : h·y nªu híng chøng minh MNPQ lµ hbh?
Hs tr¶ lêi: Ta cm MQ // NP vµ MQ = NP
Gv cho häc sinh lªn b¶ng chøng minh
Hs cm: XÐt tam gi¸c ABD cã
MA = MB ( gt )
QD = QB ( gt )
Suy ra MQ lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ABD
Suy ra MQ // AD
MQ = 1/2AD
XÐt tam gi¸c ACD cã
NA = NC ( gt )
PD = PC ( gt)
Suy ra PN lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ACD
Suy ra PN // AD
PN = 1/2 AD
Do ®ã MQ // PN ( cïng song song víi DA)
MQ = PN ( cïng = 1/2AD)
VËy tø gi¸c MNPQ lµ h×nh b×nh hµnh ( tø gi¸c cã hai c¹nh
®èi song song vµ b»ng nhau )
b, Gv: phÇn b lµ mét bµi tËp t×m ®iÒu kiÖn do vËy khi lµm
bµi ta ph¶i ®i tõ kÕt luËn ®Ó t×m ra ®iÒu kiÖn ( tøc lµ bµi
tËp ngîc l¹i víi bµi tËp CM )
Gv híng dÉn hs lµm c©u b
NÕu hbh MNPQ lµ hcn th×

·
QMN = 90
0
Suy ra MQ vu«ng gãc MN
Mµ MQ // AD
MN // BC ( cm t¬ng tù nh MQ // AD)
Nªn AD vu«ng gãc BC
VËy MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt th× tø gi¸c ABCD cã AD vu«ng
gãc víi BC
Cñng cè: Gv nh¾c häc sinh khi nh¹n mét ®Ò thi ta ph¶i
®äc kü ®Ò c©u nµo dÔ lµm tríc khã lµm sau. Khi lµm bµi
cÇn kiÓm tra cÈn thËn , tr×nh bµy s¹ch sÏ. §Æc biÖt ph¶i tËn
dông hÕt thêi gian ®Ó lµm bµi
Bµi tËp vÒ nhµ :
- ¤n tËp lý thuyÕt h×nh vµ ®¹i trong 8 tuÇn ®Çu
- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· häc vµ c¸c bµi tËp ®·
ch÷a.
_____________________________________________________________
Buæi 7:
¤n tËp
C¸c bµi tËp chøng minh c¸c h×nh
A-Môc tiªu
Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh ch÷ nhËt, h×nh
thoi vµ h×nh vu«ng ®Î lµm bµi tËp nhËn biÐt c¸c lo¹i tø gi¸c
vµ chøng minh tø gi¸c lµ c¸c h×nh trªn.
RÌn kü n¨ng vÏ h×nh lËp luËn chøng minh.
B-TiÕn tr×nh
I- Tr¾c nghiÖm
H¸y khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng ë tríc c©u tr¶ lêi
®óng
C©u 1: Cho tø gi¸c ABCD cã M, N, P, Q lÇn lît lµ trung ®iÓm
bèn c¹nh AB, BC, CD, DA cña tø gi¸c. Ta cã MNPQ lµ
A. H×nh tø gi¸c
B. H×nh b×nh hµnh
C. H×nh ch÷ nhËt
D. H×nh thoi
C©u 2: XÐt quan hÖ gi÷a hai ®êng chÐo AC vµ BD ë tø gi¸c
cho ë c©u 1 th× tø gi¸c MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt khi:
A. AC vu«ng gãc víi BD
B. AC b»ng BD
C. AC c¾t BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai
C©u 3: XÐt quan hÖ gi÷a hai ®êng chÐo AC vµ BD ë tø gi¸c
cho ë c©u 1 th× tø gi¸c MNPQ lµ h×nh thoi khi
A. AC vu«ng gãc víi BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng
B. AC b»ng BD
C. AC c¾t BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai
C©u 4: XÐt quan hÖ gi÷a hai ®êng chÐo AC vµ BD ë tø gi¸c
cho ë c©u 1 th× tø gi¸c MNPQ lµ h×nh vu«ng khi:
A. AC b»ng BD, AC c¾t BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng
B. AC vu«ng gãc víi BD
C. AC b»ng BD vµ AC vu«ng gãc víi BD
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng
C©u5: H·y khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
Cho tam gi¸c ABC víi D n»m gi÷a BC. Tõ D vÏ DE song song
víi AB vµ DF song song víi AC. Tø gi¸c AEDF lµ:
A. H×nh b×nh hµnh
B. H×nh ch÷ nhËt
C. H×nh thoi
D. H×nh vu«ng
C©u6: H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña D ®Ó tø gi¸c AEDF lµ
h×nh thoi.
A. D lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A
B. D lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A
C. D lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A
D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai
C©u7: H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña D ®Ó tø gi¸c AEDF lµ
h×nh ch÷ nhËt
A. D lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A
B. D lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A vµ Ad =
1/2BC
C. D lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai
C©u 8: H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña D ®Ó tø gi¸c AEDF lµ
h×nh vu«ng
A. D lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A
B. D lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A ®ång thêi lµ
ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A vµ DA = 1/2BC
C. D lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A hoÆc lµ
ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A vµ DA = 1/2BC
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng
C©u 9: Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AC > AB víi M thuéc BC,
ta vÏ ME vµ MD lÇn lît song song víi AB vµ AC. T×m ®iÒu
kiÖn cña M ®Ó DE cã ®é dµi nhá nhÊt
A. M lµ chan ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A
B. M trïng víi B
C. M lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai
C©u 10: : Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AC > AB víi M thuéc
BC, ta vÏ ME vµ MD lÇn lît song song víi AB vµ AC. T×m ®iÒu
kiÖn cña M ®Ó DE cã ®é dµi lín nhÊt
A. M trïng víi ®Ønh C
B. M trïng víi ®Ønh B
C. M lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A
D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai
Gv cho hs lµm bµi trong mét Ýt phót
Hs lµm bµi
Gv ch÷a chuÈn
C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
§¸p
¸n
B A B C A B B B C A
II- Tù luËn
Bµi 1: Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD tõ ®Ønh A kÎ ®êng th¼ng
AE vu«ng gãc víi ®êng chÐo BD sao cho DE = 1/3EB. tÝnh
®é dµi ®êng chÐo BD vµ chu vi hcn ABCD biÕt kho¶ng c¸ch
tõ O lµ giao ®iÓm hai ®êng chÐo ®Õn c¹nh cña hcn lµ 5cm.
Gv gäi hs vÏ h×nh ghi GT, KL
Hs thùc hiÖn
Gt : ABCD lµ hcn
DE = 1/2EB, AC c¾t BD t¹i O, OH vu«ng gãc AB
Kl : tÝnh BD, chu vi ABCD
O
A
D
B
C
H
E
Gv gîi ý ®Ó häc sinh tÝnh ®îc Bd b»ng c¸ch cho c¸c em t×m
mèi quan hÖ cña OH vµ AD vµ xÐt xem tam gi¸c AOD?
Cho häc sinh suy nghÜ råi gäi ®øng t¹i chç lµm
Hs lµm: Ta cã OH vu«ng gãc AB (gt)

0
90
ˆ
· A ( Gãc cña hcn)
Suy ra DA vu«ng gãc AB
Suy ra OH // AD
Trong tam gi¸c ABD cã
OD = OB ( tc hai ®êng chÐo)
OH // AD ( cmt)
Suy ra HA = HB ( ®Þnh lý vÒ ®êng TB cña tam gi¸c)
Nªn OH lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ABD (®/n)
Suy ra OH = 1/2AD
AD = OH.2 = 5.2 = 10 cm
L¹i cã DE = 1/3 EB suy ra DE = 1/4DB
Mµ OD = 1/2BD
Suy ra DE = 1/2OD hay E lµ trung ®iÓm cña DO
Tam gi¸c ADO cã AE vu«ng gãc DO
AE lµ trung tuyÕn
VËy tam gi¸c ADO lµ tam gi¸c c©n t¹i A mµ AD = OD
VËy tam gi¸c ADO ®Òu
Suy ra DO = AD = 10cm
VËy BD = 2OD = 2.10 = 20cm
b, Gv hái: ®Ó tÝnh ®îc chu vi hcn ta ph¶i biÕt thªm c¹nh
nµo
Hs: tÝnh c¹nh AB
Gv cho häc sinh lªn b¶ng tÝnh
Hs: trong tam gi¸c vu«ng ABD cã
AB
2
= DB
2
– AD
2
= 20
2
– 10
2
= 300
AB = 10 3
Gv cho häc sinh tÝnh tiÕp chu vi hcn
Hs: 2( 10 + 10 3 ) = 20 + 20 3
Bµi 2: Cho hcn ABCD cã AD = 2AD. Gäi P, Q theo thø tù lµ
trung ®iÓm cña AB, CD gäi H lµ giao ®iÓm AQ vµ DP. Gäi K
lµ giao ®iÓm cña CP vµ BQ. Chøng minh QHPK lµ h×nh
vu«ng.
Gv cho häc sinh ®äc ®Ò ghi gt vµ kl
Hs thùc hiÖn:
H K
A
D
B
C
P
Q
Gv vµ Hs x©y dùng s¬ ®å cm
Gv cho häc sinh lªn b¶ng cm l¹i
Hs lµm bµi
Gv bæ sung ch÷a chuÈn

Bµi 3: Cho h×nh thoi ABCD, O lµ giao ®iÓm cña hai ®êng
chÐo, Gäi E, F, G, H theo thø tù lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ
tõ O ®Õn AB, BC, CD, DA. Tø gi¸c E FGH lµ h×nh g× v× sao.
Gv vÏ h×nh
O
A
C
B
D
E
F
H
G
Gv cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm t×m híng cm
Hs ho¹t ®éng nhãm
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
Ta cã OE vu«ng gãc AB
PQ = DQ, PQ //
DQ

DPBQ lµ
hbh

HP // QK
AP // QC, AP =
QC

APCQ lµ hbh

PK// HQ
APQD lµ hbh, , AD = AP

APQD lµ h×nh vu«ng
, HP = HQ

HPKQ lµ h×nh b×nh
hµnh

HPKQ lµ h×nh
vu«ng
OG vu«ng gãc CD
Mµ AB// CD nªn ba ®iÓm E, O , G th¼ng hµng.
Chøng minh t¬ng tù ba ®iÓm H, O , F th¼ng hµng
§iÓm O thuéc tia ph©n gi¸c cña gãc B nªn c¸ch ®Òu hai
c¹nh cña gãc
Do ®ã OE = O F
Chøng minh t¬ng tù O F = OG; OG = OH
Tø gi¸c FEHG cã hai ®êng chÐo b»ng nhau vµ c¾t nhau t¹i
trung ®iÓm mçi ®êng nªn lµ h×nh ch÷ nhËt.
Gv cho c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung ( nÕu cÇn )
Bµi tËp vÒ nhµ
- Xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a
- Lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng trong s¸ch bµi tËp.
Buæi 8
«n tËp vÒ ph©n thøc tÝnh chÊt c¬ b¶n rót gän ph©n
thøc
A- Môc tiªu
Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i thÝch
c¸c ph©n thøc b»ng nhau, rót gän c¸c ph©n thøc
RÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tr×nh bµy bµi cho häc sinh
B-TiÕn tr×nh
I- Lý thuyÕt
Gv cho häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái:
- ThÕ nµo lµ hai ph©n thøc b»ng nhau
- Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña hai ph©n thøc ®¹i sè
- Nªu c¸c bíc rót gän mét ph©n thøc
Hs tr¶ lêi
II-Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶
lêi ®óng
C©u 1: Ph©n thøc
5
5 5
x
x


rót gän thµnh
A. 1/5
B.
1
x
x −
C.
1
x
x −
D.
1
x
x


C©u 2: Ph©n thøc
2( 5)
2 (5 )
x
x x


rót gän thµnh
A. 1/x
B. –x
C. -1/x
D.
( 5)
(5 )
x
x x


C©u 3: Ph©n thøc
3 2
2
4 16 16
4
x x x
x
− +

rót gän thµnh
A. 4x
B. -4x
C.
4 ( 2)
2
x x
x

+
D.
4 ( 2)
2
x x
x


C©u 4: Ph©n thøc
2
1
( 1)
x
x x


rót gän thµnh
A.
(1 ) x
x
− +
B. -2/x
C. -1/x
D.
1 x
x
+
C©u 5: §iÒn biÓu thøc thÝch hîp vµo chç trèng
a,
2
2
(......) (......) ..........
(.....) (.....) ..........
x xy y x x
x xy x y x
− − + −
· ·
+ − − −
b,

2 2
2
2
2 2 2
2 2 2
2 3 2 2 2
0, 35 0, 7 0, 35 ...( 2 1) ....( 1)
5 5 5 (..........) ........
135 45 ...(3 ) 45(....) 3
,
15( 3) 15( 3) 15 ( 3) ......
15( 5) 15( 5) 3( 5) 3(....)
,
100 20 20 (....) 4 (....) 4
x x x x x
x x x
x x
c
x x x x
x x x
d
x x x x x
+ + + + −
· ·
+
− − − −
· · ·
− − −
− − −
· · ·
− − −
Gv cho hs lµm trong Ýt phót c©u 1-4 Sau ®ã gäi häc sinh tr¶
lêi vµ gi¶i thÝch.
Hs tr¶ lêi
Gv treo b¶ng phô cã ghi c©u 5 gäi lÇn lît hs lªn b¶ng lµm
Cho hs kh¸c nhËn xÐt
Ch÷a chuÈn
II- Bµi tËp
Bµi 1: Dïng t/c c¬ b¶n cña ph©n thøc h·y ®iÒn mét ®a thøc
thÝch hîp vµo chç trèng trong mçi ®¼n thøc sau:
( gv treo b¶ng phô cã ghi s½n néi dung)
a,
2
2
5 5 .....
x x x
x

·

c,
2
2
..... 3 3
3( )
x xy
x y y x

·
− −
b,
2 3
8 3 24
2 1 .....
x x x
x
+ +
·

d,
2 2
2 2
2 ..... x xy y
x y y x
− + −
·
+ −
Gv cho hs suy nghÜ nªu c¸ch lµm cña bµi tËp trªn?
Hs: Dùa vµo t/c c¬ b¶n ph©n tÝch m·u vµ tö thµnh nh©n tö.
Gv vµ häc sinh cïng lµm c©u a
Tõ tö thøc cña hai vÕ chøng tá tö cña vÕ tr¸i ®· ®îc chia
cho 1-x mµ 5x
2
– 5 = 5 ( x – 1)( x + 1) = - 5 ( 1 –
x)(1 + x)
VËy vÕ ph¶i ®iÒn ®a thøc – 5( x + 1)
2
2
5 5 5( 1)
x x x
x x

·
− − +
Gv hái: cã c¸ch nµo lµm kh¸c kh«ng?
Hs:
2
2 2
(1 ) (1 ) (1 )
5 5 5( 1) 5( 1)( 1) 5(1 )(1 ) 5( 1)
x x x x x x x x x
x x x x x x x
− − − −
· · · ·
− − − + − − + − +
C¸c c©u b,c,d lµm t¬ng tù
Cho häc sinh tù lµm vµ ®äc kÕt qu¶.
Bµi 2: Rót gän c¸c ph©n thøc
a,
5
2 2
14 (2 3 )
21 (2 3 )
xy x y
x y x y


Gv ? Nh©n tö chung cña c¶ tö vµ mÉu lµ bao nhiªu
Hs 7xy( 2x -3y)
Gv: §Ó rót gän ph©n thøc trªn ta lµm thÕ nµo
Hs: Ta chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chung
Gv cho häc sinh ®øng t¹i chç lµm vµ ghi kÕt qu¶

5
2 2
14 (2 3 )
21 (2 3 )
xy x y
x y x y


=
5
2 2
14 (2 3 ) : 7 (2 3 )
21 (2 3 ) : 7 (2 3 )
xy x y xy x y
x y x y xy x y
− −
− −
=
4
2
3 (2 3 )
y
x x y −
Cho hs lµm t¬ng tù c¸c bµi tËp sau, sau ®ã gäi hs lªn b¶ng
tr×nh bµy
b,
3
3
8 (3 1)
12 (1 3 )
xy x
x x


c,
2
2
20 45
(2 3)
x
x

+
d,
2
3
5 10
2(2 )
x xy
y x


e,
3
80 125
3( 3) ( 3)(8 4 )
x x
x x x

− − − −
f,
2
2
9 ( 5)
4 4
x
x x
− +
+ +
g,
2 3
3
3 8 2
64
x x x
x
− +
+
h,
3
4
5 5
1
x x
x
+

i,
2
2
5 6
4 4
x x
x x
+ +
+ +
k,
3 2 2 3
2 2
2
x x y xy y
x xy y
− − +
− +
m,
4 2
4 2
3 1
2 1
a a
a a a
− +
− − −
n,
3 2
3 2
4 4
7 14 8
a a a
a a a
− − +
− + −
Gv cø gäi hai häc sinh lªn b¶ng mét lît
Lu ý häc sinh: tõ phÇn c c¸c em ph¶i ph©n tÝch c¶ tö vµ
mÉu thµnh nh©n tö råi chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö
chung. §«i khi ph¶i ®æi dÊu ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung.
Trong qu¸ tr×nh häc sinh lµm bµi chó ý rÌn kü n¨ng tr×nh
bµy bµi.

u
b c d e f g h

t
qu

2
2
2 (1 3 )
3
y x
x
− −
5(2 3)
2 3
x
x

+
2
5
2(2 )
x
y x


5 (4 5)
3
x x
x
+

8
2
x
x
− −
+
2
4
x
x +
2
5
1
x
x +

C©u i k m n
KÕt qu¶
3
2
x
x
+
+
x+y
2
1
1
a a
a
+ −
+
1
2
a
a
+

Bµi 3: Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau:
a,
2 2 3 2
2 2
2
2 2
x y xy y xy y
x xy y x y
+ + +
·
+ − −
Gv ?: nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp chøng minh
Hs: Tr¶ lêi
Gv chèt l¹i c¸c c¸ch lµm
Th«ng thêng ta biÕn ®æi vÕ phøc t¹p thµnh vÕ ®¬n gi¶n
Gv cho 1 hs ®øng t¹i chç lµm bµi
Gv ghi b¶ng
Hs:
2 2 3 2 2 2
2 2
2 ( ) ( ) ( )
2 2 ( ) ( ) ( )(2 ) 2 2
x y xy y y x y y x y y x y xy y
vp
x xy y x x y y x y x y x y x y x y
+ + + + + +
· · · · ·
+ − + − + + − − −
VËy ®¼ng thøc ®îc chøng minh
Gv : thùc ra bµi chøng minh lµ bµi tËp rót gän ®· cho biÕt tr-
íc kÕt qu¶
Bµi tËp t¬ng tù:
b,
2 2
3 2 2 3
3 2 1
2 2
x xy y
x x y xy y x y
+ +
·
+ − − −
c,
2 2
2 2
2
2 3
x xy y x y
x xy y x y
+ − +
·
− + −
d,
3 2 2
3 2 3 2 3 2
1 3 3 (1 )
y xy x y
x x x x
− − + −
·
− − + −
Gv cho häc sinh lÇn lît lªn b¶ng råi ch÷a chuÈn
• Gv chèt l¹i : §Ó rót gän ph©n thøc hay chøng minh
hai ph©n thøc b»ng nhau thêng ta ph¶i ph©n tÝch
c¶ tö vµ mÉu cña ph©n thøc thµnh nh©n tö råi rót
gän ®Õn ph©n thøc tèi gi¶n.
III_Híng dÉn vÒ nhµ
¤n tËp c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
Buæi 9
LuyÖn tËp vÒ quy ®ång vµ céng ph©n thøc
I. Môc ®Ých yªu cÇu
Häc sinh vËn dông quy t¾c quy ®ång mÉu thøc vµ céng
ph©n thøc ®Ó thùc hiÖn phÐp céng c¸c ph©n thøc
RÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tÝnh to¸n cho häc sinh
II. TiÕn tr×nh lªn líp
A. Lý thuyÕt
Gv cho häc sinh nh¾c l¹i hai qy t¾c:
- Quy t¾c quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc
- Quy t¾c céng hai ph©n thøc kh¸c mÉu
Hs tr¶ lêi
B. Bµi tËp
Bµi 1: Quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc sau
a, 5 2 2 4
3
2
;
8
5
,
10
2 3
xy y x y x
x +
b,
4 4 3
;
2 ( 3) 3 ( 1)
x x
x x x x
− −
+ +
Gv gäi hai häc sinh lªn b¶ng
Lu ý c¸c em c¸ch x¸c ®Þnh MTC vµ t×m nh©n tö phô
Hs thùc hiÖn
Gv cho c¸c em nhËn xÐt ch÷a chuÈn
a, 5 2 2 4
3
2
;
8
5
,
10
2 3
xy y x y x
x +
MTC 120x
4
y
5
4 4
4 4 4 4 5
2 3 2 3
2 2 2 2 2 3 4 5
3 3
5 5 3 4 5
3 2 (3 2 )12 12 (3 2 )
10 10 .12 120
5 5.15 75
8 8 15 120
2 2.40 80
3 3 .40 120
x x y y x
x y x y y x y
x y x y
x y x y x y x y
x x
xy xy x x y
+ + +
· ·
· ·
· ·
Gv cho häc sinh lµm t¬ng tù c©u b vµ c¸c c©u sau, quan s¸t
söa sai cho c¸c em
Gäi lÇn lît häc sinh lªn b¶ng
Lu ý häc sinh cã thÓ ph¶i ®æi dÊu ®Ó t×m MTC
2 2
2 2
2 2
3
3 2 2 3 2
7 1 5 3
, ;
2 6 9
1 2
, ;
2 4 2
7 4
, ; ;
2 2 8 2
, ;
3 3
x x
c
x x x
x x
d
x x x x
x y
e
x x y y x
x x
f
x x y xy y y xy
− −
+ −
+ +
− − +

− −
− + − −
Gi¸o viªn ch÷a hoµn chØnh c©u f
Ta cã:
2 2
3 2 2 3 3
2
3
3 3 3
3 2 2 3 3 3
2
2 2 3
3 3 ( )
( )
: ( )
3 3 ( ) ( )
( )
( ) ( )
x x
y xy xy y
x x y xy y x y
xy y y x y
MTC y x y
x x x y
x x y xy y x y y x y
x x x x x y
y xy xy y y x y y x y

·
− −
− + − · −
− · −

· ·
− + − − −
− − − −
· · ·
− − − −
Bµi 2: Céng c¸c ph©n thøc sau
a,
3 3 3
1 2 3 2 2 4
6 6 6
x y x
x y x y x y
− + −
+ +
Gv hái: cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c mÉu thøc trªn
Hs tr¶ lêi
Gv hái: ta thùc hiÖn ntn
Hs tr¶ lêi
Gv cho häc sinh ®øng t¹i chç lµm
Hs :

3 3 3
1 2 3 2 2 4
6 6 6
x y x
x y x y x y
− + −
+ +
=
3 3
1 2 3 2 2 4 2 1
6 6 3
x y x y
x y x y x
− + + + −
· ·
Gv lu ý häc sinh sau khi thùc hiÖn phÐp céng ph¶i rót gän
ph©n thøc kÕt qu¶ tíi tèi gi¶n
Cho häc sinh lµm c¸c bµi t¬ng tù
2
2 2
3 1 6
,
3 1 3 1
x x x
b
x x x x
+ −
+
− + − +
2 2
2 2
2 2
2
2
38 4 3 4 2
,
2 17 1 2 17 1
5 7 11
,
6 12 8
3 2 3 2 1
,
2 2 1 4 2
x x x x
c
x x x x
d
x y xy xy
x x
e
x x x x
+ + − −
+
+ + + +
+ +
− +
+ +
− −

Bµi 3: Dïng quy t¾c ®æi dÊu ®Ó t×m MTC råi thùc hiÖn
phÐp céng
a,
2
4 2 5 6
2 2 4
x
x x x

+ +
+ − −
Gv cho häc sinh th¶o luËn t×m ph©n thøc cÇn ®æi dÊu
Hs tr¶ lêi
Gäi 1 hs lªn b¶ng
Ch÷a chuÈn:
2
4 2 5 6
2 2 4
x
x x x

+ +
+ − −

4 2 5 6 4(2 ) 2(2 ) 5 6
2 2 (2 )(2 ) (2 )(2 )
8 4 4 2 5 6 2
(2 )(2 ) (2 )(2 )
( 2) 1
(2 )(2 ) 2
x x x x
x x x x x x
x x x x
x x x x
x
x x x
− − − − + + −
+ + ·
+ − − + − +
− − − + − − −
· ·
− + − +
− + −
· ·
− + −
Gv lu ý: nhiÒu bµi tËp ph¶i ®æi dÊu ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö
chung. Khi thùc hiÖn phÐp céng ph¶i rót gän kÕt qu¶
Gv cho häc sinh lµm c¸c bµi t¬ng tù
2
2 2 2
2
3 2
2 2
1 3 3 2 3 2
,
2 2 1 2 4
1 1
,
6 9 6 9 9
2 2 1
,
1 1 1
4
,
2 2 4
x x x
b
x x x x
x
d
x x x x x
x
c
x x x x
x x xy
e
x y x y y x
− − −
+ +
− −
+ +
+ + − − −
+
+ +
− + + −
+ +
− + −
Cñng cè: §èi víi bµi tËp quy ®ång mÉu thøc c¸c em ph¶i lµm
®Çy ®ñ c¸c bíc quy ®ång; c¸c bµi tËp céng c¸c ph©n thøc
kh¸c mÉu th× ta ph¶i ph©n tÝch c¸c mÉu thµnh nh©n tö,
quy ®ång mÉu råi céng ph©n thøc.
- Chó ý rót gän kÕt qu¶ sau khi tÝnh.
Buæi 10 LuyÖn tËp vÒ quy ®ång mÉu thøc, céng
trõ, nh©n, chia ph©n thøc.
I.Môc ®Ých yªu cÇu
Häc sinh vËn dông quy t¾c quy ®ång mÉu thøc vµ céng,
trõ ph©n thøc ®Ó thùc hiÖn phÐp céng, trõ, nh©n, chia
c¸c ph©n thøc
RÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tÝnh to¸n cho häc sinh
II. TiÕn tr×nh lªn líp
A. Lý thuyÕt
Gv cho häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c:
- Quy t¾c quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc
- Quy t¾c céng hai ph©n thøc cïng mÉu, kh¸c mÉu,
CTTQ
- Quy t¾c trõ hai ph©n thøc, CTTQ
- Quy t¾c nh©n hai ph©n thøc, CTTQ
- Quy t¾c chia hai ph©n thøc, CTTQ
Hs tr¶ lêi
B. Bµi tËp.
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh.
a,
3 3 3
1 2 3 2 2 4
6 6 6
x y x
x y x y x y
− − −
+ +
.
b,
2 2
5 7 11
6 12 18 x y xy xy
+ +
.
c,
2
4 2 5 6
2 2 4
x
x x x

+ +
+ − −
.
d,
3 2 7 4
2 2
x x
xy xy
− −

.
e,
2
2 2 2 2
xy x
x y y x

− −
.
g,
2
1 1 3 6
3 2 3 2 4 9
x
x x x

− −
− + −
.
GV: Cho HS lªn b¶ng gi¶i .
HS lªn b¶ng
§¸p ¸n:
a, 1/3x
3
; b,
2 2
21 30 22
36
x y xy
x y
+ +
; c, 1/x-2 d, 1-2x/xy.
e, x/x-y; g, 1/3x+2
GV: Chèt l¹i.- VËn dông quy t¾c
A B A B
M M M
+
+ ·
-
A C A C
B D B D
| `
− · + −

. ,
- PhÐp céng, trõ c¸c ph©n thøc kh¸c mÉu ta
ph¶i ®a vÒ cïng mÉu råi thùc hiÖn theo quy t¾c.
- Më réng
....... ......
A C E A C E
B D F B D F
− −
− − − − · + + +
Bµi 2: Thùc hiÖn phÐp tÝnh

( )
3 5
2
2 2
2
2
2
30 121
.
11 25
2 20 50 1
, .
3 3
4 5
2 2 3
, .
1 5 6
x y
y x
x x x
b
x
x
x x x
c
x x x
− + −
+

− − −
+ − +

3
2
4 3 3 2 2
2
27 2 6
, :
5 5 3 3
3 6
, (4 16) :
7 2
, :
2 2
x x
d
x x
x
e x
x
x xy x x y xy
g
xy y x y
− −
+ +
+


− + +
+ +
GV: Cho HS lªn b¶ng gi¶i
HS: lªn b¶ng
§¸p ¸n:

( )
( )
( ) ( )
2
2 3
3 3 9
66 1
, ; , ; ,1; ,
5 6 5 10
4 2 7 2
, ; ,
3
x x
x y x
a b c d
x
x x x y
e g
y
− + +


− − −
GV: Chèt l¹i
- VËn dông quy t¾c
.
. ; : .
.
A C AC A C A D
B D B D B D B C
· ·
- Ph©n tÝch tö, mÉu cña tõng ph©n thøc thµnh nh©n tö
®Ó rót gän.
Bµi 3: Rót gän biÓu thøc.

2 3
2
4 3
3 2 4
3 8 12 6
, .
4 9 27
15 7 4 4
, . .
2 2 14 1 15 7
19 8 5 9 19 8 4 2
, . .
7 1945 7 1945
x x x x
a
x x
x x x x
b
x x x x
x x x x
c
x x x x
+ − + −
− +
+ + +
+ + + +
+ − + −

− + − +
GV: yªu cÇu HS thùc hiÖn
GV: ch÷a chuÈn, chèt l¹i:
a, Ph©n tÝch tö vµ mÉu c¸c ph©n thøc tríc khi ¸p dông quy
t¾c nh©n ®a thøc víi nhau..
®¸p ¸n:
2
( 2)
9( 2)
x
x
− −
+
b, VËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp nh©n.
§¸p ¸n:
4 3
3 2 4
4 3
3 4 2
2
15 7 4 4
. .
2 2 14 1 15 7
15 7 4 4
. .
2 2 15 7 14 1
2
14 1
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x
x
+ + +
+ + + +
+ + +
·
+ + + +
·
+
c, VËn dông tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi
phÐp céng.
®¸p ¸n:
19 8 5 9 4 2
.
7 1945 1945
19 8 5 9 4 2
.
7 1945
19 8 7
.
7 1945
19 8
1945
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x
x
+ − − | `
· −

− + +
. ,
+ − − + | `
·

− +
. ,
+ −
·
− +
+
·
+
Bµi 4: T×m Q, biÕt.

2 2
3 3 2 2
2
.
x y x xy y
Q
x y x xy y
− − +
·
+ − +
GV hái: T×m Q nh thÕ nµo?
HS: tr¶ lêi
GV chèt l¹i
®¸p ¸n:
( ) ( )
2 2
2 2 3 3
2 2 2
2 2
2 2
2
:
( )
.
( )( )
x xy y x y
Q
x xy y x y
x y x xy y
x y
Q
x xy y x y
Q x y x y
Q x y
− + −
·
− + +
+ − +

·
− + −
· − +
· −
III. Híng dÉn vÒ nhµ.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a
- Häc thuéc c¸c quy t¾c vÒ céng, trõ, nh©n, chia ph©n
thøc.
Buæi 11
¤n tËp díi d¹ng ®Ò thi
I. Môc tiªu
- ¤n tËp díi d¹ng ®Ò thi tæng hîp
- RÌn c¸ch tr×nh bµy suy luËn, chøng minh, vÏ h×nh
- Cñng cè c¸c kiÕn thøc trong häc kú 1
II TiÕn tr×nh
I. ÑEÀ BAØI:
A. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ):
Choïn caâu traû lôøi ñuùng roài ghi vaøo baøi laøm
1) Tính 8a
3
- 1
A. (2a - 1)(2a
2
+ 2a + 1)
B. (2a - 1)(4a
2
+ 2a + 1)
C. (2a + 1)(4a
2
- 4a + 1)
D. (2a - 1)(2a
2
- 2a + 1)
2) Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc
3
2
1 x
x 1


laø:
A.
2
1 x x
x 1
+ +

B. 2x(x+2)
3
C.
2
1 x x
x 1
+ +


D.
2
1 x x
x 1
− +

3) Maãu thöùc chung cuûa hai phaân thöùc:
2
3x
4(x 2)

+
vaø
3
1
2x(x 2) +
laø:
A. 4(x + 2)
3
B. 2x(x + 2)
3

C. 4x(x + 2)
2
D. 4x(x + 2)
3
4) Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai?
A. Hình thoi coù moät goùc vuoâng laø hình vuoâng
B. Hình thang coù hai goùc baèng nhau laø hình thang caân
C. Hình chöõ nhaät coù hai caïnh lieân tieáp baèng nhau
laø hình vuoâng
D. Hình thoi laø hình bình haønh
5) Ñoä daøi ñöôøng cheùo h×nh vuoâng baèng 10 2 cm thì
dieän tích cuûa hình vuoâng laø:
A. 50 cm
2
B. 100 cm
2

C. 100 2 cm
2
D. 200cm
2
6) Ñieàn bieåu thöùc thích hôïp vaøo choã ……… trong caùc
ñaúng thöùc sau, roài cheùp laïi keát quaû vaøo baøi laøm:
( ) ( )
2
64a ...... ...... 5 ...... 5 − · − +
2
2
1
x x ...... ......
2
| `
− + · −

. ,
B. Phaàn töï luaän: (7ñ)
Baøi 1: (2,5ñ) 1) Phaân tích caùc ña thöùc sau thaønh
nhaân töû:
4a
2
- 4ab - 2a + 2b
x
6
+ 27y
3
2) Thöïc hieän pheùp tính:
2 2 2
1 1 1
x y xy y . x y x y x
2 2 2
| ` | ` | `
− + − − −

. , . , . ,
( ) ( )
3 2
2x 3x 7x 3 : 2x 1 − + − −
Baøi 2: (1,5ñ) Thöïc hieän pheùp tính:

