Câu 1: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 µ H và tụ điện có điện dung

5µ F.
Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn
cực đại là
A. 5π .10-6s.
B. 2,5π .10-6s.
C.10π .10-6s.
D. 10-6s.
Câu 2: Một mạch dao động LC được dùng để làm mạch chọn sóng. Để bước sóng mà mạch thu được tăng lên hai lần thì
phải:
A. tăng L lên 2 lần
B. tăng C lên 2 lần
C. tăng L lên 4 lần
D. giảm C 4 lần
Câu 3: Một mạch dao động LC khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại là 36 (mA). Tính cường độ dòng
điện khi năng lượng điện trường bằng 75% năng lượng điện từ của mạch?
A. 18 mA
B. 9 mA
C. 12 mA
D. 3 mA
Câu 4: Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10 -4H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là u =

π
)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
2
π
A. i = 4cos(2.106t )A.
B. i = 0,4 cos (2.106t)A.
2
π
C. i = 4cos(2.106t - π )A.
D. i = 0,4cos(2.106t - ) A.
2

80cos(2.106t -

Câu 5: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và một cuộc dây thuần cảm có độ tự cảm L, hiệu điện thế cực đại
hai đầu tụ là U0. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A.

I = U0

C
.
2L

B.

I = U0

LC
.
2

C.

2C
.
L

I = U0

D.

I = U0

1
.
2LC

Câu 6: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10 4 rad/s, cho L = 1 mH. HiÖu
®iÖn thÕ cùc ®ai hai ®Çu tụ điện là 2V. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,1 A th× hiÖu ®iÖn thÕ
hai ®Çu tụ điện là
A. 1 V.
B. 1, 414 V .
C. 1,732 V.
D. 1,975 V .
Câu 7: Điện tích của tụ điện trong mạch LC biến thiên theo pt q = Qocos(


T
t + π ). Tại thời điểm t =
, ta có:
T
4

A. Năng lượng điện trường cực đại.
B.Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0.
C. Điện tích của tụ cực đại.
D.Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.
Câu 8:Cường độ dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức i = 9cos ω t(mA). Vào thời điểm năng lượng điện trường
bằng 8 lần năng lượng từ trường thì cường độ dòng điện i bằng
A. 3mA.
B. 1,5 2 mA.
C. 2 2 mA.
D.1mA
Câu 9:Khi nói về quá trình sóng điện từ, điều nào sau đây là không đúng?
A. Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng.
B. Véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
C. Trong quá trình truyền sóng, điện trường và từ trường luôn dao động vuông pha nhau.
D. Trong chân không, bước sóng của sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần số sóng.
Câu 10:Mét m¹ch dao ®éng LC cã ®iÖn dung C=6/ π µ F . §iÖn ¸p cùc ®¹i trªn tô lµ U0=4,5 V vµ
dßng ®iÖn cùc ®¹i lµ I0=3 mA. Chu kú dao déng cña m¹ch ®iÖn lµ:
A. 9ms.
B. 18ms.
C. 1,8 ms.
D.0,9 ms.
Câu 11:Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L biến thiên từ 0,3µH đến 12µH
và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 20pF đến 800pF. Máy này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng lớn nhất là:
A. 184,6m.
B. 284,6m.
C. 540m.
D.640m
Câu 12:Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
B. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn cùng phương.
C. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.
D. Trong chân không,m sóng điện từ lan truyền với tốc độ bằng với tốc độ ánh sáng
Câu 13:Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không, gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C. Trong
mạch có dao động điện từ tự do với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung
tần số dao động điện từ tự dao của mạch này bằng
A. 0,5f.
B. 0,25f.

C. 2f.

D. f.

C
thì
3

Biến đổi điều hoà theo thời gian. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng A.9mA Câu 16: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện.10 t + Câu19:Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100/π 2 (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm 1 (µ H).10-4 s .75pF. B. 400 µ s B. 2. cùng tần số và bằng một nửa tần số của mạch dao động. C'= C/15 vµ m¾c nèi tiÕp B). Câu 15 :Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4mH và tụ điện có điện dung 9nF.5.6mA.0. Chu kú dao ®éng riªng cña m¹ch lµ: A. q = 3. Vùng tia Rơnghen Câu 21 :Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng A. C. D. q = 3. q = 3. 0. 5. Không đổi theo thời gian.1014 Hz. 80 m C. Tìm giá trị Cx để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn λ = 75 m. q = 2. 2.35pF C. T = t0/2 B.5. Mét m¹ch dao ®éng LC lÝ tëng gåm tô cã ®iÖn dung 5µF dao ®éng ®iÖn tõ tù do víi ®iÖn ¸p cùc ®¹i hai b¶n tô ®iÖn lµ 6 V.10-9cos  .10-4 s C. 2. Biến đổi điều hoà theo thời gian.10-5 J C. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là A.14 A. 100 µ s D.05 μF.10-5 J D. Vùng tia tử ngoại B.5 µ J B. Vùng tia hồng ngoại C.Câu 14:Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung 5μF. Câu 18: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 36pF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 0. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? A.10-12cos  .4 µ J D.10-3J. §Ó thu ®îc sãng cã bíc sãng lµ 10 m th× cÇn m¾c vµo tô C tô C' cã gi¸ trÞ bao nhiªu vµ m¾c nh thÕ nµo? A).9 µ J Câu 22 : Mét m¹ch dao ®éng LC ®îc dïng thu sãng ®iÖn tõ. khi thay tô C1 b»ng tô C2 th× m¹ch thu ®îc sãng λ 2 = 75 m .5.25pF B. D.15J. D. 60 m D. Khi ®iÖn ¸p tøc thêi ë hai b¶n tô lµ 4 V th× n¨ng lîng tõ trêng trong m¹ch b»ng: A.10-4J. cø sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nh nhau t0 th× n¨ng lîng trong cuén c¶m vµ vµ trong tô ®iÖn l¹i b»ng nhau. Trong mạch có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 10V. 0. cùng tần số và bằng tần số của mạch dao động. Vùng ánh sáng nhìn thấy D. 3mA. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào? A.10 t − π  (C) 6   8 B. 0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 3V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng A. 40 m B. Khi m¾c tô C1 vµo m¹ch dao ®éng th× thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng λ1 = 100 m . 1. tụ điện có điện dung 0. Biến đổi điều hoà theo thời gian. Mét m¹ch LC cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. Khi m¾c hai tô nèi tiÕp víi nhau råi m¾c vµo m¹ch th× b¾t ®îc sãng cã bíc sãng lµ: A.25J.10-4 s B. Cực ngắn Câu 20 :Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4.10-9cos  . cùng tần số và bằng hai lần tần số của mạch dao động. Ngắn D. Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện có giá trị cực đại I0 = 50 mA. T = t0/4 D. 9. Trong m¹ch LC lÝ tëng. 0.10-9cos  .Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của điện tích trên hai bản tụ điện. C. 0. 200 µ s C©u 24. B.5. D.10 t −  (C) 2 6 8 A.2.0.1 mH. 5. Lấy π = 3. T = 4t0 C©u 27. T = 2t0 C. 10-5 J B. 0. 4. C'= C/16 vµ m¾c nèi tiÕp ` D). Trung C.10 t  (C) π 1  (C) 2 6 1  8 D.10-4 s D. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không 3. dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch cã chu kú 2.5. 0. N¨ng lîng ®iÖn trêng trong m¹ch biÕn ®æi ®iÒu hoµ víi chu kú lµ: A. 500 µ s C. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V.5.10 14 Hz đến 7. Dài và cực dài B. 0. C. 120 m C©u 25.0. 4. C'= 15 C vµ m¾c song song Câu 23:Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể.10-4s. B. 12mA. 6 pF Câu 17: Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch dao động LC lí tưởng là đại lượng: A.10-5 J C©u 26.1 µ J C. Trong mạch có dao động động điện từ tự do. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC có chu kì 200 µ s. hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 5V. Bíc sãng thu ®îc lµ 40m.108 m/s. C'= 16C vµ m¾c song song C). Cuộn cảm L = 1mH và tụ điện Cx. 1  6  1 π  8 C.

C.10-6H. Câu 32: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2. 15 kHz Câu 39: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 5 µ H và tụ xoay có điện dụng biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 250 pF. ∆ W = 5 k J Câu 28: Khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ 1 = 60 m. Dải sóng điện từ mà máy thu được có bước sóng là A.02cos2000t(A).4 µs D. 11 m ÷ 75 m. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện bằng A.10 −2 cos( 2π.7.25V B.05. Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1 µF.10-10F -9 -9 C. L = 50 H Câu 30: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U 0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức: A. λ = 70 m.10 8 t ) (A) C. B. Khi có dao động điện từ trong mạch thì khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường và năng lượng từ trường có giá trị bằng nhau là A. Câu 29: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0.12. Điện tích của tụ cực đại. song song với C và C’=8C Câu 36: Mét m¹ch dao ®éng gåm tô ®iÖn C = 2. cuén c¶m L = 10 µ H. B. 0. Hỏi tụ điện này phải có điện dung trong khoảng nào? A.1 µs B. Điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện là U0=2V. Câu 31: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Qocos( U 0C = L I0 πC 2π t + π ). Gi¶ sö t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu cêng ®é dßng ®iÖn lµ cùc ®¹i vµ b»ng 40 mA.10 8 ) (A) B. người ta mắc tụ điện trong mạch trên bằng một tụ điện có điện dung biến thiên.1 kHz C. ∆ W = 10 mJ B.2 µs Câu 34: Một mạch dao động gồm tụ điện và một cuộn cảm điện trở không đáng kể.10-7F B.10-10F ≤ C ≤ 60. D. 0. B.5 m. L = 50mH C.91. 1V D.5 pF.5 m.10 8 t (V ) ( ) C.10 F D.36. điện trở thuần R = 0.10 H B.7V Câu 35: Mạch dao động LC của một máy thu ban đầu thu được sóng điện từ có bước sóng λ . λ = 140 m. D. 3. u = 80 sin ( 2π .10 −2 cos( 10 8 t ) (A) D. sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần . 0. L = 5. i = 4. C. 15.Câu 28.6 m. BiÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn lµ A. 0.10 t )(V ) 8 ( ) D.3 m ÷ 66.3 m ÷ 92. nối tiếp với C và C’=8C D. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0. i = 4. Tại thời điểm T t = T/4 .10-8F ≤ C ≤ 26. 2. Vậy khi mắc tụ C1 nối tiếp tụ C2 vào khung dao động thì tần số riêng của khung là: A. Khi ta thay đổi tụ C1 bằng tụ C2 thì tần số dao động riêng của khung là f2 = 12 kHz.5 pF.10 −2 cos( 2. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu? A. Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ 2 = 80 m. U 0C = 1 π L C D. C. BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ A.10-7F ≤ C ≤ 14. 1. cuén c¶m L =10 µH . Dòng điện qua cuộn dây bằng 0. Độ tự cảm của cuộn cảm là − 6 −8 A. 21 kHz D.45.10-8F Câu 33: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 2nF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 8µH (điện trở không đáng kể). Năng lượng điện trường cực đại.10 −2 cos( 2.10 F ≤ C ≤ 79. ∆ W = 10 kJ C. λ = 100 m D.10 t )(V ) 8 Câu 38: Khi mắc tụ điện C1 vào khung dao động thì tần số dao động riêng của khung là f 1 = 9kHz. u = 80 sin ( 2. 13. 0.18 t (V ) B. u = 40 sin 2. Khi mắc C1 nối tiếp C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu? A. λ = 48 m. i = 4. i = 4. u = 80 sin 2.8 µs C.5 m ÷ 41.10 H D.4. Gi¶ sö t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu cêng ®é dßng ®iÖn lµ cùc ®¹i vµ b»ng 40 mA. 0. Để máy thu thanh chỉ có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57m đến 753m. U 0C = L I0 C C. 13. muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 3λ thì phải mắc thêm vào mạch một tụ C’ A. 0. . ta có: A.5V C. 0. L = 5.3. nối tiếp với C và C’=2C B. ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100V . ∆ W = 5 mJ D. 3 kHz B.Tụ điện trong mạch có điện dung 5 µF .10 8 t ) (A) Câu 37: Mét m¹ch dao ®éng gåm tô ®iÖn C = 2. song song với C và C’=2C C. U 0C = L I0 C B. 5.

6. từ 2π LC1 đến 2π LC2 C. gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được. C. 4 2 V. B. Câu 42 : Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng. Câu 48: Một mạch dao động LC lí tưởng. C. 3 U0 4 C. 30 m.Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị I0/2 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điên là. từ 2 LC1 đến 2 LC2 D. Cuộn dây có độ tự cảm L = 50(mH). 2. với cùng tần số.8 mA. 2 B.thu được sóng điên từ có bước sóng 20m. . 103 kHz. Câu 46: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi. D. 2 D. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. 3 U0 4 B. C.3C. B. 3 m. 0. U0 = I0 Câu 49: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C. C. 2. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. tụ điện có điện dung C thay đổi. I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì A. với cùng biên độ. luôn ngược pha nhau. D. cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là. U 02 2 LC Câu 50: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần. từ 4π LC1 đến 4π LC2 . 3 U0 4 Câu 51:Mạch dao động của một máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L. 1 U0 2 D. C. A 4C. C. 300 m. A. 2 2 V. vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. Câu 43: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. B. 8V. Câu 45: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.5 MHz.5 MHz. D. U0 = I0 L C B.5 MHz và khi C = C 2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. B.có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10−8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62. 1 CU 02 2 C. Câu 47:Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khi sóng điện từ lan truyền. B. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là A. 2 D. C. A. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 1 2 CL .C. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7. Năng lượng điện từ của mạch bằng A.người ta phải mắc song song với tụ của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C1 bằng. phát biểu nào sau đây sai? A. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là A. D. B. Gọi U0. 1 2 LC .5. từ 4 LC1 đến 4 LC2 Câu 44: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? A. D.0 MHz. D. luôn cùng pha nhau.08cos(2000t)(A). Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0.3 m. Câu 41 Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khi sóng điện từ lan truyền. 2. điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số. 3. A. C. U0 = I0 C L LC D. 32V.5 MHz.103 kHz. D. B.103 kHz.Câu 40: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i = 0.2C.103 kHz. 17.108 m/s có bước sóng là A. Sóng điện từ là sóng ngang. vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha π . 12. B. U0 = I0 LC C.Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40m.