Mẫu : 03-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Châu, ngày……….. tháng……..năm 2010
***

GIẤY GIỚI THIỆU
quần chúng ưu tú vào Đảng
Kính gửi:

Chi bộ: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tôi là: Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1974
Vào Đảng ngày 03 tháng 02 năm 2002, chính thức ngày 03 tháng 02 năm 2003
Chức vụ trong Đảng hiện nay: Đảng viên, chính quyền: Phó trưởng khoa
Quê quán: Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng
Được chi bộ phân công (ngày 29 tháng 6 năm 2010) giáo dục, giúp đỡ quần chúng
Võ Viết Điền phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về
người phấn đấu vào Đảng như sau:
- Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: .....................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
- Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..
...........................................................................................................................……..

...........................................................................……. ...........................……..........................................…….......................................................................................................................................................................................…….................................... .............................................……...................................……..........…….................... ....... đề nghị kết nạp quần chúng Võ Viết Điền vào Đảng.................................................................……...............................................................……....................…….......................................……................... ............……................................... ............... ................................................................................... Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình................…….................................................................................... .............................................................................................................................................................. ................................................................................... ..... ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU (ký................... .................................................................................................................. ..............…….............................. ..................................................................Mẫu : 03-KNĐ ....................................... ..............................................................................................................……...............................................................................................................................................……..…….. ............................................ ....................... ................................................................................................ Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên...................................................................................................................……......................... ghi rõ họ và tên) ......……........................................................................................................................................................................................……..................................... tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét............................ ...........................................……............……................…….......................................................................... .................................……..........................................................................................................................……......... ........................................................................................................................................................................................ ................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................... .... .................................................. ..........................