Lo¹i ®Êt

Ph-¬ng ph¸p lÊy mÉu kiÓm tra Dao vßng

Th«ng sè cÇn kiÓm tra

Hùc møc khèi l-îng ®¾p cÇn ph¶i lÊy mét mÉu kiÓm tra 100-200m3 20-50 ngµn m3 200-400m3 1-2 ngµn m 3 20-50 ngµn m3

§Êt sÐt, ®Êt thÞt vµ ®Êt pha c¸t

- Khèi l-îng thÓ tÝch vµ ®é Èm - C¸c th«ng sè cÇn thiÕt kh¸c (cho c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II)

C¸t sái C¸t th« C¸t mÞn

Hè ®µo hoÆc dao vßng

- Khèi l-îng thÓ tÝch vµ ®é Èm - Thµnh phÇn h¹t - C¸c th«ng sè cÇn thiÕt kh¸c (cho c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.