BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

- Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị
hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành
Luật thuế giá trị gia tăng.
- Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.
Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2008. Đại diện chúng tôi gồm :
Bên bán : Cty TNHH Phúc Nhật Minh -MST : 58 0055353 1
Địa chỉ : Thôn 4, Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Đại diện : -Chức vụ: Giám Đốc
Bên mua: Cty CP ĐT An Phong (Maximark Ba Tháng Hai) -MST : 03 0099206 6
Địa chỉ : 3-3C Đ ư ờng 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM.
Đại diện : …………………………………………… - Chức vụ: ………………
Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn số :YH/2007N, 162107 lập ngày 18/03/2008 trị giá như
sau :
DIỄN GIẢI Tiền hàng Thuế 10% Tiền thanh toán
1. Tranh bướm mỹ nghệ 782.100 71.100 787.100đ
Cộng: 782.100 71.100 787.100đ
Kết luận :
Huỷ hoá đơn số : YH/2007N-162107 lập ngày 18/03/2008 do bên bán xuất sai giá bán .
Bán bán xuất lại 01 hoá đơn thay thế (Maximark Ba Th áng Hai : số YH/2007N -162109 ngày
19/03/2008. Trị giá : 711.000đ (bảy trăm mười một ngàn đồng))
Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị ngang nhau mỗi bên giữ 01 bản, làm cơ sở để thanh
toán và khai báo thuế.
ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN