DÂN SŞ VÀ SŲ DÂN SŞ VÀ SŲ

GIA TÃNG DÂN SŞ GIA TÃNG DÂN SŞ
Phân hai: Phân hai:
ÐIA LÍ KINH TÉ ÐIA LÍ KINH TÉ - - XÃ HOI XÃ HOI
Bài 22 Bài 22::
ÐIA LÍ DÂN CU ÐIA LÍ DÂN CU
Chĭong Chĭong ''::
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
Nôi dung chính:
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói:
1. Dân sô thê giói.
2. Tình hình phát triên dân sô trên thê giói.
II. Gia tång dân sô:
1. Gia tãng tu nhiên.
2. Gia tãng co hoc.
=> Gia tãng dân sô.
1. Dân sô thê giói:
Dân sô thê giói là: 6.477 triêu nguòi 2005).
"uy mô dân sô giüa các nuóc rât khác nhau.
O 11 nuóc cO dân sô trên 100 triêu nguòi .hiťm
61% dân sű thť giŵi).
O 17 nuóc cO dân sô tù 0,01 dên 0,1 triêu nguòi
.hiťm 0,018% dân sű thť giŵi).
I. Dân sô và tình hình phát triên dân
sô thê giói:
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
.Tình hình phát triên dân sô trên thê giói:
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói:
Dƅa vào báng trên, em hãy nhřn xét tinh hinh tàng dân sű trên
thť giŵi và xu hĭŵng phát triên dân sű thť giŵi trong tĭong lai.
Thòi gian dân sô tãng thêm 1 ti nguòi và thòi
gian dân sô tãng gâp dôi ngày càng rút ngãn.
Nhřn xét: "uy mô dân sô thê giói ngày
càng lón và tôc dô tãng dân sô ngày càng
nhanh.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói:
.Tình hình phát triên dân sô trên thê giói:
II. Gia tång dân sô:
1. Gia tång tu nhiên:
a. Ti suât sinh thô.
b. Ti suât tú thô.
Ti suât gia tãng dân sô tu nhiên.
Ành huóng cúa tình hình tãng dân sô dôi vói
su phát triên kinh tê - xã hôi.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói:
a. Ti suât sinh thô:
Khái niêm:
TSST là tuong quan giüa sô tré em duoc sinh ra
trong nãm so vói sô dân trung bình ó cùng thòi diêm.
lon vi : %4
Các yťu tű ánh hĭŹng dťn tũ suât sinh thô:
Tu nhiên - sinh hoc.
Phong tuc tâp quán và tâm lí xã hôi.
Trình dô phát triên kinh tê - xã hôi.
ác chính sách phát triên dân sô cúa tùng nuóc.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói:
II. Gia tång dân sô:
1. Gia tång tu nhiên:
a. Ti suât sinh thô:
Dƅa vào biêu dô trên, em hãy nhřn xét tinh hinh tũ
suât sinh thô cúa thť giŵi và Ź các nĭŵc dang phát triên,
các nĭŵc phát triên thŷi ki 1950 - 2005.
0
5
10
15
0
5
30
35
40
45
50
1950-
1955
1975-
1980
1985-
1990
1995-
000
004-
005
T4àn thê giói
Các nuóc phát
triên
Các nuóc
dang phát
triên
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
-. Ti suât tú thô:
 Khái niêm:
TSTT là tuong quan giüa sô nguòi chêt trong nãm so
vói sô dân trung bình cùng thòi diêm.
lon vi: %4
 Các yťu tű ánh hĭŹng dťn tũ suât tƁ thô:
inh tê - xã hôi (chiên tranh, dOi kém, bênh tât,.)
ác thiên tai (dông dât, núi lúa, han hán, bão lut,.)
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói:
II. Gia tång dân sô:
1. Gia tång tu nhiên:
a. Ti suât sinh thô:
-.Ti suât tú thô:
Dƅa vào biêu dô trên, em hãy nhřn xét tũ suât tƁ
thô cúa toàn thť giŵi và Ź các nĭŵc dang phát triên, các
nĭŵc phát triên thŷi ki 1950 - 2005.
0
5
10
15
0
5
30
35
40
1950-
1955
1975-
1980
1985-
1990
1995-
000
004-
005
T4àn thê giói
Các nuóc phát
triên
Các nuóc dang
phát triên
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
c. Ti suât gia tång dân sô tu nhiên:
Khái niêm: TSGTDSTN là su .hênh lê.h
giüa ti suât sinh thô và ti suât tú thô (don vi:
%).
Y nghîa: TSGTDSTN ánh huóng dên biên dông
dân sô cúa môt quôc gia, khu vuc và toàn thê giói.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
-. Ti suât tú thô:
II. Gia tång dân sô:
1. Gia tång tu nhiên:
a. Ti suât sinh thô:
c. Ti suât gia tång dân sô tu nhiên:
'í du: - TSST: 21%4
- TSTT: 9%4
TSGTDSTN 1%4 - 9%4 1%4 1,%
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
c. Ti suât gia tång dân sô tu nhiên:
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
d. Ành huóng cúa tình hình tång dân sô
dôi vói su phát triên kinh tê - xã hôi:
Dƅa vào so dô trên, em hãy nêu hřu quá cúa sƅ
gia tàng dân sű quá nhanh và sƅ phát triên dân sű
không hop lí cúa các nĭŵc dang phát triên.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
. Gia tång co hoc:
GT là su .hênh lê.h giüa sô nguòi xuât cu
và nhâp cu duoc goi là gia tãng co hoc.
Gia tãng co hoc cO nghïa quan trong dôi vói
tùng khu vuc, tùng quôc gia.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
Hãy so sánh giƃa gia tàng dân sű tƅ nhiên và gia
tàng dân sű co hŭc.
1. Gia tång tu nhiên:
II. Gia tång dân sô:
3. Gia tång dân sô:
Gia tãng dân sô thê hiên bãng tông sű
giüa ti suât gia tãng tu nhiên và ti suât gia
tãng co hoc (don vū: %).
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
. Gia tång co hoc:
1. Gia tång tu nhiên:
II. Gia tång dân sô:
I. Dân sô và tình hình phát triên dân
sô thê giói:
Cúng cô:
Thê nào là ti suât sinh thô là?
Thê nào là ti suât tú thô?
Phân biêt giüa ti suât sinh thô và ti suât tú
thô.
Nêu TSST là: 24%4
TSTT là: 11%4
=> TSGTDSTN là: 1,3%
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
êp thú tu tù nhiêu tói ít 11 nuóc cO dân sô
trên 100 triêu nguòi; thú hang sô dân cúa
'iêt Nam trong khu vuc lNA và thê giói.
'ê làm bài tâp 1 SG và xem truóc bài tiêp
theo.
Bài 22: DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
Dån dò:
DÂN SÓ VÀ SU GIA TÄNG DÂN SÓ
Phân hai:
ÐIA LÍ KINH TÉ - XÃ HOI
Bài 22:
ÐIA LÍ DÂN CU
Chĭong ':
I. Dân sô và tình hình phát triên dân sô thê giói.
1. Dân sô thê giói.
. Tình hình phát triên dân sô thê giói.
II. Gia tång dân sô.
1. Gia tång tu nhiên.
a. Tũ suât sinh thô.
b. Tũ suât tƁ thô.
c. Tũ suât gia tàng dân sű tƅ nhiên.
. Gia tång co hoc
3. Gia tång dân sô.
-Hťt-

 l %  % 3'  l . $ ' $ %f $ .!3.

 $' $%f $ /:3.9g393H3 .9g3/38  .J3 38..9g3.9K3K35E9973/389 389 %K3K35E9973/3897H39 .9g3/38 . ..

  ":2/38.E. $' $%f $ 3 8 . .. 2 /38 9  O3..3. 9K3 K3 5E9 973 /3 8 9  389 389 97:3. 2 /38 9  .....O/3897H3 97:3. .O/389 3 97:3.79E.3.: O3.

 .9K3K35E9973/389 %K3K35E9973/3897H39 .4 -!3 97H3 02 3 3 F9 9K3 K3 9g3 /3 8 97H3 9  . $' $%f $ 38. . : 3 5E9 97#3 /3 8 9  9743 9 3 .

 9.. $' $%f $ 38.9 .3 3 .3 .3/389g35 3.9K3K35E9973/389 %K3K35E9973/3897H39 %.37933  3 F9 ": 2 /3 8 9 3 .3 3. 9g3 /3 8 3 .3/389g39H293.

 85E997339 . - %8:9839 %8:999  %8:9.9K3K39g3/38 .3.9g393H3 .. 9K3 K3 5E9 973 /3 8 9  .9g3/3893H3 3. $' $%f $ 3 8 .9g3/38 .

%8:9839 E3#2 %$$% 9.5E9973/38. !43 9..3 . $' $%f $ 3 8 . 8 /3 97:3 -K3 . 9K3 K3 5E9 973 /3 8 9  .9g393H3 ..3 9 2 l. 92 J  %7K3 5E997339 E. ..4  E.9g3/38 . 8 97 02 .J38E.3..3 6:. 9743 3g2 84 . 95 6:E3 .933.. 83 7. :9 !3 3 39 8:!9839 %3H3 83.

. 3 . . .3. 5E9 97#3 9 K  .35E9 973 . %8:9839            %439 E. 9  . $' $%f $ .4 -#: $ 97H3 02 3 3 F9 9K3 K3 9 8:!9 83 9 . . 3 .E..E.%.3.5E9 973 E.3 5E9 97#3 ..

9 9743 3g2 84 . %8:9839 - %8:999 E 3#2 %$%% 9.3 . 9H3 9. .397. 3 E3 -4 9 . 3 9 3 ..3 6:.9g3/38 . 8 /3 97:3 -K3 .9g393H3 . 4 Â Â E. : 9 !3 3 3 9 8:!9 9 9 39 .3 .3 9 2 l. 8 3. $' $%f $ 3 8 . 9K3 K3 5E9 973 /3 8 9  .3 OF2 -399 E.

 .3. $' $%f $ - %8:999           %439 E. .E.3 5E9973 ..%.3 5E9 97#3 .E.5E9 973 E. .. 3 . 3 . 943 9  . .4 -#: $ 97H3 02 3 3 F9 9 8:!9 9 9 . 5E9 97#3 9 K  .3.

3 . 9 8:9 9 9 . 29 6:. %8:9. .H3 #. $' $%f $ . %8:9839 - %8:999 . 943 9 . : . .9g3/3893H3  E 3#2 %$%$% 8 .9g393H3 .. %$%$% 3 ..3 3 -3 3 /3 8 . . 9 8:9 83 9 . 3.9g3/38 .

 $' $%f $ .9g3/3893H3 'J / %$$% 4 %$%% 4 %$%$% 4 4 4  . %8:9.

%8:9. $' $%f $ .9g3/3893H3 .

%. 9g3 /3 8 6:E 3. . . 9K3 K3 9g3 /3 8 .3 .4 8 $ 97H3 02 3H: : 6:! . 3 . 8 5E9 973 3 9  ..E. 8 5E9 97#3 /3 8 3 %5 J . . 8 .3 5E9 97#3 . $' $%f $ / 3 .%.3 .

. 35 . $' $%f $ . .9g3/38 9 3H3...  .3 973 .9g393H3 .. . . 9g3/38 .9g3/38 .9g3. . 93 6:.H3 #. 6:. .O 3. :9 . 93 : .. 9g3 . 8 . 848E3 .. % . . .... 8 3. .. . 9g3 .

 9K3 K3 5E9 973 /3 8 9  . 9 8:9 .  . . 9 8:9 .9g393H3 .9g3. 9g3 9 3H3 .9g3/38 . $' $%f $ 3 8 .. 9g3 /3 8 9 3 -3 9$3 8 . 9g3 . 3 .9g3/38 .. ..

   %3498:9839 %3498:999 !3-9. $' $%f $ 3.98:9839.98:99 9 :%$$%4 %$%%4 %$%$% .

.. $' $%f $ 3/  59993:9J93.938/3. '9..O/38 97H3 97:3...0297.-95 904 .l.29743:.9 '2-95$.

9g3 /3 8 . % 8:!9 83 9 - % 8:!9 9 9 . .  $' $%f $ 3 8 .l %  3' !3. . 9g3 .. 9g3 9 3H3 . 9g3 /3 8 9  . % 8:!9 . l . 9K3 K3 5E9 973 /3 8 9  3 8 9 %K3 K3 5E9 973 /3 8 9  . 9g3 /3 8 9 3H3 .