·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh.HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ . .Tất cả có 10 bạn.GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn . thêm 1 . số 10 viết thường. 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo .HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé .GV nêu yêu cầu bài tập 5.Gọi HS làm bài trên bảng .Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? .GV viết mẫu .2011 Líp 1A4  . . số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 .GV giới thiệu số 10 viết in.HS viết vào bảng con.Trong dãy số đó số nào lớn nhất. 6 8 9 10 .GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn. 10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: .GV nêu yêu cầu bài tập 2.GV nêu yêu cầu bài tập 4 .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật.Nêu cấu tạo số 10 .HS đọc số 10 .Có 1 bạn chạy đến .dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 . * Bài 3: ( Số ) ? . viết vào vở .GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . Củng cố .Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / .Tất cả có mấy bạn? .Gọi HS làm bài trên bảng .GV nêu yêu cầu bài tập 3 .HS viết bảng con số 10 .Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại.Số 10 lớn hơn những số nào? .HS ghi kết quả vào bảng con .GV viết mẫu .Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .GV ghi số 10 lên bảng . .ghi số lượng đếm được vào ô trống.10 que tính que tính nữa là mấy que tính? . .Tương tự : Lấy 9 que tính.dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 . .GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? . 10 10 10 10 .Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .Có 9 HS đang chơi 3.ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn . thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm . . 0 N¨m häc 2010 .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? .10 chấm tròn tròn? .

tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân .......... đồ dùng học tập..Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 .......Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp .........Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ......Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở............Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .................. .Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất ..........Dặn HS chuẩn bị bài học sau... Mục tiêu ... Củng cố ..đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình . Luyện tập . .. Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi .........Tổ chức thi cả lớp ...Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 .. ...... đồ dùng học tập.. *GV kết luận chung : ...... Kiểm tra: 4 / ... . .. Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở.. đồ dùng học tập (tiết 2) I....... ...........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài .......Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở.......... 3 ..... Điều chỉnh bổ sung :... Các hoạt động dạy học 1 .....Gĩư gìn sách vở ...Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 ...........2011 Líp 1A4  5 . HS : Đồ dùng học tập III .......... Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập ... ...... II .Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.. Bài mới: a...... Giới thiệu bài 1/ b. "Muốn cho sách vở bền lâu ......HS đọc theo ...............Tổ công bố kết quả thi ...GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" ..............

3 cán sự điều .Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? .Ôn tập hợp hàng dọc.Học dàn hang.Tư thế đứng nghiêm.Trò chơi vận động I/ Mục tiêu .GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: . .Dàn hàng.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học. cách chơi 8/ . dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" . .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước.Lần 2.GV hệ thống bài học. Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1. dồn hàng. 8 * * * * .Ôn trò chơi" Qua đường lội " .GV nêu luật chơi .Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 . dóng hàng 12 / . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.Đứng vỗ tay và hát * .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Thể dục Đội hình đội ngũ .Giậm chân tại chỗ . đứng nghỉ.2011 Líp 1A4  6 .Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động .GV điều khiển lần 1 .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .

đọc mẫu . .GV giới thiệu từ ứng dụng: .GV giới thiệu âm g . phở bò." II .GV viết mẫu lên bảng.GVgiải thích gh được gọi là gh kép .nêu quy trình . viết được g. gà gô. .GV ghi bảng.HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? .HS quan sát viết N¨m häc 2010 .HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) .học 1. .Đọc SGK 2. Bài mới: 35' a. ghế gỗ.CN . Mục tiêu .Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng .HS đánh vần.HS đọc thầm . ph.GVgiải nghĩa từ khó .HS đọc CN .HS đọc trơn .HS đọc.giảng nội dung gà ri tranh .Cho HS xem tranh. gh. . đọc trơn .Tìm tiếng có âm vừa học? .So sánh chữ g với gh? .HS đọc ĐT . nhận xét đọc âm .2011 Líp 1A4  7 .Kiểm tra 5 / . đọc trơn gà gô ghi nhớ từ .HS đọc cả bài .HS ghép tiếng gà Nhận xét.Tìm cài âm g . .ĐT . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III .Đọc theo sơ đồ .Giống nhau: cách đọc . Hướng dẫn viết . Luyện nói từ 2 . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g . nho khô . gà ri.3 câu theo chủ đề" gà ri.HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 . .nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .Đọc được câu ứng dụng trong bài. Giới thiệu bài b. . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.Khác nhau: cách viết . Các hoạt động dạy.Đọc .GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I . Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ . viết nh.GV ghi lên bảng từ khoá .

. đọc cả câu .Yêu cầu HS viết bảng con .dặn dò: 3 / . ghế gỗ.HS đọc CN .Yêu cầu HS đọc tiếng. Tiết 4 : Toán Luyện tập I .ĐT .HS viết bài vào vở tập viết .Đọc toàn bài * Đọc SGK .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 . cấu tạo của số 10.Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . so sánh các số trong phạm vi 10. Củng cố. Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói . Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: .HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri.HS viết bảng con GV: NguyÔn .Tìm tiếng có âm vừa học.Tìm tiếng có vần vừa học .HS đọc lại bài tiết 1 . gi .GV cho HS quan sát tranh . II .Đọc trước bài 24 q .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ.GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. viết. gà gô 3 . . qu .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết . nêu cấu tạo tiếng đó? .Đọc. gh vừa học .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . .GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .2011 Líp 1A4  8 .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK . từ có chứa g . Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc .Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? .GV ghi câu ứng dụng lên bảng . .

..........Yêu cầu HS làm bài ............... .... ...Nêu yêu cầu bài tập 3 ........2011 Líp 1A4  9 .Nhận xét chữa bài      3 ..........lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 .............Hướng dẫn mẫu .......dặn dò: 3 / ..HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn .chữa bài ..Nhận xét ..chữa bài .GV nêu yêu cầu bài tập 2 .. Giới thiệu bài b...HS làm bài trên bảng con  ............. Các hoạt động dạy học 1 .dưới lớp làm bài ....Nhắc lại cấu tạo số 10 .. .Nêu yêu cầu bài tập 4 ...chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu .GVvẽ hình lên bảng ....Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.... Luyện tập chung ... Bài mới: 33' a...........Nhận xét ..... Kiểm tra 4 / ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Hướng dẫn luyện tập GV ........ Củng cố ............ N¨m häc 2010 ........GV nêu yêu cầu tập 5 .Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) ............... . Điều chỉnh bổ sung :... ............Nhận xét .. .Yêu cầu HS làm bài trên bảng......GV cho HS quan sát bài tập 1 . * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng .. ..........HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác .GV vẽ hình lên bảng .Viết bảng số 10 2 ..................Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III .......HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 .Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập .......

bút chì màu. tranh vẽ về các loại quả dạng tròn .HS xem bài vẽ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I. sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm. ngấn múi . táo). Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1)..màu vàng. hoặc lấy màu hay đất sét (H. Các hoạt đông dạy học 1. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . II. màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn. nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ.màu .Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực. H.Giáo viên vẽ một số hình quả . . *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.2011 Líp 1A4  10 . Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh. III.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát .HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng. cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước.Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 . Giới thiệu bài b . .Một số ảnh. tròn:Màu da cam.... .Trò: Vở vẽ .Thày :. bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ.1. bưởi. Mục tiêu .Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng. hồng.Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn. cách nặn đậm. + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả. đất màu hay đất sét nặn một quả dạng . vẽ chi tiết và vẽ màu sau.G v cho học sinh quan sát. Đồ dùng dạy học .Bài mới 28' a . nhận xét về hình dáng. . loại quả dạng tròn qua ảnh. chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh . 3. hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam.Nhận biết đặc điểm. cuống.2). vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ. bạn năm trước để các em học tập.

Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT . chợ quê .ĐT trơn .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học . nhà ga . Giới thiệu bài b.GV ghi bảng từ ứng dụng .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I . Bài mới: 35' a.HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / . Kiểm tra : 5 / . nêu nội dung tranh .Đọc SGK 2. Chuẩn bị màu để học bài sau.Luyện nói được 2 . Các hoạt động dạy học 1.Đọc và viết được q .Dặn về vẽ lại cho đẹp. . nh . cụ già .ĐT .2011 Líp 1A4  11 .Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT .Tuyên dương các bài vẽ đẹp . cho bé giỏ cá . *Dạy âm gi tương tự . N¨m häc 2010 .Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà .HS cài tiếng quê .3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II. gi . đánh vần đọc HS đọc CN . . .CN .Đọc bài theo sơ đồ . -Giới thiệu tranh cho HS quan sát .Đọc viết : ph . qu .Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? . ghế gỗ . Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III.HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm . Mục tiêu . .CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm . .Nhận xét nêu cấu tạo . . đọc trơn từ .nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN .

....Nêu chủ đề luyện nói ? ..... cho bé gỉo cá .HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà . so sánh các số trong phạm vi 10....Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.... Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc .... ... nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10... Luyện tập chung I....HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .. nêu cấu tạo tiếng đó . Điều chỉnh bổ sung :......Đọc.nêu nội dung tranh vẽ .Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu ....GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học ..đọc câu ... Giới thiệu tranh HS quan sát ....Qùa quê có những thứ gì? . viết... II. * Luyện nói 10 / . .2011 12 Líp 1A4  .E m thích loại quả nào nhất ? .Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con ... Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 .. Mục tiêu Giúp HS củng cố về: ...Bức tranh vẽ gì ? .. nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu ....Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? ..Nhận xét chỉnh sửa bài viết ....... Tiết 4 : Toán ....... Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học .. .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó ..... .Đọc trước bài 25 ...Đọc cả bài ...Kể các loại quả mà em biết ? . HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3.Đọc bài tiết 1 ...... .....

......GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) .. 3............ 1 ................. Kiểm tra 4 / ... 4 ... 7.... 2. 1 .....Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.. 6 .. Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé... Bài mới a. 5 ... 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .. 1.dặn dò: 3 / ........chữa bài b... Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS .. dán hình quả cam N¨m häc 2010 . .. *Bài 3:( số) ? .... 3.....GV nêu yêu cầu của bài 5 . * Bài 4 Viết các số 6... ..... 6 ......Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 .3 con gà ....chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 8 ..... 7.... 10 ...... *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 . .......Nêu yêu cầu bài tập 4 .HS quan sát hình ....... 7.....GV nêu yêu cầu bài tập 2 ...GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu ...... ... 6. 10 . 0 ...... tìm số tương ứng rồi ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau..2011 Líp 1A4  13 .. Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 ...... Theo thứ tự từ lớn đến bé 10............ 10 Gọi HS làm bài trên bảng ......lớp làm bài a...HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 ..... Giới thiệu bài 1 / b.Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 . 3 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III.. 9 ..... Các hoạt động dạy học 1...... Củng cố ......HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10..Hướng dẫn mẫu ....Nhận xét .. Điều chỉnh bổ sung :..Đếm số đồ vật.... 7......5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả ....Nhận xét . .Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 ............ 3 ....Yêu cầu HS làm bài bảng con...

Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. dán hình quả cam. III. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: .GV theo dõi giúp đỡ HS.HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu. phình ở + Đặc điểm hình dáng.Biết cách xé. hỏi: . rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn. Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn. .Các hoạt động dạy học: 1 . sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành ..d) Dán hình: 3. phía trên có cuống và lá. Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . màu sắc của giữa.Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp. Bài mới: 28' a.. * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông.. Hình dán tương đối . hình. phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm. vở thủ công. _ Xé lá. b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối.Quả cam có hình hơi tròn. khăn lau tay.Củng cố .2011 Líp 1A4  14 .dặn dò: 4' . . Xé chỉnh.GV thao tác mẫu . Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá. phẳng. . Lật mặt có màu để HS quan sát.Mục tiêu: . Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 .. . Nhắc HS vẽ cẩn thận. . c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở. + Những quả nào giống hình quả cam? .. dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây. Đường xé có thể bị rănng cưa. II. Giới thiệu bài b. bút chì. Trò: Giấy thủ công. quả quýt.Xé được hình quả cam..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I..Quả táo. 3. xé cuống. hồ dán.Trưng bày một số sản phẩm.

Khác nhau: ngh có thêm h.HS đọc thầm .Nhận xét.Đọc SGK 2 .Tìm cài âm ng .Nhận xét. bảng phụ HS : SGK.GV ghi lên bảng từ khoá . viết qua đò. giỏ cá. củ nghệ.Cách đọc giống nhau kép .2011 Líp 1A4  15 .HS đọc CN .HS đọc theo sơ đồ . .GV đọc .HS đọc ĐT . Giới thiệu bài b.GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 . ngh. cá ngừ.bé " II .CN . Các hoạt động dạy.Tìm tiếng có âm vừa học.Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? . Bài mới: 35' a. sửa chữa .đọc mẫu . giã giò . viết được ng.HS từ . đọc tiếng mới.HS tìm và cài âm ng .đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? . Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng .Đọc. Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. Mục tiêu . vở bài tập.HS ghép tiếng ngừ .GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh .Cho HS xem tranh. .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê. nghé . bộ đồ dùng học Tiếng việt III.GV giới thiệu âm ng . Kiểm tra 5 / .Luyện nói từ 2 . bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.học 1 .So sánh chữ ng với ngh? .Đọc được câu ứng dụng trong bài.giảng nội dung .GV ghi bảng.HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .HS đọc. .GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ .Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) .nêu cấu tạo .ĐT tranh . . đọc cả từ? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I.Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ .Nhận xét.

.. ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ..Đọc toàn bài Đọc SGK ..... bé 3 .....HS đọc CN ..2011 Líp 1A4  16 . Điều chỉnh bổ sung :.......HS Đọc từ .. nghé ăn gì? .......HS quan sát .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo ...GV viết mẫu lên bảng ..HS đọc CN ..Yêu cầu HS đọc tiếng....Uốn nắn HS viết bài Luyện nói ..Đọc lại bài trên bảng .Tìm tiếng có âm vừa học......Toán Luyện tập chung I .. ngh...HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè.......GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . ...... nghé ......GV viết mẫu chữ ng..ĐT .......................HS quan sát tranh SGK/ 53 bê ....Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết ....GV cho HS quan sát tranh ...........GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .GV ghi câu ứng dụng lên bảng ....... Củng cố dặn dò 3 / ..HS đọc CN ........Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê...ĐT .......Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc .... nêu cấu tạo tiếng đó? ...ĐT ...HS đọc lại bài tiết 1 ..HS viết bảng con GV: NguyÔn ........ đọc cả câu .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 ....Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ..................... chị kha ra nhà bé nga.....Nêu tên chủ đề luyện nói ? ................ Tiết 4 .......Dặn HS chuẩn bị bài học sau.........Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .......HS theo dõi .HS viết bài vào vở tập viết ............ lên bảngnêu quy trình viết . Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 .

.... ......Hướng dẫn mẫu .........2011 Líp 1A4  17 .........GV nêu yêu cầu bài tập 2 . 4<5 2< 5 8 < 10 ...... sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định. II. 9 trên bảng con b. 5..... 6 .So sánh các số trong phạm vi 10. Củng cố dặn dò: 2 / ...dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con.....Dặn HS chuẩn bị bài học sau..lớp làm bài a. 5.nêu kết .. .......... Kiểm tra 5 / ...Nêu yêu cầu bài tập 1 .Nhận xét ..... Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 ..HS làm bài trên bảng .Yêu cầu HS làm bài trên bảng.....Nhận biết hình đã học. 7.. Theo thứ tự từ lớn đến bé . 6...chữa bài 9 . N¨m häc 2010 ... Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III . ... Giới thiệu bài b....... . từ lớn đến bé: 3... 5..Yêu cầu HS quan sát hình vẽ...Các hoạt động dạy học 1...Nhận xét . giác? ....Có 3 hình tam giác quả ..Nêu yêu cầu bài tập 3 ..GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? . 9.. 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 . Bài mới: 33' a...... 1...Yêu cầu HS làm bài ...Nhận xét .......... 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam ... 6 ..........GV nêu yêu cầu của bài tập 5 ..chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? .... Điều chỉnh bổ sung :...Yêu cầu HS làm bài bảng con    ....Nhận xét chữa bài 3 ....... 5 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ..........Nhận xét .. 8... 8.....Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.............. 9..... Hướng dẫn luyện tập GV HS . 2 ............Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.....chữa bài * Bài 4 Viết các số 8.....chữa bài *Bài 3:( số) ? .............GV vẽ hình lên bảng .... Gọi HS làm bài trên bảng ....Số 10 lớn hơn những số nào ? ....Nêu yêu cầu bài tập 4 ... 2.

Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân .GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * .Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu .HS làm theo .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.Đọc đồng thanh lời ca .GV nhận xét tiết học .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 .HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài. . Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .HS hát theo cho HS hát theo .HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2. . Bài mới: 28' a.Đọc lời ca .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách . Kiểm tra: 4' . Giới thiệu bài b.HS lắng nghe .Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học .GV làm mẫu 3. Củng cố dặn dò: 3' .Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.GV hát mẫu . II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1.2011 Líp 1A4  18 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .

HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất. súc miệng vào lúc nào .nhóm khác . . II . * Hoạt động 2: Quan sát tranh .Đại diện nhóm trả lời. .HS thảo luận nhóm 4. .Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? .Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 . N¨m häc 2010 . . Mục tiêu: . *GV kết luận . Bài mới: a.Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I .bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng. Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III .Nhận xét .Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng. Kiểm tra: 5 / . việc làm nào sai? Vì sao? . Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét . Các hoạt động dạy học 1 .Răng của ai đẹp nhất ? . HS nêu nhận xét .Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.2011 Líp 1A4  19 .Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? . tuyên dương .GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.GV chia nhóm 4 .Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát .Giới thiệu bài 1 / b.Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.Cho HS quan sát tranh .Phải đi khám răng ở chỗ y. bác sĩ. + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? .Em hãy cho biết việc làm nào đúng.

Nhận xét. Củng cố . đọc tiếng mới. .Đọc .Tìm âm y trong bộ chữ rời? .Đọc được câu ứng dụng trong bài.Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược . khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? .HS đọc. Bài mới: 35' a. viết được y. .Kiểm tra 5 / .Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng. sửa chữa .học 1. tr. . Giới thiệu bài b.HS tìm và cài âm y . Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I.GV ghi bảng.dặn dò: 2 / .2011 20 Líp 1A4  . y tá.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y .Cách đọc tiếng giống đọc âm . bộ đồ dùng học Tiếng việt III. Mục tiêu . tre ngà.Luyện nói được 2 .Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng. miệng? .GV đọc . bảng phụ HS : SGK. cá nhân .GV ghi lên bảng từ khoá y tá .giảng nội dung tranh . bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.đọc mẫu .Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.HS đọc đồng thanh.HS đọc trơn .GV đọc . nghệ sĩ . Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II.Đọc SGK 2.Tìm tiếng có âm vừa học.GV giới thiệu âm y .HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 .Muốn có hàm răng đẹp. .Cho HS xem tranh. ngõ nhỏ.HS đọc trơn . viết : ngã tư.Các hoạt động dạy. đọc cả từ? .

từ có chứa y .Tìm tiếng và âm vừa học? .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .Hướng dẫn HS viết bảng con .Giống nhau:đều có chữ t. .HS quan sát tranh SGK/ 55 .Đọc cả từ .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo .Yêu cầu HS đọc tiếng.GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . nêu cấu tạo tiếng đó? .Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng.HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .GV viết mẫu y tá.Tìm tiếng có âm vừa học.Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 .giảng 1 số từ .Đọc toàn bài * Đọc SGK .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .HS đọc lại bài tiết 1 .GV viết mẫu lên bảng.HS quan sát .HS quan sát tranh SGK/ 55 .HS đọc đồng thanh .Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết .2011 21 Líp 1A4  . cá nhân .nêu quy trình viết .HS đọc thầm y tế chú ý .GV gạch chân các tiếng mới .GV giới thiệu từ ứng dụng: .Khác nhau: có các âm đứng sau .GV cho HS quan sát tranh . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .HS viết bảng con Luyện đọc .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .ĐT . tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn .HS viết bài vào vở tập viết .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng . tre ngà lên bảng .HS đọc CN . đọc cả câu . .

Đọc lại bài trên bảng . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập....... .. lễ phép chào hỏi người trên. từ mới có chứa y. em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 . II...HS có đầy đủ đồ dùng học tập. vệ sinh. thực hiện tốt các nề nếp học tập..Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. .. Các hoạt động khác . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng...Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.Đi học đều đúng giờ..Nâng cao kỉ cương trường lớp..... sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện . c.. Đỗ Mai Hương. Củng cố...... . b.GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. ...Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học. . .Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương . Mục tiêu .. 2. .Đa số các em có ý thức học tập..2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 .. Điều chỉnh bổ sung :. đọc thơ. mặc đúng trang phục học sinh...... Lò văn Dũng. đoàn kết giúp đỡ bạn... rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần... Học tập . đúng giờ.. lễ phép biết chào hỏi thầy cô..... ........ có đủ hoa tay....Tìm tiếng..Nêu phương hướng hoạt động tuần tới..Duy trì nề nếp thể dục..Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể.. .....Dặn HS chuẩn bị bài học sau. .... sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3.Nhìn chung các em ngoan. Lò Văn Sơn. thực hiện tốt các nền nếp học tập...Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh .. Phương hướng hoạt động tuần . Đạo đức . Nội dung sinh hoạt 1. hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 ... vệ sinh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé .Thực hiện tốt nội quy trường lớp....Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.. Lò Thị Sáng ..Các em đi học đều.... Tiết 5 Sinh hoạt I.. ... tr .. HS ngoan....... Tổ chức văn nghệ .. tích cực tham gia các hoạt động của lớp.. Nhận xét tuần a.dặn dò: 3/ ..Nhận xét.

viết :y tế.ĐT với dấu thanh ở hàng ngang . ngh.HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / . .HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng .Đọc đúng các từ và câu ứng dụng. Giới thiệu bài b. ng. Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học . bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III. gi.GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê . .Đọc.Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II. y.ĐT N¨m häc 2010 . g. i í ỉ ì ĩ ị . Bài mới: 35' a.Các hoạt động dạy học 1. . ph. viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p.HS đọc. Kiểm tra : 5 / .Đọc SGK.GV ghi vào bảng y ý ỷ . chú ý. . Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56.nh.Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê . gh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I.Mục tiêu .Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc . tr.HS đọc CN.2011 Líp 1A4  23 . q. qu. 2 . \ ~ .Gọi HS lên bảng: GV đọc. ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê .HS đọc CN.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn. . . cá trê .

.......HS theo dõi ..........dặn dò: 3 / .. ..HS đọc CN .....GV kể diễn cảm chuyện ...nêu quy trình viết ...... Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 ....Đọc lại bảng ôn... .......... T5 / Gậy sắt gãy .. . T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết ......Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ......Giới thiệu tranh...Gọi HS đọc bài ...........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng ... T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc ...Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 ... tranh..lớn nhanh như thổi ........GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / .....Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác ................. T6 / Đất nước yên bình ...HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ...Gọi HS đọc câu ứng dụng ..Đọc bài SGK ......HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh ......2011 Líp 1A4  24 ........ ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời . Củng cố ... Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam....... T3 / Từ đó chú bé đòi ăn .GV chỉnh sửa ......kể cả câu chuyện.........ĐT ....HS viết vở tập viết Tre ngà ..GV viết mẫu.Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : .Truyện có ý nghĩa gì? 3 ... ...............Tiện tay chú nhổ cụm .. ghi câu ứng dụng ...Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện ..HS viết bảng con GV: NguyÔn ..HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói .......Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc ........Nêu tên truyện kể hôm nay? ...giải nghĩa từ khó ......GV viết mẫu .HS theo dõi ............... Hướng dẫn viết .. phố bé nga có nghề giã giò.Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 ......

Giới thiệu bài 1 / b. .GV chốt lại nội dung từng tranh . phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? .Các em phải biết yêu quý gia đình của mình. HS : Vở bài tập III. 9.học 1 . * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh. .Lớp theo dõi nhận xét.HS tạo nhóm.1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh.2011 Líp 1A4  25 .Đại diện nhóm trình bày. 3 .3 HS tạo 1 nhóm . chị em tên là gì. vâng lời ông bà cha mẹ. lời ông bà.Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.. Kiểm tra: 4/ .Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình. Bài mới: a. Các hoạt động dạy. các điều công ước quyền trẻ em( 5. Tổ chức hoạt động nhóm 4 . lễ phép vâng . . .Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.).*GV kết luận Chúng ta phải có bổn . cha mẹ. học lớp mấy? .Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em . 7.Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe.dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 . Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK.Đạo đức Gia đình em I. II.Chia nhóm. cha mẹ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 . .mỗi nhóm kể 1 tranh . Mục tiêu .GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 .phân vai . vâng lời ông bà. . 10.Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng.nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung.4 HS tạo 1 nhóm .Các nhóm tự phân vai phận lễ phép.Trẻ có bổn phận phải lễ phép. Củng cố .GV tổ chức hoạt động nhóm 4 ..Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 .

cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: .Tư thế đứng nghiêm. .GV yêu cầu HS chủ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự. dóng hàng . Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: . Mục tiêu . . . 8 * * * * .4 hàng dọc.Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * .Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 .Dàn hàng. cha mẹ.Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 . đứng nghỉ.Học đi thường theo nhịp 2.Ôn trò chơi" Qua đường lội".Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . văng lời ông bà.GV điều khiển lần 1 .Trò chơi vận động I.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động.Giậm chân tại chỗ * / .Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ .Chuõn bị bài học sau.2011 Líp 1A4  26 . dồn hàng khiển .Thực hành lễ phép. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Ôn tập hợp hàng dọc.Lần 2.GV hệ thống bài học.GV nêu luật chơi . . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III. II. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" . 3 cán sự điều .

HS đọc bảng ôn.Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học. . gh.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ . Bài mới: 35' a. kh. viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm. gi. * Giải lao : Luyện viết . câu ứng dụng.Các hoạt động dạy học 1.Gọi HS đọc. tre ngà. nh. tra đỗ . .Viết: y tá.Đọc SGK.ĐT ngõ nhỏ . . nhà thu ở đó . con chữ ? 3 con chữ ? ng.HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in. nghỉ hè .2011 Líp 1A4  .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I.HS viết bảng con . Kiểm tra 5 . tr. đọc được các từ ngữ và .HS nối tiếp kể . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học . viết cho HS. ngh . .GV đọc âm HS viết bảng con .HS viết vào bảng con . bẻ ngô .GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết . cá thu . ý nghĩ .GV đọc số từ HS nghe viết . Luyện đọc .Gọi HS đọc . . chú khỉ .HS viết vào vở 27 . viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III.Những âm nào được ghép bằng 2 ch.Kể tên các âm đã học ? .Mục tiêu .GV treo bảng ôn tập . th. 2 . .Rèn kĩ năng đọc.Gọi HS đọc và so sánh với các âm . phố nhỏ . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì . N¨m häc 2010 .gồ ghề .HS viết vở tập viết . . Giới thiệu bài b.HS đọc CN. II.Đọc. qu.GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng . ph.Luyện đọc câu . quả nho .Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên .

.. ..GV quan sát giúp đỡ HS yếu .........Các hoạt động dạy học 1. nghỉ hè.... Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III....... Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng..............Đọc lại bảng ôn.... bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 .... ...HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 ... thêm một con gà ............( HS nhắc lại) .Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng... nho khô 3 ..9 5=5 2 ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :... Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I....................... . Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3........... ..GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai"...Biết làm tính cộng trong phạm vi 3......................2011 Líp 1A4  28 ..GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà...GV chỉnh sửa cho HS .. Mục tiêu Giúp HS ..... .........Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >.. ... phố chợ.. tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà...........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...................... Kiểm tra 4 / ...Một thêm một bằng hai .... Củng cố dặn dò: 3 / .. II....Một con gà thêm một con gà được nữa........Bài mới a.............Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? ...... Giới thiệu bài 1 / / b.....Nhận xét bài viết đẹp ....

HS Khá giỏi:biết chọn màu..... nối nhanh" ....Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng ......GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.............Một số quả thực (có màu khác nhau) ....... N¨m häc 2010 ..Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 ...... II Đồ dùng dạy học: Thày: ......Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 ..... Màu vẽ......Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng....Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2...........Hướng dẫn HS làm bài tập ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .....................GV nêu yêu cầu của bài 1 ........... Trò: .............. .................. ..Gọi HS đọc bảng cộng .....Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : ...Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3.....Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .......... ... cách làm tính theo cột dọc ....... .. Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: . Củng cố dặn dò 3 / ........ ....phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.....Nêu yêu cầu bài tập 3 .Vở tập vẽ 1...Nhận xét.....Tranh hoặc ảnh về các loại quả.Nhận xét chỉnh sửa cho HS ....GV hướng dẫn HS cách chơi....................... ......2011 Líp 1A4  29 . nêu luật chơi ...Hai cộng một bằng mấy? .

* Quả xoài: Màu vàng . .Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III. quả táo. Các hoạt đông dạy học 1.Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài. *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài. bài 7.Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ.Củng cố dặn dò 3' . GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh. + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá. 3.2011 Líp 1A4  30 ..Giới thiệu bài b.. vàng hay xanh đậm. * Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín. (H.màu vàng.Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? .Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả .3. quả bầu.Giáo viên hướng dẫn các em thực hành. .Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả..2. quả bí..Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình.. .. 2. Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam.. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả). màu gì? . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .màu đỏ hoặc tím đỏ.Vở tập vẽ 1). * Quả cà: Màu tím.. . Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín). cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm.cho học sinh một số quả thực (quả xoài. + Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng. HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4...Tuyên dương các bài vẽ đẹp ..) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1. màu da cam là quả chín. * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H.Bài mới 28' a. nhỏ quá so với giấy làm nền).

. U. ở Sa Pa .Đọc viết : nhà ga . * Giải lao M. D . chữ viết thường .chữ hoa I . Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III. chữ in hoa HS đọc CN .chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường . Mục tiêu . ý nghĩ . T. Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha . S . Bài mới: 35' a. Y . Ă .3 câu theo chue đề : Ba Vì . L . .Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé . tre già .Ơ .. V.: Bố mẹ cho bé . thường ? O .B .Q. H . . P.N. Đ .Luyện nói được từ 2 .2011 Líp 1A4  31 Ba vì . Các hoạt động dạy học 1.ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó . . Â .R . 2. Ư. . Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa . Ê.. HS đọc chữ in thường .ở Sa Pa . II .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường . K . Ô . HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C. Kiểm tra 5 / .. Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A . Giới thiệu bài b. E . I .Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN . X .Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .

.. Bài mới: a ..Yêu cầu HS viết bảng con . ....HS viết bảng con 32 .. ..... e.. kẻ ô. Các hoạt động dạy học 1...Mỗi từ gồm mấy têíng ? . ơ... C ủng cố dặn dò 3 / ......Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết. .......Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? .Các con chữ được nối liền nhau..... Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát ..2011 Líp 1A4  ........GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 .....HS viết bảng con: xe chỉ....Viết đúng các chữ: cử tạ. .. bảng con III .....Đọc lại bài và đọc trước bài 29...5 dòng kẻ ly? .........HS theo dõi ... tập một.. phá cỗ kiểu chữ viết . thợ xẻ....... Mục tiêu .t cao 3 dòng kẻ ly................. cá rô. cỡ vừa theo vở tập viết 1...Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? .......Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? . .. chữ số.....Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 ...GV viết mẫu .......... Tiết 4 : Tập viết cử tạ...Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .........Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?. 2 ... Kiểm tra 4 / .. a cao 2 dòng kẻ ly.. thường....Giới thiệu bài b......................... củ sả.... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.....Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì ....... .. ..HS đọc HS đọc .......h cao 5 dòng kẻ ly...........Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận. thợ xẻ...... II .Khoảng cách giữa các tiếng ? ư................ chữ số I ... Điều chỉnh bổ sung :........

* Xé hình lá .HS nhận xét.GV hướng dẫn mẫu .Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết .Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô. chỉnh sửa thành hình quả cam.Bài mới: 29' a.chữa một số lỗi HS hay mắc. sau đó xé dần. dán mẫu.GV nhận xét . keo dán III.HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé.Nhận xét chung giờ học. dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam . dán hình quả cam I. .GV chấm điểm một số bài của HS .HS viết bài vào vở.Giới thiệu bài b. dán hình quả cam từ hình vuông.Nêu cách xé.GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 . Mục tiêu .GV cho HS quan sát bài mẫu .Giúp HS biết cách xé. tự chữa lỗi 3 .Nhận xét về cách trình bày bài viết . cạnh ngắn 2 ô 33 .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu. II.HS biết yêu quý sản phẩm lao động. .HS quan sát .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông.HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô . Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé. . dán .Các hoạt động dạy học 2. . Củng cố dặn dò: 3 / . . lá và dán cân đối phẳng.2011 Líp 1A4  . Đồ dùng dạy học GV: Bài xé. GV: NguyÔn .HS xé được hình quả cam có cuống lá. giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công.

Yêu cầu HS cài tiếng tía . * Xé hình cuống lá .HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .Đọc mẫu .Cài vần ia . . Mục tiêu ia Giúp HS : .Viết bảng con: ng.GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 .dặn dò: 3' .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? .Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .học 1 .Giới thiệu vần ia .Củng cố .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia .GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành . chị Kha tỉa lá. lá tía tô.Theo dõi .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô.CN .Nhận xét ." II. Bài mới:35' a. . Giới thiệu bài b. Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới . Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô.Đọc bảng chữ cái . đánh giá sản phẩm .Đọc ĐT . .HS quan sát và làm theo . .Lấy một mảnh giấy màu xanh.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu.Cài tiếng tía .Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I.Nhận xét. Các hoạt động dạy. xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình .Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà. đánh vần đọc trơn .” .HS đọc ĐT . 3.Đọc và viết được : ia.CN.Trưng bày một số sản phẩm. bảng phụ HS : đồ dùng học tập III. Kiểm tra 5 / . nghỉ hè 2 .Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng . nêu cấu tạo . ngh.2011 Líp 1A4  34 . .

Nêu cấu tạo một số tiếng.Đọc ĐT.Quan sát nhận xét .Nêu tên chủ đề luyện nói? .GV tô màu vần ia .Giảng từ khó Hướng dẫn viết . uốn nắn. .CN . .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.HS đọc trơn .Chấm bài.Viết bài trong vở tập viết. nói trong nhóm N¨m häc 2010 . chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau . .Đọc ĐT.Tìm tiếng có chứa vần ia? .Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. .Viết bảng con . . . chi Kha tỉa lá .Quan sát tranh. Luyện nói 10 / . đọc thầm.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.CN.Cho HS quan sát cây lá tía tô . tìm tiếng chứa vần ia . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.2011 Líp 1A4  35 .Tiếng tía có vần mới học là vần gì? . chỉnh sửa chữ viết cho HS.Quan sát.Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng . nói trong nhóm .Yêu cầu HS viết bảng con .Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .HS đọc từ khóa . nhận xét.CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía . Chia quà .Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết . Bé Hà nhổ cỏ .HS theo dõi.Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . yêu cầu HS quan sát. Đọc câu ứng dụng .HS theo dõi . vỉa hè tỉa lá .HS đọc ĐT.Đọc ĐT.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng .CN. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Yêu cầu HS quan sát tranh. . đọc đánh vần tiếng. đọc trơn cả từ. .GV viết mẫu.Tìm tiếng có vần vừa học? .

........ 2 .. N¨m häc 2010 ...... Các hoạt đọng dạy học 1...Một số em nói trước lớp ..... Giới thiệu bài b ........ III .. Củng cố dặn dò 3 / ........Dặn HS về nhà tìm tiếng....... Mục tiêu Giúp HS : ......... Ông.......... .......... II . ......Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng ..Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Bài mới: 33' a ... 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .. mẹ chia quà cho em. K iểm tra: 4' ........... từ có vần vừa học trong sách...................... .........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn .. ..2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 ...Yêu cầu HS đọc lại toàn bài..........Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 ........... Nêu cách đặt tính và thực hiện tính . Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 . Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con... Nhận xét chữa bài .. Tiết 4 : Toán Luyện tập I ............. báo................ bố. 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 ........... 3 .............. Điều chỉnh bổ sung :.... vở bài tập... bà....

...... 2...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 ..................... Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát..... .......Làm bài tập trong vở bài tập ...... Bài mới: 28' a...... Mục tiêu ... Giới thiệu bài b....... Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ....................HS hát lời 1 bài hát........... Củng cố dặn dò: 3' .................... Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 ...... Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 ....... Các hoạt động dạy học 1................ II..... ....... . Điền số thích hợp vào ô trống .2011 Líp 1A4  37 ..... Điều chỉnh bổ sung :...Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ..........HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài..HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ........Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I. HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III.................. chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.............. 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 .... Kiểm tra: 4' .......... 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 ...

chậu.Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ . . Bài mới a.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .HS làm theo 3.Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I.Đọc đồng thanh lời 2.HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 . khăn mặt. thuốc đánh răng.GV giới thiệu mô hình hàm răng .Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? . . Mục tiêu: . thuốc đánh răng.GV hát mẫu .4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận . Củng cố dặn dò: 3' .HS hát đến khi thuộc bài.GV chỉnh sửa cho HS . Kiểm tra 3 / . II.Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài. Các hoạt động dạy học 1.GV bắt nhịp HS hát lời 1 .Dạy hát từng câu lời 2 .GV làm mẫu .Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo .2011 Líp 1A4  38 . . Giới thiệu bài 1 / b.GV nhận xét tiết học . . Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 .Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt. phối hợp với động tác tay và động tác thân mình. Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng.HS hát theo GV: NguyÔn .Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách. bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng. .HS lắng nghe .Đọc lời ca . nước III.HS quan sát .HS hát lời 1 bài hát . .Tổ chức hoạt động nhóm 4 .Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 .Hãy chỉ và nói .

GV nhận xét.Các hoạt động dạy học 1.Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng. Củng cố dặn dò 3 / .( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 .Nêu lại cách đánh răng.GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm. thêm 1 bông hoa 4 bông hoa.GV đưa ra 3 bông hoa. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: .Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? . phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III.Dặn về nhà thực hiện đánh răng.Mục tiêu . Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4. .Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt . em quen chải răng như thế nào? .Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng.Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 . rửa mặt đúng cách.Giới thiệu bài 1 / b.Yêu cầu HS thực hành trước lớp .Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.2011 Líp 1A4  39 .Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 .Hằng ngày. .bạn nào làm sai? .kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn .HS theo dõi .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? . rửa mặt đúng cách? .3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.HS quan sát . Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4. Kiểm tra 4/ HS làm bảng con . Bài mới a. . II.GV hướng dẫn từng bước . bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 .

.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2. . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính .HS làm bài SGK / 47 40 .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn. Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó. . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . Luyện tập . thêm 3 chấm tròn.Nhận xét chỉnh sửa cho HS .Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? . .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.Nêu yêu cầu bài tập 3 .Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 . . thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy .HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 .Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau.GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4. một bằng bốn ) .2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn. Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4.Nhận xét chữa bài . thêm 1 chấm tròn.GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2. cách làm tính theo cột dọc .HS đọc . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4. .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.

u cao 2 dòng kẻ ly. Hỏi tất cả có mấy con chim? .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . Tiết 4 . e.Tập viết nho khô.Gọi HS đọc . chữ số. chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 . kẻ ly? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu. Giới thiệu bài b. bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.Bài viết gồm mấy từ? .Yêu cầu HS viết phép tính .Các con chữ được nối liền nhau.Những con chữ nào viết với độ cao 2 . chữa bài . .Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận. viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ.Nêu yêu cầu bài tập 4 . Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết .h. k cao 5 dòng kẻ ly. thêm 1 con chim nữa bay đến. Bài mới: 32' a.HS viết bảng con: cử tạ.Những con chữ nào có độ cao 5 dòng .HS nắm được quy trình viết chữ. ô.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.Mục tiêu . . . Kiểm tra 5 / .o.Các hoạt động dạy học 1. nghé ọ.Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? . . 2 . HS : Vở tập viết.HS viết bảng con 3+1= 4 3 .HS đọc .Dặn HS chuẩn bị bài học sau. khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.2011 Líp 1A4  41 . bảng con III. dòng kẻ ly? .Củng cố dặn dò: 3' .Nhận xét. thợ xẻ. . Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu. chú ý I.GV treo bảng phụ . II.

Các em đi học đều. HS ngoan. sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Nhận xét tuần a . 2 . .Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh .2011 Líp 1A4  42 ..Đa số các em có ý thức học tập. . . lễ phép biết chào hỏi thầy cô.GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .. Nội dung sinh hoạt 1. .Yêu cầu HS viết bảng con . Các hoạt động khác . phụ đạo HS yếu . đúng giờ. N¨m häc 2010 . Đạo đức . tự chữa lỗi 3. .HS viết bài vào vở. Phương hướng hoạt động tuần .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Nhận xét về cách trình bày bài viết . Tiết 5 Sinh hoạt I. lễ phép chào hỏi người trên. có đủ hoa tay.Nhìn chung các em ngoan.Nâng cao kỉ cương trường lớp. ..GV chấm điểm một số bài của HS . Lò Văn Sơn . đoàn kết giúp đỡ bạn.HS nhận xét. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. Củng cố dặn dò: 3' .Bồi dưỡng học sinh giỏi .GV viết mẫu .GV nhận xét .HS theo dõi .HS viết bảng con GV: NguyÔn . .Đi học đều đúng giờ. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.Nhận xét.Lưu ý HS tư thế ngồi viết .Duy trì nề nếp thể dục. Mục tiêu . thực hiện tốt các nền nếp học tập. vệ sinh. sinh hoạt tập thể . b.GV cho HS quan sát bài viết mẫu . II. Lò Thị Quỳnh . c.GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .HS có đầy đủ đồ dùng học tập.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. vệ sinh. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. thực hiện tốt các nề nếp học tập. . Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. Học tập . . mặc đúng trang phục học sinh. .Yêu cầu HS viết bài vào vở .tuyên dương .

hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt. . III.giới thiệu từ. nêu cấu tạo. 2.lớp. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Tổ chức văn nghệ . Bài 30: I.nhóm. Mục tiêu: . ngựa gỗ và đọc được từ. so sánh các vần.Giới thiệu vần.Giới thiệu bài. II.GV tổ chức cho các em thi kể chuyện.Học sinh đọc viết được: ua. ưa. N¨m häc 2010 . tiếng.Học sinh quan sát tranh . . nêu cách đọc.Luyện đọc cá nhân. Hoạt động dạy học: 1. . Bài mới (35'). Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Kiểm tra (5'). . đọc thơ. * Hoạt động 1. . * Hoạt động 2.ưa.2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. câu ứng dụng trong bài. + Đọc viết bảng con.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa. cua bể.Luyện nói từ 2 .Ghép vần. Dạy vần ua.

nêu nội dung tranh. Đọc (cá nhân. mía. . + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3.Tìm tiếng có vần ua? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .lớp. Quan sát tranh. nêu tên bài luyện nói. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Luyện tập (37').Quan sát tranh. * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói. . Củng cố . * Hoạt động 3. . chuẩn bị bài sau.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .nhóm. Tiết 3. .dặn dò(3').Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.(48) 44 N¨m häc 2010 . .Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân.lớp). .2011 Líp 1A4  . lớp.Học sinh viết vào bảng con. Giữa trưa. .Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế. Tiết 4. dừa thị cho bé.Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp). nhóm. nêu cách viết. Luyện tập. .Giới thiệu câu ứng dụng.Tìm tiếng có vần vừa học. nhóm.Học sinh đọc cá nhân. .1-2 học sinh đọc toàn bài.Về nhà học bài.

tuyên dương..... Mục tiêu. . GV: NguyÔn ... * Hoạt động 2...Nêu yêu cầu bài tập....Đồ dùng dạy học toán biểu diễn... + Thực hiện phép tính.. +1 1 +1 1 . .Nhận xét giờ học.Nêu yêu cầu bài .. chuẩn bị bài sau. phấn.Học sinh làm vào bảng con.' 1...Nhận xét sửa sai.Học sinh làm vào bảng con . 3... Bài tập 1(48)Tính: .2011 Líp 1A4  45 . * Hoạt động 1......dặn dò (3)..... Đồ dùng dạy học. Củng cố .. -Nhận xét. phạm vi 4 đúng. Kiểm tra (4').Nêu yêu cầu bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I..Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 ... Điều chỉnh bổ sung :......... Hướng dẫn học sinh luyện tập. + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 ...... .Học sinh làm vào phiếu bài tập... Giáo viên.... .......Đọc lại các phép tính .. 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2..Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 . N¨m häc 2010 .Về nhà học bài. Học sinh: Que tính.... ... ..... . . III.. bút..Nhận xét .. bảng... Hoạt động dạy học...Giáo dục học sinh yêu thích môn học......... 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 ....Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . Bài mới (33'). II... Giới thiệu bài.

Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? ...Giáo viên hướng dẫn cách chơi.Nhắc lại nội dung bài học....Học sinh đóng vai. I....Nhận xét . Đồ dùng dạy học.............2011 Líp 1A4  46 ....... Tiết 5.... chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1........Nhận xét .. Đạo đức..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Mục tiêu .tuyên dương. ... Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.. 3... .Học sinh đóng vai các nhân vật.Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình.. 1. * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" . ..Về nhà học bài... ... ........ + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? ... được sống cùng ông bà. ..dặn dò (3)...Giáo viên đưa ra kết luận..tuyên dương.. .Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.Học sinh tiến hành chơi..lễ phép với ông bà.. II.. N¨m häc 2010 . Trò chơi" Đổi nhà" . + Gia đình em có những ai? 2....có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc. * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình. Bài mới (28')...Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ............Trẻ em có bổn phận phải yêu quý....... III. Thể dục.. Củng cố .....Nhận xét việc làm của bạn Long.. bố mẹ.. Gia đình em (Tiếp)..... Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" .. Các hoạt động dạy học.Học sinh thảo luận nhóm 2 người.... .... Kiểm tra (4')..... * Hoạt động 2........ Học sinh: Vở bài tập... cha mẹ. ....

Lần 2 cán sứ lớp điều khiển. * Ôn trò chơi qua đường lội. 5 phút .Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc. chỉnh sửa cho học sinh. 15 Phút .4 lần. . .Lần 3 thi đua giữa các tổ. II. kẻ sân cho trò chơi. bàn tay ***** sấp. quay phải.Mục tiêu: . * * * .2011 Líp 1A4  47 .Địa điểm. * * * * * * * * * N¨m häc 2010 . Toán. 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. * * * . * * * . mắt ***** nhìn theo tay. 1-2.Ôn trò chơi qua đường lội.Nội dung và phương pháp lên lớp. dóng hàng doc.Giáo viên quan sát. đứng nghỉ. . Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. I. * * * + Thi tập hợp hàng dọc. .Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. quay trái. dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng.Nhận xét tiết học. III.Đướng tại chỗ vỗ tay và hát. thân hình thẳng. . các ngón tay khép lại với nhau.Đứng đưa 2 tay ra trước.thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Lần 1 cán sự lớp điều khiển.Phương tiện.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Sân tập. * * * .Cho học sinh chơi 3. . ***** . Thời Tiết 2. còi. . .Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng. đứng nghiêm.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động.

thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó. Hoạt động dạy học. . phạm vi 5.Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK .4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa.Trả bài kiểm tra hôm trước.Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) . Học sinh: Bảng con. 1+4=5 .GV đưa ra 4 bông hoa. .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 .HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5. 1. Kiểm tra (4'). I.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 . Giáo viên: Bảng phụ. . 2.GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng .( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5. . . biết làm tính cộng trong . thêm 1 bông hoa .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5.Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.2011 Líp 1A4  . que tính. II. bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 . -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng. III. Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa. phấn. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. Mục tiêu. Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng. Đồ dùng dạy học.

HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu. thêm 1 con hươu.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.2011 Líp 1A4  49 ôn tập .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Nhận xét. Mục tiêu. . thêm 4 chấm tròn. . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4. cách làm tính theo cột dọc . Củng cố dặn dò 3 . . .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán. chữa bài . .Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? . Tiết 3: Tiếng việt.Nêu yêu cầu bài tập 3 .Hướng dẫn HS cách làm .GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập . . 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính .HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? .Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5. N¨m häc 2010 . .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2. Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 . Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim.GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn.Yêu cầu HS viết phép tính . thêm 1 chấm tròn. Bài 31: I.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . thêm 2 con chim.Nêu yêu cầu bài tập 4 .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Nhận xét chữa bài .Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn .

đồng thanh.Luyện đọc từ ứng dụng. * Hoạt động 2.Nghe .Học sinh bảng con. bút. 2.2011 Líp 1A4  50 . Hoạt động dạy học.Học sinh đọc. . ua. Giáo viên: Bảng ôn tập. trỉa đỗ. . . III. + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế. nêu cách viết.Giới thiệu bài.Học sinh đọc.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. Bài mới (33'). II. N¨m häc 2010 . + Đọc. . hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa. Đồ dùng dạy học. thị cho bé. Kiểm tra (4'). cá nhân. . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . ưa. . mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía. ôn tập.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. Tiết 4. dừa. Học sinh: Bảng. phấn.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. .Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ. Tiếng việt: Bài 31.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. ôn tập (Tiếp). 1. . viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia. các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . mía. * Hoạt động 1.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3. lớp. . hình chữ nhật. Luyện tập (37'). . lớp. nhóm.dặn dò(3). hình chữ nhật . thảo luận nhóm đôi.Học sinh quan sát tranh. bút dạ.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.Khỉ và Rùa.Luyện đọc cá nhân.Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 . . hình chữ nhật vào hình có sẵn và . (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng). + Nêu nội dung chính của câu chuyện. nhóm. .Luyện đọc bài tiết 1.Củng cố .Bài mới 28' a. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: .Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .Vở tập vẽ 1. . * Kể chuyện. nêu cách viết.Học sinh vẽ được các dạng hình vuông. Trò: .Về nhà học bài.Giáo viên kể chuyện . vẽ màu theo ý thích. .Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông.Giới thiệu bài b. . . .2011 Líp 1A4  51 .Học sinh biết cách vẽ các hình trên. . sáp màu. 3.tuyên dương.Nhắc lại nội dung toàn bài.Học sinh đọc bài cá nhân. . .Đọc toàn bài trong sách giáo khoa. . mùa dưa ngựa tía . .Nhận xét. . Khỉ và Rùa.Giới thiệu câu ứng dụng. III. Các hoạt đông dạy học 1. Gió lùa kẽ lá .Một vài đồ vật là hình vuông. Lá kẽ đu đưa . II Đồ dùng dạy học: Thầy: . Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa.Học sinh kể chuyện theo tranh. chuẩn bị bài sau. bút chì đen.Quan sát tranh nói nội dung tranh.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

.Nhận xét giờ học. = 5  4 + 3.dặn dò (3').Về nhà học bài. . dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây.    3 + 2  1 = 5  . Bài tập 2 (50) Tính.Nêu yêu cầu bài tập. .Mục tiêu: _ Biết cách xé.Học sinh làm vào bảng con. phẳng II.2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản .Nêu yêu cầu bài.Nêu yêu cầu bài . Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > . = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.Học sinh làm vào phiếu học tập. < .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I.Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 . thân cây và dán cho cân đối. Củng cố . . . .Nhận xét.Hoc sinh làm vào bảng con.Nhận xét sửa sai. chuẩn bị bài sau. 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 .sửa sai. .

GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng). b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu. dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu. Khăn lau tay . xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối. cạnh ngắn 1ô. đếm ô. mặt sau có kẻ ô lên trên. xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. hướng dẫn Từ hình vuông. giấy trắng làm nền. * HĐ2. sửa cho giống hình tán lá cây dài. đánh dấu. vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. _ Xé chỉnh. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây. màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm .Các hoạt động dạy học: 1. III.Hồ dán.Giới thiệu bài b. Bút chì Hồ dán. đánh dấu. sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô. đếm ô. Vở thủ công.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu. xé 4 góc không cần xé đều nhau. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. đánh dấu. GV nhấn mạnh: Khi xé.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu.Thầy: Bài mẫu về xé. đếm ô.Trò: Giấy thủ công các màu . vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. hình dáng. _ Tiếp tục xé chỉnh. Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . khăn lau tay . hỏi: .2011 56 Líp 1A4  . Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay. cạnh ngắn 1 ô. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát .Bài mới: 29' a. đánh dấu.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. em có thể chọn màu mà em biết. cây.

Dạy vần ôi .nhận xét N¨m häc 2010 .Củng cố .dặn dò: 3' . câu ứng dụng: Bé trai. Hoạt động dạy học. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. 1. bơi lội . đánh giá sản phẩm .Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. II. Đồ dùng dạy học. lấy tiếp âm i. bé gái đi chơi phố với bố mẹ.ơi. + Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS ) 2.Giới thiệu bài.Học sinh đọc viết được: ôi .Luyện nói từ 2 .2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi . tán lá. Cho HS xé hình tán lá.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. bài vở. . Trình bày sản phẩm. Kiểm tra (5'). ghép liền với âm ô .Nhận xét. GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây.Yêu cầu HS cài âm ô. * Hoạt động 1. . Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận. III. . * Hoạt động 2. GV: NguyÔn 3. trái ổi. cái còi. * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong. dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I. + viết bảng con : bé gái.Trưng bày một số sản phẩm. Mục tiêu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây.Đọc được từ. + Dán phần thân dài với tán lá dài. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Bài mới (35'). 3.

HS đọc tiếng mới.So sánh vần ôi với ơi. .Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? .GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) .Yêu cầu HS đọc thầm. nêu nội dung tranh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . N¨m häc 2010 . .Tiếng việt Bài 33: .Trực quan "trái ổi ".Luyện tập (37').Giới thiệu câu ứng dụng.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Học sinh tự so sánh . xuất hiện từ khóa . * Hoạt động 3.Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? .Quan sát tranh. * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) . đọc trơn vần ôi . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp). ơi .Học sinh đọc CN + ĐT .Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô . .Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học.Tiếng ổi .HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng . Tiết 3.Em vừa ghép được vần gì? .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết .HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội .đánh vần.2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 .HS phân tích và đọc tiếng ổi . .Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? .HS đọc từ trái ổi .Giáo viên ghi bảng.HS phân tích vần ôi . tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi.

Học sinh đọc cá nhân. Tiết 4. Toán. 1.2011 Líp 1A4  59 . GV: NguyÔn với bố mẹ . em thích lễ hội nào nhất? 3.Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả . Lễ hội. Hoạt động dạy học.nhóm. II.Tìm tiếng có vần oi. Bài mới (33'). + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. Đồ dùng dạy học. Mục tiêu. lớp. Củng cố . nêu tên bài luyện nói. . và biết thực hành tính trong trường hợp này. ôi ơi trái ổi bơi lội .Luyện nói. Số 0 trong phép cộng I.Về nhà học bài. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán. . Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. + 2 học sinh lên bảng làm. . là chính số đó.dặn dò(3'). Kiểm tra (4'). III. + Quan sát tranh.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. 1 + 4 = 4 + 1 2. chuẩn bị bài sau. ôi? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .dưới lớp làm vào bảng con. 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 .

Học sinh làm vào vở.sửa sai. .Giáo viên đọc các phép tính . .Viết phép tính.tuyên dương.Nhận xét . .Học sinh làm bài vào bảng con. Đếm tất cả số que tính. Củng cố. GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49). .Nêu yêu cầu bài tập 3.Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2.2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 . . . Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49). * Hoạt động 4. .Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.Nhận xét sửa sai. . * Hoạt động 5.Lấy 3 que tính. . . Sử dụng sách giáo khoa. . 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49). .Nêu yêu cầu bài tập.Học sinh làm vào bảng con. . + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3. 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 .Nêu yêu cầu bài tập 4.Học sinh làm bài vào bảng con. Viết phép tính thích hợp.   3  3 N¨m häc 2010 .Học sinh làm vào bảng con . thêm 0 que tính nữa.Hình thành phép cộng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Nhận xét . Sử dụng đồ dùng học toán.Nhận xét sửa sai. .

. Kiểm tra bài cũ:4' .Giáo viên: nhận xét giờ học.Cho HS hát + vận động phụ hoạ.Hát đúng giai điệu.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát.Giới thiệu bài + ghi đầu bài.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" . Trò: Sách giáo khoa. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.Giảng bài.GV hát + vận động mẫu. Lớp hát + vận động theo. GV: Hát mẫu. GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. II. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách. Lớp hát + vỗ tay.Về nhà học bài. nhạc cụ.2011 Líp 1A4  . . dặn dò: 3' .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. tuyên dương 3. b. rõ lời. I mục tiêu: . . chuẩn bị tiết sau.Hát đồng đều. sửa sai.Dặn HS về nhà học thuộc bài.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. Cho học sinh hát cả bài hát. .Giới thiệu bài: . . GV nxét. GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài. ghi điểm.Cho HS hát và vỗ tay. . chuẩn bị bài sau. . Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh. xích cho đến hết bài. Củng cố .Nhận xét giờ học.Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 .GV: nhận xét. . GV: Nhận xét. Bài mới: 28' GV HS a. 2. . Lớp hát từng câu.Củng cố.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca. vở tập hát.dặn dò (3'). lời ca. GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo. lời ca. Tiết 2. III.

Tiết 3. . . Bài mới (35'). đồi núi. .2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp).Học sinh luyện đọc. .ui. nêu cách viết. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Nêu cấu tạo.Giới thiệu vần. Mục tiêu.Học sinh viết vào bảng con.thư.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 . . . ôi ơi trái ổi bơi lội 2. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Cả nhà vui quá.Luyện tập (32). Cả nhà vui quá.gài vần ui tiếng núi. III. Các hoạt động dạy học.Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. nêu nội dung tranh. .Giới thiệu câu ứng dụng.Học sinh đọc viết được: ui. Dì Na vừa gửi thư về.Đọc được từ.Có ý thức tự giác trong giờ học. núi. . . gửi thư GV: NguyÔn .Học sinh đọc cá nhân. * Hoạt động 2. . .Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3. lớp. . + Đọc viết bảng con.nhóm.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Luyện đọc từ ứng dụng. . gạch chân các tiếng có âm vừa học. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Kiểm tra (5').Giới thiệu bài. II. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I. .Quan sát tranh.ưi. * Hoạt động 1.1-2 học sinh đọc toàn bài. . Đồ dùng dạy học. 1. Dạy vần ui. nêu cách đọc.

các hoạt động dạy học.2011 Líp 1A4  63 . . Tiết 4. * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ. Động não. + Quan sát tranh. nêu tên bài luyện nói.uống hằng ngày.Nhận xét . uống đủ nước. Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. I. . Bài mới (28).Giúp học sinh biết: .Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no.Học sinh tự kể cho nhau nghe. + Kể tên những thức ăn. . II.Luyện nói. N¨m häc 2010 .Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe . . Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.ưi? . ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi . chuẩn bị bài sau. mạnh. . Đồ dùng dạy học. Kiểm tra (4'). + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2.Tìm tiếng có vần ui. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3. vào hang". uống nước. Làm việc với sách giáo khoa. Mục tiêu. vào hang" * Hoạt động1. Trò chơi" con thỏ ăn cỏ.Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt. III.dặn dò(3'). uống nước. 1.Tự nhiên xã hội.Về nhà học bài. . Củng cố . An.tuyên dương. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . không biết ăn? * Hoạt động 2.

Sáng. . lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh. Sinh hoạt lớp.Hàng ngày em ăn 3 bữa. ngon miệng. nên ăn nhiều. 2.dặn dò (3'). Tiết 5. * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? . Mục tiêu. . . I. II. Thảo luận cả lớp. biết giúp đỡ lẫn nhau. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết. Nội dung sinh hoạt. + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói. chuẩn bị bài sau.2011 Líp 1A4  64 . .uống khi khát.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời. đúng giờ. đi học đều. N¨m häc 2010 . . 1. đúng giờ. viết và làm toán.vào những sáng. vào buổi + Hằng ngày. .Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.Về nhà học bài. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau. Lường Mai. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học.Có ý thức bảo vệ tài sản chung. hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. vệ sinh lớp học sạch.Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm. đoàn kết. buổi trưa và buổi tối. vệ sinh cá nhân. kẹo trước bữa ăn chính? 3. * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan.Có tinh thần học tập tốt. trong lớp chú ý nghe giảng.Nhận xét giờ học. ăn vừa đủ. Phương hướng tuần 9. không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. không * Hoạt động 3.em ăn mấy bữa. . * Học tập: Đi học đều. có em nghỉ học không có lý do. chú ý rèn đọc.Củng cố .Đảm bảo tốt số lượng học sinh.

ươi I . phân tích vần uôi .học 1 .ô. đọc: cái túi.ĐT .Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? .Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.Đọc SGK 2.Hướng dẫn HS đánh vần: u.i .… HS : SGK. Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi .Giảng tranh N¨m häc 2010 . . múi bưởi. . Các hoạt động dạy.Cài.Yêu cầu HS cài tiếng chuối. Bài mới: 35' a.Quan sát tranh . ươi. II . III .Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 . bưởi.GV tô màu vần uôi .Đánh vần ĐT.GV ghi bảng: chuối .Hướng dẫn HS đọc trơn .Luyện nói từ 2 . Giới thiệu bài: b.Cài và phân tích tiếng chuối . .HS đọc CN .Đọc mẫu .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối.uôi . .2011 Líp 1A4  65 . gửi quà. Mục tiêu Giúp HS : . GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi . Chuẩn bị GV: Vật mẫu.Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối..Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi .HS đọc ĐT.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . nải chuối.Vần mới học là vần uôi .CN .Viết. chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ. bảng phụ câu ứng dụng. bộ chữ thực hành Tiếng Việt. Kiểm tra: 5 ' . . vú sữa..Đọc và viết được: uôi. vui vẻ.CN.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II.Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi . I. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn .Chuẩn bị bài sau học tiếp . đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.Sân tập. .Phương tiện. N¨m häc 2010 .Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản. nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ . Củng cố dặn dò: 3' .Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? . còi.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Theo em Lan có những cách giải cô cho quà . 3.Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được .Mục tiêu: . quyết nào ? .2011 Líp 1A4  69 .Hùng có cho em mượn ô tô không ? .Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi . Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ.Nội dung và phương pháp lên lớp. đứng 2 tay ra trước. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. III. Học đưa 2 tay dang ngang.Địa điểm.

. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2.Cho học sinh ôn 2. + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.3 lần.Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.Nhận xét tiết học.2011 Líp 1A4  . . 1-2. mắt nhìn theo tay. Mục tiêu Giúp HS : ay â .Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản . quay phải. . Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản. . thân người thẳng. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau. đứng nghiêm.Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. dóng hàng. + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. .Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần. * Học đứng đưa 2 tay dang ngang. đứng nghiêm. 5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I .Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.Gáo viên hệ thống bài học. . * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước.ây 70 N¨m häc 2010 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học .

Vần mới học là vần ay . . Các hoạt động dạy.Khác nhau: có các âm đứng . Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay . .Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 . tìm tiếng chứa vần ay. yêu cầu HS quan sát.Cài.y. II.ĐT . máy bay.HS đọc theo sơ đồ .HS Đọc thầm từ ứng dụng. III.ĐT bay.ĐT .Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy.ay . bé gái thi nhảy dây.Đọc theo sơ đồ .Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) . bảng phụ câu ứng dụng.ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) .. đánh vần tiếng. đọc thầm. đi xe.HS theo dõi N¨m häc 2010 .Giống nhau: kết thúc bằng y.Cài và phân tích tiếng bay . tươi cười. Giới thiệu bài b .Giảng tranh .GV ghi bảng: bay . đọc: nải chuối..HS đọc ĐT. bay. múi bưởi. cả từ.HS đọc CN.Kiểm tra 5 ' .Nêu cấu tạo tiếng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Hướng dẫn viết .Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng .GV tô màu vần ay . nêu quy trình viết lưu ý HS .ĐT .HS đọc CN .Theo dõi .GV ghi từ ứng dụng lên bảng. Chuẩn bị GV: Mẫu vật. . bé trai thi chạy.Hướng dẫn HS đánh vần: a. cối xay vây cá ây.Quan sát tranh .GV viết mẫu. đi bộ. .Đọc SGK 2 .HS đoc CN .HS đọc CN .HS đọc cả bài . . Bài mới: 35' a .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay .Đọc mẫu . ngày hội cây cối .học 1 .Tiếng bay có vần mới học là vần gì? .Viết.2011 71 Líp 1A4  .Đọc và viết được: ay.HS đọc từ khóa . đọc trơn . bộ chữ thực hành Tiếng Việt.ây.Giảng nội dung từ . â .Hướng dẫn HS đọc trơn . nhảy dây. … HS : SGK.So sánh ay và ây .HS đọc CN .Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi. .CN . phân tích vần ay .

..Yêu cầu HS quan sát tranh...... .HS viết bài trong vở tập viết...HS viết bảng con ......... Củng cố dặn dò 3 ' ..bé gái thi nhảy dây .... Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.Chấm bài. ..... chỉnh sửa chữ viết cho HS. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh... uốn nắn. ...HS Đọc CN ............bơi. bò......Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng . có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn .......... nêu quy trình viết ......Quan sát tranh....................... Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I.... . Mục tiêu: N¨m häc 2010 . cách đánh dấu thanh ở các tiếng........Một số em nói trước lớp ...... nhận xét..CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ... từ có vần vừa học trong sách.....HS đọc câu ứng dụng c.Yêu cầu HS viết bảng con . . .............ĐT . đi xe.... Điều chỉnh bổ sung:............. nhảy… 3 ... b.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ........2011 Líp 1A4  72 ........Nêu tên chủ đề luyện nói ? ....... Đọc câu ứng dụng ..HS theo dõi.....Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.............GV viết mẫu ...... báo.........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói .........Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ..... bay.Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a... .GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 .. nói trong nhóm đôi........ . Chạy. Đọc cả bài trên bảng d.. . ..... ........Đọc ĐT .. Đọc bài SGK Luyện viết ......Dặn HS về nhà tìm tiếng. ..Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết... đi bộ...Quan sát..

... Có 2 con ngựa... < ....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc .... Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật.......Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính ...........Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học...... ...Nêu yêu cầu bài tập 3 ..Các hoạt động dạy học 1 ...Nêu yêu cầu bài tập 2 ...Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >...... ... Hướng dẫn luyện tập: GV HS .. = ) ............... ........... Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 ........GV nhận xét chung tiết học..Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp ...2011 Líp 1A4  73 ...... 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 .Nêu yêu cầu bài tập 1 ................ Bài 1: Tính ..... Giới thiệu bài: b............. SGK III...... .....................Phép cộng một số với 0..................................Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 .Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II...... Bài mới: 33' a... tranh bài tập 4 HS : Bảng con..........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : ..Nêu yêu cầu bài tập 4 . Củng cố dặn dò 3 ' .....Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 ......GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 ... Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ.. N¨m häc 2010 ..... thêm 1 con ngựa...... Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 ...Viết phép tính trên bảng con a.. 2+1+2= 5 2+0+2=4 .....Yêu cầu HS làm bài ........ Điều chỉnh bổ sung......

hồ. sắc tươi vui.2011 Líp 1A4  74 . Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong. màu tím. .Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng. III.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: . + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày. thuyền ..HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.. có cây dừa. sáp màu. hoặc tranh ở bài 9.. màu. biển. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .. mô tả được những hình vẽ và . phố phường .Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.. N¨m häc 2010 . màu xanh của lá cây. ao. đúng là một "Đêm hội". màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp.) . 9 tuổi). cảnh đồng ruộng. * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời. viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế .. đàn trâu đang về chuồng). Vở tập vẽ.... ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà. Các hoạt đông dạy học 1. + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây. tranh là "Chiều về"? có đàn trâu .Bài mới 28' a. + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói. trâu . . . II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh. màu đỏ của mái ngói.Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 .Giới thiệu bài b. giáo cây.) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam..Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao.. 10 tuổi). + Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và . đường. bút dạ và màu bột.. * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương. ảnh phong cảnh (cảnh biển.Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà. của pháo hoa và các mái nhà.) cho sinh động. màu sắc trong tranh.Giáo viên cho học sinh xem tranh. . thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ.Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh.Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương. màu của pháo hoa.

SGK.Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng.). ao.2011 Líp 1A4  75 .Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh. . màu sắc rực rỡ. bảng phụ. Các hoạt động dạy học 1 .Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học . viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y .) + Cảnh Thành phố (nhà. + Cảnh sông. suối . Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: .Quan sát cây và các con vật . Kiểm tra 5' . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học . trưa. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp. cối xay. vườn . tranh minh hoạ SGK. .. cây.. cây...Đọc SGK.Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài. 2 .) đến buổi chiều hè ở nông thôn.. Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng. gợi nhớ xanh của lá cây .HS chỉ o oi N¨m häc 2010 . chiều. II. tối . bảng con III . tàu thuyền ..). .Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế. có những hình mái ngói. Bài mới: 35' a .Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp. HS : Ôn tập ở nhà.Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay . nhà.Gọi HS lên bảng: GV đọc. màu vàng của trường. nhảy dây .. 3.)..Sưu tầm tranh phong cảnh.. + Cảnh núi rừng (núi đồi.GV treo bảng ôn tập â ây .HS đọc. viết : máy bay. cánh đồng. Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I.Đọc. xe cộ ..Mục tiêu ..biển (sông. Giới thiệu bài b . màu ảnh quen thuộc.

ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện.GV viết mẫu.GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng .Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm . : Ghép chữ thành vần .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ . .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .Giới thiệu tranh.ĐT đôi đũa tuổi thơ .GV kể diễn cảm chuyện.nêu quy trình viết .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .HS viết vở tập viết Cây khế . .Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn.HS theo dõi .HS đọc ĐT.GV viết mẫu .HS đọc ĐT.HS theo dõi .Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng.Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn .Đọc bài SGK Luyện viết .HS đọc đoạn thơ ứng dụng .GV ghi vào bảng .Nêu tên truyện kể hôm nay? .CN Luyện đọc .HS đọc CN .HS viết bảng con: tuổi thơ . .HS theo dõi .HS viết bảng con tập(37') .HS đọc CN . nêu nội dung tranh.Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng .CN .Gọi HS đọc lại bảng ôn. 76 .2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả . mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).Hướng dẫn HS viết vở .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 . .Đọc cả bài . từ ngữ ứng dụng tiết 1 .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ . .

.2011 Líp 1A4  77 ...Các hoạt động dạy học 1. ..... Giới thiệu bài b .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết. a.GV viết mẫu ......... ngà voi… I .......Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận... mùa dưa......... ...HS đọc ......... Điều chỉnh bổ sung : ....... II..Nhận xét chung tiết học......Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn ..HS viết bảng con: nho khô.Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? ........................ o cao 2 dòng kẻ ly.. Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết ..... chú ý.HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam...Gọi HS đọc ........HS theo dõi trong một từ.k cao 5 dòng kẻ ly... nghé ọ.. đúng quy trình bài viết...x ........... ... HS tìm chữ có vần vừa học... n....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh.Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng . bảng con III.... Tiết 4 . khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 ........ 2 .. 3 ....dặn dò: 3' . ư.......d cao 4 dòng kẻ ly..HS viết đúng mẫu chữ.......Những con chữ nào viết với độ cao 2 ....Tập viết xưa kia..Các con chữ được viết nối liền nhau...Dặn HS chuẩn bị bài học sau. ...Đọc lại bảng ôn....5 dòng kẻ ly? ......... i..... . kẻ ly?.......GV treo bảng chữ mẫu ... Củng cố ...... ...........Những con chữ nào có độ cao 4 dòng .... Kiểm tra: 4 ' .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con .Nhận xét kể chuyện . chữ được viết như thế nào? . Bài mới: 28' a . dòng kẻ ly? ....... Mục tiêu ..........kể cả câu chuyện... . m..Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.....

Biết cách xé .GV chấm điểm một số bài của HS . HS quan sát GV xé mẫu . màu sắc của cây . Xé hình tán lá cây . III . Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I . Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu . Mục tiêu : .GV uốn nắn HS viết bài. Tìm hiểu bài: GV HS 1 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng. GV: NguyÔn .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. .2011 Líp 1A4  78 . hồ dán .HS viết bài vào vở.HS nhận xét. : Chấm và chữa lỗi .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . giấy thủ công .Nhận xét về cách trình bày bài viết . thân cây và dán cân đối . . . 2 . Củng cố dặn dò: 3' . Trò : giấy thủ công .Đồ dùng học tập của học sinh 2 .GV nhận xét .Lưu ý HS tư thế ngồi viết. hồ dán . . xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 .Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn .Xé một hình vuông . II.HS viết bảng con . Các hoạt động dạy học: 1 .Yêu cầu HS viết bảng con .Xé được hình tán cây . Giới thiệu bài: b. Giáo viên hướng dẫn mẫu a. Kiểm tra: 3' . phẳng . .chữa một số lỗi HS hay mắc. * Xé tán lá cây hình tròn . tán lá cây dài . xé 4 góc . . HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng . tự chữa lỗi 3. Bài mới: 29' a.Nhận xét chung giờ học. dán hình cây đơn giản .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .

Các hoạt động dạy. bộ chữ thực hành Tiếng Việt.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài .Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối . + Dán thân dài với tán lá dài .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió. . ngôi sao. mây. .Chuẩn bị đồ dùng giấy . chú mèo.Dạy vần N¨m häc 2010 .Bôi hồ vào mặt sau của thân cây . keo . xé dán hình con gà . mưa. Chuẩn bị GV: Vật mẫu. đọc: đôi đũa. dán phẳng . ngắn .GV quan sát giúp đỡ HS thực hành .Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài. … HS : SGK..2011 Líp 1A4  79 . Mục tiêu Giúp HS : . tán lá .. ao.Trưng bày sản phẩm . c .học 1. 3 . chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b . .Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' .Đọc và viết được: eo.Đọc SGK 2 . Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo .Xé một hình chữ nhật nhỏ . mây bay. bảng phụ câu ứng dụng.Xé một hình chữ nhật .Xé tán lá . xé 4 góc . Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình .Luyện nói từ 2 .Viêt . Xé hình thân cây . GV: NguyÔn Học sinh thực hành . Giới thiệu bài b. lũ. II. dài . bão. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn .ao I. Bài mới: 35' a.Nhận xét tiết học . một hình chữ nhật nhỏ .Xé thân cây . Hướng dẫn dán hình . Kiểm tra: 5 ' . III. tuổi thơ.

eo .Khác nhau : Có các âm đứng trước .HS nêu tiếng.Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 .o .Giảng nội dung tranh .GV viết mẫu. tìm tiếng chứa vần eo. đúng tiếng. đọc thầm.Vần mới học là vần eo.GV ghi bảng từ khóa: chú mèo . .Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .HS đọc CN . đọc trơn cả từ.HS viết bảng con .Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo. . .HS đọc theo sơ đồ .Giải thích từ khó .Hướng dẫn HS đánh vần: e . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. từ có chứa vần hôm nay học? . Suối chảy rì rào .HS dọc CN . .So sánh hai vần eo và ao . nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Cài và phân tích tiếng mèo .Đọc mẫu .HS đọc trơn . .HS đọc CN.ĐT . ao . N¨m häc 2010 .ĐT HS GV: NguyÔn . .HS đọc từ khóa .ĐT .Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết . yêu cầu HS quan sát.Nêu cấu tạo tiếng.GV tô màu vần eo .Yêu cầu HS viết bảng con .2011 Líp 1A4  80 .Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) .ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ .Giống nhau: kết thúc bằng o.ĐT .CN .Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? .Giải thích từ HS tìm được. Tiết 2 . từ có chứa vần vừa học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo .Cài.HS đọc ĐT.GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh.Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.HS đọc CN . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo . .Quan sát tranh . phân tích vần eo .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Đọc CN .GV ghi bảng: mèo .

.......Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời.. ...... Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 ........... ... Điều chỉnh bổ sung :.....Chấm bài...... . ... bão lũ... gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to...HS đọc thầm .... 3 ..Nêu tên chủ đề luyện nói ? ........ ..Quan sát... ........Nêu cấu tạo tiếng đó ......ĐT . mây.Quan sát tranh.2011 81 Líp 1A4  . Tiết 4 ....Yêu cầu HS quan sát tranh.... Mục tiêu ....... chỉnh sửa chữ viết cho HS. Đọc câu ứng dụng ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b.Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c.........HS theo dõi.... ..Một số em nói trước lớp ......Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát. Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I......HS đọc tiếng có vần mới .................... . em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão....Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập. nói trong nhóm đôi..Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng . uốn nắn..Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng. Gió..... . ...Đáp án............... Đọc bài SGK Luyện viết .Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc.. ...... nhận xét. Đọc cả bài trên bảng d.........HS viết bài trong vở tập viết..Đọc trước bài 39 .......... chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói .......Tìm tiếng có vần vừa học? ..... Củng cố dặn dò 3 ' ... lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ...........Toán giữa học kì I ) Đề bài ....... mưa....Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.HS đọc trơn cả câu ứng dụng .Đọc CN....... nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về..

3.GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn .GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn .Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .HS tập theo từng động tác .học 1.Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp . Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học . . Mục tiêu: Giúp HS biết : . II.Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản . Bài mới: 28' a. .HS theo dõi .HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học.Kể về những hoạt động mà em thích .GV làm mẫu từng bài .Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày . .Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi . Kiểm tra: 4 ' . Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III.2011 Líp 1A4  82 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . 2.Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2. Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học. Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: . Giới thiệu bài N¨m häc 2010 .Nhận xét đánh giá.Hướng dẫn HS . II.Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên. Cỏc hoạt động dạy. Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III . mạnh dạn trước lớp. Bài mới: 28' a.Cả lớp hát . Giới thiệu bài b. . Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I. Các hoạt động dạy học 1.GV bắt nhịp bài hát .

Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn . GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK .Tại sao phải nghỉ ngơi ? .Dặn chuẩn bị bài sau ..2011 Líp 1A4  83 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b. trò chơi mà các em chơi hàng ngày . Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' . đứng . . Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.Chỉ và nói bạn nào đi . . HS : Bộ đồ dùng học toán. hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. HS GV: NguyÔn .HS kể lại cho cả lớp nghe . II.Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi . bảng con… III.Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày . ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 . thể thao .. trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động . hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động .Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm .Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I . Củng cố dặn dò 3 ' . . khéo léo . Mục tiêu: Giúp HS : . Ôn tập bài 10 Tiết 3 .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn. bớt đi 1 chấm .Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 . còn lại mấy chấm tròn? . Giới thiệu bài b .Vậy 2 bớt 1 còn mấy? .2011 Líp 1A4  2+1=3 .Hướng dẫn HS làm bài tập .Hai bớt 1 còn 1 . . . bớt đi 1 chấm tròn còn tròn.GV viết lên bảng 2 .Ta có thể viết bằng phép tính nào? .Bài mới: 33' a. Kiểm tra: 4 ' . . Viết bảng .2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1. = 4 2 .1=1 84 1+2=3 3.Còn lại 2 chấm tròn.1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2.GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' .Có 2 chấm tròn. 3-1=2 1+2=3 . Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn. .GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn.1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn. .GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.Ta có thể viết bằng phép tính nào? .2 = 1 ( tương tự phép trừ 3.Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0..GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 .2=1 .1= 1) 3 . nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn.Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? .( HS nhắc lại) .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2.1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 .

2.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3. . . ngà voi.HS viết bảng con : xưa kia.Tập viết đồ chơi.1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán. Kiểm tra: 4' . gà mái.Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình.Đánh giá 3-2=1 3. Giới thiệu bài b.Làm bài tập vở bài tập .Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . tươi cười. II. . Mục tiêu .Củng cố dặn dò 3' .1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp . bay đi 2 con. viết đúng mẫu. Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 . Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  85 . bảng con III.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . .Có 3 con chim.GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Nhận xét.Nêu yêu cầu bài tập . viết đẹp. Bài mới: 28' a. .Các hoạt động dạy học 1. vui vẻ I. cách làm tính theo cột dọc. ngày hội.

Mục tiêu .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? . .GV chấm điểm một số bài của HS . . .GV treo bảng chữ mẫu .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . ư.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.h cao 5 dòng kẻ ly.HS theo dõi .Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. ơ. a. . .HS đọc . Học tập N¨m häc 2010 . .Lưu ý HS tư thế ngồi viết .Mỗi từ gồm 2 tiếng..Nhận xét.chữa một số lỗi HS hay mắc. v.HS viết bảng con .5 dòng kẻ ly? . .HS nhận xét.t cao 3 dòng kẻ ly.Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? .GV viết mẫu .GV giảng từ .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. GV: NguyÔn . Đạo đức .ô.HS viết bài vào vở.2011 Líp 1A4  86 . Củng cố dặn dò: 3 ' . Tiết 5 Sinh hoạt I. Nội dung sinh hoạt 1.Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Gọi HS đọc . i.Nhận xét tuần a. b. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Yêu cầu HS viết bảng con . II.Các con chữ được nối liền nhau. .Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? ..GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết .Nhận xét chung giờ học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết . . tự chữa lỗi 3 . u cao 2 dòng kẻ ly..Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. . .Nhận xét về cách trình bày bài viết ... khoảng cách giữa hai từ trong một dòng.Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ. lễ phép biết chào hỏi thầy cô.GV nhận xét .GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi ..Nhìn chung các em ngoan.

Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. . N¨m häc 2010 .Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương . Hoạt động dạy học. HS ngoan. vệ sinh.Luyện nói từ 2 . ngày học hay. Chào cờ Tiết 2.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. . 3. . tích cực tham gia các hoạt động của lớp. c. âu. vệ sinh. thực hiện tốt các nề nếp học tập. .. Các hoạt động khác . cây cau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt. Lò Thị Sáng. thực hiện tốt các nền nếp học tập.Đọc được từ. cái cầu. giờ học tốt. bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về. Mục tiêu. 1. lễ phép chào hỏi người trên. . có đủ hoa tay. Kiểm tra (5'). sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu. . đoàn kết giúp đỡ bạn. Tiếng việt: Bài 38: I.Duy trì nề nếp thể dục. . au âu . . Đồ dùng dạy học.Đi học đều đúng giờ.2011 Líp 1A4  87 . II. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể.Học sinh đọc viết được: au.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. mặc đúng trang phục học sinh.Các em đi học đều. 2. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III.. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện. .Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu .Phương hướng hoạt động tuần .HS có đầy đủ đồ dùng học tập. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể. đúng giờ.Đa số các em có ý thức học tập. Đỗ Thị Mai Hương .

Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3.âu. .Giới thiệu câu ứng dụng.Luyện tập (37'). . + Quan sát tranh.Luyện đọc từ ứng dụng. . nêu cách viết. 2. âu. nêu nội dung tranh. . . lớp.nhóm.Học sinh đọc cá nhân. * Hoạt động 2. nêu tên bài luyện nói. cầu. nêu cách đọc. âu.gài vần au.Giới thiệu vần. . + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 .Học sinh luyện đọc. .Học sinh viết vào bảng con. . eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con. gạch chân các tiếng có vần vừa học. .Quan sát tranh.2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp). . Dạy vần au.1-2 học sinh đọc toàn bài. tiếng cau. .au. Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.Nêu cấu tạo.Luyện nói. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp.Giới thiệu bài. * Hoạt động 1. Bài mới (35'). .

Mục tiêu...... Tiết 4: Toán Luyện tập....1 2 1 3 .. Đồ dùng dạy học..2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3.............Tìm tiếng có vần au âu ? .......Đồ dùng dạy học toán biểu diễn....... .. bút..... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2..Về nhà học bài......Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. ..(55) I.. . Điều chỉnh bổ sung.. ..Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà..Hoc sinh làm vào bảng con...... II................. .. 3 ............ Bài tập 1(55)Tính.... phấn..Nhận xét sửa sai... .89 .........dặn dò(3').Học sinh làm phiếu bài tập. Hoạt động dạy học... ...........................1 Bài tập 2 (55) Tính.2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + .................. Học sinh: Que tính.....Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.. chuẩn bị bài sau.....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3. bảng....' 1. .... GV: NguyÔn ....... 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 .... ..1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 .......Nêu yêu cầu bài tập....2 2+ 1 = 3 3 ... Củng cố ... ....... .. + Thực hiện phép tính..Kiểm tra (4')..1-1=3 4 3 ....... Bài mới (33').............1 2 .. . Giáo viên..... III... Hướng dẫn học sinh luyện tập.......Giáo dục học sinh yêu thích môn học.......Nêu yêu câu bài.......Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ..

... Điều chỉnh bổ sung.......1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 .... nhường nhịn em nhỏ I..... 2 3 3. Nội dung N¨m häc 2010 ........Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép.........Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2.... Mục tiêu : ................................Giáo dục học sinh tình yêu thương .... .....Nhận xét giờ học..........bài thơ về chủ đề bài học ......... II...Về nhà học bài.2011 Líp 1A4  90 .......Như vậy cha mẹ mới vui lòng .. ....... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị . tôn trọng con người. Giới thiệu bài b........ . ...... Các hoạt động dạy học 1..................dặn dò (3').......Thầy :Các tấm gương .Bài mới:(28' ) a...... Tiết 5........... 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 . Kiểm tra: ( 4') ..Trò: Vở bài tập đạo đức III......1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp................ Đồ dùng dạy học ...........Nêu yêu cầu bài ............. chuẩn bị bài sau.....Học sinh làm vào vở ........Học sinh làm vào bảng con................. ... đối với em nhỏ cần nhường nhịn . ..Nêu yêu cầu bài .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Củng cố ......

Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên . họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? . mấy tuổi . GV: NguyÔn .Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp . Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 . 2 tay chống hông. .Củng cố dặn dò : (3') .Tên là gì .Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ .Mục tiêu: .. . . I. .Học sinh làm bài tập .Học động tác kiễng gót. nhường nhịn em nhỏ .Việc nào làm chưa tốt với không nên 3.Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ .. . như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập .Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận .Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Anh đã nhường nhịn em.Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên .Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? . có quả cam anh nhường cho em.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi .Về học bài chuẩn bị bài sau. -Học sinh nối tiếp nhau trình bày. sống hoà thuận . học lớp mấy ? .Em có anh .Học sinh tự liên hệ . Em lễ phép với anh . Em nói lời cảm ơn anh.lễ phép với anh chị .Tranh 1. Tranh có những ai . chị hay em nhỏ ? .2011 91 Líp 1A4  .

Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: .Tập hợp lớp.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.Đứng vỗ tay và hát.Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao. phổ biến nội dung bài học 12' . .Sân tập.Học sinh đọc viết được: iu. đứng đưa 2 tay dang ngang . * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc.Trò chơi hồi tĩnh.Giáo viên hệ thống bài học .Đọc được từ.Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên. ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I.Cho học sinh chơi 2. . còi. . lưỡi rìu.Trò chơi diệt con vật có hại. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác . .Giáo viên quan sát. cái phễu.Luyện nói Từ 2 . iu êu . . N¨m häc 2010 .Nhận xét giờ học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II.3 lần.sửa sai cho học sinh. III.Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu .Địa điểm. đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông . II. * Trò chơi "Qua đường lội" .Học sinh tập 4. êu.Phương tiện. . . đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng). 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước. Mục tiêu. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. câu ứng dụng: Cây bưởi.2011 Líp 1A4  92 . Đồ dùng dạy học.Có ý thức tự giác trong giờ học. .5 lần. .

nhóm.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Quan sát tranh. lớp. nêu nội dung tranh. . Kiểm tra (5'). .gài vần ay. Tiết 3.Giới thiệu vần. nêu cách đọc. nhảy. Bài mới (35').Học sinh đọc cá nhân. + Quan sát tranh. .2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp). .Giới thiệu bài. * Hoạt động 1. . GV: NguyÔn 1.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 . .ây.Giới thiệu câu ứng dụng.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. . . . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. . Cây bưởi. Dạy vần ay. + Đọc viết bảng con. III.Học sinh luyện đọc. . nêu cách viết.ây. . gạch chân các tiếng có âm vừa học.Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3.Nêu cấu tạo. nêu tên bài luyện nói.1-2 học sinh đọc toàn bài. 2. * Hoạt động 2. tiếng bay.Học sinh viết vào bảng con. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.Luyện tập (37'). Hoạt động dạy học.Luyện nói. Ai chịu khó? .Luyện đọc từ ứng dụng.

. . Bài mới (33')... trừ. .dặn dò(3')...... chuẩn bị bài sau.Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2. III. ......1 = 3 4 .......Tìm tiếng có vần iu êu? ............... Tiết 4......... 1.. Đồ dùng dạy học......Viết phép tính trừ trong phạm vi 4..... Toán: Phép trừ trong phạm vi 4.. 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 .. Còn mấy que tính? . 2.....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3... Sử dụng đồ dùng học toán.......Giáo viên đọc các phép tính ........3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 ...............Về nhà học bài....Lấy 4 que tính.. I.....1 =1 * Hoạt động 1........Giáo dục học sinh yêu thích môn học.Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép ........ que tính. . Giáo viên: Bảng phụ...Học sinh làm vào bảng con..... bớt 1 que tính................2011 Líp 1A4  4 .Biết làm tính trừ trong phạm vi 4......... Củng cố . .. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3........ ....... .. N¨m häc 2010 .... Sử dụng sách giáo khoa................. phấn.1 = 3 4 . . .....2 = 2 4 ... Kiểm tra (4').. II..Học sinh quan sát hình vẽ trang 56...... Học sinh: Bảng con..2 = 2 ...... ...Điều chỉnh bổsung................. ......... Mục tiêu. .... Hoạt động dạy học... ..

.Nêu yêu cầu bài tập. .2 = 1 1 + 1 = 2 4 .....Nhận xét sửa sai...... .. .........2 = 2 Bài tập 1(56).. vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.... Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi..............Giới thiệu bài b.........Về nhà học bài....Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 ........2011 Líp 1A4  95 ...HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích... cam..1 = 2 3 . ............. 2 3 1 2 GV: NguyÔn ...Nhận xét . .1 = 3 3 . Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật............. 2 + 2 = 4 4 ........Nhận xét ......3 = 1 Bài tập 2 (56)...Hình ảnh một số qủa dạng tròn............Học sinh làm vào bảng con ...............tuyên dương.dặn dò (3').sửa sai......... Vẽ quả ( quả dạng tròn) I... xoài ... 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp. 4 .Nêu yêu cầu bài tập 3.Biết cách vẽ quả.... . Củng cố .Bài mới 28' a. ....... màu sắc một vài loại quả ... Các hoạt đông dạy học 1....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ..... 4 1 = 3 3...... Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . II....... III.............Nhận xét giờ học... táo.... 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 .....Học sinh làm bài vào bảng con............. Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả........ chuẩn bị bài sau ............ .. Mục tiêu: .......Học sinh biết được hình dáng....Điều chỉnh bổsung.........Học sinh làm vào vở....

.2011 Líp 1A4  96 .. Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình..... I...Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá)............................. * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: ........... ................Nhìn mẫu vẽ cho giống quả ....Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ).................... ...Giáo viên nhận xét tiết học . loại có hình và màu đẹp.. Tiết 2.......Học sinh nhận xét màu của quả....... ....Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: ..........Học sinh đọc.....Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình...... quả đu đủ có thể vẽ hình tròn. Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1....... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3.....Củng cố dặn dò: 3' .......... ........Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú.......... * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: ...Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả.. .......... N¨m häc 2010 .. tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm .. ........Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả. Điềuchỉnh bổ sung.....................Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? ........... viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.... Mục tiêu....

vần tiếng đã học. * Hoạt động 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . II.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. 2. .Luyện đọc từ ứng dụng. bút.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. cá nhân. viết bảng con: nghỉ hè.2011 Líp 1A4  97 . .Giáo dục học sinh yêu thích môn học. . ôn tập. GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập. phấn. Đồ dùng dạy học. * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. Học sinh: Bảng. .Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. III. . .Học sinh bảng con. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 .Học sinh đọc. Kiểm tra (5'). . 1. ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi . nêu cách viết.đồng thanh.Học sinh nhắc lại các âm. bé Hà tỉa lá. Hoạt động dạy học. Bài mới (35'). . + Đọc.

1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2..... bảng.. Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa.......... phấn...... Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).. ........... III.....Luyện đọc cá nhân... Mục tiêu............ + Thực hiện phép tính......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3................ nêu cách viết...Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.. Tiết 4: Toán: Luyện tập.Về nhà học bài.dặn dò(3).... lớp........ . ...Đọc toàn bài trên bảng...Nhận xét. Học sinh: Que tính.... Điều chỉnh bổ sung. Củng cố ..... N¨m häc 2010 ...... Củng cố ...Nhắc lại nội dung toàn bài....... .. Bài mới (33').......(57) I.....tuyên dương.....Quan sát tranh nói nội dung tranh.. chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ... Đồ dùng dạy học.... II..Luyện đọc bài tiết 1.' 1.Giáo dục học sinh yêu thích môn học.2011 Líp 1A4  98 .............Đồ dùng dạy học toán biểu diễn..Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp....Giới thiệu câu ứng dụng... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.......Kiểm tra (4').... .. 3.....Nhắc lại nội dung toàn bài. Chú Tư ghé qua nhà. nhóm... . + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? ..Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ..Về nhà học bài......dặn dò(3').Luyện viết: Giáo viên viết mẫu..... . .Học sinh đọc bài cá nhân... . bút. ...... ............. lớp.... cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3..... ....... ..... ...... nhóm... Giáo viên....... * Hoạt động 3. Luyện tập (37')..... Hoạt động dạy học... . ........

1 2 + 3 3 5 3 . dán hình con gà con đơn giản . Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé. dán hình con gà con I. dán cân đối.1 = 3 4 . chuẩn bị bài sau. 4 . > . . .Mục tiêu: .Học sinh làm vào vở 3 .3 < 4 .1 = 3 4 .1 .dặn dò (3').Xé được hình con gà con.Học sinh làm phiếu bài tập.Hoc sinh làm vào bảng con.2 4 . 4 . Hướng dẫn học sinh luyện tập. . Củng cố .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Nhận xét sửa sai. . . Khăn lau tay N¨m häc 2010 .1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3.Nêu yêu cầu bài .2 = 2 3 .2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính.Biết cách xé. phẳng II.2 = 1 4 . Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé.Nêu yêu cầu bài tập. . Bài tập 1(57)Tính.Nêu yêu câu bài. = .Nhận xét giờ học.Về nhà học bài.2 .1 > 3 .2011 Líp 1A4  99 . giấy trắng làm nền. có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng . dán hình con gà con.1 = 1 Bài tập 4 (57) < .Hồ dán. 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính.1 = 2 4 .2 4 . .

màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu. . chân và mắt gà: Đếm ô. Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát .Xé chỉnh. c) Xé hình đuôi gà: . vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích. dán. vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. dán hình con gà con. đuôi. không xé theo ô).Giới thiệu bài b. hình dáng. cạnh ngắn 2.dặn dò: 3' .Các hoạt động dạy học: 1. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng. .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. cánh. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô. đánh dấu. hình chữ nhật có cạnh 10 ô. sửa để cho giống hình thân gà.Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu. mắt. dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 . hồ .Bài mới: 29' a.Xé 4 góc của hình chữ nhật.Bút chì. khăn lau tay III. Xé thành hình tam giác đầu. đếm ô. 3. Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân. các em đỏ). . đánh dấu. chân gà cho cân đối. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô. chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng.2011 Líp 1A4  100 .Trưng bày một số sản phẩm. đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé. lật mặt sau.Vẽ và xé 4 góc hình vuông. Sau đó tiếp tục xé chỉnh. (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ. a) Xé hình thân gà: . . .nhận xét: Cho HS xem bài mẫu.Củng cố . bút màu. . đánh dấu. đánh giá sản phẩm . hỏi: .Nhận xét. Vở thủ công.Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. thân. e) Dán hình: Vẽ hình tam giác.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô. Giấy nháp có kẻ ô.

Phép trừ trong phạm vi 5.Học sinh làm vào bảng con.Giáo viên đọc các phép tính . phấn. Tiết 4. .2 = 1 5 . Hoạt động dạy học. bớt 1 que tính. . Sử dụng sách giáo khoa.Nhận xét . Mục tiêu. III.3 = 2 3 . Học sinh: Bảng con. II.Viết phép tính trừ trong phạm vi 5. 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 . que tính. Bài mới (34').2 = 3 5 .4 = 1 . N¨m häc 2010 .tuyên dương.1 = 4 5 . Toán. Còn mấy que tính? .Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2. .2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59). . Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ.Giáo dục học sinh yêu thích môn học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ. . mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.Nêu yêu cầu bài tập. . (Đề bài và đáp án nhà trường ra).Lấy 5 que tính. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4. Sử dụng đồ dùng học toán. Trả bài kiểm tra hôm trước.1 = 1 101 . . 2 . * Hoạt động 1.Có khái niệm ban đầu về phép trừ. I.Biết làm tính trừ trong phạm vi 5. . Kiểm tra (3).Học sinh làm vào bảng con . 3. 2.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.

kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 . Đồ dùng dạy học : .Nhận xét .sửa sai. . Lí cây xanh . 5 .Biết kết hợp vận động phụ hoạ. 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 . .1 = 2 4 4 .Thầy: Nhạc cụ . . Các hoạt động dạy học: 1.1 = 4 1 5 . 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca . . biết kết hợp vỗ tay đệm theo. .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính.Học sinh làm vào vở.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 .2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân . .4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59). . 5 5 3. chuẩn bị bài sau.Nhận xét sửa sai.1 = 3 2 5 . Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: . .Nêu yêu cầu bài tập 3. Củng cố .1 = 4 5 4 . II.Trò : Thanh tre .Học sinh làm bài vào bảng con. III.Nhận xét giờ học.Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài. chai sỏi.3 = 2 2 5 .2 = 3 5 5 .dặn dò (3').Về nhà học bài.

3.Học sinh hát lại cả 2 bài hát.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .Mục tiêu: . Giới thiệu bài : b.2011 Líp 1A4  103 . tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát.Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân . tìm đến đây tiết tấu lời ca.4 lần. 1.Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi .Đồ dùng dạy học: . N¨m häc 2010 . .bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành .Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? .Cho học sinh chơi 3. líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I.Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. . -Từng nhóm biểu diễn trước lớp.Kiểm tra bài cũ: 4' . + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát .Các hoạt động dạy học. . .Thầy: nội dung bài ôn. líu lo là líu lo. Bài mới: (28' ) a.Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2. . 2. Nào . hành vi có hại cho sức khỏe. III. củng cố dặn dò: ( 3') .Nhận xét tiết học. Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. chim đậu trên cành chim hót líu lo.từng nhóm biểu diễn.Trò: đồ dùng học tập .Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? .Nhận xét. II.Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan . . tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ. GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. ta cầm tay múa vui nào.

. mình. tay. mũi.Nhắc lại nội dung bài. . Hoạt động dạy học.Nhận xét giờ học.. II. 2.Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? . GV: NguyÔn .về ôn lại bài.Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình. III. yêu..Luyện nói từ 2 . 3. câu ứng dụng: Tu hú kêu. chuẩn bị bài sau.cơ thể người gồm mấy phần? . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. .2011 Líp 1A4  . . tay. Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I. Củng cố.Học sinh đọc viết được: iêu. .. tai. diều sáo.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu. báo hiệu mùa vải thiều đã về..Mắt. 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 .chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? . . mũi. . . mặt.Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp. . yêu quý.tai.. Kiểm tra (5').Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? .Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày .Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại.Đọc được từ.Giáo viên nhận xét. tay. Đọc bài trong SGK. Đồ dùng dạy học.Dặn dò: 3' . chân. . .Bài mới (35').Chân. Mục tiêu. .Gồm 3 phần: đầu.. 1. + Đọc viết bảng con.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp. * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày.

+ Quan sát tranh. N¨m häc 2010 . .Tìm tiếng có vần ay.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .Giới thiệu câu ứng dụng.gài vần ay. chuẩn bị bài sau. . . báo hiệu mùa vải thiều đã về.Học sinh luyện đọc. Dạy vần ay. . + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3.Giới thiệu vần. Củng cố .Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp). tiếng bay.2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu.ây.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. . lớp. Tiết 4.Nêu cấu tạo. .Học sinh viết vào bảng con. gạch chân các tiếng có âm vừa học.Học sinh đọc cá nhân. Bé tự giới thiệu .Luyện tập (37'). nêu nội dung tranh.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. . * Hoạt động 2. nhảy.ây? . . . . .Luyện đọc từ ứng dụng.Quan sát tranh. nêu cách đọc. * Hoạt động 3.Luyện nói.1-2 học sinh đọc toàn bài. nêu cách viết. nêu tên bài luyện nói.ây. . .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.dặn dò(3').Về nhà học bài.nhóm.Giới thiệu bài.

đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Trong giờ học chú ý lắng nghe. . II. GV: NguyÔn Tuần 10. làm toán chậm. I. vệ sinh trường lớp sạch sẽ.Trong tuần học sinh ngoan.Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11. 1.Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp. lễ phép biết vâng lời thầy cô. Dũng. II. .Nâng cao ý thức. tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. tẩy.phấn: Vì Văn Nam. . . Lò Hương.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5. tinh thần học tập. Đạo đức: . thái độ. đọc bài. Học tập: .Đi học đều. Các hoạt động khác: . Đỗ Hương. Nội dung sinh hoạt. Mục tiêu. . N¨m häc 2010 . Sinh hoạt lớp.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều.Tham gia giữ vệ sinh các nhân. đoàn kết hòa nhã với bạn. chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh. . đồ dùng học tập còn thiếu như que tính. 3.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu. nhược điểm trong tuần.Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. . hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài.2011 Líp 1A4  106 . 2. Toàn.Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu. Phương hướng tuần tới.

2011 Líp 1A4  107 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful