Chèn s trang vào v n b n S trang này s c a vào Header hay Footer tùy ý b n.

th c hi n, b n ch n th Insert, t i nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number. Trong menu xu t hi n, b n tr t i Top of Page (chèn s trang vào ph n Header) ho c Bottom of Page (chèn vào Footer). Word 2007 cung c p s n khá nhi u m u ánh s trang và b n ch vi c ch n m t trong các m u này là xong. Thay i d ng s trang

B n có th thay i d ng s trang theo ý thích c a mình mà nh d ng chu n không có s n. th c hi n, b n nh n úp vào Header hay Footer, n i b n ã t s trang. T i th Design, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n ti p Format Page Numbers. Trong h p tho i Page Number, t i m c Number format, b n hãy ch n m t ki u ánh s mình thích, sau ó nh n OK.
Thay i ki u ch , c ch , màu s c c a s trang t s trang t i ó.

Nh n úp chu t vào Header hay Footer, n i b n ã

Dùng chu t ch n s trang. T i thanh công c mini v a xu t hi n bên trên, b n có th ch n l i font ch , c ch , nh d ng l i ch m, nghiêng, hay ch n màu tùy thích. Khi hi u ch nh xong b n nh n úp chu t vào vùng n i dung chính c a tài li u. B t u ánh s trang b ng m t s khác

B n có th b t u ánh s trang b ng m t con s khác, thay vì 1 nh m c nh. Cách th c hi n: T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n Format Page Numbers. Trong h p tho i xu t hi n, b n ch n Start at và nh p vào con s b t u khi ánh s trang. Nh n OK. Ghi chú: N u tài li u c a b n có trang bìa và b n mu n trang u tiên sau ó cb t u b ng 1, t i ô Start at, b n

trang bìa v n c ánh s là 0.hãy gõ vào 0. Áp d ng ph n ghi chú th thu t ³B t u ánh s trang b ng m t s khác´ bên trên. Xóa s trang ã ánh T i th Insert. Vì v y b n hãy th c hi n thêm b c sau xóa h n s trang trang u tiên c a tài li u. nhóm Header & Footer. Nh n chu t vào b t k vùng nào c a tài li u. Bây gi b n hãy ki m tra l i xem. Ng t trang ± ng t vùng Trong Word 2003. bên d i Headers and footers. ph n n i dung phía sau con tr s c a vào m t trang m i. L p t c. ng i dùng th ng vào menu Insert ± Break trong Word 2007 b n hãy th c hi n nh sau. Nh n OK. th ng trang u tiên không c ánh s vì nó là trang bìa. Còn u tiên không có s trang. Tránh ng t trang gi a m t o n . ng t vùng. Trong th Insert. sau ó trang k Tr c tiên b n con tr vào v trí mu n b t u trang m i. Xóa s trang trang u tiên c a tài li u cu i Trong tài li u. b n nh n vào nút Page Break. b n nh n nút Page Number. b n ánh d u ch n vào h p ki m Different first page. Nh n chu t vào th Layout trong h p tho i. nhóm Pages. T i th Page Layout. NG T TRANG Chèn m t ng t trang n thu n chèn vào tài li u các ng t trang. b n nh n chu t vào ô vuông góc d i bên ph i c a nhóm Page Setup m h p tho i Page Setup ra. sau ó ch n Remove Page Numbers menu. có úng là trang c ánh s 1 không nhé.

Nh n OK. b n ch n th Line and Page Breaks. Tránh ng t trang gi a các o n Ch n các o n mà b n mu n gi trên 1 trang n. Nh n OK là xong. Trong h p tho i này. . nh n vào nút ô vuông góc d i ph i c a nhóm Paragraph m h p tho i Paragraph. b n ch n th Line and Page Breaks.Ch n m t o n mà b n mu n tránh ng t thành 2 trang. Trong th Page Layout. nh n vào nút ô vuông góc d i ph i c a nhóm Paragraph m h p tho i Paragraph. Nh n OK là xong. k n ánh d u ch n vào h p ki m Keep with next. k n ánh d u ch n vào h p ki m Page break before. Trong h p tho i này. T i th Page Layout. T o ng t trang tr cm t o n Nh n chu t vào o n mà b n mu n t o ng t trang tr c nó. Trong h p tho i này. b n ch n th Line and Page Breaks. nh n vào nút ô vuông góc d i ph i c a nhóm Paragraph m h p tho i Paragraph. T i th Page Layout. k n ánh d u ch n vào h p ki m Keep lines together.

ho c ch n toàn b b ng n u b n không mu n b ng b ng t. T i nhóm Table. nh n vào th Layout. NG T VÙNG Các lo i ng t vùng có th chèn L nh Next Page chèn ng t vùng vào và b t u vùng m i trên trang m i k ti p. Nh n OK. hãy dùng tùy ch n Even Page ho c Odd Page. Thay i b c c ho c nh d ng tài li u . nh n nút Properties. ch ng h n trình bày s c t khác nhau trên cùng m t trang. N u b n mu n các ch ng trong tài li u luôn b t u trang ch n ho c trang l . b d u ki m Allow row to break across pages. Trên thanh công c . Lo i này thích h p b t u m t ch ng trong tài li u.Tránh ng t trang trong m t hàng c a b ng Nh n chu t vào hàng c a b ng mà b n không mu n ng t. Trong h p tho i Table Properties. L nh Continuous chèn ng t vùng và b t u vùng m i trên cùng m t trang. m th Row. Lo i này h u d ng cho vi c thay i nh d ng. L nh Even Page ho c Odd Page chèn m t ng t vùng và b t u vùng m i trên trang ch n ho c l k ti p.

THÊM TRANG . nhóm Page Setup. Trang m i s c chèn vào v trí sau con tr chu t ang ng. Nh n Delete.Nh n chu t vào n i mu n thay i nh d ng. Trong th View. ch n nút Draft có th nhìn th y các ng t ôi c a vùng ng t. . nh n nút Blank Page.XÓA TRANG Thêm m t trang m i Nh n chu t vào b t c n i nào mà b n mu n chèn vào thêm m t trang m i. nhóm Document Views. Trong ph n Section Breaks. hãy ch n Odd Page. Khi xóa ng t vùng i thì ph n v n b n vùng tr và sau s c áp d ng chung nh d ng. nhóm Pages. Trong th Page Layout. b n hãy ch n m t ki u ng t vùng phù h p. Ch ng h n. Xóa các thay i c a b c c tài li u c Ng t vùng dùng ch ra n i thay i nh d ng trong tài li u. Trong th Insert. n u b n chia tài li u thành các ch ng và m i ch ng b n mu n b t u trang l . Dùng chu t ch n ng t vùng mà b n mu n xóa. b n nh n nút Breaks.

và b n c ng ch vi c xóa nó i là trang tr ng s bi n m t. Các trang bìa luôn c chèn vào u tài li u. Trong menu xu t hi n.liên ti p nhau và xóa nó i. L u ý: N u trang tr ng n m cu i tài li u thì b n s ch th y m t d u ng t ---Page Break--. nhóm Document Views. b n nh n nút Cover Page.mà thôi. Xóa trang bìa xóa trang bìa. Trong th Insert. nhóm Pages. b n nh n chu t vào th Insert. sau ó nh n Remove Current Cover Page. Hãy m b o r ng b n ang xem tài li u ch Draft (trong th View. Xóa m t trang tr ng B n có th xóa m t trang tr ng trong tài li u b ng cách xóa i các ng t trang. Trang bìa ó s c áp d ng vào tài li u và b n có th s a i n i dung các dòng ch m c nh b ng dòng ch mình thích. b n hãy nh n ch n m t ki u trang bìa mình thích. Xóa m t trang n có ch a n i dung . nh n nút Cover Page trong nhóm Pages. nh n nút Draft). không ph thu c vào v trí hi n t i c a con tr trong tài li u. Ch n 2 d u ng t ---Page Break--.Thêm m t trang bìa Word 2007 cung c p s n cho b n m t b s u t p các trang bìa khá p m t.

Trong th Home. . ch n Go To (ho c nh n phím t t Ctrl+G). s dòng. Toàn b n i dung c a trang hi n hành s c ch n. Word 2007 s t ng m s trang và s t có trong tài li u. N u các vùng không li n m ch nhau. m s t trong khi gõ v n b n ng trình còn có Trong khi b n gõ v n b n. Trong h p tho i xu t hi n. s o n. Nh n nút Close. và các vùng ch n này không nh t thi t ph i li n m ch nhau. m s t trong vùng ch n B n có th m s t trong các vùng ch n. Thông tin này trên thanh tr ng thái góc d i bên trái màn hình: m c Page (s trang) và Wor ds (s t ). nh n nút m i tên bên c nh nút Find. nhóm Editing.t con tr vào trang b n mu n xóa. m s t trong tài li u Word 2007 có th m s t c a tài li u trong khi b n gõ v n b n. Ngoài ra ch th m s trang. sau khi ch n vùng c hi n th u tiên. s ký t có ho c không có kho ng tr ng. Tr c tiên b n dùng chu t ch n vùng c n m. Sau ó nh n phím Delete xóa i n i dung c a trang. b n gõ page vào ô nh p li u và nh n Enter.

footnotes and endnotes. Trên thanh tr ng thái góc d i bên trái màn hình.b n gi phím Ctrl và ch n thêm các vùng khác. Bao g m c textbox. nh n nút Word Count. b n nh n chu t vào m c Words. ánh d u check vào m c Include textboxes. s ký t . . s o n và s dòng có y thông tin v s trang. m s t trong textbox Ch n textbox mà b n mu n m t . Trên thanh tr ng thái cu i màn hình s hi n th s t có trong textbox. Trên thanh tr ng thái cu i màn hình s hi n th s t có trong vùng ch n. Ví d 110/1025 có ngh a là trong vùng ch n có 110 t trên t ng s 1025 t c a tài li u. nhóm Proofing. H p tho i Word Count xu t hi n cho b n y thông tin mà b n mu n. Xem s trang. Trong h p tho i Word Count. b n th c hi n m t trong hai cách sau: Trong th Review. footnote và endnote trong khi m t Trong th Review. Ví d 110/1025 có ngh a là trong textbox có 110 t trên t ng s 1025 t c a tài li u. nh n nút Word Count. s o n và s dòng. s ký t . nhóm Proofing.