Đề bài

:
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành một xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Bài làm: I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người – một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn đối với thế giới, phản ánh khát vọng thời đại, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho các cán bộ Đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Ngay trong tác phẩm lí luận đầu tiên Người viết để huấn luyện người Việt Nam trẻ tuổi – cuốn Đường Kách Mệnh – vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng Người bàn về

1

cả phương Đông và phương Tây trong quá trình hoạt động đầy gian lao. là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề. rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Trung với nước. đạo đức của nhân loại. Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức 1. một cuộc đấu tranh rất phức tạp. Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. đạo đức là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. II. quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. gian khổ. Có thể nói. hiếu với dân Đây là phẩm chất quan trọng nhất chi phối những phẩm chất khác. 2. đăng trên báo Nhân Dân là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng. cách mạng vượi qua những hạn chế của tư 2 . Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa. giải phóng giai cấp. Người mở rộng đưa vào đây một nội dung rất mới. hình thành và phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. khi nói về Đảng Bác cũng căn dặn Đảng phải coi trọng giáo dục. lâu dài. Từ nội dung hẹp của các phạm trù đạo đức cũ. Trong Di Chúc thiêng liêng. Quan điểm Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc. giải phóng con người.vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969). những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam bao gồm: a. tiến bộ.

tận trung với nước tận hiếu với dân”.đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt mà còn lâu dài về sau. 3 . liêm. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động vừa là định hướng chính trị . “không xa xỉ. khó khăn nào cũng vượt qua. Phải “trong sạch.tưởng. kiệm. không liên hoan. chí công vô tư cũng là những khái niệm cũ trong đạo đức dân tộc: • Cần là siêng năng. của dân. chính. “Trung với nước. nước ở đây là nước của nhân dân. b.…) của nước. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần. kiệm. hiếu cần. Người cho rằng bao nhiêu quyền hạn đều là của nhân dân. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. đạo đức truyền thống và nâng lên thành tư tưởng đạo đức mới mà tiêu biểu là từ trung với vua thành trung với nước. có hiệu quả. chăm chỉ. bao nhiêu lợi ích dều vì dân. Cũng như trung. • Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. liêm. • Kiệm là tiết kiệm (tiết kiệm thời gian. chí công vô tư Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người. từ hiếu với cha mẹ thành hiếu với dân. suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc. vì chủ nghĩa xã hội. chính. không tham lam” tiền của. Xuất phát từ quan điểm như vậy nên hiếu trong tư tưởng của Người chính là “hiếu với dân”. lao động có kế hoạch. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. có năng suất cao với tinh thấn tự lực cánh sinh. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Người nhấn mạnh: “Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng mới là người cán bộ chân chính. giữ vững lập trường. không hoang phí. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt là nhận rõ phải trái. tiết kiệm công sức. hiếu với dân. dân là chủ nhân của đất nước. không chè chén lu bù”. địa vị danh tiếng.

Trong Di Chúc.• Chính là thẳng thắn. Nó bắt nguồn từ giai cấp công nhân. công tâm. biệt lập. Phải có tinh thần quốc tế trong sáng Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. việc thiện nhỏ mấy cũng làm. đối với người – không nịnh người trên. không khinh người dưới. việc ác nhỏ mấy cũng tránh. Yêu thương con người còn được thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với những người đồng chí xung quanh. Tinh thần quốc tế trong sáng thực chất là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. đứng đắn. c. làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước. sôvanh. không dối trá. lên trước. thật thà. 3. Người đưa ra một số yêu cầu: đối với mình – không được tư cao. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới a. tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn tới tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. • Chí công vô tư là công bằng. phải nêu gương đạo đức 4 . phải luôn nghiêm khắc với bản than nhưng rộng lượng với người khác. kì thị chủng tộc. phải khiêm tốn học hỏi. Người căn dặn: “Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. thiên vị. Yêu thương con người trước hết là tình cảm dành cho những người bị áp bức. Người cho rằng nếu tinh thần yêu nước không chân chính. bóc lột. không thiên tư. những người cùng khổ. d. dân tộc. Thương yêu con người. tư phụ. Trong cuộc sống đời thường. tự đại. Đối với việc – phải để công việc lên trên. hẹp hòi. Nói đi đôi với làm. sống có tình có nghĩa Nếu như trung với nước hiếu với dân là phẩm chất của mỗi con người thì đây được coi là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người. nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia.

rèn luyện bền bỉ trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. trong sạch về đạo đức. mọi người vì mình. Việc giáo dục đạo đức phải được tiến hành phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. nói một đằng làm một nẻo thậm chí không làm.Nói phải đi đôi với làm được coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. phù hợp với từng lứa tuổi. Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông. muốn xây phải chống. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ sẵn có trong mỗi con người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: “Đạo đức cách 5 . chống nhằm mục đích xây. Đây thực sự là một cuộc chiến khổng lồ giữa tiến bộ và lạc hậu. cái xấu. những chuẩn mực đạo đức mới. cổ vũ người tốt việc tốt. Xây dựng đạo đức mới – đạo đức cách mạng trước hết phải được hình thành bằng việc giáo dục những phẩm chất. ngành nghề. giai cấp.… Xây phải đi đôi với chống với việc loại bỏ cái sai. Xây đi đôi với chống Để xây dựng một nền đạo đức mới cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. cái vô đạo đức trong đời sống hàng ngày. các điển hình tiêu biểu. b. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương về đạo đức. Nói đi đôi với lám đối lập hoàn toàn với thói đạo đức giả của giai cấp bóc lột. giữa cách mạng và phản cách mạng. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến đấu này điều quan trọng là phải phát hiện sớm. sống theo phương châm mình vì mọi người. c. cán bộ đảng viên đi trước làng nước theo sau. phải tuyên truyền vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sự lành mạnh.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong công cuộc đổi mới 1. đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. vàng càng luyện càng trong”. như ngọn của sông. Tại sao “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”? Từ rất sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Cho nên đức là gốc nhưng tài và đức phải kết hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. suối. 4. với người. lùi bước. Cây phải có gốc. III. lối sống trong những năm đổi mới 6 . Người viết: “có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn. Quan điểm Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đạo đức. Nó do đấu tranh. gian khổ. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng. Với mỗi người. Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách của một người cách mệnh” trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức. chất phác. thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình. không có gốc thì cây héo. thất bại không rụt rè. “lo hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ không lo kèn cựa về mặt hưởng thụ. nhưng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. không công thần. không kiêu ngạo. mới “lo trước thiên hạ. không hủ hóa”. Người viết: “Cũng như sông có nguồn mới có nước. như gốc của cây. Thực trạng đạo đức. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. coi nhẹ mặt tài.mạng không phải trên trời sa xuống. không quan liêu. vui sau thiên hạ”. Theo Hồ Chí Minh. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Người cách mạng phải có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. trong tác phẩm Đường Kách Mệnh. với việc. không có nguồn thì sông cạn. Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. khi gặp thuận lợi thành công vẫn giữ tinh thần gian khổ. khiêm tốn”.

Kinh tế thị trường còn kích thích chủ nghĩa thực dụng. sức lực của người lao động. lập nghiệp. • Về mặt tiêu cực: Bên cạnh những mặt tích cực. chính sách làm trong sạch đội ngũ cán 7 . tư đó làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn xã hội. 2. sự đụng độ giữa kinh tế thị trường và các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng trở thành một vấn đề nan giải. sự phân hoá giàu nghèo một cách sâu sắc. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và các cơ quan nhà nước Quán triệt những nguyên tắc xây dựng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. tự chủ. lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý. Ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với đạo đức là một hiện tượng hết sức phức tạp. giữ chữ tín trong trao đổi và quan tâm đến sự phát triển chung của toàn xã hội. tự do. Tham gia vào kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường dễ nảy sinh những tệ nạn xã hội: tham những. tạo điều kiện cho sự phát triển con người về mọi mặt trong đó có đạo đức. Đặc biệt. tự chịu trách nhiệm. Đảng đã và đang đưa ra nhiều đường lối. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu. cơ chế thị trường cũng gây ra hàng loạt những hiện tượng tiêu cực đối với đạo đức và tiến bộ xã hội. Con người tham gia vào hoạt động kinh tế thị trường với nhân cách độc lập. nâng cao tổng công lợi xã hội. Đó là sự kích thích lòng tham lợi dẫn đến khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. con người có điều kiện phát triển nhân cách cá nhân: tính quyết đoán. tội phạm. tính năng động sáng tạo trong lập thân. có thể khái quát mặt tích cực và tiêu cực như sau: • Về mặt tích cực: Cơ chế thị trường kích thích sự phát triển kinh tế.Hiện nay đất nước đang tiến hành đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là. bạo lực. chủ nghĩa cá nhân cực đoan. có quyền bình đẳng trong cạnh tranh. trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xã hội. hành chính bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

gắn liền với cuộc sống. trừu tượng mà đó là những công việc bình dị. xã hội lấy chủ nghĩa Mác – Lênin. Giờ đã thành lệ. văn hoá. vui chơi giải trí. văn hoá. xã hội Đảng. lao động nghỉ ngơi. các chị lại tập trung mở ống tiết kiệm tại nhà văn hóa xã. cho biết: “Khi cuộc vận động được triển khai ở xã. các tổ chức xã hội hay mỗi công dân đều phải làm theo quy luật. công việc khác nhau… Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1957). quy tắc. Nội dung định hướng của đại hội là trong quá trình học tập. cuộc thi “kể chuyện Bác Hồ”.bộ đảng viên. các cơ quan nhà nước cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng nền đạo đức mới trong công cuộc đổi mới như cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. rồi thống nhất xét cho hội viên vay không tính lãi. Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện quan trọng của các đại hội Đảng và các Hội nghị trung ương.. huyện Nam Đàn. tỉnh Nghệ An. Đại hội VII (6/1991) của Đảng đã định hướng rằng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đạo đức. chúng tôi đã tổ chức hội nghị bàn bạc dân chủ và quyết định đăng ký hưởng ứng và thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy. chương trình “người tốt việc tốt” trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. nhà nước. nếu gia đình nào gặp khó khăn.. Với họ. kim chỉ nam cho hành động. các mẹ. cuộc sống. sinh hoạt thường nhật của mình dù mỗi người có mỗi hoàn cảnh. xa xôi. quy phạm xã hội. Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên.… 3. việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là điều gì lớn lao. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của các cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những điều nhỏ nhất.… Ngoài ra.” Đó lời tâm sự chung của những con người bình dị của những cá nhân. hàng tháng vào trưa 14. hoạn nạn thì hỗ 8 . Bản thân tôi là người đâu tiên trong BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã về vận động gia đình nuôi heo nhựa và làm hũ gạo đầu tiên”. tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua. xây dựng các chính sách kinh tế. tư tưởng.

ông và 8 người trong nhóm đã bỏ công sức san lấp hơn 900m² bãi lầy... ống tiền tiết kiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên đã có 100% hội viên tham gia với tổng số tiền quyên góp được là 7. có sức sống mạnh mẽ và có giá trị lâu bền bởi đó là sự thống nhất giữa lời nói. ông và 5 người nữa. Năm 2002. hàng tháng số lượt xe ô tô được trông giữ lên hơn 400 xe và hàng ngàn xe máy. bị thương ở chiến trường Đông Nam bộ vào năm 1968.755. coi đó là một trong những nguyên tắc hoạt động cách mạng nói chung và người cách mạng nói riêng. doanh thu của toàn bến xe hàng năm hơn 1 tỷ đồng. để giúp hội phát triển kinh tế.5 triệu đồng. dù ở những thời điểm lịch sử nào thì tư tưởng của Người vẫn có giá trị thuyết phục rất cao.. Cầu Đơ (Hà Đông). nhân dân mới tin tưởng ở mình”.. cùng số vốn 3 triệu đồng tiếp tục bỏ công sức để làm hạ tầng bãi xe. Hà Nội). Thấy khó khăn.. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thốn hào hứng nói: “Là Bộ đội Cụ Hồ. ông đề xuất xây dựng mô hình bến xe tĩnh tại khu vực bãi Sậy. tư tưởng và hành động.trợ không hoàn lại. Kết luận Tóm lại. Hiện ông đang là Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Hà Cầu (Hà Đông.400m². Ông Nguyễn Văn Thốn là thương binh 3/4. Bãi xe đã tạo công ăn việc làm cho 16 cựu chiến binh và 48 hộ lao động ở địa phương với mức lương thấp nhất là 2. Người đặt vấn đề đạo đức cách mạng từ lĩnh vực lý luận sang vấn đề thực tiễn. để hình thành bến đỗ xe. bãi xe có diện tích 8. luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ thì con cháu. 9 . Nhận nhiệm vụ.000 đồng và 61kg gạo. IV. Đến nay. từ bài viết đầu tiên trong tác phẩm Đường Kách Mệnh đến bản Di Chúc cuối cùng. kết quả xây dựng hũ gạo tình nghĩa. 3 người xin nghỉ.. Đến nay. đưa đạo đức cách mạng vào chính sự nghiệp cách mạng.