P. 1
Bai Tap Xac Dinh Ctpt

Bai Tap Xac Dinh Ctpt

|Views: 442|Likes:
Được xuất bản bởivõ_hiệp_1

More info:

Published by: võ_hiệp_1 on Nov 28, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

GV: Tống Đại Hiệp – 0936.05.4040 Bài tập xác địn c!

ng t"c p#n t$ %p c&t '( c)
Câu 1. Đốt cá* +àn t+àn 0,45-4g %p c&t '( c) ./0 t( đ1%c 0,3323g 45
-
6à 0,-724g
H
-
5. 89t :ác đ(n n;ng 0,363-g c&t ./0 6<i 6!i t!i x=t đ> ?i@n t&t cA nit) tB+ng ./0
tàn CH
3
BDi EFn :G CH
3
6à+ -0HI E(ng Eịc H
-
J5
4
0,58. Đ> tB(ng KL Lxit cKn E1
ML( :i tác ENng 6<i CH
3
cOn EPng 7,7HI E(ng Eịc CL5H 28. Qập 4TRT c&t ./0 ?i@t
8
/
S 60. ĐS: 4H
4
5C
-

Câu 2. Đốt cá* LHin / 6<i :!ng :G .C
-
6à 5
-
6<i tT Iệ 4:20 6UL đV, ML( pAn "ng t( đ1%c
27,6g 45
-
, 2-,6g n1<c 6à 69,44 IGt C
-
.đ:tc0. Wối I1%ng cVL LHin Ià:
/. 9,-g B. 9g 4. 22g X. 9,5g.
Câu 3. Đốt cá* +àn t+àn 0,-3-g %p c&t '( c) ./0 BDi c+ MAn pYH Min BL IOn I1%t Z(L
?[n .20 đ\ng 4L4I
-
:Ln 6à ?[n .-0 đ\ng W5H c; E1. JL( tG ngiệH t&* ?[n .20
t]ng t^H 0,294g cKn ?[n .-0 t]ng t^H 0,3g. 89t :ác, đốt 0,236g ./0 t[ t( đ1%c
--,4 HI C
-
.đ:c0. Bi@t ./0 cT c"L 2 ng(*^n t$ C. Qập 4TRT c&t ./0
ĐS: 4
6
H
7
C
Câu 4. Đốt cá* +àn t+àn 20,4g %p c&t '( c) ./0 BDi c+ MAn pYH Min BL IOn I1%t Z(L
?[n .20 c"L H
-
J5
4
đậH đ9c 6à ?[n .-0 c"L n1<c 6!i tB+ng c; E1. JL( tG ngiệH
t&* ?[n .20 t]ng t^H 3,6g cKn _ ?[n .-0 t( đ1%c 30g :@t tVL. 89t :ác, :i ;L )i
5,-g ./0 t[ t( đ1%c H`t t> tGc đ=ng ?ang t> tGc cVL 2,6g +xi tB+ng cPng đib( :iện.
Qập 4TRT c&t ./0 ĐS: 4
3
H
4
5
4
Câu 5. Đốt cá* +àn t+àn H`t %p c&t '( c) c cOn 6,7- .I0 5
-
.đ:tc0. JAn pYH cá* gDH
cá* &p tN @t 6à+ ?[n đ\ng E(ng Eịc BL.5H0
-
t&* c; 29,7 g :@t tVL x(&t iện 6à
:ối I1%ng E(ng Eịc giAH 5,5 g. Qdc ?e :@t tVL đ(n n;ng n1<c Idc Iại t( đ1%c 9,35 g
:@t tVL n'L. các địn 4TRT cVL c.
Câu 6. Đốt cá* +àn t+àn H`t iđB+cLc?+n c. JAn pYH cá* t( đ1%c c+ &p tN @t 6à+
-00 HI E(ng Eịc 4L.5H0
-
28 t&* c; 20 g :@t tVL x(&t iện 6à :ối I1%ng ?[n đ\ng
E(ng Eịc 4L.5H0
-
t]ng 26,3 g. Qdc ?e :@t c+ n1<c Idc tác ENng 6<i E(ng Eịc
BL.5H0
-
E1 Iại t( đ1%c :@t tVL, tfng :ối I1%ng Li IOn :@t tVL Ià 39,7 g. 4TRT cVL cg
Câu 7. Đốt cá* +àn t+àn HgLH c&t '( c) c .c"L 4, H, C0 cOn EPng25,63 .I0 5
-
.đ:tc0.
JAn pYH cá* c+ I`i tật cậH Z(L ?[n đ\ng n1<c 6!i tB+ng E1 t&* c; 40g :@t tVL
x(&t iện 6à c; 22-0 HI :G :!ng ?ị &p tN. 4TRT cVL cg
Câu 8. Đốt cá* +àn t+àn H gLH hn %p Li iđB+cLc?+n t(`c cPng Ei* đDng đjng cOn
7,-3 IGt 5
-
.đ:tc0 MAn pYH cá* t( đ1%c c+ &p tN @t 6à+ ?[n đ\ng 250 HI E(ng
Eịc BL.5H0
-
28 t[ t&* c; 9,35 g :@t tVL x(&t iện, Idc ?e :@t tVL, đ(n n;ng n1<c Idc
Iại x(&t iện :@t tVL. Giá tBị cVL Hg
Câu 9. Đốt -00cH
3
)i H`t c&t '( c) tB+ng 900cH
3
+xi .I&* E10.T> tGc :G t( đ1%c Ià 2,3
IGt .JL( :i c+ n1<c ng1ng tN cKn 700cH
3
. JL( :i c+ I`i Z(L EE W5H cT cKn 200
cH
3
?ị &p tN ?_i R .các t> tGc :G _ cPng đ: t°, R0 .các địn 4TRT.
ĐJ: 4
3
H
6
5
Câu 10. 4+ 400cH
3
hn %p H`t iEB+cLc?+n 6à nit) 6à+ 900cH
3
cxi .E10 BDi đốt, t( đ1%c 2,4
IGt hn %p :G. JL( :i c+ n1<c ng1ng tN cKn 300cH
3
6à ML( :i c+ Z(L EEW5H t[
cKn 400cH
3
.các t> tGc :G đ+ tB+ng cPng đ: t° , R0. các địn 4TRT.
ĐJ: 4
-
H
6
Câu 11. Đốt cá* +àn t+àn Lg H`t c&t '( c) c"L 4, H, 4I t( đ1%c 0,--g 45
-
, 0,09g H
-
5.
Wi p#n tGc Lg %p c&t tB^n c; H9t /gC5
3
t[ t( đ1%c 2,435g /g4I. các địn
4TRT ?i@t tT :ối )i cVL %p c&t M+ 6<i CH
3
Ià 5. ĐJ: 4H
-
4I
-
Câu 12. Đốt cá* +àn t+àn 2,03g %p c&t '( c) ./0 BDi c+ MAn pYH Min BL 6à+ E(ng Eịc
BL.5H0
-
t&* ?[n n9ng t^H 4,6g đDng tki tạ+ tàn 6,475g H(ối Lxit 6à 5,92g H(ối
tB(ng KL. TT :ối )i cVL ./0 đối 6<i lIi Ià 23,5. T[H 4TRT c&t ./0
ĐS: 4
4
H
6
2
GV: Tống Đại Hiệp – 0936.05.4040 Bài tập xác địn c!ng t"c p#n t$ %p c&t '( c)
Câu 13. 8`t I+ại x]ng c"L hn %p các Ln:Ln c; 4TRT 4
7
H
26
6à 4
3
H
23
. Đ> đốt cá* @t
6,95.g0 x]ng tB^n cOn 6UL đV 27,03IGt 5
-
.đ:tc0. các địn m :ối I1%ng cVL 4
7
H
26
tB+ng
hn %p.
-

Để đốt cháy hết 6. 2 .GV: Tống Đại Hiệp – 0936. Một Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ loại xăng chứa hỗn hợp các ankan có CTPT C7H16 và C8H18.95(g) xăng trên cần vừa đủ 17.05. Xác định % khối lượng của C7H16 trong hỗn hợp.4040 Câu 13.08lít O 2 (đktc).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->