Đề bài

:
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành một xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Bài làm: I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người – một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn đối với thế giới, phản ánh khát vọng thời đại, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho các cán bộ Đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Ngay trong tác phẩm lí luận đầu tiên Người viết để huấn luyện người Việt Nam trẻ tuổi – cuốn Đường Kách Mệnh – vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng Người bàn về

1

thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc. Quan điểm Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh. đạo đức của nhân loại. 2. rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam bao gồm: a. II. cả phương Đông và phương Tây trong quá trình hoạt động đầy gian lao. Từ nội dung hẹp của các phạm trù đạo đức cũ. Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức 1. Trung với nước.vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969). tiến bộ. lâu dài. Trong Di Chúc thiêng liêng. hình thành và phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. khi nói về Đảng Bác cũng căn dặn Đảng phải coi trọng giáo dục. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề. đăng trên báo Nhân Dân là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng. hiếu với dân Đây là phẩm chất quan trọng nhất chi phối những phẩm chất khác. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. một cuộc đấu tranh rất phức tạp. cách mạng vượi qua những hạn chế của tư 2 . là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. gian khổ. quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. giải phóng con người. đạo đức là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. giải phóng giai cấp. Người mở rộng đưa vào đây một nội dung rất mới. Có thể nói. Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa.

liêm. kiệm. chính. giữ vững lập trường. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt là nhận rõ phải trái. “không xa xỉ. đạo đức truyền thống và nâng lên thành tư tưởng đạo đức mới mà tiêu biểu là từ trung với vua thành trung với nước. lao động có kế hoạch. chí công vô tư cũng là những khái niệm cũ trong đạo đức dân tộc: • Cần là siêng năng. b.…) của nước. bao nhiêu lợi ích dều vì dân. dân là chủ nhân của đất nước. Người cho rằng bao nhiêu quyền hạn đều là của nhân dân. chính. • Kiệm là tiết kiệm (tiết kiệm thời gian. 3 . không tham lam” tiền của. “Trung với nước. Phải “trong sạch. khó khăn nào cũng vượt qua. địa vị danh tiếng. Người nhấn mạnh: “Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng mới là người cán bộ chân chính. không hoang phí. không liên hoan. vì chủ nghĩa xã hội. của dân. có năng suất cao với tinh thấn tự lực cánh sinh.tận trung với nước tận hiếu với dân”. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh. kiệm. • Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. có hiệu quả. Cũng như trung. liêm. Cần.đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt mà còn lâu dài về sau. Xuất phát từ quan điểm như vậy nên hiếu trong tư tưởng của Người chính là “hiếu với dân”. nước ở đây là nước của nhân dân. suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc. chăm chỉ. chí công vô tư Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động vừa là định hướng chính trị . tiết kiệm công sức. không chè chén lu bù”. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. từ hiếu với cha mẹ thành hiếu với dân. hiếu với dân. hiếu cần. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.tưởng.

Trong Di Chúc. việc thiện nhỏ mấy cũng làm. đứng đắn. d. sống có tình có nghĩa Nếu như trung với nước hiếu với dân là phẩm chất của mỗi con người thì đây được coi là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người. • Chí công vô tư là công bằng. phải luôn nghiêm khắc với bản than nhưng rộng lượng với người khác. không dối trá. sôvanh. Người đưa ra một số yêu cầu: đối với mình – không được tư cao. Phải có tinh thần quốc tế trong sáng Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. không thiên tư. thiên vị. Người căn dặn: “Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. dân tộc. tư phụ. những người cùng khổ. kì thị chủng tộc. lên trước. đối với người – không nịnh người trên. Thương yêu con người. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới a. Trong cuộc sống đời thường. c. tự đại. Đối với việc – phải để công việc lên trên. biệt lập. công tâm. tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn tới tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Yêu thương con người trước hết là tình cảm dành cho những người bị áp bức. Yêu thương con người còn được thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với những người đồng chí xung quanh. hẹp hòi. làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước. Người cho rằng nếu tinh thần yêu nước không chân chính. thật thà. nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia. Nó bắt nguồn từ giai cấp công nhân.• Chính là thẳng thắn. 3. phải khiêm tốn học hỏi. không khinh người dưới. việc ác nhỏ mấy cũng tránh. bóc lột. Tinh thần quốc tế trong sáng thực chất là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. phải nêu gương đạo đức 4 . Nói đi đôi với làm.

mọi người vì mình. giữa cách mạng và phản cách mạng. Xây dựng đạo đức mới – đạo đức cách mạng trước hết phải được hình thành bằng việc giáo dục những phẩm chất. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ sẵn có trong mỗi con người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng. Nói đi đôi với lám đối lập hoàn toàn với thói đạo đức giả của giai cấp bóc lột. ngành nghề. sống theo phương châm mình vì mọi người.… Xây phải đi đôi với chống với việc loại bỏ cái sai. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương về đạo đức. Xây đi đôi với chống Để xây dựng một nền đạo đức mới cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. các điển hình tiêu biểu. phải tuyên truyền vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sự lành mạnh.Nói phải đi đôi với làm được coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. cái xấu. c. rèn luyện bền bỉ trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. chống nhằm mục đích xây. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: “Đạo đức cách 5 . cái vô đạo đức trong đời sống hàng ngày. Việc giáo dục đạo đức phải được tiến hành phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. những chuẩn mực đạo đức mới. trong sạch về đạo đức. Đây thực sự là một cuộc chiến khổng lồ giữa tiến bộ và lạc hậu. giai cấp. b. nói một đằng làm một nẻo thậm chí không làm. muốn xây phải chống. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến đấu này điều quan trọng là phải phát hiện sớm. cán bộ đảng viên đi trước làng nước theo sau. cổ vũ người tốt việc tốt. phù hợp với từng lứa tuổi.

Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng. khiêm tốn”. vàng càng luyện càng trong”. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. với người. lùi bước. như ngọn của sông. không kiêu ngạo. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Với mỗi người. Người viết: “Cũng như sông có nguồn mới có nước. lối sống trong những năm đổi mới 6 . Cây phải có gốc. Người viết: “có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn. khi gặp thuận lợi thành công vẫn giữ tinh thần gian khổ. nhưng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. coi nhẹ mặt tài. Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình. Nó do đấu tranh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong công cuộc đổi mới 1. Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách của một người cách mệnh” trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức. không công thần. Người cách mạng phải có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. III. không quan liêu. gian khổ. không có gốc thì cây héo. trong tác phẩm Đường Kách Mệnh. Thực trạng đạo đức. với việc. Tại sao “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”? Từ rất sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Quan điểm Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đạo đức. “lo hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ không lo kèn cựa về mặt hưởng thụ. 4. không hủ hóa”. vui sau thiên hạ”.mạng không phải trên trời sa xuống. Cho nên đức là gốc nhưng tài và đức phải kết hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. suối. chất phác. như gốc của cây. mới “lo trước thiên hạ. không có nguồn thì sông cạn. Theo Hồ Chí Minh. thất bại không rụt rè.

Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xã hội. sự đụng độ giữa kinh tế thị trường và các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng trở thành một vấn đề nan giải. Đó là. chính sách làm trong sạch đội ngũ cán 7 . Đó là sự kích thích lòng tham lợi dẫn đến khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. hành chính bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. lập nghiệp. tự chịu trách nhiệm. giữ chữ tín trong trao đổi và quan tâm đến sự phát triển chung của toàn xã hội. Con người tham gia vào hoạt động kinh tế thị trường với nhân cách độc lập. Ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với đạo đức là một hiện tượng hết sức phức tạp. Kinh tế thị trường dễ nảy sinh những tệ nạn xã hội: tham những. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu. tự do. tạo điều kiện cho sự phát triển con người về mọi mặt trong đó có đạo đức. tính năng động sáng tạo trong lập thân. bạo lực. lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý. Tham gia vào kinh tế thị trường. tự chủ. Kinh tế thị trường còn kích thích chủ nghĩa thực dụng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và các cơ quan nhà nước Quán triệt những nguyên tắc xây dựng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.Hiện nay đất nước đang tiến hành đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. tội phạm. sức lực của người lao động. chủ nghĩa cá nhân cực đoan. có quyền bình đẳng trong cạnh tranh. con người có điều kiện phát triển nhân cách cá nhân: tính quyết đoán. nâng cao tổng công lợi xã hội. sự phân hoá giàu nghèo một cách sâu sắc. Đặc biệt. cơ chế thị trường cũng gây ra hàng loạt những hiện tượng tiêu cực đối với đạo đức và tiến bộ xã hội. 2. Đảng đã và đang đưa ra nhiều đường lối. có thể khái quát mặt tích cực và tiêu cực như sau: • Về mặt tích cực: Cơ chế thị trường kích thích sự phát triển kinh tế. tư đó làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn xã hội. • Về mặt tiêu cực: Bên cạnh những mặt tích cực. trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm.

