P. 1
DON XIN HOC LOP 1

DON XIN HOC LOP 1

|Views: 261|Likes:
Được xuất bản bởinguyenquang

More info:

Published by: nguyenquang on Nov 29, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phc
Đ!N XIN NH"# H$C VÀO %&# '
N(M H$C )*'* – )*''
Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường tiểu học ………………………….
Họ tên học sinh:……………………………………………Nam, nữ …………….
Ngà th!ng n"m sinh : …………………………………………………………….
N#i sinh : …………………………………………………$%n t&c ………………
'(a ch) thường tr* : ………………………………………………………………..+
Họ tên cha:………………….Ngh, nghiệ-………………….../ '0……………
Họ tên m1:…………………..Ngh, nghiệ-……………………./ '0……………
'2 h3àn thành chư#ng tr4nh m5u gi!3 : 677… +677….
08i trường m5u gi!3 :………………………………………………………………..
9:t ;u< cu/i n"m:
= H8nh >iểm ?:- @38i:………………………………….
= Học @Ac ?:- @38i : …………………………………
Bin C"ng >D nhE- học Fà3 @G- H n"m học: 677I +67H7
08i trường : ………………………………………………………………………..
Jia C4nh tKi cam C3an >hKng ?in tha CLi trường C2 nhE- học Fà n&- CM CN
hO s# nhE- học thP3 ;u C(nh.
Hồ sơ đính kèm: ……………….., Ngày……tháng……năm 200…
- 1/………………………………………………. PHỤ HUYNH HỌC SINH
- 2/……………………………………………… ( Họ tên, chữ ký)
- 3/……………………………………………..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->