2
1 2 3 x 14
:
x 9 3 x x 3 x 3
− | `
+ +

− − + +
. ,
Baøi 3:(3ñ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù
·
0
ABC 60 ·
.
Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng AB
(chöùa ñieåm C) keû tia Ax // BC. Treân Ax laáy ñieåm D sao
cho
AD = DC.
1) Tính caùc goùc BAD; ADC
2) Chöùng minh töù giaùc ABCD laø hình thang caân
3) Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. Töù giaùc ADMB laø
hình gì? Taïi sao?
4) So saùnh dieän tích cuûa töù giaùc AMCD vôùi dieän
tích tam giaùc ABC.
II. ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM:
A. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ):
1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6.
0,25ñx2
Moãi caâu traû lôøi ñuùng cho 0,5ñ
B. Phaàn töï luaän: (7ñ)
Baøi 1: (2,5ñ)
1) 4a
2
- 4ab - 2a + 2b = 2(a - b)(2a - 1) 0,5ñ
x
6
+ 27y
3
= (x
2
+ 3y)(x
4
- 3x
2
y + 9y
2
) 0,5ñ
2)
2 2 2
1 1 1
x y xy y . x y x y x
2 2 2
| ` | ` | `
− + − − −

. , . , . ,
=
2 2 2 3
1 5 1
x y xy y
2 4 2
− + −
0,75ñ
( ) ( )
3 2
2x 3x 7x 3 : 2x 1 − + − −
= x
2
- x + 3
0,75ñ
Baøi 2: (1,5ñ)
*
2
1 2 3 x 14
:
x 9 3 x x 3 x 3
− | `
+ +

− − + +
. ,
=
2
1 2 3 x 14
:
x 9 x 3 x 3 x 3
− | `
− +

− − + +
. ,
0,25ñ
* MTC = x
2
- 9 (cuûa bieåu thöùc trong ngoaëc ñôn)
0,25ñ
*
( )
( ) ( )
2
1 2 x 3 3(x 3) x 14 x 14 x 3
: .
x 9 x 3 x 3 x 3 x 14
− + + − − − +
·
− + + − −
0,75ñ
=
1
x 3 −
0,25ñ
Baøi 3: (3ñ)
Veõ hình ñuùng
0,25ñ
Ghi giaû thieát, keát luaän
0,25ñ
1) Tính goùc BAD = 120
0
0,25ñ
ADC = 120
0
0,25ñ
2) Chöùng minh töù giaùc ABCD laø hình thang
0,25ñ
Tính ñöôïc goùc BCD = 60
0
0,25ñ
(Hoaëc

chæ ra hai goùc ôû cuøng moät ñaùy baèng
nhau)
ABCD laø hình thang caân
0,25ñ
3) Töù giaùc ADMB laø hình thoi
0,25ñ
ABM laø tam giaùc ñeàu => AM = AB = BM
0,25ñ
Do AB = DC maø DC = AD => AD = BM. Töø ñoù suy ra
ADMB laø hình bình haønh
Hình bình haønh ñoù laïi coù AB = BM neân laø hình thoi
0,25ñ
4) dt ABC = dt AMCD
0,25ñ
Ph¬ng ph¸p:
Gv cho häc sinh lµm phÇn tr¾c nghiÖm kho¶ng 30 phót
sau ®ã gäi lÇn lît häc sinh tr¶ lêi tõng c©u
Hs lµm bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn
Gv nhÊn m¹nh nh÷ng lçi hay ngé nhËn cña häc sinh khi
lµm bµi tr¾c nghiÖm.
PhÇn tù luËn gi¸o viªn gäi lÇn lît tõng häc sinh lªn b¶ng
lµm tõng phÇn cña tõng bµi
Gäi häc sinh kh¸c nhËn xÐt
Ch÷a chuÈn theo ®¸p ¸n
III.Híng dÉn vÒ nhµ
Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ch÷a trong ®Ò tham kh¶o
BTVN:
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh
a, (x
2
-2xy+2y
2
).(x+2y)
b, (15+5x
2
-3x
3
-9x):(5-3x)
Bµi 2: Cho ph©n thøc
2
3
2 4 8
8
x x
x
− +
+
a, Víi diÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®îc
x¸c ®Þnh
b, Rót gän ph©n thøc
c, TÝnh gi¸ trÞ cña ph©n thøc t¹i x=2
d, T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 2
Bµi 3: Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn
x,y (víi
( )
2
2 2
2
0, 0, )
2 1 1
:
x y x y
x y
xy x y
x y
≠ ≠ ≠
| ` +
− −


. ,
Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC. H¹ AD vu«ng gãc víi ®êng ph©n
gi¸c trong cña gãc B t¹i D, h¹ AE vu«ng gãc víi ®êng ph©n
gi¸c ngoµi cña gãc B t¹i E.
a, Chøng minh tø gi¸c ADBE lµ h×nh ch÷ nhËt.
b, T×m ®iÒu kiÖn cña tam gi¸c ABC ®Ó tø gi¸c ADBE lµ
h×nh vu«ng
c, Chøng minh
DE BC P
Buæi 12
«n tËp díi d¹ng ®Ò thi
I Môc tiªu
- ¤n tËp díi d¹ng ®Ò thi tæng hîp
- RÌn c¸ch tr×nh bµy suy luËn, chøng minh, vÏ h×nh
- Cñng cè c¸c kiÕn thøc trong häc kú 1
II TiÕn tr×nh
I. ÑEÀ BAØI:
A. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ):
Bµi 1: Choïn caâu traû lôøi ñuùng roài ghi vaøo baøi
laøm
a, KÕt qu¶ phÐp tÝnh (1/2x-0,5)
2
lµ:
A. 1/2x
2
-1/2x+o,25
B. 1/4x
2
-0,5x+2,5
C. 1/4x
2
-0,25
D. 1/4x
2
-0,5x+0,25
b, KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc y
2
-x
2
-6x-9 thµnh nh©n tö
lµ:
A. y(x+3)(x+3)
B. (y+x+3)(y+x-3)
C. (y+x+3)(y-x-3)
D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai.
c, H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c
A. Cã hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi
®êng
B. Cã hai ®êng chÐo b»ng nhau
C. Cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc
D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai
d, H×nh vu«ng lµ
A. H×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh kÒ b»ng nhau
B. H×nh ch÷ nhËt cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc
C. H×nh ch÷ nhËt cã mét ®êng chÐo lµ ph©n gi¸c
cña mét gãc
D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng
Bµi 2: §iÒn dÊu “x” vµo « §(®óng) hoÆc S(sai)t¬ng øng víi
c¸c kh¼ng ®Þnh sau
C¸c kh¼ng ®Þnh § S
1, Ph©n thøc
2
12
2 3 x x −
®îc x¸c ®Þnh nÕu
2
0;
3
x x ≠ ≠
2, KÕt qu¶ phÐp tÝnh
2
7 7
x x
x x
| `
+

− −
. ,

7
x
x −
3, KÕt qu¶ phÐp nh©n (x-5)(2x+5) lµ2x
2
-25
4, H×nh thang lµ tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi song song
5, H×nh ch÷ nhËt còng lµ mét h×nh thang c©n
6, H×nh thoi cã 4 trôc ®èi xøng
B. Tù luËn:
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh
a, (x
2
-2xy+2y
2
).(x+2y)
b, (15+5x
2
-3x
3
-9x):(5-3x)
Bµi 2: Cho ph©n thøc
2
3
2 4 8
8
x x
x
− +
+
a, Víi diÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®îc
x¸c ®Þnh
b, Rót gän ph©n thøc
c, TÝnh gi¸ trÞ cña ph©n thøc t¹i x=2
d, T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 2
Bµi 3: Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn
x,y (víi
( )
2
2 2
2
0, 0, )
2 1 1
:
x y x y
x y
xy x y
x y
≠ ≠ ≠
| ` +
− −


. ,
Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC. H¹ AD vu«ng gãc víi ®êng ph©n
gi¸c trong cña gãc B t¹i D, h¹ AE vu«ng gãc víi ®êng ph©n
gi¸c ngoµi cña gãc B t¹i E.
a, Chøng minh tø gi¸c ADBE lµ h×nh ch÷ nhËt.
b, T×m ®iÒu kiÖn cña tam gi¸c ABC ®Ó tø gi¸c ADBE lµ
h×nh vu«ng
c, Chøng minh
DE BC P
Ph¬ng ph¸p:
Gv cho häc sinh lµm phÇn tr¾c nghiÖm kho¶ng 30 phót
sau ®ã gäi lÇn lît häc sinh tr¶ lêi tõng c©u
Hs lµm bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn
Gv nhÊn m¹nh nh÷ng lçi hay ngé nhËn cña häc sinh khi
lµm bµi tr¾c nghiÖm.
PhÇn tù luËn gi¸o viªn gäi lÇn lît tõng häc sinh lªn b¶ng
lµm tõng phÇn cña tõng bµi
Gäi häc sinh kh¸c nhËn xÐt
Ch÷a chuÈn theo ®¸p ¸n
Bµi 1:
a, (x
2
-2xy+2y
2
).(x+2y) =x
3
-2x
2
y+2xy
2
+2x
2
y-4xy
2
+4y
3
=x
3
-2xy
2
+4y
3
b, C¸ch 1: Thùc hiÖn phÐp chia
-3x
3
+5x
2
-9x+15 -3x+5
-
-3x
3
+5x
2
x
2
+3

-9x+15
-
-9x+15
0
C¸ch 2: 15+5x
2
-3x
3
-9x = (15-9x)+(5x
2
-3x
3
)
=3(5-3x)+x
2
(5-3x)
=(3+x
2
)(5-3x)
VËy (15+5x
2
-3x
3
-9x):(5-3x) =3+x
2
Bµi 2: a, §iÒu kiÖn x
3
+8

0, 2 x ⇒ ≠ −
b,
( )
2
2
3 2
2 2 4
2 4 8
8 ( 2)( 2 4)
x x
x x
x x x x
− +
− +
· ·
+ + − +
2
2 x +
víi x

-2
c, Khi x=2( tháa m·n x

-2), gi¸ trÞ cña ph©n thøc lµ
2 1
2 2 2
·
+
d, Gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 2 khi vµ chØ khi
2
2 1
2
x
x
· ⇔ · −
+
Bµi 3:

( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2 2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2
2 1 1 2
: .
2 ( )
1
x y x y x y
xy x y xy
x y y x x y
xy x y x y
x y x y
| ` + +
− − · −

− − − . ,
− − − −
· · · −
− −

VËy biÓu thøc trªn kh«ng phô thuéc vµo x,y (víi
0, 0, x y x y ≠ ≠ ≠
)
Bµi 4
a, Ta cã gãc EBD =90
0
9ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï)
Tø gi¸c ADBE cã 3 gãc vu«ng gãc D=gãcE=gãcB=90
0
nªn
lµ h×nh ch÷ nhËt
b, Tø gi¸c ADBE lµ h×nh vu«ng khi vµ chØ khi AD=BD, tøc lµ
gãc ABD=45
0
.
Do ®ã gãc ABC=90
0
.
VËy khi tam gi¸c ABC vu«ng t¹i B th× tø gi¸c ADBE lµ h×nh
vu«ng.
c, Gäi P,Q lÇn lît lµ giaop ®iÓm cña AD,AE víi BC. Tam gi¸c
ABP cã BD võa lµ ®êng cao võa lµ ph©n gi¸c nªn AD=DP
T¬ng tù, AE=EQ.
XÐt tam gi¸c APQ cã AD=DQ, AE=EQ, suy ra
, ED PQ P
hay
ED BC P
III. Híng dÉn vÒ nhµ
Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a.
TuÇn
I Môc ®Ých yªu cÇu
- Häc sinh ®îc luyÖn tËp vÒ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt, pt ®a
®îc vÒ d¹ng pt bËc nhÊt, pt tÝch
- RÌn kü n¨ng tr×nh bµy vµ kü n¨ng tÝnh to¸n cho häc sinh.
- Ph¸t triÓn t duy logic.
II- TiÕn tr×nh lªn líp
A- Bµi tËp tr¾c nghiÖm
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi
®óng
1- Trong c¸c pt sau pt nµo lµ pt bËc nhÊt mét Èn
A x – 1 = x + 2
B ( x – 1)( x – 2) = 0
C ax + b = 0
D 2x + 1 = 3x + 5
2- Pt 2x + 3 = x + 5 cã nghiÖm lµ
A 1/2
B -1/2
C 0
D 2
3- Pt x
2
= -4
A Cã mét nghiÖm lµ x = - 2
B Cã mét nghiÖm lµ x = 2
C Cã hai nghiÖm lµ x = - 2, x = 2
D V« nghiÖm
4- x = -1 lµ nghiÖm cña pt
A 3x + 5 = 2x + 3
B 2( x – 1) = x – 1
C - 4x + 5 = -5x – 6
D x + 1 = 2( x + 7)
5- Ph¬ng tr×nh – 0,5x – 2 = -3 cã nghiÖm lµ
A 1
B 2
C -1
D -2
6- Ph¬ng tr×nh 2x + k = x – 1 nhËn x = 2 lµ nghiÖm khi
A k = 3
B k = -3
C k = 0
D k = 1
7- Pt / x/ = -1 cã tËp nghiÖm S lµ
A S =

b, 3x ( x – 2 ) – 5x( 1 – x ) – 8 ( x3 – 3 ) Gv hái ta lµm bµi tËp nµy nh thÕ nµo? Hs: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc Thu gän c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng Gv lu ý häc sinh ®Ò bµi cã thÓ ra lµ rót gän, hay tÝnh, hay lµm tÝnh nh©n th× c¸ch lµm hoµn toµn t¬ng tù. Cho 2 häc sinh lªn b¶ng Gäi häc sinh díi líp nhËn xÐt, bæ sung KÕt qu¶: a, -3x2 – 3x b, - 11x + 24 Bµi tËp 3: T×m x biÕt a, 2x ( x – 5 ) – x( 3 + 2x ) = 26 b, 3x ( 12x – 4) – 9x( 4x – 3 ) = 30 c, x ( 5 – 2x ) + 2x( x – 1) = 15 Gv híng dÉn häc sinh thu gän vÕ tr¸i sau ®ã dïng quy t¾c chuyÓn vÕ ®Ó t×m x. Gäi 1 hs ®øng t¹i chç lµm c©u a. Gv söa sai lu«n nÕu cã a, 2x( x – 5 ) – x ( 3 + 2x ) = 26 2x.x – 2x.5 – x.3 – x.2x = 26 2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26 ( 2x2 – 2x2 ) + ( -10x – 3x ) = 26 -13x = 26 x = 26:( -13) x = -2 vËy x = -2 Gv cho häc sinh lµm c©u b,c t¬ng tù . Hai em lªn b¶ng Ch÷a chuÈn KÕt qu¶ b, x = 2 c, x = 5 Bµi tËp 4: Chøng minh r»ng a, ( x – 1 )( x2 + x +1 ) = x3 – 1 b, ( x3 + x2y + xy2 + y3 )( x – y ) = x4 – y4 Gv hái theo em bµi nµy ta lµm thÕ nµo Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi vÕ tr¸i thµnh vÕ ph¶i Gv lu ý häc sinh ta cã thÓ biÕn ®æi vÕ ph¶i thµnh vÕ tr¸i, hoÆc biÕn ®æi c¶ hai vÕ cïng b»ng biÓu thøc thø 3 Cho häc sinh thùc hiÖn KÕt qu¶ : a, ( x – 1 )( x2 + x +1 ) = x.x2 + x.x +x.1 – 1.x2 – 1.x – 1.1 = x3 + x2 + x - x 2 – x – 1

= x3 + ( x2 – x2) + ( x – x ) – 1 = x3 - 1 VËy vÕ tr¸i b»ng vÕ ph¶i b, lµm t¬ng tù A- H×nh häc Bµi tËp 1: Chøng minh r»ng c¸c gãc cña mét tø gi¸c kh«ng thÓ ®Òu lµ nhän , kh«ng thÓ ®Òu lµ tï Gv cho häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh lý tæng c¸c gãc cña tø gi¸c Hs tr¶ lêi GV? Dùa vµo ®Þnh lý trªn em h·y chøng minh bµi tËp trªn. Gv gäi häc sinh TB tr¶ lêi c©u hái: thÕ nµo lµ gãc nhän, thÕ nµo lµ gãc tï Hs tr¶ lêi Gv cho häc sinh chøng minh bµi tËp Hs : - Gi¶ sö bèn gãc cña tø gi¸c ®Òu nhän th× tæng c¸c gãc cña tø gi¸c nhá h¬n 3600 tr¸i víi ®Þnh lý tæng c¸c gãc cña tø gi¸c. VËy c¸c gãc cña tø gi¸c kh«ng thÓ ®Òu lµ nhän. - T¬ng tù nÕu bèn gãc cña tø gi¸c ®Òu lµ gãc tï th× tæng c¸c gãc cña tø gi¸c lín h¬n 3600 . ®iÒu nµy tr¸i víi ®Þnh lý. VËy c¸c gãc cña tø gi¸c kh«ng thÓ ®Òu lµ tï. Bµi tËp 2: Cho tam gi¸c ABC c¸c tia ph©n gi¸c cña gãc B vµ gãc C c¾t nhau t¹i I . qua I kÎ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t c¸c c¹nh AB, AC ë D vµ E. a, T×m c¸c h×nh thang trong h×nh vÏ b, Chøng minh r»ng h×nh thang BDEC cã mét c¹nh ®¸y b»ng tæng hai c¹nh bªn. Gv cho hs ®äc ®Ò vµ vÏ h×nh. Hs thùc hiÖn
A j E C

D B

Chøng minh

a, Gv cho häc sinh chØ c¸c h×nh thang trªn h×nh vÏ. Gi¶i thÝch v× sao lµ h×nh thang. Hs : - Tø gi¸c DECB lµ h×nh thang v× cã DE song song víi BC. - Tø gi¸c DICB lµ h×nh thang v× DI song song víi BC - Tø gi¸c IECB lµ h×nh thang v× EI song song víi BC b, Gv :? C©u b yªu cÇu ta lµm g× Hs tr¶ lêi: DE = BD + CE Gv? DE = ? Hs: DE = DI + IE Gv cho häc sinh chøng minh BD = DI, CE + IE Hs: th¶o luËn nhãm nhá ®Ó chøng minh Ta cã DE // BC nªn ∠DIB = ∠IBC ( so le trong) Mµ ∠DBI = ∠CBI (do BI lµ ph©n gi¸c) Nªn ∠DIB = ∠ DBI ⇒ tam gi¸c BDI c©n t¹i D ⇒ DI = BD (1) Chøng minh t¬ng tù ta cã IE = EC (2) Tõ 1 vµ 2 ta cã DE = BD + CE Gv gi¶i thÝch cho häc sinh hiÓu t¹i sao ta kh«ng chøng minh BC = BD + CE III- Bµi tËp vÒ nhµ: Gv nh¾c nhë häc sinh: Khi lµm bµi tËp ®¹i chó ý dÊu c¸c h¹ng tö , quy t¾c dÊu ngoÆc, quy t¾c chuyÓn vÕ. Víi h×nh häc ph¶i thuéc lý thuyÕt Lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp ®¹i 9, 10 trang 4 H×nh 30,32 trang 63, 64 _____________________________________________________________ Buæi 2 H»ng ®¼ng thøc – Dùng h×nh I.Môc tiªu -LuyÖn tËp c¸c kiÕn thøc vÒ h»ng ®¼ng thøc ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. -LuyÖn tËp c¸c bíc lµm mét bµi to¸n dùng h×nh. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.

A.§¹i sè 1. Nªu tªn vµ c«ng thøc cña b¶y h»ng ®¼ng thøc ®· häc. Hs: 1. B×nh ph¬ng mét tæng (A+B)2= A2+ 2AB + B2 2. B×nh ph¬ng mét hiÖu (A-B)2= A2- 2AB - B2 3. HiÖu hai b×nh ph¬ng A2- B2= (A+B)(A-B) 4.LËp ph¬ng mét tæng (A+B)3= A3+ 3A2B+3A B2+B3 5. LËp ph¬ng mét hiÖu (A-B)3 = A3- 3A2B+3A B2-B3 6. Tæng hai lËp ph¬ng A3+B3=(A+B)( A2- AB + B2) 7. HiÖu hai lËp ph¬ng A3-B3=(A-B)( A2+AB + B2) 2. Nªu ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®· häc. Hs: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung: Vd: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: 2x+ x3= x( 2+x2) 3. Bµi tËp: a, Bµi tËp 30/16: Rót gän biÓu thøc: Hs1: (x+3)(x2-3x+9)- (54+x3) = (x+3)(x2-3x+32)-(54+x3)

125 =(2x)3.) = 27x3+ y3 .Ta thÊy xuÊt hiÖn lËp ph¬ng cña hai sè: 27x3+ y3= (3x+y)(9x2. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö Bµi tËp 22SBT §Ò bµi: .)(…+ 10x+…) = 8x3.3xy+ y2) .C¸c sè h¹ng cña ®a thøc phï hîp víi c¸c « trèng ta cã (3x+y)(9x2.3xy+ y2)= 27x3+ y3 b. Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm (2x+….54 = -27 Hs2: ( 2x+y)(4x2-2xy+y2).= x3+33-54-x3 =( x3-x3) +(33-54) =0 + 27. Bµi tËp 32: §iÒn c¸c ®¬n thøc thÝch hîp vµo « trèng (3x+y)(….125 Ta cã 8x3.8x3+y3 =(8x3 .53 =(2x-5)(4x2-10x+25) C.8x3)+(y3+y3) = 2y3 Gv: Lµm bµi rót gän biÓu thøc chó ý ¸p dông h»ng ®¼ng thøc vµo bµi ®Ó t×nh nhanh chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i khai triÓn.( 2x-y)(4x2+2xy+y2) = (2x)2+ y3-[(2x)2.… + …. b.y3] = 8x3+y3.

9x2+6xy+y2= (3x)2+2(3x)y+ y2 = (3x+y)2 b.25x =0 . = x(x+y)-5(x+y) =(x+y)(x-5) Gv: Trong mét bµi ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö kh«ng ph¶i lóc nµo còng xuÊt hiÖn nh©n tö chung lu«n mµ ph¶i ®æi dÊu h¹ng tö hoÆc biÕn ®æi h¹ng tö th× míi xuÊt hiÖn ®îc nh©n tö chung.20y b.(y+z)2]-3yz(x+y+z) =(x+y+z)(x2+y2+z2-xy-yz-zx) d. 5x. 5x(x-1)-3x(x-1) c.(x. x(x+y)-5x-5y §¸p ¸n: a.9. x3-0.x2= -(x2.3xyz = x3+(y+z)3-3yz(y+z)-3xyz =(x+y+z)[x2-x(y+z). 6x. T×m x §Ò bµi T×m x: a.6x+9) = . Bµi tËp 27 a. x2+ 4y2+4xy= (x+2y)2 Bµi tËp 28c x3+y3+z3. =5(x-4y) b.a. =x(x-1)(5-3) =2x(x-1) c.3)2 c.

+BiÖn luËn: KiÓm tra xem cã mÊy h×nh ®· dùng ®îc hay cã lu«n dùng ®îc hay kh«ng? Bµi tËp : Dùng h×nh thanh ABCD(AB//CD) biÕt AB= AD = 2cm.10x = 25 D¹ng bµi nµy ta ph©n tÝch vÕ tr¸i thµnh nh©n tö råi ¸p dông a. H×nh häc Bµi to¸n dùng h×nh .Cã 4 bíc lµm bµi to¸n dùng h×nh + Ph©n tÝch : Dùa vµo bµi to¸n gi¶ sö h×nh ®· dùng ®îc t×m ra c¸ch dùng + Dùng: Dùng h×nh theo c¸c bíc ë phµn ph©n tÝch + CM: cm h×nh dùng ®îc tho¶ m·n yªu cÇu ®Çu bµi. AC=DC=4cm Ph©n tÝch : Gi¶ giö h×nh ®· dùng ®îc A B 4c m D 4c m C . x2.5  x =− .5 0  a=0 b.  x =0  x =0.x=5 B.b=0 th× b=0 §¸p ¸n: a.b.

B – TiÕn tr×nh Bµi 1: TÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a. Lu«n dùng ®îc ®t d qua A //DC vµ( A. Q = 4x2 – 9x2 t¹i x = 1/2 vµ y = 33 .VËy h×nh thang lu©n dùng ®îc Gv: cho häc sinh xem l¹i lêi gi¶i ¸p dông lµm bµi 33. RÌn kü n¨ng lµm bµi.2cm)=> AB= 2cm VËy h×nh thang ABCD tho¶ m·n yªu cÇu ®Çu bµi. .2cm) c¾t d ë B Ta ®îc h×nh thang ABCD CM:AB//DC ( B thuéc d// DC c¸ch dùng) => ABCD lµ h×nh thang AD= 2cm.34/SGK 4.2cm) .BiÖn luËn:Lu«n dùng ®îc tam gi¸c ADC v× ba c¹ch tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc trong tam gi¸c. Buæi 3 ¤N TËp A. ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö th«ng qua c¸c d¹ng bµi tËp.Môc tiªu Häc sinh ®îc luyÖn tËp vÒ h»ng ®¼ng thøc. AC=4cm. DÆn dß VÒ nhµ lµm bµi tËp 32. tr×nh bµy bµi. P = ( x + y )2 + x2 – y2 t¹i x = 69 vµ y = 31 b. DC=4cm( c¸ch dùng) B thuéc (A. AC=4cm.Ta thÊy dùng ®îc ngay tam gi¸c ADC cã 3 c¹ch ®· biÕt B n»m trªn ®êng th¼ng qua A//DC c¸ch A mét kho¶ng 2cm -Dùng: + Dùng tam gi¸c ADC cã AD= 2cm. DC=4cm + Dùng ®t d qua A // DC + Dùng (A.

Gv lµm mÉu c©u e 872 + 732 – 272 . x2 + 4x + 4 t¹i x = 98 e. 52. 2x ( x – 5 ) – x( 3 + 2x ) = 26 . Gv gäi hs ®øng t¹i chç lµm c©u a Hs lµm P = ( x + y )2 + x2 – y2 = ( x + y )2 + ( x + y )( x – y ) = ( x + y )( x + y + x – y ) = ( x + y ) 2x Thay x = 69 vµ y = 31 vµo biÓu thøc trªn ta cã P = ( 69 + 31 ) 2 . ch÷a chuÈn.26 e.Gv hái: híng lµm cña bµi tËp trªn nh thÕ nµo Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi biÓu thøc dùa vµo c¸c h»ng ®¼ng thøc ®· häc sau ®ã ta thay gi¸ trÞ cña x.69 = 100 . x ( x – 1) – y ( 1 – y ) t¹i x = 2001 vµ y = 1999 Bµi 2: TÝnh nhanh a. 342 + 662 + 68.132 Gv hái: nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp trªn Hs tr¶ lêi Gv chèt l¹i c¸ch lµm: chóng ta ph¶i t×m c¸ch biÕn ®æi c¸c biÓu thøc trªn thµnh b×nh ph¬ng cña mét tæng hoÆc mét hiÖu hoÆc biÕn ®æi ®Æt ®îc nh©n tö chung ®a vÒ sè trßn chôc trßn tr¨m råi tÝnh. 1013 – 993 + 1 d. 100 = 100 ( 74 + 46 ) = 100 . 39 – 8. 143 – 52.132 = ( 872 – 132 ) + ( 732 – 272 ) = ( 87 – 13)( 87 + 13) + ( 73 – 27 )( 73 + 27) = 74 .y vµo. 742 + 26 – 52. Bµi 3: T×m x biÕt a.66 b. ( 3x – 2 )( 4x – 5) – ( 2x – 1 )( 6x + 2 ) = 0 b. 100 + 46 . 120 = 12000 C¸c phÇn kh¸c lµm t¬ng tù Cho häc sinh lÇn lît lªn b¶ng lµm. 138 = 13800 Gv cho hs lµm c©u b t¬ng tù vµ c©u c. x3 + 3x2 + 3x + 1 t¹i x = 99 d. 872 + 732 – 272 .74 c. nhËn xÐt.

21x = 0 .Gv ®èi víi d¹ng bµi tËp nµy ta ph¶i ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. x2 + 7x + 12 f. 5x ( x – 1) – 3x( 1 – x) b.4x – 3x. ®a thøc víi ®a thøc ®Ó biÕn ®æi vÕ tr¸i.4x + 2. VÝ dô: x2 + 7x + 12 = x2 + 3x + 4x + 12 = ( x2 + 3x) + ( 4x + 12) = x ( x + 3) + 4 ( x + 3) = ( x +3 )( x +4 ) ë bµi tËp trªn ta ®· sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mét h¹ng tö thµnh hai vµ ®Æt nh©n tö chung. 5x( x – 1) = ( x – 1) g. x3 – 0. . 3x. 64x4 + 1 Gv cho häc sinh lµm lÇn lît tõng bµi sau ®ã gäi tõng em ®óng t¹i chç lµm Mçi phÇn gv ®Òu hái hs ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ph©n tÝch.6x – 2x. 2( x + 5 ) – x2 – 5x = 0 Gv chó ý hs c¸c phÇn sau sö dông c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö vµ nÕu A. 4x2 – 21x2y2 + y4 g. 2x.2 + 6x + 2 = 0 12x2 – 15x – 8x + 10 – 12x2 – 4x + 6x + 2 = 0 . 4x2 – 25 d. x + 1 = ( x + 1)2 e.5 – 3x – x.25x = 0 f.12 x = 1 2 21 b.5 – 2.x – 2x. ( x + y)2 – ( x – y )2 e. x + 5x2 = 0 d.2x = 26 2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26 .5 – 2x.13x = 26 x = -26:3 = -2 Gv ch÷a chuÈn vµ yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp t¬ng tù c. Gäi hai hs lªn b¶ng lµm a. x( x – y) – 5x + 5y c.B = 0 th× A = 0 hoÆc B = 0 Bµi 4: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö a.

2( x – y )( x + y ) + ( x + y )2 + ( x – y )2 c.8y3 + 10) Gv hái: h·y nªu híng lµm bµi tËp trªn Hs tr¶ lêi: Ta ®i biÕn ®æi sao cho biÓu thøc kh«ng cßn chøa biÕn Gv cho 2 hs kh¸ lªn b¶ng lµm hai phÇn ®Çu sau ®ã ch÷a rót kinh nghiÖm Cho 2 em tiÕp theo lªn b¶ng Lu ý hs ®èi víi d¹ng bµi nµy nÐu ta biÕn ®æi cßn chøa biÕn th× ph¶i biÕn ®æi l¹i v× ®· biÕn ®æi sai. 1 – 16x d. Bµi 7: Chøng minh r»ng a. b2 Bµi 6: Chøng minh r»ng biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn x A = x( 5x – 3 ) – x2( x – 1) + x ( x2 – 6x ) – 10 + 3x B = x( x2 + x + 1 ) – x2 ( x + 1 ) – x + 5 C = .30 VËy biÓu thøc D kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn. Hs tr¶ lêi c¸ch lµm: dïng c¸c h»ng ®¼ng thøc ®Ó lµm cho nhanh gän. C¸ch lµm: d.3xy( -x + 5y) + 5y2 ( 3x – 2y ) + 2( 5y3 – 3/2x2y + 7) D = ( 3x – 6y)( x2 + 2xy + 4y2) – 3 (x3 . x ( x + 4 )( x – 4 ) – ( x2 + 1) ( x2 – 1) d.Bµi 5: Rót gän biÓu thøc a. 2x2 + 2y2 b. ( a + b – c ) – ( a – c )2 – 2ab + 2ab Gv treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi Cho hs quan s¸t sau ®ã th¶o luËn nhãm ®Ó t×m ra c¸ch lµm nhanh vµ chÝnh x¸c. 4x2 c. ( a + b )( a2 – ab + b2) + ( a – b )( a2 + ab + b2) = 2a3 2 b. Gv gäi 4 hs lªn b¶ng lµm Ch÷a chuÈn §¸p ¸n: a. ( x + y )2 + ( x – y )2 b. a3 + b3 = ( a + b ) (a − b) + ab ]  . D = 3x( x2 + 2xy +4y2 ) – 6y( x2 +2xy +4y2) – 3x3 + 24y3 – 30 = 3x3 + 6x2y + 12xy2 – 6x2y – 12xy2 – 24y3 – 3x3 + 24y3 – 30 = .

RÌn kü n¨ng vÏ h×nh. ( a – 1)( a – 2 ) + ( a – 3 )( a + 4 ) – ( 2a2 + 5a – 34 ) = -7a + 24 Gv hái: em h·y nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp nµy Hs tr¶ lêi Gv chèt l¹i: cã 3 c¸ch lµm . C¸c phÇn kh¸c lµm t¬ng tù Cho häc sinh lµm Ch÷a chuÈn III. chøng minh c¸c h×nh I-Môc tiªu Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ h×nh thang. ®êng trung b×nh cña tam gi¸c.c. ®êng trung b×nh cña h×nh thang. Häc thuéc l¹i b¶y h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.biÕn ®æi VP thµnh VT . lµm l¹i nh÷ng bµi cha thµnh th¹o. sai t¬ng øng: St t Kh¼ng ®Þnh §óng Sai .Híng dÉn vÒ nhµ Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.biÕn ®æi c¶ hai vÕ thµnh mét biÓu thøc trung gian Nhng ta thêng biÕn ®æi vÕ phøc t¹p thµnh vÕ ®¬n gi¶n VÝ dô: a. ( a2 + b2 )( c2 +d2 ) = ( ac + bd )2 + ( ad – bc )2 d.biÕn ®æi VT thµnh VP . II-TiÕn tr×nh lªn líp Bµi 1: §¸nh dÊu x vµo « ®óng. ______________________________________________________ buæi 4 «n tËp vÒ C¸c bµi tËp vÒ tø gi¸c. VT = ( a + b)( a2 – ab + b2) + ( a – b )( a2 + ab + b2) = a3 – a2b + ab2 + ba2 – ab2 + b3 +a3 + a2b + ab2 – ba2 – ab2 – b3 = 2a3 = VP VËy ®¼ng thøc ®îc chøng minh. h×nh b×nh hµnh ®Ó lµm bµi tËp. lËp luËn chÆt chÏ trong chøng minh.

Gv hái l¹i häc sinh v× sao sai lÊy vÝ dô minh häa b»ng h×nh vÏ. . TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang. DC cã gãc A trõ gãc D b»ng 200 gãc B b»ng hai lÇn gãc C.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 H×nh thang lµ tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song song Mäi tÝnh chÊt cã ë h×nh thang th× còng cã ë tø gi¸c H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thang c©n H×nh thang cã 2 ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n Mäi tÝnh chÊt cã ë h×nh thang ®Òu cã ë h×nh thang c©n Mäi tÝnh chÊt cã ë h×nh thang c©n th× cha ch¾c ®· cã ë h×nh thang H×nh thang vu«ng lµ h×nh thang cã 1 gãc vu«ng Hai c¹nh ®¸y cña h×nh thang bao giê còng kh«ng b»ng nhau Tø gi¸c cã hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n H×nh thang cã hai c¹nh bªn song song lµ h×nh b×nh hµnh Tø gi¸c cã c¸c c¹nh b»ng nhau lµ h×nh b×nh hµnh Tø gi¸c cã c¸c gãc b»ng nhau lµ h×nh b×nh hµnh Tø gi¸c cã c¸c ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh b×nh hµnh Tø gi¸c cã hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®êng lµ h×nh b×nh hµnh Gv cho häc sinh lÇn lît tr¶ lêi. Bµi 2 Cho h×nh thang ABCD ®¸y AB.

C. CD = 10cm. Chøng minh r»ng AK = KC. IK Gv cho hs ®äc ®Ò. Cho AB = 6 cm. a. TÝnh c¸c ®é dµi EI. B. vÏ h×nh A E D j k B F C Gv hái: nªu híng chøng minh c©u a Hs: ta chøng minh EF lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang Suy ra EF // AB // CD Tam gi¸c ABC cã BF = FC vµ FK // AB nªn AK = KC . F lµ trung ®iÓm cña BC. D ta dùa vµo yÕu tè nµo trong gt Hs: tr¶ lêi Gv hái: Em tÝnh ®îc gãc A céng gãc D kh«ng. D Ta cã ∠A − ∠D = 200 ( gt ) ∠A + ∠D = 1800 ⇒ 2∠A = 2000 ∠A = 1000 ⇒ ∠D = 1000 − 200 = 800 Gv cho häc sinh tù tÝnh gãc B.Gv cho häc sinh ®äc ®Ò vÏ h×nh ghi gt. kl A B D C Gt: ABCD. AB // CD. D Gv hái: §Ó tÝnh gãc A. §êng th¼ng EF c¾t BD ë I. BI = ID b. ∠B = 2∠C Kl: TÝnh gãc A. c¾t AC ë K. v× sao Hs tr¶ lêi: gãc A céng gãc D b»ng 180o lµ hai gãc kÒ mét c¹nh Gv cho hs tÝnh gãc A. KF. ∠A − ∠D = 200 . C Bµi 3: Cho h×nh thang ABCD ( AB // CD ) E lµ trung ®iÓm cña AD.

Gäi I. CE. ghi b¶ng. Gv cho häc sinh nghiªn cøu ®Ò vÏ h×nh Hs thùc hiÖn A E M I B K D N C Gv hái: dùa vµo gt cña bµi em h·y cho biÕt mèi quan hÖ cña ED vµ BC Hs tr¶ lêi: EA = EB. KA = KC ) Suy ra KF = 1/2 AB = 1/2 . FB = FC ) Suy ra EI = 1/2 AB ( t/c ®êng trung b×nh ) EI = 1/2 .Tam gi¸c BDC cã AE = ED vµ EI // AB nªn BI = ID Gv cho häc sinh tr×nh bµy hoµn chØnh chøng minh.3 = 2 cm Bµi 4 Cho tam gi¸c ABC c¸c ®êng trung tuyÕn BD. b. CE . CD. V× FE lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD Suy ra FE = 1/2 ( AB + DC ) ( tÝnh chÊt ®êng TB ) = 1/2 ( 6 + 10 ) = 8 cm Trong tam gi¸c ADB cã EI lµ ®êng trung b×nh ( v× EA = ED. ED// BC Gv hái: t×m mèi quan hÖ cña MN víi tø gi¸c EDCB Hs : EDCB lµ h×nh thang v× ED// BC EM = MB . 6 = 3 cm Trong tam gi¸c BAC cã KF lµ ®êng trung b×nh ( FB = FC . Gäi M. Gv gäi 1 häc sinh ®øng t¹i chç lµm. ND = NC Suy ra MN lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang . N theo thø tù lµ trung ®iÓm BE. K theo thø tù lµ giao ®iÓm cña MN víi BD. DA = DC suy ra ED lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ABC suy ra ED = 1/2 BC . Gv quan s¸t nh¾c nhë häc sinh lµm bµi. Hs lµm bµi. 6 = 3 cm L¹i cã: EI + IK + KF = FE 3 + IK + 3 = 8 Suy ra IK = 8 – 3 . Chøng minh r»ng MI = IK = KN.

DI = CI KL: a. AB. AI // CK . Chøng minh r»ng: a. K lÇn lît lµ trung ®iÓm cña CD. vÏ h×nh A K N M D I C B GT: Hbh ABCD. kl.N. DM = MN = NB Gv cho häc sinh ®äc ®Ò ghi gt. ch÷a chuÈn. AI // CK b.Suy ra MN// ED . AK = BK. MN // BC Gv hái: ®Õn ®©y em nµo cã thÓ c/m MI = IK = KN Hs tr¶ lêi Gv cho hs lµm bµi. §êng chÐo DB c¾t AI. CK theo thø tù t¹i M. Lêi gi¶i §Æt BC = a Trong tam gi¸c ABC cã AE = EB ( gt) AD = DC ( gt ) Suy ra ED lµ ®êng trung b×nh Suy ra ED // BC ED = 1/2 BC = a/2 ( T/c §TB) xÐt tø gi¸c EDCB lµ h×nh thang L¹i cã ME = MB ( gt) ND = NC Nªn MN lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang Suy ra MN // ED // BC Trong tam gi¸c BED cã ME = MB MI // ED ( MN // ED) Suy ra IB = ID VËy MI lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c BED Suy ra MI = 1/2 ED = 1/2 a/2 = a/4 Chøng minh t¬ng tù ta cã NK = a/4 MK = a/2 Ta cã MI + IK = MK Suy ra IK = MK – MI = a/2 – a/4 = a/4 VËy MI = NK = IK Bµi 5 Cho h×nh b×nh hµnh ABCD gäi I.

DM = MN = NB Chøng minh GV hái ®Ó chøng minh AI // CK em cã nhËn xÐt g× vÒ tø gi¸c AKCI Häc sinh tr¶ lêi: lµ h×nh b×nh hµnh v× cã AK // CI vµ AK = CI Gv cho häc sinh chøng minh Hs: XÐt tø gi¸c AKCI cã AK // CI do AB // DC Cã AK = CI do AB = DC vµ K lµ trung ®iÓm cña AB.. RÌn kü n¨ng vÒ dÊu. .. phÐp chia ®a thøc cho ®¬n thøc.) Hay MN = NB Chøng minh t¬ng tù ta cã DM = MN VËy DM = MN = NB Cñng cè : Gv cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c ®Þnh lý. I lµ trung ®iÓm cña DC VËy tø gi¸c AKCI lµ Hbh ( Cã hai c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau) Suy ra AI // CK b. kü n¨ng tr×nh bµy bµi cña häc sinh.b. Gv vµ häc sinh x©y dùng híng chøng minh Ta chøng minh DM = MN vµ MN = NB Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm chøng minh DM = MN vµ MN = NB Hs ho¹t ®éng nhãm Gv gîi ý: dùa vµo AI // CK vµ ®Þnh lý ®êng trung b×nh Gäi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi Tr¶ lêi: XÐt tam gi¸c ABM cã KA = KB ( gt) vµ KN // AM( do KC // AI) Suy ra N lµ trung ®iÓm cña MB ( §Þnh lý ®êng TB.T×m c¸ch gi¶i kh¸c ®èi víi c¸c bµi tËp trªn ----------------------------------------------------------------------------------Buæi 5 «n tËp IMôc tiªu LuyÖn tËp vÒ phÐp chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc. kü n¨ng dÊu ngoÆc. c¸c tÝnh chÊt ®· häc sö dông trong buæi häc.. Bµi tËp vÒ nhµ: .Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a . kü n¨ng tÝnh to¸n.

3x . ( 5xy2 + 9xy – x2y2) : ( .5y + ( -9) + xy = . ( x – y + z )4 : ( x – y + z )3 = ( x – y + z )4 – 3 =x–y+z Bµi 2: Lµm tÝnh chia a. ( x – y + z )4 : ( x – y + z )3 Gv cho häc sinh nªu l¹i quy t¾c chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc chia ®a thøc cho ®a thøc. ( x –y )5 : ( y – x )4 = ( x – y )5 : ( x – y )4 ( v× ( x – y )4 = ( x + y )4 ) = ( x – y )5 – 4 =x–y c.xy) c.II-TiÕn tr×nh Bµi 1: Lµm tÝnh chia a. ( x – y )5 : ( y – x )4 c. 5x4 : 3x2 + (-3x3) : 3x2 + x2 : 3x2 = 5/3x4 – 2 – x + 1/3 = 5/3x2 – x + 1/3 b. Hs tr¶ lêi Cho hs ®øng t¹i chç lµm c©u a Hs: ( x + y )2 : ( x + y ) = ( x + y )2 – 1 =(x+y) Gv cho 2 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u b.1/2x2y3) : 1/3x2y2 + ( . ( x + y )2 : ( x + y ) b.x3y2) : 1/3x2y2 = 2 xy – 3/2 y . ( x3y3 – 1/2x2y3 – x3y2) : 1/3x2y2 Gv cho häc sinh lªn b¶ng Hs lªn b¶ng Gv cho hs nhËn xÐt ch÷a chuÈn Kq: a. ( 5x4 – 3x3 + x2 ) : 3x2 b.c Gîi ý: C©u b ®æi y –x thµnh x – y Hs lµm bµi Gv vµ häc sinh nhËn xÐt ch÷a chuÈn b. ( x3y3 – 1/2x2y3 – x3y2 ) : 1/3x2y2 = x3y3 : 1/2x2y2 + ( .5y – 9 + xy c. ( 5xy2 + 9xy – x2y2 ) : ( -xy) = 5xy2 : ( -xy) + 9xy : ( -xy) + ( -x2y2) : ( -xy) = .

5xny3 : 4x2y2 n ∈ N. ( 5x3 – 7x2 + x ) : 3xn n = 1. xn : x3 n ∈ N. n ≥ 4 d. xnyn + 1 : x2y5 Gi¸o viªn cho häc sinh nh¾c l¹i nhËn xÐt khi nµo ®¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B Hs tr¶ lêi Gv chèt l¹i: nh vËy mçi biÕn cña B ®Òu lµ biÕn cña A víi sè mò nhá h¬n hoÆc b»ng sè mò mçi biÕn cña A Gv lµm mÉu c©u a n ∈ N. 5xny3 : 4x2y2 d. n = 1. xn : x3 c. P = ( x + y )2 + x2 – y2 t¹i x = 69 vµ y = 31 . x4 : xn b. n ≥ 2 n ∈ N. n = 2 Bµi 5: TÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a. ( 5x3 – 7x2 + x ) : 3xn b.Bµi 3: T×m sè tù nhiªn n ®Ó mçi phÐp chia sau lµ phÐp chia hÕt a. ( 13x4y3 – 5x3y3 + 6x2y2 ) : 5xnyn n = 0. n ≤ 4 Cho hs lµm c¸c c©u cßn l¹i Hs lµm bµi Kq: b. n = 0 b. xnyn + 1 : x2y5 Bµi 4: T×m sè tù nhiªn n ®Ó mçi phÐp chia sau lµ phÐp chia hÕt a. n ≥ 3 c. ( 13x4y3 – 5x3y3 + 6x2y2 ) : 5xnyn Gv hái: Dùa vµo nhËn xÐt ë bµi 3 em h·y nhËn xÐt khi nµo ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B Häc sinh: ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B khi bËc cña mçi biÕn trong B kh«ng lín h¬n bËc thÊp nhÊt cña biÕn ®ã trong A Gv chèt l¹i Cho hs th¶o luËn nhãm råi tr¶ lêi Hs lµm bµi a.

x2y5 ) = . 143 – 52.x2y5 Thay sè ta ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ: .y vµo.x2y5 ) t¹i x = 1/2. x3 + 3x2 + 3x + 1 t¹i x = 99 d.132 .1/22( . Q = 4x2 – 9x2 t¹i x = 1/2 vµ y = 33 Gv hái: híng lµm cña bµi tËp trªn nh thÕ nµo Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi biÓu thøc dùa vµo c¸c h»ng ®¼ng thøc ®· häc sau ®ã ta thay gi¸ trÞ cña x. 342 + 662 + 68. x ( x – 1) – y ( 1 – y ) t¹i x = 2001 vµ y = 1999 Bµi 6: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau ( . 52.26 e. 39 – 8. Gv lµm mÉu c©u e 872 + 732 – 272 .66 b. 872 + 732 – 272 . y = -1 Gv cho häc sinh nªu c¸ch lµm Hs tr¶ lêi: Thùc hiÖn phÐp chia tríc sau ®ã thay sè Cho hs lµm Ch÷a chuÈn ( . 742 + 26 – 52.1)5 = 1/4 Bµi 7: TÝnh nhanh a.b.74 c. 1013 – 993 + 1 d.x2y5)2 : ( .x2y5)2 : ( .132 Gv hái: nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp trªn Hs tr¶ lêi Gv chèt l¹i c¸ch lµm: chóng ta ph¶i t×m c¸ch biÕn ®æi c¸c biÓu thøc trªn thµnh b×nh ph¬ng cña mét tæng hoÆc mét hiÖu hoÆc biÕn ®æi ®Æt ®îc nh©n tö chung ®a vÒ sè trßn chôc trßn tr¨m råi tÝnh.69 = 100 . Gv gäi hs ®øng t¹i chç lµm c©u a Hs lµm P = ( x + y )2 + x2 – y2 = ( x + y )2 + ( x + y )( x – y ) = ( x + y )( x + y + x – y ) = ( x + y ) 2x Thay x = 69 vµ y = 31 vµo biÓu thøc trªn ta cã P = ( 69 + 31 ) 2 . x2 + 4x + 4 t¹i x = 98 e. 138 = 13800 Gv cho hs lµm c©u b t¬ng tù vµ c©u c.

2( x + 5 ) – x2 – 5x = 0 Gv chó ý hs c¸c phÇn sau sö dông c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö vµ nÕu A.25x = 0 e. 5x( x – 1) = ( x – 1) f.Môc tiªu ¤n tËp cho häc sinh kiÕn thøc kú I díi d¹ng c¸c ®Ò thi. ( 3x – 2 )( 4x – 5) – ( 2x – 1 )( 6x + 2 ) = 0 Gv ®èi víi d¹ng bµi tËp nµy ta ph¶i ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.TiÕn tr×nh ITr¾c nghiÖm Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng. B. C©u 1: TÝnh ( 3/4)6 : ( 3/4)3 = A ( 3/4)3 .21x = 0 . x + 1 = ( x + 1)2 d. 3x.= ( 872 – 132 ) + ( 732 – 272 ) = ( 87 – 13)( 87 + 13) + ( 73 – 27 )( 73 + 27) = 74 . nhËn xÐt. ch÷a chuÈn. Bµi 8: T×m x biÕt a.5 – 2x.5 – 2. x3 – 0.B = 0 th× A = 0 hoÆc B = 0 ------------------------------------------------------------------------------------------Buæi 6 ¤n tËp A. ®a thøc víi ®a thøc ®Ó biÕn ®æi vÕ tr¸i.4x – 3x.2 + 6x + 2 = 0 12x2 – 15x – 8x + 10 – 12x2 – 4x + 6x + 2 = 0 . 100 + 46 . Gäi hs lªn b¶ng lµm a. x + 5x2 = 0 c.6x – 2x.4x + 2. 120 = 12000 C¸c phÇn kh¸c lµm t¬ng tù Cho häc sinh lÇn lît lªn b¶ng lµm. RÌn kh¶ n¨ng tÝnh to¸n.12 x = 12/21 Gv ch÷a chuÈn vµ yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp t¬ng tù b. 100 = 100 ( 74 + 46 ) = 100 . vÏ h×nh chøng minh. kh¶ n¨ng tr×nh bµy bµi cña häc sinh.

B ( 3/4 )2 C 2 D 33 C©u 2: T×m x biÕt 5x2 = 13x A x=0 B x = 13/5 C x = 0. x = 5/13 D x = 0. x = 13/5 C©u 3: Kh«ng thùc hiÖn phÐp chia h·y cho biÕt ®a thøc M = 5x4 – 4x2 – 6x2y + 2 cã chia hÕt cho ®¬n thøc N = 2x2 kh«ng v× sao A M chia hÕt cho N v× mäi h¹ng tö cña M ®Òu chia hÕt cho N B M kh«ng chia hÕt cho N v× cã h¹ng tö 2 kh«ng chia hÕt cho N C M kh«ng chia hÕt cho N v× cã hÖ sè cao nhÊt cña M lµ 5 kh«ng chia hÕt cho hÖ sè cao nh¸t cña N lµ 2 D M kh«ng chia hÕt cho N v× M cã 3 h¹ng tö ®Çu chia hÕt cho N cßn h¹ng tö cuèi kh«ng chia hÕt cho N C©u 4: TÝnh nhanh ( x2 – 2xy + y2 ) : ( y – x ) A 2 B -2 C y–x D x–y C©u 5: T×m a ®Ó ®a thøc x3 + 6x2 + 12x + a Chia hÕt cho ®a thøc x +2 A 8 B 0 C 2 D -8 C©u 6: §o¹n th¼ng MN lµ h×nh A Kh«ng cã t©m ®èi xøng B Cã mét t©m ®èi xøng C Cã 2 t©m ®èi xøng D Cã v« sè t©m ®èi xøng C©u 7: §êng trßn lµ h×nh A Kh«ng cã trôc ®èi xøng B Cã mét trôc ®èi xøng C Cã 2 trôc ®èi xøng D Cã v« sè trôc ®èi xøng C©u 8: 16 – x2 t¹i x = 14 cã gi¸ trÞ lµ .

N. Gäi M. C¸c c¹nh AD vµ BC cña tø gi¸c ABCD cÇn cã ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt Híng dÉn lµm bµi IPhÇn tr¾c nghiÖm Gv cho hs lµm phÇn tr¾c nghiÖm kho¶ng 20 phót sau ®ã lÇn lît gäi c¸c em tr¶ lêi tõng c©u vµ yªu cÇu gi¶i thÝch Hs lµm bµi vµ tr¶ lêi Yªu cÇu: . AC. Chøng minh MNPQ lµ h×nh b×nh hµnh b.180 D . P. A = a ( a + b ) – b ( a + b ) víi a = 9. C©u 15: T×m a ®Ó cho ®a thøc 2x4 – x3 + 6x2 – x + a chia hÕt cho x2 + x + 2 C©u 16: Cho tø gi¸c ABCD. Q lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AB. b = 10 B.PhÇn tù luËn C©u 12: Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau A. x3 – 6x2 + 9x b.A 18 B 180 C . CD. DB a.12 C©u 9: H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c A Cã hai c¹nh ®èi song song B Cã hai c¹nh ®èi b»ng nhau C Cã hai c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau D C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u 10: H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c A Cã hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®êng B Cã hai ®êng chÐo b»ng nhau C Cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc D C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u 11: H×nh ch÷ nhËt lµ A Tø gi¸c cã 1 gãc vu«ng B Tø gi¸c cã 2 gãc vu«ng C Tø gi¸c cã 3 gãc vu«ng D C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng II. B = ( 3x + 2 )2 + ( 3x – 2 )2 – 2( 3x + 2)( 3x – 2 ) víi x = -4 C©u 13: Ph©n tÝch thµnh nh©n tö a. x2 – 2x – 4y2 – 4y C©u 14: T×m x ®Ó gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1 + 6x – x2 lµ lín nhÊt.

Hs tr¶ lêi Gv cho häc sinh lµm bµi sau ®ã gäi c¸c em ®øng t¹i chç tr¶ lêi Häc sinh lµm bµi vµ tr¶ lêi a. C¸c c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.C©u C©u ®óng 1 A 2 D 3 D 4 C 5 A 6 B 7 D 8 C 9 C 10 A 11 C IIPhÇn tù luËn: C©u 12 Gv gäi hai em lªn b¶ng Hs lªn b¶ng Cho hs nhËn xÐt ch÷a chuÈn a. C©u 14: Gv cho häc sinh tr¶ lêi ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp Hs tr¶ lêi . Vµ nhÊn m¹nh trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c bµi nhãm ®a vµo trong ngoÆc ®»ng tríc cã dÊu trõ ph¶i ®æi dÊu c¸c h¹ng tö. ( -1) = . x3 – 6x2 + 9x = x ( x2 – 6x + 9 ) = x ( x – 3 )2 b. A = a ( a + b ) – b ( a + b ) víi a = 9. C©u 13: Gv cho hs nh¾c l¹i thÕ nµo lµ ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. b = 10 A = ( a + b )( a – b ) Thay sè A = ( 9 + 10 )( 9 – 10 ) = 19 . x2 – 2x – 4y2 – 4y = ( x2 – 4y2 ) – ( 2x + 4y ) = ( x – 2y )( x + 2y ) – 2 ( x + 2y ) = ( x + 2y )( x – 2y – 2 ) Gv chèt l¹i c¸c c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.19 b. B = ( 3x + 2 )2 + ( 3x – 2 )2 – 2( 3x + 2)( 3x – 2 ) víi x = -4 B = ( 3x + 2 – 3x + 2 )2 B = 42 = 16 Gv lu ý häc sinh tríc khi lµm bµi ph¶i nhËn xÐt ®Ò bµi cho ®Ó cã c¸ch lµm nhanh vµ chÝnh x¸c. VÝ dô nh ë c©u b chóng ta ¸p dông ngay h»ng ®¼ng thøc vµ cã kÕt qu¶ ngay.

PD = PC Kl a. MNPQ lµ hbh b. kl Hs thùc hiÖn Gt Tø gi¸c ABCD MA = MC . Cho hs lµm bµi Ch÷a chuÈn 1 + 6x – x2 = .( x – 3 )2 + 10 Do ( x – 3 )2 lu«n lín h¬n hoÆc b»ng kh«ng víi mäi x nªn – ( x – 3 )2 nhá h¬n hoÆc b»ng kh«ng víi mäi x. NA = NC. ®/k cñ AD vµ BC ®Ó MNPQ lµ hcn A M B Q N D P C Gv : h·y nªu híng chøng minh MNPQ lµ hbh? Hs tr¶ lêi: Ta cm MQ // NP vµ MQ = NP Gv cho häc sinh lªn b¶ng chøng minh Hs cm: XÐt tam gi¸c ABD cã MA = MB ( gt ) QD = QB ( gt ) . C©u 16 Gv cho hs ®äc ®Ò vÏ h×nh ghi gt. DQ = QB.Gv chèt l¹i c¸c lµm: ta chØ ra c¸c biÓu thøc b»ng b×nh ph¬ng cña mét ®a thøc nµo ®ã céng víi mét sè thùc. suy ra 1 + 6x – x2 lín nhÊt khi 1 + 6x – x2 = 10 hay x – 3 = 0 suy ra x = 3 VËy biÓu thøc 1 + 6x – x2 cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng 10 t¹i x =3 C©u 15: Gv cho häc sinh thùc hiÖn phÐp chia ( 2x4 – x3 + 6x2 – x + a ) : ( x2 + x + 2 ) Hs thùc hiÖn phÐp chia vµ ®äc kÕt qu¶ ( 2x4 – x3 + 6x2 – x + a ) : ( x2 + x + 2 ) b»ng 2x2 .3x + 5 d a – 10 Gv ®Ó phÐp chia trªn lµ phÐp chia hÕt th× sè d ph¶i b»ng bao nhiªu? Hs tr¶ lêi: = 0 hay a – 10 = 0 suy ra a = 10 Gv chèt l¹i c¸ch lµm d¹ng bµi tËp nµy.( x2 – 6x + 9 ) + 10 = .

¤n tËp lý thuyÕt h×nh vµ ®¹i trong 8 tuÇn ®Çu .Suy ra MQ lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ABD Suy ra MQ // AD MQ = 1/2AD XÐt tam gi¸c ACD cã NA = NC ( gt ) PD = PC ( gt) Suy ra PN lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ACD Suy ra PN // AD PN = 1/2 AD Do ®ã MQ // PN ( cïng song song víi DA) MQ = PN ( cïng = 1/2AD) VËy tø gi¸c MNPQ lµ h×nh b×nh hµnh ( tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau ) b. _____________________________________________________________ Buæi 7: ¤n tËp C¸c bµi tËp chøng minh c¸c h×nh A-Môc tiªu . §Æc biÖt ph¶i tËn dông hÕt thêi gian ®Ó lµm bµi Bµi tËp vÒ nhµ : .Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· häc vµ c¸c bµi tËp ®· ch÷a. tr×nh bµy s¹ch sÏ. Khi lµm bµi cÇn kiÓm tra cÈn thËn . Gv: phÇn b lµ mét bµi tËp t×m ®iÒu kiÖn do vËy khi lµm bµi ta ph¶i ®i tõ kÕt luËn ®Ó t×m ra ®iÒu kiÖn ( tøc lµ bµi tËp ngîc l¹i víi bµi tËp CM ) Gv híng dÉn hs lµm c©u b NÕu hbh MNPQ lµ hcn th× · QMN = 900 Suy ra MQ vu«ng gãc MN Mµ MQ // AD MN // BC ( cm t¬ng tù nh MQ // AD) Nªn AD vu«ng gãc BC VËy MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt th× tø gi¸c ABCD cã AD vu«ng gãc víi BC Cñng cè: Gv nh¾c häc sinh khi nh¹n mét ®Ò thi ta ph¶i ®äc kü ®Ò c©u nµo dÔ lµm tríc khã lµm sau.

H×nh b×nh hµnh B. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai C©u 4: XÐt quan hÖ gi÷a hai ®êng chÐo AC vµ BD ë tø gi¸c cho ë c©u 1 th× tø gi¸c MNPQ lµ h×nh vu«ng khi: A. DA cña tø gi¸c. H×nh vu«ng C©u6: H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña D ®Ó tø gi¸c AEDF lµ h×nh thoi. Cho tam gi¸c ABC víi D n»m gi÷a BC. BC. AC c¾t BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng D. H×nh thoi C©u 2: XÐt quan hÖ gi÷a hai ®êng chÐo AC vµ BD ë tø gi¸c cho ë c©u 1 th× tø gi¸c MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt khi: A. Q lÇn lît lµ trung ®iÓm bèn c¹nh AB. H×nh thoi D.Tr¾c nghiÖm H¸y khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng ë tríc c©u tr¶ lêi ®óng C©u 1: Cho tø gi¸c ABCD cã M. H×nh ch÷ nhËt D. AC b»ng BD C. RÌn kü n¨ng vÏ h×nh lËp luËn chøng minh. AC b»ng BD C. AC b»ng BD vµ AC vu«ng gãc víi BD D. AC vu«ng gãc víi BD C. H×nh ch÷ nhËt C. H×nh tø gi¸c B. Ta cã MNPQ lµ A. AC b»ng BD. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u5: H·y khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng. B-TiÕn tr×nh I. Tõ D vÏ DE song song víi AB vµ DF song song víi AC. P. AC c¾t BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng B. .Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh ch÷ nhËt. H×nh b×nh hµnh C. AC c¾t BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng D. h×nh thoi vµ h×nh vu«ng ®Î lµm bµi tËp nhËn biÐt c¸c lo¹i tø gi¸c vµ chøng minh tø gi¸c lµ c¸c h×nh trªn. AC vu«ng gãc víi BD B. AC vu«ng gãc víi BD t¹i trung ®iÓm mçi ®êng B. Tø gi¸c AEDF lµ: A. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai C©u 3: XÐt quan hÖ gi÷a hai ®êng chÐo AC vµ BD ë tø gi¸c cho ë c©u 1 th× tø gi¸c MNPQ lµ h×nh thoi khi A. N. CD.

C¶ ba c©u trªn ®Òu sai Gv cho hs lµm bµi trong mét Ýt phót Hs lµm bµi Gv ch÷a chuÈn C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 §¸p B A B C A B B B C A ¸n II. T×m ®iÒu kiÖn cña M ®Ó DE cã ®é dµi lín nhÊt A. ta vÏ ME vµ MD lÇn lît song song víi AB vµ AC. D lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A B. D lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A D. ta vÏ ME vµ MD lÇn lît song song víi AB vµ AC. M lµ chan ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A B. D lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A hoÆc lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A vµ DA = 1/2BC D. D lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A B. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai C©u7: H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña D ®Ó tø gi¸c AEDF lµ h×nh ch÷ nhËt A. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai C©u 8: H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña D ®Ó tø gi¸c AEDF lµ h×nh vu«ng A. D lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A B. M trïng víi ®Ønh C B. M lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A D. D lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A D.A. M trïng víi ®Ønh B C. T×m ®iÒu kiÖn cña M ®Ó DE cã ®é dµi nhá nhÊt A. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u 9: Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AC > AB víi M thuéc BC. D lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A ®ång thêi lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A vµ DA = 1/2BC C.Tù luËn . C¶ ba c©u trªn ®Òu sai C©u 10: : Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AC > AB víi M thuéc BC. D lµ ch©n ®êng ph©n gi¸c thuéc ®Ønh A C. M lµ ch©n ®êng cao thuéc ®Ønh A D. M trïng víi B C. D lµ ch©n ®êng trung tuyÕn thuéc ®Ønh A vµ Ad = 1/2BC C.

OH vu«ng gãc AB Kl : tÝnh BD. KL Hs thùc hiÖn Gt : ABCD lµ hcn DE = 1/2EB. tÝnh ®é dµi ®êng chÐo BD vµ chu vi hcn ABCD biÕt kho¶ng c¸ch tõ O lµ giao ®iÓm hai ®êng chÐo ®Õn c¹nh cña hcn lµ 5cm. AC c¾t BD t¹i O.10 = 20cm b. chu vi ABCD A H B O E D C Gv gîi ý ®Ó häc sinh tÝnh ®îc Bd b»ng c¸ch cho c¸c em t×m mèi quan hÖ cña OH vµ AD vµ xÐt xem tam gi¸c AOD? Cho häc sinh suy nghÜ råi gäi ®øng t¹i chç lµm Hs lµm: Ta cã OH vu«ng gãc AB (gt) ˆ A = 90 0 ( Gãc cña hcn) Suy ra DA vu«ng gãc AB Suy ra OH // AD Trong tam gi¸c ABD cã OD = OB ( tc hai ®êng chÐo) OH // AD ( cmt) Suy ra HA = HB ( ®Þnh lý vÒ ®êng TB cña tam gi¸c) Nªn OH lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ABD (®/n) Suy ra OH = 1/2AD AD = OH. Gv hái: ®Ó tÝnh ®îc chu vi hcn ta ph¶i biÕt thªm c¹nh nµo Hs: tÝnh c¹nh AB .2 = 5.Bµi 1: Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD tõ ®Ønh A kÎ ®êng th¼ng AE vu«ng gãc víi ®êng chÐo BD sao cho DE = 1/3EB.2 = 10 cm L¹i cã DE = 1/3 EB suy ra DE = 1/4DB Mµ OD = 1/2BD Suy ra DE = 1/2OD hay E lµ trung ®iÓm cña DO Tam gi¸c ADO cã AE vu«ng gãc DO AE lµ trung tuyÕn VËy tam gi¸c ADO lµ tam gi¸c c©n t¹i A mµ AD = OD VËy tam gi¸c ADO ®Òu Suy ra DO = AD = 10cm VËy BD = 2OD = 2. Gv gäi hs vÏ h×nh ghi GT.

Gv cho häc sinh lªn b¶ng tÝnh Hs: trong tam gi¸c vu«ng ABD cã AB2 = DB2 – AD2 = 202 – 102 = 300 AB = 10 3 Gv cho häc sinh tÝnh tiÕp chu vi hcn Hs: 2( 10 + 10 3 ) = 20 + 20 3 Bµi 2: Cho hcn ABCD cã AD = 2AD. Gv cho häc sinh ®äc ®Ò ghi gt vµ kl Hs thùc hiÖn: A P B H K D Q C Gv vµ Hs x©y dùng s¬ ®å cm . Gäi P. CD gäi H lµ giao ®iÓm AQ vµ DP. Gäi K lµ giao ®iÓm cña CP vµ BQ. Q theo thø tù lµ trung ®iÓm cña AB. Chøng minh QHPK lµ h×nh vu«ng.

. DA. AD = AP APQD lµ h×nh vu«ng HPKQ lµ h×nh b×nh hµnh . F.PQ = DQ. CD. H theo thø tù lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ O ®Õn AB. Gv vÏ h×nh B E F A O C H D G Gv cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm t×m híng cm Hs ho¹t ®éng nhãm §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy Ta cã OE vu«ng gãc AB . Gäi E. BC. HP = HQ HPKQ lµ h×nh vu«ng Gv cho häc sinh lªn b¶ng cm l¹i Hs lµm bµi Gv bæ sung ch÷a chuÈn Bµi 3: Cho h×nh thoi ABCD. G. O lµ giao ®iÓm cña hai ®êng chÐo. Tø gi¸c E FGH lµ h×nh g× v× sao. AP = QC APCQ lµ hbh PK// HQ APQD lµ hbh. PQ // DQ DPBQ lµ hbh HP // QK AP // QC.

rót gän c¸c ph©n thøc RÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tr×nh bµy bµi cho häc sinh B-TiÕn tr×nh I. Chøng minh t¬ng tù ba ®iÓm H.Xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a . O . Gv cho c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung ( nÕu cÇn ) Bµi tËp vÒ nhµ .Lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng trong s¸ch bµi tËp.ThÕ nµo lµ hai ph©n thøc b»ng nhau .Nªu c¸c bíc rót gän mét ph©n thøc Hs tr¶ lêi .OG vu«ng gãc CD Mµ AB// CD nªn ba ®iÓm E. O .Môc tiªu Häc sinh vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i thÝch c¸c ph©n thøc b»ng nhau. OG = OH Tø gi¸c FEHG cã hai ®êng chÐo b»ng nhau vµ c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®êng nªn lµ h×nh ch÷ nhËt.Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña hai ph©n thøc ®¹i sè . G th¼ng hµng.Lý thuyÕt Gv cho häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái: . Buæi 8 «n tËp vÒ ph©n thøc tÝnh chÊt c¬ b¶n rót gän ph©n thøc A. F th¼ng hµng §iÓm O thuéc tia ph©n gi¸c cña gãc B nªn c¸ch ®Òu hai c¹nh cña gãc Do ®ã OE = O F Chøng minh t¬ng tù O F = OG.

