ޡ7 COÂNG CUÏ

QCޢ
Nidec ST/C
2005/5/10 Page 1
ውዅ Bҧn đӗ Pareto
Page 2
Khi tӗn tҥi quá nhiӅu vҩn đӅ thì viӋc làm đҫu tiên là phҧi chӑn ra vҩn đӅ
quan trӑng, trong sӕ các nguyên nhân lӟn chúng ta cҫn tìm hiӇu xem
nguyên nhân nào có mӭc đӝ ҧnh hưӣng đӃn kӃt quҧ nhiӅu nhҩt, tӯ đó
chúng ta có thӇ tìm đưӧc đӕi sách phù hӧp. ViӋc làm này đưӧc gӑi là
Nhҳm vào trӑng điӇmBҧn đӗ Pareto hӛ trӧ chúng ta trong viӋc hưӟng
vào trӑng điӇm đó.
^
¹^
`^
¨^
|^
¯^
ª^
¯^
°^
` l ´ l
l
׉
ך

҇
۸
׎


҈
^^^¹
`^^^¹
|^^^¹
ª^^^¹
°^^^¹
¹^^^^¹
҇ѡ
҈
2ዅ BiӇu đӗ
Page
3
ĐiӅu quan trӑng nhҩt cũng như là điӅu cơ
bҧn nhҩt đӇ có thӇ phân tích dӳ liӋu là biӇu
đӗ hóa các dӳ liӋu đó.Vì có rҩt nhiӅu dҥng
biӇu đӗ, nên khi chúng ta vӁ ra nhiӅu dҥng
biӇu đӗ vӟi cùng mӝt dӳ liӋu thì chúng ta có
thӇ nҳm bҳt đưӧc các thông tin khác nhau ӣ
mӛi dҥng biӇu đӗ. Dưӟi đây là mӝt sӕ ví dө vӅ
các dҥng biӇu đӗ
9
?999
4999
¬999
8999
19999
1?999
14999
H =v ^rv H =v 1vu 1v! ^va ¬÷r
9
¯
19

?9

¨9
91 9? 9¨ 94 9¯
Ԙ BiӇu đӗ cӝt ĺso sánh sӕ lưӧng
ԙ BiӇu đӗ đưӡng gҩp khúc ĺ xem
chiӅu hưӟng thay đәiዄhưӟng điዅ
Ԛ BiӇu đӗ tròn ĺ Có thӇ
nhìn thҩy tӍ lӋ so sánh
$ ॔ % ॔ & ॔ ' ॔ ׉ך୍
Page 4
Bҧn đӗ phân bӕ giúp chúng ta nҳm bҳt các mӕi liên quan
giӳa 2 dӳ liӋu vӟi nhau. Nó cũng thưӡng đưӧc sӱ dөng
trong viӋc xác nhұn nguyên nhân
3ዅ Bҧn đӗ phân bӕ
¯.0
¯.º
0
0.?
0.4
0.0
0.º
9.4 9.0 9.º 19 19.? 19.4 19.0 19.º 11
Giá trӏ cӫa lӵc siӃt Bis và đưӡng kính siӃt
Page 5
4ዅ Bҧn đӗ quҧn lí
Bҧn đӗ quҧn lí là biӇu đӗ đӇ phán đoán công đoҥn sҧn xuҩt đang ӣ trҥng
thái әn đӏnh hay không. Trҥng thái әn đӏnh là trҥng thái mà không phát
sinh khác thưӡng công đӑan, dӵa vào bҧn đӗ quҧn lí ta có thӇ phán đӏnh
đưӧc công đoҥn khác thưӡng hay bình thưӡng.
I:÷···:÷
·

´·
´·

¯·

´·
··
»·
J··
JJ·
J´·
J ´ ´ 4 ¯ ^ ´ · » J· JJ J´ J´ J4 J¯ J^ J´ J·
I:÷···:÷
UCL
CL
LCL
Page 6
5ዅ Checksheet 6) Bieåu ñoà thoáng keâ hình chöõ
nhaät
5) Checksheet
ĐӇ chúng ta có thӇ xác nhұn tiӃn đӝ công viӋc mӝt cách
chính xác, cҫn thưӡng xuyên thӵc hiӋn viӋc kiӇm tra. Ví
dө như trưӟc khi bҳt đҫu công viӋc, cҫn tiӃn hành xác
nhұn xem các vұt dөng, thiӃt bӏ cҫn thiӃt đã chuҭn bӏ hay
chưaCông cө giúp chúng ta thӵc hiӋn các khoҧn mөc
kiӇm tra này không gì khác hơn là checksheet.
6) BiӇu đӗ phân phӕi sӕ liӋu thӕng kê
Khi điӅu tra tình hình chҩt lưӧng, tұp hӧp, chӍnh lí
các dӳ liӋu, đӑc và nҳm bҳt đưӧc nӝi dung trong
trong cҧ mӝt đӕng tài liӋu là điӅu rҩt quan trӑng.
Phương pháp cơ bҧn nhҩt là chӍnh lí các dӳ liӋu
bҵng cách thӕng kê xem đó là lӑai dӳ liӋu như thӃ
nào và có bao nhiêu cái. ThӇ hiӋn kӃt quҧ đó bҵng
moät daïng cuûa biӇu đӗ cӝt gӑi là biӇu đӗ phân
phӕi sӕ liӋu thӕng kê hình chöõ nhaät.
¯) 1) °) ') ¹) )
'¡´·)ª)`
¯) 1) °) ') ¹) ) ) ¹) ') °) 1) ¯)
)ª))
)ªª¯
)ª1¯
)ª''
)ª))
)¯¯°
)¯¯¯
)¯°'
)¯¹)
ಀἦ·)ª)`
) ¹) ') °) 1) ¯)
)ª))
)ªª¯
)ª1¯
)ª''
)ª))
)¯¯°
)¯¯¯
)¯°'
)¯¹)
⑚ݐ
' ἠ؉း ¯
ح٢إἠ ¹))
⑚ݐ
' ἠ؉း ª
ح٢إἠ ¹))
Check Sheet
Page 6
7) Sơ đӗ yӃu tӕ đһc tínhዉ1
Khi phát sinh vҩn đӅ không đҥt, dӵa trên các nguyên
nhân không đҥt ta có thӇ chӑn lӵa ra rҩt nhiӅu giҧ
thuyӃt, chӍnh lí, sҳp xӃp đӇ có thӇ lӑc ra các nguyên
nhân đó và sҳp chúng thành mӝt cӝt. Khi làm như vұy,
viӋc điӅu tra nguyên nhân sӁ mang lҥi hiӋu quҧ tӕt hơn.
ViӋc chӑn lӵa ra các nguyên nhân, chӍnh lí thӕng kê,
rӗi thӇ hiӋn bҵng sô đӗ gӑi là sô đӗ yӃu tӕ đһc tính.
Trình tӵ cơ bҧn đӇ lұp ra sô đӗ yӃu tӕ đһc tính
Bưӟcው: QuyӃt đӏnh đһc tính tҥo nên vҩn đӅ
Ví dө:TӍ lӋ phӃ phҭm caoTính năng sҧn xuҩt không tӕt,..
Bưӟc 2: Nhұp đһc tính vào khung bên phҧi, đánh dҩu mũi tên lӟn
kéo theo đưӡng dӑc tӯ phía bên trái qua
Bưӟc 3: Phân loҥi các nhân tӕ lӟn theo vӏ trí tӯ 4ጚ8taïo các
nhánh lӟn ñöôïc chia ra tӯ thân mũi tên bҵng các mũi tên xiên tӯ
phía bên trái rӗi nhұp các yӃu tӕ vào . Tҥi ,các yӃu
tӕ lӟn đan xen vào nhau, khoҧng tӯ ዐMጚዑM yeáu toá là đưӧc
Ԙ Nguyên vұt liӋuዄMaterialዅ ԙThiӃt bӏ máy mócዄMachine)
Ԛ Phương pháp thao tácዄMethod) ԛNgưӡi thao tácዄMan)
ԜĐo đҥcዄMeasure)
Đһc tính
ThiӃt bӏ
Ngưӡi thao tác
Page 6
7) Sơ đӗ yӃu tӕ đһc tính ዉ2
Trình tӵ cơ bҧn đӇ lұp ra sô đӗ yӃu tӕ đһc tính
Bưӟc 4: ĐiӅu tra nguyên nhân chưa rõ ràng cӫa nhánh mũi tên lӟn,
sau đó phân tích chi tiӃt ra các nhánh mũi tên vӯa rӗi đӃn nhánh mũi
tên nhӓ, ghi nӝi dung vào các ô cӫa nhánh đó
Đһc tính
ThiӃt bӏ
Ngưӡi thao tác
Bưӟc 5: Xác nhұn các nhân tӕ đã đҫy đӫ hay chưa.
Bưӟc 6: TiӃn hành cân nhҳc, xem xét mӭc đӝ ҧnh hưӣng nһng nhҽ cӫa các
nhân tӕ. Đһc biӋt, cҫn phҧi cӕ gҳng phân biӋt các yӃu tӕ quan trӑng.
Bưӟc 7: TiӃn hành ghi chép các nhân tӕ đã phân tích vào sơ đӗ
yeáu tӕ đһc tính. Đһc biӋt, cҫn ghi chép các khoҧn mөc dưӟi đây:
Tiêu đӅ(ñaàu muïc) Tên sҧn phҭm Tên công đoҥn Ngưӡi tác
thànhዄTeân Grዅ Ngaøy laäp
Phương pháp
Nguyên vұt liӋu
Đo đҥc
KӃt luұn
Nidec ST/C
2005/5/10 Page 1
KӃt luұn
Page 2
ThӃ nào là sӵ nӛ lӵc đӇ giҧm thiӇu
phӃ phҭm
Trong khҧ năng có thӇ, dӕc hӃt tâm huyӃt cӫa mình đӇ
tҥo ra nhӳng sҧn phҭm tӕt nhҩt, quҧn lí đӇ có thӇ phát
hiӋn nhanh chóng nӃu có vҩn đӅ xҧy ra. ViӋc nӛ lӵc đӇ
có thӇ giҧi quyӃt cái gӕc, cái cӝi nguӗn cӫa vҩn đӅ đó là
vô cùng cҫn thiӃt.
Plan (KӃ hoҥch) Lұp kӃ hoҥch
Do (Thӵc hiӋn) Hành đӝng
Check (KiӇm tra) Xác nhұn kӃt quҧ
Action (Hành đӝng) Bә sung, thay đәi nhӳng thӭ cҫn
thiӃt
Plan
Do
Check
Action