Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng

Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

CHƯƠNG II. PH N

NG OXI HÓA – KH

I. S oxi hoá – cách tính s oxi hoá c a các nguyên t trong m t ch t hóa h c I.1. S oxi hoá S oxi hoá c a m t nguyên t trong h p ch t là s ñ i s ñư c xác ñ nh v i gi thi t r ng m i liên k t hóa h c trong phân t h p ch t ñ u là liên k t ion, nghĩa là c p electron dùng chung c a liên k t c ng hóa tr cũng ñư c coi là chuy n h n cho nguyên t c a nguyên t có ñ âm ñi n l n hơn. Trong trư ng h p liên k t ñư c t o nên gi a hai nguyên t như nhau trong phân t c a h p ch t cũng như c a ñơn ch t, c p electron dùng chung c a liên k t c ng hóa tr ñư c gi ñ nh là chia ñ u cho hai nguyên t ñó. Nguyên t m t electron có s oxi hoá dương, nguyên t nh n electron có s oxi hoá âm và giá tr c a s oxi hoá b ng s electron mà nguyên t m t hay nh n. I.2. Cách xác ñ nh s oxi hoá ð xác ñ nh s oxi hoá c a m t nguyên t c n d a vào các quy t c sau: I.2.1.Trong h p ch t vô cơ S oxi hoá c a các nguyên t trong ñơn ch t b ng không. Vì các c p electron chung hình thành gi a các nguyên t c a cùng m t nguyên t n m cách ñ u h t nhân c a hai nguyên t . S oxi hoá c a các kim lo i luôn luôn có giá tr dương. Trong các h p ch t ki u liên k t ion s oxi hoá c a các kim lo i b ng ñi n tích các ion c a chúng. Ví d 1. NaCl, CuSO4, AlCl3 s oxi hoá c a natri, ñ ng, nhôm l n lư t là +1, +2, +3. Trong ña s các h p ch t v i phi kim, m c oxi hoá c a hiñro b ng +1: HI, H2O, CH4… các hiñrua kim lo i s oxi hoá c a hiñro b ng -1: NaH, CaH2, AlH3, … S oxi hoá c a oxi trong h u h t các h p ch t b ng -2 (tr các h p ch t v i flo). Trong các h p ch t v i flo, oxi có s oxi hoá dương. Ví d 2. Trong phân t OF2, oxi có s oxi hoá +2. Hai c p electron chung chuy n d ch t nguyên t oxi t i các nguyên t flo âm ñi n hơn. M t s nguyên t luôn th hi n s oxi hoá không ñ i trong các h p ch t: Li, Na, K th hi n s oxi hoá không ñ i là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn th hi n s oxi hoá không ñ i là +2; Al th hi n s oxi hoá không ñ i là +3. Trong h p ch t t ng ñ i s các s oxi hoá c a t t c các nguyên t (tính ñ n s nguyên t ) b ng 0. Ví d 3. ð i v i phân t KMnO4 G i s oxi hoá c a Mn là x, ta có: 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = +7 ð i v i các ion ph c t p, t ng ñ i s các s oxi hoá c a t t c các nguyên t (có tính ñ n s nguyên t c a chúng) ph i b ng ñi n tích c a ion. Chú ý: ð tính s oxi hoá c a nhi u nguyên t trong h p ch t (khi ñ u chưa bi t rõ s oxi hoá c a chúng) ví d FeS2, CuFeS2, …. khi ñó ta ph i vi t công th c c u t o c a t ng ch t r i áp d ng ñ nh nghĩa ñ tính s oxi hoá c a t ng nguyên t trong m i h p ch t. Ví d 4. Phân t FeS2
S
+2 -1
+2

Ví d 5. Phân t CaOCl2
-1

Cl
-2 +1

Fe S

Ca
-1

O

Cl

I.2.2. Cách tính s oxi hoá c a cacbon trong h p ch t h u cơ
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

Trang 1/7

C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng

Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

S oxi hoá c a cacbon trong h p ch t h u cơ b ng t ng ñ i s oxi hoá c a 4 liên k t c a cacbon v i các nguyên t nguyên t khác. C ng hoá tr c a cacbon trong h p ch t h u cơ ñ u b ng 4 nhưng s oxi hoá c a cacbon thư ng khác 4 và mang d u tuỳ thu c nguyên t liên k t v i nó. - N u cacbon liên k t v i nguyên t có tính kim lo i hơn (Mg, H, …) thì s oxi hoá c a cacbon là âm - N u cacbon liên k t v i nguyên t phi kim (O, N, Cl,…) thì s oxi hoá c a cacbon là dương - S oxi hoá trong liên k t C – C b ng 0. Có hai cách tính s oxi hoá c a cacbon trong h p ch t h u: - Cách 1: Xác ñ nh theo công th c phân t (gi ng như cách xác ñ nh ñ i v i h p ch t vô cơ). - Cách 2: Xác ñ nh s oxi hoá c a cacbon d a vào công th c c u t o. + Xác ñ nh s oxi hoác a t ng nguyên t cacbon d a theo công th c c u t o + Trư ng h p h p ch t có nhi u nguyên t cacbon ta ph i tính s oxi hoá trung bình c a cacbon. S oxi hoá trung bình c a cacbon là trung bình c ng c a s oxi hoác a các nguyên t c a cùng m t nguyên t cacbon trong phân t . Ví d 6. C2H5OH
H H C
-3

H C H
(−3) + ( −1) 2 = −2 .
-1

O

-2

H

H

V y s oxi hoá trung bình c a cacbon =

II. Ph n ng oxi hóa – kh II.1. ð nh nghĩa Ph n ng oxi hóa – kh là ph n ng hóa h c trong ñó có s chuy n electron gi a các ch t ph n ng hay ph n ng oxi hóa – kh là ph n ng hóa h c trong ñó có s thay ñ i s oxi hoá c a m t s nguyên t . Ch t kh là ch t như ng electron hay là ch t có s oxi hoá tăng sau ph n ng. Ch t kh còn g i là ch t b oxi hoá. Ch t oxi hoá là ch t nh n electron hay là ch t có s oxi hoá gi m sau ph n ng. Ch t oxi hoá còn g i là ch t b kh . S oxi hoá m t ch t là làm cho ch t ñó như ng electron hay làm tăng s oxi hoá c a ch t ñó. S kh m t ch t là làm cho ch t ñó nh n electron hay làm gi m s oxi hoá c a ch t ñó. Trong ph n ng oxi hóa – kh bao gi cũng di n ra ñ ng th i s oxi hoá và s kh . II.2. Phân lo i ph n ng oxi hóa – kh Ph n ng oxi hóa – kh có th ñư c phân thành m t s lo i sau: 1. Ph n ng oxi hóa – kh ñơn gi n: là ph n ng trong ñó ch t oxi hoá và ch t kh khác nhau. 0 0 +1 -1 Ví d 7.
2Na + Cl2
0 +1

2NaCl

Zn + 2HCl

+2

ZnCl2 + H2

0

2. Ph n ng t oxi hóa – kh : là ph n ng trong ñó tác nhân oxi hoá và tác nhân kh là m t nguyên t duy nh t (nguyên t có s oxi hoá trung gian). 0 -1 +1 Ví d 8.
2Cl2 + 2NaOH 4KClO3
+4 +5

NaCl + NaClO + H2O KCl + KClO4
+5 +3 -1 +7

2NO2 + 2NaOH
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

NaNO3 + NaNO2 + H2O

Trang 2/7

C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng

Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

3. Ph n ng oxi hóa – kh n i phân t : là ph n ng trong ñó tác nhân oxi hoá và tác nhân kh là nh ng nguyên t khác nhau nhưng cùng n m trong m t phân t . +5 -2 +3 0 to Ví d 9.
NaNO3
+5 -2

2NaNO2 + O2
-1 +6 0 +4

KClO3
+7 -2

to to

2KCl + O2
0

2KMnO4

K2MnO4 + MnO2 + O2

4. Ph n ng oxi hóa – kh ph c t p: là ph n ng trong ñó có nhi u nguyên t thay ñ i s oxi hoá ho c có axit, ki m, nư c tham gia làm môi trư ng. +7 +2 +2 +3 Ví d 10. 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O II.3. Cân b ng ph n ng oxi hóa – kh II.3.1. Nguyên t c chung “T ng s electron c a ch t kh cho b ng t ng s electron c a ch t oxi hoá nh n” (ð nh lu t b o toàn electron): ∑e như ng = ∑e nh n Hay: t ng ñ tăng s oxi hoá c a ch t kh b ng t ng ñ gi m s oxi hoá c a ch t oxi hoá. II.3.2. Phương pháp electron Ti n hành theo 4 bư c: Bư c 1: Vi t sơ ñ ph n ng, xác ñ nh ch t oxi hoá, ch t kh (d a vào s thay ñ i s oxi hoá). Bư c 2: Vi t các n a phương trình cho nh n electron. Tìm h s và cân b ng s e cho – nh n (ñ t ng electron như ng = t ng electron nh n). Bư c 3: ðưa h s tìm ñư c t các n a phương trình cho nh n electron vào các ch t kh , ch t oxi hoá tương ng trong các phương trình ph n ng. Bư c 4: Cân b ng ch t không tham gia quá trình oxi hóa – kh (n u có) theo tr t t sau: s nguyên t kim lo i, g c axit, s phân t môi trư ng (axit ho c ki m) và cu i cùng là s lư ng phân t nư c ñư c t o thành. Ki m tra k t qu . Ví d 11. Cân b ng phương trình ph n ng:
0 +5 +2 +2

Cu + HNO3
+ Bư c 1: T sơ ñ ph n ng
+5

Cu(NO3)2 + NO + H2O

trên và s thay ñ i s oxi hoá c a các nguyên t ta th y, Cu là ch t

kh , HNO3 là ch t oxi hoá ( N ). + Bư c 2: Vi t các n a phương trình cho và nh n electron và tìm h s thích h p sao cho t ng s electron do ch t kh như ng b ng t ng s electron do ch t oxi hoá nh n.
0

3× Cu - 2e 2× N + 3e
+5

Cu (qu¸ tr×nh oxi hãa) N (qu¸ tr×nh khö)
+2

+2

+ Bư c 3: ðưa h s tìm ñư c t các n a phương trình vào phương trình ph n ng: 3Cu + 2HNO 3 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O + Bư c 4: Cân b ng các ch t không tham gia quá trình oxi hóa – kh , ta nh n th y ngoài 2 phân t
+5 +5

N tham gia ph n ng oxi hóa – kh thì còn có 6 nguyên t N không tham gia quá trình này mà ch ñi − vào mu i nitrat (g c NO 3 ) nên bên h s c a HNO3 chúng ta ph i c ng thêm 6 n a t c là h s b ng 8, r i ñ t 4 vào nư c ñ cân b ng s nguyên t H và ki m tra l i thông qua nguyên t O. Như v y phương trình ñã cân b ng là:

3Cu + 8HNO 3

3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Ghi nh : R1. Khi vi t các n a phương trình ph n ng bi u di n quá trình oxi hoá và quá trình kh c a t ng nguyên t , c n theo ñúng ch s quy ñ nh c a t ng nguyên t ñó. ð i v i các ph n ng ph c t p vi c lưu ý các ch s như v y là r t c n thi t.
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

Trang 3/7

C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng

Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

Ví d 12. Vi t phương trình ph n ng x y ra khi cho Al tác d ng v i HNO3. Bi t h n h p khí thu ñư c g m NO và NO2 v i t l s mol là 1 : 3. Gi i: Ta có quá trình như ng electron:
0 +3

Al - 3e Al Quá trình nh n electron: do h n h p bao g m NO và NO2 v i t l s mol là 1 : 3 nên ta có:
+5 +2 +4

4N + 6e
+5

N + 3N
+2 +3 +4

ð t các h s vào các quá trình như ng nh n electron sao cho t ng e như ng b ng t ng e nh n:
1× 2× 4N + 6e
0

N + 3N Al

Al - 3e

Dùng các h s và cân b ng ta ñư c: 2Al + 10HNO3 2Al(NO3)3+ NO + 3NO2 + 5H2O N u trong ph n ng trên chúng ta không chú ý t i t l c a NO và NO2 thì v n cân b ng ñư c phương trình ph n ng, tuy nhiên phương trình ph n ng ñó không ñúng như ñ u bài yêu c u (t l s mol c a NO và NO2 là 1: 1). 4Al + 18HNO3 4Al(NO3)3+ 3NO + 3NO2 + 9H2O R2. Ho c khi cân b ng phương trình ph n ng có s tham gia c a ch t khí (như H2, O2, Cl2,…) thì cũng ph i chú ý khi ñ t h s t các quá trình cho nh n electron vào phương trình ph n ng. Ví d 13. ð i v i vi c cân b ng quá trình trao ñ i electron c a nguyên t oxi chúng ta có th ti n hành theo 2 ki u: − Ki u 1: vi t quá trình nh n electron c a phân t O2
0 -2

O2 + 4e
− Ki u 2: vi t quá trình nh n electron c a nguyên t
0

2O
-2

O + 2e O Tuy nhiên, dù vi t theo ki u nào thì cũng ph i chú ý ñ n s nguyên t trao ñ i electron, mà th c ch t là chú ý ñ n s electron ñư c trao ñ i (ñ ñ m b o t ng electron như ng b ng t ng electron nh n), ñ khi ñ t h s vào phương trình ph n ng không b sai. R3. Khi cân b ng, n u trong m t phân t có ñ ng th i nhi u nguyên t thay ñ i s oxi hoá thì ph i c ng g p các quá trình trao ñ i electron c a chúng theo ñúng t l nguyên t c a các nguyên t trong phân t ñ thu ñư c m t quá trình trao ñ i electron l n, và l y quá trình l n này ñem cân b ng electron v i các quá trình còn l i.
Ví d 14. Cân b ng phương trình ph n ng oxi hóa – kh :
+2 -1 0 +3 -2 +4 -2

FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2

Lúc này ta c n chú ý: c 1 mol FeS2 ph n ng thì có 1 mol Fe và 2 mol S thay ñ i s oxi hoá, như v y ta vi t g p hai quá trình trao ñ i electron c a Fe và S (có chú ý h s ) thành m t quá trình l n:
+2 +3

1× Fe - e 2× S
+2 -1 -1

Fe
+4

- 5e

S

+3

+4

FeS2 - 11e

Fe + 2S

Sau ñó dùng quá trình l n này ñ cân b ng và xem nó là quá trình oxi hoá m i:
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

Trang 4/7

C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng
+2 -1 +3 -2 +4

Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

4× FeS2 - 11e 11× O2
0

Fe + 2S 2O

+ 4e

T ñây ta ñưa các h s vào phương trình ph n ng và cân b ng:

to 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 R4. ð i v i ph n ng t o ra nhi u s n ph m (c a s oxi hoá hay s kh ), trong ñó có nhi u s oxi hoá khác nhau thì có th vi t riêng t ng ph n ng ñ i v i t ng s n ph m, r i vi t g p l i sau khi ñã nhân h s t l theo ñ bài ra. Ví d 15. Ta có th làm l i ví d 12 như sau: ð u tiên ta vi t riêng hai ph n ng t o NO và NO2:
Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O Al + 6HNO3 hai phương trình trên ñã là 1 : 3 nên ta ch c n c ng g p l i là s ñư c phương
1× Al + 4HNO3 1× Al + 6HNO3 2Al + 10HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 2Al(NO3)3+ NO + 3NO2 + 5H2O

Vì t l NO : NO2 trình ph n ng t ng:

R5. Luôn ph i ki m tra l i phương trình ph n ng sau khi cân b ng. II.3.3. Phương pháp ion – electron Cách cân b ng này ch y u áp d ng cho các ph n ng oxi hóa – kh x y ra trong dung d ch, có s tham gia c a môi trư ng (axit, bazơ, nư c). Khi cân b ng cũng áp d ng theo 4 bư c như trên, nhưng các ch t oxi hoá và ch t kh ñư c vi t theo nguyên t c sau: 1. N u ph n ng có axit tham gia: V nào th a O ph i thêm H+ ñ t o H2O và ngư c l i. 2. N u ph n ng có bazơ tham gia: V nào th a O thì thêm H2O ñ t o ra ion OH- và ngư c l i. 3. N u ph n ng có nư c tham gia: S n ph m ph n ng t o ra axit, theo nguyên t c 1. S n ph m ph n ng t o ra bazơ, theo nguyên t c 2. 4. Ki m tra l i s cân b ng ñi n tích và nguyên t 2 v . Chú ý: S thay ñ i s oxi hoá c a m t s ch t ph thu c vào môi trư ng ph n ng:
m«i tr−êng baz¬
+7 +6

K2MnO4
+4

KMnO4

m«i tr−êng trung tÝnh m«i tr−êng axit

MnO2 Mn2+
+2

Ví d 16. Xét ph n ng có axit tham gia: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4

K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

1× MnO4- + 5e + 8H+ 5× Fe2+
+2

+7

Mn2+ + 4H2O Fe3+ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
+3

+2

- 1e

MnO4- + 8H+ + 5Fe2+ Chuy n sang phương trình phân t : 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 Ví d 17. Xét ph n ng có bazơ tham gia: KMnO4 + K2SO3 + KOH
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

K2SO4 + K2MnO4 + H2O
Trang 5/7
C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng

Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

2× MnO4- + e 1× SO32- 2e + 2OH-

MnO42SO42- + H2O 2MnO42- + SO42- + H2O

2MnO4- + SO32- + 2OHChuy n sang phương trình phân t : 2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH

K2SO4 + 2K2MnO4 + H2O K2SO4 + MnO2
MnO2 + 4OHSO42- + H2O 2MnO2 + 3SO42- + 2OH3K2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Ví d 18. Xét ph n ng có H2O tham gia: KMnO4 + K2SO3 + H2O
2× 3× MnO4- + 3e + 2H2O SO32- 2e + 2OH-

2MnO4- + 3SO32- + H2O Chuy n sang phương trình phân t : 2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O

II.3.4. Phương pháp cân b ng ph n ng oxi hóa – kh các h p ch t h u cơ Cũng ti n hành qua 4 bư c cơ b n ñã nói trên, tuy nhiên bư c 1, khi tính s oxi hoá c a C c n lưu ý m t s ñi m sau: Phương pháp chung: Tính theo s oxi hoá trung bình c a C. Phương pháp riêng: ð i v i nh ng ph n ng ch có s thay ñ i “nhóm ch c”, có th ch xét s hay ñ i s oxi hóa c a các nguyên t C trong “nhóm ch c”. Ví d 19. Xét ph n ng: → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O C6H5CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4  Trong ph n ng này, nh n th y phân t stiren ch có 2 nguyên t C ngoài nhánh có s thay ñ i s oxi hóa, còn các nguyên t trong vòng benzen thì không thay ñ i. Chú ý r ng liên k t C – C không gây ra s oxi hóa, ta xác ñ nh ñư c các quá trình như ng – nh n electron như sau:
-1 +7 -2 +3 +2 +4

1× C + C

C + C + 10e

Mn 2× Mn + 5e ð t h s vào phương trình ta có: → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 

Bài t p luy n t p. B ng phương pháp thăng b ng electron, hãy cân b ng các phương trình ph n ng hóa h c sau ñây:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

→ KCl + KClO4 + H2O KOH + Cl2 
Al + H2SO4  → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

→ S + H2O H2S + SO2 
SO2 + Br2 + H2O  → H2SO4 + HBr Mg + HNO3  → Mg(NO3)2 + NO + H2O

→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Fe + HNO3 
Fe3O4 + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Fe(OH)2 + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

→ Mg(NO3)2 + N2 + H2O Mg + HNO3 

→ Mg(NO3)2 + NO2 + NO + H2O 10) Mg + HNO3 
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

Trang 6/7

C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only. Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

11) Al + HNO3  → Al(NO3)3 + H2O + NH4NO3

→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O 12) FexOy + HNO3 
13) Al + HNO3  → Al(NO3)3 + NxOy + H2O 14) HCl + MnO2  → MnCl2 + Cl2 + H2O

→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 15) HCl + KMnO4 
16) FeS + KMnO4 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 17) FeS2 + KMnO4 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 18) CuFeS2 + KMnO4 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + CuSO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 19) FeCl2 + HNO3  → FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O 20) FeO + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

→ Al(NO3)3 + NH3NO3 + H2O 21) Al + HNO3 
22) Na2SO3 + KMnO4 + H2O  → Na2SO4 + MnO2 + KOH

→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 23) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 
24) Cl2 + NaOH  → NaCl + NaClO + H2O

→ I2 + NaCl + K2SO4 + H2O 25) NaClO + KI + H2SO4  → K2CrO4 + KNO2 + H2O 26) Cr2O3 + KNO3 + KOH 
27) As2S3 + HNO3 + H2O  → H3AsO4 + NO + H2SO4 28) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4  → Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

→ Br2 + KCl + H2O 29) KClO3 + HBr 
30) FeCl2 + H2O2 + HCl  → FeCl3 + H2O 31) K2Cr2O7 + HCl  → Cl2 + KCl + CrCl3 + H2O

→ O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 32) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 
33) FeO + HNO3  → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O 34) FeCO3 + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO2 + CO2 + H2O

→ HCl + H2SO4 35) H2S + Cl2 + H2O 
36) MnO2 + O2 + KOH  → KMnO4 + H2O 37) CH2 = CH2 + KMnO4 + H2SO4  → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

→ CH3CHOHCH2OH + KOH + MnO2 + H2O 38) CH3CH = CH2 + KMnO4 + H2O 
39) CH3CH2OH + KMnO4 + H2SO4  → CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O 40) C2H2 + KMnO4 + H2O  → H2C2O4 + KOH + MnO2

→ C6H5COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O 41) C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 
42) C6H5CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4  → C6H5COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 43) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4  → MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

→ CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 44) C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4  → MnSO4 + CaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O 45) KMnO4 + CaC2O4 + H2SO4  → CO2 + SO2 + H2O 46) C12H22O11 + H2SO4  → CO2 + H2O + N2 + O2 47) C3H5O9N3 
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496

Trang 7/7

C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com