·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 .GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn .GV nêu yêu cầu bài tập 2. .Tất cả có mấy bạn? .GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? .Tương tự : Lấy 9 que tính.HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ .Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại. Củng cố .Nêu cấu tạo số 10 . 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo .ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn . 10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: . thêm 1 . . . .GV viết mẫu .GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn.GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 . * Bài 3: ( Số ) ? .dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 .Có 1 bạn chạy đến . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .Trong dãy số đó số nào lớn nhất. . thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm . .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật.dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 .Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? .Gọi HS làm bài trên bảng .GV nêu yêu cầu bài tập 5.HS viết bảng con số 10 . số 10 viết thường.HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé .ghi số lượng đếm được vào ô trống.GV viết mẫu .HS đọc số 10 .GV nêu yêu cầu bài tập 3 .2011 Líp 1A4  .HS viết vào bảng con.Tất cả có 10 bạn.Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / . 10 10 10 10 .GV giới thiệu số 10 viết in. viết vào vở .GV nêu yêu cầu bài tập 4 .Có 9 HS đang chơi 3. 0 N¨m häc 2010 .Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .GV ghi số 10 lên bảng . 6 8 9 10 .10 que tính que tính nữa là mấy que tính? .Số 10 lớn hơn những số nào? .10 chấm tròn tròn? .Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .HS ghi kết quả vào bảng con .Gọi HS làm bài trên bảng .Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh.

...... Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở. Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi"....... Củng cố .....GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" ..Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở...........HS đọc theo .. .Tổ chức thi cả lớp ..........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .............. . II .. ..... ........... Kiểm tra: 4 / ......Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 ... Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập ..Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp ..2011 Líp 1A4  5 .... Các hoạt động dạy học 1 . *GV kết luận chung : ........Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi ..Gĩư gìn sách vở ...........Tổ công bố kết quả thi ................... ............Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất . ..... HS : Đồ dùng học tập III .....Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập ..HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài .. ............. Điều chỉnh bổ sung :.......... Luyện tập . đồ dùng học tập.....Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ....... đồ dùng học tập (tiết 2) I... Bài mới: a.Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.........Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.. 3 . Mục tiêu ....Dặn HS chuẩn bị bài học sau.....đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình ........dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 .. đồ dùng học tập......Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở.Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 .. tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân ... "Muốn cho sách vở bền lâu ......... Giới thiệu bài 1/ b.

8 * * * * . dóng hàng 12 / . đứng nghỉ.3 cán sự điều . dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" .GV hệ thống bài học. .Ôn tập hợp hàng dọc. dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: .Lần 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? .Dàn hàng.Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước.Trò chơi vận động I/ Mục tiêu .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .Học dàn hang.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học. .GV nêu luật chơi .2011 Líp 1A4  6 .Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 . cách chơi 8/ .Giậm chân tại chỗ .Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Thể dục Đội hình đội ngũ .GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi .Đứng vỗ tay và hát * . . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1.GV điều khiển lần 1 .Tư thế đứng nghiêm. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động . dồn hàng.

HS đánh vần. Giới thiệu bài b.GV ghi lên bảng từ khoá . Hướng dẫn viết . gà gô.HS đọc cả bài . nho khô .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I . .Đọc theo sơ đồ .GV giới thiệu từ ứng dụng: . .HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 .học 1.ĐT .HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? . Bài mới: 35' a.Đọc SGK 2.Kiểm tra 5 / .HS đọc.GV viết mẫu lên bảng.Khác nhau: cách viết . Các hoạt động dạy." II .HS đọc CN . .HS ghép tiếng gà Nhận xét.Tìm tiếng có âm vừa học? .đọc mẫu . . viết nh.GVgiải thích gh được gọi là gh kép .Cho HS xem tranh. ghế gỗ.GVgiải nghĩa từ khó .Đọc được câu ứng dụng trong bài.Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng .3 câu theo chủ đề" gà ri.GV ghi bảng. viết được g. .nêu quy trình . đọc trơn gà gô ghi nhớ từ . Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ . Luyện nói từ 2 .HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) .2011 Líp 1A4  7 . gà ri. gh. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g . Mục tiêu . .CN . nhận xét đọc âm .Tìm cài âm g .giảng nội dung gà ri tranh .Đọc .GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III .HS đọc trơn .HS quan sát viết N¨m häc 2010 . ph. đọc trơn .So sánh chữ g với gh? . . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. phở bò.HS đọc ĐT .GV giới thiệu âm g .nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .HS đọc thầm .Giống nhau: cách đọc .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . so sánh các số trong phạm vi 10. Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: .HS đọc lại bài tiết 1 .Đọc toàn bài * Đọc SGK .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 . từ có chứa g . Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 .Yêu cầu HS viết bảng con . .HS viết bảng con GV: NguyÔn .Tìm tiếng có vần vừa học .GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? . cấu tạo của số 10.HS viết bài vào vở tập viết .Tìm tiếng có âm vừa học.GV cho HS quan sát tranh . viết. ghế gỗ. II .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói .HS đọc CN .Đọc.Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. đọc cả câu .2011 Líp 1A4  8 . gh vừa học . gi .ĐT .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ.dặn dò: 3 / . Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. Củng cố. . . nêu cấu tạo tiếng đó? .Yêu cầu HS đọc tiếng. Tiết 4 : Toán Luyện tập I .GV ghi câu ứng dụng lên bảng . gà gô 3 .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết . qu .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .Đọc trước bài 24 q .HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri.GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .

chữa bài ...... ....HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác .. Giới thiệu bài b..dặn dò: 3 / .Nêu yêu cầu bài tập 3 .........................Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) ....... Bài mới: 33' a..Nhận xét .chữa bài .......Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại...GV nêu yêu cầu bài tập 2 .......... ....Nhận xét ...chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu ..Hướng dẫn mẫu ..Yêu cầu HS làm bài . Điều chỉnh bổ sung :........dưới lớp làm bài ......... Kiểm tra 4 / .GVvẽ hình lên bảng ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau .............HS làm bài trên bảng con  ..HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 .GV cho HS quan sát bài tập 1 ..2011 Líp 1A4  9 .....Viết bảng số 10 2 ...... .Nêu yêu cầu bài tập 4 ...... ............Nhận xét ...Nhắc lại cấu tạo số 10 ........... .GV nêu yêu cầu tập 5 .............Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III .... N¨m häc 2010 ..... * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng ......... Hướng dẫn luyện tập GV .GV vẽ hình lên bảng ................. Các hoạt động dạy học 1 .......... ...Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập ... Củng cố ...Nhận xét chữa bài      3 .. Luyện tập chung ..... ......lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 .HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn ...Yêu cầu HS làm bài trên bảng......

1. bạn năm trước để các em học tập. .Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn. chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh .Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 . đất màu hay đất sét nặn một quả dạng . vẽ chi tiết và vẽ màu sau.Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn. màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn. Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng..HS xem bài vẽ. bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ. nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ.. . hoặc lấy màu hay đất sét (H. cách nặn đậm.Giáo viên vẽ một số hình quả . nhận xét về hình dáng.Bài mới 28' a .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I.G v cho học sinh quan sát.Nhận biết đặc điểm.Thày :..2011 Líp 1A4  10 . III. . cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước.. hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . Giới thiệu bài b . 3. Đồ dùng dạy học . . sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm. II. bút chì màu. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực.Trò: Vở vẽ . tranh vẽ về các loại quả dạng tròn .Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng. loại quả dạng tròn qua ảnh. vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ. ngấn múi . Mục tiêu .màu vàng.2). táo). + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát . Các hoạt đông dạy học 1. hồng.Một số ảnh.màu . bưởi. cuống.HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng. *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1). tròn:Màu da cam. H.

nh . .Đọc SGK 2. .ĐT trơn .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học .Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? . nêu nội dung tranh .HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm .ĐT .3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II. *Dạy âm gi tương tự .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I .2011 Líp 1A4  11 . Kiểm tra : 5 / . Bài mới: 35' a.HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / . . đánh vần đọc HS đọc CN .HS cài tiếng quê .Dặn về vẽ lại cho đẹp. gi .CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm . N¨m häc 2010 .Tuyên dương các bài vẽ đẹp .Đọc và viết được q . cho bé giỏ cá . . Mục tiêu . đọc trơn từ . nhà ga .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN . .GV ghi bảng từ ứng dụng . -Giới thiệu tranh cho HS quan sát . Giới thiệu bài b.nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó . cụ già . Chuẩn bị màu để học bài sau. Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III.Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà .Nhận xét nêu cấu tạo .CN . .Luyện nói được 2 .Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT . Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT .Đọc bài theo sơ đồ . qu . ghế gỗ .Đọc viết : ph . Các hoạt động dạy học 1. chợ quê .

.Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con ...Nhận xét chỉnh sửa bài viết .Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? .Nêu chủ đề luyện nói ? . Tiết 4 : Toán .... ..... Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc ...HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà ......... Điều chỉnh bổ sung :...... . nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .. cho bé gỉo cá ......Đọc trước bài 25 ..Đọc.......HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .. . nêu cấu tạo tiếng đó . Giới thiệu tranh HS quan sát .... Mục tiêu Giúp HS củng cố về: ... .Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.. viết....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó ...Đọc cả bài .. * Luyện nói 10 / . .... nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10. HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3..... Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học ....Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu .Kể các loại quả mà em biết ? .......Bức tranh vẽ gì ? .Đọc bài tiết 1 ...nêu nội dung tranh vẽ .. so sánh các số trong phạm vi 10.......GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học . II... Luyện tập chung I. Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 ......Qùa quê có những thứ gì? ...E m thích loại quả nào nhất ? .đọc câu ..2011 12 Líp 1A4  ..

Bài mới a.... 1 . 0 .. 3 .. 7......... 2. .......... 4 ....dặn dò: 3 / ......Nêu yêu cầu bài tập 4 ........2011 Líp 1A4  13 ..... 6 ...Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 . 7. Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS ...Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.chữa bài b.......... ... 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ....... * Bài 4 Viết các số 6.HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10........ Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé. 7.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III.. . *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 ...... tìm số tương ứng rồi .Hướng dẫn mẫu ....... 10 . 10 . Điều chỉnh bổ sung :......GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu .. 6......Nhận xét ... 6 .chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 9 . dán hình quả cam N¨m häc 2010 .....5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả ... Giới thiệu bài 1 / b.. 3...Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 ...................... Củng cố ......GV nêu yêu cầu bài tập 2 ... *Bài 3:( số) ? ..Yêu cầu HS làm bài bảng con. Theo thứ tự từ lớn đến bé 10... 1............... ..... Các hoạt động dạy học 1. 10 Gọi HS làm bài trên bảng .. 8 ......... 7.... Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 ..GV nêu yêu cầu của bài 5 ....lớp làm bài a....Đếm số đồ vật....HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 .. 1 .... 5 .. ..GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) ..... Kiểm tra 4 / ........HS quan sát hình ...Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 . 3. 3 ...3 con gà ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau......Nhận xét .....

Trưng bày một số sản phẩm. Giới thiệu bài b. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá. xé cuống.. dán hình quả cam. phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm. + Những quả nào giống hình quả cam? . quả quýt. * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông.. Xé chỉnh.Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành .Xé được hình quả cam..Quả cam có hình hơi tròn.GV thao tác mẫu .Các hoạt động dạy học: 1 . c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở. phình ở + Đặc điểm hình dáng..HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu. phẳng. phía trên có cuống và lá.Mục tiêu: . . Trò: Giấy thủ công. Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. Lật mặt có màu để HS quan sát. Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 .dặn dò: 4' . 3. b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối. Đường xé có thể bị rănng cưa.2011 Líp 1A4  14 . _ Xé lá. II. màu sắc của giữa. sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam. III. dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây. . hỏi: . hồ dán.Quả táo.. khăn lau tay. vở thủ công.. . Nhắc HS vẽ cẩn thận.d) Dán hình: 3. .Củng cố . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: .Biết cách xé. Hình dán tương đối . Bài mới: 28' a. Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 .GV theo dõi giúp đỡ HS. hình. . Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn. bút chì..

GV đọc .nêu cấu tạo .bé " II .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê. sửa chữa .HS đọc thầm . Kiểm tra 5 / .2011 Líp 1A4  15 .GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh .GV ghi lên bảng từ khoá . củ nghệ. . bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.Đọc được câu ứng dụng trong bài. viết được ng.HS tìm và cài âm ng . Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng . đọc tiếng mới. đọc cả từ? .GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ . vở bài tập. bảng phụ HS : SGK.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I. .Tìm cài âm ng .Tìm tiếng có âm vừa học.Khác nhau: ngh có thêm h. ngh. giã giò .đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? .GV giới thiệu âm ng .Nhận xét.GV ghi bảng.HS đọc CN . bộ đồ dùng học Tiếng việt III.Đọc. cá ngừ. .GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 .học 1 .Cách đọc giống nhau kép .Luyện nói từ 2 .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .Cho HS xem tranh. .giảng nội dung .Nhận xét. Mục tiêu . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.đọc mẫu .Đọc SGK 2 .So sánh chữ ng với ngh? . Giới thiệu bài b.HS từ .HS ghép tiếng ngừ .Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? .HS đọc theo sơ đồ . viết qua đò. Bài mới: 35' a.ĐT tranh .Nhận xét.HS đọc.Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) .CN . giỏ cá. nghé .Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ .HS đọc ĐT . Các hoạt động dạy.

ĐT .........Tìm tiếng có âm vừa học. chị kha ra nhà bé nga..HS đọc lại bài tiết 1 ..GV viết mẫu chữ ng..........Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .............HS viết bài vào vở tập viết ...............GV ghi câu ứng dụng lên bảng ....HS viết bảng con GV: NguyÔn .. bé 3 ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 ..........HS quan sát tranh SGK/ 53 bê ............ nghé ...........ĐT ..HS đọc CN .....Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo ...Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ..Đọc lại bài trên bảng ..Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ..Toán Luyện tập chung I ........2011 Líp 1A4  16 .... nghé ăn gì? .........HS đọc CN ..HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè... Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 ............Nêu tên chủ đề luyện nói ? . đọc cả câu ..Yêu cầu HS đọc tiếng. Củng cố dặn dò 3 / ..Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê..GV viết mẫu lên bảng ..... ngh....HS theo dõi .... nêu cấu tạo tiếng đó? .Dặn HS chuẩn bị bài học sau..HS quan sát ......HS Đọc từ ...... Điều chỉnh bổ sung :.....HS đọc CN ..Đọc toàn bài Đọc SGK ......ĐT ......GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 ..... lên bảngnêu quy trình viết ........Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết ..GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS ....GV cho HS quan sát tranh ........ Tiết 4 .... ............ .....

..Nhận xét .Yêu cầu HS quan sát hình vẽ.. 9.........chữa bài * Bài 4 Viết các số 8...lớp làm bài a..Nêu yêu cầu bài tập 1 ...... Củng cố dặn dò: 2 / .Yêu cầu HS làm bài .. Kiểm tra 5 / .Các hoạt động dạy học 1. từ lớn đến bé: 3.Nhận xét chữa bài 3 ........... .. 7.....Nhận xét ........ Theo thứ tự từ lớn đến bé . ...Nhận biết hình đã học.....Yêu cầu HS làm bài bảng con    .... 1........... giác? ....... 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 .. Hướng dẫn luyện tập GV HS ... Giới thiệu bài b..GV nêu yêu cầu bài tập 2 ..... Gọi HS làm bài trên bảng .Yêu cầu HS làm bài trên bảng... ..So sánh các số trong phạm vi 10.chữa bài 9 ...... Điều chỉnh bổ sung :..nêu kết ..GV vẽ hình lên bảng ...... sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định.. .Nêu yêu cầu bài tập 3 .. 5............ 4<5 2< 5 8 < 10 . Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 . II. 8.... Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III .... 6................. 2 ..Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.. 5......GV nêu yêu cầu của bài tập 5 . N¨m häc 2010 ....Số 10 lớn hơn những số nào ? ... 5.... 5 .... .... 6 ......GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? ....Có 3 hình tam giác quả ........ 6 .......... Bài mới: 33' a..Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10...chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? ..dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con. 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam .HS làm bài trên bảng ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau........ 8... 9.chữa bài *Bài 3:( số) ? ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ...... 9 trên bảng con b... 2..Nêu yêu cầu bài tập 4 ......Nhận xét ...2011 Líp 1A4  17 ...Hướng dẫn mẫu .....Nhận xét ..

Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân .HS lắng nghe . II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1.HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2.Đọc lời ca . Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách. Củng cố dặn dò: 3' .GV nhận xét tiết học .Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu . .Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học .Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân . Kiểm tra: 4' .GV làm mẫu 3.GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh. Bài mới: 28' a.HS hát theo cho HS hát theo .2011 Líp 1A4  18 .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách . .HS làm theo . Giới thiệu bài b.GV hát mẫu .Đọc đồng thanh lời ca .

súc miệng vào lúc nào .2011 Líp 1A4  19 .Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng. .Răng của ai đẹp nhất ? .HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng. *GV kết luận .Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.HS thảo luận nhóm 4. . Kiểm tra: 5 / .Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát . HS nêu nhận xét .Phải đi khám răng ở chỗ y.Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất. Các hoạt động dạy học 1 . Bài mới: a. * Hoạt động 2: Quan sát tranh .Giới thiệu bài 1 / b.bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng.Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? .Đại diện nhóm trả lời.Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng. Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét . tuyên dương . II .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I . Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III .Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung . việc làm nào sai? Vì sao? . bác sĩ. .nhóm khác . . .Nhận xét .Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? . Mục tiêu: .Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 . N¨m häc 2010 .Em hãy cho biết việc làm nào đúng.Cho HS quan sát tranh .GV chia nhóm 4 .GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng. + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? .

HS đọc.Đọc SGK 2.Cho HS xem tranh. tr.GV ghi lên bảng từ khoá y tá .Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng.Luyện nói được 2 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 . viết : ngã tư.giảng nội dung tranh .HS đọc trơn . khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? . đọc cả từ? .Tìm tiếng có âm vừa học. đọc tiếng mới. bộ đồ dùng học Tiếng việt III. y tá. sửa chữa . . Bài mới: 35' a. bảng phụ HS : SGK.HS đọc đồng thanh.Tìm âm y trong bộ chữ rời? . ngõ nhỏ.HS đọc trơn .GV ghi bảng.đọc mẫu .dặn dò: 2 / . tre ngà. Củng cố .GV giới thiệu âm y .HS tìm và cài âm y .Muốn có hàm răng đẹp. Giới thiệu bài b. .Đọc . Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I.Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược .Nhận xét.Cách đọc tiếng giống đọc âm .Các hoạt động dạy.GV đọc . . cá nhân .2011 20 Líp 1A4  .GV đọc . Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. nghệ sĩ .Đọc được câu ứng dụng trong bài. viết được y. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y .HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 .Kiểm tra 5 / .3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II. Mục tiêu .Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng.học 1. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt. miệng? .Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.

Giống nhau:đều có chữ t.GV cho HS quan sát tranh .GV giới thiệu từ ứng dụng: . tre ngà lên bảng .GV viết mẫu y tá.HS đọc thầm y tế chú ý .Yêu cầu HS đọc tiếng.GV viết mẫu lên bảng.giảng 1 số từ . .HS quan sát .Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .HS viết bảng con Luyện đọc .nêu quy trình viết . . từ có chứa y .Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 .Hướng dẫn HS viết bảng con .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết . tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn . .Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng.Đọc cả từ .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng .HS đọc CN . đọc cả câu .Khác nhau: có các âm đứng sau .HS đọc đồng thanh .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .GV gạch chân các tiếng mới .HS viết bài vào vở tập viết .Đọc toàn bài * Đọc SGK .Tìm tiếng có âm vừa học.2011 21 Líp 1A4  .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo . nêu cấu tạo tiếng đó? .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . cá nhân .HS quan sát tranh SGK/ 55 .HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ .HS quan sát tranh SGK/ 55 .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .Tìm tiếng và âm vừa học? .HS đọc lại bài tiết 1 .Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết .ĐT .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .

dặn dò: 3/ . . tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Đọc lại bài trên bảng .. .Nhận xét.. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần... . Củng cố..Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Nâng cao kỉ cương trường lớp..Dặn HS chuẩn bị bài học sau.. ....GV tổ chức cho các em thi kể chuyện.. Đỗ Mai Hương... .. 2.. Lò Văn Sơn... . thực hiện tốt các nền nếp học tập. .. b......2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 .. Các hoạt động khác . Nội dung sinh hoạt 1. Nhận xét tuần a... đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. Phương hướng hoạt động tuần .. Tổ chức văn nghệ .. .Đa số các em có ý thức học tập. Lò văn Dũng.... từ mới có chứa y. Học tập .... hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé ... thực hiện tốt các nề nếp học tập... Điều chỉnh bổ sung :....Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh .... em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 .. HS ngoan. lễ phép biết chào hỏi thầy cô. vệ sinh.Tìm tiếng. ...Các em đi học đều. đoàn kết giúp đỡ bạn.....Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục... Lò Thị Sáng ....HS có đầy đủ đồ dùng học tập.. . sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3........Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể.. có đủ hoa tay.Nhìn chung các em ngoan.... c. đọc thơ.... Tiết 5 Sinh hoạt I.. mặc đúng trang phục học sinh.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương .. đúng giờ... .. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện ....Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng... Đạo đức . tr ...Duy trì nề nếp thể dục.. lễ phép chào hỏi người trên..Thực hiện tốt nội quy trường lớp. Mục tiêu .Đi học đều đúng giờ.. II... vệ sinh.

HS đọc. gh. bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III.Đọc SGK.Các hoạt động dạy học 1.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I.Đọc đúng các từ và câu ứng dụng. ph. qu.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn.Gọi HS lên bảng: GV đọc. . gi.GV ghi vào bảng y ý ỷ . ng. .HS đọc CN.HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng . .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng . viết :y tế. ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê . cá trê .Đọc.HS đọc CN. chú ý.ĐT N¨m häc 2010 . 2 . . \ ~ .Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê . .HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / . Bài mới: 35' a. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56.nh.Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II. Kiểm tra : 5 / .Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc . viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p. ngh.ĐT với dấu thanh ở hàng ngang . i í ỉ ì ĩ ị . q. . tr.GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê . g. Giới thiệu bài b. y. Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học .Mục tiêu .2011 Líp 1A4  23 .

. tranh....... ghi câu ứng dụng ... ...GV kể diễn cảm chuyện ...GV viết mẫu... Hướng dẫn viết ...............GV chỉnh sửa .........nêu quy trình viết .........Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc ..Gọi HS đọc bài ..HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ.....Đọc bài SGK ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : ...2011 Líp 1A4  24 .Gọi HS đọc câu ứng dụng ...............Nêu tên truyện kể hôm nay? .......... ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời .......HS viết vở tập viết Tre ngà . . phố bé nga có nghề giã giò.HS theo dõi .HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói ......Tiện tay chú nhổ cụm ...... ....HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn .... T3 / Từ đó chú bé đòi ăn . T6 / Đất nước yên bình ..Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ...HS theo dõi ...........GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh ..... ...GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / ....ĐT ....... Củng cố ..... T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc .......HS viết bảng con GV: NguyÔn .............. Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 .Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 .Truyện có ý nghĩa gì? 3 . T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết ..Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện ...lớn nhanh như thổi .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 .Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác .....dặn dò: 3 / .. T5 / Gậy sắt gãy .giải nghĩa từ khó .....Giới thiệu tranh.......Đọc lại bảng ôn...GV viết mẫu ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng ........HS đọc CN .. Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam.....................kể cả câu chuyện.........

.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 . Kiểm tra: 4/ . . Mục tiêu .Lớp theo dõi nhận xét.HS tạo nhóm.Các nhóm tự phân vai phận lễ phép.GV chốt lại nội dung từng tranh .Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe. cha mẹ.2011 Líp 1A4  25 . II. cha mẹ.Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em . 7.Đạo đức Gia đình em I.Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình.Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung.3 HS tạo 1 nhóm . học lớp mấy? .Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh. các điều công ước quyền trẻ em( 5. Giới thiệu bài 1 / b. Tổ chức hoạt động nhóm 4 .. 3 . . * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh.mỗi nhóm kể 1 tranh .4 HS tạo 1 nhóm .Chia nhóm.học 1 . vâng lời ông bà cha mẹ. vâng lời ông bà.Trẻ có bổn phận phải lễ phép. Củng cố . . lời ông bà. Các hoạt động dạy.*GV kết luận Chúng ta phải có bổn . Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK. 9. Bài mới: a.Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng.GV tổ chức hoạt động nhóm 4 .GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 .. lễ phép vâng .phân vai . chị em tên là gì.Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 .Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc. phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? . HS : Vở bài tập III.dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 .Đại diện nhóm trình bày. . .). 10.

Lần 2. 8 * * * * .Trò chơi vận động I.Ôn tập hợp hàng dọc.Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .Ôn trò chơi" Qua đường lội". dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: .GV hệ thống bài học.Giậm chân tại chỗ * / . dồn hàng khiển .GV điều khiển lần 1 . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động.Thực hành lễ phép.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . đứng nghỉ.Tư thế đứng nghiêm. .Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * . Mục tiêu .Học đi thường theo nhịp 2.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự.Dàn hàng. 3 cán sự điều . dóng hàng . .Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ .Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.4 hàng dọc.Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 .Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học. cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: .Chuõn bị bài học sau.GV yêu cầu HS chủ .GV nêu luật chơi . văng lời ông bà. .Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 . Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. II. cha mẹ. .2011 Líp 1A4  26 .

th.GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết .GV đọc âm HS viết bảng con . phố nhỏ .GV đọc số từ HS nghe viết .HS viết vở tập viết .HS viết vào vở 27 .Luyện đọc câu . đọc được các từ ngữ và . ph. ngh . II. câu ứng dụng. . N¨m häc 2010 . tre ngà.Đọc.gồ ghề . nh. qu.Viết: y tá.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên .ĐT ngõ nhỏ . con chữ ? 3 con chữ ? ng.GV treo bảng ôn tập . nghỉ hè .Đọc SGK. gh.Rèn kĩ năng đọc. cá thu . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học . Kiểm tra 5 . .Gọi HS đọc và so sánh với các âm . * Giải lao : Luyện viết . viết cho HS.Các hoạt động dạy học 1.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ .Những âm nào được ghép bằng 2 ch.Mục tiêu .HS nối tiếp kể . tra đỗ . Giới thiệu bài b. . viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm.HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ .Gọi HS đọc . kh. chú khỉ . viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III. tr.HS đọc CN.Kể tên các âm đã học ? .2011 Líp 1A4  . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì .Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học. . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in. nhà thu ở đó . Luyện đọc . quả nho . Bài mới: 35' a.HS viết bảng con .Gọi HS đọc. . 2 .HS viết vào bảng con . gi. ý nghĩ . .GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. bẻ ngô .HS đọc bảng ôn.

.......... tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà..... Củng cố dặn dò: 3 / ....... Kiểm tra 4 / . ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ............... Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà.........Đọc lại bảng ôn..........GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai"...Nhận xét bài viết đẹp ..GV quan sát giúp đỡ HS yếu ............Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >............. ...........9 5=5 2 .Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :.... bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 .......2011 Líp 1A4  28 .Một con gà thêm một con gà được nữa.HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 ..Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. nho khô 3 ... phố chợ........................... Mục tiêu Giúp HS .... .....Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3..... thêm một con gà . . Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I..Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.. II..........Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? .....Các hoạt động dạy học 1.. Giới thiệu bài 1 / / b....( HS nhắc lại) ....GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà.Một thêm một bằng hai ..... nghỉ hè.......... ... ...... Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III....... Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng................GV chỉnh sửa cho HS .Bài mới a.......

...Nêu yêu cầu bài tập 3 .phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp. .........Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 .Nhận xét........Hai cộng một bằng mấy? ...............Hướng dẫn HS làm bài tập ............Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc ...........Vở tập vẽ 1.. ....... ..Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2......................2011 Líp 1A4  29 ... Trò: ... .................. Củng cố dặn dò 3 / ...... Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: ... Màu vẽ...Gọi HS đọc bảng cộng ..Một số quả thực (có màu khác nhau) ...........GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng .Nhận xét chỉnh sửa cho HS ..GV nêu yêu cầu của bài 1 ....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .........................Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...... cách làm tính theo cột dọc .......Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3. nối nhanh" ........Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : ...............Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả.. N¨m häc 2010 .Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng...HS Khá giỏi:biết chọn màu..... .Tranh hoặc ảnh về các loại quả....GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc...... nêu luật chơi .. II Đồ dùng dạy học: Thày: .GV hướng dẫn HS cách chơi.... ......

Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả . cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm. vàng hay xanh đậm.2011 Líp 1A4  30 .màu đỏ hoặc tím đỏ. GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh. + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá.2. màu da cam là quả chín.màu vàng.Bài mới 28' a. (H.) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1.. Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín).. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài. nhỏ quá so với giấy làm nền).Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.. quả bầu..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III. * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H. quả bí... bài 7. * Quả xoài: Màu vàng .Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ.Vở tập vẽ 1). + Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng.. * Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng. .Giáo viên hướng dẫn các em thực hành.Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả). HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4.Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì. quả táo.. Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . .cho học sinh một số quả thực (quả xoài..Giới thiệu bài b. 2. 3.. Các hoạt đông dạy học 1.Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình.3. . .Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? . + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam.Củng cố dặn dò 3' .. màu gì? .Tuyên dương các bài vẽ đẹp . * Quả cà: Màu tím.

. Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa ..Đọc viết : nhà ga .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó . K . Â . II . V. Y .: Bố mẹ cho bé . E .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha . . HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C. 2. T.. I . Các hoạt động dạy học 1. Ă . U.ở Sa Pa .3 câu theo chue đề : Ba Vì . S .chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường . chữ in hoa HS đọc CN . Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 . Bài mới: 35' a. L .R . Kiểm tra 5 / . . * Giải lao M.Q. Đ . thường ? O . Ê. tre già .Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng . Mục tiêu . Ô .chữ hoa I . Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A . P.2011 Líp 1A4  31 Ba vì . D . ở Sa Pa . chữ viết thường .Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN . Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III. .Luyện nói được từ 2 .Ơ .. . Giới thiệu bài b.B .Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường . ý nghĩ .N. H . Ư. X . HS đọc chữ in thường .

... bảng con III .Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.. cá rô..Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? ....Khoảng cách giữa các tiếng ? ư.. a cao 2 dòng kẻ ly.t cao 3 dòng kẻ ly..HS viết bảng con 32 .Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? ...... phá cỗ kiểu chữ viết ......Yêu cầu HS viết bảng con ........... 2 .. .. ..Các con chữ được nối liền nhau....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ....... thợ xẻ..... chữ số....... ....... Mục tiêu ..... tập một.Giới thiệu bài b...........HS đọc HS đọc .......HS theo dõi . .. II ....... thợ xẻ.. củ sả.....Mỗi từ gồm mấy têíng ? ..... cỡ vừa theo vở tập viết 1.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? .Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 .......... ..... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.. C ủng cố dặn dò 3 / ............ . thường. Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát . e.. Tiết 4 : Tập viết cử tạ.............. Kiểm tra 4 / .....Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? ... Bài mới: a ............HS viết bảng con: xe chỉ..GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 .Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì ...Đọc lại bài và đọc trước bài 29..... ... Điều chỉnh bổ sung :.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận..Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.....h cao 5 dòng kẻ ly........Viết đúng các chữ: cử tạ..2011 Líp 1A4  .... Các hoạt động dạy học 1.. ...5 dòng kẻ ly? .......... chữ số I ........... ơ.GV viết mẫu ................ kẻ ô..

Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu. Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé.GV chấm điểm một số bài của HS .Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? . dán hình quả cam từ hình vuông.GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 .Nêu cách xé. GV: NguyÔn .Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô.HS biết yêu quý sản phẩm lao động. cạnh ngắn 2 ô 33 . dán mẫu. . Mục tiêu .chữa một số lỗi HS hay mắc.Nhận xét chung giờ học.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. tự chữa lỗi 3 . * Xé hình lá .2011 Líp 1A4  . .Giới thiệu bài b.Giúp HS biết cách xé. dán hình quả cam I.HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô . sau đó xé dần. dán .GV cho HS quan sát bài viết mẫu .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát .HS quan sát .HS xé được hình quả cam có cuống lá.Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết .HS viết bài vào vở.HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé.Bài mới: 29' a. keo dán III. giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công. .GV cho HS quan sát bài mẫu .GV nhận xét . II.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Củng cố dặn dò: 3 / . dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam .Nhận xét về cách trình bày bài viết .Các hoạt động dạy học 2. . chỉnh sửa thành hình quả cam. Đồ dùng dạy học GV: Bài xé. . lá và dán cân đối phẳng.HS nhận xét.GV hướng dẫn mẫu .

GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành . ." II. lá tía tô.CN. bảng phụ HS : đồ dùng học tập III.Trưng bày một số sản phẩm.” .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? . nghỉ hè 2 .Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Mục tiêu ia Giúp HS : . * Xé hình cuống lá . chị Kha tỉa lá. . Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô.Viết bảng con: ng.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu.Lấy một mảnh giấy màu xanh.Theo dõi .HS quan sát và làm theo .Đọc mẫu .Cài vần ia .CN .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS . xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng .Cài tiếng tía .GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ. nêu cấu tạo .Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I. . ngh.Đọc bảng chữ cái . vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô. đánh vần đọc trơn . .Nhận xét . Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới . Các hoạt động dạy. .HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn . đánh giá sản phẩm .Giới thiệu vần ia .Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà.học 1 .Đọc ĐT . 3.2011 Líp 1A4  34 .Củng cố .Nhận xét. Giới thiệu bài b.Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ.HS đọc ĐT .Đọc và viết được : ia.Yêu cầu HS cài tiếng tía .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia . Bài mới:35' a. Kiểm tra 5 / .dặn dò: 3' .

Cho HS quan sát cây lá tía tô . .Viết bài trong vở tập viết. .Nêu tên chủ đề luyện nói? . Chia quà . . đọc trơn cả từ. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ. đọc đánh vần tiếng.CN. đọc thầm. . vỉa hè tỉa lá . Đọc câu ứng dụng .Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .HS đọc trơn .HS theo dõi .Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .Tìm tiếng có chứa vần ia? .Viết bảng con . .Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.CN .Yêu cầu HS viết bảng con . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Đọc ĐT. nhận xét. tìm tiếng chứa vần ia .HS đọc ĐT. chi Kha tỉa lá .Quan sát nhận xét .Quan sát.GV tô màu vần ia . .Đọc ĐT.Đọc ĐT. .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.HS theo dõi.Yêu cầu HS quan sát tranh. uốn nắn.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.Tìm tiếng có vần vừa học? . yêu cầu HS quan sát.HS đọc từ khóa .CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía . . Bé Hà nhổ cỏ .2011 Líp 1A4  35 .Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) .Tiếng tía có vần mới học là vần gì? .CN.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng .Nêu cấu tạo một số tiếng.Quan sát tranh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . chỉnh sửa chữ viết cho HS. nói trong nhóm .Chấm bài.GV viết mẫu. Luyện nói 10 / .Giảng từ khó Hướng dẫn viết . . nói trong nhóm N¨m häc 2010 .

..... . 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng ..Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 ........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Củng cố dặn dò 3 / .... Nhận xét chữa bài ..............Một số em nói trước lớp ..... bà. Bài mới: 33' a ..... ..Dặn HS về nhà tìm tiếng.. bố.....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn .. Tiết 4 : Toán Luyện tập I ...... Giới thiệu bài b ... Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con... K iểm tra: 4' ............. Nêu cách đặt tính và thực hiện tính ....... vở bài tập. ... N¨m häc 2010 ... III .......................................... Ông..... 2 .. mẹ chia quà cho em...........2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 . Các hoạt đọng dạy học 1...Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ............ .Yêu cầu HS đọc lại toàn bài........ 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 . Mục tiêu Giúp HS : .. báo...... II ............ từ có vần vừa học trong sách..... 3 ... Điều chỉnh bổ sung :.................... Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 ....Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng ....

.......2011 Líp 1A4  37 ... chuẩn bị vài động tác phụ hoạ..... HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III.... Điều chỉnh bổ sung :.. Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 ...... Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 ..............HS hát lời 1 bài hát.. Bài mới: 28' a..............HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.............. Điền số thích hợp vào ô trống .... Mục tiêu .............. ... Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ............. Củng cố dặn dò: 3' ...Làm bài tập trong vở bài tập .. 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 .. ...........HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ............ Các hoạt động dạy học 1.........Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I......... 2.......... Kiểm tra: 4' ........... Giới thiệu bài b..Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ......................... Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát...... 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 .. ...... II................

GV giới thiệu mô hình hàm răng . chậu. .HS quan sát .Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt. Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng. . Củng cố dặn dò: 3' .Đọc lời ca . II. nước III. .GV hát mẫu .Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân. Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng .Đọc đồng thanh lời 2.4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận .HS làm theo 3. khăn mặt. Giới thiệu bài 1 / b. thuốc đánh răng.Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? .HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 .HS hát lời 1 bài hát .Hãy chỉ và nói . Mục tiêu: .Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.HS hát đến khi thuộc bài.Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 .GV bắt nhịp HS hát lời 1 .HS hát theo GV: NguyÔn .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo .2011 Líp 1A4  38 .Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I.Tổ chức hoạt động nhóm 4 .GV nhận xét tiết học .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 .Dạy hát từng câu lời 2 . . Các hoạt động dạy học 1. . Kiểm tra 3 / . phối hợp với động tác tay và động tác thân mình.Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài.Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ .HS lắng nghe .GV chỉnh sửa cho HS . bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng. thuốc đánh răng.GV làm mẫu . . Bài mới a.

Dặn về nhà thực hiện đánh răng.bạn nào làm sai? .GV nhận xét.2011 Líp 1A4  39 .Mục tiêu .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn .Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? .Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 . . . Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I . Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4. thêm 1 bông hoa 4 bông hoa.Hằng ngày.Giới thiệu bài 1 / b. rửa mặt đúng cách. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng.Biết làm tính cộng trong phạm vi 4. em quen chải răng như thế nào? . .( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 . Củng cố dặn dò 3 / . Kiểm tra 4/ HS làm bảng con .Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng.Nêu lại cách đánh răng.Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt . phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III.2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 .Yêu cầu HS thực hành trước lớp . rửa mặt đúng cách? .GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm.3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.GV đưa ra 3 bông hoa. II.Các hoạt động dạy học 1.HS quan sát .GV hướng dẫn từng bước .HS theo dõi .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? . Bài mới a. bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 .

GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2.Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? . một bằng bốn ) . cách làm tính theo cột dọc .Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó.GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4. Luyện tập . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính . . Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4.HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 .Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 . .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn.HS làm bài SGK / 47 40 .Nhận xét chữa bài .HS đọc .Nêu yêu cầu bài tập 3 .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 . .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . . thêm 1 chấm tròn. . thêm 3 chấm tròn. Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa.Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng. .2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? .Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.

Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết . viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ.Bài viết gồm mấy từ? .GV treo bảng phụ .Mục tiêu . . Giới thiệu bài b.GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán. kẻ ly? . . HS : Vở tập viết. bảng con III. thêm 1 con chim nữa bay đến. chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 . chú ý I. . thợ xẻ. chữa bài .Nhận xét.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.Các con chữ được nối liền nhau.HS viết bảng con: cử tạ. Hỏi tất cả có mấy con chim? . . khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.Dặn HS chuẩn bị bài học sau. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .2011 Líp 1A4  41 .Củng cố dặn dò: 3' . II.Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu.Những con chữ nào có độ cao 5 dòng .HS viết bảng con 3+1= 4 3 . bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.Những con chữ nào viết với độ cao 2 . ô.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4. chữ số. k cao 5 dòng kẻ ly. 2 .Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .h. Kiểm tra 5 / . Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu. dòng kẻ ly? .HS nắm được quy trình viết chữ. Tiết 4 .Nêu yêu cầu bài tập 4 . u cao 2 dòng kẻ ly.Các hoạt động dạy học 1. nghé ọ. Bài mới: 32' a. e.HS đọc .Tập viết nho khô.Yêu cầu HS viết phép tính .o.Gọi HS đọc .

tự chữa lỗi 3.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .Đi học đều đúng giờ. có đủ hoa tay. vệ sinh.GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết . . thực hiện tốt các nề nếp học tập. II.HS viết bảng con GV: NguyÔn . tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Lưu ý HS tư thế ngồi viết .Các em đi học đều. N¨m häc 2010 . b.Nhận xét về cách trình bày bài viết . lễ phép biết chào hỏi thầy cô.GV viết mẫu . c. Phương hướng hoạt động tuần ..HS theo dõi . Học tập . đoàn kết giúp đỡ bạn. . thực hiện tốt các nền nếp học tập.Nhận xét. Lò Văn Sơn .Đa số các em có ý thức học tập. vệ sinh. .Thực hiện tốt nội quy trường lớp . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện . . Củng cố dặn dò: 3' .GV nhận xét .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Mục tiêu . Đạo đức .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. HS ngoan.HS có đầy đủ đồ dùng học tập. Nội dung sinh hoạt 1. sinh hoạt tập thể .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. lễ phép chào hỏi người trên. . 2 .Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh . Tiết 5 Sinh hoạt I.Yêu cầu HS viết bảng con .HS viết bài vào vở. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. mặc đúng trang phục học sinh. Các hoạt động khác .. . Lò Thị Quỳnh .Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.HS nhận xét.Duy trì nề nếp thể dục. .GV chấm điểm một số bài của HS .Nhận xét tuần a . . đúng giờ.Nhìn chung các em ngoan.tuyên dương .Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.Bồi dưỡng học sinh giỏi .. phụ đạo HS yếu .2011 Líp 1A4  42 . .Yêu cầu HS viết bài vào vở . . .Nâng cao kỉ cương trường lớp.

2.Tổ chức văn nghệ . N¨m häc 2010 . Kiểm tra (5').GV tổ chức cho các em thi kể chuyện.Luyện đọc cá nhân.Giới thiệu vần.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.Giới thiệu bài. Hoạt động dạy học: 1. câu ứng dụng trong bài. II. cua bể. tiếng. hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt.giới thiệu từ.Học sinh quan sát tranh .ưa. Bài mới (35'). * Hoạt động 1. . Bài 30: I. ưa.Luyện nói từ 2 . Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. nêu cách đọc.2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ . .Ghép vần. + Đọc viết bảng con. Dạy vần ua. đọc thơ. . . ngựa gỗ và đọc được từ.lớp.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. nêu cấu tạo. Mục tiêu: . III. . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. * Hoạt động 2. so sánh các vần.Học sinh đọc viết được: ua.nhóm.

Tiết 4. .nhóm.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . nêu cách viết.2011 Líp 1A4  .Học sinh đọc cá nhân. Củng cố .Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp).Tìm tiếng có vần vừa học.lớp). . Giữa trưa.Giới thiệu câu ứng dụng. .Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. nêu tên bài luyện nói.Tìm tiếng có vần ua? .dặn dò(3'). * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Luyện tập (37'). . . mía. * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói. chuẩn bị bài sau. dừa thị cho bé.Về nhà học bài. .Quan sát tranh. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3. lớp.Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân. Tiết 3. nhóm. Đọc (cá nhân. nhóm. . Quan sát tranh.1-2 học sinh đọc toàn bài. . nêu nội dung tranh.(48) 44 N¨m häc 2010 . * Hoạt động 3.lớp.Học sinh viết vào bảng con. Luyện tập.

-Nhận xét. phạm vi 4 đúng. . Giáo viên.....Về nhà học bài. Hướng dẫn học sinh luyện tập...' 1. * Hoạt động 1.Học sinh làm vào phiếu bài tập.. Bài tập 1(48)Tính: .tuyên dương. bút...... Mục tiêu... ..Nêu yêu cầu bài .Nhận xét . Điều chỉnh bổ sung :.Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 ... GV: NguyÔn . Giới thiệu bài.Nhận xét sửa sai.... 3. . ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I. bảng.Nhận xét giờ học.. N¨m häc 2010 ...Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.. . + Thực hiện phép tính.... ..2011 Líp 1A4  45 .. Hoạt động dạy học. * Hoạt động 2..... phấn.... 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2.......... + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 ..Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng ........Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 . Đồ dùng dạy học..Giáo dục học sinh yêu thích môn học....... Kiểm tra (4')...Nêu yêu cầu bài tập...... 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 . +1 1 +1 1 . Học sinh: Que tính......Nêu yêu cầu bài.. Củng cố . chuẩn bị bài sau. Bài mới (33'). ..dặn dò (3)...Đọc lại các phép tính ... . III..Học sinh làm vào bảng con..... II.Học sinh làm vào bảng con ..

... N¨m häc 2010 ...tuyên dương.Giáo viên hướng dẫn cách chơi.... II.Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? ..Học sinh đóng vai. .Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.Giáo viên đưa ra kết luận. .Học sinh đóng vai các nhân vật...... ..................... 1. Đồ dùng dạy học.Nhận xét . Giáo viên: Tranh sách giáo khoa... .. 3. Gia đình em (Tiếp).. ...... * Hoạt động 2.Nhắc lại nội dung bài học........... Kiểm tra (4'). + Gia đình em có những ai? 2....Học sinh thảo luận nhóm 2 người.Trẻ em có bổn phận phải yêu quý..... Trò chơi" Đổi nhà" ..Về nhà học bài... * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình...2011 Líp 1A4  46 .... Mục tiêu ..có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc...dặn dò (3).. III..... + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? ... .. ..... chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1... được sống cùng ông bà.... Các hoạt động dạy học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Nhận xét ... Thể dục.. bố mẹ...... Tiết 5.Nhận xét việc làm của bạn Long. Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" .. * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" . Củng cố ... Học sinh: Vở bài tập. I.Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ....Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình. cha mẹ...... ...Học sinh tiến hành chơi. Đạo đức.. .... Bài mới (28').......tuyên dương.lễ phép với ông bà....

* * * . . Thời Tiết 2. kẻ sân cho trò chơi. * * * . chỉnh sửa cho học sinh. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động.4 lần.Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.Lần 1 cán sự lớp điều khiển. đứng nghỉ.Nội dung và phương pháp lên lớp. 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát. các ngón tay khép lại với nhau.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. .Nhận xét tiết học. Toán.Địa điểm. mắt ***** nhìn theo tay. * Ôn trò chơi qua đường lội. quay phải. 15 Phút .Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc. bàn tay ***** sấp.Phương tiện. còi.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ . quay trái. thân hình thẳng. . đứng nghiêm. Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học .Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.2011 Líp 1A4  47 .Lần 3 thi đua giữa các tổ. dóng hàng doc. . .Ôn trò chơi qua đường lội. dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản. 5 phút . * * * . II.Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước.Giáo viên quan sát. * * * .Đứng đưa 2 tay ra trước.Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. I. * * * + Thi tập hợp hàng dọc. III. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng. . ***** .Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang. . .Sân tập.Cho học sinh chơi 3.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng.thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. 1-2.Mục tiêu: . * * * * * * * * * N¨m häc 2010 .

I. .GV đưa ra 4 bông hoa. bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 . Mục tiêu. . III.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5. Học sinh: Bảng con.GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 . Hoạt động dạy học. . phấn. .4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa. Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng. biết làm tính cộng trong . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5. 1+4=5 . Kiểm tra (4'). Giáo viên: Bảng phụ.HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5.Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. que tính.GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng .( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa.2011 Líp 1A4  . II. 2. Đồ dùng dạy học.Trả bài kiểm tra hôm trước.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 .Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) . . phạm vi 5. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó. -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK . thêm 1 bông hoa . thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. 1.

GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5. Củng cố dặn dò 3 .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? . cách làm tính theo cột dọc . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn. . . Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 .HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu.Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn .Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? .GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập . Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4. N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  49 ôn tập . .Nhận xét. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? . thêm 1 con hươu. . thêm 2 con chim.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5. Tiết 3: Tiếng việt.Nêu yêu cầu bài tập 3 .Hướng dẫn HS cách làm .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn. chữa bài . Bài 31: I. . . Mục tiêu.Yêu cầu HS viết phép tính . .Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau.Nêu yêu cầu bài tập 4 .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim. thêm 1 chấm tròn. thêm 4 chấm tròn.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.Nhận xét chỉnh sửa cho HS .Nhận xét chữa bài .

Nghe . Kiểm tra (4'). . Giáo viên: Bảng ôn tập. ua. mía. + Đọc. .Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. . .Học sinh bảng con. phấn. . Đồ dùng dạy học. bút. III. . dừa. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia.Học sinh đọc. viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ. 2. + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Hoạt động dạy học. Học sinh: Bảng.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. ôn tập. trỉa đỗ. ưa.đồng thanh.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng.Học sinh đọc. m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . ôn tập (Tiếp).2011 Líp 1A4  50 .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. 1. hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa. Tiết 4.Luyện đọc từ ứng dụng. .Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. nêu cách viết. các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. .Giới thiệu bài. N¨m häc 2010 .Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. Tiếng việt: Bài 31. . thị cho bé. * Hoạt động 2. mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía. II. cá nhân.

Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông.Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. 3. + Nêu nội dung chính của câu chuyện. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng). . hình chữ nhật. Gió lùa kẽ lá . . .Nhắc lại nội dung toàn bài. II Đồ dùng dạy học: Thầy: . Lá kẽ đu đưa .Về nhà học bài.Học sinh đọc bài cá nhân.Vở tập vẽ 1.Củng cố . .Một vài đồ vật là hình vuông. Các hoạt đông dạy học 1. . . III. * Kể chuyện.Khỉ và Rùa. nhóm. . vẽ màu theo ý thích.Luyện đọc bài tiết 1. Luyện tập (37'). Khỉ và Rùa. mùa dưa ngựa tía .Giới thiệu câu ứng dụng. . Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3. thảo luận nhóm đôi.Học sinh kể chuyện theo tranh. . bút chì đen.Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.Quan sát tranh nói nội dung tranh. lớp.Bài mới 28' a.Giáo viên kể chuyện .Học sinh biết cách vẽ các hình trên. hình chữ nhật .dặn dò(3). . hình chữ nhật vào hình có sẵn và .Học sinh vẽ được các dạng hình vuông. . Trò: . .Học sinh quan sát tranh.tuyên dương. chuẩn bị bài sau. nhóm. .Nhận xét.Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 . . lớp.Luyện đọc cá nhân. Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa. sáp màu. bút dạ.Giới thiệu bài b. nêu cách viết.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu. . .2011 Líp 1A4  51 . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

Nêu yêu cầu bài.Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 .Nhận xét sửa sai. .dặn dò (3'). < . = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.Nêu yêu cầu bài tập. . Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I. . . .    3 + 2  1 = 5  . Củng cố .Nhận xét giờ học. 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 . .Về nhà học bài. = 5  4 + 3. .Nêu yêu cầu bài . chuẩn bị bài sau.sửa sai.Học sinh làm vào bảng con.Nhận xét.Học sinh làm vào phiếu học tập.2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản . thân cây và dán cho cân đối. Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > . Bài tập 2 (50) Tính.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . phẳng II. dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây.Hoc sinh làm vào bảng con.Mục tiêu: _ Biết cách xé.

dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. hình dáng. vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. cây. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát .HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. cạnh ngắn 1ô. Khăn lau tay . b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu.Bài mới: 29' a. hỏi: . III. Vở thủ công. _ Tiếp tục xé chỉnh.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. đánh dấu. màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm . xé 4 góc không cần xé đều nhau. vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây.Giới thiệu bài b. * HĐ2. dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây. giấy trắng làm nền.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài. sửa cho giống hình tán lá cây dài.2011 56 Líp 1A4  . vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. đánh dấu.Thầy: Bài mẫu về xé.Trò: Giấy thủ công các màu . GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng). sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . hướng dẫn Từ hình vuông. đếm ô. cạnh ngắn 1 ô. Bút chì Hồ dán.Các hoạt động dạy học: 1.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . khăn lau tay . Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô. Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay. em có thể chọn màu mà em biết.Hồ dán. đánh dấu. đếm ô. _ Xé chỉnh. mặt sau có kẻ ô lên trên. đếm ô. xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối. đánh dấu. xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. GV nhấn mạnh: Khi xé.

Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. cái còi. . . GV: NguyÔn 3. bơi lội .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây. câu ứng dụng: Bé trai.Luyện nói từ 2 . Dạy vần ôi . bài vở.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.( 2 HS ) 2.2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi . đánh giá sản phẩm .Đọc được từ.Nhận xét. .Củng cố . + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. + Dán phần thân dài với tán lá dài. GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây. Cho HS xé hình tán lá.dặn dò: 3' .Yêu cầu HS cài âm ô. ghép liền với âm ô . Đồ dùng dạy học.Giới thiệu bài. * Hoạt động 1. lấy tiếp âm i. tán lá. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. bé gái đi chơi phố với bố mẹ.Trưng bày một số sản phẩm. Bài mới (35').Học sinh đọc viết được: ôi . trái ổi. III. Hoạt động dạy học. Kiểm tra (5'). 3. dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I. + viết bảng con : bé gái. Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận.ơi. * Hoạt động 2. II. + Đọc bài trong sách giáo khoa. Mục tiêu. * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong.nhận xét N¨m häc 2010 . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Trình bày sản phẩm. 1.

HS phân tích và đọc tiếng ổi .Giới thiệu câu ứng dụng. .đánh vần. nêu nội dung tranh.Học sinh đọc CN + ĐT .Luyện tập (37').Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? .Học sinh tự so sánh .Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? . ơi . xuất hiện từ khóa .HS phân tích vần ôi .Giáo viên ghi bảng. đọc trơn vần ôi .Yêu cầu HS đọc thầm.2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp).HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . N¨m häc 2010 . * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) .Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học. .Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô .Em vừa ghép được vần gì? . * Hoạt động 3.HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết . .HS đọc tiếng mới.Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? .So sánh vần ôi với ơi. tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi.Tiếng ổi . Tiết 3.Tiếng việt Bài 33: . .GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Trực quan "trái ổi ".Quan sát tranh.HS đọc từ trái ổi .

Số 0 trong phép cộng I. Đồ dùng dạy học.Về nhà học bài. .2011 Líp 1A4  59 . và biết thực hành tính trong trường hợp này.nhóm. 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 . Mục tiêu. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể. III. Bài mới (33').Tìm tiếng có vần oi. Kiểm tra (4'). em thích lễ hội nào nhất? 3.dưới lớp làm vào bảng con. GV: NguyÔn với bố mẹ . + 2 học sinh lên bảng làm. Toán. .Học sinh đọc cá nhân. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.Luyện nói. 1. Lễ hội. ôi? . 1 + 4 = 4 + 1 2. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. ôi ơi trái ổi bơi lội .dặn dò(3').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . nêu tên bài luyện nói.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. Củng cố . lớp. chuẩn bị bài sau. + Quan sát tranh. . Tiết 4.Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả . II. là chính số đó. Hoạt động dạy học.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. Đếm tất cả số que tính.Viết phép tính. . . . .Nêu yêu cầu bài tập 3.Lấy 3 que tính.   3  3 N¨m häc 2010 . . .Nhận xét . * Hoạt động 4.Giáo viên đọc các phép tính .Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2. 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 .Nhận xét . thêm 0 que tính nữa.Học sinh làm bài vào bảng con.Nhận xét sửa sai. . . GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49).Học sinh làm vào bảng con.2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 . + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3. . .sửa sai. Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49).Nhận xét sửa sai.Nêu yêu cầu bài tập 4. * Hoạt động 5. .Học sinh làm bài vào bảng con.Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.tuyên dương.Nêu yêu cầu bài tập.Học sinh làm vào vở. . . Viết phép tính thích hợp. 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49). .Hình thành phép cộng. Sử dụng đồ dùng học toán.Học sinh làm vào bảng con . Củng cố. Sử dụng sách giáo khoa.

III. II. chuẩn bị bài sau.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ. Cho học sinh hát cả bài hát. ghi điểm. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách. .2011 Líp 1A4  .Cho HS hát + vận động phụ hoạ. nhạc cụ.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca. Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh.Nhận xét giờ học. 2. GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. tuyên dương 3. Bài mới: 28' GV HS a. chuẩn bị tiết sau.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát. Lớp hát từng câu. Kiểm tra bài cũ:4' . rõ lời. vở tập hát.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" . Củng cố . sửa sai.Hát đồng đều. lời ca. .Giảng bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. . I mục tiêu: . *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. b.GV hát + vận động mẫu.Về nhà học bài.dặn dò (3'). xích cho đến hết bài. Lớp hát + vận động theo.Cho HS hát và vỗ tay. Tiết 2. . GV: Nhận xét. . .Giáo viên: nhận xét giờ học. GV nxét.Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 . lời ca. dặn dò: 3' .GV: nhận xét. Lớp hát + vỗ tay. .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Hát đúng giai điệu. . Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. . Trò: Sách giáo khoa.Giới thiệu bài: .Dặn HS về nhà học thuộc bài.Giới thiệu bài + ghi đầu bài.Củng cố. GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài. GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo. GV: Hát mẫu.

Đồ dùng dạy học.Luyện đọc từ ứng dụng. . II. .Luyện tập (32). III. . nêu cách viết. nêu nội dung tranh. . .nhóm. .Giới thiệu bài.Học sinh luyện đọc.Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. gửi thư GV: NguyÔn . . Bài mới (35').ui. . nêu cách đọc. ôi ơi trái ổi bơi lội 2.Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3. lớp. . * Hoạt động 1.gài vần ui tiếng núi.thư. Kiểm tra (5').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.Có ý thức tự giác trong giờ học.Giới thiệu vần. .Nêu cấu tạo. Cả nhà vui quá. .Quan sát tranh. Các hoạt động dạy học. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.1-2 học sinh đọc toàn bài.ưi.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 . .Học sinh đọc cá nhân. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. . gạch chân các tiếng có âm vừa học. . Dạy vần ui. núi. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Giới thiệu câu ứng dụng. + Đọc viết bảng con. Mục tiêu. Cả nhà vui quá. Dì Na vừa gửi thư về.Học sinh viết vào bảng con. Tiết 3. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp). đồi núi. 1. * Hoạt động 2.Đọc được từ.Học sinh đọc viết được: ui. .

uống hằng ngày. .Tìm tiếng có vần ui. .Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe . I. Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. An. . + Quan sát tranh. Củng cố . nêu tên bài luyện nói.Luyện nói. .tuyên dương. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3. N¨m häc 2010 . Trò chơi" con thỏ ăn cỏ.ưi? .Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt. + Kể tên những thức ăn. mạnh. vào hang" * Hoạt động1. Bài mới (28). uống nước. Đồ dùng dạy học.Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no. vào hang". Kiểm tra (4'). đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . Động não.Giúp học sinh biết: . Mục tiêu. Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa. . chuẩn bị bài sau. không biết ăn? * Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo khoa. Tiết 4. III. . + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2. .dặn dò(3'). * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ.Về nhà học bài. II.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. 1.Tự nhiên xã hội.Học sinh tự kể cho nhau nghe. các hoạt động dạy học. uống đủ nước. uống nước. ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi .Nhận xét .2011 Líp 1A4  63 .

.Củng cố . + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói.uống khi khát. I. buổi trưa và buổi tối. Sáng. chú ý rèn đọc. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời. Thảo luận cả lớp. Sinh hoạt lớp. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần. .Có tinh thần học tập tốt. nên ăn nhiều.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.Hàng ngày em ăn 3 bữa. . * Học tập: Đi học đều.Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9. Tiết 5. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? . . 2. . vệ sinh lớp học sạch. đúng giờ. đúng giờ. ăn vừa đủ.Đảm bảo tốt số lượng học sinh. không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. đoàn kết.em ăn mấy bữa.Có ý thức bảo vệ tài sản chung.Nhận xét giờ học. có em nghỉ học không có lý do.Về nhà học bài. vệ sinh cá nhân. Phương hướng tuần 9. vào buổi + Hằng ngày. ngon miệng. trong lớp chú ý nghe giảng.Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm. * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan. Nội dung sinh hoạt. 1. chuẩn bị bài sau. không * Hoạt động 3. Mục tiêu. * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. kẹo trước bữa ăn chính? 3.2011 Líp 1A4  64 .dặn dò (3'). II. biết giúp đỡ lẫn nhau. N¨m häc 2010 . viết và làm toán. đi học đều. lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh. . Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học.vào những sáng. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau. Lường Mai.

chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối. . vú sữa. Chuẩn bị GV: Vật mẫu. múi bưởi.i .Đọc và viết được: uôi.CN .ô. III .Viết.uôi .CN.GV tô màu vần uôi .2011 Líp 1A4  65 .Yêu cầu HS cài tiếng chuối. Kiểm tra: 5 ' . vui vẻ.Giảng tranh N¨m häc 2010 . nải chuối.ươi I .Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.Đọc mẫu . gửi quà. .. Mục tiêu Giúp HS : .Cài và phân tích tiếng chuối . bưởi. Bài mới: 35' a.HS đọc CN .GV ghi bảng: chuối . ươi.. Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi . .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối. bộ chữ thực hành Tiếng Việt. đọc: cái túi.HS đọc ĐT.học 1 .Hướng dẫn HS đánh vần: u.Quan sát tranh .Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? . phân tích vần uôi .Luyện nói từ 2 .Hướng dẫn HS đọc trơn .Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi . II . . .… HS : SGK. GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi .Đọc SGK 2. Giới thiệu bài: b.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . bảng phụ câu ứng dụng.Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 .Vần mới học là vần uôi .ĐT . Các hoạt động dạy.Cài.Đánh vần ĐT.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi .Địa điểm. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II. đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.Chuẩn bị bài sau học tiếp . III. quyết nào ? . Học đưa 2 tay dang ngang. Củng cố dặn dò: 3' . I.Mục tiêu: .Nội dung và phương pháp lên lớp.2011 Líp 1A4  69 .Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được . N¨m häc 2010 .Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi .Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? . nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ . .Hùng có cho em mượn ô tô không ? .Sân tập. 3.Theo em Lan có những cách giải cô cho quà .Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . . còi.Phương tiện.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. đứng 2 tay ra trước. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn .

Nhận xét tiết học.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. * Học đứng đưa 2 tay dang ngang. .Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.Cho học sinh ôn 2. .2011 Líp 1A4  . . + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau. * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước.Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần. đứng nghiêm.ây 70 N¨m häc 2010 . 5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I . * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản. . đứng nghiêm. thân người thẳng.3 lần. Mục tiêu Giúp HS : ay â .Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . . .Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản . quay phải. 1-2. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc.Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. dóng hàng. quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.Gáo viên hệ thống bài học.

đi bộ.GV viết mẫu.HS đoc CN .Giảng tranh .HS đọc ĐT. II. . phân tích vần ay .HS đọc CN .Đọc theo sơ đồ .Đọc SGK 2 .HS đọc cả bài .ay . . đọc trơn .Giảng nội dung từ .HS theo dõi N¨m häc 2010 .So sánh ay và ây .HS đọc theo sơ đồ .Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng . bay. … HS : SGK.Khác nhau: có các âm đứng . yêu cầu HS quan sát.Kiểm tra 5 ' .2011 71 Líp 1A4  .Đọc và viết được: ay. tìm tiếng chứa vần ay.Vần mới học là vần ay .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy. Các hoạt động dạy. nhảy dây.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Tiếng bay có vần mới học là vần gì? .Quan sát tranh . ..GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Viết. . máy bay.HS đọc từ khóa . Hướng dẫn viết . đánh vần tiếng.Cài và phân tích tiếng bay . bé trai thi chạy. .ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) .HS đọc CN .ĐT .y. Giới thiệu bài b . đi xe. đọc thầm.GV tô màu vần ay . bé gái thi nhảy dây.Hướng dẫn HS đọc trơn . III..Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) .ây.ĐT bay. Bài mới: 35' a . múi bưởi. tươi cười.Theo dõi .Hướng dẫn HS đánh vần: a. â . Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay .HS Đọc thầm từ ứng dụng.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay .học 1 .ĐT . đọc: nải chuối.Giống nhau: kết thúc bằng y. bảng phụ câu ứng dụng.Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 . .Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi. Chuẩn bị GV: Mẫu vật.HS đọc CN.ĐT .CN .Cài.Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . cả từ. ngày hội cây cối .Nêu cấu tạo tiếng. bộ chữ thực hành Tiếng Việt.GV ghi bảng: bay .Đọc mẫu .HS đọc CN . cối xay vây cá ây. nêu quy trình viết lưu ý HS .

.......... bò......... chỉnh sửa chữ viết cho HS... ..Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết..........Quan sát tranh... ... Củng cố dặn dò 3 ' ....... nhận xét...... ....2011 Líp 1A4  72 ....Đọc ĐT .. .... Đọc bài SGK Luyện viết ............... . Chạy..HS viết bảng con .. đi xe..............Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng.. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh.......HS viết bài trong vở tập viết......HS Đọc CN .bơi...... . chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói ...... cách đánh dấu thanh ở các tiếng...Yêu cầu HS viết bảng con . Đọc câu ứng dụng ......Quan sát.bé gái thi nhảy dây ....................HS theo dõi.Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng .GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ......Dặn HS về nhà tìm tiếng.Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ...... Điều chỉnh bổ sung:.. từ có vần vừa học trong sách.ĐT ..Một số em nói trước lớp .. Đọc cả bài trên bảng d.... b.......Yêu cầu HS quan sát tranh... nêu quy trình viết .... ....... có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn ..HS đọc câu ứng dụng c...Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.... báo. Mục tiêu: N¨m häc 2010 ... đi bộ...Nêu tên chủ đề luyện nói ? .Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1........ uốn nắn. ................ .. nói trong nhóm đôi.. ...GV viết mẫu ..........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ... .Chấm bài............ bay. Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I. ..... nhảy… 3 ..

.............GV nhận xét chung tiết học........... .Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học. 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 ........ thêm 1 con ngựa......... Bài mới: 33' a.......... Củng cố dặn dò 3 ' ..........Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc ..........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : .Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính .. ... N¨m häc 2010 .............. Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 .Phép cộng một số với 0.. Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ...Yêu cầu HS làm bài .Các hoạt động dạy học 1 ...... Có 2 con ngựa...... Bài 1: Tính .Nêu yêu cầu bài tập 3 ..Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 ..........Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp ..... Hướng dẫn luyện tập: GV HS ......... Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 ... = ) .......Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >..Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II..............Nêu yêu cầu bài tập 2 ......... SGK III... Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật............ Điều chỉnh bổ sung.....Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 ..................Nêu yêu cầu bài tập 1 ... Giới thiệu bài: b...Viết phép tính trên bảng con a.. < .....2011 Líp 1A4  73 ............. .. 2+1+2= 5 2+0+2=4 ........ .....GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 .......Nêu yêu cầu bài tập 4 ... tranh bài tập 4 HS : Bảng con............

mô tả được những hình vẽ và ...) . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .. màu của pháo hoa. tranh là "Chiều về"? có đàn trâu .. màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp. II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh.Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 . đường. biển.Giới thiệu bài b. màu sắc trong tranh. .Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà. ao. màu.) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam. + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây.. Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.) cho sinh động.Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao. .Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà. đúng là một "Đêm hội". III. viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế . Các hoạt đông dạy học 1. .Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương. 9 tuổi). màu đỏ của mái ngói.Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng. + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói. màu tím. trâu .Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh.Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.. thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ. hồ. sáp màu. * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời.HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh..Giáo viên cho học sinh xem tranh.. bút dạ và màu bột.. thuyền .2011 Líp 1A4  74 . ảnh phong cảnh (cảnh biển.. N¨m häc 2010 . đàn trâu đang về chuồng). màu xanh của lá cây. cảnh đồng ruộng. + Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và . sắc tươi vui. có cây dừa. giáo cây.Bài mới 28' a. Vở tập vẽ. 10 tuổi). * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương. + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày. phố phường .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: .. Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong. của pháo hoa và các mái nhà. hoặc tranh ở bài 9.. .

Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: . xe cộ . viết : máy bay. có những hình mái ngói.2011 Líp 1A4  75 ... trưa. . Kiểm tra 5' .Sưu tầm tranh phong cảnh. 3. cây.. . tàu thuyền ..Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng.) đến buổi chiều hè ở nông thôn. HS : Ôn tập ở nhà.Đọc SGK. viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y . SGK. .. ao.).GV treo bảng ôn tập â ây . cánh đồng.Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài. bảng phụ.Quan sát cây và các con vật .HS chỉ o oi N¨m häc 2010 . cây.Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp.Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh. màu vàng của trường. Các hoạt động dạy học 1 . cối xay..) + Cảnh Thành phố (nhà. tối ... màu ảnh quen thuộc.Gọi HS lên bảng: GV đọc. Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I.HS đọc. suối . + Cảnh sông.Mục tiêu .. 2 . nhà. Bài mới: 35' a .). nhảy dây .Đọc..Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay . Giới thiệu bài b .biển (sông. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76. vườn . tranh minh hoạ SGK.Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp. gợi nhớ xanh của lá cây . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học .Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế. bảng con III . chiều. + Cảnh núi rừng (núi đồi. màu sắc rực rỡ. II. Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng.).

GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng .Hướng dẫn HS viết vở . : Ghép chữ thành vần .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .GV ghi vào bảng .Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn . .HS đọc ĐT.HS viết vở tập viết Cây khế .Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng .Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn . 76 . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm .HS viết bảng con: tuổi thơ .CN .HS viết bảng con tập(37') .Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ .HS theo dõi . mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn. . .ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .Nêu tên truyện kể hôm nay? .ĐT đôi đũa tuổi thơ .GV kể diễn cảm chuyện.HS đọc đoạn thơ ứng dụng .Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 .GV viết mẫu .HS theo dõi .Đọc bài SGK Luyện viết .Giới thiệu tranh.HS đọc ĐT.HS theo dõi . . từ ngữ ứng dụng tiết 1 .CN Luyện đọc .2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện.GV viết mẫu.Đọc cả bài .Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .HS đọc CN .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .HS đọc CN .nêu quy trình viết .Gọi HS đọc lại bảng ôn. . nêu nội dung tranh.GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .

Kiểm tra: 4 ' ....Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng ....Các hoạt động dạy học 1..Khi viết từng chữ ghi tiếng các con .d cao 4 dòng kẻ ly..HS theo dõi trong một từ..HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam..Đọc lại bảng ôn.. ............... Củng cố .Gọi HS đọc ..kể cả câu chuyện. Giới thiệu bài b .Nhận xét kể chuyện ...k cao 5 dòng kẻ ly. khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 . a..Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận........... Mục tiêu .... m.Nhận xét chung tiết học............ đúng quy trình bài viết........... Bài mới: 28' a ... Điều chỉnh bổ sung : .HS đọc . ngà voi… I ....Tập viết xưa kia.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh.....Những con chữ nào có độ cao 4 dòng ....Các con chữ được viết nối liền nhau. ..HS viết bảng con: nho khô...Những con chữ nào viết với độ cao 2 ........ 2 ............ kẻ ly?.....2011 Líp 1A4  77 ... HS tìm chữ có vần vừa học... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.. i. chữ được viết như thế nào? .... n...dặn dò: 3' .....GV treo bảng chữ mẫu .. .. ... II... 3 .Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng............. ư.Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? ...GV viết mẫu ...Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn ...... . . dòng kẻ ly? . nghé ọ.......... bảng con III... .x ............. chú ý..........5 dòng kẻ ly? .... o cao 2 dòng kẻ ly.HS viết đúng mẫu chữ.................... Tiết 4 .. mùa dưa..Dặn HS chuẩn bị bài học sau............. Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết ....

: Chấm và chữa lỗi . . . Các hoạt động dạy học: 1 . .GV nhận xét .Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn . * Xé tán lá cây hình tròn . Củng cố dặn dò: 3' . Tìm hiểu bài: GV HS 1 . màu sắc của cây . thân cây và dán cân đối . GV: NguyÔn . HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng . hồ dán . . Bài mới: 29' a. Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu . tự chữa lỗi 3. hồ dán .Xé một hình vuông . III . .Đồ dùng học tập của học sinh 2 . Trò : giấy thủ công .Biết cách xé .HS viết bài vào vở. II.HS viết bảng con .2011 Líp 1A4  78 . Mục tiêu : .GV chấm điểm một số bài của HS . Giới thiệu bài: b. 2 .chữa một số lỗi HS hay mắc. HS quan sát GV xé mẫu .Yêu cầu HS viết bảng con . dán hình cây đơn giản .Xé được hình tán cây .Nhận xét chung giờ học. giấy thủ công . Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I .GV uốn nắn HS viết bài.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. .Nhận xét về cách trình bày bài viết . tán lá cây dài . xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 . Giáo viên hướng dẫn mẫu a. xé 4 góc .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng.GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .Lưu ý HS tư thế ngồi viết.GV cho HS quan sát bài viết mẫu .HS nhận xét. phẳng . Xé hình tán lá cây . Kiểm tra: 3' .

dài .Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' .Nhận xét tiết học . chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b .Trưng bày sản phẩm . ngôi sao.Xé tán lá .Dạy vần N¨m häc 2010 . III. Chuẩn bị GV: Vật mẫu.2011 Líp 1A4  79 . II.Đọc SGK 2 . + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn . Xé hình thân cây . lũ. mây bay. + Dán thân dài với tán lá dài .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài .Xé thân cây . tuổi thơ. mưa. dán phẳng . c . . chú mèo. bảng phụ câu ứng dụng. Giới thiệu bài b.Bôi hồ vào mặt sau của thân cây .. Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo . tán lá . GV: NguyÔn Học sinh thực hành . bão. . Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình . xé dán hình con gà .. ao. Kiểm tra: 5 ' .Luyện nói từ 2 .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió.Chuẩn bị đồ dùng giấy . Hướng dẫn dán hình . ngắn .học 1.ao I.Viêt . … HS : SGK. 3 .Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối . keo .Đọc và viết được: eo. xé 4 góc . Các hoạt động dạy.GV quan sát giúp đỡ HS thực hành . .Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài. một hình chữ nhật nhỏ . Bài mới: 35' a.Xé một hình chữ nhật nhỏ .Xé một hình chữ nhật . đọc: đôi đũa. mây. Mục tiêu Giúp HS : . bộ chữ thực hành Tiếng Việt.

CN .ĐT HS GV: NguyÔn .eo .HS đọc từ khóa . . cách đánh dấu thanh ở các tiếng. .Vần mới học là vần eo.Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo.Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? .o .Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo .Cài và phân tích tiếng mèo .2011 Líp 1A4  80 . từ có chứa vần vừa học.Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) . .HS đọc ĐT. .Đọc mẫu . Suối chảy rì rào .HS viết bảng con . phân tích vần eo .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo .ĐT .GV tô màu vần eo .HS dọc CN .GV ghi bảng từ khóa: chú mèo . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.HS đọc CN . từ có chứa vần hôm nay học? . Tiết 2 .Hướng dẫn HS đánh vần: e .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ. tìm tiếng chứa vần eo.HS đọc trơn .Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Nêu cấu tạo tiếng.Yêu cầu HS viết bảng con . yêu cầu HS quan sát.HS đọc CN . đọc trơn cả từ.Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết .HS đọc theo sơ đồ .Giải thích từ HS tìm được.ĐT .GV ghi bảng: mèo . .Cài.GV ghi từ ứng dụng lên bảng. .Khác nhau : Có các âm đứng trước .Quan sát tranh .Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.Đọc CN .Giải thích từ khó .Giống nhau: kết thúc bằng o. đọc thầm. .HS đọc CN. N¨m häc 2010 .ĐT .GV viết mẫu. ao . đúng tiếng.Giảng nội dung tranh .Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 .HS nêu tiếng.So sánh hai vần eo và ao .ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ .

.... ..HS đọc thầm . Mục tiêu .............2011 81 Líp 1A4  ..Đáp án.HS theo dõi.. Tiết 4 ..................Quan sát tranh.... chỉnh sửa chữ viết cho HS...Chấm bài....... ....HS đọc trơn cả câu ứng dụng .....HS viết bài trong vở tập viết........... lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ... em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão.. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về.....Một số em nói trước lớp . 3 .... uốn nắn......Nêu cấu tạo tiếng đó ...... ... ..ĐT ...Đọc trước bài 39 .Yêu cầu HS quan sát tranh..Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc. Đọc câu ứng dụng . Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 ...Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời... ..Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.. .... gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to.. bão lũ. mây......Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ....... Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I... .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b........ ......Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập......HS đọc tiếng có vần mới .....Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c..........Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.. Đọc cả bài trên bảng d. nói trong nhóm đôi......Quan sát............ Gió.. Điều chỉnh bổ sung :.....Nêu tên chủ đề luyện nói ? .. Củng cố dặn dò 3 ' ... ....... Đọc bài SGK Luyện viết ..Đọc CN..... ..Toán giữa học kì I ) Đề bài .... chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói ... nhận xét.....Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng.... ....... mưa..........Tìm tiếng có vần vừa học? .

3. Mục tiêu: Giúp HS biết : . .HS theo dõi .HS tập theo từng động tác .Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản .Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi . Bài mới: 28' a.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên.học 1. Kiểm tra: 4 ' . Các hoạt động dạy học 1. II.GV bắt nhịp bài hát .Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp . Giới thiệu bài b. Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I.HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học. 2. . Cỏc hoạt động dạy. .Kể về những hoạt động mà em thích . mạnh dạn trước lớp. .GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn .Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2.Hướng dẫn HS . Bài mới: 28' a. Giới thiệu bài N¨m häc 2010 .GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn .Nhận xét đánh giá. Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học . Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: . II. Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học.2011 Líp 1A4  82 .GV làm mẫu từng bài .Cả lớp hát . Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III. Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III .Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .

Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn .Dặn chuẩn bị bài sau . Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3. Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi .Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày . II.Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I . Mục tiêu: Giúp HS : .. thể thao .HS kể lại cho cả lớp nghe .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động . Củng cố dặn dò 3 ' . Ôn tập bài 10 Tiết 3 . . đứng . bảng con… III.Tại sao phải nghỉ ngơi ? . trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi . HS GV: NguyÔn .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 . ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 . . .Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm . HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình . khéo léo .Chỉ và nói bạn nào đi ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b. hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .2011 Líp 1A4  83 . GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK . hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động . trò chơi mà các em chơi hàng ngày . HS : Bộ đồ dùng học toán.

1=1 84 1+2=3 3.Còn lại 2 chấm tròn.1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn. Kiểm tra: 4 ' .1= 1) 3 .GV viết lên bảng 2 .1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2.GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn.Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1.1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 .( HS nhắc lại) .Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? . Viết bảng . .2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.2011 Líp 1A4  2+1=3 . Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.Hai bớt 1 còn 1 .. = 4 2 .Hướng dẫn HS làm bài tập .GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn. . bớt đi 1 chấm .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2.Vậy 2 bớt 1 còn mấy? . 3-1=2 1+2=3 .GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0.2=1 .Bài mới: 33' a. .2 = 1 ( tương tự phép trừ 3. . . bớt đi 1 chấm tròn còn tròn.Ta có thể viết bằng phép tính nào? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1.Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 .Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 .Ta có thể viết bằng phép tính nào? . nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn. còn lại mấy chấm tròn? .Có 2 chấm tròn.GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' . Giới thiệu bài b .GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

Có 3 con chim.Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học. Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 .Làm bài tập vở bài tập . tươi cười.HS viết bảng con : xưa kia. Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 .Nêu yêu cầu bài tập . 2.Củng cố dặn dò 3' .Nhận xét. II. Kiểm tra: 4' .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . viết đẹp. . .Các hoạt động dạy học 1. Mục tiêu . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết. ngà voi. gà mái.1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . Bài mới: 28' a. .Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Đánh giá 3-2=1 3. cách làm tính theo cột dọc. .2011 Líp 1A4  85 .GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình. ngày hội.Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . viết đúng mẫu.Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán. Giới thiệu bài b. bay đi 2 con.GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3. bảng con III.1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp .Tập viết đồ chơi. vui vẻ I.

Đạo đức . Học tập N¨m häc 2010 . .Nhận xét chung giờ học. a.GV giảng từ .GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết . v.ô.Nhìn chung các em ngoan..chữa một số lỗi HS hay mắc.GV viết mẫu .Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? .Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.GV treo bảng chữ mẫu .GV nhận xét .t cao 3 dòng kẻ ly.HS viết bảng con .Nhận xét tuần a.Các con chữ được nối liền nhau. .HS viết bài vào vở. Củng cố dặn dò: 3 ' .GV chấm điểm một số bài của HS . Tiết 5 Sinh hoạt I. . i.Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ. .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết .HS đọc .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. b. ơ.Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? .h cao 5 dòng kẻ ly. ư. .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. .Lưu ý HS tư thế ngồi viết .Nhận xét. Nội dung sinh hoạt 1.. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.HS nhận xét. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.HS theo dõi . Mục tiêu . u cao 2 dòng kẻ ly.Mỗi từ gồm 2 tiếng. .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? ..2011 Líp 1A4  86 . .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.5 dòng kẻ ly? . . ..Yêu cầu HS viết bảng con .Nhận xét về cách trình bày bài viết .. khoảng cách giữa hai từ trong một dòng. GV: NguyÔn . II. . tự chữa lỗi 3 .GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi ..Gọi HS đọc .

có đủ hoa tay.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương . âu.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. Chào cờ Tiết 2. lễ phép chào hỏi người trên. cây cau. Hoạt động dạy học.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.2011 Líp 1A4  87 .Luyện nói từ 2 . . . bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.. Lò Thị Sáng. . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.. tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Các em đi học đều. au âu . Tiếng việt: Bài 38: I. .Đọc được từ. .Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu . Đỗ Thị Mai Hương . HS ngoan. . .Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. đoàn kết giúp đỡ bạn. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện. mặc đúng trang phục học sinh. N¨m häc 2010 . cái cầu. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. II.Đa số các em có ý thức học tập.Đi học đều đúng giờ. Kiểm tra (5'). vệ sinh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . ngày học hay. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể.Phương hướng hoạt động tuần . Mục tiêu. 2.Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt. . thực hiện tốt các nề nếp học tập. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. 1. vệ sinh. c.HS có đầy đủ đồ dùng học tập. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. giờ học tốt.Duy trì nề nếp thể dục. . 3. Các hoạt động khác .Học sinh đọc viết được: au. thực hiện tốt các nền nếp học tập. đúng giờ.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. III.

Nêu cấu tạo. . . . Dạy vần au.Giới thiệu vần.2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp).Học sinh đọc cá nhân.Luyện tập (37'). Bài mới (35').Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. .Giới thiệu câu ứng dụng. nêu nội dung tranh. . . . nêu tên bài luyện nói.nhóm.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Học sinh viết vào bảng con. . âu.âu. gạch chân các tiếng có vần vừa học. + Quan sát tranh. eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3. cầu.Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3. 2. .au. âu.gài vần au.Luyện nói. . . Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.Giới thiệu bài.Học sinh luyện đọc. . + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 . tiếng cau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con. * Hoạt động 1. . Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp.Luyện đọc từ ứng dụng. lớp.1-2 học sinh đọc toàn bài. nêu cách đọc. nêu cách viết. . * Hoạt động 2.Quan sát tranh.

. + Thực hiện phép tính.......2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3... Tiết 4: Toán Luyện tập.Nêu yêu cầu bài tập..Hoc sinh làm vào bảng con..1 Bài tập 2 (55) Tính.... phấn..Nhận xét sửa sai.........Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.. Bài mới (33').....Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.. ...Giáo dục học sinh yêu thích môn học.. Bài tập 1(55)Tính......Học sinh làm phiếu bài tập.89 .. Đồ dùng dạy học........ Học sinh: Que tính......... ......... chuẩn bị bài sau.Về nhà học bài......... .... GV: NguyÔn ....... 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 .(55) I............... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2. Hoạt động dạy học.... II... ........ Giáo viên....Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà...... .1 2 1 3 ..Kiểm tra (4')............ III... bút. ... ........ ........ Mục tiêu..... 3 ........ Củng cố .' 1........... ..Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. .. ... Hướng dẫn học sinh luyện tập.1 2 .......Tìm tiếng có vần au âu ? ....Nêu yêu câu bài.............................Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 ...dặn dò(3'). Điều chỉnh bổ sung.. bảng. .......1-1=3 4 3 ..2 2+ 1 = 3 3 ........2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3...........

........ Giới thiệu bài b.........Như vậy cha mẹ mới vui lòng ...Học sinh làm vào bảng con.........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ................................... 2 3 3....Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2.. đối với em nhỏ cần nhường nhịn .... Nội dung N¨m häc 2010 .... Các hoạt động dạy học 1..Nêu yêu cầu bài .......bài thơ về chủ đề bài học .....Nêu yêu cầu bài .......Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .....Bài mới:(28' ) a..1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 ...........dặn dò (3')... Kiểm tra: ( 4') .......... Điều chỉnh bổ sung...Về nhà học bài...................... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị ....Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép......2011 Líp 1A4  90 .Học sinh làm vào vở . chuẩn bị bài sau. Tiết 5.. 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 .................... ........Thầy :Các tấm gương .. .. .Nhận xét giờ học.Giáo dục học sinh tình yêu thương ..... tôn trọng con người... ....1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.................Trò: Vở bài tập đạo đức III.. Mục tiêu : .. Đồ dùng dạy học .... nhường nhịn em nhỏ I....... II............ Củng cố .... ...........

Củng cố dặn dò : (3') .Tranh 1. Em lễ phép với anh . .Học động tác kiễng gót..Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận . I. như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập .2011 91 Líp 1A4  .Việc nào làm chưa tốt với không nên 3. Anh đã nhường nhịn em.Mục tiêu: . chị hay em nhỏ ? . sống hoà thuận . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 .Về học bài chuẩn bị bài sau.lễ phép với anh chị .Học sinh làm bài tập .Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp . -Học sinh nối tiếp nhau trình bày. . GV: NguyÔn . Tranh có những ai . học lớp mấy ? . .Học sinh tự liên hệ . có quả cam anh nhường cho em. nhường nhịn em nhỏ . Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi . mấy tuổi . Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ . Em nói lời cảm ơn anh. .Em có anh .Tên là gì .Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học.Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ . 2 tay chống hông.Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? .Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên .. .Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên .. họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? .

Luyện nói Từ 2 .Học sinh đọc viết được: iu. câu ứng dụng: Cây bưởi.Giáo viên quan sát. . cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. lưỡi rìu. cái phễu.Giáo viên hệ thống bài học .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó. II.Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . .Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: . * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc.5 lần. * Trò chơi "Qua đường lội" . III. Đồ dùng dạy học. iu êu .Đứng vỗ tay và hát.Trò chơi diệt con vật có hại.sửa sai cho học sinh.Học sinh tập 4.Phương tiện.Đọc được từ.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác . đứng đưa 2 tay dang ngang . . .Trò chơi hồi tĩnh.Địa điểm. đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông .3 lần.Sân tập. ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I. phổ biến nội dung bài học 12' . .Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu . . . đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng). . còi.Nhận xét giờ học.Có ý thức tự giác trong giờ học. Mục tiêu. êu. .2011 Líp 1A4  92 .Cho học sinh chơi 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II. 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao. Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.Tập hợp lớp. N¨m häc 2010 .

nêu cách đọc. .Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Giới thiệu bài.1-2 học sinh đọc toàn bài. . * Hoạt động 1.2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp). nêu nội dung tranh. . * Hoạt động 2. Ai chịu khó? . Hoạt động dạy học. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 . + Đọc viết bảng con. gạch chân các tiếng có âm vừa học. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. nhảy.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Quan sát tranh. . .nhóm. .Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3. + Quan sát tranh. Bài mới (35'). .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .gài vần ay.Luyện tập (37').Học sinh luyện đọc. GV: NguyÔn 1.Học sinh đọc cá nhân. . Cây bưởi. tiếng bay. Kiểm tra (5'). Tiết 3. 2.Nêu cấu tạo. nêu cách viết. . . III.Luyện đọc từ ứng dụng. . nêu tên bài luyện nói.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.ây.Giới thiệu vần.ây. lớp. .Giới thiệu câu ứng dụng.Học sinh viết vào bảng con.Luyện nói. Dạy vần ay.

............................... N¨m häc 2010 ..Lấy 4 que tính. .....3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 ..... ....... .. Sử dụng sách giáo khoa...Giáo dục học sinh yêu thích môn học....... .. .. ..... Toán: Phép trừ trong phạm vi 4..2 = 2 4 ......... bớt 1 que tính..... Tiết 4...... Bài mới (33')....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3..Biết làm tính trừ trong phạm vi 4... Sử dụng đồ dùng học toán. . 2.....dặn dò(3')..... Đồ dùng dạy học.. ..Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép .Về nhà học bài..... ... que tính. Củng cố . . I.. Giáo viên: Bảng phụ.......Học sinh quan sát hình vẽ trang 56. phấn...... 1..........Học sinh làm vào bảng con.. Hoạt động dạy học........ 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 ....1 = 3 4 .. trừ. Kiểm tra (4'). Mục tiêu................ II.. III... . Học sinh: Bảng con..Giáo viên đọc các phép tính .. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3......... ...2 = 2 .... Còn mấy que tính? ..2011 Líp 1A4  4 .........Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2. chuẩn bị bài sau......1 =1 * Hoạt động 1..............Điều chỉnh bổsung......Tìm tiếng có vần iu êu? ...Viết phép tính trừ trong phạm vi 4......... ..1 = 3 4 .............

.......... Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi... 4 ....Giới thiệu bài b....Nhận xét ... xoài ....2011 Líp 1A4  95 .....2 = 2 Bài tập 1(56). Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 ....Học sinh biết được hình dáng...... ..1 = 3 3 .............. III........... Mục tiêu: ....Học sinh làm vào bảng con ........tuyên dương........ .....dặn dò (3')....2 = 1 1 + 1 = 2 4 ..Về nhà học bài.HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích....Nhận xét . 2 3 1 2 GV: NguyÔn ..........Điều chỉnh bổsung.. II.... Vẽ quả ( quả dạng tròn) I........ . ..Bài mới 28' a. cam. Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật.................Nêu yêu cầu bài tập 3..Học sinh làm vào vở.......................... vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.. 2 + 2 = 4 4 . 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 . chuẩn bị bài sau . Củng cố .. ..............Hình ảnh một số qủa dạng tròn.....1 = 2 3 .... Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả....Biết cách vẽ quả.... Các hoạt đông dạy học 1... 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.... 4 1 = 3 3.sửa sai..Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .........Học sinh làm bài vào bảng con.3 = 1 Bài tập 2 (56)........ .. màu sắc một vài loại quả ..Nhận xét sửa sai..........Nêu yêu cầu bài tập.......... .. táo.. ......Nhận xét giờ học.....

.... ... Mục tiêu.2011 Líp 1A4  96 ......... ....... .........Nhìn mẫu vẽ cho giống quả ....................Học sinh nhận xét màu của quả...........Học sinh đọc...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: ................ Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình....... ........ loại có hình và màu đẹp.....Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả.... ..... Tiết 2. viết một cách chắc chắn các âm vần đã học......Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá)...... I. * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: ...... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3....... quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.Củng cố dặn dò: 3' ........Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: .........Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình......Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ)...... Điềuchỉnh bổ sung............Giáo viên nhận xét tiết học ...... N¨m häc 2010 ........................Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? . Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1.....Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú. tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm .............Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả....... * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: .. .......

Giáo dục học sinh yêu thích môn học. vần tiếng đã học. . . viết bảng con: nghỉ hè. III. bút. nêu cách viết. * Hoạt động 2.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.đồng thanh.Học sinh đọc. .Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi . GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập.Giới thiệu bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . .Học sinh nhắc lại các âm. Học sinh: Bảng. * Hoạt động 1. 2. ôn tập.2011 Líp 1A4  97 .Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. cá nhân.Luyện đọc từ ứng dụng. Hoạt động dạy học. phấn. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ. Bài mới (35'). . . . khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 . . II. + Đọc.Học sinh bảng con. bé Hà tỉa lá. Kiểm tra (5').1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. Đồ dùng dạy học. 1.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.

.. . Học sinh: Que tính. nêu cách viết......... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.... ..... ...Đọc toàn bài trên bảng....Nhắc lại nội dung toàn bài. * Hoạt động 3.... + Thực hiện phép tính. cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3....Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ... lớp. bút. nhóm... Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa.Giới thiệu câu ứng dụng.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu..tuyên dương... ..... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2.... Chú Tư ghé qua nhà...... + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? ....Về nhà học bài..Kiểm tra (4')...... II..Đồ dùng dạy học toán biểu diễn......... ........Luyện đọc bài tiết 1........dặn dò(3').......Quan sát tranh nói nội dung tranh.. Điều chỉnh bổ sung.. 3.' 1......Luyện đọc cá nhân..Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.. N¨m häc 2010 .. ............ .... ... ......... ......dặn dò(3).... Bài mới (33')...2011 Líp 1A4  98 ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3..Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4. Củng cố .Học sinh đọc bài cá nhân.. lớp..Về nhà học bài... phấn....Nhắc lại nội dung toàn bài................... Mục tiêu. chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ. ..(57) I.................. nhóm..... Luyện tập (37')........... ... Đồ dùng dạy học... Tiết 4: Toán: Luyện tập. Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp)..Nhận xét.........Giáo dục học sinh yêu thích môn học.... ...... Củng cố . . Hoạt động dạy học.......... bảng. Giáo viên...... ........ . III...

1 = 2 4 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Nêu yêu cầu bài tập.2 = 1 4 . = .Hồ dán.Nêu yêu câu bài.2 = 2 3 . giấy trắng làm nền. dán hình con gà con đơn giản . 4 . Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé. dán cân đối.1 .dặn dò (3').Nhận xét sửa sai. 4 .Nêu yêu cầu bài . . Khăn lau tay N¨m häc 2010 .Học sinh làm phiếu bài tập. chuẩn bị bài sau.Về nhà học bài.1 = 3 4 . .1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3.Nhận xét giờ học.Xé được hình con gà con. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Củng cố . Bài tập 1(57)Tính.2 4 .Mục tiêu: .1 = 3 4 . .1 = 1 Bài tập 4 (57) < . .Hoc sinh làm vào bảng con. dán hình con gà con. . phẳng II. > . .1 2 + 3 3 5 3 . có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng . .2 4 .2011 Líp 1A4  99 .2 .3 < 4 . dán hình con gà con I.Học sinh làm vào vở 3 . Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé.Biết cách xé. 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính.1 > 3 .2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính.

các em đỏ). hình dáng. đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé. cạnh ngắn 2.Nhận xét. đánh dấu.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2.Bài mới: 29' a. thân.Xé chỉnh. hình chữ nhật có cạnh 10 ô.Củng cố .Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu. Vở thủ công.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô. dán hình con gà con. 3.Vẽ và xé 4 góc hình vuông. Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà. mắt. bút màu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng. khăn lau tay III.Giới thiệu bài b. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. đánh giá sản phẩm .Bút chì. . chân và mắt gà: Đếm ô.Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. Xé thành hình tam giác đầu. . hồ . vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích. a) Xé hình thân gà: . Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát . đánh dấu. vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 . Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ. . lật mặt sau. đánh dấu.Các hoạt động dạy học: 1. Sau đó tiếp tục xé chỉnh. . . e) Dán hình: Vẽ hình tam giác. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô.Trưng bày một số sản phẩm. dán. đếm ô. không xé theo ô).Xé 4 góc của hình chữ nhật. cánh.2011 Líp 1A4  100 . đuôi. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô. hỏi: . chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng. c) Xé hình đuôi gà: .dặn dò: 3' . (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ. Giấy nháp có kẻ ô. màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu. chân gà cho cân đối. . sửa để cho giống hình thân gà.

4 = 1 . * Hoạt động 1. Học sinh: Bảng con.Lấy 5 que tính. Sử dụng đồ dùng học toán. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4. Kiểm tra (3).Viết phép tính trừ trong phạm vi 5.1 = 4 5 . . Tiết 4. Trả bài kiểm tra hôm trước. . Còn mấy que tính? . I.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59. .Nhận xét .Nêu yêu cầu bài tập. II.2 = 1 5 .tuyên dương. Bài mới (34'). Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ. 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 . 2 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ. Phép trừ trong phạm vi 5. .Biết làm tính trừ trong phạm vi 5. Mục tiêu. . 2.1 = 1 101 . . phấn.3 = 2 3 . Toán.2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59).2 = 3 5 .Có khái niệm ban đầu về phép trừ.Giáo viên đọc các phép tính .Giáo dục học sinh yêu thích môn học. mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. que tính. bớt 1 que tính. (Đề bài và đáp án nhà trường ra). N¨m häc 2010 . III. Sử dụng sách giáo khoa. Hoạt động dạy học.Học sinh làm vào bảng con . . .Học sinh làm vào bảng con. 3.Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2.

Củng cố .Biết kết hợp vận động phụ hoạ. 5 5 3. Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: . biết kết hợp vỗ tay đệm theo.Học sinh làm vào vở.1 = 4 5 4 . . chai sỏi. .4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59). 5 . Các hoạt động dạy học: 1. .Thầy: Nhạc cụ .1 = 4 1 5 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 . II.Nhận xét sửa sai. .dặn dò (3').Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca .Nhận xét giờ học. chuẩn bị bài sau. Đồ dùng dạy học : . .Về nhà học bài. kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 .1 = 2 4 4 . 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 .Nêu yêu cầu bài tập 3.Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.Trò : Thanh tre . .2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân .1 = 3 2 5 . III.3 = 2 2 5 . Lí cây xanh . .Học sinh làm bài vào bảng con.2 = 3 5 5 .Nhận xét . 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp. .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính.sửa sai.

1.Nhận xét tiết học. .Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân . củng cố dặn dò: ( 3') .Mục tiêu: . 3. tìm đến đây tiết tấu lời ca.Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan . Nào . III. N¨m häc 2010 .4 lần.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2.Kiểm tra bài cũ: 4' . . . II.Các hoạt động dạy học.Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. 2. .từng nhóm biểu diễn.2011 Líp 1A4  103 . líu lo là líu lo.Đồ dùng dạy học: . + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát .Cho học sinh chơi 3. ta cầm tay múa vui nào.Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? .Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? . tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát.Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi . chim đậu trên cành chim hót líu lo.Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân . tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ. .bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành .Nhận xét. líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I. Bài mới: (28' ) a.Học sinh hát lại cả 2 bài hát. GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Giới thiệu bài : b.Trò: đồ dùng học tập . . hành vi có hại cho sức khỏe.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những . -Từng nhóm biểu diễn trước lớp.Thầy: nội dung bài ôn. Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh.

GV: NguyÔn . . tai. 2.Nhận xét giờ học. . tay. . III. . mũi.Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.Gồm 3 phần: đầu. báo hiệu mùa vải thiều đã về.Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? . Củng cố.về ôn lại bài. . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. 3. yêu.2011 Líp 1A4  .Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình.Chân. * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày.Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại.Dặn dò: 3' .Giáo viên nhận xét. Đọc bài trong SGK..Học sinh đọc viết được: iêu.chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? .Nhắc lại nội dung bài. diều sáo. . .Luyện nói từ 2 . . Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I.Bài mới (35'). chuẩn bị bài sau. 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 . mũi. mình.. chân. Kiểm tra (5').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp. yêu quý. . Hoạt động dạy học.Đọc được từ.cơ thể người gồm mấy phần? .Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? .tai. Đồ dùng dạy học. 1.Mắt... Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp. . + Đọc viết bảng con. . câu ứng dụng: Tu hú kêu. tay. Mục tiêu. tay. mặt. .. II..

N¨m häc 2010 .Quan sát tranh. nhảy. . .Học sinh đọc cá nhân. nêu cách viết. Dạy vần ay.Về nhà học bài.Nêu cấu tạo.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. . .ây. . lớp. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3.ây? .2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .Giới thiệu vần.ây. Tiết 4.Luyện đọc từ ứng dụng.dặn dò(3').Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp).Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Tìm tiếng có vần ay.Luyện tập (37').1-2 học sinh đọc toàn bài. nêu cách đọc.Giới thiệu bài. . Bé tự giới thiệu . nêu nội dung tranh. tiếng bay.gài vần ay. báo hiệu mùa vải thiều đã về. . * Hoạt động 3. chuẩn bị bài sau. . * Hoạt động 2. gạch chân các tiếng có âm vừa học. .Học sinh luyện đọc.nhóm. . Củng cố . nêu tên bài luyện nói.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. . + Quan sát tranh. .Giới thiệu câu ứng dụng.Học sinh viết vào bảng con.Luyện nói. .

phấn: Vì Văn Nam. nhược điểm trong tuần.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều.Trong tuần học sinh ngoan. đoàn kết hòa nhã với bạn. 3. Nội dung sinh hoạt. đọc bài. 2.Tham gia giữ vệ sinh các nhân. . .Trong giờ học chú ý lắng nghe. tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.Có tinh thần bảo vệ tài sản chung. GV: NguyÔn Tuần 10. Các hoạt động khác: .Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu. lễ phép biết vâng lời thầy cô. Đạo đức: . I. .Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp. . Lò Hương. Đỗ Hương. hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài.Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11. tẩy.2011 Líp 1A4  106 . . tinh thần học tập. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mục tiêu. N¨m häc 2010 .Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. Dũng.Nâng cao ý thức.Đi học đều. làm toán chậm. vệ sinh trường lớp sạch sẽ. chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh. 1. thái độ. . Sinh hoạt lớp. Toàn. II. đồ dùng học tập còn thiếu như que tính. Học tập: . đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu. Phương hướng tuần tới. . II.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  107 .