P. 1
De thi van 9 HKI

De thi van 9 HKI

|Views: 344|Likes:
Được xuất bản bởithanki456

More info:

Published by: thanki456 on Dec 03, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

Đề thi học kỳ I - Lớp 9 Năm học 2008 - 2009

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009
NAM ĐỊNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 ( 90 phút )
Họ và tên: …………………………………………….. Lớ …………….
T!"#n$ THCS ………………………………………… %&'n$ t&( ………
1) Câu 1. )*+, -(./0
T&1 nà2 3à 454& 67n $(5n t(1 3#( n8( &9: ; n$&< 4=9 />t n$"#(+ />t n&?n v@t A
NêB vC 6D+ 48 &?n tC4& /(n& &2E.
2) Câu 2. ) *+F -(./0
HG: 4&2 H(1t &9( &"In$ t&J4 &5t t!(.n 4&= :1B 4=9 tK n$L. NêB vC 6D+ 48 &?n tC4&
/(n& &2E.
3) Câu 3. ) M+, -(./0
T!Nn& Hà: 4O/ n&@n 4=9 P/ vQ tà( &92 /(êB tO t?/ 3; n&?n v@t 4OB -E( t&( &à2 6?n t>4
N$B:Rn DB S -2En t!B:Tn t&I U9B:
" Buồn trông cử !i"n chiều hôm#
$hu%ền i th&p th'(ng c(nh !uồm ) )*
Buồn trông ngọn n+ớc mới ,#
-' trôi mn m(c !i.t /0 1ề 23u *
Buồn trông n4i c5 r6u r6u#
7h3n m3% m8t 2&t m4t m0u )nh )nh9
Buồn trông gi: cu;n m8t <uềnh#
=m 6m ti.ng ,:ng k>u ?unh gh. ngồi9"
) T!C4& T!B:Tn V(QB 4=9 N$B:Rn DB0
4) Câu 4. )W+F -(./0
X/ &G: Y. 3E( />t $(Z4 /I+ t!2n$ -8+ P/ -"[4 $\ 3E( n$"#( t&à: ) &2\4 4] $(520 4^ /à
P/ v7n &_n$ /2n$ n&ớ.

HẾT

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->