P. 1
Giao_an_Vat_Ly_6

Giao_an_Vat_Ly_6

|Views: 692|Likes:
Được xuất bản bởidtg0909

More info:

Published by: dtg0909 on Nov 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

Lý 6: 1 tiết/ tuần. Kỳ 1: 18 tuần, kỳ 2 : 17 tuần.

Học kỳ I Học kỳ II
Tiết Bài Tên bài Tiết Bài Tên bài.
1 1 Đo độ dài 19 16 Ròng rọc
2 2 Đo độ dài (tiếp theo) 20 17 ô!ng "ết ch#$ng %: &$ học.
' '. Đo thê! tích ch(́t )o!ng. 21 1* +#̣ n$! ,ì nhiệt c-!a ch(́t r.́n.
/ / Đo thê! tích ,(̣t r.́n "hông th(́0
n#$́c.
22 19 +#̣ n$! ,ì nhiệt c-!a ch(́t )o!ng.
1 1 2hối )#$̣ng. Đo "hối )#$̣ng. 2' 20 +#̣ n$! ,ì nhiệt c-!a ch(́t "hí.
6 6 3#̣c. 4ai )#̣c c(n 5.̀ng. 2/ 21 6ột 7ố #́ng d-̣ng c-!a 7#̣ n$! ,ì
nhiệt.
7 7 ì0 hiê!- "ết 8-a! tác d-̣ng c-!a
)#̣c.
21 22 9hiệt "ế. 9hiệt giai.
* * rọng )#̣c. Đ$n ,ị )#̣c 26 2' 4 ,à 24: Đo nhiệt độ.
9 2iê!0 tra. 27 2iê!0 tra.
10 9 3#̣c đàn hồi. 2* 2/ +#̣ nóng cha!: ,à đông đ.̣c.
11 10 3#̣c "ế. ;hép đo )#̣c. rọng
)#$̣ng ,à "hối )#$̣ng.
29 21 +#̣ nóng cha!: ,à đông đ.̣c
( tiếp theo)
12 11 2hối )#$̣ng riêng. rọng )#$̣ng
riêng.
'0 26 +#̣ 5a: h$i ,à ng#ng t-̣.
1' 12 4 ,à 2 4: <ác định "hối
)#$̣ng riêng c-!a 7o!i.
'1 27 +#̣ 5a: h$i ,à ng#ng t-̣.
( iếp theo)
1/ 1' 6á: c$ đ$n gia!n. '2 2* +#̣ 7ôi.
11 1/ 6.̣t ph.!ng nghiêng. '' 29 +#̣ 7ôi.( iếp theo).
16 11 Đòn 5(!:. '/ 2iê!0 tra học ":̀ 2.
17 =n t(̣p. '1 '0 ô!ng "ết ch#$ng 2: 9hiệt học.
1* 2iê!0 tra học ":̀ %
Ngày soạn:
Ngày giảng:
CHƯƠNG I: CƠ HỌC.
6>& %?@:
1. AiBt đo chiC- dDi ()) trong 0Et 7F tGnh h-Fng th#Hng gIp.
JAiBt đo thK tLch (M) theo ph#$ng phNp 5Gnh trDn.
2. 9hOn dPng tNc dQng cRa )Sc (T) nh# )D đU: hoIc "Vo cRa ,Ot.
J6ô tW "Bt 8-W tNc dQng cRa )Sc nh# )D0 ,Ot 5iBn dPng hoIc )D0 5iBn đXi ch-:Kn
đEng cRa ,Ot.
J&hY ra đ#Zc hai )Sc c(n 5[ng "hi ch\ng c]ng tNc dQng ,Do 0Et ,Ot đang đ^ng :ên.
'.9hOn 5iBt 5iK- hi_n cRa )Sc đDn h`i nh# )D )Sc do ,Ot 5a 5iBn dPng đDn h`i tNc
dQng )ên ,Ot g(: ra 5iBn dPng.
J+o 7Nnh )Sc 0Pnhb )Sc :B- dSa ,Do tNc dQng cRa )Sc )D0 5iBn dPng nhiC- ha: Lt.
JAiBt 7c dQng )Sc "B đK đo )Sc trong 0Et 7F tr#Hng hZp thông th#Hng ,D 5iBt đ$n
,a )Sc )D 9i-t$n (9).
/. ;h(n 5i_t "hFi )#Zng (0) ,D trdng )#Zng (;).
JAiBt đo "hFi )#Zng cRa ,Ot 5[ng c(n.
JAiBt cNch eNc đanh "hFi )#Zng riêng (f) cRa ,Otb đ$n ,a )D "gg0
'
,D trdng )#Zng
riêng (d) cRa ,Otb đ$n ,a )D 9g0
'
.
1. AiBt 7c dQng rhng rdcb đhn 5U:b 0It phing nghiêng đK đXi h#jng cRa )Sc
hoIc đK d]ng )Sc nhk thlng )Sc )jn.
Tiết 1: Đ Đ! "#I.
m.6>& %?@:
1. 2iBn th^c:
J2K 0Et 7F dQng cQ đo chiC- dDi.
JAiBt cNch eNc đanh giji hPn đo (n4Đ)b đE chia nhk nhot (Đ&99) cRa dQng cQ đo.
2.2p n.ng:
JAiBt #jc )#Zng gqn đ\ng 0Et 7F đE dDi cqn đo.
JAiBt đo đE dDi cRa 0Et 7F ,Ot thông th#Hng.
JAiBt tLnh giN tra tr-ng 5Gnh cNc "Bt 8-W đo.
JAiBt 7c dQng th#jc đo ph] hZp ,ji ,Ot cqn đo.
'.hNi đE:
JRrn tLnh cUn thOnb s th^c hZp tNc trong hoPt đEng th- thOp thông tin cRa nht0.
A.&4@u9 Av:
1. &Nc nht0: 6wi nht0 1 th#jc "x ct Đ&99 )D 1 00.
6Et th#jc d(: ct Đ&99 )D 1 00.
6Et th#jc c-En ct Đ&99 )D 0b1c0.
6Et tH gio: "x 5Wng "Bt 8-W đo đE dDi 1.1.
2. &W )jp: ranh ,y to th#jc "x ct n4Đ 20c0 ,D Đ&99 )D 200.
ranh ,y to 5Wng "Bt 8-W 1.1.
&.;4z{9n ;4|;:
4Gnh thDnh ph#$ng phNp đo đE dDi theo t# t#}ng cRa )L th-:Bt "iBn tPo.
rên 0wi dQng cQ đo đE dDi đa 7F ct hai thang đob 0Et thang đo theo đ$n ,a
0Vtb 0Et thang đo theo đ$n ,a inh.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: ~ &4•&b n%†% 4%‡@ 2%ˆ9 4•& &{ A‰9 &Šm &4z{9nb ĐMĐ
&4€ A‹% 4„& (1 ph\t).
JnM :ê- cq- 4+ đdc tDi )i_-b +n2g1.
JnM: Đ- cq- 4+ ee0 5^c tranh cRa
ch#$ng ,D tW )Pi 5^c tranh đt.
JnM: &hFt )Pi "iBn th^c 7y nghiên c^-
trong ch#$ng %.
J4+: &]ng đdc tDi )i_-.
J4+: ĐPi di_n nê- cNc ,on đC nghiên
c^-.
…4. Đ.2: ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (10 ph\t).
&(- ch-:_n cRa hai cha e0 nê- )ên ,on
đC gG• 4•: nê- cNc ph#$ng Nn giWi
8-:Bt•
JĐ$n ,a đo đE dDi trong h_ thFng đo
)#Hng hZp phNp cRa n#jc ta )D gG• 2L
hi_-•
JĐ- cq- 4+ trW )Hi &1.
JnM "iK0 tra "Bt 8-W cRa cNc nht0b
chYnh 7ca.
…&h\ s: rong cNc phVp tLnh toNn phWi
đ#a ,C đ$n ,a chLnh )D 0Vt.
JnM giji thi_- thê0 0Et ,Di đ$n ,a đo
đE dDi 7c dQng trong thSc tB.
MOn dQng:
Jƒê- cq- 4+ đdc &2 ,D thSc hi_n.
Jƒê- cq- 4+ đdc &' ,D thSc hi_n.
JnM 7ca )Pi cNch đo cRa 4+ 7a- "hi
"iK0 tra ph#$ng phNp đo.
JĐE dDi #jc )#Zng ,D đE dDi đo 5[ng
th#jc ct giFng nha- "hông•
JnM ĐMĐ: Pi 7ao tr#jc "hi đo đE dDib
ch\ng ta )Pi th#Hng phWi #jc )#Zng đE
dDi ,Ot cqn đo•
J4+ trao đXi ,D nê- cNc ph#$ng Nn.
%.Đ$n ,a đo đE dDi:
1. =n )Pi 0Et 7F đ$n ,a đo đE dDi.
"0b h0b da0b 0b d0b c0b 00.
JĐ$n ,a chLnh )D 0Vtb "L hi_- : 0.
&1: 10‘10d0’ 10‘100c0.
1c0‘1000’ 1"0‘10000.
JĐ$n ,a đo đE dDi 7c dQng trong thSc tB:
1inh‘2b1/c0.
1 dI0(0i)e) ‘ 16090.
1n.a.7 “ 9/61 tY "0.
2. zjc )#Zng đE dDi.
J4+: ”zjc )#Zng 10 chiC- dDi 5Dn.
” Đo 5[ng th#jc "iK0 tra.
”9hOn eVt giN tra #jc )#Zng ,D giN
tra đo.
J4+: ”zjc )#Zng đE dDi gang ta:.
”2iK0 tra 5[ng th#jc.
…4. Đ.': Œ6 4%•@ f>9n &> Đ€ Đ‚ f‹% (1 ph\t).
JĐ- cq- 4+ 8-an 7Nt hGnh 1.1 ,D trW )Hi
c(- &/.
%%. Đo đE dDi.
1. G0 hiK- dQng cQ đo đE dDi.
&/: (4+ 4Đ nht0)
”hZ 0Ec d]ng th#jc d(: (th#jc c-En).
”4+ d]ng th#jc "x.
”9g#Hi 5Nn ,Wi d]ng th#jc 0Vt (th#jc
Jƒê- cq- đdc "hNi ni_0 giji hPn đo ,D
đE chia nhk nhot.
Jƒê- cq- 4+ ,On dQng đK trW )Hi &1.
JnM treo tranh ,y to th#jcb giji thi_-
cNch eNc đanh n4Đ ,D Đ&99 cRa
th#jc.
JĐ- cq- 4+ thSc hDnh c(- &6b &7.
JMG 7ao ta )Pi chdn th#jc đo đt•
JMi_c chdn th#jc đo ct n4Đ ,D Đ&99
ph] hZp ,ji đE dDi cRa ,Ot đo gi\p ta đo
chLnh eNc.
JĐo chiC- dDi cRa 7(n tr#Hng 0D d]ng
th#jc ngln thG phWi đo nhiC- )qonai 7F
nhiC-.
thing).
J2hNi ni_0:
”niji hPn đo (n4Đ) cRa th#jc )D đE dDi
)jn nhot ghi trên th#jc.
”ĐE chia nhk nhot (Đ&99) cRa th#jc )D
đE dDi gi–a hai ,Pch chia )iên tiBp trên
th#jc.
&1: ...
&6: a) Đo chiC- rEng c-Fn 7Nch MOt )L 6
d]ng th#jc ct n4Đ 20c0 ,D Đ&99
100.
5) Đo chiC- dDi cRa c-Fn 7Nch MOt )L 6
d]ng th#jc ct n4Đ '0c0 ,D Đ&99
100.
c) Đo chiC- dDi cRa 5Dn hdc d]ng th#jc
ct n4Đ 10 ,D Đ&99 1c0.
&7: hZ 0a: th#Hng d]ng th#jc thing
ct n4Đ 10 hoIc 0b10 đK đo chiC- dDi
cRa 0Wnh ,Wi ,D d]ng th#jc d(: đK đo
7F đo c$ thK cRa "hNch hDng.
J2hi đo phWi #jc )#Zng dE dDi đK chdn
th#jc ct n4Đ ,D Đ&99 ph] hZp.
…4. Đ./: MŽ9 f>9n Đ€ Đ‚ f‹% (11 ph\t).
JĐ- cq-
4+ đdc
+n2b thSc
hi_n theo
:ê- cq-
+n2.
JMG 7ao e0
chdn th#jc
đo đt•
J—0 đ• tiBn
hDnh đo
0o: )qn ,D
giN tra tr-ng
5Gnh đ#Zc
tLnh nh#
thB nDo•
2. Đo đE dDi.
AWng 1.1.AWng "Bt 8-W đo đE dDi.
ĐE dDi ,Ot
cqn đo
ĐE
dDi
#jc
)#Zng
&hdn dQng cQ đo đE
dDi
2Bt 8-W đo (c0).
ên
th#jc
n4Đ Đ&99
3qn
1
3qn
2
3qn
'
1 2 '
'
l l l
l
+ +
=
&hiC- dDi
5Dn hdc
cRa e0
...c0
AC dD:
c-Fn 7Nch
MOt )L 6.
...00
…4. Đ.1: &Š9n &•J4.f.M.9 (10 ph\t).
JĐ$n ,a đo đE dDi chLnh )D gG•
J2hi d]ng th#jc đo cqn phWi ch\ s điC- gG•
4.f.M.9: rW )Hi c(- hki &1b &2b &'b &/b &1b &6b &7.
3D0 5Di tOp 1J2.1 đBn 1J2.6.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn: 09/9/2007
Ngày giảng: 13/9/2007 !. "i#t 2:
Đ Đ! "#I.
m.6>& %?@:
1. 2™ n.ng: &Rng cF ,i_c eNc đanh n4Đ ,D Đ&99 cRa th#jc.
J&Rng cF cNch eNc đanh gqn đ\ng đE dDi cqn đo đK chdn th#jc đo cho ph] hZp.
JRrn )-:_n "™ n.ng đo chLnh eNc đE dDi cRa ,Ot ,D ghi "Bt 8-W .
JAiBt tLnh giN tra tr-ng 5Gnh cRa đo đE dDi.
2. hNi đEb t# t#}ng: Rrn tLnh tr-ng thSc thông 8-a 5Wn 5No cNo "Bt 8-W.
A.&4@u9 Av: &W )jp: 4Gnh ,y phtng to 2.1’ 2.2’ 2.'.
&Nc nht0: ”h#jc đo ct Đ&99 0b1c0.
”h#jc đo ct Đ&99: 00.
”h#jc d(:b th#jc c-Enb th#jc "šp nB- ct.
&. ;4z{9n ;4|;:
› 7F )i_- th- thOp } tiBt 1œthWo )-On nht0 đK r\t ra "Bt )-Onb ,On dQng.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rm (11 ph\t).
J4•: "K đ$n ,a đo chiC- dDi ,D đ$n ,a
đo nDo )D đ$n ,a chLnh•
JĐXi đ$n ,a 7a-:
1"0 ‘ ... 0’ 10 ‘ ... "0’ 0b1"0 ‘ ... 0’
10 ‘ ... c0’ 100 ‘ ... 0’
10 ‘ ... 00’1c0 ‘ ... 0.
Jn4Đ ,D Đ&99 cRa dQng cQ đo )D gG•
JnM "iK0 tra cNch eNc đanh n4Đ ,D
Đ&99 trên th#jc.
…4. Đ.2 (11 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ hoPt đEng theo nht0 ,D
thWo )-On cNc c(- hki &1b &2b &'b &/b
&1.
JnM "iK0 tra 8-a cNc phiB- hdc tOp cRa
nht0 đK "iK0 tra hoPt đEng cRa cNc
nht0.
JnM đNnh giN đE chLnh eNc cRa t›ng
nht0 8-a t›ng c(- &1b &2b &'b &/b &1.
JnM nhon 0Pnh ,i_c #jc )#Zng gqn
%.&Nch đo đE dDi.
&2: rong 2 th#jc đ• cho:
”&hdn th#jc d(: đK đo chiC- dDi 5Dn
hdc.
”&hdn th#jc "x đo chiC- dD: +n2 MOt
)L 6.
&': ĐIt th#jc đo ddc theo chiC- dDi cqn
đob ,Pch 7F 0 ngang ,ji 0Et đq- cRa
,Ot.
&/: ĐIt 0lt theo h#jng ,-ông gtc ,ji
đ\ng đE dDi cqn đo đK chdn dQng cQ đo
thLch hZp.
cPnh th#jc } đq- "ia cRa ,Ot.
&1: 9B- đq- c-Fi cRa ,Ot "hông ngang
5[ng ( tr]ng) ,ji ,Pch chiab thG đdc ,D
ghi "Bt 8-W đo theo ,Pch chia gqn nhot
,ji đq- "ia cRa ,Ot.
R\t ra "Bt )-On:
&6: (1)J đE dDi’ (2)Jgiji hPn đo’
(')J đE chia nhk nhot’ (/)Jddc theo’
(1)Jngang 5[ng ,ji’ (6)J,-ông gtc’
(7)Jgqn nhot.
…4. Đ.': MŽ9 f>9n J&Š9n &•J4.f.M.9 (11 ph\t).
Jndi 4+ )qn )#Zt )D0 c(- &7b &*b &9b
&10.
JĐ- cq- 4+ nhlc )Pi "iBn th^c c$ 5Wn
cRa 5Di.
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn •&t thK e0 ch#a
5iBtž.
JĐ#Hng chVo 0Dn hGnh ti,i 1/inh 5[ng
5ao nhiê- c0•
%%. MOn dQng.
&7: c).
&*: c).
&9: 7c0.
MC nhD: JrW )Hi phqn c(- hki &1J&10.
J4dc phqn ghi nhj.
JADi tOp 1J2.9 đBn 1J2.1'.
J2x 5Wng '.1: 2Bt 8-W đo thK tLch chot )kng ,Do ,} tr#jc.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn:1/9/2007
Ngày giảng: 21/9$%,&,'( 20/9$!. "i#t 3:
Đ TH$ T%CH CH&T L'NG.
m.6>& %?@:
1. 2iBn th^c: ”AiBt 0Et 7F dQng cQ đo thK tLch chot )kng.
”AiBt cNch eNc đanh thK tLch cRa chot )kng 5[ng dQng cQ đo thLch hZp.
2.2™ n.ng: AiBt 7c dQng dQng cQ đo thK tLch chot )kng.
'. hNi đE: Rrn tLnh tr-ng thScb tY 0Yb thOn trdng "hi đo thK tLch chot )kng ,D
5No cNo "Bt 8-W đo thK tLch chot )kng.
A. &4@u9 Av: 6Et 7F ,Ot đSng chot )kngb 0Et 7F ca ct đK 7Ÿn chot )kng
( n#jc).
6wi nht0 2 đBn ' 5Gnh chia đE.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: ~ &4•&b 2%•6 Rmb •€ Œ94 4@•9n (10 ph\t).
1.2iK0 tra:
Jn4Đ ,D Đ&99 cRa th#jc đo )D gG•
Pi 7ao tr#jc "hi đo đE dDi e0 th#Hng
#jc )#Zng r`i 0ji chdn th#jc.
J&h–a 5Di 1J2.7’ 1J2.*’ 1J2.9.
2. ĐMĐ:
ADi 1J2.7: ;h#$ng Nn A.10d0.
ADi 1J2.*.;h#$ng Nn &. 2/c0.
ADi 1J2.9. Đ&99 cRa th#jc d]ng trong
cNc 5Di thSc hDnh )D: a) 0b1 c0 (100).
5) 1 c0.
c) 0b1 c0 hoIc 0b1 c0.
…4. Đ.2: (1 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn thông tin ,D trW
)Hi c(- hki:
Đ$n ,a đo thK tLch )D gG•
Đ$n ,a đo thK tLch th#Hng d]ng )D gG•
%.Đ$n ,a đo thK tLch.
J6Et ,Ot d] to ha: nhkb đC- chiB0 0Et
thK tLch trong "hông gian.
JĐ$n ,a đo thK tLch th#Hng d]ng )D 0Vt
"hFi (0
'
) ,D )Lt ()).
&1: 10
'
‘1000d0
'
‘1000000c0
'
.
10
'
‘1000)Lt‘10000000)‘1000000cc.
…4. Đ.': ( 1 ph\t).
Jniji thi_- 5Gnh chia đE giFng hoIc gqn
giFng nh# hGnh '.2.
Jndi 47 trW )Hi &2b &'b &/b &1. 6wi c(-
2 e0 trW )Hib cNc e0 "hNc nhOn eVt.
JnM điC- chYnh.
JnM: 9hiC- 5Gnh chia đE d]ng trong
;9 ,Pch chia đq- tiên "hông n[0 }
đN: 5Gnhb 0D )D ,Pch tPi 0Et thK tLch
5an đq- nDo đt.
JnM điC- chYnh đK 4+ ghi ,}.
%%. Đo thK tLch chot )kng.
1.G0 hiK- dQng cQ đo thK tLch.
&2: &a đong to ct n4Đ 1 )Lt ,D Đ&99
0b1 )Lt.
&a đong nhk ct n4Đ ,D Đ&99 )D 0b1
)Lt.
&an nhSa ct n4Đ )D 1 )Lt ,D Đ&99 )D 1
)Lt.
&': &hai ( hoIc )ob cab 5Gnhb...) đ• 5iBt
7Ÿn d-ng tLch: &hai côcacô)a 1 )Ltb chai
)a,i 0b1 )Lt hoIc 1 )Ltb eô 10 )Ltb th]ng
gNnh n#jc 20)Ltb...b 5$0 tiê0b ei)anhb...
&/: ( <e0 5Wng)
n4Đ Đ&99
AGnh a 1000) 20)
AGnh 5 2100) 100)
AGnh c '000) 100)
&1: &haib )db ca đong ct ghi 7Ÿn d-ng
tLch’ cNc )oPi ca đong ( cab eôb th]ng) đ•
5iBt tr#jc d-ng tLch’ 5Gnh chia đEb 5$0
tiê0.
…4. Đ./: Œ6 4%•@ &|&4 Đ€ 4• &4 &4¡ 3¢9n (1 ph\t).
JĐ- cq- 4+ )D0 ,i_c cN nh(nb thWo
)-On nht0b thFng nhot c(- trW )Hi.
Jndi đPi di_n nht0 )ên trGnh 5D: "Bt
8-W.
Jƒê- cq- 4+ nghiên c^- c(- &9 ,D trW
)Hi.
2. G0 hiK- cNch đo thK tLch chot )kng.
&6: 5) ĐIt thing đ^ng.
&7: 5) ĐIt 0lt nhGn ngang ,ji 0Sc chot
)kng } gi–a 5Gnh.
&*: a) 70 c0
'
5) 10 c0
'
c) /0 c0
'
R\t ra "Bt )-On:
&9: (1)JthK tLch’ (2)Jn4Đ’ (')J
Đ&99’
(/)Jthing đ^ng’ (1)Jngang’ (6)Jgqn
nhot.
…4. Đ.1: 4£& 4‹94 Đ€ 4• &4 &Šm &4¡ 3¢9n &4•m R€9n
AŒ94 (10 ph\t).
J4•: nê- ph#$ng Nn đo thK tLch cRa
n#jc trong o0 ,D trong 5Gnh.
”;h#$ng Nn 1: 9B- giW 7c đo 5[ng ca
0D n#jc trong o0 chn )Pi Lt thG "Bt 8-W
)D 5ao nhiê-œđ#a ra "Bt 8-W nh# ,O: )D
gqn đ\ng.
”;h#$ng Nn 2: Đo 5[ng 5Gnh chia đE.
J+o 7Nnh "Bt 8-W đo 5[ng 5Gnh chia đE
,D 5[ng ca đongœnhOn eVt.
J4+: 4Đ theo nht0.
”Đdc phqn tiBn hDnh đo 5[ng 5Gnh chia
đE ,D ghi "Bt 8-W ,Do 5Wng "Bt 8-W.
”Đo n#jc trong 5Gnh 5[ng caNo 7Nnh 2
"Bt 8-W œ nhOn eVt.
…4. Đ.6: MŽ9 f>9nJ&Š9n &•J4.f.M.9 (10 ph\t).
JADi hdc đ• gi\p ch\ng ta trW )Hi c(- hki
nh# thB nDo•
Jƒê- cq- 4+ )D0 5Di tOp '.1’ '.2.
J4+:...
'.1.A AGnh 1000) ct ,Pch chia tji 2 0).
'.2.&.100 c0
'
,D 2 c0
'
.
4.f.M.9: J3D0 )Pi cNc c(-: &1J&9b hdc phqn ghi nhj.
J3D0 5Di tOp '.' đBn '.7.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn:23/9/2007.
Ngày giảng: 2/9$ !( 28/9$%, &, '( 01/10$).
"i#t *:
Đ TH$ T%CH ()T *+N ,H-NG TH&. NƯ/C
m.6>& %?@:
1.2™ n.ng: JAiBt đo thK tLch ,Ot rln "hông tho0 n#jc.
JAiBt 7c dQng cNc dQng cQ đo chot )kng đK đo thK tLch ,Ot rln 5ot "G "hông tho0
n#jc.
2. hNi đE: -(n thR cNc 8-: tlc đo ,D tr-ng thSc ,ji cNc 7F )i_- 0D 0Gnh đo đ#Zcb
hZp tNc trong 0di công ,i_c cRa nht0 hdc tOp.
A.&4@u9 Av: &Nc nht0:
4+ ch-Un 5a ,Di ,Ot rln "hông tho0 n#jc.
AGnh chia đEb 1 chai ct ghi 7Ÿn d-ng tLchb d(: 5-Ec.
JAGnh trDn.
JAGnh ch^a.
J2x 7Ÿn 5Wng "Bt 8-W /.1.
&.;4z{9n ;4|;: ¤-an 7Ntb nhOn eVt đK r\t ra "Bt )-On.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rmb ~ &4•&b •€ Œ94 4@•9n (10 ph\t).
1. 2iK0 tra:
JĐK đo thK tLch cRa chot )kng e0 d]ng
dQng cQ nDo• 9ê- ph#$ng phNp đo•
Jƒê- cq- 4+ ch–a 5Di tOp './b '.1.
ĐMĐ:
Jf]ng 5Gnh chia đE ct thK đo đ#Zc thK
tLch cRa chot )kngb ct nh–ng ,Ot rln
"hông tho0 n#jc nh# hGnh /.1 thG đo
thK tLch 5[ng cNch nDo•
JĐiC- chYnh cNc ph#$ng Nn đo ee0
ph#$ng Nn nDo thSc hi_n đ#Zcb ph#$ng
Nn nDo "hông thSc hi_n đ#Zc.
'./.;h#$ng Nn &.M
'
‘20b1c0
'
.
'.1. Đ&99 cRa 5Gnh chia đE d]ng trong
5Di thSc hDnh )D: a) 0b2c0
'
.
5) 0b1c0
'
hoIc 0b1c0
'
.
…4. Đ.2: Đ€ 4• &4 MŽ R¥9 &¦ 4Œ94 f•9n A¡ 2Œ (11 ph\t).
JPi 7ao phWi 5-Ec ,Ot ,Do d(:•
JĐ- cq- 4+ ghi "Bt 8-W theo phiB- hdc
tOp.
%.&Nch đo thK tLch ,Ot rln "hông tho0
n#jc.
1. f]ng 5Gnh chia đE.
&1: JĐo thK tLch n#jc 5an đq- ct trong
5Gnh chia đE M
1
.
JhW hhn đN ,Do 5Gnh chia đE.
Jƒê- cq- 4+ đdc &2.
JnM: 2K c(- ch-:_n đo thK tLch chiBc
0§ 0i_n nhD M-a do |c 7i 0Vt tG0 ra
ph#$ng phNp.
JR\t ra "Bt )-On.
JĐo thK tLch n#jc d(ng )ên trong 5Gnh
M
2
.
JhK tLch hhn đN 5[ng M
2
JM
1
.
2. f]ng 5Gnh trDn.
&2: hW hhn đN ,Do 5Gnh trDnb đ`ng thHi
h^ng n#jc trDn ra ,Do 5Gnh ch^a.
Đo thK tLch n#jc trDn ra 5[ng 5Gnh chia
đE. Đt )D thK tLch hhn đN.
…4. Đ.': (11 ph\t).
JĐ- cq- 4+ thWo )-On theo cNc 5#jc.
JiBn hDnh đo theo h#jng d¨n cRa 5Wng
/.1.
J4+ 5No cNo "Bt 8-W. &h\ s cNch đdc
giN tra cRa M theo Đ&99 cRa 5Gnh chia
đE.
'.hSc hDnh đo thK tLch ,Ot rln.
J4+: 4oPt đEng theo nht0.
JiBn hDnh đo: AWng /.1.
JLnh giN tra tr-ng 5Gnh:
1 2 '
'
t+
, , ,
,
+ +
=
…4. Đ./: MŽ9 f>9nJ4.f.M.9.(1 ph\t).
1. MOn dQng.
JnM nhon 0Pnh tr#Hng hZp đo 4 /./b
"hông đ#Zc hoDn toDn chLnh eNcb ,G ,O:
phWi )a- 7Pch 5Ntb đ™ab "hoN ( ,Ot đo).
2. 4.f.M.9.
J4dc &1b &2b &'.
J3D0 5Di tOp thSc hDnh &1b &6.
JADi tOp /.1 đBn /.6 (+A).
&/:...
JADi /./: G0 ph#$ng phNp )D0 cho ,Ot
chG0 trong n#jc.
JADi /.1: G0 ph#$ng phNp chFng tho0
cho ,Ot hoIc tha: n#jc 5[ng chot 0D
,Ot "hông tho0 hoIc Lt tho0 nh# cNt
hoIc dq- .n. &t thK d]ng đot 7Vtb 7Npb...
)D0 "h-ôn đ\c ,Ot.
R˜ 2%94 9n4%‡6.
.....................................................................................................................................
....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........
Ngày soạn: 30/9/2007.
Ngày giảng: 0-/10/2007. "i#t -:
,H0I LƯ1NG2Đ ,H0I LƯ1NG.
m. 6>& %?@:
1. 2iBn th^c: JAiBt đ#Zc 7F chY "hFi )#Zng trên t\i đSng )D gG•
JAiBt đ#Zc "hFi )#Zng cRa 8-W c(n 1 "g.
JAiBt 7c dQng c(n Ro 5Vc ,an.
JĐo đ#Zc "hFi )#Zng cRa 0Et ,Ot 5[ng c(n.
J&hY ra đ#Zc Đ&99b n4Đ cRa c(n.
2. hNi đE: Rrn tLnh cUn thOnb tr-ng thSc "hi đdc "Bt 8-W.
A.&4@u9 Av:
6wi nht0: J6Et chiBc c(n 5ot "G.
J1 c(n Rô 5Vc ,an.
J4ai ,Ot đK c(n.
&W )jp: ranh ,y to cNc )oPi c(n ( nB- ct).
