Chèn s trang vào v n b n S trang này s c a vào Header hay Footer tùy ý b n.

th c hi n, b n ch n th Insert, t i nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number. Trong menu xu t hi n, b n tr t i Top of Page (chèn s trang vào ph n Header) ho c Bottom of Page (chèn vào Footer). Word 2007 cung c p s n khá nhi u m u ánh s trang và b n ch vi c ch n m t trong các m u này là xong. Thay i d ng s trang

B n có th thay i d ng s trang theo ý thích c a mình mà nh d ng chu n không có s n. th c hi n, b n nh n úp vào Header hay Footer, n i b n ã t s trang. T i th Design, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n ti p Format Page Numbers. Trong h p tho i Page Number, t i m c Number format, b n hãy ch n m t ki u ánh s mình thích, sau ó nh n OK.
Thay i ki u ch , c ch , màu s c c a s trang t s trang t i ó.

Nh n úp chu t vào Header hay Footer, n i b n ã

Dùng chu t ch n s trang. T i thanh công c mini v a xu t hi n bên trên, b n có th ch n l i font ch , c ch , nh d ng l i ch m, nghiêng, hay ch n màu tùy thích. Khi hi u ch nh xong b n nh n úp chu t vào vùng n i dung chính c a tài li u. B t u ánh s trang b ng m t s khác

B n có th b t u ánh s trang b ng m t con s khác, thay vì 1 nh m c nh. Cách th c hi n: T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n Format Page Numbers. Trong h p tho i xu t hi n, b n ch n Start at và nh p vào con s b t u khi ánh s trang. Nh n OK. Ghi chú: N u tài li u c a b n có trang bìa và b n mu n trang u tiên sau ó cb t u b ng 1, t i ô Start at, b n

Bây gi b n hãy ki m tra l i xem. bên d i Headers and footers. L p t c. Vì v y b n hãy th c hi n thêm b c sau xóa h n s trang trang u tiên c a tài li u. sau ó ch n Remove Page Numbers menu. Nh n chu t vào th Layout trong h p tho i. ph n n i dung phía sau con tr s c a vào m t trang m i. Trong th Insert. th ng trang u tiên không c ánh s vì nó là trang bìa. b n nh n nút Page Number. có úng là trang c ánh s 1 không nhé.hãy gõ vào 0. Xóa s trang trang u tiên c a tài li u cu i Trong tài li u. Nh n chu t vào b t k vùng nào c a tài li u. b n ánh d u ch n vào h p ki m Different first page. nhóm Pages. ng t vùng. trang bìa v n c ánh s là 0. Ng t trang ± ng t vùng Trong Word 2003. nhóm Header & Footer. b n nh n vào nút Page Break. sau ó trang k Tr c tiên b n con tr vào v trí mu n b t u trang m i. Xóa s trang ã ánh T i th Insert. Tránh ng t trang gi a m t o n . T i th Page Layout. ng i dùng th ng vào menu Insert ± Break trong Word 2007 b n hãy th c hi n nh sau. Nh n OK. b n nh n chu t vào ô vuông góc d i bên ph i c a nhóm Page Setup m h p tho i Page Setup ra. Áp d ng ph n ghi chú th thu t ³B t u ánh s trang b ng m t s khác´ bên trên. Còn u tiên không có s trang. NG T TRANG Chèn m t ng t trang n thu n chèn vào tài li u các ng t trang.

T o ng t trang tr cm t o n Nh n chu t vào o n mà b n mu n t o ng t trang tr c nó. Nh n OK là xong. Trong h p tho i này. Nh n OK. nh n vào nút ô vuông góc d i ph i c a nhóm Paragraph m h p tho i Paragraph. b n ch n th Line and Page Breaks. Nh n OK là xong.Ch n m t o n mà b n mu n tránh ng t thành 2 trang. . Trong h p tho i này. k n ánh d u ch n vào h p ki m Keep with next. b n ch n th Line and Page Breaks. b n ch n th Line and Page Breaks. T i th Page Layout. nh n vào nút ô vuông góc d i ph i c a nhóm Paragraph m h p tho i Paragraph. Trong h p tho i này. nh n vào nút ô vuông góc d i ph i c a nhóm Paragraph m h p tho i Paragraph. k n ánh d u ch n vào h p ki m Keep lines together. Trong th Page Layout. Tránh ng t trang gi a các o n Ch n các o n mà b n mu n gi trên 1 trang n. T i th Page Layout. k n ánh d u ch n vào h p ki m Page break before.

Tránh ng t trang trong m t hàng c a b ng Nh n chu t vào hàng c a b ng mà b n không mu n ng t. Thay i b c c ho c nh d ng tài li u . m th Row. Trên thanh công c . hãy dùng tùy ch n Even Page ho c Odd Page. Lo i này h u d ng cho vi c thay i nh d ng. nh n nút Properties. Lo i này thích h p b t u m t ch ng trong tài li u. nh n vào th Layout. N u b n mu n các ch ng trong tài li u luôn b t u trang ch n ho c trang l . Nh n OK. T i nhóm Table. ch ng h n trình bày s c t khác nhau trên cùng m t trang. Trong h p tho i Table Properties. ho c ch n toàn b b ng n u b n không mu n b ng b ng t. L nh Even Page ho c Odd Page chèn m t ng t vùng và b t u vùng m i trên trang ch n ho c l k ti p. NG T VÙNG Các lo i ng t vùng có th chèn L nh Next Page chèn ng t vùng vào và b t u vùng m i trên trang m i k ti p. L nh Continuous chèn ng t vùng và b t u vùng m i trên cùng m t trang. b d u ki m Allow row to break across pages.

Khi xóa ng t vùng i thì ph n v n b n vùng tr và sau s c áp d ng chung nh d ng. ch n nút Draft có th nhìn th y các ng t ôi c a vùng ng t. Trong th View. Xóa các thay i c a b c c tài li u c Ng t vùng dùng ch ra n i thay i nh d ng trong tài li u. n u b n chia tài li u thành các ch ng và m i ch ng b n mu n b t u trang l . Nh n Delete.XÓA TRANG Thêm m t trang m i Nh n chu t vào b t c n i nào mà b n mu n chèn vào thêm m t trang m i. Trong ph n Section Breaks. . nh n nút Blank Page. Trong th Page Layout. nhóm Page Setup. THÊM TRANG . b n nh n nút Breaks. Trong th Insert. Dùng chu t ch n ng t vùng mà b n mu n xóa. Trang m i s c chèn vào v trí sau con tr chu t ang ng. nhóm Pages. hãy ch n Odd Page. nhóm Document Views.Nh n chu t vào n i mu n thay i nh d ng. b n hãy ch n m t ki u ng t vùng phù h p. Ch ng h n.

liên ti p nhau và xóa nó i. nh n nút Cover Page trong nhóm Pages. Các trang bìa luôn c chèn vào u tài li u. sau ó nh n Remove Current Cover Page.Thêm m t trang bìa Word 2007 cung c p s n cho b n m t b s u t p các trang bìa khá p m t. và b n c ng ch vi c xóa nó i là trang tr ng s bi n m t. b n nh n nút Cover Page. Xóa trang bìa xóa trang bìa. Trong th Insert.mà thôi. b n hãy nh n ch n m t ki u trang bìa mình thích. Trang bìa ó s c áp d ng vào tài li u và b n có th s a i n i dung các dòng ch m c nh b ng dòng ch mình thích. Ch n 2 d u ng t ---Page Break--. Hãy m b o r ng b n ang xem tài li u ch Draft (trong th View. không ph thu c vào v trí hi n t i c a con tr trong tài li u. b n nh n chu t vào th Insert. nhóm Document Views. Trong menu xu t hi n. nh n nút Draft). Xóa m t trang n có ch a n i dung . L u ý: N u trang tr ng n m cu i tài li u thì b n s ch th y m t d u ng t ---Page Break--. Xóa m t trang tr ng B n có th xóa m t trang tr ng trong tài li u b ng cách xóa i các ng t trang. nhóm Pages.

t con tr vào trang b n mu n xóa. s ký t có ho c không có kho ng tr ng. Nh n nút Close. Word 2007 s t ng m s trang và s t có trong tài li u. s o n. m s t trong vùng ch n B n có th m s t trong các vùng ch n. Thông tin này trên thanh tr ng thái góc d i bên trái màn hình: m c Page (s trang) và Wor ds (s t ). Toàn b n i dung c a trang hi n hành s c ch n. nhóm Editing. m s t trong khi gõ v n b n ng trình còn có Trong khi b n gõ v n b n. nh n nút m i tên bên c nh nút Find. b n gõ page vào ô nh p li u và nh n Enter. Ngoài ra ch th m s trang. N u các vùng không li n m ch nhau. s dòng. m s t trong tài li u Word 2007 có th m s t c a tài li u trong khi b n gõ v n b n. và các vùng ch n này không nh t thi t ph i li n m ch nhau. ch n Go To (ho c nh n phím t t Ctrl+G). . sau khi ch n vùng c hi n th u tiên. Sau ó nh n phím Delete xóa i n i dung c a trang. Trong th Home. Trong h p tho i xu t hi n. Tr c tiên b n dùng chu t ch n vùng c n m.

m s t trong textbox Ch n textbox mà b n mu n m t . nhóm Proofing. . b n th c hi n m t trong hai cách sau: Trong th Review. nh n nút Word Count. nhóm Proofing. Trên thanh tr ng thái góc d i bên trái màn hình. Trong h p tho i Word Count. s ký t . footnotes and endnotes. Trên thanh tr ng thái cu i màn hình s hi n th s t có trong textbox. b n nh n chu t vào m c Words. Ví d 110/1025 có ngh a là trong vùng ch n có 110 t trên t ng s 1025 t c a tài li u. ánh d u check vào m c Include textboxes. Xem s trang. s o n và s dòng.b n gi phím Ctrl và ch n thêm các vùng khác. s o n và s dòng có y thông tin v s trang. Ví d 110/1025 có ngh a là trong textbox có 110 t trên t ng s 1025 t c a tài li u. footnote và endnote trong khi m t Trong th Review. s ký t . H p tho i Word Count xu t hi n cho b n y thông tin mà b n mu n. Bao g m c textbox. Trên thanh tr ng thái cu i màn hình s hi n th s t có trong vùng ch n. nh n nút Word Count.