:

HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I/ Muïc tieâu baøi daïy :
1. Veà kieán thöùc: Nắm được khái niệm hai đường thẳng song song và
hai đường thẳng chéo nhau trong không gian. Nắm được các định lí quan hệ song song,
định lí về giao tuyến.
2. Veà kyõ naêng: Vận dụng được các định lí, tính chất để giải toán. Biết
phân tích đề bài để định hướng giải bài toán HHKG.
3. Veà thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc, khoa hoïc, thực tiễn
II/ Chuaûn bị của GV vaø HS:
1.Chuaån bò cuûa thaày: Thiết kế bài giảng, một số tranh vẽ, hình vẽ sẵn. Phối
hợp các phần mềm Geometre’s sketchpad hoặc Cabri3D để minh họa (nếu có điều kiện)
2. Chuaån bò cuûa troø: Kieán thöùc cuõ vaø kieán thöùc ñang hoïc.
III/ Phöông phaùp daïy hoïc :
- Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû.
- Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ
IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng
1.OÅn ñònh lôùp: Naém tình hình lôùp daïy.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
Trình bày các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng ?.
+ Phương pháp xác định giao tuyến của hai mặt phẳng?
Hình vẽ bên đường nào là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và
(SBC).
(Hỏi thêm giao tuyến của (SAC) và (SBD) )
3. Giaûng baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi môùi : Trong tiết này ta nghiêng cứu các vị trí
tương đối của hai đường thẳng trong không gian và đặc biệt quan tâm đến hai
đường thẳng chéo nhau.
Hoaït ñoäng cuûa
GV
Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc
Hoaït ñoäng1: Tiếp cận các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.
( HS quan sát các cạnh của lớp học của bàn giáo viên)
Có mặt phẳng nào chứa một cạnh bàn và một chân bàn không có điểm
chung với cạnh bàn không?
I − Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian :
Cho hai đường thẳng a , b trong không gian. Có hai trường hợp xảy ra:
H− Có mấy vị trí tương đối
của hai đường thẳng trong
mặt phẳng?
Đ)
1) a ∩ b = M
a) Tr ường hợp1 : Có một mặt
phẳng chứa a, b. ( gọi tắc a,b
đồng phẳng)
+ a cắt b tại M ⇔ a ∩ b = M
H−Hai đường thẳng thế nào
là song song?
GV−Ngoài các vị trí trên ta
còn có vị trí chéo nhau như
đã quan sát.
H− Phân biệt hai đường
thẳng chéo nhau và hai
đường thẳng song song?
2) Cho tứ diện ABCD,
chứng minh hai đường thẳng
AB và CD chéo nhau. Chỉ ra
các cặp đường thẳng chéo
nhau khác của tứ diện.
H− Bằng phản chứng, hãy
nêu mệnh đề phản chứng?
2) a // b ⇔
a,bñoàngphaúng
a b
¹
'
∩ · ∅
¹
3) a ≡ b
4) Hai đường thẳng chéo nhau:
a chéo b ⇔ không có mặt phẳng
nào chứa a, b.
2
+ a ∩ b = ∅ ⇒a // b.
+ a ≡ b −a trùng b.
Vậy: a // b ⇔
a,bñoàngphaúng
a b
¹
'
∩ · ∅
¹
b) Trường hợp2: Không có mặt
phẳng nào chứa a và b. Ta nói a
chéo b.
Ví dụ: Cho tứ diện ABCD,
chứng minh hai đường thẳng AB
và CD chéo nhau. Chỉ ra các cặp
đường thẳng chéo nhau khác của
tứ diện.
Giải:
Giả sử AB không chéo CD
AB// CD
ABcaétCD
AB CD

−−−> mâu thuẫn
ABCD là tứ diện.
Hoaït ñoäng2: II− Tính chaát
3 Cho hai maët
phaúng (α ) vaø (β ).
Moät maët phaúng
(γ ) caét (α ) vaø (β )
laàn löôït theo caùc
giao tuyeán a, b.
Chöùng minh: Neáu a
∩ b =I thì I laø ñieåm
chung cuûa (α ) vaø
(β ).
H− Ñeà baøi cho gì?
tìm gì?
Tröôøng hôïp ba giao tuyeán
ñoàng qui
1− Ñònh lí1:
M ∉d ⇒ ( ∃! d’/ M ∈d’,
d’//d).
2− Ñònh lí 2:( ñònh lí giao
tuyeán)
a
a b c I
b
a// b// c// a
c
a b c
α ≠ β ≠ γ ¹
¹
α∩β ·
¹
∩ ∩ · ¹
γ ∩α · ⇒
'

¹
γ ∩β ·
¹
≠ ≠ ¹
¹
Heä quaû:
H− Ñeå chöùng minh I
laø ñieåm chung cuûa
cuûa (α ) vaø (β ) ta
caàn xuaát phaùt töø
ñaâu?.
H− Giaû thuyeát a ∩ b
=I cho ta ñieàu gì?
H− Coù khi naøo a
khoâng caét b
khoâng? Haõy veõ
hình moâ taû ? −−−−>
Ñònh lí 2.
H− Xaùc ñònh giaû
thieát cuûa baøi
toaùn?
H− Ñònh nghóa hình
thang?
H− Ta caàn chöùng
minh hai caïnh naøo
cuûa töù giaùc song
song?
+ IJ // CD gôïi ta
ñieàu gì?
H− Nhaän xeùt caùc
ñöôøng thaúng a, b, c
trong hình veõ sau vaø
cho bieát khaúng ñònh
cuûa em veà 3 ñöôøng
thaúng naøy?
Tröôøng hôïp ba giao tuyeán
song song
HS nhaän xeùt hình veõ vaø
neâu khaúng ñònh tröïc quan.
, a
(d// a d// b)
b,a// b
(d a d b)
d
α ≠ β α ⊃ ¹
∧ ¹
β ⊃ ⇒
'

≡ ∨ ≡

¹
α∩β ·
¹
Ví duï 1: Cho hình choùp
S.ABCD coù ñaùy ABCD
laø hình thang, ñaùy lôùn
AB. Xaùc ñònh giao
tuyeán cuûa (SAB) vaø
(SCD).
Ví duï 2: Cho töù dieän
ABCD. Goïi I, J laàn löôït
laø trung ñieåm cuûa BC
vaø BD. (P) laø maët qua
IJ vaø caét AC, AD laàn
löôït taïi M, N. Chöùng
minh raèng töù giaùc IJNM
laø hình thang. Neáu M
laø trung ñieåm cuûa AC
thì IJNM laø hình gì?
3−Ñònh lí 3:
a b
a// d a// b
b// d
≠ ¹
¹

'
¹
¹
* Ta vieát : a// b // d.
Hoaït ñoäng3: Cuûng coá
Caâu1: Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng.
A) Neáu hai ñöôøng thaúng khoâng coù ñieåm chung thì song song.
B) Neáu hai ñöôøng thaúng coù ñieåm chung thì caét nhau.
C) Neáu hai ñöôøng thaúng phaân bieät coù ñieåm chung thì caét nhau.
D) Neáu hai ñöôøng thaúng khoâng coù ñieåm chung thì cheùo nhau.
Caâu 2: Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng
A) Hai ñöôøng thaúng cheùo nhau thì khoâng coù ñieåm chung.
B) Hai ñöôøng thaúng khoâng song song thì caét nhau.
C) Hai ñöôøng thaúng phaân bieät khoâng song song thì cheùo nhau.
D) Hai ñöôøng thaúng khoâng cheùo nhau thì caét nhau.
Caâu 3: Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình bình haønh. Khaúng
ñònh naøo sau ñaây laø sai.
A) M thuoäc caïnh SB, giao tuyeán cuûa ( MCD) vaø (SAB) song song CD.
B) Giao tuyeán cuûa (SAD) vaø (SBC) qua S vaø song song vôùi AD.
C) Giao tuyeán cuûa (SBC) vaø (SCD) song song vôùi CD.
D) Giao tuyeán cuûa (SAC) vaø (SBD) laø ñöôøng thaúng qua S vaø taâm
cuûa ñaùy.
V. Höôùng d ẫ n học bài ở nhà:
+ Ñoïc ví duï3 vaø laøm caùc baøi taäp 1, 2, 3 Sgk.

H− Phân biệt hai đường 3) a ≡ b thẳng chéo nhau và hai 4) Hai đường thẳng chéo nhau: đường thẳng song song? n n a. H− Bằng phản chứng.H− Hai đường thẳng thế nào là song song? GV− Ngoài các vị trí trên ta còn có vị trí chéo nhau như đã quan sát. nhau khác của tứ diện. 2) Cho tứ diện ABCD. n n a.bñoàgphaúg Vậy: a // b ⇔  a∩ b = ∅ b) Trường hợp2: Không có mặt phẳng nào chứa a và b. α ∩ β = a Chöùng minh: Neáu a   a∩ b∩ c = I  ∩ b =I thì I laø ñieåm γ ∩ α = b ⇒  chung cuûa (α ) vaø Tröôøng hôïp ba giao tuyeán γ ∩ β = c  a// b// c// a  (β ). Moät maët phaúng 2− Ñònh lí 2:( ñònh lí giao (γ ) caét (α ) vaø (β ) tuyeán) laàn löôït theo caùc α ≠ β ≠ γ giao tuyeán a. chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. Ví dụ: Cho tứ diện ABCD. ñoàng qui a≠ b≠ c   H− Ñeà baøi cho gì? Heä quaû: tìm gì? . d’//d). Chỉ ra các cặp đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện. b. Ta nói a chéo b. Chỉ ra a chéo b ⇔ không có mặt phẳng các cặp đường thẳng chéo nào chứa a. Hoaït ñoäng2: II− Tính chaát 1− Ñònh lí1: 3 Cho hai maët M ∉d ⇒ ( ∃ ! d’/ M ∈d’. b. phaúng (α ) vaø (β ). chứng minh hai đường thẳng AB 2 và CD chéo nhau. + a ≡ b − a trùng b. hãy Giải: nêu mệnh đề phản chứng? Giả sử AB không chéo CD  AB// CD  ABcaéCD t −−− > mâu thuẫn   AB ≡ CD  ABCD là tứ diện.bñoàgphaúg 2) a // b ⇔  a∩ b = ∅ + a ∩ b = ∅ ⇒ a // b.

A) Neáu hai ñöôøng thaúng khoâng coù ñieåm chung thì song song.H− Ñeå chöùng minh I laø ñieåm chung cuûa cuûa (α ) vaø (β ) ta caàn xuaát phaùt töø ñaâu?. song? + IJ // CD gôïi ta ñieàu gì? a ≠ b H− Nhaän xeùt caùc  3− Ñònh lí 3: a// d  ⇒ a// b ñöôøng thaúng a. AD laàn löôït taïi M.α ⊃ a  (d// a ∧ d// b) β ⊃ b.a// b  ⇒  (d ≡ a∨ d ≡ b) α ∩β = d    Tröôøng hôïp ba giao tuyeán song song H− Xaùc ñònh thieát cuûa toaùn? giaû baøi H− Ñònh nghóa hình thang? Ví duï 1: Cho hình choùp S. D) Neáu hai ñöôøng thaúng khoâng coù ñieåm chung thì cheùo nhau. B) Neáu hai ñöôøng thaúng coù ñieåm chung thì caét nhau. Ví duï 2: Cho töù dieän ABCD. cuûa em veà 3 ñöôøng thaúng naøy? Hoaït ñoäng3: Cuûng coá Caâu1: Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng. H− Giaû thuyeát a ∩ b =I cho ta ñieàu gì? H− Coù khi naøo a khoâng caét b khoâng? Haõy veõ hình moâ taû ? −−−− > Ñònh lí 2. Goïi I.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thang. N. . b. Neáu M laø trung ñieåm cuûa AC thì IJNM laø hình gì? H− Ta caàn chöùng minh hai caïnh naøo HS nhaän xeùt hình veõ vaø cuûa töù giaùc song neâu khaúng ñònh tröïc quan. ñaùy lôùn AB. α ≠ β. (P) laø maët qua IJ vaø caét AC. C) Neáu hai ñöôøng thaúng phaân bieät coù ñieåm chung thì caét nhau. Caâu 2: Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng A) Hai ñöôøng thaúng cheùo nhau thì khoâng coù ñieåm chung. J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø BD. c b// d trong hình veõ sau vaø  cho bieát khaúng ñònh * Ta vieát : a// b // d. Chöùng minh raèng töù giaùc IJNM laø hình thang. B) Hai ñöôøng thaúng khoâng song song thì caét nhau. Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa (SAB) vaø (SCD).

Caâu 3: Cho hình choùp S. V. giao tuyeán cuûa ( MCD) vaø (SAB) song song CD.C) Hai ñöôøng thaúng phaân bieät khoâng song song thì cheùo nhau. 2. Höôùng dẫn học bài ở nhà: + Ñoïc ví duï3 vaø laøm caùc baøi taäp 1. D) Giao tuyeán cuûa (SAC) vaø (SBD) laø ñöôøng thaúng qua S vaø taâm cuûa ñaùy. . Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai. B) Giao tuyeán cuûa (SAD) vaø (SBC) qua S vaø song song vôùi AD. D) Hai ñöôøng thaúng khoâng cheùo nhau thì caét nhau. C) Giao tuyeán cuûa (SBC) vaø (SCD) song song vôùi CD.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình bình haønh. A) M thuoäc caïnh SB. 3 Sgk.