P. 1
BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

|Views: 262|Likes:
Được xuất bản bởiTran Anh Ngoc

More info:

Published by: Tran Anh Ngoc on Dec 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

- Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng !n th"
hành ngh" #"nh số 1$%/2003/&'-C( ngày 10/12/2003 của chính )hủ *+i #"nh chi ti,t thi hành
-+.t th+, gi/ t0" gia tăng1
- Căn cứ vào t2nh h2nh giao nh.n hàng h3a th4c t,1
5ô6 nay7 ngày 18 th/ng 03 nă6 200%1 '9i i:n ch;ng tôi g<6 =
B>n ?/n = Cty T&55 (h;c &h.t @inh -@AT = $% 00$$3$3 1
'"a chB = Thôn C7 '9i -ào7 BDo -ộc7 -E6 '<ng
'9i i:n = -Chức vF= Gi/6 'ốc
B>n 6+a= Cty C( 'T Hn (hong I@aJi6a0K Ba Th/ng 5aiL -@AT = 03 008820M M
'"a chB = 3-3C ' ư Nng 3/27 (1117 O1107 T(15C@1
'9i i:n = PPPPPPPPPPPPPPPPP - Chức vF= PPPPPP
CQng R.) ?i>n ?àn #<ng S h+T ho/ #Un số =V5/200W&7 1M210W R.) ngày 1%/03/200% t0" gi/ như
sa+ =
XYZ& GY[Y Ti\n hàng Th+, 10] Ti\n thanh to/n
11 T0anh ?ướ6 6^ ngh: W%21100 W11100 W%W1100#
Cộng= W%21100 W11100 W%W1100#
_,t R+.n =
5+T ho/ #Un số = V5/200W&-1M210W R.) ngày 1%/03/200% o ?>n ?/n J+`t sai gi/ ?/n 1
B/n ?/n J+`t R9i 01 ho/ #Un thay th, I@aJi6a0K Ba Th /ng 5ai = số V5/200W& -1M2108 ngày
18/03/200%1 T0" gi/ = W111000# I?Dy t0ă6 6ưNi 6ột ngàn #<ngLL
Bi>n ?Dn #ưac R.) thành 02 ?Dn7 c3 gi/ t0" ngang nha+ 6bi ?>n gic 01 ?Dn7 Rà6 cU sd #e thanh
to/n và Khai ?/o th+,1
ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->