P. 1
Mau Hop Dong Thiet Ke Web _ 1

Mau Hop Dong Thiet Ke Web _ 1

|Views: 83|Likes:
Được xuất bản bởihongphananh

More info:

Published by: hongphananh on Nov 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2010

pdf

text

original

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - XÂY DỰNG WEBSITE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phc
------o!o------
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - XÂY DỰNG WEBSITE
"#$ %%%%%%%%%%%%%%%&HD-TTV
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 2/0!/2005 c"# n$%c CH&HC' ()*t '#+, -$.c Quốc
/ộ) t/0ng 1u# ngày 12/0!/20053
- Căn cứ vào 4uật 5/$6ng +7) số 3!/2005/QH11 ngày 12/0!/2005 c"# n$%c CH&HC' ()*t '#+3
- Căn cứ vào n/u c8u c"# 9/:c/ /àng và 9/; năng -:< ứng c"# C0ng ty 33333333333333333t=ong v)*c cung c>< ?/8n
+@+ Qu;n t=A nộ) Bung CDEs)tD3
H0+ n#y, ngày 333333333t/:ng 33333333 nă+ 2033333 c/Fng t0) gG+ cHI
I.CÔNG TY .......................................................................
Đ'( ch) $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Đ*+n ,hoạ* $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
M- .# ,h/0 $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N123* 4ạ* 5*+n $ Jng ..................................
Ch6c 78 $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9.(/ 4:; 1<* ,=, >? “Bên !@
II. CÔNG TY ..................................................................
Đ'( ch) $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Đ*+n ,hoạ* $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
"# ,?* AhoBn $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
MC ,ạ* $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
M- .# ,h/0 $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N123* 4ạ* 5*+n $ 33333333333333333333333333333333333333333333333
Ch6c 78 $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9.(/ 4:; 1<* ,=, >? “Bên B!@
Tạ* 4:;D h(* EFn ,h#n1 nhG, AH A0, HIp 4Jn1 7K* cLc 4*M/ A*+n 7? 4*M/ AhoBn nh2 .(/$
ĐI"U #$ N%I DUNG & T'( GI) HỢP ĐỒNG
Nộ* 5/n1 cN( HIp 4Jn1 42Ic O/; 4'nh ,ạ* Ph8 >8c !P cN( hIp 4Jn1 7? >? phQn AhRn1 ,hS ,Lch T3* cN( HIp 4Jn1 n?;%
PhU 5'ch 78 cN( VFn V cho 7*+c W:; 5ựn1D c?* 4X, 7? ch/;Sn 1*(o PhQn YMY 42Ic ,Unh ,Zn1 cộn1 >?......***.*** (Trị
giá hợp đồng bằng chữ: .................................. )bao gồm:
- ?/K Lây Bựng CDEs)tD I 535003000 ('D
- Host)ng I M 3333333333NB, 333333333333333I 20OB/ 1 t/:ng P I333333333333333333 ('D / 12 t/:ng
- Qăng 9R S Buy t=T tUn +)@n 1uốc tV I 3333333333333333 ('D / 12 t/:ng M +)Wn </K 12 t/:ng -8u P
Đ+,- .$ T/0+ 1+2n 345 67n1 8/9n :,:
VFn V c[ n1h\( 78 W:; 5ựn1D ho?n ,h*+nD c?* 4X, 7? ch/;Sn 1*(o PhQn YMY cho VFn A
,Ton1 ,h3* hạn ] n1?; 9AhRn1 E(o 1JY cLc n1?; ,h6 ^D ChN nhậ, 7? n1?; >_@% Th3* 1*(n E=,
4Q/ ,hực h*+n 42Ic ,Unh AS ,` n1?; AH A0, HIp 4Jn1%
ĐI"U ;$ PH<=NG TH>C THNH T?)N
a%P VFn A ,h(nh ,oLn cho VFn V ..... @ 1*L ,T' hIp 4Jn1 n1(; .(/ Ah* hIp 4Jn1 42Ic AH A0,%
a%b VFn A ,h(nh ,oLn h0, .# ,*Mn ccn >ạ* Ah* deE.*,e ho?n ch)nh n1h*+Y ,h/%
a%a "(/ Ah* VFn A ,h(nh ,oLn Won1D VFn V .f W/G, hoL 4gn GTGT P!!h hIp 4Jn1%
a%i VFn A ,h(nh ,oLn cho VFn V Ejn1 hknh ,h6c$ T*Mn YX, hoXc ch/;Sn AhoBn%
ĐI"U A$ NGHIBM THU & DUY T'C WEBSITE
i%P TTFn cg .C deE.*,e cN( VFn A 4- 42Ic VFn V ho?n ,G, W:; 5ựn1D h(* EFn cln1 AH A0, E*Fn EBn n1h*+Y ,h/
hIp 4Jn1D 7? VFn V 42( deE.*,e 7ận h?nh ,TFn YR* ,T23n1 In,enTe,% 9TTon1 7cn1 Pm n1?; AS ,` n1?; VFn V
1n* E*Fn EBn n1h*+Y ,h/ n0/ nh2 VFn A AhRn1 c[ phBn hJ* n?o ,hk WeY nh2 4- 4Jn1 H n1h*+Y ,h/ deE.*,e@
i%b oeE.*,e 42Ic EBo h?nh ,Ton1 ,h3* 1*(n ap ,hLn1%
i%a TTon1 ,T23n1 hIp VFn A Y/#n YC Tộn1 ,qn1 ,hFY Yộ, .# ,Unh nqn1 h(; ch2gn1 ,Tknh YK* cho deE.*,e 9nh2
,hFY n1Rn n1rD ,hFY Yo5/>e %7%7%@ hIp 4Jn1 hoXc ,hs( ,h/ận .f 42Ic >ập 5ự( ,heo cLc ;F/ cQ/ phL, .*nh cN(
VFn A%
ĐI"U D$ EUY"N FỢI GH T')CH NHIBM CI BJN
A% tuvwN LxI$
m%P vF/ cQ/ EFn V ,hực h*+n 4n1 ,*0n 4ộ 7? chG, >2In1 cRn1 7*+c 4- ,Ton1 hIp 4Jn1 n?;%
m%bTh/ hJ* ,o?n Eộ 5r >*+/ Y? EFn A 4- 1*(o cho EFn VD 4Jn1 ,h3* ;F/ cQ/ EFn V WoL Es ,o?n Eộ 5r >*+/ 4- .(o
>2/ 7M nộ* 5/n1D hknh Bnh 7? oeE.*,e ,h/ộc .C hr/ cN( EFn A ,ạ* h+ ,h#n1 YL; ,Unh cN( EFn V Ah* hIp 4Jn1 n?;
42Ic ,h(nh >H%
