BÀI THU HOẠCH QUA ĐỢT “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

VÀ THỰC HIỆN “QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ” Họ và tên: Trần Văn Thành Đơn vị: Khoa Nội 2 – BV Việt Tiệp Hải Phòng ***** Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế, tôi xin trình bày những nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. “Lương y phải như từ mẫu”. coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Tâm huyết. 3. Luôn hăng hái tham gia vào các hoạt động của khoa. đoàn kết. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối song của bản thân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: • • Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững kết quả đạt được. • Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của bệnh viện và pháp luật của Nhà nước. Và một lần khác Bác đã căn dặn: Lý luận phải đem ra thực hành. Học tập và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Phương thức phấn đấu. thân ái với đồng nghiệp. mang lại niềm tin cho người bệnh cũng như đồng nghiệp cùng đơn vị. Thực hành phải nhằm theo lý luận. phòng. cán bộ cần phải thương yêu. Chính phủ phó thác cho các cô. tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn. bản thân tôi đã tích cực phấn đấu. nhân ái với đồng nghiệp trong đơn vị.Bác Hồ dành rất nhiều quan tâm đến ngành y và lời căn dặn của người trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955 Bác viết: Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô. tu dương đạo đức. học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để giúp việc chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. nhiệt tình với công việc. giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. 4. Trau dồi phẩm chất đạo đức. Vì vậy. các chú. câu nói ấy rất đúng. lối sống lành mạnh. Đoàn kết. các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. . Tự liên hệ bản thân: • • Tích cực rèn luyện.

viên chức trong ngành y tế: Trong 2 năm qua. Hải Phòng. Thực hiện quy tắc ứng xử của công chức. đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc. trao đổi những kinh nghiệm chuyên môn để công việc chung được thuận lợi. bản thân tôi luôn có sự kính trọng và tinh thần học hỏi những kinh nghiệm quý báu của bậc đàn anh giúp cho công tác của mình được tốt hơn. ngày 20 tháng 11 năm 2010 Trần Văn Thành . là một bác sĩ đối với cấp trên. tại bệnh viện chúng tôi thực hiện quy tắc ứng xử qua cán bộ công chức viên chức ngành y tế.5. tôi luôn có sự hợp tác. Đối với đồng nghiệp trong bệnh viện.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful