P. 1
LỜI GIẢI-Bài tập nguyên lý kế toán.

LỜI GIẢI-Bài tập nguyên lý kế toán.

|Views: 10,901|Likes:
Được xuất bản bởicuheomct3

More info:

Published by: cuheomct3 on Dec 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

Bài 2 : Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có cc tài !

iệu :
Đơn vị tính : triệu đồng

Tài sản "gu#n v$n
1% &y 'óc thi(t )* +00 1% ,ay dài hạn 1--
2% .h/ t0ng thay th( 1 2% .hải t1ả ng23i )n +
3% "guy4n v5t !iệu ch6nh 3- 3% 7u8 9:u t2 pht t1i;n <
<% .hải thu c=a >hch hàng 3 <% .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 1
5% TiAn 'Bt 2 5% ,ay ngCn hạn <5
+%"hi4n !iệu 1 +% "gu#n v$n >inh doanh 1500
D%Tạ' Eng 0F5 D% 7u8 phGc !Hi <
-% I:' c$F>y Ju8F >K c2Hc ngCn
hạn 1F5 -% .hải nLp cho nhà n2Mc 2
N% Oản phP' dQ dang 3 N% Ic >hoản phải t1ả >hc 3
10% Ic !oại chEng >hon - 10% "gu#n v$n x@y dRng cS )ản 20
11% Tho tàng 150 11% 7u8 >hUn th2Qng 3
12% ,5t !iệu ph/ 5 12% VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 15
13% Thành phP' 1< 13% 7u8 dR phWng tài ch6nh N
1<% .h2Sng tiện v5n tải 120
15% BXng pht 'inh sng ch( -0
1+% "hà x2Qng 300
1D% Ic !oại phải thu >hc 3
1-% Y# chEa n2Mc 50
1N% 7uyAn sZ d/ng 9ất 230
20% Ic !oại c?ng c/F d/ng c/ 20
21% [@y dRng cS )ản dQ dang -
22% Yàng 9ang gZi )n 12
23% TiAn gZi ng@n hàng 1<0
2<% Yàng 'ua 9i 923ng 10
T\"] I^"] : 1-00 T\"] I^"] : 1-00
BÀI 3
TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
"hà cZa 1%200 ,ay dài hạn +00
[U tải 1%-00 "gu#n 9:u t2 x@y dRng cS )ản D50
"guy4n v5t !iệu ch6nh 500 7u8 9:u t2 pht t1i;n 130
TiAn 'Bt 210 .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 100
BXng pht 'inh sang ch( 350 7u8 >hUn th2Qng phGc !Hi 300
"hi4u !iệu +20 .hải t1ả cho ng23i )n 230
I?ng c/ d/ng c/ -0 "gu#n v$n T_ D%500
Tạ' Eng N0 VHi nhu5n ch2a pp [`1%--0
Oản phP' dQ dang <20 Thu( và cc >hoản phải nLp cho nhà
n2Mc
2<0
Yàng 'ua 9ang 9i 923ng 150 ,ay ngCn hạn 1<0
TiAn 9ang chuy;n D0
.hải thu >hch hàng 100
TiAn gZi ng@n hàng -00
Yàng gZi )n 300
a:u t2 tài ch6nh n/hạn 1+0
[@y dRng cS )ản dQ dang DN0
Tho tàng 5D0
&y 'óc thi(t )* 1%<30
.hải thu >hc <50
Thành phP' 2-0
Tài sản c$ 9*nh >hc 1%500
Tbng 11%-D0 Tbng [cN%NN0
Ta có: Tbng TO` T\ng "]den ,$n  11%-D0`xcN%NN0 ta có x`1%--0
bài 4
đơn giá : triệu đồng
tài sản nguồn vốn
1%tiAn gZi ng@n hàng
540(40
! 1%Ju8 >hUn th2Qng phGc !Hi 1+0
2%tiAn 'Bt D00
2%ngu#n v$n 9:u t2 [_ cS
)ản 5+0
3%nguy4n v5t !iệu ch6nh <-2 3%vay ngCn hạn <N2
<%hàng 9ang 9i 923ng 1<- <%Ju8 9:u t2 pht t1i;n 2<0
5%phải thu c=a >hch hàng 120 5%thu( và cc >hoản phải nLp 1-0
+%thành phP' -+ +%ngu#n v$n >inh doanh [
D%tạ' Eng DN D%phải t1ả ng23i )n 200
-%&y dệt -N0 -%phải t1ả c?ng nh@n vi4n +0
N%xU du !*ch 200 N%phải t1ả >hc <0
10%ph/ t0ng thay th( D5 10%!Hi nhu5n ch2a ph@n ph$i f
11%v5t !iệu ph/ +0
12%nhgn hiệu hàng hóa +00
13%)Xng pht 'inh sng ch( <30
1<%c?ng c/F d/ng c/ 150
15%x@y dRng cS )ản dQ dang <30
1+%sản phP' dQ dang 5-0
1D%'y nhuL' 1%300
1-%tài sản c$ 9*nh >hc 2%500
1N%nhi4n !iệu 1<0
20%phải thu >hc 230
t"ng #$ng ND<0 t"ng #$ng
Tbng tài sản : ND<0
Tbng ngu#n v#n : 1N32 c [ cf
Ta có : ND<0 ` 1N32 c [
cf%
ThUo 9A ta !ại có : [ ` 15f
]ải hệ ph2Sng t1hnh ta 92Hc [ ` D320 F f ` <--%
Bài 5% Bảng c@n 9$i >( ton
aSn v* t6nh: 10009
Tài sản Số ti&n Nguồn vốn Số ti&n
1% tiAn 'Bt
2% tiAn gZi ng@n hàng
3% JuyAn sZ d/ng 9ất
<% nhà x2Qng
5% 'y 'ócF thi(t )*
25000
300000
150000
2+0000
15<000
1% phải t1ả ng23i )n
2% ngu#n v$n >inh
doanh
2-N000
+00000
T"ng tài sản ''(000 T"ng nguồn vốn ''(000
Bài % Bi"] Ij" akl Tm Tno"

aSn v* t6nh: 1%000
Tài sản O$ tiAn "gu#n v$n O$ tiAn
"guy4n v5t !iệu
TiAn gZi ng@n hàng
_/ng c/ Juản !K
TiAn 'Bt
Thành phP'
Thoản phải thu ng23i 'ua
"hà x2Qng >ho tàng
]i t1* sản phP' dQ dang
&y 'óc thi(t )* 9Lng !Rc
&y 'óc thi(t )* >hc
Thoản Eng t12Mc cho ng23i )n
"hi4n !iệu
Tạ' Eng
"hà vpn phWng
100%000
+0%000
20%000
10%000
<0%000
22%000
-+%000
30%000
130%000
110%000
-%000
1<%000
5%000
3-%000
7u8 9:u t2 pht t1i;n
,ay ngCn hạn
Thoản phải t1ả ng23i )n
7u8 dR phWng tài ch6nh
,ay dài hạn ng@n hàng
"gu#n v$n x@y dRng cS )ản
Thu( ch2a nLp
"gu#n v$n >inh doanh
Ic >hoản phải t1ả cho I",
VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i
Thoản Eng t12Mc c=a ng23i 'ua
D0%000
35%000
15%000
1D%000
10-%000
<D%000
2N%000
31N%000
1-%000
15%000
50%000
Tbng tài sản D23%000 Tbng ngu#n v$n D23%000
BÀI ): V5p )ảng c@n 9$i >( ton
Bi"] Ij" akl Tm Tno"
aSn v* t6nh: 10009
Tài sản O$ tiAn "gu#n v$n O$ tiAn
Tài sản c$ 9*nh
"guy4n v5t !iệu
Yàng hóa
I?ng c/ d/ng c/
TiAn 'Bt
TiAn gZi ng@n hàng
.hải thu Q ng23i 'ua
"hi4n !iệu
.h/ t0ng thay th(
.hải thu >hc
<5%000
5%000
30%000
1%000
2%000
1<%000
5%000
500
500
2%000
"gu#n v$n >inh doanh
7u8 9:u t2 pht t1i;n
"gu#n v$n 9:u t2 [_ xS )ản
7u8 >hUn th2Qng phGc !Hi
VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i
Yao 'Wn tài sản c$ 9*nh
,ay ngCn hạn ng@n hàng
.hải t1ả ng23i )n
50%000
15%000
+%000
<%000
10%000
5%000
N%000
+%000
Tbng tài sản 100%000 Tqng ngu#n v$n 100%000
Bài '%
Bảng c@n 9$i >( ton cu$i >r
saSn v* t6nh:10009t
Tài sản O$ tiAn "gu#n v$n O$ tiAn
TiAn 'Bt <%000 ,ay ngCn hạn 1-%000
TiAn gZi ng@n hàng +%000 .hải t1ả ng23i )n 1D%000
.hải thu ng23i 'ua <%000 "gu#n v$n >inh doanh D5%000
"guy4n !iệuF v5t !iệu +%000 VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 5%000
Yàng hóa 35%000
Tài sản c$ 9*nh +0%000
Tbng tài sản 115%000 Tbng ngu#n v$n 115%000
Bài **%
Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp:
aSn v* t6nh: ngàn 9#ng%
Tài sản O$ tiAn "gu#n v$n O$ tiAn
1% TOIaYY
2% TiAn gZi ng@n hàng
5<0%000
2+0%000
1% "gu#n v$n >inh doanh -00%000
Tbng cLng -00%000 Tbng cLng -00%000
bài *+ %
Bảng c@n 9$i >( ton :
aSn v* : 9#ng%
Tài sản O$ tiAn "gu#n v$n O$ tiAn
1%T]"Y u112v
2%TOI_YY u221v
3%",V
<%T&
5%IIF_I
220%000%000
5<0%000%000
25%000%000
5%000%000
15%000%000
1%",_T[_IB
2%.T"B
-00%000%000
5%000%000
T\"] I^"] -05%000%000 T\"] I^"] -05%000%000
Bài 13: c Bảng #,n -ối ./ t01n và0 ngà2 3*3*+3+04+ #u5 605n7 Ng7i89 :
s 9Sn v* : ngàn 9#ng t
Tài sản Số ti&n Vốn Số ti&n
TiAn 'Bt 500 ,ay ngCn hạn 3F000
"guy4n v5t !iệu <F500 .hải t1ả ng23i )n 1F-00
I?ng c/F d/ng c/ 1F500 "gu#n v$n >inh doanh 52F000
.hải thu >hch hàng 1F000 .hải nLp cho nhà n2Mc 1F000
Tài sản c$ 9*nh 50F000 7uw 9:u t2 pht t1i;n 2F500
Oản phP' dQ dang 2F000 .hải t1ả >hc 500
TiAn gZi ng@n hàng -F000 VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 2F500
Tạ' Eng 500 7u8 >hUn th2Qng phGc !Hi 1F500
Thành phP' 3F000 .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 200
.hải thu >hc 1F000 ,ay dài hạn DF000
T"ng số ti&n D2F000 T"ng số ti&n D2F000
c Bảng #,n -ối ./ t01n :;i s5u .7i 971t sin7 ng7i89 v< * t;i 4:
s 9Sn v* : ngàn 9#ng t
Tài sản Số ti&n Vốn Số ti&n
TiAn 'Bt 1F+00 ,ay ngCn hạn 3F000
"guy4n v5t !iệu DF000 .hải t1ả ng23i )n 1F-00
I?ng c/F d/ng c/ 1F500 "gu#n v$n >inh doanh 52F000
.hải thu >hch hàng 200 .hải nLp cho nhà n2Mc 1F000
Tài sản c$ 9*nh 50F000 7uw 9:u t2 pht t1i;n 2F500
Oản phP' dQ dang 2F000 .hải t1ả >hc 500
TiAn gZi ng@n hàng <F300 VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 2F500
Tạ' Eng 1F<00 7u8 >hUn th2Qng phGc !Hi 1F500
Thành phP' 3F000 .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 200
.hải thu >hc 1F000 ,ay dài hạn DF000
T"ng số ti&n D2F000 T"ng số ti&n D2F000
c Bảng #,n -ối ./ t01n :;i s5u .7i 971t sin7 ng7i89 v< 5t;i '%
s 9Sn v* : ngàn 9#ng t
Tài sản Số ti&n Vốn Số ti&n
TiAn 'Bt 1F+00 ,ay ngCn hạn 5F300
"guy4n v5t !iệu DF000 .hải t1ả ng23i )n 0
I?ng c/F d/ng c/ 1F500 "gu#n v$n >inh doanh 53F000
.hải thu >hch hàng 200 .hải nLp cho nhà n2Mc 1F000
Tài sản c$ 9*nh 50F000 7uw 9:u t2 pht t1i;n 1F500
Oản phP' dQ dang 2F000 .hải t1ả >hc 0
TiAn gZi ng@n hàng <F300 VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 1F000
Tạ' Eng 1F<00 7u8 >hUn th2Qng phGc !Hi 3F000
Thành phP' 3F000 .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 200
.hải thu >hc 1F000 ,ay dài hạn DF000
T"ng số ti&n D2F000 T"ng số ti&n D2F000
c Bảng #,n -ối ./ t01n :;i s5u .7i 971t sin7 ng7i89 v< ( t;i *+:
s 9Sn v* : ngàn 9#ng t
Tài sản Số ti&n Vốn Số ti&n
TiAn 'Bt 2F+00 ,ay ngCn hạn +F300
"guy4n v5t !iệu DF000 .hải t1ả ng23i )n -00
I?ng c/F d/ng c/ 2F300 "gu#n v$n >inh doanh +NF000
.hải thu >hch hàng 200 .hải nLp cho nhà n2Mc 1F000
Tài sản c$ 9*nh D+F000 7uw 9:u t2 pht t1i;n 1F500
Oản phP' dQ dang 2F000 .hải t1ả >hc 0
TiAn gZi ng@n hàng <F300 VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 1F000
Tạ' Eng 1F<00 7u8 >hUn th2Qng phGc !Hi 3F000
Thành phP' 3F000 .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 200
.hải thu >hc 1F000 ,ay dài hạn 1DF000
T"ng số ti&n NNF-00 T"ng số ti&n NNF-00
c Bảng #,n -ối ./ t01n :;i s5u .7i 971t sin7 ng7i89 v< *3 t;i * :
s 9Sn v* : ngàn 9#ng t
Tài sản Số ti&n Vốn Số ti&n
TiAn 'Bt 1FN00 ,ay ngCn hạn +F300
"guy4n v5t !iệu DF000 .hải t1ả ng23i )n -00
I?ng c/F d/ng c/ 2F300 "gu#n v$n >inh doanh +NF000
.hải thu >hch hàng 200 .hải nLp cho nhà n2Mc 200
Tài sản c$ 9*nh D+F000 7uw 9:u t2 pht t1i;n 1F500
Oản phP' dQ dang 2F000 .hải t1ả >hc 0
TiAn gZi ng@n hàng 3F500 VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i 1F000
Tạ' Eng 1F<00 7u8 >hUn th2QngF phGc !Hi 2F500
Thành phP' 3F000 .hải t1ả c?ng nh@n vi4n 0
.hải thu >hc 1F000 ,ay dài hạn 1DF000
T"ng số ti&n N-F300 T"ng số ti&n N-F300
=,u * : Bảng )o co >(t Juả hoạt 9Lng >inh doanh
Bon Ion YnxT a^"] Tl"Y _ny"Y
Thng 12/20x1 aSn v* t6nh : a#ng
Ihz ti4u Thng 12/ 20x1
1%_oanh thu )n hàng và cung cấp d*ch v/
2%Ic >hoản giả' t1{
3%_oanh thu thu:n vA )n hàng và cung cấp d*ch v/
<%]6a v$n hàng hóa
5%VHi nhu5n g|p vA )n hàng và cung cấp d*ch v/
+%_oanh thu hoạt 9Lng tài ch6nh
D%Ihi tài ch6nh
-%Ihi ph6 )n hàng
N%Ihi ph6 Juản !6 doanh nghiệp
10%VHi nhu5n thu:n hoạt 9Lng >inh doanh
11%Thu nh5p >hc
12%Ihi ph6 >hc
13%VHi nhu5n >hc
1<%Tbng !Hi nhu5n >( ton t12Mc thu(
15%Ihi ph6 thu( thu nh5p _" hiện hành
1+%Ihi ph6 thu( thu nh5p _" hogn !ại
1D%VHi nhu5n sau thu( thu nh5p doanh nghiệp
1-%Vgi cS )ản t14n cb phi(u
23%500%000
2%1-<%000
21%31+%000
1-%000%000
3%31+%000
2%000%000
-00%000
-00%000
1%000%000
2%D1+%000
1%000%000
+00%000
<00%000
3%D1+%000
1%0<0%<-0
3%5+-%320
Bài *)%
"H TTv "guy4n !iệuF v5t !iệuv Ió
_aT : 10%000%000
s1t 20%000%000 15%000%000s3t
s2t <%000%000 12%000%000s<t
s5t -%000%000 +%000%000s+t
O..: 32%000%000 33%000%000
_IT: N%000%000
Bài *' %
aSn v*: 9#ng
T}l TYni" Tl~" &•T
"H TT 111 Ió
O_ 20%000%000
s1t 10%000%000 15%000%000 s2t
s<t 25%000%000 5%000%000 s3t
s+t -%000%000 10%000%000 s5t
2<%000%000 sDt
.O <3%000%000 5<%000%000
O_ N%000%000
%
Bài *(%
aSn v* t6nh: 10009
"H TT 331 Ió

30%000
10%000 s1t
2%000 s2t
s3t 20%000
5%000 s<t
s+t 10%000
sDt <%000
13%000
Bài +0% s9Sn v* t6nh: nghhn 9#ngt
a*nh >hoản:
1%>hch hàng t1ả nH 10%000 )Xng tiAn gZi ng@n hàng%
"H TT 112 utiAn gZi ng@n hàngv : 10%000
Ió TT 131 uphải thu >hch hàngv: 10%000
2%"h5p >ho v5t !iệu -%000 92Hc t1ả )Xng tiAn 'Bt%
"H TT 152 unguy4n !iệuF v5t !iệuv : -%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv : -%000
3%a2Hc cấp 1 tài sản c$ 9*nh h€u hhnh nguy4n gi 12%000%
"H TT 211 u TOIaYYv : 12%000
Ió TT <11 u ngu#n v$n T_v: 12%000
<% Ihi tiAn 'Bt tạ' Eng cho nh@n vi4n 'ua hàng 5%000%
"H TT 1<1 u tạ' Engv: 5%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv: 5%000
5% &ua hàng hóa nh5p >ho t1* gi 20%000 ch2a t1ả tiAn ng23i )n%
"H TT 15+ uhàng hóav: 20%000
Ió TT 331 uphải t1ả ng23i )nv: 20%000
+%,ay ngCn hạn 20%000 9; t1ả nH ng23i )n%
"H TT 331 uphải t1ả ng23i )nv: 20%000
Ió TT 311 uvay ngCn hạnv: 20%000
D%Thch hàng t1ả nH )Xng tiAn 'Bt 5%000
"H TT 111 utiAn 'Btv: 5%000
Ió TT 131 u phải thu c=a TYv: 5%000
-%Ihi tiAn 'Bt 1%000 9; t1ả >hoản phải t1ả >hc%
"H TT 33- uphải t1ả >hcv: 1%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv: 1%000
N%aU' tiAn 'Bt gZi vào ng@n hàng 10%000
"H TT 112 u tiAn gZi ng@n hàngv: 10%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv: 10%000
10% Ihi tiAn 'Bt t1ả !2Sng c?ng nh@n vi4n 1-%000
"H TT 33<1 u phải t1ả !2Sng I",v: 1-%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv: 1-%000
11% &ua c?ng c/F d/ng c/ nh5p >ho t1* gi 2%000 t1ả )Xng tiAn 'Bt%
"H TT 153 u c?ng c/F d/ng c/v: 2%000
Ió TT 111 u tiAn 'Btv: 2%000
12% •Gt tiAn ng@n hàng nh5p Ju8 tiAn 'Bt 5%000
"H TT 111 utiAn 'Btv: 5%000
Ió TT 112 uT]"Yv: 5%000
Bài ++% 9Sn v* t6nh: 9#ng%
a*nh >hoản:
1% "h5p >ho 200%000 nguy4n v5t !iệu ch2a t1ả tiAn ng23i )n%
"H TT 152 unguy4n v5t !iệuv : 200%000
Ió TT 331 u phải t1ả ng23i )nv : 200%000
2% "h5p >ho 100%000 c?ng c/F d/ng c/ t1ả )Xng tiAn gZi ng@n hàng%
"H TT 153 uc?ng c/F d/ng c/v: 100%000
Ió TT 112 u T]"Yv: 100%000
3% Ihi tiAn 'Bt 9; tạ' Eng cho nh@n vi4n 9i c?ng tc 50%000%
"H TT 1<1 utạ' Engv: 50%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv: 50%000
<%,ay ngCn hạn 9; t1ả nH ng23i )n 150%000
"H TT 331 u phải t1ả ng23i )nv: 150%000
Ió TT 311 uvay ngCn hạnv: 150%000
5%Thch hàng t1ả nH cho doanh nghiệp )Xng tiAn 'Bt 100%000%
"H TT 131 u phải thu >hch hàngv: 100%000
Ió TT 111 u tiAn 'Btv: 100%000
+%Ihi tiAn 'Bt 9; t1ả !2Sng nh@n vi4n -0%000%
"H TT 33<1 uphải t1ả c?ng nh@n vi4nv: -0%000
Ió TT 111 utiAn 'Btv: -0%000
D% _0ng tiAn gZi ng@n hàng 9; t1ả nH vay ngCn hạn 100%000%
"H TT 311 u vay ngCn hạnv: 100%000
Ió TT 112 u T]"Yv: 100%000
-% _0ng !gi )b sung Ju8 9:u t2 pht t1i;n 50%000
"H TT <21 u !Hi nhu5n ch2a ph@n ph$iv: 50%000
Ió TT <1< uJu8 9:u t2 pht t1i;nv: 50%000
N% "hà n2Mc cấp cho doanh nghiệp 1 tài sản c$ 9*nh h€u hhnh có t1* gi
15%000%000
"H TT 211 u TOIaYYv: 15%000%000
Ió TT <11 ‚ ngu#n v$n T_v: 15%000%000
10% "hà n2Mc cấp th4' v$n cho doanh nghiệp )Xng tiAn gZi ng@n hàng !à 500%000
"H TT 112 uT]"Yv: 500%000
Ió TT <11 u ngu#n v$n T_v: 500%000
Bài +3% 9Sn v* t6nh : 9#ng%
a*nh >hoản:
1% "h5p >ho 200%000 nguy4n v5t !iệu và 100%000 d/ng c/ nhq ch2a t1ả tiAn cho
ng23i )n%
"H TT 152: 200%000
"H TT 153: 100%000
Ió TT 331: 300%000
2% ,ay ngCn hạn 9; t1ả cho ng23i )n 200%000 và t1ả nH >hoản phải t1ả >hc -0%000%
"H TT 331: 200%000
"H TT 335: -0%000
Ió TT 311: 2-0%000
3% Thch hàng t1ả nH cho doanh nghiệp )Xng tiAn 'Bt 100%000 và tiAn gZi ng@n hàng
<00%000
"H TT 111: 100%000
"H TT 112: <00%000
Ió TT 131: 500%000
<% _0ng tiAn gZi ng@n hàng 9; t1ả nH vay ngCn hạn 200%000F t1ả nH cho ng23i )n
100%000 và thanh ton vMi nhà n2Mc 100%000
"H TT 311: 100%000
"H TT 333: 100%000
Ió TT 112: 200%000
5% [uất >ho 200%000 nguy4n v5t !iệu sZ d/ng cho:
ƒ T1Rc ti(p sản xuất sản phP': 1-0%000
ƒ .h/c v/ ph@n x2Qng: 20%000
"H TT +21: 1-0%000
"H TT +22: 20%000
Ió TT 152: 200%000
+% TiAn !2Sng phải thanh ton cho nh@n vi4n !à 100%0009 t1ong 9ó:
ƒI?ng nh@n t1Rc ti(p sản xuất: D0%000
ƒ"h@n vi4n ph@n x2Qng: 30%000
"H TT 33<: 100%000
Ió TT 111: 100%000
D% Ihi tiAn 'Bt thanh ton !2Sng cho c?ng nh@n !à: 100%000
"H TT 33<: 100%000
Ió TT 111: 100%000
-% _0ng !Hi nhu5n 9; )b sung Ju8 9:u t2 pht t1i;n: 100%000„ Ju8 dR phWng tài ch6nh:
50%0009 và Ju8 >hUn th2Qng phGc !Hi: 100%000
"H TT <21: 250%000
Ió TT <1<: 100%00
Ió TT <15: 50%000
Ió TT <31: 100%000
Bài +4%
]Lp nghiệp v/ 3 và nghiệp + ta s… có 9*nh >hoản phEc tạp vMi nLi dung:
Ihi tiAn 'Bt 9; tạ' Eng cho nh@n vi4n 9i c?ng tc 50%000 và 9; t1ả !2Sng cho c?ng nh@n
-0%000%
a*nh >hoản:
"H TT 1<1: 50%000
"H TT 33<1: -0%000
Ió TT 111: 130%000
Bài +5%
1%Vấy doanh thu nLp 9; vào tiAn 'Bt c=a c?ng ty
2%Tpng chi ph6 9; thanh ton cho ng23i !ao 9Lng
ƒIhi ph6 )n hàng: 200%000
ƒIhi ph6 Juản !6 _": 300%000
3%_0ng tiAn gZi "Y 9; t1ả cho vay ngCn hạn 200%000
<%a2Hc cấp 1 TOYY t1* gi: 1-%000%000 và 'ua thU' "VF ,V 2%000%000
5%_0ng tiAn vay ngCn hạn 9; 'ua c?ng c/' d/n c/ vMi gi 150%000 và hàng hóa
<50%000
+%_0ng hàng hóa 9; gZi 9i )n <00%000
D%_0ng tiAn 'Bt 9; t1ả cho ng23i )n 200%000 và phải t1ả và nLp cc >hoản >hc
100%000
Bài +%
&Q tài >hoản phải thu >hch hàng và cc sb chi ti(t có !i4n Juan: s 9Sn v*: 10009t
"H TT 131 Ió
25%000
s1t 10%000 +%000 s2t
s3t 5%000 D%000 s<t
10%000 s5t
15%000 23%000
1D%000
.hản nh vào sb chi ti(t:
O\ IYl TlmT TT 131
T4n >hch hàng : c?ng ty &%
9Sn v* t6nh: nghhn 9#ng%
IhEng t{ _i†n giải Tài >hoản 9$i Eng O$ tiAn
O$ "gày "H Ió
ƒ s$ d2 9:u >h 10%000
ƒ xuất )n 511 5%000
ƒ thu tiAn 111 10%000
ILng pht sinh 5%000 10%000
ƒ s$ d2 cu$i >h 5%000
O\ IYl TlmT TT 131
T4n >hch hàng : c?ng ty "%
9Sn v* t6nh: nghhn 9#ng%
IhEng t{ _i†n giải Tài >hoản 9$i Eng O$ tiAn
O$ "gày "H Ió
ƒ s$ d2 9:u >h -%000
ƒ thu tiAn 111 +000
ILng pht sinh +000
ƒ s$ d2 cu$i >h 2%000

O\ IYl TlmT TT 131
T4n >hch hàng : c?ng ty V%
9Sn v* t6nh: nghhn 9#ng%
IhEng t{ _i†n giải Tài >hoản 9$i Eng O$ tiAn
O$ "gày "H Ió
ƒ s$ d2 9:u >h D%000
ƒ xuất )n 511 10%000
ƒ thu tiAn 112 D%000
ILng pht sinh 10%000 D%000
ƒ s$ d2 cu$i >h 10%000
Bài +)%
aSn v*: 10009
"H TT 152 Ió
<2 500
s1t 10 000 15%000 s3t
s2t 10 000 D%000 s5t
s<t D 500 25%500 s+t
2D 500 <D%500
22 500

O\ IYl TlmT: v5t !iệu y
aSn v* t6nh: 1000 9#ngF >g%
IhEng t{ _i†n giải aSn gi "h5p [uất IWn !ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT
O_aT
&ua vào
[uất 1a
10
10
10
1000 10%000
D00 D000
1000
2000
1300
10%000
20%000
13%000
ILng pht sinh 1000 10%000 D00 D000
O_IT 1300 13000

O\ IYl TlmT: v5t !iệu B
aSn v* t6nh: 1000 9#ngF >g%
IhEng t{ _i†n giải aSn gi "h5p [uất IWn !ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT
O_aT
[uất 1a
&ua vào
[uất 1a
15
15
15
15

500

D500

1000
1000
15000
15000
2000
1000
1500
500
30%000
15%000
22%500
D%500
ILng pht sinh 500 D%500 2000 30%000
O_IT 15 500 D%500
O\ IYl TlmT: v5t !iệu I
aSn v* t6nh: 1000 9#ngF >g%
IhEng t{ _i†n giải aSn gi "h5p [uất IWn !ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT
O_aT
&ua vào
[uất 1a
5
5
5

2000
10%000
1%500 D500
500
2500
1000
2%500
12%500
5%000
ILng pht sinh 2000 10%000 1%500 D500
O_IT 5 1000 5%000
Bài +'%
T}l TYni" 331
aSn v* t6nh:9#ng
"H TT 331 Ió
s2t 5%000%000
s3t 500%000
s< t 2%000%000
O$ d2 9:u >h 10%000%000
5%000%000 s1t
1%000%000 s3t

_2 cu$i >h -%500%000
O\ IYl TlmT [
aSn v* t6nh:10009
"gày vào
sb
IhEng t{ _i†n giải IWn !ại
O$ "gày "H có
O$ d2
_0ng tiAn gZi ng@n hàng
&ua c?ng c/
Ihi tiAn 'Bt
ILng pht sinh
O$ d2 cu$i
5%000
500
5%500
-%000
1%000
1%000
3%500
O\ IYl TlmT f
aSn v* t6nh:10009
"gày vào
sb
IhEng t{ _i†n giải IWn !ại
O$ "gày "H có
O$ d2
&ua nguy4n v5t !iệu
,ay ngCn hạn ng@n hàng
ILng pht sinh
O$ d2 cu$i
2%000
2%000
2%000
5%000
5%000
5%000
BÀI +( %
"H TT u155fv Ió
3%000%000 2%000%000 s2t
s3t D%000%000 +%000%000 s<t
2%000%000
"H TT u155[v Ió
10%000%000 -%000%000 s2t
s1t 5%000%000 15%000%000 s<t
s3t 13%000%000
5%000%000


"H TT u155‡v Ió
D%000%000 12%000%000 s<t
s1t 3%000%000
s3t 10%000%000
-%000%0
thành phP' [
Đơn vị tính : đồng, cái,đồngcái
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
s$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 5%000 2%000 10%000%000
5%000 1%000 5%000%000
&ua vào 5%000 2%+00 13%000%000
5%000 1%+00 -%000%000 1%000 5%000%000
[uất 1a 5%000 3%000
15%000%00
0

I^"]
.O 3%+00 1-%000%000 <%+00
23%000%00
0

s$ d2
cu$i 5%000 1%000 5%000%000
thng
thành phP' f
Đơn vị tính : đồng,!"ti,đồng!
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
s$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 1%000 3%000 3%000%000

"h5p
vào 1%000 D%000 D%000%000
1%000 2%000 2%000%000 2%000 2%000%000
[uất 1a 1%000 +%000 +%000%000

I^"]
.O D%000 D%000%000 -%000 -%000%000

s$ d2
cu$i 1%000 2%000 2%000%000
thng
thành phP' ‡
Đơn vị tính : đồng,kgi,đồngkg
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
s$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 10%000 D00 D%000%000
10%000 300 3%000%000
&ua vào 10%000 1%000 10%000%000
[uất 1a 10%000 1%200
12%000%00
0 -00 -%000%000

I^"]
.O 1%300 13%000%000 1%200
12%000%00
0

s$ d2
cu$i 10%000 -00 -%000%000
thng
Bài 30 % &Q tài >hoản tbng hHpF TT u .hải thu c=a >hch hàngv:
aSn v* t6nh: 9#ng
T4n >hch hàng O$ d2 9:u >r .ht sinh t1ong >r O$ d2 cu$i >r
"H Ió
 y
 B
 I
2%000%000
<%000%000
+%000%000
13%000%000
35%000%000
15%000%000
33%000%000
2%000%000
0
+%000%000
<%000%000
ILng 12%000%000 <-%000%000 50%000%000 10%000%000
 Ob chi ti(t:
• #hải thu khách hang $:
aSn v* t6nh: 9#ng
IhEng t{
_i†n giải
O$ tiAn
"H Ió
O_aT
Bn hang ch2a thu tiAn
Thu )Xng chuy;n >hoản
2%000%000
13%000%000
15%000%000
ILng s$ pht sinh 13%000%000 15%000%000
O_IT 0
• #hải thu của khách hang B:
aSn v* t6nh: 9#ng
IhEng t{
_i†n giải
O$ tiAn
"H Ió
O_aT
Bn hang ch2a thu tiAn
Thu )Xng chuy;n >hoản
<%000%000
35%000%000
33%000%000
ILng s$ pht sinh 35%000%000 33%000%000
O_IT +%000%000
#hải thu của khách hang %:
aSn v* t6nh: 9#ng
IhEng t{
_i†n giải
O$ tiAn
"H Ió
O_aT
Thu )Xng chuy;n >hoản
+%000%000
2%000%000
ILng s$ pht sinh 0 2%000%000
O_IT <%000%000
Bài
3* O\ IYl TimT Iˆy :
hàng hóa y
Đơn vị tính : đồng, kg,đồngkg
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 1%000
2%00
0 2%000%000
&ua vào 1%000
-%00
0
-%000%00
0
[uất 1a 1%000
D%00
0
D%000%00
0
3%00
0 3%000%000

I^"]
.O
-%00
0
-%000%00
0
D%00
0
D%000%00
0

s$ d2
cu$i 1%000
3%00
0 3%000%000
thng

hàng hóa B
Đơn vị tính : đồng, kg,đồngkg
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 1%000
1%50
0 1%500%000
&ua vào
[uất 1a 1%000 +00 +00%000 N00 N00%000

I^"]
.O +00 +00%000

s$ d2
cu$i 1%000 N00 N00%000
thng
hàng hóa I
Đơn vị tính : đồng, kg,đồngkg
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 500
1%00
0 500%000
&ua vào 500
1%00
0 500%000
[uất 1a 500 1%20 +00%000 -00 <00%000
0

I^"]
.O
1%00
0 500%000
1%20
0 +00%000

s$ d2
cu$i 500 -00 <00%000
thng
hàng hóa _
Đơn vị tính : đồng, kg,đồngkg
chEng
t{ t16ch y(u
9Sn
gi nh5p >ho [uất >ho
IWn
!ại
O$ ngày OV OT OV OT OV OT

O$ d2
9:u
thng 1%000 500 500%000
&ua vào 1%000 500 500%000
[uất 1a 1%000 +00 +00%000 <00 <00%000

I^"]
.O 500 +00 +00%000

s$ d2
cu$i 1%000 500%000 <00 <00%000
thng
Bảng cc tài >hoản tbng hHp :
T4n9$i
t2Hng
O__T .ht sinh t1ong >h O_IT
OV OT "h5p [uất OV OT
OV OT OV OT
Yàng
hóa y
2000 2000%000 -%000 -%000%00
0
D000 D%000%00
0
3000 3%000%000
Yàng
hóa B
1%500 1%500%00
0
+00 +00%000 N00 N00%000
Yàng
hóa I
1%000 5%000%00
0
1%000 500%000 1%200 +00%000 -00 <00%000
Yàng
hóa _
500 500%000 500 500%000 +00 +00%000 <00 <00%000
Bài 3+%
1%"‰ 112 : 500
IŠ 131 : 500
2% "‰ 111: 300
IŠ 131 : 300
3% "‰ 113: 500
IŠ 511: 500
<% "‰ 111 : <00
IŠ 131s_t : <00
5% "‰ 311sBt: 500
IŠ 112 : 500
T1ả nH c‹ 200 và 92a t12Mc cho B 300 s sau nghiệp v/ này B 9ang thi(u doanh nghiệp
300t phải thu
+%"‰ 331: 200
IŠ 131: 200
T2Mc >hi pht sinh nghiệp v/ này doanh nghiệp phải thu c=a y: 200 nh2ng phải t1ả y:
300% ,5y sau >hi )0 t1{ 200s9g thu 9g t1ảtF doanh nghiệp cWn thi(u nH y !à: 100
D% "‰ 331syt: 100
IŠ 111 : 100
-% "‰ 152: 500
IŠ 331syt: 500
Ob >( ton chi ti(t
Tài >hoản: .hải thu c=a >hch hàngs131t
T4n ng23i 'ua y:
"gày
ghi sb
IhEng t{ _i†n giải O$ tiAn
O$ ngày "H Ió
O$ d2 9:u thng 1/200- 0
3 Bn hàng ch2a thu tiAn 200
+ Thanh ton )0 t1{s 9g thut 200
ILng s$ pht sinh 200 200
O$ d2 cu$i thng1/200- 0
Ob >( ton chi ti(t
Tài >hoản : .hải thu >hch hàng s131t
T4n ng23i 'ua I
"gày
ghi sb
IhEng t{ _i†n giải O$ tiAn
O$ ngày "H Ió
O$ d2 9:u thng 1/200- 500
1 Thch hàng t1ả nH )Xng T]"Y 500
3 Bn hàng thu tiAn 300
ILng s$ pht sinh 300 500
O$ d2 cu$i thng 1/200- 300
T4n ng23i 'ua _:
"gày
ghi sb
IhEng t{ _i†n giải O$ tiAn
O$ ngày "H Ió
O$ d2 9:u thng 1/200- 300
2 Thch hàng t1ả nH )Xng ti;n 'Bt 300
< Thch hàng Eng tiAn 'Bt cho doanh
nghiệp
<00
ILng s$ pht sinh 0 D00
O$ d2 cu$i thng 1/200- <00
Bảng >4 thnh hhnh thanh ton vMi ng23i 'ua
Tài >hoản : .hải thu >hch hàngs131t thng 1/200-
Ott T4n ng23i )n
hàng
O$ d2 9:u >r O$ pht sinh O$ d2 cu$i >r
1 y 0 200 200 0
2 B 500 300 500 300
3 I 300 0 D00 <00
ILng pht sinh -00 500 1%<00 300 <00
Ob >( ton chi ti(t
Tài >hoản : .hải t1ả ng23i )n s331t
T4n ng23i )n y
"gày
ghi sb
IhEng t{ _i†n giải O$ tiAn
O$ ngày "H Ió
O$ d2 9:u thng 1/200- 300
+ Thanh ton )0 t1{ s9g t1ảt 200
D Thanh ton nH )Xng tiAn 'Bt 100
- &ua v5t !iệu ch2a thanh ton 500
ILng s$ pht sinh 300 500
O$ d2 cu$i thng 1/200- 500
Ob >( ton chi ti(t
Tài >hoản : .hải t1ả cho ng23i )n s331t
T4n ng23i )n B
"gày
ghi sb
IhEng t{
_i†n giải
O$ tiAn
O$ ngày "H Ió
O$ d2 9:u thng 1/200- 200
5
T1ả ng23i )n )Xng T]"Y
s200c300t
500
ILng s$ pht sinh 500 0
O$ d2 cu$i thng 1/200- 500
Bảng >4 thnh hhnh thanh ton vMi ng23i )n
Tài >hoản: .hải t1ả cho ng23i )n s331t:
Ott T4n ng23i )n O$ d2 9:u >r O$ pht sinh O$ d2 cu$i >r
hàng
1 y 300 300 500 500
2 B 200 500 0 300
ILng pht sinh 500 -00 500 300 500
=,u 33
aSn v* t6nh :t1iệu 9#ng
• &Q tài >hoản vào 9:u thng 2/20x1
• a*nh >hoản và phản nh vào cc tài >hoản có !iUn Juan
1% "H TT 211 : 30
Ió TT <11 : 30
2% "H TT 331 : 50
Ió TT : 112 :50
3% "H TT 111 :20
Ió TT 112 : 20
<% "H TT 152 : 10
Ió TT 111 : 10
5% "H TT 331 :20
Ió TT 111 : 20
20
s3t 20
10
s<t 10
s5t 20
"H TiAn 'Bt 111 Ió
1-0
110
50 s2t
20 s3t
"H TiAn gZi ng@n hàng 112 Ió

"H TOI_ u211v có
O_aT : 300
s1t 30
O_IT : 330
1<0
s<t 10
150
"H "guy4n !iệu v5t !iệu 152 Ió
s2t 50
s5t 20
N0
20
"H T1ả cho ng23i )n 331 Ió
<-0
30 s1t
510
"H "gu#n v$n >inh doanh <11

Bài 34%
1% 'Q tài >hoản vào 9:u thngF !5p 9*nh >hoản và phản nh vào sS 9#:
s1t >hch hàng t1ả nH cho doanh nghiệp )Xng tiAn 'Bt 300%0009 và )Xng tiAn gZi
ng@n hàng 1%000%0009
nH : t> tiAn 'Bt s111t 300000
nH : t> tiAn gZi ng@n hàng s112t 1000000
có: t> phải thu >hch hàng s131t 1300000
s2t chi tiAn 'Bt 9; tạ' Eng cho nh@n vi4n 500%0009
nH: t> tạ' Eng s1<1t 500000
có: t> tiAn 'Bt s111t 500000
s3t nh5p >ho 500%0009 nguy4n v5t !iệu và 200%0009 d/ng c/ nhq ch2a t1ả tiAn ng23i
)n
nH: t> nguy4n v5t !iệu s152t 500000
nH: t> c?ng c/F d/ng c/ s153t 200000
có: t> phải t1ả ng23i )n s331t D00000
s<t vay ngCn hạn t1ả nH cho ng23i )n 1%000%0009 và t1ả nH >hoản phải t1ả >hc
5000009
nH: t> phải t1ả cho ng23i )n s331t 1000000
nH: t> phải t1ả >hc s33-t 500000
có: t> vay ngCn hạn s311t 1500000
s5t 1Gt tiAn gZi ng@n hàng vA nh5p Ju8 tiAn 'Bt 300%0009
nH: t> tiAn 'Bt s111t 300000
có: t> tiAn gZi ng@n hàng s112t 300000
s+t chi tiAn 'Bt 9; t1ả !2Sng cho c?ng nh@n 300%0009
nH: t1ả ng23i !ao 9Lng s33<t 300000
có: t> tiAn 'Bt s111t 300000
sDt d0ng tiAn gZi ng@n hàng 9; t1ả nH vay ngCn hạn 500%0009 và thanh ton cho nhà
n2Mc 500%0009
nH: t> vay ngCn hạn s311t 500000
nH: t> thanh ton nhà n2Mc s333t 500000
có: t> tiAn gZi ng@n hàng s112t 1000000
s-t nh5p >ho 500%0009 nguy4n v5t !iệu 92Hc 'ua )Xng tiAn tạ' Eng
nH: t> nguy4n v5t !iệu s152t 500000
có: t> tạ' Eng s1<1t 500000
sNt d0ng !gi )b sung ngu#n v$n >inh doanh 1%000%0009 và )b sung Ju8 9:u t2 pht
t1i;n 500%0009
nH: t> !Hi nhu5n ch2a ph@n ph$i s<21t 1500000
có: t> ngu#n v$n >inh doanh s<11t 1000000
có: t> Ju8 9:u t2 pht t1i;n s<1<t 500000
s10t nh5n v$n !i4n doanh 'Lt tài sản c$ 9*nh h€u hhnh có t1* gi 35%000%0009
nH: t> tài sản c$ 9*nh h€u hhnh s211t 35000000
có: t> ngu#n v$n >inh doanh s<11t 35000000
s11t chi tiAn 'Bt t1ả nH >hoản phải t1ả >hc 100%0009
nH: t> phải t1ả s33-t 100000
có: t> tiAn 'Bt s111t 100000
s12t nh5p >ho 100%0009 d/ng c/ nhq t1ả )Xng tiAn gZi ng@n hàng
nH: c?ng c/F d/ng c/ s153t 100000
có: tiAn gZi ng@n hàng s112t 100000
97ản 1n7 và0 #1# tài .70ản%
nH t> tiAn 'Bt s111t có
"H t> tiAn gZi ng@n hàng có
"H nguy4n v5t !iệu có
<000000
s3t 500000
s-t 500000
5000000
"H phải thu >hch hàng có
"H tạ' Eng có
500000
s1t 500000
500000
s-t 500000
"H c?ng c/F d/ng c/ có
N00000
s2t 200000
s13t 100
000
1200000
"H I.O[T___ có
"H hao 'Wn TOI_ có
500000
s1t 300000
s1t 300000
200000
s2t 500000
s2t 300000
s11t 100000
-500000
s1t 1000000
-100000
s5t 300000
sDt1000000
s12t 100000
1500000
200000
s1t 1300000
100000
100000
<000000
<000000
"H vay ngCn hạn có
sDt 500000
3000000
s3t 1500000
<000000
"H thu( và phải t1ả nhà n2Mc có
sDt 500000
-00000
300000
"H phải t1ả >hc có
s<t 500000
s11t 100000
D00000
100000
"H TOI_YY có
"H phải t1ả ng23i )n có
s<t 1000000
1200000
s1t D00000
N00000
"H phải t1ả c?ng nh@n vi4n có
s+t 300000
300000
0
+0000000
s10t 35000000
N5000000
"H v$n >inh doanh có
+3000000
sNt 1000000
s10t 35000000
NN000000
"H Ju8 9:u t2 pht t1i;n có
1000000
sNt 500000
1500000
"H !Hi nhu5n ch2a ph@n ph$i có
sNt 1500000
2000000
500000
Bài 35%
_oanh nghiệp vay ngCn hạn ng@n hàng 200F chuy;n vào tài >hoản ng@n hàng
"h5n nguy4n v5t !iệu do nhà n2Mc cấp <00F g#' 300 nguy4n v5t !iệu ch6nhF 100 nguy4n
v5t !iệu ph/
&ua nhi4n !iệu 200 )Xng tiAn 'Bt%
&ua v5t !iệu ch6nh 300 ch2a t1ả ng23i )n%
Ihi ph6 v5t !iệu pht sinh tpng N00F )ao g#' v5t !iệu ch6nh D00F v5t !iệu ph/ 200%
Ihi ph6 nhi4n !iệu pht sinh tpng 100%
•Gt 100 tiAn 'Bt t1ả ng23i )n%
"H T> 152 Ió "H T> 152 s,V ch6nht Ió
O_ 1%100 O_ +00
s2t <00 N00 s5t s2t 300 D00 s5t
s3t 200 100 s+t s<t 300
s<t 300
O_ 1%000 O_ 500
"H T> 152s,V ph/t Ió "H TT 152s"hi4n !iệut Ió
O_ 300 O_ 200
s2t 100 200 s5t s3t 200 100 s+t
O_ 200 O_ 300
"H T> 111 Ió "H T> 331 Ió
O_ <00
200 s3t sDt 100 300 s<t
100 sDt
O_ 100

"H T> 112 Ió "H T> 311 Ió
O_ 300 O_ 300
s1t 200 200 s1t
O_ 500 O_ 500
"H T> +21 Ió "H T> +2D Ió
s5t N00 s+t 100
"H TT 331 Ió

O_: 300
+00 s1t
O_: N00


BÀI 3'%
1% a*nh >hoản cc nghiệp v/ >inh t( pht sinh 9:u thng +/20x1
ƒ "H TTvtiAn gQi ng@n hàngv 10%000%0009
Ió TTvphải t1ả cho ng23i )nv 10%000%0009
ƒ "H TTvnguy4n !iệu Fv5t !iệuv 20%000%0009
Ió TTvnH phải t1ảv 20%000%0009
ƒ "H TTvphải t1ả cho ng23i )nv 5%000%0009
Ió T>vtiAn 'Btv 5%000%0009
ƒ "H T>vc?ng c/ Fd/ng c/v 1%000%0009
Ió TTvnH phải t1ảv 1%000%0009
Bảng IaTT:
Tài sản
O$
tiAn
"gu#n v$n O$ tiAn
TiAn 'Bt 5 .hải t1ả ng23i )n 21
TiAn gZi ng@n hàng 20 ",T_ -5
"guy4n v5t !iệu 20
I?ng c/F d/ng c/ 1
TOIaYY +0
Tbng cLng TO 10+ Tbng cLng ", 10+
Bảng IaTT:
T6
hiệu
t>
T4n t>
O$ d2 9:u >r
.ht sinh t1ong
>r
O$ d2 cu$i >r
"H Ió "H Ió "H Ió
111 TiAn 'Bt 10 5 5
112 TiAn gZi ng@n hàng 30 10 20
152 "guy4n v5t !iệu [ 20 20
153 I?ng c/F d/ng c/ [ 1 1
211 TOIaYY +0 +0
331 .hải t1ả ng23i )n 15 15 21 21
<<1 "gu#n v$n >inh doanh -5 -5
Tbng cLng 100 100 3+ 3+ 10+ 10+
Bảng tbng hHp chi ti(t vA >hoản nH phải t1ả ng23i )n:

Bài 3(%
&Q tài >hoản:
"H TT u111v Ió
10%000%000 5%000%000 s3t
s<t 12%000%000 10%000%000 s+t
D%000%000
"H TT u112v Ió
20%000%000 +%000%000 sDt
s+t 10%000%000 <%000%000 s-t
20%000%000
"H TT u131v Ió
15%000%000 12%000%000 s<t
3%000%000
"H TT u15+v Ió
30%000%000
sDt +%000%000
3+%000%000

"H TT u311v Ió
2D%000%000
10%000%000 s2t
3D%000%000

"H TT u33<v Ió
s3t 5%000%000 5%000%000
0%000%000
"H TT u152v Ió
5%000%000
s1t 2%000%000
D%000%000

"H TT u211v Ió
<0%000%000
"H .T"B
O$ d2
9:u >r
.ht sinh t1ong >r O$ d2
cu$i >r
"H Ió
I?ng ty y - - 20 20
I?ng ty B 5 5 0
I?ng ty I 2 2 1 1
Tbng cLng 15 15 21 21
s5t <5%000%000
-5%000%000

"H TT u311v Ió
s2t 10%000%000 20%000%000
s-t <%000%000 2%000%000 s1t
-%000%000

"H TT u<11v Ió
+-%000%000
<5%000%000 s5t
113%000%000

a*nh >hoản:
1%&ua v5t !iệu tiAn ch2a t1ả cho ng23i )n 2%000%0009
"H 152: 2%000%000
Ió 331: 2%000%000
2%,ay ngCn hạn ng@n hàng t1ả nH cho ng23i )n 10%000%0009
"H 331: 10%000%000
Ió 311: 10%000%000
3%Ihi tiAn 'Bt t1ả !2Sng c?ng nh@n vi4n 5%000%0009
"H 33<: 5%000%000
Ió 111: 5%000%000
<%Thch hàng t1ả nH thu )Xng tiAn 'Bt 12%000%0009
"H 111: 12%000%000
Ió 131: 12%000%000
5%a2Hc cấp 'Lt tài sản c$ 9*nh h€u hhnhF nguy4n gi <5%000%0009
"H 211: <5%000%000
Ió <11: <5%000%000
+%aU' tiAn 'Bt gZi vào ng@n hàng 10%000%0009
"H 112: 10%000%000
Ió 111: 10%000%000
D%&ua hàng hóa +%000%0009F thanh ton )Xng tiAn gZi ng@n hàng
"H 15+: +%000%000
Ió 112: +%000%000
-%_0ng tiAn gZi ng@n hàng t1ả nH cho ng23i )n <%000%0009
"H 331: <%000%000
Ió 112: <%000%000
Bảng c@n 9$i tài >hoản cu$i >r
saSn v* t6nh:10009t
O$ tài
>hoản
T4n tài >hoản
O$ d2 9:u >r O$ pht sinh O$ d2 cu$i >r
"H Ió "H Ió "H Ió
111 TiAn 'Bt 10%000 12%000 15%000 D%000
112 TiAn gZi ng@n hàng 20%000 10%000 10%000 20%000
131 .hải thu c=a >hch hàng 15%000 12%000 3%000
152 "guy4n !iệuF v5t !iệu 5%000 2%000 D%000
15+ Yàng hóa 30%000 +%000 3+%000
211 Tài sản c$ 9*nh h€u hhnh <0%000 <5%000 -5%000
311 ,ay ngCn hạn 2D%000 10%000 3D%000
331 .hải t1ả cho ng23i )n 20%000 1<%000 2%000 -%000
33< .hải t1ả ng23i !ao 9Lng 5%000 5%000 0
<11 "gu#n v$n >inh doanh +-%000 <5%000 113%000
Tbng cLng: 120%000 120%000 N<%000 N<%000 15-%000 15-%000
Bảng c@n 9$i >( ton cu$i >r
saSn v* t6nh:10009t
Tài sản O$ tiAn "gu#n v$n O$ tiAn
TiAn 'Bt D%000 ,ay ngCn hạn 3D%000
TiAn gZi ng@n hàng 20%000 .hải t1ả ng23i )n -%000
.hải thu ng23i 'ua 3%000 .hải t1ả ng23i !ao 9Lng 0
"guy4n !iệuF v5t !iệu D%000 "gu#n v$n >inh doanh 113%000
Yàng hóa 3+%000
Tài sản c$ 9*nh -5%000
Tbng tài sản 15-%000 Tbng ngu#n v$n 15-%000
Bài 40
Th' x:
Tbng ngu#n v$n ` 55<0t1iệu 9#ng
Tbng tài sản ` <D0 c x
&à: tbng tài sản ` tbng ngu#n v$n
 x ` 50D0
1% a*nh >hoản:
s1t "H TT 152 u"V,Vv: 25
Ió TT 331 u.T"Bv: 25
s2t "H TT 112 uT]"Yv: 32
Ió TT 131 u.TITYv: 32
s3t "H TT 155 uThành phP'v: 3
Ió TT 15< uO. dQ dangv:3
s<t "H TT <31 u7u8 >hUn th2qngv:2
Ió TT 33< u.TI",v: 2
s5t "H TT 211 uTOIaYYv: D0
Ió TT 3<1 u,_Yv: D0
s+t "H TT 1<< uI:' c$F >K Ju8v: 3
Ió TT 111 uTiAn 'Btv: 3
sDt "H TT 33< u.TI",v:2
Ió TT 111 uTiAn 'Btv: 2
s-t "H TT 333 u."I""v: 22
"H TT 331 u.T"Bv:<0
Ió TT 112 uT]"Yv: +2
sNt "H TT 112 uT]"Yv: +0
Ió TT <<1v",T_v:+0
OS 9#:
"H TT152 Ió
1+2
25
1-D
"H TT 331 Ió

s-t <0
53
s1t
3-
"H TT 131 Ió
"H TT 155 Ió
"H TT 33< Ió
"H TT 333 Ió
<D
15
32 s2t
<5
3
<-
sDt 2
5
2 s2t
5
s-t 22
22
0
"H TT 112 Ió
"H TT 3<1 Ió
+2 s-t
330
D0 s5t
<00
"H TT 15< Ió
"H TT 211 Ió
"H TT <<1 Ió
"H TT <31 Ió
<
1
3 s3t
50D0
s5t D0
51<0
5000
+0 sNt
50+0
s<t 2
1<
12
"H TT 1<< Ió
0
3
3
"H TT 111 Ió
-
3
3 s+t
2 sDt
Bảng c@n 9$i tài >hoản thng 01/ 20x2:
aSn v* t6nh: t1iệu 9#ng
O$
TT
T4n TT
O$ d2 aT O$ .O O$ d2 IT
"H Ió "H Ió "H Ió
152
112
131
155
15<
211
1<<
111
213
3
1<1
331
3<1
33<
333
<<1
<31
311
<21
1% "V,V
2% T]"Y
3% .TITY
<% Thành phP'
5% Oản phP' dQ dang
+% TOIaYY
D% I:' c$F >K Ju8F >K c2Hc
-% TiAn 'Bt
N% BXng pht 'inh sang ch(
10% Tạ' Eng
11% .hải t1ả ng23i )n
12% ,ay dài hạn
13% .hải t1ả c?ng nh@n vi4n
1<% .hải nLp cho nhà n2Mc
15% "gu#n v$n >inh doanh
1+% 7u8 >hUn th2Qng
1D% ,ay ngCn hạn
1-% VHi nhu5n ch2a ph@n ph$i
1+2
112
<D
<5
<
50D0
0
-
N0
2
53
330
5
22
5000
1<
110
+
25
N2
3
D0
3
<0
2
22
2
+2
32
3
5
25
D0
2
+0
1-D
1<2
15
<-
1
51<0
3
3
N0
2
3-
<00
5
0
50+0
12
110
+
Tbng cLng 55<0 55<0 25N 25N 5+31 5+31

BÀI 3 TÀI SẢN Nhà cửa Xe tải Nguyên vật liệu chính Tiền mặt Bằng phát minh sang chế Nhiêu liệu Công cụ dụng cụ Tạm ứng Sản phẩm dở dang Hàng mua đang đi đường Tiền đang chuyển Phải thu khách hàng Tiền gửi ngân hàng Hàng gửi bán Đầu tư tài chính n/hạn Xây dựng cơ bản dở dang Kho tàng Máy móc thiết bị Phải thu khác Thành phẩm Tài sản cố định khác SỐ TIỀN 1.200 1.800 500 210 350 620 80 90 420 NGUỒN VỐN SỐ TIỀN 600 750 130 100 300 230 7.500 X=1.880 240 140 Vay dài hạn Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản Quỹ đầu tư phát triển Phải trả công nhân viên Quỹ khen thưởng phúc lợi Phải trả cho người bán Nguồn vốn KD Lợi nhuận chưa pp Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 150 Vay ngắn hạn 70 100 800 300 160 790 570 1.430 450 280 1.500

Tổng 11.870 Tổng Ta có: Tổng TS= TỔng NGUỒn Vốn  11.870=x+9.990 ta có x=1.880

X+9.990

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->