Chuyên đề luyện thi ĐH, CĐ

DĐ: 0986562906

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG
Chuyên đề: Điểm - Đường thẳng trong mặt phẳng
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác cân ABC, BC = BA, với A(1; -1), C(3; 5), đỉnh B nằm trên đường thẳng d: 2x – y = 0. Viết phương trình các đường thẳng AB và BC. Bài 2. Tìm toạ độ các đỉnh B, C của tam giác ABC biết A(-1; -3), trọng tâm G(4; -2), đường thẳng trung trực của AB có phương trình: 3x + 2y – 4 = 0. Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng: d1: 2x – y + 5 = 0, d2: 3x + 6y – 7 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua P(2; -1) sao cho đường thẳng đó cắt d1, d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của d1 và d2. Bài 4. Cho đường thẳng d: x – 2y – 2 = 0 và hai điểm A(0; 1), B(3; 4). Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho 2MA2 + MB2 có giá trị nhỏ nhất. Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC. Phương trình đường thẳng chứa cạnh 8 7 AB: y = 2x, Phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là: y = -0,25x + 2,25, trọng tâm G( ; ). 3 3 Tính diện tích tam giác ABC. Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1; 0), B(3; -1) và đường thẳng d: x – 2y -1 = 0. Tìm C thuộc d sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6. Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC, A thuộc d: x – 4y – 2 = 0, BC song song với d. Phương trình đường cao BH: x + y + 3 = 0 và trung điểm AC là M(1; 1). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC. Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy có A(2; -1), B(1; -2), trọng tâm G thuộc đường thẳng x + y – 2 = 0 Tìm toạ độ điểm C biết diện tích tam giác ABC bằng 3/2. Bài 9. Cho tam giác ABC với A(1; 5), B(-4; -5), C(4; -1). Tìm toạ độ trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Bài 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC vuông tại C, biết A(-2; 0), B(2; 0) và khoảng cách từ trọng tâm G đến trục hoành bằng
1 . Tìm toạ độ đỉnh C. 3

Bài 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 3x – 4y + 1 = 0. Lập phương trình đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng 1. Bài 12. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng: d1: 2x – 3y + 1 = 0, d2: 4x + y – 5 = 0. A là giao điểm của d1 và d2. Tìm điểm B thuộc d1, điểm C thuộc d2 sao cho tam giác ABC có trọng tâm G(3; 5). Bài 13. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC, A(2; 2). Lập phương trình các cạnh của tam giác biết phương trình đường cao kẻ từ B và C tương ứng là: 9x – 3y – 4 = 0 và x + y – 2 = 0. Nguyễn Thị Thoả – Trường THPT Đặng Thúc Hứa- Thanh Chương – Nghệ An

Tìm tọa độ tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC vuông tại A với B(-3. AB = 2AM. b) Tính diện tích. Bài 18. phương trình đường cao kẻ từ đỉnh A có dạng: -4x + 3y + 2 = 0.-1). B(3. chu vi của tam giác ABC. Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ từ A đến đường tròn. Cho tam giác ABC có đỉnh A(-1. Bài 24. Viết phương trình các cạnh AC và BC. a) Viết phương trình ba cạnh của tam giác. (O là gốc toạ độ). Cho tam giác ABC có B(-4. Điểm M(1. Chứng tỏ rằng khi m thay đổi (d) luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định. x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0 và điểm A(3. 0). Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.1). Đường phân giác trong của góc A có phương trình: x + 2y – 8 = 0 a) Viết phương trình các cạnh của tam giác. Tìm tọa độ B và C. Giả sử các tiếp điểm là M. cạnh AC qua M(0. đường cao CH: 2x + y + 3 = 0. Biết I có tung độ dương. 1).-3). Viết phương trình đường thẳng AB. Bài 21. N.3).5). phương trình trung tuyến kẻ từ đỉnh C có dạng: 4x + y + 3 = 0.2). 0). b) Tính diện tích tam giác. C(4. Trung tuyến CM: 5x + 7y – 20 = 0 và đường cao BK: 5x – 2y – 4 = 0. C(7. Cho đường thẳng (d): x – 2y + 2 = 0 và hai điểm A(0. 3). Tính độ dài đoạn MN. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết C(4. Bài 22. C(-4. Cho đường thẳng (d): (1 – m2)x + 2my + m2 – 4m + 1 = 0. Cho đường tròn (C). A(1. a) Tìm toạ độ chân H của đường cao kẻ từ đỉnh A. đường phân giác trong và trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là: x + 2y – 5 = 0 và 4x + 13y – 10 = 0. 2) là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Bài 25. Bài 17. 5). Cho tam giác ABC. -1). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. 5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng ∆ : x + y − 5 = 0 . cho hình chữ nhật ABCD có điểm I(6. Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD: x – y = 0. B(0. Vẽ hình chữ nhật OABC thoả mãn OC = 2 OA và yB > 0.6). Bài 23. Bài 15. b) Tính diện tích của tam giác. CĐ DĐ: 0986562906 Bài 14. bán kính đường tròn nội tiếp r = 2 10 -5. Bài 16.0). Nguyễn Thị Thoả – Trường THPT Đặng Thúc Hứa. B(2.5). Cho tam giác ABC. Bài 19.Thanh Chương – Nghệ An . b) MA + MB nhỏ nhất. Bài 20. Tìm trên d một điểm M sao cho: a) MA − MB lớn nhất.Chuyên đề luyện thi ĐH. Cho A(2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful