·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

viết vào vở .HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé .Số 10 lớn hơn những số nào? . 6 8 9 10 .ghi số lượng đếm được vào ô trống.Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại.Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .Có 9 HS đang chơi 3.2011 Líp 1A4  .Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / . .Gọi HS làm bài trên bảng . * Bài 3: ( Số ) ? .GV nêu yêu cầu bài tập 4 .Tất cả có 10 bạn. thêm 1 . thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm .Tất cả có mấy bạn? .HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ .HS đọc số 10 . 10 10 10 10 .GV nêu yêu cầu bài tập 5.Có 1 bạn chạy đến .GV ghi số 10 lên bảng . số 10 viết thường. Củng cố . .Tương tự : Lấy 9 que tính.Nêu cấu tạo số 10 .GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 .10 chấm tròn tròn? .GV giới thiệu số 10 viết in.10 que tính que tính nữa là mấy que tính? .GV nêu yêu cầu bài tập 3 .GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? .Gọi HS làm bài trên bảng . .HS viết vào bảng con.dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 .dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 . . 10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: .GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn . số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 . .GV nêu yêu cầu bài tập 2.ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn .Trong dãy số đó số nào lớn nhất.Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .GV viết mẫu .Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh.GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn. 0 N¨m häc 2010 .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật.HS ghi kết quả vào bảng con .GV viết mẫu .Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? .HS viết bảng con số 10 . 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? .

....... .....Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất .. Luyện tập ........dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 ....Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở... Bài mới: a............. Giới thiệu bài 1/ b.......... 3 .... "Muốn cho sách vở bền lâu ....... Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi"... Điều chỉnh bổ sung :..........Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp .đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình ...Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi ..... . ....... ......... HS : Đồ dùng học tập III .. Kiểm tra: 4 / ........Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở... Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập ..Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn...HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài .Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 ....2011 Líp 1A4  5 .Dặn HS chuẩn bị bài học sau................Gĩư gìn sách vở .. II ..Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ..Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.....Tổ chức thi cả lớp ... Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .... ......Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập ...............HS đọc theo ....... Mục tiêu .....GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" ..Tổ công bố kết quả thi .. đồ dùng học tập.... Các hoạt động dạy học 1 ......... Củng cố . đồ dùng học tập. tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân ............... đồ dùng học tập (tiết 2) I........... . ...... *GV kết luận chung : .....Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 ....

dồn hàng. Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1.GV nêu luật chơi .Giậm chân tại chỗ . . dóng hàng 12 / .Đứng vỗ tay và hát * .Ôn trò chơi" Qua đường lội " .GV điều khiển lần 1 . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.Lần 2.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Dàn hàng.2011 Líp 1A4  6 .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước.Trò chơi vận động I/ Mục tiêu . đứng nghỉ. dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" .Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 . cách chơi 8/ . .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .Ôn tập hợp hàng dọc. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động .3 cán sự điều .GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . .Học dàn hang.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: .Thể dục Đội hình đội ngũ .Tư thế đứng nghiêm.Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: .GV hệ thống bài học. 8 * * * * .

HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) .Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng . Bài mới: 35' a.HS đọc thầm . ." II .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I .HS quan sát viết N¨m häc 2010 . .học 1.GV giới thiệu từ ứng dụng: .nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn . Luyện nói từ 2 .HS đọc cả bài .HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 . gà gô.HS đọc. đọc trơn .GV ghi lên bảng từ khoá .HS đọc trơn . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. Mục tiêu .Đọc . ghế gỗ. Giới thiệu bài b.nêu quy trình . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III .CN .HS đọc ĐT .2011 Líp 1A4  7 .Đọc theo sơ đồ .GVgiải nghĩa từ khó .HS đánh vần. phở bò.GV giới thiệu âm g . gh.Kiểm tra 5 / .GV viết mẫu lên bảng.Đọc được câu ứng dụng trong bài.Đọc SGK 2. . viết nh. viết được g.đọc mẫu . .HS ghép tiếng gà Nhận xét. . . gà ri. Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ .Giống nhau: cách đọc .HS đọc CN .ĐT .3 câu theo chủ đề" gà ri. nhận xét đọc âm .Tìm tiếng có âm vừa học? . nho khô .So sánh chữ g với gh? .HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? . đọc trơn gà gô ghi nhớ từ .Tìm cài âm g .GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề .Khác nhau: cách viết . .giảng nội dung gà ri tranh .GVgiải thích gh được gọi là gh kép . Các hoạt động dạy. ph. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g . Hướng dẫn viết .GV ghi bảng.Cho HS xem tranh.

Đọc.HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri. Tiết 4 : Toán Luyện tập I .Yêu cầu HS viết bảng con . nêu cấu tạo tiếng đó? .Đọc trước bài 24 q . Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: .Yêu cầu HS đọc tiếng. qu . từ có chứa g .HS đọc lại bài tiết 1 .GV cho HS quan sát tranh . Củng cố. gh vừa học . .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . so sánh các số trong phạm vi 10. Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 . .Tìm tiếng có âm vừa học.Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? . cấu tạo của số 10.HS viết bài vào vở tập viết .Đọc toàn bài * Đọc SGK .2011 Líp 1A4  8 .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói . đọc cả câu .ĐT .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ. . II . viết.dặn dò: 3 / .HS viết bảng con GV: NguyÔn .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. ghế gỗ.Tìm tiếng có vần vừa học .GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .HS đọc CN . gà gô 3 . gi .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc . .GV ghi câu ứng dụng lên bảng .

..... Kiểm tra 4 / .Viết bảng số 10 2 ...GV cho HS quan sát bài tập 1 ..... Củng cố ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III .... ........ ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau .HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác ..................... Luyện tập chung ....Nhận xét ..... ...Hướng dẫn mẫu .......2011 Líp 1A4  9 ....... Hướng dẫn luyện tập GV ...HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn ...Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) ..Yêu cầu HS làm bài .... N¨m häc 2010 ....Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại........Nhận xét ................ Giới thiệu bài b..Nêu yêu cầu bài tập 4 .Nêu yêu cầu bài tập 3 ....... ......GV nêu yêu cầu bài tập 2 ......GV vẽ hình lên bảng .....HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 . * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng ..........GVvẽ hình lên bảng .......chữa bài .....Nhắc lại cấu tạo số 10 ...chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu .dặn dò: 3 / ..Yêu cầu HS làm bài trên bảng...chữa bài ...Nhận xét chữa bài      3 .. Các hoạt động dạy học 1 ..lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 .HS làm bài trên bảng con  ......GV nêu yêu cầu tập 5 .........Nhận xét .... Bài mới: 33' a.............. .. Điều chỉnh bổ sung :...............dưới lớp làm bài . ...........Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập . ......

. cuống. + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả. bạn năm trước để các em học tập.HS xem bài vẽ. táo).G v cho học sinh quan sát.1. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực.HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn..Giáo viên vẽ một số hình quả . nhận xét về hình dáng. ngấn múi . III.màu vàng. bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ. hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam. cách nặn đậm..Trò: Vở vẽ . cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước.Một số ảnh.Bài mới 28' a .Nhận biết đặc điểm. Các hoạt đông dạy học 1. . Đồ dùng dạy học .Thày :. . sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm. Mục tiêu . đất màu hay đất sét nặn một quả dạng .2). 3.Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 . loại quả dạng tròn qua ảnh. . chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh . bút chì màu.2011 Líp 1A4  10 . hồng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I.màu . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . tranh vẽ về các loại quả dạng tròn . Giới thiệu bài b . hoặc lấy màu hay đất sét (H. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng. *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn. Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh.. H. tròn:Màu da cam. nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ. . màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn.Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát . vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ. vẽ chi tiết và vẽ màu sau. II. bưởi.

CN . .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học . cho bé giỏ cá . cụ già .HS cài tiếng quê . Giới thiệu bài b.ĐT .HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / .Tuyên dương các bài vẽ đẹp . Chuẩn bị màu để học bài sau.3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II. .Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? . . chợ quê .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN . nêu nội dung tranh .Đọc bài theo sơ đồ . *Dạy âm gi tương tự . nh .CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm .HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . -Giới thiệu tranh cho HS quan sát . ghế gỗ . nhà ga .ĐT trơn . Kiểm tra : 5 / .Luyện nói được 2 . N¨m häc 2010 .nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó . qu . Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III. Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT .Đọc SGK 2. Các hoạt động dạy học 1.Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT . Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I . Bài mới: 35' a.Đọc viết : ph .GV ghi bảng từ ứng dụng . đánh vần đọc HS đọc CN . đọc trơn từ . .2011 Líp 1A4  11 .Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà . Mục tiêu . .Dặn về vẽ lại cho đẹp. .Đọc và viết được q .Nhận xét nêu cấu tạo . gi .

.HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà ..E m thích loại quả nào nhất ? ...Đọc trước bài 25 .Đọc bài tiết 1 .Qùa quê có những thứ gì? ..........Bức tranh vẽ gì ? . II... Giới thiệu tranh HS quan sát .Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? ...Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con . HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3..Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu . .Nhận xét chỉnh sửa bài viết .... ..đọc câu .... * Luyện nói 10 / ..... so sánh các số trong phạm vi 10..... ....Nêu chủ đề luyện nói ? ...... nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.... Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 .. ..2011 12 Líp 1A4  ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó .. nêu cấu tạo tiếng đó .... viết. cho bé gỉo cá . Tiết 4 : Toán .....nêu nội dung tranh vẽ . ...... Điều chỉnh bổ sung :.... Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc . Mục tiêu Giúp HS củng cố về: .....Nhận biết số lượng trong phạm vi 10..Kể các loại quả mà em biết ? .....Đọc cả bài ..Đọc... Luyện tập chung I..HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết ...GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học .. nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu ..... Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học .....

.... 2....... 10 Gọi HS làm bài trên bảng ............ 10 . 4 .... 1 .........Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 ......Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 ........... 7...HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10. Củng cố .......GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) .. tìm số tương ứng rồi ........GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu .. 1. Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé.... . 3..Yêu cầu HS làm bài bảng con....Nêu yêu cầu bài tập 4 .Đếm số đồ vật..Hướng dẫn mẫu . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .....HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 ... 3 .......... Kiểm tra 4 / ...... Giới thiệu bài 1 / b.. *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 .. Theo thứ tự từ lớn đến bé 10..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III. Các hoạt động dạy học 1..GV nêu yêu cầu bài tập 2 .... 1 . 7.2011 Líp 1A4  13 ..........dặn dò: 3 / ...Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 ... .. Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS .... 8 ......HS quan sát hình . 6. 0 . Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 ... ........ ..Nhận xét ........ 6 ...... 6 .3 con gà ....5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả . Điều chỉnh bổ sung :...... 7......GV nêu yêu cầu của bài 5 .. dán hình quả cam N¨m häc 2010 . 9 ...chữa bài b... 7....chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... *Bài 3:( số) ? ..... ...... 5 .lớp làm bài a.... * Bài 4 Viết các số 6... 3..... Bài mới a....Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1...Dặn HS chuẩn bị bài học sau...... 10 ......... 3 ......Nhận xét .

phía trên có cuống và lá. hình.. Đường xé có thể bị rănng cưa. Trò: Giấy thủ công. sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.. II. phẳng. dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây. Bài mới: 28' a. Giới thiệu bài b. hồ dán.Xé được hình quả cam. b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành . phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm.Các hoạt động dạy học: 1 . * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông. Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn.dặn dò: 4' . khăn lau tay.GV theo dõi giúp đỡ HS. Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . hỏi: .Quả cam có hình hơi tròn. 3.d) Dán hình: 3. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: . dán hình quả cam. c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở. + Những quả nào giống hình quả cam? . Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 .HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu.Biết cách xé.Mục tiêu: ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. _ Xé lá.GV thao tác mẫu . Xé chỉnh. vở thủ công. Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. Lật mặt có màu để HS quan sát.. Nhắc HS vẽ cẩn thận. màu sắc của giữa. III. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.. . bút chì. .2011 Líp 1A4  14 . . .Củng cố . . rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn. phình ở + Đặc điểm hình dáng. xé cuống..Quả táo. Hình dán tương đối ..Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp. quả quýt.Trưng bày một số sản phẩm.

Nhận xét. bộ đồ dùng học Tiếng việt III. cá ngừ.HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .Đọc được câu ứng dụng trong bài.đọc mẫu .Cho HS xem tranh. viết được ng. đọc tiếng mới. củ nghệ.Cách đọc giống nhau kép .bé " II .HS đọc theo sơ đồ . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? .GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ . .Tìm cài âm ng . bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.ĐT tranh .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I.GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 . Các hoạt động dạy.GV ghi bảng.CN . nghé .Tìm tiếng có âm vừa học.Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ . sửa chữa .nêu cấu tạo . .GV giới thiệu âm ng . Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng . . Kiểm tra 5 / . vở bài tập.HS từ .GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh .HS đọc CN . viết qua đò.2011 Líp 1A4  15 .HS ghép tiếng ngừ .Đọc SGK 2 . ngh.Nhận xét. đọc cả từ? .HS đọc.Khác nhau: ngh có thêm h.So sánh chữ ng với ngh? . Giới thiệu bài b.học 1 .HS tìm và cài âm ng .Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) .Luyện nói từ 2 . giã giò . .Nhận xét.GV ghi lên bảng từ khoá .giảng nội dung . Bài mới: 35' a. giỏ cá.HS đọc thầm . bảng phụ HS : SGK.HS đọc ĐT . Mục tiêu .đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? .GV đọc .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê.Đọc.

.....Dặn HS chuẩn bị bài học sau... nghé .... lên bảngnêu quy trình viết .....Đọc lại bài trên bảng ......Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết ..HS Đọc từ ...Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ...GV ghi câu ứng dụng lên bảng ...............ĐT ... Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 ..Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .GV cho HS quan sát tranh ..Toán Luyện tập chung I .....HS đọc CN .. Điều chỉnh bổ sung :...Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết ..............HS quan sát .....................Yêu cầu HS đọc tiếng.... Tiết 4 ....HS quan sát tranh SGK/ 53 bê ....HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè.... bé 3 .HS theo dõi .......Đọc toàn bài Đọc SGK ......Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê...HS viết bảng con GV: NguyÔn ... Củng cố dặn dò 3 / ....GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .ĐT .......... chị kha ra nhà bé nga...... nêu cấu tạo tiếng đó? .ĐT ..Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo ..Tìm tiếng có âm vừa học.........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ......... ngh.....HS viết bài vào vở tập viết .......GV viết mẫu chữ ng.. nghé ăn gì? ....GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS ......................GV viết mẫu lên bảng ......HS đọc lại bài tiết 1 ..Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ..Nêu tên chủ đề luyện nói ? . đọc cả câu .HS đọc CN .......... .2011 Líp 1A4  16 ...HS đọc CN . ...........Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 .

.Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10..........Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn..... 9 trên bảng con b. .. 5..... . .. ..Nhận xét ....2011 Líp 1A4  17 ...Nhận xét . giác? ........ 6 .... Bài mới: 33' a....Nêu yêu cầu bài tập 4 ............HS làm bài trên bảng ..... 5 .... 4<5 2< 5 8 < 10 .....Nhận biết hình đã học......Yêu cầu HS quan sát hình vẽ... Theo thứ tự từ lớn đến bé ... Kiểm tra 5 / ..chữa bài 9 ..... từ lớn đến bé: 3.GV nêu yêu cầu bài tập 2 ......Dặn HS chuẩn bị bài học sau..... Giới thiệu bài b.Có 3 hình tam giác quả . 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 .Hướng dẫn mẫu ..Các hoạt động dạy học 1. 9.GV nêu yêu cầu của bài tập 5 . 2.. 5.Số 10 lớn hơn những số nào ? .......... 9. 8.... 5. N¨m häc 2010 ......GV vẽ hình lên bảng .Yêu cầu HS làm bài bảng con    .....GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .. Gọi HS làm bài trên bảng ......... ..Nhận xét ... sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định........Yêu cầu HS làm bài ............... 1... 6 .chữa bài * Bài 4 Viết các số 8.Nhận xét chữa bài 3 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng. 2 ..lớp làm bài a.Nêu yêu cầu bài tập 1 ......nêu kết ..chữa bài *Bài 3:( số) ? .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III ......chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? .......................... Hướng dẫn luyện tập GV HS .... Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 ....So sánh các số trong phạm vi 10...... 8...dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con.. Củng cố dặn dò: 2 / .Nhận xét ... 7... 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam .Nêu yêu cầu bài tập 3 . Điều chỉnh bổ sung :....... II.. 6.

Đọc lời ca .GV nhận xét tiết học .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 .Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học .Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh. .HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2.Đọc đồng thanh lời ca .GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * . Bài mới: 28' a.GV làm mẫu 3.HS làm theo .2011 Líp 1A4  18 . Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát .Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân . .HS lắng nghe .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 . Củng cố dặn dò: 3' .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách . Giới thiệu bài b.GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .HS hát theo cho HS hát theo .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách. Kiểm tra: 4' .HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.GV hát mẫu .Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu . II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1.

HS thảo luận nhóm 4.HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày. Các hoạt động dạy học 1 . + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? . Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét . Bài mới: a. II .Em hãy cho biết việc làm nào đúng.Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát . . * Hoạt động 2: Quan sát tranh . Mục tiêu: .GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.nhóm khác .Nhận xét . . Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III . HS nêu nhận xét .Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng. tuyên dương .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I .Răng của ai đẹp nhất ? .Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất. *GV kết luận . súc miệng vào lúc nào . Kiểm tra: 5 / .Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung .Đại diện nhóm trả lời. .Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? .Cho HS quan sát tranh .Giới thiệu bài 1 / b.Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng. việc làm nào sai? Vì sao? . . bác sĩ.Phải đi khám răng ở chỗ y. N¨m häc 2010 .GV chia nhóm 4 .Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? .bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng.2011 Líp 1A4  19 .Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 . .

bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.HS đọc đồng thanh. .Đọc . ngõ nhỏ. đọc tiếng mới. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y . bộ đồ dùng học Tiếng việt III.HS đọc trơn . Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I.HS đọc.GV đọc . đọc cả từ? .Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng.HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 . cá nhân .HS đọc trơn . viết : ngã tư. tr.Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học. Củng cố . Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.Cách đọc tiếng giống đọc âm .học 1. nghệ sĩ .3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II. viết được y. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 . Mục tiêu .đọc mẫu .GV đọc . bảng phụ HS : SGK. khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? .GV giới thiệu âm y .GV ghi bảng.Tìm tiếng có âm vừa học.Luyện nói được 2 .2011 20 Líp 1A4  .Kiểm tra 5 / . y tá. miệng? . . Bài mới: 35' a.Đọc được câu ứng dụng trong bài.Các hoạt động dạy.Tìm âm y trong bộ chữ rời? . Giới thiệu bài b.Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược .Muốn có hàm răng đẹp. sửa chữa .Đọc SGK 2.Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng. tre ngà.Cho HS xem tranh.HS tìm và cài âm y . .Nhận xét.GV ghi lên bảng từ khoá y tá .dặn dò: 2 / .giảng nội dung tranh .

HS quan sát .HS đọc thầm y tế chú ý .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .Hướng dẫn HS viết bảng con .Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã. tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn .HS viết bài vào vở tập viết .HS quan sát tranh SGK/ 55 .HS quan sát tranh SGK/ 55 .Đọc cả từ .Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 . nêu cấu tạo tiếng đó? .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .Khác nhau: có các âm đứng sau .GV gạch chân các tiếng mới .ĐT .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng .HS đọc CN .GV cho HS quan sát tranh .Đọc toàn bài * Đọc SGK .GV viết mẫu y tá.Yêu cầu HS đọc tiếng. tre ngà lên bảng .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 . cá nhân .HS viết bảng con Luyện đọc .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .giảng 1 số từ .2011 21 Líp 1A4  .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .Tìm tiếng và âm vừa học? . đọc cả câu .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ .nêu quy trình viết .GV viết mẫu lên bảng.Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng.HS đọc đồng thanh .Tìm tiếng có âm vừa học.HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ . .GV giới thiệu từ ứng dụng: .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo . .Giống nhau:đều có chữ t. .Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết .HS đọc lại bài tiết 1 . từ có chứa y .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .

Mục tiêu ..Tìm tiếng. vệ sinh. hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 ... Nội dung sinh hoạt 1.. . Phương hướng hoạt động tuần ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Lò văn Dũng.GV tổ chức cho các em thi kể chuyện... .. . Nhận xét tuần a. Đỗ Mai Hương.Nhìn chung các em ngoan.... thực hiện tốt các nề nếp học tập. đọc thơ. Học tập .. Đạo đức ..Nâng cao kỉ cương trường lớp... Các hoạt động khác ...Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương .. đúng giờ. Tổ chức văn nghệ ...HS có đầy đủ đồ dùng học tập... em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.. có đủ hoa tay. II.Đọc lại bài trên bảng . Tiết 5 Sinh hoạt I. Lò Thị Sáng . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. . ..Các em đi học đều.. HS ngoan. ...... đoàn kết giúp đỡ bạn..... vệ sinh. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. b.Đa số các em có ý thức học tập....... Điều chỉnh bổ sung :.Đi học đều đúng giờ... ... Lò Văn Sơn..... ... từ mới có chứa y. tr .. c.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể. ...dặn dò: 3/ ..2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 .... 2..Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục......Duy trì nề nếp thể dục.. .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới...Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11... lễ phép chào hỏi người trên..Thực hiện tốt nội quy trường lớp.Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh .. .Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.... sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.. mặc đúng trang phục học sinh... Củng cố.. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện ........ sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3..Nhận xét. thực hiện tốt các nền nếp học tập....

gi.ĐT N¨m häc 2010 . Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học .Mục tiêu .HS đọc CN. viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p. ph.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn.Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê .nh. ng. \ ~ . .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng . ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê . cá trê . .ĐT với dấu thanh ở hàng ngang .HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê . Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56.Đọc SGK.Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II.GV ghi vào bảng y ý ỷ .GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê . Kiểm tra : 5 / . gh. y.HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng . .Các hoạt động dạy học 1. chú ý. q. . Giới thiệu bài b. 2 . qu. . Bài mới: 35' a. ngh. bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III.HS đọc.Gọi HS lên bảng: GV đọc.Đọc. viết :y tế.Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / . i í ỉ ì ĩ ị .2011 Líp 1A4  23 . .HS đọc CN.Đọc đúng các từ và câu ứng dụng. tr.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I. g.Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc .

.. T6 / Đất nước yên bình ...HS đọc CN .kể cả câu chuyện..........................Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng .........HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ...Giới thiệu tranh..2011 Líp 1A4  24 . .................Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc . T5 / Gậy sắt gãy ... .....Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện ..HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn ...Đọc bài SGK .Đọc lại bảng ôn..nêu quy trình viết .... T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc ...... Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 .HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói ..HS theo dõi .HS viết bảng con GV: NguyÔn ..........Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác ....... T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết .................. Củng cố ..dặn dò: 3 / .. T3 / Từ đó chú bé đòi ăn .ĐT ....GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh ...........GV viết mẫu.....giải nghĩa từ khó ...Truyện có ý nghĩa gì? 3 ................ Hướng dẫn viết ...GV chỉnh sửa .... ghi câu ứng dụng .. tranh. ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời .....GV viết mẫu .. . phố bé nga có nghề giã giò...HS viết vở tập viết Tre ngà ..Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 .......GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / ..Gọi HS đọc bài .Nêu tên truyện kể hôm nay? .GV kể diễn cảm chuyện ....lớn nhanh như thổi ...... Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam............Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 ..Gọi HS đọc câu ứng dụng ...........Tiện tay chú nhổ cụm ...HS theo dõi ...Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc .... ....

Củng cố . cha mẹ.Một số nhóm lên đóng vai trước lớp. vâng lời ông bà cha mẹ.4 HS tạo 1 nhóm .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 .nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung. HS : Vở bài tập III. học lớp mấy? .. các điều công ước quyền trẻ em( 5.1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh.Đạo đức Gia đình em I.Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình.Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc. II. phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? . chị em tên là gì.. 7.2011 Líp 1A4  25 .*GV kết luận Chúng ta phải có bổn . Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK. Mục tiêu .Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 . Tổ chức hoạt động nhóm 4 .học 1 .Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng. lễ phép vâng .). .Các em phải biết yêu quý gia đình của mình. 9.Các nhóm tự phân vai phận lễ phép. * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh.Chia nhóm. Bài mới: a.Lớp theo dõi nhận xét.mỗi nhóm kể 1 tranh .Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em .GV chốt lại nội dung từng tranh .HS tạo nhóm. vâng lời ông bà.3 HS tạo 1 nhóm . . 10.dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 .Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe. 3 .GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 .phân vai . cha mẹ. Các hoạt động dạy. . Giới thiệu bài 1 / b. lời ông bà. . Kiểm tra: 4/ . .GV tổ chức hoạt động nhóm 4 .Trẻ có bổn phận phải lễ phép.Đại diện nhóm trình bày. .

Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. cha mẹ.Ôn tập hợp hàng dọc.Chuõn bị bài học sau. dóng hàng .4 hàng dọc.Giậm chân tại chỗ * / .Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Mục tiêu .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" . .Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.GV yêu cầu HS chủ . .Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 .GV hệ thống bài học. .Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * . đứng nghỉ.Tư thế đứng nghiêm.Lần 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Thực hành lễ phép. Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: . 8 * * * * .Ôn trò chơi" Qua đường lội".2011 Líp 1A4  26 .Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ .Trò chơi vận động I. cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: . văng lời ông bà.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động. dồn hàng khiển .Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ . II. 3 cán sự điều .GV nêu luật chơi . .Dàn hàng.Học đi thường theo nhịp 2. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.GV điều khiển lần 1 . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III.

GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I.HS viết bảng con . tre ngà.Đọc SGK.Gọi HS đọc . viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm.Kể tên các âm đã học ? . Luyện đọc .HS đọc bảng ôn.Các hoạt động dạy học 1. nghỉ hè . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học .HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ . .GV đọc âm HS viết bảng con . nh.Đọc. chú khỉ . N¨m häc 2010 .Luyện đọc câu . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì . qu.gồ ghề . tr. . * Giải lao : Luyện viết . gh. ngh . con chữ ? 3 con chữ ? ng.Gọi HS đọc và so sánh với các âm . .Gọi HS đọc. gi.GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng . quả nho .HS viết vở tập viết . .Mục tiêu .Rèn kĩ năng đọc. phố nhỏ .Những âm nào được ghép bằng 2 ch.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên . nhà thu ở đó .GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết .GV đọc số từ HS nghe viết .HS đọc CN. Bài mới: 35' a. . 2 . II.2011 Líp 1A4  .HS viết vào bảng con . bẻ ngô .Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học. viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III. câu ứng dụng.GV treo bảng ôn tập . kh. th.ĐT ngõ nhỏ . Giới thiệu bài b. viết cho HS. Kiểm tra 5 . cá thu . đọc được các từ ngữ và . ý nghĩ . . ph.Viết: y tá. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in. .HS nối tiếp kể .HS viết vào vở 27 . tra đỗ .

...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...Các hoạt động dạy học 1..9 5=5 2 ..GV chỉnh sửa cho HS .... II.........Nhận xét bài viết đẹp ....Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? .. Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng............Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.Một thêm một bằng hai .GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai". Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I. Mục tiêu Giúp HS ...... tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà......................... Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà....HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 ...... . .....Đọc lại bảng ôn...................GV quan sát giúp đỡ HS yếu ....Biết làm tính cộng trong phạm vi 3...Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >...2011 Líp 1A4  28 ...... .. Giới thiệu bài 1 / / b.... Củng cố dặn dò: 3 / ..............Bài mới a...........Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.... nho khô 3 .... phố chợ.( HS nhắc lại) ...... ..... nghỉ hè..Một con gà thêm một con gà được nữa......Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :.. Kiểm tra 4 / ...... Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III........ ... thêm một con gà ................... ..........GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà.. bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 .............

......2011 Líp 1A4  29 ...Hai cộng một bằng mấy? ..Nêu yêu cầu bài tập 3 ..Nhận xét.......Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc .. Trò: ... Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: .Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng............ II Đồ dùng dạy học: Thày: . ................................. ...Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3.... cách làm tính theo cột dọc . .GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng ... Màu vẽ..........Tranh hoặc ảnh về các loại quả.. nêu luật chơi .... ....Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 .......GV hướng dẫn HS cách chơi..............Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.... ....Vở tập vẽ 1.Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : ....Hướng dẫn HS làm bài tập ...GV nêu yêu cầu của bài 1 ..... nối nhanh" .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc..... ...Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả. Củng cố dặn dò 3 / .HS Khá giỏi:biết chọn màu.....Một số quả thực (có màu khác nhau) .Nhận xét chỉnh sửa cho HS ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ........ N¨m häc 2010 ..Yêu cầu HS làm bài trên bảng con ......phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp........................Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 ....................................Gọi HS đọc bảng cộng .

* Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín. + Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng..Giới thiệu bài b. cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm.. * Quả xoài: Màu vàng . . màu gì? .màu đỏ hoặc tím đỏ. Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài. .Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng. (H. màu da cam là quả chín. Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín).Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả. quả bí. 3.Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì. + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .2. vàng hay xanh đậm. HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4.màu vàng.2011 Líp 1A4  30 .. GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh... bài 7.Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài..Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình.Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ.Củng cố dặn dò 3' . + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam.Vở tập vẽ 1)..Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? . * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H. 2.3. Các hoạt đông dạy học 1. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả). quả táo. quả bầu. nhỏ quá so với giấy làm nền). * Quả cà: Màu tím...Bài mới 28' a.Giáo viên hướng dẫn các em thực hành.Tuyên dương các bài vẽ đẹp . .) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1..Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả .. .cho học sinh một số quả thực (quả xoài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III.

Q. V. Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A . ...Ơ . 2. E . Bài mới: 35' a.Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng . P. ý nghĩ .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa . HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C. Â . chữ viết thường .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường . Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 . D .: Bố mẹ cho bé . . .N. X . HS đọc chữ in thường .2011 Líp 1A4  31 Ba vì . Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa . Ư.R .Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN .chữ hoa I . Y . Mục tiêu . Các hoạt động dạy học 1. tre già . Ê.B . Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III. Giới thiệu bài b. K . H . Kiểm tra 5 / .3 câu theo chue đề : Ba Vì . T. Ô . U.chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường . chữ in hoa HS đọc CN . L . . * Giải lao M.. I .Đọc viết : nhà ga .Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé .ở Sa Pa . ở Sa Pa ..Luyện nói được từ 2 . S .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha . thường ? O . II .ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó . Đ . Ă .

..HS đọc HS đọc ........5 dòng kẻ ly? .. ....Viết đúng các chữ: cử tạ... Bài mới: a ..Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.. ... thợ xẻ..... bảng con III ....... Điều chỉnh bổ sung :...... cỡ vừa theo vở tập viết 1... củ sả..Mỗi từ gồm mấy têíng ? . thường.. . Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát .. ........Yêu cầu HS viết bảng con ...Giới thiệu bài b..............Đọc lại bài và đọc trước bài 29...h cao 5 dòng kẻ ly.. Kiểm tra 4 / ....Các con chữ được nối liền nhau.. thợ xẻ.... cá rô..... Các hoạt động dạy học 1.. chữ số. kẻ ô.. ... e.........GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 ..... . Tiết 4 : Tập viết cử tạ.......... phá cỗ kiểu chữ viết ... 2 .......Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận....Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì . .......Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? ...............HS theo dõi .Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết..... Mục tiêu ..Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? .............. tập một....HS viết bảng con: xe chỉ.. II ........Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 ......... chữ số I ......2011 Líp 1A4  ..........HS viết bảng con 32 ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . ơ.t cao 3 dòng kẻ ly......Khoảng cách giữa các tiếng ? ư.....Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.. ..... C ủng cố dặn dò 3 / . a cao 2 dòng kẻ ly.......GV viết mẫu ..Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? ...

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé.HS xé được hình quả cam có cuống lá.HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé. .Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô.HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô . dán . * Xé hình lá .Nhận xét chung giờ học. Củng cố dặn dò: 3 / .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi . . chỉnh sửa thành hình quả cam.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết . tự chữa lỗi 3 .GV cho HS quan sát bài mẫu . dán hình quả cam từ hình vuông.GV cho HS quan sát bài viết mẫu . Đồ dùng dạy học GV: Bài xé.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Giới thiệu bài b.Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông.Bài mới: 29' a.Nêu cách xé.Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? . dán mẫu. Mục tiêu .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 . .Các hoạt động dạy học 2.chữa một số lỗi HS hay mắc. sau đó xé dần. .GV nhận xét .HS quan sát . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát . GV: NguyÔn . keo dán III.Nhận xét về cách trình bày bài viết .GV chấm điểm một số bài của HS .HS biết yêu quý sản phẩm lao động. dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam .Giúp HS biết cách xé.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.HS viết bài vào vở. . II. cạnh ngắn 2 ô 33 . dán hình quả cam I.2011 Líp 1A4  .Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu. giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công. lá và dán cân đối phẳng.GV hướng dẫn mẫu .HS nhận xét.

Cài vần ia .HS đọc ĐT .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . . Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới .HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS .HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu.CN.Theo dõi . .Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .Viết bảng con: ng.học 1 .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng .Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ. Bài mới:35' a.Nhận xét . đánh giá sản phẩm . .GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành .Củng cố . ngh.CN . xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình . Các hoạt động dạy.Giới thiệu vần ia .Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I. nghỉ hè 2 .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia . lá tía tô. bảng phụ HS : đồ dùng học tập III.Đọc bảng chữ cái .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? . * Xé hình cuống lá . Giới thiệu bài b.Yêu cầu HS cài tiếng tía .Đọc và viết được : ia.GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 .Nhận xét.Đọc ĐT ." II.2011 Líp 1A4  34 .Cài tiếng tía .Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà. nêu cấu tạo .HS quan sát và làm theo . vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô. đánh vần đọc trơn . .Đọc mẫu .Trưng bày một số sản phẩm. 3. chị Kha tỉa lá. Kiểm tra 5 / .dặn dò: 3' . Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô.Lấy một mảnh giấy màu xanh. .” .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ. Mục tiêu ia Giúp HS : .

. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Quan sát. .Yêu cầu HS quan sát tranh.Tiếng tía có vần mới học là vần gì? . nhận xét.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.Viết bài trong vở tập viết. .HS đọc trơn .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Cho HS quan sát cây lá tía tô . .CN.Viết bảng con . vỉa hè tỉa lá .Tìm tiếng có vần vừa học? . chi Kha tỉa lá . chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .Đọc ĐT. Chia quà .Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng .Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.Tìm tiếng có chứa vần ia? .GV tô màu vần ia .HS đọc ĐT. Luyện nói 10 / . đọc thầm. . Bé Hà nhổ cỏ . uốn nắn.Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết . đọc đánh vần tiếng.Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.CN. đọc trơn cả từ.Quan sát tranh.2011 Líp 1A4  35 . yêu cầu HS quan sát.HS theo dõi.HS theo dõi .GV viết mẫu.Chấm bài. Đọc câu ứng dụng . . .HS đọc từ khóa . tìm tiếng chứa vần ia . .Đọc ĐT.CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía . .CN .Giảng từ khó Hướng dẫn viết . nói trong nhóm N¨m häc 2010 .Nêu cấu tạo một số tiếng.Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng . nói trong nhóm .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Đọc ĐT.Yêu cầu HS viết bảng con .Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) .Nêu tên chủ đề luyện nói? . chỉnh sửa chữ viết cho HS.Quan sát nhận xét .

..... Giới thiệu bài b .............. 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 .... Bài mới: 33' a ............. bố.......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng ....... II ...Một số em nói trước lớp .................. Mục tiêu Giúp HS : ........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập... ..... Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 . báo........2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 .. Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con. K iểm tra: 4' ...... bà..... N¨m häc 2010 .. 3 ..... Nhận xét chữa bài .............. mẹ chia quà cho em..Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 . Nêu cách đặt tính và thực hiện tính ........................ ......... III .. .. Tiết 4 : Toán Luyện tập I .. Ông..... Điều chỉnh bổ sung :... Các hoạt đọng dạy học 1... 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .. Củng cố dặn dò 3 / ...... từ có vần vừa học trong sách.........Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. vở bài tập............ 2 .. ...........Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 ......Dặn HS về nhà tìm tiếng....

..................2011 Líp 1A4  37 ....HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.............. Kiểm tra: 4' ................ HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III..... chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.. Bài mới: 28' a. ....Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I....... 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 . 2............ 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 ... Điều chỉnh bổ sung :............. Giới thiệu bài b.... Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 .Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ....... Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát...............Làm bài tập trong vở bài tập ... ...................... Củng cố dặn dò: 3' ......... .. II.... Mục tiêu .............. Điền số thích hợp vào ô trống .HS hát lời 1 bài hát.......HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .................. Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ......... Các hoạt động dạy học 1..............

. Bài mới a.Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.HS hát theo GV: NguyÔn . bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng.Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.HS làm theo 3.GV giới thiệu mô hình hàm răng .2011 Líp 1A4  38 . Mục tiêu: . phối hợp với động tác tay và động tác thân mình. thuốc đánh răng.Đọc đồng thanh lời 2. thuốc đánh răng.GV hát mẫu .Dạy hát từng câu lời 2 .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo .Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I. .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 .HS hát lời 1 bài hát .HS hát đến khi thuộc bài. Củng cố dặn dò: 3' . . nước III.Hãy chỉ và nói . Giới thiệu bài 1 / b. II.HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 .Đọc lời ca .Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng.HS quan sát .GV chỉnh sửa cho HS . . khăn mặt.GV nhận xét tiết học .Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? .Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách. chậu. Các hoạt động dạy học 1. .Tổ chức hoạt động nhóm 4 .Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài. .GV bắt nhịp HS hát lời 1 .4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ .GV làm mẫu .Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 .HS lắng nghe . Kiểm tra 3 / . Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng .

Nêu lại cách đánh răng.Các hoạt động dạy học 1. Bài mới a.GV nhận xét.GV đưa ra 3 bông hoa.Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.2011 Líp 1A4  39 .Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? .kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn .GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm.Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 . thêm 1 bông hoa 4 bông hoa.( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 .bạn nào làm sai? . Củng cố dặn dò 3 / . .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. rửa mặt đúng cách? . thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: . II.GV hướng dẫn từng bước . em quen chải răng như thế nào? .Dặn về nhà thực hiện đánh răng. Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4. phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III.Yêu cầu HS thực hành trước lớp .HS theo dõi .HS quan sát . bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 . .Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng.2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 .Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt .Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng. rửa mặt đúng cách.Giới thiệu bài 1 / b.Mục tiêu . Kiểm tra 4/ HS làm bảng con .Hằng ngày. Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4.3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.

GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4.HS đọc . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4.2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? . thêm 1 chấm tròn.HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3.Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? .Nhận xét chữa bài . Luyện tập .Nêu yêu cầu bài tập 3 . một bằng bốn ) .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 .HS làm bài SGK / 47 40 . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Nhận xét chỉnh sửa cho HS .Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4. cách làm tính theo cột dọc .GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 .Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng. .Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó. . thêm 3 chấm tròn. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa.GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn. . thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy .

2011 Líp 1A4  41 . . e. khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng. nghé ọ. .Những con chữ nào có độ cao 5 dòng . chữa bài .Mục tiêu . chữ số.Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu. Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết . .Bài viết gồm mấy từ? . Kiểm tra 5 / .HS nắm được quy trình viết chữ.Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp. viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ. Giới thiệu bài b. HS : Vở tập viết. Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu.Tập viết nho khô. kẻ ly? .Các con chữ được nối liền nhau. ô. k cao 5 dòng kẻ ly.o. Hỏi tất cả có mấy con chim? . Bài mới: 32' a. II.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 .Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .HS viết bảng con: cử tạ.GV treo bảng phụ .HS viết bảng con 3+1= 4 3 .Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Những con chữ nào viết với độ cao 2 .Nhận xét. thợ xẻ.GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.h. thêm 1 con chim nữa bay đến.Dặn HS chuẩn bị bài học sau.HS đọc . 2 .Các hoạt động dạy học 1. chú ý I. .Củng cố dặn dò: 3' .Yêu cầu HS viết phép tính . u cao 2 dòng kẻ ly.Nêu yêu cầu bài tập 4 . . bảng con III.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Tiết 4 .Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.Gọi HS đọc . bảng phụ viết sẵn các từ cần viết. dòng kẻ ly? .

. . . vệ sinh.Các em đi học đều.Yêu cầu HS viết bảng con .HS nhận xét. đúng giờ. Mục tiêu .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết . HS ngoan. tự chữa lỗi 3.Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. Các hoạt động khác .HS có đầy đủ đồ dùng học tập.Đi học đều đúng giờ. phụ đạo HS yếu .. .GV viết mẫu . .Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh . . . N¨m häc 2010 . mặc đúng trang phục học sinh. Củng cố dặn dò: 3' . thực hiện tốt các nền nếp học tập. vệ sinh.GV nhận xét .Nhìn chung các em ngoan. .Duy trì nề nếp thể dục. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. lễ phép biết chào hỏi thầy cô. 2 . Lò Văn Sơn . sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện . . đoàn kết giúp đỡ bạn. Tiết 5 Sinh hoạt I. Đạo đức . Nội dung sinh hoạt 1.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. .HS viết bài vào vở.Yêu cầu HS viết bài vào vở .Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .GV chấm điểm một số bài của HS .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Nhận xét về cách trình bày bài viết .Nhận xét tuần a . lễ phép chào hỏi người trên.HS theo dõi .GV cho HS quan sát bài viết mẫu .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. Phương hướng hoạt động tuần . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. II.Nhận xét.Đa số các em có ý thức học tập. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. . Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Nâng cao kỉ cương trường lớp.HS viết bảng con GV: NguyÔn . thực hiện tốt các nề nếp học tập. có đủ hoa tay. b. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. Lò Thị Quỳnh . . sinh hoạt tập thể .Bồi dưỡng học sinh giỏi .Lưu ý HS tư thế ngồi viết ..2011 Líp 1A4  42 .tuyên dương . Học tập . c.

ưa. * Hoạt động 1.lớp. hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt. * Hoạt động 2. nêu cấu tạo. Mục tiêu: .Ghép vần.Học sinh quan sát tranh . tiếng. . Bài mới (35'). nêu cách đọc. .Học sinh đọc viết được: ua.Giới thiệu vần. II. ngựa gỗ và đọc được từ.Giới thiệu bài. . 2. Hoạt động dạy học: 1. so sánh các vần.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. ưa. . + Đọc viết bảng con. Bài 30: I. đọc thơ.GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. III.2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ .Luyện nói từ 2 . câu ứng dụng trong bài. Kiểm tra (5'). cua bể. Dạy vần ua. N¨m häc 2010 .nhóm.Luyện đọc cá nhân.giới thiệu từ.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa. .Tổ chức văn nghệ . Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.

Tìm tiếng có vần vừa học. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp). Tiết 3.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Luyện tập (37'). nêu nội dung tranh. . lớp. .Quan sát tranh. nêu cách viết. * Hoạt động 3. . .Tìm tiếng có vần ua? .Giới thiệu câu ứng dụng. nhóm.Học sinh đọc cá nhân. . . mía. Củng cố . .Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân.2011 Líp 1A4  . * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói.1-2 học sinh đọc toàn bài.(48) 44 N¨m häc 2010 .Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế.Học sinh viết vào bảng con.nhóm.lớp.dặn dò(3'). . nhóm. Tiết 4. Giữa trưa.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Về nhà học bài. chuẩn bị bài sau. dừa thị cho bé. . Luyện tập. nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3. Quan sát tranh. Đọc (cá nhân.lớp).

... .. ...Nêu yêu cầu bài....Đọc lại các phép tính . Bài tập 1(48)Tính: . GV: NguyÔn .. -Nhận xét... II. chuẩn bị bài sau.. Giáo viên..tuyên dương... ....2011 Líp 1A4  45 . .Học sinh làm vào phiếu bài tập.....dặn dò (3). + Thực hiện phép tính. bút....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I. Đồ dùng dạy học... * Hoạt động 2... N¨m häc 2010 ... phạm vi 4 đúng... Mục tiêu...Nhận xét ..Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .Về nhà học bài. +1 1 +1 1 ..Nêu yêu cầu bài tập...Nêu yêu cầu bài ..... Kiểm tra (4')...Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Học sinh: Que tính. * Hoạt động 1. .Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 . Củng cố . + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 . phấn.. 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 .Học sinh làm vào bảng con. .. .. 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2..... Hoạt động dạy học.Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 ..........Nhận xét sửa sai.. III......' 1.. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài mới (33').. bảng..Đồ dùng dạy học toán biểu diễn..Nhận xét giờ học... ..... Giới thiệu bài.....Học sinh làm vào bảng con .. 3..... Điều chỉnh bổ sung :.

Về nhà học bài.Nhận xét việc làm của bạn Long.. Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" ...tuyên dương. bố mẹ... + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? ...Nhắc lại nội dung bài học.Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình.. I....Học sinh đóng vai..Giáo viên đưa ra kết luận....Giáo viên hướng dẫn cách chơi.có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc... III... Củng cố ..Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.......... .......Trẻ em có bổn phận phải yêu quý.... * Hoạt động 2.Học sinh đóng vai các nhân vật.........lễ phép với ông bà... Đồ dùng dạy học... Thể dục.. Giáo viên: Tranh sách giáo khoa....2011 Líp 1A4  46 . .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . được sống cùng ông bà...... Gia đình em (Tiếp)...Học sinh thảo luận nhóm 2 người...... II. Học sinh: Vở bài tập.. Tiết 5.. ..dặn dò (3).... . chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. Đạo đức. .. . ....... Bài mới (28').. Các hoạt động dạy học.. N¨m häc 2010 ..... Trò chơi" Đổi nhà" ........tuyên dương. 3..Học sinh tiến hành chơi.Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? ..Nhận xét .. cha mẹ..... * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình...Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.... . * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" .. + Gia đình em có những ai? 2.Nhận xét .. Mục tiêu ..... . 1....... Kiểm tra (4').

Thời Tiết 2. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.Cho học sinh chơi 3. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng. III.Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.Đứng đưa 2 tay ra trước.thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Nhận xét tiết học.Phương tiện. 5 phút .Địa điểm. . chỉnh sửa cho học sinh.Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang. 1-2. đứng nghiêm.Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. quay trái. 15 Phút . * * * .Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước. mắt ***** nhìn theo tay. dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng. . các ngón tay khép lại với nhau.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. dóng hàng doc. .Sân tập.Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Lần 3 thi đua giữa các tổ. . quay phải. dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.Lần 2 cán sứ lớp điều khiển. .Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc.4 lần. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động. II. * * * . Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . I. bàn tay ***** sấp. kẻ sân cho trò chơi.Mục tiêu: . * * * . * Ôn trò chơi qua đường lội.Ôn trò chơi qua đường lội. thân hình thẳng. 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát. * * * * * * * * * N¨m häc 2010 . .Nội dung và phương pháp lên lớp. * * * + Thi tập hợp hàng dọc. * * * .Lần 1 cán sự lớp điều khiển. còi.2011 Líp 1A4  47 .Giáo viên quan sát. . . Toán. đứng nghỉ. ***** .

Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. . Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó. 1.Trả bài kiểm tra hôm trước. biết làm tính cộng trong . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa. phấn.GV đưa ra 4 bông hoa.4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5. Mục tiêu. 2. 1+4=5 . que tính. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: Bảng phụ. thêm 1 bông hoa .GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng . I. Hoạt động dạy học. -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5.Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) .2011 Líp 1A4  . Học sinh: Bảng con. bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 . thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. II. . . III.GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 . .Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK . .HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5.( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa. Kiểm tra (4'). phạm vi 5.

N¨m häc 2010 . .Hướng dẫn HS cách làm .Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5. cách làm tính theo cột dọc .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . thêm 2 con chim. Bài 31: I. thêm 1 con hươu.Nhận xét chữa bài . . Mục tiêu.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Yêu cầu HS viết phép tính .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5.HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? . thêm 1 chấm tròn.Nhận xét. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.Nêu yêu cầu bài tập 3 .Nêu yêu cầu bài tập 4 .GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập .Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn. . Củng cố dặn dò 3 .Nhận xét chỉnh sửa cho HS .2011 Líp 1A4  49 ôn tập .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán. Tiết 3: Tiếng việt. chữa bài . 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính .Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? . . . Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5.HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. thêm 4 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 . .

phấn. thị cho bé. hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.Học sinh đọc. 1. . cá nhân.2011 Líp 1A4  50 . mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía. . . + Đọc.Nghe . Kiểm tra (4').Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. dừa. . Tiếng việt: Bài 31. ưa. Tiết 4. bút. ua. . Đồ dùng dạy học. * Hoạt động 1. III.Giới thiệu bài.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.đồng thanh. m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ. II. 2.Học sinh bảng con. các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. Bài mới (33').Luyện đọc từ ứng dụng. N¨m häc 2010 . . . Học sinh: Bảng. . mía.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.Học sinh đọc.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. ôn tập (Tiếp). nêu cách viết. Giáo viên: Bảng ôn tập. ôn tập. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia. * Hoạt động 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. Hoạt động dạy học. trỉa đỗ. + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế. .

Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 . Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: . + Nêu nội dung chính của câu chuyện.Nhận xét. . Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa. . .Luyện đọc cá nhân.2011 Líp 1A4  51 .Củng cố . 3. .Học sinh đọc bài cá nhân. * Kể chuyện. bút chì đen. . .Luyện đọc bài tiết 1. Gió lùa kẽ lá . nêu cách viết. .tuyên dương. hình chữ nhật vào hình có sẵn và . chuẩn bị bài sau. . . thảo luận nhóm đôi.Giới thiệu câu ứng dụng. nhóm.dặn dò(3). . Trò: . Khỉ và Rùa. sáp màu.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.Nhắc lại nội dung toàn bài. vẽ màu theo ý thích.Quan sát tranh nói nội dung tranh. hình chữ nhật .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3. . lớp. .Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .Giới thiệu bài b. mùa dưa ngựa tía . nhóm.Một vài đồ vật là hình vuông. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng). . Luyện tập (37').Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông. .Khỉ và Rùa. Lá kẽ đu đưa .Học sinh biết cách vẽ các hình trên. . . hình chữ nhật. lớp.Học sinh vẽ được các dạng hình vuông.Giáo viên kể chuyện . II Đồ dùng dạy học: Thầy: .Bài mới 28' a. Các hoạt đông dạy học 1.Học sinh kể chuyện theo tranh. III.Vở tập vẽ 1. bút dạ.Về nhà học bài.Học sinh quan sát tranh.Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

phẳng II. .sửa sai. Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > . . Bài tập 2 (50) Tính.Nhận xét.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . < .Nhận xét sửa sai.Nêu yêu cầu bài tập.    3 + 2  1 = 5  . dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây. . = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp. Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I. . 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 . .Học sinh làm vào bảng con. .Nhận xét giờ học.Hoc sinh làm vào bảng con.Về nhà học bài.Học sinh làm vào phiếu học tập.Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 . .Nêu yêu cầu bài. thân cây và dán cho cân đối. = 5  4 + 3.dặn dò (3'). Củng cố .Nêu yêu cầu bài .Mục tiêu: _ Biết cách xé. chuẩn bị bài sau.2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản .

vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. GV nhấn mạnh: Khi xé.Trò: Giấy thủ công các màu . đánh dấu. dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. mặt sau có kẻ ô lên trên.Các hoạt động dạy học: 1. đánh dấu. màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm .nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . hướng dẫn Từ hình vuông. đếm ô. em có thể chọn màu mà em biết. hỏi: . cây. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. đếm ô.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây. * HĐ2. Bút chì Hồ dán. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.Thầy: Bài mẫu về xé. III. Khăn lau tay .HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm.Hồ dán. cạnh ngắn 1 ô.Bài mới: 29' a. dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây. đếm ô. b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu. _ Xé chỉnh.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2.2011 56 Líp 1A4  . đánh dấu. xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối. _ Tiếp tục xé chỉnh. sửa cho giống hình tán lá cây dài. giấy trắng làm nền. sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở. GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng). cạnh ngắn 1ô. Vở thủ công. xé 4 góc không cần xé đều nhau. khăn lau tay . vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát . xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. đánh dấu. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . hình dáng.Giới thiệu bài b.

dặn dò: 3' . lấy tiếp âm i.nhận xét N¨m häc 2010 . Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận.Đọc được từ. + viết bảng con : bé gái. Bài mới (35'). Hoạt động dạy học. Dạy vần ôi . + Đọc bài trong sách giáo khoa.Giới thiệu bài. Mục tiêu. * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây. GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây. câu ứng dụng: Bé trai. 1. ghép liền với âm ô .( 2 HS ) 2. tán lá. bơi lội . II.2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi . * Hoạt động 2.ơi.Yêu cầu HS cài âm ô. đánh giá sản phẩm . trái ổi. Kiểm tra (5').Luyện nói từ 2 . cái còi.Học sinh đọc viết được: ôi .Nhận xét. + Dán phần thân dài với tán lá dài. Đồ dùng dạy học. bé gái đi chơi phố với bố mẹ. bài vở. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. 3. Trình bày sản phẩm. . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. . GV: NguyÔn 3.Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. * Hoạt động 1. dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I.Củng cố . III. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Cho HS xé hình tán lá. .Trưng bày một số sản phẩm.

đọc trơn vần ôi .Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? . xuất hiện từ khóa . ơi .Giáo viên ghi bảng.Trực quan "trái ổi ". * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp).Tiếng việt Bài 33: .Học sinh tự so sánh .Học sinh đọc CN + ĐT .Giới thiệu câu ứng dụng. N¨m häc 2010 . Tiết 3.Yêu cầu HS đọc thầm. .Luyện tập (37').HS phân tích vần ôi . nêu nội dung tranh.Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học.So sánh vần ôi với ơi.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . .Tiếng ổi .HS đọc tiếng mới.HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội . .HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng .2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 .GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) . * Hoạt động 3.đánh vần.Quan sát tranh. tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi.Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? .Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.HS đọc từ trái ổi .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết .Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô .HS phân tích và đọc tiếng ổi .Em vừa ghép được vần gì? .

II. Bài mới (33').dưới lớp làm vào bảng con. lớp. 1 + 4 = 4 + 1 2. + Quan sát tranh. Toán. . Kiểm tra (4'). Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. ôi? . Mục tiêu. Tiết 4. + 2 học sinh lên bảng làm. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể.dặn dò(3'). là chính số đó. Củng cố .2011 Líp 1A4  59 . GV: NguyÔn với bố mẹ .Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả . chuẩn bị bài sau. III.Luyện nói. Hoạt động dạy học. Lễ hội.Học sinh đọc cá nhân.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán. . và biết thực hành tính trong trường hợp này. 1. .Tìm tiếng có vần oi. 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 . Số 0 trong phép cộng I. nêu tên bài luyện nói. em thích lễ hội nào nhất? 3. ôi ơi trái ổi bơi lội .Về nhà học bài. Đồ dùng dạy học.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.nhóm.

. .Nêu yêu cầu bài tập 4.   3  3 N¨m häc 2010 .Học sinh quan sát hình vẽ trang 51. + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3.Nhận xét sửa sai. .Hình thành phép cộng. * Hoạt động 4.Học sinh làm vào bảng con .Viết phép tính. .Học sinh làm vào bảng con. . Sử dụng sách giáo khoa.Học sinh làm bài vào bảng con.Nêu yêu cầu bài tập 3. GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49). Củng cố.Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2.Lấy 3 que tính.tuyên dương. 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 . . * Hoạt động 5. thêm 0 que tính nữa.Nhận xét sửa sai. .sửa sai. 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49). Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.Nhận xét . . .Giáo viên đọc các phép tính .2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 . .Học sinh làm bài vào bảng con.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Học sinh làm vào vở.Nhận xét .Nêu yêu cầu bài tập. . . Sử dụng đồ dùng học toán. Đếm tất cả số que tính. . .

dặn dò: 3' . GV: Hát mẫu.GV hát + vận động mẫu.Hát đồng đều.Giảng bài.Cho HS hát + vận động phụ hoạ. lời ca. Kiểm tra bài cũ:4' . Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách. GV: Nhận xét. Tiết 2.Cho HS hát và vỗ tay.Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 . GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài. GV nxét. rõ lời. chuẩn bị tiết sau. . sửa sai. lời ca.Giới thiệu bài: . nhạc cụ. . Cho học sinh hát cả bài hát. .Củng cố.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát.dặn dò (3'). Lớp hát + vận động theo. ghi điểm.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca. . Lớp hát + vỗ tay.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.GV: nhận xét. tuyên dương 3.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" . *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo. Trò: Sách giáo khoa. Bài mới: 28' GV HS a. 2. Lớp hát từng câu. . . b. II.Giới thiệu bài + ghi đầu bài.Giáo viên: nhận xét giờ học. III.2011 Líp 1A4  . Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. .Về nhà học bài.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ. . Củng cố . I mục tiêu: . .Hát đúng giai điệu.Nhận xét giờ học. xích cho đến hết bài. chuẩn bị bài sau. vở tập hát.Dặn HS về nhà học thuộc bài.

gạch chân các tiếng có âm vừa học. . * Hoạt động 2. + Đọc viết bảng con. lớp.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. II. .Đọc được từ. .Học sinh viết vào bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.gài vần ui tiếng núi. .Giới thiệu câu ứng dụng.Học sinh đọc cá nhân.Luyện tập (32). 1. .nhóm.2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp). nêu nội dung tranh. . .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. gửi thư GV: NguyÔn . Kiểm tra (5'). Các hoạt động dạy học. . III. . * Hoạt động 1.1-2 học sinh đọc toàn bài.thư. Bài mới (35').Luyện đọc từ ứng dụng.Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3.Giới thiệu vần. . . . Đồ dùng dạy học.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 .ui. Mục tiêu. Cả nhà vui quá.Có ý thức tự giác trong giờ học. nêu cách đọc.Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi. Cả nhà vui quá. đồi núi. núi.Giới thiệu bài.Nêu cấu tạo. Dì Na vừa gửi thư về. .Quan sát tranh. . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Dạy vần ui. nêu cách viết. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. . Tiết 3.ưi. .Học sinh đọc viết được: ui.Học sinh luyện đọc.

+ Quan sát tranh. các hoạt động dạy học. .Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt. . Bài mới (28). III.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. Kiểm tra (4'). uống nước. 1. + Kể tên những thức ăn. . Tiết 4. không biết ăn? * Hoạt động 2.uống hằng ngày. uống nước. Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi . .Tìm tiếng có vần ui. * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ. uống đủ nước.dặn dò(3').Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no.tuyên dương. mạnh. nêu tên bài luyện nói.Luyện nói. vào hang". Trò chơi" con thỏ ăn cỏ. + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2. Mục tiêu. Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.Nhận xét . Làm việc với sách giáo khoa. An. .2011 Líp 1A4  63 .Học sinh tự kể cho nhau nghe. I. Củng cố . Đồ dùng dạy học.Tự nhiên xã hội. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3.ưi? .Giúp học sinh biết: . . vào hang" * Hoạt động1. Động não. đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . N¨m häc 2010 .Về nhà học bài. chuẩn bị bài sau. II. .Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .

. hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói.Về nhà học bài. 2. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9. vào buổi + Hằng ngày.Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm. ăn vừa đủ. đúng giờ. Thảo luận cả lớp. II. 1.em ăn mấy bữa. đoàn kết. có em nghỉ học không có lý do. . N¨m häc 2010 . . lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết. . Tiết 5.dặn dò (3').Hàng ngày em ăn 3 bữa.Đảm bảo tốt số lượng học sinh.Có ý thức bảo vệ tài sản chung. buổi trưa và buổi tối. Phương hướng tuần 9. ngon miệng. Lường Mai. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học.Nhận xét giờ học. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? .2011 Líp 1A4  64 . . không * Hoạt động 3. đúng giờ.uống khi khát. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần. . * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan.Có tinh thần học tập tốt. biết giúp đỡ lẫn nhau. I. vệ sinh lớp học sạch.Củng cố . Mục tiêu. nên ăn nhiều. không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. chuẩn bị bài sau. Sáng. đi học đều. viết và làm toán. trong lớp chú ý nghe giảng. chú ý rèn đọc. * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. kẹo trước bữa ăn chính? 3.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.vào những sáng. * Học tập: Đi học đều. vệ sinh cá nhân. Nội dung sinh hoạt. Sinh hoạt lớp. .

CN. bưởi.Yêu cầu HS cài tiếng chuối.GV ghi bảng: chuối .Đọc mẫu ..Hướng dẫn HS đánh vần: u.. . vui vẻ. Kiểm tra: 5 ' .GV tô màu vần uôi . vú sữa. chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ. bộ chữ thực hành Tiếng Việt. .Viết.Cài và phân tích tiếng chuối .… HS : SGK. nải chuối. múi bưởi. . . Chuẩn bị GV: Vật mẫu. Giới thiệu bài: b.ô.Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối.Đọc SGK 2. gửi quà. Các hoạt động dạy.Quan sát tranh .Giảng tranh N¨m häc 2010 . ươi. đọc: cái túi. Bài mới: 35' a.HS đọc ĐT. phân tích vần uôi . Mục tiêu Giúp HS : .Vần mới học là vần uôi .Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.2011 Líp 1A4  65 .Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi .Cài.3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối. bảng phụ câu ứng dụng.Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Đọc và viết được: uôi. II .HS đọc CN . Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi .Đánh vần ĐT.ươi I .Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 . GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi . .i .uôi .CN .Hướng dẫn HS đọc trơn .ĐT .Luyện nói từ 2 . III .học 1 .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II. 3.Hùng có cho em mượn ô tô không ? .Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi .Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. I. N¨m häc 2010 .Sân tập. nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ . . quyết nào ? .Chuẩn bị bài sau học tiếp .2011 Líp 1A4  69 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. III. .Theo em Lan có những cách giải cô cho quà . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ. đứng 2 tay ra trước.Nội dung và phương pháp lên lớp.Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn .Địa điểm. Học đưa 2 tay dang ngang.Phương tiện. còi.Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được . Củng cố dặn dò: 3' .Mục tiêu: .Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi .

đứng nghiêm. Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản. * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.Nhận xét tiết học. mắt nhìn theo tay. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau.Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. . .ây 70 N¨m häc 2010 .Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần. đứng nghiêm. + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản. 1-2. . thân người thẳng. .Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. . + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V. + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. dóng hàng. Mục tiêu Giúp HS : ay â .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học .Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản . quay phải. 5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I .2011 Líp 1A4  .Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . .3 lần. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc.Cho học sinh ôn 2. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp. quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát. .Gáo viên hệ thống bài học.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2.Ôn đứng đưa 2 tay ra trước. * Học đứng đưa 2 tay dang ngang.Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước.

cối xay vây cá ây. phân tích vần ay . II.HS đoc CN . .HS đọc CN . yêu cầu HS quan sát.Theo dõi . III.HS đọc từ khóa .y. .CN . . Các hoạt động dạy.HS đọc CN .ây.HS theo dõi N¨m häc 2010 .Tiếng bay có vần mới học là vần gì? .ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) .Giảng tranh .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .học 1 .HS Đọc thầm từ ứng dụng.Nêu cấu tạo tiếng. máy bay.ĐT .Kiểm tra 5 ' .GV viết mẫu.ĐT bay. bé trai thi chạy.Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng .Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) .Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi.HS đọc CN . múi bưởi.So sánh ay và ây .GV ghi bảng: bay .Đọc và viết được: ay. ngày hội cây cối .Khác nhau: có các âm đứng .Vần mới học là vần ay .Hướng dẫn HS đọc trơn . đọc thầm.Quan sát tranh .Đọc SGK 2 .Đọc theo sơ đồ .Giảng nội dung từ . nêu quy trình viết lưu ý HS .Cài. .Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 .Giống nhau: kết thúc bằng y.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay . đánh vần tiếng.HS đọc CN.Hướng dẫn HS đánh vần: a. nhảy dây. bảng phụ câu ứng dụng.ĐT . Hướng dẫn viết . … HS : SGK. đi bộ. bay. .HS đọc ĐT.. bộ chữ thực hành Tiếng Việt.GV ghi từ ứng dụng lên bảng.GV tô màu vần ay . â .ay .Cài và phân tích tiếng bay .ĐT .HS đọc theo sơ đồ . Giới thiệu bài b . đọc trơn . bé gái thi nhảy dây. Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay . Bài mới: 35' a . đọc: nải chuối.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy. đi xe. Chuẩn bị GV: Mẫu vật. cả từ. . tìm tiếng chứa vần ay.Đọc mẫu . tươi cười.Viết..2011 71 Líp 1A4  .HS đọc cả bài .

......HS đọc câu ứng dụng c........Dặn HS về nhà tìm tiếng........Quan sát tranh..ĐT . đi xe.bơi.......... . bay.HS theo dõi.. Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I. .2011 Líp 1A4  72 ...HS viết bài trong vở tập viết.... Điều chỉnh bổ sung:.Yêu cầu HS quan sát tranh.............. .......Yêu cầu HS đọc lại toàn bài... nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh... ...Chấm bài........... nhận xét......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ.... Mục tiêu: N¨m häc 2010 .. nêu quy trình viết ........ .........Nêu tên chủ đề luyện nói ? . bò.... ....Một số em nói trước lớp ..........Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a....... nhảy… 3 .. ....HS Đọc CN ..... ...GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 .Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ......Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng .........Quan sát............. nói trong nhóm đôi....CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ....bé gái thi nhảy dây .HS viết bảng con ....... ..... Đọc câu ứng dụng .... .... cách đánh dấu thanh ở các tiếng.. .... Củng cố dặn dò 3 ' ..... chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói . Chạy.. uốn nắn..Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng... chỉnh sửa chữ viết cho HS. báo.... ..... b........ Đọc bài SGK Luyện viết .......Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.. từ có vần vừa học trong sách....GV viết mẫu .Yêu cầu HS viết bảng con ........Đọc ĐT ... Đọc cả bài trên bảng d.... Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1....... có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn ... đi bộ..

..... < ............Viết phép tính trên bảng con a. ...GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 ......Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 .. Giới thiệu bài: b.Nêu yêu cầu bài tập 1 ..Nêu yêu cầu bài tập 4 .............Các hoạt động dạy học 1 .Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >.Nêu yêu cầu bài tập 3 ................... Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 .....Nêu yêu cầu bài tập 2 ................... tranh bài tập 4 HS : Bảng con......... . N¨m häc 2010 ...................Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính ..... ... Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 .. Bài mới: 33' a............ Hướng dẫn luyện tập: GV HS .....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc ... Bài 1: Tính ...Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp ...........Phép cộng một số với 0.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : .............. thêm 1 con ngựa..Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 ...... 2+1+2= 5 2+0+2=4 ......... Có 2 con ngựa. = ) ..... Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật....... Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ.GV nhận xét chung tiết học.....Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học. 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 . .................. Củng cố dặn dò 3 ' ..Yêu cầu HS làm bài .......... SGK III...2011 Líp 1A4  73 .....Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II................. Điều chỉnh bổ sung....

. giáo cây. thuyền . hồ. màu của pháo hoa.) cho sinh động. cảnh đồng ruộng.. màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp.Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước. mô tả được những hình vẽ và . viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế . của pháo hoa và các mái nhà. biển. màu. Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh. + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây. hoặc tranh ở bài 9..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: ..Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh.. ao.Giới thiệu bài b. trâu . + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói. . . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà. Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong. đàn trâu đang về chuồng).Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà.. Các hoạt đông dạy học 1. II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh. bút dạ và màu bột.Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương. đường. màu xanh của lá cây.Giáo viên cho học sinh xem tranh. * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời. ảnh phong cảnh (cảnh biển. + Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và .. 10 tuổi)..Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng.Bài mới 28' a. . có cây dừa. . tranh là "Chiều về"? có đàn trâu .. sáp màu.) . màu sắc trong tranh. sắc tươi vui.Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao. màu đỏ của mái ngói. đúng là một "Đêm hội". Vở tập vẽ. * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương. thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ. màu tím...) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam.HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . III. 9 tuổi). N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  74 . + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày.. phố phường .Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 .

cánh đồng. Bài mới: 35' a . màu ảnh quen thuộc.2011 Líp 1A4  75 .). HS : Ôn tập ở nhà.).Đọc SGK.Mục tiêu ...Sưu tầm tranh phong cảnh. tàu thuyền . SGK.Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp. nhà. cối xay. 2 . xe cộ ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp.Gọi HS lên bảng: GV đọc.Quan sát cây và các con vật .. nhảy dây .Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng. .. + Cảnh sông.).Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế... 3. chiều. vườn . II.biển (sông. Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I.. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76. Kiểm tra 5' .Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài. viết : máy bay.HS chỉ o oi N¨m häc 2010 . có những hình mái ngói.Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh... suối . trưa. viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y . gợi nhớ xanh của lá cây .Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học .. Các hoạt động dạy học 1 . + Cảnh núi rừng (núi đồi.Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay .HS đọc. tối . cây. ao. màu vàng của trường. Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học . Giới thiệu bài b . . cây.) đến buổi chiều hè ở nông thôn.GV treo bảng ôn tập â ây . Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: . Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng.) + Cảnh Thành phố (nhà. tranh minh hoạ SGK. bảng phụ.Đọc. .. bảng con III . màu sắc rực rỡ.

Giới thiệu tranh.nêu quy trình viết .GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm .ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .Đọc bài SGK Luyện viết .HS đọc đoạn thơ ứng dụng .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .Hướng dẫn HS viết vở .Nêu tên truyện kể hôm nay? .ĐT đôi đũa tuổi thơ . 76 .HS đọc ĐT.HS viết bảng con tập(37') .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn . .CN Luyện đọc . . .Đọc cả bài .HS đọc CN . mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 .CN .GV viết mẫu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ .HS viết bảng con: tuổi thơ .Gọi HS đọc lại bảng ôn.HS theo dõi .GV kể diễn cảm chuyện.HS đọc ĐT.GV ghi vào bảng .Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn.Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .HS đọc CN . : Ghép chữ thành vần .2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả .Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .GV viết mẫu.HS viết vở tập viết Cây khế .Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ . .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện.Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng.HS theo dõi . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng . từ ngữ ứng dụng tiết 1 . nêu nội dung tranh. .HS theo dõi .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .

........ o cao 2 dòng kẻ ly..... bảng con III... Mục tiêu . ............. đúng quy trình bài viết... i.... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết...... ngà voi… I .....Dặn HS chuẩn bị bài học sau.k cao 5 dòng kẻ ly..d cao 4 dòng kẻ ly. mùa dưa. HS tìm chữ có vần vừa học. ư..HS đọc .Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận...Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng..... II.... Bài mới: 28' a ....... n.Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng ..HS theo dõi trong một từ..........Những con chữ nào viết với độ cao 2 ..Các hoạt động dạy học 1.....Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn .HS viết đúng mẫu chữ.. Kiểm tra: 4 ' ...... 3 .....Nhận xét kể chuyện .... dòng kẻ ly? ....2011 Líp 1A4  77 . nghé ọ.Đọc lại bảng ôn....... . chú ý.kể cả câu chuyện.......HS viết bảng con: nho khô....x .........Các con chữ được viết nối liền nhau...........5 dòng kẻ ly? .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh..........Nhận xét chung tiết học.Tập viết xưa kia...HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam......GV treo bảng chữ mẫu .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con ...........Gọi HS đọc ...... Tiết 4 .... Giới thiệu bài b .. Củng cố ............... 2 ..... a.......... ........ kẻ ly?.. . m..Những con chữ nào có độ cao 4 dòng ...Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? ...... ... khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 . .... chữ được viết như thế nào? .. Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết . .dặn dò: 3' .. Điều chỉnh bổ sung : .GV viết mẫu ...

. xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 . : Chấm và chữa lỗi .GV nhận xét .Nhận xét chung giờ học.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. Bài mới: 29' a.2011 Líp 1A4  78 .HS viết bảng con . Mục tiêu : .Biết cách xé .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . * Xé tán lá cây hình tròn .Yêu cầu HS viết bảng con . Trò : giấy thủ công . tán lá cây dài . Tìm hiểu bài: GV HS 1 . Giới thiệu bài: b. hồ dán . . Kiểm tra: 3' .Xé một hình vuông . HS quan sát GV xé mẫu . xé 4 góc .HS nhận xét. . màu sắc của cây . dán hình cây đơn giản . .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết . giấy thủ công . HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng . . Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I . 2 . GV: NguyÔn .GV uốn nắn HS viết bài. Xé hình tán lá cây .Đồ dùng học tập của học sinh 2 . Củng cố dặn dò: 3' .GV chấm điểm một số bài của HS .Lưu ý HS tư thế ngồi viết.Xé được hình tán cây .Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn . Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu . . thân cây và dán cân đối . hồ dán .chữa một số lỗi HS hay mắc. Giáo viên hướng dẫn mẫu a.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng. phẳng . II. Các hoạt động dạy học: 1 . tự chữa lỗi 3. III .HS viết bài vào vở.Nhận xét về cách trình bày bài viết .

Giới thiệu bài b. bảng phụ câu ứng dụng. xé 4 góc . . + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài .Xé tán lá .Viêt .Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối . chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b . tán lá .. Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo . mây. Xé hình thân cây . + Dán thân dài với tán lá dài . GV: NguyÔn Học sinh thực hành .Xé một hình chữ nhật . tuổi thơ.Dạy vần N¨m häc 2010 . mưa. . mây bay. bộ chữ thực hành Tiếng Việt. II.Đọc và viết được: eo.Đọc SGK 2 . bão.2011 Líp 1A4  79 . III..học 1. c . keo . 3 .Luyện nói từ 2 . chú mèo.GV quan sát giúp đỡ HS thực hành . Bài mới: 35' a.Bôi hồ vào mặt sau của thân cây . Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình . . ao.Xé một hình chữ nhật nhỏ . dài . Kiểm tra: 5 ' . Các hoạt động dạy.Xé thân cây .Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' .ao I. xé dán hình con gà .Nhận xét tiết học . lũ. Chuẩn bị GV: Vật mẫu. Hướng dẫn dán hình . dán phẳng . … HS : SGK. một hình chữ nhật nhỏ . ngôi sao.Chuẩn bị đồ dùng giấy .Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài. đọc: đôi đũa.Trưng bày sản phẩm . Mục tiêu Giúp HS : . ngắn .

HS đọc CN .ĐT . N¨m häc 2010 .Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .eo . từ có chứa vần vừa học. từ có chứa vần hôm nay học? .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh. Tiết 2 .Vần mới học là vần eo.Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo.GV ghi bảng: mèo .Giảng nội dung tranh . đúng tiếng. .HS đọc từ khóa .Giải thích từ HS tìm được. yêu cầu HS quan sát. .Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 . .Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) .Khác nhau : Có các âm đứng trước .Đọc CN .Nêu cấu tạo tiếng.CN . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Quan sát tranh . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. đọc trơn cả từ.ĐT .HS đọc ĐT. .o .HS đọc theo sơ đồ .HS nêu tiếng.Giải thích từ khó .Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? .GV ghi bảng từ khóa: chú mèo .Yêu cầu HS viết bảng con . Suối chảy rì rào .Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo . ao .Hướng dẫn HS đánh vần: e . tìm tiếng chứa vần eo.HS đọc CN. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.HS dọc CN .ĐT HS GV: NguyÔn .Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo .Cài.Cài và phân tích tiếng mèo .HS viết bảng con . .Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết . . đọc thầm.ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ .ĐT .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.2011 Líp 1A4  80 .Đọc mẫu .GV viết mẫu.So sánh hai vần eo và ao . phân tích vần eo .Giống nhau: kết thúc bằng o. .GV tô màu vần eo .HS đọc CN .HS đọc trơn .

....Nêu cấu tạo tiếng đó . bão lũ.. ........ gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to....... . .. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về..ĐT .Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ........... Mục tiêu .....Chấm bài. .. mây. Đọc bài SGK Luyện viết ....Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.... Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 ...Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng........................HS viết bài trong vở tập viết... em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão.. Điều chỉnh bổ sung :....HS đọc trơn cả câu ứng dụng ....... Gió.Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c......Đáp án............Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. . nói trong nhóm đôi....Một số em nói trước lớp .HS đọc tiếng có vần mới ... .Nêu tên chủ đề luyện nói ? . chỉnh sửa chữ viết cho HS.... lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo .....Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc....... .Đọc CN..Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập... ...Đọc trước bài 39 ..Tìm tiếng có vần vừa học? . 3 ......... nhận xét..Toán giữa học kì I ) Đề bài ........ Tiết 4 ..... Đọc cả bài trên bảng d.... uốn nắn. ..HS theo dõi... ...... Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I..Quan sát.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b........Yêu cầu HS quan sát tranh.... mưa.. Củng cố dặn dò 3 ' ...Quan sát tranh................... chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói . Đọc câu ứng dụng .... ........2011 81 Líp 1A4  ........Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời...HS đọc thầm ........

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học . Giới thiệu bài N¨m häc 2010 .GV bắt nhịp bài hát .Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp .GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn . Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III.Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản . Cỏc hoạt động dạy. .Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày . 2. Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học. mạnh dạn trước lớp.Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên.GV làm mẫu từng bài . 3. II.Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi . Bài mới: 28' a. . II.Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2. Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III .HS tập theo từng động tác .HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học.GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn . Kiểm tra: 4 ' . Giới thiệu bài b. Mục tiêu: Giúp HS biết : .Cả lớp hát . Bài mới: 28' a.HS theo dõi . . Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: .Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .Hướng dẫn HS .2011 Líp 1A4  82 .học 1. . Các hoạt động dạy học 1. Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I.Kể về những hoạt động mà em thích .Nhận xét đánh giá.

Chỉ và nói bạn nào đi . khéo léo . HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b.Tại sao phải nghỉ ngơi ? . .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.Dặn chuẩn bị bài sau . Mục tiêu: Giúp HS : . GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK .Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 . . Củng cố dặn dò 3 ' . hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động . HS : Bộ đồ dùng học toán.HS kể lại cho cả lớp nghe . thể thao . hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc . HS GV: NguyÔn ..Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm . Ôn tập bài 10 Tiết 3 .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động . II. ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 . đứng . Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' . Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3. bảng con… III.Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I .Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn . trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi . .Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày . trò chơi mà các em chơi hàng ngày .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .2011 Líp 1A4  83 ..

2011 Líp 1A4  2+1=3 .Vậy 2 bớt 1 còn mấy? . còn lại mấy chấm tròn? .1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2.Bài mới: 33' a. .Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0. bớt đi 1 chấm . . Giới thiệu bài b . Kiểm tra: 4 ' .Ta có thể viết bằng phép tính nào? . .GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' .GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn.Hướng dẫn HS làm bài tập .GV viết lên bảng 2 .Hai bớt 1 còn 1 .2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. bớt đi 1 chấm tròn còn tròn.( HS nhắc lại) .GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn. Viết bảng .GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.Còn lại 2 chấm tròn.2 = 1 ( tương tự phép trừ 3.Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? .Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 .2=1 . Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn.. 3-1=2 1+2=3 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.1= 1) 3 .Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1.1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn.Có 2 chấm tròn. . = 4 2 .Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1. nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn.1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2.GV gọi HS nêu yêu cầu của bài. .1=1 84 1+2=3 3.Ta có thể viết bằng phép tính nào? .

. Kiểm tra: 4' .Củng cố dặn dò 3' .Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . viết đẹp.HS viết bảng con : xưa kia. Bài mới: 28' a.1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3.Tập viết đồ chơi. .Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . tươi cười. Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 . bay đi 2 con. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.Có 3 con chim.2011 Líp 1A4  85 . 2.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . ngày hội.Đánh giá 3-2=1 3. bảng con III.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập .Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.Làm bài tập vở bài tập . Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 . viết đúng mẫu. Giới thiệu bài b. cách làm tính theo cột dọc. II.GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con . . vui vẻ I.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Nêu yêu cầu bài tập .1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp . ngà voi.Nhận xét. Mục tiêu . gà mái.Các hoạt động dạy học 1. .

tự chữa lỗi 3 . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.GV cho HS quan sát bài viết mẫu .GV viết mẫu .Mỗi từ gồm 2 tiếng.Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? . ơ.. Học tập N¨m häc 2010 ... i.Yêu cầu HS viết bảng con .HS đọc .ô. GV: NguyÔn . Nội dung sinh hoạt 1.HS viết bài vào vở.Nhận xét tuần a. lễ phép biết chào hỏi thầy cô.Gọi HS đọc . .Nhìn chung các em ngoan.GV giảng từ . . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. khoảng cách giữa hai từ trong một dòng.Lưu ý HS tư thế ngồi viết . . Củng cố dặn dò: 3 ' .GV nhận xét .chữa một số lỗi HS hay mắc. . . Đạo đức . b.h cao 5 dòng kẻ ly.5 dòng kẻ ly? . a.GV treo bảng chữ mẫu .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? . Mục tiêu .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết .Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. ư.Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Nhận xét chung giờ học. .Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ..GV chấm điểm một số bài của HS .Các con chữ được nối liền nhau.Nhận xét về cách trình bày bài viết . .Nhận xét.GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết . II. Tiết 5 Sinh hoạt I.HS theo dõi . .2011 Líp 1A4  86 ... .t cao 3 dòng kẻ ly. .GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi . u cao 2 dòng kẻ ly.HS viết bảng con .HS nhận xét. v.

HS ngoan.Đọc được từ. . . Hoạt động dạy học.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương . sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện. au âu . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. cái cầu. Đồ dùng dạy học.Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể.. lễ phép chào hỏi người trên. bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. đoàn kết giúp đỡ bạn. . Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. . III. Các hoạt động khác . Mục tiêu. giờ học tốt. .Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt.. II. Lò Thị Sáng.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu . Kiểm tra (5'). có đủ hoa tay.Đa số các em có ý thức học tập. 1.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Chào cờ Tiết 2.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Các em đi học đều.Học sinh đọc viết được: au. .Đi học đều đúng giờ. .Duy trì nề nếp thể dục.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. thực hiện tốt các nề nếp học tập. âu. Tiếng việt: Bài 38: I. ngày học hay.Luyện nói từ 2 .2011 Líp 1A4  87 . Đỗ Thị Mai Hương . đúng giờ. . vệ sinh. tích cực tham gia các hoạt động của lớp.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu. .HS có đầy đủ đồ dùng học tập. 2.Phương hướng hoạt động tuần . Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. mặc đúng trang phục học sinh. 3. vệ sinh. thực hiện tốt các nền nếp học tập. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. cây cau. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. c. N¨m häc 2010 .

. nêu tên bài luyện nói. Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp. .Học sinh luyện đọc. * Hoạt động 1. + Quan sát tranh. eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. Dạy vần au. cầu. . âu.gài vần au. . . tiếng cau.Giới thiệu bài.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. * Hoạt động 2. nêu nội dung tranh. . gạch chân các tiếng có vần vừa học. . 2.Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3. .Quan sát tranh. . .1-2 học sinh đọc toàn bài. âu. lớp.Học sinh đọc cá nhân.Giới thiệu vần.Nêu cấu tạo.Luyện đọc từ ứng dụng. Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về. nêu cách viết.au.2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp).nhóm. .Luyện nói. .âu.Luyện tập (37').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con. .Giới thiệu câu ứng dụng.Học sinh viết vào bảng con. Bài mới (35'). nêu cách đọc.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 .

. Hướng dẫn học sinh luyện tập..Nhận xét sửa sai.Giáo dục học sinh yêu thích môn học......Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp..Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà..1 Bài tập 2 (55) Tính.Kiểm tra (4').......................Đồ dùng dạy học toán biểu diễn... ............ II............. ..Nêu yêu câu bài... ......... ..' 1................ Đồ dùng dạy học...Tìm tiếng có vần au âu ? ...Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Điều chỉnh bổ sung...2 2+ 1 = 3 3 ... Bài tập 1(55)Tính........... Bài mới (33'). 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 .... ...1-1=3 4 3 ......... 3 .... ... GV: NguyÔn ...................Học sinh làm phiếu bài tập...... ...89 ..Về nhà học bài....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3......... .. phấn.2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + . III........ chuẩn bị bài sau.2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3............1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 .(55) I..... bút.dặn dò(3'). ......1 2 ..... Mục tiêu..... bảng. Hoạt động dạy học... .1 2 1 3 .... Củng cố ...... . Giáo viên..... + Thực hiện phép tính..Hoc sinh làm vào bảng con................. Học sinh: Que tính.. 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2. Tiết 4: Toán Luyện tập......... .Nêu yêu cầu bài tập..

...Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép........... ......dặn dò (3')..............Bài mới:(28' ) a............Nhận xét giờ học.. Kiểm tra: ( 4') ...... II....Học sinh làm vào vở ..... Mục tiêu : .........1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp......... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị ...Trò: Vở bài tập đạo đức III..... chuẩn bị bài sau...............Nêu yêu cầu bài ..... đối với em nhỏ cần nhường nhịn ... Đồ dùng dạy học ...Thầy :Các tấm gương .....Học sinh làm vào bảng con... ...Nêu yêu cầu bài . Điều chỉnh bổ sung.... ........ 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 ...........Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2..... Các hoạt động dạy học 1...... ........... Nội dung N¨m häc 2010 .. ...... Củng cố ............... nhường nhịn em nhỏ I.......Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình . ...Như vậy cha mẹ mới vui lòng .. Giới thiệu bài b..... Tiết 5........Về nhà học bài........1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ... 2 3 3...bài thơ về chủ đề bài học ........Giáo dục học sinh tình yêu thương .................... tôn trọng con người.....2011 Líp 1A4  90 .

. Tranh có những ai .Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận . như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập .Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ . mấy tuổi . có quả cam anh nhường cho em.Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên .Mục tiêu: .Học sinh tự liên hệ . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 . . ..Về học bài chuẩn bị bài sau.lễ phép với anh chị .Học động tác kiễng gót.Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học..Củng cố dặn dò : (3') . họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? .Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp .Tên là gì .Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? . Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN. chị hay em nhỏ ? .. nhường nhịn em nhỏ .Học sinh làm bài tập .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi . học lớp mấy ? . Em lễ phép với anh .Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ . sống hoà thuận . . Em nói lời cảm ơn anh. 2 tay chống hông. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.Việc nào làm chưa tốt với không nên 3.Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên . I. GV: NguyÔn .2011 91 Líp 1A4  . Anh đã nhường nhịn em.Em có anh . -Học sinh nối tiếp nhau trình bày.Tranh 1. .

5 lần.Trò chơi hồi tĩnh.2011 Líp 1A4  92 . .Tập hợp lớp.sửa sai cho học sinh. Mục tiêu. * Trò chơi "Qua đường lội" . đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng).3 lần.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó. . cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. .Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: . cái phễu. Đồ dùng dạy học.Học sinh đọc viết được: iu. N¨m häc 2010 . đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông . còi.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác . iu êu . II. êu.Đứng vỗ tay và hát.Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . lưỡi rìu. . ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I. .Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Cho học sinh chơi 2. đứng đưa 2 tay dang ngang .Học sinh tập 4.Phương tiện. 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước. . câu ứng dụng: Cây bưởi.Sân tập.Địa điểm.Giáo viên hệ thống bài học .Luyện nói Từ 2 .Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao. .Đọc được từ.Trò chơi diệt con vật có hại.Giáo viên quan sát. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II. Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên. .Có ý thức tự giác trong giờ học.Nhận xét giờ học. phổ biến nội dung bài học 12' . III. * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc.

nhảy.Luyện đọc từ ứng dụng. Kiểm tra (5').Học sinh luyện đọc.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 .Giới thiệu vần.Học sinh đọc cá nhân. III. . gạch chân các tiếng có âm vừa học. .nhóm. Cây bưởi. Tiết 3.Nêu cấu tạo. nêu tên bài luyện nói. . nêu cách đọc. nêu cách viết. . . .2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp). . + Đọc viết bảng con. 2.ây. tiếng bay.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. * Hoạt động 1. + Quan sát tranh. nêu nội dung tranh.Giới thiệu bài. GV: NguyÔn 1.gài vần ay. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. Dạy vần ay.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Học sinh viết vào bảng con.Luyện tập (37').ây. Ai chịu khó? . . . .Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3.Giới thiệu câu ứng dụng.Luyện nói.Quan sát tranh. .1-2 học sinh đọc toàn bài. * Hoạt động 2. Bài mới (35'). Hoạt động dạy học. . lớp.

.... ........Tìm tiếng có vần iu êu? . Toán: Phép trừ trong phạm vi 4.........Giáo viên đọc các phép tính ........ Giáo viên: Bảng phụ.. 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 .......... que tính. Mục tiêu.. phấn.......... Hoạt động dạy học...Viết phép tính trừ trong phạm vi 4..Về nhà học bài....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3.....Học sinh làm vào bảng con............. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3..... . Sử dụng sách giáo khoa..Học sinh quan sát hình vẽ trang 56............ trừ...1 = 3 4 .2011 Líp 1A4  4 ...Biết làm tính trừ trong phạm vi 4... II.......... ..1 =1 * Hoạt động 1.... I.... III. Đồ dùng dạy học.1 = 3 4 .. ............. ........... 1...Giáo dục học sinh yêu thích môn học... .. Sử dụng đồ dùng học toán.... N¨m häc 2010 ..... chuẩn bị bài sau..... bớt 1 que tính..... Học sinh: Bảng con.Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép ...3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 ..... ....... ..........Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2......... Bài mới (33').......2 = 2 4 . Kiểm tra (4').. .dặn dò(3')....... 2............. ..Điều chỉnh bổsung.....2 = 2 .Lấy 4 que tính.. Còn mấy que tính? .... .. Tiết 4........ .. Củng cố .. .

