*Khi h sao.....

ng v phía m t tr i, bóng t i s khu t sau l ng ta.......Khi êm

n b n s th y nh ng vì

*B n ch nên b cu c khi b n v n còn i u gì ó cho i. Ko có gì là hoàn toàn b t c, s vi c ch th t s tr nên b t c khi b n thôi ko c g ng n a. *M i ngày là m t món quà mà cu c s ng ã ban t ng cho chúng ta. * i u quan tr ng ko ph i v trí ta ang ng, mà h ng ta ang i.

*Ni m tin là m t s c m nh có th bi n i u ko th thành i u có th . *Ng i ta có th quên i i u b n nói, nh ng nh ng gì b n nh t phai. l i trong lòng h thì ko bao gi

*Th t d nu i ti c v m t i u gì ó ã m t i nh ng s r t khó nh n ra và trân tr ng nh ng gì ta ang có... *Ni m tin vào chính mình có s c m nh xua tan b t kì s hoài nghi nào c a ng i khác.

*Khi t nhìn nh n cu c s ng c a mình ã hoàn h o, ko còn m c ích l n lao gì n a thì có ngh a là cu c s ng c a b n ang m t i r t nhi u ý ngh a. *M i th r i s qua i, ch còn tình ng i l i.

*Cách nhìn s vi c quan tr ng h n nh ng gì ã di n ra. *Khi là chính mình, b n ko có b t c i u gì ph i s hãi. i nào ó, b n là c th gi i c a h .

*V i th gi i, b n ch là m t h t cát nh - nh ng v i m t ng

*N u ch nhìn vào v b ngoài c a m t ng i thì có l b n s th t v ng, nh ng n u b n nhìn m t ng i theo cách mà b n mong mu n thì nh t nh h s tr thành ng i nh b n mong i.

ut t c khi b t u.ch ko ph i n m . Ng i l c quan luôn nhìn c nh ng c h i trong t ng khó kh n. *Hãy nhìn ra th gi i xung quanh th y r ng b n v n còn r t h nh phúc so v i nh ng au kh mà ng i khác ang ph i gánh ch u.*Chúng ta s nh n l i nh ng gì chúng ta cho i. *Cu c s ng ko bao gi là b t c th c s hay có khái ni m m t t t c m t khi b n còn có ni m tin. i thua cu c. *Có m t ngh ch lí: H nh phúc th t s ch gi th t ch t. *Ng i bi quan luôn tìm th y nh ng khó kh n trong m i c h i. n gi n là l a ch n *S khác bi t gi a nh ng ng i thành công và nh ng ng th c hay s hi u bi t .mà chính là ý chí. n i nào có m t ng i chi n th ng. n i ó có m t ng ng i bi t hi sinh vì ng i khác luôn luôn là ng i chi n th ng. Nh ng *Cho dù hoàn c nh hi n t i có t i t th nào i n a. s ko có th i i m nào cho s b t h n là ngay t bây gi . *Nh ng kí c và k ni m p s giúp con ng iv t qua nh ng th thách c a cu c s ng. *S thay cách v i c a cu c s ng là i u ko th tránh kh i . *Hãy làm nh ng vi c bình th ng b ng lòng say mê phi th i th t b i ko ph i là s c m nh. *Ko tin vào chính mình .t c là b n ã th t b i m t n a tr *S chia s và tình yêu th ng là i u quý giá nh t trên i. [ Christopher Hoare ] n khi b n bi t m nh d n cho i . *Trong cu c s ng. ki n ng.Vi c c a chúng ta t qua mà thôi.

Giúp là m t t p nh t" ng xuân.J. có nh ng th i i m mà t t c m i th u d ng nh ch ng l i b n.S. trong cu c s ng.* ôi khi. chúng ta v n ch là nh ng k man r " (Henvétiuyt) "Trong khi au kh . c lùi l i m t b c t kh c th y r ng rãi ngay. ." " ng i không khó vì ng n sông cách núi . ng (Euripde) i ta nh n ra b n bè " i ng i núi e sông. .P BLANCHARD 5/ Hãy nh ng l i cho tôi tu i ôi m i c a b n n u b n không dùng vào vi c gì c ! 6/ Ch nên phàn nàn là tr c m t mình t quá h p. Nh ng ti c thay nó l i hình c u 1/ N u trái t hình vuông thì ta s có các góc c nh nên chúng ta ph i i di n v i cu c i.MENSEL 3/ i u quan tr ng không ph i v trí ng mà là h ng i. . thay vì xây nh ng chi c c u ng i ta l i xây .ngã cùng ngã" n th m ta trong tù hay trong b nh vi n" n náu. n n i b n có c m t ng mình ko th ch u ng thêm m t phút nào n a.EXUPERY 2/ Con ng i tr nên cô nh ng b c t ng. n vì trong cu c i. The love we gave is the only love we keep" (Tình yêu cho i là th tình yêu duy nh t ta còn gi ) "N u anh th y m t gia ình h nh phúc.mà khó vì lòng ng (Nguy n Bá H c) "Sau t Yêu. anh nên tin r ng bi t quên mình. Nh ng hãy c ng buông xuôi và b cu c. vì s m mu n gì m i th r i c ng s thay i. 4/ Hà ti n th i gian là lo i hà ti n duy nh t có th ch p nh n c." (René Bazin) trong gia ình có m t ng i àn bà "N u không có sách. ng cùng "Tình b n chân th c là cây s i và dây th "Ng i b n t t nh t c a ta là ng i ng.

C u chúc cho b n có h nh phúc tr nên áng yêu. hy v ng bi t mình h nh phúc và món quà t ng nhau. lý l ph i l ng im. r ng b n s s m tìm th y ng i khi n b n m m c i. Không bao gi nói "Không bao gi " 1. Ta ã thành công vì ta quy t tâm.b n ti n sinh giàu sang. b i vì nó s chóng tàn phai Hãy i tìm ng i khi n b n m m c i B i vì ch có n c i m i có th th p sáng m t ngày t m t i Hãy c hy v ng. n sò huy t. (J.. (Erich Segal) Khi ái tình lên ti ng. sau cùng n ráo tr i .giàu sang sinh kiêu sa.kiêu sa sinh nghèo hèn. . 3. danh ngôn gi ng nh k n dâu.FRANKLIN Dù b ngã 7 l n.Sách Minh Tâm 7/ Hãy ch m rãi trong vi c ch n b n và càng ch m rãi h n trong vi c thay b n.Mc Creery) Không dân t c nào có th th nh v ng n u nó không bi t r ng cày ru ng c ng có ph m giá nh làm m t bài th (Washington) Nhi u ng i s u t p thi ca. khi n mình m nh m .L. n l n th 8 ng i àn ông v n ng d y c (Ng n ng Mông C ) Yêu ngh a là không bao gi ph i nói "r t ti c". (Khuy t danh) Nghèo hèn sinh b n ti n. (Rernard) Có ba i u khó : Gi m t i u bí m t. I never hesitated) (Napoleon) Ch ng có gì m t c ! Nh ng vì sao l n xu ng r i m c lên sáng h n b bên kia. ch u ng s xúc ph m và s d ng th i gi nhàn r i. ta không bao gi do d . Chúng ta không bi t có gì ch n khi ánh m t nó r i không th nhìn th y cánh c a . gian nan n i bu n có lòng nhân ái. ti n mua nh ng 2. b i vì nó ch ánh l a b n Ch có am mê v b ngoài. Khi cánh c a h nh phúc óng l i. Ch có i tìm c a c i xa hoa. cái khác s m ra Nh ng chúng ta l i th ng nhìn quá lâu vào cánh c a óng nào ang m s n cho ta. Ban u l a th ngon nh t. (I succeeded because I willed it.

Ch m t m t phút c m th y say m ai ó. i ta yêu m n 14.Kh i ngu n c a tình yêu là hãy ng i ta yêu c s ng nh chính h và h theo hình m u c a ta N u không. 8. b n m m c c bi t i xung quanh m m c i trong khi nh ng ng n b n. m t gi s m t c cu c i ch quên m t ng i r i cu i cùng khi g p yêu. Có nh ng i u mu n nghe l i ch ng bao gi nghe Nh ng xin ch có làm thinh tr c nh ng gì mà m t ng c t ng i nói v i b n b ng c con tim i 15. c ng i r t có ý ngh a iv i i b n thì l i nh n ra ng i Và b n thân b n s ph i ch n l a Ho c ng i ó mà g m nh m n i bu n Ho c cho i u ó trôi qua mãi mãi 11. 10. khi b n g p y ch ng cùng c m xúc nh b n. ta ch yêu hình nh ph n chi u c a ta trong chính h mà thôi 7. ni m si mê.Khi b qua t t c c m xúc. i xung quanh thì khóc H khóc vì ni m vui . t ta vào v trí c a ng i u gì cho i n khi i u y tr l i i c ng au nh ng c u n n n bi t r ng n u ta au thì ch c ch n ng 6. 13. s lãng m n mà ta v n th y còn yêu thì ó chính là tình yêu. k t thúc v i m t gi t n m t hay v i vòng tay ôm xi t b t t n c 12. i mà không tài nào ng i y bi t c m xúc c a ta.Tình yêu s n v i nh ng ai v n nuôi hy v ng cho dù ã có l n b ph n b i. Nh ng ta thích và m t ngày 9.S là kh Nh ng có gì au khi yêu ai mà không n au b ng yêu m t ng c áp l i. ti n tri n b ng m t n hôn.Hãy luôn ta v y. áng bu n thay. b n khóc trong lúc m i ng Hãy s ng khi ch t.Chúng ta c ng ch ng bi t ã b l 5.Tình yêu b t u b ng m t n c i. v i nh ng ai v n p tình yêu cho dù ã có lúc b chôn sâu trong nh ng v t th ng lòng. Khi sinh ra.Có l Chúa mu n ta g p vài ng i "khác" tr c khi g p ng i " y" c ng i " y" ta m i bi t "món quà" Chúa ban có ý ngh a bi t bao.

Ng v a suy ngh vì bi t r ng mình ch c c m t l n. là quá b ng s quan tâm và c th t b ng tình yêu (L... Khi nói ng sâu s c và ni m vui m ng ph n kh i. k iên s gi qua nhanh chóng. Ng i làm th không ngoài l y trung h u làm g c.. ng ra ý là th .Có l m y câu y ko thu c th lo i danh ngôn nh ng ý ngh a c a nó ch c c ng ch ng kém danh ngôn âu. tôi u ch u n sách. r ng h p khác nhau . Ð trong lòng là chí. c n cho nên th có m có t . n sách. b n có tìm mãi c ng không th y d u chân c a nh ng ng il i n c nh ng khuy t i m c a i . N. p trong tôi. O. Baird) Ngày lãng phí nh t trong (Sebastien R. Ng i có sâu. ý ngh a ph i hàm súc. l i th ph i gi n d . (Jenan Paul) i khôn ngoan thì v a c.. Chamfort) T t c nh ng gì t t c m th y m i c m (M. tôi không th nào không i là ngày chúng ta không c i ns ta nh n ± m t khi c gói ghém ng thành công.Gorki) Cu c s ng nh m t trang sách. NGUY N C Có v t th TRINH ng nào t h i h n m t tình yêu gi d i? SOPHOCLE Không th nói mình yêu m t cách ích th c n u không yêu t ng (De La Barca) Trên con bi ng (Frankin) i u tuy t v i nh t c a nh ng món quà quanh g c cây thông Giáng sinh là: s hi n di n c a m t gia ình h nh phúc cùng vây qu n bên nhau (Burton Hills) Không có món quà nào là quá nh ta trao.

(S a mình l y thi n làm vui L p thân âu ph i c ng i c suông) (Nguy n Trãi) B n hãy h c cách tôn tr ng sách. ng xu ng hào làm nên ti n b c. B n hãy nh r ng sách là do con ng tr ng sách c ng chính là b n tôn tr ng con ng i. Gieo tính cách g t s ph n (Thácc ray) M t gi t m c có th làm v n ng i suy ngh M t cu n sách hay có th thay i s ph n bi t bao ng (Lord Bryron) Nh nh ng (V. ch có àn bà không bi t làm cho mình quy n r mà thôi ng ép i là ngày chúng ta không c i i. t ng m u nh ã c c làm nên ki n th c. i t o ra. i .Gieo hành vi g t thói quen. vì v y b n tôn i à bà x u.Dior) Tu k d n chi vi thiên l c Trí thân v t t c th a. N.I.Dal) Trong tình yêu h n d i không ph i là bi u hi n c a tan v mà ch làm cho nh y hoa thêm t bông hoa thêm p. (T c ng Ai C p) Ngày lãng phí nh t trong (Sebastien R. Gieo thói quen g t tính cách. Chamfort) Tình yêu không th c (T c ng Anh) Thiên àng chính trong lòng ta a ng c c ng do lòng ta mà có (Giêsu Critxtô) Không có ng (Ch.

open: M lòng mình ra v i cu c s ng và m m t ng m nhìn th gi i t i p quanh mình P . »Thú v t là nh ng ng i b n th t d ch u. -Nh ng ng i b n t t gi ng nh nh ng ngôi sao. Ði u t t p nh t s n khi b n ít trông ch nh t. m t ni m am mê âm nh c hay n gi n là vi c ch m sóc m t ch u hoa trên b c a. b c l c m xúc là chính b n ang nói lên s th t. »Cách t t nh t gi b n là không bao gi cho h n m t tí gì và c ng ch ng bao gi m n h m t tí gì . »B n không ph i là ng i gi i nh t.tìm m t ng i b n t t là khó. hãy c i vì m i vi c ang ch phía tr c.Ð ng khóc vì m i vi c ã qua. kiên nh nh ng không c ch p. tôi nh n nh ng gi t n c m t mà tôi ã khóc. Không ph i lúc nào b n c ng nhìn th y h .(G. Chúng không ch t v n c ng ch ng phê bình. Th thách trong tình yêu chính là b n yêu mà có th không c áp tr . Làm th nào nh ngh a Tình yêu : v p ngã nh ng không suy s p. i u khó nh t là nhìn ng i mà b n yêu th ng l i yêu th ng m t ng i khác. t n th ng nh ng ng bao gi gi l i n i au. Nh ng không m o hi m thì ã là th t b i r i vì trong cu c s ng i u nguy hi m nh t là không th thách i u gì .Ð ng kì v ng quá nhi u. Hy v ng là li u l nh v i s th t b i. -Khi tôi nhìn l i quá kh c a mình. ó là ngày b n tr thành b n tôi ! O .Chúng ta th ng m n nh ng ng i thán ph c ta và th ng không m n m y nh ng ng i mà ta thán ph c. . chia s và công b ng. Nh ng có m t i u mà tôi không bao gi hôí ti c.Yêu là m o hi m vì có th b t ch i. r i b h càng khó. t c cái k ti p. b n ph i dám m o hi m v i nh ng gì liên quan. S ng là r i ro v i cái ch t.pleasure: Hãy tìm cho mình m t ni m vui thích. Gautier) N u anh b n vào quá kh b ng súng l c thì t ng lai s b n vào anh b ng _N u không bi t au thì không th ng lên khi g c ngã i bác _S ng nhi u b n còn h n nhi u k thù Ai ó yêu b n không ph i vì b n là ai mà vì h s là ai khi h i bên c nh b n. m t môn th thao. . Và quên h là không th . ng c m và không òi h i. nh ng b n bi t là h luôn có ó. nh ng câu chuy n vui mà tôi ã c i . . (Th.Taxteven) Yêu là t t t c ngh l c c a mình vào trong tay ng i khác. . nh ng b n là ng i duy nh t. Nh ng i u tôi có c và nh ng i u tôi ã ánh m t. .H.

k phô tr ng o. chán n n . i l ch thi p v i m t ng i mà b n g p. có th ng và c ng có tr m.tacful: Hãy n m t n c cho m t quan h m i. Châm Ngôn S ng ( S u T p ) Th hai. mà t h mình là ng i d i d t. leo lên r i l i leo xu ng. mu n p thì ph i có c màu sáng và màu t i. ng nào ó làm b n thân hay s vi c nào ó thay i tích S .T . . bi t âu y là s kh i u I . T .macho: Hãy là m t ³ i tr ng phu´. Ch m chút cho chính b n m t c th kh e m nh. nh ng gì mình ã nói. Vi c gì không mu n làm thì ng nh ng i khác.L i nhã nh n. Khi ó b n ch ng ph i b n tâm lo l ng gì v nh ng vi c mình ã làm. I . M .idea: Sao không ngh ra m t ý t c c.Ho c hay ho c d c ng ng khi nào nói chuy n v mình.I: yêu cu c s ng.. l i ôn t n. B n ngh sao n u mình là m t ng i nh th nh ?Cu c s ng gi ng nh th hình sin. t u trung là l i mãnh li t nh t. ngh phép.. ng là ng i kiêu .. m t vóc dáng a nhìn.. hãy th giãn có th i gian cân b ng cu c s ng. hãy b t u b ng vi c yêu mình. N u b n c m th y bu n t . có b n ch t t t b ng và d u dàng. T t nhiên. 04/10/2010 04:23 am Châm Ngôn S ng G i b i FairyLove lúc 16/01/2010 thu c Ngh Thu t S ng | Comments Off . Cu c s ng gi ng nh m t b c tranh.tender-hearted: Nh y c m. khi ó chúng ta s c m th y tho i mái và t tin h n nhi u. n gi n là hãy s ng ng ng cao u.sabbate: T này có ngh a là.

.i u gì xu t phát t trái tim thì s . l i b c t c làm t ng c n th nh n .Ng i khôn không màng n nh ng gì mình không th có. l i p thì không thành th t. t khoe ng i ta càng khinh.Câu tr l i d u dàng làm nguôi c n gi n d . ó là bí quy t m u is . ó là nh ng cung b c khác nhau c a trí tu . . ghi nh . n trái tim. . *Danh Ngôn * H nh phúc c a c th là s c kh e. h nh phúc c a trí óc là khoa h c.Câu nói trái ý ta. im l ng hoàn toàn v nh ng gì ta không bi t. . .Vua hay dân. nghe câu khen ng i mình mà m ng là làm m i cho ng i n nh hót. . ho do m m ra. Ghét ai ph i bi t cái hay c a ng i y.Nói chuy n v i ng i lúc nào c ng tán ng ý ki n c a mình c ng gi ng nh ùa v i bóng.Nói ít thôi v nh ng gì ta bi t. .Hãy suy ngh nh ng i u b n nói.K ích k là k có th t nhà b n lu c m t qu tr ng c a h n. m i s che y ngh ng i. .L ng im l ng nghe. nh ng ng nói t t c nh ng i u b n ngh . . . hành ng và h c khôn. -V n là ch tr c khi cái l i phát ra m t l i nào ó thì hai m t ph i nhìn. . nh ng l i h c c nhi u trong th t b i. . . i u hi u bi t có l i nh t là bi t ánh giá chính xác v mình và bi t cách c x . k tham lam là k n mày su t i. . . Câu nói chi u lòng ta. c i b m i s gi d i. .Làm m t vi c x u nh gieo n i b t h nh.B nh do m m vào.Nghe l i chê bai mà gi n là làm ngòi cho ng i dèm pha. . . ai tìm c s bình an trong t m gia ình thì ó là ng i h nh phúc nh t.Bi t lo toan chu áo công vi c nh v i t m m t xa r ng. là n i ta b ng bó nh ng v t th ng.L i thành th t thì không p. ng b c t c vì nh ng l i gay g t.Gia ình là ch n yên vui. . Vui y nh ng chóng chán. s d u hi n thu hút lòng ng i.Im l ng còn t t h n là nói m t cách vô ích. ph i xem nó có vô lý không. -M u t t là ã xong m t n a công vi c.Ng i khôn ngoan không bao gi t t c s tr ng c a mình trong m t cái gi . ph i xem nó h p lý không. . .Ng i ta h c c ít trong th ng l i. . . .Trái tim nhìn c nh ng cái mà con m t không nhìn th y c. .T khiêm ng i ta càng ph c.K hoang phí s là k n mày trong t ng lai.Kín áo là ph n tuy t p c a giá tr .Làm vi c là ph ng pháp t t nh t chúng ta yêu cu c s ng. hai tai ph i nghe.Trong m i hi u bi t. .M t cái ng h t t không ph i là ch y nhanh mà là ch y úng gi . .Không có tai ho nào l n b ng lòng tham không bi t d ng l i. làm c m t vi c t t là m t tài s n dành. . ng thích thú vì nh ng l i nói ng t ngào.S c p làm vui m t.Yêu ai ph i bi t cái d c a ng i y..

m t tinh th n không lo n: ó là h nh phúc. LA_B _RUYE * Con ng i ã thay i c gi ng các ng v t và th c v t thì c ng thay i c chính b n thân mình làm cho nó hài hoà h n. XÊBATCHIA C NEP * S ng x u xa. không h p lý. nh ng l i b o v ít nh t.TA_LÉT * M t thân th không m au. A Ê_MÔ_CRIT Tìm ki m : . còn s c kho thì do cách s ng quy t nh. b a bãi«không ph i là l i s ng t i mà là ch t mòn. không ng ng làm vi c MACXIMGOOCKI * Th i h n c a cu c i tu thu c s c kh e. Ê_PI_QUY * Cu c s ng riêng c a m i ng i là cái mà ng i y bám ri t l y nhi u nh t. ILIA METNHIC P * Tôi c m th y mình tr h n so v i tu i vì tôi không ng ng h c t p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful