TRƯỜNG THPT SỐ I BẢO THẮNG TỔ TOÁN - TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------  ------------

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CỦA CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2010 – 2011

PHẦN I - PHẦN CHUNG A. SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Họ và tên: Đào Hải Nam Nam/ Nữ: Nam . 2. Ngày, tháng, năm, sinh: 08/09/1985. 3. Nơi sinh: Sa Pa – Hoàng Liên Sơn. 4. Nơi cư trú: Sơn Hà – BẢo Thắng – Lào Cai. 5. Điện thoại: 0977991191. 6. Môn dạy: Toán - Tin Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm. 7. Số năm công tác: 04. Nhiệm vụ, công việc được giao: Giảng dạy môn toán lớp 11A6;9. Giảng dạy môn tin lớp 10A5;9;10. B. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 1. Thuận lợi, khó khăn a) Thuận lợi - Đội ngũ giáo viên nhà trường có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề, luôn có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. - Tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. - Đa số học sinh có ý thức học tập, đạo đức khá và tốt, được gia đình tạo điều kiện về thời gian, vật chất và tinh thần trong quá trình học tập. b) Khó khăn Một bộ phận học sinh còn có ý thức kém trong việc học tập. Bên cạnh đó với môi trường học tập mới, phương pháp học mới nên nhiều em không nắm bắt kịp dẫn đến chất lượng cũng như kết quả học tập không cao. 2. Mặt mạnh, mặt yếu - Tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bản thân nhiệt tình với công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, kiến thức tin học, rèn luyện phương pháp giảng dạy. 3. Chỉ đạo của Bộ, Sở, địa phương, trường, tổ chuyên môn a) Các văn bản chỉ đạo • Căn cứ chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. • Căn cứ công văn số 4717/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. • Căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ Toán – tin năm học 2010-2011. • Căn cứ phân phối chương trình môn học do Sở GD- ĐT ban hành áp dụng cho năm học 2010 – 2011. • Căn cứ phân công chuyên môn của BGH năm học 2010 - 2011. b) Đặc điểm thực tế • Căn cứ theo tình hình thực tế trường THPT Số 1 Bảo Thắng nói chung và căn cứ tình hình hoạt động của tổ Toán - tin nói riêng. 1

19 Đại Giôùi haïn cuûa daõy soá .• Căn cứ theo cấu trúc bộ môn toán.Kế hoạch cụ thể: Tuần Phân môn Chủ đề 1 Đại Ôn tập các công thức lượng giác 2 Đại Hàm số lượng giác 3 Hình Phép tịnh tiến . Hoán vị 9 Đại Chænh hôïp vaø toå hôïp 10 Hình OÂn taäp chöông I 11 Đại Pheùp thử vaø bieán coá OÂn taäp chöông 2 12 Đại Luyeän taäp Ñaïi cöông veà ñöôøng thaúng 13 Hình vaø maët phaúng Daõy soá vaø Caáp soá coäng 14 Đại Luyeän taäp Ñöôøng thaúng vaø maët phaúng 15 Hình song song 16 Hình Ôn thi học kì theo đề cương của trường 17 Đại Ôn thi học kì theo đề cương của trường ( Tiếp theo ) Hai maët phaúng song song 18 Hình OÂn taäp chöông 3 . 20 Đại Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc 21 Hình Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng 22 Hình Giôùi haïn cuûa haøm soá 23 Đại 24 Đại Giôùi haïn cuûa haøm soá ( Tiếp theo ) 25 Đại Haøm soá lieân tuïc 26 Đại OÂn taäp chöông 4 27 Hình Hai maët phaúng vuoâng goùc 28 Hình Khoaûng caùch 29 Đại Ñònh nghóa vaø yù nghóa cuûa ñaïo haøm 30 Hình OÂn taäp chöông 3 31 Đại Caùc quy taéc tính ñaïo haøm.Thực hiện biên chế năm học 2010-2011 là 37 tuần . PHẦN II . B. 6 Đại Một số phương trình lượng giác thường gặp + Bài tập ôn tập chương 1 7 Hình Phép vị tự 8 Đại Quy tắc đếm. Phép quay. Kế hoạch dạy tự chọn . Thực hiện kế hoạch dạy học . Thực hiện kế hoạch thời gian (bảng kế hoạch theo tháng) 2.Thực hiện theo PPCT của Bộ GD . MỤC TIÊU Thể hiện các kế hoạch có thời gian. Phép đối xứng trục 4 Đại Phương trình lượng giác cơ bản 5 Hình Phép đối xứng tâm.KẾ HOẠCH BỘ MÔN A.Dạy học tự chọn theo chủ đề tự chọn bám sát . Ñaïo haøm caùc 2 Ghi chú . NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1. phương pháp thực hiện giúp giáo viên thực hiện các công việc đúng tiến độ .ĐT 3. nội dung . tin của Bộ giáo dục và đào tạo.

Phối kết hợp với các bộ môn khác trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng phần mềm Cabri 3D trong giảng dạy hình học 11” 4.Tự bồi dưỡng kĩ năng sử dụng máy vi tính. coi trọng bồi dưỡng học sinh khá. thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá.Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do sở. . Đăng kí thi đua năm học 2010 – 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2. .Thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn (chuyên đề ) . công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình. chương trình và nội dung môn học đã được quy định. Kế hoạch bồi dưỡng a) Tự bồi dưỡng . .Thường xuyên thăm lớp dự giờ trao đổi kinh nghiệm. . tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn. 5. khách quan. Đổi mới phương pháp dạy học . quy định của trường về thực hiện quy chế chuyên môn. xếp loại học sinh theo quy chế 40. 7. hội thảo cấp trường. đề kiểm tra. THI ĐUA 1.Kiểm tra định kì theo đúng PPCT.Dạy học theo hướng tích cực lấy học sinh làm vai trò trung tâm. .Đánh giá sát. .Áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án. hội thi giáo viên giỏi các cấp.Nắm bắt đối tượng học sinh để sớm phân loại nhằm có kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo hợp lý. trường tổ chức. b) Bồi dưỡng học sinh .Bám sát chuẩn kiến thức. kém. . CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN . . đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan.Kiểm tra học kì khối lớp 11 theo đề chung của trường. . chấm chữa trả bài chính xác.Dạy sát đối tượng. Đăng kí tỉ lệ % điểm trung bình môn: Lớp 10 Môn G Kh TB Y K G Toán Lớp 11 Kh TB Y Lớp 12 Kh TB Y K G K D. Ñaïo haøm caùc haøm soá löôïng giaùc Ôn thi học kì theo đề cương chung của trường. giỏi và giúp đỡ học sinh yếu. khối lớp 12 theo kế hoạch và đề chung của sở.Tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh các đối tượng do nhà trường tổ chức C. kịp thời.Thi thử tốt nghiệp theo kế hoạch của sở.Áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học .32 33 34 35 Đại Đại Hình Hình haøm soá löôïng giaùc Caùc quy taéc tính ñaïo haøm.Xây dựng đề kiểm tra theo phương pháp đổi mới (bám sát chuẩn kiến thức) . Ôn thi học kì theo đề cương chung của trường( Tiếp theo ) Hướng dẫn ôn tập cuối năm 4. kỹ năng của chương trình. Thực hiện đúng nội quy. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá .Kiểm tra chất lượng đầu năm (tháng 9) . 6. 3 . Các môn giáo dục .

Tiếp tục tham gia hội giảng cấp có biện pháp điều chỉnh kịp tổ. kết nghiệp.Tạo hứng thú cho học sinh tích cực học tập . .Tạo khí thế cho học sinh .Đề nghị mua thêm một số máy tính cầm tay để hướng dẫn và giảng dạy một số nội dung trong chương trình có quy định và để rèn luyện kĩ năng tính toán của học sinh. .Học tập rút kinh nghiệm . .Đánh giá đúng tình hình học tập của học sinh để có biện pháp phù hợp. .Dự giừ thăm lớp các đồng để từng bước tự nâng cao nghiệp. . .Tham gia hội giảng cấp trường. nội dung phụ đạo cụ thể đối với từng khối lớp được phân công. . sinh. chuyên môn.Nghỉ lễ 2/9 .Nhằm từng bước nâng . phụ đạo cho học sinh cao chất lượng của học theo sự phân công của tổ .Thực hiện năm học mới từ ngày 9/8/2010.Thường xuyên kiểm tra học sinh để thấy được kết quả học tập của học sinh trong từng giai đoạn nhằm có sự điều chỉnh. .Kiểm tra chất lượng đầu năm. học hỏi các kinh nghiệm của đồng nghiệp.Ôn tập. .Duy trì nề nếp chuyên môn.Đăng ký danh hiệu thi đua. .Ôn tập học kỳ I cho học sinh theo hướng dẫn của sở GD&ĐT. thời nếu cần.Tiếp tục thực hiện nề nếp bước vào năm học mới.Thực hiện các bài kiểm tra định lượng học tập của học sinh. Mục đích.. 4 Bất đẳng thức và một số vấn đề liên quan Hình học phẳng Sử dụng đạo hàm giải toán đại số 11/2010 Phương pháp tọa độ trong phẳng 12/2010 . của học sinh để có biện . củng cố phù hợp.Tự khắc phục các nhược điểm của mình.Dự giờ thăm lớp các đồng nghiệp. phương tiện thực hiện Chủ đề rèn luyện chuyên môn theo tháng 8/2010 9/2010 10/2010 . . PHẦN III .Biên soạn một hệ thống bài tập phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh nhằm giúp các em có hứng thú trong học tập đồng thời rèn luyện các kiến thức cơ bản và kĩ năng về tính toán. hình thành ở học sinh thói quen tự học thông qua hệ thống các bài tập. .Có chương trình. . .Kiểm tra đủ số lượng điểm theo qui định. quả học tập của học sinh để .Tiếp tục dự giờ các đồng dạy của đồng nghiệp. . .Từng bước nâng cao chất . điều kiện.Tiếp tục ôn phụ đạo cho học sinh .đánh giá kết quả giảng . trình độ chuyên môn.đánh giá kết quả học tập . biện pháp. có sơ kết hàng tuần để rút kinh nghiệm và tạo hứng thú cho học sinh tích cực tham gia. .Cho học sinh tự chấm điểm thi đua (môn toán).Kiểm tra HKI theo đề chung của trường (khối 11) Phương pháp tọa độ . .Nâng cao kết quả dạy và học.Động viên khích lệ học sinh thường xuyên trong học tập.Tham gia hội giảng cấp tổ. .KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THEO THÁNG Tháng Nội dung công việc . pháp điều chỉnh kịp thời nếu cần. yêu cầu. .Kiểm tra 15 phút. . .Hoàn thành hồ sơ cá nhân. kỳ và cho điểm vào sổ cái.

Ổn định nề nếp học tập của học sinh sau kỳ nghỉ tết âm lịch . . kÕt thóc ch¬ng tr×nh.Thực hiện QĐ sở GD&ĐT .Tăng cường kiểm tra việc ôn tập của học sinh.Chuẩn bị thi tuyển tuyển sinh 10. .Kiểm tra hồ sơ chuyên môn khối 12.Tổng kÕt n¨m häc . Số học . .Nghỉ tết dương lịch.Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện do huyện đoàn và đoàn trường phát động.Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp.Coi thi. ghi xong häc b¹.1/2011 2/2011 . . . phương trình hàm . .KÞp thêi gian tæng kÕt n¨m häc .Duy trì nề nếp chuyên môn.Thùc hiÖn Q§ së GD&§T Các phép biến hình trong phẳng Các phép biến hình trong .ChuÈn bÞ ®i coi chÊm thi . chÊm thi TN theo sự phân công của sở GD&ĐT.Kết thúc học kỳ I: .Nghỉ tết âm lịch. .Duy trì nề nếp học tập của học sinh trong không gian Phương pháp giải toán tổ hợp.ChuÈn bÞ cho kú thi TNTHPT . .Ngày 5/2011 ghi xong ®iÓm TBM vµo sæ ®iÓm líp.§¶m b¶o ®é chÝnh x¸c . . . .Kiểm tra đủ số lượng điểm theo qui định.Hoàn thành điểm TBm và ghi vào sổ điểm .Tự đánh giá kết quả công tác để rút kinh nghiệm cho bản thân ngày càng tiến bộ .Tiếp tục phụ đạo học sinh . . 03. bất phương trình và hệ phương trình lượng giác.Tham gia lễ kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3.Tiếp tục duy trì nề nếp chuyên môn. . xác suất. .Kiểm tra 15 phút. Khèi 11: .04/6/2011 thi TNTHPT .Tiếp tục phụ đạo học sinh . . .Tiếp tục phụ đạo học sinh .Thực hiện QĐ sở GD&ĐT 5 .Tổng kết điểm ghi điểm chính xác đúng thời gian qui định.Thi thử tốt nghiệp THPT.ThuËn lîi cho viÖc lµm hå s¬ .Hoµn thµnh kÕ hoạch cña nhµ trêng .Hoµn thµnh kÕ hoạch cña nhµ trêng 4/2011 5/2011 Tích phân và các bài toán liên quan 6/2011 7/2011 -Ngày 02.Thực hiện QĐ sở GD&ĐT không gian .Báo cáo thống kê kết quả giảng dạy đúng kế hoạch.Nâng cao hiệu quả công tác của giáo viên và kết quả học tập của học sinh 3/2011 Đa thức. . của nhà trường.Nâng cao chất lượng giáo dục Phương trình.

chữ kí) Đào Hải Nam 6 .Duỵêt của BGH Duyệt của tổ chuyên môn Người lập kế hoạch (Họ tên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful