P. 1
Su Dung Thi Nghiem Bieu Dien Trong Day Hoc Hoa Hoc Tich Cuc

Su Dung Thi Nghiem Bieu Dien Trong Day Hoc Hoa Hoc Tich Cuc

|Views: 42|Likes:
Được xuất bản bởiTHUYHANG_1508

More info:

Published by: THUYHANG_1508 on Nov 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2010

pdf

text

original

A.

Më ®Çu ThÝ nghiÖm ho¸ häc gióp häc sinh lµm quen víi tÝnh chÊt, mèi liªn hÖ vµ quan hÖ cã quy luËt gi÷a c¸c ®èi tîng nghiªn cøu, lµm c¬ së ®Ó n¾m v÷ng c¸c quy luËt, c¸c kh¸i niÖm khoa häc vµ biÕt khai th¸c chóng. ThÝ nghiÖm cßn gióp häc sinh s¸ng tá mèi liªn hÖ ph¸t sinh gi÷a c¸c sù vËt, gi¶i thÝch ®îc b¶n chÊt cña c¸c qu¸ tr×nh x¶y ra trong tù nhiªn, trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Nhê thÝ nghiÖm mµ con ngêi cã thÓ thiÕt lËp ®îc nh÷ng qu¸ tr×nh mµ trong thùc tÕ tù nhiªn hoµn toµn kh«ng cã ®îc vµ kÕt qu¶ ®· t¹o ra nh÷ng chÊt míi. Nã cßn gióp häc sinh kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong nhµ trêng, trong phßng thÝ nghiÖm vµo ph¹m vi réng r·i trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ngêi. §èi víi bé m«n Ho¸ häc, thÝ nghiÖm gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong nhËn thøc, ph¸t triÓn, gi¸o dôc nh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña qu¸ tr×nh d¹y- häc. Ngêi ta coi thÝ nghiÖm lµ c¬ së cña viÖc häc ho¸ häc vµ ®Ó rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh. Th«ng qua thÝ nghiÖm, häc sinh n¾m kiÕn thøc mét c¸c høng thó, v÷ng ch¾c vµ s©u s¾c h¬n. ThÝ nghiÖm ho¸ häc cßn cã t¸c dông ph¸t triÓn t duy, gi¸o dôc thÕ giíi quan duy vËt biªn chøng vµ cñng cè niÒm tin khoa häc cho häc sinh, gióp h×nh thµnh nh÷ng ®øc tÝnh tèt: ThËn träng, ng¨n n¾p, trËt tù, gän gµng…… §Æc biÖt víi viÖc thay ®æi néi dung ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc míi theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh nh hiÖn nay th× thÝ nghiÖm cµng ®îc coi träng, nhÊt lµ c¸c thÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.(häc sinh nghiªn

sù thµnh c«ng trong thÝ nghiÖm cïng víi kinh nghiÖm qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y m«n Ho¸ häc. Bªn c¹nh ®ã.häc ho¸ häc. t«i chØ xin ®îc ®Ò cËp ®Õn thÝ nghiÖm biÓu diÔn cña gi¸o viªn nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu vµ vai trß quan träng cña thÝ nghiÖm nh ®· nªu trªn. th× thÝ nghiÖm cña häc sinh. s¸ng t¹o cña häc sinh. NÕu trong thÝ nghiÖm biÓu diÔn gi¸o viªn lµ ngêi thùc hiÖn c¸c thao t¸c. t«i lùa chän. nghiªn cøu vµ viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Sö dông thÝ nghiÖm biÓu diÔn trong d¹y häc ho¸ häc tÝch cùc vµ kinh nghiÖm ®Ó thµnh c«ng khi 2 . c¸c em theo dâi. quan s¸t nh÷ng thay ®æi vµ c¸c qu¸ tr×nh ®ã do chÝnh b¶n th©n m×nh thùc hiÖn lÊy. ThÝ nghiÖm biÓu diÔn lµm c¬ së ®Ó cô thÓ ho¸ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ chÊt vµ c¸c ph¶n øng ho¸ häc. quan s¸t nh÷ng qu¸ tr×nh ®ã. häc sinh chØ theo dâi. chñ ®éng.cøu thÝ nghiÖm do gi¸o viªn biÓu diÔn hoÆc nhãm häc sinh tù nghiªn cøu thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®îc kiÕn thøc cÇn lÜnh héi) V× vËy. khi gi¸o viªn tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn th× ph¶i ®¶m b¶o c¸c thÝ nghiÖm ®ã thµnh c«ng ë møc cao nhÊt. thÝ nghiÖm ho¸ häc ®îc ph©n lo¹i nh sau: ThÝ nghiÖm biÓu diÔn cña gi¸o viªn vµ thÝ nghiÖm cña häc sinh. ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña chÊt. ®ång thêi mong muèn ngµy cµng n©ng cao chÊt lîng. ®Ó lµm tèt ®iÒu nµy th× ngêi gi¸o viªn cÇn cã kinh nghiÖm vµ biÕt sö dông thÝ nghiÖm sao cho phï hîp víi néi dung kiÕn thøc vµ môc tiªu cña bµi häc nh»m ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc. §ã lµ sù kh¸c nhau chñ yÕu gi÷a hai lo¹i thÝ nghiÖm. Trong d¹y . Trong ph¹m vi cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

metan. Khi lµm viÖc víi c¸c chÊt ®éc h¹i nh : Clo. C¸c thÝ nghiÖm t¹o thµnh chÊt ®éc bay h¬i cÇn tiÕn hµnh trong tñ hèt hoÆc ë cuèi chiÒu giã.NÕu ch¼ng may thÝ nghiÖm kh«ng thµnh c«ng. ®ång bé. B¶o ®¶m an toµn thÝ nghiÖm: An toµn thÝ nghiÖm lµ yªu cÇu tríc hÕt ®èi víi mäi thÝ nghiÖm.. ThÝ nghiÖm biÓu diÔn trong d¹y häc ho¸ häc tÝch cùc. Tríc khi tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn gi¸o viªn cÇn n¾m ®îc nh÷ng vÊn ®Ò quan träng sau ®©y: a. ph¶i thö nhiÒu lÇn tríc khi biÓu diÔn trªn líp. §Ó ®¶m b¶o an toµn gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh ý thøc tr¸ch nhiÖm cao vÒ søc khoÎ tÝnh m¹ng cña häc sinh. dÔ næ ®· ghi trong tµi liÖu híng dÉn. 1. C¸c dông cô vµ ho¸ chÊt ph¶i ®îc chuÈn bÞ chu ®¸o. brom. lu huúnh. oxi.Muèn ®¶m b¶o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng kÜ thuËt tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. gi¸o 3 . axetilen…. Kh«ng dïng qu¸ liÒu lîng ho¸ chÊt dÔ ch¸y. ®Òu ph¶i thö ®é tinh khiÕt cña chóng. Nh÷ng yªu cÇu chung khi tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn. néi dung I.Ban c¬ b¶n) b. Thùc hiÖn thÝ nghiÖm thµnh c«ng cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng d¹y häc vµ cñng cè niÒm tin cña häc sinh vµo khoa häc . ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o hiÓm. §¶m b¶o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. MÆt kh¸c gi¸o viªn cÇn n¾m ch¾c kÜ thuËt vµ ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. lu huúnh ®ioxit….” (Ho¸ häc 10 . b. VD: Tríc khi ®èt hi®ro.thùc hiÖn mét sè thÝ nghiÖm biÓu diÔn vÒ clo.

§Ó ®¶m b¶o tÝnh trùc quan. t×m nguyªn nh©n vµ gi¶i thÝch cho häc sinh. Nhng khi sö dông chÊt ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn nµo ®ã. th× nªn dïng c¸c chÊt quen thuéc. §¬ng nhiªn thÝ nghiÖm nghiªn cøu bµi míi th× chÊt ®ã ph¶i lµ míi ®èi víi häc sinh. cã c¸c khÝ sinh ra nh : Cl2. . s ph¹m. c. tiÕt kiÖm ho¸ chÊt.Sè lîng thÝ nghiÖm trong mét bµi nªn lùa chän võa ph¶i.Trong thÝ nghiÖm nªn sö dông c¸c ho¸ chÊt häc sinh ®· quen biÕt. bµn biÓu diÔn thÝ nghiÖm ph¶i cã ®é cao cÇn thiÕt. C¸c dông cô cÇn cã kÝch thíc ®ñ lín ®Ó häc sinh ngåi cuèi líp cã thÓ quan s¸t ®îc. . nÕu cã ®iÒu kiÖn tríc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm gi¸o viªn nªn gióp häc 4 . c¸c dông cô thÝ nghiÖm cÇn bè trÝ sao cho häc sinh cã thÓ nh×n râ. . Trùc quan lµ mét yªu cÇu c¬ b¶n cña thÝ nghiÖm biÓu diÔn . vÒ mÆt ph¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn gi¸o viªn cÇn chó ý thªm ®Õn néi dung sau ®©y: .CÇn lùa chän nh÷ng thÝ nghiÖm phôc vô träng t©m bµi häc vµ phï hîp víi thêi gian trªn líp. cã mµu s¾c hµi hoµ.Chän c¸c dông cô ®¬n gi¶n. §Ó gióp häc sinh tËp trung cao vµo c¸c ph¶n øng ho¸ häc diÔn ra trong c¸c dông cô thÝ nghiÖm.viªn cÇn b×nh tÜnh kiÓm tra l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh. dÔ thµnh c«ng vµ ®Æc biÖt lµ ®¶m b¶o an toµn cho häc sinh. . ®¶m b¶o tÝnh khoa häc. khi chuÈn bÞ gi¸o viªn cÇn lùa chän c¸c dông cô vµ sö dông lîng ho¸ chÊt thÝch hîp. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu trªn. hoÆc c¸c chÊt kÕt tña t¹o thµnh th× dïng ph«ng ®Æt ë phÝa sau c¸c dông cô thÝ nghiÖm. §¶m b¶o tÝnh trùc quan.Chän c¸c ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n. §èi víi c¸c thÝ nghiÖm cã kÌm theo sù thay ®æi mµu s¾c. mü thuËt. NO2….

Tuú theo néi dung kiÕn thøc vµ môc tiªu cña bµi häc mµ c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn ®îc gi¸o viªn tiÕn hµnh thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p minh ho¹ hay ph¬ng ph¸p nghiªn cøu hoÆc cã thÓ tiÕn hµnh biÓu diÔn theo c¶ hai ph¬ng ph¸p. V× vËy. .Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m thu hót sù chó ý cña häc sinh vµo viÖc quan s¸t.quan s¸t.Häc sinh n¾m ®îc môc ®Ých cña thÝ nghiÖm.Ph¬ng ph¸p minh häa. CÇn híng sù chó ý cña häc sinh vµo sù quan s¸t nh÷ng hiÖn tîng c¬ b¶n nhÊt cña thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc. 2. v× nã t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh nh : . cã thÓ lµ nguån kiÕn thøc mµ häc sinh tiÕp thu díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh quan s¸t thÝ nghiÖm. Sö dông thÝ nghiÖm biÓu diÔn trong d¹y häc ho¸ häc tÝch cùc. . kh«ng cã thÝ nghiÖm sÏ ¶nh hëng râ rÖt ®Õn viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc cña häc sinh. Vai trß cña thÝ nghiÖm trong giê ho¸ häc cã thÓ kh¸c nhau. Chóng cã thÓ minh häa c¸c kiÕn thøc do gi¸o viªn tr×nh bµy. .Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Sö dông thÝ nghiÖm biÓu diÔn trong gi¶ng d¹y lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng v× m«n Ho¸ häc lµ bé m«n khoa häc thùc nghiÖm.sinh t×m hiÓu vÒ cÊu t¹o. nhËn xÐt vµ tr¶ lêi. m« t¶ hiÖn tîng. Tuy nhiªn trong hai ph¬ng ph¸p trªn th× ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín h¬n. gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra b»ng c¸ch ®Æt c©u hái ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña thÝ nghiÖm ®Ó häc sinh chó ý quan s¸t. t¸c dông vµ c¸ch sö dông c¸c dông cô ®ã. c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn cã thÓ tiÕn hµnh thùc hiÖn b»ng hai ph¬ng ph¸p chÝnh: . 5 .

gi¶i thÝch hiÖn tîng. Fe) Víi thÝ nghiÖm nµy. *VD 1: ThÝ nghiÖm vÒ Cl2 t¸c dông víi kim lo¹i Na (hoÆc víi Cu.Ph¬ng ph¸p minh ho¹: Gi¸o viªn th«ng b¸o cho häc sinh biÕt: Na nãng ch¶y ch¸y trong khÝ Cl2 víi ngän löa s¸ng chãi t¹o thµnh NaCl. x¸c ®Þnh sè oxiho¸. gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p minh ho¹ hay ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: .Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Gi¸o viªn ®Æt vÊn ®Ò: Cl2 cã t¸c dông ®îc víi kim lo¹i nh Na( hoÆc víi Cu. Hay nãi c¸ch kh¸c. Fe) hay kh«ng? Tríc khi tiÕn hµnh thùc hiÖn thÝ nghiÖm biÓu diÔn. Phï hîp víi viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. häc sinh sÏ thÊy nh÷ng ®iÒu gi¸o viªn m« t¶ ®îc kh¼ng ®Þnh vÒ mÆt thùc nghiÖm. TiÕp theo. gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tËp trung quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. c©n b»ng.. . néi dung ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa nh hiÖn nay. 6 . §Æc biÖt lµ cã t¸c dông kÝch thÝch häc sinh lµm viÖc tÝch cùc h¬n. Mét sè vÝ dô. Sau khi hoµn thµnh thÝ nghiÖm. gi¸o viªn ®· minh ho¹ cho c¸c kiÕn thøc ®· ®a ra b»ng thÝ nghiÖm(thÝ nghiÖm minh ho¹) . chñ ®éng h¬n.rót ra kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña chÊt. cuèi cïng gi¸o viªn tiÕn hµnh thùc hiÖn thÝ nghiÖm biÓu diÔn theo ph¬ng ph¸p minh ho¹ cho nh÷ng ®iÒu mµ gi¸o viªn võa th«ng b¸o. gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. sau ®ã gi¸o viªn biÓu diÔn thÝ nghiÖm theo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.

Cßn ®èi víi thÝ nghiÖm biÓu diÔn tiÕn hµnh thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p minh ho¹ th× häc sinh Ýt ®îc tham gia vµo ho¹t ®éng häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp ®ã mang tÝnh thô ®éng. V× tríc khi ®îc quan s¸t thÝ nghiÖm do gi¸o viªn lµm. Ýt ph¸t huy ®ùîc tÝnh tÝch cùc. Fe)? Qua ®ã ta thÊy r»ng. víi cïng mét néi dung thÝ nghiÖm mµ gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh biÓu diÔn thÝ nghiÖm theo hai ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Tuy nhiªn. 7 . gi¸o viªn cã thÓ biÓu diÔn thÝ nghiÖm theo ph¬ng ph¸p minh ho¹ mÆc dï ph¬ng ph¸p nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.V× vËy. sö dông ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh thÝ nghiÖm phï hîp míi ®¶m b¶o ®óng ®îc môc tiªu vÒ kiÕn thøc. gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Nªu môc ®Ých cña thÝ nghiÖm? + HiÖn tîng quan s¸t ®îc? + ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Gi¶i thÝch? + Rót ra kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña Cl2 khi t¸c dông víi kim lo¹i Na( hoÆc víi Cu.KÕt thóc thÝ nghiÖm. thÝ nghiÖm ë ®©y chØ mang tÝnh chÊt minh ho¹ cho nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc th«ng b¸o. Cã nh÷ng thÝ nghiÖm gi¸o viªn ph¶i biÕt lùa chän. Nhng râ rµng víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu häc sinh ®îc tham gia vµo ho¹t ®éng häc tËp nhiÒu h¬n ( tr¶ lêi nhiÒu c©u hái vµ trªn c¬ së ®ã rót ra ®îc kiÕn thøc cÇn lÜnh héi) chñ ®éng h¬n vµ ®Æc biÖt lµ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. ®Ó ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc ë häc sinh th× trong thùc tÕ gi¶ng d¹y gi¸o viªn cÇn sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. ë thÝ nghiÖm Cl2 t¸c dông víi kim lo¹i Na nh ®· nªu trªn. kh«ng t¹o ®îc yÕu tè bÊt ngê vµ sù høng thó cho häc sinh mµ trong häc tËp tÝch cùc th× nh÷ng yÕu tè nµy l¹i rÊt cÇn thiÕt. vÒ mÆt khoa häc thùc nghiÖm. häc sinh ®· ®îc th«ng b¸o hiÖn tîng x¶y ra còng nh s¶n phÈm t¹o thµnh sau ph¶n øng. ¸p ®Æt. khoa häc bé m«n.

Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dïng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu gi¸o viªn chØ cÇn ®Æt vÊn ®Ò ng¾n gän nh díi ®©y ®Ó híng sù tËp trung cao nhÊt cña häc sinh vµo quan s¸t thÝ nghiÖm: KhÝ hi®ro clorua cã tan trong níc kh«ng. ta tiÕn hµnh thùc hiÖn thÝ nghiÖm biÓu diÔn b»ng c¶ hai ph¬ng ph¸p minh ho¹ vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. KÕt thóc thÝ nghiÖm.Nh khi nghiªn cøu ®é tan cña khÝ hi®ro clorua trong níc. .Ph¬ng ph¸p minh ho¹: Gi¸o viªn th«ng b¸o : TiÕn hµnh thùc hiÖn thÝ nghiÖm vÒ khÝ hi®ro clorua ta thÊy níc cã thÓ tù ch¶y ngîc vµo b×nh ®ùng khÝ hi®ro clorua do khÝ hi®ro clorua tan rÊt nhiÒu trong níc . ta h·y so s¸nh ®Ó thÊy r»ng ph¶i sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu míi ®¶m b¶o ®îc nh÷ng môc tiªu nh ®· nªu trªn. gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Nªu hiÖn tîng x¶y ra? + V× sao níc trong chËu phun vµo b×nh? + KÕt luËn vÒ ®é tan cña khÝ hi®ro clorua? Qua quan s¸t thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u hái häc sinh sÏ thÊy nh÷ng ®iÒu gi¸o viªn th«ng b¸o lµ ®óng víi thùc nghiÖm. gi¸o viªn míi tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm biÓu diÔn theo ph¬ng ph¸p minh ho¹ ®ång thêi yªu cÇu häc sinh quan s¸t thÝ nghiÖm. * VD 2: ThÝ nghiÖm vÒ tÝnh tan cña khÝ hi®ro clorua. møc ®é tan cña khÝ hi®ro clorua nh thÕ nµo? §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy 8 .Th«ng qua hai ph¬ng ph¸p nµy. Lµm thÝ nghiÖm chÝnh x¸c. Sau khi th«ng b¸o nh trªn. mét thÓ tÝch níc cã thÓ hoµ tan tíi gÇn 500 thÓ tÝch khÝ hi®ro clorua. ngêi ta ®· x¸c ®Þnh ®îc ë 20 0C. .

MÆt kh¸c. ta dÔ dµng thÊy ë ph¬ng ph¸p nghiªn cøu sÏ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc. néi dung ch¬ng tr×nh.t«i vµ c¸c em cïng nhau nghiªn cøu thÝ nghiÖm vÒ ®é tan cña khÝ hi®ro clorua trong níc. v× häc sinh ph¶i tù m×nh nghiªn cøu thÝ nghiÖm do gi¸o viªn biÓu diÔn trªn c¬ së c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh : Quan s¸t. häc sinh cã thÓ kh«ng quan s¸t thÝ nghiÖm nhng vÉn cã thÓ tr¶ lêi ®îc c©u hái do gi¸o viªn ®Æt ra. tr¶ lêi c©u hái. s©u s¾c h¬n so víi ph¬ng ph¸p minh ho¹. kiÕn thøc lÜnh héi theo ph¬ng ph¸p nµy bÒn v÷ng. Sau khi ®Æt vÊn ®Ò nh trªn. chñ ®éng ë häc sinh bÞ mÊt ®i rÊt nhiÒu ®Æc biÖt lµ yÕu tè bÊt ngê kh«ng cßn n÷a. gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái nh ë phÇn ph¬ng ph¸p minh ho¹. chñ ®éng cña häc sinh h¬n. Tõ thÝ nghiÖm vÒ ®é tan cña khÝ hi®ro clorua ®îc biÓu diÔn b»ng hai ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. gi¸o viªn tiÕn hµnh biÓu diÔn thÝ nghiÖm theo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. tõ ®ã rót ra ®îc kiÕn thøc cÇn lÜnh héi: KhÝ hi®ro lµ khÝ tan rÊt nhiÒu trong níc. 9 . V× phÇn lín hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm vµ néi dung c©u tr¶ lêi ®· ®îc gi¸o viªn th«ng b¸o tríc khi tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm. yÕu tè bÊt ngê ®Ó g©y nªn sù hµo høng trong häc tËp lµ rÊt tèt. KÕt thóc thÝ nghiÖm. Víi ph¬ng ph¸p minh ho¹ th× tÝnh tÝch cùc. Qua vÝ dô trªn râ rµng lµ ®Ó phï hîp víi viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. s¸ch gi¸o khoa nh hiÖn nay th× sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu trong thÝ nghiÖm biÓu diÔn sÏ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc. MÆt kh¸c. chñ ®éng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong häc tËp ë häc sinh.

Nguyªn nh©n: + Bét Fe kh«ng mÞn. 1. Do ®ã. ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng thÝ nghiÖm nãi chung vµ thÝ nghiÖm biÓu diÔn nãi riªng th× ngoµi viÖc n¾m v÷ng nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tÕ trong khi lµm thÝ nghiÖm. + TØ lÖ vÒ khèi lîng hoÆc tØ lÖ vÒ thÓ tÝch cha ®óng. Díi ®©y. S nãng ch¶y trong toµn khèi hçn hîp vµ Fe kh«ng cßn ®Ó ph¶n øng. O2. Kinh nghiÖm ®Ó thµnh c«ng khi thùc hiÖn mét sè thÝ nghiÖm biÓu diÔn vÒ clo. lu huúnh.Ban c¬ b¶n) Trong ho¸ häc. §©y lµ nh÷ng thÝ nghiÖm biÓu diÔn trong ch¬ng tr×nh ho¸ häc líp 10 – Ban c¬ b¶n. nÕu ®èt hçn hîp bét Fe kh«ng mÞn. . S víi mét sè kim lo¹i. oxi. ThÝ nghiÖm vÒ S t¸c dông víi Fe. . tØ lÖ vÒ khèi lîng lµ 7g Fe vµ 4g S (hoÆc cã thÓ íc lîng b»ng m¾t 3 thÓ tÝch Fe víi 1 thÓ tÝch S) ThÝ nghiÖm nµy thêng lµm sau khi trén lÉn gi÷a Fe vµ S mµ u thÕ h¬n thuéc vÒ bét Fe kh«ng mÞn. + V× ph¶n øng to¶ nhiÖt nªn chØ cÇn ®èt cha tíi mét phót mét ®èm ®á ë ®¸y èng xuÊt hiÖn (lu ý khi ®ã ë phÇn gi÷a hçn hîp ®en ®i do S nãng ch¶y nhng nöa 10 .HiÖn tîng: Nh÷ng hiÖn tîng thêng gÆp lµ S ch¶y ra. .Kinh nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm thµnh c«ng: + Bét Fe ph¶i nhuyÔn.Víi ph¬ng ph¸p minh ho¹ gi¸o viªn thêng chØ dïng khi d¹y thÝ nghiÖm vÒ ®iÒu chÕ hay nhËn biÕt c¸c chÊt. mÞn. Fe kh«ng ch¸y. (líp 10 . ®èt 2-3 phót hoÆc l©u h¬n kÕt qu¶ vÉn nh vËy. II. t«i xin nªu lªn kinh nghiÖm ®Ó thµnh c«ng khi tiÕn hµnh thùc hiÖn thÝ nghiÖm biÓu diÔn vÒ Cl2. ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c thÝ nghiÖm khã thµnh c«ng.

B×nh thñy tinh bÞ vì khi ®ang lµm thÝ nghiÖm. . + HoÆc do miÖng b×nh oxi nhá. ThÝ nghiÖm vÒ O2 t¸c dông víi Fe. ThÝ nghiÖm vÒ Cl2 t¸c dông víi Fe. + §èt cho que diªm ch¸y(hoÆc nung nãng ®á mÈu than) vµ ®a nhanh vµo b×nh oxi. 2. thao t¸c chËm lµm mÊt nhiÖt hoÆc que diªm qu¸ dµi ch¸y l©u lµm mÊt mét lîng lín oxi nªn kh«ng ®ñ oxi cho Fe ph¶n øng. Fe kh«ng ch¸y.HiÖn tîng: HiÖn tîng thêng gÆp lµ que diªm hay mÈu than måi bÞ r¬i xuèng b×nh O2.(hoÆc Ýt c¸t s¹ch) + Dïng giÊy nh¸m chµ s¹ch gØ hoÆc bÈn trªn d©y Fe (d©y s¾t kh«ng nªn to qu¸.Nguyªn nh©n: + Do buéc kh«ng chÆt que diªm hay mÈu than hoÆc ®Ó than ch¸y qu¸ l©u nªn thÓ tÝch than nhá l¹i vµ r¬i xuèng khi Fe cha kÞp ch¸y. . + D©y Fe qu¸ to. HiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra rÊt ®Ñp vµ hÊp dÉn.bªn trªn vÉn cßn nguyªn mµu vµng vµ x¸m cña hçn hîp) lËp tøc rót ®Ìn cån ra vÖt s¸ng ®á tù ch¸y tan dÇn kh¾p hçn hîp. + MÈu than cha nung nãng ®á(nÕu måi lµ than). + Kh«ng cho níc hoÆc Ýt c¸t vµo b×nh oxi. Fe nãng ch¶y viªn thµnh giät trßn.Kinh nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm thµnh c«ng: + Cho Ýt níc trong b×nh oxi. d©y s¾t vµ que diªm måi qu¸ dµi v× thÕ d©y s¾t bÞ rung. tèt nhÊt lµ 1 d©y phanh xe ®¹p) dµi ®é 30 cm cuén thµnh lß so vµ ë ®Çu buéc chÆt 1/ 3 que diªm. + D©y Fe bÞ gØ hoÆc bÞ bÈn.HiÖn tîng: 11 . KÕt qu¶ thÝ nghiÖm thµnh c«ng. 3. . . Que diªm ch¸y m¹nh lµm cho sîi d©y Fe nãng lªn vµ ch¸y khi hÕt oxi ë ®Çu d©y Fe.

Nguyªn nh©n: + Do nung d©y Fe cha ®ñ nãng hoÆc thao t¸c ®a d©y Fe vµo b×nh Cl2 chËm lµm mÊt nhiÖt. mét ®Çu quÊn chÆt vµo ®òa thuû tinh xuyªn qua nót cao su. mét ®Çu cuén thµnh h×nh lß xo. +§èt nãng ®á ®Çu d©y Fe ®· cuén h×nh lß xo råi ®a nhanh vµo b×nh dùng Cl2. dµi 30 cm.Kinh nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm thµnh c«ng: + Dïng d©y Fe to b»ng 1 sîi d©y phanh xe ®¹p hoÆc to h¬n mét chót (tèt nhÊt dïng lu«n 1 sîi d©y phanh xe ®¹p) cä s¹ch.HiÖn tîng thêng gÆp lµ d©y Fe kh«ng ch¸y hoÆc ch¸y qu¸ nhanh. 12 . . + Kh«ng ®ñ Cl2 ®Ó ph¶n øng víi Fe do thu khÝ Cl2 vµo b×nh qu¸ nhá hoÆc thu Cl2 vµo b×nh nhng cha ®ñ. + D©y Fe cha ®îc lµm s¹ch gØ hay bÈn hoÆc d©y Fe nhá qu¸ ch¸y nhanh nªn häc sinh kh«ng kÞp quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. . + Thu ®Çy khÝ Cl2 vµo b×nh cÇu ®¸y b»ng hoÆc b×nh tam gi¸c 250 ml.

MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng. rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña quý cÊp 13 . Sö dông thÝ nghiÖm gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Ho¸ häc. song cã thÓ cßn nh÷ng thiÕu sãt. lµm nhiÒu thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. gi¸o viªn cÇn chó träng sö dông ph¬ng ph¸p nµy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bé m«n. ph¸t triÓn vµ gi¸o dôc. tuú thuéc vµo môc tiªu cña bµi häc mµ gi¸o viªn cã thÓ lùa chän ph¬ng ph¸p minh ho¹ hay ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cho phï hîp. Do ®ã.C. KÕt luËn ThÝ nghiÖm ho¸ häc gi÷ vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh nhËn thøc. NÕu trong mét thÝ nghiÖm biÓu diÔn cã thÓ sö dông ®îc c¶ hai ph¬ng ph¸p minh ho¹ vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu th× gi¸o viªn thêng ph¶i sö dông ph¬ng ph¸p thø hai. §iÒu nµy chØ cã ®îc khi gi¸o viªn t×m tßi nghiªn cøu. sö dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i vµ nhÊt lµ ®¶m b¶o thÝ nghiÖm thµnh c«ng ë møc cao nhÊt. Tuy nhiªn. gi¸o viªn cÇn vËn dông linh ho¹t viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Néi dung s¸ng kiÕn kinh nghiÖm trªn ®· ®îc kiÓm nghiÖm qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t¹i trêng TCSP cho thÊy nã phï hîp víi viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay. chñ ®éng. s¸ng t¹o cña häc sinh. MÆt kh¸c. §Æc biÖt lµ khi sö dông thÝ nghiÖm biÓu diÔn b»ng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu v× ph¬ng ph¸p nµy ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc. t¹o ®îc niÒm tin khoa häc cho häc sinh.

Më ®Çu. C. ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2007. KÕt luËn. ThÝ nghiÖm biÓu diÔn ®Ó d¹y häc ho¸ häc tÝch cùc. oxi. Trang 1 2 2 8 11 14 . I.Néi dung. B. II.trªn vµ ®ång nghiÖp ®Ó s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i hoµn thiÖn h¬n. Ngêi viÕt Ph¹m Hoµi Minh môc lôc A. lu huúnh. Kinh nghiÖm thµnh c«ng khi thùc hiÖn mét sè thÝ nghiÖm biÓu diÔn vÒ clo. Xin tr©n träng c¶m ¬n! NghÜa Lé.

( Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc .Tµi liÖu tham kh¶o 1.N¨m 2001) T¸c gi¶: TrÇn Quèc §¾c 15 . Tµi liÖu båi dâng gi¸o viªn m«n Ho¸ häc 10. (Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc – N¨m 2006) T¸c gi¶: NguyÔn Xu©n Trêng Lª Xu©n Träng 2. (Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc – N¨m 2007) T¸c gi¶: NguyÔn Xu©n Trêng Lª Xu©n Träng 3.ThÝ nghiÖm ho¸ häc.Tµi liÖu båi dâng gi¸o viªn m«n Ho¸ häc 11.

3.N¨m 1980) T¸c gi¶: NguyÔn C¬ng D ¬ng Xu©n Trinh TrÇn Träng D ¬ng 16 . ( Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc .ThÝ nghiÖm thùc hµnh lÝ luËn d¹y häc ho¸ häc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->