P. 1
Nghiep Vu Ngan Hang Thuong Mai

Nghiep Vu Ngan Hang Thuong Mai

|Views: 247|Likes:
Được xuất bản bởiTrang Thu

More info:

Published by: Trang Thu on Nov 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL
BANKING
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
Bài tập 1:
Số liệu !i "#$" %&"# %'("# )!i S&i G*" A+
I. Bả! "# $%i &' t() *+1,1-,-../0
,(" -.+ T/iệu 01"#
Tài 1ả 2% ti3 N!45 6% 2% ti3
I2 Ti3" )4 !i 5u6 728972::: I2 Ti3" #;i <=> <?< TCT@ A2ABA2:::
II2 Ti3" #;i !i NHNN C2CDE2::: II2 V>F NHNNGTCT@ D2:CD2:::
III2Ti3" #;i !i TCT@ C2EDA2::: BH V>F NHNN B2D::2:::
IV2 C%I ->F <?< TCT@
J%?<
D2:K72::: DH V>F <?< TCT@ KCD2:::
V. C%I ->F TCKT -& <?
"%$"
7A2:KA2::
:
III2 Ti3" #;i <?< TCKT
-& L$" <'
C72:9D2A::
BH C%I ->F "#M" %!" D:2A::2::
:
BH Ti3" #;i J%N"# JO %!" BE29AD2A::
DH C%I ->F /u"# L&i %!" BC2AKA2::
:
DH Ti3" #;i <P JO %!" D72CB:2:::
VI2 C?< J%IQ" 0Ru ' 828EC2A:: IV2 Vố" &i /S J%?< :
BH ,Ru ' <%T"# J%I?" 82DEC2A:: V2 P%? %&"% #iUF V <P
#i?
929E82A::
2) GPW -ố" liX" LI>"% A::2::: VI2 T&i YQ" "S J%?< A2C:C2:::
VII2 T&i YQ" B298A2::: VII2 Vố" -& <?< 5u6 NH 72CKE2A::
BH TSC, B2DEA2::: BH Vố" 0i3u lệ 72:::2:::
DH T&i YQ" J%?< 7K:2::: DH C?< 5u6 NH CKE2A::
T7! tài 1ả 88.-1..9.
.
T7! ":! !45 6% 88.-1..9..
II. B)( ")( t;4 ;ập 6à ";i p;< -../:
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
A. T7! t;4 ;ập: 1..../.9..
T=(! $>:
Z T%u [ %I! 0\"# ]" L^"#+ A28A:2:::
Z T%u [ %I! 0\"# L.<% -^+ D298D2:::
Z C?< J%IQ" %u "%_W J%?<+ B2AK92:::
B. T7! ";i p;<: /.+1-.?..
T=(! $>:
Z C%i W%] %I! 0\"# ]" L^"#+ C2CE82A::
Z C%i W%] %I! 0\"# Li<% -u+ B2:B72A::
Z C%i W%] <%I "%$" -iX"+ 9B82D::
Z C?< J%IQ" <%i J%?<+ D2BKC2A::
Y@4 "A4:
B2 `?< 0."% lSi "%u_" /'a< %ub -& lSi "%u_" /*"# <=> NHTM S&i G*" A2
Bib /c"# %ub %u "%_W LI>"% "#%iệW W%Qi "\W -ai %ub YuU DKde"f)2
2. T]"% ROA -& ROE -& <%I "%_" gh -3 %iệu 5uQ %I! 0\"# Ji"% LI>"%
<=> NHTM S&i G*" A2 Bib /c"# ROAi ROE jk"% 5u$" <%u"# <=> "#&"%
l& BiAdi 7:d2
72 Nbu H,lT 5uFb 0."% Y; L^"# 7:d lmi /*"# 0n <%i> lmi <o W%R"i %k p
YuU <o T< <=> NHTM S&i G*" A l& j>I "%iXu d "f) D::Kq
C2 `?< 0."% <?< p lệ Y>u 0$F !i NHTM S&i G*" A+
>2 @r /s Y( <UWeTo"# "#u1" -ố"
j2 @r /s Y( <UWeTo"# "#u1" -ố" %uF 0\"#
c. To"# L' "Se To"# "#u1" -ố" %uF 0\"#
L2 To"# "#u1" -ố" %uF 0\"#eTo"# "#u1" -ố"
t2 To"# "#u1" -ố" %uF 0\"#eVố" <%= Yu %su vHệ Yố 0*" jwFH
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
x2 T%u "%_W lmieTo"# L' "S
g. C%i W%] lmie To"# "#u1" -ố" %uF 0\"#
A2 BiX" <%b l>I 0\"# I&" %ệ %ố"# <=> NHTM S&i G*" A l& 729D: "#'Vi2
HmF g?< 0."% %u "%_W jk"% 5u$"eB l>I 0\"# -& lmi /*"# jk"% 5u$" 0Ru
"#'Vi !i NHTM S&i G*" A2
Bài tập -:
y"# ` <P &i J%IQ" i3" #;i <? "%$" !i CMB2 Tk"% %k"% Yố L' &i J%IQ" i3"
#;i %?"# KeD::9 <=> N"# ` "%' Y>u+
N!àB 2% CD N!àB 2% CD
BeK 72:::2::: D7eK BA2:::2:::
EeK C2K::2::: DAeK BK2:::2:::
BAeK C2:::2::: D9eK DK2:::2:::
BKeK D:2:::2::: DKeK K2:::2:::
D:eK DD2:::2::: 7BeK D2:::2:::
GiQ Y; j!" l& "%$" -iX" W%^ /?<% &i J%IQ" <=> N"# `i HmF ]"% lmi i3" #;i
%?"# KeD::9 <=> N"# `i jib /c"# CMB /Q lmi YuU i3" #;i <? "%$" l&
:iDAde%?"#q
Bài tập +:
CN"# F A" K%?"% l&) %= ^< gi" )u &i J%IQ" i3" #;i J%N"# JO %!" !i
NHTM KiX" LI"#2 T&i J%IQ" jM 0Ru %I! 0\"# [ "f) D::8 0b" ">F2 Tk"%
%k"% Yố L' /X" &i J%IQ" <=> CF A" K%?"% %?"# BDeD::K "%' Y>u+
N!àB 2% CD N!àB 2% CD
BeBD B72:::2::: D7eBD DA2:::2:::
AeBD BC2A::2::: DAeBD BK2:::2:::
B:eBD K2:::2::: DKeBD BD2:::2:::
BKeBD D:2:::2::: 7BeBD E2:::2:::
Y@4 "A4:
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
B2 T]"% lmi i3" #;i %?"# BDeD::K <%I <Fi jib /c"# lmi YuU i3" #;i J%N"#
JO %!" l& :i7AdeT%?"#q
D2 `?< 0."% Yố L' &i J%IQ" i3" #;i "#&F BeBeD::Ei jib /c"# lmi i3" #;i
J%N"# JO %!" 0'S< "%_W -ố"q
Bài tập E:
T%?"# BDeD::9i /X" &i J%IQ" <%I ->F <=> NH 0ối -ai CF A > <P <?< Yố liệu
Y>u+
N!àB 2% CD N!àB 2% CD
BeBD A9:: D7eBD 9:::
9eBD 9::: D9eBD AA::
B:eBD CE:: 7:eBD A:::
BCeBD CA:: 7BeBD A:::
BKeBD AA::
Y@4 "A4:
Vai lmi YuU <%I ->F l& BiDde%?"#i %mF g?< 0."% lmi ->F <=> CF A /I"#
%?"# BD %tI W%'("# W%?W ]<% Yốq
Bài tập 9:
CN"# F ` <P &i J%IQ" i3" #;i %>"% I?" !i CMB2 Tk"% %k"% Yố L' &i J%IQ"
i3" #;i %?"# K <=> <N"# F ` "%' Y>u+ v,(" -.+ ,1"#H
N!àB 2% CD N!àB 2% CD
BeK 7:2:::2::: D7eK BA:2:::2:::
EeK C:2K::2::: DAeK BK:2:::2:::
BAeK C:2:::2::: D9eK DK:2:::2:::
BKeK D::2:::2::: DKeK K:2:::2:::
D:eK DD2:::2::: 7BeK D:2:::2:::
GiQ Y; j!" l& "%$" -iX" W%^ /?<% &i J%IQ" i3" #;i %>"% I?" <=> <N"# F `i
%mF ]"% lmi i3" #;i %?"# K <%I &i J%IQ" <=> N"# `i jib /c"# CMB /Q lmi YuU
<%I &i J%IQ" i3" #;i %>"% I?" l& :iDAde%?"#2
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Bài tập 8:
y"# z Lr 0."% #;i ib Jiệ) 0."% JO 7 %?"# !i CMB Yố i3" l& 7: /iệu 01"#2
lmi YuU "#$" %&"# ?W L^"# <%I lI!i i3" #;i "&F l& 8iDde"f)2 GiQ Y; j!" l&
"%$" -iX" #i>I L.<%2 V&I "#&F #i>I L.<%i y"# z %{i j!" N"# UF Y| "%_" 0'S< <Q
#ố< l}" lmi J%i 0?I %!" l& j>I "%iXu "bu+
>H N#$" %&"# <%~ ]"% lmi J%i 0?I %!"q
jH N#$" %&"# ]"% lmi JhW %&"# %?"#q
Bài tập ?:
y"# • Lr 0."% #;i ib Jiệ) 0."% JO 9 %?"# !i CMB Yố i3" l& 7:: /iệu 01"#2
lmi YuU "#$" %&"# ?W L^"# <%I lI!i i3" #;i "&F l& 8iDAde"f)2 GiQ Y; j!" l&
"%$" -iX" #i>I L.<%2 V&I "#&F #i>I L.<%i y"# • %{i j!" N"# UF Y| "%_" 0'S< <Q
#ố< l}" lmi J%i 0?I %!" l& j>I "%iXu "bu+
>H N#$" %&"# <%~ ]"% lmi J%i 0?I %!"q
b) N#$" %&"# ]"% lmi JhW %&"# %?"#q
Bài tập /:
M>i L>" l& Yi"% -iX" 0>"# %tI %€< !i K%I> Ki"% bi Lu_ -& N#I!i "#s /'V"#
,!i %€< T/& Vi"%2 N#&F AeE )• <%I L>" A /iệu 01"# 0n L&"% <%i iXu /I"#
"f) %€< )ai2 l>" 0t) I&" j\ Yố i3" "&F #;i -&I Yo i3" #;i ib Jiệ) J%N"#
JO %!" u <%i "%?"% N#$" %&"# CN"# %'("# T/& Vi"%2 T/I"# %?"# E Yo i3"
#;i <=> L>" <P %X) <?< #i>I L.<% Y>u+
N!àB FiG !iải HIt ti3 GJi ti3 2% CD
Ae:E G;i -&I A2:::2::: A2:::2:::
B:e:E T/Q %€< W%] D2:::2::: 72:::2:::
BAe:E T%u "S <=> `u$" B2:::2::: C2:::2:::
BKe:E T/Q i3" "%& 9::2::: 72C::2:::
DAeE C%I )>i )'S" B2A::2::: B2E::2:::
7:eE B2E::2:::
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
GiQ Y; j!" l& #i>I L.<% -iX" W%^ /?<% &i J%IQ" <=> L>"i %mF ]"% Yố i3" lmi ib
Jiệ) %?"# E <%I Yo i3" #;i ib Jiệ) J%N"# JO %!" <=> L>" jib /c"# "#$"
%&"# /Q lmi YuU l& :iDAde%?"#2
Bài tập K:
HI&"# lu$" l& Yi"% -iX" 0>"# %tI %€< !i K%I> N#$" %&"#i /'V"# ,!i %€<
KT2TPHCM2 N#&F AeE <%‚ <=> lu$" <%I B: /iệu 01"# 0n L&"% <%i iXu <%I
"f) %€< )ai2 lu$" 0t) I&" j\ Yố i3" "&F #;i -&I &i J%IQ" i3" #;i <? "%$"
)u !i N#$" %&"# P%'("# ,N"# – P%!) N#€< T%!<%2 T/I"# %?"# E k"% %k"%
&i J%IQ" i3" #;i <=> lu$" <P <?< #i>I L.<% Y>u+
N!àB FiG !iải HIt ti3 GJi ti3 2% CD
Ae:E G;i -&I B:2:::2::: B:2:::2:::
B:e:E T/Q %€< W%] D2:::2::: q
BAe:E N%_" %€< jo"# B2:::2::: q
BKe:E T/Q i3" "%& 9::2::: q
DAeE C%I )>i )'S" B2A::2::: q
7:eE q
GiQ Y; j!" l& #i>I L.<% -iX" W%^ /?<% &i J%IQ" <=> lu$"i %mF ]"% lmi i3" #;i
%?"# E <%I &i J%IQ" i3" #;i <=> lu$"i jib /c"# "#$" %&"# /Q lmi YuU i3" #;i
&i J%IQ" <? "%$" l& :iDAde%?"#2
Bài tập 1.:
B?< N -[> lƒ"% i3" /S <UW "#%ƒ %'u B:: /0 -& #;i -&I "#$" %&"#2 @I J%N"#
<*" 0i l&) "X" j?< JO -€"# Yố"# jc"# lSi T< [ i3" #;i "#$" %&"# %c"# %?"#
<\"# -ai l'("# %'ui "bu %ibu %k <I" #?i j?< /S <UW2 NH %iệ" !i /Q lmi YuU
:i8Ade%?"# <%I lI!i i3" #;i JO %!" B "f) lm"% lmi %&"# %?"#2 L'("# %'u
%&"# %?"# <=> j?< N l& B /iệu 01"# /I"# J%i "%u <Ru <%i iXu %&"# %?"# <=>
j?< l& D /iệu 01"#2 Nbu j!" <'ai <I" #?i j?< Ni %&"# %?"# j!" W%Qi /S <UW
<%I j?< N l& j>I "%iXuq
NGHIỆP VỤ LHM VAY NHOLH HÀNG FMANH NGHIỆP
Bài tập 11:
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
P%*"# Jb I?" <=> CF TNHH ,N"# P%I"# l_W Jb %I!<% YQ" guU Ji"% LI>"%
"f) "\W <%I "#$" %&"# gi" ->F %tI %!" )T<i /I"# 0P <?< J%IQ" )^< <=>
jQ"# Jb %I!<% &i <%]"% 0'S< liệ JX "%' Y>u v,(" -. ]"%+ T/iệu 01"#H
Tài 1ả 2% ti3 NP 6à 6% ";Q 1R ;S4 2% ti3
T&i YQ" l'u 0\"# Ai:8A NS W%Qi /Q 8iBEK
Ti3" )4 -& in" #;i NH AB7 NS "#M" %!" 7iB8K
C%T"# J%I?" "#M" %!" : P%Qi /Q "#'Vi j?" A::
K%IQ" W%Qi %u Bi99D P%Qi /Q <N"# "%$" -iX" B8K
H&"# 1" J%I DiE:: P%Qi /Q J%?< :
T&i YQ" l'u 0\"# J%?< : V>F "#M" %!" "#$" %&"# DiA::
T&i YQ" <ố 0."% /*"# 7iCDC NS L&i %!" Ci:D:
,Ru ' &i <%]"% L&i %!" AiA7K Vố" <%= Yu %su 9iK7E
To"# <\"# &i YQ" BCi:78 To"# <\"# "S -& VCSH BCi:78
`?< 0."% %!" )T< ]" L^"# <=> "#$" %&"# 0ối -ai ,N"# P%I"# %tI 7 <?<%2
Bib /c"# -ố" <%= Yu %su %>) #i> <%ib) p lệ C:d -& D:d -ố" ->F L&i %!" <=>
"#$" %&"# l& "%c) 0?W T"# "%u <Ru -ố" l'u 0\"# %'V"# guFX"2
Bài tập 1-:
CN"# F ,!i K%?"% #;i %1 Y( ->F -ố" "#M" %!" 0b" NH CN"# %'("# -ai k"%
%k"% Y>u 0$F+ v,(" -.+ B2::: 0H
B2 Kb %I!<% "f) D::E+
Z @I>"% %u %tI #i? -ố"+ B9A2:::2:::
Z V*"# 5u>F -ố" l'u 0\"#+ A -*"#e"f)
D2 Số liệu %r< b 0b" 7BeBDeD::E+
Z T&i YQ" "#M" %!" vTSL,H+ DK2:::2:::
Z NS "#M" %!"+ BK2:::2:::
Z Số L' 5u6 0Ru ' W%? /in"+ A2:::2:::
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Z Số L' 5u6 Lr W%*"# &i <%]"%+ B2KE:2:::
Z Số L' 5u6 J%t" %'u"#+ D2D::2:::
Z Số L' 5u6 W%‚< lSi+ B2:B:2:::
Z LSi "%u_" <%'> W%$" W%ối+ B27A:2:::
Z V>F "#M" %!" "#$" %&"#+ BD2A::2::
T/I"# 0P ->F "#$" %&"# J%?<+ B2:::2:::
zXu <Ru+
B2 HmF Lr Jib" "%u <Ru -ố" l'u 0\"# "f) D::E <%I CF ,!i
K%?"%q
D2 `?< 0."% %!" )T< ]" L^"# "#M" %!" "f) D::E <%I CF ,!i
K%?"%q
Bib /c"# /I"# "f) D::E CF J%N"# <P "%u <Ru ->F /u"#
-& L&i %!"2
. Tk"% %k"% ->F -& /Q "S <=> CF ,!i K%?"% !i NH <N"#
%'("# %?"# BDeD::E "%' Y>u+
N!àB t;)! VTB T=ả P
AeBeD::E : A::2:::
B:eBeD::E : CA:2:::
BAeBeD::E : 7::2:::
BKeBeD::E DA:2::: :
D:eBeD::E : C::2:::
DAeBeD::E 7A:2::: :
7BeBeD::E B::2::: :
T]"% lmi i3" ->F %?"# BeD::E <=> CF ,!i K%?"% W%Qi /Q <%I NH CN"#
%'("#q Bib /c"# lmi YuU l& BiAde%?"#2
Bài tập 1+:
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
CF HTM #;i %1 Y( gi" ->F %tI %!" )T< ]" L^"# 0b" N#$" %&"# KiX" LI"#i
-ai <?< Yố liệu "%' Y>u+ v,(" -. ]"%+ B2::: 0H
A2 C%~ iXu Jb %I!<% "f) D::E+
B2 To"# Lr I?" <%i W%] <Q "f)+ DB:278:2:::
T/I"# 0P <%i W%] J%N"# <P ]"% <%U YQ" guU+ 72B::2:::
D2 Tf"# ố< 0\ lu$" <%uFn" -ố" l'u 0\"# Ad YI -ai "f) /'a<2
B2 Số liệu %r< b "f) D::K+
B2 @I>"% %u "f) D::K+ DB92C::2:::
D2 C?< J%IQ" #iQ) /[+ 7:2C::2:::
72 T&i YQ" "#M" %!"+
Số L' 0Ru "f)+ 7:2A::2:::
Số L' <uối "f)+ 7B2A::2:::
T/]<% <?< Yố liệu /X" jQ"# <$" 0ối Jb I?" "#&F 7BeBDeD::K
B2 T&i YQ" "#M" %!"+ 7B2A::2:::
D2 NS "#M" %!"+ DA2A::2:::
72 lu6 0Ru ' W%? /in"+ 72K::2:::
C2 lu6 Lr W%*"# &i <%]"%+ D2D::2:::
A2 lu6 J%t" %'u"# W%‚< lSi+ D2EA:2:::
92 Lmi <%'> W%$" W%ối+ B2KA:2:::
82 V>F "#M" %!" "#$" %&"#+ BA29::2:::
T/I"# 0P+
Z V>F "#$" %&"# J%?<+ B29::2:::
Z V>F NH KiX" LI"#+ BC2:::2:::
Y@4 "A4:
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
T]"% %!" )T< ]" L^"# "#M" %!" "f) D::E <%I CFi jib /c"# "f) ">F
CF J%N"# <P "%u <Ru ->F -ố" /u"# -& L&i %!"2
Bài tập 1E:
CF P%‚< A" K%>"# 0'S< NH <N"# %'("# <%I ->F -ố" l'u 0\"# %tI W%'("#
W%?W lu$" <%uFn"2
,(" -.+ B2::: 0
!. Kb %I!<% ->F 5u„ CeD::K <=> CF "%' Y>u+
Z H!" )T< ]" L^"#+ BD2:::2:::
Z V*"# 5u>F -ố" ]" L^"#+ BiK -*"#e5u„
D2 Số liệu %r< b /X" &i J%IQ" <%I ->F lu$" <%uFn" 5u„ CeD::K "%' Y>u+
Z Số L' "S 0Ru 5u„+ B:2C::2:::
Z Tk"% %k"% ->Fi /Q "S /I"# 5u„ "%' Y>u+
N!àB t;)! 2% ti3 6TB 2% ti3 t=ả P 2% CD P
:BeB:eD::K B:2C::2:::
:AeB:eD::K B2A::2::: BB2E::2:::
:EeB:eD::K D2B::2::: E2K::2:::
BAeB:eD::K B2:::2::: B2D::2::: E29::2:::
D7eB:eD::K B2C::2::: BB2:::2:::
D8eB:eD::K B2K::2::: E2D::2:::
7:eB:eD::K B2E::2::: BB2B::2:::
:AeBBeD::K E::2::: BD2:::2:::
B:eBBeD::K B2A::2::: B:2A::2:::
BKeBBeD::K B2A::2::: E2:::2:::
DAeBBeD::K 72:::2::: BD2:::2:::
7:eBBeD::K D2:::2::: B:2:::2:::
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
:AeBDeD::K B2K::2::: K2K::2:::
B:eBDeD::K D2:::2::: B2A::2::: E27::2:::
B9eBDeD::K B2D::2::: B:2A::2:::
DBeBDeD::K B28::2::: B29::2::: B:29::2:::
DAeBDeD::K D2D::2::: D2:::2::: B:2K::2:::
7:eBDeD::K B2C::2::: E2C::2:::
7BeBDeD::K B2A::2::: B:2E::2:::
zXu <Ru+
B2 T]"% lmi i3" ->F %?"# B:i %?"% BBi %?"% BD %tI W%'("# W%?W ]<% Yố2
Bib /c"# "#$" %&"# <N"# %'("# <%€" ]"% lmi -&I "#&F 7: %&"# %?"#2
RiX"# %?"# BD 0'S< ]"% -&I "#&F 7B2 Lmi YuU <%I ->F "#M" %!" l&
Bi7Ade%?"#2
D2 `?< 0."% -*"# 5u>F -ố" ]" L^"# 5u„ CeD::K <=> CF P%‚< A" K%>"#2
`; W%! "bu <N"# F J%N"# %r< %iệ" 0‚"# -*"# 5u>F -ố" ]" L^"#2
72 GiQ Y; %!" )T< ]" L^"# 5u„ IeD::E 0'S< g?< 0."% l& BD2A::2:::2 HmF
"Xu "%_" gh -& %'a"# g; l„2
Bài tập 19:
CN"# F A #;i %1 Y( gi" ->F %tI HMT@ !i "#$" %&"# KSB -ai Yố liệu "%'
Y>u+ v,(" -. B2:::0H
B2 @r I?" <%i W%] "f) D::E+ 772E::2:::
T/I"# 0P+ C%i W%] J%N"# <P ]"% <%U S`K@+ D2C::2:::
2. Số liệu %r< b "f) D::K+
Z @I>"% %u+ DK2:::2:::
Z C?< J%IQ" #iQ) /[+ B2C::2:::
Z VL, Y; L^"# jk"% 5u$" "f) D::K+ 72K::2:::
72 T/]<% Yố liệu /X" jQ"# <$" 0ối Jb I?" "#&F 7BeBDeD::K+
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
72B2 N#u1" -ố" Ji"% LI>"%+ B:29::2:::
T/I"# 0P VL, /*"#+ D27::2:::
72D2 lu6 0Ru ' W%? /in"+ 7B:2:::
7272 lu6 Lr W%*"# &i <%]"%+ BD:2:::
72C2 Lmi <%'> W%$" W%ối+ 7E2:::
72A2 lu6 J%t" %'u"# – W%‚< lSi+ AB2:::
7292 V>F "#M" %!" "#$" %&"#+ B2AD:2:::
T/I"# 0P ->F "#$" %&"# J%?<+ DK:2:::
Y@4 "A4:
`?< 0."% HMT@ "f) D::E <%I <N"# F A2
Bài tập 18:
CN"# F ABC #;i %1 Y( gi" ->F %tI HMT@ !i "#$" %&"# KSB -ai Yố
liệu "%' Y>u+ v,(" -. B2::: 0H
B2 @r I?" <%i W%] "f) D::E+ KA2E::2:::
T/I"# 0P+ C%i W%] J%N"# <P ]"% <%U S`K@+ D2D::2:::
D2 Số liệu %r< b "f) D::K+
Z @I>"% %u+ 8K2:::2:::
Z C?< J%IQ" #iQ) /[+ B2D::2:::
Z VL, Y; L^"# jk"% 5u$" "f) D::K+ BD2K::2:::
72 T/]<% Yố liệu /X" jQ"# <$" 0ối Jb I?" "#&F 7BeBDeD::K+
.!. T&i YQ" "#M" %!"+ B72C::2:::
72D2 NS "#M" %!"+ B:2A::2:::
.. lu6 0Ru ' W%? /in"+ D27B:2:::
.". lu6 Lr W%*"# &i <%]"%+ 9D:2:::
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
.#. Lmi <%'> W%$" W%ối+ A7:2:::
.$. lu6 J%t" %'u"# – W%‚< lSi+ EAB2:::
.%. V>F "#M" %!" "#$" %&"#+ 82:::2:::
T/I"# 0P ->F "#$" %&"# J%?<+ 7BB2:::
Y@4 "A4:
`?< 0."% HMT@ "f) D:B: <%I <N"# F A2
Bài tập 1?:
T%T H>i "#&F B:eBeD::8 CN"# F lS l& "#'Vi Yu %su <?< <%T"# [ L'ai 0$F 0m
0b" "#$" %&"# K gi" <%ib J%Uu+
B2 Hối W%ibu… Số i3" BK:2:::2::: 0… N#&F %>"% I?" BEe8eD::82
D2 T/?i W%ibu… MG D::2:::2::: 0… T%Vi %!" B "f)… Lmi YuU BDde"f)… N#&F
0b" %!"+ 8eEeD::82 Vố" #ố< -& lmi 0'S< %>"% I?" B lR" J%i 0b" %!"2
72 T/?i W%ibu <%]"% W%=… MG B::2:::2::: 0… T%Vi %!" B "f)… Lmi YuU
B:de"f)… N#&F 0b" %!"+ D:eCeD::82 T/Q lmi /'a<2
Kin) /> <?< <%T"# [ /X" NH K 0m 01"# „ <%ib J%Uu2
Lmi YuU <%I ->F l& BiDde%?"#… Tp lệ %I> %1"# <%ib J%Uu l& :iAd… P%]
<ố 0."% %u A:2::: 0e<%T"# [2
Y@4 "A4:
B2 T]"% Yố i3" <%ib J%Uu NH K "%_" 0'S<q
D2 `?< 0."% Yố i3" <*" l!i %>"% I?" <%I <N"# F lSq
Bài tập 1/:
T%T H>ii "#&F 7BeAeD::8i CF A 0b" NH CN"# %'("# K gi" ->F <%ib
J%Uu <?< <%T"# [ Y>u+
B2 T/?i W%ibu… MG+ K::2:::2::: 0… T%Vi %!"+ D "f)… Lmi YuU+ Ede"f)2
N#&F 0?I %!"+ 8eBeD::K… Lmi -& -ố" #ố< %>"% I?" )\ lR" J%i 0b" %!"2
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
D2 T/?i W%ibu <%]"% W%=… MG 8::2:::2::: 0… T%Vi %!" D "f)… Lmi YuU B:d…
T/Q lmi /'a<2 N#&F 0?I %!" Ee7eD::K2
NH K <%UW "%_" <%ib J%Uu… Lmi YuU <%I ->F+ BiDde%?"#… Tp lệ %I>
%1"# W%]+ :iAd2
Y@4 "A4:
B2 T]"% Yố i3" <%ib J%Uu NH K 0'S< %'u"#q
D2 Gi? /. <*" l!i %>"% I?" <%I CF Aq
Bài tập 1K:
CN"# F A – "#'Vi %'u"# lSi D <%T"# [ Y>u 0$F 0b" NH KLB 0n gi"
<%ib J%Uu -&I "#&F BDeAeD::E2
B2 C%T"# [ %T "%U+ Hối W%ibu Yố :BKeHP <P "\i Lu"# "%' Y>u+
Số i3" HP+ 9AK2:::2:::
N#'Vi J„ W%?+ CN"# F BK
N#'Vi /Q i3"+ CN"# F ML
N#&F %>"% I?"+ BKeBDeD::E
2. C%T"# [ %T %>i+ T/?i W%ibu Yố TP::CA LI KBNN ` W%? %&"%2
N#&F W%? %&"%+ BDeB:eD::K
N#&F 0?I %!"+ BDeB:eD::E
Mệ"% #i?+ A::2:::2:::
T%Vi %!"+ B "f)
Lmi YuU+ B:d
Ti3" )u> /?i W%ibu -& lmi 0'S< %>"% I?" B lR" J%i 0b" %!"2
N#$" %&"# KLB Y>u J%i 0m Jin) /> <%T"# [ "Pi /X" 0m 01"# „ "%_"
<%ib J%Uu -ai 0i3u Jiệ"+
Lmi YuU <%I ->F+ Bde%?"#
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Tp lệ %I> %1"# W%]+ :iAd
Y@4 "A4:
B2 `?< 0."% Yố i3" <%ib J%Uu NH KLB 0'S< %'u"#q
Bài tập -.:
N#&F BAeB:eD::K <N"# F ABC 0b" "#$" %&"# <N"# %'("# gi" <%ib
J%Uu <?< <%T"# [ L'ai 0$F+
B2 Hối W%ibu Yố :BKeHP+
Z Số i3"+ D::2:::2:::
Z N#&F J„ W%?+ AeAeD::K
Z N#&F <%UW "%_"+ B:eAeD::K
Z N#'Vi J„ W%?+ CN"# F KP
Z N#'Vi %'u"# lSi+ CN"# F ABC
Z N#&F %>"% I?"+ B:e:DeD::E
D2 T/?i W%ibu J%I j!< Yố :CDAeTP+
Z Mệ"% #i?+ A::2:::2:::
Z T%Vi %!"+ 7 "f)
Z N#&F W%? %&"%+ BAe:BeD::9
Z N#&F 0?I %!"+ BAe:BeD::E
Z Lmi YuU+ B:de"f)
Z Ti3" )u> /?i W%ibu -& lmi 0'S< %>"% I?" B lR" J%i 0b" %!"2
Z N#'Vi )u> /?i W%ibu+ CN"# F ABC
Z N#'Vi W%? %&"%+ K%I j!< "%& "'a<
72 T/?i W%ibu "#$" %&"# Yố ::DEDK+
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Z Mệ"% #i?+ 7::2:::2:::
Z T%Vi %!"+ 7 "f)
Z N#&F W%? %&"%+ BAeCeD::9
Z N#&F 0?I %!"+ BAeCeD::E
Z Lmi YuU+ Ede"f)i /Q lmi 0."% JO %&"# "f)
Z ,(" -. W%? %&"%+ N#$" %&"# <N"# %'("#
Z N#'Vi Yu %su /?i W%ibu+ CN"# F ABC
S>u J%i Jin) /> <?< <%T"# [ "Pi /X" "#$" %&"# <N"# %'("# 01"# „
<%ib J%Uu "#>F /I"# "#&F -ai 0i3u Jiệ"+
Z Lmi YuU <%ib J%Uu l&+ BiDde%?"#
Z Tp lệ %I> %1"# W%]+ :i9d
Y@4 "A4:
B2 `?< 0."% #i? /. <%ib J%Uu <?< <%T"# [ "Pi /X"2
D2 T]"% Yố i3" <%ib J%Uu "#$" %&"# <N"# %'("# 0'S< %'u"#2
72 T]"% #i? /. <*" l!i %>"% I?" <%I <N"# F ABC2
Bài tập -1:
N#&F Ce7eD::Ei CN"# F `NK o"# %SW ,!i @'("# guU /k"% B %ối W%ibu
0n gi" <%ib J%Uu !i N#$" %&"# "#I!i %'("# – C%i "%?"% TP2 Hối W%ibu
<P "\i Lu"# "%' Y>u+
Z Số i3"+ B2D::2::: †S@
Z N#&F J„ W%?+ D:e:DeD::E
Z N#&F <%UW "%_"+ D9e:DeD::E
Z N#&F %>"% I?"+ E: "#&F Jn [ "#&F <%UW "%_"2
Z N#'Vi J„ W%?+ CF `NK o"# %SW ,!i @'("#
Z N#'Vi <%UW "%_"+ K>‡u/> B>"J vN%_ BQ"H
2
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Z N#'Vi %'u"# lSi+ CF `NK ,!i @'("#
zXu <Ru+
B2 HmF "Xu "%s"# "\i Lu"# )& N#$" %&"# N#I!i %'("# <R" %w) 0."%
/'a< J%i 01"# „ <%ib J%Uuq
D2 Nbu Y>u D "#&F "#$" %&"# "#I!i %'("# 01"# „ <%ib J%Uui %mF g?<
0."% Yố i3" N#$" %&"# "#I!i %'("# W%Qi %>"% I?" <%I <N"# F
`NK ,!i @'("# vjib /c"# lmi YuU <%ib J%Uu l& :iEde%?"#i p lệ %I>
%1"# W%] l& :i8dHq
72 K%i 0b" %!" N#$" %&"# "#I!i %'("# Y| W%Qi guU /k"% HP /X" <%I >i
-& 0'S< %>"% I?" j>I "%iXu i3"q `?< 0."% Yố %u "%_W %r< b <=>
N#$" %&"# "#I!i %'("#i jib /c"# W%] "%V %u -& <%uFn" i3" l&
:iDdq
C2 NXu "%s"# /=i /I )& N#$" %&"# "#I!i %'("# TP Y| W%Qi 0ối )4 J%i
%r< %iệ" <%ib J%Uu HP /X"q

V. Báo cáo thu nhập và chi phí 2008: 2 .000 0 6.500 23.000 2.000 2) Các quỹ NH 66.000 II.000 2) Vay các TCTD 35. Vốn tài trợ khác 7.00 1) Tiền gửi không kỳ hạn 0 14. Tiền gửi các TCKT 0 và dân cư 20.500 V. Tiền gửi tại NHNN III.210.000 I. Bảng cân đối kế toán (31/12/2008) Đơn vị: Triệu đồng Tài sản I.000 43. Các khoản đầu tư 1) Đầu tư chứng khoán 2) Góp vốn liên doanh VII. Vay NHNN&TCTD 4. Tiền gửi của các TCTD 4.083.000 842.500 66.925. Số tiền Nguồn vốn Số tiền 5. Tiền mặt tại quỹ II. Tài sản nợ khác 1.489.000 1) Vốn điều lệ 380.404.410.00 III.500 3.000 VII.500 IV.000.00 2) Tiền gửi có kỳ hạn 0 7.210.675. Tài sản 1) TSCĐ 2) Tài sản khác Tổng tài sản II.NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Bài tập 1: Số liệu tại ngân hàng thương mại Sài Gòn A: I.500 19.000 1.794.085.515.062.294.295.585.697.000 3.000 VI.652.429.500. Vốn và các quỹ NH 1.763.50 0 Tổng cộng nguồn vốn Cho vay các TCTD khác Cho vay TCKT và cá nhân 1) Cho vay ngắn hạn 2) Cho vay trung dài hạn VI.500 5.000 489.Tiền gửi tại TCTD IV.200.500 3.000 1) Vay NHNN 2.042. Phát hành giấy tờ có giá 500.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->