KiÓm tra bµi cò

:
H. TruyÖn t-ëng t-îng lµ g×? Yªu cÇu khi kÓ
chuyÖn t-ëng t-îng? H·y nªu vÝ dô mét sè
v¨n b¶n.
*KÓ chuyÖn t-ëng t-îng lµ kÓ nh÷ng c©u
chuyÖn do ng-êi kÓ nghÜ ra b»ng trÝ t-ëng
t-îng cña m×nh kh«ng ph¶i lµ bÞa ®Æt tuú
tiÖn mµ ph¶i dùa trªn c¬ së hiÖn thùc nh»m
nªu lªn mét ý nghÜa.
TiÕt 58: &C TËP KÓ CH&C T¦ë T¦î
§Ò bµi:
1 §Ò 1:
TrÎ em vÉn m¬ -íc v-¬n vai mét c¸i lµ
trë thµnh tr¸ng sÜ nh- Th¸nh Giãng.
Em h·y t-ëng t-îng m×nh m¬ thÊy
Th¸nh Giãng vµ hái ngµi bÝ quyÕt,
xem ngµi khuyªn em nh- thÕ nµo?
H. Em h·y x¸c ®Þnh yªu
cÇu cña ®Ò? (ThÓ lo¹i, néi
dung)
a T×m hiÓu ®Ò:
- ThÓ lo¹i: KÓ chuyÖn t-ëng t-îng.
- Néi dung:
+ Hái Th¸nh Giãng bÝ quyÕt: Lµm nh- thÕ
nµo ®Ó v-¬n vai mét c¸i ®Ó trë thµnh
Tr¸ng sÜ.
+ Lêi khuyªn cña Th¸nh Giãng.
b Ëp ý
H. T×m nh÷ng ý chÝnh cho
bµi?
(Th¶o luËn theo bµn)
b Ëp ý
- Hoµn c¶nh gÆp Th¸nh Giãng.
- Trß chuyÖn víi Th¸nh Giãng:
+ Giãng lªn ba tuæi kh«ng nãi,
kh«ng c-êi.
+ Nghe tiÕng sø gi¶ cÊt tiÕng nãi ->
lín nhanh nh- thæi, c¬m ¨n mÊy
còng
kh«ng no, ¸o võa may xong ®· ®øt
chØ..
+ Roi s¾t, ngùa s¾t, ¸o gi¸p s¾t
®em ®Õn Giãng v-¬n vai trë thµnh
tr¸ng sÜ..
- Lêi khuyªn cña Giãng: ¨n khoÎ, häc
giái, n¨ng luyÖn tËp thÓ dôc thÓ
thao..
- Suy nghÜ vÒ h×nh ¶nh Th¸nh
TiÕt 58: &C TËP KÓ CH&C T¦ë T¦î
§Ò bµi:
1 §Ò 1:
TrÎ em vÉn m¬ -íc v-¬n vai mét c¸i
lµ trë thµnh tr¸ng sÜ nh- Th¸nh
Giãng. Em h·y t-ëng t-îng m×nh m¬
thÊy Th¸nh Giãng vµ hái ngµi bÝ
quyÕt, xem ngµi khuyªn em nh-
thÕ nµo?
a T×m hiÓu ®Ò:
- ThÓ lo¹i: KÓ chuyÖn t-ëng t-îng.
- Néi dung:
+ Hái Th¸nh Giãng bÝ quyÕt: Lµm
nh- thÕ nµo ®Ó v-¬n vai mét c¸i
®Ó trë thµnh Tr¸ng sÜ.
+ Lêi khuyªn cña Th¸nh Giãng.
b Ëp ý
c Ëp dµn bµi:
* Më bµi:
- Giíi thiÖu hoµn c¶nh gÆp Th¸nh Giãng.
* Th©n bµi:
- Cuéc trß chuyÖn víi Th¸nh Giãng:
+ Lªn ba tuæi kh«ng nãi, kh«ng c-êi.
+ Nghe tiÕng sø gi¶ cÊt tiÕng nãi, lín
nhanh nh- thæi.
+ Roi s¾t, ngùa s¾t ®em ®Õn Giãng
v-¬n vai trë thµnh tr¸ng sÜ, ng-êi cao h¬n
tr-îng.
- Lêi khuyªn cña Giãng: ¡n khoÎ, häc giái,
n¨ng luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao.
* KÕt bµi:
Suy nghÜ vÒ h×nh ¶nh Th¸nh Giãng, vÒ
giÊc m¬ k× diÖu.
H. H·y lËp dµn bµi cho ®Ò
bµi trªn. (Th¶o luËn nhãm
bµn)
H. PhÇn më bµi cÇn nªu nh÷ng ý
nµo?
H. PhÇn th©n bµi cÇn tËp chung
kÓ nh÷ng g×?
H. Theo em phÇn kÕt bµi cÇn nªu
ý g×?
c Ëp dµn bµi:
TiÕt 58: &C TËP KÓ CH&C T¦ë T¦î
§Ò bµi:
1 §Ò 1:
2 §Ò 2: - Trong nhµ em cã ba
ph-¬ng tiCn giao th«ng: Xe
®¹p, xe m¸y, « t« Chóng c·i
nhau, so b× h¬n thua kÞch
IiCt H·y t-ëng t-îng em nghe
thÊy cuéc c·i nhau ®ã vµ sÏ
dµn xÕp nh- thÕ nµo?
H. H·y t×m hiÓu ®Ò cho ®Ò bµi
trªn?
a T×m hiÓu ®Ò:
- ThÓ lo¹i: KÓ chuyÖn t-ëng
t-îng.
- Néi dung:
+ Cuéc so b× gi÷a xe ®¹p, « t«,
xe m¸y.
+ Sù dµn xÕp cña em.
H. LËp dµn ý cho ®Ò bµi?
H. PhÇn më bµi nªu ý g×?
H. PhÇn th©n bµi kÓ chuyÖn g×? TriÓn
khai c©u chuyÖn ®ã nh- thÕ nµo?
H. PhÇn kÕt bµi lµm nh- thÕ nµo?
b Ëp dµn bµi:
*Më bµi:
* Më bµi:
- Sù thËt c«ng dông cña c¸c ph-¬ng tiÖn.
- Nguyªn nh©n x¶y ra cuéc so b× tÞ
n¹nh.
* Th©n bµi:
DiÔn biÕn cña cuéc so b×:
- Xe ®¹p kÓ c«ng, kÓ khæ.
- Xe m¸y chØ trÝch xe ®¹p, kÓ c«ng kÓ
nçi.
- ¤ t« kÓ c«ng lao.chØ trÝch xe ®¹p, xe
m¸y.
* KÕt bµi:
- Ng-êi ph©n bua, dµn xÕp..
- Rót ra bµi häc trong cuéc sèng.
* Th©n bµi:
* KÕt bµi:
TiÕt 58: &C TËP KÓ CH&C T¦ë T¦î
§Ò bµi:
1 §Ò 1:
2 §Ò 2:
uyCn viÕt ®o¹n v¨n:
1 ViÕt phÇn më bµi:
2 ViÕt mét ®o¹n phÇn th©n
bµi:
(HS tham kh¶o bµi viÕt : S¸u
con gia sóc so b× c«ng lao)
3 ViÕt phÇn kÕt bµi:
VÝ dô:
Cuéc sèng cña con ng-êi hiÖn ®¹i ngµy
nay kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ph-¬ng tiÖn ®i
l¹i. Mét h«m xe ®¹p than thë cïng ng-êi:
- Trong c¸c ph-¬ng tiÖn gióp ng-êi di
chuyÓn, xe ®¹p lµ kÎ vÊt v¶ nhÊt...
- Ng-êi nghe c¸c ph-¬ng tiÖn tÞ n¹nh
bÌn ph©n bua: C¶ ba lo¹i xe ®Òu gióp
Ých cho con ng-êi. Cã xe ng-êi míi ®ì
vÊt v¶, ng-êi yªu quý c¶ ba, xin ®õng
cã tÞ n¹nh thiÖt h¬n, cã nh- vËy nhµ ta
míi ®Çm Êm h¹nh phóc ®-îc chø.
TiÕt 58: &C TËP KÓ CH&C T¦ë T¦î
H Ý nµo sau ®©y kh«ng cÇn cã trong ®Þnh nghÜa
vÒ truyCn t-ëng t-îng?
A. TruyÖn ®-îc nghÜa ra trong trÝ t-ëng t-îng cña ng-êi kÓ;
B. TruyÖn tuy kh«ng cã s½n trong s¸ch vë hay trong thùc tÕ,
nh-ng cã mét ý nghÜa nµo ®ã;
C. TruyÖn ®-îc kÓ mét phÇn dùa trªn nh÷ng ®iÒu cã thËt råi
t-ëng t-îng thªm;
D. C¸c chi tiÕt t-ëng t-îng cÇn ph¶i hoang ®-êng, li k× míi thó vÞ.
§
H-íng dÉn vÒ nhµ
- ¤n I¹i toµn bé truyCn t-ëng t-îng BiÕt
c¸ch tr×nh bµy mét bµi v¨n t-ëng t-îng
- Ëp dµn bµi cho ®Ò a,b trong SK
- ChuÈn bÞ bµi Con hæ cã nghÜa

:C39 I39 L3a 3 3.N.397 9 I3 9 L3.2 3 35Xa.@: .:C3/43 H 3D7. /2F98G .: .:C39 I39 L3 3 :. . 297.97 3..3-X3 .Z99: 9C32a5X/.-a.3 2 3 : 32F9 3D.. 8IC39. %7:C39 I39 L3a :.

% 33 97 38D H: 3.6: 9 3 3-.2.4 $:3D.A32 J.9: 33 023a: 3023 9 3a4 3.% 9&C% ! &C% I% L V -a % 23 3 ..97I9a3 - 5 H: 3. 3. 3. 3.3 F/:3 334 4. 99 33 J33..J% 33 % 33.N..[ 3a4 .X3Z5% 33 2 9 I39 L32 32 9 %7Y.4 2 . H ..aE3a.2F9.2F9. a %X4: 3904-a34 3F - 5 /:3 97I9a397 38D3 % 33 4a3.9 9. E 33:C39 59 /. 3 : V -a . % 2 : 09 38 X.334 .:C3.N. 3X3% 3 ..43 9 E% 33.N.:C39 I39 L3 .33 9 . % %7 02. 232 % 4 .8 9 4 58 9 %7 38D 02 33. 97I9a3 #48 9 3.6: 9a23 9 . 3.@:.

.:C3..4 3 97 L3 H: 3.@39 5.8 902 33 .  97I9a3%7 38D H: 3.4 9-a $:3D.4  !@393-a. % 2 : % 4 ..3 34 .2F9.@33 :3 3 -a97 3 %X4: 332  3a4 -a3 . 6: 9 023a: 3023 9 3a4 . 3.9 9. 99 33 J3 3.N.@33 : 3 3  !@32I-a.aE3a. 5 .9: 33 3. a97I9a397 38D3 % 3 3 2 9 I39 L32 32 9 % 33.N.97Y.:C39 I39 L3 F/:3 E% 33.6: 9a2 3 9 3a4 . 3.E 33:C39 59 /. 5/a3-a I-a J9C:4a3.A32 J.J% 33 3-. 3.% 9&C% ! &C% I% L V -a V %7 02.:3 %04025@3 9-a.  . 3X3% 33 .97I9a397 38D 3 H.% 33 - 5/a3-a . H 09 38 X..33 9 #48 9 3.2F9.X3Z5% 33 %3-a :F.2 /C:  5/a3-a..

% 2 : 3a4 % 4 .N. 5 39C3.-.:F.a8 /a3 53 9 .. 3  02 .N. 0 5 . 3.9 3 3 %3-a 3- 3. C9 9 I39 L30230 9 .49 30 5 02  9 O3.[97 . .4 -a 97 3 !@32I-a3 :  !@393-a ...:.4 . 39:.02 I-a %3-a 9-a  9 2 : .% 9&C% ! &C% I% L V -a V  V %7433a02.:C33 9 3a4 !@3 9-aa23 9 3a4 I-a $9 9.:F. /a3 5 #O97.:F.:C39 I3 9 L3 F/:3 :F.84. 3 3 #9 .4 -a  5/a3 .9743.5 39C3 : 333X7.84.:.. 3/3. .:C3 %7 3 .-a.0 5 .:F.N..[97 . 3.0 5 0 2  9-a H53-:. . 3.0 5 9 02 - 5/a3-a $/a3 5.8G3 .84.: 84.

4.8G3.3 .. 2J@2 2 35O. 9$ : .X-.: 3 0 5a . 9.4 ' / :F.433 H 03 H2JK .84.39I. .X3 9 H30. 3..3 ' 95@32I-a ' 92F94 35@393 -a $9.5 39C39 3 3 .  ' 95@3 9-a .X 3 H :6: .% 9&C% ! &C% I% L V -a V  V  :C3.N.. 94 3. 3a9.9 3 39C9 3 .M33 H %743.43..5 39C3  F9 20 59.2X4-a. . 9. L.5 39C3O53 H/ .433 HC3 3a 3.353-:.4 0 :O5 . 39 9 : L.X-. 33 .8O.

3 H3 2J9O. 2F95@3/.8 397438 .@35X4.. .9 97 9 I39 L39 2 V  . .N.2F9 3D.: 3.7.I.9743 33D.974397 9 I39 L3.@3.3 H  %7:C39: 3.97 33 3 :.3D.% 9&C% ! &C% I% L  3a48. 97:C39 I39 L3 %7:C3 L.9 99 I39 L3..97439.3a4  %7:C3 L.9 3 3.

. -9743$ : 3.39 I39 L3 5/a3-a.3D. 3a #3 94a3-F97:C39 I39 L3 9 .4 . J3/A3. .97 3-a2F9-a.-a43 .