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: ~ &4•&b 2%•6 Rmb •€ Œ94 4@•9n (11 ph\t).
JĐo thK tLch ,Ot rln "hông tho0 n#jc 5[ng ph#$ng phNp nDo•
&ho 5iBt thB nDo )D n4Đ ,D Đ&99 cRa 5Gnh chia đE•
J—0 ct 5iBt e0 nIng 5ao nhiê- "hông• A[ng cNch nDo e0 5iBt•
…4.Đ.2: 24•% 3z©9nJĐ{9 Mv 24•% 3z©9n (10 ph\t).
JX ch^c cho 4+ tG0 hiK- con 7F ghi
"hFi )#Zng trên 0Et 7F t\i đSng hDng.
&on 7F đt cho 5iBt gG•
J&ho 4+ )qn )#Zt trW )Hi c(- &2b &'b &/b
&1b &6.
JnM thông 5No: 6di ,Ot d] to ha: nhk
đC- ct "hFi )#Zng.
JnM điC- "hiKn 4+ hoPt đEng nht0b
nhlc )Pi đ$n ,a đo "hFi )#Zng.
J&W )jp c]ng trao đXi "Bt 8-W cRa cNc
nht0b nhOn eVt ch-ng ,C đXi đ$n ,a.
J1 "g )D gG•
JĐiC- "hiKn 4+ nghiên c^- 0Et 7F đ$n
,a "hNc.
%. 2hFi )#Zng. Đ$n ,a "hFi )#Zng.
1. 2hFi )#Zng.
&1: '97g ghi trên hEp 7–a )D )#Zng 7–a
ch^a trong hEp.
&2: 100g chY )#Zng 5Et giIt trong t\i.
&': 100g.
&/: '97g.&1: 2hFi )#Zng.
&6: 3#Zng.
œ6di ,Ot d] to ha: nhk đC- ct "hFi
)#Zng.
2.Đ$n ,a đo "hFi )#Zng.
a. Đ$n ,a chLnh )D "i )ô ga0 ("g).
5.&Nc đ$n ,a "hFi )#Zng "hNc th#Hng
gIp: on b tPb )Pngb ga0b 0i)iga0.
&Nch đXi đ$n ,a: +n2g19.
…4. Đ.': Đ€ 24•% 3z©9n (11 ph\t).
JĐ- cq- 4+ ph(n tLch hGnh 1.2.
JĐ- cq- 4+ 7o 7Nnh c(n trong hGnh 1.2
,ji c(n thOt.
Jniji thi_- cho 4+ n\0 điC- "hiKn đK
chYnh "i0 c(n ,C 7F 0.
Jniji thi_- ,Pch chia trên thanh đhn.
JĐiC- "hiKn 4+ nghiên c^- tDi )i_- œ
ĐiCn ,Do chw trFng.
Jƒê- cq- 4+ đo ,Ot.
JĐ- cq- 4+ ct thK nti ph#$ng phNp
c(n t›ng )oPi.
%%. Đo "hFi )#Zng.
1.G0 hiK- c(n Rô 5Vc ,an.
Đhn c(nb đ™a c(nb "i0 c(nb hEp 8-W c(nb
Fc điC- chYnhb con 0•b...
2.&Nch d]ng c(n Rô 5Vc ,an đK c(n 0Et
,Ot.
&9: (1)J điC- chYnh 7F 0’ (2)J,Ot đe0
c(n’
(')J8-W c(n’ (/)Jth.ng 5[ng’
(1)J đ\ng gi–a’ (6)J8-W c(n’
(7)J,Ot đe0 c(n.
'.&Nc )oPi c(n "hNc.
&hing hPn: &(n : tBb c(n tPb c(n đhnb
c(n đ`ng h`.
…4. Đ./: MŽ9 f>9nJ&Š9n &•J4.f.M.9 (1 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ 4Đ nht0 &12.
Jƒê- cq- 4+ 4Đ cN nh(n &1'.
J¤-a 5Di hdc b e0 r\t ra đ#Zc "iBn th^c
gG•
JnM tXng 8-Nt.
JnM thông 5No cho cNc e0 phqn ghi
nhj.
J2hi c(n cqn #jc )#Zng "hFi )#Zng ,Ot
đe0 c(nb điC- nD: ct s ngh™a gG•
J&(n gPo ct cqn d]ng c(n tiK- )i "hông•
.
&12:...
&1': +F 1 chY d¨n r[ng ee ct "hFi
)#Zng trên 1 ton "hông đ#Zc đi 8-a cq-.
MC nhD: rW )Hi cNc c(- hki t› &1 đBn &1'.
4dc phqn ghi nhj.
3D0 5Di tOp trong +A.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........
Ngày soạn:07/10/2007.
Ngày giảng: 12/10/2007. "i#t :
L3C2H4I L3C C5N B6NG.
m.6>& %?@:
1. 2iBn th^c:
J&hY ra đ#Zc )Sc đU:b )Sc h\tb )Sc "Vob..."hi ,Ot nD: tNc dQng ,Do ,Ot "hNc. &hY ra
đ#Zc ph#$ngb chiC- cRa cNc )Sc đt.
J9ê- đ#Zc thL dQ ,C hai )Sc c(n 5[ng. &hY ra hai )Sc c(n 5[ng.
J9hOn eVt đ#Zc trPng thNi cRa ,Ot "hi cha- tNc dQng )Sc.
2. 2™ n.ng:
4+ 5lt đq- 5iBt cNch )lp cNc 5E phOn 9 7a- "hi nghiên c^- "ênh hGnh.
'. hNi đE:
9ghiê0 t\c "hi nghiên c^- hi_n t#Zngb r\t ra 8-: )-Ot.
A. &4@u9 Av:
6wi nht0: J6Et chiBc ee ).n. J6Et )h eo )N trhn.
J6Et thanh na0 ch(0. J6Et 8-W gia trdng 7lt.
J6Et giN 7lt.
&.;4z{9n ;4|;: 4Đ nht0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: ~ &4•&J2%•6 RmJĐMĐ (* ph\t).
J4•: phNt 5iK- phqn ghi nhj trong 5Di
"hFi )#Zng.
J&h–a 5Di tOp 1.1 ,D 1.'.
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn ĐMĐ ,D trW )Hi.
Pi 7ao gdi )D )Sc đU: ,D )Sc "Vo•
1.1.&.
1.': +F '97g chY "hFi )#Zng cRa 7–a
trong hEp.
6Et 0i_ng 5$ gPo ch^a "hoWng t› 2/0g
đBn 260g gPo.
…4. Đ.2: 4Œ94 4‹94 24|% 9%‡6 3£& (10 ph\t).
JnM gi\p 4+ )lp 9.
JnM "iK0 tra nhOn eVt cRa 0Et ,Di
nht0 œ :ê- cq- 4+ nhOn eVt ch-ng œ
nM 9<2¤9 5[ng cNch )D0 )Pi 9
"iK0 ch^ng.
%.3Sc.
1. hL nghi_0.
a) hL nghi_0 1:
5) hL nghi_0 2:
c) hL nghi_0 ':
&/: a) (1)J)Sc đU: (2)J)Sc Vp.
5) (')J)Sc "Vo (/) )Sc "Vo
c) (1)J)Sc h\t.
2. R\t ra "Bt )-On:
2hi ,Ot nD: đU: hoIc "Vo ,Ot "iab ta nti
,Ot nD: tNc dQng )Sc )ên ,Ot "ia.
…4. Đ.': 94Ž9 <ª M« ;4z{9n M‹ &4%«@ &Šm 3£& (10 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ nghiên c^- )Sc cRa )h eo
tNc dQng )ên ee ).n } hGnh 6.2.
Jƒê- cq- 4+ )D0 )Pi 9 hGnh 6.1b 5-ông
ta: nh# hGnh 6.2.
%%. ;h#$ng ,D chiC- cRa )Sc.
6wi )Sc ct ph#$ng ,D chiC- eNc đanh.
…4. Đ./: 4m% 3£& &¬9 A-9n (10 ph\t).
JnM :ê- cq- 4+ 8-an 7Nt hGnh 6./ trW
)Hi cNc c(- hki &6b &7b &*.
JnM nhon 0Pnh tr#Hng hZp 2 đEi 0Pnh
ngang nha- thG d(: ,¨n đ^ng :ên.
JnM h#jng d¨n 4+ điCn ,Do chw trFng
c(- &*.
JnM nhon 0Pnh s cb c(- &*.
%%%. 4ai )Sc c(n 5[ng.
&6: ...
&7: ;h#$ng )D ph#$ng ddc theo 7Zi d(:.
&hiC- hai )Sc ng#Zc nha-.
&*: (1)Jc(n 5[ng’ (2)J đ^ng :ên’
(')JchiC-’ (/)Jph#$ng’ (1)J
chiC-.
…4. Đ.1: MŽ9 f>9nJ&Š9n &•J4.f.M.9 (7 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ nghiên c^- trW )Hi &9.
JnM "iK0 tra 4+.
JnM nhlc )Pi phqn hai )Sc c(n 5[ng ,D
:ê- cq- 4+ )D0 )Pi cNc c(- &1 đBn &9.
JADi tOp &10 ,D 5Di tOp +A.
&9: a) )Sc đU:’ 5) )Sc "Vo.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........
.....................................................................................................................................
....
Ngày soạn:1*/10/2007.
Ngày giảng: 19/10/2007. "i#t 7:
T7. HI$8 ,9T :8; T<C "=NG C>4 L3C.
m.6>& %?@:
1.2iBn th^c: JAiBt đ#Zc thB nDo )D 7S 5iBn đXi cRa ch-:Kn đEng ,D ,Ot 5a 5iBn
dPngb tG0 đ#Zc thL dQ đK 0inh hoP.
J9ê- đ#Zc 0Et 7F thL dQ ,C )Sc tNc dQng )ên 0Et ,Ot )D0 5iBn đXi ch-:Kn đEng cRa
,Ot đt hoIc )D0 ,Ot dt 5iBn dPng hoIc )D0 ,Ot đt ,› 5iBn đXi ch-:Kn đEng ,›a
5iBn dPng.
2. 2™ n.ng: JAiBt )lp rNp thL nghi_0.
JAiBt ph(n tLch 9b hi_n t#Zng đK r\t ra 8-: )-Ot cRa ,Ot cha- tNc dQng )Sc.
'. hNi đE: 9ghiê0 t\c nghiên c^- hi_n t#Zng ,Ot )Lb ec )L cNc thông tin th- thOp
đ#Zc.
A.&4@u9 Av:
6wi nht0: 1 ee ).nb 1 0Nng nghiêngb 1 )h eo eolnb 1 )h eo )N trhnb 2 hhn 5ib 1 7Zi
d(:.
&W )jp: 1 cNi c-ng.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rmb ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„& (10 ph\t).
1. 2iK0 tra:
J4•: )o: ,L dQ ,C tNc dQng )Sc•
9ê- "Bt 8-W cRa tNc dQng )Sc•
J&h–a 5Di tOp 6.' ,D 6./.
2. ĐMĐ: 4•: 8-an 7Nt hGnh ,y đK trW )Hi
c(- hki. niWi thLch ph#$ng Nn nê- ra.
J4+:...
6.': a) )Sc c(n 5[ng’ e0 5V.
5) )Sc c(n 5[ng’ e0 5V’ con tr(-.
c) )Sc c(n 5[ng’ 7Zi d(:.
…4. Đ.2: Œ6 4%•@ 94®9n 4%‡9 z©9n <‰ƒ Rm 24% &¦ 3£& |&
f>9n M‹€ (1 ph\t).
JhB nDo )D 7S 5iBn đXi ch-:Kn đEng•
JnM "iK0 tra 0^c đE "iBn th^c th- thOp
cRa hdc 7inhb ec )L tGnh h-Fng œ thFng
nhot cNc thL dQ.
%. 9h–ng hi_n t#Zng cqn ch\ s 8-an 7Nt
"hi ct )Sc tNc dQng.
1. 9h–ng 7S 5iBn đXi cRa ch-:Kn đEng.
2.9h–ng 7S 5iBn dPng.
&2: 9g#Hi đang d#$ng c-ng đ• tNc dQng
)Sc ,Do d(: c-ng nên )D0 cho d(: c-ng
,D cNnh c-ng 5a 5iBn dPng.
…4. Đ.': 9n4%?9 &•@ 94®9n 2ˆ ¤@‰ |& f>9n 3£& (10 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ nghiên c^- hGnh 7.1b ch-Un
5a dQng cQ 9.
JĐ- cq- nht0 nhOn eVt "Bt 8-W 9.
JnM điC- chYnh cNc 5#jc 9 cRa 4+b
gi\p 4+ nhOn tho: đ#Zc tNc dQng cRa )h
eo )N trhn ,Do ee.
JĐ- cq- 4+ )D0 9 &/.
J#$ng tS )D0 9 &1b &6 œ 9hOn eVt.
JnM "iK0 tra s "iBn cRa 4+b chYnh 7ca
)wib :ê- cq- 4+ ghi ,}.
%%. 9h–ng "Bt 8-W tNc dQng cRa )Sc.
1. hL nghi_0.
J4+ hoPt đEng nht0.
2. R\t ra "Bt )-On:
J4+ hoPt đEng cN nh(n.
&7: (1) 5iBn đXi ch-:Kn đEng cRa
(2) 5iBn đXi ch-:Kn đEng cRa
(') 5iBn đXi ch-:Kn đEng cRa
(/) 5iBn dPng
&*: (1) 5iBn đXi ch-:Kn đEng cRa
(2) 5iBn dPng.
…4. Đ./: MŽ9 f>9nJ&Š9n &• (11 ph\t).
J2iK0 tra 7S nhOn th^c cRa 4+ œ gZi s
đK 4+ ct thti 8-en ph(n tLch hi_n
t#Zng.
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn •&t thK e0 ch#a
5iBtž ,D ph(n tLch hi_n t#Zng đt.
&9:...
&10:...
&11:...
9hOn eVt:...
…4. Đ.1: 4z†9n f¯9 M« 94‹ (1 ph\t).
JrW )Hi c(- hki &1 đBn &11.
JADi tOp 7.1 đBn 7.1 (+A).
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn: 20g10g2007.
9gD: giWng: 22g10g2007. iBt *:
T*ỌNG L3C2ĐƠN (? L3C
m. 6>& %?@:
1. 2iBn th^c: J4iK- đ#Zc trdng )Sc ha: trdng )#Zng )D gG•
J9ê- đ#Zc ph#$ng ,D chiC- cRa trdng )Sc.
J9l0 đ#Zc đ$n ,a đo c#Hng đE cRa )Sc )D 9i-$n.
2. 2™ n.ng: AiBt ,On dQng "iBn th^c th- nhOn đ#Zc ,Do thSc tB ,D "™ th-Ot: +c
dQng d(: ddi đK eNc đanh ph#$ng thing đ^ng.
'. hNi đE: &t s th^c ,On dQng "iBn th^c ,Do c-Ec 7Fng.
A.&4@u9 Av:
6wi nht0: 1 giN treob 1 8-W nIng 100ga0 ct 0tc treob 1 )h eo thingb 1 d(: ddib 1
"ha: n#jcb 1 chiBc ê"e.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 RmJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (10 ph\t).
1. 2iK0 tra:
Jƒê- cq- 4+1 ch–a 5Di tOp 7.1 ,D 7.2.
Jƒê- cq- 4+2 ch–a 5Di tOp 7.' ,D 7./.
Jƒê- cq- 4+ "hN ch–a 5Di tOp 7.1.
2. ĐMĐ:
J—0 h•: cho 5iBt rNi đot hGnh gG ,D e0
ct đoNn đ#Zc ,a trL ng#Hi trên rNi đot
nh# thB nDo• 6ô tW )Pi điC- đt.
J—0 h•: đdc 0U- đFi thoPi gi–a hai 5F
con 9a0 ,D h•: tG0 ph#$ng Nn đK hiK-
)Hi giWi thLch cRa 5F.
7.1: ;h#$ng Nn f.
7.2: a) MOt tNc dQng )Sc )D ch(n gD’ 0It
to0 5êtông 5a tNc dQng )Sc nên 5a 5iBn
dPng.
5) MOt tNc dQng )Sc )D chiBc thang tre "hi
đX e-Fng’ chiBc n`i nhô0 5a tNc dQng
)Sc
nên 5a 5iBn dPng.
c) MOt tNc dQng )Sc )D git. &hiBc )N đang
r$i e-Fng 5a tNc dQng cRa )Sc đU: )ên
nên 5a: )ên cao.
d) &Dnh c(: 5Dng 5a g•:b t^c )D 5a 5iBn
dPng.
7.': a) 5a 5iBn đXi. 5) 5a 5iBn đXi.
c) 5a 5iBn đXi. e) 5a 5iBn đXi.
d) "hông 5a 5iBn đXi.
7.1: 6Et 8-W cq- đang 5a: )ên cao thG
ch-:Kn đEng cRa nt )-ôn )-ôn 5a đXi
h#jng. ĐiC- đt ch^ng tk )-ôn )-ôn ct
)Sc tNc dQng )ên 8-W cq- )D0 đXi h#jng
ch-:Kn đEng cRa nt. 3Sc nD: chLnh )D
)Sc h\t cRa rNi đot (trdng )#Zng cRa
,Ot).
…4. Đ.2: ;4| 4%‡9 +£ °9 •% &Šm R„9n 3£& (10 ph\t).
JnM :ê- cq- 4+ nê- ph#$ng Nn 9.
JrPng thNi cRa )h eo•
J2iK0 tra trW )Hi &1b chYnh 7ca...
J2iK0 tra &2.
J› ph(n tLch &2 œ rW )Hi &'.
JĐiC- "hiKn 4+ trong )jp trao đXi œ
thFng nhot c(- trW )Hi.
%.rdng )Sc )D gG•
1. hL nghi_0:
&1:...
&2: 3Sc h\t ,iên phon e-Fng đot ct
ph#$ng thing đ^ngb chiC- )D chiC- t›
trên e-Fng d#ji.
&': (1) c(n 5[ng’ (') 5iBn đXi
(2) rNi đot’ (/) )Sc h\t
(1) rNi đot.
2. 2Bt )-On: +n2
rdng )Sc )D )Sc h\t cRa rNi Đot.
…4. Đ.': Œ6 4%•@ ;4z{9n M‹ &4%«@ &Šm R„9n 3£& (10 ph\t).
JĐ- cq- 47 )lp 9 hGnh *.2 trW )Hi cNc
c(- hki.
J9g#Hi thZ e(: d]ng d(: ddi dK )D0 gG•
Jf(: ddi ct co- tPo nh# thB nDo•
Jf(: ddi ct ph#$ng nh# thB nDo•
%%. ;h#$ng ,D chiC- cRa trdng )Sc.
1. ;h#$ng ,D chiC- cRa trdng )Sc.
&/: (1) c(n 5[ng (') thing đ^ng
(2) d(: ddi (/)t› trên e-Fng
d#ji.
MG 7ao ct ph#$ng nh# ,O:•
J2iK0 tra &/ œ thFng nhot.
2. 2Bt )-On:
rdng )Sc ct ph#$ng thing đ^ng ,D ct
chiC- h#jng ,C phLa rNi đot.
…4. Đ./: Đ{9 Mv 3£& (1 ph\t).
JnM thông 5No:...
JnM cho 4+ )D0 5Di tOp ,On dQng:...
%%%. Đ$n ,a )Sc.
JĐE )jn cRa )Sc gdi )D c#Hng đE )Sc.
JĐ$n ,a cRa )Sc )D 9i-$n (9).
J2hFi )#Zng ,Ot )D 100ga0 œ trdng
)#Zng ,Ot )D 19.
…4. Đ.1: MŽ9 f>9nJ&Š9n &• J4.f.M.9 (10 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ )D0 9 đIt chO- n#jc.
JĐ- cq- 4+ trW )Hi cNc c(- hki:
”rdng )Sc )D gG•
”;h#$ng ,D chiC- cRa trdng )Sc.
”ên gdi "hNc cRa trdng )Sc•
”Đ$n ,a cRa )Sc )D gG• rdng )#Zng cRa
8-W c(n ct "hFi )#Zng 1 "g )D 5ao
nhiê-•
J4#jng d¨n 4+ đdc phqn •&t thK e0
ch#a 5iBtž.
%M.MOn dQng.
&6:...
MC nhD: rW )Hi c(- hki &1 đBn &1.
Đdc phqn ghi nhj.
3D0 5Di tOp *.1 đBn *./.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
Ngày soạn:27/10/2007.
Ngày giảng: 29/10/2007. "i#t 9:
,I$. T*4
m.6>& %?@:
J2iBn th^c c$ 5Wn ,C đo đE dDib đo thK tLch chot )kngb đo thK tLch ,Ot rln "hông
tho0 n#jcb đo "hFi )#Zngb đo )Scb "Bt 8-W tNc dQng cRa )Sc.
J2™ n.ng: thDnh thPo trong ,i_c đXi đ$n ,a.
JhNi đE: 9ghiê0 t\c )D0 5Di.
A.&4@u9 Av: hq:: Ra đC ,›a 7^c ,ji 4+.
rh: =n tOp "iBn th^c đ• hdc t› tiBt 1 đBn tiBt *.
&.;4z{9n ;4|;: Ra đC trlc nghi_0 "Bt hZp ,ji tS )-On.
f. Đ« A‹%:
%.Đô!i các đ$n ,ị 7a- 5.̀ng cách điền 7ố thích h$̣p ,ào chô± ch(́0( 2 điê!0)
2 00 ‘ ...............0’ rọng )#$̣ng c-!a 2 "g gạo )à:...................
20) ‘ ...............)ít ’ 0b11 )í t ‘ ...............0).
%%. 2hoanh tròn tr#$́c c(- tra! )$̀i đ-́ng:
1. 9g#$̀i ta d-̀ng 0ột 5ình chia độ ghi t$́i c0
'
ch#́a 11 c0
'
n#$́c đê! đo thê! tích
c-!a 0ộ t ,(̣t r.́n "hông th(́0 n#$́c. 2hi tha! ,(̣t r.́n ,ào 5ình 0#̣c n#$́c trong
5ình d(ng )ên t$́i ,ạch 76 c0
'
. 4o!i các "ết 8-a! ghi 7a- đ(:b "ết 8-a! nào
đ-́ng:
m. M
1
‘ 76 c0
'
. A. M
2
‘ 11 c0
'
.
&. M
'
‘ 21 c0
'
. f. M
/
‘1'1 c0
'
.
2.2hi 7#! d-̣ng 5ình tràn ,à 5ình ch#́a đê! đo thê! tích ,(̣t r.́n "hông th(́0 n#$́cb
thê! tích c-!a ,(̣t 5.̀ng:
m. hê! tích 5ình tràn. &.hê! tích n#$́c tràn ra t#̀ 5ình tràn 7ang 5ình
ch#́a.
A. hê! tích 5ình ch#́a. f.hê! tích n#$́c còn )ại trong 5ình tràn.
'.rên 0ột hộp 0#́t ết có ghi 210 g.
+ố đó chi!:
m.+#́c n.̣ng c-!a hộp 0#́t. &.2hối )#$̣ng c-!a hộp 0#́t.
A.hê! tích c-!a hộp 0#́ t. f.+#́c n.̣ng ,à "hối )#$̣ng c-!a hộp
0#́t.
/. 2hi 0ột 8-a! 5óng đ(̣p ,ào 0ộ t 5#́c t#$̀ng thì )#̣c 0à 5#́c t#$̀ng tác d-̣ng )ên
8-a! 5óng 7e± g(: ra nh#±ng "ết 8-a! gì•
4a±: chọn c(- tra! )$̀i đ-́ng trong các c(- 7a-:
m. &hi! )à0 5iến đô!i ch-:ê!n động c-!a 8-a! 5óng.
A. &hi! )à0 5iến dạng 8-a! 5óng.
&. 2hông )à0 5iến dạng ,à c-±ng "hông )à0 5iến đô!i ch-:ê!n động c-!a 8-a!
5óng.
f. M#̀a )à0 5iến dạng 8-a! 5óngb ,#̀a )à0 5iến đô!i ch-:ê!n động c-!a nó.
%%%. nhép 0ô±i nội d-ng 5ên trái ,$́i 0ột trong 7ố các nội d-ng 5ên pha!i đê! đ#$̣c
c(- có nội d-ng đ-́ng:
1.rọng )#̣c m.,à có chiề- h#$́ng ,ề phía rái
Đ(́t.
2.Đ$n ,ị )#̣c A. 3à )#̣c h-́t c-!a rái Đ(́t.
'. rọng )#̣c có ph#$ng th.!ng đ#́ng &. 3à 9i-$n.
%M. &(- ho! i ,à 5ài t(̣p t#̣ )-(̣n.
1.Đ-́ng ha: 7ai• Mì 7ao•
m. 6ột chai n#$́c 0ột )ít có thê! ch#́a 200 c0
'
n#$́c.
A. 6ột chai n#$́c 0ột )ít có thê! ch#́a 1000 c0
'
n#$́c.
&. 6ột chai n#$́c '' 0) có thê! ch#́a 110 c0
'
n#$́c.
f. 6ột chai '' 0) có thê! ch#́a 20 cc r#$̣- 0(̣t g(́-.
2.r-ng 5ìnhb 0ô±i ng#$̀i d(n $! thành phố hiện na: tiê- th-̣ 0ô±i ngà: *0 )ít
n#$́c.
9ế- 0ô±i gia đình có 6 ng#$̀i thì trong 0ột tháng ( '0 ngà:) 7e± tiê- th-̣ 5ao
nhiê- 0ét "hối n#$́c.
'.Đ#$̀ng chéo c-!a 0àn hình i,i 1/ inh 5.̀ng 5ao nhiê- c0.
—. Đ|; |9 JA%•@ Đ%•6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn:03/11/2007.
Ngày giảng: 0-/11/2007. "i#t 10:
L3C Đ#N H@I
m. 6>& %?@:
1. 2iBn th^c: J9hOn 5iBt đ#Zc ,Ot đDn h`i ( 8-a 7S đDn h`i cRa )h eo).
JrW )Hi đ#Zc đIc điK0 cRa )Sc đDn h`i.
JR\t r7 đ#Zc nhOn eVt ,C 7S phQ th-Ec cRa )Sc đDn h`i ,Do đE 5iBn dPng cRa ,Ot
đDn h`i.
2. 2™ n.ng: J3lp 9 8-a "ênh hGnh.
J9ghiên c^- hi_n t#Zng đK r\t ra 8-: )-Ot ,C 7S 5iBn dPng ,D )Sc đDn h`i.
'. hNi đE: &t s th^c tG0 thi 8-: )-Ot ,Ot )L 8-a cNc hi_n t#Zng tS nhiên.
A.&4@u9 Av:
6wi nht0: 1 giN treo’ 1 )h eo’ 1 th#jc ct chia đE đBn 00’ / 8-W nIng giFng nha-b
0wi 8-W 10ga0.
&. ;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 RmJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (10 ph\t).
1.2iK0 tra:
J4+1:rdng )Sc )D gG• ;h#$ng ,D chiC-
cRa trdng )Sc• 2Bt 8-W tNc dQng cRa
trdng )Sc )ên cNc ,Ot•
Jƒê- cq- 4+2 ch–a 5Di tOp *.1 ,D *.2.
Jƒê- cq- 4+' ch–a 5Di tOp *.'’ *./J4+
"hNc ch\ s theo d²i c(- trW )Hi ,D 5Di
)D0 cRa 5Pn đK nê- nhOn eVt.
*.1: a) c(n 5[ng’ )Sc "Vo’ trdng )#Zng’
d(: gq-’ rNi Đot.
5) trdng )#Zng’ c(n 5[ng
c) trdng )#Zng’ 5iBn dPng.
*.2:...
*.': Jf]ng th#jc đo ,D ,Pch trên nCn
nhDb 7Nt 0Vp 5^c t#Hng cqn treo tranh '
,Pch m
³
b A
³
b &
³
n[0 } ch(n cRa đ#Hng
thing đ^ng hP t› mb Ab & e-Fng. ^c )D
A
³
b &
³
cNch gtc t#Hng 10’ chn m
³
cNch
đC- 2 gtc t#Hng '0.
J3D0 0Et 7Zi d(: ddi dDi 2b10. fi
ch-:Kn điK0 treo d(: ddi 7ao cho điK0
2. ĐMĐ:...
d#ji cRa 8-W nIng tr]ng ,ji cNc điK0
A
³
b &
³
. ĐNnh do- ,Do cNc điK0 treo
t#$ng ^ng cRa 8-W ddi. Đt chLnh )D cNc
điK0 A ,D &.
J#$ng tSb )D0 7Zi d(: ddi dDi 20 đK
đNnh do- điK0 m.
*./: f.
…4. Đ.2: 9n4%?9 &•@ A%ˆ9 f•9n Đ‹9 4°% (¤@m 3´ <€). Đ‚ A%ˆ9
f•9n (11 ph\t).
JnM :ê- cq- 4+ đdc tDi )i_- ,D )D0
,i_c theo nht0.
JnM theo d²i cNc 5#jc tiBn hDnh cRa
4+.
J&hon chYnh 4+ )D0 theo th^ tS.
J2iK0 tra 4+ t›ng 5#jc 9œ4+ trW
)Hi &1œthFng nhot.
JAiBn dPng cRa )h eo ct đIc điK0 gG•
J3h eo ct tLnh chot gG•
Jƒê- cq- 4+ đdc tDi )i_- đK trW )Hi c(-
hki đE 5iBn dPng cRa )h eo đ#Zc tLnh
nh# thB nDo•
J2iK0 tra c(- &2.
%. AiBn dPng đDn h`i. đE 5iBn dPng.
1.AiBn dPng cRa )h eo.
hL nghi_0:
&1: (1)Jd•n ra.
(2)Jt.ng )ên.
(')J5[ng.
2.ĐE 5iBn dPng cRa )h eo.
ĐE 5iBn dPng cRa )h eo )D: )J)
0
.
&2:
AWng 9.1. AWng "Bt 8-W.
+F 8-W
nIng
10g
0tc
,Do )h
eo.
Xng
trdng
)#Zng
cRa cNc
8-W
nIng.
&hiC-
dDi cRa
)h eo.
ĐE 5iBn
dPng
cRa )h
eo.
0 0 9 )
0
‘10c0 0c0
1 8-W
nIng
0b19 )‘12c0 )J)
0

2c0
2 8-W
nIng
19 )‘12c0 )J)
0

/c0
' 8-W
nIng
1b19 )‘12c0 )J)
0

6c0
…4. Đ.': 3£& Đ‹9 4°% M‹ е& Đ%•6 &Šm 9¦ (10 ph\t).
J3Sc đDn h`i )D gG•
JnM "iK0 tra &/.
%%. 3Sc đDn h`i ,D đIc điK0 cRa nt.
1.3Sc đDn h`i.
&': ...trdng )#Zng cRa 8-W nIng
2. ĐIc điK0 cRa )Sc đDn h`i.
&/: &.
ĐE 5iBn dPng cRa )h eo cDng )jn thG )Sc
đDn h`i cDng )jn.
…4. Đ./: &Š9n &•JMŽ9 f>9n ¶4.f.M.9 (10 ph\t).
%%%. MOn dQng.
JnM "iK0 tra phqn trW
)Hi cRa 4+ c(- &1b &6.
J¤-a 5Di hdc cNc e0 đ•
r\t ra đ#Zc "iBn th^c ,C
)Sc đDn h`i nh# thB
nDo•
Jƒê- cq- 4+ đdc 0Qc
•&t thK e0 ch#a
5iBtžœ4#jng d¨n 4+
trong "™ th-Ot "hông
"Vo d•n )h eo 8-N )jn
œ 0ot tLnh đDn h`i.
AWng 9.1. AWng "Bt 8-W.
+F 8-W
nIng 10g
0tc ,Do
)h eo.
Xng
trdng
)#Zng
cRa cNc
8-W
nIng.
&hiC-
dDi cRa
)h eo.
ĐE 5iBn
dPng cRa
)h eo.
3Sc đDn
h`i
0 0 9 )
0
‘10c0 0c0 09
1 8-W
nIng
0b19 )‘12c0 )J)
0
‘ 2c0 0b19
2 8-W
nIng
19 )‘12c0 )J)
0
‘/c0 19
' 8-W
nIng
1b19 )‘12c0 )J)
0
‘6c0 1b19
&1: (1)Jt.ng gop đôi.
(2)Jt.ng gop 5a.
&6: +Zi d(: cao 7- ,D chiBc )h eo ct c]ng tLnh chot đDn
h`i.
MC nhD: rW )Hi )Pi t› &1 đBn &6.
4dc th-Ec phqn ghi nhj.
3D0 5Di tOp trong +A.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn:10/11/2007.
Ngày giảng: 12/11/2007. "i#t 11:
L3C ,9.AHBA Đ L3C.T*ỌNG LƯ1NG (# ,H0I LƯ1NG.
m.6>& %?@:
1. 2iBn th^c: J9hOn 5iBt đ#Zc co- tPo cRa )Sc "Bb eNc đanh đ#Zc n4Đ ,D
Đ&99 cRa 0Et )Sc "B.
JAiBt đo )Sc 5[ng )Sc "B.
JAiBt 0Fi )iên h_ gi–a trdng )#Zng ,D "hFi )#Zng đK tLnh trdng )#Zng cRa ,Ot
"hi 5iBt "hFi )#Zng hoIc ng#Zc )Pi.
2. 2™ n.ng: JAiBt tG0 thi co- tPo cRa dQng cQ đo.
JAiBt cNch 7c dQng )Sc "B trong 0di tr#Hng hZp đo.
'.hNi đE: Rrn tLnh 7Nng tPob cUn thOn.
A.&4@u9 Av:
6wi nht0:
1 )Sc "B )h eob 1 7Zi d(: 0Wnh nhš đK 5-Ec +n2.
&W )jp: 1 c-ng tênb 1 ee ).nb 1 ,Di 8-W nIng.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
2Bt hZp gi–a 4Đ cN nh(n ,D 4Đ nht0.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rmb ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (1 ph\t).
1. 2iK0 tra:
J3h eo 5a "Vo d•n thG )Sc đDn h`i tNc
dQng )ên đ(-• 3Sc đDn h`i ct ph#$ng
,D chiC- nh# thB nDo•
J3Sc đDn h`i phQ th-Ec ,Do :B- tF nDo•
—0 h•: ch^ng 0inh•
2. ĐMĐ:...
4+:...
…4. Đ.2: Œ6 4%•@ 3£& 2ˆ (10 ph\t).
JnM giji thi_-:...
JnM phNt )Sc "B )h eo cho cNc nht0.
J2iK0 tra c(- &2 cRa 4+.
%. G0 hiK- )Sc "B.
1.3Sc "B )D gG•
3Sc "B )D dQng cQ d]ng đK đo )Sc.
&t nhiC- )oPi )Sc "B.
2.6ô tW 0Et )Sc "B )h eo đ$n giWn.
&1: (1)J)h eo.
(2)J"i0 chY tha
(')J5Wng chia đE
…4. Đ.': Đ€ 6‚ 3£& A-9n 3£& 2ˆ (11 ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ điC- chYnh "i0 ,C ,a
trL 7F 0.
Jf]ng )Sc "B đK đo trdng )Scb đo )Sc
"Vo.
J2iK0 tra c(- trW )Hi cRa 4+.
J2iK0 tra cNc 5#jc đo trdng )#Zng.
Jƒê- cq- 4+ đo )Sc trong cNc tr#Hng
hZpœh#jng d¨n 4+ cNch cq0 )Sc "B đK
đo trong 0wi tr#Hng hZpb 7ao cho trdng
)#Zng cRa )Sc "B Lt Wnh h#}ng đBn giN tra
đo )Sc.
%%. Đo 0Et )Sc 5[ng )Sc "B.
1.&Nch đo )Sc.
&': (1)JMPch 0
(2)J)Sc cqn đo
(')Jph#$ng
2. hSc hDnh đo )Sc.
JĐo )Sc "Vo ngang
JĐo )Sc "Vo e-Fng
JĐo trdng )Sc.
…4. Đ./: &=9n 4•& 3%?9 4‡ n%®m R„9n 3z©9n M‹ 24•%
3z©9n (10 ph\t).
JĐ- cq- 4+ trW )Hi &6.
a) nM thông 5No:
&6: (1)
(2)J200
0‘100gœ;‘19.
hoIc 0‘0b1 "gœ;‘19.
Jƒê- cq- 4+ tG0 0Fi 8-an h_ gi–a "hFi
)#Zng ,D trdng )#Zng.
(')J109
;‘100
…4. Đ.1: &Š9n &•JMŽ9 f>9nJ4.f.M.9 (1 ph\t).
JĐ- cq- 4+ trW )Hi c(- hki &7b &9.
J2iK0 tra c(- trW )Hi cRa 4+.
&7:...
&9:...
MC nhD: rW )Hi )Pi c(- &1 đBn &9.
JnM h#jng d¨n 4+ )D0 &*.
J4dc th-Ec phqn ghi nhj.
J3D0 5Di tOp trong +A.
JĐdc 0Qc •&t thK e0 ch#a 5iBtž
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn: 18/11/2007
Ngày giảng: 22/11$!( 23/11%,&,' "i#t 12:
,H0I LƯ1NG *ICNG.T*ỌNG LƯ1NG *ICNG.
m.6>& %?@:
1.2iBn th^c: J4iK- đ#Zc "hFi )#Zng riêng (23R) ,D trdng )#Zng riêng (3R) )D
gG•
J<(: dSng đ#Zc công th^c tLnh 0‘f.M.
J+c dQng 5Wng 23R cRa 1 7F chot đK eNc đanh: &hot đt )D chot gG "hi 5iBt 23R cRa
chot đt hoIc tLnh đ#Zc "hFi )#Zng hoIc trdng )#Zng cRa 1 7F chot "hi 5iBt 23R.
2.2p n.ng:J+c dQng ph#$ng phNp c(n "hFi )#Zng
J+c dQng ph#$ng phNp đo thK tLch
ĐK đo trdng )#Zng cRa ,Ot.
'.hNi đE: 9ghiê0 t\cb cUn thOn.

A.&4@u9 Av:
6wi nht0: J1 )Sc "B ct n4Đ t› 2 đBn 2b19.
J1 8-W nIng 5[ng 7lt hoIc đN.
J1 5Gnh chia đE ct Đ&99 đBn c0
'
.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
Jrong 5Di nD: ph#$ng phNp eNc đanh "hFi )#Zng riêng ,D trdng )#Zng riêng cRa 1
chot rln chY d]ng cho cNc ,Ot rln "hông tho0 n#jc.
J4Gnh thDnh "hNi ni_0 23Rb thông 5No "hNi ni_0 3R.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&
…4. Đ. 1: 2%•6 Rm (11 ph\t)
Đ« A‹%:
%.CDọn các tÈ tDícD DF̣G . +iến /01ng, 20̀n 34̀i) HêI Hiền Jào
cDKL tMḰnN tMonN các cOP QaP: ( / điê!0)
1·.Độ ..................................c-!a )ò eo )à ph(̀n chiề- dài )ò eo dài ra ho.̣c ng.́n đi.
2.&ó 0ột 7ố ,(̣t có nh#±ng................................"hông phát hiện đ#$̣c 5.̀ng 0.́t
th#$̀ng.
'.2hi )ò eo 5ị nén ho.̣c "éo da±nb thì nó 7e± tác d-̣ng )#̣c ....................................)ên
các ,(̣t tiếp e-́c ( ho.̣c g.́n) ,$́i hai đ(̀- c-!a nó.
/. Độ ................................c-!a )ò eo càng )$́nb thì )#̣c ................................càng )$́n.
II. TìR nDELnN con QḰ tDícD DF̣G HêI Hiền Jào cDKL tMḰnN: S' điê!0)
1. 6ột ôtô ta!i có "hối )#$̣ng 2b1 t(́n 7e± n.̣ng.............................ni-t$n.
6. 6#$̀i thếp gi(́: n.̣ng 9b2 ni-t$n. 6ô±i thếp gi(́: 7e± có "hối )#$̣ng
.....................ga0.
7. 6ột hòn gạch có "hối )#$̣ng 1b6 "g . 6ột đống gạch 1000 ,iên 7e± n.̣ng
......9i-t$n.
III. ĐánD TÓP U Jào nDELnN ý HṔnN tMonN các cOP QaP: ( ' điê!0)
* J3#̣c "ế )à d-̣ng c-̣ d-̀ng đê! đo "hối )#$̣ng.
J&(n Rô5éc,an )à d-̣ng c-̣ d-̀ng đê! đo trọng )#$̣ng.
J 3#̣c "ế )à d-̣ng c-̣ d-̀ng đê! đo ca! trọng )#$̣ng )(±n "hối )#$̣ng.
J3#̣c "ế )à d-̣ng c-̣ d-̀ng đê! đo )#̣cb còn c(n Rô5éc,an )à d-̣ng c-̣ d-̀ng đê! đo
"hối )#$̣ng.
9.2hi c(n 0ộ t t-́i đ#$̀ng 5.̀ng 0ột c(n đồng hồ :
a. J&(n chi! trọng )#$̣ng c-!a t-́i đ#$̀ng.
J&(n chi! "hố i )#$̣ng c-!a t-́ i đ#$̀ng.
5. Jrọng )#$̣ng c-!a t-́i đ#$̀ng )à0 8-a: "i0 c-!a c(n.
J2hối )#$̣ng c-!a t-́i đ#$̀ng )à0 8-a: "i0 c-!a c(n.
BI$8 ĐI$.2Đ<A <N
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............

JnM ĐMĐ:...
…4. Đ. 2: Œ6 4%•@ 23Rb <¬ƒ f£9n &=9n 4•& 94 24•% 3z©9n
4—€ 23R (10 ph\t).
JĐ- cq- 4+ trW )Hi &1.
M ‘ 10
'
7lt ct 0 ‘ 7*002g.
7*002n cRa 10
'
7lt gdi )D 23R cRa
7lt.
J23R )D gG•
JĐ$n ,a 23R )D gG•
%. 2hFi )#Zng riêng. Lnh "hFi )#Zng cRa
cNc ,Ot theo "hFi )#Zng riêng.
1.2hFi )#Zng riêng.
C1:2hối )#$̣ng riêng cRa 7lt 7*002gg0
'
2hFi )#Zng chiBc cEt 7lt :
7*002gg0
'
.0b90
'
‘ 70202g.
J2hFi )#Zng cRa 0Et 0Vt "hFi 0Et chot
gdi )D "hFi )#Zng riêng cRa chot đt.
&ông th^c :
5
&
,
=
. rong đt : 0 )D "hFi
)#Zng ("g)b M )D thK tLch (0
'
)b f )D "hFi
)#Zng riêng.
Đ$n ,a 23R )D 2gg0
'
.
2&ho 4+ đdc 5Wng.
J¤-a 7F )i_- đt e0 ct nhOn eVt gG •
œ&hLnh ,G 0wi chot ct 23R "hNc nha-
0D ch\ng ta ct thK giWi 8-:Bt c(- hki }
đq- 5Di.
2.AWng "hFi )#Zng riêng cRa 0Et 7F
chot.
AWng +n2g'7.
J&]ng ct M‘10
'
nh#ng cNc chot "hNc
nha- ct "hFi )#Zng "hNc nha-.
Jƒê- cq- 4+ nghiên c^- đK trW )Hi &2.
2GVi W: 10
'
đN ct 0‘•
0b10
'
đN ct 0‘•
J6-Fn 5iBt "hFi )#Zng cRa 0Et ,Ot ct
nhot thiBt phWi c(n "hông•
JMO: "hông cqn c(n thG ta phWi )D0 nh#
thB nDo•
JfSa ,Do phVp toNn cRa &2 đK trW )Hi
&'.
'.Lnh "hFi )#Zng cRa 0Et ,Ot theo
23R.
&2:
0‘ 0b10
'
.*0002gg0
'
.
0 ‘ /002g.
J› công th^c:
.
5
& 5 &,
,
= → =
.
rong đt: 0 )D "hFi )#Zng ("g)b M )D thK
tLch (0
'
)b f )D "hFi )#Zng riêng ("gg0
'
).
…4. Đ. ': Œ6 4%•@ R„9n 3z©9n R%?9n.(1 ph\t)
Jƒê- cq- 4+ tG0 hiK- 3R )D gG•
JnM "hlc 7(- )Pi "hNi ni_0 đt.
JnZi s 4+ hiK- đ#Zc đ$n ,a 3R 8-a
đanh ngh™a.
J2iK0 tra &/.
JnZi s 4+ c]ng e(: dSng công th^c
10 . & / =
%%. rdng )#Zng riêng.
1.rdng )#Zng cRa 0Et 0Vt "hFi cRa
0Et chot gdi )D trdng )#Zng riêng cRa
chot đt.
2.Đ$n ,a trdng )#Zng riêng )D ni-t$n trên
0Vt "hFi (9g0
'
).
CX: 1Jtrdng )#Zng riêng (9g0
'
).
2Jrdng )#Zng (9).
'JhK tLch (0
'
)
'.<(: dSng 0Fi 8-an h_ gi–a "hFi
)#Zng riêng ,D trdng )#Zng riêng.
10 . 5 6 =
&
,
5
/ . 10
10 .
= =
…4. Đ. /: %%%.<|& Đv94 R„9n 3z©9n R%?9n &Šm 6‚ &4¡
(10 ph\t)
JG0 ph#$ng Nn eNc đanh .
JnZi s: ”AiK- th^c
/
”fSa trên 5iK- th^c
/
b cqn phWi eNc
đanh cNc đPi )#Zng trong 5iK- th^c 5[ng
ph#$ng phNp nDo•
AiK- th^c
,
5
,
5
,
6
/ . 10
. 10
= = =
”CYcD 1:Đo trdng )#Zng 6 5[ng )Sc "Bb
đo thK tLch
,
5[ng 5Gnh chia đEœLnh
,
6
/ =
.
”CYcD Z: Đo "hFi )#Zng
5
5[ng c(nb
đo thK tLch
,
5[ng 5Gnh chia đEœLnh
,
5
/ . 10 =
.
…4. Đ. 1: MŽ9 f>9n ¶&Š9n &•J4.f.M.9 (1 ph\t)
JnM: 2iK0 tra 5Di cRa 0Et ,Di e0 đK
"hlc 7(- "iBn th^c.
J4+ 4oPt đEng cN nh(n đK trW )Hi &6.
7*002gg0
'
. 0b0/0
'
‘ '12 2g.
J2hlc 7(- "iBn th^c cRa 5Di 8-a phqn
ghi nhj.
MC nhD:JrW )Hi &1 đBn &6b thSc hi_n &7.
J4dc th-Ec phqn ghi nhj.
JADi tOp 11.1 đBn 11.1 (+A)
J9ghiên c^- trW )Hi 5No cNo thSc hDnh.
—.R˜ 2%94 9n4%‡6.
.....................................................................................................................................
...
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........
Ngày soạn 2*/11/2007
Ngày gi7ng: 2/11$), 30/11$%,&,'. "iêt13:
TH3C H#NH (# ,I$. T*4 TH3C H#NH: [<C Đ?NH ,H0I
LƯ1NG *ICNG C>4 \'I.
m.6>& %?@.
2iBn th^c:
JAiBt cNch eNc đanh 23R cRa ,Ot rln.
JAiBt cNch tiBn hDnh 0Et 5Di 4 ,Ot )s.
A.&4@u9 Av.
nM ch-Un 5a: 6wi nht0
]1 c(n Rô5Vc,an.
” 1 5Gnh chia đE ct n4Đ 100 c0
'
b Đ&99 )D 1 c0
'
.
” 1 cFc n#jc.
4+ ch-Un 5a:
”ANo cNo 4
”11 ,iên 7ki to 5[ng đFt ngtn ta:b rca 7Pchb )a- "hô.
”nio: )a- hoIc "h.n )a-.
& ;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f.~ &4•& 4£& 4‹94.
…4€• Đ‚9n 1: 2%•6 Rm (10 ph\t)
J23R cRa ,Ot )D gG• &ông th^c tLnh•
Đ$n ,a• 9ti 23R cRa 7lt )D 7*00"gg0
'
ct ngh™a )D gG•
J2iK0 tra 7S ch-Un 5a cRa 4+ cho •ANo
cNo 4ž.
JX ch^c: "hoWng 1 e0g1 nht0.
J4+ trW )Hi cNc c(- hki:
”2hFi )#Zng cRa 0Et 0Vt "hFi 0Et chot
gdi )D "hFi )#Zng riêng cRa chot đt.
”&ông th^c tLnh "hFi )#Zng riêng: f‘
,
5
”Đ$n ,a "hFi )#Zng riêng )D "i)ôga0
trên 0Vt "hFi.
”9ti "hFi )#Zng riêng cRa 7lt )D
7*00"gg0
'
ct ngh™a )D 0Et 0Vt "hFi 7lt
ng-:ên chot ct "hFi )#Zng )D 7*00 "g.
”ĐK đo "hFi )#Zng riêng cRa 7kib e0
phWi thSc hi_n nh–ng công ,i_c 7a-:
Đo "hFi )#Zng cRa 7ki 5[ng c(n.
Đo thK tLch cRa 7ki 5[ng 5Gnh chia đE
hoIc 5Gnh trDn.
Lnh "hFi )#Zng riêng cRa 7ki theo công
th^c f‘
,
5
J4oPt đEng nht0: ;h(n công trNch
nhi_0 cRa t›ng 5Pn trong nht0 cRa
0Gnh.
…4€• Đ‚9n 2: 4£& 4‹94 (21 ph\t)
JnM :ê- cq- 4+ đdc tDi )i_- phqn 2 ,D '
trong 10 ph\t.
Jƒê- cq- 4+ điCn cNc thông tin ,C )s
th-:Bt ,Do 5No cNo 4.
Z.Tiến D^nD Ho.
JnM theo d²i hoPt đEng cRa cNc nht0
đK đNnh giN hoPt đEng nht0œcho điK0.
Ft: ' điK0.
2hN: 2 điK0.
A: 1 điK0.
J4#jng d¨n 4+ đo đBn đ(- ghi 7F )i_-
,Do 5No cNo 4 nga:.
J4oPt đEng cN nh(nb đdc tDi )i_- trong
10 ph\t phqn 2b'.
JĐiCn cNc thông tin } 0Qc 1 đBn 0Qc 1
trong 0¨- 5No cNo 4.
4oPt đEng nht0: iBn hDnh theo cNc
5#jc nh# h#jng d¨n cRa +n2.
Jnhi 5No cNo phqn 6.
JLnh giN tra A 23R cRa 7ki.
…4€• Đ‚9n ': ~9n 2ˆb Đ|94 n%| A@~% 4 (10 ph\t)
JnM đNnh giN "p n.ng thSc hDnhb "Bt 8-W 4b thNi đEb tNc phong trong giH 4 cRa
cNc nht0.
JĐNnh giN điK0 4 theo thang điK0:
” ¸ th^c: ' điK0.
”2Bt 8-W 4: 6 điK0.
”iBn đE 4 đ\ng thHi gian: 1 điK0.
—.R˜ 2%94 9n4%‡6.
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹
Ngày soạn:30/11/2007.
Ngày giảng: 3/12l89 )( /12 l89 !( 7/12 l89 %, &, '. "i#t 1*:
.<_ CƠ ĐƠN GI;N.
m.6>& %?@:
1.2iBn th^c.
” AiBt )D0 9 7o 7Nnh trdng )#Zng cRa ,Ot ,D )Sc d]ng đK "Vo ,Ot trSc tiBp )ên
theo ph#$ng thing đ^ng.
”9l0 đ#Zc tên cRa cNc 0N: c$ đ$n giWn th#Hng d]ng.
2.2p n.ng.
+c dQng )Sc "B đK đo )Sc.
'.hNi đE:
r-ng thSc "hi đdc "Bt 8-W đo ,D "hi ,iBt 5No cNo 9.
A. &4@u9 Av:
6wi nht0:
J 2 )Sc "B ct n4Đ t› 2 đBn 19.
J 1 8-W nIng 29.
&W )jp: ” ranh ,y phtng to hGnh 1'.1b 1'.2b 1'./b 1'.1b 1'.6.
&. ;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ. 1: ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž;.( 1 ph\t)
JnM treo hGnh ,y 1'.1b gdi 1 4+ ddc
phqn 0} 5Di trong +n2.
J4#jng d¨n 4+ thWo )-On tG0 ra ph#$ng
Nn giWi 8-:Bt.
J4+ đdc ,D 7-: ngh™ tG0 ra ph#$ng Nn
giWi 8-:Bt "hNc nha- cho tGnh h-Fng đC
5Di.
…4. Đ. 2: 9n4%?9 &•@ &|&4 2ª€ MŽ 3?9 4—€ ;4z{9n 4º9n
Đ•9n(11 ph\t)
1. ĐIt ,on đC:
&t thK "Vo ,Ot )ên theo ph#$ng thing
đ^ng ,ji )Sc nhk h$n trdng )#Zng cRa
,Ot đ#Zc ha: "hông•
JnM gdi 1b2 4+ dS đoNn c(- trW )Hi.
J6-Fn tiBn hDnh 9 đK "iK0 tra dS
đoNn đt thG cqn nh–ng dQng cQ gG ,D
)D0 9 nh# thB nDo•
Z.TD` nNDiaR.
%. 2Vo ,Ot )ên theo ph#$ng thing đ^ng.
J4+ dS đoNn c(- trW )Hi.
J+-: ngh™ tG0 cNch "iK0 tra dS đoNn
5[ng thSc nghi_0.
J9ê- đ#Zc 0Qc đLch 9b dQng cQ cqn
thiBt ,D cNch tiBn hDnh 9.
ndi 1b 2 4+ trW )Hi c(- hki.
J;hNt dQng cQ 9 cho 4+.
JĐ- cq- 4+ )D0 9 theo nht0. &Nc
5#jc tiBn hDnh nh# phqn 5b 0Qc 2.
JnM theo d²ib nhlc nh} 4+ điC- chYnh
)Sc "B ,C ,Pch 7F "hôngb cNch cq0 )Sc
"B đK đo )Sc chLnh eNc.
Jndi đPi di_n cNc nht0 trGnh 5D: "Bt
8-W 9 b dSa ,Do "Bt 8-W 9 cRa nht0
0Gnh trW )Hi c(- hki &1.
JhFng nhot "Bt 8-Wb nhOn eVt cRa cNc
nht0.
b.*ct Ma kết dPen.
JĐ- cq- 4+ trW )Hi c(- hki &2 hoDn
thDnh "Bt )-On.
J4#jng d¨n 4+ thWo )-On trên )jp hoDn
thDnh "Bt )-Onb ghi ,}. 3#- s t› •Lt nhot
5[ngž 5ao hD0 cW tr#Hng hZp •)jn
h$nž.
Jƒê- cq- 4+ 7-: ngh™ trW )Hi c(- &':
9ê- nh–ng "ht "h.n "hi "Vo ,Ot )ên
theo ph#$ng thing đ^ng nh# hGnh 1'.2.
J4#jng d¨n 4+ thWo )-On trên )jp đK
thFng nhot c(- trW )Hi.
Jrong thSc tB đK "hlc phQc nh–ng "ht
"h.n đt ng#Hi ta th#Hng )D0 thB nDo•
œ&h-:Kn s:¹
J4+ tiBn hDnh 9 theo nht0.
J6wi 4+ ghi )Pi "Bt 8-W 9 ,Do 5No cNo
9.
JfSa ,Do "Bt 8-W cRa nht0 0Gnh trW )Hi
c(- hki &1.
J&N nh(n 4+ tha0 gia thWo )-On trên )jp
hoDn thDnh "Bt )-Onb ghi ,}:
,ết dPen: 2hi "Vo ,Ot )ên theo ph#$ng
thing đ^ng cqn d]ng )Sc Lt nhot 5[ng
trdng )#Zng cRa ,Ot.
J&N nh(n 4+ 7-: ngh™ đK trW )Hi c(- hki
&'b tha0 gia thWo )-On đK thFng nhot
c(- trW )Hi.
J4+ nê- cNch "hlc phQc "ht "h.n trong
thSc tB.
…4. Đ.': Œ6 4%•@ M« &|& 3€•% 6|ƒ &{ Đ{9 n%‰9.(7 ph\t)
Jƒê- cq- 4+ đdc +n2 phqn %% trW )Hi
c(- hki:
”2K tên cNc )oPi 0N: c$ đ$n giWn
th#Hng d]ng trong thSc tB•
”9ê- thL dQ ,C 0Et 7F tr#Hng hZp 7c
dQng 0N: c$ đ$n giWn.
%%. &Nc 0N: c$ đ$n giWn.
J4+ đdc 7Nch ,D trW )Hi c(- hki theo
h#jng d¨n cRa nM.
JGDi Jf: ' )oPi 0N: c$ đ$n giWn th#Hng
d]ng: 6It phing nghiêngb đhn 5U:b rhng
rdc.
…4. Đ. /: MŽ9 f>9n M‹ n4% 94†. (11 ph\t)
Jndi 1 4+ đdc phqn ghi nhj tr/'.
Jƒê- cq- 4+ đdc cNc c(- hki cho t›ng
c(- "Bt )-On trong phqn ghi nhj.
JMOn dQng )D0 c(- hki &/b &1b &6 ,D
5Di tOp 1'.1 (+A).
JĐdc phqn ghi nhjb đIt c(- hki cho t›ng
c(- "Bt )-On trong phqn ghi nhjb trW )Hi
trên )jp nB- nM :ê- cq-.
J&N nh(n 4+ ,On dQng đK hoDn thDnh
c(- hki &/b &1b &6 ,D 5Di tOp 1'.1.
&/: ab d» dDng.
5. 0N: c$ đ$n giWn.
&1: 2hôngb ,G tXng cNc )Sc "Vo cRa cW
5Fn ng#Hi )D /009 e / ‘ 16009 ¼ trdng
)#Zng cRa Fng 5êtông (20009)
&6: A$0 n#jc 5[ng ta:b rhng rdc đ#Zc
7c dQng } đYnh cEt cH cRa tr#Hng đK "Vo
cH )ênb¹
ADi 1'.1.f. T‘2009.
…4. Đ. 1: 4z†9n f¯9 M« 94‹ (' ph\t).
JG0 nh–ng thL dQ 7c dQng 0N: c$ đ$n giWn trong c-Ec 7Fng.
J3D0 5Di tOp 1'.2 đBn 1'./ (+A)
—.R˜ 2%94 9n4%‡6.
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹
Ngày soạn:08/12/2007.
Ngày giảng:10/12$).
"i#t 1-:
.gT AHhNG NGHICNG.

m.6>& %?@:
1.2iBn th^c:
” 9ê- đ#Zc thL dQ 7c dQng 0It phing nghiêng trong c-Ec 7Fng ,D chY r² Lch )Zi
cRa ch\ng.
”AiBt 7c dQng 0It phing nghiêng hZp )s trong t›ng tr#Hng hZp.
2.2p n.ng: ”+c dQng )Sc "B.
”3D0 9 "iK0 tra đE )jn cRa )Sc "Vo phQ th-Ec ,Do đE cao (chiC- dDi) 0It phing
nghiêng.
'.hNi đE: &Un thOnb tr-ng thSc.
A. &4@u9 Av :
iCYc nDjR:
” 1 )Sc "B ct n4Đ 29 tr} )ên.
” 1 "hFi trQ "i0 )oPi ct trQc 8-a: } gi–ab nIng 29 (hoIc ee ).n ct trdng )#Zng
t#$ng đ#$ng).
”6Et 0It phing nghiêng ct đNnh do- 7Ÿn đE cao (ct thK tha: đXi đE cao ,D đE dDi
0It phing nghiêng).
”6wi nht0 1 phiB- hdc tOp ghi "Bt 8-W 9 5Wng 1/.1.
iCk dlG:
”ranh phtng to hGnh 1/.1b 1/.2.
”AWng phQ ghi "Bt 8-W 9 cRa cNc nht0.
”6wi 4+ 0Et phiB- 5Di tOp.
AHI98 B#I T)A.
:; <à tên:===========>89=.
4•: giWi nh–ng 5Di tOp 7a-:
½1.Pi 7ao đi )ên dFc thoai thoWi d» h$n đi )ên đFc đ^ng•
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹
½2.rong 9 } hGnh 1/.2 ct thK )D0 cho 0It phing nghiêng Lt dFc h$n 5[ng
nh–ng cNch nDo•
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹
½'. ¾ hGnh 1/.' ch\ AGnh đ• d]ng 1 )Sc )D 1009 đK đ#a 0Et th]ng ph-: nIng
20009 t› 0It đot )ên ee ôtô. 9B- 7c dQng to0 ,Nn dDi h$n thG ch\ AGnh 7y d]ng
)Sc nDo thG ct )Zi nhot trong cNc )Sc 7a-:
a. T ‘ 20009 5. ¿ 1009
c. T ¼ 1009 d. T ‘ 1009
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹
&.;4z{9n ;4|; : hSc nghi_0.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ. 1: ~ &4•&b 2%•6 Rmb •€ Œ94 4@•9n 4„& Ž; (10 ph\t)
1.,imR tMa:
J4+1: 2K tên cNc )oPi 0N: c$ đ$n giWn
th#Hng d]ng• &ho thL dQ 7c dQng 0N: c$
đ$n giWn trong c-Ec 7Fng.
nM treo hGnh 1'.2 )ên gtc 5Wng ,D nê- c(-
hki.
J4+2: 9B- )Sc "Vo cRa 0wi ng#Hi trong
hGnh ,y 1'.2 )D /109 thG nh–ng ng#Hi nD:
ct "Vo đ#Zc Fng 5ê tông )ên "hông• MG
7ao•
9ê- nh–ng "ht "h.n trong cNch "Vo trSc
tiBp ,Ot )ên theo ph#$ng thing đ^ng hGnh
1'.2 (nM ghi nhanh s "iBn trW )Hi cRa 4+
)ên gtc 5Wng.
Z. Tn cDoc tpnD DPqnN Drc teG.
JnM treo hGnh ,y 1/.1 5ên cPnh hGnh ,y
1'.2 ,D nê- c(- hki:
”9h–ng ng#Hi trong hGnh 1/.1 đ• d]ng
cNch nDo đK "Vo Fng cFng )ên.
”4•: tG0 hiK- ee0 nh–ng ng#Hi trong
hGnh ,y 1/.1 đ• "hlc phQc đ#Zc nh–ng "ht
"h.n 7o ,ji "Vo ,Ot 5[ng cNch "Vo trSc tiBp
theo ph#$ng thing đ^ng } hGnh 1'.2 nh#
thB nDo•
(nM ghi nhanh 0Et 7F s "iBn cRa 4+ )ên
J2 4+ trW )Hi c(- hki theo :ê- cq-b cNc
4+ "hNc ch\ s nghe đK nê- nhOn eVt
cRa 0Gnh ,C c(- trW )Hi cRa 5Pn.
4Gnh 1'.2 +n2 4Gnh 1/.1 +n2
”# thB đ^ng d»
ng•.
”2hông )Zi dQng
đ#Zc trdng )#Zng
cRa c$ thK.
”&qn )Sc )jn.
”# thB đ^ng
chlc chln h$n.
”2Bt hZp đ#Zc
0Et phqn )Sc cRa
c$ thK.
”&qn )Sc 5V h$n.
gtc 5Wng ,D 5X 7-ngœ&hFt )Pi trên 5Wng)
Đ(Đ: Jf]ng to0 ,Nn )D0 0It phing
nghiêng ct thK )D0 giW0 )Sc "Vo ,Ot )ên
ha: "hông•
J6-Fn )D0 giW0 )Sc "Vo ,Ot thG phWi t.ng
ha: giW0 đE nghiêng cRa to0 ,Nn•
1. ĐIt ,on đC.
Jf]ng to0 ,Nn )D0 0It phing ngiêng
ct thK )D0 giW0 )Sc "Vo ,Ot )ên.
…4. Đ. 2: 4„& +%94 3‹6 9 ( 11 ph\t)
Đ E n g h i ê n g
c R a t o 0 , N n
o0 ,Nn
JnM giji thi_- dQng cQ ,D cNch )lp dQng cQ
9 theo hGnh 1/.2.
J9ê- cNch )D0 giW0 đE nghiêng cRa 0It
phing nghiêng•
J4#jng d¨n 4+ cNch đo.
J;hNt dQng cQb phiB- hdc tOp cho cNc nht0.
ƒê- cq- 4+ )D0 9 theo đ\ng cNc 5#jcb ghi
"Bt 8-W 9 ,Do phiB- hdc tOp 5Wng 1/.1.
JnM theo d²i -Fn nln 4+ cNch cq0 )Sc "B
7ong 7ong ,ji 0It phing nghiêngb cNch đdc
7F chY cRa )Sc "B. nM h#jng d¨n cNch )lp 0It
phing nghiêng )qn đo 5#jc 2b chn } 5#jc 'b /
4+ tS tG0 cNch )lp đIt 0It phing nghiêng.
J+a- "hi cNc nht0 )D0 eong 9b :ê- cq- đPi
di_n cNc nht0 5No cNo "Bt 8-W 9b nM ghi
"Bt 8-W tt0 tlt cRa cNc nht0 ,Do 5Wng phQ
đ• ch-Un 5a 7Ÿn.
TN
Mặt
phẳng
nghiên
g
Trọn
g
lượn
g vật
Cường độ của lực kéo vật
Nh
! "
Nh
! #
Nh
! $
Nh
! %
>?n
1
@A
ng3iêng
l8n l1B
>?n
2
@A
ng3iêng
n3C l2B
>?n
3
@A
ng3iêng
<D0 l3B
2. hL nghi_0:
a) &h-Un 5a: (+n2).
5) iBn hDnh đo:
”A#jc 1: Đo trdng )#Zng T
1
cRa ,Ot.
”A#jc 2: Đo )Sc "Vo T
2
(} đE
nghiêng )jn).
”A#jc ': Đo )Sc "Vo T
2
(} đE
nghiêng ,›a).
”A#jc /: Đo )Sc "Vo T
2
(} đE
nghiêng nhk).
J2Bt 8-W thL nghi_0:
AWng 1/.1.2Bt 8-W thL nghi_0.
3qn
đo
6It
phing
nghiêng
rdng
)#Zng
cRa
,Ot:
;‘T
1
&#Hng
đE cRa
)Sc "Vo
,Ot T
2
3qn 1 ĐE
nghiêng
)jn
T
1
‘...
T
2
‘...9
3qn 2 ĐE
nghiêng
,›a
T
2
‘...9
3qn ' ĐE
nghiêng
nhk
T
2
‘...
&2: niW0 đE nghiêng cRa 0It phing
nghiêng 5[ng cNch:
”;h#$ng Nn 1: niW0 chiC- cao "ê
0It phing nghiêng.
”;h#$ng Nn 2: .ng đE dDi cRa 0It
phing nghiêng.
”niW0 chiC- cao "ê 0It phing
nghiêng đ`ng thHi t.ng đE dDi cRa
0It phing nghiêng.
…4. Đ. ': R˜ Rm 2ˆ 3@Ž9 À 2ˆ ¤@‰ 9 (10 ph\t)
JĐ- cq- 4+ 8-an 7Nt "p 5Wng "Bt 8-W
9 cRa toDn )jp ,D dSa ,Do đt đK trW )Hi
2 ,on đC đIt ra } đq- 5Di.
J4#jng d¨n thWo )-On trên )jp đK r\t ra
"Bt )-On ch-ngb :ê- cq- 4+ ghi ,}.
JĐK "hlc 7(- phqn "Bt )-On nM hki
thê0: 4•: cho 5iBt )Sc "Vo ,Ot trên 0It
phing nghiêng phQ th-Ec ,Do cNch "ê
0It phing nghiêng nh# thB nDo•
J4+ )D0 ,i_c cN nh(nb dSa ,Do 5Wng "Bt
8-W 9 toDn )jp trW )Hi 2 ,on đC đIt ra }
đq- 5Di.
Jha0 gia phNt 5iK- s "iBn trên )jpb r\t
ra "Bt )-On ch-ngb ghi ,}:
”f]ng 0It phing nghiêng ct thK "Vo
,Ot )ên ,ji )Sc "Vo nhk h$n trdng )#Zng
cRa ,Ot
”6It phing nghiêng cDng Ltb thG )Sc cqn
đK "Vo ,Ot trên 0It phing đt cDng nhk.
Jnhi nhj hai "Bt )-On nD: tPi )jp.
…4. Đ. /: MŽ9 f>9n (10 ph\t)
J;hNt phiB- 5Di tOp cho t›ng 4+.
Jƒê- cq- 4+ 7-: ngh™ )D0 5Di tOp trong
phiB- 5Di tOp.
J+a- "hoWng 7 ph\tb :ê- cq- 2 e0 ng`i cPnh
nha- ch–a ,D cho0 5Di cho nha-.
Jndi 1b 2 e0 trGnh 5D: 5Di cRa 0Gnh tr#jc
)jp. nM 7ca ch–a ,D cho điK0 tPi )jp. ƒê-
cq- 4+ "hNc tS ch–a ,Do 5Di nB- 7aib thiB-.
J&N nh(n 4+ hoDn thDnh phiB- 5Di tOp.
J›ng đôi cho0 ,D ch–a 5Di cRa nha-.
J1b2 e0 trGnh 5D: 5Di tr#jc )jp.
J4+ "hNc 7ca ch–a 7ai nB- 7ai.
…4. Đ. 1: 4z†9n f¯9 M« 94‹.
J3o: 2 ,L dQ 7c dQng 0It phing nghiêng trong c-Ec 7Fng.
J3D0 5Di tOp 1/.1 đBn 1/.1 (+A)
—.R˜ 2%94 9n4%‡6.
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹
.....................................................................................................................................
....
Ngày soạn:1-/12/2007.
Ngày giảng:17/12$). "i#t 1:
ĐsN Bt_
m.6>& %?@.
1.2iBn th^c: ” 4+ nê- đ#Zc cNc ,L dQ ,C 7c dQng đhn 5U: trong c-Ec 7Fng.
”<Nc đanh đ#Zc điK0 tSa €b cNc )Sc tNc dQng )ên đhn 5U: đt (điK0 €
1b

2
,D
)Sc T
1
b T
2
).
”AiBt 7c dQng đhn 5U: trong cNc công ,i_c thLch hZp ( 5iBt tha: đki ,a trL cRa
cNc điK0 €b €
1
b €
2
cho ph] hZp ,ji :ê- cq- 7c dQng).
2.2p n.ng: AiBt đo )Sc } 0di tr#Hng hZp.
b.TDYi Hu: &Un thOnb tr-ng thScb nghiê0 t\c.
A.&4@u9 Av:
iCYc nDjR: ” 1 )Sc "B ct n4Đ )D 29 tr} )ên.
” 1 "hFi trQ "i0 )oPi ct 0tcb nIng 29.
” 1 giN đÁ ct thanh ngang ct đQc )w đC- đK treo ,Ot ,D 0tc )Sc "B.
iCk dlG: ” 1 ,Ot nIngb 1 gO:b 1 ,Ot "ê đK 0inh hoP hGnh 11.2(+n2).
”ranh ,y to hGnh 11.1b 11.2b 11.'b 11./ trong +n2.
&.;4z{9n ;4|;:hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rm M‹ ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž;.(1 ph\t)
J&h–a 5Di tOp 1/.1b 1/.2 (+A)
JnM nhlc )Pi tGnh h-Fng thSc tB ,D giji
thi_- cNch giWi 8-:Bt 5[ng cNch d]ng
đhn 5U:. reo hGnh 11.1 )ên 5Wng.
&h-:Kn s: rong c-Ec 7Fng hDng ngD:
ct rot nhiC- dQng cQ )D0 ,i_c dSa trên
ng-:ên tlc cRa đhn 5U:. MO: đhn 5U: ct
co- tPo nh# thB nDo• 9t gi\p con ng#Hi
)D0 ,i_c d» dDng h$n nh# thB nDo•
&h\ng ta c]ng nghiên c^- trong 5Di hdc
hô0 na:.
B^i 1X.1: A. niW0 chiC- dDi 0It phing
nghiêng.
B^i 1X.Z:
ab nhk h$n.
5. cDng giW0.
c. cDng dFc đ^ng.
J4+ 8-an 7Nt tranh ,y ,D theo d²i phqn
đIt ,on đC cRa nM.

…4. Đ. 2: %. Œ6 4%•@ &¡@ •€ &Šm Đ´9 Auƒ (10 ph\t)
JnM treo tranh ,D giji thi_- cNc hGnh ,y
11.2b 11.'.
Jƒê- cq- 4+ tS đdc phqn % ,D cho 5iBt:
&Nc ,Ot đ#Zc gdi )D đhn 5U: đC- phWi ct
' :B- tFb đt )D nh–ng :B- tF nDo•ž
J&t thK d]ng đhn 5U: 0D thiB- 1 trong '
:B- tF đt đ#Zc "hông•
JfSa ,Do c(- trW )Hi cRa 4+ b nM 7ca
ch–a nh–ng nhOn th^c chn 7ai 7tt.
JnM chFt )Pi ' :B- tF cRa đhn 5U: đK 4+
ghi ,}.
Jndi 1 4+ )ên 5Wng trW )Hi c(- hki &1
trên tranh ,y to hGnh 11.2b 11.'.
JnM gZi s cho 4+ nhOn eVt ,C 0Et 7F
đIc điK0 cRa đhn 5U: } ' hGnh ,y 11.1b
11.2b 11.' gi\p 4+ "hông )\ng t\ng "hi
)o: ,L dQ "hNc ,C đhn 5U::
J›ng 4+ đdc phqn % ,D 7-: ngh™ trW )Hi
c(- hki cRa nM.
J1b 2 4+ trW )Hib 4+ "hNc nhOn eVt.
JAa :B- tF cRa đhn 5U::
” ĐiK0 tSa €.
”ĐiK0 tNc dQng cRa )Sc T
1
)D €
1
.
”ĐiK0 tNc dQng cRa )Sc T
2
)D €
2
.
J4+ )D0 ,i_c cN nh(n: 7-: ngh™ trW )Hi
c(- hki cRa nMb tha0 gia thWo )-On trên
)jp.
C
1
: (1)J€
1
’ (2)J€’ (')J€
2

(/)J€
1
’ (1)J€’ (6)J€
2
.
” Đhn 5U: ct điK0 €
1
b €
2
} ,C hai phLa
cRa điK0 tSa €.
”Đhn 5U: ct điK0 €
1b

2
} ,C 0Et phLa
cRa điK0 tSa €.
”Đhn 5U: "hông thing.
Jƒê- cq- 4+ )o: thê0 ,L dQ ,C dQng cQ
)D0 ,i_c dSa trên ng-:ên tlc cRa đhn
5U:. &hY ra ' :B- tF cRa đhn 5U: trên
dQng cQ đt.
JML dQ:...
…4. Đ.': %%. Đ´9 Auƒ n%˜; &€9 9nzÂ% 3‹6 M%‡& fà f‹9n 4{9 94z
4ˆ 9‹€•(11 ph\t)
Đ(Đ: 2hi tha: đXi "hoWng cNch €€
1
,D €€
2
thG đE )jn cRa )Sc 5U: T
2
tha:
đXi 7o ,ji trdng )#Zng T
1
nh# thB nDo•
JnM phNt dQng cQ 9 cho cNc nht0.
Jƒê- cq- 4+ đdc +n2 phqn 5 cRa 0Qc
Ä2. 9 đK nl0 ,–ng 0Qc đLch 9 ,D
cNc 5#jc thSc hi_n 9.
JGDi tjR tvt dên bknN: 6-Fn T
2
¼ T
1
thG
€€
1
,D €€
2
phWi thoW 0•n điC- "i_n gG•
JnM h#jng d¨n 4+ thSc hi_n 9b -Fn
nln nh–ng đEng tNc ch#a đ\ng "p th-Ot.
LEP W: ĐiC- chYnh )Sc "B ,C ,a trL 7F €
} t# thB cq0 ng#Zcb cNch )lp 9 đK
tha: đXi "hoWng cNch €€
1
,D €€
2
c§ng
nh# cNch cq0 ,Do th(n )Sc "B đK "Vo.
JĐ- cq- 4+ thSc hi_n 9 &
2
,D ghi
"Bt 8-W ,Do 5Wng 11.1 đ• "x 7Ÿn trong
,}.
J4#jng d¨n 4+ nghiên c^- 7F )i_- th-
thOp đ#Zcb đ`ng thHi )-:_n cho 4+
cNch di»n đPt 5[ng )Hi "hoWng cNch €€
1
,D
€€
2
.
,ết dPen.( 1 ph\t)
JĐ- cq- 4+ r\t ra "Bt )-On hoDn thDnh
c(- &
'
.
J4#jng d¨n 4+ thWo )-On đi đBn "Bt
)-On ch-ng (4+ ct thK điCn t› theo '
cNch đ\ng). -: nhiên nM nhon 0Pnh
cNch điCn đK trW )Hi c(- hki đ• ghi trên
5Wngb cho 4+ ghi ,}.
1. ĐIt ,on đC.
4Gnh 11./.+n2.
J4+:...
2. hL nghi_0.
a) &h-Un 5a: +n2g/*.
5)iBn hDnh đo.
J3lp dQng cQ 9 nh# hGnh 11./ đK đo
)Sc "Vo T
2
.
JĐo trdng )#Zng cRa ,Ot.
JĐo )Sc "Vo ,Ot )ên t› t› theo ' tr#Hng
hZp.
c) 2Bt 8-W thL nghi_0:
AWng 11.1. 2Bt 8-W thL nghi_0.
+o 7Nnh 00
2
,ji 00
1
rdng
)#Zng cRa
,Ot: ;‘T
1
&#Hng đE
cRa )Sc "Vo
,Ot T
2
00
2
¿00
1
T
1
‘...9 T
2
‘...9
00
2
‘00
1
T
2
‘...9
00
2
¼00
1
T
2
‘...9
'. R\t ra "Bt )-On.
C
b
. (1)Jnhk h$n’
(2)J)jn h$n
JhWo )-On đK đi đBn "Bt )-On ch-ng:
2hi €€
2
¿ €€
1
thG T
2
¼ T
1
.
…4. Đ. /: n4% 94† M‹ MŽ9 f>9n.(10 ph\t)
Jndi 1b 2 4+ đdc phqn ghi nhj tr./9
+n2
wX.(en TxnN
JMOn dQng trW )Hi &
/
b &
1
b &
6
. 3#- s rrn
)-:_n cNch di»n đPt cho 4+.
Jnhi nhj: +n2g/9.
/. MOn dQng.
&/:...
&1:...
&6:...
…4. Đ.1: 4z†9n f¯9 M« 94‹.(1 ph\t)
J3o: ' ,L dQ trong thSc tB cNc dQng cQ )D0 ,i_c dSa trên ng-:ên tlc đhn 5U:b
chY ra ' :B- tF cRa nt.
JADi tOp: 11.1 đBn 11.1.
—.R˜ 2%94 9n4%‡6.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
Ngày soạn:21/12/2007.
Ngày giảng: 2*/12/2007. "i#t 17:
-N T)A.
m.6>& %?@:
J¤-a h_ thFng c(- hkib 5Di tOp 4+ đ#Zc ôn )Pi "iBn th^c c$ 5Wn ,C c$ hdc đ• hdc }
hdc "Å %.
J&Rng cF đNnh giN 7S nl0 "iBn th^c ,D "p n.ng cRa 4+.
JRrn "p n.ng tXng hZp "iBn th^c ,D t# d-: trong 0wi 4+.
A.&4@u9 Av: Jhq:: 4_ thFng c(- hki.
Jrh: rW )Hi c(- hki ôn tOp.
&.;4z{9n ;4|;: 4_ thFng hoN "iBn th^c.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4€• Đ‚9n 1: =9 Ž; 3¸ 4@ƒˆ(20 ph\t)
1.Đ$n ,a đo chiC- dDi )D gG•
J2hi đo chiC- dDib e0 d]ng
dQng cQ gG•
J &Nch đo thB nDo•
1. Đ$n ,a đo chiC- dDi )D 0Vtb "L hi_- : 0.
J2hi đo chiC- dDib e0 d]ng th#jc.
JCYcD Ho Hu T^i:
2hi đo đE dDi cqn:
”zjc )#Zng đE dDi cqn đo.
”&hdn th#jc ct n4Đ ,D Đ&99 thLch hZp.
”ĐIt th#jc ddc theo đE dDi cqn đo 7ao cho 0Et đq-
cRa ,Ot ngang 5[ng ,ji ,Pch 7F 0 cRa th#jc.
” ĐIt 0lt nhGn theo h#jng ,-ông gtc ,ji cPnh th#jc
} đq- "ia cRa ,Ot.
”Đdc ,D ghi "Bt 8-W đo theo ,Pch chia gqn nhot ,ji
đq- "ia cRa ,Ot.
2. ĐK đo thK tLch chot )kngb
e0 d]ng dQng cQ gG•
JrGnh 5D: cNch đo thK tLch
,Ot rln "hông tho0 n#jc ct
hGnh dPng 5ot "Å•
J Đo thK tLch ,Ot rln ct hGnh
dPng eNc đanh: 4Gnh )Op
ph#$ngb hGnh hEp ch– nhOtb
hGnh cq-b hGnh trQ•
'. Đ$n ,a đo "hFi )#Zng )D
gG•
Jf]ng dQng cQ nDo đK đo
"hFi )#Zng•
J9ê- cNch d]ng c(n
Rô5Vc,an đK c(n 0Et ,Ot.
/.J3Sc )D gG•
JhB nDo )D hai )Sc c(n
5[ng•
JG0 hiK- "Bt 8-W tNc dQng
cRa )Sc.
1. rdng )Sc )D gG•
Jrdng )Sc ct ph#$ngb chiC-
thB nDo•
JĐ$n ,a )Sc )D gG•
6. 3Sc đDn h`i )D gG•
JĐIc điK0 cRa )Sc đDn h`i•
7.3Sc "B )D gG• &Nch đo 0Et
2. Đo thK tLch chot )kng. e0 d]ng 5Gnh chia đE.
J&Nch đo thK tLch ,Ot rln "hông tho0 n#jc ct hGnh
dPng 5ot "Å:
”hW chG0 ,Ot đt ,Do chot )kng đSng trong 5Gnh chia
đE. hK tLch cRa phqn chot )kng d(ng )ên 5[ng thK tLch
cRa ,Ot.
” 2hi ,Ot rln "hông 5k )dt 5Gnh chia đE thG thW chG0
,Ot đt ,Do trong 5Gnh trDn. hK tLch cRa phqn chot )kng
trDn ra 5[ng thK tLch cRa ,Ot.
JhK tLch hGnh hEp )Op ph#$ng cPnh a:
M ‘ a
'
‘ a.a.a.
JhK tLch hGnh hEp ch– nhOt ct cNc "Lch th#jc ab 5b c
)D: M ‘ a.5.c.
JhK tLch hGnh cq- ct 5Nn "Lnh R )D: M ‘
'
/
ÆR
'
.
JhK tLch hGnh trQ ct 5Nn "Lnh đN: Rb chiC- cao h )D:M
‘ Æ. R
2
.h.
'. Đ$n ,a đo "hFi )#Zng )D "i)ôga0b "L hi_- )D "g.
Jf]ng c(n đK đo "hFi )#Zng.
JCYcD TynN cOn *KbzcJan Hm cOn Rut Jet:
”hoPt tiênb phWi điC- chYnh 7F 0. ĐIt ,Ot đe0 c(n )ên
0Et đ™a c(n. ĐIt )ên đ™a c(n 5ên "ia 0Et 7F 8-W c(n ct
"hFi )#Zng ph] hZp ”điC- chYnh con 0• 7ao cho đhn
c(n n[0 th.ng 5[ng "i0 c(n n[0 đ\ng gi–a 5Wng chia
đE. Xng "hFi )#Zng cRa cNc 8-W c(n trên đ™a c(n ” 7F
chY cRa con 0• 7y 5[ng "hFi )#Zng cRa ,Ot đe0 c(n.
/.J 2hi ,Ot nD: đU: hoIc "Vo ,Ot "iab ta nti ,Ot nD: tNc
dQng )Sc )ên ,Ot "ia.
J9B- chY ct hai )Sc c]ng tNc dQng ,Do 0Et ,Ot 0D ,Ot
,¨n đ^ng :ênb thG hai )Sc đt )D hai )Sc c(n 5[ng. 4ai
)Sc c(n 5[ng )D hai )Sc 0Pnh nh# nha-b ct c]ng
ph#$ng nh#ng ng#Zc chiC-.
J3Sc tNc dQng )ên 0Et ,Ot ct thK )D0 5iBn đXi ch-:Kn
đEng cRa ,Ot đt hoIc )D0 nt 5iBn dPng.
1. Jrdng )Sc )D )Sc h\t cRa rNi Đot.
Jrdng )Sc ct ph#$ng thing đ^ng ,D ct chiC- h#jng
,C phLa rNi Đot.
JĐ$n ,a )Sc )D 9i-t$n.
6.J3Sc do )h eo hoIc 5ot "G 0Et ,Ot nDo đt "hi 5iBn
dPng 7inh ra gdi )D )Sc đDn h`i.
JĐIc điK0 cRa )Sc đDn h`i: ĐE 5iBn dPng t.ng thG )Sc
đDn h`i t.ng.
7.3Sc "B )D dQng cQ d]ng đK đo )Sc
)Sc 5[ng )Sc "B•
JMiBt h_ th^c )iên h_ gi–a
trdng )#Zng ,D "hFi )#Zng
cRa c]ng 0Et ,Ot.
*.J 2hFi )#Zng riêng cRa 0Et
chot )D gG•
JĐ#Zc eNc đanh thB nDo•
JĐ$n ,a "hFi )#Zng riêng )D
gG•
Jrdng )#Zng riêng cRa 0Et
chot )D gG• Đ#Zc eNc đanh thB
nDo•Đ$n ,a trdng )#Zng
riêng )D gG•
JMiBt h_ th^c )iên h_ gi–a
trdng )#Zng riêng ,D "hFi
)#Zng riêng.
9.J2hi "Vo ,Ot )ên theo
ph#$ng thing đ^ng cqn phWi
d]ng )Sc ct c#Hng đE Lt nhot
5[ng 5ao nhiê-•
J4•: "K tên cNc 0N: c$ đ$n
giWn th#Hng d]ng•
10. f]ng 0It phing nghiêng
ct )Zi gG•
MOn dQng nt ,Do c-Ec 7Fng
nh# thB nDo•
11. 9ê- co- tPo cRa đhn
5U:•
6-Fn )Sc n(ng ,Ot nhk h$n
trdng )#Zng cRa ,Ot thG phWi
)D0 nh# thB nDo•
JCYcD Ho Rut d{c b|nN d{c kế:
hoPt tiên phWi điC- chYnh 7F 0. &ho )Sc cqn đo tNc
dQng ,Do )h eo cRa )Sc "B. ;hWi cq0 ,Do ,k )Sc "B ,D
h#jng 7ao cho )h eo cRa )Sc "B n[0 ddc theo ph#$ng
cRa )Sc cqn đo.
JMji c]ng 0Et ,Ot: ; ‘ 100b trong đt: ; )D trdng
)#Zng (đ$n ,a 9i-t$n)b 0 )D "hFi )#Zng (đ$n ,a
"i)ôga0).
*. J2hFi )#Zng riêng cRa 0Et chot )D "hFi )#Zng cRa
0Et 0Vt "hFi chot đt.
J2hFi )#Zng riêng: f ‘
,
5
("gg0
'
).
Jrdng )#Zng riêng cRa 0Et chot )D trdng )#Zng cRa
0Et 0Vt "hFi chot đt.
Jrdng )#Zng riêng: d ‘
,
9
(9g0
'
).
J4_ th^c )iên h_: d ‘ 10.f.
9. 2hi "Vo ,Ot )ên theo ph#$ng thing đ^ng cqn phWi
d]ng )Sc ct c#Hng đE Lt nhot 5[ng trdng )#Zng cRa ,Ot.
J&Nc 0N: c$ đ$n giWn th#Hng d]ng: 6It phing
nghiêngb đhn 5U:b rhng rdc.
10. f]ng 0It phing nghiêng ct thK "Vo hoIc đU: ,Ot
)ên ,ji )Sc "Vo nhk h$n trdng )#Zng cRa ,Ot.
JTMonN cPuc QqnN: ”3D0 0It phing nghiêng đK dlt
ee 0N: t› 7(n )ên nhD.
”3D0 nh–ng con đ#Hng 0hn 0en theo triCn n\i¹
11. 6wi đhn 5U: đC- ct:
”ĐiK0 tSa )D 0.
”ĐiK0 tNc dQng cRa )Sc T
1
)D 0
1
.
”ĐiK0 tNc dQng cRa )Sc T
2
)D 0
2
.
2hi 00
2
¿ 00
1
thG T
2
¼ T
1
.
6-Fn )Sc n(ng ,Ot nhk h$n trdng )#Zng cRa ,Ot thG
phWi )D0 cho "hoWng cNch t› điK0 tSa tji điK0 tNc
dQng cRa )Sc n(ng )jn h$n "hoWng cNch t› điK0 tSa
tji điK0 tNc dQng cRa trdng )#Zng ,Ot.
…4.Đ.2: =9 &|& f•9n A‹% Ž; (2/ ph\t)
1. ĐXi đ$n ,a đo chiC- dDi.
2. ĐXi đ$n ,a đo thK tLch .
'. ĐXi đ$n ,a đo "hFi
)#Zng.
/.AiBt "hFi )#Zng cRa 0Et
1. 1"0 ‘• 0. 10 ‘ • d0’ ¹
2.10
'
‘¹)Lt’ 10) ‘ ¹)Lt’ 1 )Lt ‘ ¹0
'
’10) ‘ ¹0
'

¹
'. 1g ‘ ¹"g’ 1ton ‘ ¹"g’ ¹
/. AiBt "hFi )#Zng 0 ("g) cRa 0Et ,Otb tG0 trdng
,Otb tG0 trdng )#Zng cRa ,Ot
đt nh# thB nDo•
1. AiBt trdng )#Zng cRa 0Et
,Otb tG0 "hFi )#Zng cRa ,Ot
đt nh# hB nDo•
6. Đo "hFi )#Zng riêng cRa
7ki.
7. Đo trdng )#Zng riêng cRa
7ki.
)#Zng ; (9) cRa ,Ot đt theo h_ th^c: ; ‘ 10.0.
1.AiBt trdng )#Zng ; (9) cRa 0Et ,Otb tG0 "hFi )#Zng
0 ("g) cRa ,Ot đt theo h_ th^c: ; ‘ 10.0 œ 0 ‘
10
6
6. Đo "hFi )#Zng 0 cRa 7ki 5[ng c(n.
Đo thK tLch M cRa 7ki 5[ng 5Gnh chia đE.
Lnh "hFi )#Zng riêng cRa 7ki 5[ng công th^c f ‘
,
5
.
7. Đo trdng )#Zng ; cRa 7ki 5[ng )Sc "B.
Đo thK tLch M cRa 7ki 5[ng 5Gnh chia đE .
Lnh trdng )#Zng riêng cRa 7ki 5[ng công th^c d ‘
,
6
.
MC nhD (1 ph): =n tOp tFt ch-Un 5a cho thi hdc "Å.
—. R˜ 2%94 9n4%‡6:
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
¹¹¹.
Ngày soạn:
Ngày giảng: "i#t 18:
,I$. T*4 HỌC ,} I
.%!%E FG0 6H& I0 2JK
Ngày soạn: 07/01/2009.
Ngày giảng: 12/01/10.
TP~n Z• € Tiết 1•
*sNG *ỌC
I..=C TIC8:
1. 2iBn th^c: J9ê- đ#Zc ,L dQ ,C 7c dQng cNc )oPi rhng rdc trong c-Ec 7Fng ,D
chY r² đ#Zc )Zi Lch cRa ch\ng.
JAiBt 7c dQng rhng rdc trong nh–ng công ,i_c thLch hZp.
2.2p n.ng: AiBt cNch đo )Sc "Vo cRa rhng rdc.
'. hNi đE: &Un thOnb tr-ng thScb :ê- thLch 0ôn hdc.
II. CH8tN B?.
6wi nht0 4+:
J6Et )Sc "B ct n4Đ )D 19. J6Et "hFi trQ "i0 )oPi ct 0tc nIng 29.
J6Et rhng rdc cF đanh. J6Et rhng rdc đEng.
Jf(: ,lt 8-a rhng rdc. J6Et giN 9.
&W )jp: Jranh phtng to hGnh 16.1b 16.2.
J6Et 5Wng phQ ghi 5Wng 16.1: 2Bt 8-W 9.
III.T‚ CHƒC H„T Đ!NG "„_ HỌC.
1. ‚n H…nD tn cDoc: 6m¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹6A¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
Z. ,imR tMa b^i c†:
J4+1: 9ê- ,L dQ ,r 0Et dQng cQ )D0 ,i_c dSa trên ng-:ên tlc đhn 5U:. &hY r² '
:B- tF cRa đhn 5U: nD:. &ho 5iBt đhn 5U: đt gi\p con ng#Hi )D0 ,i_c d» dDng h$n
nh# thB nDo•
J4+2: &h–a 5Di tOp 11.1b 11.2.
b. B^i Rli:
4. Đ.1 J ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž;.(7 ph\t)
Tn cDoc tpnD DPqnN Drc teG.
JnM nhlc )Pi tGnh h-Fng thSc tB cRa 5Di hdcb 5a
cNch giWi 8-Bt đ• hdc } cNc 5Di tr#jc œ theo cNc
e0 chn cNch giWi 8-:Bt nDo "hNc "hông•
Jreo hGnh 16.1 )ên 5Wng.
JĐ(Đ: 3i_- d]ng rhng rdc ct d» dDng h$n ha:
"hôngb ta c]ng nghiên c^- trong 5Di hdc hô0
na:.
J4+ d#ji )jp nghe 5Pn trGnh
5D:b nê- nhOn eVt.
J4+ thWo )-On nht0 ,C cNch
giWi 8-:Bt tGnh h-Fng thSc tB œ
nê- ph#$ng Nn giWi 8-:Bt tr#jc
)jp.
…4. Đ.2: Œ6 4%•@ &¡@ •€ &Šm R´9n R„&.(* ph\t)
JnM treo hGnh 16.2 )ên 5Wng.
JnM 0lc 0Et 5E rhng rdc đEngb rhng
rdc cF đanh trên 5Dn nM.
Jƒê- cq- 4+ đdc 7Nch 0Qc 1 ,D 8-an
7Nt hGnh ,y 16.2b rhng rdc trên 5Dn nM
đK trW )Hi c(- hki &1.
JnM giji thi_- ch-ng ,C rhng rdc: Rhng
rdc )D 0Et 5Nnh ee 8-a: đ#Zc 8-anh
0Et trQcb ,Dnh 5Nnh ee ct r•nh đK đIt
d(: "Vo.
%. G0 hiK- ,C rhng rdc.
J4Gnh 16.2a: Rhng rdc cF đanh.
4Gnh 16.25: Rhng rdc đEng.
C1: JHpnD 16.Za: Rhng rdc cF đanhJ3D
0Et 5Nnh ee ct r•nh đK ,lt d(: 8-ab trQc
cRa 5Nnh ee đ#Zc 0lc cF đanh. 2hi "Vo
d(:b 5Nnh ee 8-a: 8-anh trQc cF đanh.
JHpnD 16.Zb: Rhng rdc đEng )D 0Et
5Nnh ee ct r•nh đK ,lt d(: 8-ab trQc cRa
5Nnh ee "hông đ#Zc 0lc cF đanh. 2hi
"Vo d(:b 5Nnh ee ,›a 8-a: ,›a ch-:Kn
đEng c]ng ,ji trQc cRa nt.
…4. Đ.': %%. R´9n R„& n%˜; &€9 9nzÂ% 3‹6 M%‡& fà f‹9n 4{9
94z4ˆ 9‹€• (17 ph\t)
JĐK "iK0 tra ee0 rhng rdc gi\p con
ng#Hi )D0 ,i_c d» dDng h$n nh# thB
nDob ta eVt hai :B- tF cRa )Sc "Vo ,Ot
} rhng rdc:
”4#jng cRa )Sc.
”&#Hng đE cRa )Sc.
JX ch^c cho 4+ thWo )-On nht0: đC
ra ph#$ng Nn "iK0 trab đ` d]ng cqn
thiBt.
JnM h#jng d¨n 4+ cNch )lp 9 ,D
cNc 5#jc tiBn hDnh 9.
J4#jng d¨n 4+ tiBn hDnh 9 œ rW
)Hi &2 œ nhi "Bt 8-W 9.
…G( dEP W H\ : 2iK0 tra )Sc "B
(chYnh đK "i0 )Sc "B chY ,Pch 7F 0)b
)#- s cNch 0lc rhng rdc 7ao cho "hFi
trQ "hông r$i.
NDen Uzt:
”X ch^c cho 4+ nhOn eVt ,D r\t ra
1. hL nghi_0:
a) &h-Un 5a: +n2g11.
5) iBn hDnh đo.
&2:...
J2Bt 8-W đo:
AWng 16.1. 2Bt 8-W thL nghi_0.
3Sc "Vo ,Ot )ên trong
tr#Hng hZp.
&hiC- cRa )Sc
"Vo.
&#Hng
đE cRa
)Sc "Vo.
2hông d]ng rhng rdc › d#ji )ên. 29
f]ng rhng rdc cF
đanh.
› trên e-Fng 29
f]ng rhng rdc đEng. › d#ji )ên 19
J4+ ghi "Bt 8-W ,Do ,} 5Di tOp điCn.
2. 9hOn eVt:
Cb: a. &hiC- cRa )Sc "Vo ,Ot )ên trSc tiBp
(d#ji )ên) ,D chiC- cRa )Sc "Vo ,Ot 8-a rhng
"Bt )-On.
Jƒê- cq- đPi di_n cNc nht0 trGnh 5D:
"Bt 8-W 9. fSa ,Do "Bt 8-W 9 cRa
nht0 đK )D0 c(- &' nh[0 r\t ra
nhOn eVt.
J4#jng d¨n thWo )-On trên )jp c(- hki
&'.
*ct Ma kết dPen:
JĐ- cq- 4+ )D0 ,i_c cN nh(n hoDn
thDnh c(- hki &/ đK r\t ra nhOn eVt.
JnM chFt )Pi "Bt )-On œ4+ ghi ,}.
rdc cF đanh (trên e-Fng) )D "hNc nha- (ng#Zc
nha-). ĐE )jn cRa hai )Sc nD: nh# nha-.
5. &hiC- cRa )Sc "Vo ,Ot )ên trSc tiBp (d#ji
)ên) 7o ,ji chiC- cRa )Sc "Vo ,Ot 8-a rhng rdc
đEng (d#ji )ên) )D "hông tha: đXi. ĐE )jn cRa
)Sc "Vo ,Ot )ên trSc tiBp )jn h$n đE )jn cRa
)Sc "Vo ,Ot 8-a rhng rdc đEng.
'. R\t ra "Bt )-On:
&/.(1)JcF đanh’
(2)J đEng.
,ết dPen: a.Rhng rdc FL 2Mn3 ct tNc dQng )D0
đXi h#jng cRa )Sc "Vo 7o ,ji "hi "Vo trSc
tiBp.
5. f]ng rhng rdc 2Ang thG )Sc "Vo ,Ot )ên nhk
h$n trdng )#Zng cRa ,Ot.
X: GHI NH/ (# ()N "=NGS1• GDct‡
JnM gdi 1 4+ đdc phqn ghi nhj tr.12.
(en TxnN.
JĐ- cq- 4+ trW )Hi &1b &6.
J+c dQng rhng rdc } hGnh 16.6 gi\p con
ng#Hi )D0 ,i_c dy dDng h$n nh# thB
nDo•
J&h–a 5Di tOp 16.'.
JnM giji thi_- ,C pa).ngb nê- tNc dQng
cRa pa).ng.
J4#jng d¨n 4+ đdc phqn ct thK e0
ch#a 5iBt œ f]ng pa).ng hGnh 16.7 ct
)Zi gG•
III.(en TxnN.
Cˆ: ¹
C6:f]ng rhng rdc cF đanh gi\p )D0 tha:
đXi h#jng cRa )Sc "Vo (đ#Zc )Zi ,C
h#jng)b d]ng rhng rdc đEng đ#Zc )Zi ,C
)Sc.
C‰: +c dQng h_ thFng rhng rdc cF đanh
,D rhng rdc đEng ct )Zi h$n ,G ,›a đ#Zc
)Zi ,C đE )jnb ,›a đ#Zc )Zi ,C h#jng cRa
)Sc "Vo.
ˆ: HƯ/NG "ŠN (‹ NH#Sb GDct‡
J3o: 2 thL dQ ,C 7c dQng rhng rdc.
J3D0 5Di tOp 16.1b 16.2b 16./b 16.1b 16.6.
J=n tOp ch-Un 5a cho tiBt ôn tOp ch#$ng %: rW )Hi cNc c(- hki đq- ch#$ng % tr.1.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Ngày soạn:07/01/2009.
Ngày giảng:19/01/10
TP~n Z1 € Tiết Z•
T‚NG ,9T CHƯƠNG I: CƠ HỌC.
I. .=C TIC8:
1.,iến tDoc: 2=n )Pi nh–ng "iBn th^c c$ 5Wn ,C c$ hdc đ• hdc trong ch#$ng.
JMOn dQng "iBn th^c trong thSc tBb giWi thLch cNc hi_n t#Zng )iên 8-an trong thSc
tB.
Z.TDYi Hu: ƒê- thLch 0ôn hdcb ct s th^c ,On dQng "iBn th^c ,Do c-Ec 7Fng.
II. CH8tN B?.
26Et 7F dQng cQ trSc 8-an.
J;hiB- hdc tOp ghi c(- hki điCn t› thLch hZp.
JAWng phQ ghi ô ch– hGnh 17.2b 17.'.
III.T‚ CHƒC H„T Đ!NG "„_ HỌC.
1. ‚n H…nD tn cDoc: 6m¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹6A¹¹¹¹¹¹¹¹¹
Z. ,imR tMa b^i c†: rong 8-N trGnh ôn tOp.
b. B^i Rli:
…4. Đ. 1: %. =9 Ž; ( 11 ph\t)
JnM gdi 4+ trW )Hi / c(-
hki đq- ch#$ng % +n2 tr1.
J4#jng d¨n 4+ ch-Un 5a
,D :ê- cq- trW )Hi )qn )#Zt
t› c(- hki 6 đBn c(- 1'
phqn %. =n tOp.
J&ho điK0 4+.
J&N nh(n 4+ trW )Hi.
J4+ đdc ,D trW )Hi c(- hki t› &6 đBn &1' trong +n2.
&1: a.th#jc
5. 5Gnh chia đEb 5Gnh trDn’
c.)Sc "B’
d. c(n.
&2: 3Sc.
&': 3D0 ,Ot 5a 5iBn dPng hoIc )D0 5iBn đXi ch-:Kn
đEng cRa ,Ot.
&/: 4ai )Sc c(n 5[ng.
&1: rdng )Sc ha: trdng )#Zng.
&6: 3Sc đDn hhi.
&7: 2hFi )#Zng cRa "e0 giIt trong hEp.
&*: 2hFi )#Zng riêng.
&9: J0Vt’ 0.
J 0Vt "hFi’ 0
'
.
Jni-t$n’ 9.
J"i)ôga0’ "g.
J"i)ôga0 trên 0Vt "hFi’ "gg0
'
.
10. ; ‘ 10.0.
11. f ‘
,
5
.
12.6It phing nghiêngb rhng rdcb đhn 5U:.
1'.Jrhng rdc’
J0It phing nghiêng’
Jđhn 5U:.
…9hOn eVt c(- trW )Hi cRa cNc 5Pn "hNc trong )jp.
S ghi ,Do ,} 0Et 7F nEi d-ng "iBn th^c c$ 5Wn.
…4. Đ. 2: %%. MŽ9 f>9n.(11 ph\t)
Jƒê- cq- 4+ đdc ,D trW )Hi c(-
hki 1 tr.1/.
Jƒê- cq- 4+ đdc ,D trW )Hi 5Di
tOp 2JnM đ#a ra đNp Nn đ\ng
cho 5Di tOp 2.
J#$ng tS cho 4+ ch–a 5Di tOp
/b 1b 6 (tr. 11J+n2)
J+c dQng dQng cQ trSc 8-an cho
c(- hki 6.
1.J&on tr(- tNc dQng )Sc "Vo )ên cNi cD:.
J9g#Hi thR 0ôn 5tng đN tNc dQng )Sc đU: )ên 8-W
5tng đN.
J&hiBc "G0 nhX đinh tNc dQng )Sc "Vo )ên cNi đinh.
Jhanh na0 ch(0 tNc dQng )Sc h\t )ên 0iBng 7lt.
J&hiBc ,Zt 5tng 5Dn tNc dQng )Sc đU: )ên 8-W 5tng
5Dn.
2. &(- &.
/. a. "i)ôga0 trên 0Vt "hFi.
5. ni-t$n.
c. "i)ôga0.
d. ni-t$n trên 0Vt "hFi.
e. 0Vt "hFi.
1. a. 0It phing nghiêng.
5. rhng rdc cF đanh.
c. đhn 5U:.
d. rhng rdc đEng.
6. a. đK )D0 cho )Sc 0D )#Ái "Vo tNc dQng ,Do to0
"i0 )oPi )jn h$n )Sc 0D ta: ta tNc dQng ,Do ta:
cq0.
5.MG đK clt gio: hoIc clt ttc thG chY cqn ct )Sc
nhkb nên t-: )#Ái "Vo dDi h$n ta: cq0 0D )Sc cRa
ta: ta ,¨n ct thK clt đ#Zc. A] )Pi ta đ#Zc điC- )Zi
)D ta: ta di ch-:Kn Lt 0D tPo ra đ#Zc ,Bt clt dDi
trên tH gio:.
…4. Đ. ': %%%. R´ &4{% = &4® (10 ph\t)
JnM treo 5Wng phQ đ• ,y 7Ÿn ô ch– trên 5Wng.
JĐiC- "hiKn 4+ tha0 gia ch$i giWi ô ch–.
m. = ch– th^ nhot.
heo hDng ngang:
1. 6N: c$ đ$n giWn gi\p )D0 tha: đXi đE )jn cRa )Scb
(11 ô)
2.fQng cQ đo thK tLchb ( 10 ô).
'. ;hqn "hông gian 0D ,Ot chiB0 chwb
(7 ô).
/. 3oPi dQng cQ gi\p con ng#Hi )D0 ,i_c d» dDng h$nb
(12 ô).
1. fQng cQ gi\p )D0 tha: đXi cW đE )jn ,D h#jng cRa
)Scb ( 11 ô).
6. 3Sc h\t cRa rNi Đot tNc dQng )ên ,Otb (* ô).
7. hiBt 5a g`0 cW rhng rdc đEng ,D rhng rdc cF đanhb
(6 ô).
4•: nê- nEi d-ng cRa t› hDng ddc trong cNc ô in đO0.
A. = ch– th^ hai.
heo hDng ngang:
1.3Sc h\t cRa rNi Đot tNc dQng )ên ,Otb (* ô).
J6wi nht0 4+ cc 1 đPi di_n
)ên điCn ch– ,Do ô trFng dSa
,Do ,i_c trW )Hi th^ tS t›ng
c(- hki.
m. - cDŒ tDo nD•t.
TDŽo D^nN nNanN.
1. Rhng rdc đEng.
2. AGnh chia đE.
'. hK tLch.
/. 6N: c$ đ$n giWn.
1. 6It phing nghiêng.
6. rdng )Sc.
7. ;a).ng.
*. › hDng ddc:
Đ%•6 £m.
A. - cDΠtDo Dai.
TDŽo D^nN nNanN.
1. rdng )Sc.
2. ĐPi )#Zng chY )#Zng chot ch^a trong ,Otb (9 ô).
'.&Ni gG d]ng đK đo "hFi )#Zngb (6 ô).
/. 3Sc 0D )h eo tNc dQng )ên ta: ta "hi ta: Vp )h eo )Pib
( 9 ô).
1. 6N: c$ đ$n giWn ct điK0 tSab (6 ô).
6. fQng cQ 0D thZ 0a: th#Hng d]ng đK )o: 7F đo c$
thK "hNch hDngb (* ô).
› n[0 trong cNc ô in đO0 theo hDng ddc chY "hNi
ni_0 gG•
2. 2hFi )#Zng.
'. &Ni c(n.
/. 3Sc đDn h`i.
1. Đhn 5U:.
6. h#jc d(:.
› theo hDng ddc:
3£& Đuƒ.
X: C>NG C0 Sb GDct‡.
JnM gZi s đK chdn đ#Zc c(- trW )Hi đ\ng dSa ,Do
công th^c tLnh "hFi )#Zng riêng: f ‘
,
5
b theo đC 5Di
' hhn 5i giFng nha- (thK tLch M nh# nha-) œ hhn 5i
nDo )D0 5[ng chot ct "hFi )#Zng riêng )jn h$n thG 7y
nIng h$n ("hFi )#Zng )jn h$n).
J=n tOp toDn 5E "iBn th^c trong ch#$ng.
JrW )Hi c(- hki ' (tr.1/J
+n2).
ˆ. HƯ/NG "ŠN (‹ NH#:
Đdc tr#jc 5Di •7S n} ,G nhi_t cRa chot rlnž
%3OPng QQ: NHI•T HỌC.
6>& %?@:
1. R\t ra "Bt )-On ,C 7S co d•n ,G nhi_t cRa cNc chot rlnb )kngb "hL.
JniWi thLch 0Et 7F hi_n t#Zng ^ng dQng 7S n} ,G nhi_t trong tS nhiênb đHi 7Fng ,D
"™ th-Ot.
2. 6ô tW co- tPo cRa nhi_t "B th#Hng d]ng.
JMOn dQng 7S co d•n ,G nhi_t cRa cNc chot "hNc nha- đK giWi thLch ng-:ên tlc hoPt
đEng cRa nhi_t "B.
JAiBt đo nhi_t đE cRa 0Et 7F ,Ot trong c-Ec 7Fng hDng ngD:b đ$n ,a đo nhi_t đE )D
Ç& ,D ÇT.
'. 6ô tW 9 eNc đanh 7S phQ th-Ec cRa nhi_t đE ,Do thHi gian đ-n trong 8-N trGnh
)D0 ntng chW: 5.ng phiBn (hoIc 0Et 7F chot "Bt tinh d» "iB0).
JfSa ,Do 5Wng 7F )i_- cho 7Ÿnb ,y đ#Hng 5iK- di»n 7S phQ th-Ec cRa nhi_t đE ,Do
thHi gian đ-n trong 8-N trGnh )D0 ntng chW: 5.ng phiBn.
JR\t ra "Bt )-On ,C đIc điK0 cRa nhi_t đE trong thHi gian ,Ot (5.ng phiBn ) ntng
chW:. (ĐiK0 ntng chW:).
/. <Nc đanh nh–ng :B- tF Wnh h#}ng đBn 7S 5a: h$i (nhi_t đEb gitb 0It thoNng).
J;hNc hoP 9 "iK0 tra giW th-:Bt chot )kng )Pnh đi "hi 5a: h$i ,D cNc chot )kng
"hNc nha- 5a: h$i nhanhb chO0 "hNc nha-b c§ng nh# cNc :B- tF "hNc Wnh h#}ng
đBn 7S 5a: h$i nhanhb chO0 cRa chot )kng.
J6ô tW 9 ch^ng tk h$i n#jc ng#ng tQ "hi gIp )Pnh ,D nê- 0Et 7F hi_n t#Zng
ng#ng tQ trong đHi 7Fng tS nhiên ( 7#$ngb 0]b 0(:b 0#ab 0#a đNb t-:Bt¹)
JrGnh 5D: cNch tiBn hDnh 9 ,D ,y đ#Hng 5iK- di»n 7S phQ th-Ec cRa nhi_t đE ,Do
thHi gian đ-n trong 8-N trGnh đ-n 7ôi n#jc.
J;h(n 5i_t 7S 7ôi ,D 7S 5a: h$i cRa n#jc: +S 5a: h$i 7W: ra trên 5C 0It thoNng }
nhi_t đE 5ot "Gb chn 7S 7ôi )D 7S 5a: h$i nga: trong )hng n#jc } 100Ç&.
JAiBt cNc chot )kng "hNc nha- 7ôi } nhi_t đE "hNc nha-.
Ngày soạn: 10/01/2009.
Ngày giảng:2/01/10.
TP~n ZZ € Tiết Z1
\3 N• (7 NHI•T C>4 CH&T *+N.
I..=C TIC8:
1. ,iến tDoc: &ho 4+ nl0 đ#Zc:
” hK tLchb chiC- dDi cRa 0Et ,Ot rln t.ng )ên "hi ntng )ênb giW0 "hi )Pnh đi.
”&Nc chot rln "hNc nha- n} ,G nhi_t "hNc nha-.
”4+ giWi thLch đ#Zc 0Et 77F hi_n t#Zng đ$n giWn ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot rln.
2. ,‘ n’nN: AiBt đdc cNc 5iK- 5Wng đK r\t ra "Bt )-On cqn thiBt.
'. TDYi Hu: Rrn tLnh cUn thOnb tr-ng thScb s th^c tOp thK trong ,i_c th- thOp
thông tin trong nht0.
II.CH8tN B?:
Ck dlG: 6Et 8-W cq- "i0 )oPi ,D 0Et ,hng "i0 )oPi.
J6Et đrn c`n. J6Et chO- n#jc.J2h.n "hôb 7Pch.
JAWng ghi đE t.ng chiC- dDi cRa cNc thanh "i0 )oPi "hNc nha- ct chiC- dDi 5an đq-
)D 100 c0 "hi nhi_t đE t.ng thê0 100Ç&.
Jranh ,y thNp —pJphen.
III.T‚ CHƒC H„T Đ!NG "„_ HỌC.
1. ‚n H…nD tn cDoc: 6m¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹6A¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
Z. ,imR tMa b^i c†:
b. B^i Rli:
…4. Đ. 1: 2%•6 Rm A‹% &ÈJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (7 ph\t).
J4#jng d¨n 4+ ee0 hGnh Wnh thNp ªpJphen } ;ari ,D giji thi_- hNp
nD: 5[ng thVp cao '200 do "™ 7# ng#Hi ;hNp —pphen (1*'2J192')
thiBt "B. hNp nD: đ#Zc e(: dSng ,Do n.0 1**9 tPi 8-Wng tr#Hng
6ar7b nh(n dap 4Ei chZ 8-Fc tB )qn th^ nhot tPi ;ari. 4i_n na: thNp
đ#Zc d]ng )D0 r-ng t(0 ;hNt thanh ,D r-:Cn hGnh ,D )D điK0 d-
)ach nXi tiBng cRa n#jc ;hNp.
JĐMĐ: &Nc phVp đo ,Do thNng 1 ,D thNng 7 cho tho: trong ,hng 6
thNng thNp cao )ên 10c0. Pi 7ao )Pi ct hi_n t#Zng "G )P đt• &hing )y
0Et cNi thNp 5[ng thVp )Pi ct thK •)jn )ênž đ#Zc ha: 7ao• ADi hdc
hô0 na: 7y gi\p ch\ng ta trW )Hi c(- hki đt.
J4+ 8-an
7Nt tranhb
đdc tDi )i_-
phqn 0}
đq- trong
+n2.
…4. Đ.2: 4 9n4%‡6 M« +£ 9¾ MŒ 94%‡ &Šm &4¡ R¥9 (20 ph\t)
JnM tiBn hDnh 9b :ê- cq- 4+ 8-an 7Ntb nhOn eVt hi_n
t#Zng ,D hoDn thDnh phiB- hdc tOp 1 theo 0¨- đ•
ch-Un 5a 7Ÿn.
iBn hDnh thL ngi_0 4i_n t#Zng.
Jr#jc "hi h$ ntng 8-W cq- "i0 )oPib thc cho 8-W cq-
)dt 8-a ,hng "i0 )oPi.
Jf]ng đrn c`n đFt ntng 8-W cq-b cho 8-W cq- )dt 8-a
,hng "i0 )oPi.
J9h\ng 8-W cq- 5a h$ ntng ,Do n#jc )Pnh r`i thc cho
8-W cq- )dt 8-a ,hng "i0 )oPi.
Jƒê- cq- 1b2 nht0 đdc nhOn eVt } phiB- hdc tOp cRa
nht0 0Gnhb cNc nht0 "hNc nhOn eVt.
J¤-a "Bt 8-W 9b h#jng d¨n 4+ thWo )-On c(- hki.
Jƒê- cq- 4+ đdc c(- hki &1b &2 thFng nhot trong
nht0 trW )Hi.
1. 3D0 thL nghi_0.
JfQng cQ ,y } hGnh 1*.1.
J4+ )D0 ,i_c theo nht0:
¤-an 7Nt hi_n t#Zng eW:
rab ghi nhOn eVt ,Do
phiB- hdc tOp 1.
2. rW )Hi c(- hki.
&1: MG 8-W cq- n} ra "hi
ntng )ên.
&2: MG 8-W cq- co )Pi "hi
)Pnh đi.
…4. Đ.': R˜ Rm 2ˆ 3@Ž9 (' ph\t)
Jƒê- cq- 4+ đdc "Bt )-Onb 4+ trong )jp
nhOn eVtb nM chFt )Pi "Bt )-On đK 4+ ghi
,}.
CDPymn W: &Nc chot rln n} ra "hi ntng
)ênb co )Pi "hi )Pnh đib ,O: cNc chot rln
"hNc nha- d•n n} ,G nhi_t ct giFng nha-
ha: "hông•
'. R\t ra "Bt )-On.
&': (1)Jt.ng
(2)J )Pnh đi.
…4. Đ./: +€ +|94 +£ 9¾ MŒ 94%‡ &Šm &|& &4¡ R¥9 (1 ph\t)
Jreo 5Wng ghi đE t.ng thK tLch cRa cNc
thanh "i0 )oPi "hNc nha- ct chiC- dDi
5an đq- 100c0 )ên 5Wng.
&/: &Nc chot rln "hNc nha-b n} ,G nhi_t
"hNc nha-. 9hô0 n} nhiC- nhotb r`i đBn
đ`ngb 7lt.
….4. Đ.1: MŽ9 f>9n M‹ n4% 94† (7 ph\t).
JĐ- cq- 4+ r\t ra nhOn eVt ch-ng ,C
đIc điK0 7S n} ,G nhi_t cRa chot rln.
Jƒê- cq- 4+ đdcb ghi ,} nEi d-ng phqn
ghi nhj.
(en TxnN.
2nM :ê- cq- 4+ đdc ,D trW )Hi &1b &6b
&7JnM 0inh hoP đ(- )D "h(- daob )iC0.
J ¾ c(- hki &6: MG 7ao e0 )Pi ngh™ ra
cNch tiBn hDnh 9 nh# ,O:.
JnM h#jng d¨n 4+ )D0 9 "iK0 ch^ng
cho c(- hki &6.
JnM :ê- cq- 4+ hoDn thDnh phiB- hdc
tOp 2 5Di 1*.1.
J&hot rln n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi
)Pnh đi.
J&Nc chot rln "hNc nha-b n} ,G nhi_t
"hNc nha-.
/. MOn dQng.
&1: ;hWi n-ng ntng "h(- daob )iC0 ,G
"hi đ#Zc n-ng ntngb "h(- n} ra d» )lp
,Do cNnb "hi ng-Ei đi "h(- co )Pi eiBt
chIt ,Do cNn.
&6: 9-ng ntng ,hng "i0 )oPi.
&7: MDo 0]a hr nhi_t đE t.ng )ênb thVp
n} rab nên thVp dDi ra (thNp cao )ên).
B^i 1“.1: f. 2hFi )#Zng riêng cRa ,Ot
giW0.
X: C>NG C0.
Jƒê- cq- 1b2 4+ đdc phqn ghi nhj +n2 (tr 19).
ˆ2HƯ/NG "ŠN (‹ NH#
JS giWi thLch 0Et 7F hi_n t#Zng ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot rln.
JADi tOp: 1*.2b 1*.'b 1*./b 1*.1 (+A).
› tiBt 22 cô giNo h- 7y giWng dP: 5E 0ôn 3L 6.&h\c cNc e0 hdc gikiÉ
Ngày soạn: 23/01/2010.
Ngày giảng:02/02/10.
TP~n Zb € Tiết ZZ
\3 N• (7 NHI•T C>4 CH&T L'NG.

I. .=C TIC8.
1.2iBn th^c: &ho 4+ nl0 đ#Zc:
JhK tLch cRa 0Et chot )kng t.ng "hi ntng )ênb giW0 "hi )Pnh đi.
J&Nc chot )kng "hNc nha-b d•n n} ,G nhi_t "hNc nha-.
JG0 đ#Zc ,L dQ thSc tB ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot )kng.
JniWi thLch đ#Zc 0Et 7F hi_n t#Zng đ$n giWn ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot )kng.
2.2™ n.ng: 3D0 đ#Zc 9 hGnh 19.1b 19.2 ch^ng 0inh 7S n} ,G nhi_t cRa chot )kng.
'.hNi đE: Rrn tLnh cUn thOnb tr-ng thScb s th^c tOp thK trong ,i_c th- thOp thông
tin trong nht0.
II. CH8tN B?.
CYc nDjR:
J6Et 5Gnh th-Ê tinh đN: 5[ng. J6Et Fng th-Ê tinh thing ct thDnh dD:.
J6Et n\t cao 7- ct đQc )w. J6Et chO- th-Ê tinh hoIc nhSa.
J9#jc ct pha 0D-. J6Et phLch n#jc ntng.
J6Et chO- n#jc th#Hng ha: n#jc )Pnh.
J6Et 0iBng 5Ga trlng (/c0 e 10c0) ct ,y ,Pch chia ,D đ#Zc clt } hai chw đK )`ng
,Do Fng th-Ê tinh.
Ck dlG: ranh ,y hGnh 19.'.
4ai 5Gnh th-Ê tinh giFng nha- ct n\t cao 7- gln Fng th-Ê tinhb 0Et 5Gnh đSng
n#jc pha 0D-b 0Et 5Gnh đSng r#Z- pha 0D- ( "hNc 0D- n#jc). 3#Zng n#jc ,D
r#Z- nh# nha-.
J&hO- th-Ê tinh to ch^a đ#Zc hai 5Gnh trên. J;hLch n#jc ntng.
III.T‚ CHƒC H„T Đ!NG "„_ HỌC.
1. ‚n H…nD tn cDoc: 6m¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹6A¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
Z. ,imR tMa b^i c†:
J(4+1):9ê- "Bt )-On ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot rlnb ch–a 5Di tOp 1*./.
J(4+2): &h–a 5Di tOp 1*.'.
4+: (trW )Hi)
J&hot rln n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi )Pnh đi.
J&Nc chot rln "hNc nha- n} ,G nhi_t "hNc nha-.
B^i 1“.X: ĐK "hi trHi ntng cNc to0 tôn ct thK d•n n} ,G nhi_t 0D Lt 5a ng.n cWn
h$nb nên trNnh đ#Zc hi_n t#Zng g(: ra )Sc )jnb ct thK )D0 rNch tôn )Zp 0Ni.
B^i 1“.b:
1.&.4Zp "i0 p)atinit. MG ct đE n} dDi gqn 5[ng đE n} dDi cRa th-Ê tinh.
2. MG th-Ê tinh cha- )ca n} ,G nhi_t Lt h$n th-Ê tinh th#Hng tji ' )qn.
b. B^i Rli:
iH. Đ.1T‚ CHƒC T7NH H80NG HỌC T)A SZ GDct‡
Đ(Đ: &hot rln ntng n} rab )Pnh
co ,Do œ ĐFi ,ji chot )kng ct eW:
ra hi_n t#Zng đt "hông• 9B- eW:
ra thG ct điK0 gG giFng ,D "hNc
chot rln "hông•
iH. Đ.Z: L#. TN [”. NƯ/C C• N• *4 ,HI N•NG LCN ,H-NG– S1• GDct‡
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn 9J9hlc nh}
cNc nht0 )D0 9 cUn thOn ,ji n#jc
ntng.
Jƒê- cq- 4+ 8-an 7Nt "™ hi_n t#Zng eW:
rab thWo )-On c(- hki &1b &2.
JnM chFt )Pi: 9#jc ,D chot )kng nti
ch-ng đC- n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi
)Pnh đi.
&h-:Kn s: ĐFi ,ji cNc chot )kng "hNc
nha-b 7S n} ,G nhi_t ct giFng nha- ha:
"hông•
1. 3D0 thL nghi_0:
J4+ nhOn đ` d]ng 9.
J&Nc nht0 tiBn hDnh 9
&1: 6Sc n#jc d(ng )ênb ,G n#jc ntng
)ên n} ra.
&2: 6Sc n#jc hP e-Fngb ,G n#jc )Pnh
đib co )Pi.
2Bt )-On: &hot )kng n} ra "hi ntng )ênb
co )Pi "hi )Pnh đi.
iH. Đ.b: CHƒNG .INH C<C CH&T L'NG ,H<C NH48 N• (7 NHI•T ,H<C
NH48 S1• GDct‡.
JĐiC- "hiKn 4+ thWo )-On ph#$ng Nn
)D0 9 "iK0 tra.
JnM )D0 9 hGnh 19.' ,ji n#jc ,D
r#Z-JĐ- cq- 4+ 8-an 7Nt hi_n t#Zng
eW: ra đK trW )Hi c(- hki &'.
JPi 7ao cW 5a 5Gnh )Pi phWi nh\ng ,Do
c]ng 0Et chO- n#jc ntng•
J9ê- "Bt 8-W cRa 9b t› đt cho 5iBt đFi
,ji cNc chot )kng "hNc nha-b 7S n} ,G
nhi_t ct giFng nha- ha: "hông•
J4+ tha0 gia thWo )-On ph#$ng Nn )D0
9 "iK0 tra ee0 chot )kng "hNc nha-b
7S n} ,G nhi_t ct "hNc nha- ha: "hông.
J4+ hoPt đEng cN nh(n.
J¤-an 7Nt hi_n t#Zng eW: ra "hi nM )D0
9.
JrW )Hi &': &Nc chot )kng "hNc nha- n}
,G nhi_t "hNc nha-.
iH. Đ.X: *—T *4 ,9T L8)N Sˆ GDct‡
JnM :ê- cq- 4+ )D0 5Di &/.
Jndi 1b2 4+ đdc phqn "Bt )-On cRa
0Gnhb 4+ "hNc nhOn eVt.
JnM chFt )Pi "Bt )-On đ\ng.
'. R\t ra "Bt )-On.
J4+ hoPt đEng cN nh(n: G0 t› thLch
hZp điCn ,Do chw trFngb hoDn thDnh "Bt
)-On.
&/. (1)Jt.ng.
(2)JgiW0.
(')J"hông giFng nha-.
iH. Đ.ˆ: ()N "=NG (# GHI NH/ S “ GDct‡.
Jƒê- cq- 2 4+ đdc
phqn ghi nhj.
MOn dQng cNc "iBn
th^c đ• 5iBtb trW )Hi
c(- hki phqn ,On
dQng &1b &6b &7.
J4#jng d¨n 4+ )D0
5Di 19.6 (+A).
/. MOn dQng.
Cˆ: MG "hi 5a đ-n ntngb n#jc trong o0 n} ra ,D trDn ra ngoDi.
C6: ĐK trNnh tGnh trPng nlp 5Ot ra "hi chot )kng trong chai n} ,G
nhi_t.
C‰: 6Sc chot )kng trong Fng nhk d(ng )ên nhiC- h$n. MG thK
tLch chot )kng } hai 5Gnh t.ng )ên nh# nha- nên } Fng ct tiBt
di_n nhk h$n thG chiC- cao cEt chot )kng phWi )jn h$n.
B^i 1•.6: 1. ËM
0
‘ 0. ËM
1
‘ 11c0
'
.
ËM
2
‘ 22c0
'
. ËM
'
‘ ''c0
'
ËM
/
‘ //c0
'
2. ĐE t.ng thK tLch c0
'
a.&t.
5.&t. 2hoWng 27c0
'
. //
&Nch )D0: ''
22
11
0
10 20 '0 /0 9hi_t đE(
0
&)
X: C>NG C0 ( 2 ph\t‡.
nM gdi 2 4+ nhlc )Pi "Bt )-On ,C 7S n}
,G nhi_t cRa chot )kng.
ˆ.HƯ/NG "ŠN (‹ NH# ( ' ph\t). S tG0 thL dQ thSc tB ,D giWi thLch 0Et 7F
hi_n t#Zng )iên 8-an đBn 7S n} ,G nhi_t cRa chot )kng.
JADi tOp 19.1b 19.2b 19.'b 19./b 19.1.
ĐK trW )Hi 5Di 19.1 cNc e0 đdc thê0 phqn ct thK e0 ch#a 5iBt tr 61.
…………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 23/01/10
Ngày giảng:09/01/10.
TP~n ZX € Tiết Zb
\3 N• (7 NHI•T C>4 CH&T ,H%.
I..=C TIC8:
1.2iBn th^c: 4dc 7inh nl0 đ#Zc:
J&hot "hL n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi )Pnh đi.
J&Nc chot "hL "hNc nha- n} ,G nhi_t giFng nha-.
J&hot "hL n} ,G nhi_t nhiC- h$n chot )kngb chot )kng n} ,G nhi_t nhiC- h$n chot rln.
JG0 đ#Zc thL dQ ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot "hL trong thSc tB.
JniWi thLch đ#Zc 0Et 7F hi_n t#Zng đ$n giWn ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot "hL.
2.2p n.ng:
J3D0 đ#Zc thL nghi_0 trong 5Dib 0ô tW đ#Zc hi_n t#Zng eW: ra ,D r\t ra đ#Zc "Bt
)-On cqn thiBt.
JAiBt cNch đdc 5iK- 5Wng đK r\t ra đ#Zc "Bt )-On cqn thiBt.
'. hNi đE: Rrn tLnh cUn thOnb tr-ng thSc.
II.CH8tN B?:
CYc nDjR: J6Et 5Gnh th-Ê tinh đN: 5[ng.
J6Et Fng th-Ê tinh thing hoIc 0Et Fng th-Ê tinh hGnh ch– 3.
J6Et n\t cao 7- ct đQc )w. J6Et cFc n#jc pha 0D- ( tL0 hoIc đk).
J6Et 0iêng gio: trlng ( /c0 e 10c0) ct ,y ,Pch chia ,D clt } hai chw đK )`ng ,Do
Fng th-Ê tinh.
J2h.n )a- "hôb 0C0.
J;hiB- hdc tOp.
III.T‚ CHƒC H„T Đ!NG "„_ HỌC.
1. ‚n H…nD tn cDoc: 6m¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹6A¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
Z. ,imR tMa b^i c†:
Jƒê- cq- 4+1 nê- "Bt )-On ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot )kng. &h–a 5Di tOp 19.2
Jƒê- cq- 4+2 ch–a 5Di tOp 19.1b 19.'.
J&hot )kng n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi )Pnh đi.
J&Nc chot )kng "hNc nha- n} ,G nhi_t "hNc nha-.
B^i 1•.Z: ADEFnN Yn B.
2hi đ-n ntng 0Et )#Zng chot )kng trong 0Et 5Gnh th-Ê tinhœthK tLch M cRa chot
)kng t.ngb "hFi )#Zng 0 cRa chot )kng "hông tha: đXi. fo đt "hFi )#Zng riêng f
cRa chot )kng giW0Jfo f‘
,
5
.
B^i 1•.1:ADEFnN Yn C
B^i 1•.b: 2hi 0ji đ-n thoPt tiên 0Sc n#jc trong Fng tQt e-Fng 0Et ch\tb 7a- đt
0ji d(ng )ên cao h$n 0^c 5an đq- .
A}i ,Gb 5Gnh th-Ê tinh tiBp e\c ,ji ngdn )ca tr#jcb n} ra )D0 cho chot )kng trong
Fng tQt e-Fng. +a- đtb n#jc c§ng ntng )ên ,D n} ra. MG n#jc n} nhiC- h$n th-Ê
tinhb nên 0Sc n#jc trong Fng )Pi d(ng ,D d(ng )ên cao h$n 0^c 5an đq-.
b. B^i Rli:
iH. Đ.1: S b GDct‡
Tn cDoc tpnD DPqnN Drc teG.
J9ê- ,on đC nh# phqn 0} đq- +n2.
JnM )D0 9 ,ji 8-W 5tng 5Dn 5a 5šp.
J9B- 4+ nê- dS đoNn 7aib nM phWi )D0
9 "iK0 ch^ng đK ch^ng tk dS đoNn
7ai.
J&h-:Kn s: 9g-:ên nh(n )D0 8-W 5tng
5Dn ph`ng )ên )D do "hông "hL trong
5tng ntng )ên ,D n} ra. đK "iK0 tra dS
đoNn nD: phWi tiBn hDnh thL nghi_0.
J4+ hoPt đEng theo nht0.
J&]ng thWo )-On trong nht0 ,C ng-:ên
nh(n )D0 8-W 5tng 5Dn 5šp ph`ng )ên
"hi nh\ng ,Do n#jc ntng.
J9ê- dS đoNn cRa nht0 0Gnh ,C ng-:ên
nh(n )D0 8-W 5tng 5Dn ph`ng )ên.
iH. Đ.Z: TN ,I$. T*4 CH&T ,H% N•NG LCN TH7 N• *4 S 1ˆ GDct‡.
JnM h#jng d¨n 4+ )D0 9
theo nht0.Jndi đPi di_n nht0
nhOn dQng cQ 9.
Jƒê- cq- đdc cNc 5#jc tiBn
hDnh trong phqn 1.9.
J4#jng d¨n 4+ tiBn hDnh )D0
9b )#- s "hi )o: gidt n#jc
0D- đi )ên (hoIc đi ra) ct thK
5k ta: Np ,Do 5Gnh cq- đK
trNnh gidt n#jc đi ra "hki Fng
th-Ê tinh.
Jrong 9b gidt n#jc 0D- ct
tNc dQng gG•
JĐiC- "hiKn 4+ thWo )-On c(-
hki &1b &2b &'b &/b&1.
1. hL nghi_0:
J4+ thWo )-On ph#$ng Nn )D0 9b nê- ph#$ng Nn.
JĐdc cNc 5#jc tiBn hDnh 9b chdn dQng cQ 9
cqn thiBt.
JiBn hDnh 9 theo đ\ng cNc 5#jc.
J4+ 8-an 7Nt hi_n t#Zng eW: ra ,ji gidt n#jc
0D-.
J&Nc nht0 cc đPi di_n trGnh 5D: "Bt 8-W 9.
2. rW )Hi c(- hki.
&1: nidt n#jc 0D- đi )ênb ch^ng tk thK tLch "hông
"hL trong 5Gnh t.ng: 2hông "hL n} ra.
&2: nidt n#jc 0D- đi e-Fngb ch^ng tk thK tLch
"hông "hL trong 5Gnh giW0: 2hông "hL co )Pi.
&': fo "hông "hL trong 5Gnh 5a ntng )ên.
&/: fo "hông "hL trong 5Gnh )Pnh đi.
œ&hot "hL n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi )Pnh đi.
iH. Đ.b: \ \<NH \3 N• (7 NHI•T C>4 C<C CH&T ,H<C NH48 S ‰ GDct‡.
Jƒê- cq- 4+ đdc 5Wng 20.1 nê- nhOn
eVt ,D ghi ,Do phiB- hdc tOp:
”+S n} ,G nhi_t cRa cNc chot "hL "hNc
nha-.
”+S n} ,G nhi_t cRa cNc chot )kng "hNc
nha-.
”+S n} ,G nhi_t cRa cNc chot rln "hNc
nha-.
” +o 7Nnh 7S n} ,G nhi_t cRa cNc chot
rlnb )kngb "hL.
(3#- s ,ji chot "hL 7F )i_- } 5Wng chY
đ\ng "hi Np 7-ot chot "hL "hông đXi)
JĐiC- "hiKn 4+ thWo )-On ,C cNc "Bt
)-On trên.
JnM chFt )Pi: &hot "hL n} ,G nhi_t nhiC-
h$n chot )kngb chot )kng n} ,G nhi_t
nhiC- h$n chot rln.
J4+ đdc 5Wng 20.1œđ#a ra nhOn eVt.
9hOn eVt:
&1: J&Nc chot "hL "hNc nha-b n} ,G nhi_t
giFng nha-.
J&Nc chot )kngb rln "hNc nha- n} ,G
nhi_t "hNc nha-.
J&hot "hL n} ,G nhi_t nhiC- h$n chot
)kngb chot )kng n} ,G nhi_t nhiC- h$n
chot rln.
…H.Đ.X: *—T *4 ,9T L8)N˜ GHI NH/2()N "=NG S 1Z GDct‡.
JĐ- cq- 4+ hoDn
thDnh c(- &6.
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn
ghi nhjb ghi ,}.
JnM chFt )Pi "Bt )-On
,C 7S n} ,G nhi_t cRa
chot "hLb 7o 7Nnh 7S
n} ,G nhi_t cRa cNc
chot.
JMOn dQng "iBn th^c
đ• th- đ#Zc } 4. Đ. 2
đK giWi thLch 0Et 7F
hi_n t#Zng.
'. R\t ra "Bt )-On.
&6: (1)J t.ng’
(2)J)Pnh đi’
(')J Lt nhot.
(/)JnhiC- nhot.
J6Et 4+ đdc "Bt )-Onb 4+ "hNc nhOn eVtb nhlc )Pi "Bt )-Onb
ghi nhj "Bt )-On.
H3i n38: ”&hot "hL n} ra "hi ntng )ênb co )Pi "hi )Pnh đi.
”&Nc chot "hL "hNc nha- n} ,G nhi_t giFng nha-.
”&hot "hL n} ,G nhi_t nhiC- h$n chot )kngb chot )kng n} ,G
nhi_t nhiC- h$n chot rln.
/.MOn dQng.
&7: 2hi cho 8-W 5tng 5Dn 5a 5šp ,Do n#jc ntngb "hông
"hL trong 8-W 5tng 5a ntng )ênb n} ra )D0 cho 8-W 5tng
ph`ng )ên nh# c§.
&*: rdng )#Zng riêng cRa "hông "hL đ#Zc eNc đanh 5[ng
công th^c:
,
5
/ 10 =
. 2hi nhi_t đE t.ngb "hFi )#Zng 0 "hông đXi
nh#ng thK tLch M t.ng do đt d giW0. MG ,O: trdng )#Zng
riêng cRa "hông "hL ntng nhk h$n trdng )#Zng riêng cRa
"hông "hL )Pnh: 2hông "hL ntng nhš h$n "hông "hL )Pnh.
&9: 2hi thHi tiBt ntng )ênb "hông "hL trong 5Gnh cq- c§ng
ntng )ênb n} ra đU: 0^c n#jc trong Fng th-Ê tinh e-Fng
d#ji. 2hi thHi tiBt )Pnh đib "hông "hL trong 5Gnh cq- c§ng
)Pnh đib co )Pib do đt 0^c n#jc trong Fng th-Ê tinh d(ng
)ên.
X.C>NG C0:
Đdc phqn ghi nhj
ˆ. HƯ/NG "ŠN (‹ NH# S Z GDct‡.
JrW )Hi c(- hki: &7b &*b &9.
J3D0 5Di tOp: 20.2b 20.'b 20.1b 20.6b 20.7 ( +A).
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt 2/:
.!T \0 ƒNG "=NG C>4 \3 N• (7 NHI•T.
m.6>& %?@:
1.2iBn th^c:
J9hOn 5iBt đ#Zc 7S co d•n ,G nhi_t "hi 5a ng.n cWn ct thK g(: ra 0Et )Sc rot )jn.
J6ô tW đ#Zc co- tPo ,D hoPt đEng cRa 5.ng "Vp.
JniWi thLch 0Et 7F ^ng dQng đ$n giWn ,C 7S n} ,G nhi_t.
2. 2™ n.ng:
J;h(n tLch hi_n t#Zng đK r\t ra ng-:ên tlc hoPt đEng cRa 5.ng "Vp.
JRrn "™ n.ng 8-an 7Ntb 7o 7Nnh.
'. hNi đE: &Un thOnb nghiê0 t\c.
A. &4@u9 Av:
&Nc nht0: 6Et 5.ng "Vp ,D giN 9 đK )lp 5.ng "Vp.
J6Et đrn c`n.
&W )jp: 6Et 5E dQng cQ 9 hGnh 21.1.
&`nb 5ông.J6Et chO- n#jc.J 2h.n. ¶4Gnh ,y "hX )jn 21.2b 21.'b 21.1.
&.;4z{9n ;4|;:
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&:
…4. Đ.1: 2%•6 Rm A‹% &ÈJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (1 ph\t).
J9ê- "Bt )-On ,C 7S n} ,G nhi_t cRa chot
rln. &h–a 5Di tOp 20.2.
J&ho 4+ 8-an 7Nt hGnh 21.2 ,D hki:
—0 ct nhOn eVt gG ,C chw tiBp nFi hai
đq- thanh ra: ee )ca•
tPi 7ao ng#Hi ta phWi )D0 nh# ,O:•
J4+: ...
…4. Đ.2: ¤@m9 +| 3£& <@¡ 4%‡9 R€9n +£ &€ fÌ9 MŒ 94%‡
(11 ph\t).
JnM tiBn hDnh 9 theo nh# h#jng d¨n
trong +n2.
JĐiC- "hiKn )jp thWo )-On trW )Hi c(- hki
&1b &2.
J4#jng d¨n 4+ đdc c(- hki &'b 8-an
7Nt hGnh 21.15 đK dS đoNn hi_n t#Zng
eW: rab nê- ng-:ên nh(n.
JnM )D0 9 "iK0 tra dS đoNn.
%.3Sc e-ot hi_n trong 7S co d•n ,G nhi_t.
1. hL nghi_0.
JAF trL 9 nh# hGnh 21.1a.
J3lp chFt ngangb r`i ,In Fc đK 7iBt chIt
thanh thVp )Pi.
f]ng 5ông tU0 c`n đFt thOt ntng thanh
thVp.
2.rW )Hi c(- hki:
&1. hanh thVp n} ra (dDi ra).
&2.2hi d•n n} ,G nhi_tb nB- 5a ng.n cWn
thanh thVp ct thK g(: ra )Sc rot )jn.
&'. AF trL 9 nh# hGnh 21.15b r`i đFt
ntng thanh thVp. +ao đt ,In Fc đK 7iBt
chIt thanh thVp )Pi. 9B- d]ng 0Et "h.n
tU0 n#jc )Pnh phR )ên thanh thVp thG
JĐiC- "hiKn 4+ hoDn thDnh "Bt )-On &/.
chFt ngang c§ng 5a g•:.

