Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy

----------------------------------------------------------------

§ 1.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 0
Tiết 15

0

đến 1800)

I. MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức : - Hiểu được khái niệm nữa đường tròn đơn vị , khái niệm các giá trị lượng giác , biết cách vận dụng và tính được các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. 2. Về kỹ năng : - Tính được các giá trị lượng giác đặc biệt. 3. Về tư duy : - Rèn luyện tư duy lôgic. 4. Về thái độ : - Cẩn thận , chính xác trong tính toán và lập luận. II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Học sinh : sách giáo khoa, thước kẻ , compa Học sinh đã học tỷ số lượng giác của một góc nhọn ở lớp 9 Giáo viên : Bảng phụ , đèn chiếu Projeter III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp dựa vào phương pháp trực quan thông qua các hoạt động tư duy và hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG: 1: Kiểm tra bài cũ: Giáo viên dùng bảng phụ đã vẽ trước hình vẽ nữa đường tròn lượng giác trên hệ trục tọa độ và cho học sinh tính các tỷ số lượng giác của góc α theo x và y là tọa độ của M 2. Tiến trình bài dạy: Hoạt động 1: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ?1: Theo các em , như thế nào Nữa đường tròn đơn vị là được gọi là nữa đường tròn nữa đường tròn có tâm trùng đơn vị ? với gốc tọa độ O có bán kính R = 1 và nằm phía trên trục Ox ?2: Nếu cho một góc α bất kỳ Có duy nhất một điểm M 0≤ α ≤ 0 thỏa (0 180 ) thì ta có ∠Mox = α thể xác định được bao nhiêu điểm M trên nữa đường tròn -Phát hiện được sin α = y. đơn vị sao cho ∠Mox = cos α = x, tan α = y / x cot α α =x/y ?3: Giả sử M ( x ; y) , tính sin α , cos α , tan α , cot α theo x và y . ( 00 ≤ α ≤ 1800) - Phát biểu định nghĩa Hoạt dộng 2: Nội dung ghi bảng

y

1 M
α

y

-1

O

x

1

x

1. Định nghĩa : ( SGK)

1

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Hoạt động của giáo viên Giáo viên chia học sinh thành các nhóm, hoạt động trong 3’ - Hướng dẫn học sinh xác định vị trí điểm M. - Hướng dẫn học sinh tính tọa độ điểm M - Giáo viên chỉ định hoặc cho đại diện của từng nhóm lên trình bày kết quả của mình. Hoạt động của học sinh Ví dụ 1: Tìm các giá trị lượng giác của góc 1200. Tìm các giá trị lượng giác của các góc 00, 1800, 900 - Với các góc α nào thì sin α < 0 ? - Với các góc α nào thì cos α < 0 ? Học sinh trình bày kết quả của từng nhóm Nội dung ghi bảng

Hoạt động 3: Hoạt động của giáo viên -Giáo viên vẽ hình lên bảng hoặc treo bảng phụ đã vẽ hình - Hướng dẫn học sinh tìm sự liên hệ giữa hai góc α = ∠ Mox và α ’= ∠M’Ox - So sánh hoành độ và tung độ của hai điểm M và M’ từ đó suy ra quan hệ của các giá trị lượng giác của hai góc đó.

Hoạt động của học sinh - Học sinh tìm ra được 1800 - α = α ’

Nội dung ghi bảng
y

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách xác định giá trị lượng giác của một số góc Học sinh tự tính toán và lập ra bảng đặc biệt giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. V. Củng cố - hướng dẫn học ở nhà. - Cách xác định vị trí của điểm M sao cho ∠Mox = α với góc α cho trước - Quan hệ giữa hoành độ và tung độ của hai điểm đối xứng nhau qua Oy - Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau.

- Với hai điểm M và M’ thì - x’ = x và y ‘ = y - Từ đó sin( 1800 - α ) = sin α cos( 1800 - α ) = - cos α tan ( 1800 - α ) = - tan α ( α ≠ 900) cot( 1800- α ) = - cot α ( 00< α < 1800)

1
M' y M

α'

α
x

-1

x'

O

1

x

2. Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau : ( SGK) 3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt: ( SGK)

§ 1.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 0

0

đến 1800)

Tiết 16 I. MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức : - Nắm chắc giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( từ 00 đến 1800) - Hiểu được một số hệ thức giữa các giá trị lượng giác đó. 2. Về kỹ năng : - Tính được các giá trị lượng và đơn giản được các hệ thức có chứa các giá trị lượng giác đó.

2

cử 1 em làm nhóm trưởng. Đại diện nhóm trình bày a) A = (tan200 + tan1600 )+(tan400 Giáo viên chỉnh sữa. 3 cos α − 5 sin α b) Tính P = biết tan α = . chủ động. . Về tư duy : . =0 b) B = sin α Hoạt động 2: Phiếu học tập số 2 Bài 1: ( bài 3/ 43 . phân tích .Kiến thức : Chuẩn bị 4 . . Bài 2) Lưu ý đến các góc bù nhau. mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh.1.Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm Thảo luận nhóm a) A = để tìm kết quả. Cho điểm. Nội dung bài dạy: Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một số bài tập về giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( từ 00 đến 1800) Mục đích là phải tính được giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( từ 00 đến 1800) Chia lớp thành nhiều nhóm . chính xác trong tính toán và lập luận. II. Ghi nhận kết quả =(tan200 tan200)+(tan400tan400 ) + (tan600 -tan600)+ … + tan 1800. đèn chiếu overhead. sin α − cos α Bài 2: Đơn giản biểu thức sau: a) A = tan200 + tan400 + tan600 + ……+ tan1400 + tan1600 + tan1800 .Cẩn thận .tan α ( 00 < α < 1800) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng -Phát phiếu học tập 1 Nhận phiếu học tập 1 Bài 1 7 . nhận xét . đèn chiếu Projecter. Yêu cầu đại diện nhóm trình bày và Bài 2: đại diện nhóm khác nhận xét. III.α ) . cot α .cos2 1200 + tan2 300 + cos2 1800 . Về thái độ : . tổng hợp. 3. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Phương tiện : Phiếu học tập.tan(1800 .6 bài toán.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------.α ).Rèn luyện tư duy lôgic 4.4.sgk) Chứng minh các hệ thức sau: a) sin2 α + cos2 α = 1. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp dựa vào phương pháp trực quan thông qua các hoạt động tư duy và hoạt động nhóm. b) B = sin(1800 . .cot2 1350. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG: 1: Kiểm tra bài cũ: 2.Tích cực . Đại diện nhóm nhận xét + tan1400 )+ (tan600 +tan1200 )+ đánh giá … + tan 1800. IV.α ).2cos( 1800 . 1 2 Gợi ý ( nếu cần): Bài 1b) Chia tử và mẫu cho cos α b) P = . 3 .Chứng minh và vận dụng được cá hệ thức giữa các giá trị lượng giác đó.Rèn luyện các thao tác tư duy lôgic : so sánh . Hoạt động 1: Phiếu học tập số 1 Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) A = sin2 450 .

b) 1 + tan2 α = 1 + = 1 cos α 2 sin 2 α cos 2 α = cos 2 α + sin 2 α cos 2 α (α ≠ 90 0 ) cos 2 α sin 2 α c) 1 +cot2 α = 1 + = Nhận xét. Nội dung ghi bảng 3a) y 1 M α y -1 O x 1 x Ta có : x2 + y2 = OH2 = 1 Vậy : sin2 α + cos2 α = 1 3b. đánh giá kết quả Hoạt động 3: Phiếu học tập số 3: Bài 4: Cho cos α = Hoạt động của giáo viên Phát phiếu học tập số 3 Yêu cầu thảo luận nhóm để tìm lời giải. Giáo viên đánh giá kết quả 1 . Tính giá trị lượng giác còn lại của góc 3 1 = sin 2 α + cos 2 α sin 2 α sin 2 α α Nội dung ghi bảng 1 > 0 => 0 < 3 8 9 Hoạt động của học sinh Nhận phiếu học tập số 3 Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày kết quả Đại diện nhóm nhận xét Ghi nhận kết quả Bài 4: cos α = Cos2 α<π 2 α + sin2 α = 1 =>sin2 α = 1 . c) Dùng các hệ thức lượng giác cơ bản Ghi nhận kết quả. Gợi ý : Dùng các hệ thức đã chứng minh được ở bài 3/ 43 sgk Yêu cầu đại diện nhóm trình bày và đại diện nhóm khác nhận xét.cos2 α = => sin α = 2 2 ( vì sin 3 1 α > 0) * 1 + tan2 α = cos 2 α 4 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------b) 1 + tan2 α = c) 1 + cot2 Hoạt động của giáo viên Gọi 3 học sinh lên bảng trình bày Gợi ý ( nếu cần) 3a) lưu ý đến định nghĩa 1 2 α cos α 1 0 0 = 2 (0 < α < 180 ) sin α (α ≠ 90 0 ) Hoạt động của học sinh Lên bảng trình bày .

Biết suy luận ra trường hợp đặc biệt và một số tính chất. O = b .GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động .. Cho hai vectơ a và b khác vectơ O . -Bước đầu biết vận dụng các định nghĩa tích vô hướng . Xác định góc của hai vectơ a và b Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên hướng dẫn học sinh xác Từ một điểm O tùy ý . Biết áp dụng vào bài tập. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TIẾT 17. Suy nghĩ về cách tìm các giá trị lượng giác của một góc khi biết một giá trị lượng giác của nó.Cẩn thận .Tiết trước học sinh đã được học về tỷ số lượng giác của một góc và góc giữa hai vectơ. ta vẽ các vec định góc của hai vectơ a và b tơ OA = a . Về thái độ: . biết cách chứng minh công thức hình chiếu. § 2. Về kỹ năng : .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Yêu cầu học sinh về nhà tìm thêm lời giải khác => tan2 α = 1 cos 2 α => tan α = 2 2 ( vì tan α > 0) 1 sin α * tan α = = 2 2 => cot α = 2 2 cos α -1= 8 Củng cố : Xem lại các bài đã giải trong tiết học hôm nay. Về tư duy: . Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. 2. Từ định nghĩa tích vô hướng . 4.Thực tiễn học sinh đã được học trong vật lý khái niệm công sinh ra bởi lực và công thức tính công theo lực. IV. Khi đó số B nếu cần đo của góc AOB được gọi là số đo 5 .CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. công thức hình chiếu và tính chất vào bài tập mang tính tổng hợp đơn giản. 1.Hiểu được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ. Về kiến thức : .Định nghĩa . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: a) Nêu cách xác định góc giữa hai véc tơ b) Bài toán vật lý: 2 Bài mới: Hoạt động 1: Góc giữa hai véc tơ. . . I.Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc. . Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng. hiểu được cách tính bình phương vô hướng của một vec tơ. Học sinh sử dụng được các tính chất của tích vô hướng trong tính toán .Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III.Sử dụng thành thạo các tính chất của tích vô hướng vào tính toán và biến đổi biểu thức vectơ. ý nghĩa vật lý của tích vô hướng . .Thành thạo cách tính tích vô hướng của hai vectơ khi biết độ dài của hai vectơ và góc giữa hai vec tơ đó. 3. MỤC TIÊU . chính xác .

Hoạt động 4: Ví dụ áp dụng định nghĩa Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho tam giác đều cạnh a.b = 0 k a.b =a với α = ( a.cos α ' Đơn vị : F là N OO’ là m A là Jun Nội dung ghi bảng Định nghĩa: a. b ). a và b ngược hướng a Hoạt động 2: Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ Giả sử có một loại lực F không đổi tác động lên một vật . b )= k a b c s k a. thảo tâm . cho học sinh nhận xét góc AOB Khi nào thì góc giữa hai vectơ a và b bằng O0 ? bằng 1800? của góc giữa hai vectơ a và b Không thay đổi và b cùng hướng. M là trụng điểm của BC. b = k ( a . G là trọng Học sinh nhận phiếu học tập. làm cho vật chuyển động từ O đến O’. b ) c) ( k a ).b =a b c s o α b. a Nếu ( a . điều ngược lại có đúng không? So sánh : ( k a ). b ). b = ?.a = a = ( a ) = | a | Tính chất : a) a . b = 0 a. b ) = 900 thì a .a =b a c s o α a . b ) Hoạt động của học sinh a. b ) b cs o α Hoạt động của học sinh A = | F |. b ) a. Biết ( F . Hãy luận nhóm. đại diện nhóm lên trình Nội dung ghi bảng 6 . b và k ( a . b = ? So sánh a . ' Hoạt động của giáo viên Giá trị A không kể đơn vị đo gọi là tích vô hướng của hai vectơ F và OO ' Tổng quát với a. b và b .b =a b c s o α Hoạt động 3: Suy luận từ định nghĩa Hoạt động của giáo viên Nếu a = b thì a .| OO |.a = a c s a o 0 0 = a 2 Nội dung ghi bảng 2 2 2 a . b = k a b c s o( = k a b cs o( k ( a . Hãy chia các khả năng của k o( ( k a ). a b) a _|_ b <=> a . b = b . OO ) = α .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Nếu có ít nhất một trong hai vectơ a hoặc b là vectơ O thì ta xem góc giữa hai vectơ đó là tùy ý Cho thay đổi vị trí của điểm O. Hãy tính công của lực.

( xem như bài tập về nhà) chứng minh từng tính chất .suy ra từ câu 1 3. 1.BC G . b . trong đó k là số không đổi 7 .k >0. b + a .C = A A 2 2 2 a a2 .| b |2 1 2 2 ( |a | + |b | .b )( a + b )= ( a + b ) = (a ) + 2a b + ( b 2 2 2 = a ( a + b ). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Từ tính chất của hình chiếu .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------tính tích vô hướng B .( b . đánh giá kết Học sinh ghi nhận kết quả quả Hoạt động 6: Bài tập phối hợp nhằm củng cố lý thuyết.G = BA . đại diện nhóm trình bày . A H C =k Đánh giá. chứng minh 2 2 ( a . Từ câu 1 hãy chứng minh rằng : điều kiện cần và đủ để tứ giác có hai đường chéo vuông góc là tổng các bình phương các cặp cạnh đối diện bằng nhau . AC = C B 2 6 B . c a .( b + c ) = a .C + 2 C .| b |2 = | a |2.đại diện các nhóm khác nhận xét. nhận xét kết quả .| a . (a .H nằm trên tia AC và AH.( b + c ) = a . BM .b )( a + b ) = ( a ) 2 .b = 2 2 ) 1 ( | a + b |2. − AD 2 = Giáo viên cho hiện đề toán 1.b | a .b = 4 Giáo viên nhận xét . c Nội dung ghi bảng Bài toán : Cho tứ giác ABCD.BC = 2 2 a2 a2 .AC = k . AC BG .|a .AC = . BG . 3.Chứng minh: AB2 +CD2 = BC2+AD2 +2 C .c ) = a .C B A D A minh.C A A BA . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2 + CD 2 − BC 2 .A M C = k . c Học sinh thảo luận theo nhóm .B = A C B A N G M C Hoạt động 5: Tính chất của tích vô hướng. AB . −CA ) 2 + CD 2 −CB 2 −(CD . 2.B A D => điều phải chứng minh.B A C B . b . (C −.BC BM . Gọi H là hình chiếu của M lên AC A .b a . D B = 2 C .b |2) a . a .k< 0 H nằm trên tia đối AC và AH. hãy nhóm khác nhận xét kết quả.k Nội dung ghi bảng d) a .a . G . ta chứng minh tính chất. đại diện Dựa vào các tính chất đã học .A M C = k <=> A .C ) A = 2 C . trên màn hình ( CB .b ( a + b ) ) .BC = B .( b )2 ) = ( a ) 2 .G C B bày kết quả .( b )2 = | a |2.B A D 2.b ) = (a ) . a2 a2 .2a b + ( 2 = ( a )2 + a . b + a . Tìm tập hợp các điểm M có A .( b b) 2 ( a . −CA ) 2 Hướng dẫn học sinh chứng = .2 C .

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên chia học sinh thành các Học sinh tiếp nhận đề toán . Về kỹ năng : . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: .. I.Tiết trước học sinh đã được học định nghĩa và tính chất của tích vô hướng giữa hai vectơ. . 2.Trong trường hợp nào thì dùng công thức nào cho phù hợp ? . .Tính được độ dài của vec tơ và khoảng cách giữa hai điểm . 1.Hoạt động nhóm. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc.Xác định được góc giữa hai véc tơ 3. đã làm bài tập ở nhà. . 2. Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TIẾT 18.Cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc bằng tích vô hướng ? . biết cách chứng minh công thức hình chiếu. trao Bài toán 1:Cho đoạn thẳng AB có 8 . 2. Về tư duy: . .Nêu tính chất của tích vô hướng .Sử dụng thành thạo các tính chất của tích vô hướng vào tính toán và biến đổi biểu thức vectơ.Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. . .Cẩn thận . . 3 trang 45 sgk. Biết suy luận ra trường hợp đặc biệt và một số tính chất. .CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.Rèn luyện tư duy lô gic . .Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . . Về kiến thức : .Học sinh nắm được các tính chất của tích vô hướng và biểu thức tọa độ của tích vô hướng.Các tính chất của tích vô hướng.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.Làm các bài tập 1.Hiểu được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ. IV.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------. k = 0 H trùng với A . MỤC TIÊU .Có mấy cách tính tích vô hướng của hai véc tơ ? . Biết áp dụng vào bài tập.Biết quy lạ về quen.Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. Bài mới: Hoạt động 1: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn một đẳng thức véc tơ.Thành thạo cách tính tích vô hướng của hai vectơ khi biết độ dài của hai vectơ và góc giữa hai vec tơ đó. § 2. 4. Từ định nghĩa tích vô hướng . chính xác trong tính toán .Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. khi đó tập hợp điểm M là đường thẳng vuông góc với AC tại H • Củng cố : .Định nghĩa tích vô hướng của hai véc tơ. Về thái độ: .Phát hiện và giải quyết vấn đề.

OA.cos ( ∠ A B B' B = . +O )( A B O A M +O ) O B = ( M . OB.a2 Do đó M .cos ( ∠ O ) = .a2 = k2 <=> MO2 = a2 + k2 Vậy tập hợp các điểm M trong mặt phẳng là đường tròn tâm O bán kính R = a 2 + k 2 độ dài 2a và số k2 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------nhóm. AO Nếu ∠ B < 9O0 thì AOB ) O . Gọi B’ là hình chiếu của A B B trên đường thẳng OA.O ' . OB’ = OA. Gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB. OB’.O ' A B B Nội dung ghi bảng Bài toán 2: Cho hai vec tơ O . đại diện nhóm lên trình bày kết quả.OB. ta có M .cos ( ∠ A B = OA.O = OA.OB’ = OA. đại diện nhóm lên cần trình bày kết quả.cos1800 = O . phát phiếu học tập hoặc chiếu đề toán lên màn hình Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh Gợi ý nếu cần đổi theo nhóm. OB. O . trao Giáo viên hướng dẫn . OB’.M = k2 A B M A O B Giáo viên nhận xét kết quả Hoạt động 2: Chứng minh đẳng thức vec tơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Học sinh tiếp nhận đề toán .O ' A B 9 . +O )( M −OA O A O ) = MO 2 − OA 2 = MO2 .O = OA.Chứng minh rằng O . Tìm tập hợp các điểm M sao cho M .M = k2 A B 2 <=> MO . A B A B O X B' A Phát biểu bằng lời của bài toán ? AO Nếu ∠ B ≥ 9O0 thì AOB ) O . gợi ý nếu đổi theo nhóm.cos00 = O .O = O .M = ( M .OA2 = MO2 .OA.

đánh giá kết quả. R ) và điểm M cố định. Bài toán 3: Cho đường tròn ( O.R2 2.M = d2 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------B B' O A Giáo viên nhận xét .R .R2 gọi là A B phương tích của điểm M đối với đường tròn ( O) và ký hiệu A B = M . R).O A B A B . Một đường thẳng ∆ thay đổi .Chứng minh rằng 2 2 M . luôn đi qua M.M A B = M . Công thức O . C Theo công thức hình chiếu . ta có M . gợi ý nếu cần Vẽ đường kính BC của đường tròn M C O d R A T B C O A M B Áp dụng công thức chiếu Quy tắc ba điểm So sánh kết quả với tiếp tuyến MT của đường tròn Vẽ đường kính BC của đường tròn ( O. MT là tiếp tuyến của đường tròn thì M/ (O) P 10 .M A B = MO .M C B = ( M + OC )( O M +O ) O B = ( M −OB )( O M +O ) O B = MO 2 −OB 2 = d2 . cắt đường tròn đó tại hai điểm A.R2 ( với d = MO ) Chú ý : 1. Giáo viên hướng dẫn. B. đại diện nhóm lên trình bày kết quả.M = d2 . Khi M ở ngoài đường tròn ( O) .Giá trị M .gọi là công thức hình chiếu ' Vec tơ O ' gọi là vec tơ hình B chiếu của vectơ O trên đường B thẳng OA Học sinh thảo luận theo nhóm. Ta có M là hình chiếu A của M trên đường thẳng MB.O = O .

Thành thạo cách tính tích vô hướng của hai vectơ khi biết độ dài của hai vectơ và góc giữa hai vec tơ đó. m) a) Tìm m để a và b vuông góc với nhau b) Tìm độ dài của a và b . 1. cho a = ( x. i . TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TIẾT 19.Công thức tính góc của hai véc tơ . I.Học sinh nắm được các tính chất của tích vô hướng và biểu thức tọa độ của tích vô hướng. thảo luận nhóm. b c) a 2 d) cos( a .Bài tập 4.Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm . đại diện nhóm trình bày kết quả Nhóm khác nhân xét Đánh giá . Tìm m để | a | _|_ | b | Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Nhận phiếu học tập . y’). Tính a) i 2. sửa sai kết quả Phiếu học tập : Cho hai vec tơ a = ( 1. đại diện nhóm trình bày kết quả Hệ quả : khoảng cách giữa hai điểm (sgk) Gọi học sinh lên bảng trình bày Ví dụ ( ví dụ 2 . Về kỹ năng : . b ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên phát phiếu học tập cho Nhận phiếu học tập Các hệ thức quan trọng ( sgk) hoc sinh Thảo luận nhóm. 11 . y ) và b = ( x’ .sgk) Giáo viên hướng dẫn học sinh áp dụng hệ quả và các hệ thức quan trọng Củng cố : . 5. 2) và b = ( . j b) a . j 2.MO2 = MT2 Hoạt động 3: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng Phiếu học tập : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho .1 . 6 sgk P § 2.Vận dụng được các kiến thức về tích vô hướng vào giải bài tập 2.Phương tích của một điểm đối với một đường tròn . Về kiến thức : . Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng.Biểu thức tọa độ của tích vô hướng .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------2 M/ (O) = MT d2 . MỤC TIÊU .

Sử dụng thành thạo các tính chất của tích vô hướng vào tính toán và biến đổi biểu thức vectơ.Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.b =a b c s α o Gọi học sinh nhắc lại biểu thức định nghĩa của tích vô hướng Phụ thuộc và cos α với α = ( a . .Phát hiện và giải quyết vấn đề. Bài cũ : . chính xác trong tính toán .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II.Cẩn thận .Hoạt động nhóm. .Quy lạ về quen.Xác định được góc giữa hai véc tơ 3. B ) + ( B .( A + A B+ C) = 3600 Nội dung ghi bảng A B (AB . . đã làm bài tập ở nhà. AB ) = 1800 – A A => ( AB .Tính được độ dài của vec tơ và khoảng cách giữa hai điểm .Tích vô hướng của hai vectơ . IV. . . C ) C C A 0 + ( C .GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1. Về thái độ: . b < 0 = 90 => cos α = 0 0 Hoạt động của học sinh Ta có ( AB .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------.Tiết trước học sinh đã được học định nghĩa và tính chất của tích vô hướng giữa hai vectơ.Rèn luyện tư duy lô gic 4.Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 2. . Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc. AB ) = 540 . Tiến trình bài dạy: Hoạt động 1: Bài 4/ 51/sgk Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng a. BC ) C D Hoạt động 3: Bài 7/ 52/ sgk Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 12 . B ) = 1800 – B C ( B . C ) = 1800 – C C A ( C . biết cách liên hệ thực tế. .Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . b > 0 0 α ≤ 1800 => 90 < cos α <0 α Hoạt động 2: Bài 5/ 51/ sgk Hoạt động của giáo viên Cách xác định góc của hai vectơ ? Giáo viên hướng dẫn học sinh giải theo nhóm Gọi học sinh lên trình bày .CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. Về tư duy: . giáo viên chỉnh sữa nếu cần => a . b ) Dấu của tích vô hướng phụ thuộc Vậy 00 ≤ α < 900 => cos α > 0 vào đâu? => a . đưa các giả thiết của bài toán về các kiến thức đã học.

AB C A C = C B A . Hoạt động của học sinh u = ( ½. ta chứng minh AD_|_ BC Ta có BD _|_ AC => D C = B A 0 CD _|_ AB = > D AB = C 0 Kết hợp với C A D B + D C + D A C B A B =0 => D B = 0 => DA _|_ BC A C Hoạt động 4: Bài 13/ 52/ sgk Hoạt động của giáo viên Toạ độ của u Toạ độ của v Biểu thức toạ độ của tích vô hướng Điều kiện để hai vectơ vuông góc Công thức tính độ lớn của vectơ Giáo viên chỉnh sữa nếu cần . C .D B B A Khi đó : C A D B + D C + D A C B A B = C D (D . khoảng cách giữa hai điểm.Góc giữa hai vec tơ. .Công thức tính độ lớn của vectơ.D A C A A = D .40 | u | = x2 + y2 Do đó | u | = | v | 1 + 25 = k 2 + 16 4 1 37 => k = ± 2 Nội dung ghi bảng <=> Củng cố : . 13 .A B Áp dụng quy tắc ba điểm ta có : B C = D . -4) u v = xx’+ y y’ u v = 0 <=> ½ . Áp dụng quy tắc ba điểm đối với các vectơ B .D )+ D (D A B B A )+ D ( D .D C B C = D .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Nhắc lại quy tắc ba điểm đối với hiệu hai vectơ. tích vô hướng .k + 20 = 0 <=> k = . biểu thức toạ độ của tích vô hướng . -5) v = (k.Các bài tập còn lại.D )=0 D C C B A Giả sử BD _|_ AC và CD _|_ AB.

Về thái độ: . AC = b. học sinh tự xây dựng Định lý côsin trong tam giác. A ) = ? C B Nếu tam giác ABC tùy ý .Hoạt động nhóm.Từ các tỷ số lượng giác đã biết .Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 2.Thành thạo cách tính độ dài của các cạnh . Định lý côsin trong tam giác : Hướng dẫn nếu cần đại diện nhóm lên trình bày (sgk) A Góc A vuông => cos( A .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. chứng minh 2 2 2 B C = A C + A B Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên phát phiếu học tập Tiếp nhận đề toán. . . Về tư duy: .Tích vô hướng của hai vec tơ . . trong cách chứng minh trên ta được đẳng thức như thế nào ? C B 2 B C =( A C .Rèn luyện tư duy lô gic . . HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC tiết 20 I.A )2 B 14 . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: . 1. học sinh tự xây dựng định lý sin trong tam giác 2Về kỹ năng : .Vận dụng các kiến thức đã học vào các ví dụ đơn giản. Tiến trình bài dạy: Hoạt đông 1: Định lý côsin trong tam giác Phiếu học tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A . bảng phụ . .Phát hiện và giải quyết vấn đề. số đo của các góc trong tam giác. thảo luận nhóm.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. 4. .Biết quy lạ về quen.Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động .Phiếu học tập.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------- § 3.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. Về kiến thức : .Cẩn thận .Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế. BC = a .Từ công thức tích vô hướng của hai vec tơ đã học.Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. MỤC TIÊU . ta đặt AB = c.Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. IV. . chính xác trong tính toán .Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. 3.

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Thay đổi vai trò của các cạnh ta được kết quả thế nào ? Cho hiện định lý = A 2+ A 2 -2 A . b = 24. cosB. Nhóm 1:Tính góc A của tam giác ABC Nhóm II: Tính góc B của tam giác ABC Nhóm III: Tính góc C của tam giác ABC Chia học sinh thành các nhóm .cosC Khi tam giác ABC vuông . b. trình bày kết quả .9565 => . thảo luận .9565 2 2 2 = 24 + 23 − 7 ≈ 0. định lý côsin trở thành định lý nào ? Từ định lý hàm số côsin hãy viết công thức tính giá trị cosA. cosC theo độ dài các cạnh a.A ) C B = A 2+ A C B 2 a2 = b2 + c2 . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng B 7 23 C 24 A cos A = b2 + c2 − a2 2bc 2.2ab.cosB c2 = a2 + b2 . c cos A = cos B = b2 + c2 − a2 2bc a2 + c2 − b2 2ac a2 + b2 − c2 2ab Hệ quả:( sgk) cos C = Hoạt động 2: Áp dụng định lý côsin.23 .∧ A ≈ 160 58’ a2 + c2 − b2 2ac cos B = 15 .cosA b2 = a2 + c2 . chẳng hạn vuông tại A.A C C B B 2 2 =A C +A C B -2| A || A |cos( B A . Phiếu học tập 2: .Các cạnh của tam giác ABC là a = 7.24 hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính bỏ túi để tính cosA = 0.2ac.2 bc. c = 23.

AB = c nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R Kiểm chứng các đẳng thức sau nếu góc A vuông : a = 2R sinA. AC = 8 . Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lý một giờ . Tàu C chạy với vận tốc 15 hải lý một giờ.Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC ? a) 129 b) 7 c) 49 d) 69 ( Đáp án : c) Phiếu học tập 4: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A. 852 km ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên hướng dẫn các nhóm tìm lời giải Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC ( hình 10/5 ) 30 A ? 40 60° A Hoạt động 3: Định lý sin trong tam giác Cho tam giác ABC có BC = a.7 ≈ 0.23 .0062 => . . Nếu tam giác ABC không vuông 16 . CA = b . ∧ = 600 .∧ B ≈ Phiếu học tập 3: Cho tam giác ABC có AB = 5. b = 2RsinB. Sau 2 giờ . hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý ? ( 1 hải lý ≈ 1.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------= 7 2 + 23 2 − 24 2 2. đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 600 . c = 2RsinC Nếu góc A không vuông thì các đẳng thức trên còn đúng không ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Áp dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông A c b C a O B Tam giác ABC không vuông thì các đẳng thức trên còn đúng Áp dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông ta có các đẳng thức cần chứng minh.

góc bù nhau nếu A tù Ta có sin ( ∠A) = sin ( ∠BAC) = sin( ∠BA’C) = BC a = BA' 2 R Chứng minh tương tự cho các trường hợp còn lại Ví dụ củng cố . tìm cách đưa về giống như trường hợp A vuông? C a B sin ( ∠BAC) = sin( ∠BA’C) khi góc A nhọn hoặc tù sin ( ∠BAC) = sin( ∠BA’C ) ? c a A b C O B A' Dùng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông Góc nội tiếp cùng chắn một cung nếu góc A nhọn. ta có A A' b c O Nếu A không vuông .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------không? Vẽ đường kính BA’ của đường tròn.Cho tam giác ABC có ∠A = 600 .17sgk 17 . a = 6 . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác Bài tập về nhà 15.16.

Phiếu học tập. Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 2Về kỹ năng : .Biết quy lạ về quen.cos ∠ cos ∠AIB = . ICvà C A B AIB BI Có nhận xét gì về cos ∠AIB và cos ∠AIC A C 2 AIC = AI2 + IC2 + 2AI.Vận dụng các kiến thức đã học vào các ví dụ đơn giản. A 2 theo AI .Tính được các thành phần của tam giác dựa vào các công thức diện tích. IB.Hoạt động nhóm.Rèn luyện tư duy lô gic . .Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC tiết 21 I.Thành thạo cách tính độ dài của các đường trung tuyến theo các cạnh của tam giác . .Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. . MỤC TIÊU . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: 2. Về kiến thức : . Tiến trình bài dạy: Hoạt đông 1 : Công thức trung tuyến Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 2 A = AI2 + IB2 + 2AI. c ? C 18 . tính ma theo a. Về tư duy: . . IV.IC.Học sinh nắm được các công thức tính độ dài của các đường trung tuyến của tam giác và các công thức tính diện tích tam giác.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------- § 3. 1.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II.cos ∠AIC ta có AB2 + AC2 = 2AI2 + IB2 + IC2 B I đặt AI = ma .Phát hiện và giải quyết vấn đề. b.cos ∠ Tính AB 2 .Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . bảng phụ . . 3. Về thái độ: . chính xác trong tính toán .Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III.Cẩn thận . .

b. Hãy tính diện tích các tam giác ABO. 28. r ) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC . 15. D) 168 . Bán kính vòng tròn nội tiếp là bao nhiêu ? 19 . sin C 2 1 S = b. thảo luận nhóm và trình bày kết quả 1) Một tam giác có ba cạnh là 13. sin A 2 S= c ha b B H a C A c ha b S= Áp dụng định lý sin ta được biểu thức nào ? Gọi ( O .r 2 SOBC = A c r O r B a C r b SABC = p. sin B 2 1 S = a. BCO theo a.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Ta có công thức trung tuyến Viết tương tự cho mb và mc 2 ma = b2 + c2 a2 − 2 4 a2 + c2 b2 − 2 4 a2 + b2 c2 − 2 4 2 mb = 2 mc = Hoạt động 2: Công thức diện tích Hoạt động của giáo viên Cho tam giác ABC .r 2 1 SOBC = c. tính diện tích tam giác theo a và ha? Hãy tính ha trong tam giác AHB theo cạnh c và góc B Tương tự tính diện tích S theo góc A và góc C Hoạt động của học sinh 1 S = a.r S= p ( p −a )( p −b)( p −c ) Hoạt động 3: Ví dụ áp dụng Chia học sinh thành các nhóm . 2) Một tam giác có ba cạnh là 26. và r ? abc 4R H B a C 1 a. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu ? A) 84. ACO. c.r 2 1 SOAC = b. B) 84 .ha 2 Nội dung ghi bảng A h sinB = a => ha = c.c. 14.c.b. 30. sinB c 1 a. C) 42. phát phiếu học tập.

. c) Tính độ dài cạnh BC. . Về thái độ: .Biết quy lạ về quen.Rèn luyện tư duy lô gic . . 1. . HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC tiết 23 & 24 I.Giúp học sinh áp dụng tốt các định lý hàm số sin cà cos vào giải toán . IV. .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra theo nhóm ( gọi đại diện nhóm lên trình bày) Cho tam giác ABC biết AB = 23. Tính a) sin B. . D) 4 2 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------A) 16. 20 .Vận dụng các kiến thức đã học vào các ví dụ đơn giản. .Tính được các thành phần của tam giác dựa vào các công thức diện tích.Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. cosB.Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. C.Tính các cạnh và các góc của tam giác dựa trên một số điều kiện. Về kiến thức : .Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. góc A = 560. b = 6. chính xác trong tính toán . sin C.Cẩn thận . 3. Khi đó diện tích của tam giác là A) 9 1 5 B) 3 1 5 C) 105 D) 2 15 3 Củng cố : Công thức tính độ dài trung tuyến trong tam giác Các công thức tính diện tích tam giác Bài tập sách giáo khoa Tiết 22: KIỂM TRA HỌC KỲ I § 3.Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 2Về kỹ năng : . B) 8. bảng phụ . AC = 19. . b) B. MỤC TIÊU . 4.Hoạt động nhóm.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động .Phiếu học tập. 3) Cho tam giác ABC có a = 4.Thành thạo cách tính độ dài của các cạnh và các góc khi biết một số yếu tố trong tam giác.Phát hiện và giải quyết vấn đề. c = 8. Về tư duy: . cosC. C) 4.

Tiến trình bài dạy: Hoạt đông 1: ( Giải tam giác khi biết độ dài 1 cạnh và 2 góc) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên phân tích các trường hợp có thể xảy ra đối với trường hợp này. sin B học sinh b= Giáo viên hướng dẫn nếu cần sin A a. Biết a = 17. Tính các góc của tam giác ? 21 . biết a = 15. b = 21 và A = 48030’. Biết a = 17. B và cạnh c của tam giác ⇒c = b.7. Hoạt động 2 : ( Giải tam giác khi biết 2 cạnh và 1 góc) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nếu biết 2 cạnh và góc xen giữa hai Dùng định lý hàm số cos cạnh thì ta tính cạnh còn laị bằng cách nào ? Nếu biết 2 cạnh và góc không xen Dùng định lý hàm số sin giữa thì tính cạnh còn lại bằng cách b sin A nào ? ⇒B sinB = Giáo viên phát phiếu học tập cho a ⇒C = học sinh Gọi học sinh lên trình bày. B = 640 và A = 43030’. Hoạt động 3: ( Giải tam giác khi biết 3 cạnh) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gọi học sinh nhắc lại định lý hàm b2 + c2 − a2 cos A = số cos 2bc cos B = a2 + c2 − b2 2ac Nội dung ghi bảng Bài toán : Cho tam giác ABC . sin C sin B Nội dung ghi bảng Ta có thể tính được các góc của tam giác khi biết ba cạnh hay không? Giáo viên phát phiếu học tập Gọi học sinh lên bẳng trình bày .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------2.Giáo viên phát phiếu học tập cho Áp dụng định lý hàm số sin . c = 19. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính. Áp dụng định lý hàm số cos b2 + c2 − a2 thay giá trị ta cos A = 2bc được cosA ⇒ A Bài toán : Cho tam giác ABC. giáo viên chỉnh sữa nếu cần. ta có a. b = 22. -Trong một tam giác khi biết hai Ta luôn có : A + B + C = 1800 góc bất kỳ thì ta có thể tính được góc thứ ba không? Suy ra C = 83030’ . sữa nếu cần. c của tam giác Nội dung ghi bảng Bài toán : Cho tam giác ABC . sin C Gọi đại diện các nhóm lên trình bày c= Hướng dẫn sử dụng máy tính để sin A tính ra kết quả. Tính góc C .7. chỉnh . Tính góc C và các cạnh b.

Khi đó diện tích của tam giác là A) 9 1 5 B) 3 1 5 C) 105 D) 2 15 3 2) Chọn đáp án sai : Một tam giác giải được nếu biết : A) Độ dài 3 cạnh B) Độ dài 2 cạnh và 1 góc bất kỳ C) Số đo 3 góc D) Độ dài 1 cạnh và 2 góc bất kỳ 3) Tam giác với ba cạnh là 5. 13 có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng bao nhiêu ? A) 6 B) 8 C) 1 3 2 D) 1 1 2 22 . giáo viên được cạnh BC. B=540. chỉnh sữa nếu cần Hoạt động 5: ( Một số dạng toán khác ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Phân tích đề và gợi ý cho học sinh giải Nhắc lại các tính chất về tỉ lệ thức của hai phân số để học sinh phát hiện vấn đề . Nội dung ghi bảng Bài toán 37/ trang 67/ sgk C A 4 H 45° 20 B Nội dung ghi bảng Cho tam giác ABC . Tính a.Ta có thể tính được AB không? Tính AB . 12. c = 8. b. b = 6.hãy tính góc ABC Tính góc ABC ⇒ góc ACB Áp dụng định lý hàm số sin ta tính Gọi học sinh trình bày .c A c b 54° 67° 45' a B C p =a+b +c = 15 Hoạt động 6: 1)Cho tam giác ABC có a = 4. C = 67045’.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------A 19 22 B 15 C Hoạt động 4: ( Ứng dụng vào bài toán thực tế ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gợi ý cho học sinh giải toán : Chuyển bài toán về dạng tam giác Gợi ý : -Trong tam giác ABC ta đã biết được gì? . biết p = 15.

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Củng cố : Nhắc lại các dạng toán Bài tập về nhà : 33.Đã học được bao nhiêu tích bằng bao nhiêu ? công thức tính diện tích A . 3. a . Tam giác đó có diện . 6. 9 . 12. Về kỹ năng: .4 C. Có 6 Ô trả lời được 1 câu được 1 điểm. 38 sgk Tiết 25:ÔN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU BÀI DẠY : 1. b 23 . 12 và 13 . ∠ MPN = 1200 thì độ dài cạnh MN ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ) là : A . IV .Làm quen với phương pháp xác định tập hợp điểm M thỏa một đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài. Bài tập ôn tập chương : 2. III .Của giáo viên : Giáo án điện tử . PN = 8. II.Của học sinh: Các kiến thức đã học ở chương II . Về kiến thức : Ôn lại : Giá trị lượng giác của 1 góc α với 10 ≤ α ≤ 180 0 Tích vô hướng của hai véc tơ . PHẦN CHUẨN BỊ : .0 Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ cho a = ( 3. -3) . Kết luận nào sau đây sai : A. bài tập trắc nghiệm. hội ý trả lời Câu 1: Cho tam giác với ba cạnh là 5.b Cần sử dụng kiến thức nào ? Giáo viên hướng dẫn.Sử dụng máy tính .4 B. 11. 10 tam giác C. bảng phụ . 4) . 5. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên hướng dẫn các nhóm Đại diện chọn 1 câu . trong đó có 1 ô có ngôi sao may mắn.Định lí hàm số sin Các công thức tính diện tích tam giác.Biểu thức tọa độ . 12. b = ( 4. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1: Ổn định lớp 2: Khởi động: (ở dưới dạng trò chơi) Hoạt động 1: Khởi động : Chia lớp thành 6 nhóm . 2. a _|_. Giáo viên hướng dẫn học sinh tính độ dài MN 10 3 D. 34.Biểu thức định nghĩa .0 D. Các hệ thức lượng trong tam giác : Định lí hàm số cosin . 35.5 B. 7. 10 3 Câu 2: Nếu tam giác MNP có MP=5 . nhận xét đánh giá kết quả của học sinh Biểu thức tọa độ của tích vô hướng =0 B. PHƯƠNG PHÁP : Tái hiện kiến thức thông qua thực hành làm bài tập.

O tính đường cao xuất phát từ đỉnh B. hệ thức nào đúng? A.| b | Câu 4: Trong các hệ thức sau.Giáo viên hướng dẫn học sinh số sin. 0 D. ngoại tiếp tam giác MNC. AC -Hướng dẫn các nhóm vẽ hình Nhóm 1: -Các kiến thức cần sử dụng để giải 1) Tính độ dài đoạn BM. M là điểm 1 làm trong 5 phút. bán kính đường tròn nội 24 . I bài toán 2) Tính IC. C. Nhóm 2: 1) Tính độ dài đoạn MN B A 2) Tính IC 3) Tính diện tích . Hoạt động 2: Hoạt động nhóm . . a a . định lý trung tuyến. b = ( 1.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------C.b |=0 D. 8 5 B. bán kính đường tròn nội tiếp . . đường cao xuất giải thức tính diện tích. 4).Giáo viên đánh giá kết quả phát từ D. Học sinh tái hiện các kiến thức đã Nhóm 3: học để giải bài toán này : 1) Tính độ dài đoạn MN . | B.| =| = a a a |. giáo viên chỉ trên cạnh AC sao cho AM = định từng em của từng nhóm trình 4 C D N bày bài giải của nhóm mình. Gọi tập( 3 hoặc 6 nhóm) . bán kính đường tròn nội bài toán. | a |. M ngoại tiếp tam giác BMC.Định lý hàm số cosin. tiếp . các công 3) Tính diện tích . đường cao xuất Học sinh vẽ hình . D.Tái hiện các kiến thức đã học 3) Tính diện tích tam giác BMC . học sinh tự N là trung điểm của CD. Giá trị của cos ( a . 1).b (a ) 2 (a ) 2 |=.| b | | = ±| a | Câu 5: Cho a = ( 4. định lý hàm 2) Tính IC . Một kết quả khác.Vận dụng các kiến thức vừa được tái hiện trong hoạt động 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Chia học sinh thành các nhóm học Cho hình vuông ABCD cạnh a. | =0 a . cho hiện giả thiết phát từ C. b ) là A. 8 17 C.

đánh giá kết quả. M =M với A. dặn dò: Xem lại các bài đã giải .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------. giáo viên nhận xét . A cố định thì tập hợp của điểm k ≠ 0 : tập hợp của M là đường thẳng đi qua A và cùng phương với v M là ……. ngoại tiếp tam giác BDN.Các nhóm lần lượt trình bày kết tiếp . AM = k . từng Đưa đẳng thức về một trong các nhóm đưa ra kết quả dạng sau: R. đánh giá kết quả. v không đổi . …. giáo viên nhận xét .v . V . k = 0 : M trùng với A 1. bán kính R = | k | | v | Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả Gọi học sinh lên bảng giải bài 2. A B 2. A 3. 1. 25 . k ∈ v không đổi .Tập hợp các điểm M là đường trung thì tập hợp của điểm M là …. Tập hợp M là đường tròn tâm A . M =k v . trực của đoạn thẳng AB. B cố định 2. Củng cố. Bài 2: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC a) Chứng minh rằng : với mọi M ta luôn có : MA2 + MB2 + MC2 = 3MG 2 + GA2 + GB2 + GC2 b) Tìm tập hợp các điểm M sao cho MA2 + MB2 + MC2 = k2 Tổng quát hơn : bài 3( trang 70) Giáo viên hướng dẫn học sinh giải . làm tiếp các bài tập ôn tập chương còn lại . A cố định thì tập hợp các điểm M là 3. quả Hoạt động 3: Làm quen với phương pháp xác định tập hợp điểm thỏa một đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên đưa phương pháp Học sinh trao đổi theo nhóm .

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------- 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful