P. 1
Mau 3-KND_Giay Gioi Thieu Nguoi Vao Dang

Mau 3-KND_Giay Gioi Thieu Nguoi Vao Dang

|Views: 3,584|Likes:
Được xuất bản bởinmhbg

More info:

Published by: nmhbg on Nov 14, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Mẫu : 03-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Châu, ngày……….. tháng……..năm 2010
***
GIẤY GIỚI THIỆU
quần chúng ưu tú và Đ!ng
Knh g!i: Chi bộ: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Tôi là: Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1974
Vào Đảng ngày 0 tháng 02 năm 2002! chính thức ngày 0 tháng 02 năm 200
Chức vụ trong Đảng hiện ny: Đ"ng #i$n, chính !"y#n: %h& trư'ng (h)*
$"% !"án: +, M*i Trung! huy-n Hi-. H/*! t0nh 12c 3i*ng
Đng sinh ho&t t&i chi bộ: Trường Đại học (iến trúc Đà Nẵng
Đ'(c chi bộ )h*n công +ngày 29 tháng 4 năm 2010, giáo -ục, gi.) /0 !"1n ch.ng
56 5iết Đi7n )h2n /2" vào Đảng3 ny 4in báo cáo v5i Chi bộ nh6ng v2n /# ch7 y8" v#
ng'9i )h2n /2" vào Đảng nh' s":
: V" #$ #%ch&
;h6ng /<c /i=m chính c1n l'" >: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
' Nh(ng ưu) *hu+,t -./0 ch1nh&
+V# )hAm ch2t chính trB3 /&o /ức, lCi sCng3 năng lDc công tác3 !"n hệ !"1n ch.ng,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
Mẫu : 03-KNĐ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@@??
ĐCi chi8" v5i ti%" ch"An và /i#" Eiện E8t n&) /ảng vi%n, tôi gi5i thiệ" v5i Chi bộ
4Fm 4Gt, /# nghB E8t n&) !"1n ch.ng 56 5iết Đi7n vào Đảng?
Tôi 4in chB" trách nhiệm tr'5c Đảng v# sD gi5i thiệ" c7 mHnh?
ĐẢNG VI2N GIỚI THIỆU
"#$, ghi %& h' (à t)n*

.......................……................................................……...................................................................................................................…….....................……................................................................................................................................................Mẫu : 03-KNĐ ........... .................................................................................................……................................................................... ............ Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.........................................................……...............……..................................................................................... ................................. ............................……........................... ......... đề nghị kết nạp quần chúng Võ Viết Điền vào Đảng....................................................... ..............................................................…….......................... Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên.............................……...................... ............................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ... .................................................................................................................................................…….................................……....................... ...........................……..................................................................................................... ................................................................................... ghi rõ họ và tên) .... ............................................................................................……..........................................................................................................................................................................................…….......................................................................................................…….................................................................................... . ........ .. ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU (ký...............................……................... ..............……........…….................................... ..................……....................…….............……. tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................……..............................................……........................................................................... ............................................................ .... ............................. .........................……........................ ......

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->