2Bt )-On:
2hi co )Pi ,G nhi_tb nB- 5a ng.n cWn
thanh thVp ct thK g(: ra )Sc rot )jn.
'.R\t ra "Bt )-On:
&/: (1)Jn} ra. (2)J)Sc.
(')J,G nhi_t. (/)J)Sc.
…4. Đ.': MŽ9 f>9n (7 ph\t).
J&ho 4+ 8-an 7Nt hGnh 21.2b nê- c(- hki
&1 ,D chY đanh 4+ trW )Hi &1.
JnM giji thi_- thê0 phqn •&t thK e0
ch#a 5iBtž tr.67b đK 4+ tho: đ#Zc )Sc do
7S d•n n} ,G nhi_t g(: ra ct thK )D rot
)jn.
J#$ng tS cho 4+ 8-an 7Nt hGnh 21.'b
nê- c(- hki &6b chY đanh 4+ trW )Hi.
JnM ch-:Kn s:...
/. MOn dQng.
&1: &hw tiBp nFi hai đq- đ#Hng ra:
đ#Hng tD- hoW ct đK 0Et "he h}. 2hi
trHi ntngb đ#Hng ra: dDi ra do đt nB-
"hông đK "he h}b 7S n} ,G nhi_t cRa
đ#Hng ra: 7y 5a ng.n cWnb g(: ra )Sc rot
)jn )D0 cong đ#Hng ra:.
&6: nFi đÁ } hai đq- cq- cRa 0Et 7F cq-
thVp ct co- tPo "hông giFng nha-. 6Et
đq- đ#Zc đIt gFi )ên cNc con ).nb tPo
điC- "i_n cho cq- dDi ra "hi ntng )ên 0D
"hông 5a ng.n cWn.
…4. Đ./: 9n4%?9 &•@ M« AÍ9n 2ª; (10 ph\t).
Jniji thi_- co- tPo cRa 5.ng "Vp.
J4#jng d¨n 4+ đdc +n2 ,D )lp 9b
điC- chYnh ,a trL cRa 5.ng "Vp 7ao cho ,a
trL 5.ng "Vp } ,Do "hoWng 2g' ngdn )ca
đrn c`n.
”3qn th^ nhot: 6It đ`ng } phLa d#ji
(421./a).
”3qn th^ hai: 6It đ`ng } phLa trên
(421./5).
J4#jng d¨n 4+ thWo )-On cNc c(- hki
&7b &*b &9.
%%. A.ng "Vp:
1.¤-an 7Nt thL nghi_0.
J4ai thanh "i0 )oPi ct 5Wn chot "hNc
nha-: Đ`ng ,D "y0b đ#Zc tNn chIt ,Do
nha- ddc theo chiC- dDi cRa thanhb tPo
thDnh 0Et 5.ng "Vp.
J4$ ntng 5.ng "Vp:
”6It đ`ng } phLa d#ji (421./a).
”6It đ`ng } phLa trên (421./5).
2.rW )Hi c(- hki.
&7: Đ`ng ,D thVp n} ,G nhi_t "hNc nha-.
&*: 2hi 5a h$ ntngb 5.ng "Vp )-ôn )-ôn
cong ,C phLa thanh đ`ng. Đ`ng d•n n}
,G nhi_t nhiC- h$n thVp nên thanh đ`ng
dDi h$n ,D n[0 phLa ngoDi ,hng c-ng.
&9: A.ng "Vp đang thing. 9B- )D0 cho
nt )Pnh đi thG nt ct 5a cong ,D cong ,C
phLa thanh thVp. Đ`ng co )Pi ,G nhi_t
nhiC- h$n thVpb nên thanh đ`ng ngln
h$nb thanh thVp dDi h$n ,D n[0 phLa
ngoDi ,hng c-ng.
…4. Đ.1: (1 ph\t).
Jniji thi_- ^ng dQng cRa 5.ng "Vp.
J&ho 4+ 8-an 7Nt hGnh 21.1b nê- 7$ 8-a
co- tPo cRa 5Dn )D đi_nb chY r² ,a trL )lp
5.ng "Vpb ngoDi ra giji thi_- thê0 ,C 1
đrn ct trong 5Dn )D.
Jfhng đi_n 8-a 5.ng "Vp ct tNc dQng
)D0 ntng 5.ng "Vpœhi_n t#Zng gG 7y
eW: ra ,ji 5.ng "Vp• Đrn ct 7Nng
"hông• 6Pch đi_n ct dhng đi_n chP:
8-a "hông•
J9goDi ^ng dQng 5.ng "Vp trong 5Dn )Db
e0 h•: cho ,L dQ ,C cNc thiBt 5a 7c dQng
5.ng "Vp đK tS đEng đtng nglt đi_n 0D
e0 5iBt•
'.MOn dQng.
A.ng "Vp đ#Zc 7c dQng nhiC- } cNc
thiBt 5a tS đEng đtngJnglt 0Pch đi_n
"hi nhi_t đE tha: đXi.
&10: 2hi đR ntngb 5.ng "Vp cong )Pi ,C
phLa thanh đ`ng )D0 nglt 0Pch đi_n.
hanh đ`ng n[0 trên.
…4. Đ.6: &Š9n &• M‹ 4.f.M.9 (' ph\t).
Jndi 2 4+ đdc phqn ghi nhj +n2.
MC nhD: 3D0 cNc 5Di tOp 21.1 đBn 21.6
+A.
nhi nhj: +n2.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt 21:
NHI•T ,92NHI•T GI4I.
m. 6>& %?@:
1.2iBn th^c: J4iK- đ#Zc nhi_t "B )D dQng cQ 7c dQng dSa trên ng-:ên tlc 7S n} ,G
nhi_t cRa chot )kng.
J9hOn 5iBt đ#Zc co- tPo ,D công dQng cRa cNc )oPi nhi_t "B "hNc nha-.
JAiBt hai )oPi nhi_t giai <yni\t ,D nhi_t giai TUenhi.
2. 2™ n.ng: ;h(n 5i_t đ#Zc nhi_t giai <yni\t ,D nhi_t giai TUenhi ,D ct thK ch-:Kn
nhi_t đE t› nhi_t giai nD: 7ang nhi_t đE t#$ng ^ng cRa nhi_t giai "ia.
'. hNi đE: Rrn )-:_n tLnh cUn thOnb tr-ng thSc.
A.&4@u9 Av:
&Nc nht0:
J' chO- th-Ê tinh hoIc ' cFc đong ct 0i_ng rEng) 0wi chO- đSng 0Et Lt n#jc.
J6Et Lt n#jc đN.
J6Et phLch n#jc ntng.
J6Et nhi_t "B r#Z-b 0Et nhi_t "B th-Ê ng(n (hoIc dq- nhHn pha 0D-)b 0Et nhi_t "B
: tB.
&W )jp:
J4Gnh ,y "hX )jn cNc )oPi nhi_t "B.
4Gnh ,y "hX )jn nhi_t "B r#Z- ct hai thang đo: <enei\t ,D Ta renhai.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 RmJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (1 ph\t).
Jndi 4+ nê- "Bt )-On ch-ng ,C 7S n} ,G nhi_t cRa cNc chot.
JnM h#jng d¨n 4+ đdc 0U- đFi thoPi phqn 0} đq- +n2.
œĐMĐ: ;hWi d]ng dQng cQ nDo đK ct thK 5iBt chLnh eNc ng#Hi
đt ct 7Ft ha: "hông•
J9hi_t "B ct co- tPo ,D hoPt đEng dSa ,Do hi_n t#Zng ,Ot )L
nDo• &h\ng ta c]ng tG0 hiK- trong 5Di hdc hô0 na:.
J4+: ...
…4. Đ.2: 4 9n4%‡6 M« &‰6 n%|& 9¦9n 3•94 (10 ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ ch-Un 5a ,D thSc
hi_n 9 } hGnh 22.1 ,D 22.2.
4#jng d¨n 4+ pha n#jc ntng cUn thOnb
,D )D0 )qn )#Zt cNc 5#jc theo h#jng
d¨n cRa +n2.
J4#jng d¨n 4+ t3ảo luRn tIên l89 ,C
"Bt )-On r\t ra t› 9.
JnM: ¤-a 9 ta tho: cW0 giNc cRa ta:
)D "hông chLnh eNcb ,G ,O: đK 5iBt ng#Hi
đt ct 7Ft ha: "hông ta phWi d]ng nhi_t
"B.
1.9hi_t "B.
&1: &W0 giNc cRa ta: "hông cho phVp
eNc đanh chLnh eNc 0^c đE ntng )Pnh.
&2: <Nc đanh nhi_t đE 0
0
& ,D 100
0
&b
trên c$ 7} đt ,y cNc ,Pch chia đE cRa
nhi_t "B.
…4. Đ.': Œ6 4%•@ M« 94%‡ 2ˆ (11 ph\t).
J=n )Pi 0Qc đLch ,D cNch tiBn hDnh 9
,y } hGnh 22.'b 22./.
JĐ- cq- 4+ 8-an 7Nt hGnh 22.1 ,D trW
)Hi c(- hki &'b ghi ,Do ,} theo 5Wng
22.1.
JnM h#jng d¨n 4+ trW )Hi c(- &/.
&':
3oPi
nhi_t "B
niji hPn
đo
ĐE chia
nhk
nhot
&ông
dQng
9hi_t
"B r#Z-

0
20 % −
đBn
0
10 %
0
2 %
Đo
nhi_t đE
"hL
8-:Kn
9hi_t
"B th-Ê
ng(n

0
'0 % −
đBn
0
1'0 %
0
1 %
Đo
nhi_t đE
trong
cNc 9
9hi_t
"B : tB

0
'1 %
đBn
0
/2 %
0
0b1 %
Đo
nhi_t đE
c$ thK
&/: •ng 8-Wn } gqn 5q- đSng th-Ê ng(n
ct 0Et chw thltb ct tNc dQng ng.n "hông
J—0 h•: cho 5iBt n4Đ ,D Đ&99 cRa
cNc nhi_t "B nht0 e0• ( hiBt 5a cop
chn ct )oPi "hNc ,ji hGnh trong +n2)
cho th-Ê ng(n tQt e-Fng 5q- "hi đ#a
nhi_t "B ra ngoDi c$ thK. 9hH đt ct thK
đdc đ#Zc nhi_t đE cRa c$ thK.
…4. Đ./: Œ6 4%•@ &|& 3€•% 94%‡ n%m% (10 ph\t).
JnM :ê- cq- 4+ đdc +n2.
Jniji thi_- hai )oPi nhi_t giai <enei\t
,D Tarenhai.
J&ho 4+ 8-an 7Nt hGnh ,y nhi_t "B
r#Z-b 8-an 7Nt nhi_t "B r#Z-b trên đt
ct cNc nhi_t đE đ#Zc ghi cW hai nhi_t
giai <enei\t ,D Tarenhai.
œG0 nhi_t đE t#$ng ^ng cRa hai
)oPi nhi_t giai:
<enei\t Tarenhai
9#jc đN
đang tan
0
0 %
0
'2 S
9#jc
đang 7ôi
0
100 %
0
212 S
J› đt r\t ra "hoWng chia
0
1 % t#$ng
^ng ,ji "hoWng chia
0
1b * S
.
JMOn dQng: ndi 4+ trW )Hi &1.
JnM h#jng d¨n 4+ cNch ch-:Kn nhi_t
đE t› nhi_t giai <enei\t 7ang nhi_t
giai Tarenhai ,D ng#Zc )Pi.
Jƒê- cq- 4+ đdc phqn •&t thK e0
ch#a 5iBtž.
2.9hi_t giai.
<enei\t Tarenhai
9#jc đN
đang tan
0
0 %
0
'2 S
9#jc đang
7ôi
0
100 %
0
212 S
2hoWng chia
0
1 % t#$ng ^ng ,ji "hoWng
chia
0
1b* S
.
&1:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
'0 0 '0 '2 '0 1b * *6 .
'7 0 '7 '2 '7 1b* 9*b 6 .
% % % S S S
% % % S S S
= + = + ⋅ =
= + = + ⋅ =
…4. Đ.1: &Š9n &• M‹ 4.f.M.9 (1 ph\t).
Jndi 4+ đdc phqn ghi nhj.
JMC nhD: ”3D0 5Di tOp 22.1 đBn 22.7 +A.
”6wi gia đGnh nên ct 0Et nhi_t "B :tB. 9hD e0 nDo ch#a ct nhi_t "B :tBb
ra cca hDng d#Zc 0-a 0Et nhi_t "B :tBJniH 7a- 0ang đBn đK thSc hDnh (&W tr#Hng
chY ct 12 chiBc).
”9ghiên c^- tr#jc 0¨- 5No cNo 4 tr 7/ +n2.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt 26:
TH3C H#NH Đ NHI•T Đ!.
m.6>& %?@:
1. 2™ n.ng: JAiBt đo nhi_t đE c$ thK 5[ng nhi_t "B :tB.
JAiBt theo d²i 7S tha: đXi nhi_t đE theo thHi gian ,D ,y đ#Zc đ#Hng 5iK- di»n 7S
tha: đXi nD:.
2. hNi đE: r-ng thScb tY 0Yb cUn thOn ,D chLnh eNc trong ,i_c tiBn hDnh 9 ,D ,iBt
5No cNo.
A. &4@u9 Av:
6wi nht0: 6Et nhi_t "B th-Ê ng(n (hoIc nhi_t "B dq-).
6Et đ`ng h`.
Aông : tB.
6Et nhi_t "B : tB.
&N nh(n 4+: 9ghiên c^- nEi d-ng cRa 0¨- 5No cNo.
6ang nhi_t "B : tB.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rm M%‡& &4@u9 Av &Šm 4„& +%94 &4€ A‹% 4£&
4‹94 (1 ph\t).
J2iK0 tra ,i_c ch-Un 5a đ` d]ng cho 5Di 4.
2h-:Bn "hLch cNc e0 ch-Un 5a tFt. 9hlc nh} 4+ ch-Un 5a
ch#a tFt đK r\t "inh nghi_0.
J9hlc nh} 4+ ,C thNi đE "hi 4.
…4. Đ. 2: (11 ph\t).
4#jng d¨n 4+ theo cNc 5#jc:
”G0 hiK- 1 đIc điK0 nhi_t "B : tBb ghi
,Do 0¨- 5No cNo.
”Đo theo tiBn trGnh trong +n2.
J&h\ s theo d²i đK nhlc nh} 4+:
”2hi ,U: nhi_t "B cq0 thOt chIt đK "hki
,.ng ra ,D ch\ s trNnh "hông đK nhi_t
"B ,a đOp ,Do cNc ,Ot "hNc.
”2hi đo nhi_t đE c$ thK cqn cho 5q-
th-Ê ng(n tiBp e\c trSc tiBp ,D chIt ,ji
da.
”2hi đdc nhi_t "B "hông cq0 ,Do 5q-
nhi_t "B.
J2hi đo eong cNc e0 h•: cot nhi_t "B
,Do hEp đSng.
%.f]ng nhi_t "B : tB đo nhi_t đE c$ thK.
1. fQng cQ.
9hi_t "B : tB ()oPi nhi_t "B th-Ê ng(n).
J9.0 đIc điK0 cRa nhi_t "B : tB:
&1: 9hi_t đE thop nhot ghi trên nhi_t
"B:...
&2: 9hi_t đE cao nhot ghi trên nhi_t
"B:...
&': ;hP0 ,i đo cRa nhi_t "B: ›... đBn...
&/: ĐE chia nhk nhot cRa nhi_t "B:...
&1: 9hi_t đE đ#Zc ghi 0D- đk:...
2.iBn trGnh đo.
Đo nhi_t đE cRa 0Gnh ,D cRa 0Et 5Pn
"hNc.
9g#Hi 9hi_t đE
AWn th(n
APn ...
…4. Đ.': (22 ph\t).
%%. heo d²i 7S tha: đXi nhi_t đE theo
Jƒê- cq- cNc nht0 ph(n công trong
nht0 cRa 0Gnh:
”6Et 5Pn theo d²i thHi gian.
”6Et 5Pn theo d²i nhi_t đE.
”6Et 5Pn ghi "Bt 8-W ,Do 5Wng.
J4#jng d¨n 4+ 8-an 7Nt nhi_t "B đK tG0
hiK- / đIc điK0 cRa nhi_t "B dq-.
J4#jng d¨n 4+ )lp đIt dQng cQ theo
hGnh 2'.1b "iK0 tra )Pi tr#jc "hi cho 4+
đFt đrn c`n.
J9hlc nh} 4+:
”heo d²i chLnh eNc thHi gian đK đdc
"Bt 8-W trên nhi_t "B.
”4Bt 7^c cUn thOn "hi n#jc đ• đ#Zc đ-n
ntng.
J+a- 10 ph\tb tlt đrn c`nb đK ng-Ei
n#jc.
J4#jng d¨n 4+ ,y đ#Hng 5iK- di»n
trong ,} 5Di tOp điCn.
JĐ- cq- 4+ thNob cot dQng cQ 9
thHi gian trong 8-N trGnh đ-n n#jc.
1.fQng cQ.
9hi_t "B dq-b cFc đSng n#jcb đrn c`nb
giN đÁ.
AFn đIc điK0 cRa nhi_t "B dq-:
&6: 9hi_t đE thop nhot ghi trên nhi_t
"B:...
&7: 9hi_t đE cao nhot ghi trên nhi_t
"B:...
&*: ;hP0 ,i đo cRa nhi_t "B: ›... đBn...
&9: ĐE chia nhk nhot cRa nhi_t "B:...
2.iBn trGnh đo.
a)3lp dQng cQ theo hGnh 2'.1.
5)nhi nhi_t đE cRa n#jc tr#jc "hi đ-n.
c) ĐFt đrn c`n đK đ-n n#jc.
AWng theo d²i nhi_t đE cRa n#jc
hHi gian (ph\t) 9hi_t đE (
0
&)
0
1
2
'
/
1
6
7
*
9
10
d) My đ` tha.
4+ ,y trên ,} 5Di tOp điCn.
…4. Đ./: 4z†9n f¯9 M« 94‹ (' ph\t).
J4oDn thDnh nFt 0¨- 5No cNo 9.
J=n tOp cNc "iBn th^c đ• hdc đK giH 7a- "iK0 tra 1 tiBt.
J&h-Un 5a cho 5Di 7a-: 6wi e0 0Et th#jc "xb 0Et 5\t chGb 0ang ,} 5Di tOp điCn.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt 27:
,I$. T*4
m.6>& %?@:
J2iBn th^c c$ 5Wn ,C rhng rdc.
J+S n} ,G nhi_t cRa cNc chot rlnb )kngb "hLJ•ng dQng.
JĐNnh giN 0^c đE nl0 5lt "iBn th^c cRa hdc 7inh.
A. &4@u9 Av:
hq:: Ra đC ph] hZp ,ji đFi t#Zng 4+.
rh: =n tOp tFt.
&.;4z{9n ;4|;: Ra đC trlc nghi_0 "Bt hZp ,ji tS )-On.
f. Đ« A‹%:
I. ,DoanD tM™n cDŒ cYi HonN tMElc GDEFnN Yn R^ ŽR cDo d^ HcnN:
&(- 1: rong cNc c(- 7a- đ(: c(- nDo )D "hông đ\ng•
m. Rhng rdc cF đanh ct tNc dQng )D0 tha: đXi h#jng cRa )Sc.
A. Rhng rdc cF đanh ct tNc dQng )D0 tha: đXi đE )jn cRa )Sc.
&. Rhng rdc đEng ct tNc dQng )D0 tha: đXi đE )jn cRa )Sc.
f. Rhng rdc đEng ct tNc dQng )D0 tha: đXi h#jng cRa )Sc.
&(- 2: 4i_n t#Zng nDo 7a- đ(: 7y eW: ra "hi n-ng ntng 0Et ,Ot rln:
m. 2hFi )#Zng cRa ,Ot t.ng.
A. 2hFi )#Zng cRa ,Ot giW0.
&. 2hFi )#Zng riêng cRa ,Ot t.ng.
f. 2hFi )#Zng riêng cRa ,Ot giW0.
&(- ': 4i_n t#Zng nDo 7a- đ(: 7y eW: ra đFi ,ji "hFi )#Zng riêng cRa 0Et chot
)kng "hi đ-n ntng 0Et )#Zng chot )kng nD: trong 0Et 5Gnh th-Ê tinh•
m. 2hFi )#Zng riêng cRa chot )kng t.ng.
A. 2hFi )#Zng riêng cRa chot )kng giW0.
&. 2hFi )#Zng riêng cRa chot )kng "hông tha: đXi.
f. 2hFi )#Zng riêng cRa chot )kng thoPt đq- giW0 r`i 7a- đt 0ji t.ng.
II. Đišn t› tD`cD DVG J^o cDœ tMqnN:
&(- /: &hot rln............................"hi ntng )ên........................"hi )Pnh đi.
&Nc chot rln.................................n} ,G nhi_t................................
&(- 1: &hot )kng.........................."hi ntng )ên........................."hi )Pnh đi.
&Nc chot )kng ..............................n} ,G nhi_t............................
&(- 6: &hot "hL............................"hi ntng )ên........................."hi )Pnh đi.
&Nc chot "hL.................................n} ,G nhi_t.............................
&(- 7: &hot "hL n} ,G nhi_t.................................chot )kngb
&hot )kng n} ,G nhi_t...............................chot rln.
&(- *: +S co d•n ,G nhi_t nB- 5a ng.n cWn ct thK g(: ra nh–ng.................rot )jn.
%%%.rW )Hi c(- hki ,D giWi 5Di tOp.
&(- 9: Pi 7ao "hông "hL ntng )Pi nhš h$n "hông "hL )Pnh•
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................
&(- 10: Pi 7ao rtt n#jc ntng ,Do cFc th-Ê tinh dD: thG cFc d» ,Á h$n )D rtt
n#jc ntng ,Do cFc th-Ê tinh 0kng•
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................
&(- 11: 2hi nhi_t "B th-Ê ng(n (hoIc r#Z-) ntng )ên thG cW 5q- ch^a ,D th-Ê
ng(n (hoIc r#Z-) đC- ntng )ên. Pi 7ao th-Ê ng(n (hoIc r#Z-) ,¨n d(ng )ên
trong Fng th-Ê tinh•
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............
&(- 12: AWng d#ji đ(: ghi tên cNc )oPi nhi_t "B ,D nhi_t đE ghi trên thang đo
cRa ch\ng. ;hWi d]ng )oPi nhi_t "B nDo đK đo nhi_t đE cRa:
a. ADn )D.
5. &$ thK ng#Hi.
c. 9#jc 7ôi.
d. 2hông "hL trong phhng.

3oPi nhi_t "B hang nhi_t đE
h-Ê ng(n ›
0
10 % − đBn
0
110 %
R#Z- ›
0
'0 % − đBn
0
60 %
2i0 )oPi ›
0
0 % đBn
0
/00 %
ƒ tB ›
0
'1 % đBn
0
/2 %
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................
&(- 1': 4•: tLnh ee0:
0
/0 % = ........................................................................................................................
0
. S
0
10 % − =......................................................................................................................
0
. S
0
10 % =........................................................................................................................
. K
—. Đ|; |9JA%•@ Đ%•6.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt 2*:
\3 N•NG CH;_ (# \3 Đ-NG ĐgC.

m. 6>& %?@:
1.2iBn th^c: J9hOn 5iBt ,D phNt 5iK- đ#Zc nh–ng đIc điKZcc 5Wn cRa 7S ntng chW:.
JMOn dQng "iBn th^c đK giWi thLch 0Et 7F hi_n t#Zng đ$n giWn.
2. 2™ n.ng: AiBt "hai thNc 5Wng ghi "Bt 8-W 9b cQ thK )D t› 5Wng nD: 5iBt ,y đ#Hng
5iK- di»nb 5iBt r\t ra nh–ng "Bt )-On cqn thiBt.
'. hNi đE: &Un thOnb tY 0Y.
A. &4@u9 Av:
J6Et giN đÁ 9. J6Et "iCng ,D )#ji đFt. J4ai "šp ,Pn n.ng.
J6Et ccFc đFt. J6Et nhi_t "B chia đE tji 100
0
&.
J6Et Fng nghi_0 ,D 0Et 8-e "h-o: đIt 5ên trong.
J6Et đrn c`n. JA.ng phiBn tNn nhkb n#jcb "h.n )a-.
nM )D0 tr#jc 9 } phhng 4: 4#jng d¨n } +n2 tr71b hGnh 2/.1.
2Bt 8-W: A.ng phiBn ntng chW: } 72
0
& "hNc "Bt 8-W } +n2.
&.;4z{9n ;4|;: fo 9 "ht thSc hi_n ,G "ht tG0 đ#Zc 5.ng phiBn ng-:ên
chot. fo đt thSc hi_n 9 •5\t chG ,D gio:ž.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: ~ &4•& Œ9n 4@•9n 4„& Ž; (2 ph\t).
JnM gdi 0Et 4+ đdc phqn 0} đq- trong
+n2œĐMĐ cho 5Di 0ji.
J4+ đdc +n2.
…4. Đ.2: n%†% 4%‡@ 4 9n4%‡6 M« +£ 9¦9n &4‰ƒ (1 ph\t)
JnM )lp rNp 9 ,C 7S ntng chW: cRa
5.ng phiBn trên 5Dn nM. niji thi_- cho
4+ ch^c n.ng cRa t›ng dQng cQ d]ng
trong 9.
$>Ou T: !ên ngoài tUi, +0o,...+7n +Vng
93i#n FW g3i: &iXt gi7n, ki#n, +;
F3Yt,...,Z t3# n#u [ n3à FW s\ /]ng t3Z
F7F ^5 93ải F3U T 0n toàn F3o ^5 n3C.
%.+S ntng chW:.
2hông đ-n ntng trSc tiBp Fng nghi_0
đSng 5.ng phiBn 0D nh\ng Fng nD: ,Do
0Et 5Gnh đSng n#jc đ#Zc đ-n ntng
dqn.
…4. Đ.': ;4¬9 &4 2ˆ ¤@‰ 4 9n4%‡6 ('0 ph\t).
JnM h#jng d¨n ,y đ#Hng 5iK- di»n 7S
tha: đXi nhi_t đE cRa 5.ng phiBn trên
5ing ct "x ô ,-ông.
J&.n c^ ,Do đ#Hng 5iK- di»n ,›a ,y
đ#Zcb trW )Hi cNc c(- hki: &1b &2b &'b
&/.
1.;h(n tLch "Bt 8-W thL nghi_0.
J4+: My đ#Hng 5iK- di»n ,Do ,} 5Di tOp
điCn.
&1..ng dqn. ĐoPn thing n[0 nghiêng.
&2. *0
0
&. Rln ,D )kng.
&'.2hông. ĐoPn thing n[0 ngang.
&/..ng. ĐoPn thing n[0 nghiêng.
…4. Đ./: R˜ Rm 2ˆ 3@Ž9 ¶4fM9 (* ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ chdn t› thLch hZp
trong "h-ng đK điCn ,Do chw trFng.
JĐ- cq- 4+ )o: ,L dQ ,C 7S ntng chW:
trong thSc tB.
J9#jc đN ntng chW: } nhi_t đE )D 5ao
nhiê-•
JnM chFt )Pi "Bt )-On ch-ng cho 7S ntng
chW:.
J6} rEng: &t 0Et 7F Lt cNc chot trong
8-N trGnh ntng chW: nhi_t đE ,¨n tiBp
tQc t.ngb ,L dQ nh# th-Ê tinhb nhSa
đ#Hngb...nh#ng phqn )jn cNc chot ntng
chW: } 0Et nhi_t đE eNc đanh.
2. R\t ra "Bt )-On.
&1: (1) *0
0
&.
(2)J2hông tha: đXi.
2Bt )-On ch-ng:
J+S ch-:Kn t› thK rln 7ang thK )kng gdi
)D 7S đông đIc.
J;hqn )jn cNc chot ntng chW: } 0Et
nhi_t đE eNc đanh. 9hi_t đE đt gdi )D
nhi_t đE ntng chW:.
Jrong thHi gian ntng chW: nhi_t đE cRa
,Ot "hông tha: đXi.
MC nhD: fSa ,Do 5Wng 2/.1 tOp ,y )Pi đ` tha 5iK- di»n 7S tha: đXi nhi_t đE theo
thHi gian "hi đ-n ntng 5.ng phiBn.
ADi tOp 2/J21.1.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt 29:
\3 N•NG CH;_ (# \3 Đ-NG ĐgC StiếG tDŽo‡.
m. 6>& %?@:
1.2iBn th^c: J9hOn 5iBt đ#Zc 7S đông đIc )D 8-N trGnh ng#Zc cRa ntng chW: ,D
nh–ng đIc điK0 cRa 8-N trGnh nD:.
JMOn dQng đ#Zc "iBn th^c trên đK giWi 0Et 7F hi_n t#Zng đ$n giWn.
2.2™ n.ng: AiBt "hai thNc "Bt 8-W nb cQ thK )D t› 5Wng nD: 5iBt ,y đ#Hng 5iK- di»n
,D t› đ#Hng 5iK- di»n 5iBt r\t ra nh–ng "Bt )-On cqn thiBt.
'.hNi đE: &Un thOnb tY 0Y.
A. &4@u9 Av:
6Et 5Wng phQ ct "x ô ,-ông (đ• đ#Zc ,y đ` tha 5iK- di»n 7S tha: đXi nhi_t đE cRa
5.ng phiBn dSa ,Do 5Wng 21.1). 4Gnh phtng to 5Wng 21.1.
&.;4z{9n ;4|;: hL nghi_0 5[ng 5\t chG ,D gio:.
f.~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rmb ~ &4•& Œ94 4@•9n f•ƒ 4„& (1 ph\t).
Jƒê- cq- 4+ nê- đIc điK0 c$ 5Wn cRa
7S ntng chW:.
Jƒê- cq- 4+ dS đoNn điC- gG 7y eW: ra
đFi ,ji 5.ng phiBn "hi thôi "hông đ-n
ntng ,D đK 5.ng phiBn ng-Ei dqn.
JfSa ,Do c(- trW )Hi cRa 4+b nM ĐMĐ
cho 5Di 0ji.
J4+:...
…4. Đ.2: 9n4%?9 &•@ M« +£ Đ=9n е& (2* ph\t).
JnM giji thi_- cNch )D0 9.
J&ho 4+ 8-an 7Nt 5Wng 21.1 nê- cNch
theo d²i đK ghi )Pi đ#Zc "Bt 8-W nhi_t đE
,D trPng thNi cRa 5.ng phiBn.
JnM h#jng d¨n 4+ ,y đ#Hng 5iK- di»n
7S tha: đXi nhi_t đE cRa 5.ng phiBn dSa
,Do 7F )i_- trên 5Wng 21.1.
J2iK0 tra 5Di ,y cRa 0Et 7F 4+.
J&ho 4+ trong )jp nê- nhOn eVt.
JnM treo 5Wng phQ hGnh ,y đ\ng đ• ,y
7Ÿn.
JfSa ,Do đ#Hng 5iK- di»n h#jng d¨nb
điC- "hiKn 4+ thWo )-On c(- hki &1b &2b
&'.
%%.+S đông đIc.
1.fS đoNn.
2.;h(n tLch "Bt 8-W thL nghi_0.
J4+: heo d²i 5Wng 21.1.
JMy đ#Hng 5iK- di»n ra ,} 5Di tOp điCn.
&1: *0
0
&.
&2: 1. Đ#Hng 5iK- di»n t› ph\t 0 đBn
ph\t / )D đoPn thing n[0 nghiêng.
2.Đ#Hng 5iK- di»n t› ph\t / đBn ph\t
7 )D đoPn thing n[0 ngang.
'.Đ#Hng 5iK- di»n t› ph\t 7 đBn ph\t
th^ 11 )D đoPn thing n[0 nghiêng.
&':JniW0.
J2hông tha: đXi.
JniW0.
…4. Đ.': &Š9n &• JMŽ9 f>9n ¶4fM9 (12 ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ chdn t› thLch hZp
trong "h-ng đK điCn ,Do chw trFng.
JnM chFt )Pi "Bt )-On ch-ng cho 7S
đông đIc.
J4•: 7o 7Nnh đIc điK0 cRa 7S ntng
'.R\t ra "Bt )-On.
&/: (1)J*0
0
&.
(2)J5[ng.
(')J"hông tha: đXi.
2Bt )-On:
J+S ch-:Kn t› thK )kng 7ang thK rln gdi )D
7S đông đIc.
J;hqn )jn cNc chot đông đIc } 0Et nhi_t
đE nhot đanh.
Jrong thHi gian đông đIc nhi_t đE cRa
chW: ,D 7S đông đIc.
JnM h#jng d¨n 4+ trW )Hi c(- hki &1b
&6b &7.
J2hi đFt nBnb ct nh–ng 8-N trGnh
ch-:Kn thK nDo cRa nBn (paraphin)•
J4#jng d¨n 4+ đFt nBn đK tho: đ#Zc
hai 8-N trGnh eW: ra "hi đFt nBn (ntng
chW:b đông đIc). (Ak 8-a 7S 5a: h$i
cRa paraphin).
,Ot "hông tha: đXi.
%%%. MOn dQng.
&1: 9#jc đN: › ph\t 0 đBn ph\t th^ 1
nhi_t đE cRa n#jc đN t.ng dqn t› J/
0
& đBn
0
0
&. › ph\t th^ 1 đBn ph\t th^ /b n#jc
đN ntng chW:b nhi_t đE "hông tha: đXi.
› ph\t / đBn ph\t 7b nhi_t đE cRa n#jc
t.ng dqn.
&6: JĐ`ng ntng chW: : › thK rln 7ang
thK )kngb "hi n-ng trong )D đ\c.
JĐ`ng đk đông đIc: › thK )kng 7ang thK
rlnb "hi ng-Ei trong "h-ôn đ\c.
&7: MG nhi_t đE nD: )D eNc đanh ,D "hông
đXi trong 8-N trGnh n#jc đN đang tan.
MC nhD: 3D0 cNc 5Di tOp: 2/J21.1 đBn 2/J21.*.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt '0:
\3 B4_ HƠI (# NGƯNG T=.
m. 6>& %?@:
1.2iBn th^c: J9hOn 5iBt đ#Zc hi_n t#Zng 5a: h$ib 7S phQ th-Ec cRa tFc đE 5a: h$i
,Do nhi_t đEb git ,D 0It thoNng.
JAiBt cNch tG0 hiK- tNc đEng cRa 0Et :B- tF )ên 0Et hi_n t#Zng "hi ct nhiC- :B- tF
c]ng tNc đEng 0Et )\c.
JG0 đ#Zc ,L dQ thSc tB ,C hi_n t#Zng 5a: h$i ,D 7S phQ th-Ec cRa tFc đE 5a: h$i
,Do nhi_t đEb git ,D 0It thoNng.
2. 2™ n.ng: MPch đ#Zc "B hoPch ,D thSc hi_n đ#Zc thL nghi_0 "iK0 ch^ng tNc
đEng cRa nhi_t đEb git ,D 0It thoNng )ên tFc đE 5a: h$i.
Rrn "™ n.ng 8-an 7Ntb 7o 7Nnh tXng hZp.
'.hNi đE: r-ng thScb cUn thOnb ct s th^c ,On dQng "iBn th^c ,Do c-Ec 7Fng.
Rln
9tng chW: (}
nhi_t đE eNc đanh)
3kng
Đông đIc (} nhi_t
đE eNc đanh)
A.&4@u9 Av: 6wi nht0:
J6Et giN đÁ 9. J6Et "šp ,Pn n.ng. J4ai đ™a nhô0 giFng nha-.
J6Et 5Gnh chia đE. J6Et đrn c`n.
&. ;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rm A‹% &ÈJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (2 ph\t)
J9ê- đIc điK0 c$ 5Wn cRa 7S ntng chW:
,D 7S đông đIc•
JnM ĐMĐ cho 5Di hdc.
…4. Đ.2: 9n4%?9 &•@ +£ Amƒ 4{% (* ph\t).
J4•: tG0 ,D ghi ,Do ,} 0Et thL dQ ,C 7S
5a: h$i cRa 0Et chot "hông phWi n#jc.
Jndi 4+ đdc ,L dQ cRa 0Gnh.
œ2Bt )-On.
&h-:Kn s: +S 5a: h$i nhanh ha: chO0
(tFc đE 5a: h$i)phQ th-Ec ,Do :B- tF
nDo•
Jƒê- cq- 4+ 8-an 7Nt hGnh 26.1ab 0ô tW
)Pi cNch ph$i 8-qn No } hai hGnh 7a- đt
đdc ,D trW )Hi c(- hki &1.
JnM chFt )Pi...
Jndi 4+ 0ô tW )Pi hGnh A1b A2b &1b &2
7o 7Nnh đK r\t ra nhOn eVt tFc đE 5a: h$i
phQ th-Ec ,Do git ,D 0It thoNng chot
)kng.
JĐ- cq- 4+ hoDn thDnh &/.
JnM ch-:Kn s: › ,i_c ph(n tLch r\t ra
nhOn eVt: Fc đE 5a: h$i phQ th-Ec ,Do
nhi_t đEb git ,D di_n tLch 0It thoNng cRa
chot )kng.
9hOn eVt đt chY )D dS đoNn. 6-Fn "iK0
tra dS đoNn ct đ\ng ha: "hông phWi )D0
9.
%.+S 5a: h$i.
1. 9hj )Pi nh–ng điC- đ• hdc t› )jp / ,C
7S 5a: h$i.
J4i_n t#Zng n#jc 5iBn thDnh h$i (n#jc
5a: h$i).
JML dQ: ...
J6di chot )kng đC- ct thK 5a: h$i.
2.+S 5a: h$i nhanh ha: chO0 phQ th-Ec
,Do :B- tF nDo•
a)¤-an 7Nt hi_n t#Zng.
&1: Fc đE 5a: h$i phQ th-Ec ,Do nhi_t
đE.
&2: Fc đE 5a: h$i phQ th-Ec ,Do git.
&': Fc đE 5a: h$i phQ th-Ec ,Do 0It
thoNng cRa chot )kng.
5) R\t ra nhOn eVt.
&/: (1)Jcao hoIc (1)Jthopb
(2)J)jn hoIc (2)Jnhkb
(')J0Pnh hoIc (')J:B-b
(/)J)jn hoIc (/)Jnhkb
(1)J)jn hoIc (1)Jnhkb
(6)J)jn hoIc (6)Jnhk.
…4. Đ.': 4 9n4%‡6 2%•6 Rm (20 ph\t).
JFc đE 5a: h$i phQ th-Ec ,Do ' :B- tFb
ta "iK0 tra tNc đEng cRa t›ng :B- tF
0Et.
J6-Fn "iK0 tra 7S tNc đEng cRa nhi_t dE
c)hL nghi_0 "iK0 tra.
J9ghiên c^- tFc đE 5a: h$i phQ th-Ec
,Do :B- tF nDo thG cNc :B- tF "hNc phWi
,Do tFc đE 5a: h$i ta )D0 thL nghi_0 thB
nDo•
JĐK "iK0 tra 7S tNc đEng cRa nhi_t đE
,Do tFc đE 5a: h$i thG ph#$ng Nn 9:
cNc dQng cQ cqn ch-Un 5ab cNch tiBn
hDnh ra 7ao•
J4#jng d¨n ,D theo d²i 4+ )D0 9
theo nht0 ,D r\t ra "Bt )-On.
gi– "hông đXi.
JfQng cQ ,D cNch tiBn hDnh (+n2 tr *2)
J2Bt 8-W:
”9#jc } hai đ™a đC- 5a: h$i.
”9#jc } đ™a đ#Zc h$ ntng 5a: h$i
nhanh h$n n#jc } đ™a đFi ch^ng.
…4. Đ./: M•&4 2ˆ 4€•&4 4 9n4%‡6 2%•6 Rm |& Đ‚9n &Šm n%¦
M‹ 6µ 4€|9n (1 ph\t).
JĐ- cq- 4+ ,Pch "B hoPch "iK0 tra tNc
đEng cRa git ,Do tFc đE 5a: h$i.
J#$ng tS "iK0 tra tFc đE 5a: h$i phQ
th-Ec ,Do di_n tLch 0It thoNng. 9ê- r²
cNc 5#jc tiBn hDnh 9.
JnM cho 5iBt "B hoPch đ\ng đK 4+ thSc
hi_n } nhD đK "iK0 tra dS đoNn.
J4+:...
…4. Đ.1: MŽ9 f>9nJ&Š9n &•J4fM9 (10 ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ thWo )-On c(- hki
&9b &10.
J9ê- 7S 5a: h$i ,D đIc điK0 cRa 7S 5a:
h$i.
d) MOn dQng.
&9: ĐK giW0 5jt 7S 5a: h$ib )D0 c(: Lt
5a 0ot n#jc h$n.
&10: 9lng ntng ,D ct git.
H3i n38:
J+S ch-:Kn t› thK )kng 7ang thK h$i gdi
)D 7S 5a: h$i.
J6di chot )kng đC- ct thK 5a: h$i.
J+S 5a: h$i eW: ra } 5ot "G nhi_t đE nDo
cRa chot )kng.
J+S 5a: h$i eW: ra trên 0It thoNng cRa
chot )kng.
J+S 5a: h$i eW: ra "hông nhGn tho:
đ#Zc.
MC nhD: 3D0 9 "iK0 tra tNc đEng cRa git ,D 0It thoNng ,Do tFc đE 5a: h$ib
ghi )Pi "Bt 8-W tNc đEng ,Do ,}.
J3D0 5Di tOp 26J27 +A.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt '1:
\3 B4_ HƠI (# NGƯNG T=.
m. 6>& %?@:
1.2iBn th^c: J9hOn 5iBt đ#Zc ng#ng tQ )D 8-N trGnh ng#Zc cRa 5a: h$i.
JAiBt đ#Zc ng#ng tQ eW: ra nhanh h$n "hi giW0 nhi_t đE.
JG0 đ#Zc ,L dQ thSc tB ,C hi_n t#Zng ng#ng tQ.
JAiBt tiBn hDnh 9 "iK0 tra dS đoNn ,C 7S ng#ng tQ eW: ra nhanh h$n "hi giW0
nhi_t đE.
2.2™ n.ng: J+c dQng nhi_t "B.
J+c dQng đ\ng th-Ot ng–: fS đoNnb thL nghi_0b "iK0 tra dS đoNnb đFi ch^ngb
ch-:Kn t› thK...7ang thK...
J¤-an 7Ntb 7o 7Nnh.
'.hNi đE: Rrn tLnh 7Nng tPob nghiê0 t\c nghiên c^- hi_n t#Zng ,Ot )L.
A.&4@u9 Av:
J&Nc nht0: 4ai cFc th-Ê tinh giFng nha-b n#jc ct pha 0D-b n#jc đN đOp nhkb
nhi_t "Bb "h.n )a- "hô.
J&W )jp: 6Et cFc th-Ê tinhb 0Et đ™a đO: trên cFcb 0Et phLch n#jc ntng.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 Rm (7 ph\t).
JnM chY đanh 1 hoIc 2 4+ giji thi_- "B
hoPch )D0 9 "iK0 tra 7S phQ th-Ec cRa
tFc đE 5a: h$i ,Do git ,D 0It thoNngb
nê- nhOn eVtb "h-:Bn "hLch ,i_c thSc
hi_n 9 cRa 4+ } nhD.
J&N nh(n 4+ trGnh 5D: "B hoPch 9.
Jha0 gia thWo )-On trên )jp đK ghi
nhOn "Bt )-On ch-ng.
…4. Đ.2: ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; M‹ RŒ94 A‹ƒ f£ Đ€|9 M«
+£ 9nz9n > (* ph\t).
J4i_n t#Zng chot )kng 5iBn thDnh h$i )D
7S 5a: h$ib chn hi_n t#Zng h$i 5iBn
thDnh chot )kng )D 7S ng#ng tQ. 9g#ng
tQ )D 8-N trGnh ng#Zc ,ji 5a: h$i.
JĐK d» 8-an 7Nt hi_n t#Zng 5a: h$ib ta
ct thK cho chot )kng 5a: h$i nhanh 5[ng
cNch t.ng nhi_t đE chot )kng. MO: 0-Fn
d» 8-an 7Nt hi_n t#Zng ng#ng tQb ta )D0
t.ng ha: giW0 nhi_t đE•
J&h-:Kn s: ĐK "hing đanh đ#Zc ct phWi
"hi giW0 nhi_t đE cRa h$ib 7S ng#ng tQ
eW: ra nhanh h$n ,D d» 8-an 7Nt h$n
hi_n t#Zng h$i ng#ng tQ "hông ta tiBn
hDnh 9.
%%. +S ng#ng tQ.
1.G0 cNch 8-an 7Nt 7S ng#ng tQ.
a)fS đoNn.

9g#ng tQ )D 8-N trGnh ng#Zc ,ji 5a:
h$ib nên ta ct thK dS đoNn "hi giW0
nhi_t đE cRa h$ib 7S ng#ng tQ 7y eW: ra
nhanh h$n ,D ta 7y d» 8-an 7Nt đ#Zc
hi_n t#Zng h$i ng#ng tQ.
…4. Đ.': 3‹6 4 9n4%‡6 2%•6 Rm f£ Đ€|9 (20 ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ cNch 5F trL ,D tiBn
hDnh 9.
5)hL nghi_0 "iK0 tra.
JfQng cQ ,D tiBn hDnh 9 +n2g*'.
c) R\t ra "Bt )-On.
Aa: h$i
9g#ng tQ
3kng 4$i
J4#jng d¨n ,D theo d²i 4+ trW )Hi ,D
thWo )-On ,C cNc c(- trW )Hi } nht0 ,D }
)jp cho cNc c(- &1b &2b &'b &/b œR\t
ra "Bt )-On.
&1: 9hi_t đE } cFc 9 thop h$n nhi_t
đE } cFc đFi ch^ng.
&2: &t n#jc đdng } 0It ngoDi cFc 9.
2hông ct n#jc đdng } 0It ngoDi cFc
đFi ch^ng.
&': 2hông. MG n#jc đdng } 0It ngoDi
cRa cFc 9 "hông ct 0D- chn n#jc }
trong cFc ct pha 0D-. 9#jc trong cFc
"hông thK tho0 8-a th-Ê tinh ra ngoDi
đ#Zc.
&/: fo h$i n#jc trong "hông "hL gIp
)Pnhb ng#ng tQ )Pi.
&1: Đ\ng.
2Bt )-On: 2hi giW0 nhi_t đE cRa h$ib 7S
ng#ng tQ 7y eW: ra nhanh h$n ,D ta 7y d»
dDng 8-an 7Nt đ#Zc hi_n t#Zng h$i
ng#ng tQ.
…4. Đ./: n4% 94†b MŽ9 f>9nJ4.f.M.9 (10 ph\t).
Jndi 4+ đdc phqn ghi nhj trong +n2b
4+ "hNc nhlc )Pi.
JnM h#jng d¨n 4+ thWo )-On trên )jp
cNc c(- hki &6b &7b &*.
2. MOn dQng.
&6: 4$i n#jc trong cNc đN0 0(: ng#ng
tQ tPo thDnh 0#a. 2hi hD h$i ,Do 0It
g#$ngb h$i n#jc ct trong h$i th} gIp
g#$ng )Pnhb ng#ng tQ thDnh nh–ng hPt
n#jc nhk )D0 0H g#$ng.
&7: 4$i n#jc trong "hông "hL 5an đê0
gIp )Pnhb ng#ng tQ thDnh cNc gidt 7#$ng
đdng trên )N.
&*: rong chai đSng r#Z- đ`ng thHi eW:
ra hai 8-N trGnh 5a: h$i ,D ng#ng tQ. MG
chai đ#Zc đO: "Lnb nên ct 5ao nhiê-
r#Z- 5a: h$i thG c§ng ct 5o: nhiê- r#Z-
ng#ng tQb do đt 0D )#Zng r#Z- "hông
giW0. Mji chai đK h} 0i_ng ("hông đO:
n\t)b 8-N trGnh 5a: h$i 0Pnh h$n ng#ng
tQb nên r#Z- cPn dqn.
MC nhD:
JMPch "B hoPch )D0 9 "iK0 tra dS đoNn đIc điK0 cRa 7S ng#ng tQb ghi ,}.
J3D0 5Di tOp 26J27 +n2.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt '2:
\3 \-I.
m. 6>& %?@:
1.2iBn th^c: 6ô tW đ#Zc 7S 7ôi ,D "K đ#Zc cNc đIc điK0 cRa 7S 7ôi.
2.2™ n.ng: AiBt cNch tiBn hDnh 9b theo d²i 9 ,D "hai thNc cNc 7F )i_- th- thOp
đ#Zc t› 9 ,C 7S 7ôi.
'. hNi đE: &Un thOnb tY 0Yb "iên trGb tr-ng thSc.
A.&4@u9 Av:
nM 0ang 7Ÿn th-Fc chFng 5kng cqn d]ng "hi cqn thiBt.
6wi nht0: J6Et giN đÁ 9. J6Et "iCng ,D )#ji "i0 )oPi. J6Et đrn c`n.
J6Et nhi_t "B th-Ê ng(n. J6Et "šp ,Pn n.ng. J6Et đ`ng h`.
J6Et 5Gnh cq- ct đN: 5[ngb ct n\t cao 7- đK cl0 nhi_t "B.
&.;4z{9n ;4|;: hSc nghi_0.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 2%•6 RmJ~ &4•& Œ94 4@•9n 4„& Ž; (1 ph\t).
J&h–a 5Di tOp 26J27.1 đBn 26J27.' +A.
JĐMĐ:...
…4. Đ.2: 3‹6 4 9n4%‡6 M« +£ +=% ('0 ph\t).
JnM h#jng d¨n 4+ 5F trL 9 nh# hGnh
2*.1 +n2.
J4#jng d¨n 4+ theo d²i nhi_t đE cRa
n#jc theo thHi gianb cNc hi_n t#Zng eW:
ra } trong )hng "hFi n#jcb trên 0It
n#jc ,D ghi "Bt 8-W ,Do 5Wng 2*.1.
J3#- s: 2Bt 8-W 9b n#jc 7ôi } nhi_t
đE ch#a đBn 100
0
&. 9g-:ên nh(n:
9#jc "hông ng-:ên chotb ch#a đPt điC-
"i_n ch-Unb do nhi_t "B 0lc 7ai
7Fb...9B- n#jc ng-:ên chot ,D điC- "i_n
n )D điC- "i_n ch-Un thG nhi_t đE 7ôi
cRa n#jc )D 100
0
&. 2hi nti đBn nhi_t đE
7ôi cRa chot )kng nDo đt th#Hng đ#Zc
coi )D nti đBn nhi_t đE 7ôi } điC- "i_n
%. hL nghi_0 ,C 7S 7ôi.
1.iBn hDnh thL nghi_0:
a)hL nghi_0 đ#Zc 5F trL nh# hGnh 2*.1.
JĐX 100c0
'
n#jc ,Do cFc đFt.
JĐiC- chYnh nhi_t "B đK 5q- nhi_t "B
"hông chP0 ,Do đN: cFc.
JĐFt đrn c`n đK đ-n n#jc.
J2hi n#jc 7ôi tiBp tQc đ-n 2b ' ph\t n–a.
5)&Nc hi_n t#Zng eW: ra trong 8-N trGnh
đ-n n#jc.
hHi gian
theo d²i
9hi_t đE
n#jc (
0
&)
4i_n t#Zng
trên 0It
n#jc
4i_n t#Zng
trong )hng
n#jc
0 /0
1
2
'
/
1
6
7
*
9
10
11
12
1'
1/
ch-Un.
11
…4. Đ.': MÎ ĐzÂ9n A%•@ f%Ã9 +£ 4mƒ Đ~% 94%‡ Đ‚ 4—€ 4Â%
n%m9 24% Đ@9 9z†& (* ph\t).
J4#jng d¨n ,D theo d²i 4+ ,y đ#Hng
5iK- di»n trên gio: "x ô ,-ông.
J3#- s: rQc n[0 ngang )D trQc thHi
gian’ trQc thing đ^ng )D trQc nhi_t đE.
nFc cRa trQc nhi_t đE )D /0
0
&b gFc cRa
trQc thHi gian )D 0 ph\t.
”rong "hoWng thHi gian nDo n#jc t.ng
nhi_t đE. Đ#Hng 5iK- di»n ct đIc điK0
gG•
”9#jc 7ôi } nhi_t đE nDo• rong 7-Ft
thHi gian n#jc 7ôi nhi_t đE cRa n#jc ct
tha: đXi "hông. Đ#Hng 5iK- di»n trên
hGnh ,y ct đIc điK0 gG•
JnM "iK0 tra 5Di ,y cRa 4+ "h-:Bn
"hLch 4+ 4Đ tLch cScb ,y đ#Hng 5iK-
di»n đ\ng.
2. My đ#Hng 5iK- di»n.
J4+ ,y đ#Hng 5iK- di»n ,Do ,} 5Di tOp
điCn.
J9hOn eVt ,C đ#Hng 5iK- di»n: rong
7-Ft thHi gian n#jc 7ôi nhi_t đE cRa
n#jc "hông tha: đXib thK hi_n đ#Hng
5iK- di»n )D đ#Hng n[0 ngang 7ong
7ong ,ji trQc thHi gian).
…4. Đ./: 4z†9n f¯9 M« 94‹ (2 ph\t).
My )Pi đ#Hng 5iK- di»n 7S tha: đXi nhi_t đE cRa n#jc theo thHi gian. 9hOn eVt ,C
đ#Hng 5iK- di»n.
ADi tOp 2*J29./b 2*J29.6.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt '':
\3 \-I StiếG tDŽo‡.
m.6>& %?@:
1. 2iBn th^c: 9hOn 5iBt đ#Zc hi_n t#Zng ,D đIc điK0 cRa 7S 7ôi.
2. 2™ n.ng: MOn dQng đ#Zc "iBn th^c ,C 7S 7ôi đK giWi thLch 0Et 7F hi_n t#Zng đ$n
giWn ct )iên 8-an đBn cNc đIc điK0 cRa 7S 7ôi.
A. &4@u9 Av:
&W )jp: 6Et 5E dQng cQ 9 ,C 7S 7ôi đ• )D0 trong 5Di tr#jc.
6wi 4+: AWng 2*.1 đ• hoDn thDnh } ,}.
Đ#Hng 5iK- di»n 7S tha: đXi nhi_t đE cRa n#jc theo thHi gian trên gio: ô ,-ông.
&. ;4z{9n ;4|;: rSc 8-anJđD0 thoPi.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: 6= ‰ 3•% 4 9n4%‡6 M« +£ +=% (21ph\t).
Jƒê- cq- đPi di_n cRa 0Et nht0 4+ dSa
,Do 5E dQng cQ 9 đ#Zc 5F trL trên 5Dn
nM đK 0ô tW )Pi 9 ,C 7S 7ôi đ#Zc tiBn
hDnh } nht0 0Gnh: &Nch 5F trL 9b ,i_c
ph(n công theo d²i 9 ,D ghi "Bt 8-W.
&Nc nht0 "hNc ct thK cho nhOn eVt cRa
nht0 0Gnh ,C cNch tX ch^c trên.
JĐiC- "hiKn 4+ thWo )-On } nht0 ,C "Bt
8-W 9’ ee0 )Pi 5Wng theo d²i ,D đ#Hng
5iK- di»n cRa cN nh(nb thWo )-On ,C cNc
c(- trW )Hi ,D "Bt )-On.
JĐiC- "hiKn ,i_c thWo )-On } )jp ,C cNc
c(- trW )Hi ,D "Bt )-On cRa 0Et 7F nht0.
Jniji thi_- nhi_t đE 7ôi cRa 0Et 7F chot.
AWng nhi_t đE 7ôi cRa 0Et 7F chot.
&hot 9hi_t đE 7ôi (
0
&)
?te '1
R#Z- *0
9#jc 100
h-Ê ng(n '17
Đ`ng 21*0
+lt '010
J&h\ s : 6wi chot )kng 7ôi } 0Et nhi_t
đE nhot đanh.
%%. 9hi_t đE 7ôi.
1. rW )Hi c(- hki.
&1:...
&2:...
&':...
&/: rong "hi n#jc đang 7ôi nhi_t đE
cRa n#jc "hông t.ng.
2.R\t ra "Bt )-On:
&1: AGnh đ\ng.
&6: (1)J100
0
&.
(2)Jnhi_t đE 7ôi.
(')J"hông tha: đXi.
(/)J5dt "hL.
(1)J0It thoNng.
…4. Đ.2: MŽ9 f>9n (11 ph\t).
J4#jng d¨n 4+ thWo )-On ,C cNc c(- hki
&7b &*b &9 trong phqn ,On dQng.
JĐ- cq- 4+ r\t ra "Bt )-On ch-ng ,C
&7:MG nhi_t đE nD: )D eNc đanh ,D "hông
đXi trong 8-N trGnh n#jc đang 7ôi.
&*: MG nhi_t đE 7ôi cRa th-Ê ng(n cao
h$n nhi_t đE 7ôi cRa n#jcb chn nhi_t đE
7ôi cRa r#Z- thop h$n nhi_t đE 7ôi cRa
n#jc.
&9: ĐoPn mA ^ng ,ji 8-N trGnh ntng
)ên cRa n#jc.
ĐoPn A& ^ng ,ji 8-N trGnh 7ôi cRa
n#jc.
đIc điK0 cRa 7S 7ôi.
J4#jng d¨n 4+ )D0 5Di tOp 2*J29.'. ›
đIc điK0 cRa 7S 7ôi ,D 7S 5a: h$i h•:
cho 5iBt 7S 7ôi ,D 7S 5a: h$i "hNc nha-
nh# thB nDo•
JnM nê- đNp Nn đ\ng.
+S 5a: h$i +S 7ôi
J<W: ra } 5ot "G
nhi_t đE nDo cRa
chot )kng.
J<W: ra } 0Et
nhi_t đE eNc đanh.
J&hot )kng 5iBn
thDnh h$i chY eW:
ra } 0It thoNng.
J&hot )kng 5iBn
thDnh h$i eW: ra
đ`ng thHi } 0It
thoNng ,D } trong
)hng chot )kng.
J4#jng d¨n 4+ đdc ,D trW )Hi phqn •&t
thK e0 ch#a 5iBtž tr.**.
JniWi thLch ,G 7ao ninh th^c .n 5[ng n`i
Np 7-ot thG nhanh nh› h$n n`i th#Hng•
J9ê- 0Et 7F ^ng dQng trong thSc tB.
nhi nhj:
J6wi chot )kng 7ôi } 0Et nhi_t đE nhot
đanh. 9hi_t đE đt gdi )D nhi_t đE 7ôi.
Jrong 7-Ft thHi gian 7ôib nhi_t đE cRa
chot )kng "hông tha: đXi.
…4. Đ.': 4z†9n f¯9 M« 94‹ (1 ph\t).
JADi tOp 2*J29 +A.
J=n tOp tFt cNc "iBn th^c đ• hdc đK ch-Un 5a cho tiBt thi hdc "G %%.
Jniji thi_- đC "iK0 tra hdc "G %% n.0 hdc 2006J2007 (fo cNn 5E ch-:ên 0ôn cRa
;nf Đông riC- ra đC).
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt '/:
,I$. T*4 HỌC ,7 II.
&A&6 cRa ;nf ra đC.
9gD: 7oPn:
9gD: giWng: iBt '1:
T‚NG ,9T CHƯƠNG II: NHI•T HỌC.
m.6>& %?@:
1.2iBn th^c: 9hj )Pi "iBn th^c c$ 5Wn ct )iên 8-an đBn 7S n} ,G nhi_t ,D 7S ch-:Kn
thK cRa cNc chot.
2. 2™ n.ng: MOn dQng đ#Zc 0Et cNch tXng hZp nh–ng "iBn th^c đ• hdc đK giWi
thLch đ#Zc cNc hi_n t#Zng ct )iên 8-an.
'. hNi đE: ƒê- thLch 0ôn hdcb 0Pnh dPn trGnh 5D: s "iBn cRa 0Gnh tr#jc tOp thK
)jp.
A.&4@u9 Av:
&W )jp: AWng phQb phiB- hdc tOp.
&. ;4z{9n ;4|;: rSc 8-anb đD0 thoPi.
f. ~ &4•& 4€• Đ‚9n f•ƒ 4„&.
…4. Đ.1: =9 Ž; (11 ph\t).
JnM nê- ,on đC đK 4+ trW )Hi ,D thWo
)-On ,C cNc c(- trW )Hi "hi cqn thiBt.
J4+ tt0 tlt )Pi 9 d¨n đBn ,i_c r\t ra
đ#Zc nEi d-ng nD:.
…4. Đ.2: MŽ9 f>9n (20 ph\t).
JX ch^c cho 4+ )D0 5Di tOp ,On dQng
ra phiB- hdc tOp ¶th- phiB- hdc tOpJ
J4+ 4Đ cN nh(nb thWo )-On trên )jp đK
hoDn thDnh phqn 5Di tOp ,On dQng.
…4. Đ.': n%‰% = &4® M« +£ &4@ƒ•9 4• (9 ph\t).
J&ho 4+ 8-an 7Nt ô ch–.
J;hX 5iBn )-Ot ch$i.
JnM đdc nEi d-ng cRa ô ch– trong hDng
đK 4+ đoNn ch– đt.
J4+ tha0 gia ch$i trh ch$i đoNn ô ch–
d#ji 7S điC- "hiKn cRa nM.
…4. Đ./: 4z†9n f¯9 M« 94‹ (1 ph\t).
=n tOp toDn 5E ch#$ng trGnh đ• hdc.
R˜ 2%94 9n4%‡6:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->