sinh hoạt thường nhật của mình dù mỗi người có mỗi hoàn cảnh. Nội dung định hướng của đại hội là trong quá trình học tập. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. huyện Nam Đàn. cuộc sống. chương trình “người tốt việc tốt” trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. văn hoá. xã hội Đảng. Bản thân tôi là người đâu tiên trong BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã về vận động gia đình nuôi heo nhựa và làm hũ gạo đầu tiên”. quy tắc. các chị lại tập trung mở ống tiết kiệm tại nhà văn hóa xã. các cơ quan nhà nước cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng nền đạo đức mới trong công cuộc đổi mới như cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với họ. tỉnh Nghệ An. cho biết: “Khi cuộc vận động được triển khai ở xã.bộ đảng viên. cuộc thi “kể chuyện Bác Hồ”.. Giờ đã thành lệ. kim chỉ nam cho hành động. các tổ chức xã hội hay mỗi công dân đều phải làm theo quy luật. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của các cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những điều nhỏ nhất. gắn liền với cuộc sống. hoạn nạn thì hỗ 8 .. việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là điều gì lớn lao.… 3. lao động nghỉ ngơi. vui chơi giải trí. hàng tháng vào trưa 14. xây dựng các chính sách kinh tế. nếu gia đình nào gặp khó khăn. Đại hội VII (6/1991) của Đảng đã định hướng rằng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đạo đức. rồi thống nhất xét cho hội viên vay không tính lãi. Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên.” Đó lời tâm sự chung của những con người bình dị của những cá nhân. tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua. công việc khác nhau… Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1957). xa xôi. Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện quan trọng của các đại hội Đảng và các Hội nghị trung ương. tư tưởng. nhà nước. các mẹ. quy phạm xã hội. chúng tôi đã tổ chức hội nghị bàn bạc dân chủ và quyết định đăng ký hưởng ứng và thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy. xã hội lấy chủ nghĩa Mác – Lênin. trừu tượng mà đó là những công việc bình dị.… Ngoài ra. văn hoá.

luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ thì con cháu.. có sức sống mạnh mẽ và có giá trị lâu bền bởi đó là sự thống nhất giữa lời nói. 3 người xin nghỉ. Hà Nội). Đến nay. Cầu Đơ (Hà Đông). tư tưởng và hành động. Bãi xe đã tạo công ăn việc làm cho 16 cựu chiến binh và 48 hộ lao động ở địa phương với mức lương thấp nhất là 2. 9 . Năm 2002.000 đồng và 61kg gạo. doanh thu của toàn bến xe hàng năm hơn 1 tỷ đồng. kết quả xây dựng hũ gạo tình nghĩa.5 triệu đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thốn hào hứng nói: “Là Bộ đội Cụ Hồ. bị thương ở chiến trường Đông Nam bộ vào năm 1968. Đến nay. từ bài viết đầu tiên trong tác phẩm Đường Kách Mệnh đến bản Di Chúc cuối cùng.755. để hình thành bến đỗ xe. ông và 8 người trong nhóm đã bỏ công sức san lấp hơn 900m² bãi lầy. dù ở những thời điểm lịch sử nào thì tư tưởng của Người vẫn có giá trị thuyết phục rất cao. Kết luận Tóm lại. coi đó là một trong những nguyên tắc hoạt động cách mạng nói chung và người cách mạng nói riêng.. Ông Nguyễn Văn Thốn là thương binh 3/4. hàng tháng số lượt xe ô tô được trông giữ lên hơn 400 xe và hàng ngàn xe máy. đưa đạo đức cách mạng vào chính sự nghiệp cách mạng.400m². ông đề xuất xây dựng mô hình bến xe tĩnh tại khu vực bãi Sậy. Nhận nhiệm vụ... cùng số vốn 3 triệu đồng tiếp tục bỏ công sức để làm hạ tầng bãi xe.trợ không hoàn lại. nhân dân mới tin tưởng ở mình”. để giúp hội phát triển kinh tế. ống tiền tiết kiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên đã có 100% hội viên tham gia với tổng số tiền quyên góp được là 7. ông và 5 người nữa. bãi xe có diện tích 8. Thấy khó khăn.. IV. Hiện ông đang là Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Hà Cầu (Hà Đông. Người đặt vấn đề đạo đức cách mạng từ lĩnh vực lý luận sang vấn đề thực tiễn..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times