1

HOC THUYÉT GIÁ TRI
Chuong IV Chuong IV
1. SX hàng hoá 1. SX hàng hoá
2. Hàng hoá 2. Hàng hoá
3. Tiên tê 3. Tiên tê
4.Qui Iuât giá tri 4.Qui Iuât giá tri
2
1. Ðiêu kiên ra dòi và tôn tai cúa sán xuât hàng hóa
I. Sán xuât hàng hóa
Sán xuât xã hôi
Ba vân dê co bán Hai nên sán xuât
Sán
Xuât
Cái

Sán
Xuât
Nhu
Thê
Nào
Sán
Xuât
Cho
Ai
Sán
Xuât
Tu
Câp
Tu
Túc
Sán
Xuât
Hàng
Hoá

à kiêu tô chúc kinh tê - xã
hôi, trong dó muc dích àm
ra sán phâm à dê trao dôi,
mua bán trên thi truòng.
à kiêu tô chúc kinh tê - xã
hôi, trong dó muc dích àm
ra sán phâm à dê thóa
mãn nhu câu cúa nguòi
sán xuât.
Sán xuât tu câp tu túc Sán xuât hàng hoá

uc dích: trao dôi, bán muc dích: thóa mãn nhu
câu cúa nguòi SX
Sán xuât tu câp tu túc Sán xuât hàng hoá
!hân công tu nhiên vê ao
dông: phân công dua trên
tuôi tác, giói tính.
!hân phôi truc tiêp, hiên
vât, bình quân
Chu trình kinh tê dóng
Nãng suât thâp, cúa cái
tích ít
!hân công xã hôi vê ao
dông: chuên môn, nghê
nghiêp, só thích .
!hân phôi gián tiêp, giá tri
và theo ao dông.
Chu trình kinh tê mó
Nãng suât cao, cúa cái tích
nhiêu

Thú nhât: Phân công Iao dông xã hôi.
I. Sán xuât hàng hóa
1. Ðiêu kiên ra dòi và tôn tai cúa sán xuât hàng hóa
Phân công Iao dông xã hôi à su chuên môn hoá sán xuât,
à su phân chia ao dông xã hôi ra thành các ngành, nghê khác
nhau
Do phân công ao dông -> môi nguòi chi sán xuât nhüng sán
phâm theo ngành. Nhu câu cúa dòi sông i cân nhiêu thú ->
mâu thuân: vùa thùa vùa thiêu -> trao dôi sán phâm cho nhau
!hân công ao dông xã hôi à co só à tiên dê cúa SX và trao
dôi hàng hóa.

1. Ðiêu kiên ra dòi và tôn tai cúa sán xuât hàng hóa
Thú hai: Su tách biêt tuong dôi vê mãt kinh tê giüa nhüng
nguòi sán xuât.
Có nghïa à nhüng nguòi sán xuât dôc âp vói nhau vê i ích và
khi cám thâ i ích cân thiêt thì tiên hành trao dôi vói nhau
C.ác viêt: Chi có sán phâm cúa nhüng Iao dông tu
nhân dôc Iâp và không phu thuôc vào nhau mói dôi diên
vói nhau nhu Ià nhüng hàng hoá"
'. Ì.Lênin: Toàn tâp, Nxb. Chính tri quôc gia, Hà Nôi, 200, t.27.tr.) )
7
2. Ðåc trung và uu thê cúa sán xuât hàng hóa
Thú nhât: SXHH nhãm muc dích dê bán, dê cho nguòi
khác tiêu dùng, thóa mãn nhu câu cúa thi truòng; diêu dó à
môt dông uc thúc dâ sán xuât phát triên.
Thú hai: SXHH Cnh tranh dã thúc dâ uc ung sán
xuât phát triên mnh më.

2. Ðåc trung và uu thê cúa sán xuât hàng hóa
Thú ba: SXHH vói tính chât mó àm cho giao uu kinh tê,
vãn hóa giüa các dia phuong trong nuóc và quôc tê ngà
càng phát triên, tù dó to diêu kiên nâng cao dòi sông cúa
nhân dân.

inh

hàng
hoá
inh tê
tu nhiên
Tu sán xuât
Tu tiêu dùng
Xuât hiên só hüu nhà nuóc;
Nhà nuóc diêu tiêt nên kinh tê;
Xu huóng khu vuc hoá, toàn câu
hoá;
Co chê kinh tê hôn hp
Tu do cnh tranh, nhà nuóc
chua diêu tiêt kinh tê
Co chê thi truòng tu diêu chinh
Hàng hoá chua mang tính phô biên, tôn
ti xen kë vói kinh tê tu cung tu câp.
inh tê
hàng hoá
gián don
inh tê
thi
truòng
inh tê
thi
truòng
tu do
inh tê
thi
truòng
hôn
hp
Lich sú phát triên cúa sán xuât xã hôi
10
II. Hàng hoá
1. Hàng hoá và hai thuôc tính cúa hàng hoá
hái niêm: Hàng hoá à sán phâm cúa ao dông, có thê thoá
mãn nhu câu nào dó cúa con nguòi và di vào tiêu dùng
thông qua trao dôi, mua bán.
a. Hàng hoá:
Sán phâm
cúa ao
dông
Thóa mãn nhu
câu nào dó cúa
con nguòi
Dùng dê
trao dôi
vói nhau
11
b. Hai thuôc tính cúa hàng hoá: Giá tri sú dung và giá tri
Giá tri sú
dung
Công dung, công hiêu, tính có ích, có i
cúa HH
Giá tri sú dung do nhüng thuôc tính tu
nhiên cúa vât qui dinh
Giá tri sú dung à phm trù vïnh viên
Giá tri sú dung phu thuôc vào su phát
triên cúa khoa hoc ÷ kÿ thuât
Trong nên kinh tê hàng hóa, GTSD à vât
mang giá tri trao dôi.
12
Co só nào dê xác dinh giá tri sú dung cúa
hàng hóa?
Do thuôc tính tu nhiên cúa hàng hóa
Do tâp tuc, qui uóc!
1
Giá tri:
b. Hai thuôc tính cúa hàng hoá:
lê tìm hiêu vê giá tri di tù giá tri trao dôi: GTTl à quan hê tý
ê vê sô ung trao dôi ân nhau giüa các GTSD khác nhau
'í du:
1 Rìu
10 kg gao
1
Ti sao hai vât phâm có giá tri sú dung khác nhau có thê trao
dôi duc cho nhau theo môt tý ê nào dó?
Co só cúa trao dôi: moi hàng hóa dêu có môt diêm chung
à S! cúa Ll.
1 Rìu = 10 g Go = X giò ao dông
b. Hai thuôc tính cúa hàng hoá:
Giá tri:
1 Rìu
10 kg gao
1
Giá tri cúa hàng hóa à ao dông xã hôi cúa nguòi sán xuât
hàng hoá kêt tinh trong hàng hóa.
Ðåc trung:
Là phm trù ich sú
!hán ánh quan hê giüa nhüng nguòi sán xuât hàng hóa
b. Hai thuôc tính cúa hàng hoá:
Giá tri:
Là thuôc tính xã hôi cúa hàng hóa
Giá tri trao dôi Ià hình thúc biêu hiên cúa giá tri, giá tri
Ià nôi dung, Ià co só cúa giá tri trao dôi
hi tiên tê ra dòi, giá tri biêu hiên ra bãng tiên goi à giá cá
1
Su thông nhât : lã à hàng hóa phái có hai thuôc tính
c. Môi quan hê giüa hai thuôc tính cúa hàng hoá:
Thê hiên su thông nhât và su dôi Iâp
Su dôi âp ha mâu thuân giüa hai thuôc tính:
Giá tri
- uc dích cúa nguòi SX
- To ra trong quá trình SX
- Thuc hiên truóc
Giá tri sú dung
- uc dích cúa nguòi tiêu dùng
- To ra trong quá trình tiêu dùng
- Thuc hiên sau
17
Môi quan hê giüa hai thuôc tính cúa hàng
hoá:
âu thuân duc bôc ô ra bên ngoài thành mâu
thuân giüa chât ung và giá cá, giüa nguòi
mua và nguòi bán.
1
2. Tính hai måt cúa Iao dông sán xuât hàng hoá
LAO lNG CU THÉ
- LAO lNG TRÙU TUONG.
1
Lao dông cu thê Lao dông cu thê
Là ao dông có ích duói nhüng hình thúc cu thê
cúa nhüng nghê nghiêp chuên môn nhât dinh.
uc dích
lôi tung
!huong pháp
êt quá
Lao dông cu thê to ra giá tri sú dung cúa hàng
hóa và mang tính chât cá nhân tý nhân).
20
2. Tính hai måt cúa Iao dông sán xuât hàng hóa
Lao dông trùu tung à su hao phí súc uc cúa con nguòi nói
chung không kê các hình thúc cu thê cúa nó.
Lao dông trùu tuong
Ðåc trung:
To ra giá tri hàng hóa
Là phm trù ich sú xã hôi
Là ao dông dông nhât và giông nhau vê chât
Chú ý: hông phái à hai oi ao dông mà à hai mãt cúa môt
ao dông.
21
lã dem i cho hoc thuêt giá tri ao dông môt co só khoa
hoc thuc su;
2. Tính hai måt cúa Iao dông sán xuât hàng hóa
Ý nghïa cúa viêc nghiên cúu tính hai måt cúa LÐSX HH
Giái thích các hiên tung phúc tp diên ra trong thuc tê: Su
vân dông trái nguc giüa khôi ung cúa cái vât chât ngà
càng tãng di iên vói khôi ung giá tri ngà càng giám xuông
hoãc không dôi.
lem i co só khoa hoc vüng chãc cho hoc thuêt giá tri
thãng du: giái thích nguôn gôc thuc su cúa giá tri thãng du
22
Mâu thuân co bán cúa nên sán xuât hàng hóa
Trong nên sán xuât hàng hóa:
Lao dông cu thê biêu hiên thành ao dông tu nhân.
Lao dông trùu tung biêu hiên thành ao dông xã hôi.
âu thuân co bán cúa nên sán xuât hàng hóa à: mâu thuân
giüa ao dông tu nhân và ao dông xã hôi.
iêu hiên:
Sán phâm do nguòi sán xuât nhó to ra có thê không phù
hp vói nhu câu xã hôi.
Hao phí ao dông cá biêt cúa nguòi sán xuât có thê cao
hon ha thâp hon hao phí ao dông mà xã hôi châp nhân.
âu thuân giüa ao dông tu nhân và ao dông xã hôi chúa
dung khá nãng sán xuât thùa.
2
Giá tri
GT sú dung
Xã hôi Tu nhân
Tính hai màt cua lao dông san xuât hàng hóa
ao dông
Hàng hóa
Ll trùu tung
Ll cu thê
'69.
'69.
2
.Lung giá tri hàng hoá.
a. Lung giá tri hàng hoá duc xác dinh nhu thê nào?
Chât cúa
giá tri hàng
hoá à ao
dông trùu
tung kêt
tinh trong
hàng hoá .
Lung cúa giá tri
hàng hoá à do sô
ung ao dông
hao phí dê sán
xuât ra hàng hoá.
ln vi do
ung gi tri à
thòi gian ao
dông xã hôi
cân thiêt
2
Ví du: vê thòi gian Iao dông XH cân thiêt cúa Ví du: vê thòi gian Iao dông XH cân thiêt cúa
nguòi cung câp nguòi cung câp
A hao phí 2g to ra 1 sp tông:50 sp)
B hao phí 3g to ra 1 sp tông: 200.000 sp)
C hao phí 4g to ra 1 sp tông:100 sp)
D hao phí 5g to ra 1 sp tông:60 sp)
2
b. Cô caáu cuûa ôïng giaù trò b. Cô caáu cuûa ôïng giaù trò
haøng hoaù haøng hoaù
Giá tri hàng
hoá
Giá tri c C )
Giá tri mói
'm)
Giá tri TLLl
C1)
Giá tri lTLl
C2)
Giá tri SLl
')
GT Thãng Du
m)
27
Söï hinh thaønh töøng boä phaän giaù trò ñöôïc phaûn Söï hinh thaønh töøng boä phaän giaù trò ñöôïc phaûn
aùnh: aùnh:
Lao dông sán
xuât HH
Ll cu thê
Ll trùu
tung
Giá tri c
c)
Giá tri mói
vm)
Giá tri
hàng
hoá
lao lao dųng dųng cu cu thê thê có có vai vai trò trò báo báo toàn toàn và và chuyên chuyên dūch dūch giá giá trū trū nhƃng nhƃng TLSX TLSX vào vào
giá giá trū trū sán sán phŕm phŕm hàng hàng hoá, hoá, làm làm hình hình thành thành phân phân giá giá trū trū cü cü (C) (C).. Còn Còn lao lao
dųng dųng trſu trſu tĭong tĭong tœo tœo nên nên giá giá trū trū mŵi mŵi (v+m (v+m ) ).. Cân Cân phái phái nhân nhân mœnh, mœnh, lao lao dųng dųng
tœo tœo nên nên giá giá trū trū là là lao lao dųng dųng trſu trſu tĭong tĭong.. Phân Phân giá giá trū trū do do nó nó tœo tœo ra ra là là giá giá trū trū
mŵi mŵi (v+m (v+m ) )..
2
c. Các nhân tô ánh huóng dên Iuong giá tri
1) Nãng suât ao dông
2) Cuòng dô ao dông
) úc dô don gián ha phúc tp cúa ao
dông
2
Các nhân tô ánh huóng tói Iuong giá tri hàng hóa
Nãng suât ao dông: Là nãng uc sán xuât cúa ao dông.
Trình dô khéo éo thành tho) trung bình cúa nguòi ao dông;
úc dô phát triên cúa khoa hoc - kÿ thuât, công nghê
Trình dô tô chúc quán ý;
Các nhân tô ánh huóng dên NSLÐ:
luc tính bãng:
Sô ung sán phâm sán xuât ra trong 1don vi thòi gian
Sô ung ao dông hao phí dê sán xuât ra 1 don vi sán phâm
SLÐ tàng lên, giá trū mųt don vū sán phŕm giám xuűng
0
Cuòng dô Iao dông Cuòng dô Iao dông
Là múc dô khân truong, nãng nhoc cúa
ao dông
hi cuòng dô ao dông tãng ên thì giá tri
trong tùng don vi sán phâm không dôi
1
So sánh tång cuòng dô Iao dông và nång suât Iao dông
Tãng
Nãng suât ao
dông
Tãng
Cuòng dô ao dông
Sô ung S! SX ra
trong 1don vi thòi
gian
Tãng Tãng
Sô ung ao dông
hao phí trong 1don
vi thòi gian
hông dôi Tãng
Giá tri 1 don vi S! Giám hông dôi
2
Lao dông don gian và Iao dông phúc tap:
Lao dông don gián à Ll không qua huân uên, dào to
Lao dông phúc tp à Ll phái qua huân uên dào to, à
ao dông thành tho.
hi trao dôi trên thi truòng, nguòi ta â ao dông don gián
àm cãn cú và qu tât cá ao dông phúc tp vê ao dông don
gián. Lao dông phúc tp à bôi sô cúa ao dông don gián
3. Luong giá tri hàng hóa Nhân tô ánh huóng dên LGT HH

III. III. TIÈN TE TIÈN TE
2. Chúc nång cúa tiên tê
1. Nguôn gôc và bán chât cúa tiên tê
3. Quy Iuât Iuu thông tiên tê

Hình thái giá tri don gián Hình thái giá tri don gián
Hình thái giá tri mó rông Hình thái giá tri mó rông
Hình thái giá tri chung Hình thái giá tri chung
Tiên tê ra dòi Tiên tê ra dòi
S
u

p
h
á
t

t
r
i
ê
n

c
ú
a

c
á
c

h
ì
n
h

t
h
á
i

g
i
á

t
r
i
1. Nguôn gôc và bán chât cúa tiên tê

Hình thái giá tri don gián
ha ngâu nhiên
Hình thái giá tri don gián
ha ngâu nhiên
1m vái = 10 kg thóc
Vât ngang giá
Giá tri tuong dôi
1. Lich sú phát triên các hình thái giá tri và bán chât cúa tiên tê

Hình thái mó rông cúa giá tri Hình thái mó rông cúa giá tri
1m vái
Vât ngang giá
mó rông
Giá tri tuong dôi
= 10 kg thóc
= 2 con gà
= 1 gram vàng
%rao dôi ngày
càng mŹ rųng
1. Lich sú phát triên các hình thái giá tri và bán chât cúa tiên tê
7
Hình thái giá tri chung Hình thái giá tri chung
!hân công ao dông ngà
càng phát triên, trao dôi ngà
càng mó rông
= vó sò
10 kg thóc
2 con gà
0,1 chi vàng
.
Vât ngang giá chung
chua ôn dinh
a. Su phát triên các hình thái giá tri

Hình thái tiên tê Hình thái tiên tê
= 1 gam vàng
Vó sü
Da Hô
ac
.
Vât ngang giá chung duoc
thông nhât Iai ó Vàng
(Vàng tró thành tiên tê)
Vât ngang giá chung duoc
thông nhât Iai ó Vàng
(Vàng tró thành tiên tê)

Ti sao vàng và bc, dãc biêt à vàng có duc vai trò tiên tê?
Thú nhât, nó cng à môt hàng hoá, có thê mang trao dôi vói
các hàng hoá khác;
Thú hai, nó có nhüng uu thê tù thuôc tính tu nhiên)
Tính duc châp nhân rông rãi;
Tính dê nhân biêt;
Tính có thê chia nhó duc;
Tính âu bên;
Tính dê vân chuên;
Tính dông nhât;Tính khan hiêm
án chât cúa tiên tê:
Tiên tê à môt hàng hóa dãc biêt, dóng vai trò vât ngang giá
chung, à su thê hiên chung cúa giá tri và thê hiên môi quan
hê giüa nhüng nguòi sán xuât hàng hóa
1. Nguôn gôc và bán chât cúa tiên tê
0
_ __ _ ___ __ _ _ _____ __ _____ _ __ _ ___ __ _ _ _____ __ _____
H dåc biêt
Tiên tê à môt hàng hóa dãc biêt duc tách ra tù trong thê
giói hàng hóa àm vât ngang giá chung cho tât cá các hàng
hóa dem trao dôi.
Tiên tê à môt hàng hóa dãc biêt duc tách ra tù trong thê
giói hàng hóa àm vât ngang giá chung cho tât cá các hàng
hóa dem trao dôi.
1. Lich sú phát triên các hình thái giá tri và bán chât cúa tiên tê
1
Thú nhât: thuóc do giá tri
Thú 3: phuong tiên
cât trü
Thú 4:
phuong
tiên
thanh
toán
Thú 5 :
tiên tê thê giói
Thú 2 :
Phuong
tiên Iuu
thông
2. Chúc nång cúa tiên tê 2. Chúc nång cúa tiên tê
2
2. Các chúc nång cúa tiên tê
a. Thuóc do giá tri: Tiên dùng dê do uòng và biêu hiên giá tri
cúa các hàng hoá khác.
lê thuc hiên duc chúc nãng nà có thê chi cân môt ung tiên
tuóng tung, không cân thiêt phái có tiên mãt
Giá tri hàng hóa biêu hiên bãng tiên goi à giá cá hàng hóa.

lon vi tiên tê và các phân chia nhó cúa nó goi à tiêu
chuân giá cá
Có 2 êu câu :
· Tên goi : ounce, ung, thoi, kg, USD
· Hàm kim ung : trong ung, dô tuôi
· 1 ounce = 1,107 gram = ,2 chi
· 1 ung = 7, gram vàng = 1,2 ounce
· Nãm 1 : 1USD = 0,7 gram vàng ha
· USD/ounce
· dô tuôi : vàng 2 karat) ha vàng ,
· , = 2k
lon vi tiên tê và các phân chia nhó cúa nó goi à tiêu
chuân giá cá
Có 2 êu câu :
· Tên goi : ounce, ung, thoi, kg, USD
· Hàm kim ung : trong ung, dô tuôi
· 1 ounce = 1,107 gram = ,2 chi
· 1 ung = 7, gram vàng = 1,2 ounce
· Nãm 1 : 1USD = 0,7 gram vàng ha
· USD/ounce
· dô tuôi : vàng 2 karat) ha vàng ,
· , = 2k
2. Các chúc nång cúa tiên tê

2. Các chúc nång cúa tiên tê
b. Phuong tiên Iuu thông: Tiên àm môi giói trong trao dôi hàng hoá
hi tiên àm phuong tiên uu thông dòi hói phái có tiên mãt trên
thuc tê vàng thoi, bc nén, tiên dúc, tiên giâ, tiên tín dung...)
Vàng thói Tiên dúc
Tiên giây

c. Phuong tiên cât giü: Tiên duc rút khói uu thông và cât
giü i dê khi cân thì dem ra trao dôi.
Chi có tiên vàng, tiên bc, các cúa cái bãng vàng bc có giá tri
mói thuc hiên duc chúc nãng nà.
2. Các chúc nång cúa tiên tê

d. Phuong tiên thanh toán :
inh tê hàng hoá phát triên dên môt trình dô nào dó tât êu
së ná sinh viêc mua bán chiu: Tiên tê duc sú dung dê:Trá
tiên mua hàng chiu; Trá n; Nôp thuê..
2. Các chúc nång cúa tiên tê
7
0. Tiên tê thê giói:
hi trao dôi vut khói biên giói quôc gia hình thành quan hê
trao dôi giüa các nuóc,tiên àm chúc nãng tiên tê thê giói
2. Các chúc nång cúa tiên tê
Vàng thói

: Tông ung tiên cân thiêt cho uu thông
!: Giá cá hàng hóa
Q: Sán ung hàng hóa
': Tôc dô uu thông cúa tiên tê
PxQ
V

3. Quy Iuât Iuu thông tiên tê
Qu uât uu thông tiên tê à qui uât qui dinh sô ung tiên
cân thiêt cho uu thông hàng hoá ó môi thòi ky nhât dinh

M1 > M
Lam phát: Ià hiên tuong múc
giá chung trong nên kinh tê
gia tång trong môt thòi ký
nhât dinh
0
Laïm phaùt
Chi sô giá tiêu dùng: C!Ì
C!Ì Consumer !rice Ìndex)
° 100
P0Q0
P0Q0 - P1Q0
CPI

1
Laïm phaùt
0<C!Ì < 10%: L! có kiêm soát
10%<C!Ì<100%: L! phi mã
C!Ì>100%: Siêu m phát
C!Ì > 0: thieu phat giam am phat)
2
Laïm phaùt
Tác dông cúa m phát:
hó khãn cho nguòi àm công ãn uong,
nguòi cho va.
Có i cho nguòi trü hàng, nguòi di va.
Gâ rôi on tình hình sán xuât và uu
thông hàng hóa-tiên tê

Laïm phaùt
NGUYÊN NHÂN:
' TÌN TE: !HÁT HÀNH TÌN GÌÁY
QUÁ C
' CUNG: CHÌ !HÍ lY
' CÀU: CÀU AO

Ì'. Ì'.QUY LUAT GÌÁ TR| QUY LUAT GÌÁ TR|

1. Nôi dung, yêu câu cúa quy Iuât giá tri 1. Nôi dung, yêu câu cúa quy Iuât giá tri
Nôi dung: Sán xuât và trao dôi hàng hóa
phái cãn cú vào thòi gian ao dông xã hôi
cân thiêt

Hao phí ao dông cá
biêt cúa các chú thê
sán xuât
Hao phí ao dông xã
hôi
^
Yêu câu dôi vói sán xuât:
7
Yêu câu dôi vói Iuu thông Yêu câu dôi vói Iuu thông
Trao dôi th0o nguyên tåc:
NGANG GIÁ TRI

2. Tác dung cúa qu uât giá tri
Thú nhât, diêu tiêt sán xuât và uu thông
hàng hóa thông qua su biên dông cúa giá
cá thi truòng.
Uu diêm: inh hot, cân dôi sán xuât, cân
bãng thi truòng.
Hn chê: tu phát gâ ra su thât bi cúa thi
truòng.

2. Tác dung cúa qu uât giá tri
Thú hai, kích thích cái tiên kÿ thuât và
nâng cao nãng suât ao dông.
Uu diêm: khuên khích sáng to, phát
triên công nghê
Hn chê: dê dân dên dôc quên, môt sô
truòng hp gâ tôn thât xã hôi
0
2. Tác dung cúa qu uât giá tri
Thú ba, thuc hiên su ua chon tu nhiên
giüa nhüng nguòi sán xuât hàng hóa
Uu diêm: chon oc nhüng nguòi sán xuât
giói, dào thái nhüng nguòi sán xuât kém.
Hn chê: phân hóa giàu <>nghèo