..Nhận xét ......... .... chuẩn bị bài sau .Bài mới 28' a.....HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích. III............... Củng cố ....Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 ....Học sinh làm bài vào bảng con.3 = 1 Bài tập 2 (56)........... ..Nhận xét sửa sai....... Mục tiêu: ...........Nhận xét ...Về nhà học bài... ...Nêu yêu cầu bài tập.......Học sinh biết được hình dáng..tuyên dương.................Điều chỉnh bổsung...... Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật..... 2 + 2 = 4 4 ...... 4 .... cam.......Học sinh làm vào vở...........2 = 1 1 + 1 = 2 4 ........ táo...Hình ảnh một số qủa dạng tròn.....sửa sai. ......... màu sắc một vài loại quả ... 2 3 1 2 GV: NguyÔn ..Biết cách vẽ quả......... Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 ..Học sinh làm vào bảng con .... ....... II.... Vẽ quả ( quả dạng tròn) I...... Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi......2011 Líp 1A4  95 .1 = 3 3 . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.... 4 1 = 3 3... 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.. 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .........Giới thiệu bài b.dặn dò (3').... Các hoạt đông dạy học 1..1 = 2 3 ... xoài .Nhận xét giờ học.........Nêu yêu cầu bài tập 3..2 = 2 Bài tập 1(56).... . ........... . vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích..............

.Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả............................ Mục tiêu......Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả.Giáo viên nhận xét tiết học .......Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: . ...... ..... * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: ............ Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1..... * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: .. ............ ............... viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.......Nhìn mẫu vẽ cho giống quả ...2011 Líp 1A4  96 ..Học sinh đọc.. Tiết 2..........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: ......Học sinh nhận xét màu của quả.......... loại có hình và màu đẹp. tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3........ Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình.. ..........Củng cố dặn dò: 3' .Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú..Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ)...... Điềuchỉnh bổ sung.. N¨m häc 2010 ..... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm ................ quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.........Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? . I.....................Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình.................... .

II.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. III.2011 Líp 1A4  97 . * Hoạt động 2. ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi . cá nhân.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. Học sinh: Bảng.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. .Học sinh bảng con.Luyện đọc từ ứng dụng. . viết bảng con: nghỉ hè. . . bút.Giới thiệu bài.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. 1. GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập. phấn.Học sinh đọc. .Giáo dục học sinh yêu thích môn học.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. Kiểm tra (5'). 2. . Bài mới (35'). . bé Hà tỉa lá. khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Học sinh nhắc lại các âm. ôn tập.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. . + Đọc. vần tiếng đã học. Đồ dùng dạy học. * Hoạt động 1.đồng thanh. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ. nêu cách viết. . Hoạt động dạy học.

.... Điều chỉnh bổ sung..... + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? ..Đồ dùng dạy học toán biểu diễn... ................Luyện đọc cá nhân. . bảng................. ....Giới thiệu câu ứng dụng... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.. .... .....Luyện viết: Giáo viên viết mẫu. Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp)..... .Về nhà học bài..Giáo dục học sinh yêu thích môn học....... Bài mới (33').. ....... N¨m häc 2010 .... * Hoạt động 3... nêu cách viết.Quan sát tranh nói nội dung tranh.... Đồ dùng dạy học.... . nhóm. ....Học sinh đọc bài cá nhân...... Củng cố .Nhắc lại nội dung toàn bài... cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3.. ........... Chú Tư ghé qua nhà... Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa.....................Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3......' 1.. . chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.... nhóm..Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4. Mục tiêu..... Củng cố .. 3..dặn dò(3').... Giáo viên.... Học sinh: Que tính. ........... lớp.. 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2..dặn dò(3). Hoạt động dạy học...Nhắc lại nội dung toàn bài...Luyện đọc bài tiết 1.Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ....... + Thực hiện phép tính.. III. lớp..Kiểm tra (4')..... ...... bút.............. Luyện tập (37').. II....Đọc toàn bài trên bảng..Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.... .... ... phấn.(57) I...tuyên dương.Về nhà học bài...Nhận xét..... Tiết 4: Toán: Luyện tập....... ........2011 Líp 1A4  98 .....

2 . Bài tập 1(57)Tính. 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính. .1 = 3 4 .1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3.1 = 3 4 .Mục tiêu: . dán hình con gà con I. dán hình con gà con đơn giản . dán cân đối.1 = 1 Bài tập 4 (57) < . Khăn lau tay N¨m häc 2010 .dặn dò (3'). . Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé. có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng .2011 Líp 1A4  99 .Nêu yêu cầu bài . Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé.Học sinh làm vào vở 3 .1 .Biết cách xé. . = . Hướng dẫn học sinh luyện tập. dán hình con gà con.2 = 2 3 .2 4 .2 = 1 4 . 4 . phẳng II.3 < 4 .2 4 . giấy trắng làm nền.Nhận xét giờ học.1 > 3 . .Về nhà học bài. .Nêu yêu cầu bài tập. . .Học sinh làm phiếu bài tập.Hồ dán.1 2 + 3 3 5 3 . chuẩn bị bài sau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Nhận xét sửa sai.Nêu yêu câu bài.2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính. > .Hoc sinh làm vào bảng con. Củng cố . 4 .Xé được hình con gà con.1 = 2 4 .

đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân. đánh dấu. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng. Xé thành hình tam giác đầu. thân.Củng cố . Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát . Giấy nháp có kẻ ô. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà. Sau đó tiếp tục xé chỉnh. lật mặt sau. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô. khăn lau tay III. đánh dấu.dặn dò: 3' . . các em đỏ).Xé 4 góc của hình chữ nhật. . dán hình con gà con. bút màu. . . mắt.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô. vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm.Vẽ và xé 4 góc hình vuông. dán. hồ . đánh dấu.Nhận xét. cánh. hình chữ nhật có cạnh 10 ô.Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu. đánh giá sản phẩm . hỏi: . đếm ô.Giới thiệu bài b. cạnh ngắn 2. . hình dáng. 3.2011 Líp 1A4  100 .Bài mới: 29' a.Bút chì.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. c) Xé hình đuôi gà: .Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. chân gà cho cân đối. Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ. (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ. a) Xé hình thân gà: . dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 . e) Dán hình: Vẽ hình tam giác. màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu.Các hoạt động dạy học: 1. chân và mắt gà: Đếm ô.Xé chỉnh. vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. sửa để cho giống hình thân gà. chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng. đuôi. Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà. Vở thủ công.Trưng bày một số sản phẩm. không xé theo ô).

phấn.Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Tiết 4.Biết làm tính trừ trong phạm vi 5. Bài mới (34'). + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4.Học sinh làm vào bảng con. * Hoạt động 1. 2.Viết phép tính trừ trong phạm vi 5.2 = 1 5 .2 = 3 5 . mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. . .Nêu yêu cầu bài tập. Học sinh: Bảng con. I. II.Có khái niệm ban đầu về phép trừ.3 = 2 3 . 2 .Lấy 5 que tính.Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59. . Mục tiêu. . III.1 = 4 5 .tuyên dương. 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 .2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59). . (Đề bài và đáp án nhà trường ra). bớt 1 que tính. Toán. Phép trừ trong phạm vi 5. . Kiểm tra (3). . N¨m häc 2010 . Còn mấy que tính? . Hoạt động dạy học. Sử dụng đồ dùng học toán.Học sinh làm vào bảng con .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ. Sử dụng sách giáo khoa. 3.Nhận xét . Trả bài kiểm tra hôm trước.1 = 1 101 . .4 = 1 . que tính.Giáo viên đọc các phép tính .

Trò : Thanh tre . Đồ dùng dạy học : .Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài. .1 = 3 2 5 .1 = 4 5 4 . . Các hoạt động dạy học: 1.sửa sai.2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 .Nhận xét sửa sai. Lí cây xanh . .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính. Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: . 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 .Về nhà học bài. . chuẩn bị bài sau. 5 . II. III.3 = 2 2 5 . chai sỏi. Củng cố .Học sinh làm vào vở. kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 .1 = 2 4 4 .Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca .1 = 4 1 5 .4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59). 5 5 3.Học sinh làm bài vào bảng con. .Nêu yêu cầu bài tập 3. 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp. .Nhận xét giờ học.Biết kết hợp vận động phụ hoạ.Nhận xét .2 = 3 5 5 .dặn dò (3'). . . biết kết hợp vỗ tay đệm theo.Thầy: Nhạc cụ .

Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan . tìm đến đây tiết tấu lời ca. . + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát . ta cầm tay múa vui nào.Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi . củng cố dặn dò: ( 3') . II. 2.Nhận xét.Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. 3. tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ.từng nhóm biểu diễn.Kiểm tra bài cũ: 4' . 1.Cho học sinh chơi 3.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .4 lần.Học sinh hát lại cả 2 bài hát.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2. . Bài mới: (28' ) a. Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh.Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? . . . Nào . líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I. Giới thiệu bài : b. tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát. hành vi có hại cho sức khỏe. N¨m häc 2010 .Nhận xét tiết học. III. -Từng nhóm biểu diễn trước lớp. GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi.bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành .Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? .Mục tiêu: .Đồ dùng dạy học: . líu lo là líu lo. . chim đậu trên cành chim hót líu lo. .Thầy: nội dung bài ôn.Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân .Trò: đồ dùng học tập .Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân .2011 Líp 1A4  103 .Các hoạt động dạy học.

về ôn lại bài.. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I.Bài mới (35').Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? . tay. mũi.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu. tai. . Mục tiêu. Đọc bài trong SGK.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp. . chân. yêu.. mình.Đọc được từ. .Học sinh đọc viết được: iêu. yêu quý.Giáo viên nhận xét. 2.Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại. 3.Luyện nói từ 2 . . . . . . Kiểm tra (5'). . * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày. tay..tai. báo hiệu mùa vải thiều đã về. tay. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. diều sáo.Gồm 3 phần: đầu.cơ thể người gồm mấy phần? . câu ứng dụng: Tu hú kêu. Đồ dùng dạy học. + Đọc viết bảng con. GV: NguyÔn . III. .chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? .Nhắc lại nội dung bài. Củng cố. . 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 ..Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? . Hoạt động dạy học. chuẩn bị bài sau. mặt. II.. 1. mũi. .Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình.Nhận xét giờ học.Chân..Mắt.Dặn dò: 3' .Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp.Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày .2011 Líp 1A4  .

chuẩn bị bài sau.dặn dò(3'). .Tìm tiếng có vần ay. nêu cách đọc. Bé tự giới thiệu .ây.Giới thiệu bài. Dạy vần ay.Nêu cấu tạo.gài vần ay.Học sinh luyện đọc. .2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. lớp. .1-2 học sinh đọc toàn bài. tiếng bay.ây. báo hiệu mùa vải thiều đã về.Giới thiệu vần. N¨m häc 2010 .Về nhà học bài.Luyện tập (37'). . nêu tên bài luyện nói. gạch chân các tiếng có âm vừa học.Học sinh viết vào bảng con.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3. . .Luyện đọc từ ứng dụng.nhóm. nhảy.Học sinh đọc cá nhân. nêu cách viết.Luyện nói. . . Củng cố . + Quan sát tranh.Giới thiệu câu ứng dụng. . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. nêu nội dung tranh. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp).Quan sát tranh. * Hoạt động 3. . * Hoạt động 2. Tiết 4.ây? . . .

đồ dùng học tập còn thiếu như que tính. Mục tiêu.Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp. đọc bài.phấn: Vì Văn Nam. . Đỗ Hương. 1. chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh. đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu.Trong giờ học chú ý lắng nghe.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều. GV: NguyÔn Tuần 10. Toàn.Nâng cao ý thức. 2. II. làm toán chậm. tinh thần học tập. đoàn kết hòa nhã với bạn.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. lễ phép biết vâng lời thầy cô. Nội dung sinh hoạt. Phương hướng tuần tới. vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Các hoạt động khác: .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5.Trong tuần học sinh ngoan. .Đi học đều. II. Dũng. . Đạo đức: . 3.Có tinh thần bảo vệ tài sản chung. . N¨m häc 2010 .Tham gia giữ vệ sinh các nhân. thái độ. hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài. I. nhược điểm trong tuần.2011 Líp 1A4  106 . tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập. Học tập: . Sinh hoạt lớp. . . .Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. Lò Hương. tẩy.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  107 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful