P. 1
De Cuong on Tap Vat Ly Hoc Ky 1

De Cuong on Tap Vat Ly Hoc Ky 1

|Views: 647|Likes:
Được xuất bản bởiAn Thu

More info:

Published by: An Thu on Nov 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • Tụ điện. Năng lượng điện trường A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
 • B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
 • Kiểm tra kiến thức chương 1
 • Chương 2
 • A. Dòng điện. Điện trở
 • Điện năng. Công suất điện
 • Định luật Ohm. Ghép nguồn
 • Chương 3
 • Dòng điện trong kim loại
 • Hiện tượng nhiệt điện
 • Dòng điện trong chất điện phân
 • Cảm ứng từ

Chương 1

Điện tích. Định luật Coulomb
Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích
A. !" T#$ T% &'#(
Bài tập giải mẫu:
1. So sánh lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và một proton nế !ho"ng cách giữa ch#ng $%ng
&.1'
()
cm. *ho m
p
+ 1,-..1'
(/.
!g, m
e
+ ),1.1'
(01
!g.
/. *ho $a điện t1ch $%ng nha 2
1
+ 2
/
+ 2
0
+ /.1'
(.
* đ3t t4i $a đ5nh c6a một tam giác đ7 c4nh a + 0cm.
8a9 :1nh lực điện t;ng h<p tác d=ng l>n m?i điện t1ch
8$9 @ế $a điện t1ch đA !hBng đC<c giữ cD đEnh thF ph"i đ3t th>m một điện t1ch thG H I đJ, cA dấ và độ
lKn nhC thế nào, đL cho hệ $Dn điện t1ch điLm n%m cJn $%ngM
0. Nai 2" cO nhP $%ng !im lo4i, cQng !hDi lC<ng m + 1,Rg đC<c treo t4i cQng một điLm $%ng hai s<i dJS
m"nh cA cQng chi7 dài l + 1,&m.
8a9 :rS7n cho hệ hai 2" cO một điện t1ch 2 + 1,/.1'
(R
* thF thấS hai 2" cO cách ra Ta nha một đo4n a.
Uác đEnh a. Uem gAc lệch c6a các s<i dJS so vKi phCVng thWng đGng là rất nhP. XấS g + 1'mYs
/
.
8$9 Zo một ngS>n nhJn nào đA một trong hai 2" cO $E mất hết điện t1ch. [hi đA hiện tC<ng s\ T"S ra
nhC thế nàoM :1nh !ho"ng cách mKi giữa các 2" cO.
Bài tập tự giải:
H. *ho $a điện t1ch điLm 2
1
+ ]/.1'
(R
*, 2
/
+ ( 0.1'
(.
*, 2
0
+ ]R.1'
(R
* lOn lC<t n%m cD đEnh t4i $a điLm ^, _,
* cA ^_ + 0'cm, ^* + &'cm, _* + H'cm.
&. *ho hai điện t1ch 2
1
+ 0.1'
(.
*, 2
/
+ 1,/.1'
(-
*, !hBng cD đEnh, $an đO đC<c đ3t cách nha một đo4n a
trong chJn !hBng. @gC`i ta đ3t th>m một điện t1ch thG $a đL hệ $a điện t1ch n%m cJn $%ng. Uác đEnh độ lKn và vE
tr1 c6a 2
0
.
-. Nai 2" cO !im lo4i nhP giDng nha, cA cQng một !hDi lC<ng m + ',1g, cQng điện t1ch 2 + 1'
(.
*, đC<c
treo t4i cQng một điLm $%ng hai s<i dJS m"nh cA cQng chi7 dài. Zo lực đaS tĩnh điện, hai 2" cO tách ra Ta nha
một đo4n a + 0'cm. :1nh gAc lệch c6a dJS treo so vKi phCVng thWng đGng. XấS g + 1'mYs
/
.
. !" T#$ T)*C (+,"-.
1. *ách nào sa đJS cA thL làm nhibm điện cho một vct M
^. *d chiếc vP $#t $i l>n tAc.
_. e3t một thanh nhựa gOn một vct đf nhibm điện.
*. e3t một vct gOn một nggn điện.
Z. *ho một vct tiếp T#c vKi c=c pin.
/. :rong các hiện tC<ng sa, hiện tC<ng nào !hBng li>n 2an đến nhibm điện M
^. h7 mQa đBng, lC<c d1nh rất nhi7 tAc !hi ch"i đO.
_. *him thC`ng TQ lBng v7 mQa rit.
*. j tB chI nhi>n liệ thC`ng th" một s<i dJS T1ch
!io l> tr>n m3t đC`ng.
Z. Sit giữa các đám mJS.
0. kột vct cách điện đC<c t1ch điện và một miếng !im lo4i !hBng t1ch điệnl
^. lBn lBn đaS nha.
_. !hBng tác d=ng lực tĩnh điện l>n nha.
*. lBn h#t nha.
Z. cA thL h#t ho3c đaS, tQS thộc vào dấ c6a điện
t1ch tr>n vct cách điện.
H. Nai vct t1ch điện h#t nha vKi lực m. @ế điện t1ch tr>n c" hai vct tnng gấp đBi và !ho"ng cách giữa ch#ng cong
tnng gấp đBi, lực giữa ch#ng s\ là
^. 1- m. _. H m. *. m. Z. mY/.
&. *ác chất cách điện tDt !hBng dẫn điện $Ii vF
^. các ngS>n tp cấ thành chất !hBng cA electron nào c".
_. các electron thành phOn c6a ngS>n tp đC<c li>n !ết ch3t ch\ vKi các ngS>n tp ấS.
1
*. các ngS>n tp !hBng đC<c sqp Tếp tr>n một m4ng tinh thL đ7 đ3n.
Z. các electron thành phOn c6a ngS>n tp cA thL di chSLn tự do trong chất đA.
-. rhát $iL nào sa đJS S^s M
^. N%ng sD điện mBi c6a chJn !hBng $%ng 1.
_. eiện mBi là mBi trC`ng cách điện.
*. N%ng sD điện mBi cA thL nhP hVn 1.
Z. N%ng sD điện mBi c6a một mBi trC`ng cho $iết lực tCVng tác tĩnh điện trong mBi trC`ng đA nhP hVn so
vKi !hi đ3t ch#ng trong chJn !hBng $ao nhi> lOn.
.. eEnh lct *olom$ áp d=ng đC<c cho trC`ng h<p
^. Nai điện t1ch điLm dao động 2anh hai vE tr1 cD đEnh trong một mBi trC`ng.
_. Nai điện t1ch điLm n%m t4i hai vE tr1 cD đEnh trong một mBi trC`ng.
*. Nai điện t1ch điLm n%m cD đEnh gOn nha, một trong dO, một trong nCKc.
Z. Nai điện t1ch điLm chSLn động tự do trong cQng mBi trC`ng.
R. *ho hai điện t1ch cA độ lKn !hBng đ;i, đ3t cách nha một !ho"ng !hBng đ;i. Xực tCVng tác điện giữa ch#ng s\
lKn nhất !hi đ3t ch#ng trong mBi trC`ng
^. chJn !hBng. _. nCKc ngS>n chất. *. dO hPa. Z. !hBng !h1 I đi7 !iện chan
). S\ /h0ng cA t nghĩa !hi nAi v7 h%ng sD điện mBi c6a
^. nhựa đC`ng. _. plastic. *. nhBm. Z. th6S tinh ulint.
1'. :rong vct nào sa đJS /h0ng cA điện t1ch tự do M
^. [hDi th6S ngJn. _. :hanh thip. *. kiếng ván g?. Z. :hPi than chF.
11. Uit cấ t4o ngS>n tp v7 phCVng diện điện, phát $iL nào sa đJS S^s M
^. [hDi lC<ng netron Tấp T5 !hDi lC<ng proton.
_. eiện t1ch c6a proton và điện t1ch c6a electron gdi là điện t1ch ngS>n tD.
*. vlectron mang điện t1ch w 1,-. 1'
(1)
*.
Z. SD electron $%ng t;ng sD netron và proton trong h4t nhJn ngS>n tp.
1/. hct $E nhibm điện do cd Tát vF !hi cd Tát
^. electron chSLn tx vct nàS sang vct !hác. _. vct $E nAng l>n.
*. các điện t1ch tự do đC<c t4o ra trong vct. Z. các điện t1ch $E mất đi.
10. _a 2" cO !im lo4i lOn lC<t t1ch điện là ]0*, ( .* và (H*. [hi cho ch#ng tiếp T#c vKi nha thF điện t1ch c6a
hệ là
^. w R*. _. ] 0*. *. ] 1H*. Z. w 11*.
1H. @gS>n tp đang cA điện t1ch là w 0,/.1'
(1)
*, !hi đC<c nhcn th>m 1 electron thF
^. là ion dCVng.
_. vẫn là một ion Jm.
*. trng hya v7 điện.
Z. cA điện t1ch !hBng Tác đEnh đC<c.
1&. Niện tC<ng nhibm điện do hCIng Gng là hiện tC<ng nào sa đJS M
^. z" cO !im lo4i $E nhibm điện do nA ch4m vào thanh nhựa vxa cd Tát vào len d4.
_. eO thanh !im lo4i $E nhibm điện !hi đ3t gOn một 2" cO mang điện.
*. kQa hanh !hB, !hi m3c 2On áo v"i t;ng h<p thC`ng thấS v"i $E d1nh vào ngC`i.
Z. hào mQa đBng, !hi !io áo len 2a !hPi đO ta thC`ng nghe tiếng n; lách tách.
1-. Nai điện t1ch điLm trái dấ cA cQng độ lKn 0.1'
(-
* đ3t cách nha 1' cm trong dO hPa cA h%ng sD điện mBi
$%ng /,1 thF ch#ng
^. h#t nha một lực $%ng 0,R- m@.
_. đaS nha một lực $%ng 0,R- m@.
*. h#t nha một lực $%ng 0,R- @.
Z. đaS nha một lực $%ng 0,R- @.
2
1.. Nai điện t1ch điLm cA cQng độ lKn, đ3t cách nha 1 m trong nCKc ngS>n chất, tCVng tác vKi nha một lực
$%ng 1' @. @CKc ngS>n chất cA ε + R1. eộ lKn c6a m?i điện t1ch là
^. 1'
(0
*. _. ',0 m*. *. ).1'
(R
*. Z. )*
1R. Nai điện t1ch điLm 2
1
+ ] 0.1'
(-
* và 2
/
+ ( H.1'
(-
* đ3t trong chJn !hBng, đL lực tCVng tác giữa ch#ng là 1/
m@ thF ch#ng ph"i đ3t cách nha
^. 1m. _. 1' cm. Z. 0'cm. Z.0 m.
1). _a điện t1ch sqp Tếp nhC tr>n hFnh v\ 8đ3t trong !hBng !h19. Xực t;ng h<p tác d=ng l>n điện t1ch 2
/
cA độ
lKn
^.1R.1'
(0
@. _. ).1'
(0
@. *. /..1'
(0
@. Z. ',). 1'
(0
@.
/'. _a điện t1ch sqp Tếp nhC tr>n hFnh v\ 8đ3t trong !hBng !h19. Xực t;ng h<p tác d=ng l>n điện t1ch 2
/
cA độ
lKn
^. ). 1'
(0
@. _. /..1'
(0
@. *. ',H'& @. Z. /'.1'
(0
@.
/1. kột điện t1ch dCVng s\ chE tác
d=ng c6a h<p lực $%ng ' nế nA đ3t I
8tr>n hFnh v\9
^. k.
_. @.
*. k ho3c r.
Z. @ ho3c r.
//. Nai điện t1ch điLm đC<c đ3t cD đEnh
trong một $Fnh !hBng !h1 thF lực tCVng
tác *olom$ giữa ch#ng là 1/ @. [hi đ;
đOS một chất lPng cách điện vào $Fnh thF
lực tCVng tác giữa ch#ng là 0 @. N%ng
sD điện mBi c6a chất lPng nàS là
^. H. _. 1YH.
*. /. Z. 0-.
3
Điện trư1ng
A. !" T#$ T% &'#(
Bài tập giải mẫu:
1. kột h4t $=i cA !hDi lC<ng /.1'
(-
!g đC<c t1ch điện 0µ *. :1nh điện trC`ng cOn thiết đL h4t $=i lV lpng
trong !hBng !h1.
/. :4i các đ5nh ^, _, * c6a một hFnh vBng ^_*Z cA c4nh a + 1,&cm lOn lC<t đ3t cD đEnh $a điện t1ch
2
1
, 2
/
, 2
0
.
8a9 :1nh 2
1
và 2
0
$iết r%ng cC`ng độ điện trC`ng t;ng h<p t4i Z $%ng !hBng.
8$9 Uác đEnh cC`ng độ điện trC`ng t4i tJm { c6a hFnh vBng.
8c9 e3t t4i { một điện t1ch 2 + ]0.1'
()
*. Uác đEnh lực điện tác d=ng l>n 2. @ế đ3t điện t1ch 2 đA t4i Z
thF lực điện tác d=ng l>n 2 $%ng $ao nhi>M
Bài tập tự giải:
0. *ho hai điện t1ch điLm 2
1
+ 1'
(1/
* và 2
/
+ ( H.1'
(1/
* đ3t t4i hai điLm ^ và _ cách nha một đo4n Rcm.
8a9 Uác đEnh cC`ng độ điện trC`ng t4i *, $iết ^* + 1'cm, _* + /cm.
8$9 Uác đEnh lực điện tác d=ng l>n điện t1ch 2 + /.1'
(.
* đ3t t4i *.
H. *ho hai điện t1ch điLm 2
1
+ H.1'
(R
* và 2
/
+ ( 1'
(R
* đ3t t4i hai điLm ^ và _ cách nha một đo4n
^_ + l + &cm. Uác đEnh vE tr1 c6a điLm mà t4i đA cC`ng độ điện trC`ng $%ng !hBng.
. !" T#$ T)*C (+,"-.
1. *C`ng độ điện trC`ng do một điện t1ch điLm gJS ra t4i một điLm !hBng ph= thộc vào
^. !ho"ng cách tx điện t1ch điLm tKi điLm đA.
_. mBi trC`ng đ3t điện t1ch.
*. độ lKn c6a điện t1ch điLm.
Z. độ lKn c6a điện t1ch thp.
/. Xực điện tác d=ng l>n một điện t1ch điLm Jm đ3t trong điện trC`ng
^. cQng chi7 vKi vec(tV cC`ng độ điện trC`ng t4i điLm đA.
_. ngC<c chi7 vKi vec(tV cC`ng độ điện trC`ng t4i điLm đA.
*. cA giá trE Jm.
Z. cA giá trE dCVng.
0. *C`ng độ điện trC`ng do một h4t proton sinh ra t4i một điLm cách nA / cm cA độ lKn là
^. 0,-.1'
(-
hYm. _. .,/.1'
(R
hYm. *. 0,-.1'
(1'
hYm. Z. 1,R.1'
(-
hYm.
H. kột h4t electron $aS vào trong một điện trC`ng đ7 cA độ lKn v + /.1'
-
hYm. Xực điện tác d=ng l>n electron
cA độ lKn là
^. ',R.1'
(/&
@. _. 0,/.1'
(10
@. *. 1,/&.1'
/&
@. Z. 1,-.1'
(1/
@.
&. e3t một điện t1ch 2 + ( 1 µ * t4i một điLm, nA chE một lực điện 1 m@ cA hCKng tx trái sang ph"i. *C`ng độ
điện trC`ng t4i đA cA hCKng và độ lKn là
^. 1''' hYm, tx trái sang ph"i.
_. 1''' hYm, tx ph"i sang trái.
* .1 hYm, tx trái sang ph"i.
Z. 1 hYm, tx ph"i sang trái.
-. kột điện t1ch 2 + ( 1 µ * đ3t trong chJn !hBng sinh ra điện trC`ng t4i một điLm cách nA 1 m cA độ lKn và
hCKng là
^. ).1'
0
hYm, hCKng v7 ph1a nA.
_. ).1'
0
hYm, hCKng ra Ta nA.
*. ).1'
)
hYm, hCKng v7 ph1a nA.
Z. ).1'
)
hYm, hCKng ra Ta nA.
.. :rong !hBng !h1, ngC`i ta $D tr1 hai điện t1ch cA cQng độ lKn ',1 µ * nhCng trái dấ đ3t cách nha / m. :4i
trng điLm c6a đC`ng nDi li7n hai điện t1ch, cC`ng độ điện trC`ng là
^. 1,R.1'
0
hYm, hCKng v7 ph1a điện t1ch dCVng. _. 1,R.1'
0
hYm, hCKng v7 ph1a điện t1ch Jm.
*. $%ng '. Z. )'' hYm, hCKng vBng gAc vKi đC`ng nDi hai điện t1ch.
R. :4i một điLm cA hai cC`ng độ điện trC`ng thành phOn vBng gAc vKi nha và cA độ lKn là 0'hYm và H' hYm.
eộ lKn c6a cC`ng độ điện trC`ng t;ng h<p là
^. 1' hYm. _. .' hYm. *. &' hYm. Z. 1/'' hYm.
4
). [hi tnng độ lKn c6a điện t1ch điLm l>n 0 lOn và tnng !ho"ng cách tx điện t1ch điLm đA tKi điLm đang Tit l>n 0
lOn thF cC`ng độ điện trC`ng t4i điLm đA
^. tnng 0 lOn. _. gi"m 0 lOn. *. tnng ) lOn. Z. gi"m ) lOn.
1'. e3t $Dn điện t1ch điLm cQng cA độ lKn là ]z t4i $Dn đ5nh c6a một hFnh vBng c4nh a. *C`ng độ điện trC`ng
t4i tJm c6a hFnh vBng là
^.
)
/
).1'
Q
E
a ε
= . _.
)
/
/
).1'
Q
E
a ε
= . *.
)
/
/
).1'
Q
E
a ε
= . Z. $%ng '.
11. *ho hai điện t1ch điLm cA cQng độ lKn, cQng dấ đ3t t4i ^ và _. *C`ng độ điện trC`ng t4i một điLm tr>n
đC`ng trng trực c6a ^_ cA phCVng
^. vBng gAc vKi đC`ng trng trực c6a ^_. _. trQng vKi đC`ng trng trực c6a ^_.
*. trQng vKi đC`ng nDi c6a ^_. Z. t4i vKi đC`ng nDi ^_ gAc H&
o
.
1/. *ho hFnh v\ thL hiện đC`ng sGc điện c6a hệ hai điện t1ch điLm z
1
và z
/
. [ết lcn nào e|@}M
^. eiện trC`ng cA thL $%ng !hBng I r
1
_. eiện trC`ng cA thL $%ng !hBng I {
*. z
1
và z
/
cQng dấ
Z. z
1
và z
/
trái dấ
10. eg thE nào dCKi đJS thL hiện sự ph= thộc c6a cC`ng độ điện trC`ng c6a một
điện t1ch điLm và !ho"ng cách tx điện t1ch điLm đA đến điLm đang TitM
1H. e3t $a điện t1ch điLm q
1
, q
2
, q
3
t4i $a đ5nh c6a một tam giác đ7 ^_*. eL cC`ng độ điện trC`ng t4i trdng tJm
} c6a tam giác $%ng !hBng thF
^. q
1
= q
2
= q
3
/2 _. q
1
= q
2
= - q
3
/2
*. q
1
= q
2
= - q
3
Z. q
1
= q
2
= q
3
5
C0ng c23 l4c điện. ,iệu điện thế. &i5n hệ 6 7à '
A. !" T#$ T% &'#(
Bài tập giải mẫu:
1. _a điLm ^, _, * t4o thành tam giác vBng t4i ^ cA các c4nh
^* + Hcm~ ^_ + 0cm, n%m trong một điện trC`ng đ7 cA vec(tV cC`ng độ
điện trC`ng
E
ur
song song vKi *^, hCKng tx * đến ^.
8a9 :1nh cC`ng độ điện trC`ng v, •
^_
và •
_*
$iết r%ng •
*Z
+ 1''h
8Z là trng điLm c6a ^*9
8$9 :1nh cBng c6a lực điện trC`ng !hi một electron di chSLn tx *
đến Z.
/. kột 2" cO !im lo4i t1ch điện dCVng, $án !1nh € + Rcm. eL di
chSLn điện t1ch 2 + 1'
()
* tx Ta vB cQng đến điLm k cách m3t 2" cO
d + 1'cm, ngC`i ta cOn thực hiện cBng ^• + 1'
(-
‚. NfS t1nh điện t1ch 2"
cO và điện thế tr>n m3t cO.
0. Nai 2" cO !im lo4i cA $án !1nh €
1
+ &cm, €
/
+ 1&cm và cA điện t1ch 2
1
+ -.1'
(R
* và 2
/
+ /.1'
(R
*, đ3t
Ta nha 8coi nhC cB lcp9. @Di hai 2" cO $%ng dJS dẫn m"nh. 8a9 NPi electron s\ chSLn động tx 2" cO nào
sang 2" cO nàoM 8$9 :1nh điện t1ch tr>n m?i 2" cO và sD electron đf dEch chSLn 2a dJS nDi sa đA.
. !" T#$ T)*C (+,"-.
1. [hi điện t1ch dEch chSLn ddc theo một đC`ng sGc trong điện trC`ng đ7, nế 2fng đC`ng dEch chSLn tnng 0
lOn thF cBng c6a lực điện trC`ng
^. tnng ) lOn. _. tnng 0 lOn. *. !hBng đ;i. Z. gi"m 0 lOn.
/. *Bng c6a lực điện trC`ng làm di chSLn một điện t1ch / µ * ddc theo chi7 một đC`ng sGc trong một điện
trC`ng đ7 1''' hYm tr>n 2fng đC`ng dài / m là
^. H''' ‚. _. H ‚. *. H m‚. Z. H µ ‚.
0. *Bng c6a lực điện trC`ng làm dEch chSLn một điện t1ch 2 + ( 0 µ * ngC<c chi7 một đC`ng sGc trong một
điện trC`ng đ7 /''' hYm tr>n 2fng đC`ng dài ',& m là
^. 0''' ‚. _. w 0''' ‚. *. 0 m‚. Z. w 0 m‚.
H. @ế chi7 dài đC`ng đi c6a một điện t1ch trong điện trC`ng tnng l>n n lOn thF cBng c6a lực điện
^. tnng n lOn. _. gi"m n lOn. *. !hBng đ;i. Z. chCa thL Tác đEnh.
&. *Bng c6a lực điện trC`ng dEch chSLn một điện t1ch 1' m* song song vKi các đC`ng sGc trong một điện trC`ng
đ7 vKi 2fng đC`ng /' cm là / ‚. eộ lKn c6a cC`ng độ điện trC`ng là
^. 1 hYm. _. 1'' hYm. *. 1''' hYm. Z. 1'''' hYm.
-. *Bng c6a lực điện trC`ng dEch chSLn một điện t1ch 1' µ * 2fng đC`ng / m vBng gAc vKi các đC`ng sGc
điện trong một điện trC`ng đ7 cC`ng độ 1'
-
hYm là
^. ' ‚. _. / m‚. *. /''' ‚. Z. / ‚.
.. *ho điện t1ch dEch chSLn giữa hai điLm cD đEnh trong một điện trC`ng đ7 cA cC`ng độ 1&' hYm thF cBng c6a
lực điện trC`ng là -' m‚. @ế cC`ng độ điện trC`ng là /'' hYm thF cBng c6a lực điện trC`ng dEch chSLn điện
t1ch giữa hai điLm đA là
^. R' ‚. _. H' ‚. *. H' m‚. Z. R' m‚.
R. *ho điện t1ch 2 + ] 1'
(R
* dEch chSLn giữa hai điLm cD đEnh trong một điện trC`ng đ7 thF cBng c6a lực điện
trC`ng là -' m‚. @ế một điện t1ch 2 + ] H.1'
(R
* dEch chSLn giữa hai điLm đA thF cBng c6a lực điện trC`ng thực
hiện là
^. /H m‚. _. /' m‚. *. /H' m‚. Z. 1/' m‚.
). [hi cA sit, cC`ng độ điện trC`ng trong !hBng !h1 là 0.1'
-
hYm hCKng tx dCKi đất l>n. *Bng c6a lực điện làm
dEch chSLn một electron tx đám mJS cao &'' m TDng đất cA độ lKn là
^. /,H.1'
(1'
‚. _. /H. 1'
(1'
‚. *. H,R.1'
(11
‚. Z. ',HR.1'
()
‚.
6
1'. *Bng c6a lực điện làm dEch chSLn một điện t1ch 2 + H.1'
(-
* trong một điện trC`ng đ7 v + /''' hYm là
&m‚. eộ dài 2fng đC`ng mà điện t1ch đA đf dEch chSLn là
^. H' m. _. ',-/& m. *. 1,- m. Z. /&' m.
11. :hế nnng c6a điện t1ch trong điện trC`ng đ3c trCng cho
^. !h" nnng tác d=ng lực c6a điện trC`ng. _. phCVng chi7 c6a cC`ng độ điện trC`ng.
*. !h" nnng sinh cBng c6a điện trC`ng. Z. độ m4nh Sế c6a vQng !hBng gian cA điện trC`ng.
1/. [hi cA sit, điện trC`ng trong !hBng !h1 vào cƒ 0.1'
-
hYm. }i" sp đám mJS t1ch điện Jm cA độ cao /'' m.
Niệ điện thế giữa đám mJS và đất !hi đA $%ng
^. - !h _. -'' !h *. -'' ''' !h Z. -' ''' !h
10. e3t một điện t1ch 2 + /,H.1'
(-
* vào một điLm k trong điện trC`ng cA điện thế h
k
+ / h thF thế nnng c6a điện
t1ch t4i k $%ng
^. 1,/.1'
(-
‚ _. w ','R.1'
-
‚ *. H,R m‚ Z. H,R.1'
(-

1H. Xực điện sinh cBng w & ‚ làm di chSLn một điện t1ch 2 + ( ',& * tx điLm k đến điLm @ trong điện trC`ng.
Niệ điện thế •
k@
$%ng
^. ( /,& h _. ] /,& h *. ] 1' h Z. ( 1' h
1&. Zi chSLn một điện t1ch 2 tx điLm k đến điLm @ trong một điện trC`ng. *Bng ^
k@
c6a lực điện càng lKn nế
^. đC`ng đi k@ càng dài. _. đC`ng đi k@ càng ngqn
*. hiệ điện thế •
k@
càng lKn. Z. hiệ điện thế •
k@
càng nhP.
1-. kột electron $aS tx điLm k đến điLm @ trong một điện trC`ng, giữa hai điLm cA hiệ điện thế •
k@
+ 1'' h.
*Bng mà lực điện trC`ng thực hiện tr>n electron là
^. 1,-.1'
(1)
‚ _. w 1,-.1'
(1)
‚ *. ] 1'' eh Z. w 1'' eh
1.. *hdn phát $iL đ#ng v7 mDi 2an hệ giữa cBng c6a lực điện và thế nnng tĩnh điện.
^. *Bng c6a lực điện cong là thế nnng tĩnh điện.
_. *Bng c6a lực điện là sD đo độ $iến thi>n thế nnng tĩnh điện.
*. Xực điện thực hiện cBng dCVng thF thế nnng tĩnh điện tnng.
Z. Xực điện thực hiện cBng Jm thF thế nnng tĩnh điện gi"m.
7
T8 điện. (9ng lư:ng điện trư1ng
A. !" T#$ T% &'#(
Bài tập giải mẫu:
1. kột t= điện phWng !hBng !h1, cA hai $"n hFnh tryn $án !1nh € + /Hcm, cách nha d + /cm, đC<c nDi vKi
nggn điện cA hiệ điện thế • + /''h. 8a9 :1nh điện dng và điện t1ch c6a t= điện, cC`ng độ điện trC`ng và nnng
lC<ng điện trC`ng giữa hai $"n t=. 8$9 @gqt t= điện ra !hPi nggn rgi đCa vào !ho"ng giữa hai $"n một tấm !im
lo4i $7 dàS l + 1cm. :1nh điện dng và hiệ điện thế c6a t=. @ế tấm !im lo4i rất mPng 8l≈ '9 thF !ết 2" s\ nhC
thế nàoM
Bài tập tự giải:
/. kột t= điện phWng cA hai $"n hFnh tryn $án !1nh € + 1&cm, đ3t cách nha d + &mm, lKp điện mBi giữa
hai $"n cA h%ng sD điện mBi ε + H. 8a9 :1nh điện dng c6a t= điện. 8$9 e3t vào hai $"n t= một hiệ điện thế
• + 1''h, t1nh điện trC`ng giữa hai $"n t=, điện t1ch c6a t= và nnng lC<ng c6a t=. := điện cA thL dQng làm nggn
điện đC<c !hBngM
0. *ho m4ch điện ggm H t= *
1
+ /µ m~ *
/
+ -µ m~ *
0
+ 1/µ m và *
H
+ Rµ m mqc theo sV đg nhC tr>n hFnh.
@Di vào hai đO ^ và _ c6a m4ch điện một nggn điện cA hiệ điện
thế • + H'h. :1nh điện dng tCVng đCVng c6a m4ch, điện t1ch và hiệ
điện thế c6a m?i t=, trong hai trC`ng h<pl
8a9 [hAa [ mI.
8$9 [hAa [ đAng.
. !" T#$ T)*C (+,"-.
1. }iá trE điện dng c6a t= ToaS thaS đ;i là do
^. thaS đ;i điện mBi trong lyng t= điện _. thaS đ;i phOn diện t1ch đDi nha giữa các $"n t= điện
*. thaS đ;i !ho"ng cách giữa các $"n t= điện Z. thaS đ;i chất liệ làm các $"n t= điện
/. }iữa hai $"n t= phWng cách nha 1 cm cA một hiệ điện thế 1' h. *C`ng độ điện trC`ng đ7 trong lyng t= là
^. 1'' hYm _. 1 !hYm *. 1' hYm Z. ','1 hYm
0. kột t= điện đC<c t1ch điện $%ng một hiệ điện thế 1' h thF nnng lC<ng c6a t= là 1' m‚. @ế mDn nnng lC<ng
c6a t= là //,& m‚ thF hai đO t= ph"i cA hiệ điện thế là
^. 1& h _. .,& h *. /' h Z. H' h
H. kột t= điện cA điện dng /' µ m, !hi cA hiệ điện thế & h thF nnng lC<ng c6a t= điện là
^. ',/& m‚ _. &'' ‚ *. &' m‚ Z. &' µ ‚
&. eL t= t1ch một điện lC<ng 1' n* thF đ3t vào t= điện một hiệ điện thế / h. eL t= đA t1ch điện lC<ng /,& n* thF
ph"i đ3t vào hai đO t= một hiệ điện thế là
^. &'' mh _. ','& h *. & h Z. /' h
-. @ế đ3t vào t= điện một hiệ điện thế H h thF t= t1ch đC<c một điện lC<ng / µ *. @ế đ3t vào t= điện một hiệ
điện thế 1' h thF t= t1ch đC<c điện lC<ng là
^. &' µ * _. 1 µ * *. & µ * Z. ',R µ *
.. e3t vào hai $"n c6a t= điện một hiệ điện thế 1' h thF điện t1ch c6a t= điện là /'. 1'
()
*. eiện dng c6a t= là
^. / µ m _. / mm *. / m Z. / nm
R. :rC`ng h<p nào sa đJS t4o thành một t= điện M
^. Nai tấm g? !hB đ3t cách nha một !ho"ng trong !hBng !h1
_. Nai tấm nhBm đ3t cách nha một !ho"ng trong nCKc ngS>n chất
*. Nai tấm !\m ngJm trong dng dEch aTit
Z. Nai tấm nhựa ph6 ngoài một lá nhBm
). rhát $iL nào sa đJS v7 t= điện là [Nj@} đ#ng M
8
^. eiện dng đ3c trCng cho !h" nnng t1ch điện c6a t=
_. eiện dng c6a t= càng lKn thF t= t1ch đC<c điện lC<ng càng lKn
*. eiện dng c6a t= cA đVn vE là mara 8m9
Z. Niệ điện thế càng lKn thF điện dng c6a t= càng lKn
1'. @ế hiệ điện thế giữa hai $"n t= tnng / lOn thF điện dng c6a t=
^. tnng / lOn _. gi"m / lOn *. !hBng đ;i Z. tnng H lOn
11. :r>n vP c6a một t= điện cA ghi /' µ m w //' h w 1'&
o
*. [hWng đEnh nào sa đJS v7 t= là [Nj@} đ#ng M
^. @hiệt độ ho4t động th1ch h<p vKi t= là 1'&
o
*
_. }iá trE điện dng c6a t= là /'.1'
(-
m
*. Niệ điện thế tDi đa mà t= cyn ho4t động đC<c là //' h
Z. [hi • + 1'' h, thF điện t1ch c6a t= là / m*
1/. [hi tnng diện t1ch đDi diện giữa hai $"n t= l>n hai lOn và gi"m !ho"ng cách giữa hai $"n t= đi một npa thF điện
dng c6a t= điện phWng
^. !hBng đ;i. _. tnng l>n hai lOn. *. tnng l>n $Dn lOn. Z. gi"m đi $Dn lOn
10. _a t= điện cA điện dng *
1
+0'
µ
m, *
/
+/'
µ
m, *
0
+1'
µ
m đC<c mqc song song nha. eiện dng c6a $ộ t=
điện $%ng
^.H'
µ
m _. -'
µ
m *. 1/'
µ
m Z. &,& µ m
1H. Uit mDi 2an hệ giữa điện dng * và hiệ điện thế tDi đa •
maT
cA thL đ3t giữa hai $"n c6a một t= điện phWng
!hBng !h1. }di S là diện t1ch các $"n, d là !ho"ng cách giữa hai $"n.
^.hKi S nhC nha, * càng lKn thF •
maT
càng lKn. _. hKi S nhC nha, * càng lKn thF •
maT
càng nhP.
*.hKi d nhC nha, * càng lKn thF •
maT
càng lKn. Z. hKi d nhC nha, * càng lKn thF •
maT
càng nhP.
1&. _a t= điện cA điện dng *
1
+ 1'
µ
m, *
/
+ /'
µ
m, *
0
+ H'
µ
m mqc vKi nha thành $ộ t= cA điện dng tCVng
đCVng *. }iá trE lKn nhất cA thL c6a * là
^. 1& µ m _. .' µ m *. &,. µ m Z. /R µ m
1-. _a t= điện cA điện dng *
1
+ 1'
µ
m, *
/
+ /'
µ
m, *
0
+ 0'
µ
m mqc vKi nha thành $ộ t= cA điện dng tCVng
đCVng *. * cA thL nhcn giá trE là
^. 1& µ m _. /1 µ m *. ./ µ m Z. 1) µ m
1.. Nai t= điện cA cQng điện t1ch thF
^. hai t= cA cQng điện dng
_. t= cA điện dng lKn hVn cA hiệ điện thế nhP hVn
*. t= cA điện dng nhP hVn cA hiệ điện thế lKn hVn
Z. hai t= cA cQng hiệ điện thế
1R. *ho $ộ t= nhC hFnh v\. _iết •
^_
+ 1''h, z
/
+ /.1'
(-
*. _a t= cA điện dng $%ng nha. eiện dng c6a m?i t= là
^. ','/ µ m _. ','- µ m *. ',1R µ m Z. ',/H µ m
1). *ho $ộ t= nhC hFnh v\. _iết •
^_
+ 1''h, *
1
+ /.1'
(-
m, *
/
+ 1/.1'
(-
m. eiện t1ch c6a $ộ t= là
^. ',/ m* _. 1,/ m* *. 1,H m* Z. ',R m*
/'. *ho $ộ t= nhC hFnh v\. _iết •
^_
+ 1'h, *
1
+ &µ m, *
/
+ 1'µ m, *
0
+ 1&µ m. Niệ điện thế giữa hai $"n c6a t=
*
0

9
^. .,& h _. & h *. /,& h Z. ',& h
/1. *ho $ộ t= nhC hFnh v\. _iết •
^_
+ 1'h, *
1
+ &µ m, *
/
+ 1'µ m, *
0
+ 1&µ m. eiện t1ch c6a t= *
1

^. .&.1'
(-
* _. &'.1'
(-
* *. 1/,&.1'
(-
* Z. /&.1'
(-
*
10
;i<m tr3 /iến th=c chương 1
1. kột vct cách điện mang điện t1ch dCVng đ3t gOn 8nhCng !hBng ch4m vào ch#ng9 hai 2" cO !im lo4i tiếp T#c
vKi nha. Nai 2" cO đA sa đA đC<c tách nha ra. z" cO l#c đO đ3t Ta vct cách điện hVn s\
^. !hBng mang điện t1ch *. mang điện t1ch dCVng
_. mang điện t1ch Jm Z. mang điện dCVng ho3c Jm
/. Nai 2" cO nhibm điện giDng hệt nha, đC<c đ3t cách nha một !ho"ng lKn hVn rất nhi7 so vKi !1ch thCKc
c6a ch#ng. _an đO, điện t1ch hai 2" cO là w /,'.1'
(-
* và H,'.1'
(-
*. Xực tCVng tác giữa ch#ng là 1,'@. @gC`i ta
nDi hai 2" cO $%ng một dJS dẫn. Sa !hi $P dJS đi, lực tCVng tác giữa ch#ng là
^. '@ _. ',1/&@ *. ',/&'@ Z. 1,1/&@
0. Nai điện t1ch 2
1
+ ] 1,'µ * và 2
/
+ ( H,'µ * đC<c đ3t cách nha ',/'m. :r>n
đC`ng thWng nDi 2
1
, 2
/
, vE tr1 cA điện trC`ng t;ng h<p $%ng ' là
^. ',10m, v7 $>n ph"i 2
1
*. ',1'm, v7 $>n ph"i 2
1
_. ','-.m, v7 $>n trái 2
1
Z. ',/'m, v7 $>n trái 2
1
H. }i" thiết r%ng trong một tia sit cA một điện t1ch 2 + /&* đC<c phAng tx đám mJS giBng TDng m3t đất và !hi
đA hiệ điện thế giữa đám mJS và m3t đất • + 1,-.1'
R
h. :1nh nnng lC<ng c6a tia sit đA.
^. Hk‚ _. -Hk‚ *. H.1'
)
‚ Z. -,H.1'
)

&. kột electron di chSLn tx một điLm k, sát $"n Jm c6a một t= điện phWng, đến điLm @ n%m cách $"n Jm
',-cm, trong t= điện, thF lực điện sinh cBng ),-.1'
(1R
‚. *C`ng độ điện trC`ng giữa hai điLm k, @ cA độ lKn là
^. ',H.1'
H
hYm _. H.1'
H
hYm *. 1'
H
hYm Z. 1'
&
hYm
-. Nai 2" cO nhP cA điện t1ch 1'
(.
* và H.1'
(.
* đaS nha một lực ',1@ trong chJn !hBng. [ho"ng cách giữa
ch#ng là
^. -cm _. 0,-cm *. -mm Z. 0,-mm
.. Nai điện t1ch điLm 2
1
+ ( 2
/
+ 1'
(-
* đ3t t4i hai điLm ^, _ cách nha 1cm I trong một điện mBi cA h%ng sD điện
mBi ε + /. *C`ng độ điện trC`ng t4i trng điLm k c6a đo4n ^_ là
^. 'hYm _. H,&.1'
.
hYm *. 0,-.1'
R
hYm Z. 1,R.1'
R
hYm
R. kột electron $aS vKi vcn tDc v + 1,/.1'
.
mYs tx một điLm cA điện thế h
1
+ -''h theo hCKng c6a một đC`ng
sGc. :1nh điện thế h
/
c6a điLm mà I đA electron dxng l4i. _iết m
e
+ ),1.1'
(01
!g.
^. 1),&h _. 0)h *. 1)&h Z. ).,&h
). kột t= điện cA điện dng *
1
+ 1µ m đC<c n4p điện dCKi hiệ điện thế • + 1'h, sa đA đC<c ngqt ra !hPi nggn
điện. kột sự can thiệp $>n ngoài ggm một d=ng c= cách điện làm tách hai $"n t= điện sao cho điện dng cA giá trE
mKi là *
/
+ ',/µ m. @nng lC<ng tDi thiL cOn cng cấp cho sự can thiệp $>n ngoài là
^. '‚ _. &.1'
(&
‚ *. /.1'
(H
‚ Z. /,&.1'
(H

1'. *A $a t= điện giDng nha, nế mqc ch#ng song song nha thF đC<c $ộ t= cA điện dng là /.µ m. @ế mqc
ch#ng nDi tiếp nha thF đC<c $ộ t= cA điện dng là
^. )µ m _. 1Rµ m *. 0µ m Z. 1Y0µ m
11. Nai t= điện cA !1ch thCKc nhC nha, một t= là !hBng !h1, t= !ia cA điện mBi vKi h%ng sD điện mBi ε , đ3t dCKi
cQng một hiệ điện thế. @ế nnng lC<ng c6a t= !hBng !h1 là „ thF nnng lC<ng c6a t= cA điện mBi là
^. ε „ _. „Yε *. ε
/
„ Z. „Yε
/
1/. *C`ng độ điện trC`ng gJS ra $Ii một điện t1ch điLm ]z I vE tr1 k cách nA !ho"ng cách T là R,0.1'
(H
hYm. @ế
!ho"ng cách tnng l>n là 0T và độ lKn c6a điện t1ch là ]zYH thF cC`ng độ điện trC`ng t4i k s\ là
^. 1,).1'
(0
hYm_. 0,..1'
(H
hYm*. -,).1'
(&
hYmZ. /,0.1'
(&
hYm
11
Chương >
A. ?@ng điện. Điện trA
Bài tập mẫu:
kột t= điện cA điện dng 1'µ m đC<c t1ch đOS điện dCKi hiệ điện thế 1'h. @gC`i ta ngqt t= ra !hPi nggn rgi
dQng một dJS dẫn nhP nDi giữa hai $"n c6a t= điện. }i" sp th`i gian phAng điện c6a t= là ',&ms. 8a9 :1nh cC`ng
độ dyng điện trng $Fnh ch4S trong dJS !hi t= phAng điện. 8$9 :1nh sD electron đf dEch chSLn 2a dJS trong th`i
gian t= phAng điện.
Bài tập trắc nghiệm:
1. :rong / giJS, lC<ng điện t1ch dEch chSLn 2a tiết diện thWng c6a một dJS dẫn là 1,&*. *C`ng độ dyng điện
ch4S 2a dJS dẫn là
^. 0^ _. ',.&^ *. 1,00^ Z. ',&^
/. :heo một nghi>n cG mKi đJS c6a các nhà nghi>n cG ngC`i kĩ, trong một lOn phAng sit vyi 8sit tx đám mJS
giBng phAng thWng l>n tOng $Fnh lC9, lC<ng điện t1ch dEch chSLn là 1HH* trong th`i gian 1ms. *C`ng độ dyng
điện ch4S !hi đA là
^. 1HH!^ _. 1HHm^ *. 1H '''^ Z. 1H''^
0. e3t vào hai đO điện trI 1'Ω một hiệ điện thế 1/h trong !ho"ng th`i gian 0's. XC<ng điện t1ch dEch chSLn
2a điện trI nàS !hi đA là
^. 0-''* _. 0-* *. /* Z. /&*
H. *ho một dyng điện !hBng đ;i trong 1' s điện lC<ng chSLn 2a tiết diện thWng là / *. Sa &' s điện lC<ng
chSLn 2a tiết diện thWng đA là
^. & * _. 1' * *. &' * Z. /&*
&. kột dyng điện !hBng đ;i, sa / ph#t cA một điện lC<ng /H * chSLn 2a một tiết diện thWng. *C`ng độ dyng
điện đA là
^. 1/ ^ _. 1Y1/ ^ *. ',/ ^ Z. HR ^
-. kột dyng điện !hBng đ;i cA cC`ng độ 0^, sa một !ho"ng cA một điện lC<ng H * chSLn 2a một tiết diện
thWng. *Qng th`i gian đA, vKi dyng điện H,& ^ thF cA một điện lC<ng chSLn 2a một tiết diện thWng là.
^.H * _. R * *. H,& * Z. -*
.. @gC`i ta dQng dJS điện $%ng nhBm cA đC`ng !1nh 1,-mm, chi7 dài t;ng cộng 0&m đL dẫn điện tx nggn đến
$ếp đn. *ho $iết điện trI sất c6a đgng là … + /,R.1'
(R
Ω m. eiện trI c6a s<i dJS tr>n là
^. ',HRRΩ _. ',1//Ω *. 1,)&/Ω Z. ',).-Ω
R. @ế tnng chi7 dài dJS dẫn l>n @ lOn và gi"m tiết diện dJS đi /@ lOn 8vKi @ † /9 thF điện trI c6a dJS
^. tnng /@
/
lOn _. gi"m @Y/ lOn *. tnng /@ lOn Z. gi"m @
/
lOn
). Nai dJS dẫn $%ng nhBm hFnh tr= cA cQng !hDi lC<ng và I cQng nhiệt độ. ZJS s dài gấp 0 dJS ss. So sánh điện
trI c6a hai dJS, !ết lcn nào sa đJS là đ#ngM
^. €
s
+ €
ss
Y0 _. €
s
+ )€
ss
*. €
s
+ €
ss
Y) Z. €
s
+ 0€
ss
1'. Nai dJS dẫn hFnh tr= đC<c làm tx cQng một vct liệ, cA cQng chi7 dài, cA tiết diện lOn lC<t là S
1
, S
/
. Nệ thGc
nào sa đJS là đ#ngM
^.
1 1
/ /
R
R
=
_.
1 /
/ 1
R
R
=
*.
/
1 1
/
/ /
R
R
=
Z.
/
1 /
/
/ 1
R
R
=
11. Nai dJS dẫn hFnh tr= đC<c làm tx cQng một vct liệ, cA cQng chi7 dài, cA tiết diện vKi đC`ng !1nh là d
1
, d
/
.
Nệ thGc nào sa đJS là đ#ngM
12
^.
/
1 /
/
/ 1
R !
R !
=
_.
/
1 1
/
/ /
R !
R !
=
*.
1 1
/ /
R !
R !
=
Z.
1 /
/ 1
R !
R !
=
1/. :rong dJS dẫn !im lo4i cA một dyng điện !hBng đ;i ch4S 2a cA cC`ng độ là 1,- m^ .:rong 1 ph#t sD lC<ng
electron chSLn 2a một tiết diện thWng là.
^. -.1'
/'
electron _. -.1'
1)
electron *. -.1'
1R
electron Z. -.1'
1.
electron
10. kột dyng điện !hBng đ;i trong th`i gian 1' s cA một điện lC<ng 1,- * ch4S 2a .SD electron chSLn 2a một
tiết diện thWng c6a dJS dẫn trong th`i gian 1 s là.
^. 1'
1R
electron _. 1'
(1R
electron *. 1'
/'
electron Z. 1'
(/'
electron
1H. kột t= điện cA điện dng - đC<c t1ch điện $%ng một hiệ điện thế 0h. Sa đA nDi hai cực c6a $"n t= vKi nha,
th`i gian điện t1ch trng hya là .*C`ng độ dyng điện trng $Fnh ch4S 2a dJS nDi trong th`i gian đA là
^. 1,R^ _. 1R'm^ *. -''m^ Z. ',&^
1&. kột dyng điện &'^ ch4S 2a một s<i dJS !im lo4i. SD electron đi 2a tiết diện c6a dJS trong th`i gian 1 giJS

^. R.1'
1.
_. 0,1/.1'
/'
*. /,/.1'
/'
Z. /,/.1'
0'
1-. kột dyng điện /'^ đi 2a một s<i dJS !im lo4i. *On th`i gian $ao lJ đL cA một sD electron cA !hDi lC<ng
t;ng cộng là ',&g đi 2a tiết diện c6a m4ch t4i một điLm đf choM
^. H,H.1'
-
s _. 1,.-.1'
)
s *. 1,.-.1'
-
s Z. H,H.1'
)
s
1.. eiện dẫn sất σ c6a !im lo4i và điện trI sất ρ cA mDi li>n hệ đC<c $iL dibn $%ng đg thE nào trong các hFnh
v\ sa M
1R. @ế cC`ng độ dyng điện $fo hya trong đi(Bt chJn !hBng $%ng 1 m^ thF trong th`i gian 1 s sD electron $Gt ra
!hPi m3t
ca(tBt là
^. -,1&.1'
1&
_. -,/&.1'
1&
*. 1,-.1'
1-
Z. w 1,-.1'
1-
1). [hi cC`ng độ dyng điện $fo hya trong một đi(Bt cA giá trE là s
$h
thF mct độ electron phát T4 tx ca(tBt cA giá trE
là ',-/&.1'
1.
electronYs. *C`ng độ dyng điện $fo hya cA giá trE là
^. 1'm^ _. 1'^ *. ',0).1'
0&
^ Z. /,&-.1'
(0&
^
/'. *C`ng độ dyng điện s ch4S 2a dJS dẫn !im lo4i tJn theo đEnh lct {hm ph= thộc vào đi7 !iện nào sa
đJS M
^. Zyng điện ch4S 2a dJS dẫn !im lo4i cA cC`ng độ rất lKn
_. ZJS dẫn !im lo4i cA nhiệt độ gi"m dOn
*. ZJS dẫn !im lo4i cA nhiệt độ tnng dOn
Z. ZJS dẫn !im lo4i cA nhiệt độ !hBng đ;i
/1. kột nggn điện cA sất điện động /''mh. eL chSLn một điện lC<ng 1' * 2a nggn thF lực l4 ph"i sinh
một cBng là
^. /'‚ _. ','& ‚ *. /''' ‚ Z. / ‚
//. kột nggn điện cA sất điện động !hBng đ;i, đL chSLn một điện lC<ng 1' * 2a nggn thF lực l4 ph"i sinh
một cBng là /' m‚. eL chSLn một điện lC<ng 1& * 2a nggn thF lực l4 ph"i sinh một cBng là
^. 1' m‚ _. 1& m‚ *. /' m‚ Z. 0' m‚
13
Điện n9ng. C0ng BuCt điện
"#$%n m%ch n&i ti'p, ($ng ($ng)
Bài tập gi*i mẫu:
1. @gC`i ta dQng dJS dẫn $%ng nhBm cA đC`ng !1nh 1,-mm, chi7 dài t;ng cộng 0&m đL dẫn điện tx nggn đến
$ếp đn. *ho $iết điện trI sất c6a đgng là ρ + /,R.1'
(R
Ω m.
8a9 Zyng điện 2a dJS là 1'^. :1nh độ gi"m thế và cBng sất nhiệt tPa ra tr>n dJS dẫn.
8$9 @ế hiệ điện thế I đO nggn là //'h, t1nh cBng sất mất mát tr>n dJS dẫn và cBng sất toàn phOn.
/. _a điện trI €
1
+ €
/
+ €
0
đC<c mqc nhC sV đg $>n. e3t vào hai đO
^, _ hiệ điện thế • !hBng đ;i. *Bng sất ti> th= tr>n €
0
là 1'„
thF cBng sất ti> th= tr>n €
1
và tr>n toàn m4ch $%ng $ao nhi>M
Bài tập t+ gi*i:
0. kột đo4n m4ch ggm $a vct dẫn mqc nDi tiếp vào nggn hiệ điện thế /Hh. eiện trI c6a hai vct dẫn đO là HΩ
và -Ω ~ hiệ điện thế giữa hai đO vct dẫn thG $a là Hh. :1nhl 8a9 cC`ng độ dyng điện trong m4ch~ 8$9 t1nh cBng
sất ti> th= c6a vct dẫn thG $a~ 8c9 t1nh điện nnng ti> th= c6a c" đo4n m4ch trong th`i gian 1& ph#t.
H. eL $Ang đ‡n lo4i 11'h(1''„ sáng $Fnh thC`ng I m4ng điện cA hiệ điện thế //'h, ngC`i ta mqc nDi tiếp nA
vKi một điện trI ph= €. :1nh giá trE c6a €.
&. *ho m4ch điện ^_ ggm $a điện trI €
1
+ 1Ω , €
/
+ /Ω và €
0
+ 0Ω . e3t vào hai đO đo4n m4ch ^_ một hiệ
điện thế • + 10,/h. :1nh cBng sất ti> th= c6a đo4n m4ch trong hai trC`ng h<pl 8a9 $a điện trI mqc song song~
8$9 €
1
nDi tiếp vKi đo4n m4ch ggm €
/
và €
0
mqc song song.
-. kột nggn điện cA sất điện động 1/h. [hi mqc nggn điện nàS vKi một $Ang đ‡n đL thành m4ch điện !1n thF
nA cng cấp một dyng điện cA cC`ng độ ',R^. :1nh cBng c6a nggn điện s"n ra trong th`i gian 1& ph#t và t1nh
cBng sất c6a nggn điện !hi đA.
Bài tập trắc nghiệm:
1. eiện nnng ti> th= c6a đo4n m4ch /h0ng t5 lệ thcn vKi
^. hiệ điện thế hai đO đo4n m4ch. _. nhiệt độ c6a vct dẫn trong m4ch.
*. cC`ng độ dyng điện trong m4ch. *. th`i gian dyng điện ch4S 2a m4ch.
/. kột đo4n m4ch cA hiệ điện thế hai đO !hBng đ;i. [hi điện trI trong m4ch đC<c đi7 ch5nh tnng / lOn thF
trong cQng !ho"ng th`i gian, nnng lC<ng ti> th= c6a m4ch
^. gi"m / lOn. _. gi"m H lOn. *. tnng / lOn. Z. !hBng đ;i.
0. kột đo4n m4ch cA điện trI !hBng đ;i. @ế hiệ điện thế hai đO c6a m4ch tnng / lOn thF trong cQng !ho"ng
th`i gian, nnng lC<ng ti> th= c6a m4ch
^. tnng H lOn. _. tnng / lOn. *. !hBng đ;i. Z. gi"m / lOn.
H. rhát $iL nào sa đJS v7 cBng sất c6a m4ch điện là !hBng đ#ngM
^. *Bng sất t5 lệ thcn vKi hiệ điện thế hai đO m4ch.
_. *Bng sất t5 lệ thcn vKi cC`ng độ dyng điện ch4S 2a m4ch.
*. *Bng sất t5 lệ nghEch vKi th`i gian dyng điện ch4S 2a.
Z. *Bng sất cA đVn vE là oat 8„9.
&. Nai đO đo4n m4ch cA một hiệ điện thế !hBng đ;i. @ế điện trI c6a m4ch gi"m / lOn thF cBng sất c6a m4ch
^. tnng H lOn. _. !hBng đ;i. *. gi"m H lOn. Z. tnng / lOn.
-. :rong đo4n m4ch ch5 cA điện trI thOn, vKi th`i gian nhC nha, nế cC`ng độ dyng điện gi"m / lOn thF nhiệt
lC<ng tPa ra tr>n m4ch
^. gi"m / lOn. _. gi"m H lOn. *. tnng / lOn. Z. tnng H lOn.
14
.. :rong đo4n m4ch cA điện trI thOn !hBng đ;i, vKi th`i gian nhC nha, nế mDn tnng cBng sất tPa nhiệt l>n H
lOn thF ph"i
^. tnng hiệ điện thế / lOn. _. tnng hiệ điện thế H lOn.
*. gi"m hiệ điện thế / lOn. Z. gi"m hiệ điện thế H lOn.
R. *Bng sất c6a nggn điện là cBng c6a
^. lực l4 trong nggn.
_. lực điện trC`ng dEch chSLn điện t1ch I m4ch ngoài.
*. lực cV hdc mà dyng điện đA cA thL sinh ra.
Z. lực dEch chSLn nggn điện tx vE tr1 nàS đến vE tr1 !hác.
). *ho đo4n m4ch cA điện trI 1' ˆ, hiệ điện thế / đO m4ch là /' h. :rong 1 ph#t điện nnng ti> th= c6a m4ch

^. /,H !‚. _. H' ‚. *. /H !‚. Z. 1/' ‚.
1'. kột đo4n m4ch thOn điện trI, trong 1 ph#t ti> th= một điện nnng là / !‚, trong / gi` ti> th= điện nnng là
^. H !‚. _. /H' !‚. *. 1/' !‚. Z. 1''' ‚.
11. kột đo4n m4ch thOn điện trI cA hiệ điện thế / đO !hBng đ;i thF trong 1 ph#t ti> th= mất H' ‚ điện nnng.
:h`i gian đL m4ch ti> th= hết 1!‚ điện nnng là
^. 1& ph#t. _. /& ph#t. *. 0' ph#t. Z. & ph#t.
1/. kột đo4n m4ch ti> th= cA cBng sất 1'' „, trong /' ph#t nA ti> th= m4chột nnng lC<ng
^. /''' ‚. _. & ‚. *. 1/' !‚. Z. 1' !‚.
10. kột đo4n m4ch cA hiệ điện thế !hBng đ;i. [hi điện trI c6a m4ch là 1'' ˆ thF cBng sất c6a m4ch là /' „.
[hi đi7 ch5nh điện trI c6a m4ch là &' ˆ thF cBng sất c6a m4ch là
^. 1' „. _. & „. *. H' „. Z. R' „.
1H. *ho một m4ch điện cA điện trI !hBng đ;i. [hi dyng điện trong m4ch là / ^ thF cBng sất ti> th= c6a m4ch là
1'' „. [hi dyng điện trong m4ch là 1 ^ thF cBng sất ti> th= c6a m4ch là
^. /& „. _. &' „. *. /''„. Z. H'' „.
1&. @hiệt lC<ng tPa ra trong / ph#t !hi một dyng điện / ^ ch4S 2a một điện trI thOn 1'' ˆ là
^. HR !‚. _. /H ‚. *. /H''' !‚. Z. H'' ‚.
1-. kột nggn điện cA sất điện động / h thF !hi thực hiện một cBng 1' ‚, lực l4 đf dEch chSLn một điện lC<ng
2a nggn là
^.&' *. _. /' *. *. /,' *. Z. & *.
1.. @gC`i ta làm nAng 1 !g nCKc th>m 1
'
* $%ng cách cho dyng điện 1 ^ đi 2a một điện trI . ˆ. _iết nhiệt dng
ri>ng c6a nCKc là H/'' ‚Y!g.[. :h`i gian cOn thiết là
^.1' ph#t. _. -'' ph#t. *. 1' giJS. Z. 1 gi`.
1R. eL tnng nhiệt độ c6a & l1t nCKc tx nhiệt độ t
1
l>n th>m 1'
o
*, cOn dyng điện s
'
đi 2a điện trI trong vyng &
ph#t. eL tnng nhiệt độ c6a 1' l1t nCKc tx nhiệt độ t
1
l>n th>m 1'
o
* vKi cQng điện trI tr>n, cOn dyng điện
s + /s
'
trong !ho"ng th`i gian
^. 1 ph#t _. 1,& ph#t *. /,& ph#t Z. H ph#t
1). kột $ếp điện cA hai điện trI €
1
và €
/
$%ng nha mqc song song. NPi nế mqc hai điện trI €
1
và €
/
nDi tiếp
vKi nha thF vKi cQng hiệ điện thế sp d=ng, cBng sất tPa nhiệt c6a $ếp điện s\ tnng haS gi"m thế nàoM
^. gi"m / lOn _. gi"m H lOn *. tnng / lOn Z. tnng H lOn
/'. kột ấm điện cA hai dJS dẫn €
1
và €
/
đL đn nCKc. @ế dQng dJS €
1
thF nCKc trong ấm s\ sBi trong th`i gian t
1
+ 1& ph#t. *yn nế dQng dJS €
/
thF s\ sBi sa th`i gian t
/
+ 1' ph#t. @ế dQng c" hai dJS đA mqc song song thF
ấm nCKc s\ sBi sa một th`i gian là $ao lJ 8coi điện trI c6a dJS thaS đ;i !hBng đáng !L theo nhiệt độ9.
^. - ph#t _. & ph#t *. 1' ph#t Z. /& ph#t
15
Định luật Dhm. +hEF nguGn
Bài tập t+ luận:
1. kqc một điện trI 1HΩ vào hai cực c6a một nggn điện cA điện trI trong là 1Ω thF hiệ điện thế giữa
hai cực c6a nggn là R,Hh. 8a9 :1nh cC`ng độ dyng điện ch4S trong m4ch và sất điện động c6a nggn điện. 8$9
:1nh cBng sất m4ch ngoài và cBng sất c6a nggn điện !hi đA.
/. eiện trI trong c6a một nc2S là ','-Ω và tr>n vP c6a nA cA ghi 1/h. kqc vào hai cực c6a nc2S nàS
một $Ang đ‡n cA ghi 1/h(&„. 8a9 NfS chGng tP r%ng $Ang đ‡n !hi đA gOn nhC sáng $Fnh thC`ng và t1nh cBng
sất ti> th= điện thực tế c6a $Ang đ‡n !hi đA. 8$9 :1nh hiệ sất c6a nggn trong trC`ng h<p nàS.
0. @ggn điện cA sất điện động là 0h và cA điện trI trong là /Ω . kqc song song hai $Ang đ‡n nhC nha
cA cQng điện trI là -Ω vào hai cực c6a nggn điện nàS. 8a9 :1nh cBng sất ti> th= c6a m?i $Ang đ‡n. 8$9 @ế
tháo $P một $Ang đ‡n thF $Ang đ‡n cyn l4i sáng m4nh hVn haS Sế hVn so vKi trCKc đAM
H. :rong m4ch điện cA sV đg nhC hFnh v\, hai pin cA cQng sất điện động v + 1,&h và điện trI trong 1Ω .
Nai $Ang đ‡n giDng nha cA cQng sD ghi tr>n đ‡n là 0h ( ',.&„. *ho r%ng điện trI c6a các đ‡n !hBng thaS đ;i
theo nhiệt độ. 8a9 *ác đ‡n cA sáng $Fnh thC`ng !hBngM hF saoM 8$9 :Fm hiệ sất c6a $ộ nggn. 8c9 :1nh hiệ điện
thế giữa hai cực c6a m?i pin.
&. *ho m4ch điện cA sV đg nhC tr>n hFnh, trong đA nggn cA sất điện động v + -h và cA điện trI trong
!hBng đáng !L. *ác điện trI €
1
+ €
/
+ 0'Ω ~ €
0
+ .,&Ω . :1nh cC`ng độ dyng điện ch4S 2a m?i điện trI m4ch
ngoài và điện nnng ti> th= c6a toàn m4ch trong th`i gian 1& ph#t.
-. *ho m4ch điện cA sV đg nhC tr>n hFnh, trong đA các nc2S cA sất điện động v
1
+ 1/h, v
/
+ -h và cA
điện trI trong !hBng đáng !L. *ác điện trI €
1
+ HΩ ~ €
/
+ RΩ . 8a9 :1nh cC`ng độ dyng điện ch4S trong m4ch. 8$9
:1nh cBng sất ti> th= c6a m?i điện trI. 8c9 :1nh cBng sất c6a m?i nc2S và nnng lC<ng mà m?i nc2S cng cấp
trong & ph#t.
.. *A tám nggn điện cQng lo4i vKi cQng sất điện động v + 1,&h và điện trI trong r + 1Ω . kqc các
nggn nàS thành $ộ nggn h?n h<p đDi TGng ggm hai dfS song song đL thqp sáng $Ang đ‡n lo4i -h w -„. *oi
r%ng $Ang đ‡n cA điện trI nhC !hi sáng $Fnh thC`ng. 8a9 h\ sV đg m4ch điện !1n ggm $ộ nggn và $Ang đ‡n m4ch
ngoài. 8$9 :1nh cC`ng độ s c6a dyng điện thực sự ch4S 2a $Ang đ‡n và cBng sất điện r c6a $Ang đ‡n !hi đA. 8c9
:1nh cBng sất r c6a $ộ nggn, cBng sất r
i
c6a m?i nggn trong $ộ và hiệ điện thế •
i
giữa hai cực c6a m?i
nggn đA.
R. kột nc2S cA sất điện động /h, điện trI trong r + 1Ω và cA dng lC<ng 2 + /H' ^h. 8a9 :1nh điện
nnng c6a nc2S. 8$9 @Di hai cực c6a nc2S vKi một điện trI € + )Ω thF cBng sất điện ti> th= c6a điện trI đA là
$ao nhi>M :1nh hiệ sất c6a nc2S.
). *ho đo4n m4ch điện nhC hFnh v\. *ho $iết v
1
+ 1/h~ r
1
+ 1Ω ~ v
/
+ -h~ r
/
+ 1Ω ~ € + 1'Ω ~ •
^_
+ -h.
8a9 Uác đEnh cC`ng độ dyng điện trong đo4n m4ch. 8$9 :1nh hiệ điện thế •
*_
.
1'. *ho m4ch điện cA sV đg nhC hFnh v\. *ho $iết v
1
+ /h~ r
1
+ ',1Ω ~ v
/
+ 1,&h~ r
/
+ ',1Ω ~ € + ',/Ω .
eiện trI c6a vBn !ế rất lKn. 8a9 :1nh sD ch5 c6a vBn !ế. 8$9 :1nh cC`ng độ dyng điện 2a v
1
, v
/
và €.
16
Bài tập trắc nghiệm:
1. Niệ điện thế hai đO m4ch ngyai cho $Ii $iL thGc
^. •
@
+ s r. _. •
@
+ s 8€
@
] r9. *. •
@
+ v ( s r.Z. •
@
+ v ] s r.
>. *ho một m4ch điện ggm một pin 1,& h cA điện trI trong ',& ˆ nDi vKi m4ch ngoài là một điện trI /,& ˆ.
*C`ng độ dyng điện trong m4ch là
^. 0 ^. _. 0Y& ^. *. ',& ^. Z. / ^.
H. kột m4ch điện cA nggn là một pin ) h, điện trI trong ',& ˆ và m4ch ngoài ggm / điện trI R ˆ mqc song
song. *C`ng độ dyng điện trong toàn m4ch là
^. / ^. _. H,& ^. *. 1 ^. Z. 1RY00 ^.
I. kột m4ch điện ggm một pin ) h, điện trI m4ch ngoài H ˆ, cC`ng độ dyng điện trong toàn m4ch là / ^. eiện
trI trong c6a nggn là
^. ',& ˆ. _. H,& ˆ. *. 1 ˆ. Z. / ˆ.
J. :rong một m4ch !1n mà điện trI ngoài là 1' ˆ, điện trI trong là 1 ˆ cA dyng điện là / ^. Niệ điện thế hai đO
nggn và sất đi>n động c6a nggn là
^. 1' h và 1/ h. _. /' h và // h. *. 1' h và / h. Z. /,& h và ',& h.
K. kột m4ch điện cA điện trI ngoài $%ng & lOn điện trI trong. [hi T"S ra hiện tC<ng đo"n m4ch thF t5 sD giữa
cC`ng độ dyng điện đo"n m4ch và cC`ng độ dyng điện !hBng đo"n m4ch là
^. &. _. -. *. chCa đ6 dữ !iện đL Tác đEnh. Z. H.
.. kột ac2S cA sất điện động là 0 h, điện trI trong /' mˆ, !hi đo"n m4ch thF dyng điện 2a ac2S là
^.1&' ^. _. ','- ^. *. 1& ^. Z. /'Y0 ^.
L. *ho 0 điện trI giDng nha cQng giá trE R ˆ, hai điện trI mqc song song và c=m đA nDi tiếp vKi điện trI cyn l4i.
eo4n m4ch nàS đC<c nDi vKi nggn cA điện trI trong / ˆ thF hiệ điện thế hai đO nggn là 1/ h. *C`ng độ dyng
điện trong m4ch và sất điện động c6a m4ch !hi đA là
^. 1 ^ và 1H h. _. ',& ^ và 10 h. *. ',& ^ và 1H h. Z. 1 ^ và 10 h.
M. kột m4ch điện cA / điện trI 0 ˆ và - ˆ mqc song song đC<c nDi vKi một nggn điện cA điện trI trong 1 ˆ.
Niệ sất c6a nggn điện là
^.11,1‰. _. )'‰. *. --,-‰. Z. 1-,-‰.
1N. Nai $Ang đ‡n cA điện trI & ˆ mqc song song và nDi vào một nggn cA điện trI 1 ˆ thi cC`ng độ dyng điện
trong m4ch là 1/Y. ^. [hi tháo một đ‡n ra thF cC`ng độ dyng điện trong m4ch là
^. -Y& ^. _. 1 ^. *. &Y- ^. Z. ' ^.
11. kqc đC<c $ộ nggn tx a nggn giDng nha và điện trI c6a $ộ nggn $%ng điện trI c6a 1 nggn thF sD a ph"i là
một sD
^. ngS>n. _. chŠn. *. l‹. Z. ch1nh phCVng.
1>. kDn ghip 0 pin giDng nha m?i pin cA sất điện động 0 h thành $ộ nggn - h thF
^. ph"i ghip / pin song song và nDi tiếp vKi pin cyn l4i. _. ghip 0 pin song song.
17
*. ghip 0 pin nDi tiếp. Z. !hBng ghip đC<c.
1H. @ế ghip c" 0 pin giDng nha thành một $ộ pin, $iết m?i pin cA sất điện động 0 h thF $ộ nggn s\ !hBng thL
đ4t đC<c giá trE sất điện động
^. 0 h. _. - h. *. ) h. Z. & h.
1I. }hip 0 pin giDng nha, m?i pin cA sất điện động ) h, điện trI trong / ˆ thành $ộ nggn 1R h thF điện trI
trong c6a $ộ nggn là
^. - ˆ. _. H ˆ. *. 0 ˆ. Z. / ˆ.
1J. }hip 0 pin giDng nha nDi tiếp m?i pin cA sất điện động 0 h và điện trI trong 1 ˆ. Sất điện động và điện
trI trong c6a $ộ pin là
^. ) h và 0 ˆ. _. ) h và 1Y0 ˆ. *. 0 h và 0 ˆ. Z. 0 h và 1Y0 ˆ.
1K. }hip song song một $ộ 0 pin giDng nha lo4i ) h ( 1 ˆ thF th đC<c $ộ nggn cA sất điện động và điện trI
trong là
^. 0 h ( 0 ˆ. _. 0 h ( 1 ˆ. *.) h ( 0 ˆ. Z. ) h ( 1Y0 ˆ.
1O. }hip 0 pin giDng nha nDi tiếp th đC<c $ộ nggn .,& h và 0 ^ thF !hi mqc 0 pin đA song song th đC<c $ộ
nggn
^. /,& h và 1 ˆ. _..,& h và 1 ˆ. *. .,& h và 1 ˆ. Z. /,& h và 1Y0 ˆ.
1L. @gC`i ta mqc một $ộ 0 pin giDng nha song song thF th đC<c một $ộ nggn cA sất điện động ) h và điện
trI trong 0 ˆ. k?i pin cA sất điện động và điện trI trong là
^. /. h~ ) ˆ. _. & h~ /,& ˆ. *. 1/,& h~ & ˆ. Z. ) h~ ) ˆ.
18
1M. *A 1' pin /,& h, điện trI trong 1 ˆ đC<c mqc thành hai dfS, m?i dfS cA sD pin $%ng nha. Sất điện động và
điện trI trong c6a $ộ pin nàS là
^. 1/,& h và /,& ˆ. _. & h và /,& ˆ. *. 1/,& h và & ˆ. Z. ) h và ) ˆ.
>N. *A ) pin giDng nha đC<c mqc $ộ nggn cA sD pin trong m?i dfS $%ng sD dfS thF th đC<c $ộ nggn cA sất
điện động - h và điện trI 1 ˆ. Sất điện động và điện trI trong c6a m?i nggn là
^. /h và 1 ˆ. _. / h và 0 ˆ. *. / h và / ˆ. Z. - h và 0 ˆ.
>1. kột m4ch điện ggm nggn điện cA sất điện động 0 h và điện trI trong 1 ˆ. _iết điện trI I m4ch ngoài lKn
gấp / lOn điện trI trong. Zyng điện trong m4ch ch1nh là
^.1Y/ ^. _. 1 ^. *. / ^. Z. 0 ^.
>>. *ho m4ch cA 0 điện trI mqc nDi tiếp lOn lC<t là / ˆ, 0 ˆ, và H ˆ vKi nggn điện 1'h, điện trI trong 1 ˆ. Niệ
điện thế giữa hai đO nggn điện là
^. ) h. _. 1' h. *. 1 h. Z. R h.
>H. kột $ộ 0 đ‡n giDng nha cA điện trI 0 ˆ đC<c mqc nDi tiếp vKi nha và nDi vKi nggn 1 ˆ thF dyng điện
trong m4ch ch1nh 1 ^. [hi tháo 1 $Ang !hPi m4ch thF dyng điện trong m4ch ch1nh là
^. ' ^. _. 1'Y. ^. *. 1 ^. Z. .Y1' ^.
>I. kột $Ang đ‡n ghi - h( - „ đC<c mqc vào một nggn điện cA điện trI trong là / ˆ thF sáng $Fnh thC`ng. Sất
điện động c6a nggn điện là
^. - h. _. 0- h. *. R h. Z. 1/ h.
>J. kột nggn điện ) h, điện trI trong 1 ˆ đC<c nDi vKi m4ch ngoài cA hai điện trI giDng nha mqc nDi tiếp thi
cC`ng độ dyng điện 2a nggn là 1 ^. @ế hai điện trI I m4ch ngoài mqc song song thF cC`ng độ dyng điện 2a
nggn là
^. 0 ^. _. 1Y0 ^. *. )YH ^. Z. /,& ^.
19
Chương H
?@ng điện trong /im loPi
Bài tập t+ luận:
CQu 1. kột dJS !im lo4i cA hệ sD nhiệt điện trI α + H,H.1'
(0
[
(1
mqc nDi tiếp vKi một ampe !ế cA điện trI €
^
+
1' Ω vào hiệ điện thế • !hBng đ;i. Œ nhiệt độ t
'
+ 0'
o
*, dJS !im lo4i cA điện trI &' Ω và cC`ng độ dyng điện
trong m4ch là s
1
+ 1' m^. :1nh sD ch5 c6a ampe !ế !hi nhiệt độ c6a dJS !im lo4i là 1''
o
*.
CQu >. Œ nhiệt độ t
1
+/&
o
*, hiệ điện thế giữa hai cực $Ang đ‡n là •
1
+ /' mh và cC`ng độ dyng điện ch4S 2a
đ‡n là s
1
+ R m^. [hi sáng $Fnh thC`ng, hiệ điện thế giữa hai cực $Ang đ‡n là •
/
+ /H' h và cC`ng độ dyng
điện ch4S 2a đ‡n là s
/
+ R ^. :1nh nhiệt độ t c6a dJS tAc $Ang đ‡n !hi sáng $Fnh thC`ng. *oi r%ng điện trI c6a
dJS tAc đ‡n trong !ho"ng nhiệt độ nàS tnng t5 lệ $cc nhất theo nhiệt độ vKi hệ sD nhiệt điện trI α + H,/.1'
(0
[
(1
.
CQu H. Uác đEnh nhiệt độ làm việc c6a một dJS tAc $Ang đ‡n !hi đ‡n sáng $Fnh thC`ng. _iết r%ng cC`ng độ dyng
điện 2a đ‡n !hi đAng m4ch 8I /'
o
*9 lKn gấp 1/,& lOn cC`ng độ dyng điện 2a đ‡n !hi đ‡n sáng $Fnh thC`ng.
_iết hệ sD nhiệt điện trI α + &,1.1'
(0
[
(1
.
CQu I. S<i dJS vonuram c6a một đ‡n điện cA điện trI /-' Ω I /)''
o
*. Uác đEnh điện trI c6a dJS đA I nhiệt độ
trong phyng, cho là I 1&
o
*. *ho $iết hệ sD nhiệt điện trI α + ',''H/ Y
o
*.
CQu J. :1nh chi7 dài c6a một đC`ng dJS điện tho4i, cho $iết !hi nhiệt độ tnng tx 1&
o
* đến /&
o
* thF điện trI c6a
dJS tnng 1'Ω . Ziện t1ch tiết diện ngang c6a dJS dẫn là S + ',& mm
/
, ρ + 1,/.1'
(.
Ω m. Nệ sD nhiệt điện trI c6a
dJS α + ',''- Y
o
*.
CQu K. kột đ‡n điện cA ghi //'h w 1&'„. :1nh điện trI c6a dJS tAc I nhiệt độ phyng 8/'
o
*9 nế nhiệt độ cháS
sáng c6a đ‡n là /&''
o
*. Nệ sD nhiệt điện trI c6a dJS α + &,1.1'
(0
[
(1
.
CQu O. Nai dJS dẫn mqc nDi tiếp cA điện trI $%ng -,/& lOn lKn hVn !hi mqc ch#ng song song. NPi điện trI c6a dJS
nàS lKn hVn điện trI c6a dJS !ia $ao nhi> lOnM
CQu L. @gC`i ta mqc nDi tiếp n điện trI $%ng nha. NPi điện trI c6a m4ch thaS đ;i $ao nhi> lOn !hi mqc n điện
trI đA song songM
CQu M. _Dn điện trI giDng nha đC<c nDi $%ng những cách !hác nha. NPi cA $ao nhi> cách nDiM Uác đEnh điện
trI tCVng đCVng trong txng trC`ng h<p.
20
,iện tư:ng nhiệt điện
Bài tập th, !-:
kột c3p nhiệt điện cA điện trI trong r + ',- Ω và hệ sD nhiệt điện động là α
:
+ -& µ hY[ đC<c nDi !1n vKi một
miliampe !ế cA điện trI trong €
^
+ 1' Ω . e3t một mDi hàn c6a c3p nhiệt điện nàS trong !hBng !h1 I /'
o
* và
nh#ng mDi hàn thG hai c6a nA vào thiếc đang nAng ch"S đựng trong cDc sG. [hi đA miliampe !ế ch5 cC`ng độ
dyng điện 1,0' m^. :1nh sất nhiệt điện động c6a c3p nhiệt điện và nhiệt độ nAng ch"S c6a thiếc.
21
Bài tập trắc nghiệm:
CQu 1. kột dJS $4ch !im I /'
o
* cA điện trI sất ρ
'
+ 1',-.1'
(R
Ω m. :1nh điện trI sất ρ c6a dJS nàS I &''
o
*.
*oi r%ng điện trI sất c6a $4ch !im trong !ho"ng nhiệt độ nàS tnng t5 lệ $cc nhất theo nhiệt độ vKi hệ sD nhiệt
điện trI α + 0,).1'
(0
[
(1
.
^. ρ + 0',HH.1'
(R
Ω m. _. ρ + 0H,/R.1'
(R
Ω m.
*. ρ + /',-..1'
(R
Ω m. Z. ρ + 01,/..1'
(R
Ω m.
CQu >. kột $Ang đ‡n /''h(H'„ cA dJS tAc $%ng vonuram. eiện trI c6a dJS tAc đ‡n I /'
o
* là €
'
+ 1// Ω . *oi
r%ng điện trI sất c6a $4ch !im trong !ho"ng nhiệt độ nàS tnng t5 lệ $cc nhất theo nhiệt độ vKi hệ sD nhiệt điện trI
α + H,&.1'
(0
[
(1
. @hiệt độ t c6a dJS tAc đ‡n !hi sáng $Fnh thC`ng là
^. t + /&''
o
*. _. t + /'''
o
*. *. t + /H&'
o
*. Z. t + 1-.'
o
*.
CQu H. Π/'
o
*, điện trI sất c6a $4c là 1,-/.1'
(R
Ω m. _iết hệ sD nhiệt điện trI c6a $4c là H,1.1'
(0
[
(1
. Π00' [ thF
điện trI sất c6a $4c là
^. 1,R--.1'
(R
Ω m. _. 0,R1/.1'
(R
Ω m. *. 0,-.).1'
(R
Ω m. Z. H,1&1.1'
(R
Ω m.
CQu I. *A một lC<ng !im lo4i Tác đEnh dQng làm dJS dẫn. @ế làm dJS vKi đC`ng !1nh 1mm thF điện trI c6a dJS
là 1- Ω . @ế làm dJS cA đC`ng !1nh /mm thF điện trI c6a dJS th đC<c là
^. R Ω . _. H Ω . *. / Ω . Z. 1 Ω .
CQu J. eiện trI dJS tAc $Ang đ‡n 11'h w H'„ I nhiệt độ /'
o
* là €
'
+ &' Ω . [hi đ‡n đA sáng $Fnh thC`ng, nhiệt
độ c6a dJS tAc là 1'''
o
*. Nệ sD nhiệt điện trI α c6a dJS tAc cA trE sD là
^. H,0&.1'
(0
[
(1
. _. H,1/.1'
(0
[
(1
. *. &,1&.1'
(0
[
(1
. Z. &,&/.1'
(0
[
(1
.
CQu K. kột mDi hàn c6a một c3p nhiệt điện cA hệ sD α
:
+ H/ µ hY[ đC<c đ3t trong !hBng !h1 I /'
o
*, cyn mDi
hàn !ia đC<c nng nAng đến 0/'
o
*. Sất điện động nhiệt điện c6a c3p nhiệt điện nàS $%ng
^. 10,-' mh. _. 1/,-' mh. *. 10,-H mh. Z. 1/,-H mh.
CQu O. *ho c3p nhiệt điện sqt(constantan nDi vKi mili vBn !ế dQng đL đo nhiệt độ. e3t mDi hàn thG nhất trong
!hBng !h1 và mDi hàn thG hai vào ly nng cA nhiệt độ -0'
o
* thF mili vBn !ế ch5 01,/ mh. Nệ sD sất điện động
c6a c3p nhiệt điện là α
:
+ &/ µ hY[. @hiệt độ c6a !hBng !h1 là
^. 0'
o
*. _. /&
o
*. *. /'
o
*. Z. &-
o
*.
22
.rắc nghiệm l, thu/'t:
CQu 1. eiện trI sất c6a !im lo4i thaS đ;i nhC thế nào !hi nhiệt độ tnngM
^. :nng dOn đ7 theo hàm $cc nhất. _. }i"m dOn đ7 theo hàm $cc nhất.
*. :nng nhanh theo hàm $cc hai. Z. }i"m nhanh theo hàm $cc hai.
CQu >. eiện trI sất c6a !im lo4i t5 lệ nghEch vKi đ4i lC<ng nào sa đJSM
^. !hDi lC<ng ri>ng c6a !im lo4i. _. trdng lC<ng ri>ng c6a !im lo4i.
*. mct độ electron tự do trong !im lo4i. Z. mct độ electron trong !im lo4i.
CQu H. •ế tD nào sa đJS làm tnng điện trI c6a vct dẫn $%ng !im lo4iM
^. tnng hiệ điện thế _. tnng nhiệt độ. *. gi"m hiệ điện thế. Z. gi"m nhiệt độ.
CQu I. :rong !im lo4i cA điện trI ch6 Sế là do
^. trong 2á trFnh chSLn động, các electron tự do $E ngnn c"n !hi va ch4m vKi các ion !im lo4i I các n#t
m4ng tinh thL.
_. các electron tự do lBn va ch4m lẫn nha trong 2á trFnh chSLn động.
*. các electron tự do lBn tCVng tác vKi các proton trong ngS>n tp trong 2á trFnh chSLn động.
Z. các electron lBn va ch4m vKi h4t nhJn ngS>n tp trong 2á trFnh chSLn động.
CQu J. [hi nhiệt độ tnng, điện trI c6a vct dẫn $%ng !im lo4i tnng là vF
^. nhiệt độ làm cho các electron chSLn động nhanh hVn.
_. nhiệt độ cao làm mất đi một sD electron tự do.
*. nhiệt độ cao !hiến nhi7 electron 2aS l4i tái h<p vKi các ion I m4ng tinh thL.
Z. nhiệt độ cao !hiến các ion dao động vKi $i>n độ lKn hVn, ngnn c"n chSLn động c6a các electron nhi7
hVn.
CQu K. [hi nhiệt độ c6a !hDi !im lo4i tnng l>n / lOn thF điện trI sất c6a nA
^. tnng / lOn. _. gi"m / lOn. *. !hBng đ;i. Z. chCa !ết lcn đC<c.
CQu O. [hi đC`ng !1nh c6a !hDi !im lo4i đgng chất, tiết diện đ7 tnng / lOn thF điện trI c6a !hDi !im lo4i
^. tnng / lOn. _. tnng H lOn. *. gi"m / lOn. Z. gi"m H lOn.
CQu L. e3t vào hai đO vct dẫn !im lo4i một hiệ điện thế thF phát $iL nào sa đJS là đ#ngM
^. vlectron s\ chSLn động tự do h?n lo4n.
_. :ất c" các electron trong !im lo4i s\ chSLn động cQng chi7 điện trC`ng.
*. *ác electron tự do s\ chSLn động ngC<c chi7 điện trC`ng.
Z. :ất c" electron trong !im lo4i chSLn động ngC<c chi7 điện trC`ng.
CQu M. rhát $iL nào sa đJS v7 dyng điện trong !im lo4i là !hBng đ#ngM
^. Zyng điện trong !im lo4i là dyng chSLn d`i cA hCKng c6a các electron tự do.
_. @hiệt độ c6a !im lo4i càng cao thF dyng điện 2a nA $E c"n trI càng nhi7.
*. @gS>n nhJn điện trI c6a !im lo4i là do sự mất trct tự trong m4ng tinh thL.
Z. [hi trong !im lo4i cA dyng điện thF tất c" các electron s\ chSLn động ngC<c chi7 điện trC`ng.
CQu 1N. Niện tC<ng si> dẫn là hiện tC<ng
^. điện trI c6a vct dẫn gi"m TDng giá trE rất nhP !hi nhiệt độ gi"m TDng thấp.
_. điện trI c6a vct gi"m TDng rất nhP !hi nhiệt độ c6a nA đ4t giá trE đ6 cao.
*. điện trI c6a vct gi"m TDng $%ng !hBng !hi nhiệt độ c6a vct nhP hVn một giá trE nhiệt độ nhất đEnh.
Z. điện trI c6a vct $%ng !hBng thF nhiệt độ $%ng ' [.
CQu 11. Sất nhiệt điện động c6a một c3p nhiệt điện ph= thộc vào
^. nhiệt độ thấp hVn I một trong hai đO c3p.
_. nhiệt độ cao hVn I một trong hai đO c3p.
*. hiệ nhiệt độ hai đO c3p.
Z. $"n chất c6a ch5 một trong hai !im lo4i cấ t4o n>n c3p.
23
CQu 1>. :rong đi7 !iện nào thF cC`ng độ dyng điện ch4S 2a dJS dẫn !im lo4i tnng theo đEnh lct {hmM
^. ZJS dẫn !im lo4i cA nhiệt độ tnng dOn.
_. ZJS dẫn !im lo4i cA nhiệt độ !hBng đ;i.
*. ZJS dẫn !im lo4i cA nhiệt độ rất thấp, Tấp T5 $%ng !hBng độ tSệt đDi 8' [9.
Z. Zyng điện ch4S 2a dJS dẫn !im lo4i cA cC`ng độ rất lKn.
CQu 1H. :hách thGc lKn nhất c6a việc Gng d=ng hiện tC<ng si> dẫn vào trong đ`i sDng hiện naS là
^. dyng điện ch4S trong dJS si> dẫn ph"i rất lKn.
*. đa sD các chất si> dẫn !hBng ph"i là !im lo4i.
_. nhiệt độ si> dẫn c6a các chất thC`ng 2á thấp.
Z. đa sD các chất si> dẫn đ7 cA độc tD đDi vKi sGc
!hPe c6a con ngC`i.
24
?@ng điện trong chCt điện FhQn
*Bng thGc maradaSl
1 1 0 0
m q 1t
2 n 2 n
= = 8đo $%ng đVn vE g9
N%ng sD maradaSl m + )-&'' *Ymol là điện t1ch c6a một mol electron.
CQu 1. @gC`i ta m4 !\m vKi dng dEch ŽnS{
H
. *C`ng độ dyng điện 2a $Fnh điện phJn là 11'^. :1nh th`i gian
cOn thiết đL gi"i phAng 1!g !\m. *ho $iết ^8Žn9 + -&,H gYmol.
CQu >. kqc nDi tiếp hai $Fnh điện phJnl $Fnh ^ đựng dng dEch *S{
H
và a(nBt $%ng *~ $Fnh _ đựng dng dEch
^g@{
0
và a(nBt $%ng ^g. Sa 1h, lC<ng đgng $ám vào ca(tBt c6a $Fnh ^ là ',-Hg. :1nh !hDi lC<ng $4c $ám vào
ca(tBt c6a $Fnh _ sa 1h.
CQu H. eiện phJn dng dEch N
/
S{
H
vKi các điện cực platin, ngC`i ta th đC<c !h1 hiđrB và BTi I các điện cực.
@ế cho dyng điện cA cC`ng độ s + /^ đi 2a $Fnh điện phJn trong 0- ph#t thF thL t1ch !h1 thoát ra I ca(tBt trong
đi7 !iện chan là $ao nhi>M
CQu I. :1nh !hDi lC<ng đgng đC<c gi"i phAng ra I ca(tBt $Fnh điện phJn, dng dEch đgng snuat. *ho $iết hiệ
điện thế đ3t vào hai cực c6a $Fnh là • + 1'h~ điện nnng ti> th= I $Fnh là „ + 1!„h.
CQu J. :1nh !ho"ng th`i gian t cOn thiết và điện nnng „ ph"i ti> th= đL th đC<c !hDi lC<ng m + 1'''!g nhBm
!hi điện phJn ^l
/
{
0
nAng ch"S. Niệ điện thế giữa hai cực c6a $L điện phJn là • + &h và dyng điện ch4S 2a
dng dEch điện phJn cA cC`ng độ s + /.1'
H
^.
CQu K. kDn m4 đgng một tấm sqt cA diện t1ch t;ng cộng 1''cm
/
, ngC`i ta dQng nA làm ca(tBt c6a một $Fnh điện
phJn đựng dng dEch *S{
H
và a(nBt làm $%ng thanh đgng ngS>n chất, rgi cho một dyng điện cA cC`ng độ s +
&^ ch4S 2a $Fnh trong th`i gian / gi` H' ph#t &' giJS. :1nh $7 dàS c6a lKp đgng $ám tr>n m3t tấm sqt 8coi nhC
$ám đgng đ79.
CQu O. kột $ộ nggn ggm 1' pin mqc thành hai dfS, m?i dfS cA sD pin $%ng nha. k?i pin cA sất điện động 0h,
điện trI trong 1Ω . kột $Fnh điện phJn đựng dng dEch ^g@{
0
cA điện trI € + 1/,&Ω đC<c mqc vào hai cực c6a
$ộ nggn nAi tr>n. ^(nBt c6a $Fnh điện phJn làm $%ng $4c. :1nh !hDi lC<ng $4c $ám vào ca(tBt c6a $Fnh trong
th`i gian )' ph#t.
CQu L. _Fnh điện phJn đựng dng dEch ^g@{
0
vKi cực dCVng là ^g, cA điện trI € + /Ω . :rong 1h điện phJn thF
!hDi lC<ng cực dCVng c6a $Fnh gi"m mất /.g. :1nh hiệ điện thế đ3t vào hai điện cực c6a $Fnh điện phJn.
CQu M. eiện phJn dCVng cực tan một mDi trong một $Fnh điện phJn cA cực Jm $an đO n3ng /'g. Sa 1h đO,
hiệ điện thế giữa hai cực là 1'h thF cực Jm n3ng /&g. Sa /h tiếp theo, hiệ điện thế giữa hai cực là /'h thF !hDi
lC<ng c6a cực Jm là $ao nhi>M
CQu 1N. Nai cực c6a $Fnh điện phJn chGa dng dEch *S{
H
8vKi cực dCVng $%ng đgng9 đC<c nDi vào hai điLm cA
hiệ điện thế $%ng 0h. Sa 1- ph#t & giJS, ngC`i ta thấS !hDi lC<ng cực Jm tnng th>m -,Hmg. :1nh điện trI c6a
$Fnh điện phJn.
25
?@ng điện trong chQn /h0ngR chCt /hí
CQu 1. *a(tBt c6a một đi(Bt chJn !hBng cA diện t1ch m3t ngoài S + 1' mm
/
. Zyng $fo hya s
$h
+ 1' m^. :1nh sD
electron phát T4 tx một đVn vE diện t1ch c6a ca(tBt trong một giJS.
CQu >. Niệ điện thế giữa a(nBt và ca(tBt c6a một s#ng electron là /&'' h. :1nh tDc độ c6a electron mà s#ng phát
ra, cho $iết !hDi lC<ng c6a electron là ),11.1'
(01
!g.
CQu H. *ho $"ng !ho"ng cách đánh tia lpa điện.
Niệ điện thế • 8h9
[ho"ng cách đánh tia điện
*ực phWng 8mm9 koi nhdn 8mm9
/'.''' -,1 1&,&
H'.''' 10,. H&,&
1''.''' 0-,. //'
/''.''' .&,0 H1'
0''.''' 11H -''
NfS CKc t1nhl
a9 Niệ điện thế đf sinh ra tia sit giữa đám mJS cao /'' m và một ngdn cJS cao 1' m.
$9 Niệ điện thế tDi thiL giữa hai cực c6a $gi Te máS !hi Te ch4S $Fnh thC`ng.
c9 eGng cách Ta đC`ng dJS điện 1/' !h $ao nhi> thF $qt đO cA ngS cV $E điện gict, m3c dQ ta !hBng
ch4m vào dJS điện.
CQu I. *ho phAng điện 2a chất !h1 I áp sất thấp, giữa hai điện cực cách nha /' cm. zfng đC`ng $aS tự do
c6a electron là H cm. *ho r%ng nnng lC<ng mà electron nhcn đC<c tr>n 2fng đC`ng $aS tự do đ6 đL ion hAa chất
!h1, hfS t1nh Tem một electron đCa vào trong chất !h1 cA thL sinh ra tDi đa $ao nhi> h4t t"i điện.
26
?@ng điện trong chQn /h0ngR chCt /hí
1. :rong chất !h1,
^. h4t t"i điện là electron tự do, ion dCVng.
_. nế đDt nAng m4nh chất !h1 thF một sD phJn tp !h1 s\ $E ion hAa và chất !h1 trI thành mBi trC`ng dẫn
điện !hi đ3t nA trong điện trC`ng.
*. hiện tC<ng nhJn h4t t"i điện T"S ra là do sD h4t t"i điện đCa vào trong nA tnng l>n.
Z. dyng điện s đ4t giá trE $fo hya !hi đ3t vào hai điện cực hiệ điện thế •
^[
nhP.
>. :rong các d4ng phAng điện sa, d4ng phAng điện nào T"S ra trong !hBng !h1 I đi7 !iện thC`ng M
s. Sự phAng điện thành mi7n. ss. :ia lpa điện. sss. Ng 2ang điện.
^. s và ss. _. ss và sss. *. s và sss. Z. s, ss và sss.
H. kqc một t= điện phWng !hBng !h1 vKi nggn điện cA hiệ điện thế -''' h. hKi !ho"ng cách giữa hai $"n là
$ao nhi> thF sự đánh th6ng s\ $qt đO, $iết sự ion hAa do va ch4m c6a !hBng !h1 $qt đO l#c cC`ng độ điện
trC`ng $%ng 0.1'
-
hYm.
^. 0 mm. _. / mm. *. 1,R mm. Z. H,& mm.
I. Sự phAng điện tự lực là
^. sự phAng điện mà !hBng cA các h4t mang điện.
_. sự phAng điện mà !hBng cA hiệ điện thế giữa hai điện cực.
*. sự phAng điện tiếp t=c mà !hBng cOn tác nhJn ion hAa.
Z. sự phAng điện trong đi7 !iện hiệ điện thế rất thấp.
J. Ng 2ang điện là sự phAng điện trong
^. !hBng !h1 I áp sất $Fnh thC`ng. _. !h1 !im.
*. !hBng !h1 I đi7 !iện chan. Z. !hBng !h1 I áp sất cao.
K. eL cA dyng điện trong chất !h1, cOn cA
^. tác nhJn ion hAa. _. điện trC`ng. *. c" tác nhJn ion hAa và điện trC`ng.
Z. điện trC`ng, và tQS đi7 !iện đL cOn haS !hBng cOn tác nhJn ion hAa.
O. Niệ điện thế giữa ca(tBt và a(nBt 8làm $%ng hai $"n !im lo4i phWng9 c6a một đ‡n điện tp hai cực là /H h. _iết
vcn tDc $an đO c6a electron !hi $Gt ra !hPi ca(tBt $%ng '. hcn tDc electron !hi đến a(nBt là
^. /,R1.1'
-
mYs. _. /,).1'
-
cmYs. *. /,)'&.1'
-
mYs. Z. 0,1.1'
-
cmYs.
L. eiLm giDng nha c6a dyng điện trong chất !h1 và trong chất điện phJn là
^. đ7 cA sŠn các h4t mang điện tự do. _. đ7 tJn theo đEnh lct {hm.
*. đ7 cA h4t mang điện tự do là electron. Z. đ7 dẫn điện theo hai chi7.
M. [hi cC`ng độ dyng điện $fo hya $%ng & m^, thF trong th`i gian &s sD electron $Gt ra !hPi m3t ca(tBt là
^. 1,H.1'
1.
electron, _. 1,&-.1'
1.
electron. *. 1,&0.1'
1.
electron. Z. 1,&'.1'
1.
electron.
1N. Œ đi7 !iện thC`ng, sự phAng tia lpa điện T"S ra trong !hBng !h1 !hi cC`ng độ điện trC`ng v + 0.1'
-
hYm.
Uác đEnh !ho"ng cách giữa hai va ch4m c6a điện tp ( phJn tp !h1, $iết nnng lC<ng ion hAa phJn tp là /,H.1'
(1R
‚.
^. &.1'
(-
m. _. ',&.1'
(-
m. *. & mm. Z. ',& mm.
11. *A $ao nhi> electron $qn ra !hPi ca(tBt c6a đ‡n điện tp trong 1 giJS, $iết r%ng dyng điện a(nBt là 1m^M
^. &,-.1'
1&
electron. _. -,/&.1'
1&
electron. *. 1,1/.1'
1-
electron. Z. 1,0&.1'
1-
electron.
1>. :rong m?i giJS cA 1'
H
ion dCVng mang điện t1ch ]e chSLn 2a một tiết diện thWng c6a Dng phAng điện theo
hCKng tx a(nBt sang ca(tBt. egng th`i cA 1'
)
electron và ion Jm mang điện t1ch we chSLn động 2a đA theo
hCKng ngC<c l4i. *C`ng độ dyng điện cA độ lKn là
^. 1,-.1'
(1H
^. _. 1,-.1'
(-
^. *. 1,-.1'
(1'
^. Z. nhP hVn 1,-.1'
(1'
^.
27
Sn tậF Chương H
CQu 1. Π/'
o
*, điện trI sất c6a vonuram là &,/&.1'
(R
Ω m. Nệ sD nhiệt điện trI c6a vonuram α + ',''H&[
(1
. [hi
đ‡n dJS tAc ho4t động, nhiệt độ c6a nA cA thL l>n tKi /-''
o
*. :1nh điện trI sất c6a vonuram !hi đA.
^. -,-/.1'
(.
Ω m. _. -,-/.1'
(R
Ω m. *. -,1&.1'
(-
Ω m. Z. &,HR.1'
(R
Ω m.
CQu >. Œ nhiệt độ phyng, /.
o
*, điện trI c6a vct dẫn !im lo4i là /' Ω . :1nh điện trI c6a vct dẫn ấS !hi nhiệt độ
tnng l>n th>m R'
o
*. *ho $iết hệ sD nhiệt điện trI α + ',''& [
(1
.
^. /&,0 Ω . _. 0),R Ω . *. /R Ω . Z. 1/' Ω .
CQu H. S<i dJS vonuram c6a một đ‡n điện cA điện trI /H' Ω I /-''
o
*. Uác đEnh điện trI c6a dJS đA I nhiệt độ
trong phyng, cho là I /R
o
*. *ho $iết hệ sD nhiệt điện trI α + H,&.1'
(0
[
(1
.
^. 1)' Ω . _. 1) Ω . *. /& Ω . Z. 1H/ Ω .
CQu I. Œ nhiệt độ t
1
+0'
o
*, hiệ điện thế giữa hai cực $Ang đ‡n là •
1
+ H' mh và cC`ng độ dyng điện ch4S 2a
đ‡n là s
1
+ / m^. [hi sáng $Fnh thC`ng, hiệ điện thế giữa hai cực $Ang đ‡n là •
/
+ /'' h và cC`ng độ dyng
điện ch4S 2a đ‡n là s
/
+ 1 ^. :1nh nhiệt độ t c6a dJS tAc $Ang đ‡n !hi sáng $Fnh thC`ng. *oi r%ng điện trI c6a
dJS tAc đ‡n trong !ho"ng nhiệt độ nàS tnng t5 lệ $cc nhất theo nhiệt độ vKi hệ sD nhiệt điện trI
α + H,'.1'
(0
[
(1
.
^. /-''
o
*. _. 0/1/
o
*. *. /'/'
o
*. Z. //R'
o
*.
CQu J. kột vct dẫn !im lo4i cA hệ sD nhiệt điện trI α + H,H&.1'
(0
[
(1
. [hi nhiệt độ c6a vct dẫn tnng th>m 1''
o
*
thF điện trI c6a vct
^. tnng th>m HH,&‰. _. tnng th>m 1HH,&‰.
*. gi"m đi HH,&‰. Z. tnng th>m 1,HH&‰.
CQu K. kột c3p nhiệt điện cA hệ sD nhiệt điện động α
:
+ H' µ hY[ và cA điện trI € + ',/ Ω . kột mDi hàn c6a
c3p đC<c đ3t trong !hBng !h1 I nhiệt độ /&
o
*, đO !ia thF nng trong ly lpa I nhiệt độ 0''
o
*. :1nh cC`ng độ
dyng điện Tất hiện trong m4ch.
^. 11 m^. _. && m^. *. /,/ µ ^. Z. ','1R m^.
CQu O. kột c3p nhiệt điện cA hệ sD nhiệt điện động α
:
+ -' µ hY[ và cA điện trI € + / Ω mqc nDi tiếp vKi một
ampe !ế cA điện trI €
^
+ 1 Ω . @h#ng một đO mDi hàn vào nCKc đang sBi và đO !ia vào một !ho đBng l4nh thF
ampe !ế ch5 giá trE /,'R m^. @hiệt độ c6a !ho đBng là
^. '
o
*. _. w H
o
* *. w 1'
o
*. Z. w /&
o
*.
CQu L. kột c3p nhiệt điện cA một mDi hàn đC<c nh#ng trong một dng dEch mDi I nhiệt độ t. [hi nh#ng mDi
hàn cyn l4i vào trong chF nAng ch"S I 0''
o
* thF sất điện động Tất hiện trong c3p là 11,& mh, nế nh#ng mDi
hàn cyn l4i trong ly lSện !im lo4i I /'''
o
* thF sất điện động Tất hiện trong c3p là R),. mh. Nệ sD nhiệt điện
động c6a c3p nhiệt điện là
^. H' µ hY[. _. H- µ hY[. *. -' µ hY[. Z. &H µ hY[.
CQu M. eCVng lC<ng điện hAa c6a ni!en là 0.1'
(H
gY*. :1nh !hDi lC<ng ni!en $ám vào ca(tBt $Fnh điện phJn !hi
điện phJn dng dEch mDi ni!en vKi cực dCVng là ni!en trong th`i gian 0' ph#t. _iết cC`ng độ dyng điện ch4S
2a $Fnh là /' ^.
^. 1,'R g. _. 1',R g. *. ',1R g. Z. R,0 g.
CQu 1N. kột $Fnh điện phJn chGa một dng dEch mDi hAa trE / và cực dCVng c6a $Fnh làm $%ng !im lo4i c6a
mDi. [hi cho dyng điện 1&^ đi 2a $Fnh trong th`i gian / ph#t thF ca(tBt c6a $Fnh tnng th>m /gam. @ế cho
dyng điện 0'^ đi 2a $Fnh trong th`i gian /' ph#t thF !hDi lC<ng chất đC<c gi"i phAng I điện cực là
^. H g. _. /' g. *. H' g. Z. 1'' g.
CQu 11. eiện phJn dCVng cực tan một dng dEch mDi !im lo4i chCa $iết. [hi cho dyng điện /^ ch4S 2a $Fnh
trong th`i gian 1 gi` thF !hDi lC<ng cực dCVng c6a $Fnh gi"m đi /,0) g. NPi cực dCVng c6a $Fnh là !im lo4i gFM
^. đgng. _. $4c. *. ni!en. Z. !\m.
28
CQu 1>. @gC`i ta m4 $4c vKi dng dEch ^g@{
0
. *C`ng độ dyng điện 2a $Fnh điện phJn là 1'^. :1nh th`i gian
cOn thiết đL gi"i phAng &'g $4c. *ho $iết ^8^g9 + 1'R gYmol.
^. 1h 1& ph#t. _. 1h 0' ph#t. *. &H ph#t /. giJS. Z. /h 1/ ph#t - giJS.
CQu 1H. kột $Fnh điện phJn đựng dng dEch ^g@{
0
cA điện trI € + ),&Ω đC<c mqc vào hai cực c6a một ac2S
cA sất điện động 1/h và điện trI trong /,&Ω . ^(nBt c6a $Fnh điện phJn làm $%ng $4c. :1nh !hDi lC<ng $4c $ám
vào ca(tBt c6a $Fnh trong th`i gian H& ph#t.
^. 0,'/ g. _. ','& g. *. 1,&1 g. Z. /,'0 g.
CQu 1I. kqc hai cực c6a một $Fnh điện phJn vào $ộ nggn ggm hai pin 0h w ',& Ω mqc nDi tiếp thF cC`ng độ
dyng điện ch4S 2a $Fnh là /^. :1nh nhiệt tPa ra trong $Fnh điện phJn trong th`i gian 1& ph#t.
^. 0-'' ‚. _. 1R'' ‚. *. ./'' ‚. Z. 1/' ‚.
CQu 1J. :1nh điện nnng ph"i ti> th= đL th đC<c /!g $4c !hi điện phJn dng dEch $4c nitrat. Niệ điện thế giữa
hai cực c6a $L điện phJn là • + &'h.
^. 11- !„h. _. H/ !„h. *. 1/1' „h. Z. /H,R !„h.
CQu 1K. Nai $Fnh điện phJn mqc nDi tiếp. _Fnh 1 chGa dng dEch mDi ni!en và cực dCVng là ni!en. _Fnh / chGa
dng dEch đgng snuat và cực dCVng $%ng đgng. *ho ^8@i9 + &R,., ^8*9 + -0,&, n8@i9 + /, n8*9 + /. :rong
th`i gian t, !hDi lC<ng ca(tBt I $Fnh / tnng th>m /,H g thF !hDi lC<ng cực dCVng I $Fnh 1 gi"m đi
^. /,/1 g. _. 1,R1g. *. ',)1 g. Z. .,/& g.
CQu 1O. *a(tBt c6a một tế $ào chJn !hBng cA diện t1ch $7 m3t là /'mm
/
. Π1/'
o
*, tDc độ gi"i phAng electron
!hPi ca(tBt t1nh tr>n đVn vE diện t1ch là 1,/&.1'
1&
electronYsYmm
/
. :1nh cC`ng độ dyng điện $fo hya trong trC`ng
h<p tr>n.
^. H' m^. _. H m^. *. H ^. Z. ',H ^.
CQu 1L. hKi hai moi nhdn đ3t cách nha /' cm trong !hBng !h1, ngC`i ta thấS !hi cA tia lpa điện T"S ra thF hiệ
điện thế giữa hai moi vào cƒ 1'' !h. :1nh cC`ng độ điện trC`ng gJS ra tia lpa điện.
^. &'' !hYm. _. /''' !hYm. *. & !hYm. Z. ',/ !hYm.
CQu 1M. }i" sp !hi thoát ra !hPi $7 m3t ca(tBt, electron cA vcn tDc $an đO $%ng !hBng. :1nh tDc độ c6a electron
!hi đcp vào a(nBt. _iết hiệ điện thế giữa a(nBt và ca(tBt c6a tế $ào chJn !hBng là /''h, và !hDi lC<ng electron là
),11.1'
(01
!g.
^. ',RH.1'
-
mYs. _. R,0R.1'
-
cmYs. *. ',RH.1'
.
mYs. Z. -.1'
-
mYs.
CQu >N. SD electron @ phát ra tx ca(tBt trong m?i giJS !hi dyng điện trong đi(Bt chJn !hBng cA giá trE $fo hya s
s
+
1/ m^ là $ao nhi>M
^. .,&.1'
//
electron. _. .,&.1'
1-
electron. *. .&.1)
1)
electron. Z. .&.1'
1-
electron.
29
Sn tậF chương H T>U
& c3u h4i: 256 .h7i gian làm 8ài: 95 ph:t
CQu 1. *J nào dCKi đJS nAi v7 t1nh chất điện c6a !im lo4i là !hBng đ#ngM
^. [im lo4i là chất dẫn điện tDt.
_. eiện trI sất c6a !im lo4i tnng theo nhiệt độ.
*. eiện trI sất c6a !im lo4i !há lKn, vào cƒ 1'
(0
w 1'
(R
Ω m.
Z. Œ nhiệt độ !hBng đ;i ho3c nhiệt độ thaS đ;i !hBng đáng !L, dyng điện ch4S 2a vct dẫn !im lo4i tJn
theo đEnh lct {hm.
CQu >. Nệ sD nhiệt điện trI α c6a một !im lo4i ph= thộc vào
^. nhiệt độ !ết tinh c6a !im lo4i. _. độ tinh !hiết c6a !im lo4i.
*. hAa trE c6a !im lo4i. Z. các đi7 !iện tiến hành th1 nghiệm.
CQu H. @Di c3p nhiệt điện đgng(constantan vKi một mili vBn !ế thành một m4ch !1n. @h#ng mDi hàn thG nhất vào
nCKc đá đang tan và mDi hàn thG hai vào hVi nCKc sBi, mili vBn !ế ch5 H,/& mh. Nệ sD nhiệt điện động c6a c3p
nhiệt điện nàS $%ng
^. H/,& µ hY[. _. H,/& µ hY[. *. H/,& mhY[. Z. H,/& mhY[.
CQu I. sndim là ngS>n tD mà ngS>n tp cA 0 electron I lKp vP ngoài cQng. @ế th>m một lC<ng nhP indim
vào germanim, ta s\ cA
^. $án dẫn lo4i n. _. $án dẫn lo4i p. *. $án dẫn lo4i n(p. Z. $án dẫn lo4i p(n.
CQu J. :rC`ng h<p nào sa đJS là sự phAng điện trong chất !h1 I áp sất thấpM
^. dyng điện trong $Ang đ‡n neon. _. dyng điện 2a đ‡n XvZ
*. dyng điện 2a đ‡n dJS tAc. Z. dyng điện 2a đ‡n pin.
CQu K. kột $Fnh điện phJn dng dEch $4c nitrat 8^g@{
0
9 cA điện trI là /,& Ω . ^(nBt c6a $Fnh $%ng $4c 8^g9 và
hiệ điện thế đ3t vào hai cực c6a $Fnh là 1' h. _4c cA !hDi lC<ng mol ngS>n tp ^ + 1'R gYmol~ hAa trE
n + 1. Sa 1- ph#t & giJS, !hDi lC<ng m c6a $4c $ám vào ca(tBt là
^. /,1- g. _. H,0/ mg. *. H,0/ g. Z. /,1- mg.
CQu O. kột t= phWng !hBng !h1 đC<c nDi vKi nggn điện //'h. _iết điện trC`ng đánh th6ng c6a t= là 0.1'
-
hYm.
NPi !hi dEch chSLn !ho"ng cách giữa hai $"n t= đến giá trE nào thF t= $E đánh th6ngM
^. .0 mm. _. ',.0 mm. *. .0 µ m. Z. .,0 µ m.
CQu L. *J nào dCKi đJS nAi v7 h4t t"i điện trong các mBi trC`ng là ;h<ng đ#ngM
^. :rong chất lPng, h4t t"i điện là ion dCVng và ion Jm.
_. :rong chất !h1, h4t t"i điện là ion dCVng và electron.
*. :rong !im lo4i, h4t t"i điện là electron tự do
Z. :rong mBi trC`ng dẫn điện, h4t t"i điện cA thL là các h4t mang điện dCVng ho3c Jm.
CQu M. [hi điện phJn dng dEch cA cực dCVng !hBng tan thF ngng độ c6a các ion trong dng dEch
^. gi"m. _. tnng rgi gi"m.
*. !hBng thaS đ;i. Z. tnng rgi !hBng thaS đ;i, cDi cQng gi"m.
CQu 1N. SD electron chSLn 2a tiết diện thWng c6a s<i đDt trong $Ang đ‡n lo4i cA ghi -h w /,H„ !hi đ‡n sáng
$Fnh thC`ng 8đ#ng đEnh mGc9 trong H ph#t là
^. 0,.&.1'
1.
. _. -.1'
/'
. *. 1'
1R
. Z. 1'
1)
.
CQu 11. *hdn cJ S^s. zá trFnh dẫn điện tự lực c6a chất !h1 là
^. 2á trFnh dẫn điện trong chất !h1 T"S ra !hi cA hiện tC<ng nhJn h4t t"i điện.
_. 2á trFnh dẫn điện trong chất !h1 T"S ra và dS trF đC<c mà !hBng cOn phn li>n t=c các h4t t"i điện
vào.
30
*. 2á trFnh dẫn điện trong chất !h1 T"S ra ch5 $%ng cách đDt nAng m4nh !hDi !h1 I giữa hai điện cực đL
t4o ra các h4t t"i điện.
Z. 2á trFnh dẫn điện trong chất !h1 thC`ng g3p dCKi hai d4ngl tia lpa điện và hg 2ang điện.
CQu 1>. kột dJS $4ch !im I /'
o
* cA điện trI sất ρ
'
+ 1',-.1'
(R
Ω m. :1nh điện trI sất ρ c6a dJS $4ch !im
nàS I 11/'
o
*. }i" thiết điện trI sất c6a dJS $4ch !im trong !ho"ng nhiệt độ nàS tnng $cc nhất theo nhiệt độ vKi
hệ sD nhiệt điện trI !hBng đ;i α + 0,).1'
(0
[
(1
.
^. ≈ &-,).1'
(R
Ω m. _. ≈ H&,&.1'
(R
Ω m. *. ≈ &-,1.1'
(R
Ω m. Z. ≈ H-,0.1'
(R
Ω m.
CQu 1H. *On $ao nhi> electron đL gi"i phAng -0,& g đgng I dCVng cựcM
^. -,'/.1'
/0
. _. 1/,'H.1'
/0
. *. 0,'1.1'
/0
. Z. 1,-.1'
1)
.
CQu 1I. kột trong những đ3c t1nh c6a chất $án dẫn là
^. điện trI sất tnng !hi nhiệt độ tnng. _. độ dẫn điện tnng !hi nhiệt độ tnng.
*. điện trI sất gi"m nhanh !hi nhiệt độ gi"m. Z. điện dẫn sất !hBng đ;i !hi nhiệt độ tnng.
CQu 1J. •ng phAng điện tp c6a máS th vB tSến trS7n hFnh làm việc vKi hiệ điện thế 0' !h. :1nh động nnng
c6a điện tp 8electron9 !hi đcp vào màn hFnh. }i" sp vcn tDc $an đO c6a điện tp !hi r`i !hPi ca(tBt là $%ng !hBng.
^. H,R.1'
(1&
‚. _. 1,HH.1'
(1'
‚. *. ',HR.1'
(1.
‚. Z. 1,&/.1'
(1)
‚.
CQu 1K. *J nào dCKi đJS nAi v7 chất $án dẫn là ;h<ng đ#ngM
^. $án dẫn !hBng thL đC<c Tem là !im lo4i haS chất cách điện.
_. trong chất $án dẫn cA hai lo4i h4t t"i điện là electron và l? trDng.
*. chất $án dẫn rất !hA t4o ra các h4t t"i điện.
Z. $án dẫn là chất trong đA các electron hAa trE li>n !ết tCVng đDi ch3t vKi l•i ngS>n tp c6a ch#ng.
CQu 1O. kột $Fnh điện phJn chGa dng dEch đgng snuat 8*S{
H
9 vKi hai điện cực $%ng đgng 8*9. [hi cho dyng
điện !hBng đ;i ch4S 2a $Fnh nàS trong !ho"ng th`i gian 0' ph#t, thF thấS !hDi lC<ng c6a ca(tBt tnng th>m 1,1H0
g. [hDi lC<ng mol ngS>n tp c6a đgng là -0,& gYmol. Zyng điện ch4S 2a $Fnh điện phJn cA cC`ng độ s $%ng
^. ',)-& ^. _. 1,)0 ^. *. ',)-& m^. Z. 1,)0 m^.
CQu 1L. vlectron cA !hDi lC<ng m và nnng lC<ng chSLn động nhiệt c6a nA I nhiệt độ : là
0
/
;.
ε = , vKi ! là
h%ng sD _olt‘mann. :x đA sS ra tDc độ chSLn động nhiệt c6a electron !hi nA vxa $aS ra !hPi ca(tBt c6a đi(Bt
chJn !hBng là
^.
/ / ;. ;.
u
m m
= _.
0;.
u
m
= *. 0 u ;.m = Z.
/;.
u
m
=
CQu 1M. :1nh tDc độ trBi c6a electron trong điện trC`ng giữa a(nBt và ca(tBt trong đi(Bt chJn !hBng !hi giữa hai
điện cực nàS cA một hiệ điện thế • + /''' h. _P 2a tDc độ chSLn động nhiệt c6a electron !hi nA vxa $aS ra
!hPi ca(tBt.
^. /,-&.1'
.
mYs. _. .,'0.1'
.
mYs. *. .,'0.1'
1H
mYs. Z. 0,H-.1'
-
mYs.
CQu >N. *J nào dCKi đJS nAi v7 lKp chSLn tiếp p(n là ;h<ng đ#ngM
^. XKp chSLn tiếp p(n là ch? tiếp T#c c6a hai mi7n $án dẫn p và $án dẫn n đC<c t4o ra tr>n một tinh thL
$án dẫn
_. eiện trC`ng đEa phCVng trong lKp chSLn tiếp p(n hCKng tx mi7n p sang mi7n n.
*. eiện trC`ng đEa phCVng trong lKp chSLn tiếp p(n đaS các h4t t"i điện ra Ta ch? tiếp T#c giữa hai mi7n
p và n và t4o ra một lKp ngh‡o h4t t"i điện.
Z. Zyng điện ch4S 2a lKp ngh‡o ph= thộc vào chi7 c6a hiệ điện thế đ3t tr>n lKp chSLn tiếp p(n.
CQu >1. kột $Fnh điện phJn chGa dng dEch mDi ni!en vKi hai điện cực $%ng ni!en. eCVng lC<ng điện hAa c6a
ni!en là ! + ',0'.1'
(0
gY*. [hi cho dyng điện cC`ng độ s + &^ ch4S 2a $Fnh nàS trong !ho"ng th`i gian 1 gi` thF
!hDi lC<ng ni!en $ám vào ca(tBt là
31
^. &,H' g. _. &,H' mg. *. 1,&' g. Z. &,H' !g.
CQu >>. *J nào dCKi đJS nAi v7 t1nh chất c6a tia ca(tBt là ;h<ng đ#ngM
^. rhát ra tx ca(tBt, trS7n ngC<c hCKng điện trC`ng giữa a(nBt và ca(tBt.
_. kang nnng lC<ng lKn, cA thL làm cho !im lo4i phát ra tia U !hi đcp vào.
*. Xà dyng electron tự do $aS tx ca(tBt đến a(nBt.
Z. _E lệch trong điện trC`ng, nhCng !hBng $E lệch trong tx trC`ng.
CQu >H. SD maradaS cA giá trE $%ng điện lC<ng ch4S 2a $Fnh điện phJn đL gi"i phAng ra I điện cực một lC<ng
chất $%ng
^. một mol chất đA. _. một gam chất đA.
*. một đCVng lC<ng gam c6a chất đA. Z. một đCVng lC<ng điện hAa c6a chất đA.
CQu >I. ZJS tAc $Ang đ‡n //'h w 1''„ !hi sáng $Fnh thC`ng I /HR&
o
* cA điện trI gấp 1/,1 lOn so vKi điện trI
c6a nA I /'
o
*. :1nh hệ sD nhiệt điện trI α và điện trI €
'
c6a dJS tAc đ‡n I /'
o
*. }i" thiết điện trI c6a dJS tAc
đ‡n trong !ho"ng nhiệt độ nàS tnng $cc nhất theo nhiệt độ.
^. H,&.1'
(0
[
(1
~ H' Ω . _. H,/.1'
(0
[
(1
~ H' Ω .
*. H,&.1'
(0
[
(1
~ 0R Ω . Z. H,/.1'
(0
[
(1
~ 0R Ω .
CQu >J. kột vct !im lo4i đC<c m4 ni!en cA diện t1ch S + 1/' cm
/
. Zyng điện ch4S 2a $Fnh điện phJn cA cC`ng
độ s + ',0 ^ và th`i gian m4 là & gi`. :1nh độ dàS h c6a lKp ni!en ph6 đ7 tr>n m3t c6a vct đC<c m4. @i!en cA
!hDi lC<ng mol ngS>n tp là ^ + &R,. gYmol~ hAa trE n + / và !hDi lC<ng ri>ng ρ + R,R.1'
0
!gYm
0
.
^. 1,&- µ m. _. 1&,- µ m. *. 1,./ mm. Z. ',-H mm.
32
Cảm =ng tV
ài 1. kột dyng điện /' ^ ch4S trong một dJS dẫn thWng dài đ3t trong !hBng !h1. :1nh c"m Gng tx t4i những
điLm cách dJS 1' cm.
ài >. kột !hng dJS tryn $án !1nh 0,1H cm cA 1'' vyng dJS. *C`ng độ dyng điện 2a m?i vyng dJS là ',1 ^.
:1nh c"m Gng tx t4i tJm c6a !hng dJS.
ài H. kột dyng điện cA cC`ng độ H,0 ^ ch4S trong một Dng dJS cA chi7 dài 1H cm và cA -/' vyng dJS. :1nh
c"m Gng tx trong lyng Dng dJS.
ài I. Nai dJS dẫn dài, song song, n%m cD đEnh trong m3t phWng r cách nha một !ho"ng d + 1- cm. Zyng điện
2a hai dJS cQng chi7, cA cQng cC`ng độ s + 1' ^. :1nh c"m Gng tx t4i những điLm n%m trong m3t phWng r cách
đ7 hai dJS.
ài J. Nai dyng điện ch4S theo cQng một chi7 trong hai dJS dẫn thWng dài vB h4n, song song, cách nha &' cm
đ3t trong chJn !hBng, lOn lC<t cA cC`ng độ s
1
+ 0 ^~ s
/
+ / ^. Uác đEnh c"m Gng tx t4i điLm ^ cách dyng s
1
một
!ho"ng 0' cm, cách dyng s
/
một !ho"ng /' cm.
ài K. Nai dJS dẫn thWng, song song, dài vB h4n, cách nha a + 1' cm trong !hBng !h1, trong đA lOn lC<t cA hai
dyng điện s
1
+ s
/
+ & ^ ch4S ngC<c chi7 nha. Uác đEnh c"m Gng tx t4i điLm k cách đ7 hai dJS dẫn một đo4n a
+ 1' cm.
ài O. Nai dyng điện cC`ng độ s
1
+ - ^, s
/
+ ) ^ ch4S trong hai dJS dẫn thWng song song vB h4n cA chi7 ngC<c
nha, đC<c đ3t trong chJn !hBng cách nha một !ho"ng a + 1' cm. Uác đEnh c"m Gng tx t4il 8a9 eiLm k, cách s
1
- cm, cách s
/
H cm. 8$9 eiLm @, cách s
1
- cm, cách s
/
R cm.
ài L. *ho hai dyng điện cQng cC`ng độ s
1
+ s
/
+ R ^ ch4S trong hai dJS dẫn thWng dài vB h4n, chio nha và
vBng gAc nha, đ3t trong chJn !hBng~ đo4n vBng gAc chng cA chi7 dài R cm. Uác đEnh c"m Gng tx t4i trng
điLm c6a đo4n vBng gAc chng ấS.
ài M. Nai dyng điện cA cC`ng độ s
1
+ / ^, s
/
+ H ^ ch4S trong hai dJS dẫn thWng dài vB h4n, đgng phWng, vBng
gAc nha đ3t trong !hBng !h1.
8a9 Uác đEnh c"m Gng tx
B
ur
t4i những điLm n%m trong m3t phWng chGa hai dyng điện, cách đ7 hai dJS
dẫn những !ho"ng r + H cm.
8$9 :rong m3t phWng chGa hai dyng điện, tFm những 2’ t1ch những điLm t4i đA
' B =
ur r
.
ài 1N. :rong mi7n nào, c"m Gng tx c6a hai dyng điện cQng hCKng nha M
33
Cảm =ng tV TtrWc nghiệmU
1. *"m Gng tx c6a một dyng điện ch4S trong dJS dẫn thWng dài t4i một điLm k cA độ lKn tnng l>n !hi
^. k dEch chSLn theo hCKng vBng gAc vKi dJS và ra Ta dJS.
_. k dEch chSLn theo hCKng vBng gAc vKi dJS và l4i gOn dJS.
*. k dEch chSLn theo đC`ng thWng song song vKi dJS.
Z. k dEch chSLn theo một đC`ng sGc tx.
>. kột dJS dẫn cA dyng điện ch4S 2a Dn thành vyng tryn. :4i tJm vyng tryn, c"m Gng tx s\ gi"m !hi
^. cC`ng độ dyng điện tnng l>n. _. cC`ng độ dyng điện gi"m đi.
*. sD vyng dJS 2ấn tnng l>n. Z. đC`ng !1nh vyng dJS gi"m đi.
H. *"m Gng tx $>n trong một Dng dJS hFnh tr= cA độ lKn tnng l>n !hi
^. chi7 dài hFnh tr= tnng l>n. _. đC`ng !1nh hFnh tr= gi"m đi.
*. sD vyng dJS 2ấn tnng l>n. Z. cC`ng độ dyng điện gi"m đi.
I. *ho dJS dẫn thWng dài mang dyng điện. [hi điLm ta Tit gOn dJS hVn / lOn và cC`ng độ dyng điện tnng / lOn thF
độ lKn c"m Gng tx
^. tnng H lOn. _. tnng / lOn. *. !hBng đ;i. Z. gi"m H lOn.
J. [hi cC`ng độ dyng điện gi"m / lOn và đC`ng !1nh Dng dJS tnng / lOn, nhCng sD vyng dJS và chi7 dài Dng
!hBng đ;i thF c"m Gng tx sinh $Ii dyng điện trong Dng dJS
^. gi"m / lOn. _. !hBng đ;i. *. tnng / lOn. Z. tnng H lOn.
K. [hi cho hai dJS dẫn song song, dài vB h4n, cách nha một !ho"ng a, mang hai dyng điện cQng độ lKn s và
ngC<c chi7 thF c"m Gng tx t4i các điLm n%m trong m3t phWng chGa hai dJS và cách đ7 hai dJS cA giá trE là
^. '. _. /.1'
(.
sYa. *. H.1'
(.
sYa. Z. R.1'
(.
sYa.
O. kột dyng điện ch4S trong dJS dẫn thWng dài vB h4n cA độ lKn 1' ^ đ3t trong chJn !hBng sinh ra một tx trC`ng
t4i điLm cách dJS dẫn &' cm cA độ lKn c"m Gng tx là
^. H.1'
(-
:. _. &.1'
(.
:. *. /.1'
(.
Y& :. Z. 0.1'
(.
:.
L. kột điLm cách một dJS dẫn dài vB h4n mang dyng điện /' cm thF cA độ lKn c"m Gng tx là 1,/ µ :. kột điLm
cách dJS dẫn đA -' cm thF cA độ lKn c"m Gng tx
^. ',H µ :. _. 0,- µ :. *. ',/ µ :. Z. H,R µ :.
M. :4i một điLm cách một dJS dẫn thWng dài vB h4n mang dyng điện & ^ thF cA c"m Gng tx là ',H µ :. @ế cC`ng
độ dyng điện trong dJS dẫn tnng th>m 1' ^ thF c"m Gng tx t4i điLm đA cA giá trE
^. ',R µ :. _. ',/ µ :. *. 1,- µ :. Z. 1,/ µ :.
1N. kột dyng điện ch4S trong một dJS tryn /' vyng, đC`ng !1nh /' cm, vKi cC`ng độ 1' ^ thF c"m Gng tx t4i tJm
các vyng dJS là
^. ',/π m:. _. /'π µ :. *. ','/π m:. Z. ',/ m:.
11. kột dJS dẫn tryn mang dyng điện /' ^, tJm vyng dJS cA c"m Gng tx ',Hπ µ :. @ế dyng điện 2a gi"m &^
so vKi $an đO thF c"m Gng tx t4i tJm vyng dJS là
^. ',0π µ :. _. ',/π µ :. *. ',&π µ :. Z. ',-π µ :.
1>. kột Dng dJS dài &' cm cA 1''' vyng dJS mang một dyng điện là & ^. eộ lKn c"m Gng tx trong lyng Dng là
^. Rπ m:. _. Hπ m:. *. R m:. Z. H m:.
1H. kột Dng dJS cA dyng điện 1' ^ ch4S 2a thF c"m Gng tx trong lyng Dng là ',/ :. @ế dyng điện trong Dng là
/' ^ thF c"m Gng tx trong lyng Dng là
^. ',H :. _. ',R :. *. 1,/ :. Z. ',1 :.
1I. kột Dng dJS cA dyng điện H ^ ch4S 2a thF độ lKn c"m Gng tx trong lyng Dng là ','H :. eL độ lKn c"m Gng tx
trong lyng Dng tnng th>m ','- : thF dyng điện trong Dng ph"i là
^. 1' ^. _. - ^. *. 1 ^. Z. ','- ^.
34
1J. kột Dng dJS đC<c 2ấn một lC<t $%ng lo4i dJS hFnh tr= cA $án !1nh ',& mm sao cho các vyng sát nha. SD
vyng dJS tr>n một mit chi7 dài Dng là
^. 1'''. _. /'''. *. &'''. Z. chCa đ6 đi7 !iện Tác đEnh.
1K. kột Dng dJS đC<c 2ấn một lC<t $%ng lo4i dJS mà tiết diện cA $án !1nh ',& mm sao cho các vyng sát nha.
[hi cA dyng điện /' ^ ch4S 2a thF độ lKn c"m Gng tx trong lyng Dng dJS là
^. H m:. _. R m:. *. Rπ m:. Z. Hπ m:.
1O. Nai Dng dJS dài $%ng nha và cA cQng sD vyng dJS, nhCng đC`ng !1nh Dng một gấp đBi đC`ng !1nh Dng hai.
[hi Dng dJS một cA dyng điện 1' ^ thF độ lKn c"m Gng tx trong lyng Dng một là ',/ :. @ế dyng điện trong Dng
hai là & ^ thF độ lKn c"m Gng tx trong lyng Dng hai là
^. ',1 :. _. ',/ :. *. ','& :. Z. ',H :.
35
Tương tXc giY3 h3i ZQy Z[n Bong BongR m3ng Z@ng điện
1. _a dyng điện cQng cC`ng độ s
1
, s
/
, s
0
ch4S trong $a dJS dẫn thWng dài đgng phWng, song song, cách đ7 nha
theo cQng một chi7.
8a9 Uác đEnh lực tx tác d=ng l>n một đo4n c6a dyng I giữa s
/
.
8$9 @ế đ;i chi7 s
/
thF lực đA thaS đ;i nhC thế nàoM
>. Nai dJS dẫn song song thWng dài vB h4n mang dyng điện s
1
+ 1' ^, s
/
+ /' ^ ch4S cQng một chi7 đ3t cách
nha 1' cm trong !hBng !h1. NPi ph"i đ3t một dJS dẫn thG $a mang điện s
0
$%ng $ao nhi> và đ3t theo phCVng,
chi7 nào đL lực tx tác d=ng l>n nA $%ng !hBngM
36
TV trư1ng 7à &4c tV
ài 1. kột đo4n dJS dẫn thWng dài 1' cm mang dyng điện 1' ^ đ3t trong tx trC`ng đ7 cA
c"m Gng tx _ + ','H :. eo4n dJS vBng gAc vKi
B
ur
. :1nh lực tx tác d=ng l>n đo4n dJS dẫn.
ài >. kột !hng dJS hFnh chữ nhct cA các c4nh là $ + 1' cm và a + 1& cm. [hng cA &
vyng dJS và đC<c đ3t trong tx trC`ng đ7 c"m Gng tx _ + H.1'
(H
:, vec(tV c"m Gng tx song
song vKi các c4nh @r và kz c6a !hng. *ho dyng điện s + 1 ^ ch4S 2a !hng và cA chi7
nhC tr>n hFnh. Uác đEnh lực tx 8phCVng, chi7, độ lKn9 tác d=ng l>n các c4nh c6a !hng.
ài H. :rong $gng k@rz cA tx trC`ng đ7 _ + /.1'
(0
:. eC`ng sGc tx song song vKi
m3t phWng hFnh v\ và các c4nh k@, rz. :rong $gng cA đo4n dJS dẫn a$ dài l + 1& cm
n%m trong m3t phWng hFnh v\ và mang dyng điện s + / ^. NPi ph"i ToaS đo4n dJS a$ cho
nA n%m theo phCVng nào đL độ lKn c6a lực tx tác d=ng l>n nAl 8a9 nhP nhất và t1nh giá trE
nhP nhất đA~ 8$9 lKn nhất và t1nh giá trE lKn nhất đA.
ài I. kột đo4n dJS dẫn thWng k@, chi7 dài l, !hDi lC<ng c6a đVn vE dài c6a dJS là Z +
','& !gYm, đCVc treo $%ng hai dJS dẫn nh“ thWng đGng và đ3t trong một tx trCVng đ7 cA
c"m Gng tx
B
ur
vBng gAc vKi m3t phWng chGa k@ và dJS treo,
_ + ','& :. 8a9 Uác đEnh chi7 và độ lKn c6a dyng điện s ch4S 2a dJS đL lực cnng c6a
các dJS treo $%ng !hBng. 8$9 *ho k@ + /' cm, s + - ^ và cA chi7 tx @ đến k. :1nh lực cnng c6a m?i dJS treo.
XấS g + 1' mYs
/
.
37
Cảm =ng tV 7à &4c tV TtrWc nghiệmU
1. :x trC`ng !hBng tCVng tác vKi
^. các điện t1ch chSLn động. _. các điện t1ch đGng S>n.
*. các nam chJm vĩnh cp n%m S>n. Z. các nam chJm vĩnh cp chSLn động.
>. rhCVng pháp mB t" tx trC`ng $%ng các đC`ng sGc tx là cách mB t" trực 2an db hiL. rhát $iL nào dCKi đJS
!hBng đ#ngM
^. z’ đ4o chSLn động c6a h4t $=i sqt trong tx trC`ng trQng vKi đC`ng sGc tx.
_. eC`ng cong, mà tiếp tSến vKi nA I m?i điLm trQng vKi tr=c nam chJm thp đ3t t4i đA, là đC`ng sGc tx.
*. z’ đ4o chSLn động c6a điện t1ch trong tx trC`ng trQng vKi đC`ng sGc tx.
Z. *ác đC`ng sGc tx ch5 là s"n pham c6a phCVng pháp hFnh hdc mB t" tx trC`ng, trong thực tế ch#ng
!hBng tgn t4i.
H. Xực tx tác d=ng l>n một đo4n dJS dẫn k@ cA dyng điện ch4S 2a đ3t vBng gAc vKi đC`ng sGc tx s\ !hBng
thaS đ;i !hi
^. dyng điện đ;i chi7. _. tx trC`ng đ;i chi7.
*. cC`ng độ dyng điện thaS đ;i. Z. dyng điện và tx trC`ng đgng th`i đ;i chi7.
I. [hi một dyng điện ch4S trong dJS dẫn theo hCKng tx trong m3t giấS ra,
trong một tx trC`ng t4o $Ii hai cực c6a một nam chJm vĩnh cp hFnh chữ • thF
dJS dẫn s\ dEch chSLn
^. TDng dCKi. _. l>n tr>n.
*. ngang v7 ph1a $>n trái. Z. ngang v7 ph1a $>n ph"i.
J. kột dyng điện / ^ ch4S trong s<i dJS dẫn đ3t vBng gAc vKi các đC`ng sGc tx c6a một tx trC`ng đ7. :x
trC`ng nàS tác d=ng l>n phOn tp dJS dẫn dài ',& m một lực $%ng H @. *"m Gng tx c6a tx trC`ng cA giá trE $%ng
^. ',/& :. _. 1 :. *. H :. Z. 1- :.
K. Zyng điện & ^ ch4S trong dJS dẫn đ3t trong tx trC`ng cA c"m Gng tx 1' :. }Ac t4o thành giữa chi7 c6a dyng
điện và chi7 c6a tx trC`ng $%ng -'
o
. @ế tx trC`ng tác d=ng l>n dJS dẫn một lực $%ng /' @ thF chi7 dài c6a dJS
dẫn là
^. ',R/ m. _. ',-H m. *. ',H- m. Z. ',&/ m.
O. [hi hai dJS dẫn song song cA hai dyng điện cQng chi7 ch4S 2a thF
^. hai dJS đA đaS nha. _. Tất hiện các mBmen 2aS tác d=ng l>n hai dJS.
*. hai dJS đA h#t nha. Z. !hBng Tất hiện lực cong nhC mBmen 2aS tác d=ng l>n / dJS.
L. kột dJS dẫn thWng dài 1' cm mang dyng điện & ^ đ3t trong tx trC`ng đ7 cA c"m Gng tx _ + ','R :. eo4n dJS
vBng gAc vKi
B
ur
. Xực tx tác d=ng l>n đo4n dJS cA giá trE là
^. ','H @. _. ',H @. *. ','R @. Z. ',R @.
M. kột dJS dẫn mang dyng điện cA chi7 tx trái sang ph"i n%m trong một tx trC`ng cA chi7 tx dCKi l>n thF lực tx
cA chi7
^. tx trái sang ph"i. _. tx tr>n TDng dCKi.
*. tx trong ra ngoài. Z. tx ngoài vào trong.
1N. kột dJS dẫn mang dyng điện đC<c $D tr1 theo phCVng n%m ngang, cA chi7 tx trong ra ngoài. @ế dJS dẫn
chE lực tx tác d=ng l>n dJS cA chi7 tx tr>n TDng dCKi thF c"m Gng tx cA chi7
^. tx trái sang ph"i. _. tx tr>n TDng dCKi.
*. tx ph"i sang trái. Z. tx dCKi l>n tr>n.
11. kột dJS dẫn thWng dài 1 m mang dyng điện 1' ^, đ3t trong một tx trC`ng đ7 ',1 : thF chE một lực ',& @.
}Ac lệch giữa c"m Gng tx và chi7 dyng điện trong dJS dẫn là
^. ',&
o
. _. 0'
o
. *. H&
o
. Z. -'
o
.
38
1>. kột đo4n dJS dẫn mang dyng điện 1,& ^ chE một lực tx & @. Sa đA cC`ng độ dyng điện thaS đ;i thF lực tx
tác d=ng l>n dJS là /' @. *C`ng độ dyng điện đf
^. tnng th>m H,& ^. _. tnng th>m - ^. *. gi"m $Kt H,& ^. Z. gi"m $Kt - ^.
1H. e3t một đo4n dJS dẫn thWng dài 1/' cm song song vKi tx trC`ng đ7 cA độ lKn ',R :. Zyng điện trong dJS
dẫn là /' ^ thF lực tx cA độ lKn là
^. 1),/ @. _. 1)/' @. *. 1,)/ @. Z. ' @.
1I. @ế lực tx tác d=ng l>n đo4n dJS dẫn mang dyng điện tnng / lOn thF độ lKn c"m Gng tx t4i vE tr1 đ3t đo4n dJS
đA
^. vẫn !hBng đ;i. _. tnng / lOn. *. gi"m / lOn. Z. tnng H lOn.
39
&4c &orent\
1. :rong một tx trC`ng đ7 cA chi7 tx trong ra ngoài, một điện t1ch Jm chSLn động theo phCVng ngang tx trái sang ph"i.
@A chE tác d=ng c6a lực Xorent‘ cA chi7
^. tx dCKi l>n tr>n. _. tx tr>n TDng dCKi.
*. tx trong ra ngoài. Z. tx trái sang ph"i.
/. [hi độ lKn c6a c"m Gng tx và độ lKn vcn tDc c6a điện t1ch cQng tnng / lOn thF độ lKn lực Xorent‘
^. tnng H lOn. _. tnng / lOn. *. !hBng đ;i. Z. gi"m / lOn.
0. kột điện t1ch chSLn động tryn đ7 dCKi tác d=ng c6a lực Xorent‘, !hi vcn tDc c6a điện t1ch và độ lKn c"m Gng tx cQng
tnng / lOn thF $án !1nh 2’ đ4o c6a điện t1ch
^. tnng H lOn. _. tnng / lOn. *. !hBng đ;i. Z. gi"m / lOn.
H. kột điện t1ch cA độ lKn 1' µ * $aS vKi vcn tDc 1'
&
mYs vBng gAc vKi các đC`ng sGc vào một tx trC`ng đ7 cA độ lKn
c"m Gng tx $%ng 1 :. eộ lKn lực Xorent‘ tác d=ng l>n điện t1ch là
^. 1 @. _. 1'
H
@. *. ',1 @. Z. ' @.
&. kột electron $aS vBng gAc vKi các đC`ng sGc vào một tx trC`ng đ7 độ lKn 1'' m: thF chE một lực Xorent‘ cA độ lKn
1,-.1'
(1/
@. hcn tDc c6a electron là
^. 1'
R
mYs. _. 1'
-
mYs. *. 1,-.1'
-
mYs. Z. 1,-.1'
R
mYs.
-. kột điện t1ch 1'
(-
* $aS vKi vcn tDc 1'
H
mYs Ti>n gAc 0'
o
so vKi các đC`ng sGc tx vào một tx trC`ng đ7 cA độ lKn ',& :.
eộ lKn lực Xorent‘ tác d=ng l>n điện t1ch là
^. /,& m@. _. /& @. *. /,& @. Z.
/& /
m@.
.. Nai điện t1ch 21 + 1' µ * và điện t1ch 2/ $aS cQng hCKng, cQng vcn tDc vào một tx trC`ng đ7. Xực Xorent‘ lOn lC<t tác
d=ng l>n 21 và 2/ là /.1'
(R
@ và &.1'
(R
@. eộ lKn c6a điện t1ch 2/ là
^. /& µ *. _. /,& µ *. *. H µ *. Z. 1' µ *.
R. kột điện t1ch $aS vào một tx trC`ng đ7 vKi vcn tDc /.1'
&
mYs thF chE một lực Xorent‘ cA độ lKn là 1' m@. @ế điện t1ch
đA giữ ngS>n hCKng và $aS vKi vcn tDc &.1'
&
mYs thF độ lKn lực Xorent‘ tác d=ng l>n điện t1ch là
^. /& m@. _. & m@. *. H m@. Z. 1' m@.
). kột điện t1ch 1 m* cA !hDi lC<ng 1' mg $aS vKi vcn tDc 1/'' mYs vBng gAc vKi các đC`ng sGc tx vào một tx trC`ng
đ7 cA độ lKn 1,/ :. _P 2a trdng lực tác d=ng l>n điện t1ch. _án !1nh 2’ đ4o c6a nA là
^. ',& m. _. 1 m. *. 1' m. Z. ',1 mm.
1'. Nai điện t1ch cQng độ lKn, cQng !hDi lC<ng $aS vBng gAc vKi các đC`ng c"m Gng tx vào một tx trC`ng đ7. _P 2a độ
lKn c6a trdng lực. eiện t1ch một $aS vKi vcn tDc 1''' mYs thF cA $án !1nh 2’ đ4o /' cm. eiện t1ch hai $aS vKi vcn tDc 1/''
mYs thF cA $án !1nh 2’ đ4o là
^. /' cm. _. /H cm. *. // cm. Z. /''Y11 cm.
40
Sn tậF chương TV trư1ng
1. kột dJS dẫn đC<c gcp thành một !hng dJS cA d4ng hFnh tam giác đ7 cA c4nh 1' cm. e3t !hng dJS trong tx trC`ng
đ7 nhC hFnh v\. *oi !hng dJS n%m cD đEnh trong m3t phWng hFnh v\. :1nh lực tx tác d=ng l>n m?i c4nh c6a !hng. _iết
cC`ng độ dyng điện s + & ^ và độ lKn c"m Gng tx _ + /.1'
(0
:.
/. kột !hng dJS tryn ggm /' vyng dJS $>n trong cA dyng điện ch4S vKi cC`ng độ s1 + / ^ đ3t trong !hBng !h1. 8a9 :1nh
c"m Gng tx t4i tJm !hng dJS. 8$9 kột dJS dẫn thWng mang dyng điện s/ + 1 ^ đ3t TS>n 2a tJm !hng dJS và vBng gAc
vKi m3t phWng !hng dJS. :1nh lực tx tác d=ng l>n dyng s/. SS ra lực tx tác d=ng l>n !hng dJS.
0. kột dJS dẫn thWng mang dyng điện s1 + /' ^ đ3t trong !hBng !h1. 8a9 :1nh c"m Gng tx t4i điLm k cách dJS dẫn &' cm.
8$9 :1nh lực tx tác d=ng l>n một đVn vE dài c6a dJS dẫn mang dyng điện s/ + R ^ đi 2a _ và vBng gAc vKi dJS thG nhất.
H. *ho $a dJS dẫn mang dyng điện nhC hFnh v\. Uác đEnh lực tx tác d=ng l>n m?i đVn vE dài c6a dJS s/. }i"i l4i $ài toán vKi
trC`ng h<p s0 đ;i chi7.
&. kột h4t mang điện cA !hDi lC<ng /' mg và độ lKn điện t1ch 2 + 0.1'
(-
* theo phCVng h<p vKi các đC`ng sGc c6a một tx
trC`ng đ7 một gAc )'
o
, vKi vcn tDc cA độ lKn /-'' mYs. eộ lKn c6a c"m Gng tx là /,&.1'
(/
:. 8a9 Uác đEnh lực Xorent‘ tác
d=ng l>n h4t mang điện đA. 8$9 :1nh $án !1nh 2’ đ4o c6a h4t mang điện tr>n trong tx trC`ng.
-. kột !hng dJS hFnh chữ nhct cA !1ch thCKc /' T 0' cm mang dyng điện s + / ^ đ3t trong một tx trC`ng đ7 cA c"m Gng
tx _ + / m:. :1nh mBmen lực lKn nhất tác d=ng l>n !hng dJS 8đDi vKi tr=c 2aS là tr=c đDi TGng c6a !hng9.
41
Sn tậF ,]c /^ 1
CQu 1l *ho hai điện t1ch 2
1
+ ( 0n*, 2
/
+ ] 1,- µ * đ3t cD đEnh t4i ^, _ cách nha 1' cm.
8a9 Uác đEnh cC`ng độ điện trC`ng t;ng h<p t4i điLm *, cách ^ /' cm, cách _ 1' cm.
8$9 Uác đEnh lực điện tác d=ng l>n điện t1ch 2
0
+ ( 0.1'
(&
* đ3t t4i *.
CQu >l _a pin giDng nha, cQng cA sất điện động 1,& h w điện trI trong ',& Ω đC<c ghip thành $ộ nggn cA
sất điện động 0 h.
8a9 NPi $a pin I tr>n đC<c ghip nDi vKi nha nhC thế nàoM
8$9 ZQng $ộ nggn tr>n cấp điện cho một $Ang đ‡n 0 h w 0 „. NPi đ‡n cA sáng $Fnh thC`ng !hBngM
8c9 :1nh cBng sất ti> th= c6a đ‡n I cJ $.
CQu H. Nai dJS dẫn thWng mang dyng điện s
1
+ /& ^, s
/
+ 0' ^ ch4S cQng chi7 theo hai hCKng song song nha,
cách nha /' cm.
8a9 Uác đEnh c"m Gng tx t4i những điLm cách dJS thG nhất 1' cm, cách dJS thG hai 0' cm.
8$9 :1nh lực tác d=ng l>n m?i mit chi7 dài c6a m?i dJS.
8c9 :Fm 2’ t1ch những điLm cA c"m Gng tx $%ng !hBng.
CQu I. kột !hng dJS dẫn phWng ^_*Z !1ch thCKc 0' cm T H' cm đ3t trong một tx trC`ng đ7 cA các đC`ng
sGc song song vKi c4nh ^_ c6a !hng, chi7 c6a đC`ng sGc hCKng tx ^ đến _. *"m Gng tx c6a tx trC`ng cA độ
lKn _ + /.1'
(&
:.
8a9 :1nh lực tx tác d=ng l>n m?i c4nh c6a !hng dJS.
8$9 :1nh mB men ngẫ lực tác d=ng l>n !hng.
CQu J. kột $Fnh điện phJn chGa dng dEch mDi ni!en cA cực dCVng làm $%ng ni!en. Niệ điện thế giữa hai điện
cực c6a $Fnh l#c ho4t động là /' h. :rong th`i gian điện phJn, điện nnng ti> th= $Ii $Fnh là ',& !„h. *ho $iết
vKi ni!enl ^ + &R, n + /.
8a9 :1nh !hDi lC<ng ni!en $ám vào ca(tBt c6a $Fnh điện phJn trong th`i gian tr>n.
8$9 @ế điện trI c6a $Fnh là 1 Ω thF th`i gian là $ao lJM
8c9 *ong trong th`i gian điện phJn nhC tr>n, nế tnng hiệ điện thế giữa hai cực c6a $Fnh l>n gấp / lOn thF
!hDi lC<ng ni!en gi"i phAng I cực dCVng $%ng $ao nhi>M
42

C. các nguyên tử không được sắp xếp trên một mạng tinh thể đều đặn. D. các electron thành phần của nguyên tử có thể di chuyển tự do trong chất đó. 6. Phát biểu nào sau đây SAI ? A. Hằng số điện môi của chân không bằng 1. B. Điện môi là môi trường cách điện. C. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1. D. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác tĩnh điện trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi đặt chúng trong chân không bao nhiêu lần. 7. Định luật Coulomb áp dụng được cho trường hợp A. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường. B. Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường. C. Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước. D. Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường. 8. Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác điện giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt chúng trong môi trường A. chân không. B. nước nguyên chất. C. dầu hỏa. D. không khí ở điều kiện chuẩn 9. Sẽ không có ý nghĩa khi nói về hằng số điện môi của A. nhựa đường. B. plastic. C. nhôm. D. thủy tinh flint. 10. Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do ? A. Khối thủy ngân. B. Thanh thép. C. Miếng ván gỗ. D. Thỏi than chì. 11. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện, phát biểu nào sau đây SAI ? A. Khối lượng neutron xấp xỉ khối lượng proton. B. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố. C. Electron mang điện tích – 1,6. 10-19 C. D. Số electron bằng tổng số neutron và proton trong hạt nhân nguyên tử. 12. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát A. electron chuyển từ vật này sang vật khác. B. vật bị nóng lên. C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật. D. các điện tích bị mất đi. 13. Ba quả cầu kim loại lần lượt tích điện là +3C, - 7C và -4C. Khi cho chúng tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là A. – 8C. B. + 3C. C. + 14C. D. – 11C. 14. Nguyên tử đang có điện tích là – 3,2.10-19 C, khi được nhận thêm 1 electron thì A. là ion dương. C. trung hòa về điện. B. vẫn là một ion âm. D. có điện tích không xác định được. 15. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng nào sau đây ? A. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. B. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện. C. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. D. Vào mùa đông, khi kéo áo len qua khỏi đầu ta thường nghe tiếng nổ lách tách. 16. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 3.10-6 C đặt cách nhau 10 cm trong dầu hỏa có hằng số điện môi bằng 2,1 thì chúng A. hút nhau một lực bằng 3,86 mN. C. hút nhau một lực bằng 3,86 N. B. đẩy nhau một lực bằng 3,86 mN. D. đẩy nhau một lực bằng 3,86 N.

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->