P. 1
Bai Tap Xac Dinh Ctpt

Bai Tap Xac Dinh Ctpt

|Views: 442|Likes:
Được xuất bản bởivõ_hiệp_1

More info:

Published by: võ_hiệp_1 on Nov 28, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

GV: Tống Đại Hiệp – 0936.05.4040 Bài tập xác địn c!

ng t"c p#n t$ %p c&t '( c)
Câu 1. Đốt cá* +àn t+àn 0,45-4g %p c&t '( c) ./0 t( đ1%c 0,3323g 45
-
6à 0,-724g
H
-
5. 89t :ác đ(n n;ng 0,363-g c&t ./0 6<i 6!i t!i x=t đ> ?i@n t&t cA nit) tB+ng ./0
tàn CH
3
BDi EFn :G CH
3
6à+ -0HI E(ng Eịc H
-
J5
4
0,58. Đ> tB(ng KL Lxit cKn E1
ML( :i tác ENng 6<i CH
3
cOn EPng 7,7HI E(ng Eịc CL5H 28. Qập 4TRT c&t ./0 ?i@t
8
/
S 60. ĐS: 4H
4
5C
-

Câu 2. Đốt cá* LHin / 6<i :!ng :G .C
-
6à 5
-
6<i tT Iệ 4:20 6UL đV, ML( pAn "ng t( đ1%c
27,6g 45
-
, 2-,6g n1<c 6à 69,44 IGt C
-
.đ:tc0. Wối I1%ng cVL LHin Ià:
/. 9,-g B. 9g 4. 22g X. 9,5g.
Câu 3. Đốt cá* +àn t+àn 0,-3-g %p c&t '( c) ./0 BDi c+ MAn pYH Min BL IOn I1%t Z(L
?[n .20 đ\ng 4L4I
-
:Ln 6à ?[n .-0 đ\ng W5H c; E1. JL( tG ngiệH t&* ?[n .20
t]ng t^H 0,294g cKn ?[n .-0 t]ng t^H 0,3g. 89t :ác, đốt 0,236g ./0 t[ t( đ1%c
--,4 HI C
-
.đ:c0. Bi@t ./0 cT c"L 2 ng(*^n t$ C. Qập 4TRT c&t ./0
ĐS: 4
6
H
7
C
Câu 4. Đốt cá* +àn t+àn 20,4g %p c&t '( c) ./0 BDi c+ MAn pYH Min BL IOn I1%t Z(L
?[n .20 c"L H
-
J5
4
đậH đ9c 6à ?[n .-0 c"L n1<c 6!i tB+ng c; E1. JL( tG ngiệH
t&* ?[n .20 t]ng t^H 3,6g cKn _ ?[n .-0 t( đ1%c 30g :@t tVL. 89t :ác, :i ;L )i
5,-g ./0 t[ t( đ1%c H`t t> tGc đ=ng ?ang t> tGc cVL 2,6g +xi tB+ng cPng đib( :iện.
Qập 4TRT c&t ./0 ĐS: 4
3
H
4
5
4
Câu 5. Đốt cá* +àn t+àn H`t %p c&t '( c) c cOn 6,7- .I0 5
-
.đ:tc0. JAn pYH cá* gDH
cá* &p tN @t 6à+ ?[n đ\ng E(ng Eịc BL.5H0
-
t&* c; 29,7 g :@t tVL x(&t iện 6à
:ối I1%ng E(ng Eịc giAH 5,5 g. Qdc ?e :@t tVL đ(n n;ng n1<c Idc Iại t( đ1%c 9,35 g
:@t tVL n'L. các địn 4TRT cVL c.
Câu 6. Đốt cá* +àn t+àn H`t iđB+cLc?+n c. JAn pYH cá* t( đ1%c c+ &p tN @t 6à+
-00 HI E(ng Eịc 4L.5H0
-
28 t&* c; 20 g :@t tVL x(&t iện 6à :ối I1%ng ?[n đ\ng
E(ng Eịc 4L.5H0
-
t]ng 26,3 g. Qdc ?e :@t c+ n1<c Idc tác ENng 6<i E(ng Eịc
BL.5H0
-
E1 Iại t( đ1%c :@t tVL, tfng :ối I1%ng Li IOn :@t tVL Ià 39,7 g. 4TRT cVL cg
Câu 7. Đốt cá* +àn t+àn HgLH c&t '( c) c .c"L 4, H, C0 cOn EPng25,63 .I0 5
-
.đ:tc0.
JAn pYH cá* c+ I`i tật cậH Z(L ?[n đ\ng n1<c 6!i tB+ng E1 t&* c; 40g :@t tVL
x(&t iện 6à c; 22-0 HI :G :!ng ?ị &p tN. 4TRT cVL cg
Câu 8. Đốt cá* +àn t+àn H gLH hn %p Li iđB+cLc?+n t(`c cPng Ei* đDng đjng cOn
7,-3 IGt 5
-
.đ:tc0 MAn pYH cá* t( đ1%c c+ &p tN @t 6à+ ?[n đ\ng 250 HI E(ng
Eịc BL.5H0
-
28 t[ t&* c; 9,35 g :@t tVL x(&t iện, Idc ?e :@t tVL, đ(n n;ng n1<c Idc
Iại x(&t iện :@t tVL. Giá tBị cVL Hg
Câu 9. Đốt -00cH
3
)i H`t c&t '( c) tB+ng 900cH
3
+xi .I&* E10.T> tGc :G t( đ1%c Ià 2,3
IGt .JL( :i c+ n1<c ng1ng tN cKn 700cH
3
. JL( :i c+ I`i Z(L EE W5H cT cKn 200
cH
3
?ị &p tN ?_i R .các t> tGc :G _ cPng đ: t°, R0 .các địn 4TRT.
ĐJ: 4
3
H
6
5
Câu 10. 4+ 400cH
3
hn %p H`t iEB+cLc?+n 6à nit) 6à+ 900cH
3
cxi .E10 BDi đốt, t( đ1%c 2,4
IGt hn %p :G. JL( :i c+ n1<c ng1ng tN cKn 300cH
3
6à ML( :i c+ Z(L EEW5H t[
cKn 400cH
3
.các t> tGc :G đ+ tB+ng cPng đ: t° , R0. các địn 4TRT.
ĐJ: 4
-
H
6
Câu 11. Đốt cá* +àn t+àn Lg H`t c&t '( c) c"L 4, H, 4I t( đ1%c 0,--g 45
-
, 0,09g H
-
5.
Wi p#n tGc Lg %p c&t tB^n c; H9t /gC5
3
t[ t( đ1%c 2,435g /g4I. các địn
4TRT ?i@t tT :ối )i cVL %p c&t M+ 6<i CH
3
Ià 5. ĐJ: 4H
-
4I
-
Câu 12. Đốt cá* +àn t+àn 2,03g %p c&t '( c) ./0 BDi c+ MAn pYH Min BL 6à+ E(ng Eịc
BL.5H0
-
t&* ?[n n9ng t^H 4,6g đDng tki tạ+ tàn 6,475g H(ối Lxit 6à 5,92g H(ối
tB(ng KL. TT :ối )i cVL ./0 đối 6<i lIi Ià 23,5. T[H 4TRT c&t ./0
ĐS: 4
4
H
6
2
GV: Tống Đại Hiệp – 0936.05.4040 Bài tập xác địn c!ng t"c p#n t$ %p c&t '( c)
Câu 13. 8`t I+ại x]ng c"L hn %p các Ln:Ln c; 4TRT 4
7
H
26
6à 4
3
H
23
. Đ> đốt cá* @t
6,95.g0 x]ng tB^n cOn 6UL đV 27,03IGt 5
-
.đ:tc0. các địn m :ối I1%ng cVL 4
7
H
26
tB+ng
hn %p.
-

GV: Tống Đại Hiệp – 0936. Một Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ loại xăng chứa hỗn hợp các ankan có CTPT C7H16 và C8H18. 2 .08lít O 2 (đktc).4040 Câu 13.05. Để đốt cháy hết 6. Xác định % khối lượng của C7H16 trong hỗn hợp.95(g) xăng trên cần vừa đủ 17.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->