..... C©u 2: Ph©n thøc 2 x(5 − x) rót gän thµnh A.. 4 x 3 − 16 x 2 + 16 x rót gän thµnh x2 − 4 ( x − 5) 2( x − 5) 4 x( x − 2) x+2 4 x( x − 2) D... . –x C.. 1+ x x C©u 5: §iÒn biÓu thøc thÝch hîp vµo chç trèng x 2 − xy − y + x x (. b..) ... = = a... x −1 −x D.. 4x B.. x(5 − x) C©u 3: Ph©n thøc A... -1/x D...) − (.. -1/x D... -4x C. 1/x B.. x−2 C©u 4: Ph©n thøc A.II-Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng C©u 1: Ph©n thøc A.... x −1 −5 x rót gän thµnh 5 − 5x B... 1/5 x 1− x x C..) . -2/x C... 2 x + xy − x − y x (..) − (. −(1 + x) x 1 − x2 rót gän thµnh x( x − 1) B....

.. ....... a. = 2 d..) −4 x 2 (. 135 − 45 x 2 . Gv vµ häc sinh cïng lµm c©u a Tõ tö thøc cña hai vÕ chøng tá tö cña vÕ tr¸i ®· ®îc chia cho 1-x mµ 5x2 – 5 = 5 ( x – 1)( x + 1) = ..( x 2 + 2 x + 1) . x 2 + 8 3 x3 + 24 x = b.... Hs tr¶ lêi Gv treo b¶ng phô cã ghi c©u 5 gäi lÇn lît hs lªn b¶ng lµm Cho hs kh¸c nhËn xÐt Ch÷a chuÈn IIBµi tËp Bµi 1: Dïng t/c c¬ b¶n cña ph©n thøc h·y ®iÒn mét ®a thøc thÝch hîp vµo chç trèng trong mçi ®¼n thøc sau: ( gv treo b¶ng phô cã ghi s½n néi dung) x − x2 x = 2 5 x − 5 . Bµi 2: Rót gän c¸c ph©n thøc 14 xy 5 (2 x − 3 y ) a. 21x 2 y (2 x − 3 y ) 2 Gv ? Nh©n tö chung cña c¶ tö vµ mÉu lµ bao nhiªu Hs 7xy( 2x -3y) . c.) .) −4 x 2 d. Gv cho hs lµm trong Ýt phót c©u 1-4 Sau ®ã gäi häc sinh tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch.) −3 = = = 2 2 2 15( x − 3) 15( x − 3) 15 x ( x − 3) ...........0. 2x −1 .) = = = 100 x 2 − 20 x 3 20 x 2 (..(3 − x) −45(... Gv cho hs suy nghÜ nªu c¸ch lµm cña bµi tËp trªn? Hs: Dùa vµo t/c c¬ b¶n ph©n tÝch m·u vµ tö thµnh nh©n tö. 7 x + 0.... x+ y y − x2 c.......d lµm t¬ng tù Cho häc sinh tù lµm vµ ®äc kÕt qu¶......5 ( 1 – x)(1 + x) VËy vÕ ph¶i ®iÒn ®a thøc – 5( x + 1) x − x2 x = 2 5 x − 5 −5( x + 1) Gv hái: cã c¸ch nµo lµm kh¸c kh«ng? x − x2 x (1 − x) x(1 − x) x(1 − x) x = = = Hs: 2 = 2 5 x − 5 5( x − 1) 5( x − 1)( x + 1) −5(1 − x)(1 + x) −5( x + 1) C¸c c©u b.......( x − 1) = = 5x + 5x2 5 x(....35 .... 15( x − 5) 2 15( x − 5) 2 3( x − 5) 2 3(.. 3x 2 − 3 xy = x − y 3( y − x ) 2 − x 2 + 2 xy − y 2 .. 35 x 2 + 0.c...

2 x 2 + xy − y 2 2x − y . 2(2 y − x)3 9 − ( x + 5) 2 f. x 2 − 2 xy + y 2 a 3 − 4a 2 − a + 4 n. sau ®ã gäi hs lªn b¶ng tr×nh bµy 8 xy (3 x − 1)3 12 x3 (1 − 3x ) 5 x 2 − 10 xy d.Gv: §Ó rót gän ph©n thøc trªn ta lµm thÕ nµo Hs: Ta chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chung Gv cho häc sinh ®øng t¹i chç lµm vµ ghi kÕt qu¶ 14 xy 5 (2 x − 3 y ) 14 xy 5 (2 x − 3 y ) : 7 xy (2 x − 3 y ) 2 y4 = = 21x 2 y (2 x − 3 y ) 2 21x 2 y (2 x − 3 y ) 2 : 7 xy (2 x − 3 y ) 3 x (2 x − 3 y ) Cho hs lµm t¬ng tù c¸c bµi tËp sau. c. Trong qu¸ tr×nh häc sinh lµm bµi chó ý rÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi. 2 x + 4x + 4 5 x3 + 5 x h. 3( x − 3) − ( x − 3)(8 − 4 x) 3x − 8 x 2 + 2 x3 g. 3 a − 7 a 2 + 14a − 8 b. x 3 + 64 x2 + 5x + 6 i. §«i khi ph¶i ®æi dÊu ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung. 2 x + 4x + 4 a 4 − 3a 2 + 1 m. 4 2 a − a − 2a − 1 Gv cø gäi hai häc sinh lªn b¶ng mét lît Lu ý häc sinh: tõ phÇn c c¸c em ph¶i ph©n tÝch c¶ tö vµ mÉu thµnh nh©n tö råi chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chung. 20 x 2 − 45 (2 x + 3) 2 80 x 3 − 125 x e. C© b c d e f g h u −5 x 5 x(4 x + 5) −x − 8 2x 5x KÕ −2 y (1 − 3x)2 5(2 x − 3) 2 2 2 2x + 3 2(2 y − x) x −3 x+2 x+4 x +1 t 3x qu ¶ C©u KÕt qu¶ i x+3 x+2 k x+y m a + a −1 a +1 2 n a +1 a−2 Bµi 3: Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau: x 2 y + 2 xy 2 + y 3 xy + y 2 = a. 4 x −1 3 x − x 2 y − xy 2 + y 3 k.

Môc ®Ých yªu cÇu Häc sinh vËn dông quy t¾c quy ®ång mÉu thøc vµ céng ph©n thøc ®Ó thùc hiÖn phÐp céng c¸c ph©n thøc RÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tÝnh to¸n cho häc sinh II. 3 2 2 3 x + 2 x y − xy − 2 y x− y 2 2 2 x + xy − y x+ y = c. Buæi 9 LuyÖn tËp vÒ quy ®ång vµ céng ph©n thøc I.Gv ?: nªu ph¬ng ph¸p lµm bµi tËp chøng minh Hs: Tr¶ lêi Gv chèt l¹i c¸c c¸ch lµm Th«ng thêng ta biÕn ®æi vÕ phøc t¹p thµnh vÕ ®¬n gi¶n Gv cho 1 hs ®øng t¹i chç lµm bµi Gv ghi b¶ng Hs: x 2 y + 2 xy 2 + y 3 y( x + y)2 y( x + y)2 y ( x + y ) xy + y 2 = = = = = vp 2 x 2 + xy − y 2 2 x( x + y ) − y ( x + y ) ( x + y )(2 x − y ) 2x − y 2x − y VËy ®¼ng thøc ®îc chøng minh Gv : thùc ra bµi chøng minh lµ bµi tËp rót gän ®· cho biÕt tríc kÕt qu¶ Bµi tËp t¬ng tù: x 2 + 3 xy + 2 y 2 1 = b.Quy t¾c quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc . III_Híng dÉn vÒ nhµ ¤n tËp c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. 2 2 2 x − 3 xy + y x− y 3 y − 2 − 3 xy + 2 x 3 y − 2 d. 1 − 3x − x3 + 3x 2 = (1 − x)2 Gv cho häc sinh lÇn lît lªn b¶ng råi ch÷a chuÈn • Gv chèt l¹i : §Ó rót gän ph©n thøc hay chøng minh hai ph©n thøc b»ng nhau thêng ta ph¶i ph©n tÝch c¶ tö vµ mÉu cña ph©n thøc thµnh nh©n tö råi rót gän ®Õn ph©n thøc tèi gi¶n.Quy t¾c céng hai ph©n thøc kh¸c mÉu . Lý thuyÕt Gv cho häc sinh nh¾c l¹i hai qy t¾c: . TiÕn tr×nh lªn líp A.

b.40 x 3 120 x 4y 5 Gv cho häc sinh lµm t¬ng tù c©u b vµ c¸c c©u sau. . Bµi tËp Bµi 1: Quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc sau a. quan s¸t söa sai cho c¸c em Gäi lÇn lît häc sinh lªn b¶ng Lu ý häc sinh cã thÓ ph¶i ®æi dÊu ®Ó t×m MTC .15 x 2y 3 75 x 2y 3 = = 8 x 2y 2 8 x 2y 2 x 2y 3 120 x 4y 5 15 2 2. 3 + 2x 5 2 . 4 2 2 10 x y 8 x y 3 xy 5 4x − 4 x −3 .40 x 3 80 x 3 = 5 = 5 3 xy 3 xy . 2 x ( x + 3) 3x ( x +1) Gv gäi hai häc sinh lªn b¶ng Lu ý c¸c em c¸ch x¸c ®Þnh MTC vµ t×m nh©n tö phô Hs thùc hiÖn Gv cho c¸c em nhËn xÐt ch÷a chuÈn a. 4 2 2 10 x y 8 x y 3 xy 5 MTC 120x4y5 4 3 + x (3 2 x y 12 y(3 42 x 2 + )12 + ) = 4 = 10 x 4y 10 x y y 4 . 3 + 2x 5 2 . .Hs tr¶ lêi B.12 120 x 4y 5 5 5.

. 2 x x −2 y 8 y 2− 2 x 2 c. . 2 x − 3x 2 y + 3xy 2 − y3 y − xy Gi¸o viªn ch÷a hoµn chØnh c©u f x x − = y2 − xy xy y 2 − 3 x 3 − 3 2y+ 3 − y3 −x y ) x xy 2 = ( xy −y 2 y x( y ) = − Ta cã: MTC : x y( −) y 3 x3 x3 x3y = 3 = 3 2 2 3 3 x − 3 y+ 3 − y −x y ) − ( y ) x xy ( yx x x − −x − x − y( x ) = = = y2 − xy xy y 2 y− (y − x (y 3 ) − x )y Bµi 2: Céng c¸c ph©n thøc sau a. . x − x 2 2− 4x+ 2x 2 7 4 x−y e. x3 x f. 3 . 2 1− x 3 2 y − x 4 2 + 2 + 3 + 6 x 3y 6 x y 6 x 3y Gv hái: cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c mÉu thøc trªn Hs tr¶ lêi Gv hái: ta thùc hiÖn ntn Hs tr¶ lêi Gv cho häc sinh ®øng t¹i chç lµm Hs : 1 −2 x 3+ 2 y 2 − 4 x + 3 + 6 x3 y 6 x y 6 x3y . 2 2 2 x +6 x x − 9 x +1 x+ 2 d.7 x −1 5 − 3 x .

+ + 2 x 2 x 1 4 x −2 x − 2 Bµi 3: Dïng quy t¾c ®æi dÊu ®Ó t×m MTC råi thùc hiÖn phÐp céng a. 2 + + 6 x y 12 xy 2 8 xy 2 3 2 x − 2 x+1 3 e. Gv cho häc sinh th¶o luËn t×m ph©n thøc cÇn ®æi dÊu Hs tr¶ lêi Gäi 1 hs lªn b¶ng Ch÷a chuÈn: 4 2 x5− 6 + + 2 x+ 2 x − 4 x 2 − 4 2 5 x6 − + + x + 2 x− 2 − x 2 4 . 2 +2 2 x + x+1 2 x 17 x 1 17 + + 5 7 11 d.= 1 − 2 +3 +y x 2 6 x3 y 2+ x = 4 − 2y 1 = 6 x 3 y 3x Gv lu ý häc sinh sau khi thùc hiÖn phÐp céng ph¶i rót gän ph©n thøc kÕt qu¶ tíi tèi gi¶n Cho häc sinh lµm c¸c bµi t¬ng tù 3x + 1 b. 2 + x −3 x + 1 2 x 6x − x 2 3 −x 1 + x 2 + 38 + 4 3− − 2 x x2 4 x c.

2 + + 2 x + 6 + 9 6 x2 9 − x − − x x 9 x2 + 2 2 1 c. quy ®ång mÉu råi céng ph©n thøc. 1 − x 3− 2 3 x 2 3 x − + + 2 2x 2x 1 2x − x − 4 1 1 x d.Chó ý rót gän kÕt qu¶ sau khi tÝnh. c¸c bµi tËp céng c¸c ph©n thøc kh¸c mÉu th× ta ph¶i ph©n tÝch c¸c mÉu thµnh nh©n tö. .4 − 2 x5 −6 4(2 x − 2(2 x )+ x5 + 6 − ) − + + = x + 2 2 − x (2 −)(2 x+ x ) (2 x)(2 x) + − 8 − 4x − 4 −2x +x 6 5 − x −2− = = (2 − x )(2 +x ) (2 x−)(2 x + ) − ( x + 2) 1− = = (2 − x )(2 +x ) 2 x − Gv lu ý: nhiÒu bµi tËp ph¶i ®æi dÊu ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung. 3 +2 + x −1 x + x 1 −1 x + x x xy4 e. Khi thùc hiÖn phÐp céng ph¶i rót gän kÕt qu¶ Gv cho häc sinh lµm c¸c bµi t¬ng tù b. . + + 2 2 x −2 x 2 y + y 4 − x y Cñng cè: §èi víi bµi tËp quy ®ång mÉu thøc c¸c em ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c bíc quy ®ång.

chia ph©n thøc.Môc ®Ých yªu cÇu Häc sinh vËn dông quy t¾c quy ®ång mÉu thøc vµ céng. 21x + 30 y + 22 xy 36 x 2 y 2 . chia c¸c ph©n thøc RÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tÝnh to¸n cho häc sinh II. 1-2x/xy. 6 x 2 y + 12 xy 2 + 18 xy . xy x2 − 2 e. trõ ph©n thøc ®Ó thùc hiÖn phÐp céng. a. céng trõ.Quy t¾c nh©n hai ph©n thøc. b.Quy t¾c chia hai ph©n thøc. 6 x3 y + 6 x3 y + 6 x3 y . trõ. 4 2 5x − 6 + + .LuyÖn tËp vÒ quy ®ång mÉu thøc. CTTQ Hs tr¶ lêi B. I.Quy t¾c céng hai ph©n thøc cïng mÉu.Quy t¾c quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc . nh©n. x −y y − x2 1 1 3x − 6 − − g. Lý thuyÕt Gv cho häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c: . . x + 2 x − 2 4 − x2 3x − 2 7 x − 4 d. 1/3x3. 3x − 2 3x + 2 4 − 9 x 2 5 7 11 1 − 2x 3− 2y 2x − 4 Buæi 10 c. nh©n. CTTQ . 2 2 . b. Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh. Bµi tËp. .Quy t¾c trõ hai ph©n thøc. GV: Cho HS lªn b¶ng gi¶i . CTTQ . 1/x-2 d. c. 2 xy − 2 xy . kh¸c mÉu. TiÕn tr×nh lªn líp A. HS lªn b¶ng §¸p ¸n: a. CTTQ .

: = . mÉu cña tõng ph©n thøc thµnh nh©n tö ®Ó rót gän. e.... 1/3x+2 A C A  C − = +−  B D B  D GV: Chèt l¹i. 2 3x + 3 4 ( x − 5) A C E A −C − E − − − .PhÐp céng. : 2 xy + y 2 2x + y GV: Cho HS lªn b¶ng gi¶i HS: lªn b¶ng §¸p ¸n: a. B D F B D F Bµi 2: Thùc hiÖn phÐp tÝnh x − 2 x2 − 2 x − 3 . g. c. 4 ( x − 2) ( 7 x − 2) x− y .1. = . g.. . B D B. .e.C A C A D .... trõ c¸c ph©n thøc kh¸c mÉu ta ph¶i ®a vÒ cïng mÉu råi thùc hiÖn theo quy t¾c. 3 y −3 ( x 2 + 3 x + 9 ) 66 x 2 y 3 x −1 .− = + + + . c.Më réng 30 x 3 121y 5 .D B D B C .Ph©n tÝch tö. x + 1 x2 − 5x + 6 27 − x 3 2 x − 6 d. x/x-y. (4 x 2 − 16) : 7x − 2 4 3 x − xy x3 + x2 y + xy2 g.. 2 x 2 − 20 x + 50 x2 − 1 . . : 5x + 5 3x + 3 3x + 6 e.. 5 6 ( x − 5) 10 GV: Chèt l¹i .VËn dông quy t¾c - A B A+ B + = M M M . b... Bµi 3: Rót gän biÓu thøc. d . 11 y 2 25 x b..VËn dông quy t¾c A C A.

Ph©n tÝch tö vµ mÉu c¸c ph©n thøc tríc khi ¸p dông quy t¾c nh©n ®a thøc víi nhau. 3 2 x + 2 x + 15 x + 7 14 x2 + 1 2x = 14 x 2 + 1 c. 2 x 3 + 2 14 x2 + 1 x4 + 15 x + 7 x 4 + 15 x + 7 4 x3 + 4 x = . . . §¸p ¸n: x 4 + 15 x + 7 x 4 x3 + 4 . − . x− y x 2 − 2 xy + y 2 . VËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp nh©n. −  x − 7  x + 1945 x + 1945  Bµi 4: T×m Q. x − 7 x + 1945 x − 7 x + 1945 a. . ®¸p ¸n: −( x − 2) 2 9( x + 2) x + 3 8 − 12 x + 6 x 2 − x3 . x − 7 x + 1945 19 x + 8 = x + 1945 GV hái: T×m Q nh thÕ nµo? HS: tr¶ lêi GV chèt l¹i . chèt l¹i: a.Q = 2 x3 + y3 x − xy + y2 19 x + 8  5 x − 9 − 4 x + 2  . biÕt. VËn dông tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng. 4 ..GV: yªu cÇu HS thùc hiÖn GV: ch÷a chuÈn.  x − 7  x + 1945  19 x + 8 x − 7 = . x2 − 4 9 x + 27 4 x + 15 x + 7 x 4 x3 + 4 b. . b. 4 2 x 3 + 2 14 x2 + 1 x + 15 x + 7 19 x + 8 5 x − 9 19 x + 8 4 x − 2 c. ®¸p ¸n: = = 19 x + 8  5 x − 9 4x − 2  .

x 2 − xy + y 2 Q = ( x − y )( x + y ) Q = x2 − y2 ( x − y) 2 ( x + y ) ( x 2 − xy + y 2 ) x− y III.1)(2a2 . chøng minh.2a + 1) 2) Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc 1+ x + x2 x −1 1+ x + x2 C. chia ph©n thøc. nh©n. 1− x + x2 x −1 . Buæi 11 ¤n tËp díi d¹ng ®Ò thi I. (2a . ÑEÀ BAØI: A.Cñng cè c¸c kiÕn thøc trong häc kú 1 II TiÕn tr×nh I. vÏ h×nh . B. (2a . − x −1 1 − x3 laø: x2 −1 A. trõ. . Híng dÉn vÒ nhµ.4a + 1) D.Q= x 2 − 2 xy + y 2 x − y : x 2 − xy + y 2 x3 + y3 ®¸p ¸n: Q= .Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a .1)(4a2 + 2a + 1) C.¤n tËp díi d¹ng ®Ò thi tæng hîp . (2a . (2a + 1)(4a2 .1)(2a2 + 2a + 1) B. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ): Choïn caâu traû lôøi ñuùng roài ghi vaøo baøi laøm 1) Tính 8a3 .RÌn c¸ch tr×nh bµy suy luËn. Môc tiªu . 2x(x+2)3 D.1 A.Häc thuéc c¸c quy t¾c vÒ céng.

. =  . Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng AB (chöùa ñieåm C) keû tia Ax // BC. − 5 . −  2  2 ( )( ) B.. roài cheùp laïi keát quaû vaøo baøi laøm: 64a 2 − . Hình thang coù hai goùc baèng nhau laø hình thang caân C.. 100 2 cm2 D. ADC 2 3  x − 14  1 + +  2 :  x −9 3− x x +3 x +3 ..4ab ... = .... Phaàn töï luaän: (7ñ) Baøi 1: (2.. Hình thoi laø hình bình haønh 5) Ñoä daøi ñöôøng cheùo h×nh vuoâng baèng 10 2 cm thì dieän tích cuûa hình vuoâng laø: A. 1) Tính caùc goùc BAD.  x − y  − x y  x −  2 2  2    3 2 ( 2x − 3x + 7x − 3) : ( 2x − 1) Baøi 2: (1... 2x(x + 2)3 C. 100 cm2 C..2a + 2b x6 + 27y3 2) Thöïc hieän pheùp tính: 1 1  2  1  2 2    x y − xy + y  ..3) Maãu thöùc chung cuûa hai phaân thöùc: 4(x + 2)2 vaø 1 laø: 2x(x + 2)3 −3x A. Hình thoi coù moät goùc vuoâng laø hình vuoâng B. Treân Ax laáy ñieåm D sao cho AD = DC. 4x(x + 2)3 4) Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai? A... 4x(x + 2)2 D. + 5 1  x 2 − x + ...... 4(x + 2)3 B.5ñ) Thöïc hieän pheùp tính: · Baøi 3:(3ñ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù ABC = 600 ..5ñ) 1) Phaân tích caùc ña thöùc sau thaønh nhaân töû: 4a2 . 50 cm2 B... 200cm2 6) Ñieàn bieåu thöùc thích hôïp vaøo choã ……… trong caùc ñaúng thöùc sau. Hình chöõ nhaät coù hai caïnh lieân tieáp baèng nhau laø hình vuoâng D..

5ñ) + + *  2 + = 2 − : :  x −9 3− x x +3 x +3  x −9 x −3 x +3 x +3  1 2 3  x − 14  1 2 3  x − 14 0. B 5.25ñ * MTC = x2 . B 2.75ñ ( 2x 3 − 3x 2 + 7x − 3) : ( 2x − 1) = x2 . 2 x −9 x + 3 ( x + 3) ( x − 3) x − 14 0.75ñ Baøi 2: (1. Phaàn töï luaän: (7ñ) Baøi 1: (2.  x − y  − x y  x −  = − x 2 y 2 + xy2 − y3 2 2  2 2 4 2    1 1 1 1 5 1 0. 0.2) Chöùng minh töù giaùc ABCD laø hình thang caân 3) Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. D 4. II.5ñ) 1) 4a2 . ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM: A. C 3.5ñ B. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ): 1.25ñ * 1 − 2 ( x + 3) + 3(x − 3) x − 14 x − 14 x +3 : = .b)(2a .3x y + 9y ) 0.9 (cuûa bieåu thöùc trong ngoaëc ñôn) 0.25ñx2 Moãi caâu traû lôøi ñuùng cho 0.5ñ 6 3 2 4 2 2 x + 27y = (x + 3y)(x . Töù giaùc ADMB laø hình gì? Taïi sao? 4) So saùnh dieän tích cuûa töù giaùc AMCD vôùi dieän tích tam giaùc ABC.2a + 2b = 2(a . B 6.5ñ  2  2   2   2)  x y − xy + y  .75ñ = 0.25ñ Baøi 3: (3ñ) Veõ hình ñuùng 1 x −3 .4ab .x + 3 0.1) 0.

25ñ 1) Tính goùc BAD = 1200 0. keát luaän 0.0.25ñ Do AB = DC maø DC = AD => AD = BM.25ñ 3) Töù giaùc ADMB laø hình thoi 0.25ñ Ghi giaû thieát.25ñ 4) dt ABC = dt AMCD 0.25ñ Ph¬ng ph¸p: Gv cho häc sinh lµm phÇn tr¾c nghiÖm kho¶ng 30 phót sau ®ã gäi lÇn lît häc sinh tr¶ lêi tõng c©u Hs lµm bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn .25ñ 2) Chöùng minh töù giaùc ABCD laø hình thang 0.25ñ Tính ñöôïc goùc BCD = 600 0.25ñ ABM laø tam giaùc ñeàu => AM = AB = BM 0.25ñ (Hoaëc chæ ra hai goùc ôû cuøng moät ñaùy baèng nhau) ABCD laø hình thang caân 0.25ñ ADC = 1200 0. Töø ñoù suy ra ADMB laø hình bình haønh Hình bình haønh ñoù laïi coù AB = BM neân laø hình thoi 0.

T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 2 Bµi 3: Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn x ≠ 0. Chøng minh DE P BC Buæi 12 «n tËp díi d¹ng ®Ò thi . h¹ AE vu«ng gãc víi ®êng ph©n gi¸c ngoµi cña gãc B t¹i E.y (víi 2 :  1 − 1  − x 2 + y 2   xy  x y  ( x − y ) 2 Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC.(x+2y) b. Chøng minh tø gi¸c ADBE lµ h×nh ch÷ nhËt. Rót gän ph©n thøc c. T×m ®iÒu kiÖn cña tam gi¸c ABC ®Ó tø gi¸c ADBE lµ h×nh vu«ng c. Víi diÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®îc x¸c ®Þnh b. y ≠ 0. TÝnh gi¸ trÞ cña ph©n thøc t¹i x=2 d.Gv nhÊn m¹nh nh÷ng lçi hay ngé nhËn cña häc sinh khi lµm bµi tr¾c nghiÖm. H¹ AD vu«ng gãc víi ®êng ph©n gi¸c trong cña gãc B t¹i D. (x2-2xy+2y2). PhÇn tù luËn gi¸o viªn gäi lÇn lît tõng häc sinh lªn b¶ng lµm tõng phÇn cña tõng bµi Gäi häc sinh kh¸c nhËn xÐt Ch÷a chuÈn theo ®¸p ¸n III. (15+5x2-3x3-9x):(5-3x) Bµi 2: Cho ph©n thøc a. b. a.Híng dÉn vÒ nhµ Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ch÷a trong ®Ò tham kh¶o BTVN: Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh a. x ≠ y ) 2 2x2 − 4x + 8 x3 + 8 x.

y(x+3)(x+3) B. H×nh ch÷ nhËt cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc C. KÕt qu¶ phÐp nh©n (x-5)(2x+5) lµ2x2-25 4. vÏ h×nh . H×nh vu«ng lµ A. Cã hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®êng B. (y+x+3)(y-x-3) D. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc y2-x2-6x-9 thµnh nh©n tö lµ: A. 1/4x2-0.Cñng cè c¸c kiÕn thøc trong häc kú 1 II TiÕn tr×nh I. ÑEÀ BAØI: A. c. 1/4x2-0. (y+x+3)(y+x-3) C.5x+0. x ≠ 2 ®îc x¸c ®Þnh nÕu 2 x − 3x 3 x  x  2x + 2. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng Bµi 2: §iÒn dÊu “x” vµo « §(®óng) hoÆc S(sai)t¬ng øng víi c¸c kh¼ng ®Þnh sau C¸c kh¼ng ®Þnh § S 12 2 x ≠ 0. H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c A. Ph©n thøc 3. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai.I Môc tiªu . C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai d.5)2 lµ: A. Cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc D.5 C.25 D. KÕt qu¶ phÐp tÝnh (1/2x-0. KÕt qu¶ phÐp tÝnh   lµ x−7  x−7 7− x  1.¤n tËp díi d¹ng ®Ò thi tæng hîp . 1/2x2-1/2x+o.5x+2. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ): Bµi 1: Choïn caâu traû lôøi ñuùng roài ghi vaøo baøi laøm a. H×nh ch÷ nhËt cã mét ®êng chÐo lµ ph©n gi¸c cña mét gãc D.25 B.25 b. 1/4x2-0.RÌn c¸ch tr×nh bµy suy luËn. H×nh thang lµ tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi song song . chøng minh. Cã hai ®êng chÐo b»ng nhau C. H×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh kÒ b»ng nhau B.

Rót gän ph©n thøc c. b.(x+2y) =x3-2x2y+2xy2+2x2y-4xy2+4y3 =x3-2xy2+4y3 b. H×nh ch÷ nhËt còng lµ mét h×nh thang c©n 6. a. (x2-2xy+2y2). T×m ®iÒu kiÖn cña tam gi¸c ABC ®Ó tø gi¸c ADBE lµ h×nh vu«ng c.(x+2y) b. Víi diÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®îc x¸c ®Þnh b. (15+5x2-3x3-9x):(5-3x) Bµi 2: Cho ph©n thøc a. TÝnh gi¸ trÞ cña ph©n thøc t¹i x=2 d. H¹ AD vu«ng gãc víi ®êng ph©n gi¸c trong cña gãc B t¹i D. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 2 Bµi 3: Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn x ≠ 0.y (víi 2 :  1 − 1  − x 2 + y 2   xy  x y  ( x − y ) 2 Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC.5. (x2-2xy+2y2). Tù luËn: Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh a. PhÇn tù luËn gi¸o viªn gäi lÇn lît tõng häc sinh lªn b¶ng lµm tõng phÇn cña tõng bµi Gäi häc sinh kh¸c nhËn xÐt Ch÷a chuÈn theo ®¸p ¸n Bµi 1: a. Chøng minh DE P BC Ph¬ng ph¸p: Gv cho häc sinh lµm phÇn tr¾c nghiÖm kho¶ng 30 phót sau ®ã gäi lÇn lît häc sinh tr¶ lêi tõng c©u Hs lµm bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Gv nhÊn m¹nh nh÷ng lçi hay ngé nhËn cña häc sinh khi lµm bµi tr¾c nghiÖm. x ≠ y ) 2 2x2 − 4x + 8 x3 + 8 x. H×nh thoi cã 4 trôc ®èi xøng B. y ≠ 0. C¸ch 1: Thùc hiÖn phÐp chia -3x3+5x2-9x+15 -3x+5 - . Chøng minh tø gi¸c ADBE lµ h×nh ch÷ nhËt. h¹ AE vu«ng gãc víi ®êng ph©n gi¸c ngoµi cña gãc B t¹i E.

Tø gi¸c ADBE lµ h×nh vu«ng khi vµ chØ khi AD=BD. tøc lµ gãc ABD=450. AE=EQ. Ta cã gãc EBD =900 9ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï) Tø gi¸c ADBE cã 3 gãc vu«ng gãc D=gãcE=gãcB=900 nªn lµ h×nh ch÷ nhËt b. §iÒu kiÖn x3+8 ≠ 0. víi x ≠ -2 = = x3 + 8 ( x + 2)( x2 − 2 x + 4) x + 2 c. c. − xy  x y  ( x − y ) 2 xy ( y − x ) 2 ( x − y ) 2 = 2 xy − x 2 − y 2 2 VËy biÓu thøc trªn kh«ng phô thuéc vµo x. suy ra ED PPQ. ⇒ x ≠ −2 2 ( x2 − 2 x + 4) 2 2 x2 − 4 x + 8 b. XÐt tam gi¸c APQ cã AD=DQ. y ≠ 0. Khi x=2( tháa m·n x ≠ -2). x ≠ y ) Bµi 4 a. VËy khi tam gi¸c ABC vu«ng t¹i B th× tø gi¸c ADBE lµ h×nh vu«ng.Q lÇn lît lµ giaop ®iÓm cña AD. Do ®ã gãc ABC=900.y (víi x ≠ 0. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 2 khi vµ chØ khi Bµi 3: 2 = 2 ⇔ x = −1 x+2 2 1 1 x2 + y2 2 x2 y 2 x2 + y2 : −  − = .-3x3+5x2 -9x+15 -9x+15 x2+3 0 C¸ch 2: 15+5x2-3x3-9x = (15-9x)+(5x2-3x3) =3(5-3x)+x2(5-3x) =(3+x2)(5-3x) VËy (15+5x2-3x3-9x):(5-3x) =3+x2 Bµi 2: a. Gäi P. AE=EQ.AE víi BC. hay ED PBC ( x − y) 2 = − ( x − y )2 ( x − y) 2 = −1 . gi¸ trÞ cña ph©n thøc lµ 2 1 = 2+2 2 d. Tam gi¸c ABP cã BD võa lµ ®êng cao võa lµ ph©n gi¸c nªn AD=DP T¬ng tù.

RÌn kü n¨ng tr×nh bµy vµ kü n¨ng tÝnh to¸n cho häc sinh.Ph¬ng tr×nh 2x + k = x – 1 nhËn x = 2 lµ nghiÖm khi . II.III. pt tÝch .4x + 5 = -5x – 6 D x + 1 = 2( x + 7) 5.2 B Cã mét nghiÖm lµ x = 2 C Cã hai nghiÖm lµ x = . pt ®a ®îc vÒ d¹ng pt bËc nhÊt.2. Híng dÉn vÒ nhµ Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a.Trong c¸c pt sau pt nµo lµ pt bËc nhÊt mét Èn A x–1=x+2 B ( x – 1)( x – 2) = 0 C ax + b = 0 D 2x + 1 = 3x + 5 2.Pt x2 = -4 A Cã mét nghiÖm lµ x = . x = 2 D V« nghiÖm 4. TuÇn I Môc ®Ých yªu cÇu .TiÕn tr×nh lªn líp A.Ph¬ng tr×nh – 0.5x – 2 = -3 cã nghiÖm lµ A 1 B 2 C -1 D -2 6.Ph¸t triÓn t duy logic.x = -1 lµ nghiÖm cña pt A 3x + 5 = 2x + 3 B 2( x – 1) = x – 1 C . .Häc sinh ®îc luyÖn tËp vÒ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt.Pt 2x + 3 = x + 5 cã nghiÖm lµ A 1/2 B -1/2 C 0 D 2 3.Bµi tËp tr¾c nghiÖm H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.

A B C D 7A k=3 k = -3 k=0 k=1 Pt / x/ = -1 cã tËp nghiÖm S lµ S= .