CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1
NĂM HỌC 2010 – 2011

Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường tiểu học ………………………….
Họ tên học sinh:……………………………………………Nam, nữ …………….
Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………….
Nơi sinh : …………………………………………………Dân tộc ………………
Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………..Họ tên cha:………………….Nghề nghiệp…………………..Số ĐT……………
Họ tên mẹ:…………………..Nghề nghiệp……………………Số ĐT……………
Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo : 200… -200….
Tại trường mẫu giáo :………………………………………………………………..
Kết quả cuối năm:
+ Hạnh kiểm xếp loại:………………………………….
+ Học lực xếp loại

: …………………………………

Xin đăng ký nhập học vào lớp 1 năm học: 2009 -2010
Tại trường : ………………………………………………………………………..
Gia đình tôi cam đoan không xin thay đổi trường đã nhập học và nộp đầy đủ
hồ sơ nhập học theo quy định.
Hồ sơ đính kèm:

……………….., Ngày……tháng……năm 200…

- 1/……………………………………………….
- 2/………………………………………………
- 3/……………………………………………..

PHỤ HUYNH HỌC SINH
( Họ tên, chữ ký)