P. 1
Giao an PHU DAO LOP 12 Vat Ly

Giao an PHU DAO LOP 12 Vat Ly

4.0

|Views: 2,430|Likes:
Được xuất bản bởinoname_09

More info:

Published by: noname_09 on Nov 17, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản

Tiết: 04 ۩ Ngày soạn : 09/08/2009 .
BÀ T!"
Ch# đ$ : %&' ()*G (I+U ,'À - C'* ./C .0 1' -
2 3ụ4 ti56 b7i h84 : Qua bài ôn tập học sinh cần đạt .
1) Kiến thức: H n!" ch!c #$ thuy%t &' (ao đ)ng đi'u hoà :
* +ần s, - tần s, g.c- chu /0- bi1u th2c &ận t,c- gia t,c .
* 3h45ng t67nh (ao đ)ng đi'u hoà 8 pha (ao đ)ng .
2) Kĩ năng :
9 +: ph45ng t67nh (ao đ)ng đi'u hoà nhận bi%t $ ngh;a c<c đại #4=ng .
9 >ập đ4=c ph45ng t67nh (ao đ)ng đi'u hoà c?a con #!c #@ Ao .
9 +Bnh đ4=c nCng #4=ng c?a con #!c .
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV C7 ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: ;n đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84 -
P56 4Q6 báo 4áo sM sN R
9 NDu c<c b4Ec #ập ph45ng t67nh (ao đ)ng
đi'u hoà F
* >Ep t64Gng b<o c<o .
9 H #Dn bHng t6H #Ii .
,oạt đ=n> 2: TSm tTt lU th6@ết:
J: K<c pt c?a (đđh con #!c #@ Ao F
H : #i đ) A L M
Nận t,c & L F
Jia t,c a L F
J:Khu /7 c?a con #!c #@ Ao F con #!c đ5n F
H:M
JN : Nhận AOt &à /%t #uận .
H : +i%p thu .
TSm tTt lU th6@ết:
PCá4 phVơn> t9:nh 4#L ?đđh 4on lT4 lW
Xo:
* >i đ) : A L QcosR ω t 9 ϕ S
* &ận t,c : & L *ω QsinRω t 9 ϕ S
* Jia t,c: a L * ω
2
QcosRω t 9 ϕ S
* Khu /0 :
k
m
T π
ω
π
2
2
· ·
* tần s, :
T
f
T
·
* K5 nCng : UL T/2 /Q
2
,oạt đ=n> Y: Baøi taäp :
J: đọc đ' &à t." t!t
Hướng dẫn :
* +: pt đ' cho A<c đVnh Q- ω - W F
* H : X<c đVnh Q- ω - W F
B7i tập :
Yài tập T: Kho (đđh A L Z cosZπ t Rc"S
aS A<c đVnh Q - ω -W F
bS A<c đVnh A &à & #[c t L \s
Giải
+a c. : A L Z cosZπ t Rc"S
o s<nh &Ei pt t]ng ^u<t ta đ4=c
Q L Z c"
ω L Z π 6a(/s ⇒
2
2
f Hz
ω
π
· ·
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
J:>[c t L \s đ1 A<c đVnh A ta #à" g7 F
H: +hay t &ào pt #i đ).
J: _1 A<c đVnh & ta #à" g7 F
H:+hay &ào pt &ận t,c .
J:Jọi H đ. #Dn t67nh bày
J:đọc &à t." t!t đ'
J: _1 &i%t pt t64Ec h%t cần #à" g7 F
H:Khọn h` t6ac tọa đ) - chi'u (45ng .
J: Khọn h` t6ac tọa đ) nh4 th% nào F
H:M
J: Y4Ec ti%p thbo #à" g7 F
H:+Bnh ω - Q
J: Nậy b" hcy tBnh ω - Q .
J:Jọi học sinh /h<c thdc hi`n ceu b
ϕ L π /2
bS >[c t L \s
ta c. : A
t
L ZKosZπ .\ L Zc"
&
t
L * ω QsinRZπ t S Rc"/sS
L *Z.Zπ sinR Zπ .\ S L 0
Yài tập 2: Kon #!c #@ Ao c. " L 0-Z /g -
f L Z0 N/"./Oo &`t #`ch /hgi N+KY thH
nhh.
aS >ập ph45ng t67nh #i đ) n%u chọn tL 0 #[c
thHF
bS +Bnh c5 nCng UF
JiHi :
aS Khọn t6ac iA t6jng ph45ng (ao đ)ng -
g.c i tại N+KY . Khi'u R9S #à chi'u /Oo &ật
⇒pt c. (ạng :
A L Q cosR ω t 9 ϕ S
+a c. :
cm
v
x A
s rad
m
k
8
/ T0
2
2
0 2
0
· + ·
· ·
ω
ω
fhi tL0 ⇒ A L A
o
L 8 c"
& L &
o
L 0
⇒Q cosϕ L 8
* ω Qsinϕ L0
⇒ϕ L 0
Nậy A L 8 cosRT0tS c"
bSK5 nCng:
U L kfQ
2
L k.Z0.R8.T0
*2
S
2
L T2-8 l
,oạt đ=n> 4 : T9ả lZi phiế6 h84 tập
",[E ,\C T!"
Keu T : 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
S Rc"8 sS . YiDn
đ) c?a (ao đ)ng #à
Q . m" Y. mc" K . T0" n . T0c" .
Keu 2 : 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.+ần s,
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
g.c c?a (ao đ)ng
Q . T0
π
R6a(/sS Y. T0R6a(S K . T0
π
R6a(S n .
π
R6a(/sS .
Keu o : 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.+ần s,
c?a (ao đ)ng #à
Q . \RHpS Y. T0RHpS K . T0
π
RHpS n .
π
RHpS .
Keu Z: 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.Khu
/0 c?a (ao đ)ng #à
Q . \RsS Y. 0-2RsS K . T0RsS n . ZRsS .
Keu \: 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L msinRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.>i đ)
c?a giao đ)ng /hi
pha (ao đ)ng bqng *o0
0
#à :
Q . oc" Y. mc" K . *oc" n .*mc" .
Keu m : r)t con #!c (ao đ)ng &Ei biDn đ) Q L 8 c" - chu /0 0-\ RsS . fh,i #4=ng ^uH nsng
#à 0-Z /g .JB< t6V
cdc đại c?a #dc đàn hti t<c (ang &ào ^uH nsng #à :
Q . 20RNS Y. o0RNS K .T0RNS n .\RNS .
,oạt đ=n> ] : CB*G C^ I V!* %_*G `[* T,aC (b ,\C -
* N!" &ung công th2c &' (đđh - nhE c<ch giHi cho t:ng #oại bài tập
9 Yài tập A<c đVnh Q - ω - ϕ
P Yi%n đ]i đ4a pt &' (ạng A L QcosR ω t 9 ϕ S
P o s<nh &Ei pt t]ng ^u<t ⇒Q- ω -ϕ
9 Yài tập &i%t pt (ao đ)ng
PKhọn t6ac tọa đ) - g.c thIi gian
P +Bnh Q- ω -ϕ
P+hay &ào pt t]ng ^u<t
* >à" thD" c<c bài tập &' nhà Y+
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - # - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
Tiết: 0f Ngày soạn : T\/08/2009
BÀ T!"
Ch# đ$ : C'* ./C (g*
2 3ụ4 ti56 b7i h84: Qua bài ôn tập học sinh cần đạt .
1) Kiến thức: N!" &ung c<c đsc t64ng c?a con đ5n: chu /0- tần s, -&ận t,c- #dc cCng (ey .
2) Kĩ năng: Nận (ang c<c công th2c #uy`n /v nCng #à" bài tập &' con #!c đ5n.
h "hVơn> tiin >iản> ?ạ@ :
• JN : Khuwn bV phi%u học tập - c<c bài to<n c5 bHn &' con #!c đ5n .
• H : xn tập c<c /i%n th2c #iDn ^uan con #!c đ5n - (ao đ)ng đi'u hoà .
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV C7 ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: jn đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84-
P56 4Q6 báo 4áo sM sN R * >Ep t64Gng b<o c<o .
,oạt đ=n> 2: TSm tTt lU th6@ết
JN : >dc hti phac c. bi1u th2c ntn F
H : 3h<t bi1u $ /i%n .
JN : 3h45ng t67nh (đ)ng c?a con #!c đ5n F
H : +hành #ập nhanh F
JN : Khu /0- tần s,- tần s, g.c c?a con #!c F
H : 3h<t bi1u .
JN : Yi1u th2c &ận t,c c?a con #!c đ5n .
H : 3h<t bi1u - &i%t công th2c .
Tkm tTt lU th6@ết
Con lT4 đơn :
T. >dc hti phac :
y L 3
t
L * 3 sinα L *"gsinα . y L *
mg
.s
l
. s : iQ : >i đ) c?a &ật /hgi +NKY.
. # : chi'u (ài (ey t6bo.
. " : fh,i #4=ng &ật nsng
2. K<c ph45ng t67nh :
9 3t &i phen sz L * ω
2
s hay α z L * ω
2
α .
9 >i đ) g: α L α
o
cos Rω t 9 ϕ S
>i đ) g.c Rα
o
≤ T0
o
S
s L
o
cosRω t 9 ϕ S : >i đ) thbo cung #`ch.
9 +ần s, g.c ω L
g
l
8 Khu /0 :
l
T 2
g
· π
.
L l α &à
o
L lα
o
. NEi α - α
o
R6a(S
o. Nận t,c : fhi ^ua #i đ) b{t /0
&
2
L 2g# Rcosα * cosα
o
S
Qua N+KY: α L 0
&
"aA
L
o
2gl(1 cos ) − α
N%u α
o
≤ T0
o
th7 T * cosα
o
L
2
o
2
α
⇒ . &
"aA
L α
o
.
gl
L ω s
o
.
T9VZn>: THPT Quang Trung - $ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
JN : Yi1u th2c tBnh #dc cCng c?a con #!c F
H : uy ngh; t6H #Ii .
JN : NCng #4=ng c?a con #!c c. bHo toàn
/hông F
H : Ni%t bi1u th2c &à /%t #uận .
& L | L ω
o
cos Rω t 9 ϕ S.
Z. 2c cCng (ey:
+ L "g Ro cos α * 2 cosα
o
S
Qua N+KY: α L 0 ⇒ +
"aA
L "g R o*
2cosα
o
S
Qua biDn : α L t α
o
⇒+
"in
L "g cos α
o
.
N%u α
o
≤ T0
o
:
T* cosα
o
L
2
2 max o
2
o
min
T mg(1 )
2
T mg(1 )
2
¹ · + α
α ¹

'
α
· −
¹
¹
\. NCng #4=ng (ao đ)ng:
U L
2 2 2
o o
1 1mg
m S S
2 2 l
ω ·
,oạt đ=n> Y: B7i tập
J:_ọc &à t." t!t đ'
J : >à" th% nào đ1 bi%t đtng ht chạy nhanh
hay chậ" F
+a AOt Ab" chu /0 tCng hay giH" - "u,n
&ậy th7
+
T
L F +
2
L F
+Bnh +
T
F tBnh +
2
F
∆ + L F
Khu /0 tCng hay giH" F &7 sao F
Nậy đtng ht chạy nhanh hay chậ" F
_ọc &à t." t!t L} giHi chọn đ<p s, đ[ng .
Ji<o &iDn nhận AOt &à /%t #uận .
B7i tập
B7i 1 : Kon #!c đ5n chạy đ[ng giI G "st
đ{t . Hgi G đ) cao hL\/" đtng ht chạy
nhanh hay chậ" - "~i ngày đD" #à bao
nhiDu
JiHi
Khu /0 G "st đ{t

0
2
g
l
T π ·
G đ) cao h
h
g
l
T π 2
2
·
+• s, :

,
_

¸
¸
+ ·
+ · ·
R
T T
R g
g
T
T
h
T
T
T
T
T 2
0
T
2
_) bi%n thiDn chu /0
∆ + L +
2
€+
T
L+
T
h/• } 0
⇒đtng ht chạy chậ"
+hIi gian chậ" sau ")t ngày đD"
∆ t Lt/+
T
.∆ +
B7i 2 : r)t con #!c c. đô (ài #
T
(ao đ)ng
&Ei chu /0 +
T
L T-\ s . r)t con #!c /h<c đ)
(ài #
2
- (ao đ)ng &Ei
T9VZn>: THPT Quang Trung - % - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
chu /0 +
2
L 2 s-+Bnh chu /0 con #!c c. đ)
(ài #
T
9 #
2
#à :
L Z-\ s b o-\ s 4 \-\ s ? 2-\ s
,oạt đ=n> 4: T9ả lZi phiế6 h84 tập -
JN : _' nghV đọc đ' &à đ4a 6a c<ch giHi .
Ji<o &iDn đ' nghV L} +hHo #uận nh." &à
ph<t bi1u $ /i%n .
H : +hHo #uận nh." &à ph<t bi1u $ /i%n .
JN : Nhận AOt &à h4Eng (‚n c<ch giHi tEi
đ<p s, .
"hiế6 h84 tập -
Cl6 1: +ại ")t n5i c. hai con #!c đ5n đang
(ao đ)ng &Ei biDn đ) nhg . +6ong cjng ")t
/hoHng thIi gian - ng4Ii ta th{y con #!c th2
nh{t thdc hi`n Z (ao đ)ng - con #!c th2 hai
thdc hi`n đ4=c \ (ao đ)ng . +]ng chi'u (ài
c?a hai con #!c #à TmZ c" . Khi'u (ài c?a
"~i con #!c #ần #4=t #à
L #
T
L T00 " 8 #
2
L m-Z " b #
T
L mZ c" 8 #
2
L
m-Z "
4 #
T
L T-00 " 8 #
2
L mZ c" ? #
T
L mZ c" 8 #
2
L T00 c"
Cl6 2 : r)t con #!c c. chi'u (ài T " - &ật
nsng c. /h,i #4=ng T00 ga" . fOo con #!c
/hgi &V t6B cen bqng g.c ban đầu
0
0
m α ·
- 6ti
thH /hông &ận t,c ban đầu . >dc cCng cdc
đại &à cdc ti1u c?a con #!c #à :
L
T- 0TR S
0- 99R S
Max
Min
T N
T N
· ¹
'
·
¹
b
T- 0TR S
0- 02R S
Max
Min
T N
T N
· ¹
'
·
¹
4
ƒ- 0TR S
0- 99R S
Max
Min
T N
T N
· ¹
'
·
¹
?
T0R S
9- 9R S
Max
Min
T N
T N
· ¹
'
·
¹
Cl6 Y : r)t con #!c c. chi'u (ài T " - &ật
nsng c. /h,i #4=ng T00 ga" . fOo con #!c
/hgi &V t6B cen bqng g.c ban đầu
0
0
m α ·
- 6ti
thH /hông &ận t,c ban đầu . +Bnh &ận t,c cdc
đại c?a con #!c #à :
L o2 Rc"/sS b2\Rc"/sS 4 Z\Rc"/sS ?
m0Rc"/sS
Cl6 4 : Khu /0 (ao đ)ng đi'u h@a c?a con
#!c đ5n /hông pha thu)c &ào:
Q. fh,i #4=ng ^uH nsng Y. Jia t,c t6ọng
T9VZn>: THPT Quang Trung - & - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
t64Ing
K. Khi'u (ài (ey t6bo n. N; đ) đVa #$
,oạt đ=n> ]: CB*G C^ I V!* %_*G `[* T,aC (b ,\C -
JN : +]ng /%t bài học &' n)i (ung chBnh .
H : +i%p thu $ /i%n .
_' nghV học sinh #à" c<c bài tập &' nhà t6ong s<ch bài tập .
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T6Qn 0Y
C,Em (no: C'* ./C .0 1' T,p*G (a*G
&- 3ụ4 ti56
1' ( )iến thức
- Bài tập về dao !ng c"a con l#c l$ xo%
- Bài tập về kh&o s't ())H về m*t !ng h+c và !ng l,c h+c%
2' ( )ĩ năng'
- Bi-t ph.n t/ch0 nhận d1ng c'c 2ài to'n x'c 3nh c'c d4 ki5n và c'c 1i l67ng c8n t9m%
- Bi-t l,a ch+n c'c ph6:ng ph'p ph; h7p < gi&i c'c 2ài to'n c= th<%
B-qn tập Jiến th<4-
- `hảo sát ?Lo đ=n> (i$6 ho7 C$ mrt đ=n> ls4 h84-
1- .s4 đi$6 ho7 y L * /A Rcon #!c #@ AoS
2- Ch6 Jt 4#L 4on lT4
aS Kon #!c #@ Ao:
/
"
2 + π ·
- `hảo sát ?Lo đ=n> (i$6 ho7 C$ mrt nun> lVvn>-
1- (=n> nun> : „
đ
L
2
"&
2
T
Rcon #!c #@ Ao &à con #!c đ5nS
2- Thế nun> R",c G &V t6B cen bqngS
2
t
/A
2
T
„ ·
Rcon #!c #@ AoS
Y- Cơ nun>: „ L „
đ
9 „
t
.
4. fhi /hông c. "a s<t- c5 nCng đ4=c bHo toàn.
C- ,VHn> ?wn >iải b7i tập-
,oạt đ=n> 4#L thQ@ C7 t9W *=i ?6n>
T9VZn>: THPT Quang Trung - * - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
B7i tập 1: BTV.
" L T80 g
/ L 2m N/"
∆ l L o c"
&
0
L 0
aS + L F
bS 3 t6 n _
cS y
"aA
- y
"in
L F
aS Khọn t6ac toạ đ) h4Eng Au,ng (4Ei- g,c i G &V t6B cen
bqng c?a &ật.
X<c đVnh N+KY: "g * /∆ l L 0 RTS R∆ l đ) gicn #@ AoS
X<c đVnh h=p #dc t<c (ang &ào ^uH cầu G #i đ) A:
y
h#
L "g * /R∆ l 9 AS L "g* /∆ l * /A
/%t h=p &Ei RTS ta đ4=c: y
h#
L * /A R2S

s / 6a( T2
T8 - 0
2m
"
/
· · · ω
Khu /0 c?a con #!c #à K: + L
s \22 - 0
T2
2 2
·
π
·
ω
π
bS A L A
"
cosRω t 9 ϕ S
A L A
"
cosϕ L 0
& L * ω A
"
sinϕ L 0
⇔ ϕ L 0 X x 0I0Y4osy12tz R"S
cS y
"aA
L /A
"aA
L 2m.0-0o L 0-ƒ8N y
"in
L 0
B7i tập 2 : BTV.
" L 200g L 0-2/g
l
T
L 20 c"
l
2
L 2Z c"
W L 2-\Hp
aSt L 0- A L 9 A
"

&i%t pt6 n _
bS &- a L F tại A L 0
cS g L 9-8 "/s
2
l
0
L F
aS +ần s, c?a n _ #à: ω L 2π W L 2π .2.\ L \π 6a(/s
YiDn đ) c?a n _ #à: " 02 - 0
2
# #
A
T 2
"
·

·
fhi t L 0 A L A
"
cosϕ L A
"
⇒cosϕ L T ⇒ϕ L 0
3 t6 n _ #à: X x 0I024os]π t
bS fhi A L 0 cosω t L 0 ⇒sin ω t L t T
& L * A
"
ω sin ω t L t A
"
ω
& L t 0-02.\π L t 0-Tπ L t 0-oTZ & ≈ 0-oT"/s
cS +ại N+KY / ∆ l L "g
2
" /
"
/
ω · ⇔ · ω
uy 6a ∆ l L
" o9ƒ - 0
\
8 - 9 g
2 2
·
π
·
ω
+ại N+KY #@ Ao (ài l L c" 22
2
# #
2 T
·
+

Nậy l
0
L l * ∆ l L 22 * Z L T8 c"
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - + - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
t L 0
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
T6Qn 04{0] Ngày soạn : 28/08/2009
BÀ T!"
Ch# đ$ : %Lo đ=n> tTt ?Qn - %Lo đ=n> 4V|n> b<4 -
T;n> hvp hLi ?Lo đ=n> đi$6 ho7 -
2 3ụ4 ti56 b7i h84: Qua bài học học sinh cần c. :
1) Kiến thức:
9 Qua bài tập- gi[p hs neng cao /i%n th2c #$ thuy%t- 6…n #uy`n /v nCng tBnh to<n
nhanh ch.ng- chBnh A<c.
9 N!" đ4=c c<c /h<i ni`" (ao đ)ng t!t (ần- nguyDn nhen- 2ng (ang8 (ao đ)ng
c4†ng b2c- đsc đi1" &à #dc c4†ng b2c Rđi'u /i`n gey 6a (ao đ)ng c4†ng b2cS.
2) Kĩ năng :
•…n #uy`n /v nCng bi`n #uận - phen tBch - nhận (ạng bài to<n t]ng h=p hai (ao đ)ng
đi'u hoà .
h "hVơn> tiin >iản> ?ạ@ :
* JN : Khuwn bV c<c bài to<n t]ng h=p c5 bHn phen #oại đ4=c (ạng bài tập .
* H : >à" bài tập Jf &à Y+ .
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> b7i >iản> :
,'AT ()*G CB& GV C7 ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: ;n đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84 -
fi1" t6a s‡ s, .
K T : +h% nào #à (ao đ)ng t!t (ần F
K 2 : _sc đi1" c?a (ao đ)ng c4†ng b2c F
K o : NDu ph45ng ph<p giHn đt y6b*nbn F
>Ep t64Gng b<o c<o .
H : >Dn bHng t67nh bày .
,oạt đ=n> 2: qn tập lU th6@ết
>% )3nh ngh?a@ nao đ)ng c. biDn đ) giH" (ần thbo thIi gian #à (ao đ)ng t!t (ần.
A% B7i h1i c"a dao !ng t#t d8n@
, H1i@ (ao đ)ng c?a con #!c đtng ht
, B7i@ h` th,ng giH" A.c c?a ôtô- Ab "<y.
C% )3nh ngh?a@ (ao đ)ng chVu t<c (ang c?a ")t #dc c4†ng b2c bi%n thiDn tuần hoàn gọi #à
(ao đ)ng c4†ng b2c.
>dc c4†ng b2c: y
n
L H cosRω t 9 ˆS
NEi: H: biDn đ) c?a ngoại #dc.8
ω : tần s, g.c c?a ngoại #dc.
, DhE F@ tần s, W L ‰/2
π
#à tần s, c?a ngoại #dc- tần s, này /h<c &Ei tần s, 6iDng W
0
c?a h`.
Z .Hai (ao đ)ng t6Dn cjng tần s, ‰- cjng ph45ng.
+a c.: A
T
L Q
T
cosRω t9 ˆS
A
2
L Q
2
cosRω t9ˆ S
Khuy1n đ)ng c?a &ật #à sd t]ng h=p c?a 2 (ao đ)ng t6Dn:
T9VZn>: THPT Quang Trung - - - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
A L A
T
9 A
2
L Q cosRω t9 ˆS.
* njng ph45ng ph<p &bct5 ^uay: &Š &bct5
2 T
Q - Q bi1u (i‹n A
T
- A
2
&à h=p &Ei t6ac R∆ ˆ ")t
g.c Œ
T
- Œ
2
9 3h45ng t67nh c?a (ao đ)ng t]ng h=p #à: A L A
T
9 A
2
L Q cosRω t9 ŒS.
, T.nh /0 XOt ∆ ta c.:
S r ir cosR r r . ir . 2 r r ir ir
2 2 2
2
2
2
2
2
− + ·
L} Q
2
L Q
2
2
9 Q
T
2
€ 2.Q
2
.Q
T
. cos ir
2
r
N7 2 g.c ir
2
r &à r
2
ir #à bj nhau- nDn:
cosRir
2
rS L *cosRr
2
ir
T
S.
rà Rr
2
ir
T
S L Œ
T
€ Œ
2
Nậy: /
2
1 /
2
2
2 /
1
2
2 2/
2
/
1
c34 5}
1
h }
2
) RPS
2 2 T T
2 2 T T
cos Q cos Q
sin Q sin Q
tg
ϕ + ϕ
ϕ + ϕ
· ϕ
,oạt đ=n> Y: B7i tập ts l6ận T;n> hvp ?Lo đ=n> đi56 ho7 -
Kho 2 (ao đ)ng đi'u h@a cjng ph45ng- c.:
W L \0Hp
Q
T
L 2a
Q
2
L a
Kho 2 (ao đ)ng đi'u h@a cjng ph45ng- c.:
W L \0Hp
Q
T
L 2a
Q
2
L a

T
L p/8- •
2
L p
T/nh@
a. Ni%t pt (ao đ)ng c?a 2 (ao đ)ng.
b. NŠ giHn đt &bct5 c?a
c. +Bnh •F
*ế6 4ho:
Kho 2 (ao đ)ng c. ph45ng t67nh:
A
T
L Z sin R2pt 9 p/2S
L. Ni%t ph45ng t67nh (ao đ)ng:
A
T
L Q
T
cosRω t9•
T
S L 2a.cosRω t9p/oS
A2 L Q
2
cosRω t9•
2
S L a.cosRω t9pS
NEi: ω L 2pW L T00 p R6a(/sS
Nậy: A
T
L 2a. cosRT00pt 9 p/oS
A
2
L a. cos RT00pt 9pS
b. NŠ t6Dn cjng ")t giHn đt &bct5 c<c
&bct5 Q - Q - Q
2 T
* NŠ t6ac ∆ nq" ngang.
* NŠ t6ac A|A &uông g.c &Ei t6ac ∆
Rh7nh bDnS
4. NEi: Q
2
L Q
T
2
9 2Q
T
Q
2
cos R•
2
* •
T
S
L Za
2
9 a
2
9 Za. ‰s 2p/o L ƒa
2
L} Q L ƒ a Rc"S
T/nh pha 2an 8G c"a dao !ng tHng h7p@
+ac.:
(KXÑ) · ·
− +
+
·
ϕ + ϕ
ϕ + ϕ
· ϕ
0
o a
S T .R a
2
T
. a . 2
0 . a
2
o
. a . 2
cos Q cos Q
sin Q sin Q
tg
2 2 T T
2 2 T T
Nậy: • L p/2
3t (ao đ)ngng t]ng h=p: A L 2 2 cosRT00
π
t 9
2
π
S Rc"S
L. Nhận AOt &' 2 (ao đ)ng:
T9VZn>: THPT Quang Trung - 16 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
2
0
o
S T .R
2
T
2
0 .
2
o
2
cos cos
sin sin
2 2 T T
2 2 T T
π
ϕ ϕ
ϕ ϕ
ϕ ϕ
ϕ
· ·> ∞ · ·>
∞ · ·
− +
+
·
+
+
·
tg
a
a a
a a
A A
A A
tg
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
A2 L 2 sin R2pt 9 p/2S
a. Hs nhận AOt g7 &' 2 (ao đ)ng nàyF
b. NŠ giHn đt &bct5 cho c<c (ao đ)ng thành
phần &à (ao đ)ng t]ng h=pF
c. Ni%t ph45ng t67nh (ao đ)ng t]ng h=pF

π ·
π
+
π
·
π
− π −
π
+ π · ϕ − ϕ · ϕ ∆
2 2
S
2
t 2 R S
2
t 2 R
2 T
Nậy đey #à2 (ao đ)ng ng4=c pha.
b. NŠ giHn đt &bct5: Rh7nh bDnS
4. Ni%t ph45ng t67nh (ao đ)ng t]ng h=p:
pt (ao đ)ng c. (ạng: A L Q cosR‰t9•S
, T/nh A@

Z Tm 20 S T .R 2 . Z . 2 2 Z
S cosR Q Q 2 Q Q Q
2 2
T 2 2 T
2
2
2
T
· − · − + + ·
ϕ − ϕ + + ·
L } Q L 2c".
• T/nh I@
(KXÑ) · ·
+
− +
·
ϕ + ϕ
ϕ + ϕ
· ϕ
0
2
0 . 2 0 . Z
S T .R 2 T . Z
cos Q cos Q
sin Q sin Q
tg
2 2 T T
2 2 T T
Nậy • L p/2
,oạt đ=n> 4: B7i tập ts l6ận 2 %Lo đ=n> tTt ?Qn -
B7i 1. Kho: s L 9"
+
0
L T-\s
+Bnh: & L F
B7i 2-
Kho: "~i b4Ec đi c. s L \0c"
Khu /0 6iDng c?a n4Ec t6ong Aô #à: +
0
L Ts.
+Bnh: & L F
Xb bV A,c "ạnh nh{t /hi c. sd c)ng h4Gng.
>[c đ. chu /0 &a chạ" c?a b<nh Ab ^ua
6cnh R+S- bqng chu /0 A,c c?a /hung Ab R+
0
S
L} + L +
0
L 0-Ts.
L} +ần s, &a chạ" c?a b<nh Ab RWS bqng tần
s, A,c c?a /hung Ab t6Dn c<c #@ Ao W
0
.
Nậy &ận t,c c?a Ab sŠ #à:

S h / /" R m - 2T S s / " R m
\ - T
9
+
s
& · · · ·
L} _1 n4Ec bV s.ng s<nh "ạnh nh{t /hi c.
sd c)ng h4Gng AHy 6a- ngh;a #à tần s, b4Ec
đi RWS bqng tần s, 6iDng c?a n4Ec t6ong Aô
RW
0
S- hay ta c.: + L +
0
L Ts.
Nậy &ận t,c c?a b4Ec đi #à:

S s / " R \0
T
\0
+
s
& · · ·
,oạt đ=n> ]: CB*G C^ `[* T,aC -
Yài tập : Z-\-m- Jf
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - 11 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
T6Qn 0f Ngày soạn : 09/09/2009
BÀ T!"
D~*G Cg VÀ D• .&* TcEP+* D~*G Cg
2 3ụ4 ti56 b7i h84 : Qua bài học học sinh cần n!" .
1) Kiến thức :
9 3h<t bi1u đ4=c đVnh ngh;a s.ng c5 -
9 3h<t bi1u đ4=c đVnh ngh;a c<c /h<i ni`" #iDn ^uan &Ei s.ng : s.ng (ọc - s.ng
ngang - t,c đ) t6uy'n s.ng - tần s, s.ng - chu /0 s.ng M
2) Kĩ năng :
* Ni%t đ4=c ph45ng t67nh s.ng .
* NDu đ4=c c<c đsc t64ng c?a s.ng #à biDn đ) chu /0 - tần s, - b4Ec s.ng &à nCng
#4=ng s.ng .
* JiHi đ4=c c<c bài tập đ5ng giHn &' s.ng c5 .
h "hVơn> tiin >iản> ?ạ@ :
• JN : K<c thB nghi`" "ô tH t6ong bài &' s.ng ngang - s.ng (ọc &à sd #an t6uy'n
s.ng .
• H : xn #ại c<c đsc tBnh &' (ao đ)ng đi'u hoà .
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV VÀ ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: ;n đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84-
3h45ng t67nh (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng
nh4 th% nào
NDu $ ngh;a c<c đại #4=ng t6ong ph45ng
t67nh (đđh .
9 H #Dn bHng t6H #Ii
9 H /h<c nhận AOt
,oạt đ=n> 2: qn tập lU th6@ết sSn>-
.€ T,EP[T D~*G Cg ,\C
h Cá4 đGnh n>hkL :
1 - DSn> 4ơ h84 : #à nhung giao đông #an t6uy'n thbo thIi gian t6ong ")t "ôi t64Ing &ật
ch{t .
2 - DSn> n>Ln> : #à s.ng c5 học t6ong đ. phần tŽ &ật ch{t c. ph45ng (ao đ)ng &uông g.c
&Ei ph45ng t6uy'n s.ng .
Y - DSn> ?84 : #à s.ng c5 học t6ong đ. phần tŽ &ật ch{t c. ph45ng (ao đ)ng cjng ph45ng
&Ei ph45ng t6uy'n s.ng .
Ch• U : s, lan trGJền sKng c: h+c về 2&n chLt là s, trGJền pha dao !ng c"a c'c ph8n t6
mMi tr6Nng %
4 - B6H4 sSn> : #à /hoHng c<ch gần nh{t giua hai đi1" (ao đ)ng cjng pha .
L} &ậy /hoHng c<ch gần nh{t giua hai đi1" giao đ)ng ng4=c pha bqng n‚L b4Ec s.ng .
] - Ch6 Jt sSn> : t6ong s.ng c5 học chu /0 chung c?a c<c phen tŽ &ật ch{t gọi #à chu /0
c?a (ao đ)ng s.ng .
T9VZn>: THPT Quang Trung - 12 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
f$ hi`u : λ . _5n &V #à Rm -c" -"" - ("S
f - TQn sN sSn> : #à s, #ần (ao đ)ng c?a c<c phần tŽ &ật ch{t t6ong ")t chu /0 . _4=c tBnh
bCng nghVch đHo c?a chu /0 :
T
f
T
·
L} đ5n &V : W RHpShOc 8 +R"S
ƒ - Vận tN4 sSn> : #à &ận t,c s.ng đi đ4=c t6ong ")t chu /0 L} Kông th2c : & L
T
λ
,oạt đ=n> Y: B7i tập C„C (…C Tc†*G CB& D~*G ,‡*, D* -
!7ng1 : T‡3 C„C (A .†ˆ*G (…C Tc†*G CB& D~*G
Cl6 1 : r)t ng4Ii ngti G bI bi1n th{y c. \ ngọn s.ng n4Ec đi ^ua t64Ec "st "7nh t6ong
thIi gian T0RsS . Khu /7 (ao đ)ng c?a s.ng bi1n #à :
Q. 2 RsS Y. 2-\ RsS K. oRsS n. Z RsS
Cl6 2 : +ại T đi1" i t6Dn "st n4Ec yDn t;nh c. T ngutn n _ _H thbo ph45ng th•ng đ2ng
&Ei tần s, W L 2RHpS .+: đi1" i c. nhung g=n s.ng t6@n #an 6)ng 6a Aung ^uanh . fhoHng
c<ch giua 2 g=n s.ng #iDn ti%p #à 20Rc"S . Nận t,c t6uy'n s.ng t6Dn "st n4Ec #à :
Q. 20Rc" / sS Y. Z0Rc" / sS K. 80Rc" / sS n. T20 Rc" / sS
Cl6 Y . Soùng truyeàn taïi maët ca!t lo"ng #$ùi #a%n to!c truyeàn
soùng &'(m)s' *oa"ng caùc gi+,a ai g$ïn soùng lie-n tie!. la/ 2cm.
Taàn so! cu"a soùng la/0
1. &'2345 6. (&45 7. 2345 8. 1'945
Cl6 4 : r)t ng4Ii ^uan s<t T chi%c phao n]i t6Dn "st bi1n - th{y n. nhô #Dn cao m #ần t6ong
T\ giey . Koi s.ng bi 1n #à s.ng ngang . Khu /7 (ao đ)ng c?a s.ng bi1n #à :
Q. + L 2-\ RsS Y. + L o RsS K. + L \ RsS n. + L mRsS
Cl6 ] : Ngutn ph<t s.ng t6Dn "st n4Ec tạo (ao đ)ng &Ei W L T00RHpS gey 6a c<c s.ng c.
biDn đ) Q L 0-ZRc"S . Yi%t /hoHng c<ch giua ƒ s.ng g=n #ti R bang s.ng S #iDn ti%p #à o
Rc"S . Nận t,c t6uy'n s.ng t6Dn "st n4Ec #à :
Q. 2\Rc" / sS Y. \0Rc" / sS K. T00Rc" / sS n. T\0 Rc" / sS
,oạt đ=n> 4: B7i tập2"hVơn> t9:nh sSn> -
!89: 2 : Viết phVơn> t9:nh sSn> tại 1 điKm
Cl6 f: .ng #an t6uy'n t: ngutn i (ọc thbo T đ4Ing th•ng &Ei biDn đ) /hông đ]i. • thIi
đi1" t L 0- đi1" i đi ^ua &V t6B cen bqng thbo chi'u R9S . r)t đi1" c<ch ngutn T /hoHng
bqng T/Z b4Ec s.ng c. #i đ) \Rc"S G thIi đi1" bqng T/2 chu /7 . YiDn đ) c?a s.ng #à
Q. T0Rc"S Y. \ o Rc"S K. \
2
Rc"S n. \Rc"S
Cl6 ƒ : r)t s.ng c5 học #an t6uy'n (ọc thbo T đ4Ing th•ng c. ph45ng t6uy'n s.ng tại
ngutn i #à : u
o
L Q sin
2
T
π
t Rc"S . r)t đi1" r c<ch ngutn bqng T/o b4Ec s.ng G thIi
đi1" t L T/2 chu /7 c. đ) (Vch chuy1n u
r
L 2Rc"S . YiDn đ) s.ng Q #à :
Q. ZRc"S Y. 2 Rc"S K.
Z
o
Rc"S n. 2 o Rc"S
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1# - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
Cl6 ‰ : r)t s.ng c5 học #an t6uy'n t6ong T "ôi t64Ing &ật ch{t tại T đi1" c<ch ngutn
AR"S c. ph45ng t67nh s.ng : u L Z cos R
o
π
t *
2
o
π
AS Rc"S . Nận t,c t6ong "ôi t64Ing đ. c.
gi< t6V :
Q. 0-\R" / sS Y. T R" / sS K. T-\ R" / sS n. 2R" / sS
Cl6 Š . _ầu i c?a ")t s=i (ey đàn hti (ao đ)ng &Ei ph45ng t67nh u L 2. sin2π t Rc"S tạo
6a ")t s.ng ngang t6Dn (ey c. &ận t,c &L 20 c"/s. r)t đi1" r t6Dn (ey c<ch i ")t
/hoHng 2-\ c" (ao đ)ng &Ei ph45ng t67nh:
Q. u
r
L 2. cosR2π t 9
2
π
S Rc"S Y. u
r
L 2. cosR2π t *
o
Z
π
S Rc"S
K. u
r
L 2. cosR2π t 9π S Rc"S n. u
r
L 2. cos2π t Rc"S
Cl6 10 : r)t s.ng c5 học #an t6uy'n t6Dn T ph45ng t6uy'n s.ng &Ei &ận t,c Z0 Rc" / sS .
3h45ng t67nh s.ng c?a T đi1" i t6Dn ph45ng t6uy'n đ. #à : u
o
L 2 sin 2
π
t Rc"S . 3h45ng
t67nh s.ng tại T đi1" r nq" tr6Oc i &à c<ch i T đoạn T0Rc"S #à :
Q. u
r
L 2 cos R2
π
t S Rc"S Y. u
r
L 2 cos R2
π
t *
2
π
S Rc"S
K . u
r
L 2 cos R2
π
t 9
Z
π
S Rc"S n. u
r
L 2 cos R2
π
t *
Z
π
S Rc"S
Cl6 11 : .ng t6uy'n t: đi1" r đ%n đi1" i 6ti đ%n đi1" N t6Dn cjng T ph45ng t6uy'n
s.ng &Ei &ận t,c & L 20R" / sS . Kho bi%t tại i (ao đ)ng c. ph45ng t67nh
u
o
L Z cos R 2
π
W t *
m
π
S Rc"S &à tại 2 đi1" gần nhau nh{t c<ch nhau mR"S t6Dn cjng
ph45ng t6uy'n s.ng th7 (ao đ)ng #`ch pha nhau
2
o
π
R6a(S . Kho iN L 0-\R"S . 3h45ng t67nh
s.ng tại N #à :
Q. u
N
L Zcos R
20
9
π
t *
2
9
π
S Rc"S Y. u
N
L Zcos R
20
9
π
t 9
2
9
π
S Rc"S
K. u
N
L Zcos R
Z0
9
π
t *
2
9
π
S Rc"S n. u
N
L Zcos R
Z0
9
π
t 9
2
9
π
S Rc"S
,oạt đ=n> ]: C#n> 4NI Cận ?ụn> Jiến th<4 đ‹ h84-
9 >à" bài tập DBT V.12.
9 >à" c<c Y+ c@n #ại t6ong Jf
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1$ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
.
T6Qn 0ƒ Ngày soạn : Tƒ/09/2009
BAØI TAÄP
G&' T,'& D~*G -
- 3ụ4 đí4h @56 4Q6:
* Nận (ang c<c /i%n th2c &' s.ng c5 học đ1 giHi c<c bài tập t6ong g/ &à ")t s, bài
tập #iDn ^uan. Ji[p hs neng cao /i%n th2c #$ thuy%t.
* Yài tập &' c<ch A<c (Vnh &ận t,c- tần s,- b4Ec s.ng c?a s.ng c5 học /hi giao thoa.
- Ch6On bG: H #à" Y+ G nhà.
- Tiến h7nh l5n lHp:
/' ;n <=nh
B. Kieåm tra: To-ng :ua ;a/i ta%..
C. Baøi môùi.
PHÖÔNG PHAÙP *) %E*G
1- Kho: s L T090"
&
//
L oZ0 "/s
+Bnh: &
n
L F
B7i tập 1:
+hIi gian ti%ng g‘ t6uy'n t: n5i g‘ đ%n tai ng4Ii nghb
t6ong /hông /hB #à:
S s / " R 20m - o
oZ0
T090
t
s
t
//
· · ·
+hIi gian ti%ng g‘ t6uy'n t: n5i g‘ đ%n tai ng4Ii nghb
t6ong đ4Ing 6ay #à:
t
6
L o-20m € o L 0-20m RsS
Nậy- &ận t,c t6uy'n e" t6ong đ4Ing 6ay #à:

S s / " R \o00
20m - 0
T090
t
s
& · · ·
2- Kho: # L m0 c" L 0-m "
W L T00 Hp
+6Dn (ey c. Z n[t Rgt" cH 2
n[t G 2 đầu (eyS &à o bang
+Bnh: & L F
B7i tập 2:
fhoHng c<ch giua 2 n[t:
(m) &2 · · ·
λ
o
m - 0
o
#
2

L} # L 0-Z R"S
Nậy- &ận t,c c?a s.ng t6uy'n t6Dn (ey #à:

S s / " R Z0 T00 A Z - 0 W . &
W
&
· · λ · ·> · λ
Y- Kho: W L 200Hp
# L ƒ-Tƒ "
+Bnh: & L F
B7i tập Y:
+a c. chu /0 (ao đ)ng c?a s.ng n4Ec #à:

200
T
W
T
+
+
T
W · · ·> ·
Nận t,c t6uy'n e" t6ong n4Ec #à: # L &. + L &/W
L} & L #W L ƒ-TZ A 200 L TZoZ R"/sS
4- Kho: # L 2-\ "
+Bnh: ( L F &Ei:
a. cjng pha
b. ng4=c pha
B7i tập 4 :
Ta cK cMng thPc ! l5ch pha@
(1)
λ
π · ϕ ∆
(
2
a. _1 2 đi1" (ao đ)ng cjng pha: ∆ • L 2pn hosc ∆ • L 0
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1% - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
c. #`ch pha 90
0
Qvà d là kho&ng c'ch gi4a A
i<m g8n nhaG nhLt trRn
ph6:ng trGJền sKngS
R2S
+: RTS &à R2S L}

λ
π
(
2
L 2pn
N7 ( #à /hoHng c<ch giua 2 đi1" gần nhau nh{t nDn ta
chọn n L T
L}
1 ·
λ
(
L} ( L # L2-\ ".
b. _1 hai đi1" (ao đ)ng ng4=c pha: ∆ • L R2n 9 TSp hosc
∆ • L p RoS.
+: RoS &à RTS ta c.:
S " R 2\ - T \ - 2 .
2
T
2
T
(
2
T (
2
( (
2 · · λ · ·> ·
λ
·>
π
π
·
λ
·> π ·
λ
π
c. >`ch pha 90
0
L} ∆ • L p/2 RZS
+: RZS &à RTS L}
S " R m2\ - 0 \ - 2 .
Z
T
Z
T
(
Z
T (
2
(
2 · · λ · ·> ·
λ
·>
π
·
λ
π
]- Kho: s.ng e" c. W L Z\0 Hp
& L om0"/s
( L 0-2"
+Bnh: ∆ • L F
B7i tập ] :
Jọi: Q #à đi1" "à s.ng t6uy'n tEi t64Ec.
Y #à đi1" "à s.ng t6uy'n tEi sau.
( #à /hoHng c<ch giua 2 đi1" s.ng Q &à Y.
& #à &ận t,c t6uy'n s.ng.
∆ t #à thIi gian s.ng t6uy'n t: Q đ%n Y.
TL 4S:
&
(
t · ∆
m7
π
ω
λ · λ ·
2
W &

π
ω
λ · λ ·
2
W &
JiH sŽ tại thIi đi1" t- ph45ng t67nh (ao đ)ng tại Q #à: u
Q
L a
Q
sin ω t.
rà pha (ao đ)ng t6uy'n t: Q đ%n Y t6ong /hoHng thIi
gian ∆ t- &7 &ậy- pha (ao đ)ng G Y &ào thIi đi1" t #à pha
(ao đ)ng G Y &ào thIi đi1" t L ∆ t - t2c #à Q (ao đ)ng
t64Ec Y #à ∆ t. Nậy: u
Q
L a
Q
sin ω Rt * ∆ tS L a sin Rω t €
ω ∆ tS
L} u
Y
L a
Y
sin Rω t € 2p.(/#S
3ha ban đầu c?a s.ng tại Q #à: •
Q
L 0
3ha ban đầu c?a s.ng tại Y #à: •
Y
L
λ
π −
(
2
_) #`ch pha c?a s.ng e" tại 2 đi1" đ. #à:
∆ • x •
&
2 •
B
x
λ
π
(
2
m7:
2 8 - 0
2 - 0
2 S " R 8 - 0
Z\0
om0
W
π
· π · ϕ ∆ ·> · ·
ω
· λ
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1& - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

T6Qn 0‰ Ngày soạn : 22/09/2009
BÀ TŽ"
D~*G %•*G
- 3ụ4 ti56:
* Học sinh &ận (ang đ4=c c<c /i%n th2c đc học &' sd phHn Aạ c?a s.ng đ1 giHi c<c bài
tập t6ong s<ch gi<o /hoa &à s<ch bài tập.
* Nận (ang đ4=c /h<i ni`" s.ng phHn Aạ đ1 giHi thBch ")t s, hi`n t4=ng &ật #$ th4Ing
gsp t6ong đIi s,ng &à t6ong /v thuật.
- Ch6On bG:
JN: •a bài tập &' nhà cho hs- g=i $- h4Eng (‚n c<ch giHi.
H: Khuwn bV bài tập G nhà thbo yDu cầu c?a gi<o &iDn.
- jn đGnh t; 4h<4:
T.+] ch2c: fi1" t6a s‡ s, c?a học sinh &à ghi tDn H &!ng "st &ào s] đầu bài .
Khia #Ep thành t:ng nh." t: m* 8 H .
2. fi1" t6a bài c’: f%t h=p t6ong /hi chua bài tập.
V- Cá4 bVH4 l5n lHp:
,oạt đ=n> 1: Nh!c #ại c<c /i%n th2c đc học c. #iDn ^uan.
* 3h45ng t67nh s.ng tEi : s
r
L acos2π

,
_

¸
¸
λ
+

(
+
t l
* Yi1u th2c c?a s.ng phHn Aạ #à : s
pA
L acos2π

,
_

¸
¸
λ
λ
+ +

2
(
+
t
l

* .ng t]ng h=p tại r c. bi1u th2c : s
r
L 2acos

,
_

¸
¸
λ
λ
+
− π
,
_

¸
¸ π
+
λ
π
Z
+
t
2 cos
2
(
2
l
,oạt đ=n> 2: Ch‚L b7i tập 4ho C$ nh7-
,oạt đ=n> 4#L thQ@ C7 t9W *=i ?6n>
B7i tập 1 :
W L m0Hp- l L 0-Z"
aS ney 6ung &Ei ")t "[i- &ậy l L
2
λ
&à λ L 2l% Nậy
λ L 2.0-Z L 0-8" N L λ W L m0.0-8 L Z8 "/s
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1* - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
aS n L T & L F
bS n L 2- y thay đ]i ntnF
B7i tập 2:
W L 2ZHp- l L T-2"
aS n L T-\ & L F
bS n L 28 o W thay đ]i ntnF
bS Y4Ec s.ng giH" 2 #ần- &ậy &ận t,c t6uy'n s.ng c’ng phHi
giH" 2 #ần- #dc cCng (ey giH" Z #ần.
_1 (ey 6ung &Ei o "[i- phHi giH" #dc cCng 9 #ần.
aS ney 6ung &Ei T-\ "[i- &ậy l L
Z

&à λ L
2 - T .
o
Z
o
Z
· λ
%
Nậy λ L T-m" N L λ W L 2Z.T-m L o8-Z "/s
bS +6Dn (ey c. hai n[t- l L
Z

- (o N /hông đ]i R#dc cCng
(ey- #à t6ọng #4=ng (ey- /hông đ]iS- "à λ #ại giH" nDn phHi
tCng tần st W“ L \W/o L Z0Hp.
_1 t6Dn (ey c. o n[t th7 W“ L
Hp \m 2Z .
o
ƒ
W
o
ƒ
· ·
,oạt đ=n> Y: Giải b7i tập tại lHp-
B7i 4 : BTV.-
l L T8c"8
N L T-2"/s
W L 20Hp
T. K. bao nhiDu g=n s.ng
o. Yi1u th2c c?a n_ tại r
aS (
T
L o0c"8 (
2
L omc"
bS (
T
L 2ƒc"8 (
2
L 2Zc"
cS (
T
L oZ-\c"8 (
2
L Z\c"
*3 t6 c?a n _ tại
T

2
F
* XOt tại đi1" r
T
:
* XOt tại đi1" r
2
:
T. Y4Ec s.ng c?a s.ng #à :
c" m
20
T20
W
N
· ·

T

2
L T8c" L m
2
λ
. +6: hai đi1"
T -

2
th7 t6Dn đoạn th•ng

T

2
c. \ đi1"- tại đ. "st n4Ec n _ "ạnh nh{t.
Nậy c. Z g=n s.ng h7nh hypbbo#.
2. Yi1u th2c c?a n _ tại
T

2
: s L acos2π Wt L acosZ0π t
+a c. : s
r
L 2acos

,
_

¸
¸
λ
+ π
− π
λ
− π S ( ( R
Wt 2 cos
S ( ( R
T 2 T 2
Nậy bi1u th2c c?a n _
aS +ại r
T
: (
T
L o0c"8 (
2
L omc" #à :
s
T
L 2acos
,
_

¸
¸
λ
+ π
− π
λ
− π S om o0 R
Wt 2 cos
S o0 om R
s
T
L 2acosπ cosRZ0π t* T0π * π S L * 2acosRZ0π t* TTπ S
s
T
L 2acosRZ0π t* T0π S
bS tại r
2
. (
T
L 2ƒc"8 (
2
L 2Zc" (o (
2
* (
T
L oc" L
2
λ
nDn n _ tại r #uôn t6i`t tiDu 8 s
2
L 0
cS tại r
o
. (
T
L oZ-\c"8 (
2
L Z\c"
(o (
2
* (
T
L T0-\c" L
Z
ƒλ
(
2
9 (
T
L ƒ9-\ c" L RTo 9 T/ZS λ nDn :
s
o
L 2acosR2π * π /ZScosRZ0π t * Toπ * π /ZS
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1+ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
s
o
L a 2 cosRZ0π t * TZπ * oπ /ZS L a 2 cosRZ0π t * oπ /ZS
,oạt đ=n> 4: ,VHn> ?wn hs h84 tập • nh7-
* H` th,ng ph45ng ph<p giHi bài tập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* JiI sau học bài "Ei.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o
&iDn
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

T6Qn Š
BÀ T!"-
(…C Tc†*G D*, .‘ CB& Ž3 -
- 3ụ4 ti56:
* Học sinh &ận (ang đ4=c c<c /i%n th2c đc học &' tBnh ch{t sinh #$- tBnh ch{t &ật #$
c?a e" thanh &à giHi c<c bài tập t6ong s<ch gi<o /hoa &à s<ch bài tập.
* Nận (ang đ4=c c<c /h<i ni`" đc học đ1 giHi thBch ")t s, hi`n t4=ng &ật #$ th4Ing
gsp t6ong đIi s,ng &à t6ong /v thuật.
- Ch6On bG:
JN: •a bài tập &' nhà cho hs- g=i $- h4Eng (‚n c<ch giHi.
H: Khuwn bV bài tập G nhà thbo yDu cầu c?a gi<o &iDn.
- jn đGnh t; 4h<4:
T.+] ch2c: fi1" t6a s‡ s, c?a học sinh &à ghi tDn H &!ng "st &ào s] đầu bài .
2. fi1" t6a bài c’: f%t h=p t6ong /hi chua bài tập.
V- Cá4 bVH4 l5n lHp:
,oạt đ=n> 2: >h?a @Ai tBC ch3 D( nhA'
,oạt đ=n> 4#L thQ@ C7 t9W *=i ?6n>
B7i tập 1:
W L TrHp- t L 0
0
K
λ L F t6ong /hông /hB &à
t6ong n4Ec.
B7i tập 2:
+: công th2c : λ L
W
N
ta tBnh b4Ec s.ng t6ong c<c "ôi
t64Ing #à :
"" \ - T
T0
T\00

"" ooT - 0
T0
ooT
W
N
m
m
· · λ
· · · λ
no e" thanh t6uy'n t6ong gang c. &ận t,c #En h5n t6ong
/hông /hB nDn ta nghb th{y e" t6uy'n t6ong gang đ%n t64Ec.
T9VZn>: THPT Quang Trung - 1- - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
N
0
L oZ0"/s- l L 9\T-2\"
∆ t L 2-\s
N
g
L F
* Kông th2c tBnh &ận t,c
t6uy'n e" t6ong ")t "ôi
t64Ing F
B7i tập Y :

0
L 0-T„8 l L Z00"

#
L F
* _N c4Ing đ) e" thanh F
* Jọi thIi gian e" t6uy'n t6ong /hông /hB #à
0
0
N
t
l
·
* Jọi thIi gian e" t6uy'n t6ong gang #à
Ng
t
g
l
·
* Hi`u s, thIi gian #à : ∆ t L t
0
* t
g
L
g 0
N N
l l

&ận t,c t6uy'n e" t6ong gang #à :

s / " o - oT9Z
2\ - T0T
o2oZ2\
\ - 2 . oZ0 2\ - 9\T
2\ - 9\T . oZ0
t N
N
N
0
0
g
· ·

·

·
l
l
K4Ing đ) e" tại ")t đi1" c<ch #oa Z00" #à :
” “ L
2 m
\ 2
0
" / „ T0 .
m - T
T
T0 . Tm
T
Z00
T - 0· · ·
,oạt đ=n> Y: :iEi @Ai tBC t7i FớC'
B7i 10 4:
&
n
L T20/"/h L T00/o "/s
W L T000Hp
W L F 8 W“ L F
fhi ô tô #ại gần & L 9
s / "
o
T00
+hbo công th2c W“ L W
& N
N

ta tBnh tần s, c?a ti%ng c@i /hi ô
tô #ại gần ng4Ii nghb :
W“ L W
Hp m9 - TT08
T0 oZ . o
oZ . o . T000
o / T00 oZ0
oZ0
. T000
& N
N
·

·

·

/hi ô tô 6a Aa ng4Ii nghb : &“ L *
s / "
o
T00
W• L T000.
Hp ƒ - 9T0
T0 oZ . o
oZ . o
·
+

,oạt đ=n> 4: Hướng dẫn h4 hGc tBC H nhA.
* H` th,ng ph45ng ph<p
giHi bài tập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o &iDn
T6Qn 10 Ngày soạn : 02/T0/2009 Ngày giHng : 0\/T0/2009

q* T!" C,†g*G {
2 3ụ4 ti56 b7i h84 : Qua bài học học sinh cần n!" đ4=c .
1) Kiến thức: nao đ)ng đi'u hoà con #!c đ5n -con #!c #@ Ao- t]ng h=p hai (ao đ)ng đi'u hoà-
s.ng c5 học- giao thoa s.ng c5 học- s.ng (:ng -s.ng e" .
T9VZn>: THPT Quang Trung - 26 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
2) Kĩ năng: H &ận (ang /i%n th2c #ập ph45ng t67nh (ao đ)ng đi'u hoà c?a con #!c đ5n- con
#!c #@ Ao- ph45ng t67nh s.ng &à t7" đ4=c c<c tBnh ch{t c?a (ao đ)ng đi'u hoà- c<c tBnh ch{t
s.ng c5 học .
h "hVơn> tiin >iản> ?ạ@ :
• JN : Khuwn bV bài tep t6!c nghi`" &à td #uận- ch45ng ” &à ch45ng ”” .
• H : xn tập t]ng ^u<t ch45ng ” &à ”” .
V 2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV VÀ ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: jn đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84-
R _i1" (anh s‡ s, .
R fi1" t6a bài c’ .
9 đVnh ngh;a (ao đ)ng đi'u hoà &à c<c đsc t64ng F
9 _Vnh ngh;a s.ng c5 học- c<c đsc t64ng c?a s.ng c5 F
,oạt đ=n> 2: qn tập Jiến th<4 4ơ bản 4#L ?Lo đ=n> đi$6 ho7 C7 sSn> 4ơ h84 -
C,B (+ : C„C ",†g*G Tc‡*, %&' ()*G (+E ,'À -
- .U th6@ết C$ ?Lo đ=n> đi$6 ho7 -
1 - *>6@5n nhln 4#L ?Lo đ=n> đi$6 ho7 ’
o Nật (ao đ)ng đi'u hoà chVu t<c (ang #dc hti phac : y L * /A .
o +6ong đ. : / #à h` s, t‡ #` Rđọ c2ng c?a #@ AoS 8 A #à #i đ) c?a &ật .
2 - Cá4 phVơn> t9:nh :
o Ni phen : A
z
L * –
2
A &Ei : –
2
2
k g
f
T m l
π
π · · · ·
o >i đ) : A L QcosR–t 9 ŒS .
o Nận t,c : & L A
|
L *Q–sinR–t 9 ŒS .
o Jia t,c : a L A
z
L * Q–
2
cosR–t 9 ŒS .
Y - *un> lVvn> :
o _)ng nCng :
2
đ
T
2
T mv · L} RlS
o +h% nCng :
2
T
2
t
T kx mgh · · L} RlS
o K5 nCng :
2 2 2
đ
T T T
2 2 2
t
T T T mv kx kA · + · + · .
 K5 nCng c?a ch{t đi1" (ao đ)ng đi'u hoà đ4=c bHo toàn tại "ọi thIi đi1" /hi (ao
đ)ng .
4 - Ch6 Jt ?Lo đ=n> :
2 T
2 2
m l
T
f k g
π
π π
ω
· · · ·
o _5n &V : +RsS.
- P56 4Q6 4#L 4h# đ$ :
1 - Biết 4á4h Xá4 đGnh phL bLn đQ6 } C7 bi5n đ= &-
T9VZn>: THPT Quang Trung - 21 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
xŒ “6L đS hiK6 :
o YiDn đ) Q pha thu)c &ào c5 nCng c?a h` (ao đ)ng đ4=c cung c{p R/Bch thBch ban
đầuS.
o 3ha ban đầu } pha thu)c &ào t6ạng th<i
0 0
R - S v x
uur uur
ban đầu &à g,c thIi gian đd5c chọn .
2 - ,iK6 9” ss phụ th6=4 4#L li đ= ICận tN4 Ithế nun> Iđ=n> nun> C7o thZi >iLn ’đ• thG
4#L 4á4 đại lVvn>đS-
- ",†g*G ",„" 1„C (–*, ",& B&* (FE VÀ Bn* () :
 Ž (ang ")t t6ong hai ph45ng ph<p sau :
o Giải hi phVơn> t9:nh đi$6 Jiin bLn đQ6 :
o
0
0
cos cosR S
sin sinR S
A x A t x
A v A t v
ϕ ωϕ
ω ϕ ω ωϕ
· +· ¹ ¹

' '
− · − +·
¹ ¹
o „p ?ụn> đGnh l6ật bảo to7n 4ơ nun> :
2 2 2 2
0 0
T T T
2 2 2
m A mv kx ω · +

o
2
2 2 0
0
2
v
A x
ω
→· +
: 4—n> th<4 đ=4 lập CHi thZi >iLn -
V - C„C Cq*G T,aC CF* *,˜ T,n3 :
o Kho A
T
L Q
T
cosR–t 9 Œ
T
S &à A
2
L Q
2
cosR–t 9 Œ
2
S th7 t]ng h=p hai (ao đ)ng #à A c.
ph45ng t67nh #à :
 X x &4osy™t š }z
o +6ong đ. :
2 2 2
T 2 T 2 T 2
T T 2 2
T T 2 2
2 cosR S
sin sin
tan
cos cos
A A A A A
A A
A A
ϕ ϕ
ϕ ϕ
ϕ
ϕ ϕ
· + + −

+

·

+
¸

C,B (+ : .€ T,EP[T D~*G Cg ,\C
h Cá4 đGnh n>hkL :
1 - DSn> 4ơ h84 : #à nhung giao đông #an t6uy'n thbo thIi gian t6ong ")t "ôi t64Ing &ật
ch{t .
2 - DSn> n>Ln> : #à s.ng c5 học t6ong đ. phần tŽ &ật ch{t c. ph45ng (ao đ)ng &uông g.c
&Ei ph45ng t6uy'n s.ng .
Y - DSn> ?84 : #à s.ng c5 học t6ong đ. phần tŽ &ật ch{t c. ph45ng (ao đ)ng cjng ph45ng
&Ei ph45ng t6uy'n s.ng .
Ch• U : s, lan trGJền sKng c: h+c về 2&n chLt là s, trGJền pha dao !ng c"a c'c ph8n t6
mMi tr6Nng %
4 - B6H4 sSn> : #à /hoHng c<ch gần nh{t giua hai đi1" (ao đ)ng cjng pha .
L} &ậy /hoHng c<ch gần nh{t giua hai đi1" giao đ)ng ng4=c pha bqng n‚L b4Ec s.ng .
] - Ch6 Jt sSn> : t6ong s.ng c5 học chu /0 chung c?a c<c phen tŽ &ật ch{t gọi #à chu /0
c?a (ao đ)ng s.ng .
f$ hi`u : λ . _5n &V #à Rm -c" -"" - ("S
f - TQn sN sSn> : #à s, #ần (ao đ)ng c?a c<c phần tŽ &ật ch{t t6ong ")t chu /0 . _4=c tBnh
T9VZn>: THPT Quang Trung - 22 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng

T

2
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
bCng nghVch đHo c?a chu /0 :
T
f
T
·
L} đ5n &V : W RHpShOc 8 +R"S
ƒ - Vận tN4 sSn> : #à &ận t,c s.ng đi đ4=c t6ong ")t chu /0 L} Kông th2c : & L
T
λ
DSn> lm
.ng e" #à s.ng c5 học t6ong (ao đ)ng ph< 6a e" thanh .
1 - Ds t96@$n lm C7 Cận tN4 lm : .ng e" t6uy'n đ4=c t6ong c<c "ôi t64Ing : •!n - >gng
- fhB . Nận t,c e" pha thu)c &ào bHn ch{t "ôi t64Ing .
• +ai con ng4Ii c. th1 nghb đ4=c c<c (ao đ)ng e" c. tần s, t6ong /hoHng t: Tm Hp
đ%n 20000 Hp .
• nao đ)ng c. tần s, W } 20000 Hp gọi #à s.ng siDu e" .
• nao đ)ng c. tần s, W — Tm Hp gọi #à s.ng hạ e" .
2 - (= 4Lo 4#L lm :
• Nhạc e" : #à e" c. tần s, hoàn toàn A<c đVnh "à tai nghb D" <i .
• +ạp e" : #à e" c. tần s, /hông A<c đVnh tai nghb cH" th{y nh2c nh,i .
Y - Žm sT4 :
4 - *un> lVvn> lm :
] - (= to 4#L lm :
f - *>6•n lm 2 ,=p 4=n> hV•n> :
G&' T,'& D~*G
h Cá4 đGnh n>hkL :
1 - DSn> Jết hvp : #à hai hay nhi'u ngutn s.ng (ao đ)ng cjng tần s, - cjng pha hosc #`ch
pha nhau ")t s, /hông đ]i .
2 . :ia3 th3a FA 4I tJng hKC cLa hai haM nhi(u 4Nng )ết hKC tr3ng )hOng gian thP3 thQi
gian R tr3ng <N cN nh?ng chJ cS <=nh TA @iên <U 4Nng <ưKc tăng cưQng h3Vc @= giET
@ớt '
o . .ng (:ng #à s.ng c. c<c n[t &à c<c bang c, đVnh t6ong
/hông gian .
Ch• U ’ s.ng (:ng /hông #an t6uy'n t6ong /hông gian .
h Cá4 phVơn> t9:nh sSn> :
1 -Cá4 phVơn> t9:nh ?Lo đ=n> :
• .ng tại hai ngitn /%t h=p :
cosR2 S x a ft π ·
• .ng tại r c<ch 2 ngutn #à (
T
-(
2
:
T
T
2
2
cos2R S
cos2R S
d
G a ft
d
G a ft
π
λ
π
λ
¹
· −
¹
¹
'
¹
· −
¹
¹
• 3h45ng t67nh (ao đ)ng t]ng h=p tại r :
T 2 T 2
2 . .cos 2 R S
2
d d d d
G a cos ft π π
λ λ
− +
· −
L} Hay : u L Qcos R–t 9 ŒS.
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2# - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
NEi biDn đ) t]ng h=p #à : Q L 2a
T 2
d d
Dos π
λ

&à 3ha ban đầu #à : Œ L
T 2
d d
π
λ
+

• _i1" r c. biDn đ) cdc đại /hi :
T 2
d d d nλ ∆ · − ·
&Ei n

N.
• _i1" r c. biDn đ) cdc ti1u /hi :
T 2
R2 TS
2
d d d n
λ
∆ · − · +
&Ei n

N.
2 - DSn> ?›n> :
• (iKm bụn> I điKm n•t :
o Bụn> sSn> :
T 2
d d d nλ ∆ · − ·
&Ei n

N.
o *•t sSn> :
T 2
R2 TS
2
d d d n
λ
∆ · − · + &Ei n

N.
o `hoản> 4á4h >i‚L hLi bụn> hor4 hLi n•t :
2
d n
λ
∆ · &Ei n

N.
o `hoản> 4á4h t› m=t điKm bụn> đến m=t n•t : R2 TS
2
d n
λ
∆ · + &Ei n

N.
 (i$6 Jiin 4S sSn> ?›n> t95n svi ?l@ ?7i l7 :
o Vật 4ản 4N đGnh :
2
n
λ
· l &Ei n

N.
 NV t6B c<c đi1" bang c<ch đi1" c, đVnh Q #à :
T
R S
2 2
d n
λ
· +
&Ei n

N .
 NV t6B c<c đi1" n[t c<ch đi1" c, đVnh Q #à :
2
d n
λ
·
&Ei n

N .
o Vật 4ản ts ?o :
T
R S
2 2
n
λ
· + l &Ei n

N.
 NV t6B c<c đi1" bang c<ch đi1" c, đVnh Q #à :
2
d n
λ
·
&Ei n

N .
 NV t6B c<c đi1" n[t c<ch đi1" c, đVnh Q #à :
T
R S
2 2
d n
λ
· +
&Ei n

N .
,oạt đ=n> Y: B7i tập 4hVơn>
BÀ .EPe* T!" C,†g*G
Keu T : 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
S Rc"8 sS .
YiDn đ) c?a (ao đ)ng #à
Q . m" Y. mc" K . T0" n . T0c" .
Keu 2 : 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.+ần
s, g.c c?a (ao đ)ng
Q . T0
π
R6a(/sS Y. T0R6a(S K . T0
π
R6a(S n .
π
R6a(/sS .
Keu o : 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.+ần
s, c?a (ao đ)ng #à
Q . \RHpS Y. T0RHpS K . T0
π
RHpS n .
π
RHpS .
Keu Z: 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L mcosRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.Khu
/0 c?a (ao đ)ng #à
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2$ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
Q . \RsS Y. 0-2RsS K . T0RsS n . ZRsS .
Keu \: 3h45ng t67nh c?a ")t (ao đ)ng đi'u hoà c. (ạng A L msinRT0
π
t 9
π
SRc"8 sS.>i đ)
c?a giao đ)ng /hi pha (ao đ)ng bqng *o0
0
#à :
Q . oc" Y. mc" K . *oc" n .*mc" .
Keu m : r)t &ật (ao đ)ng đi'u hoà &Ei biDn đ) Q L 8c" - chu /0 + L 2s . Ni%t ph45ng t67nh
(ao đ)ng c?a &ật-
chọn g,c thIi gian /hi n. đi ^ua &V t6B cen bqng #à :
Q . A L 8sinR
π
t 9
2
π
SRc"S Y. A L 8sinR
π
t *
2
π
SRc" S
K . A L 8cosR
π
t 9
2
π
SRc"S n . A L 8cosR
π
t *
2
π
SRc"S .
Keu ƒ : r)t &ật (ao đ)ng đi'u hoà &Ei biDn đ) Q L 8c"-chu /0 + L 2s.+Bnh #i đ) c?a &ật
-tại thIi đi1" t L ƒ-\s:
Q . oc" Y. 8c" K . *oc" n .*8c" .
Keu 8 : r)t &ật (ao đ)ng đi'u hoà &Ei biDn đ) Q L \c" - tần s, W L 2Hp . Ni%t ph45ng
t67nh (ao đ)ng c?a &ật -
chọn g,c thIi gian /hi n. đạt #i đ) cdc đại #à :
Q . A L \sinRZ
π
t 9
2
π
SRc"S Y. A L \sinR
π
t *
2
π
SRc" S
K . A L \cosRZ
π
t 9
2
π
SRc"S n . A L \cosR
π
t *
2
π
SRc"S .
Keu 9 : r)t &ật (ao đ)ng đi'u hoà &Ei biDn đ) Q L \c" - tần s, W L 2Hp . +Bnh #i đ) (ao
đ)ng c?a &ật tại thIi
đi1" t L 2-\s #à :
Q . *\c" Y. \c" K .oc" n .*oc" .
Keu T0 : r)t con #!c (ao đ)ng đi'u hoà &Ei biDn đ) Q L oc" - chu /0 0-\s . +ại thIi đi1"
t L o - h@n bi ^ua &V
t6B cen bqng . 3h45ng t67nh (ao đ)ng c?a con #!c #@ Ao #à :
Q . A L \sinR
π
t 9
2
π
SRc"S Y. A L osinRZ
π
t SRc" S
K . A L \cosRZ
π
t 9
2
π
SRc"S n . A L ocosR
π
t SRc"S .
Keu TT : r)t con #!c (ao đ)ng &Ei biDn đ) Q L 8 c" - chu /0 0-\ RsS . fh,i #4=ng ^uH
nsng #à 0-Z /g ._) c2ng
c?a #@ Ao #à :
Q . moRN/"S Y. o0RN/"S K .Z0RN/"S n .ooRN/"S .
Keu T2 : r)t con #!c (ao đ)ng &Ei biDn đ) Q L 8 c" - chu /0 0-\ RsS . fh,i #4=ng ^uH
nsng #à 0-Z /g .JB< t6V
cdc đại c?a #dc đàn hti t<c (ang &ào ^uH nsng #à :
Q . 20RNS Y. o0RNS K .T0RNS n .\RNS .
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2% - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
Keu ToP : r)t con #!c #@ Ao gt" ")t ^uH nsng c. /h,i #4=ng 0-Z /g &à ")t #@ Ao c. đ)
c2ng Z0 N/" . Ng4Ii ta /Oo ^uH nsng 6a /hgi &V t6B cen bqng ")t đoạn bqng 8 c" &à thH n.
(ao đ)ng . 3h45ng t67nh (ao đ)ng c?a ^uH nsng :
Q . A L 0-08sinT0t R"S Y. A L 8sin Z
π
t Rc" S
K . A L 0-0ZcosT0t R"S n . A L ZcosR
π
t SRc"S .
Keu TZP : r)t con #!c #@ Ao gt" ")t ^uH nsng c. /h,i #4=ng 0-Z /g &à ")t #@ Ao c. đ)
c2ng Z0 N/" . Ng4Ii ta /Oo ^uH nsng 6a /hgi &V t6B cen bqng ")t đoạn bqng 8 c" &à thH n.
(ao đ)ng . JBa t6V &ận t,c cdc đại c?a ^uH nsng #à :
Q . 0-08 "/s Y. 0-8 "/s K .8 "/s n .80 "/s .
Keu T\P : r)t con #!c #@ Ao gt" ")t ^uH nsng c. /h,i #4=ng 0-Z /g &à ")t #@ Ao c. đ)
c2ng Z0 N/" . Ng4Ii ta /Oo ^uH nsng 6a /hgi &V t6B cen bqng ")t đoạn bqng 8 c" &à thH n.
(ao đ)ng . NCng #4=ng c?a ^uH nsng #à :
Q . T-28 l Y. T28 l K .T28 "l n .T-28 "l .
Keu Tm : r)t con #!c #@ Ao c. đ) c2ng / L 900 N/" . N. (ao đ)ng &Ei biDn đ) Q L 0-T " .
+h7 c5 nCng c?a con #!c #à :
Q . Z-\ l Y. Z\ l K .Z-\ "l n .Z\ "l .
Keu Tƒ : r)t con #!c #@ Ao c. đ) c2ng / L 900 N/" . N. (ao đ)ng &Ei biDn đ) Q L 0-T " .
+h7 th% nCng &à
đ)ng nCng c?a con #!c /hi G #i đ) 2-\ c" #à :
Q . 0-28 l &à 22-Z l Y. 0-28 l &à Z-22 l
K . 28 "l &à 22-Z"l n .Z-22 "l &à 0-28 "l
Keu T8P: r)t con #!c #@ Ao gt" ")t ^uH nsng c. /h,i #4=ng T /g &à ")t #@ Ao c. đ) c2ng
Tm00 N/". fhi ^uH
nsng G &V t6B cen bqng - ng4Ii ta t6uy'n cho n. ")t &ận t,c ban đầu bqng 2 "/s .
3h45ng t67nh (ao đ)ng
c?a ^uH nsng #à :
Q . A L 0-0\sinZ0t R"S Y. A L 8sin Z
π
t Rc" S
K . A L 0-0ZcosZ0t R"S n . A L ZcosR
π
t SRc"S .
Keu T9 : r)t con #!c c. đô (ài #
T
(ao đ)ng &Ei chu /0 +
T
L T-\ s . r)t con #!c /h<c đ) (ài
#
2
- (ao đ)ng &Ei
chu /0 +
2
L 2 s . +Bnh chu /0 con #!c c. đ) (ài #
T
9 #
2
#à :
Q . 2-\ s Y. o-\ s K .Z-\ s n .\-\ s .
Keu 20 :r)t &ật thdc hi`n (tng thIi hai (ao đ)ng cjng ten s, - thbo c<c ph45ng t67nh sau
T
Z 2 2 R S x Uin t cm π ·

2
Z 2 2 R S x Dos t cm π · . 3h45ng t67nh t]ng h=p hai (ao đ)ng #à :
Q . A L 0-0\sinZ0t R"S Y. A L 8sin R2
π
t 9
Z
π
S Rc"S
K . A L 0-0ZcosZ0t R"S n . A L ZcosR2
π
t SRc"S .
,oạt đ=n> 4 : B7i tập 4hVơn>
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2& - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
q* T!" V!T .€ 12 C,†g*G yBÀ T!" D~*Gz
Cl6 1 : r)t s.ng c5 học c. tần s, W #an t6uyDn t6ong "ôi t645ng &ật ch{t đàn hti &Ei &ận
t,c & - /hi đ. b4Ec s.ng đ4=c tBnh bGi công th2c :
Q .
. v f λ ·
Y .
/ v f λ ·
K .
2 . v f λ ·
n .
2 / v f λ ·
Cl6 2 : Nận t,c t6uy'n s.ng pha thu)c &ào
Q . nCng #4=ng s.ng . Y . tần s, (ao đ)ng .
K . "ôi t64Ing t6uy'n s.ng n . b4Ec s.ng .
Cl6 Y : r)t đi1" r c<ch te" s.ng ")t /hoHng A c. ph45ng t67nh (ao đ)ng
2
ZcosR200 S
M
x
G t cm
π
π
λ
· −
. +ần s, s.ng #à :
Q . W L T00 Hp Y . W L 200 Hp K . W L T00 s n . W L 0-02 Hp
Cl6 4 : Kho ")t s.ng ngang c. pt #à
8cos 2 R S
0-T \0
M
t x
G cm π · −
- Khu /7 s.ng #à:
Q . + L 0-T RsS Y . + L \0 RsS K . + L T00 s n . W L T RsS
Cl6 ] : Kho ")t s.ng ngang c. ph45ng t67nh #à
8cos 2 R S
0-T \0
M
t x
G cm π · −
. Y2c s.ng #à :
Q .
0-Tm λ ·
Y .
\0cm λ ·
K .
8mm λ ·
n .
Tm λ ·
Cl6 f : Kho ")t s.ng ngang c. ph45ng t67nh #à
Zcos 2 R S
\
x
G t cm π · +

.Nận t,c s.ng #à :
Q .
\ / v m s ·
Y .
\ / v m s ·−
K .
\ / v cm s ·
n .
\ / v cm s ·−
Cl6ƒ:r)t ng4Ii ^uan s<t <p tai &ào đ4Ing 6ay Ab #Ža.• /hoHng c<ch # L T2o\" -")t
ng4Ii cầ" b[a g‘ "ạnh t6Dn đ4Ing 6ay.Ng4Ii ^uan s<t th{y ti%ng g‘ t6uy'n t6ong 6ay o-\ s
t64Ec /hi nghb th{y ti%ng t6uyDn t6ong /hông /hB . +Bnh &ận t,c t6uy'n e" t6ong thOp đ4Ing
6ay - bi%t &ận t,c t6uy'n e" t6ong /hông /hB #à oo0 "/s .
Q .
\T00 / v m s ·
Y .
T\00 / v m s ·
K .
\T / v m s ·
n .
T\ / v cm s ·
Cl6 ‰ :r)t (ao đ)ng c. chy /0 + L 0-00\ RsS sinh t6ong n4Ec ")t s.ng e" c. b4Ec s.ng
ƒ-Tƒ\ " . fhi đ. &ận t,c e" t6ong n4Ec #à :
Q .
\T00 / v m s ·
Y .
TZo\ / v m s ·
K .
\T0 / v m s ·
n .
T0\ / v cm s ·
Cl6 Š : Hai đi1" G c<ch ")t ngutn e" nhung /hoHng m-T0 " &à m-o\ " . +ần s, e" #à
m80 Hp - &ận t,c e" t6ong /hông /hB #à oZ0 "/s . fhi đ. đ) #`ch pha c?a s.ng e" tại hai
đi1" đ. #à :
Q .
R S
Z
rad
π
ϕ ∆ ·
Y .
R S
o
rad
π
ϕ ∆ ·
K .
R S rad ϕ π ∆ ·
n .
R S
2
rad
π
ϕ ∆ ·
Cl6 10 :.ng t6Dn "st bi1n c. b4Ec s.ng
2- \m λ ·
.fhoHng c<ch giua hai đi1" gần nh{t
(ao đ)ng 4œn> pha #à :
Q .
0- \R S l m ·
Y .
0- m2\R S l m ·
K .
T- 2\R S l m ·
n .
2- \R S l m ·
Cl6 11 :.ng t6Dn "st bi1n c. b4Ec s.ng
2- \m λ ·
.fhoHng c<ch giua hai đi1" gần nh{t
(ao đ)ng n>Vv4 pha #à :
Q .
0- \R S l m ·
Y .
0- m2\R S l m ·
K .
T- 2\R S l m ·
n .
o- \R S l m ·
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2* - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
Cl6 12:.ng t6Dn "st bi1n c. b4Ec s.ng
2- \m λ ·
.fhoHng c<ch giua hai đi1" gần nh{t
(ao đ)ng li4h phL Š0
0
#à :
Q .
0- \R S l m ·
Y .
0- m2\R S l m ·
K .
T- 2R S l m ·
n .
T- \R S l m ·
Cl6 1Y : +6ong thB nghi`" &' giao thoa s.ng t6Dn "st n4Ec - hai nguần /%t h=p Q &à Y (ao
đ)ng &Ei tần s, To Hp . +ại ")t đi1" r c<ch c<c ngutn Q - Y nhung /hoHng (
T
L T9 c" -
(
2
L 2T c" - s.ng c. biDn đ) cdc đại .Jiua r &à đ4Ing t6ung t6dc c?a QY /hông c. cdc
đại nào /h<c . Nận t,c t6uy'n s.ng t6Dn "st n4Ec #à :
Q .
2m / v m s ·
Y .
To / v m s ·
K .
\T / v m s ·
n .
T0\ / v cm s ·
Cl6 14 :+6ong thB nghi`" &' giao thoa s.ng t6Dn "st n4Ec - hai nguần /%t h=p Q &à Y (ao
đ)ng &Ei tần s, Tm Hp . +ại ")t đi1" r c<ch c<c ngutn Q - Y nhung /hoHng (
T
L o0 c" -
(
2
L 2\-\ c" - s.ng c. biDn đ) cdc đại . Jiua r &à đ4Ing t6ung t6dc c?a QY c. hai (cy cdc
đại /h<c . Nận t,c t6uy'n s.ng t6Dn "st n4Ec #à :
Q .
2m / v m s ·
Y .
2Z / v m s ·
K .
28 / v m s ·
n .
o0 / v cm s ·
Cl6 1] : +ại hai đi1" Q-Y c<ch nhau 8" c. hai ngutn s.ng e" /%t h=p . +ần s, e" #à
ZZ0Hp - &ận t,c e" t6ong /hông /hB #à o\2"/s . K. bao nhiDu đi1" t6Dn đoạn th•ng QY tại
đ. e" c. đ) to cdc đại F
Q . TT đi1" Y . Tƒ đi1" K . 2T đi1" n . 2\ đi1"
Cl6 1f :+ại hai đi1" Q-Y c<ch nhau 8" c. hai ngutn s.ng e" /%t h=p . +ần s, e" #à
ZZ0Hp - &ận t,c e" t6ong /hông /hB #à o\2"/s . K. bao nhiDu đi1" t6Dn đoạn th•ng QY tại
đ. e" c. đ) to cdc ti1u F
Q . T0 đi1" Y . T\ đi1" K . 20 đi1" n . 2\ đi1"
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2+ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
T6Qn 11 Ngày soạn : T0/T0/2009 Ngày giHng : T2/T0/2009

BÀ T!"
(&• C†g*G Vno %'o*G (n•* 1'&P C,noE
2 3ụ4 ti56 b7i h84 : Qua bài học học sinh cần n!" đ4=c .
* Học sinh &ận (ang đ4=c c<c /i%n th2c đc học &' (@ng đi`n Aoay chi'u- t<c (ang c?a
cH" /h<ng- (ung /h<ng đ,i &Ei "ạch đi`n Aoay chi'u đ1 giHi c<c bài tập t6ong sg/ &à s<ch
bài tập.
* Nận (ang đ4=c /h<i ni`" cH" /h<ng- (ung /h<ng đ1 giHi thBch ")t s, hi`n t4=ng
&ật #$ th4Ing gsp t6ong đIi s,ng &à t6ong /v thuật.
h "hVơn> tiin >iản> ?ạ@ :
JN: •a bài tập &' nhà cho học sinh- g=i $- h4Eng (‚n c<ch giHi.
H : Khuwn bV bài tập G nhà thbo yDu cầu c?a gi<o &iDn.
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV VÀ ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: jn đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84-
*hT4 lại 4á4 Jiến th<4 đ‹ h84 4S li5n ž6Ln-
* nạng t]ng ^u<t c?a (@ng đi`n Aoay chi'u i L ”
"
cos Rω t 9 ϕ S
* u{t đi`n đ)ng Aoay chi'u U L
t sin NY
(t
(
ω ω ·
Φ

* K4Ing đ) hi`u (ang
2


"
·
* KH" /h<ng- (ung /h<ng : ˜
K
L
K
T
ω
˜
>
L >ω
K
˜

” ·
” L
ω >


,oạt đ=n> 2: Ch‚L b7i tập 4ho C$ nh7-
B7i tập 1 :
_ : 220 * T00„- ™ L 220N
aS • L F
bS ”
h(
L F
t L Th 3 L F
B7i tập 2 :
_
T
: 220N * TT\„
_
2
: 220N * To2„
™ L 220N 3 L F ” L F
B7i Y :
+: công th2c 3 L Ω · · · ⇔ Z8Z
T00
220
3
2 2 2
K4Ing đ) hi`u (ang ” L
Q
TT
\
Z8Z
220


· ·
+Bnh công su{t tiDu tha t6ong T giI Rom00sS #à:
3 L ™” L 220. \/TT L T00„.
Kông su{t tiDu tha t6Dn đoạn "ạch #à :
3 L 3
T
9 3
2
L TT\ 9 To2 L 2Zƒ„
K4Ing đ) (@ng đi`n t6ong "ạch #à :
” L ”
T
9 ”
2
L Q T2o - T
220
To2
220
TT\

3

3
2 T
· + · +
Y.ng đ…n T00N "!c &ào "ạch đi`n TT0N- sŠ bV
ch<y.
T9VZn>: THPT Quang Trung - 2- - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
_: T00N*T00„

QY
L TT0N
• L F
_…n s<ng
b7nh th4Ing
ru,n đ…n s<ng b7nh th4Ing ta phHi "!c thD" ")t
đi`n t6G "à hi`u đi`n th% tiDu tha t6Dn đ. bqng
T0N.
K4Ing đ) (@ng đi`n chạy ^ua b.ng đ…n #à :
” L
Q T
N T00
„ T00

3
· ·
_i`n t6G cần "!c thD" #à : • L
Ω · · T0
Q T
N T0


,oạt đ=n> Y: Giải b7i tập tại lHp-
B7i 4 :
u L T00 2 cosT00π tRNS
” L \Q
K L F
i L F
B7i ] :
u L T00 2 cosT00π tRNS
” L \Q
> L F
i L F
+Bnh cH" /h<ng: ˜
K
L
20
\
T00


· ·

+Bnh đi`n (ung:
˜
K
L
y
2000
T
20 . T00
T
˜
T
K
K
T
K
π
·
π
·
ω
· ⇔
ω
3h45ng t67nh (@ng đi`n t6ong "ạch #à :
i L \ 2 cosRT00π t 9
2
π
S a" pb
˜
>
L T00/\ L 20Ω > L
H
2 - 0
T00
20
π
·
π
i L \ 2 cosRT00π t *
2
π
S RQS
,oạt đ=n> 4: ,VHn> ?wn h84 sinh h84 tập • nh7-
* H` th,ng ph45ng ph<p giHi bài tập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* JiI sau học bài "Ei.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o &iDn
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - #6 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
T6Qn 12 Ngày soạn : 20/T0/2009 Ngày giHng : 22/T0/2009

BÀ T!"
C„C 3AC, (e* 1'&P C,+E
2 3ụ4 ti56 b7i h84 : Qua bài học học sinh cần n!" đ4=c .
* Học sinh &ận (ang đ4=c c<c /i%n th2c đc học &' (@ng đi`n Aoay chi'u- t<c (ang c?a
cH" /h<ng- (ung /h<ng đ,i &Ei "ạch đi`n Aoay chi'u đ1 giHi c<c bt t6ong sg/ &à sbt.
* Nận (ang đ4=c /h<i ni`" cH" /h<ng- (ung /h<ng đ1 giHi thBch ")t s, hi`n t4=ng
&ật #$ th4Ing gsp t6ong đIi s,ng &à t6ong /v thuật.
h "hVơn> tiin >iản> ?ạ@ :
JN: •a bài tập &' nhà cho học sinh- g=i $- h4Eng (‚n c<ch giHi.
H : Khuwn bV bài tập G nhà thbo yDu cầu c?a gi<o &iDn.
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV VÀ ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: jn đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84-
*hT4 lại 4á4 Jiến th<4 đ‹ h84 4S li5n ž6Ln-
* nạng t]ng ^u<t c?a (@ng đi`n Aoay chi'u i L ”
"
cos Rω t 9 ϕ S
* u{t đi`n đ)ng Aoay chi'u U L
t sin NY
(t
(
ω ω ·
Φ

* K4Ing đ) hi`u (ang
2


"
·
* KH" /h<ng- (ung /h<ng : ˜
K
L
K
T
ω
˜
>
L >ω
K
˜

” ·
” L
ω >


,oạt đ=n> 2: Ch‚L b7i tập 4ho C$ nh7-
B7i tập 4 y14ƒz s>J-
_ : 220 * T00„- ™ L 220N
aS • L F
bS ”
h(
L F
t L Th 3 L F
B7i tập ] y14ƒz s>J-
_
T
: 220N * TT\„
_
2
: 220N * To2„
™ L 220N 3 L F ” L F
B7i f y14ƒz s>J-
+a c.: 3 L Ω · · · ⇔ Z8Z
T00
220
3
2 2 2
K4Ing đ) hi`u (ang ” L
Q
TT
\
Z8Z
220


· ·
+Bnh công su{t tiDu tha t6ong T giI Rom00sS:
3 L ™” L 220. \/TT L T00„.
Kông su{t tiDu tha t6Dn đoạn "ạch #à :
3 L 3
T
9 3
2
L TT\ 9 To2 L 2Zƒ„
K4Ing đ) (@ng đi`n t6ong "ạch #à :
” L ”
T
9 ”
2
L Q T2o - T
220
To2
220
TT\

3

3
2 T
· + · +
Y.ng đ…n T00N "!c &ào "ạch đi`n TT0N- sŠ
bV ch<y.
T9VZn>: THPT Quang Trung - #1 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
_: T00N*T00„

QY
L TT0N
• L F
_…n s<ng
b7nh th4Ing
ru,n đ…n s<ng b7nh th4Ing ta phHi "!c
thD" ")t đi`n t6G "à hi`u đi`n th% tiDu tha
t6Dn đ. bqng T0N.
K4Ing đ) (@ng đi`n chạy ^ua b.ng đ…n #à :
” L
Q T
N T00
„ T00

3
· ·
_i`n t6G cần "!c thD" #à : • L
Ω · · T0
Q T
N T0


,oạt đ=n> Y: Giải b7i tập tại lHp-
B7i Y y1]fz s>J-
u L T00 2 cosT00π tRNS
” L \Q
K L F
i L F
B7i 4 y1]fz s>J-
u L T00 2 cosT00π tRNS
” L \Q
> L F
i L F
+Bnh cH" /h<ng: ˜
K
L
20
\
T00


· ·

+Bnh đi`n (ung:
˜
K
L
y
2000
T
20 . T00
T
˜
T
K
K
T
K
π
·
π
·
ω
· ⇔
ω
3h45ng t67nh (@ng đi`n t6ong "ạch #à :
i L \ 2 cosRT00π t 9
2
π
S a" pb
˜
>
L T00/\ L 20Ω 8 > L
H
2 - 0
T00
20
π
·
π
i L \ 2 cosRT00π t *
2
π
S a" pb
,oạt đ=n> 4: ,VHn> ?wn h84 sinh h84 tập • nh7-
* H` th,ng ph45ng ph<p giHi bài tập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* JiI sau học bài "Ei.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o
&iDn
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T9VZn>: THPT Quang Trung - #2 - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Q Y

š
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
T6Qn 1Y Ngày soạn : 2ƒ/T0/2009 . Ngày giHng : 29/T0/2009

BÀ T!"
3AC, C~ c I . I C 3/C *^ T["
2 3ụ4 ti56 b7i h84 : Qua bài học học sinh cần n!" đ4=c .
* NDu #Dn nhung đi1" c5 bHn c?a ph45ng ph<p &bc t5 36b*nbn.
* NŠ đ4=c c<c &Oc t5 ” &à ™ cho c<c "ạch đi`n sau đey :
9 rạch thuần •- >- K.
9 rạch •- K hosc •- > hosc •- >- K "!c n,i ti%p.
* +: c<c /%t ^uH t6Dn đey- suy 6a đ4=c ” &à ϕ cho t:ng #oại "ạch.
2 Tiến t9:nh t; 4h<4 hoạt đ=n> >iản> ?ạ@ :
,'AT ()*G CB& GV VÀ ,D *) %E*G CF* (AT
,oạt đ=n> 1: jn đGnh lHpI JiKm t9L sM sNI JiKm t9L 4h6On bG b7i h84-
* › ngh;a c?a h` s, công su{t F
* rạch c. tBnh cH" /h<ng /hi nào F
9 H : Kho bi%t đsc tBnh c?a "ạch đi`n - /hH nCng
gey 6a công su{t - hay phw" ch{t c?a "ạch đi`n .
9 H : ˜
>
} ˜
K
9 H : rạch ch‡ c. • hosc •>K "!c n,i ti%p t6ong
t64Ing h=p c)ng h4Gng .
,oạt đ=n> 2: *hT4 lại 4á4 Jiến th<4 đ‹ h84 4S li5n ž6Ln-
* Hi`u đi`n th% Aoay chi'u u L ™ 2 cosω t- i L ” 2 cosRω t * ϕ S
™ L ˜”
” L
˜


2
> K
2
S ˜ ˜ R • ˜ − + ·
tg ϕ L

˜ ˜
K >

Rϕ — 0S
,oạt đ=n> Y: Ch‚L b7i tập 4ho C$ nh7-
B7i tập 1:
• L o0Ω > L 0-o/ π H
u L T20 2 cosT00π t RNS
i L F
B7i tập 2:
• L o0Ω ™
QY
L T00N

K
L 80N
˜
K
LF ” L F
B7i Y :
• L o0Ω u L 8cosT00π tRNS
˜
>
L o0Ω ˜ L o0 2 Ω
” L
S
Z
t T00 cosR Z i Q
2
Z
2 o0
T20 π
− π · ·
+: công th2c ™
2
L
2
>K
2

™ ™ +


Q 2
o0
m0


” N m0 ™ ™ ™
• 2
K
2

· · · · − ·
&à ˜
K
L Z0
2
80


K
· · Ω

+: công th2c ™
2
L
2
>K
2

™ ™ +

T9VZn>: THPT Quang Trung - ## - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
˜
K
} ˜
>
ϕ — 0 R*ϕ } 0S
˜
K
— ˜
>
ϕ } 0 R*ϕ — 0S
˜
K
L ˜
>
ϕ L 0
Y

Q
K
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản

>
L Z0N
aS >
L F
bS i L F
B7i 4 :
• L Z0Ω
K L
H
T
> y
Z000
T
π
·
π
u L T20 2 cosT00π t RNS
aS i L F
bS

Qr
L F
&Ei ™
>
L Z0N ™ L
N 2 Z0
2
80
·
th7 : ™

L Q T


” 8 N Z0 ™ ™
• 2
>
2
· · · −
aS ˜
>
L Z0Ω > L
H
Z - 0
π
bS 3t (@ng đi`n #à : i L
S
Z
t T00 cosR 2
π
− π
+Bnh ˜
K
L
Ω ·
π
π
·
ω
Z0
Z000
T
. T00
T
K
T
˜
K
} ˜
>

˜ L Ω · + \0 o0 Z0
2 2
aS K4Ing đ) (đi`n t6ong "ạch #à ” L
Q Z - 2
\0
T20
·
+Bnh tg R* ϕ S L
0
oƒ tg
Z
o
Z0
T0 Z0
· ·

bS ™
Qr
L ” . ˜ •
2
K
2
+
n@ng đi`n ” L N 2 9m Z - 2 . Z0 Z0
2 2
· +
,oạt đ=n> 4: Giải b7i tập tại lHp-
B7i tập f :
• L o0Ω
> L \/π . T0
*o
H
K L T/2π . T0
*Z
H

QY
L T00N
W L T000Hp
B7i ƒ:
• L o0Ω
u L T20 2 cosT00π tRNS
H
2 - 0
> 8 y
\000
T
K
π
·
π
·
i L F
H4Eng (‚n :
* Nận (ang c<c công th2c tBnh ˜
>-
˜
K
”- tg ϕ
+7" ˜
>
8 ˜
K

˜
>
L ω > L 2π W L 2π .T000. \/π . T0
*o
L T0Ω
˜
K
L
Ω ·
π
π
·
ω −
T0
T0 .
2
T
. T000 2
T
K
T
Z
+]ng t6G ˜
˜ L ( ) Ω · − + · − + o0 T0 T0 o0 S ˜ ˜ R •
2
2 2
K >
2


+Bnh ˜
K
L
Ω ·
π
π
·
ω
\0
\000
T
. T00
T
K
T

˜
>
L ω > L T00π .0-2/π L 20Ω ˜
K
} ˜
>

˜ L ( ) Ω · − + · − + 2 o0 20 \0 o0 S ˜ ˜ R •
2
2 2
K >
2
K4Ing đ) (@ng đi`n t6ong "ạch #à ” L
Q
2
Z
2 o0
T20
·
+Bnh tg R* ϕ S L
Z
tg T
o0
20 \0 π
· ·

3h45ng t67nh (@ng đi`n #à : i L ZcosRT00π t 9 π /ZS
RQS
T9VZn>: THPT Quang Trung - #$ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng

Q
>
Y
K

Q
>
Y
K

Q
>
Y
K

Q
>
Y
K
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
,oạt đ=n> ]: CB*G C^ 2 V!* %_*G
* H` th,ng ph45ng ph<p giHi btập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* JiI sau học bài "Ei.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o &iDn
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

T6Qn 14 Ngày soạn : o0/T0/2009 Ngày giHng : 02/TT/2009

BÀ T!"-

- 3ụ4 ti56:
* Học sinh &ận (ang đ4=c c<c /i%n th2c đc học &' công su{t c?a (@ng đi`n Aoay
chi'u- h` s, công su{t đ1 giHi c<c bài tập t6ong sg/ &à s<ch bài tập.
* Nận (ang đ4=c /h<i ni`" công su{t bi1u /i%n &à công su{t thdc đ1 giHi thBch ")t s,
hi`n t4=ng-
- Ch6On bG:
JN: •a bài tập &' nhà cho học sinh- g=i $- h4Eng (‚n c<ch giHi.
H : Khuwn bV bài tập G nhà thbo yDu cầu c?a gi<o &iDn.
- jn đGnh t; 4h<4:
T.+] ch2c: fi1" t6a s‡ s, c?a học sinh &à ghi tDn H &!ng "st &ào s] đầu bài.
2. fi1" t6a bài c’: f%t h=p t6ong /hi chua bài tập.
V- Cá4 bVH4 l5n lHp:
xn tập #$ thuy%t .
,oạt đ=n> 1: Nh!c #ại c<c /i%n th2c đc học c. #iDn ^uan.
* Hi`u đi`n th% Aoay chi'u u L ™ 2 cosω t- i L ” 2 cosRω t * ϕ S
* " x E 4osϕ 0 L cosϕ L T
* cosϕ L
˜

,oạt đ=n> 2: >h?a @Ai tBC ch3 D( nhA'
,oạt đ=n> 4#L thQ@ C7 t9W *=i ?6n>
B7i tập 4
• L T0Ω
˜
>
L 8Ω -
+: công th2c :
˜
>
L ω > L 2π W L 8
T9VZn>: THPT Quang Trung - #% - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
˜
K
L mΩ
tần s, W
cosϕ L T W L F
B7i tập ]
• L o0Ω
> L \/π . T0
*o
H
K L T/2π . T0
*Z
H

QY
L T00N
W L T000Hp
3 L F- cosϕ L F
B7i ‰ • L o0Ω
u L T20 2 cosT00π tRNS
H
2 - 0
> 8 y
\000
T
K
π
·
π
·
i L F
* Nận (ang c<c công th2c tBnh
˜
>-
˜
K
”- tg ϕ
˜
K
L
m
WK 2
T
·
π
_1 c. c)ng h4Gng th7 ω L
>K
T


2 2 2
A
2 T 2
A
2
W Z
8
m
W Z S >K R W Z π · π · πW W
2
o
W
A
< ·

+7" ˜
>
8 ˜
K

˜
>
L ω > L 2π W L 2π .T000. \/π . T0
*o
L T0Ω
˜
K
L
Ω ·
π
π
·
ω −
T0
T0 .
2
T
. T000 2
T
K
T
Z
+]ng t6G ˜
˜ L ( ) Ω · − + · − + o0 T0 T0 o0 S ˜ ˜ R •
2
2 2
K >
2
H` s, công su{t cosϕ L
T
o0
o0
˜

· ·
Kông su{t tiDu tha t6Dn "ạch
3 L ™”cosϕ L ™.

o
T000
o0
T00
. T00
˜

· ·

+Bnh ˜
K
L
Ω ·
π
π
·
ω
\0
\000
T
. T00
T
K
T

˜
>
L ω > L T00π .0-2/π L 20Ω ˜
K
} ˜
>

˜ L ( ) Ω · − + · − + 2 o0 20 \0 o0 S ˜ ˜ R •
2
2 2
K >
2
K4Ing đ) (@ng đi`n t6ong "ạch #à ” L
Q
2
Z
2 o0
T20
·
+Bnh tg R* ϕ S L
Z
tg T
o0
20 \0 π
· ·

3h45ng t67nh (@ng đi`n #à : i L ZcosRT00π t 9 π /ZS RQS
,oạt đ=n> Y: :iEi @Ai tBC t7i FớC'
B7i 10
H4Eng (‚n hs td tBnh to<n &Ei c<c công th2c đc học
T9VZn>: THPT Quang Trung - #& - GV: Huỳnh Lê iết !"ng

Q
>
Y
K
>K W Z
m
8
2 2
π ·

Q
>
Y
K
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
u L 80 2 cosω t RNS

H
2 - 0
> 8 y
2000
T
K
π
·
π
·
• L 20Ω ω L F i L F
t45ng td nh4 c<c bài t6Dn- nhq" thành thạo c<ch tBnh
to<n &Ei "ạch •- >- K.
,oạt đ=n> 4: H4Eng (‚n hs học tập G nhà.
* H` th,ng ph45ng ph<p giHi bài tập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* JiI sau học bài "Ei.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o &iDn
cdT `*, *G,e3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
T6Qn 1] Ngày soạn : T0/TT/2009 Ngày giHng : T2/TT/2009 .

BÀ T!"-

- 3ụ4 ti56:
* Học sinh &ận (ang đ4=c c<c /i%n th2c đc học &' "<y bi%n <p đ1 giHi c<c bài tập
t6ong sg/ &à s<ch bài tập.
* Nận (ang đ4=c /h<i ni`" t‡ s, bi%n <p &à c<c công th‰cs c?a rYQ đ1 giHi thBch
")t s, hi`n t4=ng- 2ng (angM th4Ing gsp t6ong đIi s,ng &à t6ong /v thuật.
- Ch6On bG:
JN: •a bài tập &' nhà cho học sinh- g=i $- h4Eng (‚n c<ch giHi.
H : Khuwn bV bài tập G nhà thbo yDu cầu c?a gi<o &iDn.
- jn đGnh t; 4h<4:
T.+] ch2c: fi1" t6a s‡ s, c?a học sinh &à ghi tDn H &!ng "st &ào s] đầu bài .
2. fi1" t6a bài c’: f%t h=p t6ong /hi chua bài tập.
V- Cá4 bVH4 l5n lHp:
,oạt đ=n> 1: Nh!c #ại c<c /i%n th2c đc học c. #iDn ^uan.
* Kông su{t hao phB (o toH nhi`t t6Dn đ4Ing (ey :
3
hao
L •”
2
L •
2
phat
2
phat

3
T9VZn>: THPT Quang Trung - #* - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
* +‡ s, bi%n <p
T
2
T
2
N
N


·
8 ",i #iDn h`
T
2
2
T
T
2
N
N
· ·

,oạt đ=n> 2: Khua bài tập cho &' nhà.
,oạt đ=n> 4#L thQ@ C7 t9W *=i ?6n>
B7i tập 1-
N
T
L 200 &@ng
N
2
L T0 000 &@ng

T
L 220N - ™
2
L F
Ku)n nào c. ti%t (i`n #En h5nF
* œp (ang c<c công th2c c?a
rYQ F
B7i tập 2-

2
L o0Q

2
L 220N

T
L \/N
3
T
L F- 3
2
L F- ”
T
L F
+‡ s, bi%n <p F
B7i tập Y-
3
2
L Z/„

2
L TT0N
• L 2Ω


L F- ™

L F- ∆ 3 L F
* œp (ang c<c công th2c c?a
rYQ F
_1 tBnh đ) sat th% ta (jng _>
x" F
+: công th2c
T
2
T
2
N
N


·
- "u,n tCng <p th7 s, &@ng (ey c?a
cu)n s5 c{p phHi Bt &@ng h5n ⇔
Ku)n s5 c{p c. 200 &@ng
Ku)n th2 c{p c. T0 000 &@ng
"à ™
T
L 220N ⇔ ™
2
L TT000N
Ku)n s5 c{p c. ti%t (i`n #En h5n.
a. Kông su{t tiDu tha 3
2
L 220.o0 L m m00„ L 3
T
b. +: công th2c tBnh công su{t
Q o2 - T
\000
mm00

3

T
T
T
· · ·
c. +: công th2c t‡ s, bi%n <p
2\0
TT
\00
220


T
2
· ·

a. K4Ing đ) (@ng đi`n G đầu 6a c?a rYQ #à :

6a
L
Q
TT
Z00
TT0
Z000
·
b. _) sat th% L ”
6a
L
N ƒ - ƒ2
TT
800
2 .
TT
Z00
· ·
c. _i`n <p hi`u (ang G cu,i đ4Ing (ey :
™ L TT0N * ƒ2-ƒN L o8-oN
(. Kông su{t t]n hao t6Dn đ4Ing (ey #à :
„ m - 2Zmo
TT
Z00
. 2 •”
2
2
a
·
,
_

¸
¸
·
b. N%u thay bqng rYQ /h<c cjng công su{t :

N om - om 2 .
TT
220


6a
≈ ·


h(
G cu,i đ4Ing (ey: 220* om-om L T8o-mZN
Hi`u đi`n th% đầu 6a #à ™
6a
L • „ T\ - mmT
TT
200
. 2 ”
2
2 “
6a
·
,
_

¸
¸
·
,oạt đ=n> Y: JiHi bài tập tại #Ep.
T9VZn>: THPT Quang Trung - #+ - GV: Huỳnh Lê iết !"ng
\0
N
N
T
2
·
Giáo án phụ đạo bám sát Vật lí 12 Cơ bản
B7i tập 4-

2
L \00N- ™
T
L T00N
20 &@ng ⇔ ZN
N
T
- N
2
L F
KŽa 6a 20 &@ng (ey ⇔ đi`n <p ZN
KŽa 6a \00N ⇔ s, &@ng (ey #à :

&ong 2\00
Z
\00 . 20
·
KŽa 6a T00N ⇔ s, &@ng (ey #à :

&ong \00
Z
T00 . 20
·
,oạt đ=n> 4: H4Eng (‚n hs học tập G nhà.
* H` th,ng ph45ng ph<p giHi bài tập
* _ọc bài "Ei t6ong sg/.
* JiI sau học bài "Ei.
* +hdc hi`n đầy đ? c<c yDu cầu c?a gi<o &iDn
V- c•t Jinh n>hiim sL6 >iZ ?ạ@ :
T9VZn>: THPT Quang Trung - #- - GV: Huỳnh Lê iết !"ng

Giáo án phụ đạo bám sát
G:Lúc t = 5s để xác định x ta làm gì ? H: Thay t vào pt li độ. G: Để xác định v ta làm gì ? H:Thay vào pt vận tốc . G:Gọi HS đó lên trình bày

Vật lí 12 Cơ bản
ϕ = π /2 b) Lúc t = 5s ta có : xt = 4Cos4π .5 = 4cm vt = - ω Asin(4π t ) (cm/s) = -4.4π sin( 4π .5 ) = 0 Bài tập 2: Con lắc lò xo có m = 0,4 kg , K = 40 N/m.kéo vệt lệch khỏi VTCB thả nhẹ. a) Lập phương trình li độ nếu chọn t= 0 lúc thả? b) Tính cơ năng E? Giải : a) Chọn trục Ox trùng phương dao động , góc O tại VTCB . Chiều (+) là chiều kéo vật ⇒ pt có dạng : x = A cos( ω t + ϕ ) Ta có :
ω=
A= k = 10rad / s m
2 v0 x + 2 = 8cm ω 2 0

G:đọc và tóm tắt đề

G: Để viết pt trước hết cần làm gì ? H:Chọn hệ trục tọa độ , chiều dương . G: Chọn hệ trục tọa độ như thế nào ? H:… G: Bước tiếp theo làm gì ? H:Tính ω , A G: Vậy em hãy tính ω , A .

G:Gọi học sinh khác thực hiện câu b

Khi t=0 ⇒ x = xo = 8 cm v = vo = 0 ⇒ A cosϕ = 8 - ω Asinϕ =0 ⇒ϕ = 0 Vậy x = 8 cos(10t) cm b)Cơ năng: E = ½KA2 = ½.40.(8.10-2)2 = 12,8 J

Hoạt động 4 : Trả lời phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Câu 1 : Phương trình của một dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10 π t + π ) (cm; s) . Biên độ của dao động là A . 6m B. 6cm C . 10m D . 10cm . Câu 2 : Phương trình của một dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10 π t + π )(cm; s).Tần số

Trường: THPT Quang Trung

-2-

GV: Huỳnh Lê Viết Dũng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->