TRÖÔØNG ÑH KIEÁN TRUÙC TP.

HCM KHOA KIEÁN TRUÙC BOÄ MOÂN NHAØ ÔÛ

ÑOÀ AÙN KIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ 2 Khoùa 2008 Hoïc Kyø I – Naêm hoïc 2010-2011

Ñeà taøi:

CHUNG CÖ THAÁP TAÀNG

(Ñoái töôïng söû duïng: Nhaân vieân trong khu coâng nghieäp) Thôøi löôïng: Ñoà aùn 9 tuaàn – 16 buoåi hoïc – 1 tuaàn theå hieän I. MUÏC ÑÍCH: Chung cö laø loaïi hình kieán truùc nhaø ôû ñöôïc ñaàu tö xaây döïng raát phoå bieán hieän nay taïi caùc ñoâ thò cuûa Vieät Nam. Thoâng qua ñoà aùn, sinh vieân seõ laøm quen phöông phaùp nghieân cöùu qui hoaïch toång maët baèng khu nhaø ôû chung cö vaø thieát keá 1 ñôn nguyeân chung cö ñieån hình. II. VÒ TRÍ KHU ÑAÁT XAÂY DÖÏNG: -Khu ñaát xaây döïng chung cö naèm ôû thaønh phoá caàn Thô. Coù sô ñoà vò trí vaø baûn veõ khu ñaát keøm theo ñeà baøi. III. DÖÕ LIEÄU THIEÁT KEÁ: - Chung cö laø loaïi hình nhaø ôû coù nhieàu caên hoä ñöôïc boá trí trong 1 ñôn nguyeân . Moãi ñôn nguyeân goàm 1 soá caên hoä cuøng söû duïng chung moät loái ra vaøo ôû taàng treät, chung haønh lang vaø caàu thang ñi ñeán caùc caên hoä ôû caùc taàng laàu ( 4-6 hoä/taàng). Ñôn nguyeân nhaø ôû trong chung cö goàm caùc loïai caên hoä sau : - Caên hoä loaïi A (50m2-60m2 ): coù 1 phoøng nguû, 1 veä sinh chung (1-2 ngöôøi), chieám 30% soá caên hoä cuûa ñôn nguyeân - Caên hoä loaïi B (60m2- 75m2 ): coù 2 phoøng nguû, 2 veä sinh (chung + rieâng) (3-4 ngöôøi), chieám 70% soá caên hoä cuûa ñôn nguyeân. - Khu ñaát XD: xem baûn veõ. Caàn chuù yù ñeán höôùng nhaø, hình daùng khu ñaát xaây döïng vaø caûnh quan xung quanh. IV. YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ: 1. Toång maët baèng : - Theå hieän giaûi phaùp gheùp caùc ñôn nguyeân treân MB khu ñaát XD. - Maät ñoä xaây döïng : < 50% ( xem baûn veõ khu ñaát xaây döïng ). - Toå chöùc caùc loái vaøo cuûa khu ñaát, giao thoâng noäi boä, choã ñaäu xe ngoøai trôøi, loái laáy raùc… - Boá trí hôïp lyù caùc haïng muïc phuï trôï ( coâng vieân caây xanh, saân TDTT, hoà nöôùc, saân chôi, ñöôøng daïo..), traùnh luoàng giao thoâng cô giôùi giao vôùi loái ñi boä. - Saân vöôøn caàn coù giaûi phaùp caùch ly hoaëc giaûm thieåu tieáng oàn vaø khoùi buïi töø ñöôøng phoá 2. Ñôn nguyeân ñieån hình : - Qui moâ : trung bình töø 16 – 25 caên hoä trong 1 ñôn nguyeân. - Tyû leä soá caên hoä trong 1 ñôn nguyeân coù theå linh ñoäng theâm bôùt . Caáp coâng trình laø caáp 2 vôùi tuoåi thoï töø 40-50 naêm, soá taàng giôùi haïn töø 5 – 7 taàng (coù theå coù taàng löûng), coù thang maùy, hoaëc taàng haàm (hay baùn haàm ) ñeå boá trí nhaø xe, caùc phoøng kyõ thuaät (maùy phaùt ñieän, maùy bôm nöôùc, beå nöôùc …) 1

YEÂU CAÀU THEÅ HIEÄN: Giai ñoïan 1: nghieân cöùu cô sôû döõ lieäu thieát keá ( 3 tuaàn) : . . khoâng aûnh. khu vöïc tónh (caùc phoøng nguû) caàn kín ñaùo. . 3.hình aûnh nhaø chung cö thaáp taàng söu taàm…). chieàu cao thoâng thuûy caùc phoøng ôû >= 3m. khu xöû lyù kyõ thuaät. goùp phaàn laøm taêng thaåm myõ boä maët ñoâ thò . taïp hoùa…) cho caùc hoä cö truù trong chung cö. phoái caûnh. phuø hôïp ñaëc ñieåm vaø caûnh quan xung quanh khu ñaát XD. . keát caáu vaø caùc caáu taïo ñaëc tröng.MB taàng ñieån hình cuûa 1 ñôn nguyeân . caùc maët baèng .Trình baøy caùc nghieân cöùu veà ñeà taøi( sô ñoà nguyeân lyù thieát keá. moâ hình… ôû daïng sô phaùc. beáp. giao thoâng saân baõi noäi boä. Hình thöùc kieán truùc : . Sai soá dieän tích ñöôïc pheùp laø ±10% so vôùi yeâu caàu. coù khoûang luøi caàn thieát ôû caùc goùc nhìn tröïc dieän….Trong phaïm vi DTSD.MB toång theå khu ñaát XD: bao goàm giao thoâng tieáp caän. vieãn thoâng. baûo veä.aên) roäng thoùang. chieáu saùng töï nhieân.cuøng giaûi phaùp che chaén caùch nhieät ôû höôùng Taây. löûng vaø saân thöôïng ( neáu coù ) 2 . .. . coù taàm nhìn ra beân ngoøai . boå sung caùc kieán thöùc vaø taøi lieäu tham khaûo caàn thieát. logia. ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà coâng naêng thaåm myõ. boá trí choã thu raùc. thang maùy.Khoå giaáy vaø tyû leä vaø caùch theå hieän: SV tuøy choïn. Phaùc thaûo yù töôûng thieát keá thoâng qua toång maët baèng. Giai ñoïan 2: khai trieån thieát keá ( 6 tuaàn): döïa treân keát quaû nghieân cöùu ôû GÑ 1. V.Chuù yù vò trí heä thoáng kyõ thuaät coâng trình : phoøng chaùy chöõa chaùy.Ñaûm baûo thoâng thoaùng. .Dieän tích söû duïng cuûa moãi caên hoä laø toång dieän tích beân trong cuûa taát caû caùc phoøng oác thuoäc phaïm vi caên hoä (khoâng tính dieän tích ban coâng.Ñoà aùn veõ möïc ñen treân giaáy khoå A0 vôùi caùc thaønh phaàn sau theo tæ leä do SV töï choïn: . maët caét. Caàn tính toùan dieän tích choã ñeå xe töông öùng vôùi soá caên hoä trong ñôn nguyeân.MB treät cuûa 1 ñôn nguyeân .Boá trí khoâng gian sinh hoaït coäng ñoàng vaø caùc dòch vuï coâng ích khaùc (giaûi khaùt.SV trình baøy phaàn nghieân cöùu giai ñoaïn 1 vôùi GV höôùng daãn. phoøng nguû. . saân vöôøn. sô ñoà phaân tích).Vieäc boá trí phoøng oác trong caên hoä phaûi ñaûm baûo khoâng gian soáng rieâng bieät cuûa moãi gia ñình vôùi ñaày ñuû tieän nghi caàn thieát. SV hoøan thieän thieát keá sô phaùc.Giaûm thieåu hoaëc loaïi tröø hoaøn toaøn nhöõng dieän tích vaø khoái tích XD khoâng caàn thieát ñeå giaûm giaù thaønh caên hoä. . thang thoaùt hieåm.p.MB haàm. saân theå thao vaø giaûi phaùp gheùp caùc ñôn nguyeân chung cö . veä sinh. giaët phôi. . Khoâng gian khu vöïc ñoäng (sinh hoïat chung.Khoâng haïn cheá giaûi phaùp keát caáu coâng trình vaø voû bao che. sinh vieân ñeà xuaát phaân chia hôïp lyù soá phoøng oác cuûa moãi caên hoä thích öùng vôùi caùc coâng naêng nhö :phoøng khaùch. . maët ñöùng.Kieán truùc hieän ñaïi. khaûo saùt hieän traïng khu ñaát XD (hình chuïp. . trieån khai thieát keá hoøan chænh ñoà aùn. saân phôi). rieâng tö. phoøng aên.

soaïïn ñeà Ths.Maët caét qua loái ra vaøo chính .Kts. B ) . TP. Leâ Hoàng Quan Traàn Duy An g Ths. Boä moân GV.Hai maët ñöùng .MB khai trieån 01 caên hoä ñieån hình ( SV töï choïn moät trong soá caên hoä A.Phoái caûnh coâng trình hoaëc moâ hình Theå hieän taäp trung & noäp baøi : theo thôøi khoùa bieåu cuûa Khoa Kieán truùc .. ngaøy 20 thaùng 09 naêm 2010 CN. 3 .Kts.HCM.

4 .

5 .

6 .

ÑÒA HÌNH…) _CAÙC HÖÔÙNG NHÌN CHÍNH VAØ HÖÔÙNG CAÛNH QUAN ÑEÏP PHAÂN TÍCH KHOÂNG GIAN KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG YÙ TÖÔÛNG CHÍNH CUÛA ÑOÀ AÙN PHAÙC THAÛO CAÙC PHAÂN TÍCH VEÀ QUI HOAÏCH TOÅNG MAËT BAÈNG. HCM. MAËT CAÉT. KYÕ THUAÄT HAÏ TAÀNG. THÖÏC TIEÃN XAÂY DÖÏNG TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC…) PHAÂN TÍCH KHU ÑAÁT THIEÁT KEÁ _ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG KHU ÑAÁT VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH XUNG QUANH _PHAÂN TÍCH HIEÄN TRAÏNG GIAO THOÂNG. LÔÙP: HOÏ TEÂN SINH VIEÂN: KHOA KIEÁN TRUÙC . MAËT BAÈNG CAÙC TAÀNG. HÖÔÙNG GIOÙ CHUÛ ÑAÏO.BOÄ MOÂN KT NHAØ ÔÛ NAÊM HOÏC 2010-2011 GIAÙO VIEÂN HD: GIAI ÑOAÏN: 01 ÑIEÅM: TEÂN ÑOÀ AÙN STT THEÅ LOAÏI COÂNG VIEÄC THÖÏC HIEÄN NHAÄN XEÙT NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ THEÅ LOAÏI ÑEÀ TAØI: (NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP. CAÙC YEÁU TOÁ TÖÏ NHIEÂN (HÖÔÙNG NAÉNG. ÑAËC ÑIEÅM KHOÂNG GIAN CHÖÙC NAÊNG. PHOÁI CAÛNH MOÂ HÌNH NGHIEÂN CÖÙU CHÖÕ KYÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN CHÖÕ KYÙ CUÛA SINH VIEÂN NGAØY THAÙNG NAÊM 2010 1 2 3 4 5 6 7 .

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.GIÖÕA MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KHOÂNG GIAN SOÁNG _HÖÔÙNG VAØ TAÀM NHÌN ÑEÏP CUÛA COÂNG TRÌNH _SÖÏ TÖÔNG QUAN VÔÙI CAÙC COÂNG TRÌNH LAÂN CAÄN CAÙC MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH _PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG VAØ MAËT BAÈNG CAÙC TAÀNG _TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG NGANG VAØ ÑÖÙNG _BOÁ TRÍ KHOÂNG GIAN PHOØNG OÁC VAØ VAÄT DUÏNG CAÙC MAËT CAÉT COÂNG TRÌNH _NGHIEÂN CÖÙU THOÂNG GIOÙ VAØ CHIEÁU SAÙNG _GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU VAØ VOÛ BAO CHE CAÙC MAËT ÑÖÙNG COÂNG TRÌNH _HÌNH KHOÁI ÑÖÔØNG NEÙT. LÔÙP: HOÏ TEÂN SINH VIEÂN: KHOA KIEÁN TRUÙC .BOÄ MOÂN KT NHAØ ÔÛ NAÊM HOÏC 2010-2011 GIAÙO VIEÂN HD: GIAI ÑOAÏN: 02 ÑIEÅM: TEÂN ÑOÀ AÙN STT THEÅ LOAÏI COÂNG VIEÄC THÖÏC HIEÄN NHAÄN XEÙT 1 TOÅ CHÖÙC TOÅNG MAËT BAÈNG _SÖÏ HAØI HOØA GIÖÕA COÂNG TRÌNH VAØ KHU ÑAÁT XAÂY DÖÏNG . HCM. MAØU SAÉC _GIAÛI PHAÙP BAO CHE VAØ VAÄT LIEÄU HOAØN THIEÄN KHAI TRIEÅN HAÏNG MUÏC KYÕ THUAÄT PHOÁI CAÛNH TOAØN KHU HOAËC PHOÁI 2 3 4 5 6 8 .

CAÛNH GOÙC NHÌN 7 MOÂ HÌNH (NEÁU COÙ) CHÖÕ KYÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN CHÖÕ KYÙ CUÛA SINH VIEÂN NGAØY THAÙNG NAÊM 2010 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful