Mẫu : 03-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Châu, ngày……….. tháng……..năm 2010
***

GIẤY GIỚI THIỆU
quần chúng ưu tú vào Đảng
Kính gửi:

Chi bộ: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tôi là: Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1974
Vào Đảng ngày 03 tháng 02 năm 2002, chính thức ngày 03 tháng 02 năm 2003
Chức vụ trong Đảng hiện nay: Đảng viên, chính quyền: Phó trưởng khoa
Quê quán: Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng
Được chi bộ phân công (ngày 29 tháng 6 năm 2010) giáo dục, giúp đỡ quần chúng
Võ Viết Điền phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về
người phấn đấu vào Đảng như sau:
- Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: .....................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
- Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..

.................................................……..............................................................................……...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................……................. ......................................................................................................................................................................................................……...... .............. .................................................................................................. .........……..........................................................................................................…….....Mẫu : 03-KNĐ ..................................................................................……..........................................................................................................................…….……................ ............................................................................................................................................................... tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét........ ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU (ký............................... .... ............................................................. ..................……................................................................................................................................................... .......... đề nghị kết nạp quần chúng Võ Viết Điền vào Đảng..................................................................................................................................................... Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên..................……...................................... ..................................................……....................................................................................................................................................................…….........……........ .....……...............……...... .................................................................................... .......................................................................................................... ........................................................... ...................................…….......................................... .........................................................................................................................................................................……............................……...........................................................................……...............................……................................................................. ................. ................... ...............……..................... ............................................................... ........................ ghi rõ họ và tên) ......................................... ......................…….........…….......................................................................................……................................... ............... Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình..............................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful