P. 1
Bài+tập+kế+toán+doanh+nghiệp

Bài+tập+kế+toán+doanh+nghiệp

|Views: 7,934|Likes:
Được xuất bản bởiHoang Pham

More info:

Published by: Hoang Pham on Nov 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

PH N I:BÀI T P K TOÁN DOANH NGHI P Ầ Ậ Ế Ệ

Bài s 1 : ố Doanh nghi p HC tháng 1/N có các ch ng t tài li u sau (ĐV: 1000đ): ệ ứ ừ ệ
I. S d đ u tháng c a TK 111 Ti n ! t": #$.%$& ố ư ầ ủ ề ặ
Trong đó: TK 1111 “Ti n Vi t Nam” : 13.210; ề ệ
TK 1112 “Ngo i t ”: 23.250 (c a 1.500 USD, t giá 1 USD = 15.500VND) ạ ệ ủ ỷ
II .'ác ch ng t (hát sinh t)*ng tháng ứ ừ
! ng t ứ ừ
N i "#ng ộ S ti n ố ề
Số Ng$%
01 2&1 '!i # t!# (Ti n m t): ()t ti n ng*n !$ng + ,# ế ề ặ ề ề ỹ -..000
02 3&1 '!i # t!# (ti n m t): /ng t% 0 t1 n ti n !$ng t!áng 122N&1 ế ề ặ ả ợ ề 33.500
01 -&1 '!i # c!i (ti n m t): T m ng 4 ng 56 7 c!o NV. ế ề ặ ạ ứ ươ 3..000
02 -&1 '!i # c!i (ti n m t): T m ng ti n c/ng tác c!o NV 8 ế ề ặ ạ ứ ề 500
03 5&1 '!i # t!# : Ti n 9án !$ng t1 c ti : t i 5!o (giá 9án: 20.000, V0T: ế ề ự ế ạ
2.000 22.000
03 ;&1 '!i # c!i: T1 ti n c/ng tác :!< c!o /ng N, :!=ng !$n! c!<n! ế ả ề ở 320
0- .&1 '!i # c!i : N : ti n m t +$o ng*n !$ng. ế ộ ề ặ 50.000
05 >&1 '!i # c!i (ti n m t): T1 n c!o ng i c#ng c : ế ề ặ ả ợ ườ ấ 15.000
0; >&1 '!i # c!i (T?): ?#a D @A n! : 5!o (t1ong @B: giá 9án 5.000, t!# CTCT ế ậ ế
@ c 5! # t1 500) ượ ấ ừ 5.500
0- >&1 '!i # t!# t n m t : N! n 4 i D ti n @A 5E ,# ng n ! n DN F + ế ề ặ ậ ạ ố ề ỹ ắ ạ ề
9ao 9G. 10.000
03 10&1 '!i # c!i ngo i t : (USD): H m#a t1ái :!i # ng n ! n c a /ng t% ế ạ ệ ể ế ắ ạ ủ
:500 USD (t giá giao " c! 9Gn! ,#*n t! t1 ng ngo i t 4iIn ng*n !$ng ỷ ị ị ườ ạ ệ
"o ng*n !$ng N!$ n c c/ng 9 1 USD = 15.-00 VNH) ướ ố
0. 11&1 '!i # c!i T?: t1 ti n t!#I +Jn :!=ng ế ả ề 1.;00
0> 12&1 '!i # c!i T?: !i ,# 5!Kn t! ng c!o NV cB t!$n! t<c! c/ng tác ế ỹ ưở
@ t L# t. ộ ấ 5.000
10 12&1 '!i # c!i: T1 ti n n +a% ng n ! n ế ả ề ợ ắ ạ 2.-00
11 13&1 '!i # c!i (T?): V t1 4Ai n +a% + n D n L# t ế ề ả ợ ố ả ấ ;00
12 13&1 '!i # c!i (T?): !i t1 ti n t!#I c!#%In c! D n :! m tiI# t! . ế ả ề ở ả ẩ ụ 200
05 13&1 '!i # t!# (T?): V n! ng 4 i 1 c :!i # ng n ! n t1In t! t1 ng ế ề ượ ạ ổ ế ắ ạ ị ườ
(giá g c c :!i # 5.000, giá 9án 5.-00) ố ổ ế 5.-00
0; 13&1 '!i # t!# (T?): t!# @ c 5!o n n 5!B @=i: (t1 c @*% @A L 4E na% ế ượ ả ợ ướ ử
ng i t!i # n 9 t ng @Km t1 ) ườ ế ợ ấ ờ ả 3.200
13 15&1 '!i # c!i (T?): T1 ti n 5!Kn t! ng t! ng L#%In c!o NV. ế ả ề ưở ườ 10.000
03 15&1 '!i # t!# (T?): V +i c 5!ác! !$ng t!i # n DN 2-.;00 na% c! # t!an! toán ế ề ệ ế ợ ị
9 ng 1.;00 USD (t giá ằ ỷ giao " c! 9Gn! ,#*n t! t1 ng ngo i t 4iIn ng*n ị ị ườ ạ ệ
!$ng "o ng*n !$ng N!$ n c ướ c/ng 9 USD = 15..00 VNH) ố
0. 15&1 '!i # t!# (T?): + ti n 4Ai n c!o +a% ế ề ề ợ -00
1- 15&1 '!i # c!i (T?): T!an! toán c!o c/ng t% M t n! 8 c!#% n ti n ,#a ế ở ỉ ể ề
9 # @i n ư ệ 2.000
+,u c u : ầ
1. H n! 5!o n 5 toán các ng!i : + t1In. ị ả ế ệ ụ
2. C!i +$o D 5 toán (+ i gi t!i t DN ! c! toán ngo i t t!Ko t giá t! c t n! : t1 c, L# t t1 c): ổ ế ớ ả ế ạ ạ ệ ỷ ự ế ậ ướ ấ ướ
& H i + i !Gn! t! c ! ng t g!i D : N : TCS, g!i +$o D cái +$ D c!i ti t TK 111 ( 1111, 1112). ố ớ ứ ứ ừ ổ ậ ổ ổ ế
& H i + i !Gn! t! c D 5 toán NK c!#ng g!i +$o NK c!#%In "Ong +$ D c!i ti t c a ti n m t Vi t Nam +$ ố ớ ứ ổ ế ổ ế ủ ề ặ ệ
ngo i t (1111, 1112). ạ ệ
& H i + i !Gn! t! c NKT g!i +$o 8 ng 5I D 1 +$ NKT D 1 c a TK 111. ố ớ ứ ả ố ố ủ
Tài li u b sung : ệ ổ
'!i # c!i n : m t +$o NP D 0- ng$% &.&12N @A cB gi % 9áo c a ng*n !$ng ng$% 10212N. ế ộ ặ ố ấ ủ
hi ch!: & Doan! ng!i : 4 : TCS t!Ko @ n! 56 5 ng$% 1 4 n. ệ ậ ị á
& T!# CTCT n : t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ế ộ ươ ấ ừ
Bài s # ố : T i "oanh nghi p HC có các nghi p # thu$ chi ti n g i ng%n hàng &ua ng%n hàng c'ng th ng thành ph ạ ệ ệ ụ ề ử ươ ố
t(ong tháng 1/N nh sau ư :
(ĐV: 1000đ)
! ng t ng*n !$ng ứ ừ
N i "#ng ộ S ti n ố ề
Ci % 9áo ấ Số Ng$%
C8 Nợ 21 2& 1 ()t TCNP + ,# ti n m t ề ỹ ề ặ 20.000
C8 B -5 2& 1 T!# DQc c!#% n 5!o n c a ng i m#a !$ng t1 n ể ả ủ ườ ả ợ -..000
C8 Nợ 2- 3&1 T1 DQc c!#% n 5!o n D ti n m#a D n! : 5!o (t1ong @B: ả ể ả ố ề ậ
Ciá m#a c! a cB t!# CTCT: -.500; T!# CTCT @ c 5! # ư ế ế ượ ấ
t1 : -50) ừ -.>50
C8 Nợ 2; -&1 T1 UN D 1- n : t!# CTCT.... ả ố ộ ế >.200
C8 B 50 5&1 N : ti n m t +$o ng*n !$ng ('!i # c!i D 10) ộ ề ặ ế ố 2-.000
C8 Nợ 2> ;&1 T1 n c!o ng i 9án. SQc c!#% n 5!o n D 031 ả ợ ườ ể ả ố 155.000
C8 Nợ 32 .&1 T1 4Ai + n +a% ng*n !$ng c!o D n L# t 5in! "oan!. ả ề ợ ả ấ 500
C8 Nợ 35 >&1 T1 UN D 15 ti n @i n c!o c!i n!án! @i n D 1. ả ố ề ệ ệ ố 1.>.0
C8 Nợ 33 10&1 T1 4 :!< ng*n !$ng + " c! + m#a c! ng 5!oán ng n ả ệ ề ị ụ ứ ắ
! n. ạ -0
C8 B 55 11&1 N! n DQc c!#% n 5!o n c a c/ng t% F... + ti n 5E ,# ậ ể ả ủ ề ề ỹ
"$i ! n t!#I m t cJn n!$ c a "oan! ng!i : ạ ộ ủ ệ 15.000
C8 B ;0 15&1 N! n DQc 9 o c!i gB: + n c a các 9In t!am gia 4iIn ậ ả ố ủ
"oan!. 30.000
C8 B ;5 1.&1 T!# ti n 9án !$ng t1 c ti : 9 ng c!#% n 5!o n: Ciá 9án ề ự ế ằ ể ả
c! a cB t!# CTCT 50.000, T!# CTCT 10R: 5.000 ư ế ế
(t1ong @B: t!# 9 ng ti n VN : 2-.000, T!# 9 ng ngo i t ằ ề ằ ạ ệ
= 2.000 USD) ; T giá ... ng*n !$ng c/ng 9 : 1 USD = ỷ ố
15.500 VNH)
55.000
C8 Nợ -0 1.&1 T1 4 i 1 :! n + n 4iIn "oan! c!o m t @ n + t!am gia ả ạ á ố ộ ơ ị
4iIn "oan! cB %I# c # 1)t + n á ố 5.500
C8 Nợ -2 20&1 ()t TCNP + ,# ti n m t ề ỹ ề ặ 20.000
C8 Nợ -3 25&1 T1 DQc D 23 + + n c!#% n t!$n! :! m tiI# t! . ả ố ề ậ ể ẩ ụ 3.000
C8 Nợ -5 23&1 T1 n c/ng t% 0 1000 USD, t giá 5!i n! n n 4$ 15.300 ả ợ ỷ ậ ợ
VNH = 1USD. (T giá ...ng*n !$ng c/ng 9 t i t! i @i m ỷ ố ạ ờ ể
t!an! toán 4$ 15..00 VNH = 1 USD)
30&1 N : DQc +$o ng*n !$ng t!Ko 9 ng 5I: ộ ả 20.000
& SQc D 02-5 "o c/ng t% 8 t1 n 5.000 ố ả ợ
& SQc D 01.- "o /ng t% FD t1 3.000 ố ả
& SQc D 03-; "o /ng t% ND t1 ..000 ố ả
C8 Nợ -; 30&1 T1 UN n : t!# t!# n! : "oan! ng!i : t!Ko 5 !o c! ả ộ ế ậ ệ ế ạ 30.000
Tài li u b sung : ệ ổ
& # i t!áng 012N, TK 1121 c a Doan! ng!i : cB D " N 1-0..30 n! ng D c a ng*n !$ng c/ng t! ng g!i ố ủ ệ ố ư ợ ư ổ ủ ươ
TK c a DN cB D " 13>.330. Doan! ng!i : tGm ng#%In n!*n +$ @ c 9i t 4E "o c!In! 4 c! n! Da#: ủ ố ư ệ ượ ế ệ ư
S Ti n n : :! t, DN +i :! m ! : @ ng 5in! t 3;0. ề ộ ạ ạ ợ o ế
S Ti n @i n t!o i "Ong t i @ n + 9 o + DN, 9 # @i n @A n! t!#, ng*n !$ng @A t1<c! t T$G 5!o n c a ề ệ ạ ạ ơ ị ả ệ ư ệ ờ ừ ả ủ
DN @ t1 1.100. ể ả
& !o 9i t : S " @ # t!áng c a TK 112 = -000.000 ế ố ư á ủ
Trong đó: S " TK 1121 = 250.000 ố ư
S " TK 1122 = 150.000 (10.000 USD) ố ư
DN "Ong t giá t! c t n! : Da# L# t t1 c @ g!i D @ i + i ngo i t . ỷ ự ế ậ ấ ướ ể ổ ố ớ ạ ệ
)*u c u: ầ
1.H n! 5!o n 5 toán +$ :! n án! +$o SHTK 5 toán. ị ả ế ả ế
2.C!i D c!i ti t TK 1121, 1122 ổ ế
3. Hi # c! n! 4 i TK 1121 c a DN Da# 5!i @A Lác @ n! ng#%In n!*n c!In! 4 c! + i D " c a ng*n !$ng. ề ỉ ạ ủ ị ệ ớ ố ư ủ
-. C!i D N! t 5E c!#ng +$ D cái TK 112. ổ ậ ổ
Bài s %: ố Doanh nghi p + t(ong tháng 1,/N có t-nh h-nh sau: (ĐVT: 1000đ) ệ
.) / " ngà0 1/1,/N c a 1 t s tài 2ho n: ố ư ủ ộ ố ả
& TK 111: -;.000, t1ong @B ti n Vi t Nam: ề ệ 13.000
Ngo i t : ạ ệ 2>.000 (c a 2.000 USD) ủ
& TK 121: 2;0.000 t1ong @B: 03 t1ái :!i # ng n ! n c/ng t% K : -5.000 ; ế ắ ạ
30 c :!i # c/ng t% 0: 35.000 ; >0 c :!i # c/ng t% F: 1.0.000 ổ ế ổ ế
& TK 12>: 1..000 (" :!=ng c!o >0 c :!i # c a c/ng t% F) ự ổ ế ủ
+3 T(ong tháng 1,/N có các nghi p # sau: ệ ụ
1) Ng$% 52122N "oan! ng!i : m#a 50 t1ái :!i # c/ng t% P, m n! giá 1.00021 t1ái :!i #, t! i ! n 1 nJm, giá ệ ế ệ ế ờ ạ
m#a D t1ái :!i # @B 4$ -5.000 t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n ("oan! ng!i : @A n! n @ c gi % 9áo n D 152). ố ế ằ ể ả ệ ậ ượ ấ ợ ố
!i :!< m/i gi i m#a t1ái :!i # 4$ 500 t!an! toán 9 ng ti n m t. ớ ế ằ ề ặ
1) Ci % 9áo B D 335 ng$% 3212 + ti n 9án >0 c :!i # c/ng t% F, giá 9án m i c :!i # 4$ 1.350. ấ ố ề ề ổ ế ó ổ ế
!i :!< m/i gi i 9án c :!i # 4$ 2.000 t!an! toán 9 ng ti n m t. ớ ổ ế ằ ề ặ
2) .'!i # t!# D 05212 ng$% >212 t!# ti n 9án D n :! m: S ti n:2.200 USD t1ong @B t!# CTCT 10R. ế ố ề ả ẩ ố ề ế
T giá giao " c! 9Gn! ,#*n t1In t! t1 ng ngo i t 4iIn ng*n !$ng "o NPNN c/ng 9 ng$% >212 4$ 15.;00 USD. ỷ ị ị ườ ạ ệ ố
3) .Doan! ng!i : 9án 20 c :!i # c/ng t% 0, giá 9án 55021 c :!i #, t!# 9 ng DQc c!#% n 5!o n ệ ổ ế ổ ế ằ ể ả
+$ n : t! ng +$o ng*n !$ng. ộ á
-) Ng$% 31212 giá 9án t1ái :!i # ng n ! n c/ng t% K t1In t! t1 ng 4$: 1-.5002 1 t1ái :!i #, "oan! ng!i : ế ắ ạ ị ườ ế ệ
,#% t @ n! t<n! 4 : " :!=ng c!o D t1ái :!i # c/ng t% K t!Ko ,#% @ n! !i n !$n!. ế ị ậ ự ố ế ị ệ
+,u c u: ầ
& T<n! toán +$ @ n! 5!o n các ng!i : + 5in! t + i gi t!i t DN n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # ị ả ệ ụ ế ớ ả ế ộ ế ươ ấ
t1 +$ ! c! toán ngo i t t!Ko t giá t! c t . ừ ạ ạ ệ ỷ ự ế

& C!i D N! t 5E c!#ng +$ D cái TK121 t!Ko !Gn! t! c n! t 5E c!#ng. ổ ậ ổ ứ ậ
Bài s - ố : T i "oanh nghi p 4h ng Đ'ng có các tài li u sau: ạ ệ ươ ệ
A. S d ngà/ 1010N c a ! t s TK: ố ư ủ ộ ố
& TK 131( " N ): -..00. T1ong @B: ư ợ
S '! i t!# c a /ng t% 0: ;.300 ả ủ
S /ng t% 8 t1 t1 c ti n !$ng: 1.500 ả ướ ề
& TK 13. “ '! i t!# 5!ác”: 3.500. T1ong @B: ả
S TK 13.1: 3.000
S TK 13..: 500
& ác TK 5!ác cB D " 9 t 56 !o c 5!/ng cB D " . ố ư ấ ặ ố ư
B. 'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng tháng 10N ệ ụ ế
1. Ci % 9áo N D 102 ng$% 321 "oan! ng!i : c!#% n ti n g i ng*n !$ng m#a t1ái :!i # ng n ! n c a /ng t% M, ấ ợ ố ệ ể ề ử ế ắ ạ ủ
giá m#a ;.000; c!i :!< m/i gi i m#a t1ái :!i # 4$ 50( t!Ko :!i # c!i ti n m t D 23 cOng ng$%) ớ ế ế ề ặ ố
2. F# t 5!o t!$n! :! m giao 9án c!o /ng t% ( T1 giá L# t 5!o: 20.000) t!Ko !oá @ n CTCT D 00325: ấ ẩ ị ấ ơ ố
& Ciá c! a cB t!# : ;0.000 ư ế
& T!# CTCT 10R: ;.000 ế
& T ng giá t!an! toán: ;;.000 ổ
/ng t% @A c! : n! n t!an! toán, "oan! ng!i : c! a t!# ti n c a /ng t% . ấ ậ ệ ư ề ủ
3. Ci % 9áo B D 110 ng$% 521 "oan! ng!i : n! n @ c ti n "o /ng t% 0 t1 ti n !$ng, D ti n: -.500. ấ ố ệ ậ ượ ề ả ề ố ề
-. '!i # c!i ti n m t D 11 ng$% ;21, "oan! ng!i : m#a :!< 9 o !i m các 4o i / t/ t1 m t 4 n t1ong nJm D ti n: ế ề ặ ố ệ ả ể ạ ả ộ á ố ề
12.000
5. 8iIn 9 n L 4E t$i D n t!i # ! t t!áng 12 nJm (N&1) n! Da#: ả ử ả ế ụ ở ư
& 8 t t! 5!o :! i 9 i t! ng 2.000 @ c t1 +$o 4 ng t!áng 1. ắ ủ ả o ườ ượ ừ ươ
& T<n! +$o c!i :!< 9 t t! ng: 1.000 ấ ườ
;. Ci % 9áo B D 112 ng$% 31212N, D ti n !$ng /ng t% @A c!#% n t1 4$ ;;.000 ấ ố ố ề ể ả
+,u c u: ầ
1) H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 12N +$ g!i D cái TK 131 t!Ko !Gn! t! c n! t 5E c!#ng. ị ả ệ ụ ế ổ ứ ậ
2) ? D c!i ti t TK 131 @ :! n án! ( B 5!oá D c# i t!áng 12N) ở ổ ế ể ả ổ ố
Tài 3i u 4 sung: ệ ổ
& Doan! ng!i : 5 toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: KKTF ệ ế o ươ
& T<n! t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ế ươ ấ ừ
Bài s $ ố : T i ph5ng 2 toán c a Doanh nghi p 6 có tài li u #à ch ng t 2 toán phát sinh t(ong ạ ế ủ ệ ệ ứ ừ ế
tháng 1 nh sau: (ĐV: 1000đ) ư
1. 8iIn 9 n 5i m 5I !$ng t n 5!o ng$% 521 t!i # m t D :! tOng t1 giá 1.500, ! i @ ng 5i m 5I ả ể o ế ộ ố ụ ị ộ o ể
L 4E ng i t! 5!o :! i c! # t1ác! n!i m +$ t! 5!o @A 5E 9iIn 9 n c! # 9 i t! ng. ử ườ ủ ả ị ệ ủ ả ị o ườ
2. Doan! ng!i : c!i t m ng c!o n!*n +iIn ti : 4i # 0 ti n m t: ;.000 (:!i # c!i D 23 ng$% 1.212N). ệ ạ ứ ế ệ ề ặ ế ố
3. Doan! ng!i : L# t D, :!i # L# t 5!o D 5 ng$% .212N t1 giá 2.-00 D " ng 'FSF t1 giá 2000, ệ ấ ế ấ ố ị ử ụ ị
c!o 9 :! n ,# n 4E DN: -00 D n$% cB giá t1 4 n, t! i gian D " ng 4*# nIn ,#% t @ n! :!*n 9 4$m - t!áng. ộ ậ ả ị ớ ờ ử ụ ế ị ổ
-. Doan! ng!i : c!i t m ng c!o n!*n +iIn ,# n 4E 'F (/ng 8) 9 ng ti n m t :!i # c!i D 35 ng$% 21212N ệ ạ ứ ả ằ ề ặ ế ố
@ m#a D 9 o ! 4ao @ ng, D ti n ;.;00. ể ả ộ ộ ố ề
5. /ng t% + n t i P8 +i :! m ! : @ ng + n c!#% n !$ng !Ba c a DN, :! i 9 i t! ng 12.000 t!Ko 9iIn 9 n ậ ả ạ ợ o ậ ể ủ ả o ườ ả
L 4E c a to$ án 5in! t . ử ủ ế
;. 8 ng t!an! toán ti n t m ng, n!*n +iIn ti : 4i # 0 @A t! c !i n các ng!i : + : ả ề ạ ứ ế ệ ự ệ ệ ụ
& ?#a :! tOng @A n! : 5!o ('NK D 30 ng$% 2021, 5Tm t!Ko !oá @ n CTCT D 3. ng$% 1>21): ụ ậ ố ơ ố
Ciá m#a c! a cB t!# CTCT -.500, T!# CTCT -50, T ng giá t!an! toán: -.>50 ư ế ế ổ
& Poá @ n t1 ti n t!#I + n c!#% n : Ciá c! a cB t!# : 300, T!# CTCT: 30, T ng giá t!an! toán: 330 ơ ả ề ậ ể ư ế ế ổ
& '!i # t!# ti n m t D 2; ng$% 20212N !o$n 4 i t m ng D ti n 5!/ng D " ng ! t 320. ế ề ặ ố ạ ạ ứ ố ề ử ụ ế
3. Ci % 9áo B c a ng*n !$ng, /ng t% + n t i P8 !o$n t1 m t :! n ti n 9 i t! ng ..000. ấ ủ ậ ả ả ộ á ề o ườ
.. 8 ng t!an! toán ti n t m ng c a n!*n +iIn ,# n 4E 'F (/ng 8): D ng c 9 o ! 4ao @ ng n! : 5!o ả ề ạ ứ ủ ả ụ ụ ả ộ ộ ậ
('NK D 35 ng$% 2221) 5Tm t!Ko PHCTCT D 3; ng$% 2021: Ciá c! a cB t!# : ;.000, T!# CTCT ;0 , ố ố ư ế ế
T ng giá t!an! toán: ;.;00 ổ
)*u c u: ầ
1. H n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t nBi t1In. ị ả ế ệ ụ ế
2. '! n án! +$o D @ TK cB 4iIn ,#an. ả ơ o
3. C!i D NK ổ
Bài s 5 : ố Doanh nghi p . t(ong tháng 7/N có t-nh h-nh sau: (đ n # t8nh 1000) ệ ơ ị
A . S d ngà/ 10#0N c a ! t s tài 2h* n: ố ư ủ ộ ố ả
& TK 1-1: 22.000, t1ong @B /ng T# n :!=ng 5 !o c! 3.000; Ung ?in! :!=ng + t t 15.000 ấ ế ạ ậ ư
& TK 1--: 20.000 (ti n 5E c c @ t!#I !o t @ ng TSH c a c/ng t% F "Ong c!o :!*n L ng D n ề ượ ể ạ ộ ủ ưở ả
L# t c!<n! t ng$% 1212N @ n ng$% 30232N). ấ ừ ế
B. T)*ng tháng #0N c6 các nghi ( 1 sau: ệ ụ
1) '!i # c!i D 05 ng$% 523 t m ng ti n c/ng tác :!< c!o /ng P i :!=ng 5 !o c! 3.000. ế ố ạ ứ ề ả ế ạ
2) 8iIn 4ai giao n! n D 05 ng$% 323 DN 4$m t! t c 9$n giao m t LK má% @ang :! c + c!o 9 :! n ậ ố ủ ụ ộ ụ ụ ộ ậ
9án !$ng c m c + i c/ng t% T @ +a% + n + i t! i ! n ; t!áng. Ng#%In giá c a c!i c LK @B 4$ 30.000, á ố ớ ể ố ớ ờ ạ ủ ế
D @A 5! # !ao 5.000. ố ấ
3) 8 ng t!an! toán t m ng D 0123 ng$% 1023 c a /ng ?in! 5Tm t!Ko !oá @ n m#a D 4o i :!*n 9 !ai ả ạ ứ ố ủ ơ ạ ổ
4 n 5!/ng ,#a n! : 5!o, D " ng nga% c!o :!*n L ng D n L# t c!<n!, t1ong @B: Ciá m#a c! a cB t!# : 5.000, á ậ ử ụ ưở ả ấ ư ế
T!# CTCT: 1.500. '! n c!i ,#á t m ng "oan! ng!i : t1 4 i c!o /ng ?in! 9 ng ti n m t. ế á ạ ứ ệ ả ạ ằ ề ặ
-) 8 n t!an! toán t m ng D 0223 ng$% 1523 c a /ng T# n :!=ng 5 !o c! 5Tm t!Ko c! ng t ti n c/ng tác ả ạ ứ ố ủ ấ ế ạ ứ ừ ề
:!< c! a cB t!# 4$ ;.000, t!# CTCT: ;00, D c=n t! a n : 4 i ,# . ư ế ế ố ừ ộ ạ ỹ
5) '!i # t!# D -0 ng$% 3023 "oan! ng!i : n! n 4 i ti n 5E c c t!#I !o t @ ng TSH c a c/ng t% F. ế ố ệ ậ ạ ề ượ ạ ộ ủ
Doan! ng!i : 4$m ! ! ng m t D c!i ti t c a TSH nIn 9 :! t 10R D ti n @A 5E c c. ệ ư o ộ ố ế ủ ị ạ ố ề ượ
)*u c u: ầ
& H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t t1In, 9i t 1 ng "oan! ng!i : n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ị ả ệ ụ ế ế ằ ệ ộ ế ươ ấ ừ
& C!i D n! t 5E c!#ng các ng!i : + t1In. ổ ậ ệ ụ
'H NG 1: K TOÁN 'Á' 7O I 8 T T ƯƠ Ế Ạ Ậ Ư
Bài 1 : T8nh giá # n th c t c a # t li u . 9u t 2ho t(ong tháng #à t n 2ho cu i tháng : n;1 N th<o t ng ph ng ố ự ế ủ ậ ệ ấ ồ ố ừ ươ
pháp t8nh giá hàng t n 2ho : 4h ng pháp b-nh &u%n gia &u0 n = ph ng pháp nh p t( c >9u t t( c = ph ng pháp ồ ươ ề ươ ậ ướ ấ ướ ươ
nh p sau >9u t t( c t i c'ng t0 ? # i tài li u sau :( Đ n # Ngh-n đ ng) ậ ấ ướ ạ ớ ệ ơ ị ồ
A0 T n 2h* đ u tháng ồ ầ : S 4 ng 1.000 5g , t ng giá + n t! c t :10.000 ố ượ ổ ố ự ế
B0 Nh ( 2h* 1 t 3i u A t)*ng tháng 90N: ậ ậ ệ
& Ng$% 52> n! : 5!o 300 5g , H n giá + n t! c t : 10,52 15g, t!$n! ti n 3.150 ậ ơ ố ự ế ề
& Ng$% >2> n! : 5!o 1.000 5g , H n giá + n t! c t : 10,02 15g , t!$n! ti n 10.000 ậ ơ ố ự ế ề
& Ng$% 152> n! : 5!o 200 5g , H n giá + n t! c t : 10,22 15g , t!$n! ti n 2.0-0 ậ ơ ố ự ế ề
& Ng$% 252> n! : 5!o 300 5g , H n giá + n t! c t : 10,-2 15g , t!$n! ti n 3.2.0 ậ ơ ố ự ế ề
& Ng$% 302> n! : 5!o 500 5g , H n giá + n t! c t : 10,32 15g , t!$n! ti n 5.150 ậ ơ ố ự ế ề
'0 F# t 5!o + t 4i # 0 "Ong c!o D n L# t D n :! m t1ong t!áng >2N : ấ ậ ệ ả ấ ả ẩ
& Ng$% 22> L# t 5!o 300 5g ấ
& Ng$% .2> L# t 5!o .00 5g ấ
& Ng$% 122> L# t 5!o -00 5g ấ
& Ng$% 222> L# t 5!o 300 5g ấ
& Ng$% 2.2> L# t 5!o 500 5g ấ
Tài 3i u 4 sung: ệ ổ /ng t% ? ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In. ạ o ươ ườ
Bài : : T i /ng t% T V V ("oan! ng!i : D n L# t ) cB t$i 4i # + tGn! !Gn! n! : ,L# t, t n 5!o + t t +$ ạ ệ ả ấ ệ ề ậ ấ o ậ ư
t!an! toán + i các n!$ c#ng c : t!áng ;2N n! Da# : ( H n + t<n! Ng!Gn @ ng) ớ ấ ư ơ ị o
A. S d đ u tháng chi ti t ! t s TK: ố ư ầ ế ộ ố
& TK 151: 15.000 t!Ko PBa @ n (CTCT) D 000153 ng$% 15252N m#a + t 4i # c!<n! 0 c a c/ng t% N, t1ong @B : ơ ố ậ ệ ủ
T ng giá m#a c! a cB t!# CTCT : 15.000 ổ ư ế
T!# CTCT 5R ế 350
T ng giá t!an! toán ổ 15.350
& TK 152 : 1.0.000 ,t1ong @B :
S V t 4i # c!<n! 0 : 100.000 ( D 4 ng 10.000 5g) ậ ệ ố ượ
S V t 4i # c!<n! 8 : 55.000 ( S 4 ng 5.000 5g) ậ ệ ố ượ
S V t 4i # :! : 25.000 ( S 4 ng 1.000 ! :) ậ ệ ụ ố ượ ộ
& TK 153 : 15.000 ( S 4 ng 1.000 c!i c " ng c F) ố ượ ế ụ ụ
& TK 331: 33.350 (PBa @ n (CTCT) D 000153 ng$% 15252N c a c/ng t% N:15.350 +$ PBa @ n (CTCT) ơ ố ủ ơ
D 001321ng$% 20252N c a c/ng t% P: 22.000) ố ủ
B. 'ác ch ng t (h n ánh nghi ( 1 thu !ua 1à nh ( 1 t t t)*ng tháng $0N : ứ ừ ả ệ ụ ậ ậ ư
1. Ng$% -2; :N! : 5!o @ D + t 4i # c!<n! 0 m#a c a c/ng t% N ,t!Ko :!i # n! : 5!o D 13- ng$% -2; ậ ủ ố ậ ệ ủ ế ậ ố
D 4 ng + t 4i # c!<n! 0 n! : 5!o 1.500 5g(PBa @ n (CTCT) D 000153 ng$% 15252N c a c/ng t% N) ố ượ ậ ệ ậ ơ ố ủ
2. Ng$% 102; : N! : 5!o + t 4i # c!<n! 0, t!Ko :!i # n! : 5!o D 135 ng$% 102; D 4 ng + t 4i # c!<n! 0 ậ ậ ệ ế ậ ố ố ượ ậ ệ
n! : 5!o 13.500 5g, PBa @ n (CTCT) D 000353 ng$% 102;2N c a c/ng t% TP : ậ ơ ố ủ
T ng giá m#a c! a cB t!# CTCT : 1-1.350 ổ ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 5R ế ượ ấ ừ 3.0.3,5
T ng giá t!an! toán ổ 1-...33,5
! a t1 ti n c!o c/ng t% TP ư ả ề
3. '!i # c!i D 11; ng$% 112; : c!i ti n m t t1 ti n 9 c " + t 4i # c!<n! 0, c a 4 n n! : 5!o ng$% 102; D ti n : -50 ế ố ề ặ ả ề ố õ ậ ệ ủ á ậ ố ề
-. Ng$% 152;: N! : 5!o + t 4i # c!<n! 8, t!Ko :!i # n! : 5!o D 13; ng$% 152; D 4 ng + t 4i # c!<n! ậ ậ ệ ế ậ ố ố ượ ậ ệ
8 n! : 5!o 15.000 5g "o @ n + D gB: + n 4iIn "oan! , @ n giá + t 4i # c!<n! 8 "o ! i @ ng 4iIn "oan! @án! ậ ơ ị ố ơ ậ ệ ộ o
giá11,52 15g,t!$n! ti n : 132.500 . ề
5. Ng$% 232; :N! n @ c PBa @ n (CTCT) D 00033- ng$% 232;2N c a c/ng t% W + +i c m#a 2000 c!i c " ng c F : ậ ượ ơ ố ủ ề ệ ế ụ ụ
T ng giá m#a c! a cB t!# CTCT :2>.000 ổ ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 5R ế ượ ấ ừ 1.-50
T ng giá t!an! toán ổ 30.-50
! a t1 ti n c!o c/ng t% W ư ả ề
'. ';ng t/ đ< t) N ch* các nhà cung c ( 1 t t th=* các ch ng t sau : ả ợ ấ ậ ư ứ ừ
& '!i # c!i ti n m t D 123 ng$% 252; t1 Long n c!o c/ng t% P ,D ti n 22.000 ế ề ặ ố ả ợ ố ề
& Ci % 9áo N D .01 ng$% 252; : t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n c!o c/ng t% N , D ti n 15.350 ấ ợ ố ằ ể ả ố ề
(T!an! toán c!o PBa @ n (CTCT) D 000153 ng$% 15252N ) ơ ố
& Ci % 9áo N D .02 ng$% 2;2;: t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n c!o c/ng t% W ,D ti n 30.-50 ấ ợ ố ằ ể ả ố ề
(T!an! toán c!o PBa @ n (CTCT) D 00033- ng$% 232;2N) ơ ố
+,u c u : ầ Jn c +$o các t$i 4i # t1In,!A% : ứ ệ
12 N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + :!át Din! t1ong t!áng;2N ậ ị ả ế ệ ụ
22 C!i D c!i ti t t!an! toán + i ng i 9án t!áng ;2N ổ ế ớ ườ
Bài # : T i C'ng t0 T @ V t(ong tháng A/N phát sinh các nghi p # 9u t 2ho # t t s " ng cho s n 9u t ạ ệ ụ ấ ậ ư ử ụ ả ấ
2inh "oanh nh sau ư :
1. Ng$% 22; L# t 5!o 5.0005g + t 4i # c!<n! 0, 2.000 5g + t 4i # c!<n! 8 "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ
:!*n L ng D n L# t D 1 ( '!i # L# t 5!o D 201 ng$% 22;2N ) ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
2. Ng$% 122; L# t 5!o -.0005g + t 4i # c!<n! 0,1..00 5g + t 4i # c!<n! 8 "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ
:!*n L ng D n L# t D 2( '!i # L# t 5!o D 202 ng$% 122;2N ) ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
3. Ng$% 1-2; L# t 5!o 500 ! : + t 4i # :! "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m :!*n L ng D n L# t D 1 ấ ộ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố
( '!i # L# t 5!o D 203 ng$% 1-2;2N ) ế ấ ố
-. Ng$% 152; L# t 5!o 300 ! : + t 4i # :! "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m :!*n L ng D n L# t D 2 ấ ộ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố
( '!i # L# t 5!o D 20- ng$% 152;2N ) ế ấ ố
5. Ng$% 202; L# t 5!o 5.5005g + t 4i # c!<n! 0,2.500 5g + t 4i # c!<n! 8 "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ
:!*n L ng D n L# t D 1( '!i # L# t 5!o D 205 ng$% 202;2N ) ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
;. Ng$% 222; L# t 5!o 3.5005g + t 4i # c!<n! 0,-.000 5g + t 4i # c!<n! 8 "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ
:!*n L ng D n L# t D 2( '!i # L# t 5!o D 20; ng$% 222;2N ) ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
3. Ng$% 232; L# t 5!o ;.0005g + t 4i # c!<n! 0,2.000 5g + t 4i # c!<n! 8 "Ong t1 c ti : c!o D n L# t D n :! m ấ ậ ệ ậ ệ ự ế ả ấ ả ẩ
:!*n L ng D n L# t D 1( '!i # L# t 5!o D 203 ng$% 232;2N ) ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
8. Ng$% 2.2; L# t 5!o 500 c!i c " ng c F :! c + c!o D n L# t D n :! m :!*n L ng D n L# t D 1 +$ 250 ấ ế ụ ụ ụ ụ ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố
c!i c " ng c F :! c + c!o D n L# t D n :! m :!*n L ng D n L# t D 2 , giá t1 c a D " ng c L# t ế ụ ụ ụ ụ ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ị ủ ố ụ ụ ấ
"Ong @ c :!*n 9 " n t1ong ; t!áng, 9 t @ # t t!áng 32N( '!i # L# t 5!o D 20. ng$% 2.2;2N ) ượ ổ á ắ á ừ ế ấ ố
>. Ng$% 2>2; L# t 20 ! : + t 4i # :! "Ong c!o ,# n 4E :!*n L ng D 1, 30 ! : + t 4i # :! "Ong c!o ấ ộ ậ ệ ụ ả ưở ố ộ ậ ệ ụ
,# n 4E "oan! ng!i : ( '!i # L# t 5!o D 20> +$ 210 ng$% 2>2;2N ) ả ệ ế ấ ố
+,u c u : ầ Jn c +$o t$i 4i # 9$i t : D 5 +$ các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In @*% , !A% : ứ ệ ở ậ ố ệ ụ ế
1. T<n! toán các D 4i # c n t!i t +$ 4 : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + L# t + t t t!áng ;2N ố ệ á ế ậ ị ả ế ệ ụ ấ ậ ư
2. N : 8 ng :!*n 9 + t 4i # ,c/ng c " ng c t!áng ;2N ậ ả ổ ậ ệ ụ ụ ụ
3. C!i D N! t 5E c!#ng t!áng ;2N ổ ậ
-. C!i D cái TK 152 ,153 t!áng ;2N ổ
5. ! 1X các @ n! 5!o n :! n án! ng!i : + n! :, L# t + t t t1In @ c t! !i n các D n! t 5E c! ng t n$o t1ong ỉ ị ả ả ệ ụ ậ ấ ậ ư ượ ể ệ ở ổ ậ ứ ừ
!Gn! t! c 5 toán NKT ứ ế
Tài 3i u 4 sung ệ ổ :
& /ng t% T VV t<n! giá + n + t t L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c ,L# t t1 c. ố ậ ư ấ ươ ậ ướ ấ ướ
& /ng t% T V V 5!/ng D " ng các N! t 5E c!#%In "Ong. ử ụ ậ
Bài % : Doan! ng!i : TP 5 toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In,t<n! t!# CTCT ệ ế o ươ ườ ế
t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . T!áng 52N cB các t$i 4i # Da#: ( H n + t<n! 1.000 @ ng) ươ ấ ừ ệ ơ ị o
A. S d ngà/ 10-0N c a ! t s tài 2h* n nh sau: ố ư ủ ộ ố ả ư
1. T$i 5!o n 331: D cB:1--.500 . T1ong @B: ả ư
& /ng t% 0 " cB 152.000 ư
& /ng t% 8 " cB: 23.500 ư
& /ng t% " n : 35.000 ư ợ
2. T$i 5!o n 152 " n : 135.000 ả ư ợ
3. T$i 5!o n 151 " n 25.000.( Poá @ n CTCT D 002015 ng$% 2;2- c a c/ng t% 8: giá c! a cB t!# ả ư ợ ơ ố ủ ư ế
CTCT 4$ 25.000, t!# CTCT 10R) ế
B. 'ác nghi ( 1 (hát sinh tháng -0N ệ ụ
1. Ng$% 325: N! : 5!o ng#%In + t 4i # m#a c a c/ng t% 0 t!Ko Poá @ n CTCT D 00135- ng$% 225: giá c! a ậ ậ ệ ủ ơ ố ư
cB t!# CTCT 4$ 35.000, t!# CTCT 10R ('!i # n! : 5!o D NK0125) ế ế ế ậ ố
2.Ng$% 525: n! : 5!o NVN m#a c a c/ng t% 8 t!Ko Poá @ n CTCT D 002015 ng$% 2;2- @A n! n t t!áng ậ ủ ơ ố ậ ừ
t1 c('!i # n! : 5!o D NK0225) ướ ế ậ ố
3.Ng$% 325 n! : 5!o NVN m#a c a @ n + T t!Ko Poá @ n CTCT D 00512- ng$% 2>2- : giá c! a t!# 4$ 50.000, ậ ủ ơ ị ơ ố ư ế
t!# CTCT 10R ('!i # n! : 5!o D NK0325) ế ế ậ ố
-. Ng$% 1025: n! : 5!o NVN m#a c# c/ng t% 0 t!Ko Poá @ n CTCT D 0013.3 ng$% .25 : giá c! a cB t!# 4$ ậ ả ơ ố ư ế
-0.000, t!# CTCT 10R ('!i # n! : 5!o D NK0-25) ế ế ậ ố
5. Ng$% 1225: Ci % 9áo N D 2.> c a NP t!an! toán c!o @ n + T ti n !$ng c a Poá @ n CTCT D 00512- ng$% ấ ợ ố ủ ơ ị ề ủ ơ ố
2>2- Da# 5!i t1 c!i t 5! # t!an! toán 1R t1In D ti n t!an! toán. ừ ế ấ ố ề
;.Ng$% 1525: N! : 5!o ng#%In + t 4i # m#a c a c/ng t% t!Ko Poá @ n CTCT D 005233 ng$% 1525 : giá ậ ậ ệ ủ ơ ố
m#a c! a t!# CTCT 4$ 120.000, t!# CTCT 10R ('!i # n! : 5!o D NK0525) ư ế ế ế ậ ố
3. Ng$% 1.25: N! n " c c/ng +Jn c a c/ng t% c! : t!# n @ ng! c a "oan! ng!i : gi m giá 10R t1 ậ ượ ủ ấ ậ ề ị ủ ệ ả ị
giá D !$ng m#a ng$%1525 "o 5!/ng @)ng ,#% các!. (T<n! t!Ko giá t!an! toán) ố
.. Ng$% 2025: Ci % 9áo N D 2>0 c a NP t!an! toán t1 c/ng t% 0: 100.000; c/ng t% 8: 23.500. ấ ợ ố ủ ả
>. Ng$% 2.25: Poá @ n CTCT D 00203. ng$% 2.25, m#a ng#%In + t 4i # c a c/ng t% 8. T ng giá t!an! toán 4$ 53.200. ơ ố ậ ệ ủ ổ
T1ong @B t!# CTCT 10R. ế
10. T ng ! : các :!i # L# t 5!o ng#%In + t 4i # t1ong t!áng t!Ko giá t! c t : ổ ợ ế ấ ậ ệ ự ế
& DOng c!o D n L# t D n :! m: 135.000 ả ấ ả ẩ
& DOng c!o 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng: 12.500 ộ ậ ả ưở
& DOng c!o 9 :! n 9án !$ng: 3.000 ộ ậ
& DOng c!o 9 :! n YNDN: ..500 ộ ậ
& DOng @ gB: + n 4iIn "oan! "$i ! n + i @ n + 5!ác: -..000; P i @ ng 4iIn "oan! Lác @ n! t1 giá + n gB: 4$ 50.000 ể ố ạ ớ ơ ị ộ o ị ị ố
+,u c u: ầ
1. H n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t!áng 52N. ị ả ế ệ ụ ế
2. C!i D c!i ti t t!an! toán + i ng i 9án. ổ ế ớ ườ
3. C!i D n! t 5E c! ng t D 5 t!áng 52N. ổ ậ ứ ừ ố
Bài - : Doanh nghi p /6 . > tháng A/N có các tài li u sau đ%0 ( đ n # t8nh 1000đ) ệ ệ ơ ị
1. S d đ u tháng c a ! t s TK ố ư ầ ủ ộ ố
&TK 151 : 20.000 ( V t t m#a c a t% T!$n! Nong, @A t1 ti n ) ậ ư ủ ả ề
& TK 152 : 150.000
T1ong @B :
&V t 4i # c!<n! : 100.000 ậ ệ
& V t 4i # :! : 50.000 ậ ệ ụ
:. 'ác ch ng t 1 nh ( >?@t 1 t t nh n đ c t)*ng tháng ứ ừ ề ậ ậ ư ậ ượ
& PBa @ n CTCT D 12 ng$% 12; c a /ng t% 0n Ciang g i @ n + D V t 4i # 9án c!o /ng t% : ơ ố ủ ử ế ề ố ậ ệ
S T1 giá V t 4i # c!<n! : 120.000 ị ậ ệ
S T1 giá + t 4i # :! : 30.000 ị ậ ệ ụ
S T!# CTCT 10R : 15.000 ế
S T1 giá t!an! toán : 1;5.000 ị
( 1)& ! ng t D 2 ng$% 32; : N! : 5!o D + t t c a /ng t% T!$n! Nong t!áng t1 c @A t1 ti n , t1 giá : 20.000 ứ ừ ố ậ ố ậ ư ủ ướ ả ề ị
(2)& ! ng t D 3 ng$% -2; : '!i # n! : 5!o D + t 4i # m#a c a /ng t% 0n Ciang t!Ko !Ba @ n D 12 ng$% ứ ừ ố ế ậ ố ậ ệ ủ ơ ố
12; +$ 9iIn 9 n 5i m ng!i m + t t D 5 ng$% -2; : ả ể ệ ậ ư ố
S T1 giá + t 4i # n! : 5!o : 1->.000 ị ậ ệ ậ
T1ong @B : V t 4i # c!<n! : 12>.000 ậ ệ
V t 4i # :! : 20.000 ậ ệ ụ
S T1 giá + t 4iI# t!i # c! a 1X ng#%In n!*n : 1.000 ị ậ ế ư
(3)& ! ng t D 3 ng$% -2; '!i # c!i ti n m t t1 ti n c!i :!< + n c!#% n D VN c a T% 0n giang : ứ ừ ố ế ề ặ ả ề ậ ể ố ủ
S S ti n : ..000 ố ề
S T!# CTCT 10R : .00 ế
S T ng D ti n t!an! toán : ...00 ổ ố ề
(-)& ! ng t D > ng$% 102; '!i # n! : 5!o D + t 4i # m#a c a c/ng t% T!an! T*m , 5Tm !Ba @ n D 11 ứ ừ ố ế ậ ố ậ ệ ủ ơ ố
+$ 9iIn 9 n 5i m ng!i m D 13 cOng ng$% : ả ể ệ ố
S T1 giá + t 4i # c!<n! : 30.000 ị ậ ệ
S T1 giá + t 4i # :! : 20.000 ị ậ ệ ụ
S T!# CTCT 10 R >.000 ế
S T1 giá t!an! toán : >>.000 ị
(5)& ! ng t D 1; ng$% 102; : gi % 9áo n c a ng*n !$ng + t1 c!o t% V n t i Po$ng ?ai + ti n c!i :!< + n ứ ừ ố ấ ợ ủ ề ả ậ ả ề ề ậ
c!#% n D + t 4i # m#a c a t% T!an! t*m 11.000 ( T1ong @B t!# CTCT 10 R ) ể ố ậ ệ ủ ế
(;)&! ng t D 13ng$% 122;, '!i # L# t 5!o VN "Ong c!o D n L# t S' ứ ừ ố ế ấ ả ấ
T1 giá : 50.000 ị
(3)& ! ng t D 1. ng$% 1.2;, '!i # L# t 5!o VN :! "Ong c!o D n L# t S' ứ ừ ố ế ấ ụ ả ấ
T1 giá : 20.000 ị
(.)& ! ng t D 20 , ng$% 1>2 ; , '!i # n! : 5!o VN :! m#a c a /ng t% T!iIn Nong t!Ko !Ba @ n D 25 cOng ng$% ứ ừ ố ế ậ ụ ủ ơ ố
S T1 giá : 30.000 ị
S T!# CTCT 10 R : 3.000 ế
S T1 giá t!an! toán : 33.000 ị
(>)& ! ng t D 22, ng$% 2-2;, :!i # L# t 5!o VN : ứ ừ ố ế ấ
S DOng c!o D n L# t S', T1 giá : -0.000 ả ấ ị
S DOng c!o c/ng tác ,# n 4E : 15.000 ả
(10)&! ng t D 25, ng$% 302;, 8iIn 9 n 5i m 5I V t t ,:!át !i n tGn! t1 ng VT : ứ ừ ố ả ể ậ ư ệ ạ
S T!i # VN, t1 giá : 1.500 ế ị
S T! a VN', t1 giá .00 ừ ị
VT t! a, t!i # c! a Lác @ n! 1X ng#%In n!*n ừ ế ư ị
+,u c u : ầ
Jn c +$o các c! ng t @A c!o, g!i NK c!#ng +$ g!i D cái TK 152 t!Ko !Gn! t! c 5 toán NK c!#ng , ứ ứ ừ ổ ứ ế
9i t 1 ng /ng t% á: " ng 5 toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ t<n! t!# CTCT ế ằ ụ ế o ươ ườ ế
t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ươ ấ ừ
Bài $ :C'ng t0 c ph n Thanh T%1 tháng A/N có tài li u sau đ%0 ( đ n # t8nh 1000 đ ng ): ổ ầ ệ ơ ị ồ
10 S d đ u tháng c a TK 1-# : $&.&&& ố ư ầ ủ
T1ong @B : No i c/ng c , " ng c :!*n 9 1 4 n : 25.000 ạ ụ ụ ụ ổ á
No i c/ng c , " ng c :!*n 9 2 4 n : 35.000 ạ ụ ụ ụ ổ á
:0 các ch ng t nh n đ c t)*ng tháng ứ ừ ậ ượ
(1) c! ng t D -, ng$% 22; : '!i # n! : 5!o , D 4o i :!*n 9 1 4 nc a /ng t% TNPP Po$ng ?ai 5Tm t!Ko !Ba ứ ừ ố ế ậ ạ ổ á ủ
@ n CTCT D 12, ng$% 12; ơ ố
& T1 giá , D : -0.000 ị
& T!# CTCT 10R : -.000 ế
& T1 giá t!an! toán : --.000 ị
(2)! ngt D ;,ng$%32;,'!i #L# t5!o,D4o i:!*n9 14 nD " ng ứ ừ ố ế ấ ạ ổ á ử ụ
S 9 :! n D n L# t ,T1 giá : 20.000 ở ộ ậ ả ấ ị
S 9 :! n +Jn :!=ng, T1 giá :10.000 ở ộ ậ ị
(3 ) c! ng t D 10, ng$% 112; , :!i # L# t 5!o ,D 4o i :!*n 9 2 4 n D " ng ứ ừ ố ế ấ ạ ổ á ử ụ
S 9 :! n D n L# t , T1 giá : 30.000 ở ộ ậ ả ấ ị
S 9 :!*n 9án !$ng , T1 giá : 10.000 ở ộ ị
S 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i :, T1 giá : ;.000 ở ộ ậ ả ệ ị
(-) c! ng t D 1., ng$% 1-2;, '!i # n! : 5!o D 12 ng$% 202; , n! : 5!o ,D m#a c a /ng t% ứ ừ ố ế ậ ố ậ ủ
T! ng ? i t ng ! : '! ng NiIn, t!Ko !Ba @ n CTCT D 25, ng$% 1;2; ươ ạ ổ ợ ươ ơ ố
S T1 giá , D 4o i :!*n 9 1 4 n : 12.000 ị ạ ổ á
S T1 giá , D 4o i :!*n 9 2 4 n : 25.000 ị ạ ổ á
S T!# CTCT 10 R : 3.300 ế
S T1 giá t!an! toán :-0.300 ị
(5) ! ng t D 20, ng$% 1.2;, '!i # L# t 5!o ,D D " ng 9 :! n D n L# t : ứ ừ ố ế ấ ử ụ ở ộ ậ ả ấ
S No i :!*n 9 14 n, t1 giá : >.000 ạ ổ á ị
S No i :!*n 9 2 4 n, t1 giá : 12.000 ạ ổ á ị
(;) c! ng t D 31, ng$% 302;, 8iIn 9 n 5i m 5I c# i t!áng, :!át !i n tGn! !Gn! t! a, t!i # , ứ ừ ố ả ể ố ệ ừ ế
D c! a 1X ng#%In n!*n : ư
S T!i # , D 4o i :!*n 9 2 4 n, t1 giá : 1.000 ế ạ ổ á ị
S T! a , D 4o i :!*n 9 1 4 n , t1 giá : 1.-00 ừ ạ ổ á ị
+,u c u : ầ
12 H n! 5!o n 5 toán các c! ng t t1In, 9i t 1 ng c/ng t% t<n! t!# t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ị ả ế ứ ừ ế ằ ế ươ ấ ừ
22 C!i D NK c!#ng ổ
'H NG :: K TOÁN TÀI S N ' A NH 8À 'Á' KHO N A B T DÀI H N ƯƠ Ế Ả Ố Ị Ả Ầ Ư Ạ
Bài 1: T(8ch tài li u 2 toán tháng 7 n;1 N c a C'ng t0 Hoàng 1ai nh sau: ệ ế ủ ư (Đ n # t8nh: 1000 đ ng)3 ơ ị ồ
1. 8iIn 9 n giao n! n TSH D 10 ng$% .23. 8 :! n FD8 9$n giao m t n!$ L ng c!o :!*n L ng D n L# t ả ậ ố ộ ậ ộ ưở ưở ả ấ
c!<n! D 1, giá c/ng t1Gn! !o$n t!$n! @ c "#% t 4$ 12.000.000, L*% " ng 9 ng ng# n + n 5! # !ao c 9 n ố ượ ệ ự ằ o ố ấ ơ ả
(8 :! n FD8 g!i c!#ng D + i 9In SFKD), t! i gian D " ng ! # <c! 10 nJm.. ộ ậ ổ ớ ờ ử ụ ü
2. 8iIn 9 n giao n! n TSH D 11 ng$% 1223 9$n giao m t D má% mBc t!i t 9 c!#%In "Ong c!o :!*n L ng D n ả ậ ố ộ ố ế ị ưở ả
L# t c!<n! D 2. KTm t!Ko các c! ng t t$i 4i # 5 toán Da#: ấ ố ứ ừ ệ ế
& Poá @ n CTCT D -5 ng$% ng$% 1023 c a /ng t% P: ơ ố ủ
S Ciá m#a c! a cB t!# CTCT ư ế : 300.000
S T!# CTCT (10R) ế : 30.000
S T ng giá t!an! toán ổ : 330.000
& Poá @ n CTCT D 105 ng$% 1023 c a /ng t% V n t i T + +i c + n c!#% n má% mBc t!i t 9 c!#%In "Ong. ơ ố ủ ậ ả ề ệ ậ ể ế ị
S Ciá c! a cB t!# CTCT: -.000 ư ế
S T!# CTCT ế : -00
S T ng giá t!an! toán ổ : -.-00
& '!i # c!i ti n m t D 25 ng$% 1123 c!i ti n + n c!#% n c!o /ng t% + n t i T D ti n -.-00. ế ề ặ ố ề ậ ể ậ ả ố ề
& H n Lin +a% D 20 ng$% 1223 (5Tm t!Ko 5! c +a% ti n D 30 ng$% 1223) +a% "$i ! n ng*n !$ng @ t!an! ơ ố ế ướ ề ố ạ ể
toán c!o /ng t% P D ti n 330.000. ố ề
& T$i D n " 5i n D " ng 10 nJm . ả ự ế ử ụ
3. 8iIn 9 n giao n! n TSH D 12 ng$% 1323. 8$n giao m t t!i t 9 @ ng 4 c c!o :!*n L ng D n L# t c!<n! D 1, ả ậ ố ộ ế ị ộ ự ưở ả ấ ố
5Tm t!Ko các c! ng t 5 toán Da#: ứ ừ ế
& Poá @ n D 120 ng$% 1523 (KTm t!Ko ! : @ ng ngo i t! ng), n! : 5! # t!i t 9 @ ng 4 c c a /ng t% ZS (? ). ơ ố ợ o ạ ươ ậ ẩ ế ị ộ ự ủ ỹ
S Ciá m#a (7'): 30.000 USD
S T!# n! : 5! # : 10R ế ậ ẩ
! a t!an! toán ti n, t giá giao " c! 9Gn! ,#*n t1In t! t1 ng ngo i t 4iIn ng*n !$ng, "o ng*n !$ng Vi t Nam ư ề ỷ ị ị ườ ạ ệ ệ
c/ng 9 4$ : 15.;002USD. ố
& Poá @ n CTCT D -3 ng$% 1;23 t!#I /ng t% + n t i T, + n c!#% n t!i t 9 t1In + "oan! ng!i :: ơ ố ậ ả ậ ể ế ị ề ệ
S c :!< + n c!#% n c! a cB t!# CTCT 4$ 1-.000; ướ ậ ể ư ế
S T!# CTCT: 1.-00 ế
T ng D ti n t!an! toán: 15.-00 ổ ố ề
/ng t% @A t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng (8áo n D 15 ng$% 1;23). ả ằ ề ử ợ ố
& Poá @ n CTCT D -. ng$% 1323 t!# /ng t% 4 : má% W 4 : @ t, c! % t! t!i t 9 t1In: ơ ố ế ắ ắ ặ ạ ử ế ị
SCiá 4 : @ t t!i t 9 c! a cB t!# CTCT: 2..000 ắ ặ ế ị ư ế
S T!# CTCT ế : 2..00
S T ng giá t!an! toán ổ : 30..00
& /ng t% @A t1 9 ng ti n m t ('!i # c!i D 50 ng$% 1323 D ti n 30..00). ả ằ ề ặ ế ố ố ề
& T!i t 9 @ ng 4 c t1In @ c @ # t 9 ng Y# @ # t :!át t1i n, t! i gian D " ng 10 nJm. ế ị ộ ự ượ á ư ằ ỹ á ư ể ờ ử ụ
-. 8iIn 9 n giao n! n TSH D 13 ng$% 2023 9$n giao m t t!i t 9 @o 4 ng "Ong c!o 9 :! n ,# n 4E c a ả ậ ố ộ ế ị ườ ộ ậ ả ủ
/ng t%, "o c : t1In @i # c!#% n, ng#%In giá >;0.000, @A 5! # !ao 2-0.000 t! i gian D " ng . nJm. ấ ề ể ấ ờ ử ụ
5.T!Ko ,#% t @ n! D 3; ng$% 1; 23 c a giám @ c m t 9 t @ ng D n @ # t c!#% n @ i t!$n! t$i D n c! D ế ị ố ủ ố ộ ấ ộ ả á ư ể ổ ả ủ ở
! # ng#%In giá 120.000, @A 5! # !ao 20.000;t$i D n n$% cB t! i gian D " ng . nJm. ü ấ ả ờ ử ụ
;./ng t% m#a 1 t!i t 9 D n L# t "Ong c!o !o t @ ng4iIn "oan! " i !Gn! t! c ! : @ ng ! : tác ế ị ả ấ ạ ộ ướ ứ ợ o ợ
5in! "oan! @ t :!*n L ngc!<n! D 1( PHgtgt D 1>5 ng$% 2023 giá c!#a cB t!# gt 500.000, t! gtgt 25.000). ặ ở ưở ố ố ế ế
3.T!Ko t!o t!# n gi a !ai 9In c/ng t% 9án 4 i m t c a !$ng t!#I 4 i c a !$ng n$% t1ong 2 nJm n a t!Ko ả ậ ü ạ ộ ử ạ ử ü
t!o t!# n t!#I t$i c!<n! c!o c/ng t% Nam P 7.Ng$% 2.25 @A !o$n t!$n! t! t c m#a 9án +$ t!#I 4 i. ả ậ ả ủ ụ ạ
K toán n! n @ c các t$i 4i # cB 4iIn ,#an t i giao " c! n$% n! Da# : ế ậ ượ ệ ớ ị ư
&PHgtgt D 1-5 ng$% 2325, giá 9án TSH 2-0.000, t!# gtgt 2-.000. ố ế
&P : @ ng t!#I TSH D 121 ng$% 2325 (t!Ko t!o t!# n t!#I t$i c!<n! t!=i gian t!#I 2 nJm). ợ o ố ả ậ
Ciá TSH c!o t!#I 4 i Lác @ n! t!Ko giá t!o t!# n 5!i 9án 4 i t$i D n. ạ ị ả ậ ạ ả
)*u c u: ầ
1. T<n! toán +$ 4 : @ n! 5!o n các ng!i : + 5in! t t!áng 32N. ậ ị ả ệ ụ ế
2. C!i D n! t 5E c!#ng các ng!i : + t1In. ổ ậ ệ ụ
8i t 1 ng /ng t% Po$ng ?ai n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , các TSH tJng gi D giá t1 t!an! 4E " t<n! ế ằ ộ ế ươ ấ ừ ả ử ị ự
t!# ! i 5!i t!an! 4E 9 ng 0. o ằ
Bài :: C'ng t0 Hoàng ?ai> t(ong tháng 7 n;1 N có t-nh h-nh gi 1 #à 2h u hao T/CĐ (Đ n # t8nh: 1000 đ ng)3 ả ấ ơ ị ồ
1.8iIn 9 n giao n! n TSH D 110 ng$% 1023. /ng t% n! ng 9án m t t!i t 9 D n L# t :!*n L ng D n ả ậ ố ượ ộ ế ị ả ấ ở ưở ả
L# t D 1 c!o /ng t% F: ấ ố
&Ng#%In giá 2.-00.000; HA 5! # !ao 1.200.000 5Tm t!Ko các c! ng t : ấ ứ ừ
& Poá @ n CTCT D 152 ng$% 1023: ơ ố
S Ciá 9án c! a cB t!# CTCT ư ế : 1.300.000
S T!# CTCT :! i n : ế ả ộ : 130.000
S T ng giá t!an! toán ổ : 1.-30.000
& Ci % 9áo cB c a Ng*n !$ng D 135 ng$% 1023 /ng t% F @A t!an! toán ti n m#a t!i t 9 D n L# t D ti n 1.-30.000. ấ ủ ố ề ế ị ả ấ ố ề
& '!i # c!i ti n m t D 3; ng$% .23 c!i ti n m t c!o +i c t*n t1ang D a c! a t1 c 5!i 9án t!i t 9 4$ : 20.000. ế ề ặ ố ề ặ ệ ử ü ướ ế ị
&T!i t 9 n$% cB t! i gian D " ng 4$ 10 nJm. ế ị ờ ử ụ
2.8iIn 9 n t!an! 4E TSH D 25 ng$% 1.23 t!an! 4E m t n!$ 4$m +i c c a /ng t%,t! i gian ! # <c! " t<n! 10 nJm. ả ố ộ ệ ủ ờ ü ự
& Ng#%In giá 5;0.000; HA 5! # !ao 520.000, 5Tm t!Ko các c! ng t : ấ ứ ừ
& '!i # t!# D -20 ng$% 1.23 t!# ti n m t 9án :! 4i # ;0.000. ế ố ề ặ ế ệ
& '!i # c!i D 220 ng$% 1.23 c!i ti n t!#I ngo$i t!an! 4E 12.000 ế ố ề
32T!Ko 9iIn 9 n 9$n giao D 30 nga6 1>23 c/ng t% gB: 1 t!i t 9 D n L# t @ang "Ong :!*n L ng c!<n! ả ố ế ị ả ấ ở ưở
D 1+$o c/ng t% 4iIn 5 t NC g!i D c a t$i D n -.0.000, @A 5! # !ao 1.0.000; g<a t!o t!# n @ n! giá 320.000. ố ế ổ ủ ả ấ ả ậ ấ
T! i gian D " ng 10 nJm. ờ ử ụ
-2. 8iIn 9 n @án! giá TSH c a P i @ ng 4iIn "oan! S 12 ng$% 2123, /ng t% gB: + n +$o c D 4iIn "oan! ả ủ ộ o ố ố ơ ở
M t!Ko !Gn! t! c t!$n! 4 : c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát m t D ứ ậ ơ ở o ể ộ ố TSH n! Da# ư
TIn TSH
N i ơ
Dử
" ng ụ
Ng#%In
giá
S @A ố
5! # !ao ấ
Ciá "o PHND
@án! giá
T! i gian D ờ ử
" ng ụ
1.N!$ L ng ưở 'F 2 -.0.000 2-0.000 2;0.000 10 nJm
2.Y#% n D " ng ề ử ụ
@ t ấ
'F 2 2.-00.000 1.100.000 1.500.000 20 nJm
3.N!$ 9án !$ng 8'8P ;00.000 -00.000 -00.000 10 nJm
-.T!i t 9 @o 4 ng ế ị ườ YNDN 120.000 ;0.000 50.000 . nJm
52. 8iIn 9 n 5i m 5I TSH D 25 ng$% 3023 :!át !i n t!i # m t t!i t 9 +Jn :!=ng /ng t% c! a 1X ng#%In ả ể ố ệ ế ộ ế ị ở ư
n!*n @ang c! L 4E, ng#%In giá : 1.0.000 @A 5! # !ao .0.000. T! i gian D " ng 10 nJm. ờ ử ấ ờ ử ụ
;2 Y#% t @ n! D 05 ng$% 3123 c a Ciám @ c /ng t% c!#% n m t t!i t 9 @o 4 ng 9 :! n 9án !$ng t!$n! D ế ị ố ủ ố ể ộ ế ị ườ ở ộ ậ
ng#%In giá ..;-0, @A 5! # !ao 3200, t! i gian D " ng ; nJm. ấ ờ ử ụ
32 T1<c! 9 ng t<n! +$ :!*n 9 5! # !ao TSH t!áng 32N. ả ổ ấ
S 5! # !ao to$n c/ng t% @A t1<c! t!áng 3 : 250.000; t1ong @B : ố ấ
&K! # !ao c a :!*n L ng c!<n! D 1: >5.000. ấ ủ ưở ố
&K! # !ao c a :!*n L ng c!<n! D 2: .5.000. ấ ủ ưở ố
&K! # !ao c a 9 :! n 9án !$ng 20.000. ấ ủ ộ ậ
&K! # !ao t<n! c a các 9 :! n ,# n 4E c/ng t% 50.000. ấ ủ ộ ậ ả
+,u c u : ầ
1. Jn c +$o t$i 4i # t1In +$ các t$i 4i # 9$i t :1+$ 2 TSH t i /ng t% Po$ng ?ai !A% 4 : 8 ng t<n! +$ ứ ệ ệ ở ậ ạ ậ ả
:!*n 9 5! # !ao t!áng - nJm N. ổ ấ
2. N : @ n! 5!o n +$ g!i +$o N! t 5E c!#ng. ậ ị ả ậ
Cho bi t: ế &/ng t% á: " ng :! ng :!á: 5! # !ao @ ng t! ng (t!Ko nJm D " ng) n : t!# CTCT t!Ko ụ ươ ấ ườ á ử ụ ộ ế
:! ng :!á: 5! # t1 . ươ ấ ừ
& Ciá t1 t!an! 4E c t<n! 5!/ng cB. ị ướ
& Ci t!i t /ng t% t<n! 5! # !ao TSH c!o t$i D n tJng gi m t!Ko ng#%In t c t1=n t!áng. ả ế ấ ả ả ắ
Bài #: N'ng t( ng &u c "oanh TĐ> n p thu TT th<o ph ng pháp 2h u t( 3 Tháng B/N có tài li u ườ ố ộ ế ươ ấ ừ ệ
2 toán li*n &uan đ n T/CĐ (đ n # t8nh: 13000 đ ng)3 ế ế ơ ị ồ
1. 8iIn 9 n giao n! n TSH D -5 ng$% 102- 8$n giao m t + n c*% 4*# nJm c!o @ i t1 ng t1 t, "o 9 :! n ả ậ ố ộ ườ ộ o o ộ ậ
t1 ng m i t!# c 9 FD8 9$n giao (8 :! n FD8 g!i c!#ng D ) giá t1 t! c t c a + n c*% 4$ 1.200.000, o ớ ộ ộ ộ ậ ổ ị ự ế ủ ườ
t! i gian D " ng 4$ 10 nJm. V n c*% @ c @ # t 9 ng ,# @ # t :!át t1i n. ờ ử ụ ườ ượ á ư ằ ỹ á ư ể
2. 8iIn 9 n giao n! n TSH D -; ng$% 152- N/ng t1 ng 9$n giao m t D 9= D a c!o @ i c!Jn n#/i D 1, 5Tm t!Ko ả ậ ố ườ ộ ố ü ộ ố
các c! ng t 4iIn ,#an: ứ ừ
S Ciá m#a c! a cB t!# CTCT ư ế : 2.-00.000
S T!# CTCT (5R) ế : 120.000
S T ng giá t!an! toán ổ : 2.520.000
& !i :!< + n c!#% n c!Jm DBc t1In @ ng @i t1 9 ng ti n m t >.;00 (t!Ko :!i # c!i D 323 ng$% 1-2-). ậ ể ườ ả ằ ề ặ ế ố
& Ci % 9áo n c a Ng*n !$ng D 1- ng$% 1.2- D ti n 2.520.000 t!an! toán ti n c!o T1#ng t*m gi ng VC. ấ ợ ủ ố ố ề ề ố
H$n 9= D a @ c @ # t 9 ng ng# n + n 5! # !ao c 9 n. T! i gian D " ng . nJm. ü ượ á ư ằ o ố ấ ơ ả ờ ử ụ
3.8iIn 9 n giao n! n TSH D -3 ng$% 202- c!#% n m t D 4 n n#/i 4 n n#/i 9Qo t!$n! 4 n Din! D n c!o ả ậ ố ể ộ ố ợ ớ ợ ả
@ i c!Jn n#/i D 2, t ng giá t!$n! t! c t 4$ 1.0.000, t! i gian D " ng 4$ 5 nJm. ộ ố ổ ự ế ờ ử ụ
-. 8iIn 9 n giao n! n TSH D -. ng$% 232- 9$n giao má% 5Qo ?TW c!o @ i t1 ng t1 t, 5Tm t!Ko các c! ng t Da# @*%: ả ậ ố ộ o o ứ ừ
& Poá @ n CTCT D 13- ng$% 222-, m#a c a /ng t% 8. ơ ố ủ
S Ciá m#a c! a cB t!# CTCT ư ế : 350.000
S T!# CTCT :! i n : ế ả ộ : 35.000
S T ng giá t!an! toán ổ : 3.5.000
& '!i # c!i D 223 ng$% 222-, c!i ti n m t: 10.000 t1 ti n + n c!#% n, c! % t! má% 5Qo; t! i gian D " ng 10 nJm. ế ố ề ặ ả ề ậ ể ạ ử ờ ử ụ
& H n Lin +a% ti n D 1-2 ng$% 252- (5Tm t!Ko 5! c +a% ti n D 512 ng$% 2-2-) +a% "$i ! n ng*n !$ng ơ ề ố ế ướ ề ố ạ
@ t!an! toán ti n m#a má% c!o /ng t% 8 D ti n 3;0.000; t! i gian D " ng 10 nJm. ể ề ố ề ờ ử ụ
5.8iIn 9 n t!an! 4E TSH D 15 ng$% 252- t!an! 4E m t n!$ 4$m +i c c a N/ng t1 ng: ng#%In giá .;-.000 ả ố ộ ệ ủ ườ
@A 5! # !ao .-0.000. KTm t!Ko các c! ng t : ấ ứ ừ
& '!i # n! : 5!o :! 4i # t!# ! i: 3;.000 ế ậ ế ệ o
& '!i # c!i ti n t!an! 4E: ;.000 ế ề
& T! i gian D " ng 12 nJm. ờ ử ụ
;. 8iIn 9 n t!an! 4E TSH D 1; ng$% 232-, t! i 4o i m t D 4 n Din! D n c!#% n Dang n#/i 4 n n#/i 9Qo: ả ố ả ạ ộ ố ợ ả ể ớ
& Ng#%In giá 150.000 @A 5! # !ao @ ấ ủ
& Ciá t1 cB t! t!# ! i: 15.000 ị ể o
3. 8iIn 9 n giao n! n TSH D 13 ng$% 2>2-. ?#a m t / t/ c!o +Jn :!=ng Y# n 4E " án t1 ng "*# n#/i t m. ả ậ ố ộ ả ự o ằ
Ciá m#a >00.000 t!# CTCT >0.000, c!i :!< 4 : @ t c! % t! 10.000 @A t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ế ắ ặ ạ ử ả ằ ề ử
T$i D n n$% @ # t 9 ng ng# n 5in! :!< " 5i n D " ng . nJm. ả á ư ằ o ự ế ử ụ
.. 8 ng t<n! +$ :!*n 9 5! # !ao t!áng 32N. ả ổ ấ
T ng D 5! # !ao :! i t1<c! t1ong t!áng: 500.000 ổ ố ấ ả T1ong @B:
& K! # !ao c a @ i t1 ng t1 t D 1: ấ ủ ộ o o ố 500.000
& K! # !ao c a @ i t1 ng t1 t D 2: ấ ủ ộ o o ố 50.000
& K! # !ao c a @ i !Jn n#/i D 1: 150.000 ấ ủ ộ ố
& K! # !ao c a @ i !Jn n#/i D 2: 120.000 ấ ủ ộ ố
& K! # !ao c a 9 :! n 9án !$ng: 30.000 ấ ủ ộ ậ
& K! # !ao c a 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i :: 100.000 ấ ủ ộ ậ ả ệ
+,u c u: ầ
1. Jn c +$o t$i 4i # t1In !A% t<n! toán, 4 : các @ n! 5!o n 5 toán. ứ ệ ậ ị ả ế
2. C!i D N! t 5E c!#ng +$ N! t 5E c! ng t D > t!áng -2N ổ ậ ậ ứ ừ ố
3. N : 9 ng t<n! +$ :!*n 9 5! # !ao t!áng -2N( gi t!i t t1ong t!áng 32N t i n/ng t1 ng n$% 5!/ng tJng , ậ ả ổ ấ ả ế ạ ườ
gi m TSH& n/ng t1 ng t<n! 5! # !ao TSH t!Ko YH 20;220032YH & 8T ng$% 1221222003) ả ườ ấ
Bài %: C'ng t0 4h ng Đ'ng n p thu TT th<o ph ng pháp 2h u t( t(ong tháng B/N có t-nh h-nh # T/CĐ sau ươ ộ ế ươ ấ ừ ề
đ%0 (ĐVT: 13000)3
1. ?#a m t t!i t 9 D n L# t c a c/ng t% F, D ti n g!i t1In !oá @ n CTCT D 12- ng$% 022- 4$ 1100.000 ộ ế ị ả ấ ủ ố ề ơ ố
( t1ong @B t!# CTCT :! i n : 4$ 100.000), c! a t1 ti n. '!i # c!i D/ 3-5 ng$% 022- c!i ti n + n c!#% n ế ả ộ ư ả ề ế ề ậ ể
4 : @ t t!i t 9 n$% 4$ 5000. T!i t 9 @A 9$n giao c!o :!*n L ng D n L# t D 1( 9iIn 9 n giao n! n D 200 ắ ặ ế ị ế ị ưở ả ấ ố ả ậ ố
ng$% 032- T$i D n @ c @ # t 9 ng ng# n + n L*% " ng c 9 n 50R, ng# n + n 5! # !ao c 9 n 50R). ả ượ á ư ằ o ố ự ơ ả o ố ấ ơ ả
2. ?#a / t/ "Ong @ @ a @Bn /ng n!*n +iIn @i 4$m +i c (5!/ng 4 % ti n), D ti n g!i t1In !oá @ n CTCT ể ư ệ ấ ề ố ề ơ
D 2;3 ng$% ;2- 4$ 550.000(t1ong @B t!# CTCT 4$ 50.000), @A t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng,:!i # c!i ố ế ằ ề ử ế
D 355 ng$% ;2- c!i + n c!#% n 4$ 500 +$ t!# t1 c 9 20.000. U t/ n$% @ c @ # t 9 ng ,# :!)c 4 i c a c/ng t%. ố ậ ể ế ướ ạ ượ á ư ằ ỹ ợ ủ
3. ?#a t!i t 9 9án !$ng c!o c/ng t% t!Ko PHCT D -00 ng$% 102-, giá g!i t1In !oá @ n CTCT 4$ 330.000, ế ị ố ơ
t1ong @B t!# CTCT 4$ 30.000 @A t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng, c!i :!< + n c!#% n 4 : @ t, c! % t! 2>.200. ế ả ằ ề ử ậ ể ắ ặ ạ ử
HA t1 9 ng ti n t m ng. U t/ n$% @ c @ # t ng# n + n 5! # !ao c 9 n. ả ằ ề ạ ứ ượ á ư o ố ấ ơ ả
-. N! n m t t!i t 9 D n L# t c a c/ng t% N gB: + n t!Ko !Gn! t! c 4iIn 5 t 5in! "oan!, giá t1 t$i D n ! i @ ng ậ ộ ế ị ả ấ ủ ố ứ ế ị ả ộ o
@án! giá 4$ ;00.000( t!Ko 9iIn 9 n @án! giá D 210 ng$% 122-). ả ố
;. /ng t% n! ng 9án m t t!i t 9 D n L# t t!Ko 9iIn 9 n 9$n giao D 230 ng$% 1.2-). ượ ộ ế ị ả ấ ả ố
& Ng#%In giá: 1;00.000 @A 5! # !ao ;00.000 ấ
& PHCT D 25> ng$% 1.2-, Ciá 9án c! a cB t!# CTCT: .00.000 t!# CTCT :! i n : .0.000 ố ư ế ế ả ộ
& HA t!# 9 ng ti n g i ng*n !$ng, t!i t 9 n$% t1 c @*% @ # t 9 ng ng# n + n +a% "$i ! n ng*n !$ng. ằ ề ử ế ị ướ á ư ằ o ố ạ
3. Y#% t @ n! c a 8an giám @ c D 121 ng$% 202-, c!#% n m t t!i t 9 @ang "Ong :!*n L ng D n L# t ế ị ủ ố ố ể ộ ế ị ở ưở ả ấ
L# ng D: Ng#%In giá >.;00 @A 5! # !ao >.000. ố ấ
.. ?#a TSH :! c + c!o " án (ng# n 5in! :!<): giá m#a -0.000, t!# n! : 5! # :! i n : 50R c! a t1 ti n; ụ ụ ự o ế ậ ẩ ả ộ ư ả ề
T!# CTCT !$ng n! : 5! # :! i n : 10R, t!# t1 c 9 :! i n : 3.000; c!i :!< + n c!#% n 9 ng ti n m t 2.000. ế ậ ẩ ả ộ ế ướ ạ ả ộ ậ ể ằ ề ặ
TSH @ c @ # t 9 ng ng# n 5in! :!<( @A 9$n giao c!o @ n + D " ng t!Ko 9iIn 9 n giao n! n D 231 ng$% 212-). ượ á ư ằ o ơ ị ử ụ ả ậ ố
>. ?#a m t TSH 9 ng ng# n + n 5! # !ao c 9 n, t ng ti n t!an! toán t!Ko PHCT D 3-5 ng$% 252- 4$ ;;0.000 ộ ằ o ố ấ ơ ả ổ ề ố
t1ong @B t!# CTCT 4$ ;0.000, c! a t1 ti n ng i 9án. TSH n$% @ c D " ng @ D n L# t 2 4o i D n :! m 0 +$ 8; ế ư ả ề ườ ượ ử ụ ể ả ấ ạ ả ẩ
D n :! m 0 c! # t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , D n :! m 8 c! # t!# tiI# t! @ c 9i t. Doan! t!# t1ong ả ẩ ị ế ươ ấ ừ ả ẩ ị ế ụ ặ ệ
t!áng - c a D n :! m 0 4$ ;00.000 c a D n :! m 8 4$ -00.000; t!# CTCT @ # +$o 5!/ng @ c 5! # t1 ủ ả ẩ ủ ả ẩ ế á ượ ấ ừ
c! t<n! c!o m t t!áng. ỉ ộ
+,u c u : ầ 1.T<n! toán, 4 : @ n! 5!o n các ng!i : + t1In. ậ ị ả ệ ụ
2.C!i D n! t 5E c!#ng các ng!i : + t1In ổ ậ ệ ụ
C a @ n! các TSH tJng gi m t ng$% @ # t!áng, D " ng :! ng :!á: t<n! 5! # !ao t#% n t<n!. ỉ ị ả ừ á ử ụ ươ ấ ế
'h ng 8 : ươ K t*án ti n 3 ng 1à các 2h* n t)Cch th=* 3 ng ế ề ươ ả ươ
Bài 1: Tháng 01 n;1 N có các tài li u sau c a DN 6T s n 9u t (đ n # 1000 đ) ệ ủ ẩ ấ ơ ị
1. 8 ng t ng ! : ti n 4 ng :! i t1 t1ong t!áng c!o các @ n + Da# : ả ổ ợ ề ươ ả ả ơ ị
@ n + ơ ị ? c ứ
4 ng ươ
. 9 n ả
ác 5!o n ti n 4 ng ả ề ươ
N ng ươ
S.
:! m ẩ
N ng ươ
T. gian
N ng ươ
N.
:!Q:
'. c : ấ
T.n!iệ
m
... ng ộ
1. 'F
c!<n!
D 1 ố
S Tổ
SF Số
1
50.000 50.000 2.000 200 52.200
S Tổ
SF Số
2
;0.000 ;0.000 -.000 200 ;-.200
8ộ
:! n ậ
Y.4E
:L
10.000 12.000 300 12.300
2. 'F
c!<n!
D 2 ố
S tổ
DLD 1 ố
;2.000 ;-..00 1.000 100 ;5.>00
S t DL ổ
D 2 ố
--.000 -3..00 1.500 100 -5.-00
8ộ
:! n ậ
Y.4E
:L
1-.000 15.000 500 300 15..00
3.'F
:!ụ
S.c! a ü
S Tổ
S
15.000 15.000 1.000 100 1;.100
S
8 :! ộ ậ
n Y.4E
'F
3.000 3.000 300 300 3.;00
-. 'F
:!ụ
@i n ệ
STổ
SF
:!ụ
@i n ệ
10.000 10.000 100 10.100
S 8ộ
:! n ậ
Y.4E
2.000 2.000 200 300 2.500
5.
'!=ng
..000 ..000 2.000 10.000
P.c!<n
!
;.
'!=ng
K."oa
n!
12.000 15.000 500 15.500
3.
'!=ng
5ỹ
t!# t ậ
10.000 12.000 12.000
. .
'!=ng
5ế
toán
12.000 15.000 15.000
>. 8ộ
:! n ậ
8.!$ng
10.000 11.000 1.000 12.000
ng ộ 2-3
;00
>3 000 1- 000 2 000 352
;00
2. ác 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng (8PFP, 8PMT, K'H) "oan! ng!i : t1<c! t!Ko ,#% @ n! !i n !$n!. ả ươ ệ ị ệ
3. Doan! ng!i : t1<c! t1 c ti n 4 ng ng! :!Q: c!o c/ng n!*n D n L# t :!*n L ng c!<n! ệ ướ ề ươ ỉ ả ấ ưở
3R ti n 4 ng c!<n!. ề ươ
-. Ng$% 152 01 "oan! ng!i : 1)t ti n m t + ,#[ @ t1 4 ng 56 7 = 100.000 t!Ko :!i # t!# D 12- ệ ề ặ ề ể ả ươ ế ố
nga6 15 2 01.
5. Ng$% 1;201 "oan! ng!i : t1 4 ng 56 7 c!o c/ng n!*n +iIn D ti n 100.000 t!Ko :!i # c!i 150 ệ ả ươ ố ề ế
ng$% 1;2 01.
;. 8 ng 5! # t1 +$o ti n 4 ng c a NV: ti n @i n S n c t1ong t!áng 01 D ti n -.500. ả ấ ừ ề ươ ủ ề ệ ướ ố ề
3. 8PFP :! i c!i ! c/ng t% 8PFP c!o c/ng n!*n +iIn 3.000 t!Ko 9 ng 5I t!an! toán D 2 ng$% 312 01 ả ộ ả ố
.. ()t ti n m t t ng*n !$ng + ,#[ @ t1 4 ng 56 2 +$ t1 c : 8PFP t!Ko :!i # t!# 201 ng$% ề ặ ừ ề ể ả ươ ợ ấ ế
302 01 (t t<n! D ti n) ự ố ề
>. '!i # c!i ti n 120 ng$% 312 01 c!i 4 ng 56 2 +$ t1 c : 8PFP c!i ! ế ề ươ ợ ấ ộ
10. Doan! ng!i : c!#% n ti n n : 8PFP c!o c/ng t% 8PFP 5.000 t!Ko gi % 9áo n D -50 ng$% 312 01 . ệ ể ề ộ ấ ợ ố
MI# c #: á
1. T<n! toán +$ 4 : 9 ng :!*n 9 ti n 4 ng, t1<c! 8PFP t!áng 01 nJm N ậ ả ổ ề ươ
2. C!i D N! t 5E c!#ng các ng!i : + 5in! t t1In +$ D cái TK 33- t!áng 01 nJm N. ổ ậ ệ ụ ế ổ
T$i 4i # 9 D#ng : ệ ổ
& ác t D n L# t D 1 !ai :!*n L ng c!#%In D n L# t D n :! m 0 ổ ả ấ ố ở ưở ả ấ ả ẩ
& ác t D n L# t D 2 !ai :!*n L ng c!#%In D n L# t D n :! m 8 . ổ ả ấ ố ở ưở ả ấ ả ẩ
3.Jn c t$i 4i # @A c!o t1ong !A% 4 : các c! ng t g!i D cB 4iIn ,#an +$ g!i D cái t$i 5!o n 33- t! ng 01 nJm N. ứ ệ ậ ứ ừ ổ ổ ả ấ
Bài ::C'ng t0 9%0 " ng s C> có tài li u sau đ%0 tháng 01 n;1 N3(Đ n # t8nh: 13000đ)3 ự ố ệ ơ ị
1. 8 ng t!an! toán ti n 4 ng D 1 c!o @ i L*% " ng D 01; ti n 4 ng D n :! m :! i t1 c!o c/ng ả ề ươ ố ộ ự ố ề ươ ả ẩ ả ả
n!*n L*% " ng D :15.200; ti n 4 ng ng! :!Q: :! i t1 c!o c/ng n!*n1.500; ti n 4 ng t! i gian ự ố ề ươ ỉ ả ả ề ươ ờ
:! i t1 c!o n!*n +iIn ,# n 4E @ i 3.000. ả ả ả ộ
2. 8 ng t!an! toán ti n 4 ng D 2: c!o @ i L*% " ng D 02: ti n 4 ng D n :! m :! i t1 c!o c/ng n!*n ả ề ươ ố ộ ự ố ề ươ ả ẩ ả ả
L*% " ng 30. 000; ti n 4 ng ng! :!Q: :! i t1 c!o c/ng n!*n 2.000, ti n 4 ng t! i gian :! i t1 c!o n!*n ự ề ươ ỉ ả ả ề ươ ờ ả ả
+iIn ,# n 4E @ i 5.000. ả ộ
3. 8 ng t!an! toán ti n 4 ng D 3: ti n 4 ng D n :! m :! i t1 c!o c/ng n!*n L*% " ng 25.000, ti n 4 ng ả ề ươ ố ề ươ ả ẩ ả ả ự ề ươ
t! i gian :! i t1 c!o n!*n +iIn ,# n 4E @ i -.000. ờ ả ả ả ộ
-. 8 ng t!an! toán ti n 4 ng D -, ti n 4 ng :! i t1 c!o t !o$n t!i n c/ng t1Gn! 33.000. ả ề ươ ố ề ươ ả ả ổ ệ
5. 8 ng t!an! toán 4$m @Im, t!Im gi , ti n 4 ng t!Im gi :! i t1 c!o c/ng n!*n D n L# t: @ i L*% " ng ả ờ ề ươ ờ ả ả ả ấ ộ ự
D 2: 5.000, c!o @ i L*% " ng D 3 4$: ;.500 . ố ộ ự ố
;. 8 ng t!an! toán ti n 4 ng D 5, ti n 4 ng :! i t1 c!o các :!=ng 9an ,# n 4E c/ng t% 20.000. ả ề ươ ố ề ươ ả ả ả
3. 8 ng 5I t!an! toán 8PFP, c/ng t% @A t : ! : @ c n! Da#: 8PFP :! i t1 c!o c/ng n!*n L*% " ng ả ậ ợ ượ ư ả ả ự
2.500, c!o n!*n +iIn ,# n 4E c/ng t%: 1 500. ả
.. '!i # c!i ti n m t D : 235 ng$% 30 t!áng 01, Doan! ng!i : @A c!i ! c ,#an 8PFP D ti n 8PFP ế ề ặ ố ệ ộ ơ ố ề
:! i t!an! toán t1In ! c/ng t% 8PFP . ả ộ
>../ng t% t1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#i @ n! c a n!$ n c t<n! +$o c!i :!< 5in! "oan! +$ t!# ỷ ệ ị ủ ướ
c a ng i 4ao @ ng 9 ng các! 5! # t1 +$o 4 ng . ủ ườ ộ ằ ấ ừ ươ
10. Doan! ng!i : t1<c! t1 c ti n 4 ng ng! :!Q: c a c/ng n!*n L*% " ng t<n! +$o c!i :!< D n L# t t1ong ệ ướ ề ươ ỉ ủ ự ả ấ
t!áng tt!Ko t 4 -R ti n 4 ng c!<n! :! i t1 . ỷ ệ ề ươ ả ả
11. Ng$% 31 t!áng 01 "oan! ng!i : @A c!#% n ti n g i ng*n !$ng n : to$n 9 8PMT, 8PFP (Da# 5!i @A ệ ể ề ử ộ ộ
9O t1 5!o n 8PFP :! i c!i t1 DN) +$ 1R K'H c!o các c ,#an ,# n 4E . ừ ả ả ả ở ơ ả
+,u c u: ầ
1& T<n! toán , 4 : 9 ng :!*n 9 ti n 4 ng , t1<c! 8PFP t!áng 01 nJm N ậ ẩ ổ ề ươ
2& N : các @ n! 5!o n 5 toán cB 4iIn ,#an +$ g!i + o D NK . ậ ị ả ế á ổ
'H NG ƯƠ 5:K TOÁN BÁN HÀNG 8À DÁ' A NH K T EB KINH DOANH Ế Ị Ế Ả
Bài 1 : T i c'ng t0 ạ K có các tài li u li*n &uan đ n tháng 1/ND1 nh sau: (đ n # t8nh:13000) ệ ế ư ơ ị
1. ! tiI# t n 5!o t1In 9 ng 5I D > c# i t!áng 122N: ỉ o ả ố ố
& S n :! m ả ẩ A: S 4 ng .0 D n :! m; t1 giá + n t! c t : 5.;-0.000 ố ượ ả ẩ ị ố ự ế
& S n :! m ả ẩ B: S 4 ng ;0 D n :! m t1 giá + n t! c t : -.>>1.>00 ố ượ ả ẩ ị ố ự ế
2. T1<c! 9 ng 5I D 10 t!áng 122N: ả ố
! ng t g i !$ng @i 9án D 15 ng$% 2.2122N g i 9án c!o @ n + ứ ừ ử ố ử ơ ị T 10 D n :! m ả ẩ A, t1 giá + n t! c t ị ố ự ế
L# t 5!o:305.000. (t ng giá 9án c! a cB t!# CTCT: 1.050.000) ấ ổ ư ế
3. T1ong t!áng 12NS1, :!=ng 5 toán n! n @ c các :!i # n! : 5!o: ế ậ ượ ế ậ
& '!i # n! : 5!o D 10 ng$% 5 n! : 5!o 100 S'0 ế ậ ố ậ
& '!i # n! : 5!o D 11 ng$% 10 n! : 5!o 100 S'8 ế ậ ố ậ
& '!i # n! : 5!o D 12 ng$% 13 n! : 5!o ;0 S'8 ế ậ ố ậ
& '!i # n! : 5!o D 13 ng$% 25 n! : 5!o 100 S'0 ế ậ ố ậ
(T1<c! 9 ng t<n! giá t!$n! D n L# t t!áng 12NS1: Ciá t!$n! @ n + S' 0 = ;0.000; S' 8 = >0.000 ) ả ả ấ ơ ị
-. N! n @ c các c! ng t 9án !$ng: ậ ượ ứ ừ
a. '!i # L# t 5!o 5iIm + n c!#% n n i 9 D 20 ng$% 1;21 L# t g i 9án c!o @ i 4E F: ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ
& 100 D n :! m ả ẩ A: @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT >0.000 ơ ư ế
& .0 D n :! m ả ẩ B: @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT 105.000 ơ ư ế
9. Poá @ n 9án !$ng D 21 ng$% 1.21: L# t giao 9án c!o @ n + M 4$ 1; D n :! m ơ ố ấ ơ ị ả ẩ A, @ n giá 9án ơ
c! a cB t!# CTCT: >0.000 (c! a t!an! toán) ư ế ư
\ c. Poá @ n 9án !$ng D 22 ng$% 2521 L# t giao 9án c!o c/ng t% W 30 D n :! m ơ ố ấ ả ẩ B, @ n giá 9án ơ
c! a cB t!# CTCT: 105.000. (c! a t!an! toán) ư ế ư
". '!i # L# t 5!o 5iIm + n c!#% n n i 9 D 23 ng$% 2;21 L# t g i 9án c!o @ i 4E ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ H: .0 D n :! m ả ẩ
A @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT >0.000; ;0 D n :! m 8 @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT 105.000 ơ ư ế ả ẩ ơ ư ế
5. N! n @ c các c! ng t t!an! toán Da#: ậ ượ ứ ừ
a. Ci % 9áo cB 150 ng$% 1021 @ n + T t1 to$n 9 ti n c!o D !$ng @A n! n t t!áng t1 c ấ ơ ị ả ộ ề ố ậ ừ ướ
9. Ci % 9áo cB 1;0 ng$% 2021 @ i 4< F t!an! toán to$n 9 ti n !$ng (@A 5! # t1 ti n !oa ! ng 5R t<n! t1In "oan! t!#) ấ ạ ộ ề ấ ừ ề o
c. '!i # t!# D 131 ng$% 2321 c/ng t% W t!an! toán to$n 9 ti n !$ng c!o !oá @ n D 22 ng$% 2521. ế ố ộ ề ơ ố
;. !i :!< 9án !$ng 5!ác :!át Din! t1ong t!áng 2 g m: o
Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n: 1.0.000. ề ươ ả ả
T1 giá D 4o i :!*n 9 1 4 n: 30.000. ị ạ ổ á
K! # !ao TSH: -5.000. ấ
!i :!< 5!ác 9 ng ti n m t: 15.000. ằ ề ặ
3. !i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : @A t : ! : @ c: 1>3.010 ả ệ ậ ợ ượ
.. T!# CTCT @ # +$o @ c 5! # t1 : 230.000. ế á ượ ấ ừ
>. K t c!#% n +$ Lác @ n! 5 t ,# tiI# t! D n :! m t1ong 5G. ế ể ị ế ả ụ ả ẩ
+,u c u: ầ
1. T<n! toán 4 : @ n! 5!o n 5 toán . ậ ị ả ế
2. C!i D c!i ti t tiI# t! (9án !$ng); 4 : 9 ng 5I 5!ai t!# CTCT ổ ế ụ ậ ả ế
3. C!i 9 ng 5I D ., 8K >, 8K 10 +$ NKT D . t!áng 12N. ả ố ố
Ghi ch?:
& Doan! ng!i : t<n! giá t! c t S' L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: 9Gn! ,#*n ệ ự ế ấ ươ
& Doan! ng!i : n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , t!# D# t CTCT c a các D n :! m 4$ 10R. ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ủ ả ẩ
& DN ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In. ạ o ươ ườ
Bài ::
S " ng t$i 4i # 9$i t : t1In + i @i # 5i n DN ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5i m 5I @ n! 5G. ử ụ ệ ậ ớ ề ệ ạ o ươ ể ị
Tài 3i u 4 sung ệ ổ :
& 8iIn 9 n 5i m 5I c# i t!áng 12NS1 ả ể ố
S S n :! m 0 t n: .- D n :! m ả ẩ o ả ẩ
S S n :! m 8 t n: 50 D n :! m ả ẩ o ả ẩ
& P$ng g i 9án c# i t!áng(@ i 4< P): ử ố ạ
S S n :! m 0: .0 D n :! m ả ẩ ả ẩ
S S n :! m 8: ;0 D n :! m ả ẩ ả ẩ
T! c !i n %I# c # n! 9$i t : t1In ự ệ á ư ậ
Bài # : T(8ch tài li u c a "oanh nghi p HT nh sau ("oanh nghi p h ch toán hàng t n 2ho th<o ệ ủ ệ ư ệ ạ ồ
ph ng pháp 2* 2hai th ng 9u0*n) (đ n # : 1000 đ ng)3 ươ ườ ơ ị ồ
I. S 3 ng thành (h ! A t n 2h* đ u tháng 9: 1&&.&&& thành (h ! A. ố ượ ẩ ồ ầ ẩ
S " @ # t!áng > c a m t D TK: ố ư á ủ ộ ố
TK155: >.0>0.000.
TK112: 33.500.000.
TK-21: .-.000.000
II. T)*ng tháng 9 c6 các tài 3i u sau: ệ
1.N! : 5!o 110.000 D n :! m 0 t D n L# t t ng giá t!$n! t! c t : 3.5.5.000. ậ ả ẩ ừ ả ấ ổ ự ế
2.F# t 5!o t!$n! :! m 0 9án t1 c ti : c!o c/ng t% P: ;0.000 t!$n! :! m 0 t!# ti n m t t ng ấ ẩ ự ế ẩ ề ặ ổ
D ti n t1In :!i # t!#: 3.>20.000. ố ề ế
3.Doan! ng!i : n! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng n!$ má% F c!#% n t1 t1 c D ti n ..300.000. ệ ậ ượ ấ ủ ể ả ướ ố ề
-.Doan! ng!i : L# t 5!o 35.000 t!$n! :! n 0 9án t1 c ti : c!o @ n + K. "oan! ng!i : @A n! n @ c ti n ệ ấ ẩ ự ế ơ ị ệ ậ ượ ề
t!Ko gi % 9áo cB c a ng*n !$ng, t ng D ti n -.;20.000. ấ ủ ổ ố ề
5.Doan! ng!i : L# t 5!o giao 9án t1 c ti : c!o @ n + W 30.000 t!$n! :! m 0, @ n + W @A c! : n! n t!an! toán ệ ấ ự ế ơ ị ẩ ơ ị ấ ậ
n! ng c! a t!# ti n (@ n giá 9án c! a cB t!# CTCT 120). ư ư ề ơ ư ế
;.Doan! ng!i : L# t 5!o giao 9án t1 c ti : c!o n!$ má% F ;5.000 t!$n! :! m 0 t ng D tii n t!an! toán 4$: ..5.0.000 ệ ấ ự ế ẩ ổ ố ề
3. Doan! ng!i : n! n @ c c/ng +Jn c a n!$ má% F t!/ng 9áo cB 10.000 D n :! m 0 9 5Qm c! t 4 ng; ệ ậ ượ ủ ả ẩ ị ấ ượ
n!$ má% F c! : n! n 55.000 D n :! m 0, c=n 4 i t1 4 i "oan! ng!i : . ấ ậ ả ẩ ạ ả ạ ệ
.. Doan! ng!i : n! n 4 i D D n :! m 5Qm c! t 4 ng "o n!$ má% F t1 4 i n! : 5!o +$ c!#% n ti n g i ng*n !$ng ệ ậ ạ ố ả ẩ ấ ượ ả ạ ậ ể ề ử
t1 4 i c!o n!$ má% F. ả ạ
>. !i :!< 9án !$ng t1ong t!áng t : ! : @ c 105.000 ậ ợ ượ
10. !i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : @A t : @ c 150.000. ả ệ ậ ượ
11. T!# CTCT @ # +$o @ c 5! # t1 4$ 1.>50.000. ế á ượ ấ ừ
12. Fác @ n! 5 t ,# tiI# t! . ị ế ả ụ
13. T!# t!# n! : "oan! ng!i : ,#< 777 :! i n : 5-.000. "oan! ng!i : c!#% n TCNP n : t!# CTCT +$ t!# TNDN, ế ậ ệ ả ộ ệ ể ộ ế ế
@A n! n @ c gi % 9áo n ng*n !$ng. ậ ượ ấ ợ
1-. Doan! ng!i : t m t1<c! ,#[ @ # t :!át t1i n ,#< 777 4$ >.000, ,#[ " :!=ng t$i c!<n! 3.000, ,#[ 5!Kn t! ng ệ ạ á ư ể ự ưở
+$ :!)c 4 i: ;.000. ợ
+,u c u: ầ
1. T<n! toán, 4 : @ n! 5!o n 5 toán +$ :! n án! +$o D @ TKNY. ậ ị ả ế ả ơ o
2. C!i D 8K., 8K>, 8K10, 8K11. ổ
3. PA% c! 1X n! ng D 4i # 4iIn ,#an @ 4 : 9áo cáo KYPHKD ỉ ü ố ệ ể ậ
Ghi ch?:
T!$n! :! m L# t 5!o t<n! t!Ko giá t! c t 9Gn! ,#*n gia ,#% n. ẩ ấ ự ế ề
Doan! ng!i : n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ; t!# D# t t!# CTCT 10 R ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ế
Bài % : T(ong tháng 1 n;1 N t i ph5ng 2 toán c a "oanh nghi p 6 có các tài li u #à ch ng t sau: (đ n # : 13000 ạ ế ủ ệ ệ ứ ừ ơ ị
đ ng) ồ
1. Poá @ n 9án !$ng D 15 ng$% 02201, "oan! ng!i : 9án D n :! m c!o c/ng t% PK, 9In m#a @A ơ ố ệ ả ẩ
c! : n! n t!an! toán (c! a t1 ti n) t ng giá t!an! toán 4$ ->5.000 ấ ậ ư ả ề ổ
2. '!i # c!i ti n m t D - ng$% 02201, "oan! ng!i : t1 ! ti n c c :!< + n c!#% n 15.000 c!o c/ng t% PK. ế ề ặ ố ệ ả ộ ề ướ ậ ể
3. Doan! ng!i : 9án D n :! m c!o c/ng t% ệ ả ẩ A: !oá @ n D 1; ng$% 0-201 t ng giá t!an! toán 4$ 5>.-00. ơ ố ổ
/ng t% A @A c! : n! n t!an! toán. ấ ậ
-. Ci % 9áo cB c a ng*n !$ng D 1>2 ng$% 03201D ti n (]). /ng t% PK t!an! toán ti n !$ng; ti n + n c!#% n ấ ủ ố ố ề ề ề ậ ể
+$ D n t!áng t1 c(@A t1 ti n c!i t 5! # t!an! toán @ c ! ng). ố ợ ướ ừ ề ế ấ ượ ưở
5. Doan! ng!i : giao 9án D n :! m t1 c ti : c!o c/ng t% ệ ả ẩ ự ế HK. Poá @ n D 13 ng$% 0.201 t ng giá t!an! toán: ơ ố ổ
.25.000; ng i m#a @A c! : n! n t!an! toán. ườ ấ ậ
;. Ci % 9áo cB D 13> ng$% 0.201: /ng t% ấ ố A t1 ti n !$ng c!o !oá @ n D 1; ng$% 01201, D ti n (]) @A 5! # t1 ả ề ơ ố ố ề ấ ừ
c!i t 5! # t!an! toán @ c ! ng ế ấ ượ ưở
3. /ng t% ' ng t1 c ti n m#a !$ng c a "oan! ng!i :, gi % 9áo cB ng*n !$ng D 1-; ng$% 11201: D ti n 30.000. ứ ướ ề ủ ệ ấ ố ố ề
.. /ng t% HK t1 4 i "oan! ng!i : m t D D n :! m 5Qm :! m c! t t1 giá 9án c! a cB t!# CTCT 4$ ;0.000. ả ạ ệ ộ ố ả ẩ ẩ ấ ị ư ế
"oan! ng!i : @A @ ng E n! n 4 i +$ n! : 5!o ('NK D 102 ng$% 12201). ệ o ậ ạ ậ ố
>.Doan! ng!i : @A giao 9án t1 c ti : D n :! m c!o c/ng t% ệ ự ế ả ẩ ', !oá @ n D 1. ng$% 15201t ng giá t!an! toán 1;5.000 ơ ố ổ
10. /ng t% ' @A t!an! toán ti n m#a !$ng c!o "oan! ng!i :, gi % 9áo cB ng*n !$ng D 153 ng$% 20201 D ti n ề ệ ấ ố ố ề
33.500 +$ giao ngo i t t!Ko :!i # t!# D 115 ng$% 20201 t!# ti n m t 3.500 USD. T giá t! c t t1In t! t1 ng ạ ệ ế ố ề ặ ỷ ự ế ị ườ
ngo i t 4iIn ng*n !$ng cOng ng$%: 1 USD = 15.500 VND. ạ ệ
+,u c u: ầ
1. T<n! toán;@ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In. ị ả ế ệ ụ ế
2. ? D c!i ti t c!o t ng 5!ác! !$ng(!o c :! n án! +$o D @ TK ). 8i t 1 ng D " @ # t!áng :! i t!# c a ở ổ ế ừ ặ ả ơ o ế ằ ố ư á ả ủ
c/ng t% PK 4$ -5.000.
Ghi ch?:
& DN ,#i @ i ngo i t t!Ko t giá t! c t . ổ ạ ệ ỷ ự ế
& Doan! ng!i : t<n! t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 t!# D# t 10R. ệ ế ươ ấ ừ ế ấ
& T! i ! n t!an! toán @ c c! : n! n 15 ng$% 5 t ng$% n! n !$ng, n # 5!ác! !$ng t!an! toán t1 c t! i ! n t1ong ờ ạ ượ ấ ậ ể ừ ậ ế ướ ờ ạ
+=ng 3 ng$% @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán 1R t1In t ng D ti n t!an! toán. ượ ưở ế ấ ổ ố ề
Bài - : Doanh nghi p s n 9u t TE h ch toán hàng t n 2ho th<o ph ng pháp 2* 2hai th ng 9u0*n có các tài li u ệ ả ấ ạ ồ ươ ườ ệ
sau:
A. S d ngà/ #101:0NF1 ! t s tài 2h* n: ố ư ộ ố ả
& TK131: D n 13.500.000. T1ong @B ư ợ
S /ng t% 0 " N : 13.100.000 ư ợ
S /ng t% 8 " B: 3.;00.000. ư
&TK331: " cB 15.;00.000. ư
S /ng t% " B:1..>00.000 ư
S /ng t% D " N : 3.300.000. ư ợ
& TK-21 (-212) " cB: 33.500.000. ư
B. 'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng GuC I0N: ệ ụ ế
1. Ng$% 1.&01 c!#% n TCNP t1 c/ng t% 1..>00.000 (@A cB 9áo n ). ể ả ợ
2. Ng$% 1>&01 c/ng t% 0 @A t1 ti n !$ng: 13.100.000 (@A cB 9áo cB). ả ề
3. Ng$% 25&01 /ng t% D @A giao + t 4i # (@ n + @A n! : 5!o). ậ ệ ơ ị ậ Trong đó:
Ciá m#a c! a cB t!# : >.000.000. ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 10R: >00.000. ế ượ ấ ừ
T ng giá t!an! toán: >.>00.000. ổ
-. Ng$% 05&02: F# t 5!o t!$n! :! m giao c!o c/ng t% ấ ẩ B t1 giá + n 3.000.000. ị ố
Ciá 9án c! a cB t!# : -.500.000. ư ế
T!# CTCT :! i n : 10R: -50.000. ế ả ộ
T ng giá t!an! toán: -.>50.000. ổ
/ng t% B @A c! : n! n t!an! toán ấ ậ
5. Ng$% 22&2 c!#% n TCNP t1 n t ti n c!o c/ng t% ể ả ố ề D +$ @ t t1 c ti n !$ng, t ng D ti n t!an! toán 4$ 3.>;0.000. ặ ướ ề ổ ố ề
;. Ng$% 20&3: ?#a + t 4i # c a c/ng t% ậ ệ ủ H @A n! : 5!o, c! a t1 ti n. T ng giá t!an! toán 4$ 3.>;0.000, t1ong "B: ậ ư ả ề ổ
Ciá m#a c! a cB t!# 4$: 3.;00.000. ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 10R: 3;0.000. ế ượ ấ ừ
3. Ng$% 25&3: N! : D m#a c a c/ng t% ậ ủ H c! a t1 ti n; t1ong @B: ư ả ề
Ciá m#a c! a cB t!# 4$: -.500.000. ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 10R: -50.000. ế ượ ấ ừ
T ng giá t!an! toán 4$: -.>50.000. ổ
.. Ng$% 25&3: 9áo cáo ,#% t toán nJm @ c "#% t t1ong @B Lác @ n! D t!# t!# n! : "oan! ng!i : ế ượ ệ ị ố ế ậ ệ
:! i n : 9 D#ng 1..000.000, 9 D#ng ,#[ HT'T >.000.000, ,^i KT'N: 10.500.000. ả ộ ổ ổ
>. K t c!#% n 4Ai t !o t @ ng 5in! "oan! c ,#< 72N 4$ 50.000.000 ế ể ừ ạ ộ ả
10. T m t<n! D t!# TNDN :! i n : ,#< 72N: 1..000.000. T m t1<c! ,#[ HT'T: 12.000.000, ,#[ KT'N: >.000.000. ạ ố ế ả ộ ạ
+,u c u: ầ
1. T<n! toán 4 : HKKT ậ
2.N : D c!i ti t c!o t ng 5!ác! !$ng] ậ ổ ế ừ
3. T<n! toán, 4 : các c! tiI# 4iIn ,#an @ n TK 131; TK 331 t1In 9 ng HKT ,#< 72N ậ ỉ ế ả
Bài $ : "oanh nghi p H6 có t-nh h-nh sau: ("oanh nghi p áp " ng ph ng pháp 2* 2hai th ng 9u0*n) (đ n # : Ở ệ ệ ụ ươ ườ ơ ị
13000 đ ng): ồ
1.Ng$% ;&5 "oan! ng!i : L# t 5!o 9án c!o c/ng t% ệ ấ ' m t D t!$n! :! m ộ ố ẩ A t ng giá t!$n! t! c t ;00.000, ổ ự ế
t1ong @B: t ng giá 9án c! a cB t!# : 320.000./ng t% ổ ư ế ' c! : n! n t!an! toán (t!Ko t!o t!# n t! i ! n t!an! ấ ậ ả ậ ờ ạ
toán 15 ng$%).
2. Ng$% 0325 c/ng t% ' @A t1 9 ng ng*n :!i # 300.000 + D ti n !$ng m#a ng$%;25. ả ằ ế ề ố ề
3. Ng$% 0>&5 c/ng t% ' c!#% n TCNP t!an! toán n t D ti n m#a !$ng ng$% 0;25, D ti n(])(@A t1 c!i t 5! # t!an! ể ố ố ề ố ề ừ ế ấ
toán @ c ! ng). Doan! ng!i : @A n! n @ c gi % 9áo B c a ng*n !$ng ượ ưở ệ ậ ượ ấ ủ
-.Ng$%1025 "oan! ng!i : n! n @ c c/ng +Jn 5Tm t!Ko 9iIn 9 n 5i m ng!i m + t t c a c/ng t% ệ ậ ượ ả ể ệ ậ ư ủ ' t1 4 i D ả ạ ố
!$ng 9 m t :! m c! t t!Ko giá 9án c! a cB t!# CTCT: >0.000, "oan! ng!i : @A @ ng E n! n 4 i +$ n! : ị ấ ẩ ấ ư ế ệ o ậ ạ ậ
5!o D D n :! m m t :! m c! t @B, @ ng t! i c!#% n TCNP t1 4 i ti n !$ng c!o c/ng t% ố ả ẩ ấ ẩ ấ o ờ ể ả ạ ề ' ("oan! ng!i : @A n! n ệ ậ
gi % 9áo N ). ấ ợ
5. Ng$% 1225 "oan! ng!i : L# t 5!o t!$n! :! m ệ ấ ẩ A g i 9án c!o @ i 4E ử ạ B t ng t!$n! t! c t c a t!$n! :! m >00.000. ổ ự ế ủ ẩ
Ciá 9án c! a cB t!# : 1.0.0.000. ư ế
T!o t!# n !oa ! ng 3R t<n! t1In t ng giá t!an! toán +$ t1 +$o ti n !$ng 5!i t!an! toán. ả ậ o ổ ừ ề
;. Ng$% 2.&5 "oan! ng!i : n! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng 9áo @ i 4E 8 @A t!an! toán D ti n !$ng (Da# 5!i @A gi ệ ậ ượ ấ ủ ạ ố ề ü
4 i !oa ! ng @ c ! ng). ạ o ượ ưở
3. !i :!< 9án !$ng 5!ác t : ! : t1ong t!áng: 3..000. ậ ợ
.. !i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : t1ong t!áng @A t : ! : @ c: 15.000. ả ệ ậ ợ ượ
>. T!# CTCT @ c 5! # t1 : ;0.000. ế ượ ấ ừ
10. Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ị ế ả
+,u c u: ầ
1. T<n! toán, 4 : @ n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ TK 5 toán 4iIn ,#an. ậ ị ả ả ơ o ế
2. C!i D c!i ti t 9án !$ng +$ D c!i ti t TK131. ổ ế ổ ế
Tài 3i u 4 sung: ệ ổ
Doan! ng!i : ,#i @ n! c!i t 5! # c!o 5!ác! !$ng t!an! toán t1 c t! i ! n 10 ng$% @ c ! ng 1R t1In t ng giá t!an! ệ ị ế ấ ướ ờ ạ ượ ưở ổ
toán.
Doan! ng!i : n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ệ ộ ế ươ ấ ừ
Bài 5 : T i c'ng t0 ạ K có các tài li u li*n &uan đ n tháng 1/ND1 nh sau: (đ n # t8nh:13000) ệ ế ư ơ ị
1. ! tiI# t n 5!o t1In 9 ng 5I D > c# i t!áng 122N: ỉ o ả ố ố
& S n :! m ả ẩ A: S 4 ng .0 D n :! m; t1 giá + n t! c t : 5.;-0.000 ố ượ ả ẩ ị ố ự ế
& S n :! m ả ẩ B: S 4 ng ;0 D n :! m t1 giá + n t! c t : -.>>1.>00 ố ượ ả ẩ ị ố ự ế
2. T1<c! 9 ng 5I D 10 t!áng 122N: ả ố
! ng t g i !$ng @i 9án D 15 ng$% 2.2122N g i 9án c!o @ n + ứ ừ ử ố ử ơ ị T 10 D n :! m ả ẩ A, t1 giá + n t! c ị ố ự
t L# t 5!o:305.000. (t ng giá 9án c! a cB t!# CTCT: 1.050.000) ế ấ ổ ư ế
3. T1ong t!áng 12NS1, :!=ng 5 toán n! n @ c các :!i # n! : 5!o: ế ậ ượ ế ậ
& '!i # n! : 5!o D 10 ng$% 5 n! : 5!o 100 S'0 ế ậ ố ậ
& '!i # n! : 5!o D 11 ng$% 10 n! : 5!o 100 S'8 ế ậ ố ậ
& '!i # n! : 5!o D 12 ng$% 13 n! : 5!o ;0 S'8 ế ậ ố ậ
& '!i # n! : 5!o D 13 ng$% 25 n! : 5!o 100 S'0 ế ậ ố ậ
(T1<c! 9 ng t<n! giá t!$n! D n L# t t!áng 12NS1: Ciá t!$n! @ n + S' 0 = ;0.000; S' 8 = >0.000 ) ả ả ấ ơ ị
-. N! n @ c các c! ng t 9án !$ng: ậ ượ ứ ừ
a. '!i # L# t 5!o 5iIm + n c!#% n n i 9 D 20 ng$% 1;21 L# t g i 9án c!o @ i 4E F: ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ
& 100 D n :! m ả ẩ A: @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT >0.000 ơ ư ế
& .0 D n :! m ả ẩ B: @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT 105.000 ơ ư ế
9. Poá @ n 9án !$ng D 21 ng$% 1.21: L# t giao 9án c!o @ n + ơ ố ấ ơ ị + 4$ 1; D n :! m ả ẩ A, @ n giá 9án ơ
c! a cB t!# CTCT: >0.000 (c! a t!an! toán) ư ế ư
c. Poá @ n 9án !$ng D 22 ng$% 2521 L# t giao 9án c!o c/ng t% ơ ố ấ I 30 D n :! m ả ẩ B, @ n giá 9án ơ
c! a cB t!# CTCT: 105.000. (c! a t!an! toán) ư ế ư
". '!i # L# t 5!o 5iIm + n c!#% n n i 9 D 23 ng$% 2;21 L# t g i 9án c!o @ i 4E ế ấ ậ ể ộ ộ ố ấ ử ạ H: .0 D n :! m ả ẩ A
@ n giá 9án c! a cB t!# CTCT >0.000; ;0 D n :! m ơ ư ế ả ẩ B @ n giá 9án c! a cB t!# CTCT 105.000 ơ ư ế
5. N! n @ c các c! ng t t!an! toán Da#: ậ ượ ứ ừ
a. Ci % 9áo cB 150 ng$% 1021 @ n + T t1 to$n 9 ti n c!o D !$ng @A n! n t t!áng t1 c ấ ơ ị ả ộ ề ố ậ ừ ướ
9. Ci % 9áo cB 1;0 ng$% 2021 @ i 4< ấ ạ D t!an! toán to$n 9 ti n !$ng (@A 5! # t1 ti n !oa ! ng t!Ko t!# D# t ộ ề ấ ừ ề o ế ấ
5R "oan! t!# ti n !$ng. ề
c. '!i # t!# D 131 ng$% 2521 c/ng t% ế ố I t!an! toán to$n 9 ti n !$ng c!o !oá @ n D 22 ng$% 2521. ộ ề ơ ố
;. !i :!< 9án !$ng 5!ác :!át Din! t1ong t!áng 2 g m: o
& !i :!< n!*n +iIn: 1.0.000.
& T1 giá D 4o i :!*n 9 1 4 n: 30.000. ị ạ ổ á
& K! # !ao TSH: -5.000. ấ
& !i :!< 5!ác 9 ng ti n m t: 15.000. ằ ề ặ
3. !i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : @A t : ! : @ c: 1>3.000 ả ệ ậ ợ ượ
.. T!# CTCT @ ế áu vào dược khấu t r ừ: 270. 000.
>. K t c!#% n +$ Lác @ n! 5 t ,# tiI# t! D n :! m t1ong 5G. ế ể ị ế ả ụ ả ẩ
+,u c u: ầ
-. T<n! toán 4 : @ n! 5!o n 5 toán . ậ ị ả ế
5. C!i D c!i ti t tiI# t! (9án !$ng); 4 : 9 ng 5I 5!ai t!# CTCT ổ ế ụ ậ ả ế
;. C!i 9 ng 5I D ., 8K >, 8K 10 +$ NKT D . t!áng 12N. ả ố ố
Ghi ch?:
& Doan! ng!i : t<n! giá t! c t S' L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: 9Gn! ,#*n ệ ự ế ấ ươ
& Doan! ng!i : n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , t!# D# t CTCT c a các D n :! m 4$ 10R. ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ủ ả ẩ
& DN ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In. ạ o ươ ườ
Bài J :T(8ch tài li u c a "oanh nghi p ệ ủ ệ +C nh sau: (h ch toán hàng t n 2ho th<o ph ng pháp 2* 2hai ư ạ ồ ươ
th ng 9u0*n) (đ n # : ngh-n đ ng)3 ườ ơ ị ồ
S 3 ng thành (h ! A t n 2h* đ u tháng 9: 1&&.&&& thành (h ! A ố ượ ẩ ồ ầ ẩ .
S " @ # t!áng > c a m t D TK: ố ư á ủ ộ ố
TK155: ;.200.000. (Doan! ng!i : SF 1 4o i D: 0) ệ ạ
TK112: 33.500.000.
TK-21: .-.000.000 (D cB) ư
T)*ng tháng 9 c6 các tài 3i u sau: ệ
1.N! : 5!o 110.000 D n :! m ậ ả ẩ A t D n L# t t ng giá t!$n! t! c t : ;.-00.000. ừ ả ấ ổ ự ế
2.F# t 5!o t!$n! :! m ấ ẩ A 9án t1 c ti : c!o c/ng t% ự ế H: ;0.000 t!$n! :! m ẩ A t!# ti n m t t ng D ti n t1In ề ặ ổ ố ề
:!i # t!#: 3.>20.000. ế
3.Doan! ng!i : n! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng n!$ má% ệ ậ ượ ấ ủ D c!#% n t1 t1 c D ti n ..300.000. ể ả ướ ố ề
-.Doan! ng!i : L# t 5!o 35.000 t!$n! :! n ệ ấ ẩ A 9án t1 c ti : c!o @ n + ự ế ơ ị K. "oan! ng!i : @A n! n @ c ti n t!Ko ệ ậ ượ ề
gi % 9áo cB c a ng*n !$ng, t ng D ti n -.;20.000. ấ ủ ổ ố ề
5. Doan! ng!i : L# t 5!o giao 9án t1 c ti : c!o @ n + ệ ấ ự ế ơ ị I 30.000 t!$n! :! m ẩ A, @ n + ơ ị I @A c! : n! n t!an! ấ ậ
toán n! ng c! a t!# ti n (@ n giá 9án c! a cB t!# CTCT 120). ư ư ề ơ ư ế
;. Doan! ng!i : L# t 5!o giao 9án t1 c ti : c!o n!$ má% ệ ấ ự ế D ;5.000 t!$n! :! m 0 t ng D tii n t!an! toán 4$: ..5.0.000 ẩ ổ ố ề
3. Doan! ng!i : n! n @ c c/ng +Jn c a n!$ má% ệ ậ ượ ủ D t!/ng 9áo cB 10.000 D n :! m ả ẩ A 9 5Qm c! t 4 ng; n!$ má% ị ấ ượ
D c! : n! n 55.000 D n :! m ấ ậ ả ẩ A, c=n 4 i t1 4 i "oan! ng!i : . ạ ả ạ ệ
7. Doan! ng!i : n! n 4 i D D n :! m 5Qm c! t 4 ng "o n!$ má% ệ ậ ạ ố ả ẩ ấ ượ D t1 4 i n! : 5!o +$ c!#% n ti n g i ng*n ả ạ ậ ể ề ử
!$ng t1 4 i c!o n!$ má% ả ạ D.
>. !i :!< 9án !$ng t1ong t!áng t : ! : @ c 155.000 ậ ợ ượ
10. !i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : @A t : @ c 100.000. ả ệ ậ ượ
11. T!# CTCT @ # +$o @ c 5! # t1 4$ 1.>50.000. ế á ượ ấ ừ
12. T!# t!# n! : "oan! ng!i : !i n !$n! ,#< 777 :! i n : 5-0.000, "oan! ng!i : c!#% n TCNP n : t!# ế ậ ệ ệ ả ộ ệ ể ộ ế
CTCT +$ t!# TNDN, @A n! n @ c gi % 9áo n ng*n !$ng. ế ậ ượ ấ ợ
13. Fác @ n! 5 t ,# tiI# t! . ị ế ả ụ
1-. Doan! ng!i : t m t1<c! ,#[ @ # t :!át t1i n ,#< 777 4$ >0.000, ,#[ " :!=ng t$i c!<n! 30.000, ệ ạ á ư ể ự
,#[ 5!Kn t! ng +$ :!)c 4 i: ;0.000. ưở ợ
+,u c u: ầ
;. T<n! toán, 4 : @ n! 5!o n 5 toán +$ :! n án! +$o D @ TKNY. ậ ị ả ế ả ơ o
7. C!i D 8K., 8K>, 8K10, 8K11. ổ
.. PA% c! 1X n! ng D 4i # 4iIn ,#an @ 4 : 9áo cáo KYPHKD ỉ ü ố ệ ể ậ
>. Ci @ n! D 4 ng T' t n 5!o c# i t!áng @)ng n! :2: KKTF, n # DN 5 toán t!Ko :2: KKHK t!G cB n! ng ng!i : ả ị ố ượ o ố ư ế ế ü ệ
+ n$o t!a% @ i] H n! 5!o n 5 toán] ụ ổ ị ả ế
Ghi ch?:
& T!$n! :! m L# t 5!o t<n! t!Ko giá t! c t 9Gn! ,#*n gia ,#% n. ẩ ấ ự ế ề
& Doan! ng!i : n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ; t!# D# t t!# CTCT 10 R ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ấ ế
Bài 9 : Doanh nghi p s n 9u t ệ ả ấ TC h ch toán hàng t n 2ho th<o ph ng pháp 2* 2hai th ng 9u0*n có các tài li u ạ ồ ươ ườ ệ
sau:
A. S d ngà/ #101:0NF1 ! t s tài 2h* n: ố ư ộ ố ả
TK131: D n 13.500.000. T1ong @B ư ợ
S /ng t% A " N : 13.100.000('! i t!# ng n ! n) ư ợ ả ắ ạ
S /ng t% B " B: 3.;00.000. ư
TK331: " cB 15.;00.000. ư
S /ng t% ' " B:1..>00.000('! i t1 ng n ! n) ư ả ả ắ ạ
S /ng t% D " N : 3.300.000. ư ợ
TK-21 (-212) " B: 33.500.000. ư
B. 'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng GuC I0N: ệ ụ ế
1. Ng$% 1.&01 c!#% n TCNP t1 c/ng t% ể ả ' 1..>00.000 (@A cB 9áo n ). ợ
2. Ng$% 1>&01 c/ng t% A @A t1 ti n !$ng: 13.100.000 (@A cB 9áo B). ả ề
3. Ng$% 25&01 /ng t% D @A giao + t 4i # (@ n + @A n! : 5!o). ậ ệ ơ ị ậ Trong đó:
Ciá m#a c! a cB t!# : >.000.000. ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 10R: >00.000. ế ượ ấ ừ
T ng giá t!an! toán: >.>00.000. ổ
-. Ng$% 05&02: F# t 5!o t!$n! :! m giao c!o c/ng t% ấ ẩ B t1 giá + n 3.000.000. ị ố
Ciá 9án c! a cB t!# : -.500.000. ư ế
T!# CTCT :! i n : 10R: -50.000. ế ả ộ
T ng giá t!an! toán: -.>50.000. ổ
/ng t% B @A c! : n! n t!an! toán ấ ậ
5. Ng$% 22&2 c!#% n TCNP t1 n t ti n c!o c/ng t% ể ả ố ề D +$ @ t t1 c ti n !$ng, t ng D ti n t!an! toán 4$ 3.>;0.000. ặ ướ ề ổ ố ề
;. Ng$% 20&3: ?#a + t 4i # c a c/ng t% ậ ệ ủ H @A n! : 5!o, c! a t1 ti n (n ng n ! n). T ng giá t!an! toán 4$ 3.>;0.000, ậ ư ả ề ợ ắ ạ ổ
t1ong @B:
Ciá m#a c! a cB t!# 4$: 3.;00.000. ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 10R: 3;0.000. ế ượ ấ ừ
3. Ng$% 25&3: N! : D m#a c a c/ng t% ậ ủ H c! a t1 ti n (n "$i ! n); t1ong @B: ư ả ề ợ ạ
Ciá m#a c! a cB t!# 4$: -.500.000. ư ế
T!# CTCT @ c 5! # t1 10R: -50.000. ế ượ ấ ừ
T ng giá t!an! toán 4$: -.>50.000. ổ
>. T m t<n! D t!# TNDN (!i n !$n!) :! i n : ,#< 72N: 1..000.000. ạ ố ế ệ ả ộ
.. K t c!#% n 4Ai t !o t @ ng 5in! "oan! c ,#< 72N 4$ 50.000.000 ế ể ừ ạ ộ ả
10.T m t1<c! ,#[ HT'T: 12.000.000, ,#[ KT'N: >.000.000. ạ
+,u c u: ầ
1. T<n! toán 4 : HKKT ậ
2. N : D c!i ti t c!o t ng 5!ác! !$ng] ậ ổ ế ừ
3. T<n! toán, 4 : các c! tiI# 4iIn ,#an @ n TK 131; TK 331 t1In 9 ng HKT ,#< 72N 9i t 1 ng c c 5!o n :! i t!#, :! i ậ ỉ ế ả ế ằ o ả ả ả
t1 @ # ng n ! n (Sa# 5!i ng!iIn c # c! ng 10 9áo cáo t$i c!<n!). ả ề ắ ạ ứ ươ
'H NG 8III :K TOÁN 'Á' KHO N N PH I TK ƯƠ Ế Ả Ợ Ả Ả 8À NGB N 8 N 'H S H B Ố ! " #
Bài 1:T(8ch tài li u tháng 7 n;1 N c a c'ng t0 . có các 98 nghi p t( c thu c (đ n # c p " i) ho ch toán đ c l p ệ ủ ệ ự ộ ơ ị ấ ướ ạ ộ ậ
nh sau: (đ n # t8nh 1000đ)3 ư ơ ị
A. c;ng t/ A Lc ( t),n.. $ ấ
1. Ng$% 0123 c!#% n ti n g i ng*n !$ng t1 c!o c!i n!án! @i n + ti n @i n "Ong c!o D n L# t L< ng!i : ể ề ử ả ệ ề ề ệ ả ấ ở ệ
t1 c t!# c 7 D ti n 11.000 @A n! n @ c gi % 9áo n c/ng t% @A t!/ng 9áo c!o L< ng!i : 7 @ n + c : " i 9i t. ự ộ ố ề ậ ượ ấ ợ ệ ơ ị ấ ướ ế
2. Ng$% 1.23 c/ng t% 0 n! n @ c t!/ng 9áo c a L< ng!i : t1 c t!# c 77 + +i c L< ng!i : t1 c t!# c 77 @A c!i ậ ượ ủ ệ ự ộ ề ệ ệ ự ộ
t1 ! 5!o n ti n c/ng t% 0 n c/ng t% 8: S ti n 15.-00. ả ộ ả ề ợ ố ề
3. Ng$% 2023 c/ng t% 0 @A t!# ! ti n @ n + F n L< ng!i : t1 c t!# c 7 D ti n m t @A t!# n! : ,# ...00, ộ ề ơ ị ợ ệ ự ộ ố ề ặ ậ ỹ
@ ng t! i t!/ng 9áo L< ng!i : 7 9i t. o ờ ệ ế
-. Y# ,# n 4E :! i t!# L< ng!i : 7 4$ 1.200; :! i t!# L< ng!i : 77 4$ 1.300. ỹ ả ả ở ệ ả ở ệ
5. /ng t% Lác @ n! D 4 i n!# n L< ng!i : 77 :! i n : t1ong 56 4$: -5.000. ị ố ợ ậ ệ ả ộ
B. các >C nghi ( t) c thu c Lđ n 1 c ( d i.. $ ệ % ộ ơ & ấ ư'
1. Ng$% 0223 L< ng!i : 7 n! n @ c t!/ng 9áo c a c/ng t% 0 (c : t1In) + +i c c : t1In @A t1 ! ti n @i n ệ ậ ượ ủ ấ ề ệ ấ ả ộ ề ệ
c!o c!i n!án! @i n D ti n 11.000. ệ ố ề
2.Ng$% 1323 L< ng!i : 77 L# t ,# ti n m t t1 ! c/ng t% 0 D ti n c/ng t% 0 n c/ng t% 8: 15.-00, ệ ấ ỹ ề ặ ả ộ ố ề ợ
@ ng t! i t!/ng 9áo c!o c/ng t% 0 9i t. o ờ ế
-. Ng$% 2123 L< ng!i : 7 n! n @ c t!/ng 9áo c a c/ng t% 0 @A t!# ! 5!o n @ n + F c=n n L< ng!i : ệ ậ ượ ủ ộ ả ơ ị ợ ệ
7 + D ti n m#a !$ng 4$: ...00. ề ố ề
-. F< ng!i : 7 :! i n : ,# ,# n 4E c : t1In 4In c/ng t% 0 4$ 1.200 ệ ả ộ ỹ ả ấ
5. F< ng!i : 77 :! i n : ,# ,# n 4E c : t1In 4In c/ng t% 0 4$ 1.300. ệ ả ộ ỹ ả ấ
;. F< ng!i : 77 :! i n : 4 i n!# n 4In c/ng t% 0 4$: -5.000. ệ ả ộ ợ ậ
3. F< ng!i : 7 L# t ,# ti n m t c!o L< ng!i : 77 m n t m t! i 5!/ng t<n! 4Ai D ti n 30.000. ệ ấ ỹ ề ặ ệ ượ ạ ờ ố ề
.. F< ng!i : 77 m n ti n t m t! i c a L< ng!i : 7 @A n! : ,# D ti n 30.000. ệ ượ ề ạ ờ ủ ệ ậ ỹ ố ề
+,u c u: ầ
1 N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 4iIn ,#an. ậ ị ả ế ệ ụ
2. K t c!#% n t!an! toán 9O t1 c# i 56, :! n n! t1In D D t$i 5!o n. K!oá D t<n! D " ế ể ừ ố ả ả ơ o ả ổ ố ư
( c/ng t% +$ các L< ng!i : t1 c t!# c). ở ệ ự ộ
Bài : : LK t*án ngu n 1 n đ u t DD'B 1à 2 t*án đ n 1 ch đ u t . ế ồ ố ầ ư ế ơ & ủ ầ ư
(Có t ch c +an &u n lF " án) ổ ứ ả ự
T1<c! t$i 4i # c a 8an ,# n 4E " án c/ng t1Gn! 0 (@ n + t<n! 1000@) ệ ủ ả ự ơ ị
I. S d c a ! t s tài 2h* n ngà/ &1010N nh sau: ố ư ủ ộ ố ả ư
TK111 : 13.000 TK1521: 10.000
TK112 : 2-.000 TK2-1(1) : 23.315.000
TK133 : 2.33;.000 TK--1 : 30.13..000
II. T)*ng GuM I c6 các nghi ( 1 (hát sinh nh sau: ệ ụ ư
1. N! n @ c gi % 9áo cB c a Ng*n !$ng H # t :!át t1i n. V n @ # t @ c c : ,#E 72N 4$: 5.500.000. ậ ượ ấ ủ á ư ể ố á ư ượ ấ
2. 8an ,# n 4E " án m#a + t 4i # c! a t1 ti n ng i 9án giao t! ng c!o n!$ t! # giá c! a cB t!# CTCT ả ự ậ ệ ư ả ề ườ á á ư ế
150.000, t!# CTCT 15.000 t ng D ti n :! i t1 4$ 1;5.000. ế ổ ố ề ả ả
3. 8an ,# n 4E " án m#a t!i t 9 5!/ng c n 4 : c! a t1 ti n ng i 9án giao t! ng c!o 9In D " ng ả ự ế ị á ắ ư ả ề ườ á ử ụ
(D n L# t 5in! "oan!) giá m#a c! a cB t!# -00.000, t!# CTCT -0.000. ả ấ ư ế ế
-. N! n + n @ # t c : t m ng nga% c!o n!$ t! # L*% 4 : D ti n 4$ 500.000. ậ ố á ư ấ ạ ứ á ắ ố ề
5. 8an ,# n 4E " án m#a + t 4i # L*% " ng t1 9 ng DQc c!#% n 5!o n + t 4i # @A + n! : 5!o @ , giá m#a ả ự ậ ệ ự ả ằ ể ả ậ ệ ề ậ ủ
c! a cB t!# 3>0.000 t!# CTCT 3>.000. ư ế ế
;. N! n + n @ # t t!an! toán nga% c!o ng i 9án D ti n 500.000. ậ ố á ư ườ ố ề
3. N! n + n @ # t c : t1In c : 9 ng t!i t 9 c n 4 : @A n! : 5!o giá c! a cB t!# CTCT 3.000.000 t!# CTCT ậ ố á ư ấ ấ ằ ế ị á ắ ậ ư ế ế
300.000.
.. /ng t1Gn! @ c @ a :! ng @Bng gB: 9 ng ng$% c/ng 4ao @ ng t1 giá 150.000. ượ ị ươ ằ ộ ị
>. 8an ,# n 4E " án m#a t!i t 9 c n 4 : +$ 5!/ng c n 4 : @A n! : 5!o giá m#a c! a cB t!# CTCT 2.000.000 ả ự ế ị á ắ á ắ ậ ư ế
t!# CTCT 200.000. T1 9 ng DQc c!#% n 5!o n. ế ả ằ ể ả
10. 8an ,# n 4E L# t t!i t 9 5!/ng c n 4 : t 5!o c a 8an ,# n 4E " án giao nga% c!o 9In D " ng (D n L# t ả ấ ế ị á ắ ừ ủ ả ự ử ụ ả ấ
5in! "oan!) t1 giá 1.000.000. ị
11. 8an ,# n 4E L# t 5!o t!i t 9 c n 4 : @ a @i 4 : @ t t1 giá -.000.000. ả ấ ế ị á ắ ư ắ ặ ị
12. F# t + t 4i # t1ong 5!o 8an ,# n 4E " án giao c!o 9In n! n t! # t1 giá -00.000. ấ ậ ệ ả ự ậ á ị
13. 8an ,# n 4E " án !o$n t!$n! t! t c c!#% n ,#% n D " ng @ t c!i 9 ng # n!i m c!i (,#a ng*n !$ng) ả ự ủ ụ ể ề ử ụ ấ ằ ỷ ệ
D ti n 4$ >50.000. ố ề
1-. 8an ,# n 4E " án 1)t TCNP + ,# ti n m t: 3-0.000. ả ự ề ỹ ề ặ
15. F# t ,# ti n m t t1 4 ng c!o 8NV: 200.000 +$ t1 ti n @i n n c 550.000 t1ong @B t!# CTCT 10R. ấ ỹ ề ặ ả ươ ả ề ệ ướ ế
1;. N!$ t! # ,#% t toán + t 4i # @A D " ng c!o c/ng t1Gn! @ c 9an ,# n 4E " án c! : n! n t1 giá -00.000. á ế ậ ệ ử ụ ượ ả ự ấ ậ ị
13. T!i t 9 4 : @ t @A !o$n t!$n! @ c ng!i m t!# c! : n! n @ t!an! toán -.000.000. ế ị ắ ặ ượ ệ ấ ậ ể
1.. 8an ,# n 4E " án n! n giá t1 5! i 4 ng L*% 4 : !o$n t!$n! "o n!$ t! # 9$n giao (5!/ng 5 giá t1 + t t t!i t 9 ). ả ự ậ ị ố ượ ắ á ể ị ậ ư ế ị
8iIn 9 n ng!i m t!# @A Lác @ n! giá c! a cB t!# -.0.000 t!# CTCT -..000. T ng giá t1 t!an! toán 52..000. ả ệ ị ư ế ế ổ ị
1>. !i :!< c! % t! 5!/ng t i t1 9 ng TCNP: 1.100.000 t1ong @B t!# V0T 10R ạ ử ả ả ằ ế
20. '!*n 9 c!i :!< ,# n 4E c a 8an ,# n 4E " án t1ong ,#E c!o c/ng t1Gn! 4$ 300.000 +$ t m 9$n giao c!o ổ ả ủ ả ự ạ
9In D n L# t 5in! "oan! @ a +$o D " ng c! "#% t ,#% t toán. ả ấ ư ử ụ ờ ệ ế
21. # i ,#< 72N ,#% t toán c/ng t1Gn! @ c "#% t Lác @ n! giá t1 c/ng t1Gn! !o$n t!$n! 9$n giao @ a +$o D " ng 4$ ố ế ượ ệ ị ị ư ử ụ
3;.>15.000, c!i :!< @ c "#% t 9 4$ 5.000. /ng n! n t!# CTCT @ c 5! # t1 4$ 3.1;..000, c!i :!< 9 t ! : 4E :! i t!# ! i = ượ ệ o ậ ế ượ ấ ừ ấ ợ ả o
25.000.
)*u c u ầ : PA% @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In t1ong ,#E 72N. ị ả ế ệ ụ ế
K t*án ! t s Guá t)Nnh 2inh d*anh ch / u ế ộ ố ủ ế
? t DN thành l p #ào ngà0 1/1/,00, #à 2h i s ho t đ ng #ào ngà0 10/1/,00,# i s # n ban ộ ậ ở ự ạ ộ ớ ố ố
đ u "o các CNV góp c ph n g 1 có ầ ổ ầ ồ : T$i D n c @ n! t1 giá 1>2.000.000 @ +$ Ti n m t 4$ >0.000.000 @. ả ố ị ị ề ặ
T ngà/ 1&01 đ n ngà/ #101O DN c6 các N8 nh sau : ừ ế ư
12 ? t$i 5!o n ti n g i ng*n !$ng +$ g i +$o ;0.000.000 @ ti n m t. ở ả ề ử ử ề ặ
22 ?#a + t 4i # 100.000.000 @ c! a t!an! toán ti n c!o ng i 9án. ậ ệ ư ề ườ
32 H c ng*n !$ng c!o +a% ng n ! n @ t!an! toán !Ba @ n m#a VN c!o ng i 9án. ượ ắ ạ ể ơ ườ
-2 ?#a c/ng c , " ng c 1..000.000 @ t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n. ụ ụ ụ ằ ể ả
52 F# t 5!o + t 4i # .0.000.000 @ +$ " ng c -.000.000 @ @ D n L# t D n :! m. ấ ậ ệ ụ ụ ể ả ấ ả ẩ
;2 Ti n c/ng t!#I ngo$i :! i t1 c!o c/ng +i c D n L# t D n :! m 4$ : 12.000.000 @ ề ả ả ệ ả ấ ả ẩ
32 !i :!< + ,# n 4E DN t1 9 ng ti n m t 10.000.000 @. ề ả ả ằ ề ặ
.2 T!$n! :! m t! c !i n @ n c# i t!áng 1 t1 giá .0.000.000 @ t ng ng + i -00 S' ẩ ự ệ ế ố ị ươ ứ ớ
>2 F# t 5!o 320 @ n + D n :! m @ tiI# t! . ấ ơ ị ả ẩ ể ụ
102 PBa @ n 9án D n :! m c!o 5!ác! !$ng giá 9án 2;0.000 @ 2 D n :! m. ơ ả ẩ ả ẩ
T ngà/ 10: đ n ngà/ :J0: các nghi ( 1 2 t*án (hát sinh nh sau : ừ ế ệ ụ ế ư
12 Ng i m#a t1 c!#% n 5!o n 30.000.000 @. ườ ả ể ả
22 T1 n +a% ng n ! n ng*n !$ng 50.000.000 @ +$ t1 n ng i 9án D ti n 10.000.000 @, t t c @ # 9 ng c!#% n 5!o n. ả ợ ắ ạ ả ợ ườ ố ề ấ ả ề ằ ể ả
32 ?#a + t 4i # 120.000.000 @ c! a t1 ti n ng i 9án. ậ ệ ư ả ề ườ
-2 ác c!i :!< t!# c ,# n 4E DN t1 9 ng ti n m t 13.000.000 @, 9 ng c!#% n 5!o n 23.500.000 @ +$ D " ng + t 4i # ộ ả ả ằ ề ặ ằ ể ả ử ụ ậ ệ
2.000.000 @.
52 F# t 5!o "Ong +$o D n L# t D n :! m : + t 4i # 10-.000.000 @, " ng c -.000.000 @ ấ ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ụ
;2 # i t!áng 5 t c!#% n to$n 9 c!i :!< @ t<n! giá t!$n!. ố ế ể ộ ể
32 ? t NV gB: t!Im + n 9 ng ti n m t 12.000.000 @. ộ ố ằ ề ặ
.2 Po$n t!$n! @ c ;00 D n :! m n! : 5!o t1 giá c!#ng 4$ 120.000.000 @. ượ ả ẩ ậ ị
>2 F# t 5!o 500 D n :! m @ tiI# t! . ấ ả ẩ ể ụ
102 PBa @ n 9án D n :! m c!o 5!ác! !$ng giá 9án 2;0.000 @ 2 D n :! m. ơ ả ẩ ả ẩ
112 K!ác! !$ng t1 ti n m t 25.000.000 @ +$ c!#% n 5!o n 100.000.000 @. ả ề ặ ể ả
122 T1 c!o ng i 9án 9 ng c!#% n 5!o n 35.00.000 @ +$ 9 ng ti n m t 15.000.000 @. ả ườ ằ ể ả ằ ề ặ
132 K t c!#% n 4Ai + tiI# t! D n :! m t!áng 1 +$ t!áng 222001 ế ể ề ụ ả ẩ
1-2 T m ng ti n c/ng c!o các NV 20.000.000 @ ti n m t. ạ ứ ề ề ặ
MI# c # : á
12 N : @ n! 5!o n các ng!i : + 5 toán :!át Din! t1ong t!áng 1 +$ t!áng 2 ậ ị ả ệ ụ ế
22 ? t$i 5!o n t!Ko !Gn! t! c c! “T” +$ :! n án! D 4i # +$o các t$i 5!o n ở ả ứ ü ả ố ệ ả
32 N : 9 ng c*n @ i t$i 5!o n c# i t!áng 2. ậ ả ố ả ố
'h ng II ươ
B ng c@n đ;C 2 t*án 1à 4á* cá* 2 t Gu 2inh d*anh. ả ế ế ả
B ng 'AKT 1à tCnh ch t c@n đ i c a 4 ng Gua các nghi ( 1 2inh t (hát sinh. ả ấ ố ủ ả ệ ụ ế
1. Ti n m t ề ặ 500 10. Ti n g i ng*n !$ng ề ử ..000
2. Ng#%In + t 4i # ậ ệ -.000 11. '! i n : c!o n!$ n c ả ộ ướ 1.000
3. /ng c , " ng c ụ ụ ụ 1.500 12. Y# @ # t :!át t1i n ỹ á ư ể 2.000
-. '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 1.000 13. '! i t1 5!ác ả ả 1.000
5. Va% ng n ! n ắ ạ 3.000 1-. T m ng ạ ứ 500
;. '! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ 1..00 15. NAi c! a :!*n :! i ư ố 2.200
3. Ng# n + n 5in! "oan! o ố ;.000 1;. T!$n! :! m ẩ 3.000
.. S n :! m " "ang ả ẩ ở 2.000 13. Y# 5!Kn t! ng, :!)c 4 i ỹ ưở ợ 1.000
>. '! i t1 c!o NV ả ả 500 1.. '! i t!# 5!ác ả 1.000
1>. Va% "$i ! n ạ 3.000
T1ong t!áng 122001 cB :!át Din! các ng!i : + 5in! t Da# @*% (HVT: @ ng): ệ ụ ế o
1. N! : 5!o 500.000 ng#%In + t 4i # t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ậ ậ ệ ả ằ ề ở
2. ()t TCNP + n! : ,# ti n m t 2.000.000 @. ề ậ ỹ ề ặ
3. !i ti n m t @ t m ng c!o n!*n +iIn @i c/ng tác 500.000@. ề ặ ể ạ ứ
4. K!ác! !$ng t1 n c!o DN 9 ng TCNP 4$ .00.000@. ả ợ ằ
5. Va% ng n ! n @ t1 n c!o ng i 9án .00.000@. ắ ạ ể ả ợ ườ
6. DOng 4Ai 9 D#ng ,# 5!Kn t! ng :!)c 4 i 500.000@. ổ ỹ ưở ợ
7. !#% n ,# @ # t :!át t1i n @ 9 D#ng ng# n + n 5in! "oan! 1.500.000 @. ể ỹ á ư ể ể ổ o ố
8. Va% ng n ! n @ t!an! toán 5!o n :! i t1 5!ác .00.000 @. ắ ạ ể ả ả ả
9. N! : 5!o 500.000 c/ng c , " ng c c! a :! i t1 ti n c!o ng i 9án. ậ ụ ụ ụ ư ả ả ề ườ
10. N!$ n c c : c!o "oan! ng!i : m t t$i D n c @ n! ! # !Gn! cB giá t1 3.000.000@. ướ ấ ệ ộ ả ố ị ü ị
11. Va% ng n ! n 2.000.000 @ +$ c!#% n + ,# ti n m t . ắ ạ ể ề ỹ ề ặ
12. ?#a t$i D n c @ n! ! # !Gn! cB t1 giá 15.000.000@ @ c t1 9 ng ti n +a% "$i ! n ả ố ị ü ị ượ ả ằ ề ạ
13. !i ti n m t @ t!an! toán c!o NV 500.000@. ề ặ ể
14. DOng ti n g i ng*n !$ng @ t1 n +a% ng n ! n 1.000.000@. ề ở ể ả ợ ắ ạ
15. !i ti n m t @ t1 c : 5!B 5!Jn c!o NV t ,# :!)c 4 i 4$ 200.000 @. ề ặ ể ợ ấ ừ ỹ ợ
16. DOng ti n g i ng*n !$ng @ t!an! toán c!o n!$ n c 1.000.000@. ề ở ể ướ
+,u c u: ầ
N : 9 ng c*n @ i 5 toán +$o ng$% 3121222001. ậ ả ố ế
'h ng III ươ
Tài 2h* n 1à 2 t*án 2P( ả ế
Bài 1 : A nh 2h* n 1à (h n ánh các nghi ( 1 2inh t d i đ@/ c a ! t c;ng t/ 1à* sQ đ tài 2h* n ch T : & ả ả ệ ụ ế ư' ủ ộ ồ ả (
1. ()t TCNP + n! : ,# T? 1-0.000.000@. ề ậ ỹ
2. N! : 5!o m t D !$ng !oá 30.000.000@, t1ong @B m t n a t1 9 ng T?, m t n a c=n 4 i t!i # n 4 i n!$ c#ng c : . ậ ộ ố ộ ử ả ằ ộ ử ạ ế ợ ạ ấ
3. 8 D#ng ng# n + n @ # t FD8 t ,# @ # t :!át t1i n 50.000.000@. ổ o ố á ư ừ ỹ á ư ể
4. /ng t% n! n m t 5!o n ti n +a% ng n ! n .0.000.000@, +$ c!#% n ti n +$o ng*n !$ng -0.000.000@. ậ ộ ả ề ắ ạ ể ề
5. /ng t% m#a c a m t ng/i n!$ + i giá 120.000.000@ t1 9 ng c!#% n 5!o n. ủ ộ ớ ả ằ ể ả
6. F# t 5!o NVN "Ong t1 c ti : @ D n L# t S' 1-.000.000@. ấ ự ế ể ả ấ
7. Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n +iIn 25.000.000 @, t1ong @B ti n 4 ng c a c/ng n!*n t1 c ti : SF 15.000.000@, c a ề ươ ả ả ề ươ ủ ự ế ủ
n!*n +iIn :!*n L ng 10.000.000 @. ưở
8. /ng t% @A t!an! toán 4 ng c!o NV 9 ng T? 25.000.000 @. ươ ằ
>. K!ác! !$ng ng t1 c c!o c/ng t% 9 ng ti n m t 20.000.000@ + +i c c#ng c : !$ng !oá c!o 5!ác! !$ng t1ong t! i gian ứ ướ ằ ề ặ ề ệ ấ ờ
t i ớ
10. N! : 5!o m t D c/ng c t1 giá >..00.000 @, t1ong @B >.000.000@ t1 9 ng c!#% n 5!o n, D c=n 4 i t1 9 ng ậ ộ ố ụ ị ả ằ ể ả ố ạ ả ằ
T?.
11. N!$ n c c : c!o c/ng t% m t TSH ! # !Gn! t1 giá 100.000.000 @. ướ ấ ộ ü ị
12. DOng T? n : t!# c!o n!$ n c 10.000.000@ . ộ ế ướ
13. K!ác! !$ng t1 n c!o c/ng t% 9 ng T? 12.000.000@, 9 ng c!#% n 5!o n 15.000.000@. ả ợ ằ ằ ể ả
14. DOng 4Ai 9 D#ng ,# @ # t :!át t1i n 25.000.000@ +$ ,# 5!Kn t! ng 4$ 1;.000.000@ ổ ỹ á ư ể ỹ ưở
15. DOng T? ng t1 c c!o ng i 9án 20.000.000@. ứ ướ ườ
16. !i T? t m ng c!o NV ;.000.000@. ạ ứ
17. F# t m t D c/ng c "Ong c!o ,# n 4< :!*n L ng -.200.000@. ấ ộ ố ụ ả ưở
18. T1 ti n +a% ng n ! n 9 ng c!#% n 5!o n 4$ -0.000.000@. ả ề ắ ạ ằ ể ả
19. 8áo cáo t!an! toán t m ng "o NV 4 :, t1ong @B @A m#a :! tOng 3.-00.000@, D c=n 4 i 2.;00.000@ @A n : ạ ứ ậ ụ ố ạ ộ
:!=ng t$i + . ụ
20. !i T? 5E ,# ng n ! n 1..000.000@. ỹ ắ ạ
21. !i T? t1 c : 5!B 5!An c!o NV 3.000.000@ ("o ,# :!)c 4 i @$i t! ). ợ ấ ỹ ợ o
22. ?#a má% mBc t!i t 9 t1 giá 30.000.000@ t1 9 ng TCNP. ế ị ị ả ằ
Bài $: '6 tài 3i u t i ! t d*anh nghi ( nh sau: ệ ) ộ ệ ư
S d đ u tháng 10:&&1 ố ư ầ
&V t 4i # c!<n! F ậ ệ 1.0005g L 5.000@25g = 5.000.000
&V t 4i # c!<n! M ậ ệ 2.5005g L -.000@25g = 10.000.000
& V t 4i # :! 0 ậ ệ ụ 5005g L 1..00@25g = >00.000
& '! tOng 8 ụ 1005g L 2.000@25g = 1.000.000
T)*ng tháng 10:&&1 (hát sinh các nghi ( 1 sau: ệ ụ
1. N! : 5!o + t 4i # :! 0 .005g, giá 1..00@25g, t!# V0T 10R. Doan! ng!i : c!Ea t1 ti n ngE i 9án. ậ ậ ệ ụ ế ệ ả ề ờ
2. N! : 5!o + t 4i # c!<n! F: 1..005g @Xn giá 5.000, +$ + t 4i # c!<n! M 1.0005g @Xn giá -.000 t!# V0T @ # +$o10R. ậ ậ ệ ậ ệ ế á
3. Doan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # c!<n! F 1.2005g +$ + t 4i # c!<n! M 2.2005g "Ong @ D n L# t D n :! m. ệ ấ ậ ệ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ
-. F# t 5!o + t 4i # :! "Ong t1 c ti : D n L# t D n :! m ;005g, "Ong c!o ,# n 4E :!*n L ng -005g. ấ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ả ưở
5. F# t 5!o m t D :! tOng "Ong c!o ,# n 4E t i :!*n LE ng -05g, c!o ,# n 4E "oan! ng!i : 205g. ấ ộ ố ụ ả ạ ở ả ệ
)*u c u: Đ nh 2ho n #à ph n ánh #ào tài 2ho n t ng h p> tài 2ho n chi ti t3 ầ ị ả ả ả ổ ợ ả ế
Bài J: Bài t ( t ng h (: '@n đ iO đ nh 2h* nO 3,n ch T ậ ổ ợ ố & ả (
I.TNnh hNnh tài s n c a ! t d*anh nghi ( tCnh đ n ngà/ #101:0:&&& ả ủ ộ ệ ế
1. T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 50.000.000
2. Pao m=n TSH ! # !Gn! ü 10.000.000
3. Ng#%In + t 4i # ậ ệ 5.000.000
-. /ng c , " ng c ụ ụ ụ 1.000.000
5. !i :!< SFKD " "ang ở 2.000.000
;. T!$n! :! m ẩ 3.000.000
3. Ti n m t ề ặ 5.000.000
.. Ti n g i ng*n !$ng ề ử 1-.000.000
>. N ng i 9án ợ ườ ;.000.000
10. Ng i m#a n ườ ợ -.000.000
11. K!o n :! i t!# 5!ác ả ả 5.000.000
12. K!o n :! i t1 5!ác ả ả ả -.000.000
13. '! i n : c!o n!$ n c ả ộ ướ 5.000.000
1-. T$i D n t!i # c! L 4E ả ế ờ ử 1.000.000
15. T$i D n t! a c! L 4E ả ừ ờ ử 2.000.000
1;. NAi c! a :!*n :! i ư ố F
13. Ng# n + n 5in! "oan! o ố 50.000.000
1.. Y# @ # t :!át t1i n ỹ á ư ể 2.000.000
1>. Ng# n + n @ # t FD8 o ố á ư 5.000.000
20. Y# 5!Kn t! ng, :!)c 4 i ỹ ưở ợ 1.000.000
21. Va% ng n ! n ng*n !$ng ắ ạ 2.000.000
II0 T)*ng tháng &10:&&1 c6 (hát sinh các nghi ( 1 2inh t sau: ệ ụ ế
1. DN @ c c : m t TSH ! # !Gn! t1 giá 10.000.000 @. ượ ấ ộ ü ị
2. DN n! : 5!o NVN c! a t1 ti n ng i 9án 5.000.000 @. ậ ư ả ề ườ
3. DN 1)t TCNP n! : ,# T? 5.000.000 @. ậ ỹ
4. DN "Ong T? m#a m t D c/ng c 1.000.000 @. ộ ố ụ
5. DN @ c ng i m#a t1 n 9 ng T? 2.000.000 @, 9 ng TCNP 1.000.000@. ượ ườ ả ợ ằ ằ
6. DN t!# 5!o n :! i t!# 5!ác 9 ng T? 1.500.000 @. ả ả ằ
7. DN "Ong TCNP t1 n ng*n Dác! 2.000.000 @. ả ợ
8. DN "Ong T? t1 5!o n :! i t1 5!ác 1.-00.000 @. ả ả ả ả
9. T$i D n t! a c! L 4E @ c gi i ,#% t tJng ng# n + n 5in! "oan! 1.000.000 @. ả ừ ờ ử ượ ả ế o ố
10. DN +a% ng n ! n ng*n !$ng t1 n ng i 9án 2.000.000@. ắ ạ ả ợ ườ
11. DN 9 D#ng ng#/n + n 5in! "oan! 1.000.000 @. ổ ố
12. DN @ c ng i m#a t1 n 500.000 @, DN t1 4#/n n +a% ng n ! n ng*n !$ng. ượ ườ ả ợ ả ợ ắ ạ
13. DN c!i ,# 5!Kn t! ng, :!)c 4 i 9 ng TCNP 500.000 @. ỹ ưở ợ ằ
14. T$i D n t!i # c! L 4E gi i ,#% t gi m ng# n + n 5in! "oan! 500.000 @. ả ế ờ ử ả ế ả o ố
)*u c u: ầ
ầ TGm F]
N : 8HKT +$o c# i nJm 2000. ậ ố
ố ? TK +$ g!i D " @ # t!áng 0122001. ở ố ư á
á H n! 5!o n +$ g!i +$o c! T cB 4iIn ,#an. ị ả ü
ü N : 8 ng c*n @ i t$i 5!o n c# i t!áng 0122001. ậ ả ố ả ố
ố N : 8 ng HKT t!áng 0122001. ậ ả
'h ng I8 ươ
TCnh giá các đ i t ng 2 t*án ố ượ ế
Bài 1: TCnh giá tài s n c đ nh. ả ố &
1. Doan! ng!i : m#a 1 t!i t 9 , giá m#a c!Ea cB t!# CTCT 4$ 50.000.000@, t!# D# t CTCT 4$ 10R DN c!Ea t1 ti n c!o ệ ế ị ế ế ấ ả ề
ng i 9án. ác c!i :!< t1 c 5!i D " ng 9ao g m: ườ ướ ử ụ o
!i :!< + n c!#% n :!át Din! c! a t1 c!o c!o c/ng t% + n c!#% n: giá c c c! a cB t!# CTCT 4$ 1.500.000@, t!# D# t 4$ ậ ể ư ả ậ ể ướ ư ế ế ấ
10R.
1 !i :!< 5!ác c! a c!i t1 9 ng ti n m t 4$ .00.000@. ư ả ằ ề ặ
2. N! n m t má% mBc t!i t 9 "Ong :!*n L ng D n L# t c!<n! "o c : t1In c : t1 giá 100.000.000@, c!i :!< t1 c 5!i D ậ ộ ế ị ở ưở ả ấ ấ ấ ị ướ ử
" ng c!i 9 ng ti n m t 4$ 100.000@. ụ ằ ề ặ
3. DN ti n !$n! c/ng t1Gn! FD8 @ t! c !i n m t ng/i n!$ ng! c!o NV. /ng t1Gn! FD8 !o$n t!$n! @ c 9$n giao ế ể ự ệ ộ ỉ ượ
+$ @ c LQt "#% t + i c!i :!< t! c t 4$ 100000000@. 8i t 1 ng DN @A "Ong ,# 5!Kn t! ng, :!)c 4 i @ t! c !i n ượ ệ ớ ự ế ế ằ ỹ ưở ợ ể ự ệ
+i c L*% " ng t1In. ệ ự
4. Va% "$i ! n ng*n !$ng @ m#a +An :!=ng, t!Ko giá t!o t!# n 500.000.000@ +$ c!i :!< t1E c 5!i D " ng 20.000.000@. ạ ể ả ậ ớ ử ụ
5. S " @ # t!áng 1 c a TK 211: ;50.000.000@, t1ong @B: ố ư á ủ
ủ ?á% mBc t!i t 9 : ế ị
ị '!*n L ng D n L# t c!<n!: 300.000.000@ ưở ả ấ
ấ 8 :! n 9án !$ng: 35.000.000@ ộ ậ
ậ N!$ c a, + t 5i n t1)c: ử ậ ế
ế '!*n L ng SF: 100.000.000@ ưở
ở 8 :! n 9án !$ng: 10.000.000@ ộ ậ
ậ VJn :!=ng "oan! ng!i :: -0.000.000@ ệ
ệ '! ng ti n + n t i: ươ ệ ậ ả
ả 8 :! n + n c!#% n 9án !$ng: 30.000.000@ ộ ậ ậ ể
ể H a 1 c 8NV: 30.000.000@ ư ướ
ớ T!i t 9 " ng c ,# n 4E: ế ị ụ ụ ả
ả '!*n L ng SF: 50.000.000@ ưở
8 :! n 9án !$ng: 5.000.000 ộ ậ
ậ VJn :!=ng DN: 10.000.000
DN ti n !$n! t1<c! 5! # !ao TSH t1ong t!áng 1. 8i t 1 ng t 4 5! # !ao nJm c a TSH m$ DN á: " ng @ i + i: ế ấ ế ằ ỷ ệ ấ ủ ụ ố ớ
ớ ?á% mBc t!i t 9 4$: 10R ế ị
ị N!$ c a , + t 5i n t1)c: ;R ử ậ ế
ế '! ng ti n + n t i; .R ươ ệ ậ ả
ả T!i t 9 " ng c ,# n 4E: 12R ế ị ụ ụ ả
6. T!an! 4E m t t!i t 9 t!# c :!*n L ng D n L# t c!<n!, ng#%In giá 100.000.000@, @A 5! # !ao ;0.000.000@. !i :!< ộ ế ị ộ ưở ả ấ ấ
t!an! 4E 9ao g m: o
Ti n 4 ng :! i t1 : 2.000.000@ ề ươ ả ả
ả !i :!< + t 4i #: 2.000.000@ ậ ệ
ệ !i :!< các 9 ng ti n 5!ác: 1.000.000@ ằ ề
ề '! 4i # t!# ! i t t$i D n n$% n! : 5!o, t1 giá ..000.000@ ế ệ o ừ ả ậ ị
7. ? t t!i t 9 @ang "Ong :!*n L ng, ng#%In giá: 50.000.000@, @A 5! # !ao 35.000.000@. T1ong ,#á t1Gn! 5i m 5I :!át ộ ế ị ở ưở ấ ể
!i n 9 m t, ,#% t @ n! L 4E 4$ 9 t ng i c! # t1ác! n!i m 9 i t! ng. ệ ị ấ ế ị ử ắ ườ ị ệ o ườ
)*u c u: T8nh toán> đ nh 2ho n #à ph n ánh #ào s đ ch T các nghi p # t(*n3 ầ ị ả ả ơ ồ ữ ệ ụ
Bài :: TCnh giá 1 t t RIRO. ậ ư
D*anh nghi ( 3à ! t đ n 1 ch u thu GTGT th=* (hMQng (há( 2h u t) thu . T)*ng tháng &10:&&1 c6 các tài 3i u 2 ệ ộ ơ & & ế ấ ừ ế ệ ế
t*án t ( h ( đ c nh sau: ậ ợ ượ ư
A0 S d đ u tháng: ố ư ầ
ầ TK 151 (+ t 4i # c!<n!): -00 5g, t1 giá -.0.000@ ậ ệ ị
ị TK 152 (+ t 4i # c!<n!): 5.0005g, t1 giá ;.000.000@ ậ ệ ị
ị TK152 (+ t 4i # :! ): 3.000 5g, t1 giá 1..00.000@ ậ ệ ụ ị
ị TK153: 300 cái L ng , t1 giá 1.500.000@ e ị
ị TK 15;: 200 @ n + , t1 giá 3.200.000@ ơ ị ị
ị ác TK 5!ác cB D " @ # t!áng gi @ n! (L L L L) ố ư á ả ị
B0 TNnh hNnh t)*ng tháng:
1. Ng$% 022 1 n! : 5!o 2.0005g + t 4i # c!<n! +$ 1.000 5g + t 4i # :! . Ciá m#a c!Ea cB t!# CTCT 4 n 4E t 4$: + t 4i # ậ ậ ệ ậ ệ ụ ế á ợ ậ ệ
c!<n! +$ 500@2 5g + t 4i # :! . T!# D# t CTCT 4$ 5R DN c!Ea t1 ti n c!o ngE i 9án. E c + n c!#% n t1 9 ng ti n ậ ệ ụ ế ấ ả ề ờ ớ ậ ể ả ằ ề
m t. T1ong @B giá !oá @Xn + n c!#% n c!Ea cB t!# CTCT 4$ 1.000.000@, t!# CTCT 100.000@. DN @A :!*n 9 c!o + t ặ ậ ể ế ế ổ ậ
4i # c!<n! 4$ .00.000@ +$ + t 4i # :! 200.000. ệ ậ ệ ụ
2. Ng$% 0-21 !$ng m#a @ c @i @ ng t!áng t1 c + n! : 5!o c a DN 4$ 3005g ượ ườ ướ ề ậ ủ
3. Ng$% 0;21 n! : 5!o 100 cái L ng c!#%In "Ong @ 4$m +i c, giá c!Ea cB t!# CTCT -000@2cái, t!# D# t CTCT 4$ 10R ậ e ể ệ ế ế ấ
DN @A t1 9 ng ti n m t. ả ằ ề ặ
-. Ng$% 0>21 DN "Ong TCNP m#a m t D c/ng c giá t1 c! a cB t!# CTCT 1;.000.000@, t!# D# t CTCT 4$ 10R. H n ộ ố ụ ị ư ế ế ấ ế
c# i t!áng D !$ng n$% c! a + n! : 5!o DN. ố ố ư ề ậ
5. Ng$% 1021 N! : 5!o m t D !$ng !oá, giá m#a c! a cB t!# CTCT 4$ .0.000.000, t!# D# t CTCT 10RDN @A c!i t1 ậ ộ ố ư ế ế ấ ả
9 ng ti n m t. ằ ề ặ
;. Ng$% 1221 L# t 5!o D " ng t1 c ti : @ D n L# t D n :! m: ấ ử ụ ự ế ể ả ấ ả ẩ
ẩ V t 4i # c!<n!: ;.0005g ậ ệ
ệ V t 4i # :! : 3..005g ậ ệ ụ
3. Ng$% 1-21 L# t 5!o 3;0 cái L ng "Ong c!o ,# n 4E t i :!*n L ng. ấ e ả ạ ưở
+,u c u: TCnh t*ánO đ nh 2h* n 1à (h n ánh tNnh hNnh t),n 1à* s đ TK ch T. Bi t ) ng DN tCnh giá hàng >u t 2h* ầ & ả ả ơ ồ ( ế * ấ

'Á' PH NG PHÁP KI S TKA S 7I B K TOÁN ƯƠ + Ố Ệ Ế

DC nghi ( D c6 tNnh hNnh sau: ệ
S d đ u 2T các tài 2h* n ố ư ầ ả
• TK t$i D n c @ n!: 5.000.000 ả ố ị
• T$i 5!o n + t 4i # c!<n! 200.000 ả ậ ệ
T1ong @B:
• VN0: 1005g, @ n giá 1.00025g ơ
• VN 8: 50 m, @ n giá 2.0002m ơ
• T$i 5!o n ti n m t: 300.000 ả ề ặ
• T$i 5!o n ti n g i ng*n !$ng 500.000 ả ề ờ
• T$i 5!o n D n :! m " "ang: 100.000 ả ả ẩ ở
• T$i 5!o n :! i t!# 5!ác! !$ng: 200.000 ả ả
• T$i 5!o n +a% ng n ! n: 250.000 ả ắ ạ
• T$i 5!o n :! i t1 ng i 9án:350.000 ả ả ả ườ
T1ong @B:
• Ng i 9án : 250.000 ườ
• Ng i 9án D: 100.000 ườ
• T$i 5!o n ng# n + n 5in! "oan! 5.500.000 ả o ố
• T$i 5!o n 4Ai c! a :!*n :! i: 200.000 ả ư ố
T)*ng 2T c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh nh sau: ệ ụ ế ư
,- DOng ti n m t m#a ề ặ + t 4i # 0 n! : 5!o, D 4 ng 5005g, @ n giá 1.00025g. ậ ệ ậ ố ượ ơ
.- ()t TCNP n! : ,# ti n m t: 100.000 ậ ỹ ề ặ
/- Va% ng n ! n ng*n ắ ạ !$ng t1 n c!o ng i 9án 200.000. ả ợ ườ
0- Ng i m#a t1 ườ ả n c!o F< ng!i : 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n ợ ệ ằ ể ả !$ng: 150.000
1- ?#a + t 4i # ậ ệ c a ng =i 9án @A n! : 5!o, ti n c! a ủ ư ậ ề ư t!an! toán, g m: VN 0 505g, @ n giá 1.00025g; V t o ơ ậ 4i # 8 100m ệ
@ n giá 2.00025g. ơ
2- @ c c : ượ ấ m t t$i D n c @ n! ng#%In giá 500.000. ộ ả ố ị
3- DOng ti n g i ng*n ề ở !$g m#a + t 4i # 8 ;0m @ n giá 2.0002m !$ng @A ậ ệ ơ n! : 5!o. ậ
4- F# t + t 4i # ấ ậ ệ @ D n L# t D n :! m: VN 0:100 5g, VN 8 ể ả ấ ả ẩ 50 m.
5- DOng ti n g i ng*n ề ở !$ng t1 n c!o ng i 9án D: 100.000 ả ợ ườ
,6- DOng 4Ai 9 D#ng ổ ng# n + n 5in! "oan! 50.000 o ố
,,- T<n! 1a ti n ề 4 ng :! i t1 c!o N D n L# t 150.000, n!*n +iIn ,# n 4E :!*n L ng 50.000, cán 9 ươ ả ả ả ấ ả ưở ộ ,# n 4E ả
"oan! ng!i :: 100.000 ệ
,.- K! # !ao TSH t1<c! ấ t1ong t!áng 9 :! n D n L# t: 100.000, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 100.000 ở ộ ậ ả ấ ộ ậ ả ệ
,/- K t c!#% n các c!i ế ể :!< NN t1 c ti :, c!i :!< n!*n c/ng t1 c ti : +$ ự ế ự ế c!i :!< D n L# t c!#ng @ t<n! giá t!$n! D n ả ấ ể ả
:! m !o$n t!$n! n! : 5!o 9i t 1 ng 4)c c# i 56 D n :! m " "ang c=n 4 i t1 giá ẩ ậ ế ằ ố ả ẩ ở ạ ị >0.000
,0- F# t 9án m t ấ ộ D D n :! m cB giá t!$n! t! c t 200.000,giá 9án 300.0005!ác! !$ng t!an! toán nga% ố ả á ự ế
9 ng ti n m t ằ ề ặ 50R, c=n 4 i c! a t!an! toán. ạ ư
,1- !i :!< 9án !$ng t1ả 9 ng ti n m t: 10.000 ằ ế ặ
,2- T!# "oan! t!# :! i n : ;.000 ế ả ộ
,3- K t c!#% n "oan! ế ể t!#, c!i :!< +$ 4Ai (4 ) t1ong 56. ó

Bai Ta( K= T*an TS'DF8at 7i=uF''7D
BÀI S 1 Ố : N : H n! 5!o n các ng!i : + 5 toán tJng TSH : ậ ị ả ệ ụ ế
12 ?#a ngo$i 1 t!i t 9 ,# n 4E D " ng c!o +Jn :!=ng /ng t%, giá m#a 9ao g m c t!# CTCT 5R 4$ 315.000.000 @ @A t1 ế ị ả ử ụ o ả ế ả
9 ng TCNP t!# c ng# n + n 5in! "oan!. !i :!< + n c!#% n 9 c " @A c!i 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 5R 4$ 2.100.000 ằ ộ o ố ậ ể ố õ ằ ề ặ o ả ế
@.
22 Ng!i m t!# n!$ +Jn :!=ng ,# n 4E "o 9 :! n L*% " ng c 9 n 9$n giao, giá ,#% t toán c a ng/i n!$ .50.000.000 @, + n L*% ệ ả ộ ậ ự ơ ả ế ủ ố
" ng c/ng t1Gn! @ # t 9 ng ng# n + n L*% " ng c 9 n 30R +$ 9 ng ng# n + n +a% "$i ! n 30R. ự á ư ằ o ố ự ơ ả ằ o ố ạ
32 N! n + n gB: 4iIn "oan! "$i ! n c a Doan! ng!i : F m t / t/ + n t i, t1 giá + n gB: "o ! i @ ng 4iIn "oan! t! ng n! t ậ ố ạ ủ ệ ộ ậ ả ị ố ộ o ố ấ
@án! giá 4$ 120.000.000 @.
-2 N! n 9i # t ng m t "$n má% +i t<n! D " ng c!o +Jn :!=ng ,# n 4E, giá c a má% +i t<n! n$% t1In t! t1 ng 4$ 2-.000.000 @. ậ ế ặ ộ ử ụ ả ủ ị ườ
!i :!< 4 : @ t, c! % t! t1 9 ng ti n m t 1.000.000 @ ắ ặ ạ ử ả ằ ề ặ
52 ?#a 1 "*% c!#% n D n L# t c a /ng t% K, giá m#a :! i t1 t!Ko !Ba @ n 9ao g m c t!# CTCT 5R 4$ -25...0.000 @. T1ong ề ả ấ ủ ả ả ơ o ả ế
@B giá t1 ! # !Gn! c a t!i t 9 D n L# t 4$ 315.000.000 @, giá t1 +/ !Gn! c a c/ng ng! c!#% n giao 110...0.000 @. !i :!< 4 : ị ü ủ ế ị ả ấ ị ủ ệ ể ắ
@ t c! % t! @A c!i 9 ng ti n t m ng 9ao g m c t!# CTCT 5R 4$ 12.;00.000 @. Ti n m#a /ng t% @A t!an! toán 9 ng TCNP ặ ạ ử ằ ề ạ ứ o ả ế ề ằ
4 % t ,# @ # t :!át t1i n. ấ ừ ỹ á ư ể
;2 DOng TCNP t!# c ng# n + n L*% " ng c 9 n m#a 1 "*% c!#% n c/ng ng! D n L# t c a /ng t% P t!Ko t ng giá t!an! toán ộ o ố ự ơ ả ề ệ ả ấ ủ ổ
g m c t!# CTCT 5R 4$ 525.000.000 @ +$ !i n @ang t!#I /ng t% M ti n !$n! 4 : @ t. o ả ế ệ ế ắ ặ
32 /ng t% M ( ng!i : + ;) ti n !$n! 9$n giao "*% c!#% n c/ng ng! @A 4 : @ t Long @ a +$o D " ng !i :!< 4 : @ t t!Ko giá ở ệ ụ ế ề ệ ắ ặ ư ử ụ ắ ặ
c! a cB t!# 1-..00.000 @, t!# CTCT 5R. DN @A "Ong ti n m t t!# c ,# @ # t :!át t1i n @ t!an! toán c!o /ng t% M. ư ế ế ề ặ ộ ỹ á ư ể ể
.2 T!# ! i + n gB: 4iIn "oan! "$i ! n t /ng t% D "o ! t ! n 4iIn "oan! 9 ng m t t!i t 9 D n L# t t!Ko giá t1 t! a t!# n o ố ạ ừ ế ạ ằ ộ ế ị ả ấ ị o ậ
105.000.000 @. H c 9i t t ng D + n gB: 4iIn "oan! t1 c @*% + i /ng t% D 4$ 120.000.000 @. S + n c=n 4 i t% D @A t!an! ượ ế ổ ố ố ướ ớ ố ố ạ
toán c!o DN 9 ng T?. ằ
>2 N! n 4 i + n gB: 4iIn "oan! "$i ! n t /ng t% T "o ! t ! n ! : @ ng 9 ng m t t!i t 9 D n L# t t!Ko giá t! a t!# n ậ ạ ố ạ ừ ế ạ ợ o ằ ộ ế ị ả ấ o ậ
320.000.000 @. S + n gB: c! a t!# ! i @ c 30.000.000 @ @ c ! c! toán +$o c!i :!< t$i c!<n!. ố ố ư o ượ ượ ạ
102 H n + F cB 1 TSH ng#%In giá c^ 4$ 2-.000.000@ @A 5! # !ao 15.000.000 Na% @ c ,#% t @ n! c a c ,#an c! ơ ị ấ ượ ế ị ủ ơ ủ ,# n c : ả ấ
t1In c!o :!Q: @i # c! n! tJng ng#%In giá - 4 n. ề ỉ á
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S : Ố : T1ong 56 cB t$i 4i # + t$i D n c @ n! c a 1 DN n! Da# : ệ ề ả ố ị ủ ư
12 ?#a 1 t!i t 9 D n L# t t!Ko t ng giá t!an! toán g m c t!# CTCT 5R 4$ -20.000.000 @. !i :!< c! % t! , giao " c! 4$ ế ị ả ấ ổ o ả ế ạ ử ị
-.000.000 @. To$n 9 ti n m#a +$ c!i :!< 4iIn ,#an @A c!i 9 ng TCNP. T!i t 9 n$% @ # t 9 ng ,# HT'T. ộ ề ằ ế ị á ư ằ ỹ
22 N! ng 9án m t / t/ + n t i c!o /ng t% Y t!Ko t ng giá t!an! toán g m c t!# CTCT 5R 4$ 210.000.000 @, ti n c! a t!#. ượ ộ ậ ả ổ o ả ế ề ư
H c 9i t ng#%In giá / t/ 4$ 2.5.000.000 @, @A !ao m=n .5.000.000 @. ượ ế
32 T!an! 4E 1 t!i t 9 D n L# t ng#%In giá 250.000.000 @, @A !ao m=n 200.000.000 @. '! 4i # t!# ! i 9án t!# ti n m t 9ao g m ế ị ả ấ ế ệ o ề ặ o
c t!# CTCT 5R 4$ 1;..00.000 @. !i :!< t!an! 4E @A c!i 9 ng ti n m t 4$ 1.000.000 @. ả ế ằ ề ặ
-2 ?#a 1 t!i t 9 +Jn :!=ng c a /ng t% N t!Ko t ng giá t!an! toán g m c t!# CTCT 5R 4$ 315.000.000 @. /ng t% @A +a% "$i ế ị ủ ổ o ả ế
! n @ t!an! toán 50R, D c=n 4 i Da# 5!i t1 c!i t 5! # t!an! toán 1R DN @A t!an! toán 9 ng TCNP t!# c + n @ # t L*% L*% ạ ể ố ạ ừ ế ấ ằ ộ ố á ư
" ng c 9 n. ự ơ ả
52 N! ng 9án 1 t!i t 9 ng#%In giá 50.000.000 @, !ao m=n 20.000.000 @. Ciá 9án @ c ng i m#a c! : n! n --.000.000 @, ượ ế ị ượ ườ ấ ậ
t1ong @B t!# CTCT 10R. !i :!< 9 1a t1 c 5!i n! ng 9án g m giá t1 :! tOng L# t 5!o 5.000.000 @, ti n c/ng D a c! a ế o ướ ượ o ị ụ ấ ề ử ü
t!#I ngo$i g m c t!# CTCT 5R 4$ 5.250.000 @ @A t1 9 ng T?. o ả ế ả ằ
;2 /ng t% F 9$n giao c!o DN 1 5!# n!$ L ng m i. T ng D ti n :! i t1 t!Ko ! : @ ng g m c t!# CTCT 5R 4$ ưở ớ ổ ố ề ả ả ợ o o ả ế
353.000.000 @. S ti n DN @A ng c!o ng i n! n t! # ố ề ứ ườ ậ á t<n! @ n t! i @i m 9$n giao 4$ 200.000.000 @. Sa# 5!i gi 5R giá t1 ế ờ ể ü ị
c/ng t1Gn! @ 9 o !$n!, D c=n DN @A t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n. H c 9i t TSH n$% DN @ # t 9 ng ng# n + n L*% ể ả ố ằ ể ả ượ ế á ư ằ o ố
" ng c 9 n. ự ơ ả
32 C i 1 t!i t 9 D n L# t @i t!am gia 4iIn "oan! "$i ! n + i /ng t% 8, ng#%In giá 300.000.000 @, @A !ao m=n 55.000.000 @. Ciá ử ế ị ả ấ ạ ớ
t1 + n gB: @ c /ng t% 8 g!i n! n 4$ 310.000.000 @ ị ố ượ ậ
.2 DN t!#I TSH (" ng t!#I !o t @ ng) c!o 'FSF D " ng : TSH t1 giá -00.000.000 @, @A c!#% n 5!o n c!o 9In c!o t!#I ạ ạ ộ ử ụ ị ể ả
52..00.000 @ (9ao g m c t!# CCT 10R) @ t1 t1 c ti n t!#I 1 nJm. HA :!*n 9 ti n t!#I c!o t!áng n$%. o ả ế ể ả ướ ề ổ ề
Yêu c u ầ : N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In. ậ ị ả ệ ụ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S # Ố : T)*ng tháng %0:&&$ c6 tài 3i u 1 tài s n c đ nh c a ệ ề ả ố & ủ DN nh sau ư
12 Ng$% -2- gB: + n 4iIn "oan! "$i ! n + i /ng t% ? m t TSH ! # !Gn! c a :!*n L ng D n L# t. Ng#%In giá 2->.;00.000 @ ố ạ ớ ộ ü ủ ưở ả ấ
@A 5! # !ao >0.000.000 @, t 4 5! # !ao 12R nJm. P i @ ng 4iIn "oan! t! ng n! t Lác @ n! giá t1 + n gB: c a t$i D n c @ n! ấ ỷ ệ ấ ộ o ố ấ ị ị ố ủ ả ố ị
n$% 4$ 150.000.000 @.
22 Ng$% >2- m#a D m +$ @Km +$o D " ng 1 má% :!át @i n :!*n L ng D n L# t. Ciá m#a c! a cB t!# -13.;00.000 @, t!# ắ ử ụ ệ ở ưở ả ấ ư ế ế
CTCT 5R. Ti n !$ng @A t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng. H c 9i t TSH n$% @A ,#a D " ng, giá t1 TSH m i ề ằ ể ả ượ ế ử ụ ị ớ
t ng @ ng 4$ 522.000.000 @, t! i gian D " ng t!Ko ,#% @ n! 4$ 5 nJm. T$i D n n$% @ # t 9 ng ng# n + n L*% " ng c 9 n. ươ ươ ờ ử ụ ị ả á ư ằ o ố ự ơ ả
32 Ng$% 112- n! ng 9án 1 t!i t 9 +Jn :!=ng ,# n 4E DN, ng#%In giá >;.000.000 @, @A 5! # !ao t i ng$% n! ng 9án ượ ế ị ở ả ấ ớ ượ
-0.000.000 @, t 4 5! # !ao 9Gn! ,#*n nJm 12R. Ciá 9án g m c t!# CTCT 5R c a t!i t 9 4$ ;3.000.000 @, ng i m#a @A ỷ ệ ấ o ả ế ủ ế ị ườ
t!an! toán ,#a NP.
-2 Ng$% 152- n! n 4 i + n gB: 4iIn "oan! "$i ! n t /ng t% D m t t!i t 9 +Jn :!=ng ,# n 4E t!Ko giá 21.000.000 @. H c ậ ạ ố ạ ừ ộ ế ị ở ả ượ
9i t t ng D + n gB: + i /ng t% D 4$ 30.000.000 @. '! n + n gB: c=n 4 i /ng t% D @A t!an! toán ,#a ng*n !$ng. T!i t 9 n$% ế ổ ố ố ớ á ố ạ ế ị
cB t 4 5! # !ao 9Gn! ,#*n nJm 4$ 12R. ỷ ệ ấ
52 Ng$% 1>2- ng i n! n t! # (/ng t% Y) 9$n giao @ a +$o D " ng 1 "A% n!$ 4$m +Jn :!=ng ,# n 4E c a DN, t! i gian D ườ ậ á ư ử ụ ả ủ ờ ử
" ng t!Ko ,#% @ n! 4$ 20 nJm. T ng D ti n :! i t1 c!o /ng t% Y g m c t!# CTCT 5R 4$ 33..000.000 @. T$i D n c @ n! ụ ị ổ ố ề ả ả o ả ế ả ố ị
n$% @ # t 9 ng + n L*% " ng c 9 n. DN @A t!an! toán ! t c!o /ng t% Y 9 ng TCNP. á ư ằ ố ự ơ ả ế ằ
;2 Ng$% 252- t!an! 4E 1 5!# L ng D n L# t, ng#%In giá 230.000.000 @, giá t1 !ao m=n 4# 5 t<n! @ n ng$% 3120122005 4$ ưở ả ấ ị ỹ ế ế
230.000.000 @, t 4 5! # !ao 9Gn! ,#*n nJm 10R. !i :!< t!an! 4E c!i 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 10R 4$ 5.500.000 @. ỷ ệ ấ ằ ề ặ o ả ế
'! 4i # t!# ! i t t!an! 4E 9án t!# ti n m t 3.000.000 @. ế ệ o ừ ề ặ
Yêu c u ầ : 1. N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In. ậ ị ả ệ ụ
2. T<n! D 5! # !ao t1ong t!áng -2200; các 9 :! n. 8i t 1 ng D 5! # !ao !i n cB @ # t!áng -2200; 4$ ố ấ ở ộ ậ ế ằ ố ấ ệ ở á
12.000.000 @, t1ong @B 5! # !ao :!*n L ng SF 4$ 10.000.000 @ +$ 9 :! n ,# n 4E DN 2.000.000 @ ấ ở ưở ở ộ ậ ả
____________________________________
BÀI S % Ố : T)*ng tháng $0:&&% c6 tài 3i u 1 TS'A c a 1 DN nh sau : ệ ề ủ ư
12 Ng$% 52; n! ng 9án 1 TSH ! # !Gn! t!# c 9 :! n D n L# t ng#%In giá 3;0.000.000, @A 5! # !ao t i ng$% n! ng 9án 4$ ượ ü ộ ộ ậ ả ấ ấ ớ ượ
4$ 200.000.000 @, t 4 5! # !ao 9Gn! ,#*n 10R nJm. T!# ti n n! ng 9án 9 ng TCNP g m c t!# CTCT 10R 4$ 15-.000.000 ỷ ệ ấ ề ượ ằ o ả ế
@. !i c!o +i c 9án TSH 9 ng ti n m t -.000.000 @ ệ ằ ề ặ
22 Ng$% 32; m#a m i 1 TSH ! # !Gn! D " ng c!o +Jn :!=ng ,# n 4E DN, giá m#a 9ao g m c t!# CTCT 10R 4$ 235.000.000 ớ ü ử ụ ả o ả ế
@, ti n c! a t!an! toán. !i :!< ti : n! n 9 ng ti n m t 4$ 2.000.000 @. T! i gian D " ng t!Ko ,#% @ n! 4$ 5 nJm. ề ư ế ậ ằ ề ặ ờ ử ụ ị
32 Ng$% >2; 8 :! n L*% " ng c 9 n 9$n giao 1 TSH ! # !Gn! c!o 9 :! n 9án !$ng, giá t1 t$i D n t!Ko ,#% t toán 4$ ộ ậ ự ơ ả ü ộ ậ ị ả ế
3;0.000.000 @, t! i gian D " ng 4$ 20 nJm. TSH @ # t 9 ng + n +a% "$i ! n 30R, + n L*% " ng c 9 n 30R. ờ ử ụ á ư ằ ố ạ ố ự ơ ả
-2 Ng$% 112; HA !o$n t!$n! 9$n giao @ a +$o D " ng +i c D a c! a n*ng c : 1 TSH ! # !Gn! c a 9 :! n 9án !$ng,. T$i 4i # ư ử ụ ệ ử ü ấ ü ủ ộ ậ ệ
4iIn ,#an @ n t$i D n D a c! a n! Da# : ế ả ử ü ư
& Ng#%In giá TSH t1 c 5!i D a c! a 2-0.000.000 @. ướ ử ü
& Pao m=n 4# 5 c a TSH 120.000.000 @. ỹ ế ủ
& Ciá t1 TSH tJng t!Im Da# 5!i D a c! a 1;..000.000 @. T! i gian 5! # !ao t1In giá t1 c=n 4 i Da# 5!i n*ng c : t$i D n c @ n! ị ử ü ờ ấ ị ạ ấ ả ố ị
4$ . nJm.
& Ng# n + n n*ng c : TSH 4$ ,# @ # t :!át t1i n. o ố ấ ỹ á ư ể
52 Ng$% 202; HA !o$n t!$n! 9$n giao c/ng +i c D a c! a 4 n t!Ko 5 !o c! 1 t!i t 9 D n L# t. !i :!< D a c! a 4 n t!#I ngo$i ệ ử ü ớ ế ạ ế ị ả ấ ử ü ớ
c! a t1 c!o /ng t% V 9ao g m c t!# CTCT 5R 4$ ;3.000.000 @. H c 9i t t t!áng 1 @ n t!áng 5 DN @A t1<c! t1 c c!i :!< ư ả o ả ế ượ ế ừ ế ướ
D a c! a 4 n t!Ko 5 !o c! t ng D ;5.000.000 @. ử ü ớ ế ạ ổ ố
Yêu c u ầ : 1. N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In. ậ ị ả ệ ụ
2. T<n! D 5! # !ao t1ong t!áng ;2200- các 9 :! n. 8i t 1 ng D 5! # !ao !i n cB @ # t!áng ;2200; 4$ ố ấ ở ộ ậ ế ằ ố ấ ệ ở á
23.000.000 @, t1ong @B 5! # !ao :!*n L ng SF 4$ 1-.000.000 @ +$ 9 :! n ,# n 4E DN ;.000.000 @ +$ 9 :! n 9án !$ng ấ ở ưở ở ộ ậ ả ở ộ ậ
3.000.000 @

Ghi chú : M c kh u hao c a TSCĐ sau khi nâng c đ c !Đ nh sau : ứ ấ ủ ấ ượ ư
ZY `a(CTN c a TSH t1 c 5!i n*ng c : S Ciá t1 @ # t n*ng c :,T! i gian D " ng c a TSH @A @ c FH 4 i) ủ ướ ấ ị á ư ấ ờ ử ụ ủ ượ ạ
_____________________________________
BÀI S - Ố : B t$i 4i # + TSH c a m t DN t1ong t!áng 12200; n! Da# : ệ ề ủ ộ ư
12 Ng$% 521 @ c c : t1In ,#% t @ n! c!o :!Q: t!an! 4E m t TSH cB ng#%In giá 4$ 2;.300.000 @, @A 5! # !ao 2;.000.000 @. 8iIn ượ ấ ế ị ộ ấ
9 n t!an! 4E c!o 9i t c!i :!< t!an! 4E TSH :!át Din! g m VN :! 230.000 @, ti n m t 2.500.000 '!i # n! : 5!o :! 4i # t!# ả ế o ụ ề ặ ế ậ ế ệ
! i t TSH 9 t!an! 4E t1 giá 5.500.000 @ o ừ ị ị
22 Ng$% 1521 5i m 5I :!át !i n cB m t TSH 9 t!i # Do + i D Dác! 5 toán, ng#%In giá g!i D 4$ 1..;00.000 @, @A 5! # !ao ể ệ ộ ị ế ớ ổ ế ổ ấ
15.000.000 @, c! a 9i t 1X ng#%In n!*n ư ế
32 Ng$% 2021 t!Ko 5 t ,# 5i m 5I TSH c# i nJm 200; :!át !i n cB m t TSH @ang D " ng t i 'FSF n m ngo$i D Dác! 5 ế ả ể ố ệ ộ ử ụ ạ ằ ổ ế
toán. P D g c t i :!=ng 5 t!# t c!o 9i t TSH n$% @ c 9$n giao t i t! i @i m t!áng 12102200- "o Ng*n Dác! c : + i o ơ ố ạ ỷ ậ ế ượ ạ ờ ể ấ ớ
ng#%In giá 4$ .-.000.000 @. K toán @A 4 : t! t c g!i tJng TSH t! a +$ :! i t1<c! 5! # !ao t1ong D# t t! i gian n m ngo$i D ế ậ ủ ụ ừ ả ấ ố ờ ằ ổ
Dác! (15 t!áng) +$ :!*n 9 " n +$o c!i :!< t1ong 5 t!áng. HA :!*n 9 c!o t!áng 12200;. !o 9i t t 4 5! # !ao TSH n$% 4$ ổ á ổ ế ỷ ệ ấ
20R
-2 # i t!áng @A cB ,#% t @ n! L 4E c a c : t1In + TSH t!i # n! Da# : 8 :! n D " ng :! i 9 i t! ng 50R giá t1 t!i #, ố ế ị ử ủ ấ ề ế ư ộ ậ ử ụ ả o ườ ị ế
c=n 4 i c!o g!i gi m + n 5in! "oan! c a DN. ạ ả ố ủ
Yêu C u ầ : T<n! toán +$ :! n án! +$o TK tGn! !Gn! t1In. ả
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S $ Ố : T)*ng tháng J0:&&$ c6 tài 3i u 1 4 * t)N 1à s a ch a tài s n c đ nh c a 1 DN nh sau : ệ ề ả 7 ( ả ố & ủ ư
IF s d đ u tháng t),n 1 s TK : ố ư ầ ố
& TK 1-2 (1-21) : -5.000.000 @. T1ong @B :
S !i :!< D a c! a 4 n t!i t 9 P "Ong c!o D n L# t c=n 4 i c! a :!*n 9 : 20.000.000 @. ử ü ớ ế ị ả ấ ạ ư ổ
S Ti n t!#I c a !$ng c=n 4 i c! a :!*n 9 : 25.000.000 @. ề ử ạ ư ổ
& TK 335 : 30.000.000 @. T1ong @B :
S T1<c! t1 c c!i :!< D a c! a 4 n t!i t 9 ? "Ong c!o SF : 21.000.000 @. ướ ử ü ớ ế ị
S T1<c! t1 c c!i :!< D a c! a 4 n t!i t 9 K "Ong c!o ,# n 4E : 2..000.000 @. ướ ử ü ớ ế ị ả
S T1<c! t1 c ti n t!#I +Jn :!=ng @ i "i n : 21.000.000 @. ướ ề ạ ệ
IIF 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng tháng : ệ ụ
12 T!#I ngo$i D a c! a t! ng L#%In TSH c a 9 :! n 9án !$ng +$ @A !o$n t!$n! t1ong t!áng. !i :!< D a c! a @A t1 9 ng ử ü ườ ủ ộ ậ ử ü ả ằ
ti n m t 9ao g m c t!# CTCT 5R 4$ 210.000 @ ề ặ o ả ế
22 /ng n!*n 9 :! n D n L# t ti n !$n! 9 o " ng 1 t!i t 9 D n L# t +$ @A !o$n t!$n! t1ong t!áng. !i :!< 9 o " ng 9ao ộ ậ ả ấ ế ả ưõ ế ị ả ấ ả ưõ
g m : o
& '! tOng t!a% t! ụ ế : 200.000 @
& V t 4i # :! ậ ệ ụ : 50.000 @
& Ti n 4 ng ề ươ : 500.000 @
& T1<c! t!Ko 4 ng ươ : >5.000 @
32 Ti n !$n! t1<c! t1 c c!i :!< D a c! a 4 n t!Ko 5 !o c! c a t!i t 9 ? 4$ 3.000.000 @, t!i t 9 K 4$ -.000.000 @ +$ t1<c! t1 c ế ướ ử ü ớ ế ạ ủ ế ị ế ị ướ
ti n t!#I +Jn :!=ng @ i "i n 3.000.000 @. ề ạ ệ
-2 '!*n 9 c!i :!< D a c! a 4 n t!i t 9 P -.000.000 @, ti n t!#I c a !$ng 5.000.000 @. ổ ử ü ớ ế ị ề ử
52 Ti n !$n! D a c! a 4 n @ t L# t t!i t 9 D n L# t N +$ @A !o$n t!$n! t1ong t!áng. !i :!< D a c! a 9ao g m : ế ử ü ớ ộ ấ ế ị ả ấ ử ü o
& '! tOng t!a% t! ụ ế : 10.000.000 @
& V t 4i # :! ậ ệ ụ : 500.000 @
& Ti n 4 ng ề ươ : 2.000.000 @
& T1<c! t!Ko 4 ng ươ : 3.0.000 @
& D c! + m#a ngo$i t1 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 10R 4$ 2.200.000 @. ị ụ ả ằ ề ặ o ả ế
D 5i n c!i :!< D a c! a t!i t 9 D :!*n 9 t1ong 2 t!áng > +$ t!áng 102200;. ự ế ử ü ế ị ë ổ
;2 Ti n !$n! D a c! a 4 n t!i t 9 ? +$ @A !o$n t!$n! t1ong t!áng. !i :!< D a c! a 9ao g m : ế ử ü ớ ế ị ử ü o
& '! tOng t!a% t! : 1;.000.000 @ ụ ế
& Ti n c/ng D a c! a :! i t1 /ng t% 0 g m c t!# CTCT 5R 4$ ;.300.000 ề ử ü ả ả o ả ế
& !i :!< 5!ác @A t1 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 10R 4$ -.-00.000 @ ả ằ ề ặ o ả ế
'! 4i # t!# ! i n! : 5!o 500.000 @. ế ệ o ậ
32 Ti n !$n! D a c! a n*ng c : +Jn :!=ng ,# n 4E /ng t% 9 ng ng# n + n @ # t FD8 +$ @A !o$n t!$n! t1ong t!áng. !i :!< ế ử ü ấ ả ằ o ố á ư
D a c! a 9ao g m : ử ü o
& '! tOng t!a% t! ụ ế : 1;.000.000 @
& V t 4i # FD8 ậ ệ : 100.000.000 @
& Ti n 4 ng N D a c! a ề ươ ử ü : 1;.000.000 @
& T1<c! t!Ko 4 ng ươ : 3.0-0.000 @
& !i :!< 5!ác @A t1 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 10R 4$ ;.;00.000 @ ả ằ ề ặ o ả ế
'! 4i # 9án t!# ti n m t g m c t!# CTCT 10R 4$ 2.200.000 @. ế ệ ề ặ o ả ế
.2 D 5i n t!áng 122200; D ti n !$n! D a c! a 4 n L ng D n L# t + i c!i :!< 30.000.000. DN ,#% t @ n! t1<c! t1 c c!i :!< ự ế ë ế ử ü ớ ưở ả ấ ớ ế ị ướ
D a c! a 4 n t t!áng . @ n t!áng 112200; (t1<c! - t!áng) ử ü ớ ừ ế
)*u c u ầ : N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In. ậ ị ả ệ ụ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S 5 Ố : S d ngà/ 1010:&&- c a TK ::J 3à #&&.&&&.&&& đ. 'hi ti t : ố ư ủ ế
b /ng t% 0 : 200.000.000 @
b /ng t% 8 : 100.000.000 @
12 Ng$% 22122005 Doan! ng!i : L# t ti n m t m#a c :!i # c a /ng t% t! i ! n 5 nJm giá 300.000.000 @. ệ ấ ề ặ ổ ế ủ ờ ạ
22 T1ong ,#E 722005 DN @A n! n @ c ti n 4Ai (3 t!áng) c a /ng t% 0 +$ 8 9 ng T?. T 4 4Ai c a /ng t% 0 4$ 3R t!áng +$ ậ ượ ề ủ ằ ỷ ệ ủ
c a c/ng t% 8 4$ -R t!áng. ủ
32 # i nJm, t!Ko t!/ng tin c a /ng t% Ki m toán t!G /ng t% 8 cB 5! nJng 9 :!á D n. DN @A 4 : " :!=ng D ti n m#a c ố ủ ể ả ị ả ậ ự ố ề ổ
:!i # c a /ng t% n$%. ế ủ
-2 # i nJm 2005 DN n! n t! % cB " # !i # gi m giá t1In t! t1 ng c! ng 5!oán : 5! nJng gi m giá 4$ 5R. DN @A 4 : " ố ậ ấ ấ ệ ả ị ườ ứ ả ả ậ ự
:!=ng gi m giá t t c các c! ng 5!oán @ang c m gi (5!/ng 9ao g m /ng t% 8). ả ấ ả ứ á ü o
52 T!áng 12200; /ng t% 8 t#%In 9 :!á D n. T=a án @A L 4E 9án @ # giá t$i D n c a c/ng t% 8 +$ !o$n n c!o các c! n @ c ố ả ử ấ ả ủ ợ ủ ợ ượ
50R t1In D n . Doan! ng!i : @A t!# @ c D n 50R c :!i # c a c/ng t% 8 9 ng ti n m t. ố ợ ệ ượ ố ợ ổ ế ủ ằ ề ặ
;2 Ng$% 1212200; DN 9án c :!i # c a t% + i giá t! : ! n 10R, t!# 9 ng ti n m t. ổ ế ủ ớ ấ ơ ằ ề ặ
)*u C u ầ : T<n! toán +$ :! n án! +$o TK tGn! !Gn! t1In. ả
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Các bài t p sau đ%0 đ u áp " ng đ i # i các DN n p thu TT th<o ậ ề ụ ố ớ ộ ế
ph ng pháp 2h u t( #à h ch toán hàng t n 2ho th<o ph ng pháp GGT6 ươ ấ ừ ạ ồ ươ
BÀI S J Ố : S t DN c6 s t n 2h* đ u tháng $0:&&$ : :.&&& Kg ngu/,n 1 t 3i u AO giá th c t :.:&& đ0Kg. T)*ng tháng ộ ố ồ ầ ậ ệ % ế
$0:&&: c6 các nghi ( 1 >u t nh ( nh sau : ệ ụ ấ ậ ư
12 Ng$% -2; n! : 5!o 3.000 Kg ng#%In + t 4i # 0, giá !Ba @ n 2.10. @2Kg (c! a cB t!# ), t!# CTCT 10R, ti n c! a t!an! ậ ậ ệ ơ ư ế ế ề ư
toán. Ti n c!#%In c! t1 9 ng c!#% n 5!o n g m c t!# CTCT 5R 4$ 201;00 @2t n. ề ở ả ằ ể ả o ả ế ấ
22 Ng$% ;2; L# t 5!o 3.000 Kg @ D n L# t D n :! m. ấ ể ả ấ ả ẩ
32 Ng$% 102; n! : 3.;00 Kg, giá t1In !Ba @ n g m c t!# CTCT 10R 4$ ậ ơ o ả ế 2.332 @2Kg, ti n c! a t!an! toán. Ti n c!#%In c! t1 ề ư ề ở ả
9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 5R 4$ 2>-.000 @2t n. ằ ề ặ o ả ế ấ
-2 Ng$% 2-2; L# t 5!o 2.500 Kg @ D n L# t D n :! m. ấ ể ả ấ ả ẩ
Yêu c u ầ : N : HK các ng!i : + :!át Din! nBi t1In + i các @i # 5i n : ậ ệ ụ ớ ề ệ
& V t 4i # L# t @ c @án! giá t!Ko :! ng :!á: c7cd ậ ệ ấ ượ ươ
& V t 4i # L# t @ c @án! giá t!Ko :! ng :!á: N7cd ậ ệ ấ ượ ươ
& V t 4i # L# t @ c @án! giá t!Ko :! ng :!á: 9Gn! ,#*n gia ,#% n 4iIn !o$n ậ ệ ấ ượ ươ ề
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S 9 Ố : DN s d ng (h ng (há( nh ( sau >u t t) c L7iR*. đ tCnh giá th c t 1 t 3i u >u t 2h* 1à h ch t*án 7 ụ ươ ậ ấ ư' 8 % ế ậ ệ ấ )
hàng t n 2h* th=* (h ng (há( 2, 2hai th ng >u/,n. T)*ng tháng :0:&&$ c6 tài 3i u 1 1 t 3i u D nh sau : ồ ươ ư9 ệ ề ậ ệ ư
IF TNnh hNnh đ u tháng : ầ
b T n 5!o ;.000 Kg, @ n giá 10.000 @2Kg o ơ
b Hang @i @ ng -.000 Kg, @ n giá c! a cB t!# 10.000 @2Kg, t!# CTCT 10R. ườ ơ ư ế ế
IIF T)*ng tháng :0:&&$ 1 t 3i u D 4i n đ ng nh sau : ậ ệ ế ộ ư
12 Ng$% 322 L# t 5.000 Kg @ D n L# t D n :! m. ấ ể ả ấ ả ẩ
22 Ng$% ;22 L# t 1.000 Kg @ t!#I /ng t% P gia c/ng c! 9i n. ấ ể ế ế
32 Ng$% 322 m#a n! : 5!o 5.000 Kg, t ng giá m#a g!i t1In !Ba @ n :! i t1 /ng t% K 4$ 5;.100.000 @ t1ong @B t!# CTCT 4$ ậ ổ ơ ả ả ế
5.100.000 @. !i :!< + n c!#% n, 9 c " c!i 9 ng ti n m t c t!# CTCT 5R 4$ ;30.000 @. ậ ể ố õ ằ ề ặ ả ế
-2 Ng$% .22 DN @A t1 9 ng c!#% n 5!o n ti n m#a + t 4i # c a /ng t% K Da# 5!i @ c t1 1R c!i t 5! # t!an! toán @ c ả ằ ể ả ề ậ ệ ủ ượ ừ ế ấ ượ
! ng. ưở
52 Ng$% 1022 L# t 3.000 Kg @ gB: + n 4iIn "oan! "$i ! n + i /ng t% M, Ciá t1 + n gB: @ c g!i n! n 4$ 35.000.000 @. ấ ể ố ạ ớ ị ố ượ ậ
;2 Ng$% 1222 n! : 5!o -.000 Kg D + t 4i # @i @ ng 56 t1 c. ậ ố ậ ệ ườ ướ
32 Ng$% 1522 L# t 3.000 Kg @ ti : t c c! 9i n D n :! m. ấ ể ế ụ ế ế ả ẩ
.2 Ng$% 2.22 /ng t% P gia c/ng Long 9$n giao 1.000 Kg n! : 5!o, t ng c!i :!< gia c/ng c t!# CTCT 10R 4$ 550.000 @, ti n ậ ổ ả ế ề
c! a t!an! toán. ư
+,u c u ầ : N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In. ậ ị ả ệ ụ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S 1& Ố : S t DN h ch t*án hàng t n 2h* th=* (h ng (há( 2, 2hai th ng >u/,n. T)*ng tháng #0:&&# c6 tài 3i u 1 ộ ) ồ ươ ư9 ệ ề
1 t 3i u 1à c;ng c nh sau : ậ ệ ụ ư
IF TNnh hNnh t n 2h* 1 t 3i u 1à c;ng c đ u tháng : ồ ậ ệ ụ ầ

No i + t t ạ ậ ư H n + t<n! ơ ị S 4 ng ố ượ Ciá @ n + t! c t (@) ơ ị ự ế
1. V t 4i # c!<n! ậ ệ Kg -0.000 10.000
2. V t 4i # :! ậ ệ ụ Kg 5.000 5.000
3. /ng c " ng ụ ụ
cụ
c!i c ế 200 100.000
IIF 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng tháng : ệ ụ
12 Ng$% 323 m#a n! : 5!o 100.000 Kg + t 4i # c!<n! t!Ko giá c! a cB t!# 4$ 10.200 @2Kg, t!# CTCT 4$ 1.020 @2Kg, ti n c! a ậ ậ ệ ư ế ế ề ư
t!an! toán c!o /ng t% K. ác c!i :!< + n c!#% n, 9 c " @A t1 9 ng ti n m t 5.250.000 @ g m c t!# CTCT 5R. ậ ể ố õ ả ằ ề ặ o ả ế
22 Ng$% 1023 L# t 5!o .0.000 Kg + t 4i # c!<n! +$ 3.000 Kg + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m. ấ ậ ệ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ
32 Ng$% 1223 +a% ng n ! n ng*n !$ng @ m#a 1 D + t t t!Ko giá m#a @A cB t!# CTCT 10R (!$ng @A n! : 5!o) 9ao g m : ắ ạ ể ố ậ ư ế ậ o
& -0.000 Kg + t 4i # c!<n!, @ n giá 11.110 @2Kg. ậ ệ ơ
& ..000 Kg + t 4i # :! , @ n giá 5.500 @2Kg. ậ ệ ụ ơ
& 200 c!i c " ng c D n L# t, @ n giá 112.200 @2c!i c. ế ụ ụ ả ấ ơ ế
-2 Ng$% 1523 L# t 5!o + t t c!o D n L# t 5in! "oan!. t! : ấ ậ ư ả ấ ụ ể
& F# t + t 4i # c!<n! : 50.000 Kg @ t1 c ti : c! t o D n :! m +$ 20.000 Kg @ gB: + n t!am gia 4iIn "oan! ng n ! n + i ấ ậ ệ ể ự ế ế ạ ả ẩ ể ố ắ ạ ớ
/ng t% M, giá t1 + n gB: @ c g!i n! n 4$ 220.000.000 @. ị ố ượ ậ
& F# t + t 4i # :! : 5.000 Kg @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, 500 Kg c!o n!# c # 5!ác :!*n L ng +$ 500 Kg c!o ,# n ấ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ á ở ưở ả
4E Doan! ng!i :. ệ
& F# t 200 c!i c c/ng c c!o D n L# t t!Ko :! ng :!á: :!*n 9 2 4 n. ấ ế ụ ả ấ ươ ổ á
52 Ng$% 2023 L# t c/ng c t!Ko :! ng :!á: :!*n 9 1 4 n : 30 c!i c c!o ,# n 4E DN +$ 20 c!i c c!o !o t @ ng 9án !$ng. ấ ụ ươ ổ á ế ả ế ạ ộ
;2 Ng$% 2523 L# t 5!o + t t c!o D n L# t 5in! "oan!. t! : ấ ậ ư ả ấ ụ ể
& F# t 10.000 Kg + t 4i # c!<n! @ t1 c ti : c! t o D n :! m. ấ ậ ệ ể ự ế ế ạ ả ẩ
& F# t + t 4i # :! : 2.000 Kg @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, 500 Kg c!o !o t @ ng 9án !$ng. ấ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ ạ ộ
32 Ng$% 2;23 m#a c a c/ng t% D 300 c!i c c/ng c c! a t1 ti n, giá m#a ủ ế ụ ư ả ề g m c t!# CTCT 10R 4$ 33.000.000 @. o ả ế
)*u c u : ầ
1. N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In + i giá t1 + t 4i # L# t 5!o t<n! t!Ko :! ng :!á: cico. ậ ị ả ệ ụ ớ ị ậ ệ ấ ươ
_____________________________________
BÀI S 11 Ố : S t DN h ch t*án hàng t n 2h* th=* (h ng (há( 2, 2hai th ng >u/,n. T)*ng tháng c6 tài 3i u 1 1 t ộ ) ồ ươ ư9 ệ ề ậ
3i u 1à c;ng c nh sau : ệ ụ ư
7& S " @ # 56 c a 1 D TK : ố ư á ủ ố
& TK 152 : 33.-30.000 @ (Ciá ! c! toán : 2..100.000 @). T1ong @B : ạ
b TK 1521 : 23.000.000 @ (Ciá ! c! toán : 13.500.000 @) ạ
b TK 1522 : 12.000.000 @ (Ciá ! c! toán : ạ ..000.000 @)
b TK 1523 : 2.-30.000 @ (Ciá ! c! toán : ạ 2.;00.000 @)
& TK 153 : 5.;-0.000 @ (Ciá ! c! toán : 3.000.000 @) ạ
77& T1ong 56 cB tGn! !Gn! + + t 4i # +$ c/ng c , " ng c n! Da# : ề ậ ệ ụ ụ ụ ư
12 N! n @# c !Ba @ n + t 4i # : (ti n c! a t!an! toán) ậ ợ ơ ậ ệ ề ư
& V t 4i # c!<n! ậ ệ : 325 Kg L 1-0.000 @2Kg
& V t 4i # :! ậ ệ ụ : 135 Kg L .-.000 @2Kg
& N!iIn 4i # ệ : 1.250 4<t L 2.>00 @24<t
& T!# CTCT 10R ế
T!Ko 5 t ,# 5i m ng!i m t1 c 5!i n! : 5!o c!o 9i t : ế ả ể ệ ướ ậ ế
& VN c!<n! t!i # 5 Kg c! L 4E ế ờ ử
& N!iIn 4i # t! a 150 4<t, DN n! : 5!o c D t! a @ c! L 4E ệ ừ ậ ả ố ừ ể ờ ử
& VN :! c! n! n + 5!o 100 Kg, D c=n 4 i c! a + n! : 5!o (!$ng m#a @ang @i @ ng) ụ ỉ ậ ề ố ạ ư ề ậ ườ
22 N! n @# c D c/ng c , " ng c n! ng c! a cB !Ba @ n t<n! giá nIn DN t m t! i n! : 5!o t!Ko giá t m t<n! 23.000.000 @ ậ ợ ố ụ ụ ụ ư ư ơ ạ ờ ậ ạ
(giá ! c! toán) ạ
32 H c c : t1In ,#% t @ n! gi i ,#% t D VN t! a t!i # n! Da# : ượ ấ ế ị ả ế ố ừ ế ư
& T1 +$o 4 ng t!áng n$% c a n!*n +iIn á: t i @ 9 i t! ng VN ừ ươ ủ ả ể o ườ
& S n!iIn 4i # t! a 9In 9án @ ng E 9án giá c^, DN @ ng E m#a, ti n c! a t!an! toán. ố ệ ừ o o ề ư
-2 # i t!áng @A t ng ! : các c! ng t cB 4iIn ,#an @ n c!i :!< t!# m#a + t 4i # n! Da# : ố ổ ợ ứ ừ ế ậ ệ ư
& !i :!< c a 9 :! n t!# m#a + t 4i # c!<n! t1 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 5R 4$ -.-;2.500 @. ủ ộ ậ ậ ệ ả ằ ề ặ o ả ế
& !i :!< + n c!#% n 9 ng ti n m t @A t1 g m c t!# CTCT 5R c!o VN :! 13..500 @ ng, n!iIn 4i # 1.2.300 @, c/ng c , ậ ể ằ ề ặ ả o ả ế ụ o ệ ụ
" ng c >-5.000 @ ụ ụ
52 # i t!áng D VN :! c=n 4 i t!Ko !Ba @ n ng!i : + 1 + n c! a + 5!o. HA n! n @ c !Ba @ n + D c/ng c , " ng c ố ố ụ ạ ơ ở ệ ụ a ư ề ậ ượ ơ ề ố ụ ụ ụ
n! : 5!o ng!i : ậ ở ệ + 2 g m c t!# CTCT 10R 4$ 2..310.000 @ ụ o ả ế
;2 # i t!áng @A t ng @ c tGn! !Gn! L# t 5!o VN t1ong t!áng n! Da# : ố ổ ượ ấ ư
& F# t t!Ko giá ! c! toán c!o D n L# t D n :! m g m 135 Kg + t 4i # c!<n!, 50 Kg + t 4i # :! ấ ạ ả ấ ả ẩ o ậ ệ ậ ệ ụ
& F# t t!Ko giá ! c! toán c!o 9 :! n 9án !$ng g m ;50 4<t n!iIn 4i # +$ m t D c/ng c , " ng c t1 giá 3.500.000 @ (L# t ấ ạ ộ ậ o ệ ộ ố ụ ụ ụ ị ấ
"Ong m t 4 n t!Ko giá PT) ộ á
)*u C u ầ : T<n! giá t! c t + t 4i # @A L# t "Ong t1ong t!áng +$ :! n án! tGn! !Gn! t1In +$o các TK 4iIn ,#an. !o 9i t giá ! c! ự ế ậ ệ ấ ả ế ạ
toán c a + t 4i # n! :, L# t 5!o t1ong D 5 toán c!i ti t n! Da# : + t 4i # c!<n! 150.000 @2Kg, + t 4i # :! >0.000 @2Kg, n!iIn ủ ậ ệ ậ ấ ổ ế ế ư ậ ệ ậ ệ ụ
4i # 3.000 @24<t ệ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S 1: Ố : S t DN h ch t*án hàng t n 2h* th=* (h ng (há( 2, 2hai th ng >u/,n. T)*ng tháng %0:&&$ c6 tài 3i u ộ ) ồ ươ ư9 ệ
1 1 t 3i u 1à c;ng c nh sau : ề ậ ệ ụ ư
IF TNnh hNnh t n 2h* 1 t 3i u 1à c;ng c đ u tháng : ồ ậ ệ ụ ầ
A n 1 ơ & Số Giá đ n 1 ơ & Giá đ n 1 ơ &
7* i 1 t t ) ậ ư tCnh 3 ng ượ h ch t*án Lđ. ) th c t Lđ. % ế
1. 8 t 3i u ậ ệ
chCnh
Kg %&.&&& $.&&& $.1&&
:. 8 t 3i u (h ậ ệ ụ Kg J.&&& -.&&& -.&&&
#. ';ng cụ chi c ế #&& 1&&.&&& 1&&.&&&
IIF 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng tháng : ệ ụ
12 T!# m#a n! : 5!o 100.000 Kg + t 4i # c!<n! t!Ko giá m#a c! a cB t!# 4$ ;.000 @2Kg, t!# CTCT 4$ ;00 @2Kg, ti n !$ng ậ ậ ệ ư ế ế ề
c! a t!an! toán c!o /ng t% K. /ng tác :!< c a 9 :! n t!# m#a @A t1 9 ng ti n m t 13.;00.000 @. Ciá ! c! toán c a D + t ư ủ ộ ậ ả ằ ề ặ ạ ủ ố ậ
4i # c!<n! n$% 4$ ;00.000.000 @. ệ
22 F# t 5!o .0.000 Kg + t 4i # c!<n! t!Ko giá ! c! toán -.0.000.000 @ +$ 3.000 Kg + t 4i # :! t!Ko giá ! c! toán 15.000.000 @ ấ ậ ệ ạ ậ ệ ụ ạ
@ D n L# t D n :! m. ể ả ấ ả ẩ
32 Va% ng n ! n ng*n !$ng @ m#a 1 D + t t t!Ko giá m#a @A cB t!# CTCT 10R (!$ng @A n! : 5!o) 9ao g m : ắ ạ ể ố ậ ư ế ậ o
& -0.000 Kg + t 4i # c!<n!, @ n giá ;.310 @2Kg. ậ ệ ơ
& ;.000 Kg + t 4i # :! , @ n giá 5.;10 @2Kg. ậ ệ ụ ơ
& 200 c!i c " ng c D n L# t, @ n giá 112.200 @2c!i c. ế ụ ụ ả ấ ơ ế
Ciá ! c! toán c a D + t 4i # c!<n! 4$ 2-0.000.000 @, VN :! 4$ 30.000.000 @ +$ c/ng c " ng c 4$ 20.000.000 @. ạ ủ ố ậ ệ ụ ụ ụ ụ
-2 F# t 5!o + t t c!o D n L# t 5in! "oan!. t! : ấ ậ ư ả ấ ụ ể
& F# t + t 4i # c!<n! : 30.000 Kg t!Ko giá ! c! toán -20.000.000 @ @ t1 c ti : c! t o D n :! m. ấ ậ ệ ạ ể ự ế ế ạ ả ẩ
& F# t + t 4i # :! : 5.000 Kg t!Ko giá ! c! toán 25.000.000 @ @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, 500 Kg t!Ko giá ! c! toán ấ ậ ệ ụ ạ ể ự ế ả ấ ả ẩ ạ
2.500.000 @ c!o n!# c # 5!ác :!*n L ng +$ 500 Kg t!Ko giá ! c! toán 2.500.000 @ c!o ,# n 4E Doan! ng!i :. á ở ưở ạ ả ệ
& F# t 300 c!i c c/ng c c!o D n L# t t!Ko giá ! c! toán 30.000.000 @ " t<n! :!*n 9 - 4 n, @A :!*n 9 c!o t!áng n$%. ấ ế ụ ả ấ ạ ự ổ á ổ
52 F# t 100 c/ng c "Ong c!o ,# n 4E DN t!Ko giá ! c! toán 10.000.000 :!*n 9 2 4 n +$ 50 c!i c t!Ko giá ! c! toán 5.000.000 ấ ụ ả ạ ổ á ế ạ
@ c!o !o t @ ng 9án !$ng :!*n 9 1 4 n. ạ ộ ổ á
;2 F# t 5!o + t t c!o D n L# t 5in! "oan!. t! : ấ ậ ư ả ấ ụ ể
& F# t 10.000 Kg + t 4i # c!<n! @ t1 c ti : c! t o D n :! m t!Ko giá ! c! toán ;0.000.000 @ ấ ậ ệ ể ự ế ế ạ ả ẩ ạ
& F# t + t 4i # :! : 2.000 Kg @ t1 c ti : D n L# t D n :! m t!Ko giá ! c! toán 10.000.000 @ +$ 500 Kg c!o !o t @ ng 9án ấ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ ạ ạ ộ
!$ng t!Ko giá ! c! toán 2.500.000 @ ạ
32 ?#a c a c/ng t% D 300 c!i c c/ng c c! a t1 ti n, giá m#a g m c t!# CTCT 10R 4$ 2>.300.000 @. Ciá ! c! toán ủ ế ụ ư ả ề o ả ế ạ
30.000.000. !i :!< + n c!#% n c! a t1 c!o /ng t% Y 4$ 1.050.000 @ g m c t!# CTCT 5R ậ ể ư ả o ả ế
)*u c u ầ : N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In + i giá t1 + t 4i # L# t 5!o t<n! t!Ko :! ng :!á: ! D . N : 9 ng ậ ị ả ệ ụ ớ ị ậ ệ ấ ươ ệ ố ậ ả
:!*n 9 + t 4i # t!áng -2200; ổ ậ ệ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S 1# Ố : Tài 3i u 1 ti n 3 ng 1à các 2h* n (h i t)Cch th=* 3 ng t i 1 DN s n >u t !ang tCnh th i 1 t)*ng tháng ệ ề ề ươ ả ả ươ ) ả ấ 9 ụ
1:0:&&- nh sau : ư
IF S d đ u 2T c a ! t s TK : ố ư ầ ủ ộ ố
b TK 33- (D B) ư : 50.000.000 @
b TK 33. (D B) ư : 23.000.000 @. T1ong @B :
& TK 33.2 : 3.000.000 @
& TK 33.3 : 15.000.000 @
& TK 33.- : 5.000.000 @
b TK 335 : 3.000.000 @ (t1<c! t1 c ti n 4 ng ng! :!Q:) ướ ề ươ ỉ
b TK 13.. : -.000.000 @
IIF 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng tháng 1:0:&&- ệ ụ
12 ()t ti n ng*n !$ng + c!# n 9 t1 4 ng ;0.000.000 @. ề ở ề ẩ ị ả ươ
22 T1 ! t 4 ng c=n n @ # 56 9 ng ti n m t c!o c/ng n!*n +iIn 50.000.000 @. ả ế ươ ợ á ằ ề ặ
32 T<n! 1a D ti n 4 ng :! i t1 t1ong t!áng : ố ề ươ ả ả
& N ng c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 0 ươ ự ế ả ấ ả ẩ : 100.000.000 @
& N ng c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 8 ươ ự ế ả ấ ả ẩ : 1-0.000.000 @
& N ng c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m ươ ự ế ả ấ ả ẩ : 120.000.000 @
& N ng ng! :!Q: :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 8 : 10.000.000 @ ươ ỉ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ
& N ng c/ng n!*n D a c! a 4 n TSH t 4$m ươ ử ü ớ ự : -.000.000 @
& N ng n!*n +iIn ,# n 4E :!*n L ng D n L# t ươ ả ưở ả ấ : 30.000.000 @
& N ng n!*n +iIn 9án !$ng ươ : 20.000.000 @
& N ng n!*n +iIn ,# n 4E DN : 25.000.000 @ ươ ả
-2 T1<c! t1 c ti n 4 ng ng! :!Q: t!Ko 5 !o c! c a c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t t!Ko t 4 1R t1In ti n 4 ng c!<n! t1ong ướ ề ươ ỉ ế ạ ủ ự ế ả ấ ỷ ệ ề ươ
t!áng.
52 T1<c! các 5!o n t!Ko 4 ng t!Ko t 4 ,#% @ n!. ả ươ ỷ ệ ị
;2 ()t ti n g i ng*n !$ng + ,# ti n m t 2;0.000.000 @. ề ử ề ỹ ề ặ
32 T m ng ti n 4 ng 56 7 c!o c/ng n!*n +iIn 9 ng ti n m t 9 ng 50R D ti n 4 ng :! i t1 . ạ ứ ề ươ ằ ề ặ ằ ố ề ươ ả ả
.2 Ti n t! ng t!i @#a (4 % t ,# 5!Kn t! ng) :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 0 4$ ;.000.000 @, D n ề ưở ấ ừ ỹ ưở ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ả
:! m 8 4$ 10.000.000 @, D n :! m 4$ 5.000.000 @, n!*n +iIn ,# n 4E :!*n L ng 4$ -.000.000 @, n!*n +iIn 9án !$ng 1.000.000 ẩ ả ẩ ả ưở
@, n!*n +iIn ,# n 4E DN 4$ 5.000.000 @ ả
>2 8 o !i m LA ! i :! i t1 c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 0 4$ 3.000.000 @, n!*n +iIn ,# n 4E DN 4$ 2.000.000 @. ả ể ộ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ả
102 ác 5!o n 5!ác t1 +$o t!# n! : c a c/ng n!*n +iIn : t!# t!# n! : cá n!*n 10.000.000 @, 9 i t! ng + t c! t t1ong t!áng ả ừ ậ ủ ế ậ o ườ ậ ấ
3.000.000 @.
112 N : ! t 8PFP, 8PMT c! a n : t!áng t1 c +$ D @A t1<c! t1ong t!áng cOng + i D K'H t1ong t!áng (1R) 9 ng ti n +a% ộ ế ư ộ ướ ố ớ ố ằ ề
ng n ! n ng*n !$ng. ắ ạ
122 ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 300.000.000 @. ề ử ề ậ ỹ ề ặ
132 T!an! toán ! t 4 ng +$ các 5!o n 5!ác c!o c/ng n!*n +iIn t1ong t!áng 9 ng ti n m t. ế ươ ả ằ ề ặ
1-2 N : ! t D t!# t!# n! : cá n!*n c!o ng*n Dác! 9 ng c!#% n 5!o n ộ ế ố ế ậ ằ ể ả sau 2hi t) t 3 đ c h ng 1V ừ : ệ ượ ư$
)*u c u ầ : N : @ n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! nBi t1In. ậ ị ả ệ ụ
Bai Ta( K= T*an 'hi Phi SDFGia Thanh San Pha!
BÀI S 1 Ố : S t DN s n >u t # 3* i s n (h ! AO B 1à '. Ph ng (há( tCnh giá thành 3à (h ng (há( t) c ti (. '6 các ộ ả ấ ) ả ẩ ươ ươ % ế
s 3i u đ u 2T SDKD nh sau : ố ệ ầ ư
& T n 5!o NVN c!<n! 2.000 Kg, t ng t1 giá o ổ ị : 1.-00.000 @
& T n 5!o VN :! 1.;00 Kg, t ng t1 giá o ụ ổ ị : 320.000 @
& T n 5!o n!iIn 4i # ;00 Kg, t ng t1 giá o ệ ổ ị : 53;.000 @
& S n :! m " "ang : ả ẩ ở
b S n :! m 0 t ng t1 giá ả ẩ ổ ị : 1.;00.000 @
b S n :! m 8 t ng t1 giá ả ẩ ổ ị : .00.000 @
b S n :! m t ng t1 giá ả ẩ ổ ị : 3;0.000 @
12 ác !Ba @ n n! : + t 4i # t1ong 56 g m c t!# CTCT 5R (Ti n c! a t!an! toán) ơ ậ ậ ệ o ả ế ề ư
& NVN c!<n! 1..000 Kg, t ng t1 giá ổ ị : 15.2...000 @
& VN :! ..000 Kg, t ng t1 giá ụ ổ ị : 2.0.3.200 @
& N!iIn 4i # 3.000 Kg, t ng t1 giá : ệ ổ ị 3.3.0.000 @
& '! tOng, t ng t1 giá ụ ổ ị : 1.;.0.000 @
& /ng c , " ng c , t ng t1 giá ụ ụ ụ ổ ị : 1.322.000 @
22 ác :!i # L# t 5!o + t 4i # "Ong c!o +i c D n L# t D n :! m : ế ấ ậ ệ ệ ả ấ ả ẩ
& NVN c!<n! : 15.000 Kg, t1ong @B D " ng c!o : ử ụ
b S n :! m 0 ả ẩ : 3.000 Kg
b S n :! m 8 ả ẩ : 5.000 Kg
b S n :! m ả ẩ : 3.000 Kg
& VN :! : 5.>00 Kg, t1ong @B D " ng c!o : ụ ử ụ
b S n :! m 0 ả ẩ : 2.-00 Kg
b S n :! m 8 ả ẩ : 2.500 Kg
b S n :! m ả ẩ : 1.000 Kg
& N!iIn 4i # : 3.200 Kg, t1ong @B D " ng c!o : ệ ử ụ
b S n :! m 0 ả ẩ : 1.200 Kg
b S n :! m 8 ả ẩ : .00 Kg
b S n :! m ả ẩ : 1.200 Kg
32 Ti n 4 ng t1 c ti : :! i t1 c!o c/ng n!*n D n L# t D n :! m 0 4$ 2..00.000 @, D n :! m 8 4$ 1.200.000 @, D n :! m 4$ ề ươ ự ế ả ả ả ấ ả ẩ ả ẩ ả ẩ
1.000.000 @. T1<c! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko c! @ !i n !$n!. ế ộ ệ
-2 ác :!i # L# t 5!o "Ong c!o c/ng tác ,# n 4E :!*n L ng : ế ấ ả ưở
& VN :!ụ : 200 Kg
& N!iIn 4i # ệ : 100 Kg
52 ác :!i # L# t 5!o c/ng c , " ng c +$ :! tOng @ a +$o c!i :!< t1 t1 c (c! :!*n 9 ) "Ong c!o c/ng tác ,# n 4E :!*n ế ấ ụ ụ ụ ụ ư ả ướ ờ ổ ả
L ng, :!*n 9 4$m 3 56 : ưở ổ
& '! tOng ụ : 1.200.000 @
& /ng c , " ng c : ụ ụ ụ >00.000 @
;2 ác c!i :!< 5!ác t!# c c!i :!< D n L# t c!#ng : ộ ả ấ
& !i :!< D c! a t! ng L#%In ??T8 ,#a TK 331 ưả ü ườ : .-0.000 @
& Ti n t!#I ??T8 t m ng t1 ề ạ ứ ả : 300.000 @
& Ti n @i n n c D n L# t ,#a TK 331 ề ệ ướ ả ấ : 2.-00.000 @
& Ti n @i n t!o i t i các 'F t1 c!#% n 5!o n ề ệ ạ ạ ả ể ả : -;2.000 @
& !i :!< 9 o ! 4ao @ ng t1 ti n m t ả ộ ộ ả ề ặ : 5--.000 @
& Ti n 4# ng :! i t1 c!o n!*n +iIn ,# n 4E 'F ề ơ ả ả ả : 1.000.000 @
& T1<c! 8PFP 1>R : 1>0.000 @
32 T1ong 56 D n L# t 5in! "oan!, DN @A SF !o$n t!$n! ;.000 D n :! m 0, -.000 D n :! m 8 +$e 2.000 D n :! m . ả ấ ả ẩ ả ẩ ả ẩ
.2 T$i 4i # 9 D#ng : ệ ổ
& Ciá L# t 5!o VN @ c t<n! t!Ko :! ng :!á: 9Gn! ,#*n gia ,#% n ấ ượ ươ ề
& Ciá t1 D n :! m " "ang c# i 56 @A @án! giá @ c c!o D n :! m 0 4$ 1.-0;.000 @, D n :! m 8 4$ 1.-2;.000 @ +$ D n :! m ị ả ẩ ở ố ượ ả ẩ ả ẩ ả ẩ
4$ >3;.000 @
& DN :!*n 9 c!i :!< D n L# t c!#ng c!o 3 4o i D n :! m 0, 8 +$ t!Ko ti n 4 ng c/ng n!*n D n L# t. ổ ả ấ ạ ả ẩ ề ươ ả ấ
)*u c u ầ : TCnh t*án 1à 3 ( đ nh 2h* n t t c các nghi ( 1 (hát sinh ch* đ n 2hi nh ( 2h* thành (h !. ậ & ả ấ ả ệ ụ ế ậ ẩ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI S : Ố : S t DN t)*ng tháng c6 các nghi ( 1 3i,n Guan đ n tNnh hNnh ti,u th nh sau : ộ ệ ụ ế ụ ư
IF TNnh hNnh đ u tháng : ầ
b T!$n! :! m t n 5!o : ẩ o
& 5.000 D n :! m 0, t ng giá t!$n! 500.000.000 @. ả ẩ ổ
& 3.000 D n :! m 8, t ng giá t!$n! 120.000.000 @. ả ẩ ổ
b C i 9án 2.000 D n :! m 0 c! /ng t% F c! : n! n t!Ko giá 9án @ n + g m c t!# CTCT 10R 4$ 132.000 @, giá + n ử ả ẩ ờ ấ ậ ơ ị o ả ế ố
@ n + 100.000 @. ơ ị
IIF 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng tháng : ệ ụ
12 N! : 5!o t 9 :! n D n L# t 33.000 D n :! m 0 t!Ko giá t!$n! @ n + t! c t >..000 @ +$ 13.000 D n :! m 8 t!Ko giá ậ ừ ộ ậ ả ấ ả ẩ ơ ị ự ế ả ẩ
t!$n! @ n + t! c t 4$ -1.000 @. ơ ị ự ế
22 F# t 5!o 9án t1 c ti : 15.000 D n :! m 8 c!o /ng t% ? + i giá 9án @ n + c! a cB t!# CTCT 4$ 50.000 @, t!# CTCT ấ ự ế ả ẩ ớ ơ ị ư ế ế
10R. Sa# 5!i t1 D @ t t1 c 9 ng c!#% n 5!o n 56 t1 c 300.000.000 @, D c=n 4 i /ng t% ? @A t!an! toán 9 ng ti n m t. ừ ố ặ ướ ằ ể ả ướ ố ạ ằ ề ặ
32 S !$ng g i 9án 56 t1 c @ c /ng t% F c! : n! n t!an! toán 50R, D c=n 4 i /ng t% @A t1 +$ DN @A 5i m n! n n! : 5!o ố ử ướ ượ ấ ậ ố ạ ả ể ậ ậ
@ . ủ
-2 /ng t% + t t N m#a t1 c ti : 20.000 D n :! m 0 t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n Da# 5!i t1 1R c!i t 5! # t!an! toán @ c ậ ư ự ế ả ẩ ằ ể ả ừ ế ấ ượ
! ng. 8i t giá 9án @ n + g m c t!# CTCT 10R 4$ 132.000 @. ưở ế ơ ị o ả ế
52 F# t 5!o c!#% n @ n c!o /ng t% K 12.000 D n :! m 0 t!Ko giá 9án @ n + g m c t!# CTCT 10R 4$ 132.000 @. ấ ể ế ả ẩ ơ ị o ả ế
;2 /ng t% K @A n! n @ c !$ng +$ c! : n! n t!an! toán to$n 9 . ậ ượ ấ ậ ộ
32 /ng t% N t1 4 i 1.000 D n :! m 0 @A 9án 56 t1 c +G c! t 4 ng 5Qm. DN @A 5i m t1a +$ c! : n! n t!an! toán ti n !$ng ả ạ ả ẩ ướ ấ ượ ể ấ ậ ề
c!o /ng t% N 9 ng T? t!Ko giá 9án g m c t!# CTCT 10R 4$ 132.000.000 @. 8i t giá + n c a D !$ng n$% 4$ 100.000.000 @. ằ o ả ế ế ố ủ ố
.2 /ng t% K (ng!i : + ;) t!an! toán D ti n !$ng t1ong 56 9 ng m t t!i t 9 D n L# t t!Ko t ng giá t!an! toán g m c t!# ệ ụ ố ề ằ ộ ế ị ả ấ ổ o ả ế
CTCT 5R 4$ 1.050.000.000 @. S c=n 4 i /ng t% K @A t1 9 ng TCNP. ố ạ ả ằ
>2 !i :!< 9án !$ng +$ c!i :!< YNDN t1ong t!áng @A t ng ! : @ c n! Da# : ổ ợ ượ ư
1522 33- 33. 21-
!i :!< 9án !$ng 5.000.000 20.000.000 3..00.000 3.000.000
!i :!< YNDN 3.000.000 1..000.000 3.-20.000 -.0-0.000

102 K t c!#% n các TK 4iIn ,#an @ Lác @ n! 5 t ,# tiI# t! c a m i 4o i D n :! m. 8i t c!i :!< 9án !$ng +$ c!i :!< ,# n 4E ế ể ể ị ế ả ụ ủ ó ạ ả ẩ ế ả
Doan! ng!i : :!*n 9 t!Ko D 4 ng D n :! m t! c t @A tiI# t! t1ong 56. ệ ổ ố ượ ả ẩ ự ế ụ
)*u c u ầ : A nh 2h* n các nghi ( 1 (hát sinh ch* đ n 2hi >ác đ nh đ c 2 t Gu ti,u th c a ! i 3* i s n (h !. 'h* & ả ệ ụ ế & ượ ế ả ụ ủ ; ) ả ẩ
4i t giá th c t hàng >u t 2h* t)*ng tháng tCnh th=* (h ng (há( nh ( t) c >u t t)u c. ế % ế ấ ươ ậ ư' ấ '
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

BÀI S # Ố : S t DN t)*ng tháng c6 các nghi ( 1 3i,n Guan đ n tNnh hNnh ti,u th nh sau : ộ ệ ụ ế ụ ư
12 N! : 5!o t D n L# t m t D t!$n! :! m t!Ko t ng giá t!$n! D n L# t t! c t 4$ 550.000.000 @. ậ ừ ả ấ ộ ố ẩ ổ ả ấ ự ế
22 N! : 5!o D D n :! m t!#I ngo$i gia c/ng, D ti n :! i t1 /ng t% c 9ao g m c t!# CTCT 5R 4$ 10.500.000 @. H c 9i t ậ ố ả ẩ ố ề ả ả o ả ế ượ ế
giá t!$n! D n L# t t! c t c a D D n :! m L# t 5!o t t!áng t1 c t!#I /ng t% c 4$ 300.000.000 @. ả ấ ự ế ủ ố ả ẩ ấ ừ ướ
32 F# t 5!o 9án t1 c ti : c!o /ng t% P m t D t!$n! :! m t!Ko giá t!an! toán g m c t!# CTCT 10R 4$ --0.000.000 @. /ng ấ ự ế ộ ố ẩ o ả ế
t% P @A t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n Da# 5!i t1 c!i t 5! # t!an! toán @ c ! ng 1R. H c 9i t giá + n c a D !$ng t1In 4$ ằ ể ả ừ ế ấ ượ ưở ượ ế ố ủ ố
320.000.000 @.
-2 F# t 5!o c!#% n @ n c!o /ng t% M m t D t!$n! :! m t!Ko giá t!$n! D n L# t t! c t 200.000.000 @, giá 9án g m c t!# ấ ể ế ộ ố ẩ ả ấ ự ế o ả ế
CTCT 10R 4$ 2;-.000.000 @ (c! a FH tiI# t! ). ác c!i :!< + n c!#% n, 9 c " @A c!i 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 5R 4$ ư ụ ậ ể ố õ ằ ề ặ o ả ế
2.100.000 @. T!Ko ! : @ ng t!G các c!i :!< n$% "o ng i m#a c! #. ợ o ườ ị
52 F# t 5!o c!#% n @ n c!o /ng t% T m t D t!$n! :! m t!Ko giá t!$n! D n L# t t! c t 150.000.000 @, giá 9án g m c t!# ấ ể ế ộ ố ẩ ả ấ ự ế o ả ế
CTCT 10R 4$ 220.000.000 @. ác c!i :!< + n c!#% n, 9 c " @A c!i 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT 5R 4$ 2.100.000 @. T!Ko ậ ể ố õ ằ ề ặ o ả ế
! : @ ng t!G các c!i :!< n$% "o ng i 9án c! #. /ng t% T @A n! n @ c !$ng +$ c! : n! n t!an! toán 50R D !$ng. S !$ng ợ o ườ ị ậ ượ ấ ậ ố ố
5!/ng @ c c! : n! n DN @A t!# ! i n! : 5!o. ượ ấ ậ o ậ
;2 F# t t1 c ti : t i 9 :! n D n L# t m t 4/ t!$n! :! m t!Ko giá + n 200.000.000 @ @ c!#% n @ n c!o H i 4E K t!Ko giá 9án ấ ự ế ạ ộ ậ ả ấ ộ ẩ ố ể ể ế ạ
g m c t!# CTCT 10R 4$ 2;-.000.000 @. ác c!i :!< + n c!#% n, 9 c " H i 4E K @A c!i 9 ng ti n m t g m c t!# CTCT o ả ế ậ ể ố õ ạ ằ ề ặ o ả ế
5R 4$ 1.050.000 @. Poa ! ng @ i 4E ;R. o ạ
32 /ng t% M (ng!i : + -) @A n! n @ c !$ng +$ t!an! toán to$n 9 5 c c!i :!< + n c!#% n, 9 c " 9 ng c!#% n 5!o n. ệ ụ ậ ượ ộ ể ả ậ ể ố õ ằ ể ả
.2 D H i 4E K @A 9án @ c to$n 9 D !$ng n! n @ i 4E 9 ng ti n m t t!Ko @)ng giá ,#i @ n! +$ @A 4 : 9 ng 5I !$ng !Ba 9án ơ ở ạ ượ ộ ố ậ ạ ằ ề ặ ị ậ ả
1a g i c!o DN +$ DN @A 4 : !Ba @ n CTCT + D !$ng nBi t1In. ử ậ ơ ề ố
>2 H i 4E K t!an! toán ti n !$ng 9 ng c!#% n 5!o n Da# 5!i t1 !oa ! ng @ c ! ng. ạ ề ằ ể ả ừ o ượ ưở
)*u c u ầ : A nh 2h* n các nghi ( 1 (hát sinh t i DN 1à t i A i 3M K 3i,n Guan đ n tNnh hNnh t),n. & ả ệ ụ ) ) ) ế
Bai Ta( K= T*an Thu*ng SaiFDich 8u
BÀI 1 :
T i c;ng t/ TS A t)*ng tháng 9 c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau : ) ệ ụ ế
1) Ng$% 3.> m#a 1 4/ !$ng cB giá t1In !oá @ n 9In 9án 2. t1i # @ ng, t!)I CTCT 10R, !$ng + 5i m n! n n! : 5!o :!át !i n ơ ệ o ề ể ậ ậ ệ
t!i # m t D t!Ko giá m#a c! a cB t!# 250.000 ế ộ ố ư ế
@
c! a 1X ng#%In n!*n. t% c!o n! : 5!o t!Ko t! c n! n, ti n !$ng c! a t!an! ư ậ ự ậ ề ư
toán.
2) Ng$% 3.> m#a m t 4/ !$ng cB giá t1 t1In !oá @ n 9In 9án 15 t1i #, t!# CTCT 10R ộ ị ơ ệ ế c!i :!< + n c!#% n "o 9In m#a c! # ậ ể ị
200.000
@
, 9In 9án t1 ! . P$ng + n! : 5!o @ , ti n !$ng +$ ti n + n c!#% n c! a t!an! toán. ả ộ ề ậ ủ ề ề ậ ể ư
3) Ng$% 1-.> ct% gi i ,#% t D !$ng t!i # ng$% 3.> 9 t á: t i 9 i t! ng giá 300.000 ả ế ố ế ắ ả o ườ
@
.
-) Ng$% 1>.> t% n! n @ c !oá @ n 9In 9án + 4/ !$ng @A c!o n! : 5!o t!Ko giá t m t<n! 23,5 t1i # @ ng, giá c!<n! t! c g!i ậ ượ ơ ề ậ ạ ệ o ứ
t1In !oá @ n 9In 9án 2. t1i # @ ng, t!# CTCT 10R. ơ ệ o ế
5) Ng$% 21.> m#a 4/ !$ng cB giá t1In !oá @ n 9In 9án 30 t1i # @ ng, t!# CTCT 10R !$ng + 5i m n! n n! : 5!o :!át !i n ơ ệ o ế ề ể ậ ậ ệ
t! a m t D t!Ko giá m#a 500.000 ừ ộ ố
@
c! a 1X ng#%In n!*n. t% c!o n! : 4#/n D !$ng t! a, ti n !$ng c! a t!an! toán. ư ậ ố ừ ề ư
;) Ng$% 25.> n! n @ c c! ng t @=i ti n c a 9In 9án + 4/ !$ng @A m#a t!Ko PHKT t1 giá 13 t1i # @ ng, t!# CTCT 10R. t% ậ ượ ứ ừ ề ủ ề ị ệ o ế
@A c! : n! n t!an! toán. Ng*n !$ng @A c!o +a% +$ g i gi % 9áo n , !$ng n$% c# i t!áng c! a + . ấ ậ ở ấ ợ ố ư ề
3) Ng$% 2..> t% @ ng! 9In 9án, 9án 4#/n D !$ng t! a n! : 5!o ng$% 21.> 9In 9án @ ng E. ề ị ố ừ ậ o
Yêu c u ầ : H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In, t!Ko c 2 :! ng :!á: n : t!# CTCT. ị ả ệ ụ ế ả ươ ộ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI : :
T i 't/ TS + t)*ng tháng 1& c6 các >C nghi ( 2inh t (hát sinh sau ) ệ ế
1) Ng$% 1.10 m#a m t 4/ !$ng cB giá t1In !Ba @ n 9In 9án -0 t1i # @ ng, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 250.000 @ ng !$ng + 5i m n! n ộ ơ ệ o o ề ể ậ
n! : 5!o @ , ti n !$ng c! a t!ang toán c!o ng i 9án, t!# CTCT 10R. ậ ủ ề ư ườ ế
2) Ng$% 5.10 m#a m t 4/ !$ng cB giá t1In !oá @ n 9In 9án 35 t1i #, t!# CTCT 10R. P$ng + 5i m n! n n! : 5!o :!át !i n ộ ơ ệ ế ề ể ậ ậ ệ
t!i # m t D t!Ko giá m#a 500.000 ế ộ ố
@
, g!i +$o c!i :!< 5!ác 0,-R t1In t ng t1 giá !$ng m#a c! a cB t!# , D t!i # + t @ n! m c ổ ị ư ế ố ế ượ ị ứ
9 t á: t i 9 i t! ng giá m#a. ắ ả o ườ
3) Ng$% ..10 c/ng t% n! n @ c 4/ !$ng 9In 9án g i @ n 9O +$o D !$ng t!i # :!át Din! t!áng t1 c "o 9In 9án g*% 1a t!Ko giá ậ ượ ử ế ố ế ướ
m#a 1.000.000
@
. T1ong ng$% c=n t!# @ c ti n m t "o á: t i 9 i t! ng D !$ng t!i # ng$% 5.10. ượ ề ặ ả o ườ ố ế
-) Ng$% 12.10 m#a m t 4/ !$ng cB giá t1In !oá @ n 9In 9án 1. t1i # @ ng, t!# CTCT 10R, !$ng + 5i m n! n n! : 5!o t! % ộ ơ ệ o ế ề ể ậ ậ ấ
Dai ,#% các! m t D t!Ko giá m#a 2 t1i # @ ng. t% n! : 5!o D !$ng @)ng ,#% các!, c=n !$ng Dai ,#% các! t% ộ ố ệ o ậ ố 9 o ,# n 1iIng, ả ả
ti n !$ng c! a t!an! toán. ề ư
5) Ng$% 15.10 m#a m t 4/ !$ng cB giá t1In !oá @ n 9In 9án 15 t1i #, t!# CTCT 10R. 8In 9án cB t1ác! n!i m giao !$ng t i 5!o ộ ơ ệ ế ệ ạ
t%, 5!i !$ng @ n t% t! c n! n 1-.300.000 ế ự ậ
@
+$ t!an! toán c!o 9In 9án 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
;) Ng$% 20.10 9In 9án @ ng E gi m giá D !$ng Dai ,#% các! 12.10 c=n 1.500.000 o ả ố
@
, t% 4$m t! t c n! : 5!o D !$ng n$%. ủ ụ ậ ố
3) Ng$% 25.10 cán 9 t!# m#a + t!an! toán t m ng n! Da# : ộ ề ạ ứ ư
& T1 giá !$ng n! : 5!o ị ậ 1..000.000
@
& !i :!< + n c!#% n ậ ể 1.500.000
@
& Ti n m t n : ,# ề ặ ộ ỹ 1. 350.000
@
Yêu c u ầ : N : +$ c ng 9 ng @ n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In, m TK c!^ T t!Ko 02 :! ng :!á: n : t!# ậ ộ ả ị ả ệ ụ ế ở ươ ộ ế
CTCT.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI # :
T i 't/ TS D t)*ng tháng 1& c6 tNnh hNnh sau : )
1) Ng$% 2.10 m#a m t 4/ !$ng c a ng i D n L# t t1 giá m#a t! c t 55 t1i # @ ng, ti n !$ng c! a t!an! toán. P$ng + n! : ộ ủ ườ ả ấ ị ự ế ệ o ề ư ề ậ
5!o @ . ủ
2) Ng$% 5. 10 t% n! n @ c 4/ !$ng n! : 5! # t1 giá t1In !oá @ n 9In L# t 5! # 5; t1i #, t!# n! : 5! # :! i n : -R giá ậ ượ ậ ẩ ị ơ ấ ẩ ệ ế ậ ẩ ả ộ
n! :. P$ng + 5i m n! n n! : 5!o t!i # m t D t1 giá m#a 2,5 t1i # c! a 1X 4E "o. Ti n !$ng @A t!an! toán 9 ng TCNP ngo i ậ ề ể ậ ậ ế ộ ố ị ệ ư ề ằ ạ
t t!# CTCT 10R. ệ ế
3) Ng$% .. 10 n! n @ c c! ng t @=i ti n c a 9In 9án + 4/ !$ng m#a t!Ko PHKT t1 giá !$ng !oá t1In !oá @ n 9In 9án ậ ượ ứ ừ ề ủ ề ị ơ
25..00.000
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng t1 giá -50.000 ị
@
. H ng t! i n! n @ c gi % 9áo n c a Ng*n !$ng @A t!an! toán @ c!o ng i o ờ ậ ượ ấ ợ ủ ủ ườ
9án t!Ko c! ng t @=i n . P$ng c! a + , t!# CTCT 10R. ứ ừ ợ ư ề ế
-) Ng$% 10.10 n! n @ c gi % 9áo c a NP @A t!an! toán c!o 9In 9án D ti n m#a !$ng t!áng t1 c t!Ko !oá @ n 9In 9án 1-. ậ ượ ấ ủ ố ề ướ ơ
t1i # , 9ao 9G t<n! giá 1iIng .00.000 ệ
@
, t!# CTCT 10R. ế
;) Ng$% 1.. 10 m#a m t 4/ !$ng t!Ko giá t! c t 4$ -5 t1i #, t!# CTCT 10R !$ng n! n t i 5!o 9In 9án. Ti n m#a !$ng c! a ộ ự ế ệ ế ậ ạ ề ư
t!an! toán c!o ng i 9án. P$ng + 5i m n! : 5!o t! % t!i # m t D t1 giá m#a c! a cB t!# 2.000.000 ườ ề ể ậ ấ ế ộ ố ị ư ế
@
. Pao ! t t1ong @ n! ụ ị
m c c!o :!Q: 500.000 ứ
@
, D t!i # + t @ n! m c 9 t á: t i 9 i t! ng t!Ko giá 9án 1.300.000 ố ế ượ ị ứ ắ ả o ườ
@
.
3) Ng$% 2-.10 m#a m t 4/ !$ng n/ng D n t1 giá m#a t! c t 15,- t1i #, c!i :!< + n c!#% n 150.000 ộ ả ị ự ế ệ ậ ể
@
c!i :!< c! n 4 c, :!*n 4o i o o ạ
@Bng gBi 2-0.000
@
, @A t!an! toán 9 ng ti n m t. 8ao 9G t<n! giá 1iIng 1.0.000 ằ ề ặ
@
9In m#a c! #, ti n !$ng +$ ti n 9ao 9G c! a t!an! ị ề ề ư
toán.
)*u c u ầ : A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh t),n. S nh t 2M chungO ! s chi ti t th=* dQi c;ng n TK ##1. & ả ệ ụ ế $ ậ $ ổ ế ợ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI % :
T i 't/ TS D t)*ng tháng 9 c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sau : ) ệ ụ ế
1) Ng$% -.> 9án m t 4/ !$ng cB giá m#a t! c t L# t 5!o -5 t1i # @ ng giá 9án -3,5 t1i #, 9In m#a @A @ n n! n !$ng t i 5!o t% ộ ự ế ấ ệ o ệ ế ậ ạ
+$ t1 nga% 50R 9 ng ti n m t D c=n 4 i 9In m#a c! a t!an! toán, t!# CTCT 10R. ả ằ ề ặ ố ạ ư ế
2) Ng$% .. > t% L# t 5!o !$ng !oá g i @i c!o @ n + “N” t!Ko !Gn! t! c c!#% n !$ng, !$ng n$% cB giá m#a t! c t L# t 5!o 2- ấ ử ơ ị ứ ể ự ế ấ
t1i #, giá 9án 25,5 t1i #, 9In m#a c! a n! n @ c !$ng, t!# CTCT 10R. ệ ệ ư ậ ượ ế
3) Ng$% 12.> m#a c a t% “T” m t 4/ !$ng, giá m#a >0 t1i #, t!# CTCT 10R, Da# 5!i n! n !$ng Long t i 5!o t% fT” t% ủ ộ ệ ế ậ ạ
c!#% n 9án to$n 9 4/ !$ng c!o t% “N” t!Ko :! ng t! c + n c!#% n t! ng. Ciá 9án c a 4/ !$ng 9 ng 110R giá m#a c! a cB ể ộ ươ ứ ậ ể á ủ ằ ư
t!# . Ti n !$ng c! a t!an! toán, 9In m#a c! a n! n @ c !$ng. ế ề ư ư ậ ượ
-) Ng$% 15.> n! n @ c gi % 9áo c a t% fN” @A n! n @ 4/ !$ng g i @i ng$% ..>, ti n !$ng c! a t!an! toán. T1ong ng$% c=n ậ ượ ấ ủ ậ ủ ử ề ư
L# t 9án c!o PTF “'” 1.0005g :!*n @ m, giá m#a 3..00 ấ ạ
@
25g, giá 9án -.200
@
25g. PTF @A t!an! toán 9 mg ti n m t @ . Sa# @B g i ằ ề ặ ủ ử
4 i 5!o t% 5005g , t!# CTCT 5R. ạ ế
5) Ng$% 1;.> n! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng @A t!# @ c ti n c a c/ng t% “N” + 4/ !$ng 9án + n c!#% n t! ng ng$% 12.>, ậ ượ ấ ủ ượ ề ủ ề ậ ể á
ng*n !$ng t1 4#/n +$o n +a%. ừ ợ
;) Ng$% 13.> 9án m t 4/ !$ng cB t1 giá L# t 5!o 23,5 t1i #, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 500.000 ộ ị ấ ệ
@
. Ciá 9án c a 4/ !$ng 2..3 t1i #, t!# ủ ệ ế
CTCT 10R. 8In m#a @A n! n !$ng t i 5!o t% +$ t!an! toán nga% 9 ng SKc c!#% n 5!o n. ậ ạ ằ ể ả
3) Ng$% 20.> L# t !$ng !Ba g i c!o t% “N” t!Ko !Gn! t! c c!#% n !$ng, !$ng !Ba cB giá t1 L# t 5!o 2> t1i #, giá 9án c a 4/ ấ ử ứ ể ị ấ ệ ủ
!$ng 30,2 t1i # @ ng, 9ao 9G t<n! giá 1iIng -50.000 ệ o
@
, t!# CTCT 10R c!i :!< + n c!#% n !$ng !Ba g i @i t!an! toán ! 9In m#a ế ậ ể ử ộ
9 ng ti n m t 300.000 ằ ề ặ
@
. 9In m#a c! a n! n !$ng, ti n c! a t!an! toán. ư ậ ề ư
.) Ng$% 2-.> L# t !$ng !Ba 4$m ,#$ 9i # cB giá L# t 5!o 200.000 ấ ế ấ
@
, t!# CTCT 10R , giá 9án 220.000 ế
@
. t1ong ng$% n! n @ c ậ ượ
gi % 9áo cB c a ng*n !$ng t!# @ c ti n c a t% “N” + 4/ !$ng g i @i ng$% 20.> ng*n !$ng t1 4#/n +$o n +a% D ti n 9án ấ ủ ượ ề ủ ề ử ừ ợ ố ề
!$ng, ti n + n c!#% n +$ 9ao 9G g!i +$o TK TCNP c a t%. ề ậ ể ủ
>) Ng$% 25.> L# t 5!o !$ng !Ba 1a "Ong 4$m +Jn :!=ng :! m, giá t! c ấ ẩ ự t L# t 5!o 150.000 ế ấ
@
, giá 9án 130.000
@
, t!# CTCT 10R. ế
Yêu c u ầ :& N : +$ c ng 9 ng @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# CTCT. ậ ộ ả ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
& Fác @ n! t!# CTCT :! i n : t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# . ị ế ả ộ ươ ộ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI - :
T1ong t!áng 10 t% “M” cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! Da# : ệ ụ ế
1) Ng$% 1. 10 L# t 5!o !$ng !Ba g i @i 9án c!o ct% “?” ấ ử
& P$ng 0 giá L# t 5!o 10 t1i #, giá 9án 11,5 t1i #, t!# CTCT 10R. ấ ệ ệ ế
& P$ng 8 giá L# t 5!o 2. t1i #, giá 9án 30 t1i #, t!# CTCT 10R. ấ ệ ệ ế
8In m#a c! a n! n @ c !$ng. T1ong ng$% c=n L# t m t D !$ng !Ba t!an! tBan ti n c/ng t!Ko giá 9án >0,000 ư ậ ượ ấ ộ ố ề
@
, giá L# t 5!o ấ
.5.000
@
, t!# CTCT 10R. ế
2) Ng$% -. 10 L# t !$ng g i @i c!o c/ng t% “Ng t!Ko !Gn! t! c c!#% n !$ng : ấ ử ứ ể
& P$ng giá t! c t L# t 5!o 3. t1i #, giá 9án -1 t1i #, t!# CTCT 10R. ự ế ấ ệ ệ ế
& P$ng D giá t! c t L# t 5!o -; t1i #, giá 9án 52 t1i #, t!# CTCT 10R. ự ế ấ ệ ệ ế
8In m#a c! a n! n @ c !$ng. T1ong ng$% c=n n! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i @i 9án t!áng t1 c, ư ậ ượ ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ
giá m#a -5 t1i #, giá 9án -.,5 t1i #, t!# CTCT 10R. ệ ệ ế
3) Ng$% 3.10 n! n @ c gi % 9áo c a /ng t% “?” @A n! n @ c 4/ !$ng g i @i ng$% 01.10 5Tm t!Ko 9iIn 9 n t! a, t!i # : ậ ượ ấ ủ ậ ượ ở ả ừ ế
& P$ng 0 : t!i # 1 D giá 9án 120.000 ế ố
@
,
giá m#a 100.000
@
& P$ng 8 : t! a m t D giá 9án >0.000 ừ ộ ố
@
, giá m#a .0.000
@
& P$ng t! a, t!i # c! a 1X 4E "o, !$ng t! a 9In m#a c=n gi ! . ừ ế ư ừ ü ộ
-) Ng$% 10.10 L# t !$ng g i @i c!o c/ng t% “Tg t!Ko !Gn! t! c c!#% n !$ng : ấ ử ứ ể
& P$ng Z : 10005g , giá 9án 20.000@25g, giá m#a 1>.000@25g, 9ao 9G t<n! g<a 1iIng 500.000@.
P$ng c 5005g giá 9án 30.000@25g, giá m#a 2..000@25g 9ao 9G t<n! giá 1iIng 250.000@ t!# CTCT 10R. 8In m#a c! a n! n @ c ế ư ậ ượ
!$ng. !i :!< + n c!#% n 9In 9án c! # t!an! toán 9 ng ti n m t 1;5.000@. ậ ể ị ằ ề ặ
T1ong ng$% c=n n! : 5!o D !$ng 9 t1 4 i m$ 9In m#a gi ! t t!áng t1 c, t1 giá L# t 5!o 500.000@, giá 9án 550.000@. ậ ố ị ả ạ ü ộ ừ ướ ị ấ
5) Ng$% 1-.10 n! n @ c gi % 9áo c a t% “N” + 4/ !$ng g i @i, ng$% -.10 5Tm t!Ko 9iIn 9 n t! a t!i # n! Da# : ậ ượ ấ ủ ề ử ả ừ ế ư
& P$ng : t!i # giá 9án -20.000@, giá m#a 3>0.000@. ế
& P$ng D: t! a giá 9án -30.000@, giá m#a -30.000@. ừ
P$ng t! a, t!i # c! a 1X 4E "o , !$ng t! a 9In m#a c=n gi ! . 8In m#a c! c! : n! n t!an! toán D !$ng t! c m#a n! : 5!o. ừ ế ư ừ ü ộ ỉ ấ ậ ố ự ậ
Ng*n !$ng g i 9áo cB t1 +$o n +a% ng n ! n c a /ng t%. ử ừ ợ ắ ạ ủ
;) Ng$% 13.10 L 4E !$ng t! a t!i # ng$% 3.10. ử ừ ế
& P$ng 0 : gi i ,#% t g!i +$o c!i :!< 5!ác. ả ế
& P$ng 8 : gi i ,#% t g!i +$o t!# n! : 5!ác, @ ng t! i c! D !$ng n$% + n! : 5!o ả ế ậ o ờ ở ố ề ậ
3) Ng$% 20.10 n! n @ c gi % 9áo c a c/ng t% fT” @A n! n @ c D 4/ !$ng ng$% ng$% 10.10 5Tm t!Ko 9iIn 9 n t! a t!i # : ậ ượ ấ ủ ậ ượ ố ả ừ ế
P$ng c : t!i # 5 5g, !$ng Z : t! a 55g. ế ừ
P$ng t! a t!i # c! a 1X ng#%In n!*n, !$ng t! a gi ! . ừ ế ư ừ ü ộ
.) Ng$% 22.10 n! n @ c gi % 9áo t c! i n! n !$ng c a 9In m#a + 4/ !$ng @A 9án t1ong t!áng > giá m#a c a 4/ !$ng 4$ .2 ậ ượ ấ ừ ố ậ ủ ề ủ
t1i # giá 9án .> t1i #, 4/ !$ng n$% @A Lác @ n! 4$ tiI# t! t!# CTCT 10R ct% c! a n! n !$ng + . ệ ệ ị ụ ế ư ậ ề
>) Ng$% 25.10 D 4E D !$ng t! a t!i # ng$% 2-.10 n! Da# : ử ố ừ ế ư
& P$ng : g!i +$o c!i :!< 9án !$ng 50R, c=n 4 i c=n á: t i 9 i t! ng. ạ ả o ườ
& P$ng D : g!i +$o t!# n! : 9 t t! ng, @ ng t! i 9án 4#/n c!o 9In m#a, 9In ậ ấ ườ o ờ m#a @A c! : t!# n m#a. ấ ậ
10) Ng$% 30.10 tGm 1a D !$ng t! a, t!i # ng$% 20.10 4$ "o t% L# t n! m 9In m#a @ ng! t% "Ong D !$ng t! a 9O D !$ng ố ừ ế ấ á ề ị ố ừ ố
t!i #, c!In! 4 c! + t1 giá gi a !$ng Z +$ c c/ng t% c! #, g!i +$o c!i :!< 5!ác. ế ệ ề ị ü ị
)*u c u ầ :
& N : 9 ng @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In. ậ ả ị ả ế ệ ụ ế
& Fác @ n! t!# CTCT :! i n : t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# . ị ế ả ộ ươ ộ ế
& ? D c!i ti t TK 131 c!o t ng 5!ác! n . ở ổ ế ừ ợ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI $ :
T i 't/ D" c6 tNnh hNnh t)*ng tháng J nh sau : ) ư
1) Ng$% 2.. m#a m t 4/ !$ng giá m#a t1In !Ba @ n 9án !$ng c a 9In 9án ->,3 t1i # t!# CTCT 10R. P$ng + 5i m n! n n! : ộ ơ ủ ệ ế ề ể ậ ậ
5!o t! a t!Ko giá m#a c! a cB t!# 1,5 t1i #, !$ng 5!/ng @)ng ,#% các! t1 giá m#a 5,1 t1i #. P$ng t! a c! a 1X ng#%In n!*n. ừ ư ế ệ ị ệ ừ ư
t% c! c! : n! n t!an! toán t!Ko t! c t , !$ng Dai ,#% các! +$ !$ng t! a n! n 9 o ,# n ! +$ g i 9iIn 9 n 9áo c!o 9In 9án ỉ ấ ậ ự ế ừ ậ ả ả ộ ử ả
9i t. Ti n !$ng c! a t!an! toán. ế ề ư
2) Ng$% 5.. n! : 4/ !$ng % t!ác m#a : ậ ủ
& H # :! ng + 4o i 7 : 1.0005g L 5.300@25g. ậ ộ o ạ
& H # n$n! 4o i 7 : 1.5005g L ;.500@25g. ậ ạ
Ti n !$ng t1 +$o ti n ng t1 c c!o ng i n! n m#a % t!ác 10 t1i #, c=n 4 i c! a t!an! toán. Poa ! ng t!# m#a :! i t1 c!o ề ừ ề ứ ướ ườ ậ ủ ệ ạ ư o ả ả
ng i m#a % t!ác 1R giá m#a, c!i :!< + n c!#% n 9In m#a c! # t!an! tBan 9 ng ti n m t 300000@. 8ao 9G t<n! giá 1iIng ườ ủ ậ ể ị ằ ề ặ
500.000@ t!an! toán 9 ng DKc c!#% n 5!o n. P$ng + n! : 5!o @ # :! ng t!Im 135!, @ # n$n! t! a 10 5g. !In! 4 c! c! a 1X ằ ể ả ề ậ ậ ộ ậ ừ ệ ư
4E "o, t% n! : 5!o t!Ko t! c t . ậ ự ế
3) Ng$% 3.. D 4E D !$ng t! a +$ Dai ,#% các! m#a ng$% 2.. n! Da# : ử ố ừ ư
& P$ng t! a "o 9In 9án L# t n! m, 9In 9án @ ng E 9án 4#/n c!o c/ng t%. ừ ấ á o
& P$ng Dai ,#% các! 9In 9án gi m giá L# ng c=n -,2 t1i #, t% @ ng E m#a +$ c!o n! : 5!o t!Ko giá m i. ả ố ệ o ậ ớ
^ng t1ong ng$%, t% +i t SKc c!#% n 5!o n t!an! toán to$n 9 D ti n m#a !$ng t1In. ế ể ả ộ ố ề
-) Ng$% 10.. L# t !$ng g i @i 9án c!o t% “N” to$n 9 D !$ng n! : 5!o m#a ng$% 5... Ciá 9án : @ # :! ng + ;.>00@25g, @ # ấ ử ộ ố ậ ậ ộ o ậ
n$n! 3.300@25g t!# CTCT 10R ti n !$ng c! a t!an! toán. ế ề ư
5) # i t!áng 30.. 5i m 5I !$ng :!át !i n : ố ể ệ
& T!i # 21m + i giá m#a 55.000@2m, giá 9án 5>.000@2m t!# CTCT 10R. ế ả ế
& H ng cát 5Qm :! m c! t 105g, giá m#a 5.>00@25g. ườ ẩ ấ
& T! a 50m "*% @i n giá m#a, 2.300@2m, giá 9án 2.500@2m. ừ ệ
P$ng t! a, t!i # c! a 1X ng#%In n!*n, !$ng 5Qm :! m c! t ! giá L# ng c=n 5.000@25g t!i t ! i g!i +$o c!i :!< 5!ác. ừ ế ư ẩ ấ ạ ố ệ ạ
;) Ng$% 30. . n! n @ c 9iIn 9 n c a t% fN” + 4/ !$ng g i 9án ng$% 10. . c!o 9i t: @ # :! ng + n! n @ , @ # n$n! cB ậ ượ ả ủ ề ử ế ậ ộ o ậ ủ ậ
3005g 5!/ng @ m 9 o c! t 4 ng 4o i 7, @ ng! t% gi m L# ng 4o i 77, giá 9án 4o i 77 4$ ;.200@25g. t% @ ng E +$ @A 9áo c!o ả ả ấ ượ ạ ề ị ả ố ạ ạ o
9In m#a 9i t. ế
)*u c u ầ :
F 7 ( 1à c ng 4 ng đ nh 2h an t ng h ( các nghi ( 1 2inh t t),n. ậ ộ ả & < ổ ợ ệ ụ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 5 :
't/ th ng ! i N" t)*ng tháng 1: c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau : ươ ) ệ ụ ế
1) Ng$% 1.12 m#a m t 4/ !$ng c a PTF “N” + i giá m#a t! c t .0 t1i # t!# CTCT 10R, ti n c! a t!an! toán. P$ng + n! : ộ ủ ớ ự ế ệ ế ề ư ề ậ
5!o t! % t!i # m t D t!Ko giá m#a 2 t1i # c! a 1X ng#%In n!*n, ct% c!o n! : 5!o t!Ko t! c n! n. ấ ế ộ ố ệ ư ậ ự ậ
2) Ng$% 5.12 9án m t 4/ !$ng c!o t% “K” , giá m#a 2- t1i #, giá 9án 25,3 t1i # t!# CTCT 10R . 9In m#a n! n @ !$ng t i 5!o ộ ệ ệ ế ậ ủ ạ
t% c! a t!an! toán. T1ong ng$% c=n L# t 5!o !$ng !Ba c!o t% “0” @ 9i # 4$m !$ng m #, giá 9án 150.000@, giá m#a 1-0.000@, ư ấ ể ế a
t!# CTCT 10R. ế
3) Ng$% 3.12 @ c 9i t t% “K” @Km !$ng + 5!o :!át !i n t!i # m t D !$ng giá c! a cB t!# CTCT 1,5 t1i #. T1ong ng$% m#a ượ ế ề ệ ế ộ ố ư ế ệ
m t 4/ !$ng @A n! : 5!o t!Ko giá t m t<n! -1 t1i #, t!# CTCT 10R. ộ ậ ạ ệ ế
Va% ng*n !$ng @ t!an! toán 4/ !$ng m#a ng$% 1.12 c!o PTF “N” ng*n !$ng 9áo n . ể ợ
-) Ng$% >.12 m#a m t 4/ !$ng @ 9án . t!Ko PHKT 4$ m t 100 cái, @ n giá -00.000@2cái t!# CTCT 10R. N! ng t1In !Ba @ n ộ ể ộ ơ ế ư ơ
ng i 9án c! g!i >0 cái, :!i # n! : 5!o t% 4$ .0 cái @)ng ,#a các!, c=n 10 cái Dai ,#% các! ườ ỉ ế ậ
t% 5!/ng n! : 5!o. Ti n !$ng c! a t!an! toán c!o ng i 9án. ậ ề ư ườ
5) Ng$% 12.12 1)t TCNP ;..20.000@ m#a 9ao 9G. T1In !Ba @ n ng i 9án g!i giá 9án ;.200.000@, t!# CTCT 10R 5!i 5i m n! n ơ ườ ế ể ậ
n! : 5!o c! cB ; t1i #, D t!i # c! a 1X 4E "o, c!i :!< + n c!#% n giá t!an! toán c!i 9 ng ti n m t 132.000@. ậ ỉ ệ ố ế ư ậ ể ằ ề ặ
;) Ng$% 1-.12 9án m t 4/ !$ng c!o t% “T” giá 9án 53 t1i #, t!# CTCT 10R, giá t! c t L# t 5!o 52,3 t1i #. 8In m#a @A n! n ộ ệ ế ự ế ấ ệ ậ
!$ng t i 5!o t%. Ti n !$ng c! a t!an! toán. T1ong ng$% L# t !$ng !Ba c!o 9 :! n FD8 giá 9án 2 t1i #, giá m#a 1,. t1i # ạ ề ư ấ ộ ậ ệ ệ
t!# CTCT 10R. 8 :! n L*% " ng cB t c! c 5 toán 1iIng. ế ộ ậ ự ổ ứ ế
3) Ng$% 20.12 +a% ng n ! n ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 21 t1i #, c!i ti n m t t1 n ng i 9án D !$ng m#a t!áng t1 c ; ắ ạ ề ậ ỹ ề ặ ệ ề ặ ả ợ ườ ố ướ
t1i #, c!i c!o 8 t!# m#a 3 t1i #. ?#a !$ng !Ba n! : 5!o 3,5 t1i #, t1 ti n + n c!#% n !$ng !Ba giá t!an! toán >>.000@. ệ ệ ậ ệ ả ề ậ ể
.) Ng$% 23.12 8T? + t!an! toán 5!o n t m ng 9 ng !Ba @ n n! : 5!o !$ng !Ba 5 t1i #, c!i :!< m#a !$ng !Ba 300.000@, ề ả ạ ứ ằ ơ ậ ệ
ti n m t c=n t! a n : 4 i ,# @ . ề ặ ừ ộ ạ ỹ ủ
>) Ng$% 2;.12 m#a m t 4/ !$ng !Ba t!Ko giá t! c t -0 t1i #, !$ng n! n t i 5!o ng i 9án, + n c!#% n 9 ng :! ng ti n c a ộ ự ế ệ ậ ạ ườ ậ ể ằ ươ ệ ủ
t%, c!i :!< + n c!#% n 9In 9án c! # 110,.000@, ti n m#a !$ng c! a t!an! toán. ậ ể ị ề ư
10) Ng$% 2..12 9án to$n 9 D !$ng m#a ng$% 2;.12 t!Ko giá 9án -2,5 t1i # t!# CTCT10R 9In m#a @ n n! n !$ng t i 5!o t% ộ ố ệ ế ế ậ ạ
+$ t!an! toán 9 ng SKc c!#% n 5!o n. ằ ể ả
)*u c u ầ :
N : +$ c ng 9 ng @ n! 5!o n t ng ! : các ng!i : + 5in! t t1In t!Ko !ai :! ng :!á: n : t!# . ậ ộ ả ị ả ổ ợ ệ ụ ế ươ ộ ế
& Fác @ n! 5 t ,# t$i c!<n! ng!i : + 9án !$ng, c!i :!< 9án !$ng -RDT, c!i :!< YNDN 1RDT. ị ế ả ệ ụ
& Fác @ n! t!# CTCT :! i n : t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# . ị ế ả ộ ươ ộ ế
_____________________________________
BÀI J :
T i 't/ N" c6 các nghi ( 1 2inh t t)*ng tháng 1: : ) ệ ụ ế
1) Ng$% 02.12 m#a m t 4/ !$ng cB giá t1In !Ba @ n 9In 9án 30 t1i #, t!# CTCT 10R, 4/ !$ng + 5i m n! n n! : 5!o :!át !i n ộ ơ ệ ế ề ể ậ ậ ệ
t! a m t D t1 giá 1,. t1i # c! a cB t!# . S !$ng t! a c/ng t% c!o 9 o ,# n 1iIng, ti n m#a !$ng c!o t!an! toán. ừ ộ ố ị ệ ư ế ố ừ ả ả ề
T1ong ng$% c=n n! n @ c gi % 9áo n c a ng*n !$ng + +a% ng n ! n t1A n ng i 9án 15 t1i #. ậ ượ ấ ợ ủ ề ắ ạ ợ ườ ệ
2) Ng$% 05. 12 ct% L# t !$ng g i @i c!o t% “F” t!Ko !Gn! t! c c!#% n !$ng, t1 giá !$ng t! c t L# t 5!o 25 t1i #, giá 9án 23 ấ ử ứ ể ị ự ế ấ ệ
t1i # t!# CTCT 10R ti n !$ng t1 +$o ti n 9In m#a @A ng t1 c. ệ ế ề ừ ề ứ ướ
3) Ng$% 03. 12 n! n @ c gi % 9áo c a @ n + m#a 4$ 5!/ng @ ng E m#a 4/ !$ng @A g i @i +$ Lác @ n! tiI# t! t!áng t1 c t!Ko ậ ượ ấ ủ ơ ị o ử ị ụ ướ
giá 9án 50 t1i #, t!# CTCT 10R giá m#am -3 t1i #. N/ !$ng n$% ng i m#a @A t!an! toán ti n c!o c/ng t% t!áng 11. ệ ế ệ ườ ề
-) Ng$% 0>. 12 t% n! n !$ng m # c a L< ng!i : “8” g i @ n, cB giá c t<n! n! : 5!o 2 t1i #, !$ng n$% 5!/ng :! i t1 ti n ậ a ủ ệ ử ế ướ ậ ệ ả ả ề
c!o L< ng!i : “8”(n 15;2cB 311). T1ong ng$% c=n n! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i ng$% 05. 12 5Tm ệ ợ ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử
t!Ko 9iIn 9 n t!i # m t D !$ng t!Ko giá 9án 200.000@, giá m#a 1.0.000@, c! a 1X 4E "o. ả ế ộ ố ư
5) Ng$% 12.12 @ i 1 4/ !$ng 0 t!Ko giá m#a t! c t L# t 5!o 23 t1i #, giá 9án 30 t1i # 4 % m t 4/ !$ng 8 giá m#a 35.000.000@, ổ ự ế ấ ệ ệ ấ ộ
t!# CTCT 10R !$ng @A giao n! n Long t i 5!o t%, ti n c!In! 4 c! 9In n! n !$ng c! a t!an! toán. ế ậ ạ ề ệ ậ ư
;) Ng$% 2-.12 t% n! n !Ba @ n 9In 9án + D !$ng @A n! : 5!o t!Ko giá t m t<n! t1ong t!áng 11 4$ 12 t1i #, giá c!<n! t! c g!i ậ ơ ề ố ậ ạ ệ ứ
t1In !Ba @ n 9In 9án 11 t1i #, t!# CTCT 10R. ơ ệ ế
3) P i @ ng L 4E t$i D n t! a, t!i # t% ! : ng$% 15.12 gi i ,#% t D !$ng t! a, t!i # :!át Din! t1ong t!áng t1 c n! Da# : ộ o ử ả ừ ế o ả ế ố ừ ế ướ ư
& P$ng C : t!i # giá m#a t! c t 100.000@, 9 t ng i :! m 4 i 9 i t! ng, c! a t!# @ c ti n. ế ự ế ắ ườ ạ ó o ườ ư ượ ề
& P$ng P :t!i # giá m#a t! c t 200.000@ 9 t ng i :! m 4 i 9 i t! ng t!Ko giá 9án 220.000@, @A t!# ti n m t. ế ự ế ắ ườ ạ ó o ườ ề ặ
& P$ng Z : t! a giá m#a t! c t 150.000@, 5!/ng tGm 1a ng#%In n!*n g!i +$o t!# n! : 5!ác. ừ ự ế ậ
.) Ng$% 13.12 m#a m t D má% @i n t + @ 9án, t!Ko ! : @ ng 5in! t m#a 200 cái L 115.000@2c, t!# CTCT 10R. N! ng !Ba ộ ố ệ ử ề ể ợ o ế ế ư
@ n 9In 9án g!i 1>0 cái, 5!i 5i m n! n n! : 5!o 110 cái Dai 5E !i # c! a 1X 4E "o. t% c!o n! : 5!o 4#/n c! L 4E, ti n !$ng ơ ể ậ ậ ệ ư ậ ờ ử ề
c! a t!an! toán. ư
>) Ng$% 20. 12 m#a 1.0005g 9 t gi t. T1In PHKT @ n giá 3.500@25g t!# CTCT 10R t1In !Ba @ n 9án 9 t gi t cB @ n giá ộ ặ ơ ế ơ ộ ặ ơ
3.300@25g t!# CTCT 10R. P$ng Dai giá g!i t1In ! : @ ng t% t c! i n! n !$ng, n! : 5!o 9 o ,# n 1iIng. ế ợ o ừ ố ậ ậ ả ả
T1ong ng$% t% c=n L# t 5!o !$ng n! n 9án ! c!o @ n + 5!ác, giá L# t 5!o 10 t1i #, giá 9án 11 t1i # t!# CTCT 10R t!# 9 ng ấ ậ ộ ơ ị ấ ệ ệ ế ằ
ti n m t, t% @ c ! ng 2R !oa ! ng t1In giá 9án (!o c! toán nga% Da# 5!i 9án @ c !$ng). ề ặ ượ ưở o ạ ượ
10) Ng$% 25.12 9án gi m giá m t D !$ng cB giá t! c t L# t 5!o 200.000 ả ộ ố ự ế ấ
@
, giá 9án 130.000@, t!# 9 ng ti n m t, t!# CTCT ằ ề ặ ế
10R.
Hán! giá 4 i m t D + t t !$ng !Ba : t1 giá !$ng t n t1In D Dác! .00.000@, @án! giá 4 i t!Ko giá m i 1.000.000 ạ ộ ố ậ ư ị o ổ ạ ớ
@
.
11) Ng$% 30.12 :!*n 9 c!i :!< 9án !$ng c!o !$ng @A tiI# t! -R "oan! t!#, c!i :!< ,# n 4E 2R "oan! t!#. ổ ụ ả
Yêu c u : ầ
& N : 9 ng @ n! 5!o n t ng ! : các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 12 t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# CTCT. ậ ả ị ả ổ ợ ệ ụ ế ươ ộ ế
& Fác @ n! "oan! t!# t!# n, Lác @ n! 5 t ,# t$i c!<n! ng!i : + 9án !$ng, 5 t c!#% n + TK 4Ai, 4 . ị á ị ế ả ệ ụ ế ể ề ó
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 9 :
T i 1 DN t)*ng 2T c6 tNnh hNnh sau : )
1) ?#a !$ng giá m#a 23.000.000
@
, t!# CTCT 10R, ti n m#a !$ng c! a t!an! toán. !i :!< + n c!#% n 25.000 ế ề ư ậ ể
@
, t!an! toán 9 ng ằ
ti n m t !$ng n! : 5!o @ . ề ặ ậ ủ
2) ?#a !$ng, giá m#a -5.000.000
@
, t!# CTCT 10R, c!i t 5! # t!an! toán 2R giá m#a t! i ! n c!i t 5! # 20 ng$%. P$ng n! : ế ế ấ ờ ạ ế ấ ậ
5!o @ . ủ
3) ?#a !$ng , giá m#a 2..000.000
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 2.0.000, t!# CTCT 10R. P$ng + n! : 5!o t!i # giá m#a 500.000 ế ề ậ ế
@
c! a 1X 4E "o. K toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ư ế ậ ự ế
-) 8án !$ng t i 5!o, giá 9án 30.000.000 ạ
@
9ao 9G t<n! giá 1iIng 250.000 t!# CTCT 10R. P$ng !Ba @A giao n! n Long, ti n !$ng ế ậ ề
9In m#a c! a t!an! toán. Ciá L# t 5!o c a 4/ !$ng 23.000.000. ư ấ ủ
5) F# t 5!o g i !$ng @i 9án, giá L# t 5!o 1..000.000, giá 9án 20.000.000 c!i t 5! # t!an! toán 2R giá 9án, t! i ! n c!i t 5! # ấ ử ấ ế ấ ờ ạ ế ấ
30 ng$%. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng. ư ậ ượ
;) N! n @ c gi % 9áo n! n @ c !$ng ng!i : + 5 c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án, c!o 9i t !$ng g i 9án t!i # t!Ko giá 9án ậ ượ ấ ậ ượ ở ệ ụ ủ ề ử ế ử ế
1.500.000, c! a 1X ng#%In n!*n. 8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko t! c t . ư ỉ o ự ế
3) N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ !$ng c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 1>.500.000, t!# CTCT 5R, giá ậ ượ ấ ậ ủ ủ ề ử ướ ế
L# t 5!o 1..000.000. ấ
.) N! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng, 5!ác! !$ng t!an! toán ti n m#a !$ng ng!i : + 5 +$o TK TCNP c a DN Da# 5!i @A ậ ượ ấ ủ ề ệ ụ ủ
t1 c!i t 5! # @ c ! ng. ừ ế ấ ượ ưở
>) F 4E !$ng t! a t!i # t1ong t!áng : ử ừ ế
& P$ng t!i # ng!i : + 3 "o á: t i g*% 1a 9 t 9 i t! ng giá t!an! toán. ế ở ệ ụ ả ắ o ườ
& P$ng t!i # ng!i : + ; "o t! 5!o L# t t!i #, DN L# t !$ng 9O c!o ng i m#a. ế ở ệ ụ ủ ấ ế ấ ườ
10) # i t!áng, Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! c a DN. 8i t c!i :!< 9án !$ng @A c!i 9 ng -R "oan! t!#, c!i :!< YNDN @A c!i 2R ố ị ế ả ủ ế ằ
2"oan! t!# . Fác @ n! t!# t!# n! : DN :! i n : t!# CTCT @ c 5! # t1 , c=n :! i n : 9i t t!# L# t t!# t!# n! : ị ế ậ ả ộ ế ượ ấ ừ ả ộ ế ế ấ ế ậ "oan!
ng!i : 2.R. ệ
Yêu c u ầ :
N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# . ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

BÀI 1& :
1. ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 1..000.000, t!# CTCT 10R, ti n m#a !$ng @A t!an! toán 9 ng TCNP. !i :!< + n c!#% n ậ ế ề ằ ậ ể
25.000 t!an! toán 9 ng ti n t m ng. P$ng n! : 5!o @ . ằ ề ạ ứ ậ ủ
2. ?#a !$ng, giá m#a 50.000.000 t!# CTCT 10R c!i t 5! # t!an! toán 2R2giá m#a, t! i ! n c!i t 5! # 15 ng$%. P$ng + ế ế ấ ờ ạ ế ấ ề
n! : 5!o t!i #, t!Ko giá m#a 2.000.000 c! a 1X 4E "o, 5 toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ậ ế ư ế ậ ự ế
3. 8án !$ng t i 5!o, giá 9án 25.000.000, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 250.000 t!# CTCT 10R. P$ng !Ba @A giao Long, ti n !$ng 9In m#a ạ ế ề
@A t!an! toán 9 ng ti n m t. Ciá m#a c a 4/ !$ng 23.000.000. ằ ề ặ ủ
-. F# t !$ng g i 9án, giá 9án 32.000.000, t!# CTCT 10R, c!i t 5! # t!an! toán 10R2 giá 9án t! i ! n c!i t 5! # 25 ng$%. Ciá ấ ử ế ế ấ ờ ạ ế ấ
L# t 5!o c a 4/ !$ng 30.000.000 9In m#a c! a n! n @ c !$ng. ấ ủ ư ậ ượ
5. N! n @ c 4/ !$ng "o 9In 9án g i t i, giá m#a 2..000.000 9ao 9G t<n! giá 1iIng 1.0.000, t!# CTCT 10R. K!i n! : 5!o :!át ậ ượ ử ớ ế ậ
!i n t! a t!Ko giá m#a 1.200.000, !$ng t! a DN 5!/ng n! : 5!o, 9 o ,# n ! +$ 9áo c!o 9In 9án 9i t. ệ ừ ừ ậ ả ả ộ ế
;. N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c @ 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 2;.500.000 t!# CTCT 10R, giá L# t ậ ượ ấ ủ ậ ượ ủ ử ướ ế ấ
5!o 25.000.000.
3. N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c !$ng c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án ng!i : + -, c!o 9i t t! a t!Ko !Ba @ n ậ ượ ấ ậ ượ ủ ề ử ở ệ ụ ế ừ ơ
1.;00.000
@
, !$ng t! a 9In m#a gi ! . ừ ü ộ
..DOngTCNP T!an! toán D ti n m#a !$ng ng!i : + 2, @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán. ố ề ở ệ ụ ượ ưở ế ấ
>. F 4E !$ng t! a, t!i # t1ong t!áng : ử ừ ế
& P$ng t!i # ng!i : + 2 "o 9In 9án L# t t!i #, 9In 9án g i !$ng 9O, DN n! : 5!o. ế ở ệ ụ ấ ế ử ậ
& P$ng t! a ng!i : + 5 "o 9In 9án L# t t! a, 9In 9án @A 4 % + . DN L# t t1 . ừ ở ệ ụ ấ ừ ấ ề ấ ả
& P$ng t! a ng!i : + 3 "o t! 5!o L# t t! a, DN @Km !$ng + n! : 5!o. ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ề ậ
10. # i t!áng Lác @ n! c!i :!< 9án !$ng @A c!i -R2 "oan! t!#, c!i :!< YNDN 2R2 "oan! t!# Lác @ n! t!# t!# n! : DN :! i n :, ố ị ị ế ậ ả ộ
t!# CTCT @ c 5! # t1 , c=n :! i n :. ế ượ ấ ừ ả ộ
8i t t!# D# t t!# TNDN 2.R. ế ế ấ ế
Yêu c u ầ :
N : @ n! 5!o n 5 toán t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# . ậ ị ả ế ươ ộ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 11 :
T i 1 DN t)*ng tháng c6 tNnh hNnh sau : )
1. ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 30.000.000 ậ
@
, c!i :!< + n c!#% n giá t!an! toán 3..500 @ t1 9 ng ti n m t. Ti n !$ng c! a t!an! ậ ể ả ằ ề ặ ề ư
toán, !$ng @A n! : 5!o @ . ậ ủ
2. ?#a 1 4/ !$ng, giá m#a 50.000.000@. Ti n !$ng @A t!an! toán 15.000.000@ 9 ng ti n m t, c=n 4 i c! a t!an! toán. P$ng + ề ằ ề ặ ạ ư ề
n! : 5!o t!i # t!Ko giá m#a 5.000.000@, c! a 1X 4E "o. 5 toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c n! n. ậ ế ư ế ậ ự ậ
3. 8án 1 4/ !$ng t i 5!o, giá 9án 25.000.000@, giá L# t 5!o 23.000.000@. P$ng !Ba @A giao n! n Long 9In m#a @A t!an! toán 9 ng ạ ấ ậ ằ
ti n m t. ề ặ
-. F# t !$ng g i 9án, giá L# t 5!o 35.000.000@, giá 9án 3..000.000@. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng. ấ ở ấ ư ậ ượ
5. N! n @ c 4/ !$ng m#a t!áng t1 c, giá m#a -0.000.000@, 9ao 9G t<n! giá 1iIng -00.000@. P$ng @A n! : 5!o @ . ậ ượ ướ ậ ủ
;. N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ !$ng c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c. Ciá L# t 5!o c a 4/ !$ng 15.000.000@, giá ậ ượ ấ ậ ủ ủ ề ử ướ ấ ủ
9án 13.000.000@ 9ao 9G t<n! giá 1iIng 150.000@. 8In m#a @A t!an! toán +$o TKTCNP c a "oan! ng!i :. ủ ệ
.. F 4E !$ng m#a t!i # ng!i : + 2 : 9In 9án L# t t!i # -.500.000@, 9In 9án n! n n , c=n 4 i ng i :! m 4 i 9 i t! ng giá ử ế ở ệ ụ ấ ế ậ ợ ạ ườ ạ ó o ườ
t!an! toán.
>. # i t!áng Lác @ n! 5 t ,# t$i c!<n! c a "oan! ng!i :. 8i t c!i :!< YNDN 2R2Dt!#, c!i :!< 8P -R2Dt!#. ố ị ế ả ủ ệ ế
10. Fác @ n! t!# CTCT @ # 1a, t!# CTCT @ # +$o. T!# CTCT @ c 5! # t1 t1ong t!áng. Fác @ n! t!# t!# n! : DN ị ế á ế á ế ượ ấ ừ ị ế ậ :! i ả
n :. ộ
8i t : T!# CTCT c a n!Bm !$ng 4$ 10R giá t1ong 9$i 4$ giá c! a cB t!# CTCT. ế ế ủ ư ế
T!# TNDN :! i n : 2.R. ế ả ộ
Yêu c u ầ :
N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# CTCT. ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 1: :
1) TGn! !Gn! t!an! toán + i ng i 9án t1ong t!áng 2. ớ ườ
& ?#a !$ng !Ba n! : 5!o giá m#a 13.000.000, t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán c!o ng i 9án F. ậ ế ư ườ
& HA t1 ti n c!o ng i 9án ? @ m#a 1 4/ !$ng giá m#a -0.000.000, t!# CTCT 10R, c! a n! n @ c !Ba @ n +$ !$ng. ả ề ườ ể ế ư ậ ượ ơ
T1ong t!áng 2 cB các ng!i : + 5in! t :!át Din!. ệ ụ ế
1& Ng$% 2 n! n @ c !Ba @ n c a ng i 9án ? g i @ n giá 9án -0.000.000, t!# CTCT 10R, !$ng !Ba @ c n! : 5!o @ . ậ ượ ơ ủ ườ ử ế ế ượ ậ ủ
N! n @ c gi % 9áo c a NP + 5!o n ti n t1 n ng i 9án F 13.000.000 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ậ ượ ấ ủ ề ả ề ả ợ ườ ằ ề ử
2& Ng$% - m#a c a ct% ? giá m#a 3..00.000 t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán ti n. ủ ế ư ề
3& Ng$% ; m#a !$ng !Ba c a ct% F, giá m#a 15.000.000 t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán, @A n! : 5!o @ . ủ ế ư ậ ủ
-& Ng$% 12 m#a !$ng !Ba c a ct% F giá m#a 2..000.000 t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán , @A n! : 5!o t!i # giá m#a 1.500.000 ủ ế ư ậ ế
c! a 1X 4E "o. ư
5& N! n gi % 9áo c a ng*n !$ng t!an! toán n c!o ct% F giá m#a 15.000.000, t!# CTCT 10R 9 ng TCNP. ậ ấ ủ ợ ế ằ
;& T1 t1 c ti n m#a !$ng c!o ct% M 12.000.000 9 ng ti n m t. ả ướ ề ằ ề ặ
3& ?#a !$ng c a ct% M, giá m#a 3-.000.000 ủ
@
, t!# CTCT 10R. P$ng n! : 5!o @ c! a t!an! toán ti n. ế ậ ủ ư ề
Yêu c u ầ :
? D c!i ti t TK 331 c!o t ng ng i 9án. ở ổ ế ừ ườ
N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In. ậ ị ả ế ệ ụ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 1# :
T i 1 DN t1ong 56 cB tGn! !Gn! Da# : ạ
1& ?#a 1 4/ !$ng giá m#a 15.000.000, t!# CTCT 10R ti n !$ng c! a t!an! toán. P$ng + n! : 5!o @ . ế ề ư ề ậ ủ
2& ?#a 1 4/ !$ng giá m#a -2.000.000, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 200.000, t!# CTCT 10R ti n !$ng @A t!an! toán 9 ng TCNP. P$ng ế ề ằ
+ n! : 5!o t!i # 1 D giá m#a 2.000.000 c! a 1X 4E "o, 5 toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ề ậ ế ố ư ế ậ ự ế
3& 8án 1 4/ !$ng t i 5!o, giá 9án 1>.000.000 giá m#a 1..000.000, t!# CTCT 10R, 9In m#a c! a t!an! toán ti n. ạ ế ư ề
-& F# t 5!o g i 9án 1 4/ !$ng, giá 9án 25.000.000, t!# CTCT 10R, giá L# t 5!o 13.500.000. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng. ấ ử ế ấ ư ậ ượ
5& N! n @ c 1 4/ !$ng "o ng i 9án g i @ n, giá m#a 50.000.000, t!# CTCT 10R, 5!i n! : 5!o :!át !i n 5.000.000 5!/ng ậ ượ ườ ử ế ế ậ ệ
@)ng ,#% các! t1ong ! : @ ng, 5 toán c!o n! : 5!o D !$ng @)ng ,#% các!, c=n 4 i 9 o ,# n 1iIng. ợ o ế ậ ố ạ ả ả
;& N! : 5!o D !$ng 9án 9 t1 4 i t!áng t1 c, giá 9án 12.000.000, giá m#a 11.500.000 t!# CTCT 10R. ậ ố ị ả ạ ướ ế
3& N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án ng!i : + - c a ng i m#a. ậ ượ ấ ậ ượ ử ở ệ ụ ủ ườ
.& # i t!áng Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ng!i : + 9án !$ng, 9i t c!i :!< 9án !$ng t1ong t!áng 300.000 ố ị ế ả ệ ụ ế
@
, c!i :!< YNDN
>00.000
@
.
Fác @ n! t!# CTCT :! i n :, c=n :! i n :, t!# TNDN :! i n :. ị ế ả ộ ả ộ ế ả ộ
Yêu c u ầ :
H n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In. ị ả ế ệ ụ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 1% :
T i 1 DN n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , t1ong t!áng cB tGn! !Gn! Da# : ạ ộ ế ươ ấ ừ
1. ?#a !$ng n! : ậ 5!o 9 ng TCNP, giá m#a 15.000.000 ằ
@
t!# CTCT 10R. P$ng n! : 5!o @ , c!i :!< + n c!#% n t1 9 ng ti n ế ậ ủ ậ ể ả ằ ề
m t, giá t!an! toán 110.000@. ặ
2. N! n @ c 4/ !$ng m#a t!áng t1 c, giá m#a 20.000.000 ậ ượ ướ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 2.000.000
@
, t!# CTCT 10R. P$ng @A n! : 5!o ế ậ
@ . ủ
3. N! n @ c 1 4/ !$ng "o ng i 9án c!#% n t i. Ciá g!i t1In PH8P 50.000.000 ậ ượ ườ ể ớ
@
, t!# CTCT 10R. K!i 5i m n! n :!át !i n ế ể ậ ệ
t!i # giá m#a 5.000.000 ế
@
c! a 1X 4E "o. K toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ư ế ậ ự ế
-. T!an! toán ti n c!o ng i 9án D ti n m#a !$ng ng!i : + 3, @ c ! ng c!i t 5! # ề ườ ố ề ở ệ ụ ượ ưở ế ấ t!an! toán 1,5R2giá m#a. T!an! toán
9 ng ti n +a% ng n ! n. ằ ề ắ ạ
5. 8án to$n 9 4/ !$ng m#a ng!i : + 1 giá m#a 1;.500.000 ộ ở ệ ụ
@
, t!# CTCT 10R, ng i m#a @A n! n @ !$ng t i 5!o. ế ườ ậ ủ ạ
;. N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c c a ng i m#a. Ciá 9án c a 4/ !$ng -5.000.000 ậ ượ ấ ậ ượ ử ướ ủ ườ ủ
@
, giá + n ố
-2.000.000
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a @ ng E t!an! toán. ế o
3. F# t 5!o g i 9án 4/ !$ng m#a ng!i : + 2. Ciá 9án c a 4/ !$ng 22.000.000 ấ ử ở ệ ụ ủ
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a 9áo @A n! n @ ế ậ ủ
!$ng.
.. N! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng c!o 9i t @A n! n @ c ti n c a ng i m#a t!an! toán c!o D !$ng tiI# t! ng!i : ậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ề ủ ườ ố ụ ở ệ
+ ;. T!an! toán +$o TK TCNP. ụ
>. !i :!< 9án !$ng t1ong 56 @ c Lác @ n! 9 ng 3R2t ng "t!#, c!i :!< YNDN 9 ng -R2t ng Dt!#. ượ ị ằ ổ ằ ổ
10. Fác @ n! KYKD t1ong 56, Lác @ n! t!# t!# n! : "oan! ng!i : :! i n :, t!# CTCT @ # +$o, @ # 1a, @ c 5! # t1 t1ong ị ị ế ậ ệ ả ộ ế á á ượ ấ ừ
t!áng. 9i t t!# D# t t!# TNDN 2.R24 i n!# n t1 c ế ế ấ ế ợ ậ ướ thu . ế
+,u c u : ầ
7 ( đ nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t t),n. ậ & ả ệ ụ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 1- :
T i 1 DN t)*ng tháng c6 tNnh hNnh nh sau : ) ư
1. ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 30.000.000@, t!# CTCT 10R, ti n !$ng c! a t!an! toán, !$ng n! : 5!o @ . ậ ế ề ư ậ ủ
2. ?#a !$ng giá m#a 50.000.0000@, t!# CTCT 10R @A t!an! toán 30.000.000@ 9 ng TCNP, !$ng + n! : 5!o t!i # t!Ko giá ế ằ ề ậ ế
m#a 5.000.000@, c! a 1X 4E "o. 5 toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ư ế ậ ự ế
3. 8án !$ng t!# ti n m t, giá 9án 25.000.000@, t!# CTCT 10R, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 4$ 250.000@. 8In m#a @A n! n @ !$ng. Ciá ề ặ ế ậ ủ
m#a c a 4/ !$ng 4$ 23.000.000@. ủ
-. F# t !$ng g i 9án, giá 9án 32.000.000, t!# CTCT 10R, giá m#a c a 4/ !$ng 9 ng >0R c a giá 9án. 8In m#a c! a n! n ấ ử ế ủ ằ ủ ư ậ
@ c !$ng. ượ
5. N! n @ c 4/ !$ng m#a t!áng t1 c, giá m#a -0.000.000@, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 4$ 200.000@. t!# CTCT 10R, !$ng n! : 5!o ậ ượ ướ ế ậ
t! a t!Ko giá m#a 4$ 1.000.000@ c! a 1X 4E "o. K tBan c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ừ ư ế ậ ự ế
;. N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c !$ng c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá m#a 1..000.000@, giá 9án ậ ượ ấ ậ ượ ủ ề ử ướ
1>.000.000@, t!# CTCT 10R, t! a t!Ko giá 9án 1.500.000@, giá m#a 1.-00.000@. 8In m#a @A t!an! toán D !$ng t1In !Ba @ n +$o ế ừ ố ơ
t$i 5! an TCNP. o
3. N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án NV-, t!i # t!Ko giá 9án 2.000.000@ c! a 1X 4E "o, c! @ ng ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ở ế ư ỉ o
E t!an! toán t!Ko t! c t . ự ế
.. P$ng t! a, t!i # t1ong t!áng @ c L 4E n! Da# : ừ ế ượ ử ư
& P$ng t!i # NV 2: "o 9In 9án L# t t!i # -.500.000@, 9In 9án n! n n , c=n 4 i ng i :! m 4 i 9 i t! ng giá m#a. ế ở ấ ế ậ ợ ạ ườ ạ ó o ườ
& P$ng t! a NV 5 "o 9In 9án L# t t! a, 9In 9án g i !Ba @ n CTCT 9án c!o DN. ừ ở ấ ừ ử ơ
& P$ng t! a NV ; "o t! 5!o L# t t! a @Km + n! : 5!o. ừ ở ủ ấ ừ ề ậ
& P$ng t!i # NV3 "o t! 5!o L# t t!i #, @A g i !$ng 9O c!o ng i m#a. ế ở ủ ấ ế ử ườ
Yêu c u : ầ
& N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In. ậ ị ả ế ệ ụ ế
& Fác @ n! t!# CTCT @ c 5! # t1 , c=n :! i n :. ị ế ượ ấ ừ ả ộ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 1$ :
T i 1 c/ng t% t! ng m i t1ong t!áng cB tGn! !Gn! : ạ ươ ạ
1. ?#a !$ng giá m#a 2..000.000, t!# CTCT 10R ti n !$ng c! a t!an! toán, !$ng n! : 5!o @ . ế ề ư ậ ủ
2. ?#a !$ng, giá m#a -5.000.000, t!# CTCT 10R ti n !$ng c! a t!an! toán 5!i n! : 5!o :!át !i n t!i # giá m#a 2.000.000, ế ề ư ậ ệ ế
c! a 1X 4E "o. K toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ư ế ậ ự ế
3. N! : 5!o 1 4/ !$ng "o 9In 9án g i @ n, !$ng n$% @A t!an! toán t1ong t!áng 3,giá m#a 25.000.000, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 500.000. ậ ử ế
!$ng n! : 5!o @ . ậ ủ
-. F# t 5!o g i !$ng @i 9án, giá L# t 5!o 1..000.000, giá 9án 20.000.000, t!# CTCT 10R, ti n !$ng 9In m#a c! a t!an! toán. ấ ử ấ ế ề ư
5. 8án !$ng t i 5!o, giá 9án 30.000.000 ạ
@
t!# CTCT 10R, giá L# t 5!o 2..500.000 ế ấ
@
ti n !$ng 9In m#a t!an! toán 9 ng TCNP. ề ằ
;. N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 1..000.000, t!# CTCT 10R, 9ao 9G t<n! giá 1iIng ậ ượ ấ ủ ề ử ướ ế
150.000, giá L# t 5!o 1;.500.000. ti n !$ng c! a t!an! toán. ấ ề ư
3. N! n @ c gi % 9áo n! n !$ng c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án ng!i : + - c!o 9i t t!i # 1 D giá 9án 2.000.000, giá L# t ậ ượ ấ ậ ủ ề ử ở ệ ụ ế ế ố ấ
5!o 1..00.000, 9In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko t! c t . ỉ o ự ế
.. # i t!áng Lác @ n! t!# CTCT :! i n :, @ c 5! # t1 , Lác @ n! KYT c a DN. 8i t c!i :!< 9án !$ng t1ong 56 -R2"t!#, ố ị ế ả ộ ượ ấ ừ ị ủ ế
c!i :!< YNDN 2R2Dt!#.
Yêu c u : ầ
N : @ n! 5!o n 5 toán các ng!i : + 5in! t t1In 2 :! ng :!á: n : t!# . ậ ị ả ế ệ ụ ế ươ ộ ế
Fác @ n! t!# t!# n! : DN :! i n : 9i t t!# D# t t!# TNDN 2.R. ị ế ậ ả ộ ế ế ấ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

BÀI 15 :
T i T ng ) ổ 't/ Du t 2h u K" t)*ng tháng 1& c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau : ấ ẩ ệ ụ ế
1. Ng$% 01. 10 m#a 100 t n 9 : c a t% “0” giá 1.000.000 ấ ắ ủ
@
2t n !$ng @ c c!#% n t! ng L# ng t$#, ti n !$ng c! a t!an! toán ấ ượ ể á ố ề ư
c!o 9In 9án. Sa# 5!i giao !$ng 4In t$#, t% @A 4 : t! t c ậ ủ ụ n! t!# +$o ng*n !$ng ngo i t! ng (t!an! toán t!Ko :! ng t! c N2 ờ ạ ươ ươ ứ
)
2. Ng$% 5. 10 n! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng ngo i t! ng + 4/ !$ng g i 9án ng$% 1. 10 + i n i "#ng: ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ử ớ ộ
S C!i cB TK TCNP T ng ct% ổ >.>00USD.
S T! t c :!< ng*n !$ng ủ ụ 100USD.
(T giá m#a t! c t "o ng*n !$ng c/ng 9 15-00@2USD) ỷ ự ế ố
3. Ng$% 10. 10 T ng ổ c/ng t% % t!ác c!o @ n + “8” L# t 5! # m t 4/ mT @Kn, giá 9án 2-0.000USD2cd82P? ủ ơ ị ấ ẩ ộ ct% @A L# t 5!o ấ
g i !$ng @i, t1 giá m#a c a 4/ !$ng mT n$% 4$ 3 t -00 t1i #. ử ị ủ ỷ ệ
-. Ng$% 12. 10 n! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng ngo i t! ng + % t!ác c!o @ n + f8” L# t + i n i "#ng: ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ủ ơ ị ấ ớ ộ
S C!i cB TCNP T ng t% ổ 23;.00USD.
S T! t c :!< ng*n !$ng ủ ụ 1.;00USD.
S '!< !oa ! ng % t!ác L# t o ủ ấ 2.-00USD.
T giá m#a t! c t ng*n !$ng c/ng 9 1.5-20@2USD ỷ ự ế ố
5. Ng$% 1-. 10 n! n @ c !Ba @ n c!<n! t! c c a 9In 9án + 4/ !$ng @A n! : 5!o t!áng t1 c t!Ko giá t! c t 50 t1i #, giá g!i ậ ượ ơ ứ ủ ề ậ ướ ự ế ệ
t1In !Ba @ n 9án 52 t1i #, t!# CTCT 10R 4/ !$ng n$% @A giao 9án n! ng c! a t!# @ c ti n. ơ ệ ế ư ư ượ ề
;& Ng$% 1;. 10 T ng t% % t!ác c!o @ n + “8” n! : LK Pon"a, @ n giá 1.500USD27c2P?, t!# n! : 5! # ;0R t!# CTCT ổ ủ ơ ị ậ ơ ế ậ ẩ ế
10R. P$ng + t ng c/ng t% @A n! n +$ c!o n! : 5!o 100 LK Pon"a c a @ n + “8” giao. T giá t! c t "o ng*n !$ng c/ng 9 ề ổ ậ ậ ủ ơ ị ỷ ự ế ố
15-00@2USD.
3& Ng$% 1>. 10 n! n @ c gi % 9áo n c a ng*n !$ng ngo i t! ng t!an! toán c!o t% “8” ti n n! : 100 LK Pon"a + i n i ậ ượ ấ ợ ủ ạ ươ ề ậ ớ ộ
"#ng :
& C!i cB TKTCNP T ng t% 152.000USD. ổ
T1ong @B :
S T!an! toán ti n 100 LK Pon"a 150.000USD. ề
S T!# n! : 5! # >0.000USD. ế ậ ẩ
S '!< !oa ! ng % t!ác 1.200USD. o ủ
S T! t c :!< :!*n !$ng >00USD. ủ ụ
T giá m#a t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.-20@2USD ỷ ự ế ố
.& Ng$% 21. 10 T ng t% n! n % t!ác L# t c!o t% fD” 4/ !$ng H # n$n! t1 giá 9án 10.000USD2cd82P?. P$ng @A giao 4In ổ ậ ủ ấ ậ ị
t$#, t giá t! c t 15.-50@2USD. ỷ ự ế
>& Ng$% 25. 10 n! n @ c 9áo cB c a Ng*n !$ng ngo i t! ng + 4/ !$ng @ # n$n! L# t ng$% 21. 10 + i n i "#ng : ậ ượ ủ ạ ươ ề ậ ấ ớ ộ
S C!i cB TKTCNP T ng c/ng t% ổ >..00USD.
S T! t c :!< ng*n !$ng ủ ụ 2.000USD.
10. Ng$% 30. 12 :!*n 9 c!i :!< 9án !$ng c!o !$ng @A tiI# t! -R2"oan! t!#, c!i :!< ,# n 4E 2R2"oan! t!#. ổ ụ ả
Yêu c u ầ :
& N : 9 ng @ n! 5!o n t ng ! : ậ ả ị ả ổ ợ các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 12 t!Ko 2 :! ng :!á: n : t!# CTCT. ệ ụ ế ươ ộ ế
& Fác @ n! "oan! t!# t!# n, Lác @ n! 5 t ,# t$i c!<n! ng!i : + 9án !$ng, 5 t c!#% n + TK 4Ai, 4 . ị á ị ế ả ệ ụ ế ể ề ó
& ? NKT h ., D c!i ti t D 3. ở ổ ế ố
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 1J :
T i 1 T ng c;ng t/ >u t 2h u +" t)*ng tháng 1& c6 các nghi ( 1 2inh t . ) ổ ấ ẩ ệ ụ ế
1& Ng$% 01.10 n! n @ c !Ba @ n c!<n! t! c c a 9In 9án + 4/ !$ng @A m#a t!áng t1 c t!Ko giá t m t<n! 4$ -0 t1i #, giá c!<n! ậ ượ ơ ứ ủ ề ướ ạ ệ
t! c t1In !Ba @ n 9In 9án -5 t1i #, t!# CTCT 10R. ứ ơ ệ ế
2& Ng$% 0-.10 m#a g o c a t% “0” , t1In !Ba @ n 9In 9án D 4 ng 100 t n @ n giá m#a -.000.000@2t n, t!# CTCT 10R. ạ ủ ơ ố ượ ấ ơ ấ ế
T ng t% @A t!an! toán c!o 9In 9án 50R 9 ng ti n m t, D c=n 4 i c! a t!an! toán. t% “0” c! # t1ác! n!i m c!#% n !$ng ổ ằ ề ặ ố ạ ư ị ệ ể
L# ng c ng +$ giao !$ng 4In t$#. K!i 5i m n! n t i c ng c! cB >> t n, D !$ng t!i # c! a 1X 4E "o. Ciá 9án -10USD2t n. T giá ố ả ể ậ ạ ả ỉ ấ ố ế ư ấ ỷ
! c! toán 15.-00@2USD, t!# L# t 5! # 5R. ạ ế ấ ẩ
3& Ng$% . h 10 t% n! n % t!ác n! : c!o t% “8” 20 t n 9 t ng t t ng t1 giá 20.000USD27c2P? t!# n! : 5! # 10R 5!i ậ ủ ậ ấ ộ o ổ ị ế ậ ẩ
!$ng + T ng c/ng t% giao t! ng c!o t% “8”, t giá m#a t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.-20@2USD. ề ổ á ỷ ự ế ố
-& Ng$% 12.10 n! n @ c gi % 9áo B c a ng*n !$ng ngo i t! ng + 5!o n ti n t% “8” c!#% n t1 c!o T ng /ng t% ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ả ề ể ả ổ
22.300USD. T1ong @B : 20.000USD ti n !$ng, 200 USD ti n !oa ! ng % t!ác, 100USD t! t c :!< ng*n !$ng. T giá m#a t! c ề ề o ủ ủ ụ ỷ ự
t ng*n !$ng c/ng 9 15-20@2USD. ế ố
5& Ng$% 15.10 n! n @ c gi % 9áo B c a ng*n !$ng ngo i t! ng t!# @ c ti n + 4/ !$ng g o L# t g i @i ng$% -.10 + i n i ậ ượ ấ ủ ạ ươ ượ ề ề ạ ấ ử ớ ộ
"#ng :
& C!i n TKTCNP T ng t% ợ ổ -0.3>0USD.
& T! t c :!< ng*n !$ng ủ ụ 200USD.
T giá m#a t! c t "o ng*n !$ng c/ng 9 15.--0@2USD ỷ ự ế ố
;& Ng$% 20.10 T ng c/ng t% 5E ! : @ ng n! : ;00 cái má% 4 n!, @ n giá 500USD2cái27c2P?. P$ng + @ n c ng 5i m n! n ổ ợ o ậ ạ ơ ề ế ả ể ậ
:!át !i n 20 cái 9 ! c! a 1X ng#%In n!*n. T ng c/ng t% @A 4$m ! D 5!i # n i g i t% 8 o Vi t, t giá m#a t! c t ng*n ệ ị ư ư ổ o ơ ế ạ ử ả ệ ỷ ự ế
!$ng c/ng 9 15.--0@2USD. ố
3& Ng$% 23. 10 cB @i n 9áo c a 9In 9án g i T ng c/ng t% 4$ @ ng E gi m giá 20 c!i c má% 4 n! 9 ! L# ng c=n 100USD2cái, ệ ủ ử ổ o ả ế ạ ị ư ố
t!an! tBan + i giá @B. T giá m#a t! c t 15.-20@2USD. ớ ỷ ự ế
.& Ng$% 2.. 10 n! n @ c gi % 9áo N c a ng*n !$ng ngo i t! ng t!an! toán c!o 5!ác! n c ngo$i + ! : @ ng n! n má% ậ ượ ấ ợ ủ ạ ươ ướ ề ợ o ậ
4 n! + i n i "#ng: ạ ớ ộ
C!i 1X TK TCNP T ng c/ng t% 2>2.100USD t1ong @B ti n m#a !$ng 2>2.>00USD, t! t c :!< ng*n !$ng 100USD. T giá m#a ổ ề ủ ụ ỷ
t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.--0@2USD. ự ế ố
Yêu c u ầ :
N : 9 ng @ n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din!, 9i t t giá ! c! toán 15.-50@ ậ ả ị ả ệ ụ ế ế ỷ ạ 0BSD.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI 19 :
T i T ng c/ng t% L# t 5! # “F” t1ong t!áng . cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! Da# : ạ ổ ấ ẩ ệ ụ ế
1& Ng$% 1. . T ng c/ng t% n! : 5! # t1 c ti : 10 c!i c LK TdMdT0 @ n giá 10.000USD2c!i c27c2P?. P$ng + c!#% n ổ ậ ẩ ự ế ế ơ ế ề ể
t! ng c!o c/ng t% “0” +$ “8”, m i c/ng t% 5 c!i c, t giá m#a t! c t "o ng*n !$ng c/ng 9 15.-00@2USD. á ó ế ỷ ự ế ố
2& Ng$% -. . n! n @ c 9áo cB c a ng*n !$ng ngo i t! ng + 5!o n ti n t% “0” t!an! toán 5 c!i c TdMdT0 t!Ko giá 9án ậ ượ ủ ạ ươ ề ả ề ế
;0.000USD t giá m#a t! c t ng*n !$ng t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.-50@2USD. ỷ ự ế ự ế ố
3& Ng$% .. . t% L# t 100 t n mT +$ng t1 giá m#a 9 ng ti n Vi t Nam >00.000@2t n. Ciá 9án 9 ng ngo i t 1-.000i'M. ấ ấ ị ằ ề ệ ấ ằ ạ ệ
(i'M : MIn N! t, 1 USD = 125i'M). ậ
P$ng @A giao L# ng t$#, t% @A 4 : t! t c g i +$o ng*n !$ng ( t!an! toán t!K :! ng t! c N2) T giá m#a t! c t ố ậ ủ ụ ử ươ ứ ỷ ự ế
15.-00@2USD.
-& Ng$% 10.. n! n @ c 9áo c a ng*n !$ng @A t!# @ c ti n c a t% “8” + D ti n 5 c!i c TdMdT0 t!Ko giá 9án 9 ng @ ng ậ ượ ủ ượ ề ủ ề ố ề ế ằ o
Vi t Nam 155 t1i # @ ng2c!i c. ệ ệ o ế
5& Ng$% 12.10 T ng c/ng t% n! : t1 c ti : 50 t n U1I. T1In !Ba @ n 9In 300USD2t n. P$ng + giao t! ng c!o t% “” t!Ko ổ ậ ự ế ấ ơ ấ ề á
:! ng t! c @ i !$ng, t% “” n! n @ !$ng t i c ng, t giá m#a t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.-00@2USD. ươ ứ ổ ậ ủ ạ ả ỷ ự ế ố
;& Ng$% 1-. . n! n @ c gi % 9áo B c a ng*n !$ng @A t!# @ c ti n + 4/ mT +$ng g i @i ng$% .. . + i n i "#ng : ậ ượ ấ ủ ượ ề ề ử ớ ộ
& C!i cB TKTCNP T ng c/ng t% ổ 1.3.;.000i'M
& T! t c :!< ng*n !$ng ủ ụ 1-.000i'M
(1USD = 125i'M = 15.-00@2USD)
3& Ng$% 1... n! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a t c! i 4/ mT g i ng$% ... +$ t!# ti n ng$% 1-. . +G t1ong mT +$ng cB 4 n mT @Kn. ậ ượ ấ ủ ừ ố ử ề a
t% @ ng E gi m giá L# ng c=n 10.000i'M2t n, 9In m#a @A c! : n! n. T giá t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.-50@2USD. o ả ố ấ ấ ậ ỷ ự ế ố
.& Ng$% 20. . n! n @ c 100 t n g o c a c/ng t% “” giao t!Ko :! ng t! c @ i !$ng. P$ng n! : 5!o T ng /ng t% :!át !i n ậ ượ ấ ạ ủ ươ ứ ổ ậ ổ ệ
t! a 1 t n c! a 1X 4E "o. ừ ấ ư
>& Ng$% 22. . +a% ng*n !$ng @ 5E g i m N2 50.000USD, ng*n !$ng g i gi % 9áo. ể ử ở ử ấ
)*u c u ầ :
7 ( 4 ng đ nh 2h* n t ng h ( các nghi ( 1 2inh t (hát sinh. T giá h ch t*án 1-.%-&đ0BSD. ậ ả & ả ổ ợ ệ ụ ế : )
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :& :
T i 't/ DNK t)*ng tháng $ c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau : ) ệ ụ ế
1& Ng$% 1. ; m#a 100 t n @ # Lan! c a t% “0”, giá m#a ; t1i # @ ng2t n, ti n c! a t!an! toán c!o 9In 9án, !$ng + n! : 5!o ấ ậ ủ ệ o ấ ề ư ề ậ
@ . ủ
2& Ng$% 5. ; t% L# t to$n 9 4/ !$ng n! : 5!o ng$% 1. ; 1a D c! 4 i, c!i :!< D c! 12.-00.000@, c!i 9 ng ti n m t. ấ ộ ậ ơ ế ạ ơ ế ằ ề ặ
3& Ng$% 10. ; !$ng D c! Long n! : 4 i 5!o, :!*n t!$n! !ai 4o i : 4o i : .0 t n, 4o i 77 : 15 t n, :! :! m - t n. N! : 5!o t!Ko ơ ế ậ ạ ạ ạ ấ ạ ấ ế ẩ ấ ậ
giá m#a 5 !o c!. No i 7, @2t n, 3 t1i # 4o i 77 3,2 t1i # @2t n, :! :! m 1,1 t1i #2t n. ế ạ ạ ấ ệ ạ ệ ấ ế ẩ ệ ấ
-& Ng$% 15. ; t% L# t 5! # to$n 9 @ # 4o i 7, !$ng @ c c!#% n ,#a c a 5! #, 5!i 5i m n! n :!át !i n t!i # 0,5 t n c! a 1X ấ ẩ ộ ậ ạ ượ ể ử ẩ ể ậ ệ ế ấ ư
ng#%In n!*n. Sa# 5!i giao !$ng Long t% 4 : t! t c n! t!# g i +$o ng*n !$ng (t!an! toán t!Ko :! ng t! c N2), giá 9án c a ậ ủ ụ ờ ử ươ ứ ủ
4o i 7 4$ .50 USD2t n. ạ ấ
5& Ng$% 1.. ; 9án to$n 9 @ # 4o i 77 t!# 9 ng ti n Vi t Nam, giá 9án -00.000@2t . ộ ậ ạ ằ ề ệ ạ
;& Ng$% 20. ; n! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng ngo i t! ng + 4/ !$ng L# t 9án ng$% 15.;, n i "#ng : ậ ượ ấ ủ ạ ươ ề ấ ộ
& C!i cB TKTCNP c a t% ủ ;;.535 USD
& T! t c :!< ng*n !$ng ủ ụ 1.000 USD.
T giá m#a t! c t ng*n !$ng c/ng 9 15.-00@2USD. ỷ ự ế ố
3& Ng$% 25. ; t% n! : t1 c ti : 100 t n U1I, giá m#a 200USD2t n 27c2P?. P$ng + c ng 5i m n! n t!i # 0,5 t n c! a 1X ậ ự ế ấ ấ ề ả ể ậ ế ấ ư
ng#%In n!*n.
ác 9In ! # ,#an 4 : 9iIn 9 n c! L 4E, t giá m#a ngo i t ng*n !$ng c/ng 9 15.-20@2USD. ü ậ ả ờ ử ỷ ạ ệ ố
.& Ng$% 23. ; t% 9án to$n 9 U1I n! n @ c c!o c/ng t% “8” t!Ko giá 9án 9 ng ti n Vi t Nam 2..00.000@2t n, 9In m#a @A n! n ộ ậ ượ ằ ề ệ ấ ậ
@ !$ng. ủ
>& Ng$% 2>. ; n! n @ c gi % 9áo N c a ng*n !$ng + t!# L# t 5! # !$ng @ # Lan! 1R giá 9án, t!# n! : 5! # U1I 5R giá ậ ượ ấ ợ ủ ề ế ấ ẩ ậ ế ậ ẩ
n! :. T giá ngo i t 15.-50@2USD. ậ ỷ ạ ệ
10& Ng$% 30. ; :!*n 9 c!i :!< 9án !$ng c!o !$ng @A tiI# t! ố ụ %V d*anh thuO chi (hC Gu n 3M d*anh nghi ( 1V d*anh thu. ả ệ
)*u c u ầ :
7 ( 4 ng đ nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh t),n tCnh t*án >ác đ nh 2 t Gu tài chCnh nghi ( 1 2inh d*anh ậ ả & ả ệ ụ ế & ế ả ệ ụ
t)*ng tháng c a c;ng t/. LT giá h ch t*án 1-.%&&đ0BSD. ủ : )
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :1 :
T i 1 Doan! ng!i : (á: " ng :! ng :!á: 5! # t1 t!# ) t1ong 56 cB tGn! !Gn! Da# : ạ ệ ụ ươ ấ ừ ế
1) ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 15.000.0000 ậ
@
, t!# CTCT 10R, @A t!an! toán 9 ng TCNP, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 150.000 ế ằ
@
, t!an!
toán 9 ng ti n m t. P$ng n! : 5!o @ . ằ ề ặ ậ ủ
2) ?#a !$ng, giá m#a 20.000.000
@
, t!# CTCT 10R. K!i n! : 5!o :!át !i n t!i # giá m#a 2.000.000 ế ậ ệ ế
@
c! a 1X 4E "o. K toán c!o ư ế
n! : 5!o t!Ko t! c t . ậ ự ế
3) 8án 4/ !$ng m#a ng!i : + 1, giá 9án 13.500.000 ở ệ ụ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 150.000
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a @A n! n @ ế ậ ủ
!$ng, @A t!an! toán 9 ng TCNP. ằ
-) F# t 5!o g i !$ng @i 9án, giá 9án 2-.500.000 ấ ử
@
, t!# CTCT 10R, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 200.000 ế
@
, c!i :!< + n c!#% n ng i 9án ậ ể ườ
c! # c!i 9 ng ti n m t 150.000, giá L# t 5!o c a 4/ !$ng 22.300.000 ị ằ ề ặ ấ ủ
@
. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng. ư ậ ượ
5) N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 30.000.000@, t!# CTCT 10R, giá m#a ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ ế
9 ng >0R giá 9án. P$ng 9 t!i # giá 9án 2.000.000@, c! a 1X 4E "o. 8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko t! c t . ằ ị ế ư ỉ o ự ế
;) 8án 1 4/ !$ng t i 5!o, giá 9án 25.000.000 ạ
@
, t!# CTCT 5R, giá m#a 22..00.000 ế
@
c!i t 5! # t!an! toán 2R2 giá 9án, t! i ! n ế ấ ờ ạ
c!i t 5! # 15 ng$%. 9In m#a @A n! n @ !$ng. ế ấ ậ ủ
3) N! : 5! # 1 4/ !$ng t i 5!o, giá n! : 5! # -5.000.000 ậ ẩ ạ ậ ẩ
@
, t!# n! : 5! # 15R, t!# CTCT 10R, @A t!an! toán 9 ng TCNP, ế ậ ẩ ế ằ
!$ng n! : 5!o @ . ậ ủ
.) N! n @ c gi % 9áo c a ng i m#a + D !$ng g i 9án ng!i : + -, !$ng 9 Dai ,#% các! t!Ko giá 9án 2.000.000@, 9In m#a ậ ượ ấ ủ ườ ề ố ử ở ệ ụ ị
c! @ ng E t!an! toán t!Ko D @)ng ,#% các!, c=n 4 i gi ! . ỉ o ố ạ ü ộ
>) N! n @ c gi % 9áo c a ng i m#a + D !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 13.000.000@, t!# CTCT 10R, giá m#a ậ ượ ấ ủ ườ ề ố ử ướ ế
1;.000.000@. T! a 1 D t!Ko giá 9án 1.300.000@ c! a 1X 4E "o. 9In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko !Ba @ n. ừ ố ư ỉ o ơ
10) F 4E D !$ng t! a, t!i #, Dai ,#% các! t1ong t!áng n! Da# : ử ố ừ ế ư
& P$ng t!i # Ng!i : + 2 "o 9In 9án L# t t!i #, 9In 9án n! n n . ế ở ệ ụ ấ ế ậ ợ
& P$ng t!i # ng!i : + 5 "o t! 5!o L# t t!i #, "oan! ng!i : g i !$ng @ n 9O. ế ở ệ ụ ủ ấ ế ệ ử ề
& P$ng Dai ,#% các! ng!i : + . gi m c=n 1.500.000 ở ệ ụ ả
@
, 9In m#a @ ng E m#a. o
& P$ng t! a ng!i : + > "o t! 5!oa L# t t! a, 9án 4#/n c!o 9In m#a, 9In m#a @ ng E. ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ o
11. 'u i thángO 3 ( đ nh 2h* n 2 t*án các nghi ( 1 2inh t t),n th=* (h ng (há( 2h u t) . Dác đ nh thu GTGT ố ậ & ả ế ệ ụ ế ươ ấ ừ & ế
đ c 2h u t) O cWn (h i n ( L! Tài 2h* n ch T. ượ ấ ừ ả ộ $ ả (
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :: :
T i 1 DN Lá( d ng (h ng (há( 2h u t) thu . t)*ng 2T c6 tNnh hNnh sau : ) ụ ươ ấ ừ ế
1) ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 33.000.000@, t!# CTCT 5R. P$ng @A n! : @ , @A t!an! toán c!o ng i 9án 9 ng TCNP. ậ ế ậ ủ ườ ằ
2) F# t !$ng g i 9án, giá 9án 23.000.00 ấ ử
@
, t!# CTCT 10R, giá L# t 5!o 21.000.000 ế ấ
@
. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng, c!i :!< + n ư ậ ượ ậ
c!#% n 9In 9án c! # c!i 9 ng ti n m t 30.000 ể ị ằ ề ặ
@
.
3) 8án 1 4/ !$ng, giá 9án 23.000.000
@
, t!# CTCT 10R, giá m#a 2>.000.000 ế
@
, t! i ! n c!i t 5! # 25 ng$%, t 4 c!i t 5! # ờ ạ ế ấ ỷ ệ ế ấ
2R2giá 9án. 8In m#a @A n! n @ !$ng t i 5!o "oan! ng!i :. ậ ủ ạ ệ
-) ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 3-.000.000 ậ
@
, t!# CTCT 10R c!i t 5! # t!an! toán 2R2giá m#a, t! i ! n c!i t 5! # 20 ng$%. ế ế ấ ờ ạ ế ấ
!$ng @A n! : 5!o @ . ậ ủ
5) Doan! ng!i : @ i + t t n/ng ng!i : 4 % n/ng D n c a ng i t1 c ti : D n L# t : ệ ổ ậ ư ệ ấ ả ủ ườ ự ế ả ấ
& PBa @ n CTCT 9án + t t : giá 9án >.500.000 ơ ậ ư
@
, t!# CTCT 5R, giá t!an! toán >.>35.000 ế
@
, giá + n 9 ng >0R2 giá 9án. ố ằ
& 8 ng 5I m#a n/ng D n : giá t!an! toán c!o ng i D n L# t 15.000.000. "oan! ng!i : :! i t1 t!Im c!o ng i D n L# t ả ả ườ ả ấ ệ ả ả ườ ả ấ
5.025.000
@
9 ng ti n m t. ằ ề ặ
;) N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án ng! I: + 2 c!o 9i t t!i # t!Ko giá 9án 1.500.000@ (giá + n ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ở ị ụ ế ế ố
1.330.000@), c! a 1X 4E "o, 9In m#a c! t!an! toán t!Ko t! c t . ư ỉ ự ế
3) N! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng : ậ ượ ấ ủ
& T!# @ c ti n 9án !$ng ng!i : + 3, g!i +$o t$i 5!o n TCNP c a "oan! ng!i :, t1 c!i t 5! # c!o 5!ác! !$ng ! ng. ượ ề ở ệ ụ ả ủ ệ ừ ế ấ ưở
& T1 n ti n m#a !$ng c!o ng i 9án ng!i : + - 9 ng TCNP, @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán t!Ko ,#% @ n!. ả ợ ề ườ ở ệ ụ ằ ượ ưở ế ấ ị
.) N! n @ c gi % 9áo c a ng i m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 3..000.000 ậ ượ ấ ủ ườ ề ử ướ
@
, t!# CTCT 10R, giá m#a ế
35.;00.000
@
. P$ng t!i # t!Ko giá 9án 3..00.000 ế
@
, c! a 1X 4E "o. 8In m#a c! t!an! toán t!Ko !Ba @ n. ư ỉ ơ
>) N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, giá 9án 2..000.000 ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ
@
, t!# CTCT 10R, giá m#a ế
2;.000.000
@
. P$ng t! a giá 9án 2..00.000 ừ
@
, c! a 1X 4E "o. 8In m#a c! t!an! toán t!Ko !Ba @ n. ư ỉ ơ
10) F 4E D !$ng t! a, t!i # t1ong t!áng n! Da# : ử ố ừ ế ư
& P$ng t! a "o t! 5!o L# t t! a, 9án 4#/n c!o 9In m#a, 9In m#a @ ng E. ừ ủ ấ ừ o
& P$ng t!i # ng!i : + ; "o ng i á: t i c! # t1ác! n!i m, 9 t 9 i t! ng t!Ko giá t!an! toán. ế ở ệ ụ ườ ả ị ệ ắ o ườ
& P$ng t!i # ng!i : + . "o t! 5!o L# t t!i #, "oan! ng!i : g i !$ng @ n 9O. ế ở ệ ụ ủ ấ ế ệ ử ề
11) Fác @ n! t!# CTCT @ c 5! # t1 , c=n :! i n : (m T$i 5!o n c! T) ị ế ượ ấ ừ ả ộ ở ả ü
+,u c u ầ : 7 ( đ nh 2h* n 2 t*án các nghi ( 1 2inh t t),n. ậ & ả ế ệ ụ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :# :
T i 1 "oan! ng!i : (á: " ng :! ng :!á: 5! # t1 t!# ) t1ong 56 cB tGn! !Gn! Da# : ạ ệ ụ ươ ấ ừ ế
1) ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 1..000.000 ậ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 120.000
@
, t!# CTCT 10R, ti n !$ng +$ 9ao 9G @A t!an! toán ế ề
9 ng ti n +a% ng n ! n, !$ng n! : 5!o @ . ằ ề ắ ạ ậ ủ
2) F# t to$n 9 !$ng m#a ng!i : + 1 1a 9án, giá 9án 1>..00.000 ấ ộ ở ệ ụ
@
, 9ao 9G 120.000
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a @A n! n @ ế ậ ủ
!$ng, c!i t 5! # t!an! toán 2R2giá 9án, t! i ! n c!i t 5! # 20 ng$%. ế ấ ờ ạ ế ấ
3) N! : 5!o 4/ !$ng m#a t!áng t1 c, giá m#a 23.-00.000 ậ ướ
@
, 9ao 9G 130.000
@
, t!# CTCT 10R. P$ng @A n! : 5!o @ . ế ậ ủ
-) N! n !$ng t i F< ng!i : D n L# t, giá m#a 23.500.000 ậ ạ ệ ả ấ
@
, t!# CTCT 10R. Sa# 5!i n! n @ c !$ng g i 9án t! ng c!o c/ng t% ế ậ ượ ử á
0. ti n m#a !$ng c! a t!an! toán, 9In m#a c! a n! n @ c !$ng. !i t 5! # t!an! toán 2R2giá m#a, t! i ! n c!i t 5! # 15 ề ư ư ậ ượ ế ấ ờ ạ ế ấ
ng$%.
5) N! : 5! # 1 4/ !$ng, giá n! : 5! # 2..000.000 ậ ẩ ậ ẩ
@
, t!# n! : 5! # 20R, t!# CTCT 10R, ti n !$ng @A t!an! toán 9 ng ế ậ ẩ ế ề ằ
TCNP. P$ng n! : 5!o t! a t!Ko !Ba @ n 1..00.000 ậ ừ ơ
@
, c! a 1X 4E "o. K toán c!o n! : 5!o t!Ko !Ba @ n, c=n 4 i gi ! . ư ế ậ ơ ạ ü ộ
;) F# t 5!o g i !$ng @i 9án D !$ng n! : 5!o ng!i : + 3. 9In m#a c! a n! n @ c !$ng. ấ ử ố ậ ở ệ ụ ư ậ ượ
3) N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c !$ng c a ng i m#a 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c. Ciá 9án c a 4/ !$ng 32.500.000 ậ ượ ấ ậ ượ ủ ườ ử ướ ủ
@
, t!#ế
CTCT 10R, cB giá m#a 31.-00.000
@
. P$ng t!i # t!Ko giá 9án 3.250.000 ế
@
. 8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko t! c t . ỉ o ự ế
.) N! n @ c gi % 9áo t c! i n! n !$ng c a 4/ !$ng @A 9án t!áng t1 c, giá 9án 12.000.000 ậ ượ ấ ừ ố ậ ủ ướ
@
, giá L# t 5!o 10.000.000 ấ
@
, t!#ế
CTCT 5R. Doan! ng!i : @ ng E @Km !$ng + n! : 5!o. ệ o ề ậ
>) N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án ng!i : + ;. !o 9i t ngo$i D !$ng g!i t1In !Ba @ n cB giá 9án ậ ượ ấ ậ ượ ử ở ệ ụ ế ố ơ
25.3-0.000
@
c=n t! a m t D giá 9án 2.53-.000 ừ ộ ố
@
c! a 1X 4E "o. 8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko !Ba @ n. ư ỉ o ơ
10) F 4E D !$ng t! a, t!i # t1ong t!áng n! Da# : ử ố ừ ế ư
& P$ng t! a ng!i : + 5 "o 9In 9án L# t t! a, 9In 9án @ ng E 9án c!o DN. DN 4$m t! t c ừ ở ệ ụ ấ ừ o ủ ụ n! : 5!o. ậ
& P$ng t!i # ng!i : + 3 "o DN L# t t!i #, DN g i !$ng 9O. ế ở ệ ụ ấ ế ử
& P$ng t! a ng!i : + > "o t! 5!o L# t t! a, DN @ ng E 9án 4#/n c!o 9In m#a, 9In m#a @ ng E. ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ o o
11) Fác @ n! t!# CTCT @ c 5! # t1 , c=n :! i n : (m T$i 5!o n c! T). ị ế ượ ấ ừ ả ộ ở ả ü
+,u c u ầ : 7 ( đ nh 2h* n 2 t*án các nghi ( 1 2inh t t),n. ậ & ả ế ệ ụ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :% :
T i ! t ) ộ DN Lá( d ng (h ng (há( 2h u t) thu . t)*ng 2T c6 tNnh hNnh sau : ụ ươ ấ ừ ế
1) ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 31.500.000 ậ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 150.000
@
, t!# CTCT 10R, ti n m#a !$ng c! a t!an! toán, t! i ế ề ư ờ
! n c!i t 5! # 2R2giá m#a. P$ng n! : 5!o @ . ạ ế ấ ậ ủ
2) F# t 5!o g i 9án to$n 9 4/ !$ng ng!i : + 1, giá m#a 33.000.000 ấ ử ộ ở ệ ụ
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng. ế ư ậ ượ
3) 8án m t 4/ !$ng, giá 9án 33.000.000 ộ
@
, giá m#a 3-.500.000
@
, t!# CTCT 10R, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 135.000 ế
@
. 8In m#a @A n! n ậ
@ !$ng, t! i ! n c!i t 5! # 20 ng$%, t 4 c!i t 5! # 2R2giá 9án. ủ ờ ạ ế ấ ỷ ệ ế ấ
-) N! n !$ng t i 5!o F< ng!i : D n L# t, giá m#a 2;.-00.000 ậ ạ ệ ả ấ
@
, t!# CTCT 10R, ti n !$ng c! a t!an! toán. Sa# 5!i n! n @ c ế ề ư ậ ượ
!$ng g i 9án nga% c!o c/ng t% 8, giá 9án 2..000.000 ử
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a @A n! n @ !$ng, @A t!an! toán ti n c!o DN ế ậ ủ ề
9 ng TCNP. ằ
5) N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a c!o 9i t @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, cB giá 9án 13.500.000 ậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ử ướ
@
, 9ao 9G t<n! giá
1iIng 150.000
@
, t!# CTCT 10R, giá m#a 15.-00.000 ế
@
. Ngo$i D !$ng g!i t1In !Ba @ n c=n t! a m t D t!Ko giá 9án 3.500.000 ố ơ ừ ộ ố
@
.
8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko !Ba @ n. ỉ o ơ
;) DN @ i + t t n/ng ng!i : 4 % n/ng D n c a ng i t1 c ti : D n L# t. ổ ậ ư ệ ấ ả ủ ườ ự ế ả ấ
& PBa @ n CTCT 9án + t t : giá 9án 15.000.000 ơ ậ ư
@
, t!# CTCT 5R. Ciá t!an! toán 15.350.000, giá + n 9 ng >0R giá 9án. ế ố ằ
& 8 ng 5I m#a n/ng D n: giá t!an! toán c!o ng i D n L# t 10.000.000 ả ả ườ ả ấ
@
. DN c=n :! i t!# t!Im c a ng i D n L# t 5.350.000 ả ủ ườ ả ấ
@
9 ng ti n m t. ằ ề ặ
3) N! n @ c gi % 9áo @A n! n @ c !$ng c a ng i m#a + 4/ !$ng g i 9án ng!i : + 2. !o 9i t t!i # m t D t!Ko giá 9án ậ ượ ấ ậ ượ ủ ườ ề ử ở ệ ụ ế ế ộ ố
3.300.000
@
c! a 1X 4E "o. 8In m#a c! t!an! toán t!Ko t! c t . ư ỉ ự ế
.) N! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng c!o 9i t: ậ ượ ấ ủ ế
& T!an! toán ti n m#a !$ng ng!i : + 1 9 ng ti n +a% ng n ! n, @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán. ề ở ệ ụ ằ ề ắ ạ ượ ưở ế ấ
& T!# ti n 9án !$ng ng!i : + 3, t1 n ti n +a% ng n ! n, t1 c!i t 5! # c!o 5!ác! !$ng ! ng. ề ở ệ ụ ả ợ ề ắ ạ ừ ế ấ ưở
>) N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a c!o 9i t t1ong D !$ng g i 9án t!áng t1 c @A Lác @ n! tiI# t! cB m t D 5!/ng @)ng ,#% ậ ượ ấ ủ ế ố ử ướ ị ụ ộ ố
các! t1ong ! : @ ng, giá 9án 2.500.000 ợ o
@
@ ng! giá c=n 2.100.000 ề ị
@
, DN @ ng E. o
10) F 4E D !$ng t! a, t!i # t1ong t!áng n! Da# : ử ố ừ ế ư
& P$ng t! a ng!i : + 5 "o t! 5!o L# t t! a, 9án 4#/n c!o 9In m#a, 9In m#a @ ng E. ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ o
& P$ng t!i # ng!i : + 3 "o t! 5!o L# t t!i #, L# t !$ng @ n 9O. ế ở ệ ụ ủ ấ ế ấ ề
11) Fác @ n! t!# CTCT @ c 5! # t1 , c=n :! i n : (m t$i 5!o n c! T). ị ế ượ ấ ừ ả ộ ở ả ü
+,u c u ầ : 7 ( đ nh 2h* n 2 t*án các d*anh nghi ( 2inh t t),n. ậ & ả ế ệ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :- :
T i 1 d*anh nghi ( t)*ng 2T c6 tNnh hNnh sau : ) ệ
1. ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 1>.000.000 ậ
@
, t!# CTCT 5R @A t!an! toán 10.000.000 ế
@
9 ng ti n m t, c=n 4 i t1 +$o ti n @A t1 ằ ề ặ ạ ừ ề ả
t1 c c!o ng i 9án, !$ng n! : 5!o @ . ướ ườ ậ ủ
2. 8án to$n 9 D !$ng t1In c!o c/ng t% ộ ố L# t 5! #, giá 9án 21.500.000 ấ ẩ
@
, t!# CTCT 10R. Ti n !$ng c! a t!an! toán. ế ề ư
3. ?#a !$ng !Ba n! : 5!o, giá m#a 25.300.000 ậ
@
, t!# CTCT 10R. Ti n !$ng c! a t!an! toán, !$ng n! : 5!o :!át !i n t!i # ế ề ư ậ ệ ế
t!Ko giá m#a 1.200.000
@
c! a 1X 4E "o. K toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ư ế ậ ự ế
-. F# t 5!o g i 9án 1 4/ !$ng, giá 9án 31.500.000 ấ ử
@
, t!# CTCT 10R, c!i t 5! # t!an! toán 2R2giá 9án, t! i ! n c!i t 5! # 20 ế ế ấ ờ ạ ế ấ
ng$%. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng, giá L# t 5!o c a 4/ !$ng 30.000.000 ư ậ ượ ấ ủ
@
.
5. N! n @ c ti n 9án !$ng t!áng t1 c, 5!ác! !$ng t!an! toán 9 ng ti n m t 1..500.000 ậ ượ ề ướ ằ ề ặ
@
.
;. N! n @ c gi % 9áo B c a ng*n !$ng c!o 9i t @A n! n @ c ti n 9án !$ng ng!i : + - t!an! toán 9 ng TCNP to$n 9 D ậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ề ở ệ ụ ằ ộ ố
ti n ng!i : + - Da# 5!i t1 c!i t 5! # t!an! toán @ c ! ng. ề ở ệ ụ ừ ế ấ ượ ưở
3. N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c. Ciá 9án c a 4/ !$ng 15.000.000 ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ướ ủ
@
, 9ao 9G t<n! giá
1iIng 150.000
@
, t!# CTCT 10R, giá L# t 5!o 13.000.000 ế ấ
@
. 8In m#a c! n! n t!an! toán t!Ko giá 9án 12.000.000 ỉ ậ
@
, giá m#a
10.-00.000
@
.
.. F# t 5!o !$ng 4$m m #, giá L# t 5!o .00.000 ấ a ấ
@
, giá 9án 1.000.000
@
, t!# CTCT 10R. ế
>. F 4E !$ng t!i # ng!i : + 3 "o ng i 9án L# t t!i #, ng i 9án n! n n +$ g i !$ng 9O. ử ế ở ệ ụ ườ ấ ế ườ ậ ợ ử
10. !i :!< 9án !$ng @A c!i t1ong 56 9 ng -R2T ng "oan! t!# c! a cB t!# , c!i :!< YNDN 3R2 t ng "oan! t!#. ằ ổ ư ế ổ
11. # i t!áng, Lác @ n! KYKD, Lác @ n! t!# TNDN :! i n :, Lác @ n! t!# CTCT :! i n : t1ong 56. ố ị ị ế ả ộ ị ế ả ộ
MI# c # : N : @ n! 5!o n 5 toán á ậ ị ả ế các ng!i : + 5in! t t1In 9i t DN n : t!# CTCT :! i n : t1ong 56. ệ ụ ế ế ộ ế ả ộ
+,u c u ầ : 7 ( đ nh 2h* n 2 t*án các nghi ( 1 2inh t t),n 4i t DN n ( thu GTGT th=* (h ng (há( 2h u t) . ậ & ả ế ệ ụ ế ế ộ ế ươ ấ ừ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :$ :
T i 1 DN t1ong 56 cB các tGn! !Gn! Da# : ạ
1. 8án !$ng t i 5!o, giá 9án 15.000.000 ạ
@
, t!# CTCT ế 10R, giá L# t 5!o 13.000.000 ấ
@
, @A t!# 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
2. N! : 5!o !$ng m#a , giá m#a 20.000.000 ậ
@
, t!# CTCT 10R. HA t!an! toán 9 ng ti n +a% ng n ! n. ế ằ ề ắ ạ
3. F# t !$ng !Ba g i 9án, giá L# t 5!o -0.000.000 ấ ử ấ
@
, giá 9án 55.000.000
@
, t!# CTCT 10R, 9ao 9G t<n! giá 1iIng -00.000 ế
@
. 8In m#a
c! a n! n @ c !$ng. ư ậ ượ
-. ?#a !$ng n! : 5!o, giá m#a 1>.500.000 ậ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 1>0.000
@
, t!# CTCT 10R. !i :!< + n c!#% n !$ng m#a ế ậ ể
110.000
@
. Ti n !$ng +$ 9ao 9G c! a t!an! toán, c!i :!< + n c!#% n t!an! toán 9 ng ti n m t. P$ng + n! : 5!o :!át !i n t!i # ề ư ậ ể ằ ề ặ ề ậ ệ ế
giá m#a 1.500.000
@
c! a 1X ng#%In n!*n . K toán c!o n! : 5!o t!Ko t! c t . ư ế ậ ự ế
5. C i 9án m t 4/ !$ng, giá L# t 5!o 25.000.000 ử ộ ấ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 250.000
@
, giá 9án 23.500.000
@
, t!# CTCT 10R 9In m#a ế
c! a n! n @ c !$ng. ư ậ ượ
;. N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a @A n! n @ c 4/ !$ng g i 9án ng!i : + 3. 8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko giá 9án ậ ượ ấ ủ ậ ượ ử ở ệ ụ ỉ o
52.000.000
@
, giá + n 33..20.000 ố
@
, c=n 4 i @ ng! 9In 9án gi m giá. ạ ề ị ả
3. N! n @ c gi % 9áo t c! i n! n !$ng c a ng i m#a 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, cB giá 9án 10.000.000 ậ ượ ấ ừ ố ậ ủ ườ ử ướ
@
, giá L# t 5!o ấ
>.000.000
@
, t!# CTCT 10R. DN @ ng E +$ @A LKm !$ng + n! : 5!o. ế o ề ậ
.. N! n @ c gi % 9áo c a 9In m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c, cB giá 9án 25.000.000 ậ ượ ấ ủ ề ử ướ
@
giá m#a 22.500.000
@
, t!# CTCT ế
10R. 8In m#a @ ng E t!an! toán t!Ko !Ba @ n. o ơ
>. DOng !$ng !Ba 4$m +Jn :!=ng :! m 9 :! n 9án !$ng 50.000 ẩ ộ ậ
@
, 9 :! n YNDN 150.000 ộ ậ
@
. Ti n 4 ng :! i t1 n!*n +iIn 9án ề ươ ả ả
!$ng >00.000
@
, 9 :! n ,# n 4E 1.300.000 ộ ậ ả
@
. DOng ti n m t t!an! toán @ . ề ặ ủ
10. # i t!áng L 4E D !$ng t!i # ng!i : + - "o 9In 9án L# t t!i #, 9In 9án n! n n +$ g i !$ng 9O. ố ử ố ế ở ệ ụ ấ ế ậ ợ ử
11. # i t!áng t<n! toán, Lác @ n! KYKD. Fác @ n! t!# TNDN :! i n :, t!# CTCT :! i n :. ố ị ị ế ả ộ ế ả ộ
)*u c u ầ : 7 ( đ nh 2h* n 2 t*án các nghi ( 1 2inh t t),n. DN n ( thu GTGT th=* (h ng (há( 2h u t) . ậ & ả ế ệ ụ ế ộ ế ươ ấ ừ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
BÀI :5 :
T i 1 d*anh nghi ( t)*ng 2T c6 tNnh hNnh sau : ) ệ
1. 8án m t 4/ !$ng, giá 9án 2..000.000 ộ
@
, 9ao 9G t<n! giá 1iIng 2.0.000
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a @A n! n @ !$ng +$ t!an! toán ế ậ ủ
15.000.000
@
9 ng ti n m t, c=n 4 i c! a t!an! toán, giá m#a c a 4/ !$ng 2;.000.000 ằ ề ặ ạ ư ủ
@
.
2. ?#a m t 4/ !$ng, giá m#a 2..>00.000 ộ
@
, t!# CTCT 10R, !$ng + n! : 5!o :!át !i n t!i # m t D giá m#a 1.>00.000 ế ề ậ ệ ế ộ ố
@
c! a 1X ư
4E "o. Ti n !$ng @A t!an! toán 9 ng TCNP. ề ằ
3. 8án m t 4/ !$ng c!o c/ng t% L# t 5! #, giá 9án 31.000.000 ộ ấ ẩ
@
, t!# CTCT 10R, c!i t 5! # t!an! toán 3R2giá 9án, t! i ! n ế ế ấ ờ ạ
c!i t 5! # 15 ng$%. 8In m#a @A n! n @ !$ng. Ciá m#a c a 4/ !$ng 9 ng >0R giá 9án. ế ấ ậ ủ ủ ằ
-. N! n @ c gi % 9áo @A n! n !$ng c a ng i m#a + 4/ !$ng g i 9án t!áng t1 c. Ciá 9án c a 4/ !$ng 32.000.000 ậ ượ ấ ậ ủ ườ ề ử ướ ủ
@
, 9ao 9G t<n!
giá 1iIng 320.000
@
, t!# CTCT 10R, giá m#a c a 4/ !$ng 30.000.000 ế ủ
@
. ngo$i D !$ng t1In !Ba @ n, c=n t! a m t D t!Ko giá 9án ố ơ ừ ộ ố
;-0.000
@
c! a 1X 4E "o. 9In m#a c! t!an! toán t!Ko !Ba @ n. ư ỉ ơ
5. N! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng c!o 9i t @A n! n @ c ti n "o ng i m#a t!an! toán ti n 9án !$ng ng!i : + 3 +$o t$i ậ ượ ấ ủ ế ậ ượ ề ườ ề ở ệ ụ
5!o n TCNP c a DN Da# 5!i @A t1 c!i t 5! #. ả ủ ừ ế ấ
;. ?#a !$ng c a ng i D n L# t, giá m#a 2-.300.000 ủ ườ ả ấ
@
, t!# CTCT 10R @A t!an! toán 9 ng TCNP. Sa# @B c!#% n 9án t! ng c!o ế ằ ể á
ng i m#a, giá 9án 2;..00.000 ườ
@
, t!# CTCT 10R. 8In m#a c! a n! n @ c !$ng. ế ư ậ ượ
3. N! n @ c gi % 9áo n! n !$ng c a ng i m#a + 4/ !$ng c!#% n 9án t! ng ng!i : + ;. !o 9i t t!i # t!Ko giá 9án ậ ượ ấ ậ ủ ườ ề ể á ở ệ ụ ế ế
1..00.000
@
, giá m#a 1.;30.000
@
c! a 1X ng#%In n!*n. 8In m#a c! @ ng E t!an! toán t!Ko t! c t . ư ỉ o ự ế
.. DOng !$ng !Ba 4$m ,#$ 9i #, giá 9án 200.000 ế
@
, giá m#a 1.0.000
@
, t!# CTCT 10R t<n! 4 ng :! i t1 n!*n +iIn 9án !$ng ế ươ ả ả
.00.000
@
, 9 :! n ,# n 4E 1.-00.000 ộ ậ ả
@
. DOng ti n m t t!an! toán @ . ề ặ ủ
>. # i t!áng L 4E D !$ng t! a, t!i # :!át Din! t1ong t!áng: ố ử ố ừ ế
& P$ng t!i # ng!i : + 2 "o ng i 9án L# t t!i #, 9In 9án n! n n . ế ở ệ ụ ườ ấ ế ậ ợ
& P$ng t!i # ng!i : + 3 "o DN L# t t!i #, g i !$ng 9O. ế ở ệ ụ ấ ế ử
& P$ng t! a ng!i : + - "o t! 5!o L# t t! a, c! !$ng + n! : 5!o. ừ ở ệ ụ ủ ấ ừ ở ề ậ
10. # i t!áng, Lác @ n! KYKD, Lác @ n! t!# TNDN :! i n :, Lác @ n! t!# CTCT :! i n :. ố ị ị ế ả ộ ị ế ả ộ
)*u c u ầ : 7 ( đ nh 2h* n 2 t*án các nghi ( 1 2inh t th=* (h ng (há( 2h u t) thu . ậ & ả ế ệ ụ ế ươ ấ ừ ế
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bài t ( 5-0%5-: ậ T i m t "oan! ng!i : D n L# t 5in! "oan! t1ong t!áng 0522003 cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! @ c g!i ạ ộ ệ ả ấ ệ ụ ế ượ
n! n 4 i t1ong các t$i 4i # Da#: ậ ạ ệ
Tài 3i u 1 ệ : S " @ # 56 c a m t D t$i 5!o n : ố ư á ủ ộ ố ả
& V t 4i # c!<n! t n 5!o(TK 152) : -.000.000 @ ng(10005g) ậ ệ o o
& V t 4i # :! t n 5!o : 2.000.000 @ ng(10005g) ậ ệ ụ o o
& T!$n! :! m t n 5!o (TK 155): >500.000 @ ng(250 D n :! m) ẩ o o ả ẩ
Tài 3i u : ệ : ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong 56 ệ ụ ế
1. N! : 5!o 50005g ng#%In + t 4i #, @ n giá 3.00@ ng25g, t!# CTCT 10R. V t 4i # :! 20005g, giá m#a 2.0>0@ ng25g, ậ ậ ệ ơ o ế ậ ệ ụ o
t1ong @B t!# CTCT 10R. !i :!< + n c!#% n 9 ng t1 9 ng ti n m t 4$ 1.200.000@ ng, c!i :!< n$% @ c :!*n 9 c!o + t ế ậ ể ằ ả ằ ề ặ o ượ ổ ậ
4i # c!<n! 1.000.000@ ng, c!o + t 4i # :! 4$ 200.000@ ng. ệ o ậ ệ ụ o
2. F# t 5!o 30005g + t 4i # c!<n!, 20005g + t 4i # :! "Ong @ t1 c ti : D n L# t D n :! m. ấ ậ ệ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ
3. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o 8&NV t1 c ti : D n L# t D n :! m 4$ ;000.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ ề ươ ả ự ế ả ấ ả ẩ o ở ộ ậ ả ưở
;00.000@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ 1000.000@ ng, ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ -00.000@ ng. o ộ ậ o ả ệ o
-. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'Ht!Ko t 4 ,#% @ n! 1>R @ " t<n! +$o các @ i t ng c!i :!< cB 4iIn ,#an. ỷ ệ ị ể ự ố ượ
5. T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! 9 :! n D n L# t 4$ -000.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 350.000@ ng, 9 :! n ấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ o ộ ậ ả ưở o ộ ậ
9án !$ng 4$ -0.000@ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ --.000@ ng. o ộ ậ ả ệ o
Tài 3i u # ệ : K t ,# D n L# t t1ong 56 : ế ả ả ấ
;. T1ong t!áng n! : 5!o 350 t!$n! :! m ậ ẩ
3. '! 4i # t!# ! i n! : 5!o 4$ 22>.000 @ ng ế ệ o ậ o
.. Ciá t1 D n :! m " "ang @ # 56 4$ 2.000.000 @ ng ị ả ẩ ở á o
9. S 4 ng D n :! m " "ang c# i 56 4$ 50. 8i t 1 ng "oan! ng!i : á: " ng :! ng :!á: @án! giá D n :! m " "ang t!Ko ố ượ ả ẩ ở ố ế ằ ệ ụ ươ ả ẩ ở
nguyeân vaät ííeäu tröïc tíeáp vaø xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gía quyeàn
Tài 3i u % ệ : K t , a 5in! "oan! t1ong 56: ế ủ
10. T1ong t!áng L# t ;00 t!$n! :! m @i tiI# t! , @ n giá 9án -2.000@ ng2D n :! m, t!# CTCT 4$ 10R, 5!ác! !$ng c! a t!an! ấ ẩ ụ ơ o ả ẩ ế ư
toán
11. Pai ng$% Da# , 5!ác! t!an! toán 50R 9 ng ti n m t, 50R c=n 4 i t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng ằ ề ặ ạ ằ ề ở
+,u c u ầ :
& H n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n. ị ả ả ơ o ả
& T<n! 5 t ,# 5in! "oan! "oan! ng!i :. ế ả ệ
Bài t ( 550%5J ậ : T i m t "oan! ng!i : cB các t$i 4i # 4iIn ,#an @ n !o t @ ng t1ong 56 @ c 5 toán g!i n! n n! Da# : ạ ộ ệ ệ ế ạ ộ ượ ế ậ ư
T$i 4i # 1: S " @ # 56 c a m t D t$i 5!o n : ệ ố ư á ủ ộ ố ả
& T$i 5!o n 152: 50005g, @ n giá 4$ ;0005g ả ơ
& T$i 5!o n 155: 1000 D n :! m, @ n giá 4$ .0.000 @ ng2D n :! m ả ả ẩ ơ o ả ẩ
& T$i 5!o n 153: 100 D n :! m, @ n giá 4$ .0.000@ ng2D n :! m ả ả ẩ ơ o ả ẩ
T$i 4i # 2: ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong 56 ệ ệ ụ ế
12. N! : 5!o 50005g ng#%In + t 4i #, @ n giá 5.>00@ ng25g, t!# CTCT 10R. !i :!< + n c!#% n 4$ 550.000@ ng, g m 10R ậ ậ ệ ơ o ế ậ ể o o
t!# CTCT t!an! toán ti n m t. ế ề ặ
13. Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 4$ 20.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ ề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ o ở ộ ậ ả ưở
10.000@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ 1;.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 1-.000@ ng. o ộ ậ o ở ộ ậ ả ệ o
1-. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H
15. F# t 5!o m t c/ng c " ng c t!# c 4o i :!*n 9 034 n, t1 giá 9an @ # 4$ 3.000.000@ ng, @ c D " ng 9 :! n 9án ấ ộ ụ ụ ụ ộ ạ ổ á ị á o ượ ử ụ ở ộ ậ
!$ng.
1;. F# t 5!o ..000@ ng5g ng#%In 4i # @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, 5005g c!o 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng, 1005g c!o 9 ấ o ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở ộ
:! n 9án !$ng. ậ
13. T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! 9 :! n D n L# t 4$ 3000.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 2.000.000@ ng, 9 ấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ o ộ ậ ả ưở o ộ
:! n 9án !$ng 4$ -.000.000@ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 2.000.000@ ng. ậ o ộ ậ ả ệ o
1.. ác c!i :!< 5!ác :!át Din! t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko !Ba @ n g m 10R t!# CTCT 4$ 1>..00.000@ ng, :!*n 9 c!o 9 ằ ề ặ ơ o ế o ổ ộ
:! n D n L# t 4$ ..000.000@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ ;.000.000@ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ -.000.000@ ng. ậ ả ấ o ộ ậ o ộ ậ ả ệ o
1>. K!ác! !$ng t!/ng 9áo @A c! : n! n m#a 4/ !$ng g i @i 9án 56 t1 c, giá 9án 4$ 120.000@ ng, t!# CTCT 10R. ấ ậ ử ướ o ế
20. N! : 5!o 1.000 t!$n! :! m, c!i :!< D n L# t " "ang @ # 56 4$ -..00.000@ ng, D 4 ng DAn :! m " "ang c# i 56 100 ậ ẩ ả ấ ở á o ố ượ ẩ ở ố
"oan! ng!i : @án! giá D n :! m " "ang t!Ko c!i :!< ng#%In + t 4i # t1 c ti :. ệ ả ẩ ở ậ ệ ự ế
21. F# t 5!o 1000 t!$n! :! m @i tiI# t! , giá 9án 4$ 110.000@ ng , t!# CTCT 10R, t!an! toán 9 ng c!#% n 5! n ấ ẩ ụ o ế ằ ể ả
+,u c u ầ :H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din!. Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56 9i t 1 ng "oan! ng!i : á: " ng ị ả ệ ụ ế ị ế ả ế ằ ệ ụ
:! ng :!á: L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c L# t t1 c. ươ ấ ươ ậ ướ ấ ướ
8$i t : Ng#%In NE K Toán ậ ế
Bài t ( 5-0%5-: ậ T i m t "oan! ng!i : D n L# t 5in! "oan! t1ong t!áng 0522003 cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! @ c g!i ạ ộ ệ ả ấ ệ ụ ế ượ
n! n 4 i t1ong các t$i 4i # Da#: ậ ạ ệ
Tài 3i u 1 ệ : S " @ # 56 c a m t D t$i 5!o n : ố ư á ủ ộ ố ả
& V t 4i # c!<n! t n 5!o(TK 152) : -.000.000 @ ng(10005g) ậ ệ o o
& V t 4i # :! t n 5!o : 2.000.000 @ ng(10005g) ậ ệ ụ o o
& T!$n! :! m t n 5!o (TK 155): >500.000 @ ng(250 D n :! m) ẩ o o ả ẩ
Tài 3i u : ệ : ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong 56 ệ ụ ế
22. N! : 5!o 50005g ng#%In + t 4i #, @ n giá 3.00@ ng25g, t!# CTCT 10R. V t 4i # :! 20005g, giá m#a 2.0>0@ ng25g, ậ ậ ệ ơ o ế ậ ệ ụ o
t1ong @B t!# CTCT 10R. !i :!< + n c!#% n 9 ng t1 9 ng ti n m t 4$ 1.200.000@ ng, c!i :!< n$% @ c :!*n 9 c!o + t ế ậ ể ằ ả ằ ề ặ o ượ ổ ậ
4i # c!<n! 1.000.000@ ng, c!o + t 4i # :! 4$ 200.000@ ng. ệ o ậ ệ ụ o
23. F# t 5!o 30005g + t 4i # c!<n!, 20005g + t 4i # :! "Ong @ t1 c ti : D n L# t D n :! m. ấ ậ ệ ậ ệ ụ ể ự ế ả ấ ả ẩ
2-. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o 8&NV t1 c ti : D n L# t D n :! m 4$ ;000.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ ề ươ ả ự ế ả ấ ả ẩ o ở ộ ậ ả ưở
;00.000@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ 1000.000@ ng, ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ -00.000@ ng. o ộ ậ o ả ệ o
25. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'Ht!Ko t 4 ,#% @ n! 1>R @ " t<n! +$o các @ i t ng c!i :!< cB 4iIn ,#an. ỷ ệ ị ể ự ố ượ
2;. T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! 9 :! n D n L# t 4$ -000.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 350.000@ ng, 9 :! n ấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ o ộ ậ ả ưở o ộ ậ
9án !$ng 4$ -0.000@ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ --.000@ ng. o ộ ậ ả ệ o
Tài 3i u # ệ : K t ,# D n L# t t1ong 56 : ế ả ả ấ
23. T1ong t!áng n! : 5!o 350 t!$n! :! m ậ ẩ
2.. '! 4i # t!# ! i n! : 5!o 4$ 22>.000 @ ng ế ệ o ậ o
2>. Ciá t1 D n :! m " "ang @ # 56 4$ 2.000.000 @ ng ị ả ẩ ở á o
30. S 4 ng D n :! m " "ang c# i 56 4$ 50. 8i t 1 ng "oan! ng!i : á: " ng :! ng :!á: @án! giá D n :! m " "ang t!Ko ố ượ ả ẩ ở ố ế ằ ệ ụ ươ ả ẩ ở
ng#%K*n +ajt 4iKj# t1klc tiKá: +ae L#aát 5!o t!Ko :!k/ng :!aO: 9Gn! ,#a*n gia ,#%K$n
Tài 3i u % ệ : K t , a 5in! "oan! t1ong 56: ế ủ
31. T1ong t!áng L# t ;00 t!$n! :! m @i tiI# t! , @ n giá 9án -2.000@ ng2D n :! m, t!# CTCT 4$ 10R, 5!ác! !$ng c! a t!an! ấ ẩ ụ ơ o ả ẩ ế ư
toán
32. Pai ng$% Da# , 5!ác! t!an! toán 50R 9 ng ti n m t, 50R c=n 4 i t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng ằ ề ặ ạ ằ ề ở
+,u c u ầ :
& H n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n. ị ả ả ơ o ả
& T<n! 5 t ,# 5in! "oan! "oan! ng!i :. ế ả ệ
Bài t ( 550%5J ậ : T i m t "oan! ng!i : cB các t$i 4i # 4iIn ,#an @ n !o t @ ng t1ong 56 @ c 5 toán g!i n! n n! Da# : ạ ộ ệ ệ ế ạ ộ ượ ế ậ ư
T$i 4i # 1: S " @ # 56 c a m t D t$i 5!o n : ệ ố ư á ủ ộ ố ả
& T$i 5!o n 152: 50005g, @ n giá 4$ ;0005g ả ơ
& T$i 5!o n 155: 1000 D n :! m, @ n giá 4$ .0.000 @ ng2D n :! m ả ả ẩ ơ o ả ẩ
& T$i 5!o n 153: 100 D n :! m, @ n giá 4$ .0.000@ ng2D n :! m ả ả ẩ ơ o ả ẩ
T$i 4i # 2: ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong 56 ệ ệ ụ ế
33. N! : 5!o 50005g ng#%In + t 4i #, @ n giá 5.>00@ ng25g, t!# CTCT 10R. !i :!< + n c!#% n 4$ 550.000@ ng, g m 10R ậ ậ ệ ơ o ế ậ ể o o
t!# CTCT t!an! toán ti n m t. ế ề ặ
3-. Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 4$ 20.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ ề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ o ở ộ ậ ả ưở
10.000@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ 1;.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 1-.000@ ng. o ộ ậ o ở ộ ậ ả ệ o
35. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H
3;. F# t 5!o m t c/ng c " ng c t!# c 4o i :!*n 9 034 n, t1 giá 9an @ # 4$ 3.000.000@ ng, @ c D " ng 9 :! n 9án ấ ộ ụ ụ ụ ộ ạ ổ á ị á o ượ ử ụ ở ộ ậ
!$ng.
33. F# t 5!o ..000@ ng5g ng#%In 4i # @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, 5005g c!o 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng, 1005g c!o 9 ấ o ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở ộ
:! n 9án !$ng. ậ
3.. T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! 9 :! n D n L# t 4$ 3000.000@ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 2.000.000@ ng, 9 ấ ả ố ị ở ộ ậ ả ấ o ộ ậ ả ưở o ộ
:! n 9án !$ng 4$ -.000.000@ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 2.000.000@ ng. ậ o ộ ậ ả ệ o
3>. ác c!i :!< 5!ác :!át Din! t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko !Ba @ n g m 10R t!# CTCT 4$ 1>..00.000@ ng, :!*n 9 c!o 9 ằ ề ặ ơ o ế o ổ ộ
:! n D n L# t 4$ ..000.000@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ ;.000.000@ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ -.000.000@ ng. ậ ả ấ o ộ ậ o ộ ậ ả ệ o
-0. K!ác! !$ng t!/ng 9áo @A c! : n! n m#a 4/ !$ng g i @i 9án 56 t1 c, giá 9án 4$ 120.000@ ng, t!# CTCT 10R. ấ ậ ử ướ o ế
-1. N! : 5!o 1.000 t!$n! :! m, c!i :!< D n L# t " "ang @ # 56 4$ -..00.000@ ng, D 4 ng DAn :! m " "ang c# i 56 100 ậ ẩ ả ấ ở á o ố ượ ẩ ở ố
"oan! ng!i : @án! giá D n :! m " "ang t!Ko c!i :!< ng#%In + t 4i # t1 c ti :. ệ ả ẩ ở ậ ệ ự ế
-2. F# t 5!o 1000 t!$n! :! m @i tiI# t! , giá 9án 4$ 110.000@ ng , t!# CTCT 10R, t!an! toán 9 ng c!#% n 5! n ấ ẩ ụ o ế ằ ể ả
+,u c u ầ :H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din!. Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56 9i t 1 ng "oan! ng!i : á: " ng ị ả ệ ụ ế ị ế ả ế ằ ệ ụ
:! ng :!á: L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c L# t t1 c ươ ấ ươ ậ ướ ấ ướ
............o0o............
8$i t : 1: Doan! ng!i : N! t Y#ang @ # 56 5in! "oan! cB các D 4i # Da#: ậ ệ ậ á ố ệ
Tm7 S N (2-00) A NCU N V N (2-00) Ó O
TK1111
TK1121
TK133
TK15;
-00
3-0
-0
120
TK311
TK33.
200
30
TK211
TK21-
1200
(100)
TK-11
TK-21
2100
30
T1ong 56 5in! "oan! cB các ng!i : + 5in! t Da#: ệ ụ ế
NV1: ?#a ngo i t 9 ng ti n g i ng*n !$ng D ti n: -5.000USD (t giá m#a ngo i t 4$ 1;.000 USD). ạ ệ ằ ề ử ố ề ỷ ạ ệ
NV2: KE ,# ng*n !$ng m N D ti n 4$ -2.000USD ỹ ở ố ề
NV3: N! n @ c t!/ng 9áo c a ng*n !$ng @A t1 ti n c!o ng i 9án +$ n! n + c! ng t . (T giá giao " c! 4$ 1;050). (P$ng ậ ượ ủ ả ề ườ ậ ề ứ ừ ỷ ị
m#a @ang @i @ ng 2 T1 +$o D ti n 5E ,# ) ườ ừ ố ề ỹ
NV-: !i :!< + n t i !$ng !oá ,# c t : -00USD t1 9 ng TCNP V !i :!< 9 o !i m !$ng !oá ,# c t 4$: 100USD t1 9 ng ậ ả ố ế ả ằ ả ể ố ế ả ằ
TCNP. (t giá giao " c! 1;100) ỷ ị
NV5: N$m t! t c n! n !$ng: T giá giao " c! 1;100 ủ ụ ậ ỷ ị
& T!# N! : 5! # :! i n :: 20R t!Ko giá 7c t1 nga% 9 ng ti n m t ế ậ ẩ ả ộ ả ằ ề ặ
& T!# CTCT :! i n :: 10R t1 9 ng ti n m t ế ả ộ ả ằ ề ặ
NV;: N :!< ng*n !$ng 500.000VNH t1 9 ng ti n m t ệ ả ằ ề ặ
NV3: !i :!< + n c!#% n n i @ a 4$ -t1 S t!# CTCT 5R t1 9 ng ti n m t ậ ể ộ ị ế ả ằ ề ặ
NV.: 8án 4/ !$ng n! : 5! # + i giá + n 4$ ;00t1, giá 9án 4$ ;.0t1. Ng i m#a c! a t1 ti n. ậ ẩ ớ ố ườ ư ả ề
NV>: ' t1 4 ng c!o 9 :! n 9án !$ng 4$ .t1 t1 9 ng ti n m t S t1<c! ' 5! # !ao 9 :! n 9án !$ng 4$ 1t1 ả ươ ộ ậ ả ằ ề ặ ấ ộ ậ
NV10. ' t1 4 ng c!o 9 :! n ,# n 4E 4$ 12t1 t1 9 ng ti n m t S t1<c! c!i :!< 5! # !ao 9 :! n ,# n 4E 4$ -t1. ả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ ả
MI# c #: á
S H n! 5!o n ị ả
S C!i c!Q: +$o TK c! T ü
S K t c!#% n, Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ế ể ị ế ả
S N : 9 ng c*n @ i D :!át Din!. ậ ả ố ố
BÀI T P K TOÁN HÀNH 'HXNH S NGHI P Ậ Ế = Ệ
Bài -.%:
A. T i đ n 1 H'SN H t)*ng nY! N c6 tNnh hNnh nh sau Lđ1t: 1&&&đO các tài 2h* n c6 s d h ( 3M.: ) ơ & ư ả ố ư ợ
I. A u t >@/ 3 ( 1 nhà > ng t ngu n 1 n 2inh d*anh đ s n >u t s n (h ! các chi (hC (hát sinh nh sau: ầ ư > ư$ ừ ồ ố 8 ả ấ ả ẩ ư
1. Ciá m#a t!i t 9 4 : @ t 220.000 t1ong @B t!# 10R, @A t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng ế ị ắ ặ ế ằ ề ử
2. Ti n 4 ng c!o n!*n +iIn L*% 4 : 50.000 ề ươ ắ
3. ác 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng: ả ươ >.500
-. ác c!i :!< 5!ác @A t1 9 ng ti n g i: 25.000 ả ằ ề ử
5. /ng t1Gn! @A !o$n t!$n! 9$n giao D " ng, 9i t c/ng t1Gn! @ c @ # t 9 ng ng# n + n 5in! "oan!. ử ụ ế ượ á ư ằ o ố
;. T 4 !ao m=n 10R2nJm. ỷ ệ
II. Nh ( 2h u thi t 4 (h c 1 s n >u t s n (h ! t Gu đ u t (hát t)i n: ậ ẩ ế & ụ ụ ả ấ ả ẩ ừ ? ầ ư 8
1. N! : 5! # t!i t 9 M t1 giá -00.000, t!# n! : 5! # 5R, t!# giá t1 gia tJng !$ng n! : 5! # 10R, @A t!an! toán 9 ng ti n ậ ẩ ế ị ị ế ậ ẩ ế ị ậ ẩ ằ ề
g i ng*n !$ng t1 c 5!i @ a +$o D " ng :! i ,#a 4 : @ t c! % t! . ử ướ ư ử ụ ả ắ ặ ạ ử
2. !i :!< 4 : @ t c! % t! t1 9 ng ti n m t 5.000 ắ ặ ạ ử ả ằ ề ặ
3. D c! + c!o 4 : @ t c! % t! 1.000 t!# 10R c! a t1 ti n ị ụ ắ ặ ạ ử ế ư ả ề
-. T!i t 9 !o$n t!$n! 9$n giao c!o 9 :! n D " ng ế ị ộ ậ ử ụ
5. T 4 !ao m=n nJm 4$ 20R. ỷ ệ
III. S a ch a 3 n ! t tài s n c đ nh dZng ch* h* t d ng s n >u t 2inh d*anh t)*ng nY!: 7 ( ' ộ ả ố & ) ộ ả ấ
1. ?#a c! # + t t t!i t 9 c!o c i t o n*ng c : TSH giao t1 c ti : c!o 9 :! n D a c! a 50.000, t!# 5R, c! a t1 ị ậ ư ế ị ả ạ ấ ự ế ộ ậ ử ü ế ư ả
ti n c!o n!$ c#ng c : ề ấ
2. !i " c! + D a c! a 20.000, t!# 10R ị ụ ử ü ế
3. T!an! toán ti n c!o các n!$ c#ng c : 9 ng ti n g i ng*n !$ng ề ấ ằ ề ử
-. /ng t1Gn! @A !o$n t!$n! 9$n giao c!o 9 :! n D " ng, c!i :!< D a c! a @ c :!*n 9 t1ong 5 56 9Jt @ # t 56 n$% ộ ậ ử ụ ử ü ượ ổ á ừ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n các ng!i : + :!át Din! t1In. ị ả ả ơ o ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D t!Ko !Gn! t! c c! ng t g!i D ở ổ ứ ứ ừ ổ
Bài -.- :
A. Tài 3i u t i đ n 1 H'SN G t)*ng nY! tài chCnh N 1 1i c th c hi nO h*àn thành c;ng t)Nnh đ u t O c i t *O s a ệ ) ơ & ề ệ % ệ ầ ư ả ) 7
ch a 3 n TS'A Lđ1t: 1&&&đO các tài 2h* n c6 s d h (3M.: ( ' ả ố ư ợ
I. ' i t * n@ng c ( s a ch a TS'A thu c d t*án HATDO (h ng th c t 3à!: ả ) ấ 7 ( ộ % ươ ứ %
1. ()t " 5in! :!< c!o D a c! a n*ng c : + ,# ti n m t 5.0.000 ự ử ü ấ ề ỹ ề ặ
2. ?#a + t t t!i t 9 c!o c i t o, n*ng c : giao t1 c ti : c!o 9 :! n D a c! a --0.000 c=n n ng i 9án. ậ ư ế ị ả ạ ấ ự ế ộ ậ ử ü ợ ườ
3. !i " c! + m#a c! # c!o D a c! a 20.000 ị ụ ị ử ü
-. !i ti n m t t1 n c!o ng i 9án -;0.000 ề ặ ả ợ ườ
5. !i ti n c/ng D a c! a 120.000 ề ử ü
;. /ng t1Gn! @A !o$n t!$n! 9$n giao c!o D " ng, g!i tJng ng#%In giá: ử ụ
− Ng#%In giá c^ t1 c 5!i c i t o n*ng c : 2-0.000, t! i gian D " ng 10 nJm (T 4 10R). ướ ả ạ ấ ờ ử ụ ỷ ệ
− Pao m=n @A t<n! t1ong ; nJm 1--.000
− S nJm m i D " ng Lác @ n! . nJm ố ớ ử ụ ị
II. A u t >@/ d ng c 4 n ! i : ầ ư % ơ ả '
1. ()t DTK' !o t @ ng m#a t!i t 9 4 : @ t t!Ko :! ng t! c t 4$m ạ ộ ế ị ắ ặ ươ ứ ự
− Ciá m#a t!i t 9 giao 4 : @ t ..0.000 ế ị ắ ặ
− !i :!< 4 : @ t g m: ắ ặ o
♣ N ng +$ các 5!o n c!i n!*n c/ng 5!ác: 500 ươ ả
♣ Y# t1<c! :! i n : (13R): .5 ỹ ả ộ
♣ !i ti n m t c!o 4 : @ t c! % t! : -15 ề ặ ắ ặ ạ ử
− /ng t1Gn! 9$n giao c!o D " ng, t 4 !ao m=n 4$ 10R. ử ụ ỷ ệ
2. Po$n t!$n! +$ n! n 9$n giao TSH ,#a FD8 t!#I t! # 9 ng ng# n 5in! :!< FD8 c : :!át t!Ko " toán: ậ á ằ o ấ ự
− Ciá t1 ị ,#% t toán n! n 9$n giao g!i ng#%In giá 4$ 51..000 (HA t m ng t1 c 300.000 9 ng DTK' 1)t). ế ậ ạ ứ ướ ằ
− ()t DTK' FD8 t1 n t c!o n!$ t! # Da# 5!i t1 D t m ng t1 c c!o n!$ t! # 4$ 300.000 +$ 5R giá t1 c/ng t1Gn! ả ố á ừ ố ạ ứ ướ á ị
gi 4 i @ 9 o !$n! c/ng t1Gn!. ü ạ ể ả
− /ng t1Gn! 9$n giao D " ng c!o !o t @ ng t! ng L#%In , t 4 !ao m=n nJm 4$ 5R. ử ụ ạ ộ ườ ỷ ệ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ +$o D @ t$i 5!o n các ng!i : + :!át Din! t1In. ị ả ơ o ả ệ ụ
2. ? D +$ g!i t!Ko !Gn! t! c N! t 5E c!#ng. ở ổ ứ ậ
3. N # t$i D n @ c c i t o n*ng c : t!# c !o t @ ng 5in! "oan!, ng# n + n c i t o 4$ + n FD8 t!G ! c! toán t! n$o] ế ả ượ ả ạ ấ ộ ạ ộ o ố ả ạ ố ạ ế
Bài -.$ : T i 3i u t i ! t đ n 1 H'SN K t)*ng nY! N Lđ1t:1&&&đO các tài 2h* n c6 s d h ( 3M ) ệ ) ộ ơ & ả ố ư ợ
I. S d ngà/ 1010N ố ư
7* i TS'A ) Ngu/,n giá
T 3 ha* !Wn : ệ
nY!
Giá t) ha* !Wn 3[/ 2 & ế
N!$ 4$m +i c ệ 3.;00.000 . 53;.000
N!$ ở 1.5;0.000 5 153.000
'! ng ti n + n t i ươ ệ ậ ả ..-00.000 15 1.2;0.000
T!i t 9 má% mBc ế ị 35-.000 20 1-1.;00
H "Ong ,# n 4E o ả 5-.000 10 10.200
T ng c ng ổ ộ 1#.9$J.&&& :.1%&.J&&

II. 'ác nghi ( 1 tYng gi ! TS'A t)*ng nY! : ệ ụ ả
1. Ng$% 523 Ti : n! n m t t!i t 9 t!# c " án c :, @A 9$n giao c!o t1#ng t*m >00.000, t 4 !ao m=n 20R2nJm. ế ậ ộ ế ị ộ ự ấ ỷ ệ
2. Ng$% 32- ()t DTK' !o t @ ng t! ng L#%In m#a má% +Jn :!=ng 1.200.000, c!i :!< ti : n! n TSH 9 ng ti n m t >00, t ạ ộ ườ ế ậ ằ ề ặ ỷ
4 !ao m=n 20R2nJm. ệ
3. Ng$% 1-23 ?#a TSH t!# c @ "Ong ,# n 4E 9$n giao c!o các 9 :! n D " ng, c! a t1 ng i 9án -5.000, c!i :!< 5!ác 9 ng ti n m t ộ o ả ộ ậ ử ụ ư ả ườ ằ ề ặ
300, TS m#a D m 9 ng ng# n 5in! :!< !o t @ ng, t 4 !ao m=n nJm 10R. ắ ằ o ạ ộ ỷ ệ
-. Ng$% 102> ()t DTK' !o t @ ng t1 n ng i 9án -5.000. ạ ộ ả ợ ườ
5. Ng$% 25210 8 :! n FD8 9$n giao c/ng t1Gn! !o$n t!$n! t!# c 5in! :!< c! ng t1Gn! " án >.000.000, t 4 !ao m=n ộ ậ ộ ươ ự ỷ ệ
.R2nJm.
;. Ng$% 10211 : c!o @ n + :! t!# c t$i D n c @ n! t1 giá 23.000 ấ ơ ị ụ ộ ả ố ị ị
3. Ng$% 15212 ()t " toán 5in! :!< t!Ko @ n @ t !$ng c a n!$ n c m#a TSH, giá m#a c! a cB t!# CTCT @ # +$o 4$ 15.000, t!# ự ơ ặ ủ ướ ư ế á ế
10R, c!i :!< + n c!#% n c!i 9 ng ti n m t 1.500 t 4 !ao m=n 10R nJm ậ ể ằ ề ặ ỷ ệ
A. +,u c u: ầ
1. T<n! !ao m=n TSH nJm N +$ NS1
2. H n! 5!o n +$ g!i TK các ng!i : + :!át Din! t1ong nJm N. ị ả ệ ụ
3. PA% g!i +$o t1ang N! t 5E ậ D cái các ng!i : + :!át Din! ổ ệ ụ
-. Ci D các TSH t!# c ng# n 5in! :!< "Ong c!o !o t @ ng 5in! "oan! t!G m c 5! # !ao t1<c! @ c ! c! toán n! t! n$o] ả ử ộ o ạ ộ ứ ấ ượ ạ ư ế
Bài -.5:
A. T i 3i u t i ! t đ n 1 H'SN K t)*ng nY! N Lđ1t:1&&&đO các tài 2h* n c6 s d h ( 3M. ) ệ ) ộ ơ & ả ố ư ợ
S d ngà/ 1010N ố ư
7* i TS'A ) Ngu/,n giá
T 3 ha* !Wn : ệ
nY!
Giá t) ha* !Wn &
3u 2 ? ế
N!$ 4$m +i c ệ 2.000.000 5 300.000
K!# @i # t1 ề ị -.000.000 . 2.2-0.000
?á% mBc t!i t 9 ế ị 10.000.000 10 -.000.000
D ng c ,# n 4E ụ ụ ả 200.000 20 .0.000
N!$ t : t! ậ ể .00.000 15 ;00.000
'! ng ti n + n t i ươ ệ ậ ả 2.000.000 10 .00.000
T ng c ng ổ ộ 19O&&&O&&&.&& J.&:&.&&&
'ác nghi ( 1 tYng gi ! TS'A t)*ng nY! : ệ ụ ả
1. Ng$% 2021 n! n +i n t1 c a t c! c M m t TSH ng#%In giá 25;.000, c!i :!< + n c!#% n @A t1 9 ng ti n m t 4$ ậ ệ ợ ủ ổ ứ ộ ậ ể ả ằ ề ặ
5.000, @ n + c! a cB c! ng t g!i t!#, g!i c!i, t$i D n "Ong c!o PHTF, t 4 !ao m=n 10R nJm ơ ị ư ứ ừ ả ỷ ệ
2. Ng$% 2521 @ n + @A !o$n c! n! ! D ti : n! n +$ cB @ % @ c! ng t g!i t!# g!i c!i TSH ơ ị ỉ o ơ ế ậ á ủ ứ ừ
3. Ng$% 222 H n + n! : 5! # 1 TSH, giá m#a 100.000, t!# NK -R, t!# CTCT !$ng n! : 5! # 5R, t$i D n m#a + ơ ị ậ ẩ ế ế ậ ẩ ả ề
"Ong c!o PHTF, các c!i :!< 5!ác @ n + @A t1 9 ng TCK8 ;.000, t 4 !ao m=n 15R nJm ơ ị ả ằ ỷ ệ
-. Ng$% 1022 Hi # c!#% n c!o @ n + c : " i 1 TSH ng#%In giá 200.000, !ao m=n 4# 5 150.000. ề ể ơ ị ấ ướ ỹ ế
5. Ng$% 2025 8 :! n L*% " ng c 9 n 9$n giao c/ng t1Gn! t!# c ng# n 5in! :!< @ # t L*% " ng c 9 n 150.000, t 4 ộ ậ ự ơ ả ộ o á ư ự ơ ả ỷ ệ
!ao m=n 10R nJm.
;. Ng$% 2523 N! ng 9án m t LK / t/ ng#%In giá 100.000, giá t1 !ao m=n 4# 5 >0.000, t!# n! ng 9án 20.000, c!i ượ ộ ị ỹ ế ượ
n! ng 9án 5.000 ượ
3. Ng$% 302. 1)t " toán 5in! :!< t!Ko @ n @ t !$ng n!$ n c m#a m t TSH, giá m#a 5;.000, t!# CTCT 10R, c!i :!< ự ơ ặ ướ ộ ế
+ n c!#% n, 4 : 1á: @A c!i 9 ng ti n g i ;.000, t 4 !ao m=n 12R nJm ậ ể ắ ằ ề ử ỷ ệ
8. Ng$% 25211 m#a 1 TSH "Ong c!o !o t @ ng :!)c 4 i t ,# 5!Kn t! ng :!)c 4 i, t1 giá 10.000, t!# 10R , t 4 !ao ạ ộ ợ ừ ỹ ưở ợ ị ế ỷ ệ
m=n 25R nJm.
B. +,u c u: ầ
1. T<n! !ao m=n TSH nJm N +$ NS1
2. H n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! t1ong nJm N. ị ả ệ ụ
3. ? +$ g!i D 5 toán t!Ko !Gn! t! c N! t 5E c!#ng ở ổ ế ứ ậ
-. N # các TSH :! c + c!o !o t @ ng SFKD t!i 5 toán ! c! toán +$ t<n! 5! # !ao n! t! n$o] ế ụ ụ ạ ộ ế ạ ấ ư ế
Bai $.#: @
A. Tai 3i,u tai !;t A8 4,nh 1i,n D t)*ng Gu/ # nY! N c* tinh hinh nh sau: Lđ1t: 1.&&&đ. @ A A A A A B B @ @ ư
I. S; d đ@u 2/: B ư @ @
& TK 331 4a 30.000. T1ong @o c!i tiIt t!Ko @/i t ng: ượ
S TK 3311 (F): 25.000
S TK 3311 (M): 15.000
& TK 3312: 30.000 (+a% tiIn)
& TK 111: 2-;.000
& TK 112: 15>.000
& ác t$i 5!o n 5!ác cB D " ! : 4E ả ố ư ợ
II. T)*ng thang c* cac nghi,( 1u (hat sinh : Lđ1t: 1.&&&đ. B B B A A B
1. Ng$% 123 N! ng 9an 1 ma% t1 tim c!o HV M, ng#%In gia 120.000 @a !ao mon ;0.000 ng i m#a c! a t1a tiIn, gia 9an ượ ợ ườ ư
.0.000.
2. Ng$% 323 F#*t ,#% tiIn mJt c!o HV 9an m n 20.000 ượ
3. Ng$% 1023 ac 5!oan :!ai t!# +I 4ai tin :!iI#, 5!o 9ac @ c Lac @in! 4a ..000 ượ
-. Ng$% 1323 (#t TCK8 ng t1 c tiIn c!o ng i 9an !oa c!*t W 4a 50.000 t!Ko ! : @/ng. ứ ướ ườ ợ
5. Ng$% 1523 Ng i n!*n t!*# D a c! a 4 n n!a 5!o 9In! +iIn @a D a c! a Long, 9an giao @#ng t!# t#c tin! tiIn ma 9In! ườ ử ü ớ ử ü
+iIn :!ai t1a 4a 100.000
;. Ng$% 2523 (#t TCK8 t!an! toan c!o ng i n!*n t!*# 100.000 ườ
3. Ng$% 52. T!Ko 9iIn 9an 5iIm 5I TSH m/t ma% c!#%In "#ng D "#ng c!o +iIc @iI# t1i m*t c! a 1o ng#%In n!*n. Ng#%In ử ư
gia 50.000 @a 5!*# !ao 20.000, TSH !in! t!an! t ng#/n K'PHSN. ừ
.. Ng$% 122. Tin! !in! m*t TSH ng!iI: +# 3, HV ,#%It @in! 9Jt 9#/c 9/i t! ng 50R, 50R gia t1i con 4ai c!o :!K: Loa ở ườ
9o D t!# 9 i t! ng t!Ko ,#% t @ n! :! i n : +$o ng*n Dác!. ố o ườ ế ị ả ộ
>. Ng$% 202. N!*: ,#% tiIn mJt D/ tiIn HV 9an m n: 15.000 ượ
10. Ng$% 2>2. K!oan n 5!o @oi c#a HV 9an 5.000 HV ,#%It @in! Loa n 9Jng cac! tin! +ao ,#% c ,#an. ợ ợ ơ
11. Ng$% 112> N!*n @ c gi*% 9ao o +I tiIn n! ng 9an ma% t1 tim 4a .0.000. S/ tiIn na% @ c :!K: g!i tJng ng#/n 5in! ượ ượ ợ ượ
:!i !oat @/ng D ng!iI:. ự
12. Ng$% 122> N!*: 5!o !oa c!*t "o ng i 9an giao, HV @a 5iIm n!*n gia t! c tI n!*: 5!o 4a 50.000. ườ ự
B. +,u c@u: @
1. Hin! 5!oan cac ng!iI: +# 5in! tI :!at Din!.
2. Vao D/ cai tai 5!oan 331, 311 c#a !in! t! c c! ng t g!i D/] ứ ứ ừ
Bài $.%:
A. T i đ n 1 SN c6 thu T t)*ng tháng $0N Lđ1t: 1.&&&đO ) ơ & các tài 2h* n c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ .:
1. Ng$% 152; T<n! D ti n 4 ng :! i t1 c!o +iIn c! c, c ng c! c 150.000. ố ề ươ ả ả ứ ộ ứ
2. Ng$% 202; T<n! các 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng t!Ko ,#% @ n! ả ươ ị
3. Ng$% 232; ác 5!o n +iIn c! c c=n n 5! # t1 4 ng: ả ứ ợ ấ ừ ươ
- N t m ng ,#á ! n 350. ợ ạ ứ ạ
- N ti n :! t + t c! t 150. ợ ề ạ ậ ấ
- N ti n @i n t!o i 30 ợ ề ệ ạ
-. Ng$% 2;2; ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng 56 9áo cáo + ,# ti n m t 150.000 +$ n : 8PFP 25.000 ự ạ ộ ề ỹ ề ặ ộ
5. Ng$% 232; !i ,# ti n m t @ t1 4 ng +iIn c! c +$ 4ao @ ng ! : @ ng 1-1.>30 +$ m#a t! 8PMT c!o +iIn c! c 3.350 ỹ ề ặ ể ả ươ ứ ộ ợ o e ứ
;. Ng$% 232; T<n! các 5!o n 5!ác :! i t1 c!o +iIn c! c +$ 4ao @ ng ! : @ ng. ả ả ả ứ ộ ợ o
- T! ng t!i @#a t ,# 5!Kn t! ng ;0.000 ưở ừ ỹ ưở
- '!)c 4 i :! i t1 t1 c ti : t ,# :!)c 4 i 1;0.000 ợ ả ả ự ế ừ ỹ ợ
- '! c : ngo$i 4 ng t ng# n t!# D ng!i : @A 9 D#ng 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In 1.1>5.000 ụ ấ ươ ừ o ự ệ ổ ạ ộ ườ
- 8PFP :! i t1 t1 c ti : 1..000 ả ả ự ế
3. Ng$% 2.2; T<n! D c!i ! c 9 ng Din! +iIn .50.000 @ c g!i c!i !o t @ ng t! ng L#%In ố o ổ ượ ạ ộ ườ
.. Ng$% 2>2; N! n ti n 8PFP c : 9O c!i 9 ng TCK8 1..000 ậ ề ấ ằ
>. Ng$% 2>2;()t TCK8 + ,# ti n m t @ c!i t1 các 5!o n 5!ác c!o 4ao @ ng 1.-33.000 +$ @ c!i t1 ! c 9 ng Din! +iIn ề ỹ ề ặ ể ả ả ộ ể ả o ổ
.50.000.
10. Ng$% 302; !i ti n m t t1 các 5!o n c!o 4ao @ ng +$ ! c 9 ng Din! +iIn. ề ặ ả ả ộ o ổ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D các ng!i : + t!Ko !Gn! t! c N! t 5E c!#ng ở ổ ệ ụ ứ ậ
Bai $.-: @
A. Tai 3i,u ch* tai A8 H'SN K t)*ng tháng 1& nY! N Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M. @ A A ả ố ư ợ
1. Ng$% 20210 Tin! D/ 4 ng :!ai t1a c!o +iIn c! c +a 4ao @/ng t1ong HV: ươ ứ
& !i PHTF:1.3.0.000
& !i " an: 50.000 ự
& !i FD8: 30.000
2. Ng$% 20210 T1ic! cac ,#% t!Ko ,#% @ n! ị
3. Ng$% 2>210 (#t DTK'
& VI ,#% tiIn mJt @I c!i 4 ng: 1.>00.000 ươ
& VI ,#% tiIn mJt @I m#a t!K 8PMT: 53.000
& N/: 8PFP 3.0.000
-. Ng$% 30210 T1a 4 ng 1.>00.000 +a m#a t!K 8PMT 4a 53.000 9Jng tiIn mJt. ươ
5. Ng$% 30210 N!*n 1>.000 tiIn K'H @ c c*: @I c!i tiI# tai HV 9Jng TCK8. ượ
;. Ng$% 30210 !i 8PFP c!o 4ao @/ng t1 c tiI: t!Ko 9ang 5I t!an! toan 4a .0.000. ự
3. Ng$% 31210 !i K'H tai HV 9Jng tiIn mJt 1;.1;0.
.. Ng$% 31210 Y#%It toan D/ c!i 8PFP t1 c tiI: +a HV n!*n c*: :!at 9# c!i 8PFP t!Ko t! c tI 9Jng TCK8 4a .0.000. ự ự
B. +,u c@u: @
1. Hin! 5!oan cac ng!iI: +# 5in! tI :!at Din! t1In +a :!an an! +ao D @/ tai 5!oan c#a cac tai 5!oan co 4iIn ,#an. ơ
2. ? +a g!i D/ 5I toan t!Ko !in! t! c D/ “N!*t 5% c!#ng”, “TCS”, “NK & S” ở ứ
Bài $.$:
A. T i đ n 1 H'SN c6 thu D t)*ng tháng 90N c6 tNnh hNnh thanh t*án 3 ng 1à các 2h* n (h i n ( th=* 3 ng nh ) ơ & ươ ả ả ộ ươ ư
sau Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ .
1. Ng$% 252> T<n! D ti n 4 ng :! i t1 c!o: ố ề ươ ả ả
- ViIn c! c t i @ n + : ;.000.000, 4ao @ ng ! : @ ng :! i t1 -00.000 ứ ạ ơ ị ộ ợ o ả ả
2. Ng$% 252> T<n! các 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng t!Ko ,#% @ n!. ả ươ ị
3. Ng$% 2;2> ác 5!o n +iIn c! c c=n n 5! # t1 4 ng. ả ứ ợ ấ ừ ươ
- N t m ng ,#á ! n: 5.;00 ợ ạ ứ ạ
- N ti n :! t 9 i t! ng + t c! t; 2.-00 ợ ề ạ o ườ ậ ấ
- N ti n @i n t!o i ,#á ! n: -.0 ợ ề ệ ạ ạ
-. Ng$% 232> ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng 56 9áo cáo n! : ,# ti n m t 2.-00.000 +$ n : 8PFP -00.000 ự ạ ộ ậ ỹ ề ặ ộ
5. Ng$% 2>2> !i ,# ti n m t @ : ỹ ề ặ ể
- T1 4 ng c!o +iIn c! c +$ 4ao @ ng ! : @ ng: 2.231.520 ả ươ ứ ộ ợ o
- ?#a t! 8PMT c!o +iIn c! c: ;0.000 e ứ
6. Ng$% 2>2> ác 5!o n 5!ác :! i t1 c!o +iIn c! c +$ 4ao @ ng ! : @ ng: ả ả ả ứ ộ ợ o
- T! ng t!i @#a: >;0.000 ưở
- '!)c 4 i c!i: 2.25;.000 ợ
- '! c : ngo$i 4 ng t ,# t!# @$o t o: 1>.120.000 g!i 9 D#ng 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In. ụ ấ ươ ừ ỹ ạ ổ ạ ộ ườ
- 8PFP :! i t1 t1 c ti : 2...000 ả ả ự ế
3. Ng$% 302> T<n! D ! c 9 ng t!Ko ,#% c! c!o Din! +iIn 1.;00.000, t1ong @B: t!# c 5in! :!< c : t!Ko " toán 4$ 3.200.000, D ố o ổ ế ộ ấ ự ố
c=n 4 i 9 D#ng t t!# @$o t o c!o ng# n 5in! :!< !o t @ ng. ạ ổ ừ ạ o ạ ộ
.. Ng$% 302> ()t TCK8 + ,# ti n m t 3;..00.000 ề ỹ ề ặ
>. Ng$% 302> !i t1 các 5!o n 5!ác c!o +iIn c! c 22.>2..000 +$ c!i t1 ! c 9 ng Din! +iIn 13.;00.000 9 ng ti n m t ả ả ứ ả o ổ ằ ề ặ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i +$o t$i 5!o n các ng!i : + :!át Din! ị ả ả ệ ụ
Bài $.11
a. T i đ n 1 H'SN 8 t)*ng tháng 1: c6 các nghi ( 1 sau Lđ1t: 1.&&&đO ) ơ & ệ ụ các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ .
1. Ng$% -212 ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng D ng!i : m#a TSH PP t1 giá -33.500 c!i :!< + n c!#% n @A t1 9 ng ti n m t ự ạ ộ ự ệ ị ậ ể ả ằ ề ặ
4$ 1.250
2. Ng$% 3212F#*t ,# ti n m t c!i t1 ti n @i n t!o i c!o PHTF 33.500 ỹ ề ặ ả ề ệ ạ
3. Ng$% 10212 F# t ,# ti n m t c!i t1 ti n " c! + @i n n c m#a ngo$i g!i c!i !o t @ ng t!Ko giá t!an! toán ;2.500 ấ ỹ ề ặ ả ề ị ụ ệ ướ ạ ộ
4. Ng$% 11212 F# t 5!o + t 4i #, " ng c g!i c!i c!o PHTF 25 ấ ậ ệ ụ ụ .000, t1ong @B + t 4i # 3.500 " ng c 4*# 9 n 13 ậ ệ ụ ụ ề .500
5. Ng$% 2.212 T<n! 4 ng +iIn c! c :! i t1 c!o PHTF 1.000.000 ươ ứ ả ả
;. Ng$% 2>212 T<n! các 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng t!Ko ,#% @ n! ả ươ ị
3. Ng$% 30212 ()t ti n g i K!o 9 c: + ,# ti n m t 1.025.000, n : ,# 8PFP c!o n!$ n c (20R) 200.000 ề ử ạ ề ỹ ề ặ ộ ỹ ướ
.. Ng$% 30212 F# t ,# ti n m t t1 4 ng c!o +iIn c! c 1.000.000 +$ m#a t! 8PMT c!o +iIn c! c 30.000 ấ ỹ ề ặ ả ươ ứ e ứ
>. Ng$% 30212 # i nJm ,#% t toán 5! i 4 ng FD8 " "ang t!# c 5in! :!< nJm t$i c!<n! -;.250 ố ế ố ượ ở ộ
10. Ng$% 31212 V t t m#a "Ong c!o !o t @ ng t!# c 5in! :!< !o t @ ng @ c @án! giá t!Ko D t n 5!o ậ ư ạ ộ ộ ạ ộ ượ ố o
c# i nJm 4$ -.250 ố
11. Ng$% 31212 Kin! :!< +$ c!i 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In @ c 5 t c!#% n c! "#% t nJm Da# ạ ộ ườ ượ ế ể ờ ệ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. NJm Da# gi D c/ng t1Gn! FD8 !o$n t!$n! + i giá ,#% t toán 50.000 ả ử ớ ế
t!G ! c! toán n! t! n$o] ạ ư ế
3. NJm Da# D + t t t n 5!o t!# c 5in! :!< nJm t1 c L# t "Ong t!G 5 ố ậ ư o ộ ướ ấ ế
toán g!i n! t! n$o] ư ế
-. NJm Da# n # 5in! :!< nJm t1 c +$ c!i "Ong 5in! :!< nJm t1 c @ c ế ướ ướ ượ
"#% t t!G ! c! toán t! n$o D c!i @ c "#% t, D c!i 5!/ng @ c "#% t "o Dai c! @ ] ệ ạ ế ố ượ ệ ố ượ ệ ế ộ
Bài $.1:
A. Tài 3i u ch* t i 1 đ n 1 H'SN H c6 tNnh hNnh thanh t*án 2inh (hC c ( (hát n i 4 nh sau Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n ệ ) ơ & ấ ộ ộ ư ả
2hác c6 s d h ( 3M. ố ư ợ
1. N! n t!/ng 9áo " toán 5in! :!< @ c c : t1ong ,#E 72N t1ong @B !o t @ ng t! ng L#%In 15.000.000, L*% " ng c 9 n ậ ự ượ ấ ạ ộ ườ ự ơ ả
5.000.000
2. '!*n :! i " toán 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In nJm c!o @ n + c 10.-00.000 +$ 5in! :!< FD8 ,#< 72N 2.0.0.000 ố ự ạ ộ ườ ơ ị
3. H n + c 9áo cáo @A 1)t " toán 5in! :!< ,#< 1 @ c!i tiI# 9 ng ti n g i 5!o 9 c -.;.0.000, t1ong @B DTK' FD8: ơ ị ự ể ằ ề ử ạ
2.0.0.000
-. !o :!Q: c 9 D#ng 5in! :!< !o t @ ng +$ 5in! :!< FD8 t ng# n t!# D ng!i : 1.-30.000, t1ong @B 5in! :!< !o t ổ ạ ộ ừ o ự ệ ạ
@ ng t! ng L#%In 4$ 1.300.000 ộ ườ
5. : :!át 9 D#ng 5in! :!< !o t @ ng .;3.200 +$ 5in! :!< FD8 520.000 c!o c 9 ng c!#% n 5!o n ngo$i " toán 5in! ấ ổ ạ ộ ằ ể ả ự
:!<.
;. H n + c 9áo @A ti : n! n 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In t ng# n ng*n Dác! @ a :! ng 9 ng ti n g i 5!o 9 c 4$ ơ ị ế ậ ạ ộ ườ ừ o ị ươ ằ ề ử ạ
-03.000
3. # i ,#E 72N @ n + :! t!# c c n : 9áo cáo ,#% t toán g m các 5!o n: ố ơ ị ụ ộ ộ ế o ả
a" Chi h# $h ng %u&ên $h'o ()o c)o: *"0+,"*00 ườ
− !i 4 ng +$ các 5!o n :! c : c!o +iIn c! c -.1;0.000 ươ ả ụ ấ ứ
− Y# :! i n : t!Ko 4 ng 13R g!i c!i: 303.200 ỹ ả ộ ươ
− P c 9 ng :! i t1 c!o Din! +iIn: 123.-00 o ổ ả ả
− !i m#a + t 4i # 9 ng ti n m t: ;..>00 ậ ệ ằ ề ặ
(" Chi !-C. đ/ ho0n $h0nh 1u& $ $o)n $h'o s kinh h# !-C. c cho 2 1u3 456 70 8"9,0"000 ế ố ấ
B. +,u c u. ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i +$o t$i 5!o n c a @ n + Z c : t1In. ị ả ả ủ ơ ị ấ
2. ? +$ g!i D N! t 5E c!#ng các ng!i : + @A c!o t i @ n + Z (N! t 5E c!#ng +$ D cái TK 3-1). ở ổ ậ ệ ụ ạ ơ ị ậ ổ
3. T i @ n + c các ng!i : + @ c ! c! toán t! n$o] ạ ơ ị ệ ụ ượ ạ ế
Bài $.1#
A. A n 1 H'SN D 3à đ n 1 d t*án c ( :O đ n 1 H'SN + 3à đ n 1 d t*án c ( # ơ & ơ & % ấ ơ & ơ & % ấ
I. 2T c hai đ n 1 c6 s d nh sau Lđ1t: 1.&&&đ.. ả ơ & ố ư ư
A n 1 D ơ & A n 1 + ơ &
TK 111: 15;.000
TK 112: 210.000
TK 3-1 (M): 50.000
TK -31: ;2.000
TK 1552: >0.000
TK 3-2(M): 20.000 D n ư ợ
TK 111: 20.000
TK 112: 1-2.000
TK 3-2 (F): 20.000 (D cB) ư
ác t$i 5!o n 5!ác cB D " ! : 4E ả ố ư ợ
II. T)*ng 2T c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau: ệ ụ ế
1. H n + F c : 9 D#ng 5in! :!< PHSN c!o @ n + M: ơ ị ấ ổ ơ ị
Ti n m t: 50.000 ề ặ
TCK8: 30.000
2. H n + F m#a + t 4i # n! : 5!o D " ng c!o PHSN c! a t!an! toán c!o ng i 9án -2.000, :!< + n c!#% n t!an! toán 9 ng ơ ị ậ ệ ậ ử ụ ư ườ ậ ể ằ
ti n m t 1..00. ề ặ
3. T!Ko %I# c # c a @ n + F, @ n + M t!an! toán ! ng i 9án c a F D ti n -2.000 9 ng TCK8. á ủ ơ ị ơ ị ộ ườ ủ ố ề ằ
-. H n + F L# t 5!o m t D !$ng !oá 9án c!o 5!ác! !$ng K, giá + n 4$ 25.000, giá 9án c! a cB t!# CTCT 10R 4$ -1.000, K ơ ị ấ ộ ố ố ư ế
c! : n! n t!an! toán. ấ ậ
5. H n + M t!# ! D ti n c!o @ n + F t 5!ác! !$ng K t!an! toán 9 ng TCK8 -5.-00 ơ ị ộ ố ề ơ ị ừ ằ
;. H n + M n! n @ c t!/ng 9áo c a @ n + F :!*n :! i ,# :!)c 4 i 4$ 5.000 ơ ị ậ ượ ủ ơ ị ố ỹ ợ
3. H n + F c!i ! c!o @ n + M ti n t!an! toán +Jn :!=ng :! m c a ng i 9án 9 ng T?:1..00 ơ ị ộ ơ ị ề ẩ ủ ườ ằ
.. # i 56 2 @ n + t!an! toán 9O t1 c!o n!a# + các 5!o n c!i ! , t!# ! .. +$ t!an! toán c!o n!a# :! n c!In! 4 c! 9 ng ti n ố ơ ị ừ ề ả ộ ộ á ệ ằ ề
m t ặ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ :! n án! các ng!i : + t1In ị ả ả ệ ụ
2. C!i +$o D c!i ti t 3-1, 3-2 ổ ế
3. C!i +$o D cái TK 3-1, 3-2 c a !Gn! t! c n! t 5E c!#ng ổ ủ ứ ậ
Bài $.1%
A. T i đ n 1 H'SN c6 thu + t)*ng GuM I nY! tài chCnh N c6 các nghi ( 1 sau: Lđ1t: 1.&&&đO ) ơ & ệ ụ các tài 2h* n 2hác c6 ả
s d h ( 3M ố ư ợ .
1. Ng$% 221 N! n " toán 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In nJm t$i c!<n! 3.>;0.000 ậ ự ạ ộ ườ
2. Ng$% 321 ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In +I ,^% ti n m t ..0.000 ự ạ ộ ườ ề ặ
3. Ng$% 2021 ()t " toán 5in! :!< PHTF t1 ti n m#a ng#%In + t 4i # n! : 5!o t!Ko giá t!an! toán --.000 +$ c!i t1 c ti : c!o ự ả ề ậ ệ ậ ự ế
!o t @ ng t! ng L#%In 3>;.000 ạ ộ ườ
-. Ng$% 2521 ()t " toán 5in! :!< PHTF c : c!o @ n + :! t!# c 52..000 ự ấ ơ ị ụ ộ
5. Ng$% 323 N! n 9$n giao t n!$ t! # c/ng t1Gn! D a c! a 4 n t!# c !o t @ ng t! ng L#%In t1 giá 35.200 ậ ừ á ử ü ớ ộ ạ ộ ườ ị
;. Ng$% 1522 ()t " toán 5in! :!< PHTF c!i t!an! toán ti n t!#I t! # D a c! a -0.000 ự ề á ử ü
3. Ng$% 2.22 Ti n 4 ng :! i t1 +iIn c! c t1ong t!áng 2 4$: --0.000 ề ươ ả ả ứ
.. Ng$% 2.22 ác 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng t!Ko ,#% @ n! ả ươ ị
>. Ng$% 523 ()t " toán c!i PHTF m#a TSH PP @A 9$n giao c!o D " ng t!Ko giá m#a cB t!# CTCT 10R 4$ 3>2.000. !i :!< ự ử ụ ế
m#a, 4 : @ t c! % t! c!i 9 ng ti n m t >.>00. ắ ặ ạ ử ằ ề ặ
10. Ng$% 323 F# t + t 4i # c!i "Ong c!o !o t @ ng TF --.000 ấ ậ ệ ạ ộ
11. Ng$% 1023 N! n " toán 5in! :!< !o t @ ng 5!/ng t! ng L#%In nJm t$i c!<n! 1.500.000 ậ ự ạ ộ ườ
12. Ng$% 1;23 : 5in! :!< !o t @ ng TF c!o c : " i 9 ng ti n m t 5>-.000 ấ ạ ộ ấ ướ ằ ề ặ
13. Ng$% 1323 ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng 5!/ng TF c : c!o c : " i ;;0.000 ự ạ ộ ấ ấ ướ
1-. Ng$% 2123 ()t " toán c!i PH 5!/ng TF c!i t!an! toán " c! + m#a ngo$i 23>..00 ự ị ụ
15. Ng$% 2-23 !i 5!ác c!o !o t @ ng TF 9 ng ti n m t >1.300 ạ ộ ằ ề ặ
1;. Ng$% 3023D#% t ,#% t toán c!i c a c : " i t!Ko D c : @A "Ong. ệ ế ủ ấ ướ ố ấ
B. +,u c u. ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D t!Ko !Gn! t! c nN! t 5E c!#ngn. ở ổ ứ ậ
8$i 3.1:
A. Tài 3i u ch* t i đ n 1 s nghi ( G Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M.: ệ ) ơ & % ệ ả ố ư ợ
I. TNnh hNnh 2inh (hC 1à s d ng 2inh (hC ngà/ 101&0N. 7 ụ
-;1: 1.>>;..00 (-;11: 512.000; -;12: 1.-.-..00 )
;;1 1.>>;.000 (;;11: 512.000; ;;12: 1.-.-.000)
ác t$i 5!o n 5!ác cB D " ! : 4E ả ố ư ợ
II. Nghi ( 1 (hát sinh GuM I80N: ệ ụ
1. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng ,#E 7V + t$i 5!o n TCK8 2.5;0.000 ự ạ ộ ề ả
2. 8 D#ng 5in! :!< !o t @ ng ,#E 7V2N t ng# n t!# D ng!i : @A cB c! ng t g!i t!#, g!i c!i11.520.000 ổ ạ ộ ừ o ự ệ ứ ừ
3. N! n c : :!át 5in! :!< t!Ko 4 n! c!i ti n ;-.000 ậ ấ ệ ề
-. !i !o t @ ng t! ng L#%In :!át Din! t1ong 56 g m: ạ ộ ườ o
- N ng 4ao @ ng t!# c ,# 4 ng :! i t1 : 1.02-.000 ươ ộ ộ ỹ ươ ả ả
- N ng c!o 4ao @ ng ! : @ ng :! i t1 : 3.-.000 ươ ộ ợ o ả ả
- ác 5!o n :! i n : t!Ko 4 ng g!i c!i (13R): 13-.0.0 ả ả ộ ươ
- !i :! c : 5!ác ngo$i " toán 5in! :!< @ c g!i c!i +iIn c! c 4$ ..--..000 ụ ấ ự ượ ứ
- !i t!an! toán ti n ! c 9 ng c!o Din! +iIn t!Ko ,#% t @ n!: 3.5.-.000, t1ong @B t!# c ,# 5in! :!< c : :!át t!Ko " toán ề o ổ ế ị ộ ỹ ấ ự
4$ 512.000
- !i t1 @i n n c c!o PHTF 9 ng TCK8 51.200, 9 ng ti n m t 3..-00 ả ệ ướ ằ ằ ề ặ
- F# t "Ong c/ng c 4*# 9 n c!o !o t @ ng: 20.-.0 ấ ụ ề ạ ộ
- ?#a má% +i t<n! +Jn :!=ng c!o PHTF: 202.2-0 t1 9 ng TCK8, @A 9$n giao c!o D " ng. ả ằ ử ụ
- S 5in! :!< c : :!át c!o @ n + :! t!# c 9 ng ti n m t 4$: 213.;00 ố ấ ơ ị ụ ộ ằ ề ặ
5. !i 5in! :!< ,#E t1 c @A @ c "#% t % t!Ko t! c t c!i 5 t c!#% n c! "#% t. ướ ượ ệ ự ế ế ể ờ ệ
;. H n + :! t!# c 9áo D 5in! :!< c :, c : t1In "#% t % D c!i t!Ko c! ng t 213.;00. ơ ị ụ ộ ố ấ ấ ệ ố ứ ừ
3. Kin! :!< c!i ,#E 7V 5 t c!#% n c! "#% t t1ong nJm (NS1) ế ể ờ ệ
8. MI# c #: á
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + ,#E 7V ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D t!Ko !Gn! t! c nN! t 5E c!#ngn c!o ,#E 7V. ở ổ ứ ậ
Bài 5.::
A. Tài 3i u t i đ n 1 SN'T T t)*ng nY! tài chCnh N c6 tNnh hNnh 2inh (hC h* t đ ng 1à chi ti,u 2inh (hC nh sau Lđ1t: ệ ) ơ & ) ộ ư
1.&&&đ.:
I. S d ngà/ 101:0N: ố ư
- -;1: 1.053.000 (-;11: 230.000; -;12: 3.3.000)
- ;;1 1.053.000 (;;11: 230.000; ;;12: 3.3.000
- ác t$i 5!o n 5!ác cB D " ! : 4E ả ố ư ợ
II. 'ác nghi ( 1 tháng 1:0N. ệ ụ
1. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng ,#E 7V2N + TCK8 1.350.000 ự ạ ộ ề
2. 8 D#ng 5in! :!< !o t @ ng nJm N 9 ng ng# n t!# D ng!i : @A cB c! ng t ổ ạ ộ ằ o ự ệ ứ ừ
g!i t!#, g!i c!i ;.035.000
3. N! n c : :!át t!Ko 4 n! c!i ti n 4$ 33.350 ậ ấ ệ ề
-. !i !o t @ ng t! ng L#%In @ c g!i c!i t1ong t!áng 122N. ạ ộ ườ ượ
- !i 4 ng c!o +iIn c! c: ;35.000 ươ ứ
- !i 4 ng c!o 4ao @ ng ! : @ ng: 202.500 ươ ộ ợ o
- ác 5!o n :! i n : t!Ko 4 ng g!i c!i : 11-.350 ả ả ộ ươ
- !i t1 :! c : 5!ác c!o 4ao @ ng t1ong @ n + ngo$i " toán 5in! :!< !o t @ ng @ c g!i c!i !o t @ ng t! ng L#%In ả ụ ấ ộ ơ ị ự ạ ộ ượ ạ ộ ườ
-.-55.000
- P c 9 ng :! i t1 c!o Din! +iIn t!Ko ,#% t @ n! 4$ 1..>0.000 t1ong @B c!i 9 ng " toán 5in! :!< !o t @ ng 230.000 o ổ ả ả ế ị ằ ự ạ ộ
- !i @i n n c 9 ng TCK8 23.000, c!i n : @i n t!o i 9 ng ti n m t 20.250 ệ ướ ằ ộ ệ ạ ằ ề ặ
- F# t " ng c 4*# 9 n c!o !o t @ ng t! ng L#%In 10..00 ấ ụ ụ ề ạ ộ ườ
- ?#a má% +i t<n! +Jn :!=ng c!o !o t @ ng t! ng L#%In ;3.-50 c! a t1 ti n, @A 9$n giao D " ng. ạ ộ ườ ư ả ề ử ụ
2. Y#% t toán 5in! :!< nJm t$i c!<n! N c! a @ c "#% t 5 t c!#% n c! "#% t t1ong nJm (NS1) ế ư ượ ệ ế ể ờ ệ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D 5 toán c!o t!áng 122N t!Ko !Gn! t! c D nN! t 5E c!#ngn. ở ổ ế ứ ổ ậ
3. S 5in! :!< nJm t1 c n # @ c "# It t1ong nJm 9áo cáo D ! c! toán n! t! n$o] ổ ướ ế ượ y ë ạ ư ế
8$i 3.3:
A. Tài 3i u ch* t i đ n 1 s nghi ( + Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M. ệ ) ơ & % ệ ả ố ư ợ
1. N! n " toán 5in! :!< !o t @ ng @ c :!*n :! i 1.--0.000 ậ ự ạ ộ ượ ố
2. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng + ,# ti n m t @ c!i 320.000 ự ạ ộ ề ỹ ề ặ ể
3. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng t1 ti n m#a + t t n! : 5!o 1;.000 ự ạ ộ ả ề ậ ư ậ
-. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng m#a " ng c "Ong t1 c ti : c!o 9 :! n 1--.000 ự ạ ộ ụ ụ ự ế ộ ậ
5. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng c : c!o @ n + c : " i 1>2.000 ự ạ ộ ấ ơ ị ấ ướ
;. !i D a c! a 4 n 5!# n!$ +Jn :!=ng t!#I t! # @A 9$n giao c!o D " ng 12..00 ử ü ớ á ử ụ
3. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng t!an! toán ti n c!o n!$ t! # D a c! a 4 n 12..00 ự ạ ộ ề á ử ü ớ
.. T ng D ti n 4 ng :! i t1 +iIn c! c g!i t1ong nJm 1;0.000 ổ ố ề ươ ả ả ứ
>. Y# :! i n : t!Ko 4 ng @ c g!i c!i !o t @ ng 23.200 ỹ ả ộ ươ ượ ạ ộ
10. DOng " toán 5in! :!< !o t @ ng m#a TSH PP @A 9$n giao c!o D " ng t!Ko giá m#a 2...000, c!i :!< 4 : @ t c! % t! ự ạ ộ ử ụ ắ ặ ạ ử
9 ng ti n m t 3.;00 ằ ề ặ
11. F# t 5!o + t 4i # c!o !o t @ ng 1;.000 ấ ậ ệ ạ ộ
12. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng + ,# ti n m t 120.000 ự ạ ộ ề ỹ ề ặ
13. ()t " toán 5in! :!< !o t @ ng c!i t1 ti n m#a + t 4i # +Jn :!=ng "Ong c!o !o t @ ng 20.000 ự ạ ộ ả ề ậ ệ ạ ộ
1-. : 5in! :!< !o t @ ng c!o @ n + :! t!# c 9 ng ti n m t 21;.000 ấ ạ ộ ơ ị ụ ộ ằ ề ặ
15. : 5in! :!< c!o c : " i 9 ng 1)t " toán 5in! :!< !o t @ ng 2-0.000 ấ ấ ướ ằ ự ạ ộ
1;. !i " c! + @i n n c c!o !o t @ ng 4$ 120.-00, t1ong @B c!i 9 ng " toán 5i! :!< !o t " ng 1)t .3.200, c=n 4 i c!i 9 ng ị ụ ệ ướ ạ ộ ằ ự ạ ộ ạ ằ
ti n m t 33.200. ề ặ
13. D#% t c!i c!o c : " i t!Ko D 5in! :!< c : :!at nJm t$i c!<n!. ệ ấ ướ ố ấ
1.. C!i 5 t c!#% n 5in! :!< +$ D " ng 5in! :!< nJm na% c! "#% t nJm Da#. ế ể ử ụ ờ ệ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n ị ả ả
2. ? +$ g!i D các ng!i : + t1In D c a !Gn! t! c nN! t 5E c!#ngn. ở ổ ệ ụ ổ ủ ứ ậ
8$i 3.-:
A. 'h* tài 3i u t i !;t đ n 1 hành chCnh s nghi ( c6 thu nh sau Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M. ệ ) ơ & % ệ ư ả ố ư ợ
1. N! n 5in! :!< N!$ n c @ t !$ng 9 ng 4 n! c!i ti n 150.000 ậ ướ ặ ằ ệ ề
2. T : ! : c!i :!< t! c !i n @ n @ t !$ng t! c t :!át Din!: ậ ợ ự ệ ơ ặ ự ế
- Ciá t1 + t 4i # L# t 5!o D " ng c!o @ n @ t !$ng ;5.000 ị ậ ệ ấ ử ụ ơ ặ
- Ciá t1 + t 4i # m#a ngo$i c! a t1 "Ong t1 c ti : c!o @ n @ t !$ng 25.000 ị ậ ệ ư ả ự ế ơ ặ
- ác 5!o n :! i t1 c/ng n!*n +iIn 20.000 ả ả ả
- T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! ỷ ệ ị
- T!an! toán t m ng c!o n!*n +iIn t! c !i n @ n @ t !$ng -.000 ạ ứ ự ệ ơ ặ
- !i :!< 5!ác :!át Din! 9 ng ti n m t 3.200, 9 ng c!#% n 5!o n -.000 ằ ề ặ ằ ể ả
3. ?#a m t TSH @ a +$o D " ng nga% t!Ko ng#%In giá 15.000 9 ng ng# n 5in! :!< t!Ko @ n @ t !$ng c a n!$ n c. Ti n ộ ư ử ụ ằ o ơ ặ ủ ướ ề
m#a c! a t!an! toán. ư
-. Po$n t!$n! @ n @ t !$ng @ c ng!i m t!# t!Ko giá t!an! toán 150.000 ơ ặ ượ ệ
5. K t c!#% n c!i :!< t! c t t! c !i n @ n @ t !$ng @ Lác @ n! c!In! 4 c! t!# c!i ế ể ự ế ự ệ ơ ặ ể ị ệ
;. T1<c! 4 : ,# c ,#an t c!In! 4 c! t!# 4 n ! n c!i t!Ko @ n @ t !$ng c a N!$ n c t1ong @B ,# 5!Kn t! ng 5.000, ,# ậ ỹ ơ ừ ệ ớ ơ ơ ặ ủ ướ ỹ ưở ỹ
:!)c 4 i 200 ợ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + t1In ị ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D t!Ko !Gn! t! c n! t 5E c!#ng, D cái TK -;5, TK ;35 ở ổ ứ ậ ổ
8$i 3.5:
A. 'h* tài 3i u t i ! t đ n 1 hành chCnh s nghi ( c6 thu nh sau Lđ1t: 1.&&&đO các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M. ệ ) ộ ơ & % ệ ư ả ố ư ợ
1. ?#a m t TSH t1 giá 120.000, c! a t1 ng i 9án. !i :!< ti : n! n @A c!i 9 ng ti n m t 1.500. T$i D n @ c m#a 9 ng ộ ị ư ả ườ ế ậ ằ ề ặ ả ượ ằ
ng# n 5in! :!< !o t @ ng o ạ ộ
2. DOng D ti t 5i m c!i t1ong ng# n 5in! :!< n!$ n c c : t!Ko @ n @ t !$ng m#a m t D TSH @ a +$o D " ng nga% t!Ko ố ế ệ o ướ ấ ơ ặ ộ ố ư ử ụ
ng#%In giá 21.000. Ti n m#a @A t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n ề ằ ể ả
3. T!an! 4E m t TSH @ang "Ong c!o ,# n 4E " án 9i t ng#%In giá t$i D n 4$ ;0.000, @A !ao m=n 5..000. !i :!< t!an! 4E @A ộ ả ự ế ả
c!i 9 ng ti n m t 500. Ng i m#a c! : n! n m#a t!Ko giá 2..00 +$ @A t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n ằ ề ặ ườ ấ ậ ằ ể ả
-. ?#a m t TSH "Ong c!o D n L# t t!Ko @ n @ t !$ng c a N!$ n c t1 giá 3-.000. !i :!< 4 : @ t 1.000. Ti n m#a +$ c!i ộ ả ấ ơ ặ ủ ướ ị ắ ặ ề
:!< 5!ác @A t!an! toán to$n 9 9 ng ti n m t. 8i t t$i D n n$% @ c m#a 9 ng ng# n 5in! :!< N!$ n c c : @ t! c !i n ộ ằ ề ặ ế ả ượ ằ o ướ ấ ể ự ệ
@ n @ t !$ng ơ ặ
5. Hi # c!#% n c!o @ n + c : " i m t TSH @ang "Ong cB ng#%In giá -2.000, @A !ao m=n 20.000 ề ể ơ ị ấ ướ ộ
;. Ti : n! n m t TSH "o c : t1In @i # @ ng t!Ko giá t1 c=n 4 i t1In D c a @ n + c : t1In 4$ 20.000 ế ậ ộ ấ ề ộ ị ạ ổ ủ ơ ị ấ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t ị ả ệ ụ ế
t1In
2. ? +$ g!i D các ng!i : + 5in! t ở ổ ệ ụ ế
t!Ko !Gn! t! c N! t 5E D cái ứ ậ ổ
Bài 5.$:
A. 'h* s d đ u 2T các TKKT t i 4 nh 1i n B ch Sai: Lđ1t: 1.&&&đ. ố ư ầ ) ệ ệ )
♣ TK 111: 15;.000
♣ TK 112: 2-2.000
♣ TK -;1: 1-2.000
♣ TK ;;1: 120.000
♣ ác t$i 5!o n 5!ác cB D " ! : 4E ả ố ư ợ
T1ong 56 cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! n! Da# (@+t: 1.000@): ệ ụ ế ư
1. T!# +i n :!< c a 9 n! n!*n @i # t1 9 ng ti n m t: -50.000. ệ ủ ệ ề ị ằ ề ặ
2. T!Ko ,#% @ n! D t!# +i n :!< @ c :!*n :! i n! Da#: ị ố ệ ượ ố ư
♣ ;0R 9 D#ng 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In. ổ ạ ộ ườ
♣ 30R c!i 9 i " ng c!o 8NV 4$m +i c o ưõ ệ
♣ 5R c!#% n + c ,#an c! ,# n 9 ,# n 4E ể ề ơ ủ ả ộ ả
♣ 5R T1<c! 4 : ,# 5!Kn t! ng. ậ ỹ ưở
3. !i :!< 5!ám c! a 9 n! 9 ng ti n m t: 20.000 ü ệ ằ ề ặ
-. F# t ,# 5!Kn t! ng c!o 8NV: 10.000 ấ ỹ ưở
5. F# t ,# n : c!o c ,#an c : t1In: ;.500 ấ ỹ ộ ơ ấ
6. !i c/ng tác :!< 9 ng ti n m t: 3.000 ằ ề ặ
3. F# t ,# ti n m t m#a má% mBc t!i t 9 "Ong c!o !o t @ ng 5!ám, c! a 9 n! 20.000. !i :!< t1 c 5!i D " ng 1.000. ấ ỹ ề ặ ế ị ạ ộ ü ệ ướ ử ụ
T$i D n n$% m#a t ng# n +i n :!< 9 D#ng 5in! :!<. ả ừ o ệ ổ
.. DOng TCNP m#a m t D t!# c @ @i # t1 9 n! @A n! : 5!o 2..000 ộ ố ố ể ề ị ệ ậ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din!. ị ả ệ ụ ế
2. C!i +$o D c!i ti t TK 511 +$ D cái TK 511 c a !Gn! t! c c! ng t g!i D . ổ ế ổ ủ ứ ứ ừ ổ
Bài 5.5:
A. !o D " @ # 56 các TKKT t i +i n t! ng!i m c/ng ng! Din! ! c K n! Da#: @+t: 1.000@ ố ư á ạ ệ ử ệ ệ o ư
♣ TK 111: 12-.000
♣ TK 112: 2-1.000
♣ TK ;31: 21.000
♣ TK 152: 5..000
♣ TK -;1: ->.000
♣ ác t$i 5!o n 5!ác cB D " ! : 4E ả ố ư ợ
T1ong 56 cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! n! Da# (@+t: 1.000@): ệ ụ ế ư
1. N! n DTK' "o 9 c : t!# c ng# n K'PHTF: 500.000 ậ ộ ấ ộ o
2. ()t " toán K'PHTF c!#% n +$o TCK8 100.000, ti n m t 50.000 ự ể ề ặ
3. ?#a + t 4i # n! : 5!o :! c + c!o PHSFKD t!an! toán 9 ng T?: 30.000 ậ ệ ậ ụ ụ ằ
-. F# t + t 4i # :! c + c!o SFKD 50.000 ấ ậ ệ ụ ụ
5. Ti n 4 ng :! i t1 c!o các @ i t ng t1ong +i n: ề ươ ả ả ố ượ ệ
♣ ViIn c! c t!# c PHTF: -0.000 ứ ộ
♣ N!*n +iIn t!# c 9 :! n SFKD: 12.000 ộ ộ ậ
;. 8PFP, 8PMT, P'H t1<c! t!Ko ,#% @ n! c a c! @ t1In 4 ng +iIn c! c t! c t +$ 4 ng 4ao @ ng SFKD. ị ủ ế ộ ươ ứ ự ế ươ ộ
3. D c! + m#a ngo$i t!an! toán 9 ng TCK8 :! c + PHTF: 2-.000, :! c + PHSFKD: 21.000 ị ụ ằ ụ ụ ụ ụ
.. D c! + c a PHSFKD @A !o$n t!$n! +$ @ c 5!ác! !$ng c! : n! n + i giá 120.000 ị ụ ủ ượ ấ ậ ớ
B. +,u c u ầ
1. H n! 5!o n +$ :! n án! các ng!i : + +$o TKKT] ị ả ả ệ ụ
2. C!i +$o D c!i ti t, t ng ! : các TK c a !Gn! t! c c! ng t g!i D , NK +$ NKS. ổ ế ổ ợ ủ ứ ứ ừ ổ
Bài 5.J:
A. Tài 3i u t i đ n 1 H'SN S c6 tNnh thNnh ti ( nh n 1à s d ng 2inh (hC d án nY! N nh sau Lđ1t: 1.&&&O ệ ) ơ & ế ậ 7 ụ % ư các tài
2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ ..
1. N! n t!/ng 9áo DTK' " án 1.250.000 ậ ự
2. ()t DTK' " án + ,# ti n m t @ c!i tiI# 1.250.000 t1ong @B 5in! :!< ,# n 4E " án 335.000. ự ề ỹ ề ặ ể ả ự
3. ?#a + t 4iI# c!o t! c !i n " án @A t1 9 ng ti n m t 250.000 ậ ự ệ ự ả ằ ề ặ
-. ?#a t$i D n ! # !Gn! @ :! c + c!o +i c t! c !i n " án 500.000, @A t1 9 ng ti n m t. ả ü ể ụ ụ ệ ự ệ ự ả ằ ề ặ
5. N ng t1 c!o " án 35.000, t1ong @B ,# n 4E " án 4$ 11.250 ươ ả ự ả ự
;. T<n! các 5!o n c!i ti n m t m#a + t 4i # c!o ,# n 4E " án 4$ 33.500 ả ề ặ ậ ệ ả ự
3. ?#a t$i D n c @ n! :! c + ,# n 4E " án 2;2.500 @A t1 9 ng ti n m t. ả ố ị ụ ụ ả ự ả ằ ề ặ
.. !i 9 ng ti n m t c!o: ằ ề ặ
♣ T! c !i n " án 11.250 ự ệ ự
♣ Y# n 4E " án: 13.350 ả ự
>. D c! + @i n n c c!o ,# n 4E " án 4$ 22.500, t! c !i n " án 50.000 @A t1 9 ng ti n m t. ị ụ ệ ướ ả ự ự ệ ự ả ằ ề ặ
10. D c! + t!#I +Jn :!=ng ,# n 4E " án :! i t1 @A t1 9 ng ti n m t 23.500 ị ụ ả ự ả ả ả ằ ề ặ
11. Y#% t toán 5in! :!< " án nJm N @ c "#% t.. ế ự ượ ệ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D các ng!i : + t!Ko !Gn! t! c “! ng t ở ổ ệ ụ ứ ứ ừ g!i D ” ổ
3. Kin! :!< +$ D " ng 5in! :!< " án nJm t$i c!<n! N @ c ,#% t toán n! t! n$o n #: ử ụ ự ượ ế ư ế ế
♣ Kin! :!< " án @ c "#% t c/ng n! n >5R ự ượ ệ ậ
♣ !i Kin! :!< " án Dai c! @ 5!/ng @ c "#% t 5R ự ế ộ ượ ệ
Bài 5.9:
A. Tài 3i u t i đ n 1 H'SN + tháng $0N L1.&&&đO ệ ) ơ & các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ .
I. 'hi (hC 2inh d*anh d ch 1 d dang 11.1:& L chi (hC Gu n 3M. & ụ $ ả
II. 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng tháng $0N. ệ ụ
1. !i :!< 5! # !ao TSH c a !o t @ ng " c! + 2.3.0 ấ ủ ạ ộ ị ụ
2. !i :!< " c! + m#a ngo$i "Ong c!o !o t @ ng " c! + @A t1 9 ng ti n m t 3;.1-0, t!# CTCT 5R ị ụ ạ ộ ị ụ ả ằ ề ặ ế
3. !i :!< @i n t!o i t1 9 ng c!#% n 5!o n 3-.350, t!# CTCT 10R ệ ạ ả ằ ể ả ế
-. T!an! 4E 1 TSH c a !o t @ ng t! ng L#%In. ủ ạ ộ ườ
♣ Ng#%In giá: .3.-00
♣ Pao m=n 4^% 5 : ;>.500 ế
♣ Ciá t1 9án t!# ! i Da# t!an! 4E 11.120 9 ng ti n m t ị o ằ ề ặ
5. !i :!< ti n 4 ng :! i t1 c!o !o t @ ng " c! + 5in! "oan! 23..00 ề ươ ả ả ạ ộ ị ụ
;. T<n! ,# t1<c! :! i n : t!Ko 4 ng (1>R) 5.2.2. ỹ ả ộ ươ
3. N! ng 9án TSH ! # !Gn! c a Kin! "oan!: ượ ü ủ
♣ Ng#%In giá: 13>.000
♣ Pao m=n 4^% 5 : 123...0 ế
♣ T!# 9án TSH :! i t!# 13.>00 ả
♣ !i 9án t$i D n 9 ng ti n m t: 1.3>0 ả ằ ề ặ
.. !i ,# n 4E 5!ác t<n! c!o !o t @ ng 5in! "oan! 33.3;0 @ c g!i gi m c!i !o t @ ng t! ng L#%In. ả ạ ộ ượ ả ạ ộ ườ
>. '!át !i n t!i # 1 TSH c a !o t @ ng t! ng L#%In, @ n + 4$m t! t c g!i t!an! 4E. ệ ế ủ ạ ộ ườ ơ ị ủ ụ
♣ Ng#%In giá: 3-.350.
♣ Pao m=n 4^% 5 : 23..00 ế
♣ Ciá t1 c=n 4 i n # t!i # m t c! L 4E t!# ! i 4$ ;.>50 ị ạ ế ế ấ ờ ử o
10. Y#% t @ n! L 4E giá t1 t!i # m t TSH 9 ng các!: ế ị ử ị ế ấ ằ
♣ H=i 9 i t! ng 9 ng các! t1 4 ng: 10R o ườ ằ ừ ươ
♣ FBa 9 D :! i t!#: >0R o ố ả
11. D c! + !o$n t!$n! 9$n giao c!o 5!ác! !$ng. ị ụ
♣ Ciá + n !o t @ ng 5in! "oan! " c! + : 113..32 ố ạ ộ ị ụ
♣ !i :!< ,# n 4E 5 t c!#% n 4$ 33.3;0 ả ế ể
♣ !i D n L# t, 5in! "oan! 5!ác (t!an! 4E, 9án TSH) 12.510 ả ấ
♣ Doan! t!# !o t @ ng 5in! "oan! " c! + 1>5.>>0 @A t!# 9 ng c!#% n 5!o n. ạ ộ ị ụ ằ ể ả
12. ác @ n! c!In! 4 c! t!#, c!i !o t @ ng 5in! "oan! +$ 5 t c!#% n 53.>;3. ị ệ ạ ộ ế ể
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i TK các ng!i : + :!át Din! ị ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D các ng!i : + t1In D c a !Gn! t! c “NK”, “TCS”, “NKS”. ở ổ ệ ụ ổ ủ ứ
Bài 5.1&:
A. Tài 3i u ch* t i đ n 1 H'SN nY! N nh sau Lđ1t: 1.&&&đO ệ ) ơ & ư các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ .:
I. 'hi (hC 2inh d*anh d ch 1 d dang 1.J1-O- L(hi (hC 4án hàng. & ụ $
II. 'hi (hát sinh t)*ng 2T:
1. !i ti n 4 ng t<n! t!Ko D :! i t1 c a !o t @ ng c#ng c : " c! + 5in! "oan! 1-.500 ề ươ ố ả ả ủ ạ ộ ấ ị ụ
2. T<n! các 5!o n :! i n : t!Ko 4 ng (1>R) 2.-;5 ả ả ộ ươ
3. K! # !ao t!i t 9 +$ TSH 5!ác c a !o t @ ng 5in! "oan! 4$ 1.-50. ấ ế ị ủ ạ ộ
-. !i :!< " c! + m#a ngo$i :! i t1 giá c! a t!# 1...50, t!# CTCT 10R ị ụ ả ả ư ế ế
5. !i :!< @i n t!o i c!o 5in! "oan! " c! + c!i 9 ng ti n m t 1.5>5, t!# CTCT 10R ệ ạ ị ụ ằ ề ặ ế
;. !i ,# n 4E !$n! c!<n! t<n! c!o !o t @ ng 5in! "oan! 13.-00 @ c g!i gi m c!i !o t @ ng t! ng L#%In. ả ạ ộ ượ ả ạ ộ ườ
3. D c! + !o$n t!$n! c#ng c : c!o 5!ác! !$ng t!Ko giá " c! + >0.>;5, t!# CTCT 10R, @A t!# 9 ng ti n m t 50R, 9án ị ụ ấ ị ụ ế ằ ề ặ
c! # :! i t!# 50R. ị ả
.. T!an! 4E TSH 5in! "oan!:
♣ Ng#%In giá: 213.500
♣ Pao m=n 4^% 5 21-.;00 ế
♣ T!# t!an! 4E 9 ng ti n m t: 3.250 ằ ề ặ
♣ !i t!an! 4E 9 ng ti n m t: 325 ằ ề ặ
>. '!át !i n t!i # m t 1 TSH ! # !Gn! "Ong c!o !o t @ ng PSN, 4$m t! t c t!an! 4E: ệ ế ấ ü ạ ộ ủ ụ
♣ Ng#%In giá: -3.500
♣ Pao m=n 4^% 5 : 3;.250 ế
♣ Ciá t1 c=n 4 i TSH t!i # m t c! L 4E t!# ! i. ị ạ ế ấ ờ ử o
10. F 4E giá t1 TSH t!i # m t: ử ị ế ấ
♣ FBa 9 D t!i # m t 30R o ố ế ấ
♣ S c=n 4 i t!# 9 i t! ng 9 ng ti n m t 325, c=n 4 i 5! # t1 4 ng 10 t!áng 4iIn t c t t!áng 9áo cáo. ố ạ o ườ ằ ề ặ ạ ấ ừ ươ ụ ừ
11. K t c!#% n +$ Lác @ n! c!In! 4 c! t!#, c!i !o t @ ng 5in! "oan!. ế ể ị ệ ạ ộ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + :!át Din! ị ả ả ệ ụ
2. C!i D 5 toán t!Ko !Gn! t! c “! ng t g!i D ”. ổ ế ứ ứ ừ ổ
Bài 5.11:
A. Tài 3i u ch* t i đ n 1 H'SN A tháng $0N Lđ1t: 1.&&&đO ệ ) ơ & các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ ..
I. 'hi (hC 2inh d*anh s n >u t d dang $1.9:& Ls n >u t s n (h !. ả ấ $ ả ấ ả ẩ
II. 'hi (hC (hát sinh tháng $0N:
1. !i :!< 5! # !ao TSH c a !o t @ ng SFKD 15.-.0 ấ ủ ạ ộ
2. !i :!< @i n n c m#a ngo$i c!o !o t @ ng SFKD :! i t1 201.2-0 ệ ướ ạ ộ ả ả
3. !i :!< ti n 4 ng :! i t1 c!o !o t @ ng SFKD >-..00. ề ươ ả ả ạ ộ
-. T1<c! các ,# :! i n : t<n! c!o c!i :!< SFKD 1..012. ỹ ả ộ
5. !i :!< @i n t!o i @A t!an! toán 9 ng ti n m t 1>3.500 ệ ạ ằ ề ặ
;. !i ,# n 4E t<n! c!o !o t @ ng 5in! "oan! 1.5.3;0. ả ạ ộ
3. N! ng 9án TSH 5in! "oan!, ng#%In giá: 33-.000, KP 4^% 5 : 3-..200, t!# 9án TSH c! a t!an! toán: 33.-00, c!i ượ ế ư
9án TSH 9 ng ti n m t: 3.3-0. ằ ề ặ
.. F# t + t 4i # "Ong c!o !o t @ ng SFDK -;-.000 ấ ậ ệ ạ ộ
>. T!an! 4E 1 TSH c a !o t @ ng 5in! "oan!, ng#%In giá: -;-.-00, !ao m=n @A 5! # !ao: -12..00, giá t1 9án t!# ! i Da# ủ ạ ộ ấ ị o
t!an! 4E 9 ng ti n m t: ;1.>20. ằ ề ặ
10. '!át !i n t!i # m t 1 TSH ! # !Gn! c a !o t @ ng t! ng L#%In, ng#%In giá: 1>3.500, !ao m=n 4^% 5 15-..00, giá t1 ệ ế ấ ü ủ ạ ộ ườ ế ị
t!i # m t c! L 4E :! i t!#: 3..300. ế ấ ờ ử ả
11. # i 56 t<n! giá t! c t 10.000 D n :! m !o$n t!$n! n! : 5!o. 8i t c!i :!< SFKD " "ang c# i 56 33.-00 ố ự ế ả ẩ ậ ế ở ố
12. F t D n :! m 9án c!o 5!ác! !$ng, D 4 ng L# t: 5.000 D n :! m, giá + n D n :! m L# t 5!o -.5.000, "oan! t!# 9án ấ ả ẩ ố ượ ấ ả ẩ ố ả ẩ ấ
:! i t!# ;...2-0. ả
13. Fác @ n! c!In! 4 c! t!# o c!i 5in! "oan! +$ 5 t c!#% n. ị ệ ế ể
1-. Y#% t @ n! 9 D#ng 30R D c!In! 4 c! t!#, c!i c!o 5in! :!< PHTF, 50R c!o ng# n + n 5in! "oan! +$ 20R c!o ,# c ế ị ổ ố ệ o ố ỹ ơ
,#an.
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n, 9i t @ n + t<n! t!# V0T t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ị ả ả ế ơ ị ế ươ ấ ừ
2. ? +$ g!i D t!Ko !Gn! t! c “! ng t g!i D ”. ở ổ ứ ứ ừ ổ
3. Ciá t1 TSH t!i # m t D @ c ! c! toán t! n$o t!Ko ,#% t @ n! L 4E Da#: ị ế ấ ë ượ ạ ế ế ị ử
♣ 15R K! # t1 4 ng 9 i t! ng giá t1 m t. ấ ừ ươ o ườ ị ấ
♣ 35R g!i ! % 9 giá t1 t!i #. ủ o ị ế
♣ 50R g!i c!i !o t @ ng t! ng L#%In] ạ ộ ườ
Bài 5.1::
A. Tài 3i u ch*: A n 1 H'SN c6 tNnh hNnh thuO chi 1à 2 t Gu h* t đ ng nY! tài chCnh N L1.&&&đO ệ ơ & ế ả ) ộ các tài 2h* n 2hác ả
c6 s d h ( 3M ố ư ợ .:
1. T!# D ng!i : t1ong nJm 1>.200.000, t1ong @B: ự ệ
♣ T!# ti n m t: 12.000.000 ề ặ
♣ T!# c!#% n 5!o n 5!o 9 c: 3.200.000 ể ả ạ
2. T!# t !o t @ ng " c! + 5in! "oan! 11.3;0.000. ừ ạ ộ ị ụ
T)*ng đ6:
♣ T!# 9 ng ti n m t: -.30-.000 ằ ề ặ
♣ T!# 9 ng c!#% n 5!o n: 3.05;.000 ằ ể ả
3. !i 9 ng ti n m t c!o !o t @ ng D ng!i : 10.5;0.000 t ng# n 5in! :!< 9 D#ng t t!# D ng!i : 12.000.000. ằ ề ặ ạ ộ ự ệ ừ o ổ ừ ự ệ
-. Y#% t @ n! t!# D ng!i : c=n 4 i c!#% n 9 D#ng 5in! :!< FD8 50R, :! i n : n!$ n c 50R. ế ị ự ệ ạ ể ổ ả ộ ướ
5. !i 5in! :!< 5in! "oan! 5 t c!#% n +$o ng# n t!# 5in! "oan! " c! + 4$ ;.000.000. ế ể o ị ụ
;. K t c!#% n t!# o c!i !o t @ ng " c! + 5in! "oan! c! :!*n :! i. ế ể ạ ộ ị ụ ờ ố
3. !In! 4 c! t!# o c!i @ c :!*n :! i n! Da#: ệ ượ ố ư
♣ 8 D#ng ,# 5!Kn t! ng: 20R ổ ỹ ưở
♣ 8 D#ng ,# :!)c 4 i: 20R ổ ỹ ợ
♣ 8 D#ng + n 5in! "oan!: ;0R ổ ố
.. Y#% t @ n! 5!Kn t! ng c!o cán 9 +iIn c! c 552.000 ế ị ưở ộ ứ
>. !i ,# :!)c 4 i t!an! toán c/ng t1Gn! FD8 !o$n t!$n! 9$n giao c!o D " ng + i giá t1 ,#% t toán 3;;.000 +$ c!i :!)c ỹ ợ ử ụ ớ ị ế
4 i t1 c ti : 9 ng ti n m t 300.000 ợ ự ế ằ ề ặ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +a g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D 5 toán !Gn! t! c “NK”, “NKS”, “TCS”. ở ổ ế ứ
Bài 5.1#
A. Tài 3i u ch* t i đ n 1 H'SN D Lđ1t: 1.&&&đO ệ ) ơ & các tài 2h* n 2hác c6 s d h ( 3M ả ố ư ợ .:
I. Thu các 3* i th c hi n t)*ng nY! tài chCnh N: ) % ệ
1. T!# D ng!i : @$o t o (! c :!<): ự ệ ạ o
♣ T!# 9 ng ti n m t: 15.;00.000 ằ ề ặ
♣ T!# c!#% n 5!o n ,#a ! t! ng t$i 5!o n 5!o 9 c: 13.000.000 ể ả ệ ố ả ạ
2. T!# !o t @ ng " c! + ! t1 @$o t o: ạ ộ ị ụ ó ợ ạ
♣ T!# " c! + !$ng Jn, gi i 5!át 9 ng ti n m t t1ong nJm: 23-.000 ị ụ ả ằ ề ặ
♣ T!# " c! + t1/ng LK: 1.-0-.000 9 ng ti n m t. ị ụ ằ ề ặ
♣ T!# " c! + 5!oa ! c, t + n t i các t1#ng t*m, +i n 3.120.000, t1ong @B 9 ng ti n m t 1.;;-.000, TCK8 ị ụ o ư ấ ạ ệ ằ ề ặ
1.-5;.000
3. T!# t!an! 4E n! ng 9án t$i D n, " ng c : ượ ả ụ ụ
♣ T!# 9án t!an! 4E " ng c gi ng @ ng: 1..200 9 ng ti n m t. ụ ụ ả ườ ằ ề ặ
II. 'hi h at đ ng C ộ
1. !i ti n m t @ c g!i c!i D ng!i : t! ng L#%In t ng# n t!# D ng!i : 9 D#ng ng# n 5in! :!< 15.330.000 ề ặ ượ ự ệ ườ ừ o ự ệ ổ o
2. !i 5in! "oan! @A c!i g m: o
♣ !i 4 ng :! i t1 c!o ! at @ ng 5in! "oan! ;50.000 ươ ả ả o ộ
♣ ác 5!o n :! i n : t!Ko 4 ng (1>R): 123.500 ả ả ộ ươ
♣ V t t L# t 5!o c!o 5in! "oan!: 1>.500 ậ ư ấ
♣ !i 5! # !ao g!i c!o !o t @ ng 5in! "oan!: 15.;00 ấ ạ ộ
♣ !i @i n n c, @i n t!o i, " c! + 5!ác 9 ng ti n m t c!o 5in! "oan!: -55.000 ệ ướ ệ ạ ị ụ ằ ề ặ
♣ !i t!an! 4E TSH D ng!i : 9 ng ti n m t: 3>0 ự ệ ằ ề ặ
III. Eu/ t t*án tài chCnh 1 ngu n thu s nghi (O ch,nh 3 ch thuO chi 2inh d*anh: ế ề ồ % ệ ệ
1. 8 D#ng 5in! :!< !o t @ ng t ng# n t!# D ng!i : @$o t o 4a 15.330.000 ổ ạ ộ ừ o ự ệ ạ
2. 8 D#ng t ng# n t!# D ng!i : @$o t o c!o ng# n 5in! :!< F8 12..30.000 ổ ừ o ự ệ ạ o
3. !In! 4 c! t!# o c!i t!an! 4E TSH @ c ,#% t @ n! L 4E n! Da#: ệ ượ ế ị ử ư
♣ '! i n : t!# t!# n! : "oan! ng!i : 25R ả ộ ế ậ ệ
♣ 8 D#ng ,# 5!Kn t! ng 20R ổ ỹ ưở
♣ 8 D#ng ,# :!)c 4 i 20R ổ ỹ ợ
♣ 8 D#ng ng# n + n 5in! "oan! 35R ổ o ố
I8. 'hi dZng Gu c Guan ch*: ? ơ
♣ K!Kn t! ng: 5>..000 ưở
♣ Y#% t toán c/ng t1Gn! FD8 !o$n t!$n! 9 ng ,# :!)c 4 i 13;.500 "Ong c!o !o t @ ng :!)c 4 i ế ằ ỹ ợ ạ ộ ợ
♣ !i :!)c 4 i t1 c ti : 9 ng ti n m t -55.000 ợ ự ế ằ ề ặ
B. +,u c u ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D t!Ko !Gn! t! c “NK ở ổ ứ S”, “TCS”, “NKS”.
Bài 5.1%:
A. T i đ n 1 H'SN E c6 tài 3i u sau 1 2inh (hC d án 1à s d ng 2inh (hC d án GuM I80N Lđ1t: 1.&&&đ. ) ơ & ệ ề % 7 ụ %
1. N! n " toán 5in! :!< " án ,#E 7V @ c giao 1..00.000, t1ong @B " toán 5in! :!< ,# n 4E " án 30R, t! c !i n " án ậ ự ự ượ ự ả ự ự ệ ự
30R.
2. ()t " toán 5in! :!< " án + ,# ti n m t @ c!i tiI#, t1ong @B: " toán 5in! :!< ,# n 4E " án 230.000, " toán 5in! ự ự ề ỹ ề ặ ể ự ả ự ự
:!< t! c !i n " án 4$ ;30.000 ự ệ ự
3. ?#a + t 4i # c!o t! c !i n " án c!i 9 ng ti n m t 1;0.000, t1 9 ng " toán 5in! :!< t! c !i n " án 1)t t!an! toán ậ ệ ự ệ ự ằ ề ặ ả ằ ự ự ệ ự
1.0.000.
-. ?#a TSH ! # !Gn! c!o t! c !i n " án 320.000, t1ong @B t1 9 ng ti n m t -0R, t1 9 ng " toán 5in! :!< 1)t ;0R. ü ự ệ ự ả ằ ề ặ ả ằ ự
5. N ng :! i t1 c!o " án 5-.000, t1ong @B ,# n 4E " án 4$ ..100, t! c !i n " án -5.>00 ươ ả ả ự ả ự ự ệ ự
;. T<n! các 5!o n c!i m#a + t 4i # "Ong t1 c ti : c!o ,# n 4E " án 5-.000 (9 ng ti n m t 30R, 9 ng " toán 5in! :!< ả ậ ệ ự ế ả ự ằ ề ặ ằ ự
30R)
3. ?#a t!i t 9 c!o ,# n 4E " án 33..000, t1ong @B c!i 9 ng ti n m t 1.>.000, c=n 4 i t1 9 ng " toán 5in! :!< " án 1)t ế ị ả ự ằ ề ặ ạ ả ằ ự ự
t!an! toán.
.. !i ti n m t c!o t! c !i n " án: ..100, ,# n 4E " án: >.>00. ề ặ ự ệ ự ả ự
>. ()t " toán 5in! :!< " án t1 " c! + m#a ngo$i c!o: ự ự ả ị ụ
♣ T! c !i n " án: 5-.000 ự ệ ự
♣ Y# n 4E " án: >.>00 ả ự
10. D c! + @i n n c @A c!i: ị ụ ệ ướ
♣ 8 ng ti n m t c!o ,# n 4E " án 1;.200, c!o t! c !i n " án 3;.000 ằ ề ặ ả ự ự ệ ự
♣ ()t " toán 5in! :!< t1 ti n " c! + m#a c!o ,# n 4E " án 1;.200, t! c !i n " án 3;.000 ự ả ề ị ụ ả ự ự ệ ự
11. D c! + t!#I +Jn :!=ng ,# n 4E " án @A c!i t1 t1 c ti : 9 ng ti n m t 4$ 1>..00,9 ng " toán 5in! :!< " án 1)t 4$ ị ụ ả ự ả ự ế ằ ề ặ ằ ự ự
23.>00.
12. Y#% t toán 5in! :!< " án @ c "#% t, 5 t c!#% n c!i " án Dang ng# n 5in! :!< " án. ế ự ượ ệ ế ể ự o ự
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + . ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D N! t 5E c!#ng, D cái t$i 5!o n ;;2 +$ -;2. ở ổ ậ ổ ả
3. N # 5in! :!< " án +$ c!i " án @ c "#% t t1ong nJm Da# t!G ! c! toán n! t! n$o] ế ự ự ượ ệ ạ ư ế
Bài 5.1-:
A. T i đ n 1 H'SN c6 thu IO c6 tài 3i u nh sau L đ1t: 1.&&&đ. ) ơ & ệ ư
1. F# t ,# ti n m t t1 ti n @i n t!o i 20.250 c!o !o t @ ng t! ng L#%In. ấ ỹ ề ặ ả ề ệ ạ ạ ộ ườ
2. F# t ,# ti n m t t1 ti n @i n n c m#a ngo$i 33.350 c!o !o t @ ng t! ng L#%In. ấ ỹ ề ặ ả ề ệ ướ ạ ộ ườ
3. F# t 5!o + t 4i #, " ng c c!o !o t @ ng t! ng L#%In 13.500, t1ong @B + t 4i # -.050, c/ng c " ng c >.-50. ấ ậ ệ ụ ụ ạ ộ ườ ậ ệ ụ ụ ụ
-. T<n! 4 ng +iIn c! c :! i t1 c!o !o t @ ng t! ng L#%In 5-0.000 ươ ứ ả ả ạ ộ ườ
5. T<n! ,# :! i n : t!Ko 4 ng (8PFP, 8PMT) ỹ ả ộ ươ
♣ 13R 4 ng g!i c!i !o t @ ng t! ng L#%In. ươ ạ ộ ườ
♣ ;R 4 ng g!i t1 t1 c ti : 4 ng :! i t1 +iIn c! c. ươ ừ ự ế ươ ả ả ứ
;. ()t TCK8:
♣ V ,# ti n m t: 553.500 ề ỹ ề ặ
♣ N : 8PFP c!o n!$ n c: 10..000 ộ ướ
3. F# t ,# ti n m t c!i t1 4 ng c!o +iIn c! c 503.;00 +$ m#a t! 8PMT c!o +iIn c! c 1;.200. ấ ỹ ề ặ ả ươ ứ e ứ
.. ?#a 1 TSH ! # !Gn! "Ong c!o !o t @ ng t! ng L#%In, t1ong @B 1)t " toán 5in! :!< 23;.250, c!i + n c!#% n t1 ü ạ ộ ườ ự ậ ể ả
9 ng ti n m t ;.350. ằ ề ặ
>. # i nJm ,#% t toán 5! i 4 ng FD8 " "ang t!# c 5in! :!< PHTF nJm t$i c!<n! 4$ 2-.>35. ố ế ố ượ ở ộ
10. V t t m#a "Ong c!o !o t @ ng t! ng L#%In t!# c 5in! :!< !o t @ ng @ c @án! giá t!Ko D t n 5!o g!i c!i !o t ậ ư ạ ộ ườ ộ ạ ộ ượ ố o ạ
@ ng nJm t$i c!<n! 4$ 20.2>0 ộ
11. !i 5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In 5 t c!#% n c! "#% t nJm t$i c!<n! Da# NS1 ạ ộ ườ ế ể ờ ệ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n +$ g!i t$i 5!o n các ng!i : + :!át Din!. ị ả ả ệ ụ
2. ? +$ g!i D các ng!i : + t!Ko !Gn! t! c D nN! t 5E c!#ngn. ở ổ ệ ụ ứ ổ ậ
3. Ci D Dang nJm (NS1) ,#% t toán 5in! :!< nJm N @ c "#% t t!Ko t! c t t!G 5 toán g!i D t! n$o c!o các t1 ng ả ử ế ượ ệ ự ế ế ổ ế ườ
! :: ợ
♣ 10R c!i Dai c! @ g!i c! t!# t!Ko D L# t toán. ế ộ ờ ố ấ
♣ >0R c!i @ c "#% t t!Ko D 5in! :!< c : nJm N. ượ ệ ố ấ
♣ T ng D 5in! :!< !o t @ ng nJm t1 c @A n! n 4$ 1.350.000, 5 t " ng*n Dác! c a 5in! :!< !o t @ ng 5 t c!#% n ổ ố ạ ộ ướ ậ ế ư ủ ạ ộ ế ể
D " ng nJm na%. ử ụ
Bài t ( t ng h ( 1: ậ ổ ợ
A. Tài 3i u t i ! t đ n 1 hành chCnh ệ ) ộ ơ & s nghi ( c6 h* t đ ng 2inh d*anh tCnh thu giá t) gia tYng th=* (h ng % ệ ) ộ ế & ươ
(há( 2h u t) t)*ng GuC I0N Lđ1t 1.&&&đ. ấ ừ
I. TNnh hNnh đ u GuM: ầ
- T m ng: ạ ứ 30.000
- '! i t1 n!$ c#ng c :: ả ả ấ 230.000
- '! i t1 +iIn c! c: ả ả ứ ;0.000
- '! i t1 n +a%: ả ả ợ 100.000
- Pao m=n TSH: ;0.000
- Ng# n + n 5in! "oan: o ố -00.000
- !In! 4 c! t!# c!i, c! a L 4E (" cB): ệ ư ử ư 100.000
- Ng# n 5in! :!< !o t @ ng: o ạ ộ
- NJm na%: >00.000
- NJm t1 c: ướ 300.000
- D toán 5in! :!< !o t @ ng: ự ạ ộ 1.300.000
- T$i D n c @ n! PP: ả ố ị 1.5;0.000
- Ng#%In + t 4i #: ậ ệ 350.000
- T!$n! :! m, !$ng !Ba: ẩ 1;0.000
- Ti n m t: ề ặ 100.000
- '! i t!# ng i m#a: ả ườ 150.000
- !i :!< SFKD " "ang: ở .0.000
- Ng# n 5in! :!< @A !Gn! t!$n! TSH o ;00.000
- !i !o t @ ng nJm t1 c: ạ ộ ướ 250.000
- D ng c : ụ ụ 30.000
II. 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng GuM: ệ ụ
1. Ng$% 221 Ng i m#a t!an! toán to$n 9 ti n !$ng c=n n 56 t1 c 9 ng c!#% n 5!o n. ườ ộ ề ợ ướ ằ ể ả
2. Ng$% 321 F# t 5!o + t 4i # @ c!o D n L# t 1;0.000, c!o !o t @ ng D ng!i : 150.000 ấ ậ ệ ể ả ấ ạ ộ ự ệ
3. Ng$% -21 T<n! 1a t ng D ti n 4 ng :! i t1 c!o cán 9 , c/ng c! c +$ c/ng n!*n D n L# t t1ong 56 3;0.000, t1ong @B ổ ố ề ươ ả ả ộ ứ ả ấ
c!o 9 :! n cán 9 , c/ng c! c !$n! c!<n! ộ ậ ộ ứ D ng!i : 300.000, 9 :! n c/ng n!*n D n L# t ;0.000 (t1ong @B n!*n +iIn ự ệ ộ ậ ả ấ
t1 c ti : D n L# t -0.000, n!*n +iIn ,# n 4E 20.000) ự ế ả ấ ả
-. Ng$% 1021 T1<c! K'H, 8PFP, 8PMT t!Ko t 4 ,#% @ n!. ỷ ệ ị
5. Ng$% 1321 T1<c! 5! # !ao TSH 9 :! n D n L# t 25.000 ấ ở ộ ậ ả ấ
;. Ng$% 1.21 N! n 5in! :!< !o t @ ng, t ng D .00.000, 9ao g m: ậ ạ ộ ổ ố o
♣ Ti n m t: 100.000 ề ặ
♣ Ti n g i 5!o 9 c: 230.000 ề ử ạ
♣ V t 4i #: 1-0.000 ậ ệ
♣ T$i D n c @ n! ! # !Gn!: 330.000. ả ố ị ü
3. Ng$% 2121 !i :!< " c! + m#a ngo$i D " ng c!o !o t @ ng D n L# t @A t1 9 ng ti n t m ng (g m c t!# CTCT ị ụ ử ụ ạ ộ ả ấ ả ằ ề ạ ứ o ả ế
10R) 4$ 33.000.
.. Ng$% 2-21 F# t " ng c c!o !o t @ ng D ng!i : -0.000, c!o !o t @ ng D n L# t 20.000. ấ ụ ụ ạ ộ ự ệ ạ ộ ả ấ
>. Ng$% 2521 N! : 5!o t!$n! :! m t D n L# t D 4 ng 10000 D n :! m ậ ẩ ừ ả ấ ố ượ ả ẩ
10. Ng$% 222 F# t 9án t1 c ti : t i 5!o c!o ng i m#a >000 t!$n! :! m, giá 9án c! a t!# 30.000, t!# CTCT 10R. Ti n ấ ự ế ạ ườ ẩ ư ế ế ề
!$ng ng i m#a D t!an! toán +$o ,#E Da#. ườ ë
11. Ng$% -22 ác c!i :!< + n c!#% n, 9 c " !$ng tiI# t! @A c!i 9 ng ti n m t ;.000 ậ ể ố õ ụ ằ ề ặ
12. Ng$% .22 ()t " toán 5in! :!< D ng!i : c!i t1 c ti : c!o !o t @ ng D ng!i : 100.000 ự ự ệ ự ế ạ ộ ự ệ
13. Ng$% 1022 N! n +i n t1 9 ng ti n m t 9 D#ng ng# n 5in! :!< !o t @ ng @A ậ ệ ợ ằ ề ặ ổ o ạ ộ
cB c! ng t g!i t!#, g!i c!i 200.000. ứ ừ
1-. Ng$% 2022 8 D#ng ng# n 5in! :!< !o t @ ng t c!In! 4 c! t!#, c!i 50.000 ổ o ạ ộ ừ ệ
15. Ng$% 2322 ()t " toán 5in! :!< D ng!i : 1>0.000, t1ong @B m#a " ng c !o t @ ng ( @A n! : 5!o) t1 giá -0.000, t!an! ự ự ệ ụ ụ ạ ộ ậ ị
toán c!o ng i 9án 150.000. ườ
16. Ng$% 2322 8áo cáo ,#% t toán nJm t1 c @ c "#% t, c/ng n! n D c!i ! at ế ướ ượ ệ ậ ố o
@ ng 250.000 @ c 5 t c!#% n +$o ng# n 5in! :!<. S 5in! :!< nJm t1 c c=n 4 i c! a D " ng ! t, @ n + @A n : 4 i ng*n ộ ượ ế ể o ố ướ ạ ư ử ụ ế ơ ị ộ ạ
Dác! 9 ng ti n g i 5!o 9 c. ằ ề ử ạ
13. Ng$% 223 T ng D ti n @i n, n c, @i n t!o i @A t1 9 ng ti n m t t!# c !o t @ ng D ng!i : t1ong 56 50.000. ổ ố ề ệ ướ ệ ạ ả ằ ề ặ ộ ạ ộ ự ệ
1.. Ng$% 1223 T!an! toán các 5!o n c!o cán 9 , c/ng c! c +$ c/ng n!*n D n L# t c a @ n + 9 ng ti n m t 3-0.000. ả ộ ứ ả ấ ủ ơ ị ằ ề ặ
1>. Ng$% 3123 K t c!#% n c!i :!< +$ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56. ế ể ị ế ả
20. Ng$% 3123 8 D#ng ,# 5!Kn t! ng: 25R, ,# :!)c 4 i 25R, ,# :!át t1i n !o t @ ng D ng!i : 20R, c=n 4 i 9 D#ng ổ ỹ ưở ỹ ợ ỹ ể ạ ộ ự ệ ạ ổ
5in! :!< !o t @ ng t! ng L#%In t c!In! 4 c! t!#, c!i c! a L 4E. ạ ộ ườ ừ ệ ư ử
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! +$ :! n án! +$o t$i 5!o n ị ả ệ ụ ế ả ả
2. N : 9 ng c*n @ i t$i 5!o n ậ ả ố ả
3. N : 9áo cáo t ng ! : tGn! !Gn! 5in! :!< +$ ,#% t toán 5in! :!< @A D " ng. ậ ổ ợ ế ử ụ
-. N : 9áo cáo 5 t ,# !o t @ ng D ng!i : cB t!#. ậ ế ả ạ ộ ự ệ
8i t 1 ng giá t1 D n :! m " "ang c# i 56 ('SFKD " "ang c# i 56) 4$ 100 t1i # @ ng. ế ằ ị ả ẩ ở ố ở ố ệ o
Bài t ( t ng h ( : ậ ổ ợ
Tài li u t i 1 t đ n # HC/N . có tài li u t(ong tháng ,/N nh sau (đ#t 13000đ) ệ ạ ộ ơ ị ệ ư
I. TNnh hNnh đ u tháng: ầ
SPTK Nợ B SPTK Nợ B
111 150,000 335 15,000
112 100,000 3-1 2-,000
152 >0,500 -11 300,000
153 .0,000 -31 25,000
155 ;0,000 --1 3.,500
211 .00,000 -;11 2,500,000
21- 153,500 -;12 100,000
2-1 15.000 -;; ;-2,500
311 5;,000 ;31 1>,500 (S'DD)
331 30,000 ;-3 .,500
332 -5,000 ;;11 2,500,000
33- -0,000
00. 300,000
00> ;00,000
II. 'ác nghi ( 1 (hát sinh t)*ng GuC 10N. ệ ụ
1. N! n t!/ng 9áo " toán 5in! :!< @ c c : t1ong @B: ậ ự ượ ấ
- DOng c!o PHTF: >00.000
- DOng c!o D án: >0.000 ự
- DOng c!o FD8: 35.000
2. Ng$% 321 ()t " toán K'PHTF 9 ng ự ằ ti n m t >0.000; TCK8 300.000 +$ m#a TSH t<n! t1 giá ;;.000 "Ong c!o PHTF. ề ặ ị
3. Ng$% -21 ?#a NVN + n! : 5!o t1 giá c! a t!# 25.000 t1ong @B "Ong c!o PH SFS' 4$ 15.000, t!# 10R c=n 4 i "Ong c!o ề ậ ị ư ế ế ạ
PHTF c! a t!an! toán ư
-. Ng$% 521 t!# D ng!i : 9 ng ti n m t 133.000, t!# ti n 9án D n :! m 30.000, t!# 10R @A t!# 9 ng ti n g i, giá L# t ự ệ ằ ề ặ ề ả ẩ ế ằ ề ử ấ
5!o c a D n :! m 30.000. ủ ả ẩ
5. Ng$% >21 n : +$o 5!o 9 c D t!# D ng!i : ng$% 521 ộ ạ ố ự ệ
;. Ng$% 1521 F# t NVN t1 giá 20.000 +$ D t1 giá 12.000 t1ong @B: ấ ị ị
p DOng c!o PHHTFD8: NVN: 13.000, D 3.000
p DOng c!o PHSFKD: NVN 3.000, D 5.000
3. Ng$% 2021 c : 5in! :!< c!o c : " i 9 ng ti n m t: 25.000, NVN 10.000 ấ ấ ướ ằ ề ặ
.. Ng$% 2;21 N! ng 9án m t TSH "Ong c!o PHTF ng#%In giá -5.000, !ao m=n 4# 5 35.000, t!# n! ng 9án 9 ng ti n ượ ộ ỹ ế ượ ằ ề
g i 15.000, c!i n! ng 9án 9 ng ti n m t 3.000 ử ượ ằ ề ặ
>. Ng$% 1322 c : t1In ,#% t @ n! 9 D#ng 5in! :!< !o t @ ng nJm N 9 ng ng# n t!# D ng!i : >0.000, @ n + c! a cB c! ng ấ ế ị ổ ạ ộ ằ o ự ệ ơ ị ư ứ
t g!i t!#, g!i c!i. ừ
10. Ng$% 1-22 N! : 5! # m t D ng#%In 4i # :! c + c!o !o t @ ng t! ng L#%In, giá n! : 5! # 25.000, t!# n! : 5! # ậ ẩ ộ ố ệ ụ ụ ạ ộ ườ ậ ẩ ế ậ ẩ
5R, t!# CTCT !$ng n! : 5! # 10R, @ n + @A 1)t " toán 5in! :!< t!an! toán c!o n!$ c#ng c :, c!i :!< + n c!#% n 2.000, ế ậ ẩ ơ ị ự ấ ậ ể
t!# CTCT 5R @ n + @A t1 9 ng c!#% n 5!o n ế ơ ị ả ằ ể ả
11. Ng$% 1522 c/ng tác FD8 !o$n t!$n!, 9$n giao TSH "Ong c!o PHTF t1 giá 25.000, 9i t TS n$% @ c @ # t 9 ng K' HTFD8 ị ế ượ á ư ằ
12. Ng$% 1.22 Ng i m#a t!an! toán to$n 9 D ti n c=n n 56 t1 c 9 ng c!#% n 5!o n ườ ộ ố ề ợ ướ ằ ể ả
13. Ng$% 1>22 @ n + cB c! ng t g!i t!# g!i c!i ng!i : + ng$% 1322 ơ ị ứ ừ ệ ụ
1-. Ng$% 2022 t m ng c!o n!*n +iIn 0 9 ng ti n m t 11.000 ạ ứ ằ ề ặ
15. Ng$% 2522 t!an! toán ti n c!o ng i 9án ề ườ 9Jng tiIn g i 5!o 9ac 30.000 ử
1;. Ng$% 2022 n!*n +iIn 0 t!an! toan t m ng: g!i c!i PHTF 2.000, n! : 5!o D giá c! a t!# ..000, t!# 10R "Ong c!o ạ ứ ậ ư ế ế
!o t @ ng SFKD D c=n " n! : ,# ạ ộ ố ư ậ ỹ
13. Ng$% 323 F# t 9án D n :! m c!o 5!ác! !$ng ? giá L# t 5!o 30.000, giá 9án .0.000, t!# V0T 10R 5!ác! !$ng c! a t!an! ấ ả ẩ ấ ế ư
toán
1.. Ng$% 1023 t : ! : c!i :!< D a c! a 4 n t$i D n "Ong c!o !o t @ ng t! ng L#%In :!át Din! t1ong 56 g m: ậ ợ ử ü ớ ả ạ ộ ườ o
- Ti n 4 ng n!*n +iIn D a c! a 15.000 ề ươ ử ü
- ác 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng t!Ko ,#% @ n! ả ươ ị
- Ng#%In + t 4i # 2.000, D -.000 ậ ệ
- ác c!i :!< 5!ác 3.000, t!# CTCT 10R @ n + @A t1 9 ng ti n m t. ế ơ ị ả ằ ề ặ
- /ng tác D a c! a !o$n t!$n! 9$n giao TS c!o !o t @ ng t! ng L#%In. ử ü ạ ộ ườ
1>. Ng$% 2-23 !i !o t @ ng t! ng L#%In t1ong ,#E g m: ạ ộ ườ o
- N ng c!o +iIn c! c, c/ng c! c: .5.000 ươ ứ ứ
- ác 5!o n n : t!Ko 4 ng g!i c!i PHTF: 1-.-50, t1 +$o 4 ng: 5.100 ả ộ ươ ừ ươ
- '! i t1 @ i t ng 5!ác 20.000 ả ả ố ượ
- F# t D 4*# 9 n c!o !o t @ ng t! ng L#%In 23.000 ấ ề ạ ộ ườ
- F# t NVN "Ong c!o !o t @ ng t! ng L#%In 11.000 (t1ong @B NVN nJm t1 c 4$ 5.000) ấ ạ ộ ườ ướ
- Ti n @i n, n c, @i n t!o i +$ " c! + 5!ác 9 ng ti n m t 30.000, t!# CTCT 10R ề ệ ướ ệ ạ ị ụ ằ ề ặ ế
20. Ng$% 2523 !i !o t @ ng D n L# t 5in! "oan! t1ong ,#E g m: ạ ộ ả ấ o
- N ng c!o +iIn c! c Dan L#*t: 20.000 ươ ứ
- N ng c!o +iIn c! c ,#an 4% +a 9an !ang : 10.000 ươ ứ
- T1<c! các 5!o n t!Ko 4 ng t!Ko ,#% @ n! ả ươ ị
- ác 5!o n 5!ác 9 ng ti n m t 22.000 t1ong @B t!# CTCT 10R ả ằ ề ặ ế
21. Ng$% 2.23 @ n + t!an! toán ti n 4 ng, +$ các @ i t ng 5!ác 9 ng TCK8 ơ ị ề ươ ố ượ ằ
22. Ng$% 2>23 D#% t 9áo cáo ,#% t toán 5in! :!< nJm t1 c D ti n 2.500.000 ệ ế ướ ố ề
23. K t c!#% n c!i :!< +$ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56. 8i t 1 ng t1ong 56 D n L# t @ c 5000D: n! : 5!o, giá t1 ế ể ị ế ả ế ằ ả ấ ượ ậ ị
S'DD c# i 56 1; t1i # @ ng ố ệ o
2-. 8 D#ng ,# 5!Kn t! ng -0R, :!)c 4 i 20R, " :!=ng n @ n! t!# n! : 20R, :!át ti n !o t @ ng D ng!i : 20R, Da# 5!i ổ ỹ ưở ợ ự ổ ị ậ ể ạ ộ ự ệ
@Bng t!# t!# n! : DN 25R. ế ậ
B. +,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n ị ả ệ ụ ế ả ơ o ả
2. N : 9 ng c*n @ i t$i 5!o n ậ ả ố ả
+T n%ng cao 1:
Pai c/ng t% L# t n! : 5! # 0 +$ 8 t<n! t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , cB tGn! !Gn! 5in! "oan! !$ng L# t 5! # + i ấ ậ ẩ ế ươ ấ ừ ấ ẩ ớ
t!# D# t t!# CTCT !$ng L# t 5! # 0R (! t! ng 5I 5!ai t! ng L#%In). T1<c ế ấ ế ấ ẩ ệ ố ườ ! tGn! !Gn! t1ong t!áng:
)*u c u: ầ :/& h ch $o)n cho c 8 c;ng $& < =0 ." ạ ả
15Đ nh kho n c)c nghi = kinh $ h)$ sinh $rên> $ gi) %u $ $h'o h ng h) nh sau %u $ $r c" ị ả ệ ụ ế ỷ ấ ươ ậ ấ ướ
85 T#nh =0 k $ chu& n ?oanh $hu ()n h0ng $hu n $rong $h)ng" ế ể ầ
1& /ng t% 0 L# t 5! # t1 c ti : 4/ !$ng !Ba, giá L# t 5!o 10.000.000@, giá 9án 1.200USD2cd8.P?, !$ng @A giao 4In t$#, ấ ẩ ự ế ấ
ti n c! a t!#. TCCD: 1;.100VND2USD. T!# L# t 5! # t<n! 2R. ề ư ế ấ ẩ
qP c! toán t i /ng t% 0: ạ ạ
a. N TK ;32 : 10.000.000 ợ
B TK 15; : 10.000.000
9. N TK 131(NN) : 1.200 USD b 1;.100 = 1>.320.000 ợ
B TK 511 : 1>.320.000
c. N TK 511 : 1>.320.000 b 2R = 3.;.-00 ợ
B TK 333 (3333) : 3.;.-00
2& /ng t% 0 g i !$ng !Ba n! c/ng t% 8 L# t % t!ác, giá L# t 5!o 50.000.000@, giá 9án ;.000USD2cd8.P?, !$ng c=n c! t i ở ờ ấ ủ ấ ờ ạ
c ng, c/ng t% 8 @A n! n !$ng. TCCD: 1;.050 VND2USD ả ậ
qP c! toán t i /ng t% 0 (H n + L# t 5! # # t!ác): ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ
N TK 153 : 50.00.000 ợ
B TK 15; : 50.000.000
ϖ P c! toán t i /ng t% 8 (N! n L# t 5! # # t!ác) ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ
C!i @ n N TK 003 : ;.000 USD ơ ợ
3& /ng t% 0 n! n @ c gi % 9áo B c a ng*n !$ng + +i c t!# ti n c a 5!ác! !$ng ng!i : + 1, n i "#ng: ậ ượ ấ ủ ề ệ ề ủ ở ệ ụ ộ
& T!# ti n 5!ác! !$ng : 1.200USD ề
& T1 :!< ng*n !$ng : 10USD +$ t!# CTCT 1 USD ừ ế
& C!i tJng TCNP c/ng t% 0 : 1.1.>USD. TCCD: 15.>00 VND2USD.
qP c! toán t i /ng t% 0: ạ ạ
a. N TK 112 (1122) :1.1.> USD b 15.>00 = 1..>05.100 ợ
N TK ;35 : 233..00 ợ
B TK 131(NN) :1.1.>USD b 1;.100 = 1>.1-2.>00
9. N TK ;-1 : 10 USD b 15.>00 = 15>.000 ợ
N TK 133 : 1 USD b 15.>00 = 15.>00 ợ
N TK ;35 : 11 USD b (1;.100&15.>00) = 2.200 ợ
B TK 131(NN) : 11 USD b 1;.100 = 133.100
c. C!i @ n N TK 003 : 1.1.> USD ơ ợ
-& /ng t% 8 c!i ti n m t 1.000.000@ @ 4$m t! t c L# t 5! # % t!ác (ng!i : + 2), 1)t TCNP 500.000@ @ n : t!# L# t ề ặ ể ủ ụ ấ ẩ ủ ệ ụ ể ộ ế ấ
5! # t!a% c!o c/ng t% 0. P$ng @A giao 4In t$#, ti n c! a t!#. TCCD 1;.100 VND2USD. ẩ ề ư
ϖ P c! toán t i /ng t% 8 (N! n L# t 5! # # t!ác) ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ
a. T!# FK :! i n : ế ả ộ
N 331(0): 500.000 ợ
B 33.. (n : t!# FK): 500.000 ộ ế
9. N TK 331(0) : 1.000.000 ợ
B TK 111 : 1.000.000
N 33.. (n : t!# FK): 500.000 ợ ộ ế
B TK 112(1121) : 500.000
c. C!i @ n B TK 003 : ;.000 USD ơ
". N TK 131(NN) : ;000 USD b 1;.100 = >;.;00.000 ợ
B TK 331(0) : >;.;00.000
qP c! toán t i /ng t% 0 (H n + L# t 5! # # t!ác): ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ
a. N TK 511 : 500.000 ợ
B TK 3333 : 500.000
9. N TK ;-1 : 1.000.000 ợ
N TK 3333 : 500.000 ợ
B TK 131(8) : 1.500.000
c. N TK ;32 : 50.000.000 ợ
B TK 153 : 50.000.000
". N TK 131 (8) : >;.;00.000 = ;000 USD b 1;.100 ợ
B TK 511 : >;.;00.000
5& /ng t% 8 n! n @ c gi % 9áo ng*n !$ng + L# t % t!ác c!o 0, n i "#ng: ậ ượ ấ ề ấ ủ ộ
& T!# ti n 5!ác! !$ng : ;.000USD ề
& T1 :!< ng*n !$ng (c/ng t% 0 c! #): 50USD +$ t!# CTCT 5 USD t<n! t!# c!o c/ng t% 8 5! # t1 ừ ị ế ế ấ ừ
& C!i tJng TCNP c/ng t% 8 : 5.>-5USD. TCCD: 1;.0>0 VND2USD.
ϖ P c! toán t i /ng t% 8 (N! n L# t 5! # # t!ác) ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ
N TK 112(1122) : 5.>-5 USD b 1;.0>0 = >5.;55.050 ợ
N TK 331(0) : 50 USD b 1;.0>0 = .0-.500 (:! i t!# :!< NP) ợ ả
N 133: 5 USD b 1;.0>0 = .0.-50 ợ
N TK ;35 : ;.000 USD b (1;.100&1;.0>0) = ;0.000 ợ
B TK 131(NN): ;000 USD b 1;.100 = >;.;00.000
C!i H n N TK 003 : 5.>-5 USD ơ ợ
;& /ng t% 8 +$ c/ng t% 0 @ i c!i # c/ng n +$ t!an! 4E ! : @ ng: ố ế ợ ợ o
& /ng t% 8 c!#% n ngo i t 5.>-5USD TCNP c!o c/ng t% 0, Da# 5!i t1 :!< ng*n !$ng (t% 8 L# t 4 i PH n c!i ể ạ ệ ừ ấ ạ ơ
:!< c!o c/ng t% 0). TCCD: 1;.020VND2USD
& /ng t% 0 t!an! toán 4 i ti n t!# +$ c!i :!< L# t 5! # c!o c/ng t% 8 4$ 1.500.000@ +$ ti n !oa ! ng % t!ác ạ ề ế ấ ẩ ề o ủ
L# t 20USD ,#% 1a @ ng VN TCCD : 1;.020VND2USD, t!# D# t CTCT !oa ! ng 10R. ấ o ế ấ o
T t c @A c!#% n Long 9 ng TCNP. ấ ả ể ằ
ϖ P c! toán t i /ng t% 8 (N! n L# t 5! # # t!ác) ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ
;.a. N TK 331(0) : ;,000 USD b 1;.100 = >5.23..>00 (t!Ko TC g!i D ) ợ ổ
B TK 112(1122): 5.>-5 USD b1;.0>0= >5.;55.050 (t!Ko N7cd)
B TK 33311: 5 USD b 1;.0>0 = .0.-50 (:!át !$n! PH n) ơ
B TK 331(0) : 50 USD b 1;.0>0 = .0-.500 (@A t!# 4 i :!< NP) ạ
B TK 515 : ;,000 USD b (1;.100&1;.0>0) = ;0.000
9. C!i @ n B TK 003 : 5,>-5 USD ơ
c. N TK 112 (1121) : 1.500.000 (t!# S:!< FK) ợ ế
B TK 331(3310) : 1.500.000
". N TK 112(1121) : 22 USD b 1;.020 = 352.--0 (t giá ,#% @ i) ợ ỷ ổ
B TK 5113 : 320.-00
B TK 33311 : 32.0-0
qP c! toán t i /ng t% 0 ( H n + L# t 5! # # t!ác): ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ
;. a. N TK 112(1122) : 5>-5 USD b 1;.020 = >5.23..>00 (t giá ng$% giao " c! 1;.020) ợ ỷ ị
N TK ;-1 : 50 USD b 1;.0>0 = .0-.500 (cJn c +$o PH n n! n @ c t 8 t!Ko t giá @A c!i ! ) ợ ứ ơ ậ ượ ừ ỷ ộ
N TK 133 : 5 USD b 1;.0>0 = .0.-50 ợ
N TK ;35 : -3;.150 ợ
B TK 131(8) : ;.000 USD b 1;.100 = >;.;00.000
9. C!i @ n N TK 003 : 5.>-5 USD ơ ợ
c. N TK 131(8) : 1.500.000 ợ
B TK 112(1121) : 1.500.000
". N TK ;-1 : 20 USD b 1;.020 = 320.-00 ợ
N TK 133 : 32.0-0 ợ
B TK 112(1121) : 352.--0
BT n@ng ca* ::
DN @ang t1ong t! i 56 ờ SFKD, t c! c 5 toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In, t giá L# t t!Ko :! ng ổ ứ ế o ươ ườ ỷ ấ ươ
:!á: n! : t1 c L# t t1 c. Ngo i t g i ng*n !$ng t n @ # 56 2.000USD. T giá g!i D : 15.300 VND2USD. ác TK 5!ác cB D ậ ướ ấ ướ ạ ệ ở o á ỷ ổ ố
" ! : 4E. ư ợ
)*u c u: ầ Đ nh kho n c)c nghi = kinh $ h)$ sinh $rên" ị ả ệ ụ ế
12 F# t 5! # 4/ !$ng 9án 5.000USD. T giá giao " c! t! c t (TCCD): 15..00VND2USD, c! a t!# ti n. ấ ẩ ỷ ị ự ế ư ề
1. N TK 131 3>.000.000 (5.000 L 15..00) ợ
B 511 3>.000.000
22 N! n gi % 9áo B ng*n !$ng t!# @ c n NV1, n i "#ng: ậ ấ ượ ợ ở ộ
& C!i tJng t$i 5!o n TCNP : -.>.0 USD ả
& '!< ng*n !$ng : 20 USD
TCCD: 15.350VND2USD
2. N TK 1122 3..-35.000 (-.>.0 L 15.350) ợ
N TK ;-1 315.000 (20 L 15.350) ợ
N TK ;35 250.000 ợ
B TK 131 3>.000.000
C!i @ n N TK 003 : -.>.0 USD ơ ợ
32 8án 3.000USD c!#% n 5!o n 4 % ti n Vi t Nam n! : ,# ti n m t. TCCD: 15.330 VND2USD. ể ả ấ ề ệ ậ ỹ ề ặ
3. N TK 1111 -3.310.000 (3.000 L 15.330) ợ
B TK 1122 -3.150.000 r(2.000 L 15.300) S(1.000 L 15.350)s B TK 515
1;0.000
C!i @ n B TK 003 : 3,000 USD ơ
-2 N! : 5! # m t TSHPP t1 giá 1.000 USD, t1 9 ng TCNP. TCCD: 15..00VND2USD. ậ ẩ ộ ị ả ằ
-. N TK 211 15..00.000 (1.000L15..00) ợ
B TK 1122 15.350.000 (1.000L15.350)
B TK 515 50.000
C!i @ n B TK 003 : 1,000 USD ơ
52 ()t TCNP ti n Vi t Nam m#a 2.000USD c!#% n 5!o n. TCCD m#a: 15..20VND2USD. ề ệ ể ả
5. N TK 1122 31.;-0.000 (2.000 L15..20) ợ
B TK 1121 31.;-0.000
C!i @ n N TK 003 : 2,000 USD ơ ợ
;2 !#% n 2.000USD g i ng*n !$ng @ 5E ,# m N2 n! : 5! #. TCCD : 15..50VND2USD. ể ở ở ể ỹ ở ậ ẩ
;. N TK 1-- 31.300.000 (2.000L15..50) ợ
B TK 1122 31.500.000 (2.000L15.350)
B TK 515 200.000
C!i @ n B TK 003 : 2,000 USD ơ
32 N! : 5!o 4/ !$ng !oá n! : 5! # t1 giá 2.000USD c! a t!an! toán. TCCD: 15.>00VND2USD. ậ ậ ẩ ị ư
3. N TK 15; 31..00.000 (2.000 L 15.>00) ợ
B TK 331 31..00.000
.2 Ci i t a N2 NV; t1 n n! : !$ng NV3. TCCD: 15..50VND2USD. ả o ở ả ợ ậ ở
.. N TK 331 31..00.000 ợ
B TK 1-- 31.300.000
B TK 515 100.000
>2 N! : 5! # !$ng !oá t1 giá 3.000USD n! : 5!o @ . Ti n c! a t!an! toán ậ ẩ ị ậ ủ ề ư . TCCD: 15.300VND2USD.
>. N TK 15; -3.100.000 (3.000 L 15.300) ợ
B TK 331 -3.100.000
102 F# t 5! # 4/ !$ng t1 giá 2.000USD, ti n c! a t!#. TCCD: 15.350 VND2USD. ấ ẩ ị ề ư
10.N TK 131 31.500.000 (2.000 L15.350) ợ
B TK 511 31.500.000
112 # i nJm @án! giá 4 i D " các 5!o n m c ti n t (TCNP +$ c/ng n ng n ! n) t!Ko t giá ! i @oái ngo i t 9Gn! ,#*n ố ạ ố ư ả ụ ề ệ ợ ắ ạ ỷ ố ạ ệ
4iIn ng*n !$ng 15.350VND2USD.
11. N TK -131 1-0.000 ợ
B TK 1122 1-0.000 r2,000 b (15..20&15.350)s
N TK -131 150.000 ợ
B TK 331 150.000 r3,000 b (15.350&15.300)s
H D " c# i nJm TK -131: SD N 2>0.000 ể ố ư ố ợ
BT n@ng ca* #:
/ng t% 08 5 toán PTK t!Ko KKTF, 5I 5!ai +$ n : t!# CTCT 5! # t1 . S " @ # t!áng 122N c a m t +$i t$i ế ộ ế ấ ừ ố ư á ủ ộ
5!o n n! Da#: ả ư
TK 1122 3..500.000 (5.000 USD)
TK 131 (/ng t% 0) D B ư 15.300.000 (1.000 USD)
TK 131 (c/ng t% F) D N ư ợ 30.-00.000 (2.000 USD), ! n n t!áng 22NS2 ạ ợ
TK 331 (/ng t% 8) D B ư 20.000.000
TK 311 35.000.000 (5.000 USD)
TK 3-1 152.000.000 (10.000 USD)
T1ong t!áng 122N :!át Din! các ng!i : + 5in! t Da#: ệ ụ ế
1. /ng t% 08 L# t 5!o m t 4/ !$ng !Ba cB giá g c 30.000.000, 9án c!o /ng t% 0 + i giá t!an! toán 3.300 USD (C m t!# ấ ộ ố ớ o ế
CTCT 10R). /ng t% 0 @A n! n @ c !$ng +$ c! : n! n t!an! toán. !o 9i t: t giá 9Gn! ,#*n 4iIn ng*n !$ng 4$ 15..00 ậ ượ ấ ậ ế ỷ
VND2USD.
a) N TK ;32 ợ 30.000.000
B TK 15; 30.000.000
9) N TK 131(0) 1.000 b 15.300 S 2.300 b 15..00 = 52.0-0.000 ợ
N TK ;35 ợ 100.000
B TK 511 3.000 b 15..00 = -3.-00.000
B TK 33311 300 b 15..00 = -.3-0.000
2. /ng t% 0 t!an! toán D ngo i t c=n n 9 ng TCNP. !o 9i t: t giá 9Gn! ,#*n 4iIn ng*n !$ng 4$ 15.>00 VND2USD. ố ạ ệ ợ ằ ế ỷ
N TK 1122 ợ 2.300USD b 15.>00 = 3;.530.000
B TK 131(0) 2.300USD b 15..00 = 3;.3-0.000
B TK 515 230.000
C!i @ n N TK 003 ơ ợ 2.300USD
3. /ng t% 08 t!an! toán 5!o n n /ng t% 8 9 ng TCNP 1.000 USD, :! n c=n 4 i 9 ng VND t!Ko TC8YNNP 1;.000 VND2 ả ợ ằ á ạ ằ
USD. !o 9i t: /ng t% 08 t<n! giá L# t ngo i t t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c, L# t t1 c. ế ấ ạ ệ ươ ậ ướ ấ ướ
N TK 331(8) ợ 20.000.000
B TK 1122 1.000USD b 15.300 = 15.300.000
B TK 1121 20.000.000&(1000 b1;.000)= -.000.000
B TK 515 300.000
C!i @ n B TK 003 ơ 1.000USD
-. /ng t% 08 @i # c! n! D " các t$i 5!o n cB g c ngo i t t!Ko t giá 9Gn! ,#*n 4iIn ng*n !$ng ng$% 312122N 4$ 1;.000 ề ỉ ố ư ả ố ạ ệ ỷ
VND2USD +$ L 4E c!In! 4 c! t giá "o @i # c! n!. ử ệ ỷ ề ỉ
a) N TK 1122: -.000USDb(1;.000 h 15.300) S 2.300USD b (1;.000 h 15.>00) = 1.-30.000 ợ
B TK -131
9) N TK -131 ợ 5.000USD b (1;.000 h 15.000) = 5.000.000
B TK 311
c) N TK 131(F h n "$i ! n) ợ ợ ạ 2.000USD b (1;.000 h 15.200) = 1.;00.000
B TK -131
") N TK -131 ợ 10.000USD b (1;.000 h 15.200) = ..000.000
B TK 3-1
K) F 4E NTC "o HCN: ử
& @ i + i K? Ti n (TK 1122) +$ c/ng n ng n ! n (TK 311): 9O t1 +$ @ D " c# i nJm: SD N TK -131: 3.530.000 ố ớ ề ợ ắ ạ ừ ể ố ư ố ợ
(5.000.000 h 1.-30.000)
& @ i + i 9O t1 4 % D t!# n +$ 5 t c!#% n ố ớ ừ ấ ố á ế ể
N TK ;35: ;.-00.000 (..000.000 h 1.;00.000) ợ
B TK -131
BT n@ng ca* %:
/ng t% ' t<n! t!# CTCT t!Ko '' 5! # t1 , !$ng t n 5!o L# t t!Ko :! ng :!á: t! c t @<c! "an!, L# t ngo i t t!Ko ế ấ ừ o ấ ươ ự ế ấ ạ ệ
:! ng :!á: c7cd. SDHT TK 1122: 0 ươ
T1ong t!áng :!át Din!:
1. !#% n 5!o n m#a ngo i t g i NP, Da# @B 4$m t! t c 5E ,# m N2 @ n! : !$ng !Ba 0 15.000 USD, TC 9án c a NP ể ả ạ ệ ử ở ủ ụ ỹ ở ể ậ ủ
13.500 VND2USD, TCTT ng$% giao " c! 13.-.0 VND2USD ị
a) N TK 1122 ợ 15.000USD b 13.500 = 2;2.500.000
B TK 1121 2;2.500.000
C!i @ n N TK 003 ơ ợ 15.000USD
9) N TK 1-- ợ 15.000USD b 13.-.0 = 2;2.200.000
N TK ;35 ợ 300.000
B TK 1122 15.000USD b 13.500 = 2;2.500.000
C!i @ n B TK 003 ơ 15.000USD
2. N! : 5!o !$ng !oá 0 t1 giá 15.000 USD, TCTT 13.-00 VND2USD, t!# n! : 5! # 5R, t!# CTCT 10R c! a t!an! toán. !i ậ ị ế ậ ẩ ế ư
:!< n! : !$ng 3.000.000@ S t!# CTCT 300.000@ t!an! toán 9 ng ti n m t. ậ ế ằ ề ặ
& N! : 5!o : ậ
N TK 15; (0) ợ 15.000 b 13.-00 = 2;1.000.000
B TK 331 15.000 b 13.-00 = 2;1.000.000
& T!# NK :! i n : ế ả ộ
N TK 15; (0) ợ 15.000USD b 5R b 13.-00 = 13.050.000
B TK 3333 13.050.000
& T!# CTCT !$ng NK @ c 5! # t1 ế ượ ấ ừ
N TK 133 ợ (2;1.000.000 S 13.050.000) b 10R = 23.-05.000
B TK 33312 23.-05.000
& !i :!< n! : !$ng ậ
N TK 15; ợ 3.000.000
N TK 133 ợ 300.000
B TK 111 3.300.000
3. N! n gi % 9áo n NP @A t!an! toán ti n !$ng n! : 5! # !$ng 0 9 ng ti n 5E ,# +$ n : t!# @ 9 ng VN ậ ấ ợ ề ậ ẩ ằ ề ỹ ộ ế ủ ằ D.
a) N TK 331 ợ 15.000USD b 13.-00 = 2;1.000.000
N TK ;35 ợ 1.200.000
B TK 1-- 15.000USD b 13.-.0 = 2;2.200.000
9) N TK 3333 ợ 13.050.000
N TK 33312 ợ 23.-05.000
B TK 1121 -0.-55.000
-. F# t 9án to$n 9 4/ !$ng !oá 0, giá 9án c! a t!# 300.000.000@ St!# CTCT 10R c! a t!# ti n. Sa# @B K!ác! !$ng c!#% n ấ ộ ư ế ế ư ề ể
5!o n t1 n D c=n 4 i Da# 5!i t1 c!i t 5! # t!an! toán 1R giá 9án c! a t!# CTCT. '!< + n c!#% n -00.000@ S t!# ả ả ợ ố ạ ừ ế ấ ư ế ậ ể ế
CTCT 10R t!an! toán 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
a) N TK 131 ợ 330.000.000
B TK 5111 300.000.000
B TK 33311 30.000.000
N TK ;32 ợ 233.050.000
B TK 15; (0) (2;1.000.000 S 13.050.000 S 3.000.000) = 233.050.000
9) N TK 1121 ợ 323.000.000
N TK ;35 ợ 300.000.000 b 1R = 3.000.000
B TK 131 330.000.000
c) N TK ;-1 ợ -00.000
N TK 133 ợ -0.000
B TK 111 --0.000
5. t% ' N! n n! : 5! # # t!ác c!o DN F. ậ ậ ẩ ỷ
& N! n C8 DN F c!#% n 10.000 USD, TCTT 13.-50 VND2USD ậ ể
a) N TK 1122 ợ 10.000 USD b 13.-50 = 13-.500.000
B TK 131(F) 13-.500.000
C!i @ n N TK 003 ơ ợ 10.000 USD
& !#% n 5!o n ng t1 c c!o ng i 9án n c ngo$i 10.000 USD, TCTT 13.500 VND2USD. ể ả ứ ướ ườ ướ
N TK 331(NN) ợ 10.000 USD b 13.500 = 135.000.000
B TK 1122 10.000 USD b 13.-50 = 13-.500.000
B TK 515 500.000
C!i @ n B TK 003 ơ 10.000 USD
& N! n !$ng h 1 t!i t 9 giao t! ng t i c ng c!o DN F, giá m#a 20.000 USD, t!# n! : 5! # 2R, t!# CTCT 10R, c! a t!an! ậ ế ị á ạ ả ế ậ ẩ ế ư
toán, TCTT 13.;00 VND2USD.
a) N TK 131(F) ợ 353.5-0.000 r10.000USDb13.-50S10.000USDb13.;00)S 3.0-0.000s
N TK ;35 ợ 1.500.000
B TK 331(NN) 20.000USD b 13.;00 = 352.000.000
B TK 3333 (20.000USD b 2R) b 13.;00 = 3.0-0.000
& T!# CTCT ế
N TK 131(F) ợ 35.>0-.000
B TK 33312 35>.0-0.000 b 10R = 35.>0-.000
;. N! n gi % 9áo cB F c!#% n ti : 10.000 USD @ t1 n ng i 9án S :!< # t!ác 100 USD S t!# CTCT 10R, +$ ti n VND @ ậ ấ ể ế ể ả ợ ườ ỷ ế ề ể
n : t!# , TCTT 13.;20 VND2USD. t% ' @A 4$m t! t c t!an! toán c!o ng i 9án n c ngo$i: n! n gi % 9áo n NP, TCTT ộ ế ủ ụ ườ ướ ậ ấ ợ
13.5-0 VND2USD.
a) N TK 1122 ợ 10.000USD b 13.;20 = 13;.200.000
B TK 131(F) 13;.000.000
B TK 515 200.000
9) N TK 1122 ợ 110USD b 13.;20 = 1.>3..200
B TK 5113 100USD b 13.;20 = 1.3;2.000
B TK 33311 100USD b 10R b 13.;20 = 13;.200
C!i @ n N TK 003 ơ ợ 10.110USD
c)
N TK 1121 ợ
B TK 131(F)
N : T!# ộ ế
N TK 3333 ợ 3.0-0.000
N TK 33312 ợ 35.>0-.000
42.944.000
B TK 1121 -2.>--.000
") N TK 331(NN) ợ 10.000USD b 13.;00 = 13;.000.000
N TK ;35 ợ 200.000
B TK 1122 10.000USD b 13.;20 = 13;.200.000
C!i @ n B TK 003 ơ 10.000USD
BT n@ng ca* -:
T i m t "oan! ng!i : L*% 4 : t!i c/ng c/ng t1Gn! 0 9ao g m 3 ! ng m c t# n t 01,02,03 @ c t!an! toán t!Ko 5! i 4 ng ạ ộ ệ ắ o ạ ụ á ự ượ ố ượ
L*% 4 : !o$n t!$n! 9$n giao t! c t t!Ko t ng ! ng m c c/ng t1Gn!, B TK t! c !i n +i c giao 5!oán n i 9 5! i 4 ng L*% 4 : ắ ự ế ừ ạ ụ ự ệ ệ ộ ộ ố ượ ắ
c!o 1 D t @ i t!i c/ng 5!/ng t c! c 5 toán 1iIng. ố ổ ộ ổ ứ ế
S " @ # t!áng TK 15- c/ng t1Gn! 0: -23.;20.000 ố ư á
TGn! !Gn! :!át Din! t1ong t!áng t : ! : @ c n! Da# (@+t @ ng): ậ ợ ượ ư o
)*u c u ầ :
@ T#nh $o)n> đ nh kho n c)c nghi = $rên ị ả ệ ụ
@Ah n )nh $Bnh hBnh s n %u $ $hi c;ng %â& 7 =0o s đ $0i kho n ch & u C $#nh 7 i nhu n g " ả ả ấ ắ ơ ồ ả ủ ế ợ ậ ộ
45 TBnh hBnh = $ 7i u =0 c;ng c " ậ ệ ụ
1. F# t 5!o VNFD t!i c/ng c/ng t1Gn! 0: 12-.521.000 ấ
N TK ;21 ợ (0): 12-.521.000
B TK 152: 12-.521.000
2. ?#a c! # VNFD c a c/ng t% K c!#% n t! ng @ n c/ng t1 ng @ t!i c/ng c/ng t1Gn! 0: 11..;;3.000, t!# CTCT 10R ị ủ ể á ế ườ ể ế
N TK ;21 ợ (0): 11..;;3.000
N TK 133: ợ 11..;;.300
B TK 331 ht%K: 130.533.300
3. F# t 5!o VN D " ng 4#*n c!#% n t1ong 20 t!áng t1 giá ;0.000.000, :!*n 9 4 n @ # t1ong t!áng n$%, :! c + t!i c/ng c/ng ấ ử ụ ể ị ổ á á ụ ụ
t1Gn! 0.
N TK 2-2: ợ ;0.000.000
B TK 152: ;0.000.000
N TK ;23 ợ (0): 3.000.000
B TK 2-2: 3.000.000
-. F# t 5!o " ng c 9 o ! 4ao @ ng t1ang 9 1 nJm 2 4 n, c!o c/ng n!*n t!i c/ng c/ng t1Gn! 0 12.000.000, c!o n!*n +iIn 5 ấ ụ ụ ả ộ ộ ị á ỹ
t!# t :! c + t!i c/ng c/ng t1Gn! 0 ;.000.000 ậ ụ ụ
N TK 1-2: ợ 1..000.000
B TK 153: 1..000.000
N TK ;23 ợ (0): 3.000.000
B TK 1-2: 3.000.000
5. F# t 5!o n!iIn 4i # "Ong c!o @ i má% t!i c/ng 20.000.000. ấ ệ ộ
Nợ TK ;23: 20.000.000
B TK 152: 20.000.000
445 TBnh hBnh 7 ng =0 c)c kho n $r#ch $h'o 7 ng: ươ ả ươ
1. Ti n 4 ng :! i t1 c/ng n!*n +iIn L*% 4 :: ề ươ ả ả ắ
S N ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : t!i c/ng c/ng t1Gn! 0 ;2.-10.000 ươ ả ả ự ế
S N ng :! i t1 c!o c/ng n!*n :! c + t!i c/ng c/ng t1Gn! 0 11.>30.000 ươ ả ả ụ ụ
S N ng :! i t1 c!o n!*n +iIn ,# n 4E +$ :! c + c/ng t1 ng 0 10.520.000 ươ ả ả ả ụ ụ ườ
S N ng :! i t1 c!o c/ng n!*n @i # 5!i n LK má% t!i c/ng 5..30.000 +$ :! c + LK má% t!i c/ng 2.110.000 ươ ả ả ề ể ụ ụ
TGn! !Gn! 4 ng: ươ
N TK ;22 ợ (0): ;2.-10.000
N TK ;23 ợ (0): 11.>30.000S10.520.000
N TK ;23: ợ 5..30.000S2.110.000
B TK 33-: >2..-0.000
2. T1<c! 8PFP88, 8PTN, 8PMT, K'H t1In 4 ng :! i t1 t!Ko ,#i @ n! ươ ả ả ị
N TK ;23: 1..5;..000 ợ
B TK 33.2: 1..5;..00
B TK 33.3: 13.>2;.000
B TK 33.-: 1..5;..00
B TK 33.>: >2..-00
4445TBnh hBnh kh u hao TSCĐ nh: ấ ị
1. K! # !ao TSH t!# c @ i má% t!i c/ng ;..20.000 ấ ộ ộ
N TK ;23: ợ ;..20.000
B TK 21-: ;..20.000
2. K! # !ao TSH :! c + c/ng t1 ng 0 -.330.000 ấ ụ ụ ườ
N TK ;23 ợ (0): -.330.000
B TK 21-: -.330.000
4V5 TBnh hBnh chi h# kh)c
1. D c! + m#a ngo$i :! i t1 :! c + c/ng t1 ng 0 13.;.0.000, :! c + LK má% t!i c/ng -.1-0.000, t!# CTCT 10R. ị ụ ả ả ụ ụ ườ ụ ụ ế
N TK ;23 ợ (0): 13.;.0.000
N TK ;23: ợ -.1-0.000
N TK 133: ợ 1.3.2.000
B TK 331: 1>.;02.000
2. T!#I ; ca má% !o t @ ng t!i c/ng c!o c/ng t1Gn! 0, @ n giá t!#I 1.200.0002ca má%, t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán ti n ạ ộ ơ ế ư ề
c!o c/ng t% ?
N TK ;23: ợ 3.200.000
N TK 133: ợ 320.000
B TK 331ht% ? : 3.>20.000
3. !i :!< 9 ng ti n m t, :! c + c/ng t1 ng 0 1..250.000, :! c + LK má% t!i c/ng 3.>-0.000, t!# CTCT 10R. ằ ề ặ ụ ụ ườ ụ ụ ế
N TK ;23 ợ (0): 1..250.000
N TK ;23: ợ 3.>-0.000
N TK 133: ợ 2.21>.000
B TK 111: 2-.-0>.000
-. !i ti n m t 100.000.000 t m ng giao 5!oán n i 9 1 :! n +i c t!i c/ng ! ng m c 01 c!o @ i t!i c/ng D 1. ề ặ ạ ứ ộ ộ á ệ ạ ụ ộ ố
N TK 1-1 ợ 100.000.000
B TK 111: 100.000.000
# i t!áng, @ i t!i c/ng D 1 t!an! toán t m ng 5! i 4 ng giao 5!oán n i 9 (B TK 5Tm !oá @ n c! ng t c n t!i t) ố ộ ố ạ ứ ố ượ ộ ộ ơ ứ ừ á ế
n! Da#: ư
S ?#a VNFD c!#% n t! ng @ n c/ng t1 ng t!i c/ng giá c! a t!# .0.000.000, t!# CTCT 10R ể á ế ườ ư ế ế
S T!an! toán 4 ng 5!oán c/ng +i c c!o c/ng n!*n L*% 4 : t!# c @ i 11.>.0.000 ươ ệ ắ ộ ộ
S Doan! ng!i : @A t!# ti n m t :! n t m ng t! a. ệ ề ặ á ạ ứ ừ
N TK ợ ;21 (0): .0.000.000
N TK ợ 133: ..000.000
N TK ợ ;22 (0): 11.>.0.000
N TK 111: ợ 20.000
B TK 1-1: 100.000.000
V5 .)o c)o $Bnh hBnh đ i D)& $hi c;ng ộ
T1ong t!áng @ i má% t!i c/ng @A t! c !i n @ c -0 ca :! c + t!i c/ng c/ng t1Gn! 0. ộ ự ệ ượ ụ ụ
N TK 15- ợ (0): 50.0.0.000
B TK ;23: 50.0.0.000
V45 .)o c)o $Bnh hBnh c;ng $r ng ườ
1. VN t! a 5!/ng "Ong ! t +$o t!i c/ng L*% 4 : c/ng t1Gn! 0 @ t i c/ng t1 ng c# i t!áng t1 c t1 giá 1>.>20.000 ừ ế ắ ể ạ ườ ố ướ ị
H # T!áng: á
N TK ;21 ợ (0): 1>.>20.000
B TK 152: 1>.>20.000
2. V t 4i # t! a 5!/ng "Ong ! t +$o t!i c/ng L*% 4 : c/ng t1Gn! 0 @ t i c/ng t1 ng c# i t!áng n$% t1 giá 10-.320.000 ậ ệ ừ ế ắ ể ạ ườ ố ị
# i T!áng: ố
N TK ;21 ợ (0): (10-.320.000)
B TK 152: (10-.320.000)
T : ! : c!i :!<: ậ ợ
N TK 15- ợ (0): ->;.-5;.000
B TK ;21 (0): 23..3...000
B TK ;22 (0): 3-.3>0.000
B TK ;23 (0): .3.;3..000
3. T1ong t!áng "oan! ng!i : @A t!i c/ng !o$n t!$n! 9$n giao ! ng m c 01 t!# c c/ng t1Gn! 0 c!o @ n + giao t! # c/ng t% W, ệ ạ ụ ộ ơ ị á
giá t1 " toán ! ng m c c/ng t1Gn! 01 t!Ko ! : @ ng 1.2;0.000.000, t!# CTCT 10R. /ng t% W c!#% n 5!o n t!an! toán ị ự ạ ụ ợ o ế ể ả
nga% c!o "oan! ng!i : 50R Da# 5!i t1 @i 5!o n @A ng t1 c 100.000.000 t!Ko @i # 5!o n nga% Da# 5!i 5E ! : @ ng. Ciá ệ ừ ả ứ ướ ề ả ợ o
t1 5! i 4 ng L*% 4 : " "ang c a ! ng m c 02 c# i t!áng Lác @ n! @ c 52.;30.000 ị ố ượ ắ ở ủ ạ ụ ố ị ượ
Doan! t!# ! ng m c 01 ạ ụ
N TK 131 (W): 1.3.;.000.000 ợ
B TK 511: 1.2;0.000.000
B TK 33311: 12;.000.000
W !#% n ti n ể ề
N TK 112: ợ 5>3.000.000 (1.3.;.000 b 50R & 100.000.000)
B TK 131(W): 5>3.000.000
Ciá + n ! ng m c 01 ố ạ ụ
='DD HK S S'S t1ong 56 & 'DD 02
=-23.;20.000 S (23..3...000S3-.3>0.000S50.0.0.000S.3.;3..000) h 52.;30.000 = .13.-.;.000
N TK ;32: ợ .13.-.;.000
B TK 15-: .13.-.;.000
-. # i t!áng c/ng t% W @A c!#% n 5!o n t!an! toán ! t :! n c=n 4 i c!o "oan! ng!i :. H ng t! i t! ng c!o "oan! ng!i : ố ể ả ế á ạ ệ o ờ ưở ệ
"o t!i c/ng + t ti n @ 4$ 2R giá t1 " toán ! ng m c c/ng t1Gn! 01. Doan! ng!i : @A n! n gi % 9áo B TK c a ng*n ượ ế ộ ị ự ạ ụ ệ ậ ấ ủ
!$ng +$ g!i n! n ti n t! ng. ậ ề ưở
W !#% n ti ể ền
N TK 112: ợ 31..200.000 (1.3.;.000 b 50R S 1.2;0.000.000 b 2R)
B TK 131(W): ;>3.000.000
B TK 511: 1.2;0.000.000 L 2R = 25.200.000
K t c!#% n 4 i N!# n: ế ể ợ ậ
N TK 511: ợ 1.2.5.200.000
B TK >11: 1.2.5.200.000
N TK >11: ợ .13.-.;.000
B TK ;32: .13.-.;.000
N i n!# n g :: ợ ậ ộ
ϒ 1.2.5.200.000 h .13.-.;.000 = -;3.31-.000
BT n@ng ca* $:
T i m t @ n + n!$ t! #, t1ong 56 ti : t c t!i c/ng 2 c/ng t1Gn!: c/ng t1Gn! 0 + i t ng giá t1 " toán 2.300.000.000, c/ng t1Gn! 8 ạ ộ ơ ị á ế ụ ớ ổ ị ự
+ i t ng giá t1 " toán 5.000.000.000, ớ ổ ị ự
!i :!< t!i c/ng L*% 4 : :!át Din! t1ong 56 t : ! : @ c n! Da#: ắ ậ ợ ượ ư
K!o n m c c!i :!< ả ụ /ng t1Gn! 0 /ng t1Gn! 8
& !i :!< NVN t1 c ti : ự ế 352.-20.000 1.3;..530.000
& !i :!< n!*n c/ng t1 c ti : ự ế 1;0..>0.000 -12.5;0.000
& !i :!< D " ng má% t!i c/ng ử ụ 102.330.000 310...0.000
& !i :!< D n L# t c!#ng ả ấ >..2;0.000 1;5..20.000
ng ộ 1.11-.3-0.000 2.253.3>0.000
T$i 4i # 9 D#ng: ệ ổ
S " @ # 56: TK 15- c/ng t1Gn! 0: 23-.510.000, TK 15- c/ng t1Gn! 8: 502.;32.000 ố ư á
)*u c u ầ : Đ nh kho n c)c nghi = $rên =0 %)c đ nh 7 i nhu n g kE n0& c a $ ng c;ng $rBnh <> c;ng $rBnh ." ị ả ệ ụ ị ợ ậ ộ ủ ừ
1. 2 c/ng t1Gn! @ c 2 9In giao t! # +$ n! n t! # t! a t!# n t!an! toán t!Ko ti n @ 5 !o c!. H n c# i 56 9In giao t! # ả ượ á ậ á o ậ ế ộ ế ạ ế ố á
t!an! toán t!Ko ti n @ 5 !o c! t!Ko !Ba @ n m$ n!$ t! # :!át !$n! @ i + i c/ng t1Gn! 0: >20.000.000, t!# CTCT 10R, ế ộ ế ạ ơ á ố ớ ế
@ i + i c/ng t1Gn! 8: 2.000.000.000, t!# CTCT 10R. ố ớ ế
N TK 131 3.212.000.000 ợ
B TK 333(0) >20.000.000
B TK 333(8) 2.000.000.000
B TK 33311 2>2.000.000
2. 5 ng$% Da# n!$ t! # @A n! n gi % 9áo B c a ng*n !$ng + D ti n t!an! toán t!Ko ti n @ 5 !o c! c!o c 2 c/ng t1Gn!, Da# á ậ ấ ủ ề o ề ế ộ ế ạ ả
5!i @A t1 @i ti n ng t1 c c a 9In giao t! # @ i + i c/ng t1Gn! 0: 200.000.000, @ i + i c/ng t1Gn! 8: 500.000.000 ừ ề ứ ướ ủ á ố ớ ố ớ
N TK 112 2.512.000.000 (3.212.000.000 h 300.000.000) ợ
B TK 131 2.512.000.000
#. 8i t 1 ng giá t1 5! i 4 ng L*% 4 : c=n " "ang c# i 56 n$% t!Ko @án! giá c a n!$ t! # @ i + i c/ng t1Gn! 0: 52-.530.000, ế ằ ị ố ượ ắ ở ố ủ á ố ớ
@ i + i c/ng t1Gn! 8: 1.3;0.000.000 ố ớ
Ciá t!$n! c a m i c/ng t1Gn! ủ ó
a.N TK 15-(0) 1.11-.3-0.000 ợ
B TK ;21 352.-20.000
B TK ;22 1;0..>0.000
B TK ;23 102.330.000
B TK ;23 >..2;0.000
9.N TK 15-(8) 2.253.3>0.000 ợ
B TK ;21 1.3;..530.000
B TK ;22 -12.5;0.000
B TK ;23 310...0.000
B TK ;23 1;5..20.000
W (0) = 23-.510.000 S 1.11-.3-0.000 h 52-.530.000 = .2-.2.0.000
W (8) = 502.;32.000 S 2.253.3>0.000 h 1.3;0.000.000 = 1.-00.-22.000
c.N TK ;32 .2-.2.0.000 ợ
B TK 15-(0) .2-.2.0.000
".N TK ;32 1.-00.-22.000 ợ
B TK 15-(8) 1.-00.-22.000
%. # i 56, n!$ t! # t Lác @ n! "oan! t!# t! c !i n t ng ng + i :! n 5! i 4 ng L*% 4 : !o$n t!$n! t1In, @ i + i c/ng ố á ự ị ự ệ ươ ứ ớ á ố ượ ắ ố ớ
t1Gn! 0: 1.100.000.000, @ i + i c/ng t1Gn! 8: 1.300.000.000 ố ớ
a.N TK 3330 ợ 1.100.000.000
B TK 5110 1.100.000.000
9.N TK 3338 ợ 1.300.000.000
B TK 5118 1.300.000.000
%)c đ nh 7 i nhu n g kE n0& c a $ ng c;ng $rBnh <> c;ng $rBnh ." ị ợ ậ ộ ủ ừ
c.N TK >11 ợ .2-.2.0.000
B TK ;320 .2-.2.0.000
N TK 5110 ợ 1.100.000.000
B TK >11 1.100.000.000
7 i nhu n g kE n0& c a c;ng $rBnh <: ợ ậ ộ ủ
235.320.000 = 1.100.000.000 & .2-.2.0.000
".N TK >11 ợ 1.-00.-22.000
B TK ;328 1.-00.-22.000
N TK 5118 ợ 1.300.000.000
B TK >11 1.300.000.000
7 i nhu n g kE n0& c a c;ng $rBnh .: ợ ậ ộ ủ
2>>.53..000= 1.300.000.000 & 1.-00.-22.000
BT n@ng ca* 5:
DN D n L# t 0 n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 t!# , giao t! # c!o /ng t% L*% 4 : 8 L*% t!Im 1 n!$ L ng. T!Ko ả ấ ộ ế ươ ấ ừ ế á ắ ưở
! : @ ng giá t1 c/ng tác L*% 4 : 4$ 1,1t @ ng, t1ong @B t!# CTCT 10R; '! n c/ng tác m#a D m + t t t!i t 9 L*% " ng c ợ o ị ắ ỉ o ế á ắ ậ ư ế ị ự ơ
9 n +$ c!i :!< 5i n t!i t c 9 n 5!ác "o 8an ,# n 4E c/ng t1Gn! c a "oan! ng!i : 0 @ m n! n. /ng t1Gn! n$% @ c @$i t! ả ế ế ơ ả ả ủ ệ ả ậ ượ o
9 ng ng# n +a% "$i ! n 500.000.000@, D c=n 4 i 9 ng ng# n + n @ # t L*% " ng c 9 n. 8 :! n 5 toán FD8 ! c! toán ằ o ạ ố ạ ằ o ố á ư ự ơ ả ộ ậ ế ạ
c!#ng ! t! ng D 5 toán + i 9In D n L# t 5in! "oan!. ệ ố ổ ế ớ ả ấ
S " @ # t!áng 102N c a m t D TK n! Da#: ố ư á ủ ộ ố ư
TK 331t% 8: 200.000.000@ (" N ); TK 2-12: 120.000.000@; TK 3-1: 500.000.000@ ư ợ
T1ong ,#E -2N cB t$i 4i # + FDD giao t! # n! Da#: ệ ề á ư
)*u c u ầ : T#nh $o)n> đ nh kho n =0 h n )nh $Bnh hBnh $rên =0o s đ $0i kho n ị ả ả ơ ồ ả
1) F# t 5!o t!i t 9 5!/ng c n 4 : @ a +$o c/ng t1Gn! 50.000.000@. ấ ế ị á ắ ư
N TK 2-12 50.000.000 ợ
B TK 152 (T9 t1ong 5!o) 50.000.000 ị
2) F# t 5!o t!i t 9 c n 4 : giao c!o c/ng t% 8 @ 4 : @ t 200.000.000@. ấ ế ị á ắ ể ắ ặ
N TK 152 (T9 @ a @i 4 :) 200.000.000 ợ ị ư ắ
B TK 152(T9 t1ong 5!o) 200.000.000 ị
3) /ng t% 8 9$n giao 5! i 4 ng c/ng tác L*% 4 : !o$n t!$n! g m: ố ượ ắ o
& Ciá t1 c/ng tác L*% >00.000.000@ ị
& Ciá t1 c/ng tác 4 : 100.000.000@ ị ắ
& T!# CTCT 100.000.000@ ế
a2N TK 2-12 200.000.000 ợ
B TK 152 (T9 @ a @i 4 :) 200.000.000 ị ư ắ
92N TK 2-12 1.000.000.000 ợ
N TK 133 100.000.000 ợ
B TK 3318 1.100.000.000
-) T : ! : c!i :!< c a 8an ,# n 4E c/ng t1Gn! +$ c!i :!< 5!ác + FD8 g m: ậ ợ ủ ả ề o
& Ti n 4 ng 20.000.000@ ề ươ
& T1<c! các 5!o n t!Ko 4 ng 3..00.000@ ả ươ
& N!iIn 4i # 2.-00.000@ ệ
& K! # !ao TSH 1.500.000@ ấ
& Ti n t m ng t!an! toán 3.120.000@ ề ạ ứ
& NAi +a% ng*n !$ng :! i t1 2.500.000@ ả ả
N TK 2-12 33.320.000 ợ
B TK 33- 20.000.000
B TK 33. 3..00.000
B TK 152NN 2.-00.000
B TK 21- 1.500.000
B TK 1-1 3.120.000
B TK 33. 2.500.000
5) /ng t1Gn! n!$ L ng !o$n t!$n! 9$n giao @ a +$o D " ng. Jn c +$o ,#% t toán @ c "#% t Lác @ n! 5!o n c!i :!< ưở ư ử ụ ứ ế ượ ệ ị ả
+ t m c 9Gn! t! ng 5!/ng @ c t<n! +$o giá t1 c/ng t1Gn! 4$ ..000.000@. K toán @A g!i tJng TSH +$ 5 t c!#% n ượ ứ ườ ượ ị ế ế ể
tJng ng# n + n 5in! "oan!. o ố
a2N TK ;32 ..000.000 ợ
N TK 211 1.3>5.320.000 ợ
B TK 2-12 1.-03.320.000
92N TK --1 .>5.320.000 ợ
B TK -11 .>5.320.000
(1.3>5.320.000 & 500.000.000 = .>5.320.000)
;) !#% n ti n g i ng*n !$ng t!an! toán ! t D c=n n c/ng t% 8. ể ề ử ế ố ợ
N TK 3318 >00.000.000 ợ
B TK -11 >00.000.000
(1.100.000.000 & 200.000.000 = >00.000.000)
BT n@ng ca* J:
T i c/ng t% SF ?in! Po$ng n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , t1ong nJm N cB t$i 4i # Da#: ạ ộ ế ươ ấ ừ ệ
)*u c u ầ : Đ nh kho n c)c nghi = kinh $ $ i $h i đi D h)$ sinh (gi s kE k $o)n $ D $h i 70 $h)ng)" ị ả ệ ụ ế ạ ờ ể ả ử ế ạ ờ
1. Ng$% 0.202 m#a 1 to$ n!$ (c! a Lác @ n! @ c m c @<c! D " ng), t!Ko PH CTCT cB giá m#a 4$ 5.000.000.000@, t!# CTCT ư ị ượ ụ ử ụ ế
10R, ti n c! a t!an! toán c!o ng i 9án. T!# t1 c 9 :! i n : 4$ 10.000.000@, @A c!i 9 ng ti n m t. ề ư ườ ế ướ ạ ả ộ ằ ề ặ
• '! n án! giá m#a 8HS: ả
N TK 213 ợ 5.000.000.000
N TK 133 ợ 500.000.000
B TK 331 5.500.000.000
• N :!< t1 c 9 : ệ ướ ạ
N TK 213 ợ 10.000.000
B TK 333> 10.000.000
• N : 4 :!< t1 c 9 9 ng ti n m t: ộ ệ ướ ạ ằ ề ặ
N TK 333> ợ 10.000.000
B TK 111 10.000.000
2. Ng$% 1.203 m#a 1 mi ng @ t + i giá 150 4 ng +$ng Si, "oan! ng!i : @A L# t +$ng t!an! toán, giá +$ng t! i @i m 4$ ế ấ ớ ượ ệ ấ ờ ể
12.5;0.000@24 ng, giá L# t +$ng t i ,# c a "oan! ng!i : 4$ 12.;00.000@24 ng. !i :!< m/i gi i :! i t1 4$ 20.000.000@. ượ ấ ạ ỹ ủ ệ ượ ớ ả ả
!i :!< L*% " ng c D ! t ng t1 c 5!i @ a +$o c!o t!#I !o t @ ng 4$ 300.000.000@, t!# CTCT 10R. Ng$% 01205, c/ng t% ự ơ ở ạ á ướ ư ạ ộ ế
@A ti n !$n! c!o t!#I mi ng @ t n$% + i giá t!#I 4$ 100.000.000@2t!áng, t!# CTCT 10R, @A t!# ti n t!#I t1ong 3 t!áng 9 ng ế ế ấ ớ ế ề ằ
ti n m t. ề ặ
• Ng$% 1.203 Ciá m#a 4/ @ t: ấ
N TK 2-12 1...-.000.000 ợ (=150Sib12.5;0.000)
N TK ;35 ợ ;.000.000
B TK 1113 1..>0.000.000 (=150Sib12.;00.000)
• !i :!< m/i gi i: ớ
N TK 2-12 ợ 20.000.000
B TK 331 20.000.000
• !i :!< L*% " ng c D ! t ng t1 c 5!i c!o t!#I !o t @ ng: ự ơ ở ạ á ướ ạ ộ
N TK 2-12 ợ 300.000.000
N TK 133 ợ 30.000.000
B TK 331 330.000.000
Ghi nh n tYng BAS đ u t : ậ ầ ư
Ng$% 1.203
N TK 213 ợ 2.20-.000.000 ( =1...-.000.000S20.000.000S300.000.000)
B TK 2-12 2.20-.000.000
• Khi ti n hành ch* thu,: ế
N TK 111 ợ 330.000.000
B TK 33.3 300.000.000
B TK 33311 30.000.000
& '!*n 9 "oan! t!# t1ong t!áng: ổ
N TK 33.3 ợ 100.000.000 (=300.000.00023)
B TK 5113 100.000.000
3. Ng$% 0120. c/ng t% ,#% t @ n! 9án mi ng @ t n$% + i giá 9án 4$ 3.000.000.000@, t!# CTCT 10R, 9In m#a @A t!an! toán 50R ế ị ế ấ ớ ế
9 ng ti n m t, D c=n 4 i c! a t!an! toán. Doan! ng!i : @A n : t!# c!#% n ,#% n D " ng @ t 20.000.000@ 9 ng ti n m t. ằ ề ặ ố ạ ư ệ ộ ế ể ề ử ụ ấ ằ ề ặ
• C!i n! n "oan! t!#: ậ
N TK 131 ợ 3.300.000.000
B TK 5113 3.000.000.000
B TK 3331 300.000.000
N TK 111 ợ 1.;50.000.000
B TK 131 1.;50.000.000
• C!i n! n giá + n: ậ ố
N TK ;32 ợ 2.20-.000.000
B TK 213 2.20-.000.000
• '! n án! t!# c!#% n ,#% n D " ng @ t: ả ế ể ề ử ụ ấ
N TK ;32 ợ 20.000.000
B TK 333. 20.000.000
• N : t!# : ộ ế
N TK 333. ợ 20.000.000
B TK 111 20.000.000
-. Ng$% 2520. c!#% n +Jn :!=ng c a c/ng t% c!o c/ng t% ? t!#I t1ong 12 t!áng, giá t!#I 4$ 300.000.000@ 2t!áng, t!# CTCT ể ủ ế
10R, TSH cB NC 5.000.000.000@, @A P? 1.200.000.000@, c!i :!< D a c! a t1 c 5!i c!o t!#I :! i t1 c!o c/ng t% FD D - ử ü ướ ả ả ố
4$ 55.000.000@, t1ong @B t!# CTCT 5.000.000@. c/ng t% @A n! n gi % 9áo cB c a NP ti n t!#I t!áng @ # tiIn. ế ậ ấ ủ ề á
'hu/ n t 1Yn (hWng sang ch* thu,: 8 ừ
a. N TK 213 ợ 5.000.000.000
B TK 211 5.000.000.000
9. N TK 21-1 ợ 1.200.000.000
B TK 21-3 1.200.000.000
• !i :!< D a c! a t1 c 5!i c!o t!#I: ử ü ướ
N TK ;32 ợ 50.000.000
N TK 133 ợ 5.000.000
B TK 331(FD D -) ố 55.000.000
• Doan! t!# c!o t!#I t!áng @ # tiIn: á
N TK 1121 ợ 330.000.000
B TK 5113 300.000.000
B TK 33311 30.000.000
5. Ng$% 2.20> c/ng t% ,#% t @ n! c!#% n cao c @ang c!o c/ng t% S t!#I @ 9án, 8HS cB NC 4$ ..000.000.000@, @A P? ế ị ể ố ể
2.300.000.000@. !i :!< D a c! a t1 c 5!i 9án 4$ 50.000.000@ c!i 9 ng ti n m t. ử ü ướ ằ ề ặ
'hu/ n ca* c đang ch* thu, sang HH BAS đ u t đ 4án: 8 ố ầ ư 8
N TK 15;3 ợ 5.300.000.000
N TK 21-3 ợ 2.300.000.000
B TK 213 ..000.000.000
• !i :!< D a c! a t1 c 5!i 9án: ü ü ướ
N TK 15- ợ 50.000.000
B TK 111 50.000.000
◊ 5 t c!#% n c!i :!< D a c! a: ế ể ử ü
N TK 15;3 ợ 50.000.000
B TK 15- 50.000.000
BT n@ng ca* 9:
T i c/ng t% c :! n N! t HJng n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 , t1ong ,#E 772N cB t$i 4i # Da#: ạ ổ á ấ ộ ế ươ ấ ừ ệ )*u c u ầ : Đ nh ị
kho n c)c nghi = kinh $ h)$ sinh" ả ệ ụ ế
1. Ng$% 0120- !o t!#I 1 to$ n!$ + i giá t!#I m i t!áng 4$ 250.000.000@, t!# CTCT 10R, t! i ! n 2 nJm (4$ +Jn :!=ng c a ớ ó ế ờ ạ ủ
c/ng t% cB NC 10.000.000.000@, P? 1.500.000.000@). /ng t% @A n! n @ c 9 ng ti n m t g m ti n 5E ,# c a 9In t!#I 4$ ậ ượ ằ ề ặ o ề ỹ ủ
;0 4 ng +$ng Si (giá t! i @i m 4$ 12..>0.000@24 ng) +$ ti n t!#I n!$ t!áng n$%. ượ ờ ể ượ ề
!#% n +Jn :!=ng ct% @ang D " ng Dang 8HS @ # t : ể ử ụ á ư
a2 N TK 213 ợ 10.000.000.000
B TK 211 10.000.000.000
92 N TK 21-1 ợ 1.500.000.000
B TK 21-3 1.500.000.000
o N! n ti n 5E ,# c a 9In t!#I: ậ ề ỹ ủ
N TK 1113 ợ 333.-00.000 (=;0Sib12..>0.000)
B TK 3-- 333.-00.000
o Doan! t!# c!o t!#I:
N TK 1111 ợ 235.000.000
B TK 5113 250.000.000
B TK 3331 25.000.000
2. Ng$% 01205 /ng t% t!#I m t mi ng @ t + i giá 30.000USD2nJm, t1 @ # Da# m i nJm (t1ong 5 nJm, Da# 5 nJm t!#I @ n + ộ ế ấ ớ ả ề ó ơ ị
@ c c!#% n ,#% n D " ng @ t) c a 5!# c/ng ng!i : 8Gn! T*n. !o 9i t giá t1 !i n t i 5!o n t!an! toán ti n t!#I t i ượ ể ề ử ụ ấ ủ ệ ế ị ệ ạ ả ề ố
t!i # 9 ng giá t1 ! : 4E 9 ng 2 t @ ng, 4Ai t!#I 10R, t giá ,#% @ i 1..000 VND2USD. Sa# @B c!#% n c!o c/ng t% ? t!#I ể ằ ị ợ ằ ỷ o ỷ ổ ể
@ 4$m n!$ L ng t1ong 2 nJm, ti n t!#I m i t!áng 4$ 150.000.000@2 t!áng, t!# CTCT 10R, @A t!# ti n t!#I t!áng @ # tiIn ể ưở ề ó ế ề á
9 ng ti n m t. ằ ề ặ
a2 C!i n! n tJng 8HS t!#I t t!#I t$i c!<n!: ậ ừ
N TK 213 ợ 2.000.000.000
B TK 315 3-0.000.000 r(30.000USD b1..000) h (2 t b10R)s ỷ
B TK 3-2 1.;;0.000.000
92 C!i n! n DT c!o t!#I : ậ
N TK 111 ợ 1;5.000.000
B TK 5113 150.000.000
B TK 3331 15.000.000
3. Ng$% 1220; /ng t% ,#% t @ n! c!#% n 1 8HS HT Dang 4$m n!$ L ng, NC 8HS 9ao g m: ,#% n D " ng @ t ế ị ể ưở o ề ử ụ ấ
2.000.000.000@, n!$ t1In @ t 3.000.000.000@, P? 5;0.000.000@. ấ
!#% n 8HS @ # t Dang 4$m n!$ L ng : ể á ư ưở
a2 N TK 211 ợ 3.000.000.000
N TK 213 2.000.000.000 ợ
B TK 213 5.000.000.000
92 N TK 21-3 ợ 5;0.000.000
B TK 21-1 5;0.000.000
-. Ng$% 2520; ! t t! i ! n (3 nJm) c!o c/ng t% ? t!#I t=a n!$, c/ng t% t! ng 4 ng 9án 4 i t=a n!$ c!o ? + i giá 9án c! a ế ờ ạ ươ ượ ạ ớ ư
t!# CTCT 4$ ;.000.000.000@, t1ong @B giá t1 ,#% n D " ng @ t 4$ 2.000.000.000@, t!# CTCT 10R t<n! t1In giá t1 n!$. HA ế ị ề ử ụ ấ ế ị
t!# ti n 9án n!$ 9 ng TCNP Da# 5!i t1 ti n 5E c c m$ c/ng t% @A n! n t1 c @*% 100.000.000@. !o 9i t t=a n!$ cB NC 4$ ề ằ ừ ề ượ ậ ướ ế
5.000.000.000@, t1ong @B giá t1 ,#% n D " ng @ t 4$ 1.500.000.000@, @A P? 1.200.000.000@. ị ề ử ụ ấ
Doan! t!# 9án t=a n!$
N TK 3--: ợ 100.000.000 (t1 ti n n! n 5E c c 5!i c!o ? t!#I n!$) ừ ề ậ ượ
N TK 112: ;.300.000.000 ợ
B TK 5113: ;.000.000.000
B TK 33311: -00.000.000 r(; t & 2 t ) L 10Rs ỷ ỷ
Ciá + n ố
N TK ;32 ợ 3..00.000.000
N TK 21-3 ợ 1.200.000.000
B TK 213 5.000.000.000
5. Ng$% 2.20; /ng t% ,#% t @ n! @ a cao c @ang c!o c/ng t% S t!#I @ gB: + n +$o c/ng t% 4iIn 5 t N, 8HS cB NC 4$ ế ị ư ố ể ố ế
..000.000.000@, @A P? 2.300.000.000@. Ciá t1 + n gB: @ c c/ng n! n 4$ ;.000.000.000@. !i :!< D a c! a @ gB: + n 4$ ị ố ượ ậ ử ü ể ố
50.000.000@ c!i 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
'hu/ n BAS đ u t đi g6( 1 n 7D : 8 ầ ư ố
N TK 223(N) ợ ;.000.000.000
N TK 21-3 ợ 2.300.000.000
B TK 213 ..000.000.000
B TK 311 300.000.000
o !i :!< D a c! a @ gB: + n: ü ü ể ố
N TK ;35 ợ 50.000.000
B TK 1111 50.000.000
BT n@ng ca* 1&:
/ng t% T n : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 t!# , t!#I t$i c!<n! m t t!i t 9 D n L# t +$o ng$% 022012N, t! i gian t!#I ộ ế ươ ấ ừ ế ộ ế ị ả ấ ờ
5 nJm, ti n t!#I (:! n c! a t<n! t!# ) t1 +$o c# i m i nJm 4$ -0.000.000@; c t<n! giá t1 c=n 4 i @ m 9 o t!an! toán +$o c# i ề á ư ế ả ố ó ướ ị ạ ả ả ố
t! i ! n t!#I 4$ ..000.000@. NAi D# t t!Ko nJm g!i t1ong ! : @ ng t!#I t$i D n 4$ 10R t1In D " n g c c=n 4 i. Ciá t1 ! : 4E ờ ạ ấ ợ o ả ố ư ợ ố ạ ị ợ
c a t$i D n t!#I 4$ 1;0.000.000@. S t!# CTCT m$ 9In c!o t!#I @A t1 5!i m#a t$i D n n$% 4$ 15.000.000@ @ c c/ng t% T t1 ủ ả ố ế ả ả ượ ả
@ # m i nJm :! n n g c (3.000.000@2nJm) t1ong t! i gian t!#I +$ cB t<n! 4Ai t ng t n! 4Ai :! n n g c c! a t!# 4$ 10R ề ó á ợ ố ờ ươ ự ư á ợ ố ư ế
t1In D " n g c c=n 4 i. /ng t% T @A Lác @ n! giá t1 !i n t i c a 5!o n t!an! toán ti n t!#I t i t!i # 4$ 15;.;00.000@. Jn c ố ư ợ ố ạ ị ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ứ
t$i 4i # t1In, !A% t<n! toán +$ @ n! 5!o n các ng!i : + Da#: ệ ị ả ệ ụ
1) !i :!< t1 c ti : 9an @ # 4iIn ,#an @ n t$i D n t!#I t1 c 5!i n! n t$i D n @A c!i 9 ng ti n m t 1.200.000@. ự ế á ế ả ướ ậ ả ằ ề ặ
N TK 1-2 ợ 1.200.000
B TK 111 1.200.000
2) !#% n ti n g i ng*n !$ng 5E ,^% @ m 9 o +i c t!#I -0.000.000@ +$ t1 :!< cam 5 t D " ng + n c!o 9In c!o ể ề ử ả ả ệ ả ế ử ụ ố
t!#I t$i D n 2.000.000@. ả
N TK 2-- ợ -0.000.000
N TK ;35 ợ 2.000.000
B TK 112 -2.000.000
3) N! n t$i D n t!#I (g!i n! n ng#%In giá) +$ g!i tJng n t!#I t!Ko giá cB t!# CTCT m$ 9In c!o t!#I @A t1 5!i ậ ả ậ ợ ế ả
m#a t$i D n n$%. ả
a. N! n TS t!#I t$i c!<n!: ậ
N TK 212 ợ 15;.;00.000
N TK 13.. ợ 15.000.000
B TK 315 23.3-0.000 r-0.000.000 h (15;.;00.000b10R) S 3.000.000s
B TK 3-2 1--.2;0.000
C!i c!): -0.000.000 4$ D ti n t!an! toán nJm @ # c! a V0T ố ề á ư
(15;.;00.000b10R) 4$ 4Ai t!#I nJm @ #, :! n c! a t<n! t!# á á ư ế
3.000.000 n g c V0T nJm t! 1 ợ ố ứ
9. K t c!#% n c!i :!< t1 c 5!i n! n TS: ế ể ướ ậ
N TK 212 ợ 1.200.000
B TK 1-2 1.200.000
-) # i nJm N: ố
& N! n @ c !oá @ n t!an! toán ti n t!#I t$i c!<n! nJm N n! ng c! a t1 nga%. ậ ượ ơ ề ư ư ả
& Fác @ n! n g c @ n ! n t1 t1ong nJm ti : t!Ko (nJm NS1). ị ợ ố ế ạ ả ế
a. # i nJm n! n !Ba @ n t1 ti n t!#I, c! a t1 nga% KT g!i n! n t!Im :! n 4Ai t!#I +$o n @ n ! n t1 ố ậ ơ ả ề ư ả ậ á ợ ế ạ ả
N TK ;35 ợ 13.1;0.000 r(15;.;00.000b10R) S (15.000.000b10R)s 4Ai t!#I
B TK 315 13.1;0.000
9. K t c!#% n t!# CTCT ế ể ế
N TK 133 ợ 3.000.000
B TK 13.. 3.000.000
c. Fác @ n! n g c @ n ! n t1 t1ong nJm ti : t!Ko (nJm NS1). ị ợ ố ế ạ ả ế
N TK 3-2 ợ 2>.33-.000
B TK 315 2>.33-.000
B ng >ác đ nh s n g c (h n ch a 8AT \ 3<i thu, 1&V n g c: ả & ố ợ ố ầ ư ợ ố
Ciá t1 !i n t i 5!o n t!an! toán ti n t!#I t i t!i # 4$ 15;.;00.000@ ị ệ ạ ả ề ố ể
NJm N g c c! a V0T ợ ố ư NAi t!#I T ng :! i t1 ổ ả ả N t!#I T ợ
1 2-.3-0.000 15.;;0.000 -0.000.000 132.2;0.000
2 2;.33-.000 13.22;.000 -0.000.000 105.-.;.000
3 2>.-51.-00 10.5-..;00 -0.000.000 3;.03-.;00
- 32.3>;.5-0 3.;03.-;0 -0.000.000 -3.;3..0;0
5 -3.;3..0;0 -.3;1.>-0 -..000.000 0
ng ộ 15;.;00.000 51.-00.000 20..000.000
B ng >ác đ nh n g c (h n thu \ 3<i thu, 1&V n g c: ả & ợ ố ầ ế ợ ố
NJm T!#ế NAi T ng :! i t1 ổ ả ả N t!#I T ợ
1 3.000.000 1.500.000 -.500.000 12.000.000
2 3.000.000 1.200.000 -.200.000 >.000.000
3 3.000.000 >00.000 3.>00.000 ;.000.000
- 3.00.0000 ;00.000 3.;00.000 3.000.000
5 3.000.000 300.000 3.300.000 0
ng ộ 15.000.000 -.500.000 1>.500.000
BT n@ng ca* 11:
T1ong t!áng 11, :!=ng 5 toán /ng t% 0 cB t$i 4i # + @ # t "$i ! n: ế ệ ề á ư ạ
Yêu c u ầ : Đ nh kho n =0 h n )nh $Bnh hBnh $rên =0o s đ $0i kho n" ị ả ả ơ ồ ả
1. T!Ko P : @ ng ! : tác 5in! "oan! " i !Gn! t! c t$i D n @ ng 5i m Doát + i t% P, c/ng t% 0 m#a t1 gB: 1 t!i t 9 D % ợ o ợ ướ ứ ả o ể ớ ả ế ị ấ
+ i giá c! a t!# t1 nga% 4$ 100 t1i #, t!# CTCT 10R. !i ti n m t t1 4 n @ # nga% 5!i n! n t$i D n 4$ 10 t1i #, D c=n ớ ư ế ả ệ ế ề ặ ả á á ậ ả ệ ố
4 i t1 " n t1ong 1. t!áng 9 t @ # t t!áng Da#. (c!o 9i t 4Ai t1 gB: 4$ 15 t1i # & @ c :!*n 9 @ # t!Ko t! i ! n t1 gB:). ạ ả á ắ á ừ ế ả ệ ượ ổ ề ờ ạ ả
# i t!áng @A @ a t!i t 9 D % +$o !o t @ ng 4iIn "oan!. ố ư ế ị ấ ạ ộ
10a& N TK 211 100.000.000 ợ
N TK 133 ợ 10.000.000
N TK 2-2 15.000.000 ợ
B TK 331 125.000.000
9& N TK 331 10.000.000 ợ
B TK 111 10.000.000
2. T!Ko P : @ ng 4iIn "oan! " i !Gn! t! c t!$n! 4 : c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát (t% ?), t% 0 gB: + n + i t 4 ợ o ướ ứ ậ ơ ở o ể ố ớ ỷ ệ
-0R, 9ao g m: o
- 1 t!i t 9 (!Gn! t!$n! t t!#I t$i c!<n!, cB ng#%In giá 200 t1i #, 5! # !ao 4# 5 @ n t! i @i m gB: + n 4$ 20 t1i #), + n gB: ế ị ừ ệ ấ ỹ ế ế ờ ể ố ệ ố
@ c t<n! 1>0 t1i #, c t<n! D " ng 5 nJm. ượ ệ ướ ử ụ
- F# t 5!o 1 4/ !$ng !oá cB giá g c 150 t1i # +$ @ c t<n! + n gB: 4$ 155 t1i #. ấ ố ệ ượ ố ệ
- !i :!< + n c!#% n t$i D n gB: + n t% 0 c! #, @A t!an! toán 9 ng ti n t m ng 4$ 110.000@ (g m t!# CTCT 10R). ậ ể ả ố ị ằ ề ạ ứ o ế
:0 a& N TK 222 (?) ợ 1>0.000.000
N TK 21- ợ 20.000.000
B TK 212 200.000.000
B TK 311 10.000.000
9& N TK 222 (?) ợ 155.000.000
B TK 15; 150.000.000
B TK 311 5.000.000
c& N TK ;35 ợ 100.000
N TK 133 ợ 10.000
B TK 1-1 110.000
3. t% 0 c!#% n 5!o n 10,000USD (TCPH t! c t ng$% c!#% n ti n 15.300 VND2USD, TCPH t1In D KT TCNP 15.3.0 ể ả ự ế ể ề ổ
VND2USD) gB: + n +$o t% S (c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát). !o 9i t t% S !Gn! t!$n! t 3 t% gB: + n + i t 4 : t% ố ơ ở o ể ế ừ ố ớ ỷ ệ
8 +$ t% , m i t% gB: -0R +$ cB ,#% n @ ng 5i m Doát t% S; t% 0 gB: 20R +$ cB n! ! ng @áng 5 . ó ề o ể ả ưở ể
#0 N TK 223 (S) ợ 153.000.000 (10.000 USD L 15.300)
N TK ;35 ợ .00.000
B TK 1122 153..00.000 (10.000 USD L 15.3.0)
C!i @ n B TK 003: 10.000 USD ơ
-. t% 0 9án c!o t% ? (c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát) 1 TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá 300 t1i #, 5! # !ao 4# 5 @ n ơ ở o ể ü ệ ấ ỹ ế ế
t! i @i m gB: + n 4$ 50 t1i #, giá 9án c! a t!# 4$ 2;0 t1i #, t!# CTCT 10R c! a t!# ti n, c t<n! D " ng 5 nJm. ờ ể ố ệ ư ế ệ ế ư ề ướ ử ụ
%0 a& N TK 21- ợ 50.000.000
N TK .11 ợ 250.000.000
B TK 211 300.000.000
9& N TK 131 (?) ợ 2.;.000.000
B TK 311 2;0.000.000
B TK 33311 2;.000.000
5. t% 0 m#a + t 4i # n! : 5!o c! a t1 ti n t t% N (c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát) giá m#a c! a t!# 10 t1i #, t!# ậ ệ ậ ư ả ề ừ ơ ở o ể ư ế ệ ế
CTCT 5R.
N TK 152 ợ 10.000.000
N TK 133 ợ 500.000
B TK 331 (N) 10.500.000
BT n@ng ca* 1::
T i m t DN cB tGn! !Gn! Da#: ạ ộ
& S " 302112N TK 121: ;0.000.000@ (TK 1211: -0.000.000@ ' ct% c :! n 0; TK 1212: 20.000.000@&20 t 56 :!i # ố ư ổ á ờ ế
NPT-, m n! giá 1.000.000@2t , t! i ! n ; t!áng, 4Ai D# t 0,35R2 t!áng, t!# 4Ai @ n! 56 ! ng t!áng ); TK 221: ệ ờ ờ ạ ấ ị ằ
500.000.000@ ' ct% c :! n F; TK 222 (ct% K + i t 4 gB: + n -0R):300.000.000@ ổ á ớ ỷ ệ ố
& T1ong t!áng 12N :!át Din! m t D ng!i : + : ộ ố ệ ụ
1. Ng$% 2212 c!i TCNP 15.000.000@ m#a 56 :!i # NP, :!át !$n! t! i ! n 2- t!áng, 4Ai D# t 1-R22- t!áng, t!# 4Ai m t 4 n ế ờ ạ ấ ộ á
5!i @áo ! n. ạ
N TK 22.2: ợ 15.000.000
B TK 112: 15.000.000
2. Ng$% 5212 gB: + n +$o ct% ? (c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát, + i t 4 gB: + n 25R) 1 t!i t 9 D n L# t cB NC ố ơ ở o ể ớ ỷ ệ ố ế ị ả ấ
100.000.000@, !ao m=n 4^% 5 10.000.000@, + n gB: t! ng n! t gi a các 9In gB: + n 4iIn "oan! 4$ >2.000.000@ (c!o 9i t ế ố ố ấ ü ố ế
c t<n! t!i t 9 n$% c=n D " ng 5 nJm n a). ướ ế ị ử ụ ü
CB: + n +$o ct% ? (c D KD @ ng 5i m Doát) ố ơ ở o ể
N TK 222(?): ợ >2.000.000
N TK 21-: ợ 10.000.000
B TK 211: 100.000.000
B TK 311: 2.000.000
3. Ng$% 15212 c!i ti n m t ..300.000@ m#a 4 i 1 56 :!i # m n! giá 10.000.000@, t! i ! n 2- t!áng 4Ai D# t 10R nJm, 4An! ề ặ ạ ế ệ ờ ạ ấ
4Ai t1 c 1 4 n nga% 5!i Ng*n !$ng :!át !$n! 56 :!i # (c!o 9i t c=n 1. t!áng n a 56 :!i # n$% @áo ! n). ướ á ế ế ü ế ạ
!i ti n m t m#a 4 i 1 D 56 :!i #: ề ặ ạ ố ế
N TK 22.2: ợ ..300.000
B TK 111: ..300.000
-. Ng$% 22212 9án m t D c :!i # ct% c :! n F, cB giá g c 100.000.000@ + i giá 9án >..000.000@ h @ ng t! i %I# c # ộ ố ổ ế ổ á ố ớ o ờ á
9In m#a c!#% n 5!o n D ti n n$% +$o t$i 5!o n ti n g i c a ct% P @ DN t1 n ti n !$ng. !i ti n m t t!an! toán ể ả ố ề ả ề ử ủ ể ả ợ ề ề ặ
c!o ng i m/i gi i 50.000@. Sa# c!#% n n! ng t 4 9i # ,#% t (t ng ng t 4 + n gB:) gi m L# ng c=n -0R. ườ ớ ể ượ ỷ ệ ể ế ươ ứ ỷ ệ ố ả ố
S 8án c :!i #: ổ ế
N TK 331(P): ợ >..000.000
N TK ;35: ợ 2.000.000
B TK 221(F): 100.000.000
S !i :!< m/i gi i: ớ
N TK ;35: ợ 50.000
B TK 111: 50.000
S Sa# 5!i c!#% n n! ng t 4 + n gB: c=n -0R: ể ượ ỷ ệ ố
N TK 223(F): ợ -00.000.000
B TK: 221(F): -00.000.000
5. Ng$% 23212 ! n t!# n @ i + i 5!ác! !$ng 8 @A t1 , 5!ác! !$ng 8 @ ng! t!an! toán D n 100.000.000@ 9 ng 1 D c/ng ạ ợ ố ớ é ề ị ố ợ ằ ố
t1ái cB m n! giá 35.000.000@, t! i ! n 5 nJm, 4Ai D# t 10R nJm, 4An! 4Ai 1 4 n 5!i @áo ! n, c!o 9i t D c/ng t1ái n$% cB ệ ờ ạ ấ á ạ ế ố
!i # 4 c 3 nJm. DN @A @ ng E t!# ! i n t!Ko gi i :!á: t1In. ệ ự o o ợ ả
S K!ác! !$ng t!an! toán 9 ng c/ng t1ái: ằ
N TK 22.2: ợ 100.000.000
B TK 131(8): 100.000.000
;. Ng$% 25212 c!#% n 5!o n ->.000.000@ @ m#a 1 D t1ái :!i # (cB c!i t 5! #) "o ct% M :!át !$n! hm n! giá ể ả ể ố ế ế ấ ệ
50.000.000@, t! i ! n 5 nJm, t!an! toán 4Ai @ n! 56 Da# ; t!áng24 n; 4Ai D# t t1ái :!i # 10R2nJm. ờ ạ ị á ấ ế
N TK 22.2: ợ ->.000.000
B TK 112: ->.000.000
3. Ng$% 23212 c!i ti n m t m#a 1 D c/ng t1ái + i giá 2-.000.000@, c=n 3 nJm n a @áo ! n c/ng t1ái (9i t c/ng t1ái cB m n! ề ặ ố ớ ü ạ ế ệ
giá 20.000.000@, t! i ! n @ # t 5 nJm, 4Ai D# t 10R2 nJm; 4An! 4Ai 1 4 n 5!i @áo ! n). ờ ạ á ư ấ á ạ
N TK 22.2: ợ 2-.000.000
B TK 111: 2-.000.000
.. Ng$% 2.212 NP- c!#% n ti n 4Ai 20 t 56 :!i # (SDHK) t!áng n$% +$o TK TCNP. ể ề ờ ế
N TK 112: ợ 150.000 (1.000.000 b 20 b 0,35R)
B TK 515: 150.000 (1.000.000 b 20 b 0,35R)
>. Ng$% 30212 L# t !$ng !Ba giá + n 20.000.000@ 9án c! a t!# ti n c!o ct% K (c D 5in! "oan! @ ng 5i m Doát) + i giá ấ ố ư ề ơ ở o ể ớ
9án c! a t!# 2-.000.000@, t!# CTCT 10R. !o 9i t ct% K c# i nJm c=n t n 5!o 4/ !$ng n$%. ư ế ế ế ố o
S Doan! t!# 9án !$ng
N TK 131(K): 2;.-00.000 ợ
B TK 511: 2-.000.000
B TK 33311: 2.-00.000 (2-.000.000 b 10R)
SCiá + n !$ng 9án: ố
N TK ;32: ợ 20.000.000
B TK 15;: 20.000.000
10. Ng$% 30212 n! n c t c ; t!áng c# i nJm D ti n 5.000.000@ 9 ng c!#% n 5!o n "o c/ng t% c :! n F c!#% n @ n. ậ ổ ứ ố ố ề ằ ể ả ổ á ể ế
N TK 112: ợ 5.000.000
B TK 515: 5.000.000
Bài 1
Doan! ng!i : F ! c! toán t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 : (HVT: 1.000@) ệ ạ ế ươ ấ ừ
AF S " @ # t!áng 012N c a m t D t$i 5!o n m t Doan! ng!i : n! Da#: ố ư á ủ ộ ố ả ở ộ ệ ư
& TK 111 & Ti n m t ề ặ
& TK 112 & Ti n g i ng*n !$ng ề ử
& TK 152 & Ng#%In 4i # ,+ t 4i # ệ ậ ệ
!i ti t: ế S TK 152
S TK 152'
& TK 131 & '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ
& TK 15- & !i :!< D n L# t " "ang ả ấ ở
!i ti t: ế S TK 15-0
S TK 15-8
& TK 211 & TSH ! # !Gn! ü
& TK 21- & Pao m=n TSH ! # !Gn! ü
& TK 311 & Va% ng n ! n ắ ạ
& TK 331 & '! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ
& TK 333 & T!# +$ các 5!o n :! i n : N!$ n c ế ả ả ộ ướ
& TK -11 & Ng# n + n 5in! "oan! o ố
;.000
2.500
1.500
500
1..000
21.000
..500
5.200
2.000
3-.300
1..000
3.000
5.000
3.000
;0.000
BF ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 012N: ệ ụ ế
1. ?#a + t 4i # n! : 5!o t!Ko giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 4$ 15.000, t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán ti n c!o ậ ệ ậ ư ế ế ư ề
ng i 9án. !i :!< + n c!#% n + t 4i # + n! : 5!o 1.000, @A c!i 9 ng ti n m t. ườ ậ ể ậ ệ ề ậ ằ ề ặ
2. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t @ c!i :!<: 1.000. ề ử ề ậ ỹ ề ặ ể
3. Doan! ng!i : ng ti n m#a + t t c!ong i 9án 9 ng ti n m t: 2.000. ệ ứ ề ậ ư ườ ằ ề ặ
-. ?#a + t 4iI# ' n! : 5!o t!Ko giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 4$ 5.000, t!# CTCT 10R, c! a t1 ti n c!o ng i 9án ? ậ ậ ư ế ế ư ả ề ườ
5. ?#a má% mBc t!i t 9 D n L# t, giá m#a (c! a cB t!# CTCT): 20.000, t!# CTCT 10R, @A t1 9 ng ti n +a% "$i ! n ế ị ả ấ ư ế ế ả ằ ề ạ
ng*n !$ng.
;. F# t 5!o: ấ
a. V t 4i # : ậ ệ
& DOng D n L# t D n :! m 0: ả ấ ả ẩ ..000
& DOng D n L# t D n :! m 8: ả ấ ả ẩ -.000
9. V t 4i # ': ậ ệ
& DOng D n L# t D n :! m 0: ả ấ ả ẩ -.000
& DOng D n L# t D n :! m 8: ả ấ ả ẩ 2.500
3. T<n! 4 ng: ươ
& /ng n!*n D n L# t D n :! m 0: ả ấ ả ẩ ;.000
& /ng n!*n D n L# t D n :! m 8: ả ấ ả ẩ -.000
.. T<n! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 1>R D ti n 4 ng t<n! t1In ! c! toán +$o c!i :!<. ỷ ệ ố ề ươ ở ạ
>. T : ! : c!i :!< :!át Din! t i :!*n L ng D n L# t n! Da#: ậ ợ ạ ưở ả ấ ư
& V t 4i # :! L# t "Ong: ậ ệ ụ ấ 500
& N ng n!*n +iIn :!*n L ng: ươ ưở 2.000
& 8PFP, 8PMT, K'H (1>R t<n! +$o c!i :!<)
& K! # !ao TSH t i :!*n L ng: ấ ạ ưở ;00
& !i :!< 5!ác 9 ng ti n mJt: ằ ề 520
10. # i t!áng, 5 t c!#% n c!i :!< D n L# t +$ n! : 5!o D n :! m. 8i t: ố ế ể ả ấ ậ ả ẩ ế
& K t ,# D n L# t !o$n t!$n! 1.000 D n :! m 0, 500 D n :! m 8. ế ả ả ấ ả ẩ ả ẩ
& !i :!< D n L# t c!#ng :!*n 9 c!o t ng 4o i D n :! m t!Ko ti n 4 ng c/ng n!*n D n L# t. ả ấ ổ ừ ạ ả ẩ ề ươ ả ấ
& Ciá t1 D n :! m " "ang c# i 56: ị ả ẩ ở ố
S S n :! m 0: 5!/ng cB ả ẩ
S S n :! m 8: 300 D n :! m ả ẩ ả ẩ
& Ciá t1 :! 4i # t!# ! i n! : 5!o t D n :! m ! ng c a D n :! m 0 4$ -0, D n :! m 8 4$ ;0. ị ế ệ o ậ ừ ả ẩ o ủ ả ẩ ả ẩ
11. F# t 9án t1 c ti : 500 D n :! m 0, giá 9án (c! a cB t!# CTCT): -0.000@2D n :! m, t!# CTCT 10R, @A t!# @ ấ ự ế ả ẩ ư ế ả ẩ ế ủ
9 ng ti n g i ng*n !$ng. Ciá L# t 5!o t!Ko giá t!$n! t! c t . ằ ề ử ấ ự ế
12. F# t 200 D n :! m 8 g i 9án /ng t% K, giá 9án (c! a cB t!# CTCT): -5.000@2D n :! m, t!# CTCT 10R. Ciá ấ ả ẩ ử ư ế ả ẩ ế
L# t 5!o t!Ko giá t!$n! t! c t . ấ ự ế
13. K!ác! !$ng K t!/ng 9áo c! : n! n m#a 4/ !$ng t1In n! ng c! a t!an! toán tiIn. ấ ậ ư ư
1-. K!ác! !$ng ng t1 c ti n m#a !$ng c!o "oan! ng!i : 9 ng ti n m t: 5.000. ứ ướ ề ệ ằ ề ặ
15. !i :!< 9án !$ng :!át Din! t1ong 56 n! Da#: ư
& V t 4i # :! L# t "Ong: ậ ệ ụ ấ 300
& N ng n!*n +iIn :!*n L ng: ươ ưở 1.000
& 8PFP, 8PMT, K'H (1>R t<n! +$o c!i :!<)
& K! # !ao TSH t i :!*n L ng: ấ ạ ưở 500
& !i :!< 5!ác 9 ng ti n mJt: ằ ề 510
1;. !i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : :!át Din! t1ong 56 n! Da#: ả ệ ư
& V t 4i # :! L# t "Ong: ậ ệ ụ ấ 200
& N ng n!*n +iIn :!*n L ng: ươ ưở 2.000
& 8PFP, 8PMT, K'H (1>R t<n! +$o c!i :!<)
& K! # !ao TSH t i :!*n L ng: ấ ạ ưở ;00
& !i :!< 5!ác 9 ng ti n mJt: ằ ề 320
13. N : các 9)t toán 5 t c!#% n 4iIn ,#an +$ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! c# i 56. ậ ế ể ị ế ả ố
+,u c u: ầ
12 T<n! giá t!$n! t ng 4o i D n :! m. ừ ạ ả ẩ
22 N : @ n! 5!o n 5 toán +$ :! n án! tGn! !Gn! t1In +$o các t$i 5!o n cB 4iIn ,#an (!i ti t TK ậ ị ả ế ả ả ế
;21,;22,15-,155,;32,511,>11), Da# @B 1)t 1a D " c# i 56. ố ư ố
.
Bài :: T i m t "oan! ng!i : D n L# t !ai 4o i S' 0 ,8 cB các t$i 4i # + tGn! !Gn! D n L# t +$ tiI# t! D n :! m t1ong t!áng ạ ộ ệ ả ấ ạ ệ ề ả ấ ụ ả ẩ
12200> n! Da# : ư
T$i 4i # 7 ệ
1. F# t 5!o + t 4i # t1 giá ;.200.000 c!o các 9 :! n Da#: ấ ậ ệ ị ộ ậ
& S n L# t D n :! m 0 : 3.500.000 ả ấ ả ẩ
& S n L# t S n :! m 8 : 2.200.000 ả ấ ả ẩ
& '! c + :!*n L ng D n L# t : 300.000 ụ ụ ở ưở ả ấ
& 8 :! n 9án !$ng : 100.000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : : 100.000 ộ ậ ả ệ
2. Ti n 4 ng :! i t1 : 1.500.000 , t<n! c!o các 9 :!*n Da# : ề ươ ả ả ộ
& /ng n!*n D n L# t D n :! m 0 : ;00.000 ả ấ ả ẩ
& /ng n!*n D n L# t D n :! m 8 : -00.000 ả ấ ả ẩ
& '! c + :!*n L ng D n L# t : 200.000 ụ ụ ở ưở ả ấ
& 8 :! n 9án !$ng : 100.000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : : 200.000 ộ ậ ả ệ
3. ác 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng t<n! +$o c!i :!< t!Ko ,#% @ n! 1>R ả ươ ị
-. K! # !ao t$i D n c @ n! : 1..00.000 ấ ả ố ị
& '!*n L ng D n L# t : 1.000.000 ưở ả ấ
& 8 :! n 9án !$ng : 300.000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 46 "oan! ng!i :: 500.000 ộ ậ ả ệ
5. Ti n @i n :! i t1 : .00.000 ề ệ ả ả
& S n L# t D n :! m : -;2.000 ả ấ ả ẩ
& 8 :! n 9án !$ng : 13..000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : : 200.000 ộ ậ ả ệ
;.!i 5!ác t1 9 ng ti n m t : 500.000 ả ằ ề ặ
& 8 :! n 9án !$ng : 200.000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : : 300.000 ộ ậ ả ệ
T$i 4i # 77 ệ
& S @ n + S' !o$n t!$n! n! : 5!o t1ong t!áng: S'0 >00, S'8 -50 ố ơ ị ậ
& Ciá t1 S' " "ang @ # t!áng c a S' 0: 1.0.000@, S'8 : 200.000@ ị ở á ủ
& Ciá t1 S' " "ang c# i t!áng c a S' 0 : 1;-.000@, S'8 : 23;.000@ ị ở ố ủ
& !i :!< SF :!*n 9 t!Ko t 4 + i ti n 4 ng n!*n c/ng t1 c ti : ổ ỷ ệ ớ ề ươ ự ế
& '! 4i # t!# ! i @ c t1ong ,#á t1Gn! SF @ c n! : 5!o cB giá t1 50.000(t1ong @B t D n L# t S'0: 30.000, ế ệ o ượ ượ ậ ị ừ ả ấ
S'8 : 20.000)
T$i 4i # 777 ệ
F# t 5!o ;00 S'0 +$ -00 S'8 @ 9án t1 c ti : c!o 5!ác! !$ng. S n :! m L# t 5!o @ c t<n! giá t!Ko '' n! : t1 c L# t ấ ể ự ế ả ẩ ấ ượ ậ ướ ấ
t1 c. !o 9i t D n :! m t n 5!o @ # t!áng: ướ ế ả ẩ o á
& S'0 : 100 @ n + , @ n giá : 5.500@2S' ơ ị ơ
& S'8 : 50 @ n + , @ n giá : 3..00@2S' ơ ị ơ
Ng G m#a t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng, @ n giá 9án S'0 : ..;00@, @ n giá S'8 : 12.000@. T!# D# t t!# CTCT 10R ươ ả ằ ề ử ơ ơ ế ấ ế
MI# c # : á
1 H n! 5!o n các ng!i : + :!át Din! t1ong 56. ị ả ệ ụ
2.H n! 5!o n Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! +$ 5 t c!#% n 4 i n!# n t1ong 56. ị ả ị ế ả ế ể ợ ậ
3.'! n án! +$o D @ c! T các ng!i : + 4iIn ,#an @ n Lác @ n! KYKD ẩ ơ o ü ệ ụ ế ị
Bài #: T i m t DN cB D 4i # @ # 56 c a các t$i 5!o n @ c 5 toán t : ! : n! Da# ( HVT : @ ng) ạ ộ ố ệ á ủ ả ượ ế ậ ợ ư o
& '! i t1 c!o ng i 9án 300.000.000 @ ả ả ườ
& Y# " :!=ng :! i t1 20.000.000 @ ỹ ự ả ả
& '! i t!# 5!ác! !$ng 200.000.000@ ả
& !i :!< t1 t1 c 50.000.000@ ả ướ
& '! i t1 5!ác 100.000.000@ ả ả
& NVN (50.000 5g) 200.000.000@
& '! i t!# 5!ác 1>.000.000@ ả
& Y# " :!=ng t1 c : m t +i c 4$m 10.000.000@ ỹ ự ợ ấ ấ ệ
& T m ng 1.000.000@ ạ ứ
& Va% ng n ! n 200.000.000@ ắ ạ
& Ti n g i ng*n !$ng 200.000.000@ ề ử
& Ng# n + n 5in! "oan! 1.-00.000.000@ o ố
& TSH 1.;00.000.000@
& Pao m=n TSH -00.000.000@
& T!# t!# n! : !oAn 4 i :! i t1 50.000.000@ ế ậ ạ ả ả
& D ;0.000.000@
& Ti n m t 150.000.000 @ ề ặ
& T1ong 56 cB các ng!i : + :!át Din! 4iIn ,#an @ n !o t @ ng D n L# t 5in! "oan! c a "oan! ng!i : n! Da# ệ ụ ế ạ ộ ả ấ ủ ệ ư
1. N! : 5!o m t D, giá m#a g!i t1In !Ba @ n cB TCTCT 10R 4$ 11.000.000@, c! a t!an! toán c!o KP. D n$% D ậ ộ ơ ư ử
" ng 9 :! n SF S' +$ t!# c 4o i :!*n 9 2 4 n. !i :!< + n c!#% n 4$ 2.100.000@, g m 5R t!# CTCT, "oan! ụ ở ộ ậ ộ ạ ổ á ậ ể o ế
ng!i : c!i ! c!o 9In 9án 9 ng ti n m t ệ ộ ằ ề ặ
2. T!an! 4E m t TSH D " ng 9 :! n D n L# t ng#%In giá 300.000.000@, t! i gian D " ng ! # <c! 4$ 5 nJm, @A 5! # ộ ử ụ ở ộ ậ ả ấ ờ ử ụ ü ấ
!ao ! t. T1<c! 5! # !ao TSH 56 n$% 9i t 1 ng m c 5! # !ao 56 t1 c 4$ 25.000.000@ +$ t t c TSH @ # D " ng ế ấ ế ằ ứ ấ ướ ấ ả ề ử ụ ở
9 :! n D n L# t ộ ậ ả ấ
3. Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 4$ -0.000.000@, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ ề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở
10.000.000@
-. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! ỷ ệ ị
5. N! : 5!o 10.0005g NVN @ n giá -.2>0 @25g, g m TCTCT 10 R c! a t!an! toán c!o ng i 9án. !i :!< + n c!#% n ậ ơ o ư ườ ậ ể
1.050.000@, g m 5R TCTCT t!an! toán 9 ng ti n m t o ằ ề ặ
;. F# t 5!o 5.0005g NVN @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, 1.000 5g "Ong 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng. Doan! ng!i : ấ ể ự ế ả ấ ả ẩ ở ộ ậ ả ưở ệ
á: " ng :! ng :!á: L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: 9Gn! ,#*n gia ,#% n 4iIn !o$n ụ ươ ấ ươ ấ ươ ề
3. F# t 5!o D ng!i : + D 1. '!*n 9 D @A L# t 56 t1 c, m i 56 :!*n 9 5.000.000@ ấ ở ệ ụ ố ổ ấ ở ướ ó ổ
.. K t c!#% n c!i :!< NVNTT 4$ 20.000.000@, c!i :!< n!*n c/ng t1 c ti : 4$ -3.;00.000@, c!i :!< SF 4$ -5.>00.000@ +$o ế ể ự ế
c!i :!< D n L# t " "ang @ Lác @ n! t!$n! :! m ả ấ ở ể ị ẩ
>. # i 56, 5 t c!#% n t!$n! :! m n! : 5!o 113.500.000@ ố ế ể ẩ ậ
10. T m ng 50R ti n 4 ng 9 ng ti n m t c!o ng i 4ao @ ng ạ ứ ề ươ ằ ề ặ ườ ộ
11. K! # t1 +$o ti n 4 ng các 5!o n 9 i t! ng 4$ 1.000.000@ 5!o n t m ng c! a !o$n t1 4$ 1.000.000@, ấ ừ ề ươ ả o ườ ả ạ ứ ư ả
12. T!an! toán 4 ng @ t 2 c!o ng i 4ao @ ng 9 ng ti n m t ươ ợ ườ ộ ằ ề ặ
MI# c #: H n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ n t$i 5!o n các ng!i : + :!át Din! á ị ả ả ơ o ả ệ ụ
Bài %
T i 1 t "oanh nghi p chu0*n /6GD /4 . n p thu TT th<o ph ng pháp 2h u t( thu > h ch toán hàng t n 2ho ạ ộ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế ạ ồ
th<o pp 2* 5!ai t! ng L#%In, L# t 5!o t!Ko :: n! : t1 c L# t t1 c. T1ong 56 cB các D 4i # @ c 5 toán g!i n! n n! ườ ấ ậ ướ ấ ướ ố ệ ượ ế ậ ư
Da#:
1. N! : 5!o 10.000 5g NVN @ n giá .0.000@25g, TCTCT 10 R, c! a t!an! toán c!o 5!ác! !$ng. !i :!< + n c!#% n, ậ ơ ư ậ ể
9 c " 4/ !$ng 4$ 2.100.000, g m TCTCT 5R, DN t!an! toán ! c!o ng i 9án 9 ng ti n m t. ? t t# n Da#, DN c!#% n ố õ o ộ ườ ằ ề ặ ộ á ể
5!o n t!an! toán c!o 5!ác! !$ng Da# 5!i t1 @i 5!o n t!an! toán ! ti n + n c!#% n +$ 9 c " . ả ừ ả ộ ề ậ ể ố õ
2. N! : 5!o 2.0005g + t 4i # :! , @ n giá -1.000@25g, TCTCT 10 R, t!an! toán c!o ng i 9án 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ậ ậ ệ ụ ơ ườ ằ ề ử
' + n c!#% n 2.100.000@, t1ong @B g m 5RTCTCT, "oan! ng!i : t!an! toán 9 ng ti n m t ậ ể o ệ ằ ề ặ
3. F# t 5!o 1.500 5g NVN "Ong t1 c ti : SFS' 0 ấ ự ế
-. F# t 5!o 230 KC + t 4i # :! , t1ong @B "Ong t1 c ti : SFS' 0 4$ 1505g, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 50 5g, 9 :! n ấ ậ ệ ụ ự ế ộ ậ ả ưở ộ ậ
9án !$ng 4$ 20 5g, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 10 5g ộ ậ ả ệ
5. F# t 5!o D 4o i :!*n 9 2 4 n "Ong c!o :!*n L ng t1 giá 2.000.000@ ấ ạ ổ á ưở ị
t<n! 1a ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t 4$ 300.000.000@, 9 :!*n ,# n 4E :!*n L ng 4$ ề ươ ả ả ự ế ả ấ ộ ả ưở
10.000.000@, 9 :! n 9án !$ng 50.000.000@ +$ 9 :! n ,# n 4E DN 4$ :100.000.000@ ộ ậ ộ ậ ả
T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t<n! +$o c!i :!< 1>R, t1 +$o 4 ng n!*n c/ng ;R ừ ươ
;. K! # !ao TSH t1ong 56 25.000.000@ t<n! c!o 9 :! n D n L# t 4$ 1..000.000@, 9 :! n 9án !$ng 4$ 3.000.000@, ấ ộ ậ ả ấ ộ ậ
3. 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ -.000.000 @ ộ ậ ả ệ
.. Hi n, n c, @i n t!o i :! i t1 t!Ko !Ba @ n 4$ --.000.000@, t1ong @B TCTCT 10 R, D " ng c!o 9 :! n ệ ướ ệ ạ ả ả ơ ử ụ ộ ậ
SF 4$ 20.000.000@, 9 :! n 9án !$ng 4$ 10.000.000@, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 10.000.000@ ộ ậ ộ ậ ả ệ
>. T1ong 56 D n L# t !o$n t!$n! 2.000 D: 0 n! : 5!o. ' D n L# t " "ang @ # 56 -0.000.000@, D 4 ng D n :! m ả ấ ậ ả ấ ở á ố ượ ả ẩ
" "ang c# i 56 4$ 200 S'.8i t 1 ng DN @án! giá S'DD t!Ko ' NVN ở ố ế ằ
10. 8áo ! ng m t D t1 giá 9an @ # 4$ 3.000.000@, 9i t 1 ng D n$% D " ng 9 :! n 9án !$ng, :! 4i # o ộ ị á ế ằ ử ụ ở ộ ậ ế ệ
9án t!#
9 ng ti n m t 4$ 500.000@ ằ ề ặ
11. F# t 5!o 1.000 D: @i tiI# t! t1 c ti :, giá 9án @ n + 120.000@, TCTCT 10R,5!ác! !$ng t!an! toán 20 R ấ ụ ự ế ơ ị
9 ng ti n m t, :! n c=n 4 i t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n ằ ề ặ á ạ ằ ể ả
MI# c #: H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! +$ t<n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56 á ị ả ệ ụ ế ế ả
BÀI -
T i m t DN SFKD cB các ng!i : + :!át Din! 4iIn ,#an @ n tGn! !Gn! SFKD t1ong 56 n! Da#: ạ ộ ệ ụ ế ư
T$i 4i # 7: V t 4i # t n 5!o @ # t!áng: ệ ậ ệ o á
& NVN: 2.0005g, @ n giá n! : 5!o 4$ 2.000@25g ơ ậ
& VN' : 1.0005g, @ n giá 4$ 1.000@25g ơ
& T1 giá S' " "ang @ # 56 : 1.200.000@ ị ở á
& T' t n 5!o @ # 56 : 200 S' (@ n giá 3..000@2D:) o á ơ
T$i 4i # 77: TGn! !Gn! n! : L# t + t t t1ong 56: ệ ậ ấ ậ ư
1. N! : 5!o 3.0005g NN giá m#a 1.>00@25g, TCTCT 10R, c! a t!an! toán c!o ng i 9án, c!i :!< + n c!#% n 4$ ậ ư ườ ậ ể
330.000@, t1ong @B TCTCT 10 R, @A t!an! toán 9 ng ti n m t ằ ề ặ
2. N! : 5!o 1.0005g VN :! giá m#a >50@25g, TCTCT 10 R, t!an! toán 9 ng TCNP, c!i :!< + n c!#% n 55.000@, t1ong ậ ụ ằ ậ ể
@B TCTCT 10R, @A t!an! toán 9 ng ti n m t ằ ề ặ
3. F# t 5!o 3.0005g NVN D " ng 9 :! n SFS'. F# t 5!o 3005g VN :! , t1ong @B D " ng SFS' ;005g, D c=n 4 i ấ ử ụ ở ộ ậ ấ ụ ử ụ ố ạ
D " ng 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng D n L# t ử ụ ở ộ ậ ả ưở ả ấ
T$i 4i # 777: T$i 4i # 9 D#ng: ệ ệ ổ
1. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o 8NV t1 c ti : D n L# t S' 4$ ..000.000@, ,# n 4E :!*n L ng 1.000.000@, 9 :! n ề ươ ả ự ế ả ấ ả ưở ộ ậ
9án !$ng -.000.000@, 9 :! n YNDN 4$ 2.000.000@ ộ ậ
2. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! @ t<n! +$o các @ i t ng c!i :!< cB 4iIn ,#an 5 c :! n t1 ỷ ệ ị ể ố ượ ể ả á ừ
8PFP,8PMT c a 8NV ủ
3. T1<c! 5! # !ao TSH D " ng :!*n L ng SF: 20.500.000@, 9 :! n 9án !$ng --0.000@, 9 :! n YNDN : 320.000@ ấ ử ụ ở ưở ộ ậ ộ ậ
-. T1ong t!áng n! : 5!o 1.000T'. !i :!< SF DDK 4$ 1.200.000@. 8i t 1 ng "oan! ng!i : á: " ng '' @án! giá S'DD ậ ế ằ ệ ụ
t!Ko NVN. F# t 5!o t!Ko '' 9Gn! ,#*n gia ,#% n ấ ề
5. 8 :! n 9án !$ng 9áo ! ng m t D t!# c 4o i :!*n 9 ; 4 n, t1 giá L# t 5!o 9an @ # 4$ ;.000.000@, :! 4i # ! i ộ ậ o ộ ộ ạ ổ á ị ấ á ế ệ o
9án t!# 9 ng ti n m t 4$ 200.000@ ằ ề ặ
;. !i 5!ác 9 ng ti n m t 4$ >0.000@ 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng, 9 :! n 9án !$ng ;00.000@, 9 :! n YNDN 4$ ằ ề ặ ở ộ ậ ả ưở ộ ậ ộ ậ
500.000@
3. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 50.000.000@ ề ử ề ậ ỹ ề ặ
.. F# t 5!o @i tiI# t! .00 S', @ n giá 50.000@2S', TCTCT 10R, 5!ác! !$ng t!an! toán 50R 9 ng TCNP, 50R 9 ng ti n ấ ụ ơ ằ ằ ề
m t ặ
MI# c # : á
1. H n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n I ả ả ơ o ả
2. T<n! @ n giá NVN +$ NVN :! n! : 5!o ơ ụ ậ
3. T<n! giá t!$n! S'
-. T<n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56 ế ả
BÀI $
T i DN D n L# t t! ng m i T!an! P$ cB các D 4i # 4iIn ,#an @ n ,#á t1Gn! D n L# t @ c 5 toán g!i n! n n! Da#: ạ ả ấ ươ ạ ố ệ ế ả ấ ượ ế ậ ư
S " @ # 56 c a TK 15- : 10.000.000@ ố ư á ủ
T1ong 56, t i DN, cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! n! Da#: ạ ệ ụ ế ư
1. ?#a NVN n! : 5!o c! a t1 ti n c!o ng i 9án, giá c! a cB t!# 4$ 300.000.000, TCTCT 10R, ' + n c!#% n NVN ậ ư ả ề ườ ư ế ậ ể
+ n! : 5!o c! a t!# 4$ 500.000@, @A t1 9 ng ti n m t, 5!o n gi m giá @ c ! ng 2R t1In giá m#a c! a t!# ề ậ ư ế ả ằ ề ặ ả ả ượ ưở ư ế
2. F# t 5!o NVN D " ng c!o các 9 :! n t1 c ti : D n L# t 4$ 150.000.000@, 9 :! n :! c + D n L# t 4$ 20.000.000@, ấ ử ụ ộ ậ ự ế ả ấ ộ ậ ụ ụ ả ấ
9 :! n 9án !$ng 4$ 5.000.000@, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 3.000.000@ ộ ậ ộ ậ ả ệ
3. T<n! 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t 4$ .0.000.000@, n!*n +iIn ,# n 4E :!*n L ng 4$ 10.000.000@, 9 ươ ả ả ự ế ả ấ ả ưở ộ
:! n 9án !$ng 4$ 5.000.000@, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 30.000.000@ ậ ộ ậ ả ệ
-. t1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! t<n! +$o c!i :!< 4iIn ,#an 5 c :! n t1 4 ng ỷ ệ ị ể ả á ừ ươ
5. F# t 5!o D 4o i :!*n 9 1 4 n D " ng các 9 :! n D n L# t 4$ 1.300.000@, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : ấ ạ ổ á ử ụ ở ộ ậ ả ấ ộ ậ ả ệ
2.000.000@, 9 :! n 9án !$ng 4$ 3.000.000@ ộ ậ
;. N! n @ c !Ba @ n ti n @i n, ti n n c :!át Din! các 9 :! n D n L# t 4$ 5.000.000@, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : ậ ượ ơ ề ệ ề ướ ở ộ ậ ả ấ ộ ậ ả ệ
4$ 1.000.000@, 9 :! n 9án !$ng 4$ 2.000.000@ ộ ậ
3. T1ong 56, 9 :! n SF @A !o$n t!$n! +$ n! : 5!o 10.000S' 0. Ciá t1 S'DD c# i 56 4$ 2.-00.000@, DN @án! giá S'DD ộ ậ ậ ị ố
t!Ko c!i :!< NVN
.. F# t 5!o .00 S' @i tiI# t! t1 c ti :, @ n giá 9án 4$ 50.000@2D:, TCTCT 10R, 5!ác! !$ng c! a t!an! toán ấ ụ ự ế ơ ư
>. N! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng "o 5!ác! !$ng t!an! toán 4/ !$ng ng!i : + . ậ ượ ấ ủ ở ệ ụ
10. F# t 5!o 100 D: g i @i 9án, giá 9án 9ao g m 10 RTCTCT 4$ ;1.500@ ấ ử o
MI# c #: T<n! toán @ n! 5!o n +$ :! n án! các ng!i : + 5in! t :!át Din! +$o các t$i 5!o n cB 4iIn ,#an. T<n! giá t!$n! S' á ị ả ả ệ ụ ế ả
n! : 5!o t1ong 56. 8i t 1 ng "oan! ng!i : ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :: 5i m 5I t! ng L#%In +$ n : TCTCT t!Ko :: ậ ế ằ ệ ạ o ể ườ ộ
5! # t1 t!# ấ ừ ế
BÀI 5
T i DN D n L# t +$ t! ng m i T!an! P$ cB các D 4i # 4iIn ,#an @ n ,#a t1Gn! D n L# t @ c 5 toán g!i n! n n! Da#: ạ ả ấ ươ ạ ố ệ ế ả ấ ượ ế ậ ư
S " @ # 56 c a TK 15- : -.000.000 ố ư á ủ
T1ong 56, t i DN cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! n! Da#: ạ ệ ụ ế ư
1. F# t 5!o 50.000.000@ + t 4i # D " ng c!o: ấ ậ ệ ử ụ
h T1 c ti : D n L# t S' : -2.000.000@ ự ế ả ấ
h '! c + :!*n L ng D n L# t : -.000.000@ ụ ụ ở ưở ả ấ
h 8 :! n 9án !$ng : 1.500.000@ ộ ậ
h 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : : 2.500.000@ ộ ậ ả ệ
2. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o NV 4$ 1;.000.000@ t1ong @B: ề ươ ả
h /ng n!*n t1 c ti : D n L# t : >.000.000@ ự ế ả ấ
h N!*n +iIn :!*n L ng : 2.000.000@ ưở
& N!*n +iIn 9án !$ng 2.000.000@
h N!*n +iIn ,# n 4E "oan! ng!i : ; 3.000.000@ ả ệ
3. T1<c! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! @ t<n! +$o c!i :!< cB 4iIn ,#an, 5 c :! n t1 +$o 4 ng ỷ ệ ị ể ể ả á ừ ươ
-. 8 :! n D n L# t 9áo ! ng m t D cB giá L# t 5!o 9an @ # 4$ 3.000.000@, D t!# c 4o i :!*n 9 3 4 n ộ ậ ả ấ o ộ ấ á ộ ạ ổ á
5. K! # !ao TSH 4$ 10.000.000@ :!*n 9 c!o : ấ ổ
h :!*n L ng D n L# t : ;.000.000@ ưở ả ấ
h 8 :! n 9án !$ng : 1.500.000@ ộ ậ
h 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : : 2.500.000 ộ ậ ả ệ
;. !i :!< 5!ác :!át Din! c! a t1 c!o n!$ c#ng c : cB giá t1 t!Ko !Ba @ n 4$ 13.;00.000@, TCTCT 10R :!*n 9 c!o 9 :! n 9án ư ả ấ ị ơ ổ ộ ậ
!$ng 4$ 10.000.000@, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ ;.000.000@ ộ ậ ả ệ
3. T1ong 56 D n L# t !o$n t!$n! 2.000S', @A n! : 5!o t!$n! :! m. !o 9i t c!i :!< SFDD c# i t!áng 4$ 3.200.000@ ả ấ ậ ẩ ế ố
.. F# t 5!o 500S' 9án t1 c ti : c!o 5!ác! !$ng giá 9án c! a TCTCT 4$ -0.000@2D:, TCTCT10R, 5!ác! !$ng c! a t!an! toán ấ ự ế ư ư
>. F# t 5!o 200 S' g i @i 9án giá 9án c! a TCTCT 10R 4$ 3..000@2D:. ? i ng$% Da#, 5!ác! !$ng t!/ng 9áo @ ng E m#a 4/ ấ ử ư ườ o
!$ng 200 S' n$%, +$ @A t!an! toán c!o DN 9 ng c!#% n 5!o n ằ ể ả
10. F# t 5!o 300 S' 9án t1 c ti : c!o 5!ác! !$ng, giá 9án 3-.000@2D: 5!ác! !$ng t!an! toán 9 ng ti n m t c!o DN ấ ự ế ằ ề ặ
MI# c # : 1. H n! 5!o n +$ :! n án! các ng!i : + 5in! t :!át Din! +$o D @ t$i 5!o n á ị ả ả ệ ụ ế ơ o ả
2. T<n! giá t!$n! D n :! m n! : 5!o t1ong 56 ả ẩ ậ
3. T<n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56 ế ả
Bài J:
T i 1 "oan! ng!i : cB các t$i 4i # 4iIn ,#an @ n !o t @ ng t1ong 56 @ c 5 toán g!i n! n n! Da#: ạ ệ ệ ế ạ ộ ượ ế ậ ư
T0i 7i u 1: ệ S " @ # 56 c a m t D t$i 5!o n ố ư á ủ ộ ố ả
& T$i 5!o n 152: ;.000 5g, @ n giá 4$ 5.000 @ ng2 5g. ả ơ o
& T$i 5!o n 155: 2.000 D n :! m, @ n giá 4$ >0.000 @ ng2 D n :! m. ả ả ẩ ơ o ả ẩ
& T$i 5!o n 153: 200 D n :! m, @ n giá 4$ 3.000 @ ng2 D n :! m. ả ả ẩ ơ o ả ẩ
ác t$i 5!o n 5!ác cB D " @ # 56 4$ FFF ả ố ư á
T0i 7i u 8: ệ ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong 56 ệ ụ ế
1) ?#a c! # ng#%In + t 4i # n! : 5!o ;.000 5g ng#%In + t 4i #, @ n giá ;.200 @ ng2 5g, t!# CTCT 10R. !i :!< ị ậ ệ ậ ậ ệ ơ o ế
+ n c!#% n 4$ ;;0.000 @ ng, g m 10R t!# CTCT t!an! toán 9 ng ti n m t. ậ ể o o ế ằ ề ặ
2) Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 4$ 30.000.000 @ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n ề ươ ả ả ự ế ả ấ ả ẩ o ở ộ ậ ả
L ng 4$ 10.000.000 @ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ 2;.000.000 @ ng, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 15.000.000 ưở o ộ ậ o ở ộ ậ ả ệ
@ ng. o
3) T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n!, 5 c :! n t1 4 ng. ỷ ệ ị ể ả á ừ ươ
-) F# t 5!o m t c/ng c " ng c t!#/c 4o i :!*n 9 3 4 n, t1 giá 9an @ # 4$ -.500.000 @ ng, @ c D " ng 9 ấ ộ ụ ụ ụ ạ ổ á ị á o ượ ử ụ ở ộ
:! n 9án !$ng. ậ
5) F# t 5!o 3.000 5g ng#%In + t 4i # @ t1 c ti : D n L# t D n :! m, ;00 5g c!o 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng, 100 ấ ậ ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ộ ậ ả ưở
5g c!o 9 :! n 9án !$ng. ộ ậ
;) T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! 9 :! n D$n L# t 4$ -.000.000 @ ng, 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 3.000.000 ấ ả ố ị ở ộ ậ ấ o ộ ậ ả ưở
@ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ 5.000.000 @ ng +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 3.000.000 @ ng, o ộ ậ o ộ ậ ả ệ o
3) ác c!i :!< :!át Din! t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko !oá @ n g m 10R t!# CTCT 4$ 1>..00.000 @ ng, :!*n 9 ằ ề ặ ơ o ế o ổ
c!o 9 :! n D n L# t 4$ ..000.000 @ ng, 9 :! n 9án !$ng 4$ ;.000.000 @ ng, +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : ộ ậ ả ấ o ộ ậ o ộ ậ ả ệ
4$ -.000.000 @ ng. o
.) K!ác! !$ng t!/ng 9áo @A c! : n! n m#a 4/ !$ng g i @i 9án 56 t1 c, giá 9án 15.000 @ ng c! a t!# CTCT, t!# ấ ậ ở ướ o ư ế ế
D# t CTCT 10R. ấ
>) N! : 5!o 1.000 t!$n! :! m, c!i :!< D n L# t " "ang @ # 56 4$ 5..00.000 @ ng, t1 giá D n :! m " "ang c# i 56 ậ ẩ ả ấ ở á o ị ả ẩ ở ố
-.500.000 , "oan! ng!i : @án! giá D n :! m " "ang t!Ko c!i :!< ng#%In + t 4i # t1 c ti :. ệ ả ẩ ở ậ ệ ự ế
10) F# t 5!o 2.500 t!$n! :! m @i tiI# t! , giá 9án 130.000 @ ng,c! a t!# CTCT. t!# CTCT 10R, t!an! toán 9 ng ấ ẩ ụ o ư ế ế ằ
c!#% n 5!o n. ể ả
)*u c u: ầ
$ H n! 5!o n +a :!an an! +ao tai 5!oan c! T các ng!i : + 5in! t t1In. ị ả ü ệ ụ ế
&Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56. ị ế ả
8i t 1 ng "oan! ng!i : !ac! toan !ang t/n 5!o t!Ko :! ng :!a: 5I 5!ai t! ng L#%In, tin! gia L# t 5!o t!Ko :! ng ế ằ ệ ươ ườ ấ ươ
:!á: t!Ko n! : t1 c L# t t1 c. !i :!i t!#I t!# n!*: "oan! ng!iI: !iIn !an! +a !i :!i t!#I t!# n!*: "oan! ng!iI: !oan 4ai, ậ ướ ấ ướ
!oan 4ai 9Jng 0.T!#I CTCT a: "#ng :! ng :!a: 5!*# t1 ươ ừ
BÀI 9
T i 11 DN D n L# t 2 4o i D: 0, 8. S " @ # t!áng 32n c a 1 D TK n! Da#: ạ ả ấ ạ ố ư á ủ ố ư
S TK 152 (VN): ;-.000.000@ (SN: -.0005g)
S TK 152 (VN'): 3;.-00.00@ (SN: 2..005g).
S TK15- : -..000.000@, t1ong @B
• TK 15-0: 2;.000.000@
• TK 15-8: 22.000.000@
ác TK 5!ác cB D " @ # t!áng gi @ n!. ố ư á ả ị
T1ong t!áng 32n :!át Din! các ng!i : + 5in! t n! Da#: ệ ụ ế ư
1. N! : 5!o 2.;005g VN +$ 1..005g VN'. Ciá m#a c! a t!# CTCT 4 n 4 t 4$ 15.;00 @25g VN, 12.000 @25g VN', t!# ậ ư ế á ượ ế
D# t t!# CTCT 4$ 10R. DN c! a t1 ti n c!o ng i 9án. ' + n c!#% n t1 9 ng ti n m t c!o ng i + n c!#% n, giá ấ ế ư ả ề ườ ậ ể ả ằ ề ặ ườ ậ ể
c c c! a t!# 4$ 1.>20.000@, t!# CTCT >;.000 @. DN @A :!*n 9 c!i :!< + n c!#% n c!o VN 4$ 1.0-0.000 @, VN' ướ ư ế ế ổ ậ ể
..0.000 @
2. F# t 5!o + t t : ấ ậ ư

No i c!i :!< ạ V t 4i # c!<n! (5g) ậ ệ V t 4i # :! (5g) ậ ệ ụ
H i t ng c! # c!i :!< ố ượ ị
S n L# t D: 0 ả ấ 1.500 1..00
S n L# t D: 8 ả ấ 1.500 2.200
'! c + +$ ,# n 4E 'F ụ ụ ả 200
Po t @ ng 9án !$ng ạ ộ 100
Y# n 4E "oan! ng!i : ả ệ 100
3. T1<c! 5! # !ao TSH t<n! +$o c!i :!< c a t!áng 32n ấ ủ
S TSH :! c + :!*n L ng, NC 4$ -0.000.000 @, 9i t 1 ng t 4 5! # !ao nJm 4$ 12R. ụ ụ ở ưở ế ằ ỷ ệ ấ
S N!$ 5!o +$ :! ng ti n + n t i :! c + c!o !o t @ ng 9án !$ng, NC 4$ ;0.000.000 @, t 4 5! # !ao nJm 4$ 15R. ươ ệ ậ ả ụ ụ ạ ộ ỷ ệ ấ
S TSH 5!ác "Ong c!o ,# n 4E DN, NC 4$ -..000.000 @, t 4 5! # !ao nJm 4$ 1-R. ả ỷ ệ ấ
-. Ti n 4 ng :! i t1 NV t<n! +$o c!i :!<: ề ươ ả ả
S Ti n 4 ng c a c/ng n!*n SF D: 0: 2;.000.000 @. ề ươ ủ
S Ti n 4 ng c a c/ng n!*n SF D: 8: 1-.000.000 @. ề ươ ủ
S Ti n 4 ng c a c/ng n!*n ,# n 4E 'F: 12.000.000 @. ề ươ ủ ả
S Ti n 4 ong n*!n +iIn 9án !$ng: 1>.000.000 @. ề ư
S Ti n 4 ng n!*n +iIn ,# n 4E DN: 1..000.000 @. ề ươ ả
5. T1<c! ti n 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! +$o ' SFKD. ề ỷ ệ ị
;. !i :!< @i n t1 9 ng ti n m t "Ong +$o +i c D n L# t +$ ,# n 4E D n L# t t i :!*n L ng 4$ 2.3;0.000 @. ệ ả ằ ề ặ ệ ả ấ ả ả ấ ạ ưở
3. V t t "Ong t1ong D n L# t D: 0 D " ng 5!/ng ! t n! : 4 i 5!o ng#%In 4i # c!<n! 4$ 2.0-0.000 @. ậ ư ả ấ ử ụ ế ậ ạ ệ
.. 8áo cáo 5 t ,# D n L)*t n !: 5!o 3.250 D: 0, ;.000 D: 8. !i :!< SFDD c a D: 0 4$ 25.>-0.000 @, D: 8 4$ 3..20.000 @. ế ả ả ạ ủ
>. F# t 9án t i 5!o ;.000 D n :! m 0; 5.500 D n :! m 8 + i giá 9án m t D n :! m,c! a t!# CTCT 4 n 4 t 4$ -2.000 ấ ạ ả ẩ ả ẩ ớ ộ ả ẩ ư ế á ượ
@;-5.000 @; t!# D# t t!# CTCT 4$ 10R. Ng*n !$ng @A 9áo cB. ế ấ ế

+,u c u: ầ
& H n! 5!o n +$ :! n án! +$o t$i 5!o n c! T ị ả ả ả ü
& Fác @ n! giá t!$n! @ n + D: 0, 8. ị ơ ị
& Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong t!áng.8i t 1 ng t!# D# t t!# TNDN 25R ị ế ả ế ằ ế ấ ế
T$i 4i # 9 D#ng: ệ ổ
• DN ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In,t<n! giá !$ng L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: ạ o ươ ườ ấ ươ
9Gn! ,#*n gia ,#% n m t 4 n c# i 56. ề ộ á ố
• '!*n 9 c!i :!< SF t!Ko ti n 4 ng NSF. ổ ề ươ
BÀI 1& T i 1 DN s n 9u t> t(ong tháng 10/,00B> có t-nh h-nh nh sau (ĐVT: 13000 đ) ạ ả ấ ư
I. S d đ u tháng c a 1 tài 2h* n ố ư ầ ủ ả
S /ng c , " ng c : ụ ụ ụ >0.000
S Ng#%In + t 4i #: ậ ệ 30 t n, @ n giá ;0.0002t n ấ ơ ấ
S T!$n! :! m 0: ẩ 150 @ n + , @ n giá >002@ n + ơ ị ơ ơ ị
S T!$n! :! m 8: ẩ -50 @ n + , @ n giá .002@ n + ơ ị ơ ơ ị
S TSH PP: 1.0.000, t1ong @B "Ong c!o
• '+ V Y# n 4E SF: >0.000 ụ ả
• 8 :! n 9án !$ng: ộ ậ -0.000
• 8 :! n YNDN: ộ ậ 50.000
II. T)*ng tháng c6 nh ng N8KT (hát sinh d i đ@/: ( ư'
1. N! : 5!o -5 t n NVN, giá m#a c! a t!# 4$ ;-.000 2t n. T!# D# t t!# CTCT 4$ 10R, DN c! a t1 ti n c!o ậ ấ ư ế ấ ế ấ ế ư ả ề ng i ườ
9án. Ciá c c + n c!#% n c! a cB t!# CTCT 4$ >.000 c!i t1 9 ng TCNP, t!# D# t CTCT 4$ 10R. ướ ậ ể ư ế ả ằ ế ấ
2. F)*t 5!o D D a c! a n! TSH PP các 9 :! n .0.000 t1ong @B: 9 :! n SF c!i m ;0R, 9 :! n 9án !$ng ử ü o ở ộ ậ ộ ậ ế ộ ậ
30R, 9 :! n YNDN 10R. ộ ậ
3. F# t 5!o NVN "Ong c!o: ấ
• T1 c ti : SF: 3. t n (D: 0 ;0R, D: 8 -0R) ự ế ấ
• '! c + +$ Y# n 4E SF: 5 t n ụ ụ ả ấ
• 8 :! n YNDN: 3 t n ộ ậ ấ
• 8 :! n 9án !$ng: 2 t n ộ ậ ấ
-. T1<c! KPTSH PP t!áng 102200- +$ t<n! +$o c!i :!< các 9 :! n cB 4iIn ,#an. 8i t 1 ng t 4 KP 9Gn! ,#*n 4$ 12R2 ở ộ ậ ế ằ ỷ ệ
nJm
5. ác c!i :!< SFKD 5!ác:

No i c!i :!<2 H i t ng c! # c!i :!< ạ ố ượ ị Ti n 4 ng ề ươ K! an t1<c! t!Ko 4 ng o ươ Ti n m t ề ặ
S n L# t D: 0 ả ấ 2-0.000 T Lác @ n! D 4i # ự ị ố ệ
S n L# t D: 8 ả ấ 320.000
'! c + V Y# n 4E ụ ụ ả .0.000 2..000
Po t @ ng 9án !$ng ạ ộ >0.000 30.000
Y# n 4E DN ả 200.000 -0.000
' ng ộ 9#&.&&& 9J.&&&

;. Ng#%In + t 4i # @ L# t 5!o D n L# t D: 0 c=n t! a n! : 4 i 5!o: 32.000. ậ ệ ể ấ ả ấ ừ ậ ạ
3. '! 4i # t!# ! i t ,#á t1Gn! D n L# t D: 8 4$ 5.00, DN @A 9án t!# 9 ng ti n m t. ế ệ o ừ ả ấ ằ ề ặ
.. T1ong t!áng D n :! m @A !o$n t!$n! n! : 5!o 2000 D: 0, 1500 D: 8. 8i t 1 ng c!i :!< SFDD c# i t!áng c a D: 0 4$ ả ẩ ậ ế ằ ố ủ
.2.;00, 8 4$ 5-.000.
>. F# t 5!o .00 D: 0 1.000 D: 8 9án t1 c ti : c!o 5!ác! !$ng, giá 9án c! a t!# 4$ 30002 D: 0, 23002 D: 8. T!# D# t t!# ấ ự ế ư ế ế ấ ế
CTCT c!o c !ai 4o i D: 4$ 5R. K!ác! !$ng c! a t!an! tBan ti n. ả ạ ư ề

+,u c u: ầ
1. N : @ n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ c! T ậ ị ả ả ơ o ü
2. Fác @ n! KYKD c# i t!áng. ị ố
T$i 4i # 9 D#ng: ệ ổ
• DN n : t!# CTCT t!Ko '' 5! # t1 t!# . ộ ế ấ ừ ế
• DN c! # :!*n 9 ' SF t!Ko ti n 4 ng c a NTTSF. ị ổ ề ươ ủ
• ' SFKD DD @ # t!áng c a D: 0 4$ 5;.000, D: 8 4$ 30.000. á ủ
• DN á: " ng :: n! : t1 c (c7cd) @ t<n! giá L# t 5!o ụ ậ ướ ể ấ
Bài11:
T i 1 "oanh nghi p s n 9!%t , l ai s n ph 1 . #à +> có các tài li u li*n &uan đ n t-nh h-nh s n 9!%t nh sau: ạ ệ ả ọ ả ẩ ệ ế ả ư
T2ho nđ u2-1CB: ả ầ
Kh* n ! c chi (hC ả ụ D dang đ u 2T $ ầ
S n (h ! A ả ẩ S n (h ! B ả ẩ
Ng#%In + t 4i # t1 c ti : ậ ệ ự ế ;.000.000 @ ng o -.500.000 @ ng o
N!*n c/ng t1 c ti : ự ế 1.100.000 @ ng o 2.0.0.000 @ ng o
!i :!< D n L)*t c!#ng ả 1.220.000 @ ng o .00.000 @ ng o
T ng c ng ổ ộ J.#:&.&&& đ ng ồ 5.#J&.&&& đ ng ồ
S " 1521: 1-.000 5g @ n giá 11.000 @ ng2 5g ố ư ơ o
S " 1522: ;.000 5g @ n giá -.000 @ ng2 5g ố ư ơ o
T0i 7i u 8 ệ : K t ,# t : ! : c!i :!< t1ong 56 ế ả ậ ợ
1. N! : 5!o 10.000 5g ng#%In + t 4i # c!<n! @ n giá 11.000 @ ng2 5g, g m 10R t!# CTCT, c! a t!an! toán c!o 5!ác! ậ ậ ệ ơ o o ế ư
!$ng. Ng i 9án giáo !$ng @ n 5!o c a "oan! ng!i :. Doan! ng!i : t!an! toán c!o 5!ác! !$ng to1ng t! i ! n @ c ườ ế ủ ệ ệ ờ ạ ựơ
! ng c!i t 5! # t!an! toán 1R t1In giá cB t!# CTCT, "oan! ng!i : t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n Da# 5!i t1 c!i t ưở ế ấ ế ệ ằ ể ả ừ ế
5! # t!an! toán. ấ
2. N! : 5!o -.000 5g + t 4i # :! @ n giá 5.500 @ ng2 5g, g m 10R t!# CTCT, t!an! toán 9 ng c!#% n 5!o n. !i :!< ậ ậ ệ ụ ơ o o ế ằ ể ả
+ n c!#% n 9 c " "oan! ng!i : t!an! toán 9 ng ti n m t 4$ -00.000 @ ng,(c! a cB t!# CTCT) t!# D# t t!# CTCT ậ ể ố õ ệ ằ ề ặ o ư ế ế ấ ế
5R
3. F)*t 5!o ng#%In + t 4i # c!<n! @ D n L)*t: S n :! m 0 12.000 5g +$ D n :! m 8 ..000 5g ậ ệ ể ả ả ẩ ả ẩ
-. F)*t 5!o -.000 5g + t 4i # :! D n L)*t D n :! m 0, 2.000 5g D n L)*t D n :! m 8 +$ 220 5g "Ong 9 :! n ,# n 4E ậ ệ ụ ả ả ẩ ả ả ẩ ở ộ ậ ả
:!*n L ng ưở
5. Ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n t1 c ti : D n L)*t D n :! m 0 4$ 30.000.000 @ ng, D n :! m 8 4$ 50.000.000 @ ng, ề ươ ả ả ự ế ả ả ẩ o ả ẩ o
+$ 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng 4$ 30.000.000 @ ng ộ ậ ả ưở o
;. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! t<n! +$o c!i :!< cB 4iIn ,#an 5 c :! n t1 4 ng c a 8&NV ỷ ệ ị ể ả á ừ ươ ủ
3. K! # !ao má% mBc t!i t 9 t1 c ti : D n L)*t D n :! m 0 4$ ..000.000 @ ng, D n :! m 8 4$ ;.000.000 @ ng, t!i t 9 ấ ế ị ự ế ả ả ẩ o ả ẩ o ế ị
"Ong c!o ,#$n 4E :!*n L ng 4$ 3.000.000 @ ng ưở o
.. D c! + m#a ngo$i c! a t!an! toán c!o 5!ác! !$ng t!Ko !oá @ n g m 10R t!# CTCT 4$ 12.100.000 @ ng ị ụ ư ơ o ế o
T0i 7i u , ệ : K t ,# D n L)*t t1ong 56: ế ả ả
>. # i 56 n! : 5!o t!$n! :! m g m1 2.500 D n :! m 0 +$ 10.200 D n :! m 8 ố ậ ẩ o ả ẩ ả ẩ
!i :!< SF " "ang c# i 56 c a D n :! m 0 5.;00.000, c a D n :! m 8 ;..00.000 ở ố ủ ả ẩ ủ ả ẩ
'!*n 9 c!i :!< D n L)*t c!#ng t!Ko ti n 4 ng c/ng n!*n t1 c ti : ộ ả ề ươ ự ế
10. F# t 5!o 9án c!o DN c 12.200 D n :! m 0 +$ >.500 D n :! m 8 + i giá 9án c! a cB t!# CTCT 4 n 4 t 4$ 3-.000 ấ ả ẩ ả ẩ ớ ư ế á ươ
@ ng2S' 0;31.000 @ ng 2S' 8 o o
8i t 1 ng: Doan! ng!i : á: " ng :! ng :!á: L)*t 5!o t!Ko :! ng :!á: c7cd,c!i :!< t!# t!# n! o DN !i n !$n!, ế ằ ệ ụ ươ ươ ế ậ ệ
c!i :!< t!# t!# n! : DN !=an 4 i +$ !Xan 4 i 9 ng 0 ế ậ ạ ạ ằ
+,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! ị ả ệ ụ ế
2. T<n! giá t!$n! D n :! m 0 +$ D n :! m 8. ả ẩ ả ẩ
3. Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! c# i 56 ị ế ả ố
Bài 1:: T o DN s n 9u t th ng 1 i 2inh "oanh 6NG H ng Hà có các tài li u li*n &uan đ n ho t đ ng t(ong 2H ạ ả ấ ươ ạ ồ ệ ế ạ ộ
đ c 2 toán t p h p l i nh sau ượ ế ậ ợ ạ ư :
T0i 7i u 1: ệ S " c a m t D t$i 5!o n: ố ư ủ ộ ố ả
& T$i 5!o n 1122 (30.000 t 1;.500) : ->5.000.000 @ ng ả o
& T$i 5!o n 1112 (20.000 t 1;.500) : 330.000.000 @ ng ả o
& T$i 5!o n 15; (10.000 D n :! m): 2.-00.000.000 @ ng ả ả ẩ o
T0i 7i u 8 ệ : ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong 56: ệ ụ ế
1. N : 10.000 USD ngo i t m t +$o t$i 5!o n ti n g i ng*n !ang 9 ng ngo i t , t giá t! c t 4)c :!át Din! ng!i : + 4$ ộ ạ ệ ặ ả ề ở ằ ạ ệ ỷ ự ế ệ ụ
1;.-50 @ ng2 USD. o
2. F)*t 5!o ;.250 D n :! m @ L)*t 5! # t1 c ti :, @ n giá 9án t!Ko ! : @ ng t! ng m i 1>,2 USD ả ẩ ể ẩ ự ế ơ ợ o ươ ạ 2cd8. T!# CTCT 4$ ế
0R, t!# D)*t t!# L# t 5! # 4$ 10R. Ciá t<n! t!# c a !$ng L ế ế ấ á ế ủ # t 5! # 4$ g<a g!i t1In ! : @ ng. T giá giao " c! 1;.;00 ấ ẩ ợ o ỷ ị
@ ng2 USD. o
3. ?#a 1 TSH giá m#a g!i t1In !oá @ n g m 10R t!# CTCT 4$ ;->.000.000 @ ng, c! a t!an! toán c!o 5!ác! !ang. !i ơ o ế o ư
:!< + n c!#% n 4 : @ t, c! % t! t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko !oá @ n 4$ 10.000.000 @ ng, t!# CTCT 10R. 8<It ậ ể ắ ặ ạ ử ằ ề ặ ơ o ế
1 ng TSH n$% D " ng 9 :! n 9án !$ng, cB !t i gian D " ng ! # <c! 4$ 10 nJm. ằ ử ụ ở ộ ậ ờ ử ụ ü
-. Ti n 4 ng :! i t1 c!o n!*n +iIn :!^ng 5in! "oan! L# t n !: 5! # 30.00.000 @ ng, c!o 9 :! n ,# n 4E "oan! ề ươ ả ả ấ ậ ẩ o ộ ậ ả
ng!i : 4$ 10.000.000 @ ng. ệ o
5. T1<c! 8PFP, 8PMT, 5in! :!< c/ng @o$n t!Ko t 4 ,#% @ n! t<n! +$o c!i :!< cB 4iIn ,#an 5 c :! n t1 4 ng. ỷ ệ ị ể ả á ừ ươ
6. T1<c! 5! # !ao TSH D " ng c!o 9 :! n 9 n !ang, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 9i t 1 ng m c 5! # !ao 56 t1 c ấ ử ụ ộ ậ o ộ ậ ả ệ ế ằ ứ ấ ứơ
c a 9 : !n 9án !ang 4$ ;.000.000 @ ng, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ -.000.000 @ ng. ủ ộ ậ o ộ ậ ả ệ o
3. !i 23.100.000 @ ng 9 ng ti n m t, g m 10R t!# CTCT, @ t!an! toán m t D c!i :!< :!át Din! t i c ng. o ằ ề ặ o ế ể ộ ố ạ ả
8. T1ong 4/ !$ng L)*t 5! # cB ẩ 250 D n :! m 5!/ng @ t c! t 4 ng %I# c #, 9In m#a @ ng! "oan! ng!i : gi m giá >,2 ả ẩ ạ ấ ượ á ề ị ệ ả
USD c!o m t D n :! m t1ong 4/ 250 D n :! m. Doan! ng!i : @) @ ng E +$ t1 +$o 5!o n n c a 5!ác! !ang, 9i t 1 ng ộ ả ẩ ả ẩ ệ o ừ ả ợ ủ ế ằ
t giá t! c t 4)c :!át Din! ng!i : + 4$ 1;.-.0 @ ng2 USD. ỷ ự ế ệ ụ o
>. !#% n 5!o n t!an! toán ti n t!# L# t 5! # c!o Ng*n Dác! N!$ N c. ể ả ề ế ấ ẩ ứơ
10. ác c!i :!< :!át Din! t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko !oá @ n g m 10R t!# CTCT 4$ 13.;00.000 @ ng, :!un 9 c!o 9 ằ ề ặ ơ o ế o ổ ộ
:! n 9 n !ang 10.000.000 @ ng, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng! : 4$ ;.000.000 @ ng. ậ o o ộ ậ ả ệ o
11. K!ác! !$ng t!an! toán ti n ,#a ng*n !ang t1ong t! i ! n @ c ! ng c!<It 5! # t!an! toán 1R t!o ! : @ ng. ề ờ ạ ựơ ửơ ấ ợ o
N :!< ng*n !$ng :!át Din! 120 USD. T giá giao " c! 1;.5.0 @ ng2 USD. ệ ỷ ị o
12. !i :!< @i n, n c, @i n t!o iv "aon! ng!i : @ n! n @ c gi % 9áo n! ng c! a t!an! toán ti n c!o 5!ác! ệ ứơ ệ ạ ệ ạ ậ ựơ ấ ư ư ề
!$ng t1 giá 13.200.000 @ ng, g m 10R t!# CTCT, :!*n 9 c!o 9 :! n 9án !ang ..000.000 @ ng, 9 :! n ,# n 4E ị o o ế ổ ộ ậ o ộ ậ ả
"oan! ng!i : -.000.000 @ ng. ệ o
Yêu c u: ầ H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din!. Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! t1ong 56. 8<It 1 ng "oan! ng! i: á: " ng ị ả ệ ụ ế ị ế ả ằ ệ ụ
:! ng :!á: L# t 5!o +$ L# t ngo i t t!Ko :! ng :!á: n! : t1 ươ ấ ấ ạ ệ ươ ậ ước L# t t1 c. ấ ứơ
BÀI 1#
/ng t% 0 m i @i +$o !o t @ ng ng$% 523, + i + n @i # 4 4$ 500.000.000@, g m +Jn :!=ng 4$m +i c 250.000.000@, t!<It 9 +Jn ớ ạ ộ ớ ố ề ệ o ệ ị
:!=ng .-.000.000@, c/ng c^ " ng c 25.000.000@, ti n g i ng*n !$ng 1-1.000.000@. /ng t% @Jng 5E n : t!# CTCT 5! # t1 , ụ ụ ề ử ộ ế ấ ừ
@án! gái t n 5!o t!Ko :!! ng :!á: 9Gn! ,#*n. T1ong t!áng 3205, c/ng t% cB các ng!i : + Da#: o ươ ệ ụ
(1) Ng$% 523: m#a !$ng ? @ 5in! "oan!, g m 10.000 @ n + , @ n giá c! a t!# 4$ ..;00@, t!# 10R. HA t!an! toán ể o ơ ị ơ ư ế ế
9 ng c!#% n 5!o n. ằ ể ả
(2) Ng$% .23: ()t ti n g i ng*n !$ng + ti n m t 4$ 20.000.000@. HA c!iti n ,# ng cáo (c! a t!# ) 5.000.000@, t!# 10R. ề ử ề ề ặ ề ả ư ế ế
(3) Ng$% 1023: L# t 9án ;.000 @ n + !$ng ?, " n giá (c! a t!# ) 10.-000@, t!# 10R. ấ ơ ị ơ ư ế ế
(-) Ng$% 1523: c!i ti n m t c!o ng$% 5!ai t1 ng /ng t% 12.-00.000@. ề ặ ươ
(5) Ng$% 1;23: L)*t 9án t!# ti n m t 3.000 @ n + !$ng ?, @ n giá (c! a t!# ) 10.-00@, t!# 10R. ề ặ ơ ị ơ ư ế ế
(;) Ng$% 1.23: !i :!< @Jng 5E m c +$ con "a31# c a /ng t% 4$ 150.000@, các c!i :!< !$n! c!<n! c!<n! 5!ác 3-3.000@, @A ộ ủ
c!i 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
(3) Ng$% 2023: m#a c! # !$ng ? g m 10.000 @ n + , @ n giá (c! a t!# ) ...00@, t!# 10R. HA n !: 5!o @ . ị o ơ ị ơ ư ế ế ậ ủ
(.) Ng$% 2523: n! n !oá @ n " c! + g m: ậ ơ ị ụ o
& Ti n @i n :! i t1 (c! a t!# ): 2.5-;.000@ (t<n! ! t c!o 9 :! n +Jn :!=ng), t!)I 10R. ề ệ ả ả ư ế ế ộ ậ
& Ti n @i n t!o i :! i t1 (c! a t!# ): 1.33..000@ (:! c + ,# n 4E c!#ng), t!# 10R. ề ệ ạ ả ả ư ế ụ ụ ả ế
& Ti n n c :! i t1 (c! a t!# ): 253.000@, t!)I 5R, :! c + ,# n 4E c!#ng. ề ứơ ả ả ư ế ụ ụ ả
(>) Ng$% 2.23: c!i ti n m t t m ng ti n 4 ng !co n!*n +iIn 9án !$ng 2.-00.000@, n!*n +iIn ,# n 4E 3.000.000@. ề ặ ạ ứ ề ươ ả
(10) Ng$% 3023: t<n! ti n 4 ng :! i t1 n!*n +iIn 9án !$ng t1ong t!áng 4$ -.000.000@, n!*n +iIn ,# n 4E 5.200.000@; @ ng ề ươ ả ả ả o
t! i t1<c! các 5!o n t1In ti n 4 ng 9 ng 1>R t<n! +$o c!i :!<, ;R 5! # t1 4 ng. ờ ả ề ươ ằ ấ ừ ươ
(11) Ng$% 3023: t<n! 5! # !ao t$i D n t1ong t!áng c a 9 :! n 9án !$ng 4$ 300.000@, 9 :! n ,# n 4E 1.050.000@ ấ ả ủ ộ ậ ộ ậ ả
MI# c #: á
1. N : 9 ng c*n @ i 5 toán @ # 56 ng$% 523205 c a c/ng t% 0. ậ ả ố ế á ủ
2. H n! 5!o n ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In +$ Lác @ n! 5 t ,# c# i t!áng. ị ả ệ ụ ế ị ế ả ố
3. ? t$i 5!o n g!i D " @ #, D :!át Din!, +$ t<n! D " c# i 56. ở ả ố ư á ố ố ư ố
-. N : 9 ng c*n @ i D :!át Din! các t$i 5!o n t! ng 3205. ậ ả ố ố ả ả
5. N : 9 ng c*n @ i 5 toán c# i 56 ng$% 31203205 c a /ng t%. ậ ả ố ế ố ủ
Bài1#:
68 nghi p G có 1 t ph%n 9 ng s n 9u t ch8nh> s n 9!%t , lo i s n ph 1 ? #à N> đánh giá t n 2ho th<o ph ng pháp ệ ộ ửơ ả ấ ả ạ ả ẩ ồ ươ
b-nh &u%n t8nh 1 l n> n p V.T 2h u t( 3 T-nh h-nh tài s n ngà0 70/: c a 98 nghi p G nh sau: ầ ộ ấ ừ ả ủ ệ ư

8 NC wN H 7 K TdxN ng$% 302>20- HVT: 1.000@ A O E
TÀI S N Ả S ti n ố ề NGB N 8 N Ố S ti n ố ề
1) Ti n m t ề ặ
2) Ti n g i ng*n !$ng ề ử
3) '! i t!# 5!ác! !$ng ả
-) Ng#%In + t 4i # ậ ệ
5) /ng c , " ng c ụ ụ ụ
;) ' D n L)*t " "ang ả ở
3) T!$n! :! m ẩ
.) T$i D n c @ n! ả ố ị
>) Pao m=n t$i D n c @ n! ả ố ị
13..-30
]
1>0.>10
125.5.;
53.3;3
30.325,;
23.010
1.23;.300
(33;.200)
1) Va% ng n ! n ắ ạ
2) '! i t1 n!$ c#ng c : ả ả ấ
3) '! i n : ng*n Dác! ả ộ
-) '! i t1 n!*n +iIn ả ả
5) Va% "$i ! n ạ
;) V n 5in! "oan! ố
3) Y# @ # t :!át t1i n ỹ á ư ể
.) Y# " t1 ỹ ự ü
>) T!# n! : c! a :!*n :! i ậ ư ố
300.000
20.->0
1..;25
-1.>-5
500.000
.00.000
35.25-
2-.;00
]
ng ộ 1..1-.;20 ng ộ 1..1-.;20
& T!Ko D c!i ng#%In + t 4i # g m: ổ ậ ệ o
Ng#%In + t 4i # c!<n!: 33.;3;.000@, g m: ậ ệ o
S 0: 3.0005g t 1-.200@ = -2.;00.000@
S8: 1.;005g t 1>.-10@ = 31.05;.000@
V t 4i # :! : 51.05;.000@. ậ ệ ụ
& T!$n! :! m g m: ẩ o
S n :! m ?: 1.000 D n :! m t 23.010 = 23.010.000@ ả ẩ ả ẩ
& !i :!< D n L)*t " "ang g m : ả ở o
S n :! m ?: 1;.53>.200@ ả ẩ
S n :! m N: 1-.1.;.-00@ ả ẩ
& T1ong t!áng 1020- cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! n! Da#: ệ ụ ế ư
(1) ?#a c! # ng#%In + t 4i # @A n! : 5!o, g m: ị ậ ệ ậ o
. V t 4i # c!<n! 0: 22.0005g, @ n giá (c! a t!# ) 4$ 1-.-00@, t!# CTCT 10R. ậ ệ ơ ư ế ế
. V t 4i # c!<n! 8: 1..-005g, @ n giá (c! a t!# ) 4$ 1>.3;0@, t!# CTCT 5R ậ ệ ơ ư ế ế
. V t 4i # :! t1 giá (c! a t!# ) 4$ >5.;30.000@, t!# D)*t CTCT 10R. ậ ệ ụ ị ư ế ế
(2) T!an! 4E m t t$i D n c @ n!, ng#%In giá -..>25.000@, @A 5! # !ao @ . ộ ả ố ị ấ ủ
(3) F at 5!o + t 4i # c!o D n L)*t g m: ụ ậ ệ ả o
No i + t 4i # ạ ậ ệ S n :! m ? ả ẩ S n :! m N ả ẩ '! c + SF ụ ụ
V t 4i # c!<n! 0 10.0005g 12.;005g & ậ ệ
V t 4i # c!<n! 8 3.2005g >.0005g 5005g ậ ệ
V t 4i # :! 33.31;.0005g -3.>00.000@ 2..15-.000@ ậ ệ ụ
T!# CTCT 10R. ế
(5) T!# n 5!ác! !$ng: ợ
& 8 ng ti n m t: >3.250.000@ ằ ề ặ
& 8 ng ti n g i ng*n !$ng: 1;0.000.000@ ằ ề ử
& T1 nga% n +a% ng n ! n: 350.000.000@ ả ợ ắ ạ
(;) T ng ! : các !oá @ n CTCT + " c! + m#a ngo$i, g m: ổ ợ ơ ề ị ụ o
& Ti n @i n :! i t1 (c! a t!# ) @ :! c + 9án !$ng 4$ 1.;33.-00@, :! c + ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ .2>.;00@, t!# CTCT ề ệ ả ả ư ế ể ụ ụ ụ ụ ả ệ ế
10R.
& Ti n @i n t!o i (c! a t!# ) 4$ 2.33..;20@, t!# CTCT 10R. ề ệ ạ ư ế ế
& Ti n n c (c! a t!# ) 4$ 51>.200@, t!# CTCT 5R. ề ứơ ư ế ế
(3) T ng ! : các c! ng t + c!i :!< :!át Din! t1ong 56 g m: ổ ợ ứ ừ ề o
No i c!i :!< ạ ' 8án !$ng ' ,# n 4E DN ả
& F)*t 5!o c/ng c , " ng c 13.350.000@ >..3;.000@ ụ ụ ụ
& Ti n 4 ng :! i t1 -..-00.000@ 25.000.000@ ề ươ ả ả
& T1<c! 9 o !i m +$ K'H >.1>;.000@ -.350.000@ ả ể
& T1<c! 5! # !ao TSH 5.>00.000@ 1.335.300@ ấ
(.) N! n @ c t!/ng 9áo n : t!# , g m: ậ ượ ộ ế o
& T!# CTCT :! i n : : 1>.5-..000@ ế ả ộ
& T!# t!# n! : "oan! ng!i : :! i n :: 10.325.000@ ế ậ ệ ả ộ
(>) !i ti n m t: ề ặ
& T1 4 ng n!*n +iIn: 55.200.000@ ả ươ
& N : 8PFP: 1-.;.0.000@ ộ
& N : t!# : 2>..33.000@ ộ ế
& '! c + 9án !$ng: 1.5-0.;00@ ụ ụ
& '! c + ,# n 4E "oan! ng!i :: 5.>01.2.0@ ụ ụ ả ệ
(10) N! n gi % 9áo n ng*n !$ng + các 5!o n: ậ ấ ợ ề ả
& T!an! toán ti n @i n, @i n t!o i, n c: ;.310.>-2@ ề ệ ệ ạ ứơ
& T1 4Ai ti n +a%: 10.>30.000@ ả ề
(11) # i t!áng, @A :! n án! 5!o n 9 o !i m 5! # t1 4 ng n!*n +iIn 4$ -.-0-.000@. To$n 9 t!# CTCT @ # +$o :!át Din! ố ả ả ả ể ấ ừ ươ ộ ế á
t1ong 56 @ # @ c 5! # t1 . HA Lác @ n! 5 t ,# !o t @ ng 5in! "oan! t1ong t!áng. ề ượ ấ ừ ị ế ả ạ ộ
MI# c #: á
12 H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
22 ? t$i 5!o n g!i D " +$ D :!át Din! c a t ng @ i t ng 5 toán. ở ả ố ư ố ủ ừ ố ượ ế
32 N : 9 ng c*n @ i D :!át Din! ; c t t!áng .2N. ậ ả ố ố ộ
-2 N : 9 ng c*n @ i 5 toán ng$% 3120.2N c a /ng t%. ậ ả ố ế ủ
BÀI 1%
(-)F)*t5!oc/ngc @ : ụ ể
& '! c + D n L)*t :!*n L ng: 23..-5.000@ ụ ụ ả ở ưở
& '! c + 9án !$ng: 10.33-.000@ ụ ụ
& '! c + ,# n 4E 5in! "oan!: ;.>2..000@ ụ ụ ả
(5) Va% ng n ! n @ t1 n n!$ c#ng c : 4$ 500.000.000@ ắ ạ ể ả ợ ấ
(;) T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! c a :!*n L ng D n L)*t 4$ 23.030.000@, c a 9 má% ,# n 4E 5in! "oan! 4$ 2..5-.000@. ấ ả ố ị ủ ưở ả ủ ộ ả
(3)T<n!4 ng:! it1 : ươ ả ả
& /ng n!*n D n L)*t D n :! m ?: 3..000.000@ ả ả ẩ
& /ng n!*n D n L)*t D n :! m N: 55.000.000@ ả ả ẩ
& N!*n +iIn ,# n 4E :!*n L ng: 1-.000.000@ ả ửơ
& N!*n +iIn 9án !$ng: 10.000.000@
& N!*n +iIn ,# n 4E "oan! ng!i :: 25..00.000@ ả ệ
(.) T1<c! 9 o !i m +$ 5in! :!< c/ng @o$n 9 ng 1>R ti n 4 ng c a m i @ i t ng t<n! +$o c!i :!<, ;R 5! # t1 4 ng. ả ể ằ ề ươ ủ ó ố ượ ấ ừ ươ
(>) Ti n @i n :! i t1 /ng t% Hi n 4 c (c! a t!# ) @A "Ong c!o :!*n L ng D n L)*t 4$ 22.>-..000@, :! c + 9án !$ng 4$ ề ệ ả ả ệ ự ư ế ưở ả ụ ụ
1.5;3..00@, :! c + ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 1..-..200@, t!# CTCT 10R. ụ ụ ả ệ ế
(10) Ti n @i n t!o i :! i t1 /ng t% Hi n t!o i (c! a t!# ) 4$ 5.-;..-00@, t!# CTCT 10R ề ệ ạ ả ả ệ ạ ư ế ế
(11) Ti n n c :! i t1 (c! a t!# ) 4$ 1.;-3.000@, t!# CTCT 5R. ề ứơ ả ả ư ế ế
(12) ()t ti n g i ng*n !$ng: ề ử
& N! : ,# ti n m t: 100.000.000@ ậ ỹ ề ặ
& T!an! toán ti n c!o /ng t% Hi n 4 c: 2>.000.-00@ ề ệ ự
& T!an! toán ti n c!o /ng t% Hi n t!o i: ;.015.2-0@ ề ệ ạ
& T!an! toán ti n n c: 1.325.3.0@ ề ứơ
& T1 4Ai ti n +a%: ..325.000@ ả ề
& N : t!# c!o ng*n Dác!: 1..;25.000@ ộ ế
(13) !i ti n m t ề ặ
& T1 4 ng c/ng n!*n +iIn: 1-1.>05.000@ ả ươ
& '! c + D n L)*t t i L ng: -..3.1.000@ ụ ụ ả ạ ưở
& '! c + 9án !$ng: ..51..200@ ụ ụ
& '! c + ,# n 4E "oan! ng!i :: 1-.;.1.000@ ụ ụ ả ệ
(1-) T!# n 5!ác! !$ng @A g i +$o ng*n !$ng: 1.-.520.000@ ợ ử
(15) '!*n 9 c!i :!< D n L# t c!#ng +$o 2 4o i D n :! m ? +$ N t!Ko ti n 4 ng c/ng n!*n D n L# t ổ ả ấ ạ ả ẩ ề ươ ả ấ
(1;) N! : 5!o 1>.000 D n :! m ? !o$n t!$n!, c=n 1 D D n :! m " "ang t1 giá 1-.>.;.000@, +$ 25.000 D n :! m N !o$n ậ ả ẩ ố ả ẩ ở ị ả ẩ
t!$n!, c=n 1 D D n :! m " "ang t1 giá 3>.;00.000@ ố ả ẩ ở ị
(13) F)*t 5!o 9án c! # 1>.200 D n :! m ? +$ 23.000 D n :! m N, giá 9án (c! a t!# ) c a 1 D n :! m ? 4$ 25.>000@, 1 D n ị ả ẩ ả ẩ ư ế ủ ả ẩ ả
:! m N 4$ 2-.500@, t!# D)*t CTCT 10R. ẩ ế
(1.) HA t!# 9 ng ti n m t D ti n !$ng +$ ti n t!# c a 1.000 D n :! m ?, t!# 9 ng ti n g i ng*n !$ng c a 10.000 D n :! m ằ ề ặ ố ề ề ế ủ ả ẩ ằ ề ử ủ ả ẩ
?, t1 nga% n +a% ng n ! n ti n !$ng +$ ti n t!# c a 15.000 D n :! m N, D D n :! m c=n 4 i ng i m#a c=n n . ả ợ ắ ạ ề ề ế ủ ả ẩ ố ả ẩ ạ ừơ ợ
(1>) # i t!áng @A 5 t c!#% n c!i :!< 9án !$ng +$ c!i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : @ t<n! 5 t ,# tiI# t! to1ng t!áng. ố ế ể ả ệ ể ế ả ụ
(20) To$n 9 t!# @ # +$o :!át Din! t1ong 56 @ # @ c 5! # t1 . ộ ế á ề ựơ ấ ừ
MI# c #: á
1) Fác @ n! các 5!o n (]) t1In 9$ng c*n @ i 5 toán ng$% 3020>20- ị ả ố ế
2) H n! 5!o n +$ :! n án! +$o t$i 5!o n tGn! !Gn! t1In. ị ả ả ả
3) N : 9 ng @ i c!i # D :!át Din! ; c t c a các t$i 5!o n to1ng t!áng ậ ả ố ế ố ộ ủ ả
-) N : 9 ng c*n @ i 5 toán ng$% 3121020- c a F< ng!i : K. ậ ả ố ế ủ ệ
BÀI 1$
T i /ng t% H/ng S n t1ong t!áng 01&200> cB các ng!i : + 5in! t ạ ơ ệ ụ ế
:!át Din! n! Da#: ư
Tài 3i u 1: ệ S " @ # t!áng ố ư á
8 NC wN H 7 K TdxN A O E
31&01&200>
H n ơ
+ :1.000 ị @ ng o
TÀI S N Ả S 'K Ố SO AN NGB N 8 N Ố S 'K Ố SO AN
A TS NG N D
H N Ạ

F $:O%:&.&&
A.N PHÀI Ợ
TK Ả

F :-O&&&.&&
111 25,000.00 311 22,000.00
112 331
152.1 >,000.00 333.-
152.2 5,000.00 333.1 3,000.00
152'N 33-
15- 5,000.00 33.
155 1.,-20.00
133
13..1
13...
B TS DÀI
H N Ạ

F J-O&&&.&& B. 8'SH

F 1::O%:&.&&
211 .5,000.00 -11 122,-20.00
21- -21
--1
-1-
-31

T NG TÀI E
S N Ả

F 1%5O%:&.&&
T NG NGB N E
8 N Ố

F 1%5O%:&.&&
T1ong @B:
V t 4i # c!<n! t n 5!o D 4 ng (5g) ậ ệ o ố ượ 1,000.00 H n giá: ơ >
V t 4i # :! t n 5!o D 4 ng (5g) ậ ệ ụ o ố ượ 1,000.00 H n giá: ơ 5
T!$n! :! m t n 5!o D 4 ng (D n :! m) ẩ o ố ượ ả ẩ 3.0 t1 giá ị 1.-20
Tài 3i u :: ệ ác ng!i : + 5in! t :!át Din! (@ n + t<n! 1000 @ ng) ệ ụ ế ơ ị o
?#a + t 4i # c! a t1 ti n c!o ng i 9án,n!# Da#: ậ ệ ư ả ề ườ
TIn + t 4i # ậ ệ H n + ơ ị H n giá ơ S 4 ng ố ượ
t<n! cB t!# CTCT ế ! a TCTCT ư
V t 4iI# c!<n! ậ Kg 5.;1 12000
V t 4iI# :! ậ ụ Kg 2.; ;000
T!# D# t t!# giá t1 gia tJng (CTCT) c a + t 4i # c!<n! +$ :! : ế ấ ế ị ủ ậ ệ ụ 10R
!i :!< + n c!#% n t1 9 ng ti n m t ậ ể ả ằ ề ặ 2,.00
'!*n 9 c!o: ổ
V t 4i # c!<n!: ậ ệ 2200
V t 4i # :! : ậ ệ ụ ;00
F# t 5!o + t 4i # @ t1 c ti : D n L# t D n :! m c t! : ấ ậ ệ ể ự ế ả ấ ả ẩ ụ ể
V t 4i # c!<n! ậ ệ 5g ;000 C!i c!)
V t 4i # :! ậ ệ ụ 5g -200
ác c!i :!< 5!ác:!át Din! n! Da#: ư
Kh* n ! c ả ụ N ng ươ ác 5!o n t1<c! ả K! # !ao ấ Ghi ch?
t!Ko 4 ng ươ
!i :!< NVN
!i :!< NTT 3,000 H a +$o c!i ư
!i :!< SF 1,200 :!< 20R >,.50
!i :!< 9án
!$ng 2,000 --0
!i :!< YNDN >00 ;.0

Tài 3i u #: ệ K t ,# D n L# t t1ong 56: (@ n + t<n! 1000 @ ng) ế ả ả ấ ơ ị o
'! 4i # t!# ! i n! : 5!o: ế ệ o ậ 320
V t 4i # c!<n! D " ng 5!/ng ! t n! : 4 i 5!o: ậ ệ ử ụ ế ậ ạ 2;0
T1ong t!áng n! : 5!o (D n :! m): ậ ả ẩ 1.00
Ciá t1 D n :! m " "ang @ # 56: ị ả ẩ ở á 5000
Ciá t1 D n :! m " "ang c# i 56: ị ả ẩ ở ố 3500
Tài 3i u %: ệ (@ n + t<n! 1000 @ ng) ơ ị o
T1ong t!áng L# t 9án t i 5!o (D n :! m): ấ ạ ả ẩ 1-00
H n giá 9án m t D n :! m c! a t!# CTCT ơ ộ ả ẩ ư ế >0
T!# D# t t!# CTCT ế ấ ế 10R
K!ác! !$ng c! a t!an! toán ư
Sá# ng$% Da# 5!ác! !$ng t!an! toán 9 ng ằ
Ti n m t ề ặ 50R
Ti n g i ng*n !$ng ề ở 50R
+,u c u: ầ
1.H n! 5!o n +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n c! T ị ả ả ơ o ả ü
2.T<n! 5 t ,# 5in! "oan! c a "oan! ng!i : ế ả ủ ệ
3.N : 9 ng c*n @ i 5 toán c#Bi 5 ậ ả ố ế ỷ
8i t 1 ng "oan! ng!i : ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng 5I 5!ai , ế ằ ệ ạ o ươ
t! ng L#%In, á: " ng t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ,L# t 5!o ườ ụ ế ươ ấ ừ ấ
t!Ko :! ng :!á: 9Gn! ,#*n gia ,#% n c t! i 56. ươ ề ả ờ
T!# D# t t!# t!# n! : "oan! ng!i : ế ấ ế ậ ệ 25R
BÀI 15
I0Tài 3i u: LA8T: 1.&&& đ ng. ệ ồ
AF TNnh hNnh tài s n 1à ngu n 1 n c a D*anh nghi ( D 1à* ngà/ &10&10N nh sau: ả ồ ố ủ ệ ư

& Ti n m t ề ặ 100.000
& Ti n g i ng*n !$ng ề ử 1.200.000
& '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 100.000
& Ng#%In 4i #, + t 4i # ệ ậ ệ -10.000
& T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 2..00.000
& Va% ng n ! n ắ ạ 200.000
& Va% "$i ! n ạ 5;0.000
& '! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ 1-0.000
& T!# +$ các 5!o n :! i n : N!$ n c ế ả ả ộ ướ .0.000
& '! i t1 ng i 4ao @ ng ả ả ườ ộ 30.000
& Ng# n + n 5in! "oan! o ố 3.500.000
& Y# @ # t :!át t1i n ỹ á ư ể 1&&.&&&
BF T)*ng tháng &10NN c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh: ệ ụ ế
1. ! D ! # gB: + n 9 D#ng 9 ng ti n m t: 150.000. ủ ở ü ố ổ ằ ề ặ
2. ?#a ng#%In + t 4i # t1 giá 50.000 n! : 5!o, c! a t1 ti n ng i 9án. ậ ệ ị ậ ư ả ề ườ
3. ()t TCNP + n! : ,# ti n m t c!# n 9 t1 4 ng: 30.000. ề ậ ỹ ề ặ ẩ ị ả ươ
-. !i ti n m t t1 4 ng ng i 4ao @ ng: 30.000. ề ặ ả ươ ườ ộ
5. !#% n ti n g i ng*n !$ng n : t!# c!o Ng*n Dác!: 5.000 +$ t1 n +a% ng n ! n ng*n !$ng: 100.000. ể ề ử ộ ế ả ợ ắ ạ
;. Va% "$i ! n ng*n !$ng m#a m t t!i t 9 @ ng 4 c, t1 giá ;0.000. ạ ộ ế ị ộ ự ị
3. T m ng c!o n!*n +iIn t!# m#a @i c/ng tác 9 ng ti n m t: 3.000. ạ ứ ằ ề ặ
.. Va% ng n ! n ng*n !$ng t1 n c!o ng i 9án: 1-0.000. ắ ạ ả ợ ườ
>. K!ác! !$ng t1 ti n 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng: -0.000. ả ề ằ ể ả
10. Va% ng n ! n m#a c/ng c , " ng c n! : 5!o t1 giá: ;0.000. ắ ạ ụ ụ ụ ậ ị
II0+,u c u: ầ
1. ? các t$i 5!o n 4iIn ,#an, :! n án! D " @ # t!áng, D :!át Din! t1ong t!áng +$ 1)t 1a D " c# i t!áng c a các t$i ở ả ả ố ư á ố ố ư ố ủ
5!o n. ả
2. N : 8 ng c*n @ i t$i 5!o n +$o ng$% 312012N. ậ ả ố ả
3. N : 8 ng @ i c!i # 5i # 9$n c +$o ng$% 312012N. ậ ả ố ế ể ờ
BÀI 1J
I0Tài 3i u: LA8T: đ ng. ệ ồ
AF TNnh hNnh t n 2h* N87 đ u tháng &10N t i ';ng ti AB' nh sau: ồ ầ ) ư
& V t 4i # F: ậ ệ 12-..00.000 (S 4 ng: ;0.000 5g) ố ượ
& V t 4i # M: ậ ệ ;1.200.000 (S 4 ng: -0.000 5g) ố ượ
& V t 4i # W: ậ ệ 10.320.000 (S 4 ng: -0.000 5g) ố ượ
BF T ng h ( tNnh hNnh nh (O >u t N87 t)*ng tháng &10N t i ';ng ti nh sau: ổ ợ ậ ấ ) ư
1. Ng$% 01201, m#a ng#%In 4i # n! : 5!o c! a t!an! toán c!o ng i 9án: ệ ậ ư ườ
& V t 4i # F (S 4 ng: 10.000 5g): giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 21.200.000, t!# CTCT 10R ậ ệ ố ượ ư ế ế
& V t 4i # M (S 4 ng: 5.000 5g): giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 3.300.000, t!# CTCT 10R ậ ệ ố ượ ư ế ế
H ng t! i /ng ti @A "Ong ti n m t @ t!an! toán ti n 9 c L : D + t 4i # t1In n! : 5!o 1.500.000. S c!i :!< n$% :!*n 9 c!o o ờ ề ặ ể ề ố ế ố ậ ệ ậ ố ổ
2 4o i + t 4i # t 4 + i 5! i 4 ng c a c!)ng. ạ ậ ệ ỷ ệ ớ ố ượ ủ
2. T ng ! : các :!i # L# t 5!o + t 4i # ng$% 10 t!áng 01 n! Da#: ổ ợ ế ấ ậ ệ ư
& V t 4i # F: -1.;00.000 (S 4 ng: 20.000 5g), "Ong t1 c ti : c!o D n L# t (g!i N TK ;21& “!i :!< ng#%In 4i #, + t 4i # t1 c ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ ợ ệ ậ ệ ự
ti :”). ế
& V t 4i # M: 22.>50.000 (S 4 ng: 15.000 5g), "Ong t1 c ti : c!o D n L# t. ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ
& V t 4i # W: 2.5.0.000 (S 4 ng: 10.000 5g), "Ong c!o ,# n 4< :!*n L ng (g!i N TK ;23 & “!i :!< D n L# t c!#ng”). ậ ệ ố ượ ả ưở ợ ả ấ
3. Ng$% 15201, m#a + t 4i # W n! : 5!o (S 4 ng 10.000 5g): giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 2.;00.000, t!# CTCT 10R. ậ ệ ậ ố ượ ư ế ế
Ciá c c + n c!#% n :! i t1 (c! a cB t!# CTCT) c!o D + t 4i # n$% 4$ 5.0.000, t!# CTCT: 2>.000. T t c c! a t1 ti n ướ ậ ể ả ả ư ế ố ậ ệ ế ấ ả ư ả ề
c!o n!$ c#ng c :. ấ
-. Ng$% 13201, m#a ng#%In + t 4i # n! : 5!o, @A t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng: ậ ệ ậ ằ ề ử
& V t 4i # F (S 4 ng: 3.000 5g): giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 21.000.000, t!# CTCT 10R. ậ ệ ố ượ ư ế ế
& V t 4i # M (S 4 ng: 3.000 5g): giá m#a (c! a cB t!# CTCT) -.;.0.000, t!# CTCT 10R. ậ ệ ố ượ ư ế ế
& V t 4i # W (S 4 ng: 5.000 5g): giá m#a (c! a cB t!# CTCT) 1.530.000, t!# CTCT 10R. ậ ệ ố ượ ư ế ế
5. T ng ! : các :!i # L# t 5!o + t 4i # ng$% 1> t!áng 01 n! Da#: ổ ợ ế ấ ậ ệ ư
& V t 4i # F: .3.200.000 (S 4 ng: -0.000 5g), "Ong t1 c ti : c!o D n L# t. ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ
& V t 4i # M: 3..250.000 (S 4 ng: 25.000 5g), "Ong t1 c ti : c!o D n L# t. ậ ệ ố ượ ự ế ả ấ
& V t 4i # W: 3.3-0.000 (S 4 ng: 30.000 5g), "Ong c!o ,# n 4< :!*n L ng. ậ ệ ố ượ ả ưở
II0 +,u c u: ầ
1. T<n! giá t! c t các 4o i + t 4i # n! : 5!o t1ong t!áng 012N c a /ng ti. ự ế ạ ậ ệ ậ ủ
2. '! n án! tGn! !Gn! t1In +$o các t$i 5!o n t ng ! : cB 4iIn ,#an +$ S c!i ti t + t 4i #. ả ả ổ ợ ổ ế ậ ệ
BÀI 19
I0 Tài 3i u : LA8T: đ ng. ệ ồ
AF TNnh hNnh tài s n c a ';ng ti A ngà/ &10&10N nh sau: ả ủ ư
Ti n m t ề ặ 5.000.000
Va% ng n ! n ắ ạ ..000.000
'! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 3.000.000
Ti n g i ng*n !$ng ề ử -..00.000
'! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ -.000.000
N i n!# n c! a :!*n :! i ợ ậ ư ố 2.000.000
Ng#%In 4i #, + t 4i # ệ ậ ệ 3..00.000
TSH ! # !Gn! ü 30.000.000
Pao m=n TSH ! # !Gn! ü F
Ng# n + n 5in! "oan! o ố 33.>00.000
BF T)*ng GuM I F nY! N (hát sinh các nghi ( 1 2inh t sau: ệ ụ ế
1. ?#a ng#%In + t 4i # n! : 5!o c! a t1 ti n c!o ng i 9án, giá m#a (c! a cB t!# CTCT): 10.000.000, t!# CTCT: ậ ệ ậ ư ả ề ườ ư ế ế
1.000.000.
2. F# t 5!o c/ng c , " ng c t!# c 4o i :!*n 9 !ai 4 n "Ong c!o ,# n 4< :!*n L ng -00.000, c!o ,# n 4< "oan! ng!i : ấ ụ ụ ụ ộ ạ ổ á ả ưở ả ệ
100.000.
3. F# t 5!o + t 4i # D " ng t1 c ti : c!o D n L# t ;.000.000, ,# n 4< :!*n L ng 500.000. ấ ậ ệ ử ụ ự ế ả ấ ả ưở
-. N!$ n c c : 9 D#ng + n 5in! "oan! c!o /ng ti 9 ng ti n m t 10.000.000. ướ ấ ổ ố ằ ề ặ
5. !i ti n m t t1 n c!o ng i 9án 3.000.000, t1 n +a% ng n ! n 2.000.000. ề ặ ả ợ ườ ả ợ ắ ạ
;. T<n! ti n 4 ng :! i t1 t1ong ,#E 7 n! Da#: ề ươ ả ả ư
& Ti n 4 ng c a c/ng n!*n t1 c ti : D n L# t ề ươ ủ ự ế ả ấ -.000.000.
& Ti n 4 ng c a n!*n +iIn ,# n 4< :!*n L ng ề ươ ủ ả ưở ;00.000.
& Ti n 4 ng c a n!*n +iIn 9án !$ng ề ươ ủ 500.000.
& Ti n 4 ng c a n!*n +iIn ,# n 4< "oan! ng!i : ề ươ ủ ả ệ 500.000.
3. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n!. ỷ ệ ị
.. T : ! : các c!i :!< 5!ác t1ong ,#E 7 n! Da#: ậ ợ ư
& !i ti n m t c!o + n c!#% n !$ng @i 9án 105.000 (t1ong @B t!# CTCT: 5.000), c!o ,# n 4< "oan! ng!i : 100.000. ề ặ ậ ể ế ả ệ
& K! # !ao má% mBc t!i t 9 "Ong c!o D n L# t 500.000, c!o 9án !$ng 100.000, c!o ,# n 4< "oan! ng!i : 100.000. ấ ế ị ả ấ ả ệ
>. K t c!#% n c!i :!< D n L# t +$ t<n! giá t!$n! D n :! m !o$n t!$n! n! : 5!o. 8i t 1 ng: c# i t!áng !o$n t!$n! n! : ế ể ả ấ ả ẩ ậ ế ằ ố ậ
5!o 100 D n :! m +$ giá t1 D n :! m " "ang 200.000. ả ẩ ị ả ẩ ở
10. F# t 5!o >0 t!$n! :! m 9án t1 c ti : t!Ko giá t!$n! t! c t , @ n giá 9án (c! a cB t!# CTCT): 300.000 @2D:, t!# ấ ẩ ự ế ự ế ơ ư ế ế
CTCT: 10R, 5!ác! !$ng @A t1 c!o /ng ti 9 ng ti n m t. ả ằ ề ặ
11. Fác @ n! 5 t ,# tiI# t! t1ong 5G c a /ng ti ị ế ả ụ ủ
II. +,u c u: ầ
1. Fác @ n! giá t1 c a F +$ :! n án! tGn! !Gn! t1In +$o các t$i 5!o n cB 4iIn ,#an. ị ị ủ ả ả
2. N : 8 ng c*n @ i 5 toán c# i ,#E 7 nJm N c a /ng ti. ậ ả ố ế ố ủ
(!o 9i t: Doan! ng!i : t!# c "i n c! # t!# CTCT +$ Lác @ n! t!# CTCT :! i n : t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ) ế ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
BÀI :&
I0Tài 3i u: LA8T: 1.&&& đ ng. ệ ồ
AF S d cu i ngà/ #101:0N c a ! t s tài 2h* n ! t D*anh nghi ( nh sau: ố ư ố ủ ộ ố ả $ ộ ệ ư
& TK 111: -00.000
& TK 152: 1.230.000
& TK 15-: 155.000
BF T)*ng tháng &10N]1O c6 các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau: ệ ụ ế
1. F# t 5!o + t 4i # c!<n! "Ong c!o D n L# t D n :! m 0: ;;2.000, D n :! m 8: -3..000. ấ ậ ệ ả ấ ả ẩ ả ẩ
2. F# t 5!o + t 4i # :! "Ong c!o ,# n 4< D n L# t :!*n L ng: 15.000. ấ ậ ệ ụ ả ả ấ ở ưở
3. T<n! ti n 4 ng :! i t1 t1ong t!áng: ề ươ ả ả
& /ng n!*n t1 c ti : D n L# t: ự ế ả ấ
S S n :! m 0: ả ẩ 320.000.
S S n :! m 8: ả ẩ 1.0.000.
& N!*n +iIn ,# n 4< :!*n L ng: ả ưở ;0.000.
& N!*n +iIn 9án !$ng: -5.000.
& N!*n +iIn ,# n 4< "oan! ng!i :: ả ệ ;5.000.
-. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t<n! +$o c!i :!< D n L# t 5in! "oan! t!Ko t 4 ,#i @ n!. ả ấ ỷ ệ ị
5. T : ! : các c!i :!< 5!ác t1ong t!áng 9 ng ti n m t: ậ ợ ằ ề ặ
& Y# n 4< :!*n L ng: ả ưở 10.000.
& 8 :! n 9án !$ng: ộ ậ 25.000.
& 8 :! n ,# n 4< "oan! ng!i :: ộ ậ ả ệ 25.000.
;. T1<c! 5! # !ao TSH t1ong t!áng: 5.0.000, t1ong @B: ấ
& K! # !ao TSH :!*n L ng: ấ ở ưở 525.000.
& K! # !ao TSH 9 :! n 9án !$ng: ấ ở ộ ậ 25.000.
& K! # !ao TSH "Ong c!o ,# n 4< "oan! ng!i :: ấ ả ệ 30.000.
3. T ng ! : các c!i :!< D n L# t :!át Din! t1ong t!áng +$o t$i 5!o n “!i :!< D n L# t 5in! "oan! " "ang”. ổ ợ ả ấ ả ả ấ ở
!o 9i t: c!i :!< D n L# t c!#ng :!*n 9 c!o !ai D n :! m 0, 8 t 4 + i ti n 4 ng c/ng n!*n D n L# t. ế ả ấ ổ ả ẩ ỷ ệ ớ ề ươ ả ấ
.. T1ong t!áng, !o$n t!$n! 20 D n :! m 0 +$ 10 D n :! m 8 n! : 5!o t!Ko giá t!$n! t! c t . ả ẩ ả ẩ ậ ự ế
>. F# t 5!o 10 D n :! m 0 +$ 5 D n :! m 8 g i @i tiI# t! t!Ko giá t!$n! t! c t , giá 9án (c! a cB t!# CTCT): >5.000 @2 ấ ả ẩ ả ẩ ử ụ ự ế ư ế
S'0 +$ 100.000 @2S'8. T!# D# t t!# CTCT c a m t !$ng 0 4$ 5 R, m t !$ng 8 4$ 10 R ế ấ ế ủ ặ ặ
10. F# t 5!o tiI# t! t1 c ti : 5 D n :! m 0 t!Ko giá t!$n! t! c t , giá 9án (c! a cB t!# CTCT): >5.000 @2S'0, t!# ấ ụ ự ế ả ẩ ự ế ư ế ế
CTCT: 5 R. Ng i m#a @A t1 ti n c!o Doan! ng!i : 9 ng c!#% n 5!o n ườ ả ề ệ ằ ể ả
11. S !$ng g i @i 9án ng i m#a @A n! n @ c +$ c! : n! n m#a m t n a D D n :! m 0 +$ to$n 9 D n :! m 8. Ti n ố ử ườ ậ ượ ấ ậ ộ ử ố ả ẩ ộ ả ẩ ề
!$ng ng i m#a c=n n . ườ ợ
12. S D n :! m 0 c! a 9án @ c, Doan! ng!i : @A n! : 4 i 5!o ố ả ẩ ư ượ ệ ậ ạ
13. Fác @ n! 5 t ,# tiI# t! t1ong t!áng. ị ế ả ụ
& !i :!< 9án !$ng +$ c!i :!< ,# n 4< "oan! ng!i : :!*n 9 c!o !ai 4o i D n :! m tiI# t! 0, 8 t!Ko t 4 -:1. ả ệ ổ ạ ả ẩ ụ ỷ ệ
& Doan! ng!i : t!# c "i n c! # t!# CTCT +$ Lác @ n! t!# CTCT :! i n : t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
II0 +,u c u: ầ
1. '! n án! D " @ # t!áng +$ ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng +$o t$i 5!o n. ả ố ư á ệ ụ ế ả
2. N : 9 ng t<n! giá t!$n! D n :! m 0, 8. ậ ả ả ẩ
!o 9i t: ế
& S n :! m " "ang @ # t!áng +$ c# i t!áng c!i ti t t!Ko 5!o n m c n! Da#: ả ẩ ở á ố ế ả ụ ư
K!o n m c c!i :!< ả ụ H # t!áng á # i t!áng ố
S' 0 S' 8 S'0 S' 8
Ng#%In + t 4i # t1 c ti : ậ ệ ự ế -2.000 -1.000 .2.000 53.000
N!*n c/ng t1 c ti : ự ế 25.000 20.000 1;.000 >.000
S n L# t c!#ng ả ấ 13.000 1-.000 22.000 3.000
T ng c ng ổ ộ .0.000 35.000 120.000 ;5.000
& !i :!< 9án !$ng +$ c!i :!< ,# n 4< "oan! ng!i : :!*n 9 c!o !ai 4o i D n :! m tiI# t! 0, 8 t!Ko t 4 -:1. ả ệ ổ ạ ả ẩ ụ ỷ ệ
& Doan! ng!i : t!# c "i n c! # t!# CTCT +$ Lác @ n! t!# CTCT :! i n : t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ệ ộ ệ ị ế ị ế ả ộ ươ ấ ừ
BÀI :1
I0 Tài 3i u: LA8T: đ ng. ệ ồ
AF S t D*anh nghi ( th ng ! i 1à* ngà/ #101:0N c6 tNnh hNnh nh sau: ộ ệ ươ ) ư
& Ti n m t ề ặ 10.000.000
& Ti n g i ng*n !$ng ề ử .0.000.000
& '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 30.000.000
!i ti t: K!ác! !$ng F: ế 30.000.000
& T1 t1 c c!o ng i 9án ả ướ ườ ..000.000
!i ti t: Ng i 9án ?: ế ườ ..000.000
& P$ng m#a @ang @i t1In @ ng ườ ..350.000
!i ti t: ế S P$ng 0: 5.000.000
S P$ng 8: 3.350.000
& /ng c , " ng c ụ ụ ụ 10.500.000
& P$ng !Ba 120.000.000
!i ti t: ế S P$ng 0: .5.000.000
S P$ng 8: 35.000.000
& P$ng g i @i 9án ử 1..000.000
!i ti t: ế S P$ng 0: 10.000.000
S P$ng 8: ..000.000
& T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 105.000.000
& Pao m=n TSH ! # !Gn! ü 25.000.000
& Va% ng n ! n ắ ạ 20..00.000
& '! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ .-.000.000
!i ti t & Ng i 9án N: ế ườ .-.000.000
& Ng# n + n 5in! "oan! o ố 152.-50.000
& N i n!# n c! a :!*n :! i ợ ậ ư ố 1;.000.000
& Ng# n + n @ # t L*% " ng c 9 n o ố á ư ự ơ ả >2.000.000
BF 'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng tháng &10N]1: ệ ụ ế
1. ?#a 4/ !$ng 0 c a ng i 9án N n! : 5!o, giá m#a (c! a cB t!# CTCT): 13.500.000, t!# CTCT: 10 R, c! a t1 ti n ủ ườ ậ ư ế ế ư ả ề
ng i 9án. ườ
2. Va% ng n ! n ng*n !$ng t1 n ng i 9án N: 50.000.000. ắ ạ ả ợ ườ
3. !i ti n m t t1 ti n + n c!#% n, 9 c L : 4/ !$ng 0 + Doan! ng!i :: 105.000 (t1ong @B t!# CTCT: 5.000). ề ặ ả ề ậ ể ố ế ề ệ ế
-. F# t 5!o !$ng !Ba 8 g i @i 9án, giá L# t 5!o t! c t : 35.000.000, giá 9án (c! a cB t!# CTCT): -2.500.000, t!# ấ ử ấ ự ế ư ế ế
CTCT: 5 R.
5. : t1In c : c!o Doan! ng!i : m t TSH "Ong c!o 9 :! n ,# n 4< t1 giá: 20.000.000, c!i :!< + n c!#% n, 4 : @ t, ấ ấ ệ ộ ộ ậ ả ị ậ ể ắ ặ
c! % t! Doan! ng!i : @A t1 9 ng ti n m t: 120.000. ạ ử ệ ả ằ ề ặ
;. K!ác! !$ng 9áo c! : n! n m#a 4/ !$ng 0 g i @i 9án 5G t1 c + i giá 9án (c! a cB t!# CTCT): 1;.500.000, t!# CTCT: ấ ậ ử ướ ớ ư ế ế
1.;50.000 +$ @A t!an! toán ti n !$ng c!o Doan! ng!i : 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ề ệ ằ ề ử
3. F# t 5!o c/ng c , " ng c c!o 9 :! n 9án !$ng: 1.200.000, 9 :! n ,# n 4< Doan! ng!i :: ;00.000. ấ ụ ụ ụ ộ ậ ộ ậ ả ệ
.. ?#a 4/ !$ng 8 c a ng i 9án ? n! : 5!o, giá m#a (c! a cB t!# CTCT): 10.000.000, t!# CTCT: 500.000, @ c t1 ủ ườ ậ ư ế ế ượ ừ
+$o ti n Doan! ng!i : ng t1 c c!o ng i 9án ?, D c=n 4 i Doan! ng!i : @A t1 9 ng ti n m t. ề ệ ứ ướ ườ ố ạ ệ ả ằ ề ặ
>. N/ !$ng Doan! ng!i : m#a 5G t1 c @A + n! : 5!o; các c!i :!< 4iIn ,#an, Doan! ng!i : @A t1 9 ng ti n m t: 52.500. ệ ướ ề ậ ệ ả ằ ề ặ
(!i :!< m#a !$ng :!*n 9 c!o các m t !$ng t!Ko giá m#a c! a cB t!# CTCT). ổ ặ ư ế
10. !i ti n m t t m ng c!o cán 9 @i c/ng tác: 5.;00.000. ề ặ ạ ứ ộ
11. K!ác! !$ng F t1 ! t n c!o Doan! ng!i :, @ ng t! i ng t1 c c!o Doan! ng!i : 15.000.000 9 ng ti n g i ng*n ả ế ợ ệ o ờ ứ ướ ệ ằ ề ử
!$ng.
12. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t: 1-.000.000. ề ử ề ậ ỹ ề ặ
13. Va% ng n ! n ng*n !$ng 23.135.000 ng t1 c c!o ng i 9án Y @ m#a !$ng, giá m#a (c! a cB t!# CTCT) c a !$ng ắ ạ ứ ướ ườ ể ư ế ủ
0: 12.000.000, !$ng 8: >.500.000, t!# CTCT c a !$ng 0: 1.200.000, !$ng 8: -35.000. ế ủ
1-. F# t 5!o !$ng 0, 8 9án t1 c ti : c!o 5!ác! !$ng M, giá 9án (c! a cB t!# CTCT) c a !$ng 0: 1...50.000, !$ng 8: ấ ự ế ư ế ủ
1-.500.000, t!# CTCT c a !$ng 0: 1...5.000, !$ng 8: 325.000. K!ác! !$ng c! a t1 ti n c!o Doan! ng!i :. ế ủ ư ả ề ệ
(Ciá t! c t L# t 5!o c a !$ng 0: 13.;50.000, !$ng 8: ..000.000) ự ế ấ ủ
15. N/ !$ng 8 Doan! ng!i : g i @i 9án t1ong 5G ng i m#a W @A n! n @ c +$ c! : n! n m#a m t n a D !$ng. Ti n !$ng ệ ử ườ ậ ượ ấ ậ ộ ử ố ề
ng i m#a c=n n . ườ ợ
1;. T<n! ti n 4 ng :! i t1 c!o n!*n +iIn 9án !$ng: 1.500.000, n!*n +iIn ,# n 4< Doan! ng!i :: 1.200.000. ề ươ ả ả ả ệ
13. ác 5!o n t1<c! t!Ko 4 ng @ c t<n! t!Ko t 4 ,#% @ n!. ả ươ ượ ỷ ệ ị
1.. !i ti n m t t1 4 ng c!o 8 NV: 2.000.000. ề ặ ả ươ
1>. T1<c! 5! # !ao TSH 9 :! n 9án !$ng: 2..>3.;00, 9 :! n ,# n 4< Doan! ng!i :: 1.221.300. ấ ở ộ ậ ộ ậ ả ệ
20. án 9 ,# n 4< @i c/ng tác + t!an! toán ti n t m ng n! Da#: c!i :! c + c!o c/ng tác: -.300.000, D ti n c=n t! a ộ ả ề ề ạ ứ ư ụ ụ ố ề ừ
c! a n : 4 i ,# . ư ộ ạ ỹ
21. T : ! : m t D 5!o n c!i :!< 5!ác: ậ ợ ộ ố ả
& Ti n + n c!#% n !$ng @i 9án: 2.;25.000 (t1ong @B t!# CTCT 125.000), @A t1 9 ng ti n m t. ề ậ ể ế ả ằ ề ặ
& ?#a +Jn :!=ng :! m "Ong +Jn :!=ng: giá m#a (c! a cB t!# CTCT): 5;0.000, t!# CTCT: 5;.000, @A t1 9 ng ẩ ở ư ế ế ả ằ
c!#% n 5!o n. ể ả
& T<n! ti n @i n "Ong +Jn :!=ng: 5;1.000 (t1ong @B t!# CTCT: 51.000); ,# % !$ng, c a !$ng: ->5.000 (t1ong @B ề ệ ở ế ở á ử
t!# CTCT: -5.000),c! a t1 ti n. ế ư ả ề
& !i :!< 5!ác 9 ng ti n m t 9 :! n 9án !$ng: 130.000; 9 :! n ,# n 4< Doan! ng!i :: 12;.000. ằ ề ặ ở ộ ậ ộ ậ ả ệ
22. S !$ng 8 g i @i 9án 5G t1 c c! a 9án @ c, Doan! ng!i : @Km + n! : 4 i 5!o. ố ử ướ ư ượ ệ ề ậ ạ
23. DOng ti n g i ng*n !$ng n : 9 o !i m LA ! i c!o c ,#an 8PFP: 550.000. ề ử ộ ả ể ộ ơ
2-. Fác @ n! 5 t ,# tiI# t! !$ng !Ba t1ong 5G +$ 5 t c!#% n +$o t$i 5!o n “N i n!# n c! a :!*n :! i”. ị ế ả ụ ế ể ả ợ ậ ư ố
II0 +,u c u: ầ
1. ? các t$i 5!o n 4iIn ,#an @ :! n án! D " @ # t!áng +$ các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 012NS1. ở ả ể ả ố ư á ệ ụ ế
2. K!Ba D các t$i 5!o n +$ 4 : các 9 ng Da#: ổ ả ậ ả
& T ng ! : c!i ti t !$ng !Ba, :! i t!# 5!ác! !$ng +$ :! i t1 c!o ng i 9án. ổ ợ ế ả ả ả ườ
& 8 ng c*n @ i t$i 5!o n +$ 8 ng c*n @ i 5 toán ả ố ả ả ố ế
L'h* 4i t: D*anh nghi ( thu c di n ch u thu GTGT 1à >ác đ nh thu GTGT (h i n ( th=* (h ng (há( 2h u t) . ế ệ ộ ệ & ế & ế ả ộ ươ ấ ừ
BÀI ::
I0 Tài 3i u: LA8T: 1.&&& đ ng. ệ ồ
AF B ng c@n đ i 2 t*án ngà/ #101:0N ! t D*anh nghi ( nh sau: ả ố ế $ ộ ệ ư
Tm7 S N A S ti n ố ề
1. Ti n m t ề ặ .;3.000
2. Ti n g i ng*n !$ng ề ử ;.200.000
3. '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 2>0.000
-. ác 5!o n :! i t!# 5!ác ả ả .00
5. Ng#%In 4i #, + t 4i # ệ ậ ệ >.000.000
;. !i :!< D n L# t 5in! "oan! " "ang ả ấ ở 253.000
3. T!$n! :! m ẩ 3..00.000
.. T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 2..000.000
>. Pao m=n TSH ! # !Gn! ü (..000.000)
T ng c ng t$i D n ổ ộ ả -0.-10..00
NCU N V N Ó O
1. Va% ng n ! n ắ ạ 1.020..00
2. '! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ 5.500.000
3. '! i t1 ng i 4ao @ ng ả ả ườ ộ 30.000
-. Ng# n + n 5in! "oan! o ố 30.000.000
5. N i n!# n c! a :!*n :! i ợ ậ ư ố 1.5>0.000
;. Ng# n + n @ # t L*% " ng c 9 n o ố á ư ự ơ ả 2.230.000
T ng c ng ng# n + n ổ ộ o ố -0.-10..00
!i ti t c a m t D c! tiI#: ế ủ ộ ố ỉ
& Ng#%In 4i #, + t 4i #: ệ ậ ệ >.000.000
T1ong @B:
S V t 4i # c!<n!: ậ ệ ;.500.000
S V t 4i # :! : ậ ệ ụ 2.500.000
& S n :! m " "ang: ả ẩ ở 253.000
T1ong @B:
S S n :! m 0: ả ẩ 200.000
S S n :! m 8: ả ẩ 53.000
& T!$n! :! m: ẩ 3..00.000
T1ong @B:
S S n :! m 0: ả ẩ 2.;00.000
S S n :! m 8: ả ẩ 1.200.000
& '! i t!# c a 5!ác! !$ng: ả ủ 2>0.000
T1ong @B:
S K!ác! !$ng F: 2>0.000
& '! i t1 c!o ng i 9án: ả ả ườ 5.500.000
T1ong @B:
S Ng i 9án ?: ườ 5.500.000
& '! i t!# 5!ác: ả .00
T1ong @B:
S /ng n!*n K: .00
BF 'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng tháng &10N]1: ệ ụ ế
1. N! : 5!o + t 4i # c!<n! m#a ngo$i, giá m#a (c! a cB t!# CTCT): 350.000, t!# CTCT: 5R, Doan! ng!i : c! a t1 ậ ậ ệ ư ế ế ệ ư ả
ti n ng i 9án ?. ề ườ
2. : t1In c : c!o Doan! ng!i : m t TSH m i, t1 giá: 20.000. T$i D n n$% @ c D " ng 9 :! n D n L# t. ấ ấ ệ ộ ớ ị ả ượ ử ụ ở ộ ậ ả ấ
3. !i ti n m t t1 ti n + n c!#% n TSH t1In + Doan! ng!i :: 1.050 (t1ong @B t!# CTCT 50). ề ặ ả ề ậ ể ề ệ ế
-. Doan! ng!i : ng t1 c ti n c!o ng i 9án N @ m#a + t 4i # :! 9 ng ti n g i ng*n !$ng: 13.500. ệ ứ ướ ề ườ ể ậ ệ ụ ằ ề ử
5. F# t 5!o t!$n! :! m 0 9án t1 c ti : c!o 5!ác! !$ng F t!Ko giá t!$n! t! c t : 150.000, giá 9án (c! a cB t!# CTCT): ấ ẩ ự ế ự ế ư ế
200.000, t!# CTCT: 5 R. K!ác! !$ng F @A n! n !$ng +$ t!an! toán c!o Doan! ng!i : m t n a D ti n :! i t1 9 ng ti n m t. ế ậ ệ ộ ử ố ề ả ả ằ ề ặ
;. K!ác! !$ng M ng t1 c ti n m#a !$ng c!o Doan! ng!i : 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng: ;.000.000. ứ ướ ề ệ ằ ể ả
3. Ti n c c + n c!% n, 9 c L : D + t 4i # m#a c a ng i 9án ?, Doan! ng!i : @A t1 9 ng ti n m t: 5.250 (t1ong @B ề ướ ậ ể ố ế ố ậ ệ ủ ườ ệ ả ằ ề ặ
t!# CTCT 250). ế
.. DOng ti n g i ng*n !$ng t1 n ng i 9án ?: 230.000. ề ử ả ợ ườ
>. F# t 5!o t!$n! :! m 9án c!o 5!ác! !$ng M: ấ ẩ
10.
S n :! m ả ẩ Ciá t!$n!
t! c t ự ế Ciá 9án
(c! a cB t!# CTCT) ư ế
S n :! m 0 ả ẩ 1.3;3.250 1..00.000
S n :! m 8 ả ẩ ;00.000 1.000.000
(!o 9i t: t!# D# t t!# CTCT !ai 4o i D n :! m n$% 4$: 5R) ế ế ấ ế ạ ả ẩ
K!ác! !$ng M c! : n! n m#a D !$ng n$% +$ t1 +$o D ti n @A ng t1 c c!o Doan! ng!i :. ấ ậ ố ừ ố ề ứ ướ ệ
10. c + n c!#% n, 9 c L : D !$ng tiI# t! t1In, Doan! ng!i : @A t1 9 ng ti n m t: 3>.335 (t1ong @B t!# CTCT ướ ậ ể ố ế ố ụ ệ ả ằ ề ặ ế
1..35).
11. K!ác! !$ng F t1 ti n n Doan! ng!i : 9 ng ti n m t: 2>0.000. ả ề ợ ệ ằ ề ặ
12. T<n! ti n 4 ng :! i t1 c!o ng i 4ao @ ng t1ong t!áng: -25.000. T1ong @B: ề ươ ả ả ườ ộ
& Ti n 4 ng c a c/ng n!*n D n L# t D n :! m 0: ề ươ ủ ả ấ ả ẩ 200.000
& Ti n 4 ng c a c/ng n!*n D n L# t D n :! m 8: ề ươ ủ ả ấ ả ẩ 100.000
& Ti n 4 ng c a n!*n +iIn ,# n 4< 'F D n L# t: ề ươ ủ ả ở ả ấ 50.000
& Ti n 4 ng c a n!*n +iIn tiI# t! D n :! m: ề ươ ủ ụ ả ẩ 25.000
& Ti n 4 ng c a n!*n +iIn ,# n 4< "oan! ng!i :: ề ươ ủ ả ệ 50.000
13. T1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko t 4 ,#% @ n!. ỷ ệ ị
1-. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t @ c!# n 9 t1 4 ng: -25.000. ề ử ề ậ ỹ ề ặ ể ẩ ị ả ươ
15. K! # t1 5!o n n c a c/ng n!*n K +$o ti n 4 ng t1ong t!áng n$% 4$: .00. ấ ừ ả ợ ủ ề ươ
1;. T!an! toán to$n 9 D ti n 4 ng :! i t1 c a c/ng n!*n +iIn 9 ng ti n m t. ộ ố ề ươ ả ả ủ ằ ề ặ
13. T ng ! : các c! ng t + L# t 5!o ng#%In + t 4i # t1ong t!áng: ổ ợ ứ ừ ề ấ ậ ệ
H i t ng D < " ng ố ượ ử ụ No i + t 4i # ạ ậ ệ ng ộ
VN c!<n! VN :! ụ
1. S n :! m 0 ả ẩ 2.000.000 35.000 2.035.000
2. S n :! m 8 ả ẩ 1.000.000 25.000 1.025.000
3. Y# n 4< :!*n L ng SF ả ưở &.2.000 .2.000
-. '! c + 9án !$ng ụ ụ &1;.000 1;.000
5. Y# n 4< Doan! ng!i : ả ệ &30.000 30.000
ng ộ 3.000.000 22..000 3.22..000
1.. T1<c! 5! # !ao TSH t1ong t!áng: ấ
& K! # !ao TSH "Ong :!*n L ng D n L# t: ấ ở ưở ả ấ .50.000
& K! # !ao TSH "Ong c!o 9 :! n 9án !$ng: ấ ộ ậ 100.000
& K! # !ao TSH "Ong c!o ,# n 4< "oan! ng!i :: ấ ả ệ 200.000
1>. T ng ! : các 5!o n c!i 5!ác 9 ng ti n m t: ổ ợ ả ằ ề ặ
& !o ,# n 4< :!*n L ng: ả ưở 105.000
& '! c + 9án !$ng: ụ ụ .0.000
& '! c + ,# n 4< "oan! ng!i :: ụ ụ ả ệ .-.000
20. # i t!áng, t ng ! : c!i :!< D n L# t :!át Din! t1ong t!áng +$o t$i 5!o n “!i :!< D n L# t 5in! "oan! " "ang” (c!i :!< ố ổ ợ ả ấ ả ả ấ ở
D n L# t c!#ng @ c :!*n 9 c!o các D n :! m t 4 + i ti n 4 ng c/ng n!*n D n L# t) ả ấ ượ ổ ả ẩ ỷ ệ ớ ề ươ ả ấ
21. T1ong t!áng, !o$n t!$n! n! : 5!o: .50 D n :! m 0 +$ 220 D n :! m 8 t!Ko giá t!$n! t! c t . 8i t 1 ng, c!i :!< D n ậ ả ẩ ả ẩ ự ế ế ằ ả
L# t " "ang c# i t!áng c a các D n :! m n! Da#: ấ ở ố ủ ả ẩ ư
& S n :! m 0: ả ẩ 1>0.000
& S n :! m 8: ả ẩ 123.000
22. Fác @ n! 5 t ,# tiI# t! D n :! m t1ong 5G +$ 5 t c!#% n +$o t$i 5!o n nN i n!# n c! a :!*n :! in. ị ế ả ụ ả ẩ ế ể ả ợ ậ ư ố
II0 +,u c u: ầ
1. Jn c +$o 8 ng c*n @ i 5 toán ng$% 312122N, m các t$i 5!o n 4iIn ,#an @ :! n án! D " @ # t!áng 012NS1 +$o t$i ứ ả ố ế ở ả ể ả ố ư á
5!o n. ả
2. '! n án! các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 012NS1 +$o t$i 5!o n. ả ệ ụ ế ả
3. K!Ba D các t$i 5!o n +$ 4 : các 9 ng Da#: ổ ả ậ ả
& 8 ng t ng ! : c!i ti t t!$n! :! m, :! i t!# c a 5!ác! !$ng +$ :! i t1 c!o ng i 9án. ả ổ ợ ế ẩ ả ủ ả ả ườ
& 8 ng c*n @ i t$i 5!o n +$ 8 ng c*n @ i 5 toán ả ố ả ả ố ế
-. '!*n 4o i các t$i 5!o n D " ng t1In t!Ko c/ng " ng +$ 5 t c #. ạ ả ử ụ ụ ế ấ
K TOÁN 8 N B NG TI NF N PH I THB F KHO N NG TK ' Ế Ố F G Ợ Ả Ả H ƯI
BÀI T P 1 Ậ :
T i /ng t% ạ TNHH H NG PHÁT Ư cB t$i 4i # 5 toán t1ong t!áng 0;2200F : ( H n + t<n! : H ng VN ) ệ ế ơ ị o
'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng tháng ệ ụ ế :
Ng!i : ệ
+ụ
Ng$%
t!áng
N i dung thu chi ộ A nh 2h* n & ả S ti n ố ề
NỢ '^ NỢ '^
1 2 3 - 5 ; 3
1 0220; '!i # t!# 0120; : T!# n /ng t% T!Jng Nong : ế ợ
%&.&&&.&&&
2 0220; '!i # c!i 0120; : !i m#a + t 4i # ế ậ ệ 1:.&&&.&&&
T!# CTCT ế 1.:&&.&&&
3 0-20; '!i # t!# 0220; : ()t TCNP n! : ,# ti n m t ế ậ ỹ ề ặ
-&.&&&.&&&
- 0-20; '!i # c!i 0220; : !i ti n 5E ,# t!#I n!$ ng n ế ề ỹ ắ
! n : ạ %.&&&.&&&.
5 0320; '!i # t!# 0320; : T!# ti n 9án D n :! m t!Ko giá ế ề ả ẩ
! a t!# : ư ế :&.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế :.&&&.&&&
; 0320; '!i # c!i 0320; : !i t m ng c!o /ng T! ng ế ạ ứ ắ
H m#a +Jn :!=ng :! m ể ẩ %&&.&&&.
3 1020; '!i # t!# 0-20; : T!# ti n 9án má% ti n t!Ko giá ế ề ệ
! a t!# : ư ế -.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế -&&.&&&.
. 1020; '!i # c!i 0-20; : !i ,# ng cáo t1In 9áo T# i t1 ế ả ổ e
Ciá c! a t!# : ư ế #.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế #&&.&&&.
> 1520; '!i # t!# 0520; : T!# ti n 4Ai 4iIn "oan! c a ế ề ủ
/ng t% Po$ng Nong : $.&&&.&&&
10 1520; '!i # c!i 0520; : !i 4 ng 56 7 : ế ươ 1J.&&&.&&&
11 1320; '!i # t!# 0;20; : T!# ti n !o$n t m ng /ng P ng : ế ề ạ ứ ư
:&&.&&&
12 1320; '!i # c!i 0;20; : !i ti n m#a t1ái :!i # ng n ! n : ế ề ế ắ ạ
J.&&&.&&&.
13 2020; '!i # t!# 0320; : T!# ti n 9 i t! ng "o c/ng t% ế ề o ườ
Pi : T!# n +i :! m ! : @ ng : ệ ậ ạ ợ o :.&&&.&&&.
1- 2020; '!i # c!i 0320; : !i ti n t!an! toán ti n @i nt!o i ế ề ề ệ ạ
giá c! a t!# : ư ế # .$&&.&&& , t!# CTCT ế #$&.&&&
15 2-20; '!i # t!# 0.20; : T!# ti n 9án D n :! m t!Ko ế ề ả ẩ
giá! a t!# : ư ế 5&.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế 5.&&&.&&&
1; 2-20; '!i # c!i 0.20; : !i ti n t!an! toán ti n @i n ,n c ế ề ề ệ ướ
t!Ko giá c! a t!# ư ế 11.&&&.&&& ,t!# CTCT ế 1.&&&.&&&
:!*n 9 c!o : YN'F : ổ %.&&&.&&& 8án !$ng :
1.&&&.&&& ,Y# n 4E DN : ả -.&&&.&&&
13 2320; '!i # t!# 0>20; : T!# n! n ti n 5E ,# ng n ! n c a ế ậ ề ỹ ắ ạ ủ
/ng t% V n '!át : ạ 5.&&&.&&&.
1. 2320; '!i # c!i 0>20; : !i ti n t1 n c/ng t% T*n x ế ề ả ợ
1-.&&&.&&&
1> 2>20; '!i # t!# 1020; : T!# ti n m t n! : ,# "o +a% ng n ế ề ặ ậ ỹ ắ
! n : ạ #%.&&&.&&&
20 2>20; '!i # c!i 1020; : !i m#a m t má% +i t<n! t!KoCiá ế ộ
m#a c! a t!# : ư ế 1-.&&&.&&& ,t!# CTCT ế 1.-&&.&&&
21 3020; '!i # t!# 1120; : T!# n! n 4 i ti n 5E ,# "$i ! n ế ậ ạ ề ỹ ạ
1:.&&&.&&&
22 3020; '!i # c!i 1120; : !i m#a c/ng c h " ng c giá c! a ế ụ ụ ụ ư
t!# : ế :J&.&&& ,t!# CTCT : ế :J.&&&.
+_B ' B Ầ : A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh & ả ệ ụ ế
BÀI T P : Ậ :
T i /ng t% ạ TNHH H NG PHÁT Ư cB t$i 4i # 5 toán t1ong t!áng 0;2200F : ( H n + t<n! : H ng VN ) ệ ế ơ ị o
'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng tháng ệ ụ ế :
Ng!i : ệ
+ụ
Ng$%
t!áng
N i dung thu chi ộ A nh 2h* n & ả S ti n ố ề
NỢ '^ NỢ '^
1 2 3 - 5 ; 3
1 0320; Ci % 9áo cB 12 : N : ti n m t +$o ng*n !$ng : ấ ộ ề ặ
-&.&&&.&&&
2 0520; Ci % 9áo n 2; : ()t TCNP t1 n c/ng t% F ấ ợ ả ợ
:&.&&&.&&&
3 0.20; Ciá% 9áo cB 15 : T!# n /ng t% ? : ợ %&.&&&.&&&.
- 1020; Ci % 9áo n 30 : ()t TCNP m#a t1ái :!i # ng n ! n ấ ợ ế ắ ạ
4$ 1:.&&&.&&&.
5 1220; Ciá% 9áo cB 20 : T!# ti n 9án D n :! m t!Ko giá! a ề ả ẩ ư
t!# : ế #&.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế #.&&&.&&&.
; 1-20; Ci % 9áo n 35 : ()t TCNP m#a + t 4i # t!Ko giá m#á ấ ợ ậ ệ
c! a t!# : ư ế 1&.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế 1.&&&.&&&.
3 1320; Ci % 9áo cB 23 : T!# ti n 4Ai 4iIn "oan! c a /ng t% ấ ề ủ
Po$ng Nong : $.&&&.&&&
. 2020; Ci % 9áo n -2 : ()t TCNP m#a t1ái :!i # "$i ! n : ấ ợ ế ạ
1-.&&&.&&&
> 2220; Ciá% 9áo cB 31 : N! n 4 i ti n 5E ,# "$i ! n 4$ : ậ ạ ề ỹ ạ
-.&&&.&&&.
10 2-20; Ci % 9áo n -. : ()t TCNP t1 n +a% ng n ! n ấ ợ ả ợ ắ ạ
ng*n !$ng : #&.&&&.&&&.
11 2320; Ci % 9áo cB 3; : T!# ti n 9 i t! ng "o c/ng t% T!Jng ấ ề o ườ
Nong +i :! m ! : @ ng : ạ ợ o 5.&&&.&&&.
12 2.20; Ci % 9áo n 52 : ()t TCNP toán ti n @i n , n c ấ ợ ề ệ ướ
c0F , @i n t!o i giá c! a t!# : ệ ạ ư ế 1:.&&&.&&& , t!#ế
CTCT : 1.:&&.&&&.
13 2>20; Ci % 9áo cB ;3 : T!# 4Ai TCNP 4$ ấ :.&&&.&&&
1- 3020; Ci % 9áo n ;- : T1 4Ai ti n +a% ng*n !$ng ấ ợ ả ề :.$&&.&&&
15 3020; Ci % 9áo cB 31 : N! n + n gB: 4iIn "oan! c a c/ng t% ấ ậ ố ủ
c : 1&&.&&&.&&&
+_B ' B Ầ : A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh & ả ệ ụ ế
BÀI T P # Ậ :
T i /ng t% ạ H NG PHÁT Ư ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ n : t!# CTCT t!Ko :! ng ạ o ươ ườ ộ ế ươ
:!á: 5! # t1 cB t$i 4i # 5 toán ( H n + t<n! : H ng ). ấ ừ ệ ế ơ ị o
1. ()t ti n g i ng*n !$ng + ,# ti n m t : ề ở ề ỹ ề ặ 1&&.&&&.&&&.
2. K!ác! !$ng F t1 n c!o "oan! ng!i : 9 ng ti n m t ả ợ ệ ằ ề ặ $:.&&&.&&& , ti n g i ng*n !$ng : ề ở #J.&&&.&&&.
3. ?#a + t 4i # + n! : 5!o t!an! 9 ng ti n m t 4$ ậ ệ ề ậ ằ ề ặ ##.&&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
4. ?#a c! ng 5!oán ng n ! n 9 ng ti n g i ng*n !$ng cB m n! giá 4$ ứ ắ ạ ằ ề ở ệ 1-.&&&.&&& .!i :!< m/i gi i c!i 9 ng ti n m t ớ ằ ề ặ
%&&.&&&.
5. ?#a m t t$i D n c @ n! ! # !Gn! cB giá m#a c! a t!# 4$ ộ ả ố ị ü ư ế %&.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ 10R t!an! toán 9 ng c!#% n ế ằ ể
5!o n .!i :!< + n c!#% n ,9 c " c!i 9 ng ti n m t 4$ ả ậ ể ố ở ằ ề ặ 1.1&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R .!o 9i t TSH t1In @ c ế ế ượ
@ # t 9 ng ,# @ # t :!át t1i n. á ư ằ ỹ á ư ể
6. !i ti n m t t m ng c!o n!*n +iIn @i m#a +Jn :!=ng :! m : ề ặ ạ ứ ẩ 1.&&&.&&&.
7. N! n 5!o n ti n 5E ,# ng n ! n 9 ng ti n m t 4$ ậ ả ề ỹ ắ ạ ằ ề ặ 1&.&&&.&&&.
8. T!# ti n 9án D n :! m t!Ko giá 9án 4$ ề ả ẩ ::.&&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R 9 ng ti n m t. ế ằ ề ặ
9. !i :!< @i n ,n c , @i n t!o i t!an! toán 9 ng TCNP t!Ko giá t!an! toán 4$ ệ ướ ệ ạ ằ :1.&&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ ế 1.&&&.&&&
:!*n 9 c!o ,# n 4E :!*n L ng ổ ả ưở $&R , 9án !$ng 1&R , ,# n 4E "oan! ng!i : ả ệ #&R.
10. T!# ti n 9án t$i D n c @ n! ! # !Gn! 5!/ng c n "Ong 9 ng ti n m t t!Ko giá t!an! toán 4$ ề ả ố ị ü á ằ ề ặ %.%&&.&&& t1ong @B t!#ế
CTCT 4$ 10R.
11. ?#a c! ng 5!oán "$i ! n cB m n! giá : ứ ạ ệ %&.&&&.&&& t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng .!i :!< m/i gi i c!i 9 ng ti n ằ ề ở ớ ằ ề
m t 4$ ặ -&&.&&&.
12. 8án c! ng 5!oán ng n ! n 9 ng ti n m t 4$ ứ ắ ạ ằ ề ặ 1:.&&&.&&& c!o 9i t g<a g c c a c! ng 5!oán 4$ ế ố ủ ứ 11.&&&.&&&.
13. T!# 9 i t! ng /ng D "o t!# ! i các 5!o n :! i t!# 5!ác 9 ng ti n m t 4$ o ườ o ả ả ằ ề ặ %.&&&.&&&.
14. N : t!# L# t 5! # 9 ng ti n g i ng*n !$ng 4$ ộ ế ấ ẩ ằ ề ở 1&.&&&.&&&.
15. !i ti n m t t!an! toán 4 ng c!o ng i 4ao @ ng : ề ặ ươ ườ ộ 1$.&&&.&&&.
16. ()t ti n g i ng*n !$ng ng t1 c c!o c/ng K @ m#a + t 4i # 4$ ề ở ứ ướ ể ậ ệ :&.&&&.&&&.
17. T!# 4Ai ti n g i ng*n !$ng 9 ng ti n g i ng*n !$ng : ề ở ằ ề ở :.&&&.&&&.
18. /ng t% Y ng t1 c ti n m#a D n :! m 9 ng ti n m t 4$ ứ ướ ề ả ẩ ằ ề ặ 1-.&&&.&&&.
19. Va% ng n ! n c!#% n +$o t$i 5!o n ti n g i ng*n !$ng : ắ ạ ể ả ề ở #&.&&&.&&&.
20. !i 9 i t! ng c!o c/ng t% ' "o +i :! m ! : @ ng 9 ng ti n m t 4$ : o ườ ạ ợ o ằ ề ặ %.&&&.&&&.
21. !i ti n m t gi m giá c!o 5!ác! "o !$ng Dai ,#i các! 4$ ề ặ ả :.:&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
22. ()t TCNP t1 n "$i ! n @ n ! n t1 : ả ợ ạ ế ạ ả 1-&.&&&.&&&.
23. KE ! : @ ng t!#I m t cJn n!$ @ 4$m c a !$ng gi i t!i # D n :! m ,giá t!#I ợ o ộ ể ử ớ ệ ả ẩ :.&&&.&&& 2t!áng ,t!# CTCT 10R .Doan! ế
ng!i : c!i ti n m t t!an! toán m t nJm ti n t!#I n!$ @ ng t! i 5E ,# ệ ề ặ ộ ề o ờ ỹ &# t!áng ti n t!#I n!$ . ề
24. !i ,# ng cáo D n :! m t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko giá t!an! toán 4$ ả ả ẩ ằ ề ặ $.$&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
25. T1 4Ai +a% ng*n !$ng 9 ng ti n g i ng*n !$ng : ả ằ ề ở J.&&&.&&&.
26. T1 4 i ti n 5E ,# ng n ! n 9 ng ti n m t 4$ ả ạ ề ỹ ắ ạ ằ ề ặ -.&&&.&&&.
+_B ' B Ầ : A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh & ả ệ ụ ế
BÀI T P % Ậ :
1. F# t 5!o m t 4/ t!$n! :! m cB giá 9án c! a t!# ấ ộ ẩ ư ế %&.&&&.&&& ,t!# CTCT ế %.&&&.&&& c a c/ng t% F n : t! ng +$o ng*n ủ ộ á
!$ng n! ng c! a n! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng . ư ư ậ ượ ấ ủ
2. T!# n c a c/ng t% ? 4$ ợ ủ :&.&&&.&&& n : t! ng +$o ng*n !$ng n! ng c! a n! n @ c gi % 9áo ng*n !$ng. ộ á ư ư ậ ượ ấ
3. F# t ,# ti n m t ấ ỹ ề ặ #$.&&&.&&& n : +$o ng*n !$ng n! ng c! a n! n @ c gi % 9áo c a ng*n !$ng . ộ ư ư ậ ượ ấ ủ
4. Ng*n !$ng 9áo cB các 5!o n ti n @ang c!#% n ng!i : + ả ề ể ở ệ ụ 1.:.#.
5. Doan! ng!i : 4$m t! t c c!#% n TCNP t1 n c!o c/ng t% Y 4$ ệ ủ ụ ể ả ợ #&.&&&.&&& n! ng c! a n! n @ c gi % 9áo c a ng*n ư ư ậ ượ ấ ủ
!$ng.
$. N! n @ c t!/ng 9áo c a c/ng t% Y 4$ @A n! n @ c ti n m$ "oan! ng!i : t!an! toán. ậ ượ ủ ậ ượ ề ệ
7. /ng t% ' ng t1 c ti n m#a !$ng c!o "oan! ng!i : 4$ ứ ướ ề ệ :&.&&&.&&& n : t! ng +$o ng*n !$ng n! ng c! a n! n @ c ộ á ư ư ậ ượ
gi % 9áo c a ng*n !$ng . ấ ủ
J. Ng*n !$ng @A 9áo cB + D ti n ng t1 c c a c/ng t% '. ề ố ề ứ ướ ủ
+_B ' B Ầ : 1. TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh . & ả ệ ụ ế
:. Ph n nh 1à* tài 2h* n t ng h ( ả ả ả ổ ợ
BÀI T P - Ậ : ( TÀI KHO N 1#1 Ả )
T i "oan! ng!i : ạ ệ TH NG 7 I F Ợ ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ n : t!# CTCT t!Ko ạ o ươ ườ ộ ế
:! ng :!á: 5! # t1 cB t$i 4i # 5 toán ( ươ ấ ừ ệ ế A n 1 tCnh : A ng ơ & ồ ).
A. S d đ u tháng c a tài 2h* n 1#1 ố ư ầ ủ ả : #&.&&&.&&& c!i ti t g m : ế o
& /ng t% C ( " n ) : ư ợ %&.&&&.&&&.
& /ng t% ' ( D cB ) : ư 1&.&&&.&&&
B 'ác nghi ( (hát sinh t)*ng tháng ệ :
1 F# t 5!o m t 4/ t!$n! :! m cB giá 9án c! a t!# ấ ộ ẩ ư ế :&&.&&&.&&& ,t!# CTCT ế :&.&&&.&&& c! a t!# ti n 5!ác! !$ng 0 . ư ề
Doan! ng!i : @ ng! n # 5!ác! !$ng 0 t!an! toán ti n m#a !$ng t1 c t! i ! n ,#i @ n! t1ong ! : @ ng D @ c ệ ề ị ế ề ướ ờ ạ ị ợ o ë ượ
! ng c!i t 5! # t!an! toán 4$ 1R t1In giá 9án c! a t!# . giá L# t 5!o ưở ế ấ ư ế ấ 1-&.&&&.&&&.
2 F# t 5!o 9án t!Ko :! ng t! c t1 c! m c!o 5!ác! !$ng 8 giá L# t 5!o ấ ươ ứ ả ậ ấ :$&.&&&.&&& Ogiá 9án t1 nga% c! a t!# ả ư ế
#&&.&&&.&&& Ot!# CTCT 4$ 10R giá 9án t1 gB: 4$ ế ả #1:.&&&.&&& D @ c 5!ác! !$ng t!an! toán t1ong +=ng 0; t!áng +$o ë ượ
ng$% giao !$ng.
3 F# t 5!o t!$n! :! m 9án t!Ko :! ng t! c @ i !$ng + i 5!ác! !$ng giá 9án c! a ấ ẩ ươ ứ ổ ớ ư 1%&.&&&.&&& ,t!# CTCT 10R @A ế
n! n + m t 4/ + t 4i # c!<n! t1 g<a c! a t!# ậ ề ộ ậ ệ ị ư ế 1$&.&&&.&&& ,t!# CTCT ế 1&R . giá L# t 5!o ấ 1:&.&&&.&&&
4 K!ác! !$ng D ng t1 c c!o "oan! ng!i : ứ ứơ ệ 1&&.&&&.&&& 9 ng c!#% n 5!o n @ @ t m#a m t D D n :! m t!Ko %I# ằ ể ả ể ặ ộ ố ả ẩ
c # mA# mA . á
- K!ác! !$ng 8 t!an! toán 4 n t! n! t c!o "oan! ng!i : 9 ng ti n m t. á ứ ấ ệ ằ ề ặ
$ K!ác! !$ng 0 t!an! toán c!o "oan! ng!i : 9 ng TCNP t1ong t! i ! n @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán. . ệ ằ ờ ạ ượ ưở ế ấ
7 F# t 5!o m t 4/ !$ng giá 9án c! a t!# ấ ộ ư ế 1&&.&&&.&&& ,t!# CTCT 10R ,giá L# t 5!o ế ấ J&.&&&.&&& 9án c!o 5!ác! !$ng Z
c! a t!# ti n . ư ề
8 Ci m giá c!o 5!ác! !$ng Z ả %.&&&.&&& ,t!# CTCT ế %&&.&&& c!o t1 +$o D n . ừ ố ợ
9 F# t 5!o t!$n! :! m giao c!o c/ng t% ' cB g<a 9án c! a t!# 4$ ấ ẩ ư ế 1-.&&&.&&& ,t!# CTCT 10R . ế
10 T!# n /ng t% C 9 ng TCNP 4$ ợ ằ :&.&&&.&&&.
+_B ' B Ầ :
1. TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh . & ả ệ ụ ế
:. Ph n nh 1à* tài 2h* n t ng h (. ả ả ả ổ ợ
3. 7 ( 4 ng t ng h ( chi ti t tài 2h* n 1#1 ậ ả ổ ợ ế ả
'H NG : K TOÁN TS'A 8À B T A NG S N A B T ƯƠ Ế J K Ả Ầ Ư
BÀI T P 1 Ậ :
T i 1 DN cB tGn! !Gn! tJng gi m TSH n! Da#: ạ ả ư
1. ?#a 1 c!i c LK t i cB giá m#a c! a t!# ế ả ư ế #&&.&&&.&&&đ, t!# D# t CTCT 10R, @A t!an! toán 9 ng TCNP. !i :!< D a c! a ế ấ ằ ử ü
t*n t1ang LK t1 c 5!i D " ng ướ ử ụ %.:&&.&&&đ, t1ong @B t!# ế :&&.&&&đ t1 9 ng T?. /ng +i c D a c! a c! a Long. ả ằ ệ ử ü ư
2. ?#a t1 gB: 1 c!i c LK ! i, giá m#a c! a t!# t!an! toán nga% ả ế ơ ư ế %&&.&&&.&&&đ, t!# D# t V0T ế ấ 1&R, giá m#a t1 gB: ả
%1$.&&&.&&&đ. Ti n t!# t1 c 9 ề ế ướ ạ 1$.&&&.&&&đ @A n : 9 ng T?. Nga% 5!i n! n LK. DN @A t1 y 9 ng T?, D c=n 4 i t1 ộ ằ ậ ả ằ ố ạ ả
gB: t1ong 1 nJm. Ci D "oan! ng!i : t1 gB: t!áng t! n! t 9 ng ti n m t , @ ng t! i 5 t c!#% n 4Ai t1 gB: . ả ử ệ ả ứ ấ ằ ề ặ o ờ ế ể ả
3. Hán! giá 4 i tJng giá 1 TSH cB ng#%In giá ạ %&.&&&.&&&đ, @A !ao m=n 1&.&&&.&&&đ 4In 2 4 n. á
4. N! n 1 TSH gB: + n 4iIn "oan!, ! i @ ng 4iIn "oan! @án! giá + n gB: ậ ố ộ o ố 1&&.&&&.&&&đ.
5. !i c LK t i @A D a c! a Long, c!i :!< c! % t! ế ả ử ü ạ ử :&&.&&&đ t1 9 ng T?, LK @ c @ a +$o D " ng 9 :! n 9án !$ng. T$i ả ằ ượ ư ử ụ ở ộ ậ
D n n$% @ c m#a 9 ng Y# @ # t :!át t1i n. ả ượ ằ ỹ á ư ể
6. Doan! ng!i : m#a m t TSH ! # !Gn! 9 ng ,# :!)c 4 i "Ong c!o !o t " ng :!)c 4 i cB giá m#a c! a t!# 4$ ệ ộ ü ằ ỹ ợ ạ ộ ợ ư ế
:$.&&&.&&&,t!# CTCT 4$ ế :.$&&.&&& .!i :!< + n c!#% n 9 c " c!i 9 ng ti n m t ậ ể ố ở ằ ề ặ 1.%&&.&&&. !o 9i t t! i gian D " ng 4$ ế ờ ử ụ
$ nJm . P$ng nJm "oan! t<n! giá t1 !ao m=n t!Ko :! ng :!á: @ ng t! ng .Ci D Da# 02 nJm "oan! ng!i : ,#% t @ n! ị ươ ườ á ả ử ệ ế ị
TSH t1In + i giá 9án c! a t!# 4$ ớ ư ế :-.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ 10R , c!i :!< + n c!#% n TSH @Km 9án c!i 9 ng ti n m t ế ậ ể ằ ề ặ
%&&.&&&.
+_B ' B Ầ : TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 & ả ệ ụ
BÀI T P : Ậ :
T i 1 DN cB tGn! !Gn! tJng gi m TSH n! Da#: ạ ả ư
1. Doan! ng!i : @Km m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ộ ü J&&.&&&.&&& @A 5! # !ao 4$ ấ #&&.&&&.&&& gB: + n 4iIn "oan! +$o c D ố ơ ở
5in! "oan! @ ng 5i m Doát T . P i @ ng 4iIn "oan! c/ng t% T Lác @ n! giá t1 + n gB: c a t$i D n t1In 4$ o ể ộ o ị ị ố ủ ả $&&.&&&.&&& . !o
9i t t 4 + n gB: c a "oan! ng!i : t1ong 4iIn "oan! 4$ 30R , t! i gian D " ng c a TSH @ c c/ng t% T Lác @ n! 4$ - ế ỉ ệ ố ủ ệ ờ ử ụ ủ ượ ị
nJm . !i :!< + n c!#% n t$i D n @i gB: + n c!i 9 ng ti n m t t!Ko giá t!an! toán 4$ ậ ể ả ố ằ ề ặ %.%&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
2. Doan! ng!i : @Km m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ộ ü -&&.&&&.&&& @A 5! # !ao 4$ ấ 1&&.&&&.&&& gB: + n 4iIn "oan! +$o c D ố ơ ở
5in! "oan! @ ng 5i m Doát P . P i @ ng 4iIn "oan! c/ng t% P Lác @ n! giá t1 + n gB: c a t$i D n t1In 4$ o ể ộ o ị ị ố ủ ả #-&.&&&.&&& . . !i
:!< + n c!#% n t$i D n @i gB: + n c!i 9 ng ti n m t t!Ko giá t!an! toán 4$ ậ ể ả ố ằ ề ặ :.:&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
3. Doan! ng!i : @Km m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ộ ü 5&&.&&&.&&& @A 5! # !ao 4$ ấ 1-&.&&&.&&& @ # t +$o c/ng t% 4iIn 5 t á ư ế
S . /ng t% S Lác @ n! giá t1 + n gB: c a t$i D n t1In 4$ ị ị ố ủ ả $&&.&&&.&&& . !i :!< + n c!#% n t$i D n @i @ # t c!i 9 ng ti n m t ậ ể ả á ư ằ ề ặ
t!Ko giá t!an! toán 4$ 2.200.000 t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
4. Doan! ng!i : @Km m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ộ ü %&&.&&&.&&& @A 5! # !ao 4$ ấ J&.&&&.&&& @ # t +$o c/ng t% 4iIn 5 t ( . á ư ế
/ng t% ( Lác @ n! giá t1 + n gB: c a t$i D n t1In 4$ ị ị ố ủ ả #&&.&&&.&&& . !i :!< + n c!#% n t$i D n @i @ # t c!i 9 ng ti n m t ậ ể ả á ư ằ ề ặ
t!Ko giá t!an! toán 4$ 1.1&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
5. Doan! ng!i : @Km m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ộ ü 1&&.&&&.&&& @A 5! # !ao 4$ ấ :&.&&&.&&& @ t1ao @ i 4 % m t TSH ! # ể ổ ấ ộ ü
!Gn! t ng t . !i :!< + n c!#% n t$i D n n! n + 9 ng ti n m t 4$ ươ ự ậ ể ả ậ ề ằ ề ặ 1.1&&.&&&.Ci D n # cB :!át Din! c!i :!< + n c!#% n ả ử ế ậ ể
t$i D n @Km @i t1ao " i t!G ! c! toán n! t! n$o ] ả ổ ạ ư ế
6. Doan! ng!i : @Km m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ộ ü #&&.&&&.&&& @A 5! # !ao 4$ ấ -&.&&&.&&& @ t1ao @ i 4 % m t tSH ! # ể ổ ấ ộ ü
!Gn! 5!/ng t ng t t!Ko ! : @ ng t1ao @ i + i c/ng t% K . !i :!< + n c!#% n t$i D n n! n + 9 ng ti n m t 4$ ươ ự ợ o ổ ớ ậ ể ả ậ ề ằ ề ặ 1.1&&.&&&.
T1 giá ! : @ ng c! a t!# c a t$i D n @Km @i t1ao @ i 4$ ị ợ o ư ế ủ ả ổ 9&.&&&.&&& , t!# CTCT 4$ ế 9.&&&.&&& . T1 giá ! : 4E c! a t!# c a ị ợ ư ế ủ
t$i D n n! n + 4$ ả ậ ề 9-.&&&.&&& , t!# CTCT 4$ ế 9.-&&.&&& . !i :!< + n c!#% n t$i D n @Km @i 9 ng ti n m t 4$ ậ ể ả ằ ề ặ JJ&.&&& t1ong
@B t!# CTCT 4$ 10R . Vi c gioa n! n t$i D n @A !o$n t t , !ai 9In @A t!an! 4E ! : @ ng +$ ,#% t toán c/ng n 9 ng ti n ế ệ ậ ả ấ ợ o ế ợ ằ ề
m t .Ci D n # cB :!át Din! c!i :!< + n c!#% n t$i D n n! n + t!G ! c! toán n! t! n$o ] ặ ả ử ế ậ ể ả ậ ề ạ ư ế
7. N! n + n gB: 4iIn "oan! c a c/ng t% N : m t má% mBc t!i t 9 D " ng c!o :!*n L ng D n L#át , t!Ko @án! g<a c a P i ậ ố ủ ộ ế ị ü ụ ưở ả ủ ộ
@ ng 4 n "oan! t$i D n n$% t1 giá o ệ ả ị -&&.&&&.&&&.
8. Va% "$i ! n @ m#a m t t!i t 9 +Jn :!=ng t!Ko giá m#a c! a t!# 4$ ạ ể ộ ế ị ư ế 1:&.&&&.&&& , t!# CTCT 10R . !i :!< t1 c 5!i D ế ướ ử
" ng c!i 9 ng ti n m t 4$ ụ ằ ề ặ 1.1&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
+_B ' B Ầ : TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 & ả ệ ụ
'H NG : K TOÁN 8 T 7I B ` 'aNG ' D NG ' ƯƠ Ế Ậ Ệ L L L
+IJ T 4 1 Ậ
Dan! ng!i : D n L# t ệ ả ấ TKBNG NGB+_N ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: KI 5!ai t! ng L#%In +$ n : t!# ạ o ươ ườ ộ ế
CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 .T1ong t!áng ươ ấ ừ &$ cB t$i 4i # n! : L# t ệ ậ ấ 'aNG 'L n! Da# ư :
1. ?#a /ng c t!an! toán 9 ng TCNP t!Ko giá t!an! toán 4$ ụ ằ %.:&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 5R. !i :!< + n c!#% n 9 c ế ậ ể ố
" c!i 9 ng ti n m t 4$ ở ằ ề ặ 1#:.&&& t1ong @B t!# TCT 4$ ế 1&R ,@A n! : 5!o @ . ậ ủ
2. ?#a /ng c t!an! toán 9 ng ti n m t + i giá m#a c! a t!# 4$ ụ ằ ề ặ ớ ư ế :&&.&&&, t!# CTCT 4$ ế :&.&&& 5!/ng n! : 5!o cB 5 ậ ế
!o c! @ a t! ng +$o D " ng :!*n L ng D n L# t. ạ ư á ử ụ ở ưở ả ấ
3. ?#a /ng c t!an! toán 9 ng TCNP + i giá m#a c! a t!# 4$ ụ ằ ớ ư ế $.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ ế $&&.&&& 5!/ng n! : 5!o cB 5 ậ ế
!o c! @ a t! ng +$o D " ng 8 :! n Y# n 4E "oan! ng!i : . K toán :!*n 9 t1ong ạ ư á ử ụ ở ộ ậ ả ệ ế ổ &$ t!áng 5 t t!áng n$%. ể ừ
4. N! : c/ng c "o t!#I ngo$i gia c/ng 4$ ậ ụ %.&&&.&&&.
5. F# t c/ng c 4o i :!*n 9 01 4 n giá t! c t 4$ ấ ụ ạ ổ á ự ế 1.&&&.&&& "Ong c!o 8 :! n 8án !$ng. ộ ậ
6. F# t c/ng c 4o i :!*n 9 02 4 n giá t! c t 4$ ấ ụ ạ ổ á ự ế J.&&&.&&& "Ong c!o ,# n 4E Doan! ng!i :. ả ệ
7. 8áo ! ng c/ng c :!*n 9 !ai 4 n ng!i : + ( o ụ ổ á ở ệ ụ $) : ác tGn! !# ng : ố
& '!*n 9 4 n !ai . ổ á
& '!*n 9 4 n !ai cB t!# ! i :! 4i # n! : 5!o t1 giá ổ á o ế ệ ậ ị :&&.&&&.
& 8 :! n D " ng 4$m ! ng :! i t!# 9 i t! ng , :! 4i # t!# ! i n! : 5!o t1 giá ộ ậ ử ụ o ả o ườ ế ệ o ậ ị -&&.&&&
8. F# t c/ng c 4o i :!*n 9 n!i # 4 n giá t! c t 4$ ấ ụ ạ ổ ề á ự ế 1-.&&&.&&& "Ong c!o ,# n 4E :!*n L ng D n L# t . K toán :!*n 9 ả ưở ả ấ ế ổ
t1ong 1- t!áng .
9. 8áo ! ng c/ng c 4o i :!*n 9 !ai 4 n t i :!*n L ng D n L# t cB giá t! c t 4$ o ụ ạ ổ á ạ ưở ả ấ ự ế $.&&&.&&& :! 4i # t!# ! i 4$ ế ệ o :&&.&&& .
1&. Ci D c# i t!áng 5i m 5I 5!o /ng c Lác @ n! : ả ử ố ể ụ ị
& Ciá t1 /ng c t!i # t1 giá 4$ ị ụ ế ị :.&&&.&&& c! L 4E . ờ ử
& Ciá t1 /ng c t! a t1 giá 4$ ị ụ ừ ị 1.&&&.&&& c! L 4E. ờ ử
& Eu/ t đ nh > 3M ế & 7 :
S C'ng c thi u ụ ế : 9 t t! 5!o 9 i t! ng n! ng c! a t!#. Sa# @B c!o t1 +$o 4 ng t1ong 0- t!áng. ắ ủ o ườ ư ư ừ ươ
S C'ng c th a ụ ừ : !o gi m c!i :!< ,# n 4E Doan! ng!i :. ả ả ệ
+_B ' B Ầ : TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 . & ả ệ ụ
T)*ng tháng &$ PhWng 2 t*án c6 tài 3i u nh sau ế ệ ư :
A. S d đ u tháng &$ c a các Tài 2h* n ố ư ầ ủ ả :
& T$i 5!o n 15- : ả 11.-#J.&&& c!i ti t g m: ế o
( V t 4i # t1 c ti :: ậ ệ ự ế 5.9#$.&&& & N!*n c/ng t1 c ti : : ự ế 1.9#J.&&& h S n L# t c!#ng : ả ấ 1.$$%.&&& )
& ác t$i 5!o n 5!ác cB D " gi @ n!. ả ố ư ả ị
B. 'ác nghi ( 2inh t (hát sinh t)*ng tháng &$ ệ ế :
1. Doan! ng!i : m#a + t 4i # c!<n! t!an! toán 9 ng ti n m t t!Ko t!an! toán 4$ ệ ậ ệ ằ ề ặ 11&.&&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ ế 1&R
"Ong @ t1 c ti : D n L#át D n :! m. ể ự ế ả ả ẩ
2. F# t 5!o V t 4i # :! t!Ko giá t! c t 4$ ấ ậ ệ ụ ự ế 1$.&&&.&&& t1ong @B :
&T1 c ti : D n L# t D n :! m : ự ế ả ấ ả ẩ 1:.&&&.&&&.
&Y# n 4E :!*n L ng D n L# t c!<n! : ả ưở ả ấ %.&&&.&&&.
3. F# t 5!o /ng c h " ng c t!Ko 4o i :!*n 9 m t 4 n t!Ko giá t! c t 4$ ấ ụ ụ ụ ạ ổ ộ á ự ế 1.&&&.&&& D " ng c!o ,# n 4E :!*n L ng ử ụ ả ưở
D n L# t c!<n!. ả ấ
4. F# t 5!o /ng c h " ng c t!Ko 4o i :!*n 9 n!i # 4 n t!Ko giá t! c t 4$ ấ ụ ụ ụ ạ ổ ề á ự ế 1:.&&&.&&& D " ng c!o ,# n 4E :!*n L ng ử ụ ả ưở
D n L# t c!<n!. 5 toán :!*n 9 t1ong ả ấ ế ổ $ t!áng 5 t t!áng ể ừ &$.
5. 8áo ! ng /ng c 4o i :!*n 9 !ai 4 n t i :!*n L ng D n L# t giá t! c t 4$ o ụ ạ ổ á ạ ưở ả ấ ự ế %.&&&.&&& ,:! 4i # t!# ! i n! : 5!o t1 ế ệ o ậ ị
giá :&&.&&&.
$. Ti n 4 ng t! c t :! i t1 c!o các 9 :! n : ề ươ ự ế ả ả ộ ậ
&/ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m : ự ế ả ấ ả ẩ #&.&&&.&&&
&N!*n +iIn ,# n 4E :!*n L ng D n L# t c!<n! : ả ưở ả ấ J.&&&.&&&.
5. T1<c! 8PFP h 8PMT & K'H t!Ko t 4 1>R t1In ti n 4 ng t! c t :! i t1 c!o các @ i t ng. ỉ ệ ề ươ ự ế ả ả ố ượ
8. !i :!< 5! # !ao TSH c a :!*n L ng D n L# t c!<n! 4$ ấ ủ ưở ả ấ #.J$J.&&&.
9. !i :!< Hi n ,n c c! a t!an! toán c!o /ng t% F t!Ko giá t!an! toán 4$ ệ ướ ư 1$.J&&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ ế -R D " ng ử ụ
c!o ,# n 4E :!*n L ng D n L# t . ả ưở ả ấ
10.Bá* cá* c a (h@n > ng s n >u t ủ ư$ ả ấ :
& V t 4i # c!<n! D " ng 5!/ng ! t @ 4 i ng$% 31205 : ậ ệ ử ụ ế ể ạ J.&&&.&&& h ng$% 3020; : 1&.&&&.&&&.
F '! 4i # t!# ! i n! : 5!o t1 giá ế ệ o ậ ị 1.9:&.&&&.
& Po$n t!$n! n! : 5!o ậ $.&&& D n :! m +$ ả ẩ %.&&& D n :! m D . ả ẩ
& H ng t! i t!# @ c o ờ ượ %&& D n :! m :! c n! : 5!o . ả ẩ ụ ậ
& =n #&& D n :! m +$ ả ẩ :&& D n :! m D " "ang . ả ẩ ở
Tài 3i u 4 sung ệ ổ :
& !i :!< D n L# t " "ang c# i t!áng @ c @án! giá t!Ko ả ấ ở ố ượ (h ng (há( -& V chi (hCb ch 4i n th c t ươ ế ế % ế"
& P D giá t!$n! @ c "#% t c a D n :! m ệ ố ượ ệ ủ ả ẩ : 1 ,D n :! m D : ả ẩ 1.:
& Ciá t!$n! 5 !o c! m t D n :! m :! ế ạ ộ ả ẩ ụ R 3à $.&&& H2D n :! m ả ẩ .
& '! ng :!á: t<n! giá t!$n! 4$ ươ (h ng (há( H s . ươ ệ ố
+_B ' B Ầ : 1. TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t . & ả ệ ụ ế
:. Ph n nh 1à* tài 2h* n t ng h ( . ả ả ả ổ ợ
Há: Dố : F 'hi (hC s n >u t d dang cu i 2T : ả ấ $ ố 3.50;.000.
F T ng giá thành th c t : ổ % ế 1.3.;00.000 .
F Giá thành đ n 1 ! t s n (h ! ơ & ộ ả ẩ : 13.000 đ0SP ` s n (h ! ả ẩ D : 20.-00 đ0SP
'H NG : THÀNH PH S 8À TI_B TH THÀNH PH S ƯƠ M L M
BÀI T P 1 Ậ
H</ đ nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh sau : & ả ệ ụ ế L A n 1 tCnh : A ng . ơ & ồ
1. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o c/ng t% F ế
t!# nga% 9 ng ti n m t . ằ ề ặ
2. F# t 5!o ấ #.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ -&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế 5&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o c/ng t% ? ế
c! a t!# ti n . ư ề
3. F# t 5!o ấ %.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ $&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế J&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o c/ng t% K ế
t!# 9 ng TCNP. ằ
4. /ng t% ? c!#% n TCNP t!an! toán c!o "oan! ng!i : t1 c ! n nIn @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán 4$ ể ệ ướ ạ ượ ưở ế ấ :R t1In giá 9án
c! a t!# ( HA n! n @ c gi % 9áo cB c a ng*n !$ng ) ư ế ậ ượ ấ ủ
5. /ng t% K 5!i # n i cB ế ạ 1&& D n :! m Dai ,#i các! nIn @A t1 4 i c!o "oan! ng!i : .Doan! ng!i : @ ng E +$ n! : 4 i 5!o ả ẩ ả ạ ệ ệ o ậ ạ
,@ ng t! i c!i ti n m t t!an! toán c!o c/ng t% K. o ờ ề ặ
6. /ng t% F 5!i # n i cB ế ạ :&& D n :! m 5!/ng @)ng ! : @ ng nIn @ ng! "oan! ng!i : gi m giá ả ẩ ợ o ề ị ệ ả :&R t1In g<a 9án c! a t!# ư ế
c a D Dai ,#i các! , "oan! ng!i : @ ng E gi m giá +$ c!i ti n m t t!an! toán c!o c/ng t% F . ủ ố ệ o ả ề ặ
7. F# t 5!o ấ -.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ $&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế J&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R g i 9án t!Ko ế ở
:! ng t! c c!#% n !$ng c!o c/ng t% D .Sa# @B c/ng t% D ! i 9áo 4$ @A n! n @ c D D n :! m m$ "oan! ng!i : g i .K!i ươ ứ ể o ậ ượ ố ả ẩ ệ ở
5i m n! n n! : !$ng :!át !i n t!i # ể ậ ậ ệ ế :&& D n :! m c! a 1X ng#%In n!*n +$ 9áo c!o "oan! ng!i : 9i t +$ c/ng t% D c! ả ẩ ư ệ ế ỉ
c! : n! n t!an! toán D D n :! m t! c n! n 9 ng ti n m t . ấ ậ ố ả ẩ ự ậ ằ ề ặ
8. N! n 4 i ậ ạ -&& D n :! m "o c/ng t% C t1 4 i c a @ t !$ng 9án t!áng t1 c c!o 9i t giá 9án c! a t!# 4$ ả ẩ ả ạ ủ ợ ướ ế ư ế J&.&&& @2 D: ,t!#ế
CTCT 4$ 10R giá L# t 5!o 4$ ấ $&.&&& @2D: .Doan! ng!i : c!#% n TCNP t!an! toán c!o c/ng t% C (HA n! n @ c gi % 9áo ệ ể ậ ượ ấ
n c a ng*n !$ng ) ợ ủ
9. S D n :! m t!i # ng!i : + ố ả ẩ ế ở ệ ụ L5. "o t! 5!o giao n! m , 5 toán @A @i # c! n! 4 i D 5 toán . ủ ậ ế ề ỉ ạ ổ ế
10. F# t 5!o ấ 1.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ -&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế 5&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o c/ng ế
t% S t!# 9 ng ti n m t . Sa# @B c/ng t% S :!át !i n t! a ằ ề ặ ệ ừ 1&& D n c! a 1X ng#%In n!*n +$ 9áo c!o "oan! ng!i : 9i t.Doan! ả ư ệ ế
ng! K: @ ng! 9án 4#/n D D n :! m t! a c/ng t% S c! : n! n m#a n! ng c! a t!an! toán . ị ề ị ố ả ẩ ừ ấ ậ ư ư
11. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R @Km t1ao @ i ế ổ
+ i c/ng t% c @ 4 % ớ ể ấ -&& 5g + t 4i # c!<n! .t1 giá ! : @ ng t1ao @ i ngang giá 4$ ậ ệ ị ợ o ổ 1#:.&&&.&&& ( T1ong @B giá 9án c! a t!# 4$ ư ế
1:&.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ ế 1:.&&&.&&& ) .Doan! ng!i : @A giao @ D D n :! m t!Ko ! : @ ng , c/ng t% c c! giao cB ệ ủ ố ả ẩ ợ o ỉ %&&
Kg + t 4i # c!<n! , Da# @B !ai 9In t!an! 4E ! : @ ng D c!In! 4 c! t!an! toán 9 ng ti n m t. ậ ệ ợ o ố ệ ằ ề ặ
12. F# t 5!o1.000 D n :! m giá L# t 5!o ấ ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&&đ2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án t1 gB: ế ả
c!o c/ng t% ' t!Ko giá 9án t1 gB: 4$ ả $:.&&& @2D: , t! i gian t1 gB: 4$ 15 t!áng ./ng t% ' t!an! toán t1 c c!o "oan! ng!i : ờ ả ướ ệ
4$ -0R . Ci D c/ng t% ' t!an! toán n t1 gB: t!áng t! n! t 9 ng ti n m t .@ ng t! i "oan! ng!i : 5 t c!#% n 4Ai t1 ả ử ợ ả ứ ấ ằ ề ặ o ờ ệ ế ể ả
gB: .
13. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R g i 9án c!o ế ở
@ i 4E Y . Poa ! ng c!o @ i 4E 4$ 5R t1In giá c! a t!# . ạ o ạ ư ế
14. 8áo cáo 9án !$ng c a @ i 4E Y : H i 4E @A 9án ủ ạ ạ 1.&&& D n :! m +$ n : ti n m t c!o "oan! ng!i : Da# 5!i t1 !oa ! ng ả ẩ ộ ề ặ ệ ừ o
@ c ! ng .!o 9i t t!# CTCT c a !oa ! ng @ i 4E 4$ 10R . ượ ưở ế ế ủ o ạ
15. F# t 5!o ấ 1&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R t1 4 ng c!o ế ả ươ
c/ng n!*n +iIn .!o 9i t ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n +iIn 4$ ế ề ươ ả ả 5.&&&.&&& , D c!In! 4 c! c!i t!Im 9 ng ti n m t . ố ệ ằ ề ặ
16. F# t 5!o ấ :&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9i # t ng c!o ế ế ặ
5!ác! !$ng n!*n " : c/ng t% t c! c ! i ng! 5!ác! !$ng . ị ổ ứ ộ ị
17. F# t 5!o ấ #&& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R ng ! @ ng ế ủ ộ o
9$o 9 4^ 4 t ( H c t$i t1 t ,# :!)c 4 i ) ị ụ ượ ợ ừ ỹ ợ
18. F# t 5!o ấ 1& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: , giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 5!#% n mAi c!o ế ế
5!ác! !$ng .
19. F# t 5!o ấ %& D n :! m giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: , giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R D " ng c!o ế ử ụ
,# ng cáo c!$o !$ng. ả
BÀI T P : Ậ
Doan! ng!i : D n L# t ệ ả ấ TH NG 7 I D Ợ ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ n : t!# CTCT ạ o ươ ườ ộ ế
t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . T1ong t!áng ươ ấ ừ &$0 :&&D cB t$i 4i # 5 toán n! Da# ệ ế ư :
'ác nghi ( 1 2inh 2 (hát sinh t)*ng tháng &$0:&&D ệ ụ ế :
1. F# t 5!o m t 4/ t!$n! :! m 9án t1 gB: c!o c/ng t% c cB g<a 9án t1 nga% c! a t!# ấ ộ ẩ ả ả ư ế :&&.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ 10R 4Ai ế
t1 gB: ả J.&&&.&&& ,t! i gian t1 gB: 4$ ờ ả 1- t!áng ./ng t% c t!an! toán nga% 9 ng ti n m t 4$ ắ ề ặ -&R .S c=n 4 i t1 gB: t1ong ố ạ ả
1- t!áng . giá L# t 5!o ấ 1J&.&&& @2D:.
:. Ci D t!# n t1 gB: t!áng t! n! t 9 ng ti n m t ,@ ng t! i 5 t c!#% n 4Ai t1 gB: . ả ử ợ ả ứ ậ ằ ề ặ o ờ ế ể ả
3. F# t 5!o ấ 1.&&& D n :! m t!Ko ! : @ ng t1ao @ i + i c/ng t% ' @ 4 % + t 4i # ,@ n giá 9án ả ẩ ợ o ổ ớ ể ấ ậ ệ ơ :&.&&& @.D: ,t!# D# t ế ấ
CTCT 4$ 10R , giá L# t 5!o 4$ ấ 1:.&&& @2D:. Doan! ng!i : @A n! n @ c + t 4i # : S 4 ng : ệ ậ ượ ậ ệ ố ượ 1.&&& 5g , @ n giá 9án ơ
19.&&& @.25g , t!# D# t CTCT 4$ 5R. ế ấ
%. Doan! ng!i : +$ c/ng t% ' @A t!an! 4E ! : @ ng +$ ,#% t toán c/ng n 9 ng ti n m t. ệ ợ o ế ợ ằ ề ặ
5. F# t 5!o ấ %&& D n :! m 0 giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: , giá 9án c! a t!# n i 9 4$ ư ế ộ ộ -&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10 R "Ong ế
t1 4 ng c!o c/ng n!*n +iIn. ả ươ
6. F# t 5!o ấ -&& D n :! m 0 ,giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R t1ong @B : ế
- T1 t! ng c# i nJm c!o c/ng n!*n +iIn : ả ưở ố #&& D n :! m. ả ẩ
- Ung ! các t c! c ,@o$n t! LA ! i : ộ ổ ứ ể ộ :&& D n :! m.( N % t ,# :!)c 4 i ) ả ẩ ấ ừ ỹ ợ
2. F# t 5!o ấ :&& D n :! m 0 ,giá L# t 5!o ả ẩ ấ %&.&&& @2D: giá 9án c! a t!# 4$ ư ế $&.&&& @2D: t1ong @B :
- K!#% n mAi : ế 1-& D n :! m. ả ẩ
- '! c + ,# n 4E "oan! ng!i : : ụ ụ ả ệ -& D n :! m. ả ẩ
3. F# t 5!o ấ 1.&&& D n :! m 8 giá L# t 5!o 4$ ả ẩ ấ :&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế %&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o ế
c/ng t% F t!# nga% 9 ng ti n m t .K!i n! : 5!o c/ng t% F :!át !i n t! a ằ ề ặ ậ ệ ừ -& D n :! m c! a 1X ng#%In n!*n +$ 9áo c!o ả ẩ ư
"oan! ng!i : 9i t D D n :! m t! a c/ng t% F @ang gi ! . ệ ế ố ả ẩ ừ ü ộ
%. Doan! ng!i : @ 9án 4#/n D D n :! m t! a ng!i : + (.) c/ng t% F c! : n! n m#a n! ng c! a t!an! toán . ệ ề ố ả ẩ ừ ở ệ ụ ấ ậ ư ư
5. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m giá L# t 5!o 4$ ả ẩ ấ #&.&&& @2D: ,giá 9án c! a t!# 4$ ư ế -&.&&& @2D: ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o ế
c/ng t% C t!# 9 ng TCNP .K!i n! : 5!o c/ng t% C :!át !i n t!i # ằ ậ ệ ế 1&& D n :! m c! a 1X ng#%In n!*n +$ 9áo c!o "oan! ả ẩ ư
ng!i : 9i t. ệ ế
$. Doan! ng!i : 5i m t1a 4 i D D n :! m t!i # "o t! 5!o giao n! m +$ t! ng n! t + i c/ng t% C 4$ 5!/ng giao t!Im D ệ ể ạ ố ả ẩ ế ủ á ố ấ ớ ố
D n :! m t!i # +$ t!an! toán c!o c/ng t% C 9 ng ti n m t. ả ẩ ế ằ ề ặ
+_B ' B Ầ : TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( (hát sinh & ả ệ
'H NG : DÁ' A NH K T E A KD ` PHcN PH I 7 I NHB N ƯƠ Ị Ế ! Ố Ợ Ậ
BÀI T P 1 Ậ
Doan! ng!i : D n L# t ệ ả ấ TH NG 7 I D Ợ ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ n : t!# CTCT ạ o ươ ườ ộ ế
t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . T1ong t!áng ươ ấ ừ &$0 :&&D cB t$i 4i # 5 toán n! Da# ệ ế ư :
A. S d đ u tháng &#0:&&D c a các tài 2h* n 2 t*án ố ư ầ ủ ả ế : L A n 1 tCnh : A ng . ơ & ồ
& T$i K!o n 155 : ( S n :! m : ả ả ẩ 1.%&& S n :! m F ả ẩ #1.&&& = %#.%&&.&&& )
& ác t$i 5!o n 5!ác cB D " gi @ n!. ả ố ư ả ị
B. 'ác nghi ( 1 2inh 2 (hát sinh t)*ng tháng &$0:&&D ệ ụ ế :
1. N! : 5!o t D n L# t ậ ừ ả ấ J.&&& D n :! m . ả ẩ
2. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m 9án c!o /ng t% ả ẩ P t!Ko giá 9án c! a t!# 4$ ư ế -&.&&& H2D n :! m .t!# CTCT 4$ 10R t1In giá ả ẩ ế
9án c! a t!# t!# 9 ng TCNP ư ế ằ
3. N! : 4 i ậ ạ $&& D n :! m 9án c!o /ng t% ả ẩ E t!áng t1 c @ ng t! i c!i ti n m t t!an! toán c!o /ng t% ướ o ờ ề ặ E t!Ko giá 9án 4$
%J.&&& H 2D n :! m ,t!# CTCT 10R. Ciá t! c t t!$n! :! m n! : 4$ ả ẩ ế ự ế ẩ ậ #1.&&& H2D n :! m. ả ẩ
4. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m 9án c!o /ng t% ả ẩ S t!Ko giá 9án c! a t!# 4$ ư ế -&.&&& H2D n :! m, t!# CTCT 4$ 10R t1In ả ẩ ế
giá 9án c! a t!# t!# 9 ng ti n m t. ư ế ằ ề ặ
5. /ng t% S 9áo cB #&& D n :! m Dai ,#i các! nIn Doan! ng!i : @A gi m giá c!o /ng t% ả ẩ ệ ả S 4$ :-R t1In giá 9án c! a ư
t!# c a D D n :! m Dai ,#i các! .Doan! ng!i : @A c!i ti n m t t!an! toán c!o /ng t% ế ủ ố ả ẩ ệ ề ặ S.
6. F# t 5!o ấ #.&&& D n :! m 9án c!o /ng t% P + i giá 9án c! a t!# 4$ ả ẩ ớ ư ế -&.&&& H2D n :! m. T!# CTCT 4$ 1 ả ẩ ế OR. t!#
9 ng ti n m t. ằ ề ặ
7. T!# ti n 9 i t! ng "o 5!ác! !$ng +i :! m ! : @ ng 9 ng ti n m t : ề o ườ ạ ợ ộ ằ ề ặ J.&&&.&&&.
8. !i 9 i t! ng "o +i :! m ! : @ ng 9 ng ti n m t : o ườ ạ ợ o ằ ề ặ $.&&&.&&&.
9. T!# 4Ai TCNP +$ 4Ai c! ng 5!oán 9 ng TCNP : ứ ằ -.&&&.&&&.
10. !i t1A 4Ai +a% ng*n !$ng 9 ng TCNP : ằ :.&&&.&&&.
11. T ng ! : c!i :!< 9án !$ng +$ c!i :!< Y# n 4E "oan! ng!i : : ổ ợ ả ệ
K!o n m c c!i :!< ả ụ !i :!< 8án !$ng !i :!< YNDN
& Ti n 4 ng ề ươ 3.000.000 ;.000.000
& 8PFP h8PMT&K'H 1.330.000 1.1-0.000
& V t 4i # ậ ệ 1.200.000 -50.000
& /ng c ( No i :!*n 9 1 4 n ) ụ ạ ổ á 330.000 3;0.000
& K! # !ao TSH ấ 3.;00.000 2.-00.000
& Ti n m t ề ặ 1.100.000 2.300.000
& TCNP 23.-00.000 33.000.000
' ng ộ #J.&&&.&&& %$.&-&.&&&
12. T!# t!# n! : "oan! ng!i : :! i n : 4$ ế ậ ệ ả ộ :JV .
1#. # i t!áng 5 t c!#% n Doan! t!# +$ c!i :!< @ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ố ế ể ể ị ế ả
Tài 3i u 4 sung ệ ổ :
&T!$n! :! m L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: 8Gn! ,#*n m t 4 n c# i t!áng. ẩ ấ ươ ộ á ố
&Ciá t!$n! t! c t c a D n :! m n! : t1ong t!áng 4$ ự ế ủ ả ẩ ậ :9.5-& H2D n :! m. ả ẩ
+_B ' B Ầ :
1. TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( (hát sinh . & ả ệ
:. Ph n nh 1à* tài 2h* n T ng h (. ả ả ả ổ ợ
BÀI T P : Ậ
T i Doan! ng!i : D n L# t ạ ệ ả ấ TK NG AdNH ƯƠ ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#% n +$ n : t!# ạ o ươ ườ ề ộ ế
CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 .T1ong ươ ấ ừ &$0 :&&D cB t$i 4i # 5 toán : ệ ế
'ác nghi ( 1 2inh t (hát sinh t)*ng &$0 :&&D ệ ụ ế :
1. N! : 5!o ậ J.&&& D n :! m 0 t!Ko giá t! c t 4$ ả ẩ ự ế #&.&&& A0D n :! m +$ ả ẩ -.&&& D n :! m 8 t!Ko giá t! c t 4$ ả ẩ ự ế 1-.&&& A0
D n :! m. ả ẩ
2. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m 0 , giá 9án c! a t!# 4$ ả ẩ ư ế %&.&&& H2D n :! m ,t!# CTCT 4$ ả ẩ ế 1&R t1In giá 9án c! a t!# 9án ư ế
c!o /ng t% K t!# 9 ng TCNP . Sa# @B /ng t% K 5!i # n i cB ằ ế ạ %&& D n :! m 0 5!/ng @)ng ! : @ ng @A t1 4 i c!o ả ẩ ợ o ả ạ
Doan! ng!i : . Doan! ng!i : @A n! : 4 i 5!o D D n :! m t1In +$ c!i ti n m t t!an! toán c!o /ng t% K. ệ ệ ậ ạ ố ả ẩ ề ặ
3. F# t 5!o ấ #.&&& D n :! m 8 giá 9án c! a t!# 4$ ả ẩ ư ế #&.&&& H2D n :! m ,t!# CTCT 4$ ả ẩ ế 1&R t1In giá 9án c! a t!# , 9án ư ế
c!o /ng t% ' c! a t!# ti n .Sa# @B /ng t% ' 9áo cB ư ề #&& D n :! m 8 Dai ,#i các! nIn Doan! ng!i : @A gi m giá ả ẩ ệ ả :&R
t1In giá 9án c! a t!# c a D D n :! m Dai ,#i các! +$ c!o t1 +$o D n c a /ng t% ' . Doan! ng!i : @A n! n @ c ư ế ủ ố ả ẩ ừ ố ợ ủ ệ ậ ượ
gi % 9áo cB c a ng*n !$ng + D ti n /ng t% ' t!an! toán . ấ ủ ề ố ề
4. Doan! ng!i : ,#% t @ n! 9án m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá 4$ ệ ế ị ộ ü $&.&&&.&&& ,@A !ao m=n -&R + i giá 9án c! a t!# ớ ư ế
4$ %&.&&&.&&& .t!# CTCT 4$ ế %.&&&.&&& t!# 9 ng ti n m t . ằ ề ặ
5. F# t 5!o ấ :.&&& D n :! m 0 cB giá 9án c! a t!# 4$ ả ẩ ư ế %&.&&& A 2D n :! m g i c!o H i 4E Y .Poa ! ng c!o H i 4E 4$ ả ẩ ở ạ o ạ -R
t1In giá 9án c! a t!# . ư ế Bá* cá* 4án hàng c a A i 3M E ủ ) : H i 4E @A 9án ! t D D n :! m 0 m$ Doan! ng!i : g i . H i ạ ế ố ả ẩ ệ ở ạ
4E @A n : ti n m t c!o Doan! ng!i : Da# 5!i t1 !oa ! ng @ c ! ng., t!# CTCT c a !oa ! ng 4$ 10R ( !i :!< !oa ộ ề ặ ệ ừ o ượ ưở ế ủ o
! ng n$% c! a cB t1ong 8 ng t ng ! : c!i :!< ). o ư ả ổ ợ
6. F# t 5!o ấ 1.&&& D n :! m 8 t1ao @ i + i /ng t% T @ 4 % ả ẩ ổ ớ ể ấ %&& Kg + t 4i # c!<n! t!Ko giá t1 ! : @ ng 4$ ậ ệ ị ợ o ##.&&&.&&&
( T1ong @B giá 9án c! a t!# ư ế #&.&&&.&&& ,t!# CTCT : ế #.&&&.&&& ) . /ng t% T @A giao @ + t 4i #. ủ ậ ệ
7. T!# 4Ai 4iIn "oan! +$ 4Ai c! ng 5!oán 9 ng TCNP 4$ ứ ằ 1&.&&&.&&&.
8. !i :!< 4Ai +a% ng*n !$ng c!i 9 ng ti n m t 4$ ằ ề ặ %.&&&.&&&.
9. T!# 5!o n n 5!B @=i @A L 4E LBa D 9 ng ti n m t ả ợ ử ổ ằ ề ặ : -.&&&.&&&.
10. 8án m t c! ng 5!oán "$i ! n t!# 9 ng ti n m t 4$ ộ ứ ạ ằ ề ặ #&.&&&.&&& c!o 9i t g<a g c 4$ ế ố :$.&&&.&&&.
11. T ng ! : c!i :!< : ổ ợ
M # t c!i :!< ế ố 8 :! n ộ ậ
8án !$ng
8 :! n Y# n 4E ộ ậ ả
Doan! ng!i : ệ
1. Ti n 4 ng ề ươ 5.&&&.&&& 1-.&&&.&&&
2. T1<c! 8PFP ,8PMT ,K'H 1.##&.&&& :.J-&.&&&
3. V t 4i # :! ậ ệ ụ $5&.&&& $-&.&&&
-./ng c 4o i :!*n 9 1 4 n ụ ạ ổ á -&&.&&& 9&&.&&&
5. K! # !ao TSH ấ :.#&&.&&& #.-&&.&&&
;. !i :!< Hi n ,n c ,@i n t!o i ệ ướ ệ ạ #.%&&.&&& %.1&&.&&&
3. Ti n m t ề ặ 1.J&&.&&& 1&.&&&.&&&
.. Ti n g i Ng*n !$ng ề ở 9.:&&.&&& 15.$&&.&&&
12 # i 56 5 t c!#% n t!# CTCT @ # +$o @ c 5! # t1 +$o t!# CTCT :! i n : ố ế ể ế á ượ ấ ừ ế ả ộ .
13 T!# t!# n! : "oan! ng!i : :! i n : 4$ ế ậ ệ ả ộ :JV .
1- # i 56 5 toán 5 t c!#% n Doan! t!# +$ c!i :!< @ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! . ố ế ế ể ể ị ế ả
Tài 3i u 4 sung ệ ổ :
& T!$n! :! m L# t 5!o t!Ko giá t! c t n! : 5!o t1ong t!áng. ẩ ấ ự ế ậ
+_B ' B : Ầ
1. TCnh t*án ` A nh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh. & ả ệ ụ ế
:. Ph n nh 1à* Tài 2h* n t ng h ( ả ả ả ổ ợ
L1-%O1--O1-5O -11O -#1O -#:O $#: O$#-O $%1O $%: O511O J11O 911O %:1 .
BÀI T P # Ậ
Doan! ng!i : D n L# t P NC 'PxT ! c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ n : CTCT t!Ko ệ ả ấ U ạ o ươ ườ ộ
:! ng :!á: 5! # t1 . T1ong t!áng 12 nJm 200F cB t$i 4i # 5 toán Da# : ( HVT : @ ) ươ ấ ừ ệ ế
ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng : ệ ụ ế
1. F# t 5!o m t 4/ t!$n! :! m giá L# t 5!o ấ ộ ẩ ấ $-&.&&&.&&& , giá 9án c! a t!# 4$ ư ế J&&.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o c/ng ế
t% F t!# nga% 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
2. /ng t% F 9áo cB m t D D n :! m Dai ,#i các! nIn @A t1 4 i t!Ko giá 9án c! a t!# ộ ố ả ẩ ả ạ ư ế :&.&&&.&&& ,t!# CTCT ế :.&&&.&&&
,t!an! toán 9 ng ti n m t ,@ ng t! i n! : 4 i 4 i 5!o t!$n! :! m 9 t1 4 i t!Ko giá + n 4$ ằ ề ặ o ờ ậ ạ ạ ẩ ị ả ạ ố 1:.&&&.&&&. !i :!< + n c!#% n ậ ể
c!i 9 ng ti n m t t!Ko giá t!an! toán 4$ ằ ề ặ --&.&&& t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
3. F# t 5!o m t 4/ t!$n! :! m giá L# t 5!o ấ ộ ẩ ấ :J&.&&&.&&& , giá 9án c! a t!# 4$ ư ế %&&.&&&.&&& ,t!# CTCT 4$ 10R 9án c!o c/ng ế
t% K t!# nga% 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ằ ề ở
4. /ng t% K 9áo cB m t D D n :! m Dai ,#i các! nIn @A gi m giá t!Ko giá c! a t!# 4$ ộ ố ả ẩ ả ư ế 1&.&&&.&&& ,t!# CTCT ế 1.&&&.&&&.
5. Doan! ng!i : gB: + n 4iIn "oan! 01 TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá ệ ố ü #&&.&&&.&&& @A !ao m=n 4$ 1&&.&&&.&&& +$o c D 5in! ơ ở
"oan! @ ng 5i m Doát ? .P i @ ng 4iIn "oan! c/ng t% ? c Lác @ n! giá t1 + n gB: c a t$i D n t1In 4$ o ể ộ o ị ị ố ủ ả :-&.&&&.&&& .!o 9i t ế
t 4 + n gB: c a "oan! ng!i : +$o 4iIn "oan! 4$ 20R . !o 9i t TSH t1In 4iIn "oan! Lác @ n! t! i gian D " ng 4$ 0- nJm . ỉ ệ ố ủ ệ ế ị ờ ử ụ
6. Doan! ng!i : 9án m t c! ng 5!oán "$i ! n cB giá g c 4$ ệ ộ ứ ạ ố %&.&&&.&&& + i giá 9án c! a t!# 4$ ớ ư ế -&.&&&.&&& t!# 9 ng ti n m t. ằ ề ặ
7. Doan! ng!i : ,#% t @ n! 9án m t TSH ! # !Gn! cB ng#%In giá 4$ ệ ế ị ộ ü 1&&.&&&.&&& @A !ao m=n 4$ $&.&&&.&&& + i gái 9án c! a ớ ư
t!# 4$ 50.000.000 ,t!# CTCT 4$ 10R t!# 9 ng TCNP .!i :!< + n c!#% n t$i D n @Km 9án c!i 9 ng ti n m t 4$ --0.000 ế ế ằ ậ ể ả ằ ề ặ
t1ong @B t!# CTCT 4$ 10R. ế
J. Doan! ng!i : @ # t 4iIn 5 t +$o c/ng t% ' m t t$i D n c @ n! ! # !Gn! cB ng#%In giá 200.000.000 ,@A !ao m=n 4$ ệ á ư ế ộ ả ố ị ü
.0.000.000 . /ng t% 4iIn 5 t Lác @ n! giá t1 @ # t 4$ 110.000.000. ế ị ị á ư
9. Doan! ng!i : n! n @ c t!/ng 9áo c!ia 4 i n!# n t c/ng t% 4iIn 5 t ' 4$ 5.000.000. ệ ậ ượ ợ ậ ừ ế
1&. Doan! ng!i : :!*n 9 4Ai m#a !$ng t1 c! m 4$ -.000.000. ệ ổ ả ậ
11. Doan! g!i : t!an! toán n c!o c/ng t% Y t1 c t! i ! n ,#i @ n! t1ong ! : @ ng nIn @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán 4$ ệ ợ ướ ờ ạ ị ợ o ượ ưở ế ấ
2R t1In D n ( !o 9i t D n 4$ 100.000.000 ) ố ợ ế ố ợ
1:. Doan! ng!i : 5 t c!#% n 4Ai 9án !$ng t1 c! m t1ong t!áng 4$ ;.000.000. ệ ế ể ả ậ
1#. Doan! ng!i : t!# ti n @ c :! t "o 5!ác! !$ng +i :! m ! : @ ng 9 ng ti n m t 4$ 3.000.000. ệ ề ượ ạ ạ ợ o ằ ề ặ
1%. Doan! ng!i : c!i ti n m t n : :! t "o +i :! m ! : @ ng 4$ -.000.000 . ệ ề ặ ộ ạ ạ ợ o
1-. Doan! ng!i : @ c c/ng t% P 9i # t ng m t TSH ! # !Gn! cB giá t! t1 ng 4$ 50.000.000 .T!# TNDN :! i n : 4$ 2.R . ệ ượ ế ặ ộ ü ị ườ ế ả ộ
K toán 5 t c!#% n ng# n + n cB 4iIn ,#an. ế ế ể o ố
1$. Doan! ng!i : t1 4Ai +a% ng*n !$ng 9 ng TCNP 4$ 5.000.000. ệ ả ằ
15. Doan! ng!i : t!# 4Ai TCNP 9 ng TCNP 4$ 2.000.000. ệ ằ
1J. T ng ! : c!i :!< :!át Din! c a 9 :! n 9án !$ng 30.000.000 , Y# n 4E DN : -0.000.000. ổ ợ ủ ộ ậ ả
19. Doan! ng!i : ,#% t @ n! L 4E các 5!o n n 5!/ng Lác @ n! @ c c! 4$ 20.000.000. ệ ế ị ử ả ợ ị ượ ủ
:&. # i t!áng Lác @ n! "oan! t!# +$ c!i :!< @ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! . ố ị ể ị ế ả
MzU U Á
1. TCnh t*án ` Ainh 2h* n các nghi ( 1 2inh t (hát sinh ả ệ ụ ế
:. Ph n nh 1à* tài 2h* n . ả ả ả
BÀI T P TH ' HÀNH K TOÁN Ậ = Ế
BAbI 1
1.1 Th;ng tin D*anh nghi ( ệ
TIn @ n + : /ng t% ' SF T? FNK NdV7d ơ ị
H a c! : ;-2 NI H c T! , C= V : , T'. P? ị ỉ ứ o ấ
?A D t!# : 03002-..10 ố ế Hi n t!o i : 0..3323-0-> ệ ạ
8 t @ # D " ng :! n m m Sam9a 0cco#nting ng$% 012032200> + i các t!/ng tin c 9 n n! Da# : ắ á ử ụ á ề ớ ơ ả ư
! @ 5 toán ế ộ ế x: " ng t!Ko YH 152200;2YH&8T ụ
Ng$% 9 t @ # t!$n! 4 : ắ á ậ 222122200;.
Ng$% niIn @ 5 toán ộ ế 012012..
H ng ti n !o c! toán o ề ạ VNH
! @ g!i D ế ộ ổ T c t! i ứ ờ
'! ng :!á: n : t!# CTCT ươ ộ ế K! # t1 ấ ừ
'! ng :!á: t<n! giá t n 5!o ươ o 8Gn! ,#*n c# i 56 ố
'! ng :!á: 5! # !ao TSH ươ ấ H ng t! ng. ườ á
1.: Khai 4á* danh ! c 1à s d ụ ố ư
1.:.1 Khai 4á* danh ! c ụ
a) Danh 1 c hàng hoá># t t : ụ ậ ư
S< 8T T,n 1 t t ậ ư
A1&
tCnh
Th=* dQi
t n 2h* ồ
Giá
t n ồ
T2
1 t ậ
tu
T2
d*anh
thu
T2 giá
1 n ố
T2 t)ả
3 i )
0SZ001 aDK T0..5 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
0SZ002 aDK T0.;1 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
D001 D (d? 52F ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
D002 D (d? 52F 8N0K ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
'U001 'U FKon 7ntK4 D 50;0 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
'U002 'U 7NT D 2.-CPW Z2220 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
DVD001 DVD ({ 0SUS ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
DVD002 DVD (om 1;F 0D#D 84ac5 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
NT001 N0'Td' 0Z( 0D:i1K dnK 0150 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
NT002 N0'Td' DZNN 1525 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
?8001 ?ain9oa1" '5K'N ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
?8002 ?ain9oa1" 7ntK4 8NKDC 31 CN ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
?8003 ?ain9oa1" C0 C31?S2N ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
?P001
?onito1 ND 0cK1 15.;n
0N1;02{8 ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
?P002 ?onito1 ND 1>n ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
?P003 ?onito1 ND 13n Z300 8KnY ái 1 1 15;1 5111 ;32 531
VT001 V t 4i # 001 ậ ệ Kg 1 1 1521 5111 ;32 531
VT002 V t 4i # 002 ậ ệ Kg 1 1 1521 5111 ;32 531
VT003 V t 4i # 003 ậ ệ Kg 1 1 1521 5111 ;32 531
D01 /ng c 1 ụ ái 1 1 153 5111 ;32 531
D02 /ng c 2 ụ ái 1 1 153 5111 ;32 531
T'001 S n :! m 1 ả ẩ ái 1 1 155 5111 ;32 531
T'002 S n :! m 2 ả ẩ ái 1 1 155 5111 ;32 531
b) Danh 1uc nhó1 # t t > hàng hóa ậ ư
S< nh6! T,n nh6! Nh6! !N ' ( nh6! ấ
'U 'U 1
?8 ?ain9oa1" 1
?8NP ?ain9oa1" N! t ậ ?8 2
?8TY ?ain9oa1" T1#ng Y# c ố ?8 2
c) Danh 1 c 2ho hàng ụ
STT S< 2h* T,n 2h* A a đi ! & 8
Tài 2h* n ả
2h* đ i 3M )
1 KT K!o c/ng t% NI H c T! , C= V : , T'. P? ứ o ấ
2 KDN K!o @ i 4E ạ 1225 Ng#% n P# ,T'.P? é ệ 153
d) Danh 1 c 2hách hàng ụ
S< T,n A a ch & O
S< số
thuế
TK Nh6! 1 Nh6! :
001 /ng t% TNPP /ng Ng!ệ
? i ớ
2.2 Nam K6 K! i ở
Ng![a,Y.3, T' P?
0300125-.
3
331 KP?N N
002 t% TNPP Son% Z4Kct1onicD
Vi t Nam ệ
2-.0 N T1ang Nong, ơ
Y.8Gn! T! n!, T:.P? ạ
0300.>.>.
>
331 KP?N N
003 /ng t% TNPP ?ZT(d aD!
V a11% Vi t Nam ệ
NI VJn K! ng, ươ
T:.N!a T1ang
0200232-2
5
331 KP?T ''
00- /ng t% ' má% t<n! T m á
N!Gn Vi t (V7Sd? iS) ệ
1;1 Náng Pa, P$ N i ộ 01003323.
>
331 KP?8 ''
005 /ng t% Vi n t!/ng Y#*n H i é ộ
(ViKttK4)
S 1 Ciang VJn ?in!, ố
8a HGn!, P$ N i ộ
01003-253
;
331 KP?8 N
KP00
1
/ng t% TNPP T! c '! m ự ẩ
Nong '! ng ụ
S 32- Ng#% n T!ái ố é
S n,Cog V : , T' ơ ấ
P?
03001110.
-
131 KP?N SF
KP00
2
/ng t% ' H # t +$ 'T H i á ư ạ
D ng ươ
23- H i N 8Gn! ạ ộ
D ng, TF. T! D # ươ ủ á
? t ộ
03002525;
3
131 KP?N ''
KP00
3
/ng t% ' HT V 'T 0V0 -3. D^ng S[ T!an! K!I,
T' H$ N ng. a
0-002;;31
1
131 KP?T SF
KP00
-
T1 ng ngo i ng ? w# ườ ạ ü ỹ 2-2 NI T!án!
T/ng,Nong 8iIn, P$
N i. ộ
01003-23;
>
131 KP?8 TP
KP00
5
/ng t% /ng T1Gn! Ciao
T!/ng 8dT
-15 Ng#% n P# , 8iIn é ệ
P=a, H ng Nai o
0-005-;32
>
131 KP?8 SF
<) Danh 1 c nhó1 2hách hàng ụ
Nh6! S< nh6! T,n nh6!
Nh6! th=*
Nh6! 1 Nh6! : Nh6! #
1 KP?N K!ác! !$ng mi n nam ề F
1 KP?8 K!ác! !$ng mi n 9 c ề ắ F
1 KP?T K!ác! !$ng mi n t1#ng ề F
2 N Po t @ ng c/ng ng! ạ ộ ệ F
2 SF H n + D n L# t ơ ị ả ấ F
2 TP T1 ng ! c ườ o F
K) Danh 1 c nh%n #i*n ụ
S< N8 T,n Nh@n 8i,n S< s thu cá nh@n ố ế PhWng 4an Nh6!
KD.NYN Ng#% n Y#6n! NI é 11123.3>0>>. Kin! "oan! NV
KD.TTD T1 n T1#ng D^ng á 11123.3>0>3. Kin! "oan! NV
P.TPT T1 n Po$i T! ng á ươ 11123.3>0>;3 Kin! "oan! NV
P.NTP Ng#% n T!# P$ é 11123.3>012- Kin! "oan! NV
8P.DP H POng ng ổ ườ 11123.3>0321 8án !$ng NV
g) Danh 1 c T/CD ụ
h) Danh 1 c lF "o t;ng gi 1 T/CĐ>CCDC ụ ả
S< tYng0gi ! ả T,n tYng0gi ! ả 7* i tYng0gi ! ) ả
C1 Ci m "o t!an! 4E n! ng 9án ả ượ C
C2 Ci m mang @i gB: + n 4iIn "oan! ả ố C
C3 Ci m 5!ác ả C
T1 TJng "o m#a D m m i ắ ớ T
T2 TJng "o n! n CVND ậ T
T3 TJng 5!ác T
i) Danh 1 c nhó1 T/CD ụ
7* i nh6! ) S< nh6! T,n nh6!
1 NP0T ?á% moc t!i t 9 "o n! t SF ế ị ậ
1 VN0? ?á% moc t!i t 9 "o Vi t Nam SF ế ị ệ
2 'F1 TSD "Ong c!o 'F1
2 'F2 TSD "Ong c!o 'F2
2) Danh 1 c b ph n s " ng tài s n ụ ộ ậ ử ụ ả
STT S< BP T,n 4 (h n ộ ậ
1 SF '!*n L ng D n L# t ưở ả ấ
1 8P 8/ :! n 9án !$ng ậ
3 YN 8 :! n YNDN ộ ậ
1.:.: Khai 4á* nh ( s d : ậ ố ư
a) Ghai báo s " đ u n;1 các tài 2ho n ố ư ầ ả
TK T,n tài 2h* n ả N đ u 2T ợ ầ '6 đ u 2T ầ
111 Ti n m t ề ặ 233,013,023
?A
TSD
TIn TSD Ng$% KP Ng#%In giá HA KP =n 4 i ạ
T! i ờ
gianKP
(t!áng)
8'SD N!Bm
TS001
VJn :!=ng
c/ng t% 012012200> 2,3.5,000,000
3;-,>.2,02
. 2,020,013,>32 120 YN VN0?
TS002
/ t/ To%ota
7nno+a 012012200> 501,2.2,..> -.,335,.3- -52,5-3,055 -. YN NP0T
TS003
?á% :!át
@i n ệ
SP3;00ZFS 012012200> 33,-2.,532 323,502 33,105,030 12 SF NP0T
TS00-
?a% tin! Lac!
ta% 012012200> 15,000,000 15,000,000 12 YN VN0?
1111 Ti n m t Vi t Nam ề ặ ệ 233,013,023
112 Ti n g i ng*n !$ng ề ử 313,3.-,>.2
1121 Ti n VND g i ng*n !$ng ề ử 313,3.-,>.2
11211 Ti n VND g i ng*n !$ng & T8 ề ử 13,2;5,300
11212 Ti n VND g i ng*n !$ng & V8 ề ử 2>;,11>,;.2
131 '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 22;,0>2,010 10,000,000
133 T!# CTCT @ ế c 5! # t1 ợ ấ ừ 1>,205,13-
1331 T!# CTCT @ ế c 5! # t1 c a !$ng !oá " c! + ợ ấ ừ ủ ị ụ 1>,205,13-
13311 T!# CTCT @ ế c 5! # t1 c a !$ng !oá " c! + ợ ấ ừ ủ ị ụ 15,3>1,102
13312 T!# CTCT !$ng n! : 5! # ế ậ ẩ 3,.1-,032
1-1 T m ng ạ ứ >,100,000
1-2 !i :!< t1 t1 ả c ng n ! n ớ ắ ạ 31,200,000
152 Ng#%In + t 4i # ậ ệ
1521 Ng#%In + t 4i # c!<n! ậ ệ 12-,301,.5-
153 /ng c " ng c ụ ụ ụ ;,000,000
155 T!$n! :! m ẩ >2,;00,000
15; P$ng !Ba 1-,;;3,-21
15;1 Ciá m#a !$ng !Ba 1-,;;3,-21
153 P$ng g i @i 9án ử .>,2>3,313
211 T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 2,>3-,311,-;1
2111 N!$ c a, + t 5i n t1)c ử ậ ế 2,-33,-2.,532
2113 '! ng ti n + n t i,t1#% n " n ơ ệ ậ ả ề a 501,2.2,..>
21- Pao m=n t$i D n c @ n! ả ố ị -1-,0-1,3;-
21-1 Pao m=n TSH ! # !Gn! ü -1-,0-1,3;-
21-11 Pao m=n TSHPP & N!$ c a, + t 5i n t1)c ử ậ ế 3;5,000,000
21-12 Pao m=n TSHPP & ?á% mBc, t!i t 9 ế ị 305,530
21-13 Pao m=n TSHPP & 'T V n t i, t1#% n " n ậ ả ề a -.,335,.3-
2-2 !i :!< t1 t1 ả c "$i ! n ớ ạ 1-,-03,>32
311 Va% ng n ! n ắ ạ 1,320,000,000
331 '! i t1 c!o ng ả ả i 9án ờ 10,000,000 -23,2.1,330
333 T!# +$ các 5!o n :! i n : N!$ n ế ả ả ộ c ớ -,;31,>10
3331 T!# CTCT :! i n : ế ả ộ -,;31,>10
33311 T!# CTCT @ # 1a :! i n : ế á ả ộ -,;31,>10
-11 Ng# n + n 5in! "oan! o ố 2,000,000,000
-111 V n @ # t ố á c a c! D ! # ủ ủ ở ü 2,000,000,000
-1- Y# @ # t :!át t1i n ỹ á ư ể
-21 NAi c! a :!*n :! i ư ố 13,5.5,-30
-212 NAi nJm na% 13,5.5,-30
T ng c ng ổ ộ %O15-O9-%O$&% %O15-O9-%O$&%
b) / " hàng t n 2ho ố ư ồ
S< 1 t t ậ ư T,n 1 t t ậ ư S 3 ng t n ố ượ ồ Ti n t n ề ồ
K'T ` Kh* c;ng t/
VT001 V t 4i # 001 ậ ệ 32- 5;.35-.000
VT002 V t 4i # 002 ậ ệ 210 3-.;.3.21;
VT003 V t 4i # 003 ậ ệ -12 33.2;0.;3.
D02 /ng c 2 ụ 3 ;.000.000
T'001 S n :! m 1 ả ẩ 33 -5.3.-.000
T'002 S n :! m 2 ả ẩ 20 -3.21;.000
'U001 'U FKon 7ntK4 D 50;0 - ..5-3.000
'U002 'U 7NT D 2.-CPW Z2220 3 ;.120.-21
bKD7 F Kh* đ i 3M )
?8001 ?ain9oa1" '5K'N - ;..-3.313
?8003 ?ain9oa1" C0 C31?S2N 1. 35.;>;.000
'U001 'U FKon 7ntK4 D 50;0 12 -;.350.000
c) / " c'ng n các tài 2ho n th<o "Li c'ng n chi ti t : ố ư ợ ả ợ ế
TK S< KH T,n KH
S d đ u 2T ố ư ầ S d DK ng* i t ố ư ) ệ
Nợ '6 Nợ '6
131 KP002 /ng t% ' H # t +$ 'T H i D ng á ư ạ ươ 1;.,523,3-5
131 KP003 /ng t% ' HT V 'T 0V0 53,5;.,2;5
131 KP005 /ng t% /ng t1Gn! giao t!/ng 8dT 10,000,000
1-1 KD.NYN Ng#% n Y#6n! NI é 5,000,000
1-1 P.NTP Ng#% n T!# P$ é -,100,000
331 001 /ng t% TNPP /ng Ng! ? i ệ ớ .3,000,000
331 002 t% TNPP Son% Z4Kct1onicD Vi t Nam ệ 213,-23,.00
331
003 /ng t% TNPP ?ZT(d aD! V a11%
Vi t Nam ệ 10,000,000
55;US
D
331 00- /ng t% ' má% t<n! T m N!Gn Vi t á ệ 122,.53,530
1.# 'ác nghi ( 1 (hát sinh ệ ụ :
1.#.1 Sua hàng :
a. Ng$% 022012200> n! : m#a !$ng 'U 7NT D 2.-CPW Z2220 c a /ng t% TNPP /ng Ng! ? i "o Ng#% n VJn T! ậ ủ ệ ớ é ụ
giao t!Ko :!i # n! : D 001 ng$% 022012200> D 4 ng 10 cái . Ciá t1 !$ng !Ba t!Ko PH T2200.N D 003-02 ng$% ế ậ ố ố ươ ị ố
012012200>:
& Ciá m#a : 10 cái L 1.325.100 @2cái = 13.251.000 @
& T!# CTCT (10R) ế 1.325.000 @
& !i :!< + n c!#% n :! i t1 c!o /ng t% TNPP /ng Ng! ? i 4$ 1.000.000 @. To$n 9 D ti n c! a t!an! toán. ậ ể ả ả ệ ớ ộ ố ề ư
4. Ng$% 052012200> n! : m#a + t 4i # 003 c! a t1 ti n c!o c/ng t% TNPP T! n! '!át "o Ng#% n VJn T giao t!Ko :!i # ậ ậ ệ ư ả ề ị é ư ế
n! : D 002 ng$% 052012200> D 4 ng 1.005g. Ciá t1 + t 4i # 003 t!Ko PD TK2200>0 D 0031- ng$% 052012200> ậ ố ố ượ ị ậ ệ ố
& Ciá m#a : 100 5g L .1.000 @25g = ..100.000 @
& T!# CTCT (10R) ế .10.000 @
& Ti n + n c!#% n + t 4i # 003 + n! : 5!o :! i t1 c!o c/ng t% TNPP T!$n! H t 4$ 525.000 @ t1ong @B t!# CTCT 5R ề ậ ể ậ ệ ề ậ ả ả ạ ế
t!Ko !Ba @ n 0N2200>8 D 003-11 ng$% 052012200>. ơ ố
c. Ng$% 0;2012200> t1 4 i c/ng t% TNPP /ng Ng! ? i D !$ng 'U 7NT D 2.-CPW Z2220 ng$% 022012200>. D 4 ng ả ạ ệ ớ ố ố ượ
3 cái "o 5!/ng @)ng ,#% các!.
d. Ng$% 152012200> n! : 5! # m t 4/ !$ng DVD ({ 0SUS t /ng t% 78? T!Ko 7n+oi 0012- n! Da#: ậ ẩ ộ ừ ư
S 4 ng 100 cái F 3USD2ái = 300 USD ố ượ
T!# D# t n! : 5! # : 3R ế ấ ậ ẩ
T!# CTCT : 10 R ế
T giá 9Gn! ,#*n ng*n !$ng ng$% 152012200> 4$ 1>.0002USD ỷ
P$ng n! : 5!o @ ,c! a t!an! toán. ậ ủ ư
=. Ng$% 202012200> T!#I m t m t 9 ng c a K!ác! San '! ng 0n! @ :! c + c!o +i c 9án !$ng, D ti n t!#I @ c t! ộ ặ ằ ủ ươ ể ụ ụ ệ ố ề ượ ể
!i n t1In !Ba @ n P0`200.N D 03>.21 ng$% 202012200> 4$ 10.000.000 @, c! a t!an! toán ệ ơ ố ư
1.#.: Bán hàng :
a. Ng$% 052012200> F# t !Ba @ n 002200>N D 0012>1 9án m t 4/ !$ng c!o /ng t% /ng t1Gn! giao t!/ng 8dT c!i ti t ấ ơ ố ộ ế
n! Da#: ư
STT TIn !$ng S 4 ng ố ượ H n giá ơ
1 'U FKon 7ntK4 D 50;0 2 3.200.000
2 ?ain9oa1" C0 C31?S2N 1. 2.-35.200
T!# D# t CTCT 10 R, D ti n t1In 5!ác! !$ng c! a t!an! toán. ế ấ ố ề ư
4. Ng$% 102012200> F# t !Ba @ n 002200>N D 0012>2 9án 4/ !$ng c!o c/ng t% TNPP T? N!*n H c, c!i ti t : ấ ơ ố ứ ế
STT TIn !$ng S 4 ng ố ượ H n giá ơ
1 S n :! m 1 ả ẩ . 2.200.000
T 4 c!i t 5! # 5R, T!# CTCT 10 R ỷ ệ ế ấ ế
S ti n t1In Da# 5!i t1 @i c!i t 5! # @ c ! ng K!ác! !$ng t!an! toán nga% 9 ng ti n m t 3.000.000 @, :! n c=n 4 i ố ề ừ ế ấ ượ ưở ằ ề ặ á ạ
KP c=n n . ợ
c. Ng$% 152012200> /ng t% c/ng t1Gn! giao t!/ng 8dT t1 4 i !$ng m#a ng$% 0520122010 n! Da# : ả ạ ư
STT TIn !$ng S 4 ng ố ượ
1 'U FKon 7ntK4 D 50;0 1
2 ?ain9oa1" C0 C31?S2N 1
1.#.# Hàng t n 2h* ồ
a. Ng$% 022012200> :!i # L# t 5!o 001 L# t ng#%In + t 4i # @ c! t o D n :! m c!i ti t n! Da# : ế ấ ấ ậ ệ ể ế ạ ả ẩ ế ư
STT TIn + t t ậ ư S 4 ng ố ượ
SFS'
S'1 S'2
1 V t 4i # 001 ậ ệ 300 130 130
2 V t 4i # 002 ậ ệ 100 35 25
3 V t 4i # 003 ậ ệ 150 13 133
4. Ng$% 032012200> :!i # L# t 5!o D 002 L# t 5!o g i !$ng c!o @ i 4E 9án c!i ti t L# t 5!o n! Da# : ế ấ ố ấ ü ạ ế ấ ư
STT TIn !$ng S 4 ng ố ượ
1 'U FKon 7ntK4 D 50;0 1
2 'U 7NT D 2.-CPW Z2220 5
c. Ng$% 102012200> '!i # n! : 5!o D 001 n! : 5!o t!$n! :! m t D n L# t c!i ti t: ế ậ ố ậ ẩ ừ ả ấ ế
STT TIn D n :! m ả ẩ S 4 ng ố ượ
1 S n :! m 1 ả ẩ 10
2 S n :! m 2 ả ẩ 13
1.#.% K t*án ''D' ế
a. Ng$% 152012200> '!i # L# t 5!o D 003 L# t 5!o D "Ong c!o 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : c!i ti t n! Da# : ế ấ ố ấ ộ ậ ả ệ ế ư
STT TIn + t t ậ ư S 4 ng ố ượ
1 /ng c 2 ụ 3
Ciá t1 D @ c :!*n 9 @ # t1ong ; t!áng 5 t ị ượ ổ ề ể ừ t!áng n$%
1.#.- Eu n 3M ti n ! tO ti n g i ng@n hàng ả ề ặ ề (
1.#.-.1 Phi u chi ế
a. Ng$% 0-2012200>. '!i # c!i D 001 c!i ti n m t t!an! toán ti n !$ng c!o c/ng t% TNPPP /ng Ng! ? i. D/ ti n 4$n ế ố ề ặ ề ệ ớ ề
10.000.000 "o /ng T1 n ao Vi t n! n. á ệ ậ
4. Ng$% 102012200> '!i # c!i D 002 c!i ti n t!an! toán ti n LJng " # c!o c/ng t% DNTN FJng D # S 3 h ?ST ế ố ề ề á á ố
030023;5- D ti n @ c t! !i n t1In PD CTCT 0N2200>N D 0023;31 n! Da#: ố ề ượ ể ệ ố ư
S ti n !$ng : ố ề 1.000.000 @
N :!< LJng " # : ệ á ;0.000 @
T ng ti n !$ng o ề 1.0;0.000 @
Ti n t!# (10R) ề ế 100.000 @
1.#.-.: Phi u thu: ế
a. Ng$% 052012200> :!i # t!# D 001 t!# n /ng t% ' HT V 'T 0V0 D ti n 4$ 20.000.000 ế ố ợ ố ề
4. Ng$% 152012200> :!i # t!# D 002 t!# ti n c/ng t% ' '!át t1i n P$ng K!/ng ,n i " ng t!# 5!ác! !$ng @ t t1 c ti n ế ố ề ể ộ ụ ặ ướ ề
!$ng D ti n 50.000.000@ ố ề
c. Ng$% 202012200> '!i # t!# D 003 t!# ti n n 5!ác! !$ng "o n!*n +iIn T1 n POng D^ng n :, c!i ti t t!# ti n các 5!ác! ế ố ề ợ á ộ ế ề
!$ng Da# :
& /ng t% ' H # t +$ 'T H i D ng á ư ạ ươ S ti n : ố ề 20.000.000 @.
& /ng t% ' HT V 'T 0V0 S ti n : ố ề 10.000.000 @
1.#.-.# Ng@n hàng chi L u nhi ! chi. : ệ
a) Ng$% 052 012200> c!#% n 5!o n t!an! toán ti n c!o ể ả ề /ng t% TNPP /ng Ng! ? i D tiIn 30.000.000 @. HA n! n ệ ớ ố ậ
@ c gi % 9áo n 001 c a ng*n !$ng V8. ượ ấ ợ ủ
4. Ng$% 102012200> c!#% n 5!o n t!an! toán ti n @i n c!o c/ng t% Hi n N c t!$n! :! P !< ?in! D ti n @ c t! ể ả ề ệ ệ ự ố o ổ ề ượ e
!i n t1In 2 !oá @ n CTCT c!i ti t n! Da# : ệ ơ ế ư
& PH CTCT : 002200>N D 0532-. Ti n !$ng 10.000.000@ T!# D# t CTTT 10R ố ề ế ấ
& PH CTCT : 002200>N D 0532-> Ti n !$ng 13.000.000@ T!# D# t CTTT 10R ố ề ế ấ
& Ti n !$ng @ c :!*n 9 c!o các 9 :! n n! Da# : 8P 20R,YNDN 20R,'FSF ;0R. ề ượ ổ ộ ậ ư
& S ti n t1In @A n! n @ c gi % 9áo D 002 ng*n !$ng V8 ố ề ậ ượ ấ ố
1.#.-.% Ng@n hàng thu :
a. Ng$% 102012200> n! n @ c gi % 9áo cB D 0-525 ng*n !$ng T8 t!/ng 9áo /ng t% /ng t1Gn! giao t!/ng 8dT ậ ượ ấ ố
c!#% n 5!o n t!an! toán ti n !$ng ể ả ề
D ti n : 10.000.000 @ ố ề
1.#.$ K t*án ti n 3 ng 1à các 2h* n t)Cch th=* 3 ng ế ề ươ ả ươ
A. Ng$% 312012200> t<n! ti n 4 ng t!áng 012200> c!o cán 9 c/ng n!*n +iIn c!i ti t n! Da# : ề ươ ộ ế ư
N ng 8' YNDN ươ 3.000.000 @
N ng 8' 8P ươ 10.000.000 @
N ng 'FS ươ 30.000.000 @
4. '!i # c!i D 003 ng$% 312012200> c!i 4 ng t!áng 1 c!o cán 9 c/ng n!*n +iIn. ế ố ươ ộ
1.#.5 K t*án TS'A ế
a. Ng$% 152012200> m#a m t TSD c a c/ng t% TNPP T? N! t Nam, "Ong c!o 9 :! n 9án !$ng, 5E !i # má% ộ ủ ấ ộ ậ ệ
0F 111 "o Vi t Nam D n L# t 200. D ti n @ c t! !i n t1In PD CTCT 0N2200.N D 23.;5 c!i ti t n! Da# : ệ ả ấ ố ề ượ ể ệ ố ế ư
Ti n !$ng : 120.000.000 @ ề
T!# CTCT : 10R ế
!i :!< 4 : @ t c! % t! : 12.000.000 @. ắ ặ ạ ử
To$n 9 D ti n c! a t!an! toán c!o ng i 9án. ộ ố ề ư ườ
Ng$% 202012200>. T!an! 4E LK / t/ To%ota 7nno+a "Ong 9 :! n ,# n 4E . 8án c!o c/ng t% ' !*n T1 i Fan! ở ộ ậ ả ờ
t!Ko !oá @ n CTCT 002200>N D 0012>3 ơ ố
Ti n !$ng : 550.000.000 @ h T!# CTCT 10R ề ế
S ti n t1In 5!ác! !$ng c! a t!an! toán. ố ề ư
4. T<n! toán, :!*n 9 5! # !ao t!áng 12200> ổ ấ
Bài 1:: T i m t "oan! ng!i : cB các t$i 4i # Da#: (HVT: @ ng) ạ ộ ệ ệ o
TGn! !Gn! t$i D n +$ ng# n + n c a "oan! ng!i : +$o ng$% 302112200F ả o ố ủ ệ
Va% ng n ! n ắ ạ ;.000.000 Ti n m t ề ặ 2.000.000
Ti n g i ng*n !$ng ề ử 10.000.000 '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ -.000.000
T$i D n c @ n! PP ả ố ị 3..000.000 Ng# n + n 5in! "oan! o ố -..000.000
N i n!# n c! a :!*n :! i ợ ậ ư ố -.000.000 T!$n! :! m ẩ ;.000.000
Ng#%In V t 4i # ậ ệ 5.000.000 '! i t1 NV ả ả 1.000.000
'! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ -.000.000 Y# @ # t :!át t1i n ỹ ấ ư ể 2.000.000
ác ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 122200F ệ ụ ế
1. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 2.000.000 ề ử ề ậ ỹ ề ặ
2. K!ác! !$ng t1 n c!o "oan! ng!i : 9 ng ti n g i ng*n !$ng 3.000.000 ả ợ ệ ằ ề ở
3. N! : 5!o ng#%In + t 4i # t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng 1.500.000 ậ ậ ệ ả ằ ề ử
-. Va% ng n ! n t1 n c!o ng i 9án -.000.000 ắ ạ ả ợ ườ
5. DOng 4 i n!# n @ 9 D#ng ng# n + n 5in! "oan! 2.000.000 ợ ậ ể ổ o ố
;. DOng 4 i n!# n @ 9 D#ng ,# @ # t :!át ti n 1.000.000 ợ ậ ể ổ ỹ á ư ể
3. Va% ng n ! n + n! : ,# ti n m t 1.000.000 ắ ạ ề ậ ỹ ề ặ
.. H c c : t!Im m t t$i D n c @ n! PP t1 giá ..000.000 ượ ấ ộ ả ố ị ị
>. N! : 5!o ng#%In + t 4i # c! a t1 ti n c!o ng i 9án 3.000.000 ậ ậ ệ ư ả ề ườ
10. !i ti n m t @ t1 n c!o ng i 9án 1.500.000 ề ặ ể ả ợ ườ
11. !i ti n m t @ t!an! toán c!o c/ng n!*n 1.000.000 ề ặ ể
12. DOng ti n g i ng*n !$ng @ t1 n +a% ng n ! n 3.000.000 ề ử ể ả ợ ắ ạ
MI# c #: á
1. N : 9 ng c*n @ i 5 toán +$o ng$% 302112200F ậ ả ố ế
2. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1ong t!áng 122200F ị ả ệ ụ ế
3. '! n án! +$o t t c các t$i 5!o n cB 4iIn ,#an ả ấ ả ả
-. N : 9 ng c*n @ i 5 toán ng$% 312122200F ậ ả ố ế
Bài 1-: T i m t "oan! ng!i : +$o ng$% 312012200L cB t$i 4i # Da#: (HVT: @ ng) ạ ộ ệ ệ o
Ti n ? t ề ặ 1.000.000 Pao m=n TSH PP (500.000)
Ti n g i ng*n !$ng ề ử 2.000.000 T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 30.000.000
'! i t!# 5!ác! !$ng ả -.500.000 Va% ng n ! n ắ ạ ..000.000
T m ng ạ ứ 1.000.000 '! i t1 ng i 9án ả ả ườ 2.000.000
'! i t!# 5!ác ả 500.000 Y# @ # t :!át t1i n ỹ á ư ể 2.500.000
P$ng !Ba 3.500.000 Ng# n + n 5in! "oan! o ố 30.000.000
/ng c " ng c ụ ụ ụ -00.000 NAi c! a :!*n :! i ư ố 3.>00.000
T1ong t!áng 2 :!át Din! các ng!i : + 5in! t :!át Din! Da#: ệ ụ ế
1. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 50.000 ề ử ề ậ ỹ ề ặ
2. H c N!$ n c c : c!o m t D t$i D n c @ n! ! # !Gn! m i, ng#%In giá -00.000 ượ ướ ấ ộ ố ả ố ị ü ớ
3. N! : 5!o !$ng !Ba c! a t!an! tBan 220.000 t1ong @B giá t1 !$ng !Ba 4$ 200.000 t!# CTCT @ # +$o 20.000. ậ ư ị ế á
-. Va% ng n ! n ng*n !$ng ;0.000 t1 n ng i 9án ắ ạ ả ợ ườ
5. Ng i m#a t1 n 9 ng ti n m t 30.000 ườ ả ợ ằ ề ặ
;. N! : 5!o + t 4i #, t1 giá + t 4i # ;0.000, t!# CTCT @ # +$o ;.000. HA t1 9 ng ti n m t 1;.000, c=n 4 i 50.000 c! a ậ ậ ệ ị ậ ệ ế á ả ằ ề ặ ạ ư
t!an! tBan.
3. !i ti n m t 20.000 t1 n +a% ng n ! n ng*n !$ng ề ặ ả ợ ắ ạ
.. DOng 4Ai 9 D#ng ,# @ # t :!át t1i n 10.000 +$ ,# " :!=ng t$i c!<n! 2.000 ổ ỹ á ư ể ỹ ự
>. T m ng 500 ti n m t c!o n!*n +iIn @i c/ng tác ạ ứ ề ặ
10. ?#a m t D c/ng c " ng c t1 giá 3.000 t1 9 ng ti n m t ộ ố ụ ụ ụ ị ả ằ ề ặ
11. T!# @ c 5! an t!# 5!ác 9 ng ti n m t -00 ượ o ằ ề ặ
12. Ng i m#a ng t1 c (t1 t1 c) 10.000 ti n m t @ 56 Da# 4 % !$ng ườ ứ ướ ả ướ ề ặ ể ấ
13. !#% n ti n g i ng*n !$ng 20.000 t1 t1 c c!o ng i 9án @ 56 Da# m#a !$ng ể ề ử ả ướ ườ ể
1-. CB: + n 4iIn "oan! "$i ! n + i @ n + 9án 9 ng t$i D n c @ n! t1 giá 100.000 +$ !$ng !Ba ;0.000 ấ ạ ớ ơ ị ằ ả ố ị ị
15. N! n + n gB: 4iIn "oan! 9 ng t$i D n c @ n! t1 giá 200.000 ậ ố ằ ả ố ị ị
+,u ' u: ầ
1. N : 9 ng c*n @ i 5 tBan ng$% 312012200F ậ ả ố ế
2. H n! 5! an các ng!i : + 5in! t :!át Din! ị o ệ ụ ế
3. '! n án! +$o các t$i 5! an cB 4iIn ,#an ả o
-. N : 9 ng @ i c!i # D :!át Din! ậ ả ố ế ố
5. N : 9 ng c*n @ i 5 tBan ng$% 2.222200F ậ ả ố ế
Bài 1$: B t$i 4i # + 2 4o i + t 4i # n! Da#: ệ ề ạ ậ ệ ư
T n 5!o @ # t!áng 32200F: o á
V t 4i # c!<n!: 5005g L 3.000@25g ậ ệ
V t 4i # :! 2005g L 1.000@25g ậ ệ ụ
ác ng!i : + n! : L# t t1ong t!áng: ệ ụ ậ ấ
1. Ng$% 523 n! : 5!o: 1.000 5g VN c!<n! +$ 3005g VN :! , giá m#a 4$ 2.300@25g VN c!<n!, >50@25g VN :! . ậ ụ ụ
2. Ng$% .23 n! : 5!o 5005g VN c!<n!, giá m#a 4$ 2.350@25g. ậ
3. Ng$% 1223 L# t 5!o + t 4i # @ D n L# t D n :! m: ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ
& V t 4i # c!<n!: 1.-005g ậ ệ
& V t 4i # :! : 3505g ậ ệ ụ
+,u c u: ầ Fác @ n! giá t1 + t 4i # L# t "Ong t!Ko :! ng :!á:: N7cd, c7cd, 9Gn! ,#*n gia ,#% n. ị ị ậ ệ ấ ươ ề
Bài 15: B t$i 4i # + + t 4i # 0 n! Da#: ệ ề ậ ệ ư
T n 5!o @ # t!áng -2200-; 2005g, @ n giá -.000@25g o á ơ
T1ong t!áng :!át Din!:
S Ng$% 32- n! : 5!o ;005g, giá m#a 4$ 3..00@25g ậ
S Ng$% 52- L# t 5!o -005g, @ D n L# t D n :! m ấ ể ả ấ ả ẩ
S Ng$% 102- n! : 5!o 3005g, giá m#a 4$ 3.>20@25g ậ
S Ng$% 152- L# t 5!o 4$ ;005g @ D n L# t D n :! m ấ ể ả ấ ả ẩ
+,u c u: ầ Fác @ n! t1 giá L# t 5!o t1ong t!áng t!Ko :! ng :!á:: N7cd, c7cd, 9Gn! ,#*n gia ,#% n. ị ị ấ ươ ề
Bài 1J: T i m t "oan! ng!i : D n L# t m t 4o 7 D n :! m cB các t$i 4i # n! Da#: (HVT: @ ng) ạ ộ ệ ả ấ ộ ạ ả ẩ ệ ư o
S " @ # t!áng c a TK 15-:300.000 ố ư á ủ
TGn! !Gn! :!át Din! t1ong t!áng:
1. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o c/ng n!*n D n L# t D n :! m 500.000, n!*n +iIn :!*n L ng 200.000 ề ươ ả ả ấ ả ẩ ưở
2. T1<c! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko ,#% @ n! ị
3. V t 4i # L# t "Ong cB giá t1 3.000.000, D " ng @I D n L# t D n :! m 2.>00.000, :! c + :!*n L ng 4$ 100.000 ậ ệ ấ ị ử ụ ả ấ ả ẩ ụ ụ ở ưở
-. K! # !ao t$i D n c @ n! t<n! c!o :!*n L ng D n L# t 4$ -00.000 ấ ả ố ị ưở ả ấ
5. T1ong t!áng D n L# t !o$n t!$n! 500.000 D n :! m @A @ c n! : 5!oa t!$n! :! m. c!o 9i t c!i :!< D n L# t " "ang ả ấ ả ẩ ượ ậ ẩ ế ả ấ ở
c# i t!áng 4$ 133.000 ố
MI# c #: á
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! ị ả ệ ụ ế
2. Fác @ n! giá t!$n! @ n + D n :! m ị ơ ị ả ẩ
3. '! n án! +$o D @ t$i 5!o n t<n! giá t!$n! D n :! m ả ơ o ả ả ẩ
Bài 19: Doan! ngi : D n L# t 2 4o i D n :! m 0, 8 cB các t$i 4i # Da#: (HVT: 1.000@) ệ ả ấ ạ ả ẩ ệ
!i :!< Dan L# t " "ang @ # t!áng c a D n :! m 0: -00.000, c a D n :! m 8: 250.000 ấ ở á ủ ả ẩ ủ ả ẩ
TGn! !Gn! :!át Din! t1ong t!áng:
1. V t 4i # L# t 5!o cB giá t1 5.000.000, D " ng c!o D n L# t D n :! m 0: 3.000.000, D n L# t D n :! m 8: 1..00.000, ậ ệ ấ ị ử ụ ả ấ ả ẩ ả ấ ả ẩ
:! c + :!*n L ng 200.000 ụ ụ ở ưở
2. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o c/ng n!*n 4$ 1.200.000, t1ong @B c/ng n!*n D n L# t D n :! m 0 ;00.000, c/ng n!*n ề ươ ả ả ấ ả ẩ
D n L# t D n :! m 8 -00.000, n!*n +iIn :!*n L ng 4$ 200.000 ả ấ ả ẩ ưở
3. T<n! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko ,#% @ n! ị
-. K! # !ao t$i D n c @ n! t<n! c!o :!*n L ng D n L# t 4$ 500.000 ấ ả ố ị ưở ả ấ
5. T1ong t!áng "oan! ng!i : D n L# t !o$n t!$n! 1.000 D n :! m 0 +$ -00 D n :! m 8 @A n! : 5!o !$ng t!$n! :! m. ệ ả ấ ả ẩ ả ẩ ậ ẩ
8i t 1 ng: ế ằ
S !i :!< D n L# t " "ang c# i t!áng c a D n :! m 0 4$ -00, D n :! m 8 4$ 350.000 ả ấ ở ố ủ ả ẩ ả ẩ
S !i :!< D n L# t c!#ng :!*n 9 c!o D n :! m 0, D n :! m 8 t!Ko t 4 + i c!i :!< :!*n c/ng t1 c ti :. ả ấ ổ ả ẩ ả ẩ ỉ ệ ớ ự ế
+,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
2. Fác @ n! giá t!$n! @ n + D n :! m 0, D n :! m 8 ị ơ ị ả ẩ ả ẩ
3. '! n án! +$o D @ t$i 5!o n t<n! giá t!$n! D n :! m ả ơ o ả ả ẩ
Bài :&: T i m t "oan! ng!i : cB các t$i 4i # Da#: (HVT: 1.000@) ạ ộ ệ ệ
S " @ # t!áng c a t$i 5!o n 15- 4$ 300.000 ố ư á ủ ả
TGn! !Gn! :!át Din! t1ong t!áng:
1. V t 4i # L# t 5!o t1 giá -.100.000 D " ng c!o: ậ ệ ấ ị ử ụ
& T1 c ti : D n L# t D n :! m 3.500.000 ự ế ả ấ ả ẩ
& '! c + :!*n L ng 300.000 ụ ụ ở ưở
& 8 :! n 9án !$ng 120.000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 1.0.000 ộ ậ ả ệ
2. Ti n 4 ng :! i t!an! toán c!o c/ng n!*n 4$ 1.200.000, t1ong @B: ề ươ ả
& /ng n!*n D n L# t D n :! m 500.000 ả ấ ả ẩ
& N!*n +iIn :!*n L ng 120.000 ưở
& N!*n +iIn 9án !$ng 200.000
& N!*n +iIn ,# n 4E "oan! ng!i : 300.000 ả ệ
3. T<n! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko ,#% @ n! ị
-. K! # !ao t$i D n c @ n! 4$ ;00.000 :!*n 9 c!o: ấ ả ố ị ổ
& '!*n L ng D n L# t 300.000 ưở ả ấ
& 8 :! n 9án !$ng 100.000 ộ ậ
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 200.000 ộ ậ ả ệ
5. T1ong t!áng D n L# t !o$n t!$n! 1.000 D n :! m @A n! : 5!o t!$n! :! m, c!o 9i t c!i :!< D n L# t " "ang c# i t!áng ả ấ ả ẩ ậ ẩ ế ả ấ ở ố
4$ 233.000
;. F# t 5!o .00 D n :! m @ 9án c!o 5!ác! !$ng giá 9án 4$ ..000@2D:. T!# CTCT 10R 5!ác! !$ng t!an! toán 9 ng ti n ấ ả ẩ ể ế ằ ề
g i ng*n !$ng. ử
MI# c #: á
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
2. T<n! giá t!$n! D n :! m +$ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ả ẩ ị ế ả
3. '! n án! +$o D @ t$i 5!o n t<n! giá t!$n! D n :! m +$ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ả ơ o ả ả ẩ ị ế ả
Bài :1: B các t$i 4i # t i m t "oan! ng!i : D n L# t !ai 4o i D n :! m 0 +$ 8. (HVT: @ ng) ệ ạ ộ ệ ả ấ ạ ả ẩ o
T$i 4i #1: !i :!< D n L# t 5in! "oan! :!át Din! t1ong 56 c!o 9 ng: ệ ả ấ ở ả
A i t ng 'P07* i 'P ố ượ ) 8 t 7i u ậ ệ Ti n 3 ng ề ươ
Kh* n t)Cch ả
th=* 3 ng ươ
Kh u ha* ấ
TS'A
S' 0 -.000.000 >00.000 131.000
S' 8 2.500.000 ;00.000 11-.000
'! c + +$ YN :!*n L ng ụ ụ ưở 300.000 300.000 53.000 500.000
8 :! n 9án !$ng ộ ạ .0.000 200.000 3..000 200.000
8 :! n YNDN ộ ậ 120.000 500.000 >5.000 300.000
T$i 4i # 2: ệ
& S n :! m D n L# t !o$n t!$n! t1ong t!áng 1.000 D n :! m 0 +$ -00 D n :! m 8 @A @ c n! : 5!o, c!o 9i t: ả ẩ ả ấ ả ẩ ả ẩ ượ ậ ế
& !i :!< D n L# t c!#ng :!*n 9 c!o D n :! m 0, D n :! m 8 t!Ko t 4 + i ti n 4 ng c/ng n!*n D n L# t. ả ấ ổ ả ẩ ả ẩ ỷ ệ ớ ề ươ ả ấ
!i :!< D n L# t " "ang @ # t!áng D n :! m 0 4$ -00.000, D n :! m 8 4$ 150.000 ả ấ ở á ả ẩ ả ẩ
!i :!< D n L# t " "ang c# i t!áng D n :! m 0 4$ 200.000, D n :! m 8 4$ 300.000 ả ấ ở ố ả ẩ ả ẩ
& F# t 5!o ;00 D n :! m 0 +$ 300 D n :! m 8 @ 9án c!o 5!ác! !$ng giá 9án 4$ ..000@2D:0 +$ 10.000@2D:8, ấ ả ẩ ả ẩ ể
t!# CTCT 10R +$ t!# to$n 9 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ế ộ ằ ề ử
+,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
2. K t c!#% n các 5!o n cB 4iIn ,#an @ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ế ể ả ể ị ế ả
3. '! n án! +$o D @ t$i 5!o n giá t!$n! D n :! m +$ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ả ơ o ả ả ẩ ị ế ả
Bài ::: T i m t "oan! ng!i : D n L# t 5in! "oan! cB các !o t @ ng 5in! t "i n 1a t1ong t!áng n! Da#: (HVT: @ ng) ạ ộ ệ ả ấ ạ ộ ế é ư o
!i :!< D n L# t 5in! "oan! " "ang " # t!áng 4$: 3.000.000 ả ấ ở á
T1ong t!áng :!át Din! các ng!i : + 5in! t Da#: ệ ụ ế
1. ?#a ng#%In + t 4i # + n! : 5!o giá c! a t!# 20.000.000, t!# CTCT 10R c! a t1 ti n c!o ng i 9án, c!i :!< + n ậ ệ ề ậ ư ế ế ư ả ề ườ ậ
c!#% n t1$ 9 ng ti n m t 2.000.000 ể ằ ề ặ
2. ?#a c/ng c " ng c n! : 5!o t1 giá 5.500.000, t1ong @B t!# CTCT 500.000, t t c t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ụ ụ ụ ậ ị ế ấ ả ả ằ ề ử
3. F# t ng#In + t 4i # D " ng 4$ 50.000.000, t1ong @B: ấ ậ ệ ử ụ
& T1 c ti : D n L# t D n :! m 30.000.000 ự ế ả ấ ả ẩ
& Y# n 4E :!*n L ng ;.000.000 ả ưở
& Po t @ ng 9án !$ng 3.000.000 ạ ộ
& Po t @ ng ,# n 4E "oan! ng!i : 3.000.000 ạ ộ ả ệ
-. F# t c/ng c " ng c t1 giá -.000.000 c!o 9 :! n ,# n 4E :!*n L ng, :!*n 9 4$m - t!áng 9 t @ # t t!áng n$%. ấ ụ ụ ụ ị ộ ậ ả ưở ổ ắ á ừ
5. T1ong t!áng ti n 4 ng :! i t1 c!o c/ng n!*n +iIn: ề ươ ả ả
& T1 c ti : D n L# t D n :! m 5.000.000 ự ế ả ấ ả ẩ
& Y# n 4E :!*n L ng 3.000.000 ả ưở
& Po t @ ng 9án !$ng 5.000.000 ạ ộ
& Po t @ ng ,# n 4E "oan! ng!i : 3.000.000 ạ ộ ả ệ
;. T1<c! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! ỷ ệ ị
3. T1ong t!áng 5! # !ao t$i D n c @ n! c!o ,# n 4E :!*n L ng 5.000.000 ấ ả ố ị ả ưở
.. S n L# t !o$n t!$n! n! : 5!o 1.000 D n :! m. S n :! m " "ang c# i t!áng 4$ 2.520.000 ả ấ ậ ả ẩ ả ẩ ở ố
>. F# t 5!o .00 D n :! m g i @ i 4E 9án ấ ả ẩ ở ạ
10. N! @ c gi % 9áo @ i 4E @A 9án @ c !$ng + i giá 9án c! a t!# 4$ >0.000@2D n :! m, t!# CTCT @ # 1a 4$ 10R, t t ậ ượ ấ ạ ượ ớ ư ế ả ẩ ế á ấ
c t!# 9 ng ti n g i ng*n !$ng. ả ằ ề ử
11. !i ti n m t t!an! toán ti n @i n, n c, @i n t!o i "Ong c!o 9 :! n 9án !$ng 4$ 1.000.000, t!# CTCT 10R. ề ặ ề ệ ướ ệ ạ ộ ậ ế
+,u c u: ầ
1. PA% @ n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
2. T<n! giá t!$n! m t D n :! m ộ ả ẩ
3. Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! c a "oan! ng!i : ị ế ả ủ ệ
-. '! n án! +$o D @ t$i 5!o n cB 4iIn ,#an. ả ơ o ả
Bài :#: T1ong 56 cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! Da#: (HVT: @ ng) ệ ụ ế o
1. ?#a !$ng !oá n! : 5!o, giá m#a 1.100.000, t1ong @B t!# CTCT @ # +$o 100.000, c! a t1 ti n c!o ng i 9án. ậ ế á ư ả ề ườ
2. F# t 5!o !$ng !oá g i 9án, giá L# t 5!o ..000.000 ấ ử ấ
3. N! : 5!o !$ng t!$n! :! m 0: -0 c!i c, giá t!$n! t! c t 4$ 500.000@2c!i c, t!# CTCT 10 R c! a t1 ti n ng i ậ ẩ ế ự ế ế ế ư ả ề ườ
9án.
-. F# t !$ng !oá ng!i : + (1) 1a 9án, giá 9án 1.-00.000, t!# CTCT 10R, c! a t!# ti n 5!ác! !$ng. ấ ệ ụ ế ư ề
5. F# t 30 c!i c D n :! m 0 1a 9án, giá 9án c! a t!# ;00.000@2c!i c, t!# CTCT 10R c! a t!# ti n 5!ác! !$ng. ấ ế ả ẩ ư ế ế ế ư ề
;. N! n gi % 9áo m#a !$ng c a 5!ác! !$ng + 4/ !$ng g i @i 9án ng!i : + (2), giá 9án 13.200.000, t1ong @B t!# ậ ấ ủ ề ử ở ệ ụ ế
CTCT 1.200.000, ti n c! a t!# ề ư
3. N! n gi % 9áo ng*n !$ng t!# @ c n 5!ác! !$ng ng!i + (5) Da# 5!i @ ng E t1 c!i c 5! # t! ng m i 2R ậ ấ ượ ợ ở ệ ụ o ừ ế ấ ươ ạ
t1In giá 9án c! a t!# "o t1 n t1 c ! n t!an! toán. ư ế ả ợ ướ ạ
.. H ng E gi m giá 9án 4/ !$ng @A 9án ng!i : + (;) +G !$ng Dai ,#% các!, D ti n gi m 4$ 1.000.000, D c=n 4 i t!# o ả ở ệ ụ ố ề ả ố ạ
9 ng ti n m t. ằ ề ặ
>. !i :!< @ c t : ! : t1ong t!áng n! Da#: ượ ậ ợ ư
a. !i ti n m t .00.000 c!o c!i :!< +*n c!#% n 9án !$ng ề ặ ể
9. !i ti n g i ng*n !$ng t1 ti n @i n t!o i, @i n, n c c!o 9 :! n 9án !$ng 300.000, 9 :! n ,# n 4E ề ở ả ề ệ ạ ệ ướ ộ ậ ộ ậ ả
"oan! ng!i : 1.000.000. T ng t!# CTCT 130.000 ệ ổ ế
c. !i ti n g i ng*n !$ng t1 c!oc!i :!< ,# n cáo 9án !$ng 2.000.000, :!*n 9 t!Ko 9/n t!áng 5 t t!áng n$%. ề ử ả ả ổ ể ừ
". '! i t1 t!Ko !oá @ n c!i :!< ti : 5!ác! t i c/ng t% 500.000 ả ả ơ ế ạ
K. K! # !ao t$i D n c @ n! c!o 9 :! n 9án !$ng .00.000, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 1.000.000 ấ ả ố ị ộ ậ ộ ậ ả ệ
a. '! i t1 4 ng c!o 9 :! n 9án !$ng .00.000, ,# n 4E "oan! ng!i : 1.000.000 ả ả ươ ộ ậ ả ệ
g. T1<c! 8PFP, 8PMT t!Ko @)ng c! @ ,#% @ n! ế ộ ị
MI# c #: Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! c a "oan! ng!i :, +$ :! n án! +$o D @ t$i 5!o n. á ị ế ả ủ ệ ả ơ o ả
Bài :%: /ng t% t! ng m i F cB tGn! !Gn! n! Da#: (HVT: 1.000@) ươ ạ ư
1. ?#a !$ng !oá n! : 5!o: giá t!an! toán 110.000 c! a t!an! toán ti n. T1ong @B giá t1 !$ng !oá 100.000, t!# CTCT ậ ư ề ị ế
@ # +$o 10R. á
2. F# t 5!o c/ng c , " ng c t1 giá 1.000 :!*n 9 c!o c!i :!< 9án !$ng 56 n$% 500 ấ ụ ụ ụ ị ổ
3. !i :!< " c! + (@i n, n c,v) 4$ 1.100 @A t1 9 ng ti n m t. T1ong @B giá t1 " c! + 1.000, t!# CTCT 10R. T<n! ị ụ ệ ướ ả ằ ề ặ ị ị ụ ế
c!o ,# n 4E "oan! ng!i :. ả ệ
-. T<n! 1a ti n 4 ng :! i t1 1.000. t1ong @B 9 :! n 9án !$ng 4$ 300, 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 300 ề ươ ả ả ộ ậ ộ ậ ả ệ
5. T1<c! 8PFP, 8PMT +$ K'H t!Ko t 4 ,#% @ n! ỷ ệ ị
;. Pao m=n t$i D n c @ n! t1ong 56 -00. '!*n 9 c!o 9 :! n 9án !$ng 100 +$ 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 4$ 300 ả ố ị ổ ộ ậ ộ ậ ả ệ
3. !i :!< ti : 5!ác! c a 4An! @ o t1ong 56 1.000 t1 9 ng ti n m t ế ủ ạ ả ằ ề ặ
.. F# t 5!o !$ng !oá 1a tiI# t! c! a t!# ti n, giá t!an! toán ng i m#a :! i t1 1;5.000 t1ong @B giá 9án 150.000, ấ ụ ư ề ườ ả ả
t!# CTCT :! i n : 4$ 15.000. T1 giá + n !$ng !oá t ng @ ng 4$ 110.000 ế ả ộ ị ố ươ ươ
>. !i ti n m t t1 4 ng c/ng n!*n +iIn. ề ặ ả ươ
10. !#% n ti n g i ng*n !$ng n : t!# c!o N!$ n c (Da# 5!i @A t1 t!# CTCT @ # +$o) ể ề ử ợ ế ướ ừ ế á
11. K t c!#% n "oan! t!#, c!i :!< Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan!. ế ể ị ế ả
+,u c u: ầ
1. H n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
2. '! n án! +$o D @ t$i 5!o n Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan!. ả ơ o ả ị ế ả
Bài :-: T$i D n c a "an! ng!i : @ # t!áng 122005 n! Da#: (HVT: @ ng) ả ủ ệ á ư o
T1ong t!áng :!át Din! các ng!i : + 5in! t Da#: ệ ụ ế
1. Ti n m t ề ặ 2.000.000
2. '! i t!# c a 5!ác! !$ng ả ủ 3.000.000
3. Ng# n + n 5in! "oan! o ố 33..00.000
-. Va% ng n ! n ắ ạ ..000.000
5. T$i D n c @ n! ! # !Gn! ả ố ị ü 30.000.000
;. Ti n g i ng*n !$ng ề ử -..00.000
3. N i n!# n c! a :!*n :! i ợ ậ ư ố 2.000.000
.. '! i t1 ng i 9án ả ả ườ -.000.000
>. Ng#%In + t 4i # ậ ệ ..000.000
1. H c c : m t t$i D n c @ n! ! # !Gn! ng#%In giá 10.000.000@. (8iIn 9 n 9$n giao D 01 ng$% 0121) ượ ấ ộ ả ố ị ü ả ố
2. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : % ti n m t 2.000.000@ ('!i # D 01 ng$% 0321). ề ở ề ậ ủ ề ặ ế ố
3. DOng ti n m t m#a ng#%In + t 4i # n! : 5!o 330.000@, m#a c/ng c , " ng c 4ao @ ng 330.000, t1ong @B t ng t!# ề ặ ậ ệ ậ ụ ụ ụ ộ ổ ế
CTCT @ # +$o 100.000@ ('!i # c!i 01 ng$% 0521, :!i # n! : 5!o D 01 ng$% 0521) á ế ế ậ ố
-. Va% ng n ! n ng*n !$ng t1 n c!o ng i 9án 1.000.000@ (Ci % 9áo n D 10 ng$% 1021) ắ ạ ả ợ ườ ấ ợ ố
5. Ng i m#a t1 n 9 ng ti n g i ng*n !$ng ;.000.000@ (Ci % 9áo cB D 15 ng$% 2021) ườ ả ợ ằ ề ử ấ ố
;. !#% n giao t1 4 i c : t1In m t t$i D n c @ n! ! # !Gn! t1 giá ..000.000@ (8iIn 9 n 9$n giao D 02 ng$% 2121) ể ả ạ ấ ộ ả ố ị ü ị ả ố
3. DOng ti n g i ng*n !$ng t1 n ng i 9án 2.000.000@, t1 n +a% ng n ! n 5.000.000@. (Ci % 9áo n D 11 ng$% 2521) ề ử ả ợ ườ ả ợ ắ ạ ấ ợ ố
.. ?#a ng#%In + t 4i # n! : 5!o t1 giá 1.000.000@ +$ t!# CTCT @ # +$o 100.000@, t t c c! a t!an! tBan. !i :!< + n ậ ệ ậ ị ế á ấ ả ư ậ
c!#% n t1 nga% 9 ng ti n m t 50.000@ (:!i # n! : 5!o D 02 ng$% 3021). ể ả ằ ề ặ ế ậ ố
+,u c u: ầ
1. PA% @ n! 5!o n các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In ị ả ệ ụ ế
2. '! n án! +$o t$i 5! an cB 4iIn ,#an. ả o
3. 4 : 9 ng c*n @ i t$i 5! an ng$% 312122005 ậ ả ố o
-. N : 9 ng c*n @ i 5 tBan ng$% 312122005 ậ ả ố ế
5. C!i +$o D n! t 5E c!#ng +$ D cái TK 111. ổ ậ ổ
Bài :$: 9 ng c*n @ i 5 tBan c a m t "oan! ngi : t<n! @ n ng$% 302112200F n! Da#: (HVT: @ ng) ả ố ế ủ ộ ệ ế ư o
TÀI S N Ả S Ti n ố ề NGB N 8 N Ố S ti n ố ề
A. TS7A \ A B T NN Ầ Ư #-.&&&.&&& A. N PH I TK Ợ Ả Ả 1:.&&&.&&&
1. Ti n m t ề ặ 3.000.000 1. Va% ng n ! n ắ ạ 5.000.000
2. Ti n g i ng*n !$ng ề ử 12.000.000 2. '! i t1 c!o ng i 9án ả ả ườ 5.000.000
3. '! i t!# 5!ác! !$ng ả 5.000.000 3. '! i t1 , :! i n : 5!ác ả ả ả ộ 2.000.000
-. Ng#%In 4i #, + t 4i # ệ ậ ệ ;.000.000 B. NGB N 8 N 'SH Ố $#.&&&.&&&
5. /ng c , " ng c ụ ụ ụ 2.000.000 1. Ng# n + n 5in! "oan! o ố 55.000.000
;. !i :!< SFKD " "ang ở 1.000.000 2. N i n!# n c! a :!*n :! i ợ ậ ư ố ..000.000
3. T!$n! :! m ẩ ;.000.000
B. TS'A 8À A B T DH Ầ Ư %&.&&&.&&&
1. TSH ! # !Gn! ü 50.000.000
2. Pao m=n TSH (10.000.000)
T NG TÀI S N E Ả 5-.&&&.&&& T NG NGB N 8 N E Ố 5-.&&&.&&&
T1ong t!áng 122200F cB các ng!i : + 5in! t :!át Din! Da#: ệ ụ ế
1. H c c : m t t$i D n c @ n! ! # !Gn! ng#%In giá ..000.000@ (9iIn 9 n 9$n giao D 01 ng$% 1212) ượ ấ ộ ả ố ị ü ả ố
2. ?#a ng#%In + t 4i # n ng i 9án ;.;00.000, t1ong @B t!# CTCT ;00.000@ (PH8P D 01 ng$% 2212, :!i # n! : 5!o ậ ệ ợ ườ ế ố ế ậ
D 01 ng$% 2212) ố
3. ?#a c/ng c 9 ng ti n m t ;;0.000, t1ong @B t!# CTCT ;0.000@ (PH8P D 10 ng$% 2212, :!i # n! : 5!o D 02 ng$% ụ ằ ề ặ ế ố ế ậ ố
3212, :!i # c!i D 01 ng$% 3212) ế ố
-. ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 1.000.000@ (Ci % 9áo n D 01 ng$% -212, :!i # t!# D 01 ng$% -212) ề ử ề ậ ỹ ề ặ ấ ợ ố ế ố
5. K!ác! !$ng t1 n 9 ng ti n g i ng*n !$ng 2.000.000@ +$ ti n m t -00.000@ (Ci % 9áo cB D 01 ng$% 5212, :!i # t!# D ả ợ ằ ề ử ề ặ ấ ố ế ố
02 ng$% 5212)
;. DOng ti n m t t1 các 5! an :! i t1 200.000@ (:!i # c!i D 2 ng$% ;212) ề ặ ả o ả ả ế ố
3. DOng 4Ai 9 D#ng ng# n + n 5in! "oan! 2.000.000@ ổ o ố
.. Va% ng n ! ng ng*n !$ng t1 n ng i 9án 3.000.000@ (Ci % 9áo n D 2 ng$% .212) ắ ạ ả ợ ườ ấ ợ ố
>. !#% n giao t$i D n c @ n! ! # !Gn! c!o @ n + 5!ác ng#%In giá ..000.000@ @A !ao m=n 500.000@ (9iIn 9 n 9$n giao D ể ả ố ị ü ơ ị ả ố
2 ng$% >212)
10. DOng ti n g i ng*n !$ng t1 n c!o ng i 9án 2.000.000@ (Ci % 9áo n D 3 ng$% 10212) ề ử ả ợ ườ ấ ợ ố
11. F# t t!$n! :! m 1a 9án: giá L# t 5!o 5.000.000@, giá 9án ...00.000@ t1ong @B t!# CTCT @ # 1a .00.000@, ti n c! a ấ ẩ ấ ế á ề ư
t!#. ('!i # L# t 5!o 5iIm ! : @ ng D 01 ng$% 11212, ! : @ ng D 01 ng$% 11212) ế ấ ợ o ố ợ o ố
12. T : ! : c!i :!< t1ong t!áng: ậ ợ
a. !i ti n m t + n c!#% n 9án !$ng 100.000@, ti : 5!ác! t i c/ng t% 50.000@ ('!i # c!i D 03 ng$% 30212) ề ặ ậ ể ế ạ ế ố
9. Ti n t! ng :! i t1 c!o 9 :! n 9án !$ng 500.000@, ,# n 4E "oan! ng!i : -00.000@ (8 ng 4 ng t!áng ề ưở ả ả ộ ậ ả ệ ả ươ
122200F)
c. T1<c! 8PFP, K'H t!Ko @)ng ,#% @ n! c! @ ị ế ộ
". !i ti n g i ng*n !$ng t1 ti n @i n, n c, @i n t!o i c!o 9 :! n 9án !$ng 220.000@, ,# n 4E "oan! ng!i : ề ở ả ề ệ ướ ệ ạ ộ ậ ả ệ
330.000@, t1ong @B t!# CTCT 50.000@ (PH8P D 02 ng$% 2>212, gi % 9áo n 0- ng$% 30212) ế ố ấ ợ
13. K! # t1 t!# CTCT c# i t!áng ấ ừ ế ố
1-. K t c!#% n "oan! t!#, c!i :!< @ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! ế ể ể ị ế ả
MI# c #: á
1. H n! 5! an các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In. ị o ệ ụ ế
2. ? t$i 5! an c! T, g!i D " @ # 56 +$ các ng!i : + 5in! t :!át Din! t1In. ở o ü ố ư á ệ ụ ế
3. N : 9 ng c*n @ i D :!át Din! các t$i 5! an t!áng 122200F ậ ả ố ố o
-. N : 9 ng c*n @ i 5 tBan ng$% 312122200F ậ ả ố ế
Bài :- :';ng t/ s n >u t 1à 2inh d*anh t ng h ( H ng Hà ả ấ ổ ợ ồ
Đ a ch : Th t( n 6u%n ?ai $ Ch ng ? $ Hà N i3 ị ỉ ị ấ ươ ộ
I F ' c u t ch c c a ';ng t/ nh sau: ơ ấ ổ ứ ủ ư
M + ph n &u n lF c a C'ng t0 bao g 1: ộ ậ ả ủ ồ
& 8an Ciám @ c; ố
& '!=ng K toán; ế
& '!=ng T ng ! :. ổ ợ
M + ph n s n 9u t 2inh "oanh g 1: ộ ậ ả ấ ồ 01 '!*n L ng D n L# t. ưở ả ấ
M + ph n bán hàng3 ộ ậ
IIF A c đi ! c;ng tác h ch t*án 2 t*án c a ';ng t/: ặ 8 ) ế ủ
& P c! toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In; ạ o ươ ườ
& T<n! giá !$ng L# t 5!o t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c h L# t t1 c; (iIng t!$n! :! m L# t 5!o t<n! t!Ko :! ng :!á: ấ ươ ậ ướ ấ ướ ẩ ấ ươ
@ n giá 9Gn! ,#*n c 56 " t1 . ơ ả ự ü
& K! # !ao t$i D n c @ n! t!Ko :! ng :!á: @ ng t! ng; ấ ả ố ị ươ ườ á
& T<n! t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ế ươ ấ ừ
III. T)Cch s d đ u 2T c a ! t s tài 2h* n: ố ư ầ ủ ộ ố ả (@ n + t<n!: @ ng) ơ ị o
& TK 111: 3.;.500.000
& TK 1-2: 3.5-0.000
& TK 152: Ng#%In 4i #, + t 4i # ệ ậ ệ
S Ng#%In + t 4i # c!<n!: ậ ệ S 4 ng: 100 m ố ượ
3
; H n giá: 3>0.000 @ ng2m ơ o
3
S V t 4i # :! : ậ ệ ụ S 4 ng: 150 5g; H n giá: ố ượ ơ 32.000 @ ng25g o
S N!iIn 4i #: ệ S 4 ng: 300 4<t; H n giá: ố ượ ơ 13.000 @ ng24<t o
S '! tOng: ụ 35.3;3.000
S V t 4i # 5!ác: ậ ệ 11.;-..000
&TK153: /ng c " ng c ụ ụ ụ
S D ng c 1: ụ ụ S 4 ng 10 cái, @ n giá 200.000 @ ng2cái ố ượ ơ o
S D ng c 2: ụ ụ S 4 ng 20 cái, @ n giá 100.000 @ ng2cái ố ượ ơ o
S D 5!ác: 10.3-5.000
& TK 15-: !i :!< D n L# t 5in! "oan! " "ang ả ấ ở
& S n :! m 0: ả ẩ 1-.3>..000 @ ng o
& S n :! m 8: ả ẩ 1>.52-.000 @ ng o
& TK 155: T!$n! :! m ẩ
& S n :! m 0: ả ẩ S 4 ng: 50 m ố ượ
3
; H n giá: 3.3;3.000 @ ng2m ơ o
3
& S n :! m 8: ả ẩ S 4 ng: 20 m ố ượ
3
; H n giá: -.-12.000 ơ @ ng2m o
3
& TK 153: P$ng g i @i 9án (P$ng c!#% n t!Ko ! : @ ng t t!áng >2200N c!o 5!ác! !$ng S) ử ể ợ o ừ
& S n :! m 8: S 4 ng 25 m ả ẩ ố ượ
3
; Ciá L# t 5!o -.35;.000@ ng. ấ o
& TK 311: .0.000.000
& TK 331: 30.000.000
T1ong @B: N81: 50.000.000
N82: 20.000.000
&TK 335 (t1<c! t1 c c!i :!< D a c! a 4 n TSH): 25.000.000 ướ ử ü ớ
III F TNnh hNnh s n >u t 2inh d*anh c a ';ng t/ t)*ng GuM % nY! :&&N: ả ấ ủ
Các nghi p # 2inh t phát sinh t(ong &uF B/,00N nh sau: ệ ụ ế ư
1. Ng$% 01210: Ahi u nh kho s ế ậ ố : N! : 5!o 120 m ậ
3
NVN c!<n! m#a c a /ng t% ?in! 0n!, giá m#a c! a t!# . ủ ư ế .000
@ ng2m o
3
, t!# D# t t!# CTCT 10R, c! a t1 ti n c!o ng i 9án. ế ấ ế ư ả ề ườ
2. Ng$% 02210, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 55 m ấ
3
NVN c!<n! @ D n L# t D n :! m 0 +$ ;2 m ể ả ấ ả ẩ
3
NVN c!<n! @ D n L# t D n ể ả ấ ả
:! m 8. ẩ
3. Ng$% 3210, Ahi u $hu s : ế ố ()t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t 500.000.000 @ ng. ề ử ề ậ ỹ ề ặ o
4. Ng$% 5210, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 550 5g + t 4i # :! m#a c a /ng t% t! ng m i " c! + P=a Ng#% t giá m#a ậ ậ ệ ụ ủ ươ ạ ị ụ ệ
(9ao g m c t!# CTCT 10R) 4$ 33.000 @ ng25g, @A t!an! toán 9 ng ti n m t o ả ế o ằ ề ặ (Ahi u chi s )" ế ố
5. Ng$% ;210, Ahi u nh kho s : ế ậ ố ?#a 30 4<t n!iIn 4i #, giá m#a c! a t!# 13.500@ ng24<t, t!# D# t t!# CTCT 10 R @A ệ ư ế o ế ấ ế
t!an! toán 9 ng ti n m t ( ằ ề ặ Ahi u chi s =0 :ĐGTGT s ế ố ố ).
6. Ng$% >210, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 2;5 5g + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m 0 +$ 2-0 5g + t 4i # :! @ D n L# t ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ể ả ấ
D n :! m 8. ả ẩ
7. Ng$% 13210, :óa đ n GTGT s : ơ ố K!ác! !$ng S @ ng E m#a 20 D n :! m 8 "o /ng t% c!#% n t!Ko ! : @ ng t t!áng o ả ẩ ể ợ o ừ
>2200N + i giá 9án c! a t!# 4$ ;.3>0.000@ ng2D:, t!# CTCT 10R, 5!ác! !$ng S c! a t!an! toán ti n c!o /ng t% +$ 5 D n ớ ư ế o ế ư ề ả
:! m c=n 4 i /ng t% @A n! : 4 i 5!o t!$n! :! m ẩ ạ ậ ạ ẩ (hi u nh kho s )" ế ậ ố
.. Ng$% 13210, Ahi u %u $ kho s : ế ấ ố F# t 30 4<t n!iIn 4i # c!o 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i :. ấ ệ ộ ậ ả ệ
>. Ng$% 1.210, T!Ko 5 !o c! "oan! ng!i : D a c! a 4 n 1 TSH "Ong 9 :! n ,# n 4E DN.!i :!< D a c! a :!át Din! n! ế ạ ệ ử ü ớ ở ộ ậ ả ử ü ư
Da#:
& Ahi u %u $ kho s : ế ấ ố F# t :! tOng t1 giá 1>.500.000@ ấ ụ ị
@ Ahi u chi s ế ố :K!o n c!i t1 9 ng ti n m t 3..00.000@ ả ả ằ ề ặ
10. Ng$% 20210, Ahi u %u $ kho s : ế ấ ố F# t 5!o c!o 9 :! n 9án !$ng: + t 4i # t1 giá -50.000 @ ng, c/ng c " ng c (4o i ấ ộ ậ ậ ệ ị o ụ ụ ụ ạ
:!*n 9 1 4 n) t1 giá 200.000 @ ng. ổ á ị o
11. Ng$% 21210, Ahi u chi s : ế ố Doan! ng!i : c!i ti : 5!ác! 2.500.000 @ ng 9 ng ti n m t. ệ ế o ằ ề ặ
12. Ng$% 23210, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 30 m ậ
3
D n :! m 0 +$ 20 m ả ẩ
3
D n :! m 8 !o$n t!$n! ả ẩ (.iên ( n nghi D $hu ả ệ
s )" ố
13. Ng$% 2-210, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 3. m ấ
3
D n :! m 0 9án c!o /ng t% TNPP ? x, giá 9án c! a t!# 5.. ả ẩ ỹ ư ế .
000 @ ng2m o
3
, t!# D# t t!# CTCT 10R, 5!ác! !$ng c! a t!an! toán. ế ấ ế ư
1-. Ng$% 2-210, 'hi u %u $ kho s " ế ấ ố F# t 5!o :!=ng t ng ! :: + t 4i # t1 giá 2.200.000@ ng, c/ng c " ng c (4o i :!*n 9 1 ấ ổ ợ ậ ệ ị o ụ ụ ụ ạ ổ
4 n) t1 giá 500.000 @ ng. á ị o
15. Ng$% 25210, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 230 4<t n!iIn 4i # @ D n L# t D n :! m 0 +$ 250 4<t n!iIn 4i # @ D n L# t ấ ệ ể ả ấ ả ẩ ệ ể ả ấ
D n :! m 8. ả ẩ
16. Ng$% 2;210, Ahi u chi s : ế ố !i :!< D a c! a n! m t t!i t 9 D n L# t 9 :! n :!*n L ng D n L# t 3.320.000 ử ü o ộ ế ị ả ấ ở ộ ậ ưở ả ấ
@ ng, @A t!an! toán 9 ng ti n m t. o ằ ề ặ
17. Ng$% 23210, Ahi u nh kho s ế ậ ố :8 :! n D n L# t 9áo ! ng m t c/ng c " ng c L# t "Ong t t!áng >2200N t!# c ộ ậ ả ấ o ộ ụ ụ ụ ấ ừ ộ
4o i :!*n 9 50R giá t1 , t1 giá L# t 5!o c a D -.000.000 @, @A t!# ! i :! 4i # n! : 5!o t1 giá 500.000 @. ạ ổ ị ị ấ ủ o ế ệ ậ ị
1.. Ng$% 2>210, :Đ GTGT s : ố ?#a @ "Ong +Jn :!=ng c a c/ng t% T!$n! '!át. S @ "Ong n$% @ c L# t t! ng c!o :!=ng o ủ ố o ượ ấ á
T ng ! : +$ 8an giám @ c, t1 giá m#a c! a t!# 3.500.000 @ ng, t!# CTCT 10 R, /ng t% @A c!#% n 5!o n c!o c/ng t% ổ ợ ố ị ư ế o ế ể ả
T!$n! '!át (F nhi D chi s ỷ ệ ố ).
19. Ng$% 30210, . ng $#nh =0 hân ( kh u hao: ả ổ ấ T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! t!áng 10 c a các 9 :! n t1ong /ng t%, c ấ ả ố ị ủ ộ ậ ụ
t! n! Da#: 8 :! n YNDN 12.-5..500 @ ng, 9 :! n 9án !$ng 3.-53.300 @ ng, :!*n L ng D n L# t 1>.;3..;00 @ ng. ể ư ộ ậ o ộ ậ o ưở ả ấ o
(8i t 1 ng t1ong t!áng >2200N /ng t% 5!/ng cB tGn! !Gn! tJng, gi m t$i D n c @ n!) ế ằ ả ả ố ị
20. Ng$% 31210, F nhi D chi s ỷ ệ ố :!#% n TCNP t1 ti n @i n t!áng 10 c a các 9 :! n c!o S @i n 4 c P$ N i, c t! : ể ả ề ệ ủ ộ ậ ở ệ ự ộ ụ ể
8 :! n YNDN ;35.500 @ ng; 8 :! n 9án !$ng 2-3.000 @ ng; '!*n L ng D n L# t 1.2;-.500 @ ng. ộ ậ o ộ ậ o ưở ả ấ o
21. Ng$% 31210, Ahi u chi s ế ố :F# t ,# T? t1 ti n @i n t!o i t!áng 10 c a các 9 :! n: S ti n c! a t!# c a 9 ấ ỹ ả ề ệ ạ ủ ộ ậ ố ề ư ế ủ ộ
:! n YNDN 5.;.500 @ ng, 9 :! n 9án !$ng 35;.000 @ ng, :!*n L ng D n L# t 23-.500 @ ng, t!# D# t t!# CTCT ậ o ộ ậ o ưở ả ấ o ế ấ ế
10R.
22. Ng$% 31210, Ahi u chi s ế ố :F# t ,# T? t1 ti n n c t!áng 10 c a các 9 :! n: 8 :! n YNDN 15-.500 @ ng; 8 ấ ỹ ả ề ướ ủ ộ ậ ộ ậ o ộ
:! n 9án !$ng 115.000 @ ng; '!*n L ng D n L# t 353.500 @ ng. ậ o ưở ả ấ o
23. Ng$% 31210, Jn c +$o 9 ng t<n! +$ t!an! toán 4 ng t!áng 10, ti n 4 ng +$ :! c : :! i t1 c!o ng i 4ao @ ng c a ứ ả ươ ề ươ ụ ấ ả ả ườ ộ ủ
các 9 :! n n! Da#: ộ ậ ư
& 8 :! n ,# n 4E "oan! ng!i : 22.-53.000 @ ng; ộ ậ ả ệ o
& 8 :! n 9án !$ng 11.3.;.000 @ ng ộ ậ o
& '!*n L ng D n L# t ưở ả ấ
S 8 :! n ,# n 4E '!*n L ng ;..>;.000 @ ng ộ ậ ả ưở o
S /ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 0 2..5;-.000 @ ng ự ế ả ấ ả ẩ o
S /ng n!*n t1 c ti : D n L# t D n :! m 8 31.;;3.000 @ ng ự ế ả ấ ả ẩ o
& K toán t1<c! các 5!o n 8PFP, 8PMT, K'H +$o c!i :!< 5in! "oan! +$ 5! # t1 +$o 4 ng t!Ko t 4 ,#% @ n! +$ ế ả ấ ừ ươ ỷ ệ ị
t1 to$n 9 4 ng t!áng 10 c!o ng i 4ao @ ng 9 ng ti n m t ( ả ộ ươ ườ ộ ằ ề ặ '!i # ế chi s G" ) ố
& T1<c! t1 c 4 ng ng! :!Q: c a N t1 c ti : D n L# t t!Ko t 4 10R. ướ ươ ỉ ủ ự ế ả ấ ỷ ệ
24. 6g0& 8511> Ahi u chi s ế ố : N : 8PFP +$ 8PMT t1<c! @ c (ng!i : + 23) 9 ng ti n m t. ộ ượ ệ ụ ằ ề ặ
25. Ng$% 3211, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 300 4<t n!iIn 4i # m#a c a /ng t% P i M n, giá m#a c! a t!# 13.300@24<t, ậ ệ ủ ả ế ư ế
t!# D# t t!# CTCT 10R @A t!an! toán 9 ng T? ( ế ấ ế ằ Ahi u chi s ) ế ố
26. Ng$% -211, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 200 5g + t 4i # :! m#a c a /ng t% t! ng m i " c! + P=a Ng#% t, giá ậ ậ ệ ụ ủ ươ ạ ị ụ ệ
m#a c! a t!# 32.000 @ ng25g, t!# D# t t!# CTCT 10R, c! a t!an! toán c!o ng i 9án ư ế o ế ấ ế ư ườ
27. Ng$% 0-211, & nhi D chi s : Ủ ệ ố !#% n ti n g i ng*n !$ng t1 n c!o /ng t% ?in! 0n! (ng!i : + 1 ), "o t!an! toán ể ề ử ả ợ ệ ụ
t1 c t! i ! n nIn @ c /ng t% ?in! 0n! c!o ! ng c!i t 5! # t!an! toán 2R. ướ ờ ạ ượ ưở ế ấ
28. Ng$% 5211, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 12- m ậ
3
NVN c!<n! m#a c a /ng t% t! ng m i " c! + VJn ?in! giá m#a ủ ươ ạ ị ụ
c! a t!# .20.000 @ ng2m ư ế o
3
, t!# D# t t!# CTCT 10R, @A t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng ế ấ ế ằ ề ử (F nhi D chi s )" ỷ ệ ố
29. Ng$% 5211, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o .0 m ấ
3
NVN c!<n! @ D n L# t D n :! m 0 +$ 32 m ể ả ấ ả ẩ
3
NVN c!<n! @ D n L# t ể ả ấ
D n :! m 8. ả ẩ
30. Ng$% ;211, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o :! tOng @ D a c! a n! má% mBc :!*n L ng @ D n L# t cB giá t1 ấ ụ ể ử ü o ở ưở ể ả ấ ị
500.000@.
31. Ng$% 3211, DOng ,# @ # t :!át t1i n m#a m t / t/ + n t i @ + n c!#% n D n :! m @i tiI# t! giá m#a c! a t!# ỹ á ư ể ộ ậ ả ể ậ ể ả ẩ ụ ư ế
330.000.000 @ ng (t1ong @B t!# CTCT 30.000.000 @ ng), c!i :!< c! % t! 2.000.000 @ ng. HA t!an! toán to$n 9 9 ng ti n o ế o ạ ử o ộ ằ ề
g i ng*n !$ng ử (F nhi D chi s )> ỷ ệ ố t! i gian D " ng t!Ko " 5i n 10 nJm. ờ ử ụ ự ế
32. Ng$% >211, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 30 5g + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m 0 +$ 50 5g + t 4i # :! @ D n ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ể ả
L# t D n :! m 8. ấ ả ẩ
33. Ng$% 10211, Gi & đ ngh $ D ng s ấ ề ị ạ ứ ố :Ung T1 n VJn Vi t 4ái LK c a DN t m ng @ m#a n!iIn 4i #, D ti n á ệ ủ ạ ứ ể ệ ố ề
2.500.000@ ng ( o Ahi u chi s )" ế ố
3-. Ng$% 12211, Gi & ()o n s ấ ợ ố :Ng*n !$ng 9áo + D ti n @A @ c ng*n !$ng c!#% n t1 c!o N81 t!Ko %I# c # c a /ng ề ố ề ượ ể ả á ủ
t% 4$ -0.000.000 @
35. Ng$% 1-211, Ung T1 n VJn Vi t t!an! toán t m ng n! Da#: N! : 5!o n!iIn 4i # 100 4<t n!iIn 4i # giá m#a c! a t!# 4$ á ệ ạ ứ ư ậ ệ ệ ư ế
13.500 @2 4<t, t!# D# t t!# CTCT 10R ( ế ấ ế Ahi u nh kho s =0 :Đ GTGT s G )" ế ậ ố ố
36. Ng$% 15211, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 30 4<t n!iIn 4i # c!o 9 :! n 9án !$ng. ấ ệ ộ ậ
37. Ng$% 13211, Ahi u chi s ế ố : Doan! ng!i : n : ti n +$o ng*n !$ng 4$ 50.000.000@ +$ @A n! n @ c gi % 9áo cB c a ệ ộ ề ậ ượ ấ ủ
ng*n !$ng.
38. Ng$% 1.211, Ahi u %u $ kho ế ấ : F# t 5!o 5 c!i c " ng c 2 @ "Ong c!o 9 :! n 9án !$ng +$ :!*n 9 1 4 n. ấ ế ụ ụ ể ộ ậ ổ á
39. Ng$% 22211, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 3; m ậ
3
D n :! m 0 +$ 25 m ả ẩ
3
D n :! m 8 !o$n t!$n! ả ẩ (.iên ( n nghi D $hu ả ệ
s )" ố
40. Ng$% 23211, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 35 m ấ
3
D n :! m 8 9án c!o /ng t% K, giá 9án c! a t!# ;.. ả ẩ ư ế .000 @2m
3
,
t!# CTCT 10R, 5!ác! !$ng c! a t!an! toán. ế ư
41. Ng$% 2- 211, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 35 m ấ
3
D n :! m 0 9án c!o /ng t% ?, giá 9án c! a t!# 5.. ả ẩ ư ế .000 @ ng2 o
m
3
, t!# CTCT 10R, 5!ác! !$ng @A t!an! toán 9 ng ti n m t ế ằ ề ặ (Ahi u $hu s )" ế ố
42. Ng$% 2- 211, Ahi u chi s : ế ố !i ti n m t t1 ti n ề ặ ả ề ,# ng cáo D n :! m 3.300.000@ t1ong @B t!# CTCT 300.000 @ ng. ả ả ẩ ế o
43. Ng$% 30 211, Ahi u chi s : ế ố F# t ,# T? t1 4 ng t!áng 11 c!o cán 9 c/ng n!*n +iIn ( ấ ỹ ả ươ ộ - a =0o ( ng 7 ng $h)ng ự ả ươ
10) cB 5! # t1 ấ ừ t m ng c=n t! a c! a t!an! toán c a /ng T1 n VJn Vi t. ạ ứ ừ ư ủ á ệ
44. Ng$% 30 211, F nhi D chi s : ỷ ệ ố !#% n TCNP t1 ti n @i n t!áng 11 c a các 9 :! n c!o S @i n 4 c P$ N i, c ể ả ề ệ ủ ộ ậ ở ệ ự ộ ụ
t! : 8 :! n YNDN 350.500 @ ng; 8 :! n 9án !$ng 332.000 @ ng; '!*n L ng D n L# t 1.35..500 @ ng. ể ộ ậ o ộ ậ o ưở ả ấ o
45. Ng$% 30211, Ahi u chi s ế ố :F# t ,# T? t1 ti n @i n t!o i t!áng 11 c a các 9 :! n : S ti n c! a t!# c a 9 ấ ỹ ả ề ệ ạ ủ ộ ậ ố ề ư ế ủ ộ
:! n YNDN ;3-.500 @ ng, 9 :! n 9án !$ng 3>;.000 @ ng, :!*n L ng D n L# t 2.>.500 @ ng. T!# D# t t!# CTCT ậ o ộ ậ o ưở ả ấ o ế ấ ế
10R.
46. Ng$% 302 11, Ahi u chi s ế ố :F# t ,# T? t1 ti n n c t!áng 11 c a các 9 :! n: 8 :! n YNDN 1;3.500 @ ng; 8 ấ ỹ ả ề ướ ủ ộ ậ ộ ậ o ộ
:! n 9án !$ng 1-3.000 @ ng; '!*n L ng D n L# t 3.>.500 @ ng. ậ o ưở ả ấ o
47. Ng$% 30211, T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! t!áng 11 c!o to$n "oan! ng!i : ấ ả ố ị ệ (H ậ . ng hân ( kh u hao $h)ng 1156 ả ổ ấ )
48. Ng$% 1212, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 121 m ậ
3
NVN c!<n! c! a t1 ti n c!o c/ng t% ?in! 0n!, giá m#a c! a t!# ư ả ề ư ế
.00.000 @ ng2m o
3
, t!# D# t t!# CTCT 10R. ế ấ ế
49. Ng$% 3212, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 535 5g + t 4i # :! , giá m#a c! a t!# 31.000 @ ng25g, t!# D# t t!# ậ ậ ệ ụ ư ế o ế ấ ế
CTCT 10R, c! a t!an! toán c!o /ng t% t! ng m i " c! + P=a Ng#% t. ư ươ ạ ị ụ ệ
50. Ng$% -212, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o ;0 m ấ
3
NVN c!<n! @ D n L# t D n :! m 0, ;0 m ể ả ấ ả ẩ
3
NVN c!<n! @ D n L# t ể ả ấ
D n :! m 8. ả ẩ
51. Ng$% 5212, Doan! ng!i : n! ng ệ ượ 9án m t / t/ + n t i t!# c 9 :! n 9án !$ng, ng#%In giá 5...000.000 @ ng, giá t1 ộ ậ ả ộ ộ ậ o ị
!ao m=n -35.320.000 @ ng, giá 9án c! a t!# 150.; o ư ế .000 @ ng, t!# D# t t!# CTCT 10R, @A t!# 9 ng ti n g i ng*n o ế ấ ế ằ ề ử
!$ng. !i :!< D a c! a t1 c 5!i n! ng 9án 5. ử ü ướ ượ 0.000 @ ng, @A t!an! toán 9 ng ti n m t ( o ằ ề ặ Ahi u chi s )> ế ố t 4 5! # !ao ỷ ệ ấ
nJm 10R.
52. Ng$% 5212, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 230 5g + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m 0 +$ 233 5g + t 4i # :! @ D n ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ậ ệ ụ ể ả
L# t D n :! m 8. ấ ả ẩ
53. Ng$% ;212, /ng t% TNPP ? x m#a !$ng ( ng!i : + 13) t1 4 i 5 m ỹ ở ệ ụ ả ạ
3
D n :! m 0 "o :!át !i n 5!/ng @ m 9 o ả ẩ ệ ả ả
:! m c! t. DN @A n! : 4 i 5!o D D n :! m ẩ ấ ậ ạ ố ả ẩ n0& (Ahi u nh kho s ) ế ậ ố +$ @A c!i ti n m t ề ặ (Ahi u chi s ) ế ố @ !o$n t1 c!o ể ả
5!ác! !$ng.
5-. Ng$% 10212, Ahi u chi s " ế ố F# t ,# ti n m t ấ ỹ ề ặ t1 n c!o /ng t% /ng t% t! ng m i " c! + P=a Ng#% t (ng!i : + 2;) ả ợ ươ ạ ị ụ ệ ệ ụ
55. Ng$% 1.212, Ahi u chi s ế ố .!i ti n m t t ề ặ ổ c! c c!o c/ng n!*n t!am ,#an "i t<c! 4 c! D 5..00.000@ ứ ị ử
56. Ng$% 20212, Gi & ()o n s ấ ợ ố :Ng*n !$ng + 5!o n ti n g i @A @ c c!#% n @i t1 n +a% ng n ! n ;0.000.000@ ề ả ề ử ượ ể ả ợ ắ ạ
57. Ng$% 25212, Ahi u nh kho s ế ậ ố :N! : 5!o 3- m ậ
3
D n :! m 0 +$ 30 m ả ẩ
3
D n :! m 8 !o$n t!$n! ả ẩ (.iên ( n nghi D $hu ả ệ
s )" ố
58. Ng$% 25212, Gi & ()o có s : ấ ố Ng*n !$ng 9áo 5!o n ti n 4Ai ti n g i "oan! ng!i : @ c ! ng 4$ 2..00.000@ ả ề ề ử ệ ượ ưở
59. Ng$% 2;212, Gi & ()o có s : ấ ố Ng*n !$ng 9áo + 5!o n ti n "o /ng t% K t!an! toán ti n m#a !$ng (ng!i : + -0) +$ ề ả ề ề ở ệ ụ
"o t!an! toán D m nIn "oan! ng!i : c!o 5!ác! !$ng ! ng 5!o n c!i t 5! # t!an! toán 4$ 1R. ớ ệ ưở ả ế ấ
60. Ng$% 2>212, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o 3> m ấ
3
D n :! m 8 9án c!o /ng t% N! t Nin!, giá 9án c! a t!# ;.. ả ẩ ấ ư ế .
000@ ng2m o
3
, t!# CTCT 10R, 5!ác! !$ng @A t!an! toán 9 ng ti n g i ng*n !$ng, @A n! n @ c ế ằ ề ử ậ ượ Gi & ()o có s ấ ố
61. Ng$% 2>212, Ahi u chi s ế ố .!i ti n m#a Dác! 9áo @ n! 5G c!o 9 :! n YNDN 500.000@. ề ị ộ ậ
62. Ng$% 2>212, Ahi u %u $ kho s ế ấ ố :F# t 5!o t!$n! :! m 9án c!o /ng t% TNPP V n '!)c 25m ấ ẩ ạ
3
D n :! m 0 , giá 9án ả ẩ
c! a t!# 5.. ư ế .000 @ ng2m o
3
, t!# D# t t!# CTCT 10R, c! a t!# @ c ti n. ế ấ ế ư ượ ề
63. Ng$% 31212, T1<c! 5! # !ao t$i D n c @ n! t!áng 12 c!o to$n "oan! ng!i : ấ ả ố ị ệ (H ậ . ng hân ( kh u hao $h)ng 1856 ả ổ ấ ).
64. Ng$% 31212, Ahi u chi s ế ố :F# t ,# T? t1 4 ng t!áng 12 c!o cán 9 c/ng n!*n +iIn ( ấ ỹ ả ươ ộ T ng $ $h)ng 10)" ươ ự
65. Ng$% 31212, F nhi D chi s ỷ ệ ố :!#% n TCNP t1 ti n @i n t!áng 12 c a các 9 :! n c!o S @i n 4 c P$ N i, c ể ả ề ệ ủ ộ ậ ở ệ ự ộ ụ
t! : 8 :! n YNDN ;-5.500 @ ng; 8 :! n 9án !$ng 2.>.000 @ ng; '!*n L ng D n L# t 1.35-.500 @ ng. ể ộ ậ o ộ ậ o ưở ả ấ o
66. Ng$% 31 212, Ahi u chi s ế ố :F# t ,# T? t1 ti n @i n t!o i t!áng 12 c a các 9 :! n S ti n c! a t!# c a 9 :! n ấ ỹ ả ề ệ ạ ủ ộ ậ ố ề ư ế ủ ộ ậ
YNDN 53-.500 @ ng, 9 :! n 9án !$ng 332.000 @ ng, :!*n L ng D n L# t 212.500 @ ng. T!# D# t t!# CTCT 10R. o ộ ậ o ưở ả ấ o ế ấ ế
;3. Ng$% 31 212, Ci % 9áo cB :N! n @ c gi % 9áo c a NP + 5!o n ti n 9án !$ng (ng!i : + ;2) "o 5!ác! !$ng t!an! toán ấ ậ ượ ấ ủ ề ả ề ệ ụ
68. Ng$% 31212, Ahi u chi s : ế ố F# t ,# T? t1 ti n n c t!áng 12 c a các 9 :! n: 8 :! n YNDN 1;5.500 @ ng; 8 ấ ỹ ả ề ướ ủ ộ ậ ộ ậ o ộ
:! n 9án !$ng 133.000 @ ng; '!*n L ng D n L# t 3.;.500 @ ng. ậ o ưở ả ấ o
;>. Ng$% 31212, K! # t1 t!# giá t1 gia tJng t1ong 56. ấ ừ ế ị
70. Ng$% 31212, Ahi u chi s : ế ố !i ti n m t t m n : t!# t!# n! : t!Ko t!/ng 9áo t!# t!# n! : "oan! ng!i : c a c ề ặ ạ ộ ế ậ ế ậ ệ ủ ơ
,#an t!# 30.000.000@ ế
31. Ng$% 31212: T m t1<c! 4 : các ,# c a /ng t% t 4 i n!# n c! a :!*n :! i n! Da#: ạ ậ ỹ ủ ừ ợ ậ ư ố ư
& Y# @ # t :!át t1i n: 1;.000.000@ ỹ á ư ể
& Y# 5!Kn t! ng: 12.000.000@ ỹ ưở
& Y# :!)c 4 i: 13.000.000@ ỹ ợ
& Y# " :!=ng t$i c!<n!: 2..000.000 @ ỹ ự
32. Ng$% 31212, # i t!áng 5 toán @A t! c !i n các c/ng +i c: ố ế ự ệ ệ
& T<n! giá t!$n! D n :! m !o$n t!$n!. ả ẩ
& T! c !i n các 9)t toán 5 t c!#% n @ Lác @ n! 5 t ,# 5in! "oan!, 9i t t!# t!# n! : "oan! ng!i : :! i n : 4$ 25R. ự ệ ế ể ể ị ế ả ế ế ậ ệ ả ộ
E u F: ư & !i :!< ,# n 4E :!*n L ng D n L# t @ c :!*n 9 t!Ko 5! i 4 ng D n :! m 0 +$ 8 !o$n t!$n! t1ong 56. ả ưở ả ấ ượ ổ ố ượ ả ẩ
& Ciá t1 D n :! m " "ang c# i 56: S n :! m 0: 13..>0.000 @ ng; S n :! m 8: 15.-33.000 @ ng. ị ả ẩ ở ố ả ẩ o ả ẩ o
PH N : : Ầ BÀI T P TH ' HÀNH TK_N PH N S S K TOÁN Ậ = Ầ G Ế
/ng t% 08 t! c !i n c! c nJng D n L# t +$ 5in! "oan! !$ng !oá, c/ng t% g m các 9 :! n c 9 n Da#: ự ệ ứ ả ấ o ộ ậ ơ ả
& 8 :! n D n L# t g m 2 :!*n L ng ('F0 +$ 'F8): 'F0 D n L# t D n :! m 0 (S'0) +$ 8 (S'8); 'F8 D n L# t D n ộ ậ ả ấ o ưở ả ấ ả ẩ ả ấ ả
:! m (S') +$ D (S'D) ẩ
& S n :! m 0 @ c D n L# t t VN1, VN2, VN'1, VN'2; S n :! m 8 @ c D n L# t t VN2,VN3, VN'2, VN'3; ả ẩ ượ ả ấ ừ ả ẩ ượ ả ấ ừ
S n :! m @ c D n L# t t VN3, VN-, VN'3, VN'-; S n :! m D @ c D n L# t t VN-, VN5, VN'-, VN'5. ả ẩ ượ ả ấ ừ ả ẩ ượ ả ấ ừ
& PGn! t! c D 5 toán: N! t 5E c!#ng ứ ổ ế ậ
& N : t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 ộ ế ươ ấ ừ
& H ng ti n ! c! toán ng m @ n!: VND o ề ạ á ị
& !# 56 D n L# t 5in! "oan!: t!áng ả ấ
& K toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In ế o ươ ườ
& '! ng :!á: t<n! giá t!$n!: t!Ko @ n! m c ươ ị ứ
& '! ng :!á: t<n! t giá g!i D t1ong các :!át Din! 4iIn ,#an @ n ngo i t : t1#ng 9Gn! t!áng ươ ỷ ổ ế ạ ệ
& ? i giao " c! m#a 9án !$ng !oá + t t +$ t!an! toán @ # @ c t!Ko "Xi 9 ng ! : @ ng o ị ậ ư ề ượ ằ ợ o
Bài th c hành s 1 % ố : T!i t 4 : t!/ng tin 9an @ # c!o ! t! ng 5 toán má% ế ậ á ệ ố ế
12 ? c @<c!: ụ
22 N i "#ng: ộ
& K!ai 9áo các @ n + c D (n # c/ng t% c a 9 n 4$ c/ng t% m ) ơ ị ơ ở ế ủ ạ e
& K!ai 9áo tIn ng i D " ng, m t 5! # c a ng i D " ng +$ :!*n ,#% n c!o ng i D " ng :! n m m 5 toán. ườ ử ụ ậ ẩ ủ ườ ử ụ ề ườ ử ụ á ề ế
& K!ai 9áo ng$% 9 t @ # c a nJm t$i c!<n! ắ á ủ
& K!ai 9áo ng$% @ # tiIn n! : " 4i # +$o :! n m m á ậ ü ệ á ề
& K!ai 9áo @ ng ti n ! c! toán +$ các ngo i t t! ng L#%In D " ng c a "oan! ng!i : o ề ạ ạ ệ ườ ử ụ ủ ệ
& K!ai 9áo t giá ! c! toán c a "oan! ng!i : ỷ ạ ủ ệ
& K!ai 9áo các 9 :! n D n L# t 5in! "oan! c a "oan! ng!i : ộ ậ ả ấ ủ ệ
& K!ai 9áo các t!/ng tin c!o m$n !Gn! c : n! t c! ng t . ậ ậ ứ ừ
& K!ai 9áo @ ng " n @ Dao c!Q: " 4i # t ngo$i +$o :! n m m caDt +$ t :! n m m caDt 1a ngo$i. ườ a ể ü ệ ừ á ề ừ á ề
& K!ai 9áo các t!am D t#6 c! n 5!ác n! : TIn "oan! ng!i : c a 9 n, @ a c! , mA D t!# , @i n t!o i, Z_mai4, caL, các! ố o ư ệ ủ ạ ị ỉ ố ế ệ ạ
!i n t! c a các " 4i # 5i # D v ể ị ủ ü ệ ể ố
32 T1Gn! t t! c !i n ự ự ệ
V$o ?Kn# “P t! ng” @ 4 a c! n các c! c nJng t ng ng + i t ng %I# c # c t! . ệ ố ể ự o ứ ươ ứ ớ ừ á ụ ể
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
PA% t!i t 4 : các t!/ng tin 9an @ # Da# @*% c!o :! n m m 5 toán caDt 0cco#nting ế ậ á á ề ế
& /ng t%: /ng t% D n L# t +$ " c! + t! ng m i 08 (?A c/ng t%: 08). H a c! 1230 & T1 n P ng H o h Pai 8$ ả ấ ị ụ ươ ạ ị ỉ á ư ạ
T1 ng hP$ N i. ?A D t!# : 100011&110111. ư ộ ố ế
& N$ m t c/ng t% n! nIn c! cB 1 @ n + c D @B 4$: /ng t% SF +$ T? 08 (?A @ n + : 000); !ai :!*n L ng D n L# t ộ o ỉ ơ ị ơ ở ơ ị ưở ả ấ
('F0 h '!*n L ng 0, 'F8 h '!*n L ng 8) +$ !ai 9 :! n 9án !$ng ( a !$ng 1 &001, a !$ng 2&002) ưở ưở ộ ậ ử ử
& Ng$% 9 t @ # c a nJm t$i c!<n!: 012012!i n t i ắ á ủ ệ ạ
& Ng$% @ # tiIn n! : " 4i #: 012012!i n t i á ậ ü ệ ệ ạ
& ?A @ ng ti n ! c! toán ng m @ n!: VND; mA ngo i t ng m @ n!: o ề ạ á ị ạ ệ á ị
Bài th c hành s : % ố : : n! t ! t! ng "an! m c t @i n +$ D " @ # 56 ậ ậ ệ ố ụ ừ ể ố ư á
12 ? c @<c! ụ
& Fác @ n! các t$i 5!o n ! c! toán c a "oan! ng!i : ị ả ạ ủ ệ
& Fác @ n! các 5!ác! !$ng, n!$ c#ng c : c a "oan! ng!i : ị ấ ủ ệ
& Fác @ n! các ! : @ ng m#a 9án, các 5! c +a% m$ các "oan! ng!i : t! c !i n các giao " c! ị ợ o ế ướ ệ ự ệ ị
& Fác @ n! các 4o i !$ng !oá + t t , ng#%In + t 4i # c^ng n! các 5!o !$ng c a "oan! ng!i : ị ạ ậ ư ậ ệ ư ủ ệ
& Fác @ n! các 4o i t!# D# t m#a 9án c a "oan! ng!i : "oan! ng!i : ị ạ ế ấ ủ ệ ệ
& Fác @ n! D " @ # 56 (@ # nJm) c a các t$i 5!o n, các 5!o n "oan! ng!i : c=n :! i t1 !a% c=n :! i t!# c a t ng @ i ị ố ư á á ủ ả ả ệ ả ả ả ủ ừ ố
t ng c/ng n , t!Ko t ng !oá @ n. ượ ợ ừ ơ
& Fác @ n! D 4 ng t n 5!o, giá t1 t n 5!o c a t ng !$ng !oá + t t t ng 5!o !$ng. ị ố ượ o ị o ủ ừ ậ ư ở ừ
22 N i "#ng ộ
& Dan! m c ti n t ụ ề ệ
& Dan! m c t$i 5!o n ụ ả
& Dan! m c t!# D# t @ # 1a ụ ế ấ á
& Dan! m c t!# D# t @ # +$o ụ ế ấ á
& Dan! m c ! : @ ng m#a !$ng ụ ợ o
& Dan! m c ! : @ ng 9án !$ng ụ ợ o
& Dan! m c 5! c +a% ụ ế ướ
& Dan! m c 5!o n m c :!< ụ ả ụ
& Dan! m c 5!o !$ng ụ
& Dan! m c n!Bm !$ng !oá + t t ụ ậ ư
& Dan! m c !$ng !oá + t t ụ ậ ư
32 T1Gn! t t! c !$n! ự ự
! n :!*n ! 5 toán t ng ng (T ng ! :; V n 9 ng ti n; ?#a !$ng +$ c/ng n :! i t!# !a% 8án !$ng +$ c/ng n :! i t1 o ệ ế ươ ứ ổ ợ ố ằ ề ợ ả ợ ả ả
!o c P$ng t n 5!o) &o ! n “Dan! m c t @i n” &o ! n "an! m c c n 5!ai 9áo ặ o o ụ ừ ể o ụ á
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
D0NP ? Tm7 KPd N U A
T$i 5!o n ả TIn t$i 5!o n ả
?A
NT
T5
me
8 c ậ
Noạ
i
T5 c/ng
nợ
T5 Sổ
cái
11210
8 Ti n VND g i ng*n !$ng 08 ề ử
112
1 3 1
1122ZU( Ti n ngo i t g i ng*n !$ng ZU( ề ạ ệ ử ZU(
112
2 3 1
1122USD Ti n ngo i t g i ng*n !$ng USD ề ạ ệ ử USD
112
2 3 1
15-'F0 !i :!< SFKD " "ang 'F0 ở 15- 2 1
15-'F8 !i :!< SFKD " "ang 'F8 ở 15- 2 1
31110
8
Va% ng n ! n VNH ng*n !$ng ắ ạ
08
311
1 3 1
;21'F0 !i :!< NVN t1 c ti : 'F0 ự ế ;21 2 1
;21'F8 !i :!< NVN t1 c ti : 'F8 ự ế ;21 2 1
;2 !i :!< n!*n c/ng t1 c ti : c!#ng ự ế ;22 2 1
;22'F0 !i :!< n!*n c/ng t1 c ti : 'F0 ự ế ;22 2 1
;22'F8 !i :!< n!*n c/ng t1 c ti : 'F8 ự ế ;22 2 1
;231 !i :!< n!*n +iIn :!*n L ng c!#ng ở
;23
1 3 1
;231'F0 !i :!< n!*n +iIn :!*n L ng 'F0 ở
;23
1 3 1
;231'F8 !i :!< n!*n +iIn :!*n L ng 'F8 ở
;23
1 3 1
;232 !i :!< + t 4i # c!#ng ậ ệ
;23
2 3 1
;232'F0 !i :!< + t 4i # c!#ng 'F0 ậ ệ
;23
2 3 1
;232'F8 !i :!< + t 4i # c!#ng 'F8 ậ ệ
;23
2 3 1
;233 !i :!< c/ng c " ng c c!#ng ụ ụ ụ
;23
3 3 1
;233'F0
!i :!< c/ng c " ng c c!#ng ụ ụ ụ
'F0
;23
3 3 1
;233'F8
!i :!< c/ng c " ng c c!#ng ụ ụ ụ
'F8
;23
3 3 1
;23- !i :!< 5! # !ao TSH c!#ng ấ
;23
- 3 1
;23-'F0 !i :!< 5! # !ao TSH c!#ng 'F0 ấ
;23
- 3 1
;23-'F8 !i :!< 5! # !ao TSH c!#ng 'F8 ấ
;23
- 3 1
;233 !i :!< " c! + m#a ngo$i c!#ng ị ụ
;23
3 3 1
;233'F0 !i :!< " c! + m#a ngo$i 'F0 ị ụ
;23
3 3 1
;233'F8 !i :!< " c! + m#a ngo$i 'F8 ị ụ
;23
3 3 1
;23. !i :!< 9 ng ti n 5!ác c!#ng ằ ề
;23
. 3 1
;23.'F0 !i :!< 9 ng ti n 5!ác c!#ng 'F0 ằ ề
;23
. 3 1
;23.'F8 !i :!< 9 ng ti n 5!ác c!#ng 'F8 ằ ề
;23
. 3 1
;-131 !i :!< ti : 5!ác!, ! i ! : ế ộ o
;-1
3 3
;-132 !i :!< " c! + m#a ngo$i 5!ác! ị ụ
;-1
3 3

D0NP ? T7 N T U E E
?A ngo i t ạ ệ TIn ngo i t ạ ệ
0UD @/ 4a )c
ZU( H ng Z#1o:K o
c( @ ng c1ancK :!á: o
i'M H ng MIn N! t o ậ
USD H/4a ? ỹ
VND H ng ViKt nam o
Danh môc tiÒn tÖ
M· ngo¹i

Tªn ngo¹i tÖ
0UD @/ 4a )c
ZU( H ng Z#1o:K o
c( @ ng c1ancK :!á: o
i'M H ng MIn N! t o ậ
USD H/4a ? ỹ
VND H ng ViKt nam o
D0NP ? KPxP PmNC U
Stt ?A 5!ác! TIn 5!ác! H a c! ị ỉ ?A D t!# ố ế
1 08 K!ác! !$ng 08 1230 T1 n P á ng H o P$ N i ạ ộ
2 KPD1 H i 4E D1 ạ
122; YN, 13 Pi : 8Gn!, Y# ng ệ ả
NgAi 0100;.;200&003&1
3 KPD2 H i 4E D2 ạ >> w# '>, T*n 8Gn!, T'P? ơ
0100320;-3&
1
- KPP1 K!ác! !$ng P1 ;5 Po$ng +Jn T! , n T! ụ á ơ 0100101>00&1
5 KPP2 5!ác! !$ng P2 1100 Hư ng MIn '! ,P$ N i ờ ụ ộ
; KPP3 K!ác! !$ng P3 m c ng !$ng 5!/ng ?i n Nam ụ ả ề
3 KPP5 K!ác! !$ng P5 25- Hin! 8 N[n!, H$ N ng ộ a
. N8N01 t% Hi n N c !$ N i ệ ự ộ 02 T1 n Ng#%In PAn P$ N i á ộ
> N8N02 t% N c S c! P$ N i ớ ạ ộ 318 MIn '! , P$ N i ụ ộ 03001;3.35&-
10 N8N03 t% Hi n T!o i P$ N i ệ ạ ộ -3 Ng#% n D# P$ N i é ộ 0301303;3;&001&1
11 N8N0- t% Y# ng áo Co4"S#n ả 21 NI '! ng Pi #, T'P? ụ ể 0100>511.2
12 N8N05 t% VinatKLco 2>8 NI T1 ng T n, T'P? o ấ 010101>3.3
13 N8N0; t% ND Ut/ To%ota ?I Nin! ,V[n! '!), P$ N i ộ 0100;.;223&1
1- N8N03
t% K!< T1 n P ơ á ng
H o ạ 32 T1 n Y#ang K! i, H$ N ng á ả a 010010552.&1
15 N8N0. t% Ki m Toán Vaco ể K! ng T! ơ ng ,H ng Ha, P$ N i ợ ố ộ 0301-;-0--&1
1; N8N0> t% P ng P$ o Ng/ Y#% n , Y# ng NgAi ề ả 0102-550;3&1
13 N8N11
t% V t T ậ T ng P : ổ ợ
T!an! F#*n T!an! F#*n 9 c, P$ N i ắ ộ 0100.;;220&1
1. N8N12 c T!# P$ N i ụ ế ộ 135 Ci ng VX, P$ N i ả ộ
1> N8N13 K!o 8 c N!$ N ạ c ớ 1 8 n c! ế ng D ơ ng, Y1, T'P? ơ
20 N8N1- Ng*n P$ng 08
1. Ng#% n T!ái P c, 9a HGn! , P$ é o
N i ộ 03001032.2&1
21 N8N15
8 o Pi m FA P i T!$n! ả ể ộ
'! ố
12 Ng#% n T! ?in! K!ai, Y3, é ị
T'P?
22 N8N1;
8 o Pi m M T T!$n! ả ể ế
'! ố
13 Ng#% n T! ?in! K!ai, Y3, é ị
T'P?
23 N8S1 Ng i 8án S1 ờ -3 T1$ng ti n, P$ N i ề ộ
2- N8S2 Ng i 8án S2 ờ -; NI N i,T: n T! ợ á ơ 03001-3>-1&3
25 N8S3 Ng i 8án S3 ờ .110 H ng Ci i '!Bng, H$ N ng ờ ả a 0100;.;20>001&1
2; N8S- Ng i 8án S- ờ 1.1 Ci ng VX, H$ N ng ả a 0100230.00&1
23 N8S5 Ng i 8án S5 ờ 133 Ng#% n /ng T1 é ứ 0100320500&1
2. NVPNN NI N P ng ệ ằ '!=ng K Toán ế
2> NVP'T '! m T!)% P ng ạ o '!Bng P$n! !<n!
30 NV?8V 8Oi VJn ?Oi '!=ng 8án P$ng
31 NVTNV Ng#% n +Jn T é '!=ng V t T ậ
32 NVTVT T1 n VJn Tám á '!=ng TiI# T!ụ
33 'dPZN c/ng t% 'dPZN H$i Noan
D0NP ? P ' H NC 8xN U O Ó
S ! : @ ng ố ợ o N i "#ng ! : @ ng ộ ợ o ?A KP Ng$% KE Ng$% ! t ! n ế ạ Ng$% t! c !i n ự ệ
PD001KP1 #ng c : !$ng !oá, T' ấ KPP1 12012200; 312032200; 12012200;
PD002KP2 #ng c : !$ng !oá, T' ấ KPP2 12012200; 312032200; 22012200;
PD003KP3 #ng c : !$ng !oá, T' ấ KPP3 12012200; 312032200; 32012200;
PD00-KP5 #ng c : !$ng !oá, T' ấ KPP5 12012200; 312032200; -2012200;
PD005HND1 #ng c : !$ng !oá, T' ấ KPD1 12012200; 312032200; 52012200;
PD00;HND2 #ng c : !$ng !oá, T' ấ KPD2 12012200; 312032200; ;2012200;
D0NP ? P ' H NC ?U0 U O Ó
S ! : @ ng ố ợ o N i "#ng ! : @ ng ộ ợ o ?A KP Ng$% KE
Ng$% ! t ế
! n ạ
Ng$%
t! c !i n ự ệ
PD001N8S1 #ng c : !$ng !oá, T' ấ N8S1 12012200; 312032200; 12012200;
PD002 N8S 2 #ng c : !$ng !oá, T' ấ N8S2 12012200; 312032200; 22012200;
PD003 N8S3 #ng c : !$ng !oá, T' ấ N8S3 12012200; 312032200; 32012200;
PD00- N8S- #ng c : !$ng !oá, T' ấ N8S- 12012200; 312032200; -2012200;
PD005 N8S5 #ng c : !$ng !oá, T' ấ N8S5 12012200; 312032200; 52012200;
PD00;TTF #ng c : !$ng !oá, T' ấ N8N11 12012200; 312032200; ;2012200;
Danh ! c 2h c 1a/ ụ ế ư'
?A 5! ế &
c ướ
S 5! ố ế
c ướ
N i "#ng ộ Ng$% +a%
Ng$% @áo
! n ạ
Ciá t1 +a% ị
NAi
D# t ấ
(R
t!áng)
NAi
D# t ấ
,#á
! n ạ
(R)
T$i
5!o n ả
+a%
KU0108
0012KU
Va% ng n ắ
! n ạ 102122005 32312200;
2.0,000,00
0 1. 2. 311108
KU0208
0022KU
Va% ng n ắ
! n ạ 22012200; 52012200;
200,000,00
0 1. 2. 311108
KU0308
0032KU
+a% ng n ắ
! n ạ 32012200; ;2012200;
100,000,00
0 1. 2. 311108
D0NP ? KPd PmNC U
?A 5!o TIn 5!o
No i ạ
5!o TK 5!o
KVN K!o + t 4i # c!<n! ậ ệ 0
KNN K!o n!iIn 4i # ệ 0
K
K!o c/ng c , " ng c , :! tOng, + t 4i # ụ ụ ụ ụ ậ ệ
:!ụ 0
KT' K!o t!$n! :! m ẩ 0
KPP K!o !$ng !oá 0
KDND1 K!o @ i 4E D1 ạ 1 153
KDNP1 K!o @ i 4E c a 5!ác! !$ng P1 ạ ủ 1 153
KDNP3 K!o @ i 4E c a 5!ác! !$ng P3 ạ ủ 1 153
D0NP ? NP|? PmNC Pdx V T T U A U
No i n!Bm ạ ?A n!Bm TIn n!Bm
1 PP P$ng !oá
1 T' T!$n! :! m ẩ
1 VN + t 4i # ậ ệ
1 VN' + t t ậ
1 c/ng cụ
1 'T :! tOng ụ
1 NN n!iIn 4i # ệ
D0NP ? PmNC Pdx V T T U A U
!aU1t t=nU1t D1t 1tUt*nU2h* giaUt*n t2U1t t2Udt t2Ug1 t2Ut3
VN1 + t 4i # c!<n! VN1 ậ ệ Kg 1 1 1521
VN2 + t 4i # c!<n! VN2 ậ ệ Kg 1 1 1521
VN3 + t 4i # c!<n! VN3 ậ ệ Kg 1 1 1521
VN- + t 4i # c!<n! VN- ậ ệ Kg 1 1 1521
VN'1 + t 4i # :! VN'1 ậ ệ ụ Kg 1 1 1522
VN'2 + t 4i # :! VN'2 ậ ệ ụ Kg 1 1 1522
VN'3 + t 4i # :! VN'3 ậ ệ ụ Kg 1 1 1522
VN'- + t 4i # :! VN'- ậ ệ ụ Kg 1 1 1522
P1 P$ng P1 Kg 1 3 15; 5111 ;32 5311
P2 P$ng P2 mQt 1 3 15; 5111 ;32 5311
P5 P$ng P5 cái 1 3 15; 5111 ;32 5311
P3 P$ng P3 cái 1 3 15; 5111 ;32 5311
S'0 D n :! m 0 ả ẩ cái 1 1 155 5112 5312
S'8 D n :! m 8 ả ẩ cái 1 1 155 5112 5312
S' D n :! m ả ẩ cái 1 1 155 5112 5312
S'D D n :! m D ả ẩ cái 1 1 155 5112 5312
1 /ng c 01 ụ cái 1 1 1531
2 /ng c 02 ụ cái 1 1 1531
NN1 n!iIn 4i # 1 ệ 4<t 1 1 1523
'T1 :! tOng 1 ụ
c!iế
c 1 1 152-
VN5 + t 4i # c!<n! VN5 ậ ệ Kg 1 1 1521
VN'5 + t 4i # :! VN'5 ậ ệ ụ Kg 1 1 1522
V$o D " @ # 56 c!o các t$i 5!o n Da# ố ư á ả
8 ng D " ả ố ư @ # 56 c a các t$i 5!o n á ủ ả
Ng$%: 012012200;
T$i
5!o n ả
TIn t$i 5!o n ả S " ố

Nợ
Nợ
NT
B
1111 Ti n m t Vi t Nam ề ặ ệ 30,000,000
112108 Ti n VND g i ng*n !$ng 08 ề ử 130,000,000
1122ZU( Ti n ngo i t g i ng*n !$ng ZU( ề ạ ệ ử 20,000,000
1,00
0
1122USD Ti n ngo i t g i ng*n !$ng USD ề ạ ệ ử 35,000,000
5,00
0
1521 Ng#%In 4i #, + t 4i # c!<n! ệ ậ ệ -.,000,000
1522 V t 4i # :! ậ ệ ụ 5,000,000
1523 N!iIn 4i # ệ 5,000,000
152- '! tOng ụ 2,000,000
1531 /ng c , " ng c ụ ụ ụ .,000,000
15-'F0 !i :!< SFKD " "ang 'F0 ở 33,500,000
15-'F8 !i :!< SFKD " "ang 'F8 ở -2,000,000
15; P$ng !Ba 130,000,000
2112 N!$ c a, + t 5i n t1)c ử ậ ế 300,000,000
2113 ?á% mBc, t!i t 9 ế ị 1-2,500,000
211- '! ng ti n + n t i, t1#% n " n ơ ệ ậ ả ề a 105,000,000
2115 T!i t 9 , " ng c ,# n 4E ế ị ụ ụ ả 52,000,000
21-12 Pao m=n n!$ c a, + t 5i n t1)c ử ậ ế 12,>00,000
21-1- Pao m=n :! ng ti n + n t i ơ ệ ậ ả .,-00,000
21-15 Pao m=n " ng c , t!i t 9 ,# n 4E ụ ụ ế ị ả >,500,000
311108 Va% ng n ! n VNH ng*n !$ng 08 ắ ạ 2.0,000,000
3351 !i :!< :! i t1 : :! n 4Ai +a% :! i t1 ả ả á ả ả 2,000,000
-11 Ng# n + n 5in! "oan! o ố .;1,200,000
-211 NAi nJm t1 c ớ 2.,000,000

B ng s d ả ố ư c;ng n (h i thu đ u 2T ợ ả ầ
T$i 5!o n: 13111 h '! i t!# c a 5!ác! !$ng !o t @ ng D n L# t 5in! "oan! ả ả ủ ạ ộ ả ấ
Ng$% 012012200;
STT S< 2hách T,n 2hách S d ố ư
Nợ '6
1 KPP1 K!ác! !$ng P1 35 000 000
2 KPP2 K!ác! !$ng P2 15 000 000
T ng c ng ổ ộ 50 000 000
c 5!o n :! i t!# @B các !oá @ n c t! n! Da#: o ả ả ơ ụ ể ư
Ng$% c! ng t ứ ừ S c! ng t ố ứ ừ ?B 5! c! o TK c ng n ụ ợ S ti n ố ề
3121222005 >500-5 KPP1 13111 35 000 000
3121222005 35353. KPP2 13111 15 000 000
B ng s d ả ố ư c;ng n t ! ng đ u 2T ợ ) ứ ầ
T$i 5!o n: 1-1 h T m ng ả ạ ứ
Ng$% 012012200;
STT S< 2hách T,n 2hách S d ố ư
Nợ '6
1 NVTNV Ng#% n VJn T é ư ; 000 000
2 NVTVT T1 n VJn Tám á - 000 000
T ng c ng ổ ộ 10 000 000
8 ng D " ả ố ư c/ng n :! i t1 @ # 56 ợ ả ả á
T$i 5!o n: 33111 h '! i t1 c!o ng i 9án & !o t @ ng D n L# t 5in! "oan! ả ả ả ườ ạ ộ ả ấ
Ng$% 012012200;
STT S< 2hách T,n 2hách S d ố ư
Nợ '6
1 N8S1 Ng i 9án S1 ườ 50 000 000
2 N8S2 Ng i 9án S2 ườ 20 000 000
T ng c ng ổ ộ 30 000 000
ác 5!o n :! i t1 @B cB !Ba @ n c t! n! Da#: ả ả ả ơ ụ ể ư
Ng$% c! ng t ứ ừ S c! ng t ố ứ ừ ?B 5! c! o TK c ng n ụ ợ S ti n ố ề
3121222005 15315- N8S1 33111 50 000 000
3121222005 5.->21 N8S2 33111 20 000 000
S " ố ư @ # 56 c a 5! c +a% á ủ ế ướ
T$i 5!o n: 311108 h Va% ng n ! n Ng*n !$ng 08 ả ắ ạ
Ng$% 012012200;
STT Tài 2h* n ả S< 2h c ế ư' S d ố ư
Nợ '6
1 311108 0012KU 2.0 000 000
T ng c ng ổ ộ 2.0 000 000
T n 5!o @ # 56 o á
T N KPd H U K} 0 PmNC Pdx, V T T , TPmNP 'P ? Ó Á U A U A
(Ci t n 5!o t n! t!Ko '' t1#ng 9 n! t! ng) o o ớ õ o
Ng$% 012012200;
STT ?A 5!o ?A + t t ậ ư TIn + t t ậ ư DVT
T n @ # (D 4 o á ố &
ng) ợ D @ # (Ciá t1 ) ư á ị
1 K 1 /ng c 01 ụ cái 100 5000000
2 K 2 /ng c 02 ụ cái 20 3000000
3 KNN NN1 n!iIn 4i # 1 ệ 4<t 1000 5000000
- K 'T1 :! tOng 1 ụ c!i c ế 20 2000000
5 KVN VN1
+ t 4i # c!<n! ậ ệ
VN1 Kg ;000 ;000000
; KVN VN2
+ t 4i # c!<n! ậ ệ
VN2 Kg -000 .000000
3 KVN VN3
+ t 4i # c!<n! ậ ệ
VN3 Kg -000 12000000
. KVN VN-
+ t 4i # c!<n! ậ ệ
VN- Kg 3000 12000000
. KVN VN5
+ t 4i # c!<n! ậ ệ
VN5 Kg 2000 10000000
10 K VN'1 + t 4i # :! VN'1 ậ ệ ụ Kg 1000 500000
11 K VN'2 + t 4i # :! VN'2 ậ ệ ụ Kg 1000 1000000
12 K VN'3 + t 4i # :! VN'3 ậ ệ ụ Kg 1000 1500000
13 K VN'- + t 4i # :! VN'- ậ ệ ụ Kg 500 1000000
1- K VN'5 + t 4i # :! VN'5 ậ ệ ụ Kg -00 1000000
T n 5!o @ # 56 c a !$ng !oá t<n! t n 5!o t!Ko :! ng :!á: NTFT o á ủ o ươ
Số Ngà/ ct S< 2h* S< hàng T,n hàng S 3 ng ố ượ Thành ti n ề
'T
1 3121222005 KPP P1 P$ng P1 10000 3-000000
2 3121222005 KPP P2 P$ng P2 5000 ;-000000
3 3121222005 KPP P3 P$ng P3 1000 32000000
Bài th c hành s # % ố : K toán m#a !$ng +$ c/ng n :! i t1 ế ợ ả ả
12 ? c @<c! ụ
& T!Ko "Xi t ng ! : +$ c!i ti t !$ng m#a +$o t!Ko t ng m t !$ng, t ng n!$ c#ng c : +$ t ng ! : @ ng. ổ ợ ế ừ ặ ừ ấ ừ ợ o
& T!Ko "Xi các 5!o n :! i t1 , tGn! !Gn! t1 ti n +$ tGn! t1 ng c/ng n :! i t1 c!o các n!$ c#ng c : ả ả ả ả ề ạ ợ ả ả ấ
& : n! t các !oá @ n m#a !$ng (m#a n i @ a, m#a n! : 5! #), :!i # n! : c!i :!< m#a !$ng +$ !oá @ n m#a " c! + ậ ậ ơ ộ ị ậ ẩ ế ậ ơ ị ụ
& : n! t các c! ng t :! i t!# 5!ác, c! ng t 9O t1 c/ng n ậ ậ ứ ừ ả ứ ừ ừ ợ
& NIn các 9áo cáo t ng ! : +$ c!i ti t + t ng 4o i !$ng !oá + t t n! : m#a t!Ko t ng n!$ c#ng c : !a% t ng ! : @ ng ổ ợ ế ề ừ ạ ậ ư ậ ừ ấ ừ ợ o
22 N i "#ng ộ
& ác "an! m c t @i n cB 4iIn ,#an (D? T$i 5!o n, D? N!$ c#ng c :, D? K!o !$ng, D? P$ng !oá + t t , D? P : ụ ừ ể ả ấ ậ ư ợ
@ ng m#a, D? T!# D# t @ # +$o) o ế ấ á
& : n! t D " c/ng n :! i t1 @ # 56 +$ : n! t D " c/ng n @ # 56 c a các !oá @ n ậ ậ ố ư ợ ả ả á ậ ậ ố ư ợ á ủ ơ
& '!i # n! : m#a !$ng (m#a n i @ a) ế ậ ộ ị
& '!i # n! : 5! # ế ậ ẩ
& '!i # n! : c!i :!< m#a !$ng ế ậ
& '!i # L# t !$ng t1 4 i n!$ c#ng c : ế ấ ả ạ ấ
& '!i # n! : L# t t! ng ế ậ ấ á
& Poá @ n m#a " c! + ơ ị ụ
& '!i # t!an! toán t m ng ế ạ ứ
& '!i # g!i n , g!i cB t$i 5!o n c/ng n ế ợ ả ợ
& ! ng t 9O t1 c/ng n ứ ừ ừ ợ
32 T1Gn! t t! c !$n! ừ ự
& K!ai 9áo các "an! m c t$i 5!o n cB 4iIn ,#an ụ ả
& : n! t D " c/ng n @ # 56 c!i ti t @ n t ng n!$ c#ng c : (t!Ko D !oá @ n c t! n # cB) ậ ậ ố ư ợ á ế ế ừ ấ ố ơ ụ ể ế
& : n! t c! ng t (K toán “?#a !$ng +$ c/ng n :! i t1 ” &o : n! t D 4i # &o ! n c! ng t t ng ng) ậ ậ ứ ừ ế ợ ả ả ậ ậ ố ệ o ứ ừ ươ ứ
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
Nh ( !ua hàng n i đ a ậ ộ &
1. Ng$% 3212200; "oan! ng!i : m#a c a /ng t% + t t T ng ! : T!an! F#*n (N8N11) + n! : 5!o c/ng c (K); ệ ủ ậ ư ổ ợ ề ậ ụ
c! a t!an! toán ti n các ng#%In + t 4i # :! Da#: ư ề ậ ệ ụ
S< 1t T,n 1 t t ậ ư A n 1 tCnh ơ & S 3 ng ố ượ A n giá Lch a ơ ư
thu . ế
VN'1 V t 4i # :! 1 ậ ệ ụ Kg 30.000 ->5
VN'2 V t 4i # :! 2 ậ ệ ụ Kg 30.000 >>0
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ Kg 30.000 1.-.5
VN'- V t 4i # :! - ậ ệ ụ Kg 30.000 1.>.0
VN'5 V t 4i # :! 5 ậ ệ ụ Kg 30.000 2.-35
Ng i giao !$ng: Ng#% n VJn Nam; c! ng t D 1. ườ é ứ ừ ố
T!# CTCT c!o t t c các + t t 10R; PH t!# D 00.3;1 & D DK1iKD TF201 h ng$% 221 ế ấ ả ậ ư ế ố ố
!i :!< m#a !$ng 5.250.000@ "o N8N11 t! c !i n (c! a t!an! toán); t!# CTCT 5R; PH t!# D 00.3;2 & D DK1iKD TF2 ự ệ ư ế ế ố ố
01 h ng$% 221.
2. Ng$% 3212200; "oan! ng!i : m#a c a Ng i 9án S1 (N8S1) + n! : 5!o V t 4i # c!<n! (KVN) t!Ko ! : @ ng m#a ệ ủ ườ ề ậ ậ ệ ợ o
PD001N8S1, c! a t!an! toán ti n các ng#%In + t 4i # c!<n! Da#: ư ề ậ ệ
S< 1t T,n 1 t t ậ ư A n 1 tCnh ơ & S 3 ng ố ượ A n giá ơ
Lch a thu . ư ế
VN1 V t 4i # c!<n! 1 ậ ệ Kg 30.000 .>1
VN2 V t 4i # c!<n! 2 ậ ệ Kg 50.000 1.3.2
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ Kg 50.000 2.332
VN- V t 4i # c!<n! - ậ ệ Kg 50.000 3.3;2
VN5 V t 4i # c!<n! 5 ậ ệ Kg 20.000 -.352
Ng i giao !$ng: '! m N! t Ti n; c! ng t D 2. ườ ạ ấ ế ứ ừ ố
T!# CTCT 10R c!o t t c các 4o i !$ng !oá + t t ; PH t!# D 10.3;0&D DK1iKD S0201&ng$% 321. ế ấ ả ạ ậ ư ế ố ố
3. Ng$% ;212200; "oan! ng!i : n! : m#a !$ng !oá P1 c a Ng i 9án S2 c! a t!an! toán ti n + n! : 5!o !$ng !oá ệ ậ ủ ườ ư ề ề ậ
(KPP) t!Ko ! : @ ng m#a !$ng PD002N8S2; D 4 ng 10.000 5g; @ n giá 3.100 @25g (t!# CTCT 10R; PH t!# D/ ợ o ố ượ ơ ế ế
20.311&D DK1iKD S8201&ng$% ;21). ố
Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; c! ng t D -. ườ ạ ế ứ ừ ố
-. Ng$% .212200; "oan! ng!i : m#a c a Ng i 9án S2 (N8S2) + n! : 5!o V t 4i # c!<n! (KVN) t!Ko ! : @ ng m#a ệ ủ ườ ề ậ ậ ệ ợ o
PD002N8S2; c! a t!an! toán ti n các ng#%In + t 4i # c!<n! Da#: ư ề ậ ệ
S< 1t T,n 1 t t ậ ư A n 1 tCnh ơ & S 3 ng ố ượ A n giá ơ
Lch a thu . ư ế
VN1 V t 4i # c!<n! 1 ậ ệ Kg 30.000 1.0.>
VN2 V t 4i # c!<n! 2 ậ ệ Kg 50.000 2.13.
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ Kg 50.000 3.1;.
VN- V t 4i # c!<n! - ậ ệ Kg 50.000 -.15.
VN5 V t 4i # c!<n! 5 ậ ệ Kg 20.000 5.1-.
Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; c! ng t D ;. ườ ạ ế ứ ừ ố
T!# CTCT 10R c!o t t c các ng#%In + t 4i #; PH t!# D 20.312& D DK1iKD S8201&ng$% .21 ế ấ ả ậ ệ ế ố ố
!i :!< m#a !$ng ;.130.000@ "o N8S2 t! c !i n (c! a t!an! toán); t!# CTCT 5R, PH t!# D 20.313 & D DK1iKD ự ệ ư ế ế ố ố
S8201 h ng$% .21.
5. Ng$% 1>212200; "oan! ng!i : t m ng ti n c!o /ng T1 n VJn Tám (NVTVT) @ @i m#a !$ng !oá P3 + n! : 5!o !$ng ệ ạ ứ ề á ể ề ậ
!oá (KPP); c! ng t D 3. ứ ừ ố
S 4 ng 100 cái; @ n giá (c! a t!# ) 30.000@2cái (t!# CTCT 10R; PH t!# D 30>3;3). ố ượ ơ ư ế ế ế ố
!i :!< m#a !$ng -00.000 (c! a t!# ); t!# 5R; PH t!# D 30>3;- & D DK1iKD S200 h ng$% 1.21 "o /ng t% T!i t 9 ư ế ế ế ố ố ế ị
(H a c! : 23&T1 n K!án! D h P$ N i; ?ST: 0100>3.5;-21) t! c !i n. ị ỉ á ư ộ ự ệ
;. Ng$% 23212 200; "oan! ng!i : n! : m#a !$ng !oá P2 c a Ng i 9án S2 + n! : 5!o !$ng !oá (KPP) t!Ko ! : @ ng ệ ậ ủ ườ ề ậ ợ o
m#a PD002N8S2, c! a t!an! toán ti n + i D 4 ng 5.000 mQt; @ n giá 11.;00@2m (giá c! a t!# ); t!# CTCT 10R; ư ề ớ ố ượ ơ ư ế ế
PH t!# D 20>3;3&D DK1iKD S8201& ng$% 2221. ế ố ố
Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; c! ng t D .. ườ ạ ế ứ ừ ố
3. Ng$% 23222200; "oan! ng!i : n! : m#a !$ng !oá P1 c a Ng i 9án S2 + n! : 5!o !$ng !oá (KPP) t!Ko PH m#a ệ ậ ủ ườ ề ậ
PD002N8S2; c! a t!an! toán ti n + i D 4 ng 5.0005g; @ n giá 3.100@25g (giá c! a t!# ); t!# CTCT 10R; PH t!# ư ề ớ ố ượ ơ ư ế ế ế
D 21>3;-&D DK1iKD S8201&ng$% 2322. Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; c! ng t D 10. ố ố ườ ạ ế ứ ừ ố
.. Ng$% 3232200; "oan! ng!i : n! : m#a c a Ng i 9án S3 (N8S3) c! a t!an! toán ti n các c/ng c Da# + n! : 5!o ệ ậ ủ ườ ư ề ụ ề ậ
c/ng c (K) t!Ko PH m#a PD003N8S3. ụ
S< 1t T,n 1 t t ậ ư A n 1 tCnh ơ & S 3 ng ố ượ A n giá ơ (giá
c! a t!# ) ư ế
1 /ng c 01 ụ ái 100 -..000
2 /ng c 02 ụ ái 30 1-5.000
Ng i giao !$ng: '! m Ti n 8a; c! ng t D 12. ườ ạ ế ứ ừ ố
T!# CTCT 10R; PH t!# D 30>33-&D DK1iKD S200&ng$% 223. ế ế ố ố
>. Ng$% -232200; "oan! ng!i : n! : m#a :! tOng 1 ('T1) c a Ng i 9án S- c! a t!an! toán ti n + n! : 5!o c/ng c ệ ậ ụ ủ ườ ư ề ề ậ ụ
(K) t!Ko PH m#a PD00-N8S- + i D 4 ng 30 c!i c; @ n giá 100.000@2c!i c (giá c! a t!# ); t!# CTCT 10R; PH ớ ố ượ ế ơ ế ư ế ế
t!# D 00>35-&D DK1iKD 0201&ng$% -23. Ng i giao !$ng: '! m Ti n 8 n; c! ng t D 13. ế ố ố ườ ạ ế ố ứ ừ ố
10. Ng$% 13232200; "oan! ng!i : n! : m#a !$ng !oá P3 c a Ng i 9án S3 c! a t!an! toán ti n + n! : 5!o !$ng !oá ệ ậ ủ ườ ư ề ề ậ
(KPP) t!Ko ! : @ ng m#a PD003N8S3 + i D 4 ng 1.000 cái; @ n giá 30.000@2cái (giá c! a t!# ); t!# CTCT 10R; ợ o ớ ố ượ ơ ư ế ế
PH t!# D 30>3.1&D DK1iKD S200&ng$% 1223. Ng i giao !$ng: '! m Ti n 8a; c! ng t D 1-. ế ố ố ườ ạ ế ứ ừ ố
11. Ng$% 23232200; "oan! ng!i : t m ng ti n c!o /ng Ng#% n VJn T @i m#a n!iIn 4i # 1 (NN1) c a /ng t% V t t ệ ạ ứ ề é ư ệ ủ ậ ư
T ng ! : T!an! F#*n (N8N11) + n! : 5!o n!iIn 4i # (KNN) t!Ko ! : @ ng m#a PD00;TTF + i D 4 ng 1.000 4<t; ổ ợ ề ậ ệ ợ o ớ ố ượ
@ n giá 5.000@24<t (giá c! a t!# ), t!# CTCT 10R; PH t!# D 00>3;3&D DK1KiD TF2&ng$% 2023. ! ng t D 1;. ơ ư ế ế ế ố ố ứ ừ ố
!i :!< m#a !$ng 350.000@ "o /ng T t! c !i n; t!# CTCT 5R; PH t!# D 00>3;-&D DK1iKD TF2& ng$% 2023. ư ự ệ ế ế ố ố
Nh ( !ua hàng nh ( 2h u ậ ậ ẩ
1. Ng$% 2232200; "oan! ng!i : n! : 5! # !$ng !oá P5 c a Ng i 9án S5 (N8S5) t!Ko ! : @ ng m#a PD005N8S5 c! a ệ ậ ẩ ủ ườ ợ o ư
t!an! toán ti n (! n 30 ng$% Da# D t!an! toán) + n! : 5!o !$ng !oá (KPP) + i D 4 ng 1.000cái; @ n giá 3,1USD2cái ề e ë ề ậ ớ ố ượ ơ
(giá c! a t!# ). T!# n! : 5! # 5R; t!# CTCT !$ng n! : 5! # 10R (D PH:0.2-52, ng$% 123, D DK1i: 0W20.); ư ế ế ậ ẩ ế ậ ẩ ố ố
TCTT: 15.000@2USD.
Ng i giao !$ng: '! m Ti n NJm; c! ng t D 1. ườ ạ ế ứ ừ ố
'hi (hC !ua hàng
1. Ng$% -212200; "oan! ng!i : t!#I Ng i 9án S1 (N8S1) + n c!#% n +$ 9 c " + t 4i # c!<n! m#a c a Ng i 9án S1 ệ ườ ậ ể ố õ ậ ệ ủ ườ
(ng$% 321; c! ng t :!i # n! : m#a D 2; t!Ko !oá @ n D 10.3;0; P : @ ng m#a PD001N8S1). S ti n 5.-30.000@ ứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ o ố ề
(c! a 9ao g m t!# ); t!# CTCT 5R (D PH t!# 10.3;1, Ng$% -21, S SK1i: S0201). Ng i giao !$ng: '! m Ti n ư o ế ế ố ế ố ườ ạ ế
N! t; c! ng t D 3. T!an! toán nga% to$n 9 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08, c! ng t t!an! toán D 1. ấ ứ ừ ố ộ ằ ể ả ứ ừ ố
2. Ng$% 3212200; "oan! ng!i : t!#I Ng i 9án S2 (N8S2) + n c!#% n +$ 9 c " !$ng P1 m#a c a Ng i 9án S2 (ng$% ệ ườ ậ ể ố õ ủ ườ
;21; c! ng t :!i # n! : m#a D -; !oá @ n D 20.311; t!Ko ! : @ ng m#a PD002N8S2). S ti n 2.000.000@ (c! a ứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ o ố ề ư
9ao g m t!# ); t!# CTCT 5R (D PH t!# 10>33-, Ng$% ;21, S SK1i: S0200). Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; o ế ế ố ế ố ườ ạ ế
c! ng t D 5. T!an! toán nga% to$n 9 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08, c! ng t t!an! toán D 3. ứ ừ ố ộ ằ ể ả ứ ừ ố
3. Ng$% 2-212200; "oan! ng!i : t!#I Ng i 9án S2 (N8S2) + n c!#% n +$ 9 c " !$ng P2 m#a c a Ng i 9án S2 (ng$% ệ ườ ậ ể ố õ ủ ườ
2321; c! ng t :!i # n! : m#a D .; !oá @ n D 20>3;3 t!Ko ! : @ ng m#a PD002N8S2. S ti n 1.000.000@ (c! a 9ao ứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ o ố ề ư
g m t!# ); t!# CTCT 5R (D PH 20>33-, Ng$% 2-21, S SK1i: S8201). Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; c! ng t D o ế ế ố ố ườ ạ ế ứ ừ ố
>. T!an! toán nga% to$n 9 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng 08; c! ng t t!an! toán D 5. ộ ằ ể ả ứ ừ ố
-. Ng$% 2-222200; "oan! ng!i : t!#I Ng i 9án S2 (N8S2) + n c!#% n +$ 9 c " !$ng P1 m#a c a Ng i 9án S2 (ng$% ệ ườ ậ ể ố õ ủ ườ
2322; c! ng t :!i # n! : m#a D 10; !oá @ n D 21>3;- t!Ko ! : @ ng m#a PD002N8S2). S ti n 1.000.000@ (c! a ứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ o ố ề ư
9ao g m t!# ); t!# CTCT 5R (D PH t!# 21>221, Ng$% 2222, S SK1i: S8201). Ng i giao !$ng: '! m Ti n Pai; o ế ế ố ế ố ườ ạ ế
c! ng t D 11. T!an! toán nga% to$n 9 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng 08; c! ng t t!an! toán D 12. ứ ừ ố ộ ằ ể ả ứ ừ ố
5. Ng$% 1.232200; "oan! ng!i : t!#I Ng i 9án S3 (N8S1) + n c!#% n +$ 9 c " !$ng P3 n! : m#a c a Ng i 9án S3 ệ ườ ậ ể ố õ ậ ủ ườ
(ng$% 1323; c! ng t :!i # n! : m#a D 1-); !oá @ n D 30>3.1 t!Ko ! : @ ng m#a PD003N8S3; (@A ng t1 c ti n ứ ừ ế ậ ố ơ ố ợ o ứ ướ ề
ng$% 1-232200; & gi % 9áo n D 1>) . S ti n ;00.000@ (c! a 9ao g m t!# ); t!# CTCT 5R (D PH t!# 32;>5, Ng$% ấ ợ ố ố ề ư o ế ế ố ế
1.23, S SK1i: S8201). Ng i giao !$ng: '! m Ti n 8a; c! ng t D 15. ố ườ ạ ế ứ ừ ố
Nh ( !ua d ch 1 ậ & ụ
1. Ng$% 21212200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n @i n t!o i c a /ng t% Hi n t!o i P$ N i 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n ệ ề ệ ạ ủ ệ ạ ộ ằ ể ả
!$ng 08 9ao g m: o
'!*n L ng D n L# t: ưở ả ấ 500.000 @
8 :! n 9án !$ng: ộ ậ -00.000@
8 :! n ,# n 4E: ộ ậ ả 1.>00.000@
T!# CTCT 10R (!oá @ n g c: SK1i 00201, S 03>55;, Ng$% 1521); c! ng t D 1. ế ơ ố ố ứ ừ ố
! ng t t!an! toán D -. ứ ừ ố
2. Ng$% 2.212200; "oan! ng!i : n! n @ c các :!i # 9áo t!an! toán ti n @i n c a /ng t% Hi n 4 c P$ N i 9ao g m: ệ ậ ượ ế ề ệ ủ ệ ự ộ o
'!*n L ng D n L# t: ưở ả ấ 2..00.000 @
8 :! n 9án !$ng: ộ ậ 300.000@
8 :! n ,# n 4E: ộ ậ ả 500.000@
T!# CTCT 10R (!oá @ n g c: SK1i CF200, S 0021>2, Ng$% 2021); c! ng t D 2. ế ơ ố ố ứ ừ ố
3. Ng$% 3222200; "oan! ng!i : "oan! ng!i : t!#I Ng i 9án S3 D a c! a 4 n TSH "Ong 8'YN t!an! toán nga% 9 ng ệ ệ ườ ử ü ớ ở ằ
c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng 08 D ti n 1..00.000@; t!# CTCT 10R (Poá @ n g c: S SK1i Z200; S -;33>>; Ng$% ể ả ố ề ế ơ ố ố ố
322); c! ng t D 3. ! ng t t!an! toán D .. ứ ừ ố ứ ừ ố
-. Ng$% 11222200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n n c c a /ng t% n c D c! P$ N i 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng ệ ề ướ ủ ướ ạ ộ ằ ể ả
08 9ao g m: o
'!*n L ng D n L# t: ưở ả ấ 2.200.000@
8 :! n 9án !$ng: ộ ậ .00.000@
8 :! n ,# n 4E: ộ ậ ả 1.000.000@
T!# CTCT 5R (!oá @ n g c: SK1i NT200, S 02->;1, Ng$% 1122); c! ng t D -. ế ơ ố ố ứ ừ ố
! ng t t!an! toán D 10. ứ ừ ố
5. Ng$% 13222200; "oan! ng!i : "oan! ng!i : t!#I /ng t% ,# ng cáo Co4"S#n ,# ng cáo D n :! m t!an! toán nga% ệ ệ ả ả ả ẩ
9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng 08 D ti n 3.000.000@; t!# CTCT 10R (Poá @ n g c: S SK1i 0T200; S 0>-5;3; ằ ể ả ố ề ế ơ ố ố ố
Ng$% 1322); c! ng t D 5. ! ng t t!an! toán D 11. ứ ừ ố ứ ừ ố
;. Ng$% 5232200; "oan! ng!i : n! : m#a m t má% ti n c a /ng t% 5!< T1 n P ng H o + i giá m#a 30.000.000@; ti n ệ ậ ộ ệ ủ ơ á ư ạ ớ ề
4 : @ t +$ + n !$n! c! % t! 3.000.000@ (to$n 9 c! a t!an! toán); t!# CTCT 10R (c!o t t c ) (Poá @ n g c: S SK1i ắ ặ ậ ạ ử ộ ư ế ấ ả ơ ố ố
8C2>>; S -->53>; Ng$% -23); c! ng t D 3. ố ứ ừ ố
3. Ng$% 3232200; "oan! ng!i : n! : m#a +Jn :!=ng :! m c a /ng t% P ng P$ D ti n 500.000@ t!an! toán nga% 9 ng ệ ậ ẩ ủ o ố ề ằ
c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng 08; t!# CTCT 10R (Poá @ n g c: S SK1i ?F201; S >.-501; Ng$% 323); c! ng t D ể ả ế ơ ố ố ố ứ ừ ố
.. ! ng t t!an! toán D 13. ứ ừ ố
.. Ng$% 12232200; "oan! ng!i : n! : m#a m t m/ t/ c!o 9 :! n ,# n 4E c a /ng t% TD m/t/ Pon"a (c! a t!an! toán ệ ậ ộ ộ ậ ả ủ ư
ti n) + i giá 50.000.000@; t!# CTCT 10R (Poá @ n g c: S SK1i 0F2.5; S 1353>0; Ng$% 1123); c! ng t D >. ề ớ ế ơ ố ố ố ứ ừ ố
>. Ng$% 23232200; "oan! ng!i : t!#I /ng t% Y# ng cáo Co4"S#n 4 : @ t ! t! ng c!i # Dáng c a !$ng 9án D n :! m ệ ả ắ ặ ệ ố ế ở ử ả ẩ
t!an! toán nga% 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ng*n !$ng 08 D ti n 12.000.000@; t!# CTCT 10R (Poá @ n g c: S SK1i ằ ể ả ố ề ế ơ ố ố
S0233; S 1-20>1; Ng$% 2523); c! ng t D 10. ố ứ ừ ố
! ng t t!an! toán D 23. ứ ừ ố
Phi u thanh t*án ti n t ! ng ế ề ) ứ
1. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : t! c !i n +i c t!an! toán t m ng ti n c/ng tác :!< c!o 9$ NI N P ng D ti n ệ ự ệ ệ ạ ứ ề ệ ằ ố ề
3.300.000@; t!# CTCT 200.000@ (Poá @ n t!# D 0>-51& D DK1iKD FT2-3 h ng$% 1522 & K!ác! D n 8/ng SKn; H a c! : ế ơ ế ố ố ạ ị ỉ
V^ng T #; ?ST: 35300005;-&1); c! ng t D ;. á ứ ừ ố
2. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t! c !i n +i c t!an! toán ti n t m ng c!o /ng T1 n VJn Tám @i m#a " ng c c!o :!=ng ệ ự ệ ệ ề ạ ứ á ụ ụ
5in! "oan! (:!i # c!i D 13&ng$% 3023) D ti n 1.000.000@; t!# CTCT 10R; (Poá @ n t!# D : 000-5;&D DK1iKD Dc203& ế ố ố ề ế ơ ế ố ố
ng$% 3123 & Ng i 9án: N!$ Dác! Ng#% n VJn ; H a c! : 13 ?T.&Y3; ?ST: 012000-5;3); c! ng t D 11. ườ é ừ ị ỉ ứ ừ ố
Bài th c hành s %: % ố K toán 9án !$ng +$ c/ng n :! i t!# ế ợ ả
12 ? c @<c! ụ
& T!Ko "Xi t ng ! : +$ c!i ti t !$ng 9án 1a t!Ko t ng m t !$ng, t ng 5!ác! !$ng, t ng 9 :! n 9án !$ng +$ t ng ! : ổ ợ ế ừ ặ ừ ừ ộ ậ ừ ợ
@ ng 9án. o
& T!Ko "Xi + n, "oan! t!#, 4 i n!# n t!Ko t ng m t !$ng, t ng n!Bm !$ng ố ợ ậ ừ ặ ừ
& T!Ko "Xi các 5!o n c=n :! i t!#, tGn! !Gn! t!# ti n +$ tGn! t1 ng c/ng n :! i t!# c a t ng 5!ác! !$ng ả ả ề ạ ợ ả ủ ừ
& : n! t các !oá @ n 9án !$ng 9ao g m c !$ng !oá +$ " c! + ậ ậ ơ o ả ị ụ
& : n! t :!i # n! : !$ng 9án 9 t1 4 i +$ " c! + 9 t1 4 i ậ ậ ế ậ ị ả ạ ị ụ ị ả ạ
& : n! t các !oá @ n gi m giá: gi m giá !$ng 9án +$ gi m giá " c! + ậ ậ ơ ả ả ả ị ụ
& : n! t các c! ng t :! i t!# 5!ác, c! ng t 9O t1 c/ng n ậ ậ ứ ừ ả ứ ừ ừ ợ
& NIn các 9áo cáo t ng ! : +$ c!i ti t + t ng 4o i !$ng !oá 9án 1a t!Ko t ng n!$ c#ng c : !a% t ng ! : @ ng ổ ợ ế ề ừ ạ ừ ấ ừ ợ o
22 N i "#ng ộ
& ác "an! m c t @i n cB 4iIn ,#an (D? T$i 5!o n, D? 5!ác! !$ng, D? K!o !$ng, D? P$ng !oá + t t , D? P : @ ng ụ ừ ể ả ậ ư ợ o
9án, D? T!# D# t @ # 1a) ế ấ á
& : n! t D " c/ng n :! i t!# @ # 56 +$ : n! t D " c/ng n @ # 56 c a các !oá @ n ậ ậ ố ư ợ ả á ậ ậ ố ư ợ á ủ ơ
& Poá @ n 9án !$ng 5iIm :!i # L# t 5!o ơ ế ấ
& '!i # n! : !$ng 9án 9 t1 4 i ế ậ ị ả ạ
& Poá @ n 9án " c! + ơ ị ụ
& Poá @ n gi m giá !$ng 9án ơ ả
& '!i # g!i n , g!i cB t$i 5!o n c/ng n ế ợ ả ợ
& ! ng t 9O t1 c/ng n ứ ừ ừ ợ
32 T1Gn! t t! c !$n! ừ ự
& K!ai 9áo các "an! m c t$i 5!o n cB 4iIn ,#an ụ ả
& : n! t D " c/ng n @ # 56 c!i ti t @ n t ng 5!ác! !$ng (t!Ko D !oá @ n c t! n # cB) ậ ậ ố ư ợ á ế ế ừ ố ơ ụ ể ế
& : n! t c! ng t (K toán “8án !$ng +$ c/ng n :! i t!#” &o : n! t D 4i # &o ! n c! ng t t ng ng) ậ ậ ứ ừ ế ợ ả ậ ậ ố ệ o ứ ừ ươ ứ
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
H*á đ n 4án hàng h*á F thành (h ! ơ ẩ
1. Ng$% 11212200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P1 (t!Ko ! : @ ng PD001KPP1) c!o 5!ác! !$ng P1 (ng i @ ng m#a: ệ ấ ợ o ườ ứ
/ng NI VJn N! t) @A t!an! toán nga% 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 (c! ng t ti n D 1) + i D 4 ng ..000; ấ ằ ể ả ứ ừ ề ố ớ ố ượ
@ n giá (c! a t!# ) 10.000. S PH: 105001; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ơ ư ế ố ố ế ấ ả ẩ
2. Ng$% 30212200; "oan! ng!i : L# t 9án D n :! m 0 (t!Ko ! : @ ng PD002KPP2) c!o 5!ác! !$ng P2 (ng i @ ng ệ ấ ả ẩ ợ o ườ ứ
m#a: /ng NI VJn Pai) @A t!an! toán nga% 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 (gi % 8 D 2) + i D 4 ng 100; ằ ể ả ấ ố ớ ố ượ
@ n giá (c! a t!# ) ;0.000. S PH: 105002; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ơ ư ế ố ố ế ấ ả ẩ
3. Ng$% 2222200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P2 g i t i @ i 4E ('F D ;) t!Ko ! : @ ng PD005DND1 c!o H i 4E D1 ệ ấ ử ạ ạ ố ợ o ạ
(ng i @ ng m#a: /ng T1 n H i NE) @A t!an! toán nga% 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 (gi % 8 D -) + i D ườ ứ á ạ ằ ể ả ấ ố ớ ố
4 ng 3.000; @ n giá (c! a t!# ) 1;.000. S PH: 105003; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá ượ ơ ư ế ố ố ế ấ ả
t!$n! :! m. ẩ
-. Ng$% 10222200; "oan! ng!i : L# t 9án D n :! m 8 g i t i @ i 4E ('F D 10) t!Ko ! : @ ng PD005DND1 c!o H i 4E ệ ấ ả ẩ ử ạ ạ ố ợ o ạ
D1; ng i @ ng m#a: /ng T1 n H i NE @A t!an! toán nga% 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 (gi % 8 D 3) + i ườ ứ á ạ ằ ể ả ấ ố ớ
D 4 ng 500; @ n giá (c! a t!# ) 100.000. S PH: 10500-; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng ố ượ ơ ư ế ố ố ế ấ ả
!oá t!$n! :! m. ẩ
5. Ng$% 15222200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng D n :! m 8 t!Ko ! : @ ng PD002KPP2 c!o 5!ác! !$ng P2 ("o /ng NI ệ ấ ả ẩ ợ o
VJn Pai @ ng m#a) c! a t!an! toán ti n (! n t!an! toán 30 ng$%) + i D 4 ng 100; @ n giá (c! a t!# ) 100.000. S ứ ư ề ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố
PH: 105005; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ố ế ấ ả ẩ
;. Ng$% 20222200; "oan! ng!i : L# t 9án D n :! m 0 g i t i @ i 4E KDNP3 ('F D 13) t!Ko ! : @ ng PD001KPP1 c!o ệ ấ ả ẩ ử ạ ạ ố ợ o
5!ác! !$ng P1 ("o /ng NI VJn N! t @ ng m#a) c! a t!an! toán (! n t!an! toán 30 ng$%) + i D 4 ng 200; @ n giá ấ ứ ư ạ ớ ố ượ ơ
(c! a t!# ) ;0.000. S PH: 10500;; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ư ế ố ố ế ấ ả ẩ
3. Ng$% 25222200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P1 (t!Ko ! : @ ng PD001KPP1) c!o 5!ác! !$ng P1 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ợ o ườ
VJn N! t) c! a t!an! toán (! n t!an! toán 30 ng$%) + i D 4 ng 2.000; @ n giá (c! a t!# ) 10.000. S PH: 105003; ấ ư ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố
S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ố ế ấ ả ẩ
.. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : L# t 9án D n :! m (t!Ko ! : @ ng PD001KPP1) c!o 5!ác! !$ng P1 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ả ẩ ợ o ườ
VJn N! t) c! a t!an! toán (! n 30 ng$% D t!an! toán) các D n :! m Da#: ấ ư e ë ả ẩ
T,n s n (h ! ả ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
Lch a thu . ư ế
S n :! m 0 ả ẩ 1.000 ;0.000
S n :! m 8 ả ẩ 1.000 100.000
S n :! m ả ẩ 1.000 1-0.000
S n :! m D ả ẩ 500 1.0.000
S PH: 10500.; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ố ố ế ấ ả ẩ
>. Ng$% 10232200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P5 (t!Ko ! : @ ng PD00-KPP5) c!o 5!ác! !$ng P5 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ợ o ườ
VJn NJm) c! a t!an! toán (! n 30 ng$% Da# D t!an! toán) + i D 4 ng 300; @ n giá (c! a t!# ) 3,5USD (T giá t! c ư e ë ớ ố ượ ơ ư ế ỷ ự
t : 15.015). S PH: 10500>; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ế ố ố ế ấ ả ẩ
10. Ng$% 15232200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P3 (t!Ko ! : @ ng PD001KPP1) c!o 5!ác! !$ng P1 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ợ o ườ
VJn N! t) c! a t!an! toán (! n 30 ng$% Da# D t!an! toán) + i D 4 ng 100; @ n giá (c! a t!# ) -0.000. S PH: ấ ư e ë ớ ố ượ ơ ư ế ố
105010; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ố ế ấ ả ẩ
11. Ng$% 20232200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P3 g i t i @ i 4E ('F D 11) t!Ko ! : @ ng PD003KPP3 c!o 5!ác! !$ng ệ ấ ử ạ ạ ố ợ o
P3 (ng i m#a: /ng NI VJn 8a). T!Ko ! : @ ng 9án !$ng t!G ! n t!an! toán 30 ng$% n! ng 5!ác! !$ng P3 @A t!an! toán ườ ợ o ạ ư
nga% 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 (c! ng t ti n D 11) nIn @ c ! ng c!i t 5! # t!an! toán 1R. S ằ ể ả ứ ừ ề ố ượ ưở ế ấ ố
4 ng .00; @ n giá (c! a t!# ) -0.000. S PH: 105012; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá ượ ơ ư ế ố ố ế ấ ả
t!$n! :! m. ẩ
12. Ng$% 25232200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P1 (t!Ko ! : @ ng PD001KPP1) c!o 5!ác! !$ng P1 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ợ o ườ
VJn N! t) c! a t!an! toán (! n 30 ng$% D t!an! toán) + i D 4 ng 5.000; @ n giá (c! a t!# ) 10.000. S PH: 105013; ấ ư ạ ë ớ ố ượ ơ ư ế ố
S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ố ế ấ ả ẩ
13. Ng$% 23232200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P2 (t!Ko ! : @ ng PD002KPP2) c!o 5!ác! !$ng P2 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ợ o ườ
VJn Pai) c! a t!an! toán (! n t!an! toán 30 ng$%) + i D 4 ng 3.000; @ n giá (c! a t!# ) 1;.000. S PH: 10501-; S ư ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố ố
SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ế ấ ả ẩ
1-. Ng$% 2.232200; "oan! ng!i : L# t 9án !$ng P3 (t!Ko ! : @ ng PD003KPP3) c!o 5!ác! !$ng P3 (ng i m#a: /ng NI ệ ấ ợ o ườ
VJn 8a) c! a t!an! toán (! n t!an! toán 30 ng$%) + i D 4 ng 1.000; @ n giá (c! a t!# ) -0.000. S PH: 105015; S ư ạ ớ ố ượ ơ ư ế ố ố
SK1i: KK201&N. T!# CTCT 10R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ế ấ ả ẩ
15. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : L# t 5! # Dang H$i Noan 9án c!o c/ng t% 'dPZN t!Ko ! : @ ng PD001KPP1 ("o /ng ệ ấ ẩ ợ o
NI VJn N! t @ ng m#a) các D n :! m Da#: ấ ứ ả ẩ
T,n s n (h ! ả ẩ S 3 ng ố ượ A n giá Lch a thu . ơ ư ế
S n :! m 0 ả ẩ 1.000 3 ZU(
S n :! m 8 ả ẩ 1.000 5 ZU(
S n :! m ả ẩ 1.000 3 ZU(
S n :! m D ả ẩ 500 > ZU(
@A t!an! toán nga% to$n 9 9 ng ngo i t c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 (gi % 8 D 1-) + i t giá 20.000@2ZU( ộ ằ ạ ệ ể ả ấ ố ớ ỷ
S PH: 10501;; S SK1i: KK201&N. T!# CTCT 0R c!o t t c các !$ng !oá t!$n! :! m. ố ố ế ấ ả ẩ
H*á đ n 4án d ch 1 ơ & ụ
1. Ng$% 1;2320; "oan! ng!i : n! ng 9án 1 "$n má% +i t<n! c!o /ng Ng#% n VJn T (t!# nga% 9 ng ti n m t) giá 9án ệ ượ é ư ằ ề ặ
(c! a t!# ) >.000.000@ (t!# CTCT 10R) t!Ko !oá @ n D PD 105011; D DK1i: KK201&N; c! ng t ti n D 3. ư ế ế ơ ố ố ứ ừ ề ố
Phi u nh ( hàng 4án 4 t) 3 i ế ậ & ả )
1. Ng$% 11232200; "oan! ng!i : n! : !$ng P1 9án 9 t1 4 i c a !oá @ n 9án !$ng D 105003 (ng$% 25222200; t!Ko ! : ệ ậ ị ả ạ ủ ơ ố ợ
@ ng PD001KPP1) c a K!ác! !$ng P1 (ng i giao !$ng: NI VJn N! t) + i D 4 ng 200; giá 9án (c! a t!# ) 10.000 o ủ ườ ấ ớ ố ượ ư ế
(t!# CTCT 10R); giá + n: 3.-00. PH D 100-5;; D DK1i cF201&N, ng$% 1123; c! ng t D 13. Doan! ng!i : @A c!#% n ế ố ố ố ứ ừ ố ệ ể
to$n 9 D ti n :! i t1 4 i ,#a ng*n !$ng 08 @ t1 nga% c!o 5!ác! !$ng (gi % 8N D 1.). ộ ố ề ả ả ạ ể ả ấ ố
H6a đ n gi ! giá hàng 4án ơ ả
1. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : gi m giá 9án 10R (giá Da# t!# ) c a PH8P D 10500; ng$% 20222200; (! : @ ng ệ ả ế ủ ố ợ o
PD001KPP1) c!o 5!ác! !$ng P1. T ng D ti n gi m (c t!# ) 1.320.000@. S PH 105013; D DK1i KK201&N. ổ ố ề ả ả ế ố ố
'h ng t 4Z t) c;ng n ứ ừ ừ ợ
1. Ng$% .232200; "oan! ng!i : t1 +$o 4 ng D ti n t m ng m#a + t t c a /ng T1 n VJn Tám D ti n 2.0.000@; c! ng ệ ừ ươ ố ề ạ ứ ậ ư ủ á ố ề ứ
t D 1. ừ ố
2. Ng$% .232200; "oan! ng!i : 5! # t1 +$o 4 ng 5!o n ti n t m ng @ ng ! @ ng 9$o 9 t!iIn tai c a 9$ '! m ệ ấ ừ ươ ả ề ạ ứ ể ủ ộ o ị ủ ạ
T!#E P ng D ti n 2.000.000@; c! ng t D 2. o ố ề ứ ừ ố
Phi u ghi n ghi c6 tài 2h* n c;ng n ế ợ ả ợ
1. Ng$% 2023220; "oan! ng!i : c!i t 5! # 1R (giá t1 c t!# ) c a PH8P D 105012 "o t!an! toán t1 c ! n (! : @ ng ệ ế ấ ướ ế ủ ố ướ ạ ợ o
PD003KPP3) c!o 5!ác! !$ng P3 D ti n 320.000@; c! ng t D -. ố ề ứ ừ ố
8$i t! c !$n! D 5: K toán ti n m t & ti n g i & ti n +a% ự ố ế ề ặ ề ử ề
12 ? c @<c! ụ
& T!Ko "Xi ti n m t, ti n g i, ti n +a%. ề ặ ề ử ề
& T!Ko "Xi t!an! toán t!# c!i t!Ko 5!ác! !$ng, t!Ko ! : @ ng, t!Ko các !oá @ n m#a 9án. ợ o ơ
& T!Ko "Xi tGn! !Gn! +a% ti n t!Ko các 5! c +a% c a ng*n !$ng. ề ế ướ ủ
& T!Ko "Xi c!i ti t các 5!o n ti n +a%, @i +a%, ti n t m ng +$ tGn! !Gn! t!# ! i các 5!o n c!o +a%, t!an! toán ti n t m ế ả ề ề ạ ứ o ả ề ạ
ng c a t ng @ i t ng. ứ ủ ừ ố ượ
& : n! t các c! ng t t!# c!i 9 ng ti n m t, ,#a ng*n !$ng. ậ ậ ứ ừ ằ ề ặ
& NIn các 9áo cáo t ng ! : +$ c!i ti t các 5!o n t!#&c!i, +a%&t1 t!Ko t! i gian !a% t!Ko các @ i t ng c/ng n . ổ ợ ế ả ả ờ ố ượ ợ
22 N i "#ng ộ
& Ci % 9áo cB c a ng*n !$ng ấ ủ
& Ci % 9áo n c a ng*n !$ng ấ ợ ủ
& '!i # t!# ti n m t ế ề ặ
& '!i # c!i ti n m t ế ề ặ
& : n! t +$ t<n! 4 i t giá ậ ậ ạ ỷ
& : n! t D " @ # 56 c a 5! c ậ ậ ố ư á ủ ế ướ
32 T1Gn! t t! c !i n ự ự ệ
& K!ai 9áo các "an! m c t$i 5!o n cB 4iIn ,#an ụ ả
& : n! t D " @ # 56 c a 5! c ậ ậ ố ư á ủ ế ướ
& : n! t c! ng t (K toán “Ti n m t & ti n g i & ti n +a%” &o : n! t D 4i # &o ! n c! ng t t ng ng) ậ ậ ứ ừ ế ề ặ ề ử ề ậ ậ ố ệ o ứ ừ ươ ứ
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
Phi u thu ti n ! t ế ề ặ
1. Ng$% 22120; /ng Ng#% n VJn T !o$n 4 i ti n t m ng 56 t1 c 100.000 @ (c! ng t D 1) é ư ạ ề ạ ứ ướ ứ ừ ố
2. Ng$% 52320; 9$ NI N P ng 1)t ti n g i Ng*n !$ng 08 + n! : ,# ti n m t D ti n 20.000.000 @ (c! ng t ti n m t ệ ằ ề ử ề ậ ỹ ề ặ ố ề ứ ừ ề ặ
D 2; c! ng t ti n g i D 15 ) ố ứ ừ ề ử ố
Phi u chi ti n ! t ế ề ặ
1. Ng$% 2212200; "oan! ng!i : c!i ti n m t @ t m ng t1 c 4 ng c!o c/ng n!*n +iIn, D ti n ..500.000 @ ng. Ng i ệ ề ặ ể ạ ứ ướ ươ ố ề o ườ
n! n ti n c!i: '! m T!#E P ng (c! ng t D 1) ậ ề ạ o ứ ừ ố
2. Ng$% .222200; "oan! ng!i : c!i t1 c!i :!< ti : 5!ác! 9 ng ti n m t ('8T0-) D ti n 1.320.000 @ ng, t1ong @B ti n ệ ả ế ằ ề ặ ố ề o ề
t!# CTCT 4$ 10R, t1 c!o /ng t% " c! + Jn # ng T!# T , H a c! : 13 NE T!ái T & Po$n Ki m h P$ N i, mA D ế ả ị ụ ố ỷ ạ ị ỉ ổ ế ộ ố
t!# 0100;.;221&1, D PH:>0-312, D SK1i 0C2>., Ng$% PH 1-22. Ng i n! n ti n c!i t1 : Ng#% n VJn T (c! ng t ế ố ố ườ ậ ề ả é ư ứ ừ
D 2) ố
3. Ng$% 1;222200; "oan! ng!i : c!i t1 ti n + n t i D n :! m @i 9án 9 ng ti n m t ('8T03) D ti n ..0.000 @ ng, t1ong ệ ả ề ậ ả ả ẩ ằ ề ặ ố ề o
@B t!# CTCT 10R, t1 c!o c/ng t% + n t i NiIn San & H a c! : 2.&'!Ong P ng& Po$n Ki m h P$ N i, ?ST: ế ả ậ ả ị ỉ ư ế ộ
0100;322223&1, S PH: >05.23, S DK1i SN200, Ng$% PH: 1-&2. Ng i n! n ti n c!i t1 : 8Oi VJn ? i (c! ng t D 3) ố ố ườ ậ ề ả ườ ứ ừ ố
-. Ng$% 1.22 200; "oan! ng!i : c!i t m c!o c/ng n!*n +iIn @ ng ! @ ng 9$o 9 t!iIn tai 9 ng ti n m t D ti n ệ ạ ể ủ ộ o ị ằ ề ặ ố ề
2.000.000 @ ng. Ng i n! n ti n c!i: '! m t!#E P ng (c! ng t D -) o ườ ậ ề ạ o ứ ừ ố
5. Ng$% 22222200; "oan! ng!i : c!i ti n t m ng @i c/ng tác t : !# n 5i m toán T' P? 9 ng ti n m t c!o 9$ NI N ệ ề ạ ứ ậ ấ ể ở ằ ề ặ ệ
P ng D ti n 3.000.000 @ (c! ng t D 5) ằ ố ề ứ ừ ố
;. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n + t ng c!o 9$ NI 4 P ng D ti n 500.000 @ ng (c! ng t D ;) ệ ề ượ ứ ệ ằ ố ề o ứ ừ ố
3. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : c!i ti n ng ! U8ND :! ng 4$m c/ng tác LA ! , + Din! m/i t1 ng ('8T03) 9 ng ệ ề ủ ộ ườ ộ ệ ườ ằ
ti n m t D ti n 1.000.000 @. Ng i n! n ti n c!i: '! m T!#E P ng (c! ng t D 3) ề ặ ố ề ườ ậ ề ạ o ứ ừ ố
.. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : c!i t1 ti n 4 ng c!o c/ng n!*n +iIn D ti n ..3>;.000@. Ng i n! n ti n c!i: '! m ệ ả ề ươ ố ề ườ ậ ề ạ
T!#E P ng (c! ng t D .) o ứ ừ ố
>. Ng$% 2232200; "oan! ng!i : c!i ti n t c! c c!o c/ng n!*n +iIn "i t!am ,#an "i t<c! 4 c! D D ti n 1.000.0000 @. Ng i ệ ề ổ ứ ị ử ố ề ườ
n! n ti n c!i: '! m t!#E P ng (c! ng t$ D >) ậ ề ạ o ứ ố
10. Ng$% 10232200; "oan! ng!i : t!an! toán 4 ng c!o c/ng n!*n 9 ng ti n m t D ti n 5..0-.000. Ng i n! n ti n t!an ệ ươ ằ ề ặ ố ề ườ ậ ề
toán: '! m t!#E P ng (c! ng t D 10) ạ o ứ ừ ố
11. Ng$% 13232200; "oan! ng!i : c!i ti n t m ng m#a + t t 9 ng ti n m t D ti n 10.000.000 @ c!o /ng Ng#% n +Jn T ệ ề ạ ứ ậ ư ằ ề ặ ố ề é ư
(c! ng t D 11 ). ứ ừ ố
12. Ng$% 23232200; "oan! ng!i : c!i ti n t!an! toán + t ng c!o /ng Ng#% n VJn T D ti n 550.000 @ (c! ng t D 12) ệ ề ượ ứ é ư ố ề ứ ừ ố
13. Ng$% 2-232200; "oan! ti n c!i ti n m#a Dác! 9áo @ n! 56 ('8T03) c!o 9$ '! m T!#E P ng D ti n --0.000 @, t1ong @B ề ề ị ạ o ố ề
t!# CTCT 10R, t1 c!o c/ng t% T! ng ? i 00, @ a c! : 31 & Y# c T Ciám h P$ Ki m h P$ N i, ?ST: ế ả ươ ạ ị ỉ ố ử ế ộ
0100.;;2200&1, D PH: 233501, D DK1i: 00201, ng$% PH: 13&3 (c! ng t D 13) ố ố ứ ừ ố
1-. Ng$% 25232200; "oan! ng!i : c!i ti n c!i :!< ! : c/ng @o$n, t1 c : 5!B 5!Jn @ t L# t +$ 8PFP D ti n .00.000 @ c!o ệ ề o ợ ấ ộ ấ ố ề
9$ '! m T!#E P ng (t1ong @B: Kin! :!< c/ng @o$n: 300.000, Y# :!)c 4 i: 200.000, 8PFP: 300.000), c! ng t D 1-. ạ o ỹ ợ ứ ừ ố
15. Ng$% 25232200; "oan! ng!i : c!i ti n c!i :!< @$o t o n i 9 t1ong c/ng t% ('8T0;) D ti n 2.000.000 @. Ng i n! n ệ ề ạ ộ ộ ố ề ườ ậ
ti n c!i: '! m T!#E P ng (c! ng t D 15) ề ạ o ứ ừ ố
1;. Ng$% 30232200; "oan! ng!i : c!i ti n D a c! a t! ng L#%In TSH t1ong c/ng t% ('8T05) 9 ng ti n m t D ti n ệ ề ử ü ườ ằ ề ặ ố ề
1.100.000 @, t1ong @B: t!# CTCT 10R, !oá @ n g c: S ---51, SK1i:0N2003, ng$% 30&3. Ng# i n! n ti n c!i: '! m ế ơ ố ố ờ ậ ề ạ
T!#E P ng (c! ng t D 1;) o ứ ừ ố
13. Ng$% 30232200; "oan! ng!i : c!i ti n t m ng m#a " ng c c!o :!=ng 5in! "oan! D ti n 1.100.000@. Ng i n! n ệ ề ạ ứ ụ ụ ố ề ườ ậ
ti n: T1 n VJn Tám (c! ng t D 13) ề á ứ ừ ố
18. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : c!i ti n n : t!# n! : 5! # +$ t!# CTCT c!o PH 0.2-52 h ng$% 1232200; c!o ệ ề ộ ế ậ ẩ ế
!i c c t!# P$ N i 9 ng ti n m t, D ti n: 3.203.500 @ (t1ong @B: T!# CTCT !$ng n! : 5! # -...2.500 @, T!# ụ ế ộ ằ ề ặ ố ề ế ậ ẩ ế
n! : 5! # 2.325.000@), c! ng t D 1.. ậ ẩ ứ ừ ố
Gi / 4á* c6 c a ng@n hàng ấ ủ
1. Ng$% 1222200; "oan! ng!i : Va% ng n ! n ng*n !$ng 08 t!Ko 5! c D : KU0208, @áo ! n ng$% 0120522005, N2D ệ ắ ạ ế ướ ố ạ
t1ong ! n: 1R2t!áng, N2D ,#á ! n 2R2t!áng D ti n 200.000.000@ (c! ng t D 3) ạ ạ ố ề ứ ừ ố
2. Ng$% 3252200; "oan! ng!i : t!# ti n 9án !$ng P2 c/ng n :! i t!# c a 56 t1 c t!Ko PH8P D 35353. (P : @ ng 9án ệ ề ợ ả ủ ướ ố ợ o
!$ng PD002KP2) c a K!ác! !$ng P2 ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 15.000.000@, c! ng t D 5. ủ ố ề ứ ừ ố
3. Ng$% >222200; "oan! ng!i : t!# ti n 9án !$ng P1 t!Ko PH8P D 105003 ng$% 25222200; (P : @ ng 9án !$ng ệ ề ố ợ ố
PD001KP1) c a K!ác! !$ng P1 ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 22.000.000@, c! ng t D ;. ủ ố ề ứ ừ ố
-. Ng$% 21222200; "oan! ng!i : t!# ti n 9án !$ng P1 c/ng n :! i t!# c a 56 t1 c t!Ko D PH8P D >500-5 (P : @ ng ệ ề ợ ả ủ ướ ố ố ợ o
9án !$ng PD001KP1) c a K!ác! !$ng P1 ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 35.000.000@, c! ng t D .. ủ ố ề ứ ừ ố
5. Ng$% 1232200; "oan! ng!i : +a% ng n ! n Ng*n !$ng 08 t!Ko 5! c D : KU0308, @áo ! n 12522005, N2D t1ong ệ ắ ạ ế ướ ố ạ
! n 1R2t!áng, N2D ,#á ! n 2R2t!áng, D ti n 100.000.000@, c! ng t D >. ạ ạ ố ề ứ ừ ố
;. Ng$% 15232200; K!ác! !$ng P3 ng t1 c ti n m#a !$ng P3 c!o "oan! ng!iI: t!Ko P : @ ng 9án !$ng PD003KP3 ,#a ứ ướ ề ợ o
Ng*n !$ng 08 D ti n --.000.000@, c! ng t D 10. ố ề ứ ừ ố
3. Ng$% 2.232200; "oan! ng!i : t!# ti n 9án D n :! m 8 t!Ko PH8P D 105005 ng$% 1522 nJm 200; (P : @ ng 9án !$ng ệ ề ả ẩ ố ợ o
PD002KP2) c a K!ác! !$ng P2 ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 11.000.000@, c! ng t D 12. ủ ố ề ứ ừ ố
.. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!# ti n 9án !$ng P5 t!Ko PH D 10500> 9 ng "o44a ? c a K!ác! !$ng P5 ,#a ng*n ệ ề ố ằ ỹ ủ
!$ng, D ti n 2;>5USD (TCTT: 15.002), c! ng t D 13. ố ề ứ ừ ố
>. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!# ti n 9án !$ng t!Ko PH D 10500. c a K!ác! !$ng P1 ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n ệ ề ố ủ ố ề
-2>.000.000@, c! ng t D 15. ứ ừ ố
Gi / 4á* n c a ng@n hàng ấ ợ ủ
1. Ng$% 5212200; "oan! ng!i : t!an! toán c/ng n :! i t1 c a 56 t1 c t!Ko D PH?P 15315- c!o Ng i 9án S1 9 ng ệ ợ ả ả ủ ướ ố ườ ằ
c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n -0.000.000@, c! ng t D 2. ể ả ố ề ứ ừ ố
2. Ng$% 3222200; "oan! ng!i : c!i n : 9 o !i m LA ! i +$ 5in! :!< c/ng @o$n c!o 8 o !i m LA ! i T!$n! :! 9 ng ệ ộ ả ể ộ ả ể ộ ố ằ
c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 2.>30.000@ (t1ong @B: 8 o !i m LA ! i 2.300.000@, 5in! :!< c/ng @o$n ể ả ố ề ả ể ộ
230.000), c! ng t D ;. ứ ừ ố
3. Ng$% -222200; "oan! ng!i : c!i m#a 9 o !i m % t c!o c/ng n!*n 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 c!o 8 o ệ ả ể ế ằ ể ả ả
!i m M t T!$n! :! D ti n .10.000@, c! ng t D 3. ể ế ố ố ề ứ ừ ố
-. Ng$% >222200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n @i n t!Ko PH D 0021>2 c!o /ng t% Hi n 4 c 9 ng c!#% n 5!o n ,#a ệ ề ệ ố ệ ự ằ ể ả
Ng*n !$ng 08 D ti n -.-00.000@, c! ng t D >. ố ề ứ ừ ố
5. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : t m n : t!# t!# n! : c!o c c t!# P$ N i 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ệ ạ ộ ế ậ ụ ế ộ ằ ể ả ố
ti n -0.000.000@, c! ng t D 13. ề ứ ừ ố
;. Ng$% 2.222200; "oan! ng!i : t1 m t :! n n +a% c!o 5! c KU0208 c!o ng*n !$ng 08 9 ng c!#% n 5!o n D ệ ả ộ á ợ ế ướ ằ ể ả ố
ti n 100.000.000@, c! ng t D D 1-. ề ứ ừ ố ố
3. Ng$% ;232200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n m#a 1, 2 t!Ko PH D 30>33- c!o Ng i 9án S3 9 ng c!#% n 5!o n ệ ề ố ườ ằ ể ả
,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 10.0;5.000@, c! ng t D 1;. ố ề ứ ừ ố
.. Ng$% 1-232200; "oan! ng!i : ng t1 c ti n t!an! toán :!< + n c!#% n, 9 c " !$ng !oá P3 (t!Ko PH D 305;55 & P : ệ ứ ướ ề ậ ể ố õ ố ợ
@ ng m#a PD003N8S3). PH c!i :!< D 32;5> ng$% 1.232200; c!o Ng i 9án S3 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng o ố ườ ằ ể ả
08 D ti n ;30.000@, c! ng t D 1>. ố ề ứ ừ ố
>. Ng$% 1>232200; "oan! ng!i : c!i m#a t1ái :!i # 5!o 9 c n!$ n c 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n ệ ế ạ ướ ằ ể ả ố ề
10.000.000@, c! ng t D 20. ứ ừ ố
10. Ng$% 21232200; "oan! ng!i : m#a 100 c :! n c a c/ng t% VinatKLco 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n ệ ổ á ủ ằ ể ả ố ề
100.000.000@, c! ng t D 21. ứ ừ ố
11. Ng$% 22232200; "oan! ng!i : t!an! toán t! t c :!< ng*n !$ng c!o Ng*n !$ng 08 9 ng c!#% n 5!o n D ti n ệ ủ ụ ằ ể ả ố ề
220.000@ (t1ong @B g m: c!i :!< ,# n 4E 200.000@, t!# CTCT @ # +$o (10R) 20.000@ t1 c!o Ng*n !$ng 08; @ a c! : o ả ế á ả ị ỉ
1.&Ng#% n T!ái P c h8aHGn! h P$ N i; ?ST: 01001032.2; S PH: 0>5.3-; SK1i: 0201; Ng$% PH: 2223), c! ng t D é o ộ ố ứ ừ ố
22.
12. Ng$% 2>232200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n m#a m t m/ t/ t!Ko PH D 1353>0 c!o /ng t% 4iIn "oan! ?oto Pon"a ệ ề ộ ố
9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 55.000.000@, c! ng t D 2-. ằ ể ả ố ề ứ ừ ố
13. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n m#a 1 má% ti n t!Ko PH D -->53> c!o /ng t% c 5!< T1 n P ng H o ệ ề ệ ố ơ á ư ạ
9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 3;.300.000@, c! ng t D 25. ằ ể ả ố ề ứ ừ ố
1-. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n m#a !$ng P5 t!Ko PH D 0.2-52 c!o Ng i 9án S5 9 ng c!#% n 5!o n ệ ề ố ườ ằ ể ả
"o44a1 ? ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 3.100 USD (TCCS: 15000,3; PH m#a PD005N8S5), c! ng t D 2;. ỹ ố ề ứ ừ ố
15. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n 4Ai +a% t1ong ,#E 12200; c a 5! c KU0108 c!o Ng*n !$ng 08 ệ ề ủ ế ướ
9 ng c!#% n 5!o n D ti n ..-00.000@, c! ng t D 23. ằ ể ả ố ề ứ ừ ố
1;. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : 9án 1>.500 ZU( g i ng*n !$ng 08 +$ c!#% n +$o TK 112108 + i t giá ệ ử ể ớ ỷ
20.000@2ZU(, c! ng t D 2.. ứ ừ ố
13. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!an! toán to$n 9 n g c 5! c KU0108 c!o Ng*n !$ng 08 9 ng c!#% n 5!o n ệ ộ ợ ố ế ướ ằ ể ả
D ti n 2.0.000.000", c! ng t D 2>. ố ề ứ ừ ố
1.. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : t!an! toán ti n m#a NVN :! t!Ko PH D 00.3;1, 00.3;2 (P : @ ng m#a PD00;TTF) ệ ề ụ ố ợ o
c!o /ng t% VTTP T!an! F#*n 9 ng c!#% n 5!o n ,#a Ng*n !$ng 08 D ti n 533.233.500@, c! ng t D 30. ằ ể ả ố ề ứ ừ ố
Bài th c hành s -: % ố K toán !$ng t n 5!o ế o
12 ? c @<c! ụ
& T!Ko "Xi t ng ! : +$ c!i ti t !$ng !oá n! : 5!o +$ L# t 5!o ổ ợ ế ậ ấ
& T!Ko "Xi t n 5!o t c t! i +$ t n 5!o c# i 56 c a m i 4o i !$ng !oá + t t m i 5!o o ứ ờ o ố ủ ó ạ ậ ư ở ó
& : n! t các :!i # n! : 5!o, :!i # L# t 5!o, :!i # L# t @i # c!#% n. ậ ậ ế ậ ế ấ ế ấ ề ể
& T<n! giá + t t t n 5!o t!Ko các :! ng :!á:: t1#ng 9Gn! t!áng, t1#ng 9Gn! ng$%, NTFT, .. ậ ư o ươ
& NIn các 9áo cáo t ng ! : +$ c!i ti t + !$ng !oá + t t n! :, L# t, t n. ổ ợ ế ề ậ ư ậ ấ o
22 N i "#ng ộ
& '!i # n! : 5!o (n! : t!$n! :! m t D n L# t, n! : 4 i các ng#%In + t 4i # t! a t D n L# t +$ n! : 5!ác) ế ậ ậ ẩ ừ ả ấ ậ ạ ậ ệ ừ ừ ả ấ ậ
& '!i # L# t 5!o (L# t ng#%In + t 4i #, c/ng c " ng c ... c!o D n L# t, c!o D " ng +$ L# t 5!ác) ế ấ ấ ậ ệ ụ ụ ụ ả ấ ử ụ ấ
& '!i # L# t @i # c!#% n ế ấ ề ể
32 T1Gn! t t! c !i n ự ự ệ
& K!ai 9áo các "an! m c t$i 5!o n cB 4iIn ,#an ụ ả
& : n! t t n 5!o @ # 56 ậ ậ o á
& : n! t c! ng t (K toán “P$ng t n 5!o” &o : n! t D 4i # &o ! n c! ng t t ng ng) ậ ậ ứ ừ ế o ậ ậ ố ệ o ứ ừ ươ ứ
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
Du t ngu/,n 1 t 3i uO cung c d ng c O (h tZng ch* s n >u t 1à >u t 2hác. ấ ậ ệ ụ ụ ụ ụ ả ấ ấ
1. Ng$% 0>212200; "oan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # c!<n! @ D n L# t D n :! m t 5!o KVN c!o các :!*n L ng D n ệ ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả
L# t các + t 4i # c!<n! Da#: ấ ậ ệ
& '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN1 V t 4i # c!<n! 1 ậ ệ 12.500 1.000
VN2 V t 4i # c!<n! 2 ậ ệ 2-.300 2.000
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ 11..00 3.000
& '!*n L ng 8('F8) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ 13.100 3.000
VN- V t 4i # c!<n! - ậ ệ 22.100 -.000
VN5 V t 4i # c!<n! 5 ậ ệ >.000 5.000
Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D 1. ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
2. Ng$% 10212200; "oan! ng!i : L# t n!iIn 4i # 1 (NN1) t 5!o KNN @ D " ng t i :!*n L ng D n L# t D 4 ng 500; ệ ấ ệ ừ ể ử ụ ạ ưở ả ấ ố ượ
@ n giá 5.000. Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D 2. ơ ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
3. Ng$% 15212200; "oan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m t 5!o K c!o các :!*n L ng D n L# t ệ ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ
các + t 4i # :! Da#: ậ ệ ụ
& '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN'1 V t 4i # :! 1 ậ ệ ụ 12.500 500
VN'2 V t 4i # :! 2 ậ ệ ụ 2-.300 1.000
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ 11..00 1.500
& '!*n L ng 8 ('F8) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ 13.100 1.500
VN'- V t 4i # :! - ậ ệ ụ 22.100 2.000
VN'5 V t 4i # :! 5 ậ ệ ụ >.000 2.500
Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D 3. ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
-. Ng$% 1;212200; "oan! ng!i : L# t 5!o :! tOng 1 ('T1) t 5!o K @ D a c! a má% mBc t i :!*n L ng D 4 ng 3; ệ ấ ụ ừ ể ử ü ạ ưở ố ượ
@ n giá 100.000. Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D -. ơ ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
5. Ng$% 13212200; "oan! ng!i : L# t 5!o c/ng c " ng c 02 (2) t 5!o K c!o 9 :! n 9án !$ng D 4 ng 5; @ n ệ ấ ụ ụ ụ ừ ộ ậ ố ượ ơ
giá 150.000. Ng i n! n: 8Oi VJn ?Oi; c! ng t D 5. ườ ậ ứ ừ ố
;. Ng$% 2>212200; "oan! ng!i : L# t 5!o " ng c 01 (1) @ D n L# t D n :! m t 5!o K c!o :!*n L ng D n L# t ệ ấ ụ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ
D 4 ng ;0; @ n giá 50.000. Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D 3. ố ượ ơ ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
3. Ng$% 3222200; "oan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # c!<n! @ D n L# t D n :! m t 5!o KVN c!o các :!*n L ng D n L# t ệ ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ
các + t 4i # c!<n! Da#: ậ ệ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN1 V t 4i # c!<n! 1 ậ ệ 10.000 1.000
VN2 V t 4i # c!<n! 2 ậ ệ 20.000 2.000
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ 10.000 3.000
o '!*n L ng 8('F8) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ 10.000 3.000
VN- V t 4i # c!<n! - ậ ệ 20.000 -.000
VN5 V t 4i # c!<n! 5 ậ ệ 10.000 5.000
Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D .. ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
.. Ng$% -222200; "oan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m t 5!o K c!o các :!*n L ng D n L# t ệ ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ
các + t 4i # :! Da#: ậ ệ ụ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN'1 V t 4i # :! 1 ậ ệ ụ 10.000 5.000
VN'2 V t 4i # :! 2 ậ ệ ụ 20.000 1.000
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ 10.000 1.500
o '!*n L ng 8('F8) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ 10.000 1.500
VN'- V t 4i # :! - ậ ệ ụ 20.000 2.000
VN'5 V t 4i # :! 5 ậ ệ ụ 10.000 2.500
Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D >. ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
>. Ng$% 3222200; "oan! ng!i : L# t 5!o :! tOng 1 ('T1) t 5!o K c!o D a c! a 4 n TSH 9 :! n ,# n 4E D ệ ấ ụ ừ ử ü ớ ở ộ ậ ả ố
4 ng 12; @ n giá 100. Ng i n! n: '! m T!#E P ng; c! ng t D 11. ượ ơ ườ ậ ạ o ứ ừ ố
10. Ng$% 03232200; "oan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # c!<n! @ D n L# t D n :! m t 5!o KVN c!o các :!*n L ng D n ệ ấ ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả
L# t các + t 4i # c!<n! Da#: ấ ậ ệ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN1 V t 4i # c!<n! 1 ậ ệ 11.000 1.000
VN2 V t 4i # c!<n! 2 ậ ệ 22.000 2.000
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ 11.000 3.000
o '!*n L ng 8('F8) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN3 V t 4i # c!<n! 3 ậ ệ 11.000 3.000
VN- V t 4i # c!<n! - ậ ệ 22.000 -.000
VN5 V t 4i # c!<n! 5 ậ ệ 11.000 5.000
Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D 1-. ườ ậ á ả ố ứ ừ ố
11. Ng$% 5232200; "oan! ng!i : L# t 5!o + t 4i # :! @ D n L# t D n :! m t 5!o K c!o các :!*n L ng D n L# t ệ ấ ậ ệ ụ ể ả ấ ả ẩ ừ ưở ả ấ
các + t 4i # :! Da#: ậ ệ ụ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN'1 V t 4i # :! 1 ậ ệ ụ 10.000 500
VN'2 V t 4i # :! 2 ậ ệ ụ 20.000 1.000
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ 10.000 1.500
o '!*n L ng 8('F8) ưở
S< 1 t 3i u ậ ệ T,n 1 t 3i u ậ ệ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
VN'3 V t 4i # :! 3 ậ ệ ụ 10.000 1.500
VN'- V t 4i # :! - ậ ệ ụ 20.000 2.000
VN'5 V t 4i # :! 5 ậ ệ ụ 10.000 2.500
Ng i n! n: T1 n Y# n H c; c! ng t D 15. ườ ậ á ả ố ứ ừ ố

Phi u nh ( 2h* thành (h ! ế ậ ẩ
1. Ng$% 2.212200; "oan! ng!i : n! : +$o 5!o t!$n! :! m (KT') các t!$n! :! m Da# t các :!*n L ng D n L# t: ệ ậ ẩ ẩ ừ ưở ả ấ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< t( T,n thành (h ! ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
S'0 S n :! m 0 ả ẩ 1.500 -3.-02
S'8 S n :! m 8 ả ẩ 1.200 33.;02
o '!*n L ng 8 ('F8) ưở
S< t( T,n thành (h ! ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
S' S n :! m ả ẩ 1.500 10..220
S'D S n :! m D ả ẩ .00 13..-51
Ng i giao !$ng: T1 n Y# n H c; c! ng t D 1. ườ á ả ố ứ ừ ố
2. Ng$% 25222200; "oan! ng!i : n! : +$o 5!o t!$n! :! m (KT') các t!$n! :! m Da# t các :!*n L ng D n L# t: ệ ậ ẩ ẩ ừ ưở ả ấ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< t( T,n thành (h ! ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
S'0 S n :! m 0 ả ẩ 1.000 -3.;;2
S'8 S n :! m 8 ả ẩ 1.000 33...-
o '!*n L ng 8 ('F8) ưở
S< t( T,n thành (h ! ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
S' S n :! m ả ẩ 1.000 103..1>
S'D S n :! m D ả ẩ 1.000 13..020
Ng i giao !$ng: T1 n Y# n H c; c! ng t D 2. ườ á ả ố ứ ừ ố
3. Ng$% 31232200; "oan! ng!i : n! : +$o 5!o t!$n! :! m (KT') các t!$n! :! m Da# t các :!*n L ng D n L# t: ệ ậ ẩ ẩ ừ ưở ả ấ
o '!*n L ng 0 ('F0) ưở
S< t( T,n thành (h ! ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
S'0 S n :! m 0 ả ẩ 1.250 ->.-31
S'8 S n :! m 8 ả ẩ 1.1.0 .1.-33
o '!*n L ng 8 ('F8) ưở
S< t( T,n thành (h ! ẩ S 3 ng ố ượ A n giá ơ
S' S n :! m ả ẩ 1.210 112...-
S'D S n :! m D ả ẩ 1.100 1-5.-31
Ng i giao !$ng: T1 n Y# n H c; c! ng t D 3. ườ á ả ố ứ ừ ố
Phi u >u t đi đi u chu/ n ế ấ ề 8
1. Ng$% 20212200; "oan! ng!i : L# t !$ng P2 t 5!o KPP g i 9án 5!o H i 4E D1 (n! : 5!o KDND1) D 4 ng 3.000; ệ ấ ừ ử ở ạ ậ ố ượ
@ n giá 12..00@. Ng i n! n !$ng: T1 n H i NE; c! ng t D ;. ơ ườ ậ á ạ ứ ừ ố
2. Ng$% 5222200; "oan! ng!i : L# t D n :! m 8 t 5!o KT' g i 9án 5!o H i 4E D1 (KDND1) D 4 ng 500; @ n giá ệ ấ ả ẩ ừ ử ở ạ ố ượ ơ
33.330,2-@. Ng i n! n !$ng: T1 n H i NE; c! ng t D 10. ườ ậ á ạ ứ ừ ố
3. Ng$% 1-222200; "oan! ng!i : L# t D n :! m 0 t 5!o KT' g i 9án 5!o H i 4E 5!ác! !$ng P1 (KDNP1) D 4 ng ệ ấ ả ẩ ừ ử ở ạ ố ượ
200; @ n giá -3.510,35@. Ng i n! n !$ng: NI VJn N! t; c! ng t D 12. ơ ườ ậ ấ ứ ừ ố
-. Ng$% 1.222200; "oan! ng!i : L# t g i !$ng P3 t 5!o KPP g i 9án 5!o H i 4E 5!ác! !$ng P3 (KDNP3) D 4 ng ệ ấ ử ừ ử ở ạ ố ượ
.00; @ n giá 32.000@. Ng i n! n !$ng: NI VJn 8a; c! ng t D 13. ơ ườ ậ ứ ừ ố
8$i t! c !$n! D ;: K toán TSH +$ c!i :!< giá t!$n! ự ố ế
7. K toán t$i D n c @ n! ế ả ố ị
12 ? c @<c! ụ
& T!Ko "Xi TSH + ng#%In giá, giá t1 5! # !ao, giá t1 c=n 4 i, ng# n + n, 9 :! n D " ng, m c @<c! D " ng, n c ề ị ấ ị ạ o ố ộ ậ ử ụ ụ ử ụ ướ
D n L# t, ng$% @ a +$o D " ng.... ả ấ ư ử ụ
& T!Ko "Xi các t!a% @ i + TSH n! : tJng gi m giá t1 , t!/i t<n! 5! # !ao, gi m t$i D n, @i # c!#% n t$i D n gi a các 9 ổ ề ư ả ị ấ ả ả ề ể ả ü ộ
:! n ậ
& T<n! 5! # !ao +$ 4In 9 ng :!*n 9 5! # !ao. ấ ả ổ ấ
& NIn các 9áo cáo 5i m 5I + TSH, các 9áo cáo tJng gi m TSH, các 9áo cáo 5! # !ao +$ :!*n 9 TSH ể ề ả ấ ổ
22 N i "#ng ộ
& K!ai 9áo "an! m c t @i n: D? ng# n + n !Gn! t!$n! TSH, D? 4E "o tJng gi m TSH, D? n!Bm TS, D? 9 :! n ụ ừ ể o ố ả ộ ậ
D " ng TSH, D? :!*n n!Bm TSH ử ụ
& K!ai 9áo t!/ng tin + TSH: các t!/ng tin c!<n! +$ t!/ng tin :! . ề ụ
& K!ai 9áo các t!a% @ i 4iIn ,#an @ n t$i D n.: @i # c! n! giá t1 t$i D n, 5!ai 9áo t!/i 5! # !ao t$i D n, 5!ai 9áo gi m t$i ổ ế ả ề ỉ ị ả ấ ả ả
D n, @i # c!#% n t$i D n gi a các 9 :! n ả ề ể ả ü ộ ậ
& T<n! 5! # !ao +$ @i # c! n! 5! # !ao ấ ề ỉ ấ
& '!*n 9 5! # !ao TSH ổ ấ
32 T1Gn! t t! c !i n ự ự ệ
& K!ai 9áo các "an! m c t$i 5!o n cB 4iIn ,#an (K toán “T$i D n c @ n!” &o Dan! m c t @i n &oD? c n 5!ai 9áo) ụ ả ế ả ố ị ụ ừ ể á
& : n! t t!/ng tin + TSH ậ ậ ề
& T! c !i n các 9)t toán 5!ác ự ệ
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
D0NP ? N~ Dd T•NC C7 ? TSH U A
7* i tYng gi ! TS ) ả S< tYng gi ! TS ả T,n tYng gi ! TS ả
1 ?S ?#a D m ắ
1 TD T1ao @ i ổ
2 N8 N! ng 9án ượ
2 TN T!an! 4E
D0NP ? 8 'P N S D NC U O A U U
S< 4 (h n ộ ậ T,n 4 (h n ộ ậ
YN 8 :! n ,# n 4E ộ ậ ả
SF 8 :! n D n L# t ộ ậ ả ấ
D0NP ? Nd 7 TSH U A
S< nh6! T,n nh6!
N01 N!$ c a, + t 5i n t1)c ử ậ ế
N02 ?á% mBc, t!i t 9 ế ị
N03 '! ng ti n + n t i, t1#% n " n ươ ệ ậ ả ề a
N0- T!i t 9 , " ng c ,# n 4E ế ị ụ ụ ả
N05 T$i D n c @ n! ! # !Gn! 5!ác ả ố ị ü
N0; T$i D n c @ n! +/ !Gn! ả ố ị
D0NP ? 'PwN NP|? TSH U
7* i nh6! ) S< nh6! T,n nh6!
1 'N01 T$i D n c @ n! ng#%In giá t1In 20 t1i # ả ố ị ệ
1 'N02 T$i D n c @ n! ng#%In giá €= 20 t1i # ả ố ị ệ
D0NP ? NCU N V N U Ó O
S< ngu n ồ T,n ngu n 1 n ồ ố
N1 Ng*n Dác! n!$ n c ướ
N2 V n t cB ố ự
N3 Ng# n + n 4iIn "oan! o ố
N- Ng# n + n 5!ác o ố
K!ai 9áo c!i ti t + TSH ( t : TSH) ế ề ở ệ
77. K toán c!i :!< +$ t<n! giá t!$n! D n :! m ế ả ẩ
12 ? c @<c! ụ
T ng ! : các c!i :!< c a "oan! ng!i : +$ t<n! giá t!n$! D n :! m D n L# t c a "oan! ng!i : @ c : n! t c!o các ổ ợ ủ ệ ả ẩ ả ấ ủ ệ ể ậ ậ
:!i # n! : 5!o t!$n! :! m +$ 4$m c D @ Lác @ n! giá 9án t!$n! :! m. ế ậ ẩ ơ ở ể ị ẩ
22 N i "#ng ộ
8ao g m: T<n! giá t!$n! D n :! m c/ng t1Gn! L*% 4 :, t<n! giá t!$n! D n :! m D n L# t 4iIn t c, t<n! giá t!$n! D n :! m D n o ả ẩ ắ ả ẩ ả ấ ụ ả ẩ ả
L# t t!Ko @ n !$ng. ấ ơ
T<n! giá t!$n! D n :! m D n L# t 4iIn t c. ả ẩ ả ấ ụ
& K!ai 9áo các t!/ng tin @ t<n! giá t!$n! D n :! m: D? 9 :! n ! c! toán, D? :!*n n!Bm các % # t t<n! c!i :!< giá ể ả ẩ ộ ậ ạ ế ố
t!$n! D n :! m, D? các % # t t<n! c!i :!< giá t!$n! D n :! m. ả ẩ ế ố ả ẩ
& N! : @ n! m c ng#%In + t 4i # . ậ ị ứ ậ ệ
& : n! t D 4 ng " "ang @ # 56: c : n! t D 4 ng D n :! m " "ang @ # 56, c : n! t ng#%In + t 4i # " "ang ậ ậ ố ượ ở á ậ ậ ố ượ ả ẩ ở á ậ ậ ậ ệ ở
@ # 56, c : n! t D n :! m " "ang @ # 56 t!Ko % # t c!i :!<. á ậ ậ ả ẩ ở á ế ố
& : n! t D 4 ng " "ang c# i 56: c : n! t D 4 ng D n :! m " "ang c# i 56, c : n! t ng#%In + t 4i # " "ang ậ ậ ố ượ ở ố ậ ậ ố ượ ả ẩ ở ố ậ ậ ậ ệ ở
c# i 56. ố
& T! c !i n các 9 c t<n! giá t!$n! D n :! m ự ệ ướ ả ẩ
S T<n! +$ á: giá L# t ng#%In + t 4i # +$ NH ấ ậ ệ
S K t c!#% n c!i :!< t1 c ti : ế ể ự ế
S T<n! D 4 ng D n :! m n! : 5!o t1ong 56 ố ượ ả ẩ ậ
S T : ! : +$ :!*n 9 c!i :!< NVN ậ ợ ổ
S T<n! ! D :!*n 9 c!i :!< c!#ng ệ ố ổ
S '!*n 9 c!i :!< c!#ng ổ
S T<n! giá t!$n! D n :! m ả ẩ
S Hi # c! n! giá t!$n! D n :! m ề ỉ ả ẩ
S : n! t giá c!o các :!i # n! : 5!o t!$n! :! m ậ ậ ế ậ ẩ
32 T1Gn! t t! c !$n! ự ự
& K!ai 9áo các t!/ng tin @ t<n! giá t!$n! D n :! m, n! : @ n! m c ng#%In + t 4i #, n! : D 4 ng " "ang @ # 56: K ể ả ẩ ậ ị ứ ậ ệ ậ ố ượ ở á ế
toán “!i :!< +$ t<n! giá t!$n! D n :! m”&o K!ai 9áo D:"" c!o D n :! m D n L# t 4iIn t c &o! n c! ng t t ng ng. ả ẩ ả ẩ ả ấ ụ o ứ ừ ươ ứ
& N! : D 4 ng " "ang c# i 56, t! c !i n các 9 c t<n! giá t!$n! D n :! m: K toán “!i :!< +$ t<n! giá t!$n! D n ậ ố ượ ở ố ự ệ ướ ả ẩ ế ả
:! m”&o : n! t D:"" c!o D n :! m D n L# t 4iIn t c &o ! n c! ng t t ng ng. ẩ ậ ậ ả ẩ ả ấ ụ o ứ ừ ươ ứ
-2 S 4i # @$o t o ố ệ ạ
D? :!*n n!Bm các % # t t<n! c!i :!< giá t!$n! D n :! m ế ố ả ẩ
?A n!Bm TIn n!Bm
01 !i :!< ng#%In + t 4i # ậ ệ
02 !i :!< n!*n +iIn D n L# t c!#ng ả ấ
03 !i :!< n!*n c/ng
D? các % # t t<n! c!i :!< giá t!$n! D n :! m ế ố ả ẩ
8 ng @ n! m c ng#%In + t 4i # ả ị ứ ậ ệ
8 ng D 4 ng D n :! m " "ang @ # 56 ả ố ượ ả ẩ ở á
8 ng ng#%In + t 4i # " "ang @ # 56 ả ậ ệ ở á
8 ng D n :! m " "ang @ # 56 t!Ko % # t c!i :!< ả ả ẩ ở á ế ố
8 ng D 4 ng D n :! m " "ang c# i 56 ả ố ượ ả ẩ ở ố
8 ng ng#%In + t 4i # " "ang c# i 56 ả ậ ệ ở ố
T! c !i n các 9)t toán Da# @*% ự ệ
S T<n! +$ á: giá L# t ng#%In + t 4i # +$ NH ấ ậ ệ
S K t c!#% n c!i :!< t1 c ti : ế ể ự ế
S T<n! D 4 ng D n :! m n! : 5!o t1ong 56 ố ượ ả ẩ ậ
S T : ! : +$ :!*n 9 c!i :!< NVN ậ ợ ổ
S T<n! ! D :!*n 9 c!i :!< c!#ng ệ ố ổ
S '!*n 9 c!i :!< c!#ng ổ
S T<n! giá t!$n! D n :! m ả ẩ
S Hi # c! n! giá t!$n! D n :! m ề ỉ ả ẩ
S : n! t giá c!o các :!i # n! : 5!o t!$n! :! m ậ ậ ế ậ ẩ
Bài th c hành s $ % ố : K toán t ng ! : ế ổ ợ
12 ? c @<c! ụ
& T! c !i n các 9)t toán c# i 56 n! . ự ệ ố ư
& NIn các D 5 toán t!Ko các !Gn! t! c: N! t 5E c!#ng, c! ng t g!i D , n! t 5E c! ng t ổ ế ứ ậ ứ ừ ổ ậ ứ ừ
D0NP SxP 8•T TdxN K T PUM N T H NC E Ë U O
Số
tt
TIn 9)t toán T5 nợ
T5
cB
No i 5c ạ
1 K t c!#% n c!i :!< NVN ế ể 15- ;21 o&oNo
2 K t c!#% n c!i :!< DL c!#ng ế ể 15- ;23 o&oNo
3 K t c!#% n giá + n !$ng 9án +$o KYKD ế ể ố >11 ;32 o&oNo
- K t c!#% n c!i :!< 9án !$ng +$o KYKD ế ể >11 ;-1 o&oNo
5 K t c!#% n c!i :!< ,# n 4E "oan! ng!i : +$o KYKD ế ể ả ệ >11 ;-2 o&oNo
; K t c!#% n 5!o n !$ng 9án 9 t1 4 i +$o "oan! t!# ế ể ả ị ả ạ
5111
1 531 o&oNo
3 K t c!#% n 5!o n gi m giá !$ng 9án +$o "oan! t!# ế ể ả ả
5112
1 532 o&oNo
. K t c!#% n t!# n! : t$i c!<n! +$o KYKD ế ể ậ 515 >11 No&oo
> K t c!#% n t!# n! : 9 t t! ế ể ậ ấ ng +$o KYKD ờ 311 >11 No&oo
10 K t c!#% n c!i :!< t$i c!<n! +$o KYKD ế ể >11 ;35 o&oNo
11 K t c!#% n c!i :!< 9 t t! ế ể ấ ng +$o KYKD ờ >11 .11 o&oNo
12 K t c!#% n "oan! t!# 9án !$ng t!# n +$o KYKD ế ể á 511 >11 No&oo
13 K t c!#% n 4Ai ế ể >11 -211 No&oo
D0NP SxP 8•T TdxN 'PwN 8 T H NC O U O
S

tt
TIn 9)t toán T5 nợ TIn t5 nợ
1 T$i 5!o n cB: ả ;231 & !i :!< n!*n +iIn :!*n L ng c!#ng ở
:!*n 9ổ
;231 ;231'F0 !i :!< n!*n +iIn :!*n L ng 'F0 ở
:!*n 9ổ ;231'F8 !i :!< n!*n +iIn :!*n L ng 'F8 ở
;231
2 T$i 5!o n cB: ả ;232 & !i :!< + t 4i # c!#ng ậ ệ
:!*n 9ổ
;232 ;232'F0 !i :!< + t 4i # c!#ng 'F0 ậ ệ
:!*n 9ổ
;232 ;232'F8 !i :!< + t 4i # c!#ng 'F8 ậ ệ
3 T$i 5!o n cB: ả ;233 & !i :!< c/ng c " ng c c!#ng ụ ụ ụ
'!*n 9ổ
;233 ;233'F0 !i :!< c/ng c " ng c c!#ng 'F0 ụ ụ ụ
'!*n 9ổ
;233 ;233'F8 !i :!< c/ng c " ng c c!#ng 'F8 ụ ụ ụ
- T$i 5!o n cB: ả ;23- & !i :!< 5! # !ao TSH c!#ng ấ
'!*n 9ổ
;23- ;23-'F0 !i :!< 5! # !ao TSH c!#ng 'F0 ấ
'!*n 9ổ
;23- ;23-'F8 !i :!< 5! # !ao TSH c!#ng 'F8 ấ
5 T$i 5!o n cB: ả ;233 h !i :!< " c! + m#a ngo$i c!#ng ị ụ
'!*n 9ổ
;233 ;233'F0 !i :!< " c! + m#a ngo$i 'F0 ị ụ
'!*n 9ổ
;233 ;233'F8 !i :!< " c! + m#a ngo$i 'F8 ị ụ
; T$i 5!o n cB: ả ;23. h !i :!< 9 ng ti n 5!ác c!#ng ằ ề
'!*n 9ổ
;23. ;23.'F0 !i :!< 9 ng ti n 5!ác c!#ng 'F0 ằ ề
'!*n 9ổ
;23. ;23.'F8 !i :!< 9 ng ti n 5!ác c!#ng 'F8 ằ ề
Bài th c hành s 5: % ố
*# 1: PA% c : n! t các "an! m c t @i n +$ D " @ # 56 Da#: ậ ậ ụ ừ ể ố ư á
Dan! m c !$ng !Ba (t t<n! 1a D ti n= SNbHC) ụ ự ố ề
TIn N!Bm TIn P$ng TIn 5!o SNt n o H n giá ơ
D= !á/ h*n đa thái 3an {a+K 110 K!o1 10 15000000
D1Kam 77 K!o1 15 1.000000
D= !á/ H*nDa 8N {a+K a4:!a K!o1 10 1;500000
S#:K1 D1Kam K!o1 15 13500000
D= !á/ S+S 0tti4a K!o2 20 25000000
0ngK4 Pi K!o2 10 1-500000
P ng " n: ướ a
- 81: K!ai 9áo "an! m c 5!o (K!o1, K!o2 @ # 4$ 5!o c/ng t%) ụ ề
- 82: K!ai 9áo "an! m c n!Bm !$ng !Ba (cB 3 n!Bm) ụ
- 83: K!ai 9áo "an! m c !$ng !Ba (cB ; m t !$ng), c!) E 5!ai 9ao t!# c n!Bm !$ng !Ba n$o ụ ặ ộ
- 8-: N! : t n 5!o @ # 56 c!o các m t !$ng t ng ng ậ o á ặ ươ ứ
Dan! m c 5!ác! !$ng +$ n!$ c#ng c : ụ ấ
TIn n!Bm TIn 5!ác! H a c! ị ỉ S " c/ng n ố ư ợ
'! i t!# ả '! i t1 ả ả
/ng t% n!$
n c ướ
T! n! ị
ng ườ
P$ N i ộ 3. 000
000
POng Ng*n P i '!=ng ả 50 000 000
To$n T! ng ắ Y# ng ả
Nin!
-5 000 000
/ng t% T n!*n ư '!) Y#E P$ N i ộ 25 000
000
T! n! ị
V ng ượ
Y# ng ả
Nin!
35 000
000
'!át T$i P$ N i ộ 1. 000 000
K!ác! 4e P o P o ả ả P$ N i ộ 15 000
000
Po t P a ạ o '!) T!o 1;500 000
VAng 4ai
P ng " n: ướ a
- 81: K!ai 9áo n!Bm 5!ác! !$ng
- 82: K!ai 9áo "an! m c 5!ác! !$ng ụ
- 83: V$o D " c/ng n @ # 56 c!o t ng 5!ác! !$ng (c!) E n! : @)ng D " :! i t!# !a% :! i t1 ) ố ư ợ á ừ ậ ố ư ả ả ả
S " @ # 56 t$i 5!o n (121) ố ư á ả
Số
TK
TIn TK D N ư ợ
1111 Ti n m t ề ặ 15000 000 000
1121 Ti n VND g i 08 ề ử ở 1 500 000 000
11221 Ti n USD g i NP ề ử ở
08
.000 USD (123200000VND)
P ng " n: ướ a
& Ki m t1a t$i 5!o n t1ong "an! m c t$i 5!o n. !) E + i t$i 5!o n 11221 :! i 5!ai 9áo @)ng mA ngo i t t!G m i c : n! t ể ả ụ ả ớ ả ả ạ ệ ớ ậ ậ
@ c D " ngo i t @ # 56. ượ ố ư ạ ệ á
*# 2: PA% c : n! t các ng!i : + 5in! t :!át Din! Da# ậ ậ ệ ụ ế
Chú 3: Ghi chú =0o = c)c ( c $h c hi n c nh $ hóa đ n Dua> ()n h0ng đ 70D c s 70D (0i ki D $ra sau n0&" ở ướ ự ệ ậ ậ ơ ề ơ ở ể
1. Ng$% 012022200; 9án c! # c!o t% T! n! ng 2 LK má% (1 D1Kam 77 +$ 1 0tti4a). S PH >001, t!# CTCT 10R (! n ị ị ườ ố ế ạ
t!an! toán 10 ng$% @ n giá LKm t1ong 9 ng "an! m c) ơ ả ụ
2. Ng$% 0522022200; 8án !$ng t!# ti n nga% c!o 5!ác! 4 1 LK má% D#:K1"1Kam. S PH >002, 5!/ng cB t!# . ề e ố ế
3. Ng$% 152022200; 9án c! # c!o c/ng t% T! n! V ng (2 LK {a+K a4:!a, 3 LK atti4a, - LK ‚a+K 110). S PH >003, t!# 10R ị ị ượ ố ế
(! n t!an! toán 30 ng$%) ạ
4. Ng$% 1020222005 n! : 5! # . LK má% D1Kam 77 T!/ng ,#a c/ng t% To$n T! ng giá m#a 1100 USD (t giá ậ ẩ ắ ỷ
1USD=15>00VND), t!an! toán Da#, S 'N: >00-, t!# n! : 5! # 5R, t!# CTCT !$ng n! : 5! # 10R. S ố ế ậ ẩ ế ậ ẩ ố HA 9&&%1,
ng$% 0>2022200;, D SI1i 0W20. ố
5. Ng$% 112022200; m#a c! # c a c/ng t% '!át T$i (3 LK angK4 Pi _HC 1- 000 000VND; 5 LK atti4a _HC 2- 000 000VND) ị ủ
+$o 5!o D 2. S PH: >005 T!# CTCT 10R; !i :!< + n c!#% n 9 c " :! i t1 9 ng ti n m t c!o t% + n t i T!$n! ố ố ế ậ ể ố õ ả ả ằ ề ặ ậ ả
P ng 1000 000; t!# CTCT 5R. S ư ế ố HA 9&&-1, ng$% 102022200;, D SI1i 0W20. ố
Bu i th : ch c n 3à! đ n đ@/ th;ie ổ ứ O ầ ế
=======================================
6. Ng$% 1520222005 "Ong ti n g i USD t i ng*n !$ng 08 @ t!an! toán ! t ti n n! : 5! # LK má% (D PH n! : 5! # ề ử ạ ể ế ề ậ ẩ ố ậ ẩ
9&&%1) c!o c/ng t% To$n T! ng. S PH >00;. ắ ố
3. Ng$% 152022200; "Ong ti n m t 100 t1i # @ t!an! toán c!o c/ng t% '!át t$i ti n m#a c! # LK má% !/m 11222200; (D PH ề ặ ệ ể ề ị ố
>0051). S PH >003 ố
.. Ng$% 112022200; c/ng t% T! n! ng t1 9 ng ti n g i ng*n !$ng 20000000 c!o !Ba @ n 9án !$ng (D PH >001 ng$% ị ườ ả ằ ề ử ơ ố
0120222005). S PH >00. ố
>. Ng$% 1520222005 /ng t% 1)t ti n g i ng*n !$ng + n! : ,# ti n m t D ti n 4$ 50 000 000VND.!) E ng!i : + n$% ề ử ề ậ ỹ ề ặ ố ề ệ ụ
:!át Din! gi % 9áo n +$ :!i # t!# ti n m t. PA% c : n! t c !ai t!/ng ,#a t$i 5!o n ti n @ang c!#% n. ấ ợ ế ề ặ ậ ậ ả ả ề ể
10. PA% in các 9áo cáo Da#:
a. S c!i ti t c/ng n c a 4 n 4 t các c/ng t%: T! n! ng; T! n! V ng; '!át T$i ổ ế ợ ủ á ượ ị ườ ị ượ
9. 8 ng t ng ! : n! : , L# t t n c a 2 5!o 1 +$ 2 ả ổ ợ ậ ấ o ủ
c. S n! t 5E t!#, c!i ti n t1ong t!áng 2 ổ ậ ề
". 8áo cáo D " ti n m t, ti n g i ng*n !$ng t<n! @ n c# i t!áng 2 ố ư ề ặ ề ử ế ố
Bài th c hành s J: % ố
1. S; t th;ng ả tin
t% 08 cB c! c nJng 5in! "oan! !$ng !Ba + ứ ới các @ c @i m Da#: ặ ể
& 01 c a !$ng 9án !$ng !Ba m#a t các ng# n 5!ác n!a#; ử ừ o
& t% cB 5!o: !$ng !Ba
& !ế @ộ 5ế toán +$ 9áo cáo @ược á: " ng ụ t!Ko ,#% t ế @ n! ị 152200;2YH&8T +ề +i c ệ 9an !$n!
c! @ ế ộ 5 toán; ế
& 8áo cáo t!# : T!# TNDN, t! ế ế # CTCT t!Ko t!/ng t ;0220032TT&8T @ ế ư ược D a @ i; ử ổ
& PGn! t! c ứ D 5 toán: N! t 5E c!#ng; ổ ế ậ
& t% 08 4$ @ i t ố ượng n : t!# CTCT t!Ko : ộ ế !ương :!á: 5! # t1 . ấ ừ
& H ng ti n ! c! toán 4$ H ng Vi t nam +$ c/ng t% cB giao o ề ạ o ệ " c! 4iIn ,#an @ n ngo i ị ế ạ t 4$ USD; ệ
& !# 56 D n L# t 5in! "oan!: T!áng; ả ấ
& K toán !$ng t n 5!o t!Ko :! ế o ương :!á: 5I 5!ai t!ường L#%In;
& '!ương :!á: @án! giá !$ng t n 5!o: t!Ko :! o ương :!á: giá t1#ng 9Gn! !$ng t!áng;
:. Khai 4á* các danh ! c ụ
:.1 Danh ! c ụ 2hách hàngO nhà cung c ( ấ
S< T,n 2hách hàngO nhà cung
c ( ấ
A a ch & O SST Nh6!
1
Nh6!
:
N?001 t% H i ạ Dương Ng#% n /ng T é 1 , PN ứ 0100101>00&
1
?8 PN
N?002 t% TNPP ?ai Po$ng Po$ng ?ai, PN 0100320;-3&
1
?8 PN
N?003 t% ' ? c Nan ộ Ng c K!án!, PN o 0120012015
2
?8 PN
N?00- /ng t% T!ái 8Gn! Dương NI T1 ng T n, PN o ấ 2010010212
2
?8 PN
N8001 Ng*n P$ng 08 Po$ng Di #, PN ệ 0200300101
5
?8 PN
N8002 /ng t% 0 P$n Y# c ố
N8003 /ng t% 0n 8Gn! Po$ng Poa T!ám, 0032100521 ?N P?
S< T,n 2hách hàngO nhà cung
c ( ấ
A a ch & O SST Nh6!
1
Nh6!
:
T'P? 2
N800- /ng t% ?in! '!)c NI '! ng Pi #, T'P? ụ ể 00100225-0
0
?N P?
N8005 /ng t% má% t<n! T1 n 0n! á T!ái P$, P$ N i ộ 1000010012
-
?8 PN
N800; /ng t% T1ang Nin! T1 n á Y#ang K! i, ả H$
N ng a
0012-01000
1
?T HN
N8003 t% Hi n 4 c P$ N i ệ ự ộ T!an! F#*n, P$ N i ộ ?T HN
N800. /ng t% Nước D c! P$ ạ N i ộ T*% P P$ o N i ộ ?8 PN
N800> c T!# P$ ụ ế N i ộ HI Na T!$n!, P$ N i ộ ?8 PN
NVPN N!*n +iIn NI Po$ng
NVTNV N!*n +iIn Ng#% n é VJn
T1ường
:.: Danh ! c ụ hàng h6a 1 t ậ tư
STT S<
1 t t ậ ư
T,n 1 t t ậ ư TK
1 t t ậ ư
TK
giá 1 n ố
TK
d*anh
thu
TK
h44t3
Giá t n ồ
2h*
7* i )
1 t t ậ ư
1 P1 P$ng P1 15;1 ;321 5111 5311 T8 ;1
2 P2 P$ng P2 15;1 ;321 5111 5311 T8 ;1
3 P3 P$ng P3 15;1 ;321 5111 5311 T8 ;1
- P- P$ng P- 15;1 ;321 5111 5311 T8 ;1
:.# Danh ! c ụ 2h* hàng
S< 2h* T,n 2h* Tai 2h* n đ i 3M ả )
KPP K!o !$ng !oá
KDND1 K!o @ i 4E D1 ạ 153
:.% Khai 4á* TS'A đ u ầ 2T
S< TS: TBE7&1
TIn TS D$n má% VT 01
Nước SF Vi t Nam ệ
NJm SF 2003
N!Bm TS N0-
NE "o tJng TS ?S
Ng$% tJng TS 15210203
Ng$% @ a TS +$o D " ng ư ử ụ
01211203
Ng$% t<n! 5! # !ao (ng$% ấ D " ng caDt) ử ụ
01211203
S t!áng KP ố g c ố ;0
8 :! n ộ ậ D " ng ử ụ YN
TK TSH 211-
TK 5! # !ao ấ 21-1-
TK c!i :!< ;-2-
'!*n n!Bm TS 'N02
8 n t c6 ố %
Ng#%In giá 12.000.000
CT @A KP
CT c=n 4 i ạ 12.000.000
CT KP 1 t!áng 200.000
#. S d ố ư đ u 2T ầ
#.1 Số d các ư tài 2h* n ả
Tài
2h* n ả
Ng* i ) tệ D n 8 ư ợ NA D n ư ợ
ng* i ) tệ
D c6 8 ư NA D c6 ng ư * i )
tệ
Ghi ch?
1111 30.000.000 &
112108 330.000.000 &
1122USD USD 35.000.000 5.000
131111 30.000.000
N! : 9In c/ng ậ
nợ
15;1 -3.500.000 &
211- 12.000.000 &
21-11 & -00.000
331111 55.000.000
N! : 9In c/ng ậ
nợ
3351 & 2.000.000
-111 & -3>.100.000
-211 & 2..000.000
-$%.-&&.&&& -$%.-&&.&&&
#.: Số d c;ng ư nợ
#.:.1 S d c;ng n (h i thu 2hách hàng L1#1. ố ư ợ ả
A i ố t ng ượ D n ư ợ D c6 ư
N?001 1..000.000
N?00- 12.000.000
T ng c ng ổ ộ #&.&&&.&&&
#.:.: S d c;ng n (h i t) nhà cung ố ư ợ ả ả c ( L##1. ấ
Ng i 4án ư9 D n ư ợ D c ư
N800- 25.000.000
N800; 30.000.000
T ng c ng ổ ộ 55.000.000
#.# Số t n ồ 2h* đ u ầ 2T
Kh* 8 t t ậ ư S t n ố ồ A n giá ơ Thành ti n ề
KPP P1 5 3.100.000 15.500.000
KPP P2 2 2.500.000 5.000.000
KPP P3 3 5.000.000 15.000.000
KPP P- 5 2.-00.000 12.000.000
%. Phát sinh t)*ng 2T
%.1 Nh ( ậ !ua
1. Ng$% 02201, n! : ậ m#a !$ng c a ủ ct% ?in! '!)c t!Ko :!i # ế n! : ậ Dố 'N?01, c! a ư t1ả ti n ề người
9án, V0T: 10R
P$ng P1: D 4 ố ượng: 50 cái, @ơn giá c! a ư t!# : ế 3.000.000 @ ng o 2 cái, c!i :!< + n ậ c!#% n: ể
1.000.000 @
PH CTCT D 20.311, 5E ! ố i # S8201, ng$% 02201 ệ
V0T c a ti n ủ ề + n c!#% n: 5R t!Ko ậ ể D 20.312, 5E ! ố i # S8202 ệ
2. Ng$% 10201, :!i # ế n! : ậ m#a !$ng Dố 'N?02 c a ủ t% T1ang Nin!, c! a ư t1ả ti n ề c!o người 9án,
V0T: 10R
P$ng P2: D 4 ố ượng 20 cái, @ơn giá c! a t!# 2.500.000 @ ng 2 cái ư ế o
P$ng P3: D 4 ố ượng 10 cái, @ơn giá 5.000.000 @ ngc2 cái o
PH CTCT D 10.-51, 5E ! ố i # TN201, ng$% 10201 ệ
3. Ng$% 15201, N! : ậ m#a !$ng c a ủ ct% 0n 8Gn! t!Ko :!i # ế n! : ậ m#a Dố 'N?03, c! a ư t1ả ti n ề
người 9án, t!# V0T: 10R ế
P$ng P3: D 4 ố ượng 10 cái, @ơn giá c! a t!# 4$ 5.000.000 @ ng 2 cái ư ế o
PH CTCT D 10>001, 5E ! ố i # 08201, ng$% 15201 ệ
%.: Nh ( ậ 2h u ẩ
Ng$% 0;201, n! : 5! # !$ng ậ ẩ c a t% 0 t!Ko :!i # n! : 'N?0-, c! a t!an! toán ti n ủ ế ậ ư ề
P$ng P-: D 4 ố ượng 10 cái, @ơn giá c! a t!# 4$ 150 USD 2 cái ư ế
T!# n! : 5! #: 5R, t!# V0T !$ng n ế ậ ẩ ế ! : 5! #: 10R ậ ẩ
PH CTCT D 15;123, 5E ! ố i # NK200, ng$% 0;201 ệ
%.# Nh ( ậ chi (hC
Ng$% 11201, !Ba @ơn + n ậ c!#% n ể c a ủ ct% T1ang Nin! Dố !$ng c a ủ !Ba @ơn Dố 10.-51, ng$% 10201 Dố
ti n ..000.000 @ ng, t! ề o # V0T 5R, ế D PH CTCT 10.-52, 5E ! ố i # TN201, ng$% 10201 ệ
%.% Phi u ế >u t ấ t)ả 3 i ) N''
Ng$% 03201, L# t ấ t1ả 4 i ạ ct% ?in! '!)c Dố !$ng 5!/ng @)ng %I# c # á c a ủ :!i # ế n! : ậ m#a 'N?01,
ng$% 02201, D 4 ố ượng: 10 cái
%.- HA !ua hàng d ch & 1ụ
Ng$% 12201 n! : ậ m#a "$n má% +i t<n! c a ủ t% má% t<n! T1 n á 0n! t!Ko :!i # ế n! : ậ m#a Dố
'N?0-, c! a t1 ti n, V0T: 10R ư ả ề
Ng#%In giá: 15.000.000 @ ng, o D 56 ố 5! # !ao: ;0, ng$% ấ 9 t ắ @ # á D " ng 4$ 15201 ử ụ
PH CTCT D 105213, 5E ! ố i # T0201, ng$% 12201 ệ
%.$ Phi u ế thanh t*án t ! ) ứng
Ng$% 2.201, t!an! toán ti n ề t m ạ ng ứ @i c/ng tác c a ủ an! NI Po$ng, Dố ti n ề 3.150.000 @ c! a ư 9ao
g m t!# , t!# 5R, o ế ế PHCTCT D 15-235, 5E ! ố i # 0T20., ng$% 25201 ệ
%.5 HA 4án hàng 2i,! (hi u ế >u t ấ 2h*
1. Ng$% 05201, !Ba @ơn 9án !$ng Dố 8P105101, 5E !i # ệ KNN&12N c!o /ng t% TNPP ?ai
Po$ng, t!# V0T: 10R, ế c! a t!# ti n ư ề
P$ng P1: D 4 ố ượng 20 cái, @ơn giá 3.500.000 @ ng2cái o
2. Ng$% 0.201, L# t ấ 9án !$ng c!o t% H i ạ Dương c! a ư t!# ti n ề t!Ko PH Dố 8P105102, 5E !i # ệ
KNN&12N, t!# : 10R ế
P$ng P-: D 4 ố ượng ; cái, @ n giá 2.;00.000 @ ng2cái ơ o
3. Ng$% 15201, 9án !$ng c!o ct% T!ái 8Gn! Dương, c! a ư t!# ti n ề t!Ko PH Dố 8P105103, 5E !i # ệ
KNN&12N, V0T: 10R
P$ng P1: D 4 ố ượng 5 cái, giá 9án 4$ 3.500.000 @ ng cái o
P$ng P2: D 4 ố ượng 10 cái, giá 9án 4$ 3.000.000 @ ng cái o
P$ng P3: D 4 ố ượng ; cái, giá 9án 4$ 5.500.000 @ ng cái o
-. Ng$% 22201, 9án !$ng c!o /ng t% ' ? c ộ Nan, c! a ư t!# ti n ề t!Ko PH Dố 8P10510-, 5E !i # ệ
KNN&12N, V0T: 10R
P$ng P3: D 4 ố ượng . cái, @ n giá 9án 4$ 5.500.000 @ ng2cái ơ o
P$ng P-: D 4 ố ượng 2 cái, @ n giá 9án 4$ 2.;00.000 @ ng2cái ơ o
%.J Phi u ế nh ( ậ hàng 4án 4& t)ả 3 i )
Ng$% 1;201, t% T!ái 8Gn! Dương @A t1ả 4 i ạ Dố !$ng 5!/ng @)ng %I# c # á c a ủ PH 8P105103
ng$% 15201, ct% @A c! : n! n +$ @ ng E n! : 5!o ấ ậ o ậ
P$ng P2: D 4 ố ượng 2 cái
%.9 HA d ch & 1ụ
Ng$% 1.201, 9iIn 9 n ả giao n! n ậ TSH Dố 101, ct% n!ượng 9án "$n má% +i t<n! c!o n!*n +iIn
Ng#% n VJn T1 é ường
Ng#%In giá: 12.000.000 @ ng, o giá t1ị @A 5! # ấ !ao: ;00.000 @ ng, o 5Tm t!Ko PH CTCT Dố
15235, 5E !i # DV212, ng$% 1.201 n ệ ! Da#: ư
Ciá 9án c! a t!# : >.000.000 @ ng, t! ư ế o # V0T: 10R ế
0n! T1ường c! a t1 ti n. ư ả ề
%.1& Gi / ấ 4á* c6
Ng$% 25201, gi % ấ 9áo cB c a ủ Ng*n !$ng 08 n! n ậ @ược gi % ấ 801 "o /ng t% ' ? c ộ Nan
c!#% n ti n t!an! toán ti n !$ng t!Ko PH D 8P10510- ể ề ề ố D ti n 4$ 5-.120.000 @ ng ố ề o
%.11 Gi / ấ 4á* nợ
1. Ng$% 0-201, gi % ấ 9áo nợ Dố 8N01 c a ủ ng*n !$ng 08, t!an! toán ti n ề !$ng c!o ct% ?in!
'!)c Da# 5!i @A t1 @i ừ D ti n !$ng n! : t1 4 i, ố ề ậ ả ạ D ti n 4$ 133.050.000 @ ng ố ề o
2. Ng$% 0.201, gi % ấ 9áo nợ c a ủ Ng*n !$ng 08 Dố 8N02, c!i ti n ề t1ả c!o ct% 0 Dố ti n ề !$ng
n! : m#a ng$% 0;201 ậ D ti n 4$ 1.500 USD ố ề
3. Ng$% 11201 gi % ấ 9áo nợ c a ủ Ng*n !$ng 08 Dố 8N03 c!i t1ả ti n ề + n ậ c!#% n ể c!o ct% T1ang
Nin! D ti n 4$ ..-00.000 @ ng ố ề o
%.1: Phi u ế thu
1. Ng$% 03201 :!i # ế t!# Dố 'T01 /ng t% ?ai Po$ng t!an! toán m t ộ :! n á ti n ề !$ng c a ủ ng$%
05201 D ti n 4$ 50.000.000 ố ề
2. Ng$% 10201 :!i # ế t!# Dố 'T02 /ng t% H i ạ Dương t!an! toán ti n ề !$ng m#a ng$% 0.201 Dố
ti n 4$ 13.1;0.000 @ ng ề o
3. Ng$% 20201 :!i # ế t!# Dố 'T03 /ng t% T!ái 8Gn! Dương t!an! toán to$n 9ộ ti n ề !$ng Da# 5!i
@A t1 @i ừ D ti n t ố ề ương ng ứ +ới D !$ng t ố 1 4 i 4$ .1.>50.000 @ ng ả ạ o
-. Ng$% 25201, :!i # ế t!# Dố 'T0- n!*n +iIn NI F#*n T1ường t!an! toán ti n ề m#a "$n má% +i t<n!, D ti n 4$ >.>00.000 @ ố ề
%.1# Phi u ế chi
1. Ng$% 02201, :!i # ế c!i Dố '01 c!i t m ạ ng ứ c!o an! NI Po$ng @i c/ng tác, Dố ti n ề 3.000.000
@ ng o
2. Ng$% 1-201, c!i ti n ề t1ả c!o /ng t% má% t<n! T1 n á 0n! Dố ti n ề 4$ 1;.500.000 @ ng o t!Ko :!i # c!i ế D '02 ố
3. Ng$% 15201, :!i # ế c!i Dố '03, c!i ti n ề t1ả c!o ct% T1ang Nin! m t ộ :! n á ti n ề !$ng n! : ậ m#a ng$% 10201, D ti n .0.000.000 ố ề
@ ng o
-. Ng$% 1;201, :!i # ế c!i Dố '0- t!an! toán ti n ề @i n ệ t!o i ạ t1ong t!áng c!o các 9ộ :! n ậ n!ư
Da#:
& 8án !$ng: ;00.000
& Y# n 4E: 1.200.000 ả
PH CTCT D 3>5;-, 5E ! ố i # 00201, ng$% 1;201, V0T: 5R ệ
5. Ng$% 2>201, :!i # ế c!i Dố '05 t!an! toán ti n ề nước c!o /ng t% Nước S c! ạ P$ N i ộ Dố ti n: ề
2.000.000, t!# V0T: 5R, ế D P ố H: 3>.2-, 5E !i # 0T201, ng$% 2>201 ệ
;. Ng$% 2>201, :!i # c!i ế D '0; t!an! toán ti n ố ề +ượt ng c!o an! NI Po$ng ứ
3. Ng$% 31201, :!i # ế c!i Dố '03 n : ộ ti n ề t!#ế n! : ậ 5! # ẩ +$ t!#ế CTCT !$ng n! : ậ 5! # ẩ c a ủ
PH D 15;123 ng$% 0;201 ố
%.1% Phi u ế >u t ấ đi u ề chu/ n 8 2h*
Ng$% 13201, L# t !$ng P1 ấ g i @ i 4E ử ạ H1, D 4 ố ượng 4$ 10 cái
BÀI TẬP KHÁ': BÀI T P Ậ 8 GIÁ THÀNH. G
1. THaNG TIN 'HBNG:
/ng t% L*% "ựng Nam Y#ang ti n ế !$n! L*% "ựng N!$ K!o (Ciả Dử các @i # ề 5iện @ể L*% "ựng Long c/ng t1Gn! n$% @A cB @ % á @ủ).
Vi c ệ L*% "ựng @ược c!i t!$n! 02 giai @oạn:
ƒ Ciai @oạn 01: F*% t!/
ƒ Ciai @oạn 02: Po$n t!$n!.
(Hơn + t<n! giá L ị # t 5!o ấ t!Ko :! ng ươ :!á: 8Gn! ,#*n c#ối 56)
:. SỐ D ƯBAN A B: Ầ
Số " 9an ư @ #: ( á @ n ơ + : ị @ong)
ƒ C c! c ạ ! : ỉ 10.000 +iIn Ciá t1 : ị 2.000.000 (@)
ƒ C c! C1 ạ anit: 500 +iIn Ciá t1 : ị 25.000.000 (@)
ƒ NgBi: 10.000 +iIn Ciá t1 : ị 3.000.000 (@)
ƒ Fi mJng: 3 t n ấ Ciá t1 : ị 30.000.000 (@)
ƒ át: 20 m3 Ciá t1 : ị -00.000 (@)
ƒ Soi: 15 m3 Ciá t1 : ị 300.000 (@)
ƒ Sơn: 20 !ộ: Ciá t1 : ị 1000.000 (@)
#. 'H NG T H P PHÁT SINH:
3.1. Ng$% 0120122003 L# t ấ + t 4i # ậ ệ @ ti n ể ế !$n! L*% "ựng ("Ong c!o giai @oạn 01).
ƒ C c! c ạ ! : ỉ 3.000 +iIn
ƒ Fi mJng: 2 t n ấ
ƒ át: > m3
ƒ Soi: 3 m3
3.2. Ng$% 1020122003 :!*n 9ổ D D n ả L# t ấ +$o 'SF t!áng 01 Dố ti n: ề 3.000.000 ( ;0R c!o giai @o n ạ 01,
-0R c!o giai @o n ạ 02).
3.3. Ng$% 1;20122003 t<n! 5!ấ# !ao t!áng 01 của các TSH (:!*n 9 100R c!o giai ổ @o n ạ 01). ?á% ng!i n ề Doi:
ƒ Ng#%In giá: 200.000.000 (@)
ƒ Pao m=n 4^% 5 : ế ;0.000.000 (@)
ƒ Ng$% m#a +$ D ử "ụng: 012012200;
ƒ T!ời gian D ử "ụng: -0 (t!áng)
?á% ủi:
ƒ Ng#%In giá: ;00.000.000 (@)
ƒ Pao m=n 4^% 5 : ế 120.000.000 (@)
ƒ Ng$% m#a +$ D ử "ụng: 012012200;
ƒ T!ời gian D ử "ụng: ;0 (t!áng)
3.3. Ng$% 2220122003 L# t ấ + t 4i # ("Ong c!o giai ậ ệ @o n ạ 02).
ƒ NgBi: 10.000 +iIn
ƒ Sơn: 20 !ộ:
ƒ
ƒ
át:
C c! C1 ạ anit:
> m3
500 +iIn
ƒ Fi mJng: 1 t n ấ
3.-. Ng$% 2.20122003 t<n! ti n 4 ề ương.
ƒ NV L*% "ựng N!$ K!o D ti n: -0 ố ề .000.000 (@)
ƒ NV ,#ản 4E L*% "ựng n!$ 5!o: 15.000.000 (@) ( 30R c!o
giai @oạn 01, 30R c!o giai @oạn 02).
3.5. Ng$% 3120122003 !o$n t!$n! +i c L*% ệ "ựng.
%. +_B 'ẦB:
1. Tậ: !ợ: +$ :!*n 9 c!i :!< :!át ổ Din! c!o từng giai @oạn L*% "ựng.
2. 7n các D giá t!$n!: ổ
a. S c!i ti t c!i :!< D n L ổ ế ả # t ấ t1In TK 15-.
9. S t ổ ổng !ợ: c!i :!< D n ả L# t t1In TK 15-. ấ
Bài t ( 2 t*án !á/ ậ ế
?' t c'ng t0 TNHH / n Hà ả ơ
&c/ng t% TNPP S n P$ 4$ m t "oan! ng!i : t! ng m i, ! c! toán t!Ko :! ng :!á: 5I 5!ai t! ng L#%In +$ t<n! t!# CTCT t!Ko ơ ộ ệ ươ ạ ạ ươ ườ ế
:! ng :!á: 5! # t1 . ươ ấ ừ
&/ng t% cB 3 5!o: K!o !$ng !Ba, 5!o c/ng c , 5!o @ i 4E; P$ng t n 5!o t1ong c/ng t% 9ao g m: !$ng !Ba; :! ng :!á: tin! giá: n! : t1 c ụ ạ o o ươ ậ ướ
L# t t1 c, c/ng c : :! ng :!á: t<n! giá: t1#ng 9Gn! t!áng ấ ướ ụ ươ
&/ng t% D " ng @ ng ti n ! c! toán 4$ Vi t nam @ ng. Ngo$i 1a, c/ng t% c=n D " ng @ ng ti n USD @ ! c! toán các ng!i : + :!át Din! ử ụ o ề ạ ệ o ử ụ o ề ể ạ ệ ụ
4iIn ,#an @ n ngo i t . '! ng :!á: t<n! giá t1 g!i D @ i iDcacD :!át Din! 4iIn ,#an @ ngo i t : t1#ng 9Gn! t!áng. ế ạ ệ ươ ị ổ ố ế ạ ệ
/ng t% TNPP S n P$ cB t$i 4i # n! Da#: ơ ệ ư
7.D " @ # 56 các tGa 5!o n: (@ n + t<n!: VND) ố ư á ả ơ ị
TK 1111: 30.000.000−
TK 1121 08: 120.000.000−
TK 1122 USD: ;-.000.000, ngo i t : -000 USD ạ ệ −
TK 131111: 200.000.000−
K!1: c/ng t% T? F: 25.000.000+
Hc: -3, t1$ng t!i, T' P?
K!2: c/ng t% T? M: 135.000.000+
Hc: 1-, t1$ng ti n, T' HN ề
TK 1531: 30.000.000−
1: SN 2.000 cái, HC: 15.000@2cái+
TK 1-1: 10.000.000−
NV Ng#% n c/ng !#%n!, :!=ng + t t é ậ ư
TK 15;1: -00.000.000−
P$ng P1: SN: 5.000, HC: 10.000 @2c!i c ế +
P$ng P2: SN: 10.000 c!i c, HC: 15.000 @2c!i c ế ế +
P$ng P3: SN: 20.000 c!i c, HC: 12.000 @2c!i c ế ế +
TK 211-: 1..000.000−
TIn: má% +i t<n!+
Ng# n !Gn! t!$n!: ng# n + n t cB, "o m#a D m o o ố ự ắ +
8 :! n D " ng: 8án !$ng ộ ậ ử ụ +
Ng$% D " ng: 012012200; ử ụ +
T! i gian 5! # !ao c t<n! ờ ấ ướ + 5 nJm
Ng$% 9 t @ # t<n! 5! # !ao: 012012200; ắ á ấ +
N c D n L# t: N! t 9 n, nJm 2005 ướ ả ấ ậ ả +
TK 331111: 150.000.000−
N81: c/ng t% T? ?: .0.000.000+
Hc: -5 0, 4E t! ng 5i t, PaNoi, ?ST: 01253.;3-1 ườ ệ
N82: c/ng t% T? N: 30.000.000+
Hc: ;0, t1 n n!*n t/ng, PaNoi, ?ST: 01023-.-1- á
TK 3111 08: 200.000.000−
TK -11: 513.000.000−
TK -21: .5.000.000−
77.T1ong t!áng 012200. cB cac ng!i : + 5in! t :!át Din! n! Da#: ệ ụ ế ư
Ng$% 02201, m#a 1 4/ !ang P1 c a N81, SN: 1.000 c!i c, @ n giá : ủ ế ơ −11.000, t!# CTCT 10R (PH CTCT D 23, D DK1i CF200, ng$% 02201), ế ố ố
c!i :!< + n c!#% n 9 c " 2.000.000, t!# CTCT 5R (PH CTCT D 2-, D DK1i CF200, ng$% 02201), !$ng @A n! : 5!o @ , ti n !$ng +$ c!i ậ ể ố õ ế ố ố ậ ủ ề
:!< c! a t!an! toán. Ng i giao !$ng: T1 n VJn Pai. ư ườ á
Ng$% 05201, m#a m t 4/ !$ng P2 c a ng i 9án 2, SN: 2.000, HC: 12.000 ộ ủ ườ −@2c!iIc, t!# CTCT: 10R (PH CTCT D 3-, D DK1i 0W200, ng$% ế ố ố
05201). /ng t% t!# c/ng t% W + n c!#% n (Hc: 23, '! m Ng c T! c!, PN, ?ST: 01035;3.-). !i :!< c! a t!# ;00.000, t!# CTCT: 5R ế ậ ể ạ o ạ ư ế ế
(PH CTCT D 35, D DK1i PF200, ng$% 05201). Ti n !$ng +$ c!i :!< c! a t!an! toán. Ng i giao !$ng: T1 n VJn Tám. ố ố ề ư ườ á
Ng$% 03201, m#a m t 4/ !$ng P3 c a ng i 9án 3 (Hc: ;- Ng#% n P # ộ ủ ườ é ü −P#*n, PN, ?ST: 010--2121), SN: 3.000 c!i c, HC: 13.000 @2c!iIc, ế
t!# TCTC 10R (PH CTCT D 35, D DK1i 0F201, ng$% 03201). Ti n !$ng +$ c!i :!< @A t!an! toan 9 ng ti n m t. Ng i giao !$ng: Ng#% n ế ố ố ế ằ ề ặ ườ é
/ng P#%n!.
Ng$% 0>201, n! : 5! # t1 c! m !$ng P2 c a ng i 9án 2, SN: 5.000 ậ ẩ ả ậ ủ ườ −c!i c, HC: 0.; USD2 c!i c („ Y# ng Nin!), t giá ngo i t D 1-, D ế ế ả ỉ ạ ệ ố ố
DK1i 00200, ng$% 0>201). P$ng + n! : 5!o @ . Ng i giao !$ng: Ng#% n VJn T . ề ậ ủ ườ é ư
Ng$% 1.201, c!i :!< @i n t!o i :! i t1 c!o t% @i n t!o i PN (Hc: 21, ệ ạ ả ả ệ ạ −Hin! TiIn Po$ng, PN. ?SM: 01053;-5-) 9 :! n 9án !$ng: ở ộ ậ
1.500.000 @: 9 :! n ,# n 4E "oan! ng!i :: 2.000.000 @, t!# CTCT: 10R (PH CTCT DB 15, D DK1i 0W201, ng$% 1.2012200;). ộ ậ ả ệ ế ố
Ng$% 1>201, L# t 5!o !$ng P2 g i 9án t i 5!o @ i 4E: 5.000 c!i c (:!i # L# t 5!o D 02) ấ ử ạ ạ ế ế ấ ố −
Ng$% 22201, L# t 9án m t 4/ !$ng P2 c!o c/ng t% T? M: SN: 1.000 c!i c, ấ ộ ế −HC: 1..000 @2c!i c, t!# CTCT 10R (PH CTCT D -3, D DK1i ế ế ố ố
8K200, ng$% 22201). Ng i m#a 5< n! n n . ng i m#a !$ng: Ng#% n F#*n 8 c. ườ ậ ợ ườ é ắ
Ng$% 2-201, L# t 9án !$ng P1 c!o c/ng t% T? F, SN: 3.000 c!i c, @ n ấ ế ơ −giá: 13.000 @2c!i c, t!# CTCT 10R (PH CTCT D 5;, D DK1i ế ế ố ố
8K201, ng$% 2-201). Ng i m#a 5< n! n n . Ng i m#a !$ng: NI VJn Nam. ườ ậ ợ ườ
Ng$% 25201, 9án !$ng P3 g i 9án t i @ i 4E D2 (Hc, Ng#% n D#, PN, ?ST: ử ạ ạ é −010>.33). SN: 10.000 @, @ n giá: 20.000 @2c!i c, t!# CTCT ơ ế ế
10R (PH CTCT D 53, D DK1i 8W201, ng$% 25201). Ng i n! n @ai 4E: NI '! ng Nan. ố ố ườ ậ ươ
Ng$% 2;201, n! : 5!o D !$ng P1 9án 9 c/ng t% T? F t1 4 i, PH D 32, ậ ố ị ả ạ ố −D DK1i cF201 h N , ng$% 2;201, SN: 500, giá + n: 12.000 @2c!i c. ố ợ ố ế
Ng i giao !$ng: NI VJn Nam. ườ
Ng$% 10201, L# t c/ng c " ng c 1 D " ng 9 :! n 9án !$ng: 500 ấ ụ ụ ụ ử ụ ở ộ ậ −cái, 9 :! n ,# n 4E: 300 cái. Ng i n! n !$ng: 8Oi VJn ? i ộ ậ ả ườ ậ ườ
(:!i # L# t 5!o D 01) ế ấ ố
Ng$% 20201, 9án !$ng P2 g i 9án t i @ i 4E D1 (Hc, Po$ng Poa T!ám, PN, ử ạ ạ −?ST: 01035-1-21), SN: 5.000, HC: 15.000 @2c!i c, t!# CTCT ế ế
10R (PH CTCT D -1, D DK1i 8W200. ng$% 2021)Ng i n! n @ i 4E: T1 n H i N~ ố ố ườ ậ ạ á ạ
Ng$% 2021, L# t !$ng P3 g i @ i 4E D2:SN: 15.000 c!i c( :!i # L# t 5!o D 03) ấ ử ạ ế ế ấ ố −
Ng$% 2021, t!an! toán ti n m#a !$ng 111 ng$% 221 c!o N81 9 ng ề ằ −TCNP(Ci % 9áo n D 1; c a ng*n !$ng 08, DD: 11 NI T!ái T , ng$% ấ ợ ố ủ ổ
2021)
Ng$% 2221, t!an! toán ti n @i n t!oai c!o c/ng t% @i n t!o i 9 ng ti n m t(' 12, ng$% 2221) ề ệ ệ ạ ằ ề ặ −
Ng$% 2321, t!# ti n 9án !$ng c!o c/ng t% F ng$% 2-21(T!Ko PH D 5;) ề ố −9 ng TCNP (Ci % 9áo cB D 12 c a ng*n !$ng 08), D ti n ằ ấ ố ủ ố ề
30.000.000 @
Ng$% 2.201, t!# ti n 9án !$ng c!o c/ng t% ng$% 22201 (t!oK PH D -3) 9 ng ti n m t (:!i # t!# D 15) ề ố ằ ề ặ ế ố −
Ng$% 15201, t!an! toán ti n m#a !$ng P2 9 ng ti n m t t!Ko PH D 3- D ti n 20.000.000 @ (:!i # c!i D 10) ề ằ ề ặ ố ố ề ế ố −
T<n! +$ :!*n 9 5! # !ao TSH. ổ ấ −
Ng$% 31201, t<n! 4 ng c!o n!*n +iIn 9 :! n 9án !$ng: 1..000.000; ươ ở ộ ậ −9 :! n ,# n 4E: 25.000.000. t1<c! 8PFP, 8PTM, K'H t!Ko t 4 ộ ậ ả ỉ ệ
,#i @ n!. ị
777.MI# c #: á
: n! : D " @ # 56 +$ D :!át Din! t1on 56 c a c/ng TNPP S n P$ +$o :! n mTm 5 toán c0ST. ậ ậ ố ư á ố ủ ơ á ế −
T! c !i n các 9)% toán :!*n 9 , 5 t c!#% n c# i t!áng 012200> c a c/ng t%. ự ệ ổ ế ể ố ủ −
Fác @ n! 5 t ,# 5in! "oan! (4 & 4Ai) c a c/ng t% t1ong t!áng 012200>. ị ế ả ó ủ −
8i t 1 ng: ế ằ
&c/ng t% TNPP S n P$ 4$ c/ng t! ng m i, Hc 23, T! % K!#I, PN: c/ng t% TNPP S n P$ t<n! t!# CTCT t!Ko :! ng :!á: 5! # t1 . ơ ươ ạ ụ ơ ế ươ ấ ừ
&P$ng !Ba t<n! t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c L# t t1 c, c/ng c t<n! t!Ko :! ng :!á: t1#ng 9Gn! t!áng. ươ ậ ướ ấ ướ ụ ươ
Y#% t1Gn! 4$m 5 toán má% ế
1.F*% " ng ! t! ng "an! m c t @i n ự ệ ố ụ ừ ể
2. : n! t D " @ # 56 ậ ậ ố ư á
3. : n! t D :!át Din! tong 56 ậ ậ ố
-.T! c !i n các 9)t toán :!*n 9 , 5 t c!#% n c# i 56 ự ệ ổ ế ể ố
5.FKm 9áo cáo
7.L*% " ng ! t! ng "an! m c t @i n ự ệ ố ụ ừ ể
Dan! m c t$i 5!o n: :!*n ! 5 toán t ng ! : ụ ả ệ ế ổ ợ −
Dan! m c + !$ng t n 5!o: :!*n ! 5 toán !$ng t n 5!o ụ ề o ệ ế o −
Dan! m c 5!o !$ng ụ +
Dan! m c :!*n n!Bm + t t , !$ng !Ba. ụ ậ ư +
Dan! m c !$ng !Ba, + t t ụ ậ ư+
Dan! m c + 5!ác! !$ng: :!*n ! 5 toán 9án !$ng +$ c/ng n :! i t!# !o c :!*n ! 5 toán m#a !$ng +$ c/ng n :! i t1 . ụ ề ệ ế ợợ ả ặ ệ ế ợ ả ả −
Dan! m c :!*n n!Bm 5!ác! !$ng ụ +
Dan! m c 5!ác! !$ng ụ +
Dan! m c + t$i D n c @ n!: :!*n ! 5 toán t$i D n c @ n! ụ ề ả ố ị ệ ế ả ố ị −
Dan! m c 4E "o tJng gi m t$i D n c @ n! ụ ả ả ố ị +
Dan! m c 9 :! n D " ng t$i D n c @ n! ụ ộ ậ ử ụ ả ố ị +
Dan! m c 4o i t$i D n c @ n! ụ ạ ả ố ị +
Dan! m c :!*n n!Bm t$i D n c @ n! ụ ả ố ị +
Dan! m c ng# n + n ụ o ố +
Dan! m c TSH (c! c nJng c : n! t D 4i #2 c : n! t t!/ng tin + t$i D n) ụ ứ ậ ậ ố ệ ậ ậ ề ả +
77. : n! t D " @ # 56. ậ ậ ố ư á
: n! t D " @ # 56 c a các t$i 5!o n ậ ậ ố ư á ủ ả −
H i + i t$i 5!o n t!/ng t! ng: :!*n ! 5 toán t ng ! :2 c : n! t D 4i #2 +$o D @ # 56 c a các t$i 5!o n. ố ớ ả ườ ệ ế ổ ợ ậ ậ ố ệ ố á ủ ả +
H i + i t$i 5!o n c/ng n (131, 13;., 13.., 1-1, 331, 33;., 33..): ố ớ ả ợ + :!*n ! 5 toán m#a !$ng !o c :!*n ! 5 toán 9án !$ng2 c : n! t D ệ ế ặ ệ ế ậ ậ ố
4i #2 +$o D " c/ng n @ # 56. ệ ố ư ợ á
: n!*t t n 5!o @ # 56: :!*n ! 5 toán !$ng t n 5!o. ậ o á ệ ế o −
H i + i !$ng !Ba, + t t t<n! giá t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c L# t ố ớ ậ ư ươ ậ ướ ấ + t1 c: c : n! t :! n: V$o c!i ti t t n 5!o n! : t1 c L# t t1 c. ướ ậ ậ ở á ế o ậ ướ ấ ướ
H i + i !$ng !Ba, + t t t<n! t!Ko :! ng :!á: 5!ác (t1#ng 9Gn! t!áng, ố ớ ậ ư ươ + t1#ng 9Gn! "i @ ng, @<c! "an!): c : n! t :! n V$o t n 5!o @ # ộ ậ ậ ở á o á
56.
777. : n! t D :!át Din! t1ong 56 ậ ậ ố
H i + i ng!i : + 5 toán m#a !$ng +$ c/ng n :! i t1 : :!*n ! 5 ố ớ ệ ụ ế ợ ả ả ệ ế−toán m#a !$ng +$ c/ng n :! i t1 .2 c : n! t D 4i # ợ ả ả ậ ậ ố ệ
?#a !$ng c! a t!an! toán, m#a !$ng cB :!át Din! c!i :!< t!# m#a n m ư ằ + t1In cOng m t !Ba @ n !o c cOng 1 ng i c#ng c :: c : n! t ộ ơ ặ ườ ấ ậ ậ ở
:!i # n! : m#a !$ng. ế ậ
?#a !$ng :!át Din! c!i :!< 5!/ng n m t1In cOng !Ba @ n !o c t!#I ngo$i c!i :!< + n c!#% n: : n! t :!i # c!i :!< m#a !$ng. ằ ơ ặ ậ ể ậ ậ ở ế +
?#a !$ng 9Jng con @ ng n! : 5! #: : n! t :!i # n! : 5! #. ườ ậ ẩ ậ ậ ở ế ậ ẩ +
!i :!< " c! + m#a ngo$i :! i t1 : : n! t !Ba @ n m#a !$ng (" c! + ). ị ụ ả ả ậ ậ ở ơ ị ụ +
H i + i ng!i : + 5 toán 9án !$ng +$ c/ng n :! i t!#: '!*n ! 5 toán 9án !$ng +$ c/ng n :! i t!#2 : n! t D 4i #. ố ớ ệ ụ ế ợ ả ệ ế ợ ả ậ ậ ố ệ −
8án !$ng c! a t!an! toán (9ao g m c 9án !$ng g i t i @ i 4E): : n! t PBa @ n 9án !$ng 5iIm :!i # L# t 5!o. ư o ả ử ạ ạ ậ ậ ở ơ ế ấ +
8án !$ng 9 t1 4 i: : n!*t :!i # n! : !$ng 9án 9 t1 4 i. ị ả ạ ậ ở ế ậ ị ả ạ +
H i + i ng!i : + 5 toán !$ng t n 5!o: :!*n ! 5 toán !$ng t n 5!o. ố ớ ệ ụ ế o ệ ế o −
F# t 5!o !$ng !Ba, + t t D " ng 9 :! n t1ong "oan! ng!i :: c : n! t :!i # L# t 5!o. ấ ậ ư ử ụ ở ộ ậ ệ ậ ậ ở ế ấ +
F# t !$ng !Ba @i g i 9án @ai 4E: : n!*t :!i # L# t @i # c!#% n 5!o ấ ử ậ ở ế ấ ề ể +
T<n! giá !$ng t n 5!o: o +
H i + i !$ng t n 5!o t<n! t!Ko :! ng :!á: t1#ng 9Gn! t!áng ố ớ o ươ ♣
H i + i !$ng t n 5!o t<n! t!Ko :! ng :!á: t1#ng 9Gn! "i @ ng t!Ko ng$%:` ố ớ o ươ ộ ♣
H i + i !$ng t n 5!o t<n! t!Ko :! ng :!á: n! : t1 c L# t t1 c. ố ớ o ươ ậ ướ ấ ướ ♣
H i + i ng!i : + t!an! toán 9 ng ti n m t, ti n g i ng*n !$ng, +a% ố ớ ệ ụ ằ ề ặ ề ử −ti n g i ng*n !$ng t!Ko mA 5! c: '!*n ! 5 toán + n 9 ng tiIn2 ề ử ế ướ ệ ế ố ằ
: n! t D 4i #2 '!i # t!#, :!i # c!i, gi % 9áo cB, gi % 9áo n . ậ ậ ố ệ ế ế ấ ấ ợ
H i + i ng!i : + t<n! 4 ng +$ các 5!o n t1<c! 8PFP, 8PMT, K'H t!Ko ố ớ ệ ụ ươ ả −t 4 ,#% @ n!: :!*n ! 5 toán t ng ! :2 : n! t D 4i #2 ỉ ệ ị ệ ế ổ ợ ậ ậ ố ệ
'!i # 5 toán. ế ế
7V.T! c !i n các 9)t toán :!*n 9 , 5 t c!#% n c# i 56 ự ệ ổ ế ể ố
H i + i +i c t<n! +$ :!*n 9 5! # !ao t$i D n c @ n! ố ớ ệ ổ ấ ả ố ị −
T<n! 5! # !$o TSH: '!*n ! t$i D n c @ n!2 : n! t D 4i #2 T<n! 5! # !ao TSH ấ ệ ả ố ị ậ ậ ố ệ ấ +
K! # !ao TSH: '!*n ! TSH2 : n! t D 4i #2 9)t toán :!*n 9 5! # !oa TSH. ấ ệ ậ ậ ố ệ ổ ấ +
ác 9)t toán 5 t c!#% n t @ ng: :!*n ! 5 toán t ng ! :2 : n! t D 4i #. ế ể ự ộ ệ ế ổ ợ ậ ậ ố ệ −
K!ai 9áo các 9)t toán 5 t c!#% n t @ ng ế ể ự ộ +
T! c !i n các 9)t toán 5 t c!#% n t @ ng ự ệ ế ể ự ộ +
V.FKm 9áo cáo: '!*n ! 5 toán t ng ! :2 8áo cáo t$i c!<n!. ệ ế ổ ợ

07

15-1

Phiếu thu (TM): Về việc khách hàng thiếu nợ DN 24.600 nay chịu thanh toán bằng 1.600 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố USD = 15.800 VNĐ) Phiếu thu (TM): về tiền lãi nợ cho vay 400

08 14

15-1 15-1

Phiếu chi (TM): Thanh toán cho công ty Y ở tỉnh B chuyển tiền qua bưu điện 2.000

Yêu cầu : 1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên. 2. Ghi vào sổ kế toán (với giả thiết DN hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế nhập trước, xuất trước): - Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ : Lập CTGS, ghi vào sổ cái và sổ chi tiết TK 111 ( 1111, 1112). - Đối với hình thức sổ kế toán NK chung ghi vào NK chuyên dùng và sổ chi tiết của tiền mặt Việt Nam và ngoại tệ (1111, 1112). - Đối với hình thức NKCT ghi vào Bảng kê số 1 và NKCT số 1 của TK 111. Tài liệu bổ sung : Phiếu chi nộp mặt vào NH số 04 ngày -8-1/N đã có giấy báo của ngân hàng ngày 10/1/N. Ghi chú: - Doanh nghiệp lập CTGS theo định kỳ 5 ngày 1 lần. - Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ

Bài số 3 : Tại doanh nghiệp HC có các nghiệp vụ thu- chi tiền gửi ngân hàng qua ngân hàng công thương thành phố trong tháng 1/N như sau:                                                                      
(ĐV: 1000đ) Chứng từ ngân hàng Giấy báo GB Nợ GB Có GB Nợ Số 21 45 24 Ngày 2- 1 2- 1 3-1 Nội dung Rút TGNH về quỹ tiền mặt Thu séc chuyển khoản của người mua hàng trả nợ Trả séc chuyển khoản số tiền mua CCDC nhập kho (trong đó: Giá mua chưa có thuế GTGT: 4.500; Thuế GTGT được khấu trừ: 450) Trả UNC số 14 nộp thuế GTGT.... Nộp tiền mặt vào ngân hàng (Phiếu chi số 10) Trả nợ cho người bán. Séc chuyển khoản số 071 Trả lãi về nợ vay ngân hàng cho sản xuất kinh doanh. Trả UNC số 15 tiền điện cho chi nhánh điện số 1. Trả lệ phí ngân hàng về dịch vụ mua chứng khoán ngắn hạn. Nhận séc chuyển khoản của công ty X... về tiền ký quỹ dài hạn thuê một căn nhà của doanh nghiệp Nhận séc bảo chi góp vốn của các bên tham gia liên doanh. Số tiền 20.000 48.000

4.950 9.200 24.000 155.000 500 1.980 40 15.000 30.000

GB Nợ GB Có GB Nợ GB Nợ GB Nợ GB Nợ GB Có GB Có

26 50 29 32 35 37 55 60

4-1 5-1 6-1 8-1 9-1 10-1 11-1 15-1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->