m%a yhC* A*+n EFn V n0/ phL, h*+n VFn V c/n1 cGp ,hRn1 ,*nD nộ* 5/n1 cN( oeE.*,e cho EG, Az EFn ,h6 E( n?o%
V% T{|CH NHIỆM$
m%b C/n1 cGp cho VFn V .g 4J deE.*,e 9.*,eY(p@D }*>e nộ* 5/n1 ,hRn1 ,*n 7? }*>e hknh Bnh 4S W:; 5ựn1 deE.*,e
A~Y ,heo ;F/ cQ/ ,h*0, A0 ch* ,*0,%
m%a Ch'/ ,TLch nh*+Y 7M ,Unh WLc ,hực cN( cLc ,hRn1 ,*n 1*K* ,h*+/D O/Bn1 cLo ,TFn deE.*,e cN( Yknh% T/:n ,hN cLc
O/; 4'nh phLp >/ậ, 7M O/;Mn .C hr/ cRn1 n1h*+pD EBn O/;Mn%
m%i T/:n ,hN ,heo 4n1 cLc O/; 4'nh cN( Nh? n2Kc 7M .n 58n1 5'ch 78 In,eTne, 7? cLc 4*M/ AhoBn O/; 4'nh ,Ton1
hIp 4Jn1 n?;%
m%m VBo 7+ Yậ, Ah•/D O/;Mn O/Bn >H ,hRn1 ,*n cN( deE.*,e ,Ton1 ./#, ,h3* 1*(n .n 58n1%
ĐI"U K$ EUY"N FỢI GH T')CH NHIBM CI BJN B
A tuvwN LxI
p%P vF/ cQ/ EFn A c/n1 cGp 4Q; 4N ,hRn1 ,*nD ,?* >*+/ 4n1 hạn%
p%b vF/ cQ/ EFn A ,h(nh ,oLn ,hFY cLc ch* phU phL, .*nh 5o nh/ cQ/ hoXc 5o >€* cN( EFn
V% T{|CH NHIỆM$
p%b TTFn cg .C ;F/ cQ/ ,h*0, A0 cN( VFn AD VFn V ho?n ,h?nh 7*+c ,h*0, A0 7? 42( deE.*,e >Fn h+ ,h#n1 In,eTne,
4n1 ,heo ,h3* 1*(n 42Ic ,hs( ,h/ậnD 9AS ,` n1?; nhận 42Ic 4Q; 4N nộ* 5/n1 ,hRn1 ,*n 5o VFn A c/n1 cGp
AhRn1 AS ,h3* 1*(n ch)nh .n( 1*(o 5*+n@%
p%a ĐBY EBo ,h*0, A0 4ạ, ;F/ cQ/ 7M A• ,h/ậ, 7? Y• ,h/ậ,D 4BY EBo .ự hoạ, 4ộn1 ,hRn1 ./#, 7? >*Fn ,8c cN(
oeE.*,eD ,/:n ,hN cLc ,hs( ,h/ận ,Ton1 hIp 4Jn1%
p%i Nh(nh ch[n1 1*B* O/;0, cLc Ah*0/ nạ* cN( VFn A 7M chG, >2In1 5'ch 78 ,Ton1 phạY 7* ,TLch nh*+Y cN( VFn VD
EBo 4BY chG, >2In1 5'ch 78D EBo ,Tk h+ ,h#n1 4'nh Az%
p%m H€ ,TI A• ,h/ậ, 7? h2Kn1 5‚n VFn A ,hực h*+n ,h(o ,Lc Wn >H ,hRn1 ,*n ,TFn deE.*,e%
p%p VFn V c(Y A0, AhRn1 4S >ộ EG, c6 ,hRn1 ,*nD ,?* >*+/D hknh Bnh n?o cN( EFn V Ah* AhRn1 42Ic .ự cho phƒp cN(
EFn A%
p%^ N0/ nh2 c[ .ự c# WB; T( ,Ton1 ,h3* 1*(n EBo h?nhD EFn V phB* Ah=c ph8c cho EFn A ,Ton1 ,h3* 1*(n .KY nhG,
9,` ] 40n bih@%
p%] "(/ Ah* ho?n ,h?nh .Bn ph•Y EFn V .f 1*(o cho EFn A Yộ, CD ch6( nộ* 5/n1 .Bn ph•Y 1#c% VFn A c[ ,hS
5ln1 .Bn ph•Y 4[ 4S cập nhậ,D .n( chr( n0/ nh2 .Bn ph•Y 4(n1 .n 58n1 E' >€*%
p%„ yS ,` n1?; AH E*Fn EBn n1h*+Y ,h/ 7? E?n 1*(o VFn V AhRn1 42Ic phƒp ,T/; cập 7?o ,T(n1 t/Bn ,T' cN(
oeE.*,e n?; 52K* EG, Az hknh ,h6c n?o Ah* ch2( 42Ic .ự cho phƒp cN( VFn A%
ĐI"U L$ ĐI"U KH?MN THI HHNH
L.# H(* EFn c(Y A0, ,hực h*+n 4n1 cLc 4*M/ AhoBn cN( hIp 4Jn1D EFn n?o 7* phạY .f phB* ch'/ ,TLch nh*+Y ,heo
O/; 4'nh cN( phLp >/ậ, ,Ton1 O/L ,Tknh ,hực h*+nD n0/ c[ 72Kn1 Y=c 1k ,hk h(* EFn chN 4ộn1 ,h2gn1 >2In1 1*B*
O/;0, ,TFn ,*nh ,hQn hIp ,LcD ,Rn ,T<n1 >‚n nh(/% N0/ h(* EFn AhRn1 ,ự 1*B* O/;0, 42Ic .f ,h#n1 nhG, ch/;Sn
78 7*+c ,K* To? y*nh ,0 To? Ln nh:n 5:n Th?nh ph# H? Nộ* 4S 1*B* O/;0,%
L.. HIp 4Jn1 n?; 42Ic >ập ,h?nh !b EBn c[ 1*L ,T' phL >H nh2 nh(/D Y€* EFn 1*r !P EBn 7? c[ h*+/ >ực ,Ton1 AS
,` n1?; AH%
ĐN+ 6+On Bên ĐN+ 6+On Bên B
PHP FPC *#
9 L? Eộ phận AhRn1 ,hS ,Lch T3* cN( hIp 4Jn1 A*nh ,0 "#$ P^!i!„&HD-TTV@
13 C0ng v)*c t=)Xn 9/#) I
(% Th*0, A0 7? >ập ,Tknh deE.*,e ,heo cG/ ,Tc ,eYp^%,,7%7n% GJY cLc Yo5/>e cg EBn .(/$
… TT(n1 chN
… G*K* ,h*+/
… D'ch 78
…"Bn ph•Y
… T/;Sn 58n1
… yhLch h?n1
… L*Fn h+
à VFn A c[ ,hS ,hFY 42Ic cLc Yo5/>e ch6c nqn1 C Yen/ n1(n1 52K* 5ạn1 nộ* 5/n1 ,hRn1 ,*n .(o cho phl hIp 7K*
EFn A% L*Fn A0, ,Tực ,*0p 7K* n*cA chL, v(hoo Ye..en1eTD .A;pe 4S ,2 7Gn cho AhLch ,T/; cập deE.*,e
ThRn1 ,*nD hknh Bnh ,Ton1 deE.*,e c[ ,hS ho?n ,o?n ,h(; 4Z* ,l; E*0n
oeE.*,e E(o 1JY b n1Rn n1r$ T*0n1 V*+, … ,*0n1 Anh
E% Th*0, A0 E(nneTD>?Y }>(.hD,h(; 4Z* Y?/ .=cD † ,heo H ,2Cn1 cN( EFn A%
c% V*Fn ,ập nộ* 5/n1 cN( deE.*,e 5o EFn A c/n1 cGp
5% H2Kn1 5‚n EFn A O/Bn ,T' nộ* 5/n1 deE.*,e
e% V?n 1*(o 7? n1h*+Y ,h/ deE.*,e
}% t/Bn1 EL deE.*,e$ 9 T2 7Gn h€ ,TI @
oeE.*,e .f 42Ic ............. O/Bn1 EL Y*_n phU Ejn1 cLc cRn1 c8 .(/ $
 t/Bn1 cLo E(nneT ,TFn ,T(n1 chN cN(%%%%%%%%%%%%%% D cLc ,T(n1 5o%%%%%%%%%%% ,h*0, A0 D ,TFn ,T(n1 ELo 4*+n ,n
ddd%E(oA*nh,e%7n
 t/Bn1 cLo Ejn1 h+ ,h#n1 ‡Y(*> M(TAe,*n1 $ deE.*,e cN( VFn A .f 42Ic 1n* ,hRn1 ELo ,K* h+ ,h#n1 >*., Y(*>
7K* hgn PDa ,T*+/ eY(*> ,Ton1 n2Kc 7? n1o?* n2Kc%
 Đqn1 AH oeE.*,e 7?o cLc cRn1 c8 ,kY A*0Y ,o?n cQ/%
 "/EY*, oeE.*,e 7K* cLc ,` AhoL 5o VFn A ch<n 9AhRn1 O/L P! ,` AhoL@ >Fn i ,T(n1 ,kY A*0Y h?n1 4Q/
ddd%1oo1>e%coY D ddd%;(hoo%coY D ddd%(>,(7*.,(.%coY D ddd%Y.n%coY Y*_n phU ,Ton1 a ,hLn1
>*Fn ,8c%
23 DD+o O)#o B)*n I
ĐN+ 6+On Bên ĐN+ 6+On Bên B

.000.4 Bên A thanh toán cho Bên B ... và Bên B đưa website vận hành trên môi trường Intenret.. 5.000 VND Hosting : ( .2 3. 5.. )bao gồm: Phí xây dựng website : 5. Bên B sẽ xuất hoá đơn GTGT 100% hợp đồng. Bên A thanh toán hết số tiền còn lại khi website hoàn chỉnh nghiệm thu. Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản...v.... hai bên cùng ký kết biên bản nghiệm thu hợp đồng... TRÁCH NHIỆM: 5........... Sau khi Bên A thanh toán xong.2 Website được bảo hành trong thời gian 36 tháng..v.. bản quyền....... file nội dung thông tin và file hình ảnh để xây dựng website kèm theo yêu cầu thiết kế chi tiết. 5. ... VND / 12 tháng ( miễn phí 12 tháng đầu ) Điều 2: Thời gian xây dựng phần mềm Bên B có nghĩa vụ xây dựng. B. cài đặt và chuyển giao Phần mềm cho Bên A trong thời hạn 8 ngày (không bao gồm các ngày thứ 7.1 Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã trong hợp đồng này...) hợp đồng hoặc thỏa thuận sẽ được lập dựa theo các yêu cầu phát sinh của Bên A... thêm module .. cài đặt và chuyển giao Phần mềm được tính tổng cộng là..2Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B. % giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết.... quảng cáo trên website của mình.. ĐIỀU 5: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A A....2 Cung cấp cho Bên B sơ đồ website (sitemap).Tại đây... ĐIỀU 4: NGHIỆM THU & DUY TRÌ WEBSITE 4.MB....3 3..500.. QUYỀN LỢI: 5.... đồng thời yêu cầu bên B xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu về nội dung.... 5.: 20GB/ 1 tháng ) :... nội dung của Website cho bất kỳ bên thứ ba nào...3 Trong trường hợp Bên A muốn mở rộng tăng thêm một số tính năng hay chương trình mới cho website (như thêm ngôn ngữ. (Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên B gửi biên bản nghiệm thu nếu như Bên A không có phản hồi nào thì xem như đã đồng ý nghiệm thu website) 4.........000 (Trị giá hợp đồng bằng chữ: . Thời gian bắt đầu thực hiện được tính kể từ ngày ký kết Hợp đồng. hình ảnh và Website thuộc sở hữu của bên A tại hệ thống máy tính của bên B khi hợp đồng này được thanh lý...3 Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin giới thiệu... Tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp.....4 Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.1 3..... Phí dịch vụ của Bên B cho việc xây dựng. ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 3.. Chủ nhật và ngày lễ)...... VND / 12 tháng Đăng ký & duy trì tên miền quốc tế : ..3 Khởi kiện bên B nếu phát hiện Bên B cung cấp thông tin..... hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều kiện và điều khoản như sau: ĐIỀU 1: NỘI DUNG & TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG Nội dung của Hợp đồng được quy định tại Phụ lục 01 của hợp đồng và là phần không thể tách rời của Hợp đồng này.. .. hoàn thiện..1 Trên cơ sở website của Bên A đã được Bên B hoàn tất xây dựng.. 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->