·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

Tất cả có mấy bạn? . thêm 1 .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? .GV giới thiệu số 10 viết in. . 6 8 9 10 .HS ghi kết quả vào bảng con .HS đọc số 10 .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật.Số 10 lớn hơn những số nào? . .GV nêu yêu cầu bài tập 2.Tất cả có 10 bạn.ghi số lượng đếm được vào ô trống. .10 chấm tròn tròn? . 10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: . viết vào vở .Gọi HS làm bài trên bảng .HS viết vào bảng con. . 0 N¨m häc 2010 . .Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / . 10 10 10 10 . Củng cố .GV nêu yêu cầu bài tập 3 .Nêu cấu tạo số 10 .Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? . số 10 viết thường.Có 1 bạn chạy đến .GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 .ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn .GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? . 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo . * Bài 3: ( Số ) ? . .Trong dãy số đó số nào lớn nhất.10 que tính que tính nữa là mấy que tính? .Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .Tương tự : Lấy 9 que tính. thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm .GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn .dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 .Có 9 HS đang chơi 3.Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh.GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn.HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé .GV nêu yêu cầu bài tập 4 .HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ .Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 .GV nêu yêu cầu bài tập 5.Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại.dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 .GV viết mẫu . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .HS viết bảng con số 10 .2011 Líp 1A4  .Gọi HS làm bài trên bảng .GV viết mẫu .GV ghi số 10 lên bảng .

...... đồ dùng học tập... HS : Đồ dùng học tập III ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập .... Giới thiệu bài 1/ b.......... . đồ dùng học tập (tiết 2) I...... Mục tiêu .............đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình ... Bài mới: a.GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" . Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi"...Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại...Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp ..... Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở. ... ..Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ...........Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở...Tổ chức thi cả lớp ..HS đọc theo . đồ dùng học tập... II ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ..Gĩư gìn sách vở .. Củng cố ........Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi ..Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập ........ Điều chỉnh bổ sung :. 3 .....Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 ......... ......2011 Líp 1A4  5 .HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài .... Luyện tập ...Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn..........Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 ...... "Muốn cho sách vở bền lâu ........................ .Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất .Tổ công bố kết quả thi ............ *GV kết luận chung : .dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 ............... Các hoạt động dạy học 1 ............ Kiểm tra: 4 / ...........Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở............ .... tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân . ...

Thể dục Đội hình đội ngũ .GV nêu luật chơi . .GV hệ thống bài học.Dàn hàng.3 cán sự điều . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: . dồn hàng.Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" . Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1.Đứng vỗ tay và hát * .Tư thế đứng nghiêm.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước. . đứng nghỉ. dóng hàng 12 / .Giậm chân tại chỗ .GV điều khiển lần 1 .Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: .Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Ôn tập hợp hàng dọc.Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? .2011 Líp 1A4  6 . cách chơi 8/ .Lần 2. dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động .Trò chơi vận động I/ Mục tiêu . 8 * * * * .Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 . . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi .Ôn trò chơi" Qua đường lội " .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Học dàn hang.

" II .GV giới thiệu từ ứng dụng: .Tìm cài âm g .GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề .HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 . gà gô. phở bò.ĐT . ghế gỗ. Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I .GV ghi bảng. đọc trơn gà gô ghi nhớ từ .Tìm tiếng có âm vừa học? .học 1.Đọc .HS đánh vần. Giới thiệu bài b.3 câu theo chủ đề" gà ri. nho khô .So sánh chữ g với gh? . viết nh. Luyện nói từ 2 .Giống nhau: cách đọc .HS đọc thầm . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g .HS ghép tiếng gà Nhận xét. .GV ghi lên bảng từ khoá . .đọc mẫu .CN . .giảng nội dung gà ri tranh . .Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng .HS đọc CN .GVgiải thích gh được gọi là gh kép .HS đọc cả bài .Đọc được câu ứng dụng trong bài. . .Kiểm tra 5 / . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III .HS đọc.Khác nhau: cách viết .GVgiải nghĩa từ khó .HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? . gà ri. viết được g.Đọc theo sơ đồ .HS đọc ĐT . nhận xét đọc âm . gh.2011 Líp 1A4  7 . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) .HS đọc trơn . đọc trơn .GV giới thiệu âm g .Cho HS xem tranh.nêu quy trình . ph.GV viết mẫu lên bảng. Mục tiêu . Bài mới: 35' a. Các hoạt động dạy.nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn . Hướng dẫn viết .HS quan sát viết N¨m häc 2010 .Đọc SGK 2.

qu . đọc cả câu .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ.Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? . . .dặn dò: 3 / . so sánh các số trong phạm vi 10.HS đọc lại bài tiết 1 .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết . II . cấu tạo của số 10. nêu cấu tạo tiếng đó? . ghế gỗ.HS đọc CN .GV viết mẫu lên nêu quy trình viết . Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: . gà gô 3 .Yêu cầu HS viết bảng con . gh vừa học .ĐT . Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 .HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri.GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. gi .HS viết bảng con GV: NguyÔn .HS viết bài vào vở tập viết .Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.Đọc. Củng cố. .GV ghi câu ứng dụng lên bảng .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .GV cho HS quan sát tranh .Đọc trước bài 24 q . viết. Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc .2011 Líp 1A4  8 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Tìm tiếng có âm vừa học.Tìm tiếng có vần vừa học .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . từ có chứa g . Tiết 4 : Toán Luyện tập I .Yêu cầu HS đọc tiếng. .Đọc toàn bài * Đọc SGK .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .

.... Hướng dẫn luyện tập GV ....... .. ..Hướng dẫn mẫu .Nhận xét chữa bài      3 .Viết bảng số 10 2 ....Nêu yêu cầu bài tập 4 .dặn dò: 3 / ..............Nhắc lại cấu tạo số 10 .. . Kiểm tra 4 / .... Điều chỉnh bổ sung :................ Bài mới: 33' a.2011 Líp 1A4  9 .Nêu yêu cầu bài tập 3 .Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) ...................chữa bài .. * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng .. N¨m häc 2010 ..Nhận xét .......GVvẽ hình lên bảng .......chữa bài .......HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác ... ....Yêu cầu HS làm bài ... ..dưới lớp làm bài ...................Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.........Nhận xét ...GV cho HS quan sát bài tập 1 ..lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 ......GV vẽ hình lên bảng .......... ......HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn .Yêu cầu HS làm bài trên bảng.. Củng cố .....HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 ........... ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III ....GV nêu yêu cầu bài tập 2 .... Giới thiệu bài b......GV nêu yêu cầu tập 5 ..Nhận xét .......HS làm bài trên bảng con  ................ Luyện tập chung .........Dặn HS chuẩn bị bài học sau ....Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập . Các hoạt động dạy học 1 .chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu .....

.G v cho học sinh quan sát. Các hoạt đông dạy học 1. III. cuống.2011 Líp 1A4  10 .Một số ảnh. . Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh. hoặc lấy màu hay đất sét (H..Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 . tranh vẽ về các loại quả dạng tròn .2). ngấn múi . Mục tiêu . 3. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1). sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm.. màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn.Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng. bút chì màu.Trò: Vở vẽ . II. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . hồng. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực. vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ. táo). bạn năm trước để các em học tập.HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát . tròn:Màu da cam. cách nặn đậm.Thày :.Bài mới 28' a .1. Đồ dùng dạy học . loại quả dạng tròn qua ảnh.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng. nhận xét về hình dáng.Giáo viên vẽ một số hình quả .màu . đất màu hay đất sét nặn một quả dạng . H. . + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả. *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn. chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh .. Giới thiệu bài b .Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn. vẽ chi tiết và vẽ màu sau. . bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ. cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước.. hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam. bưởi.HS xem bài vẽ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I.Nhận biết đặc điểm.màu vàng. nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ.Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.

Đọc và viết được q .Đọc SGK 2. -Giới thiệu tranh cho HS quan sát . .Đọc bài theo sơ đồ .HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm .Dặn về vẽ lại cho đẹp.GV ghi bảng từ ứng dụng . .3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II. Mục tiêu .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học . *Dạy âm gi tương tự .Đọc viết : ph .2011 Líp 1A4  11 . nhà ga .Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? . Giới thiệu bài b. Kiểm tra : 5 / .CN .CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm . cho bé giỏ cá . qu .HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / . Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I . Bài mới: 35' a. ghế gỗ . Chuẩn bị màu để học bài sau. cụ già .nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó .Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT . đánh vần đọc HS đọc CN .ĐT trơn .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .HS cài tiếng quê . . Các hoạt động dạy học 1.Luyện nói được 2 . N¨m häc 2010 .Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà .Tuyên dương các bài vẽ đẹp . Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III. chợ quê . . nêu nội dung tranh . . đọc trơn từ . .Nhận xét nêu cấu tạo .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN . gi .ĐT . Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT . nh .

Đọc........ Mục tiêu Giúp HS củng cố về: ..Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con .Đọc trước bài 25 .Qùa quê có những thứ gì? .. Luyện tập chung I..... Điều chỉnh bổ sung :.......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó .Nhận xét chỉnh sửa bài viết ....HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà ..nêu nội dung tranh vẽ ....HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết ... so sánh các số trong phạm vi 10..Đọc bài tiết 1 ..Bức tranh vẽ gì ? .....2011 12 Líp 1A4  . Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 . nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.đọc câu ..Kể các loại quả mà em biết ? .. .Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? ........ Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc .... ... Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học .. nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu ...Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.Nêu chủ đề luyện nói ? .....GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học ...Đọc cả bài ..... Giới thiệu tranh HS quan sát . ... viết........... Tiết 4 : Toán ..Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu . .... HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3...... nêu cấu tạo tiếng đó . * Luyện nói 10 / ... cho bé gỉo cá .. .. II..E m thích loại quả nào nhất ? .

....... 7........... * Bài 4 Viết các số 6..chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 .... 10 Gọi HS làm bài trên bảng ..HS quan sát hình ........ 1 ...5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả .. 3... *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 . 7.Yêu cầu HS làm bài bảng con...... Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS ...... Giới thiệu bài 1 / b............ . Củng cố ..Nhận xét .. 7...... . 7.. 6..... 5 ....Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1....... 10 ..chữa bài b......Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 ... 1........GV nêu yêu cầu bài tập 2 ...2011 Líp 1A4  13 .... 9 ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III..HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10...... tìm số tương ứng rồi .Nêu yêu cầu bài tập 4 . Các hoạt động dạy học 1.. 2. *Bài 3:( số) ? .dặn dò: 3 / ... 3 ..... 8 ... 3. 3 .. 4 .Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 .............GV nêu yêu cầu của bài 5 ......Dặn HS chuẩn bị bài học sau.. 10 . Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé... 6 ....... dán hình quả cam N¨m häc 2010 ..HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 ..Đếm số đồ vật... Bài mới a...... Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 ... ....lớp làm bài a.. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) .... . Theo thứ tự từ lớn đến bé 10.... 6 ....Nhận xét .....GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu . Kiểm tra 4 / .. ....... Điều chỉnh bổ sung :.... 1 .... 0 .........3 con gà ..............Hướng dẫn mẫu ..

dặn dò: 4' . . dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.d) Dán hình: 3.. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá. màu sắc của giữa. + Những quả nào giống hình quả cam? . khăn lau tay. hồ dán. Trò: Giấy thủ công. hỏi: . b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối.Quả táo. rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn. _ Xé lá. hình.Xé được hình quả cam. phình ở + Đặc điểm hình dáng. . * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông.Quả cam có hình hơi tròn..Trưng bày một số sản phẩm. phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm.Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp... dán hình quả cam. 3.Củng cố .. xé cuống. phía trên có cuống và lá.Mục tiêu: . Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 .2011 Líp 1A4  14 . Đường xé có thể bị rănng cưa. c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở. Lật mặt có màu để HS quan sát. III. Bài mới: 28' a. vở thủ công. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: . phẳng..GV thao tác mẫu . bút chì. II.Biết cách xé. Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn.GV theo dõi giúp đỡ HS. sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam. Xé chỉnh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 .HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu. . Giới thiệu bài b. Nhắc HS vẽ cẩn thận.. Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. . .Các hoạt động dạy học: 1 . quả quýt.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành . Hình dán tương đối .

.Khác nhau: ngh có thêm h.Nhận xét.HS từ .Đọc SGK 2 .GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 . Mục tiêu .GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .So sánh chữ ng với ngh? . Giới thiệu bài b.CN .GV đọc .Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? . bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt. sửa chữa .đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? . Bài mới: 35' a. viết được ng.HS ghép tiếng ngừ .bé " II .HS đọc thầm . bộ đồ dùng học Tiếng việt III. . đọc cả từ? .đọc mẫu .GV ghi lên bảng từ khoá . .nêu cấu tạo .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê. . cá ngừ.HS đọc ĐT .Nhận xét.HS tìm và cài âm ng . Kiểm tra 5 / . Các hoạt động dạy.Nhận xét.GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh .GV ghi bảng. củ nghệ.HS đọc theo sơ đồ .HS đọc.Tìm cài âm ng . vở bài tập. giã giò .Đọc được câu ứng dụng trong bài. đọc tiếng mới.Cách đọc giống nhau kép . ngh.Cho HS xem tranh.2011 Líp 1A4  15 . nghé .Tìm tiếng có âm vừa học. Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.Đọc.giảng nội dung . giỏ cá.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I.GV giới thiệu âm ng . viết qua đò.Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) . bảng phụ HS : SGK.Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ .Luyện nói từ 2 .học 1 .HS đọc CN . Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng .ĐT tranh .

. Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 .HS đọc CN ............. Củng cố dặn dò 3 / .. ngh.Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê..HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè..... Điều chỉnh bổ sung :. đọc cả câu ........... .....Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 ..GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .....Tìm tiếng có âm vừa học..HS đọc CN ....Toán Luyện tập chung I ..Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ...Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo ..... bé 3 ... lên bảngnêu quy trình viết ............HS viết bài vào vở tập viết ..ĐT ......GV cho HS quan sát tranh ..2011 Líp 1A4  16 .........ĐT ........HS quan sát .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .......Đọc toàn bài Đọc SGK ....HS Đọc từ ..Uốn nắn HS viết bài Luyện nói ............Yêu cầu HS đọc tiếng..HS đọc CN ........ nêu cấu tạo tiếng đó? ............. chị kha ra nhà bé nga...Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .....HS viết bảng con GV: NguyÔn ..HS theo dõi ............... Tiết 4 ..GV ghi câu ứng dụng lên bảng ....GV viết mẫu chữ ng.. . nghé .....HS đọc lại bài tiết 1 ..............GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 ...Nêu tên chủ đề luyện nói ? .....Đọc lại bài trên bảng .... nghé ăn gì? ........GV viết mẫu lên bảng ........Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ........ĐT .HS quan sát tranh SGK/ 53 bê ....Dặn HS chuẩn bị bài học sau....

. Gọi HS làm bài trên bảng . 9 trên bảng con b.HS làm bài trên bảng .Nhận xét ... 4<5 2< 5 8 < 10 ...Nhận xét chữa bài 3 ............ 2 .....Yêu cầu HS làm bài ...... 9..........Yêu cầu HS làm bài bảng con    .. 7... 1... Theo thứ tự từ lớn đến bé .. 6 ... N¨m häc 2010 . 9.... 5 ..GV nêu yêu cầu bài tập 2 . 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam .... 6 ......chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? .nêu kết .. 5.... 2.... Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III .. 8..Nhận xét . Bài mới: 33' a... ..Nêu yêu cầu bài tập 3 ....Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10............Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.So sánh các số trong phạm vi 10...... từ lớn đến bé: 3.... sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định....... 5..Yêu cầu HS làm bài trên bảng.. .... .... Kiểm tra 5 / ..GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? ...chữa bài 9 ....lớp làm bài a...Yêu cầu HS quan sát hình vẽ...Nhận biết hình đã học.Hướng dẫn mẫu ..chữa bài *Bài 3:( số) ? ...........Dặn HS chuẩn bị bài học sau..Số 10 lớn hơn những số nào ? ...... Giới thiệu bài b.......Nhận xét . Điều chỉnh bổ sung :...... Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 ...... giác? ........Các hoạt động dạy học 1.. 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 .....Nêu yêu cầu bài tập 1 ...GV vẽ hình lên bảng ..dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con... 5....... 8.....GV nêu yêu cầu của bài tập 5 ........... Hướng dẫn luyện tập GV HS .Nêu yêu cầu bài tập 4 ..... 6.......2011 Líp 1A4  17 ..... ....Có 3 hình tam giác quả ... ...Nhận xét ... Củng cố dặn dò: 2 / .. II.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .chữa bài * Bài 4 Viết các số 8..

GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học . .2011 Líp 1A4  18 .HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài. .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 .GV làm mẫu 3. II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' .GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * .HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2.HS hát theo cho HS hát theo . Củng cố dặn dò: 3' .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách .GV hát mẫu .Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu . Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách. Bài mới: 28' a.Đọc lời ca .HS lắng nghe . Giới thiệu bài b.Đọc đồng thanh lời ca .Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân .HS làm theo .Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .GV nhận xét tiết học .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.

* Hoạt động 2: Quan sát tranh . .Đại diện nhóm trả lời.Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung .Phải đi khám răng ở chỗ y.nhóm khác .Răng của ai đẹp nhất ? .Nhận xét .Em hãy cho biết việc làm nào đúng. .Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? . bác sĩ.Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất. HS nêu nhận xét .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I .HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng. Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III . N¨m häc 2010 . Mục tiêu: .Cho HS quan sát tranh . súc miệng vào lúc nào .Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát .Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? .Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 .GV chia nhóm 4 . + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? . .Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.HS thảo luận nhóm 4. Bài mới: a. II .Giới thiệu bài 1 / b. .Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng. tuyên dương . việc làm nào sai? Vì sao? .bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng. Các hoạt động dạy học 1 . *GV kết luận . Kiểm tra: 5 / . . Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .2011 Líp 1A4  19 .

Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I.Nhận xét.Kiểm tra 5 / .Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng. Củng cố .HS đọc trơn .3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II.GV giới thiệu âm y . .HS đọc. viết : ngã tư.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 . Mục tiêu . sửa chữa . nghệ sĩ .GV đọc .Tìm âm y trong bộ chữ rời? .HS đọc đồng thanh. tre ngà. ngõ nhỏ.Đọc được câu ứng dụng trong bài.GV đọc . cá nhân .Muốn có hàm răng đẹp. bảng phụ HS : SGK. .Đọc SGK 2.Cho HS xem tranh. Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.học 1.đọc mẫu .HS tìm và cài âm y .Luyện nói được 2 . Bài mới: 35' a.Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược . bộ đồ dùng học Tiếng việt III. đọc tiếng mới.HS đọc trơn .Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học. tr.Đọc . miệng? . khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? .2011 20 Líp 1A4  . viết được y.dặn dò: 2 / . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y .Tìm tiếng có âm vừa học.Cách đọc tiếng giống đọc âm .Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng.Các hoạt động dạy. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt. đọc cả từ? . y tá.HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 .GV ghi bảng. . Giới thiệu bài b. .giảng nội dung tranh .GV ghi lên bảng từ khoá y tá .

GV viết mẫu y tá.Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .giảng 1 số từ .Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ . đọc cả câu . nêu cấu tạo tiếng đó? .Tìm tiếng có âm vừa học.2011 21 Líp 1A4  .Yêu cầu HS đọc tiếng.Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .GV giới thiệu từ ứng dụng: .HS đọc thầm y tế chú ý .Tìm tiếng và âm vừa học? . cá nhân . tre ngà lên bảng . từ có chứa y .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .Đọc toàn bài * Đọc SGK .HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ .HS quan sát tranh SGK/ 55 . .HS đọc đồng thanh .HS viết bảng con Luyện đọc .nêu quy trình viết .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo . tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn .GV gạch chân các tiếng mới .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.GV cho HS quan sát tranh .GV viết mẫu lên bảng.HS đọc lại bài tiết 1 .HS quan sát .HS quan sát tranh SGK/ 55 .Giống nhau:đều có chữ t.GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 .Đọc cả từ .Khác nhau: có các âm đứng sau .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng .HS viết bài vào vở tập viết .ĐT .Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng.Hướng dẫn HS viết bảng con . .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .HS đọc CN . .

.... ....Dặn HS chuẩn bị bài học sau. lễ phép chào hỏi người trên. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học... tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Nhìn chung các em ngoan.. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3....Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương ... Lò Thị Sáng .. .... Mục tiêu . Điều chỉnh bổ sung :. ....Các em đi học đều. Nội dung sinh hoạt 1.. vệ sinh.. Đỗ Mai Hương.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần... thực hiện tốt các nề nếp học tập.. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.. Nhận xét tuần a.. có đủ hoa tay... .. Củng cố. đọc thơ..Nhận xét... b.. ..2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 .. vệ sinh..Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục.. Tổ chức văn nghệ ...Thực hiện tốt nội quy trường lớp.... Phương hướng hoạt động tuần ...Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể..GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. ..... từ mới có chứa y. 2. II. Lò văn Dũng. thực hiện tốt các nền nếp học tập. .. em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 ....... hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 ..Tìm tiếng. HS ngoan.Duy trì nề nếp thể dục. Học tập . Lò Văn Sơn....... Đạo đức .Đọc lại bài trên bảng . ....... lễ phép biết chào hỏi thầy cô.. mặc đúng trang phục học sinh.dặn dò: 3/ .... Các hoạt động khác .HS có đầy đủ đồ dùng học tập. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện . ..Đi học đều đúng giờ.Đa số các em có ý thức học tập... .Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh .Nâng cao kỉ cương trường lớp... đúng giờ... c..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé . đoàn kết giúp đỡ bạn. . Tiết 5 Sinh hoạt I.. tr ...Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11...

Kiểm tra : 5 / .2011 Líp 1A4  23 . bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III.Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / . ph.Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê . Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56.ĐT N¨m häc 2010 .nh. ngh.HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê .Mục tiêu .GV ghi vào bảng y ý ỷ . .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng . gh. \ ~ . ng. . Giới thiệu bài b. ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê .Các hoạt động dạy học 1.Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II. Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học . .Gọi HS lên bảng: GV đọc.HS đọc CN.HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng .ĐT với dấu thanh ở hàng ngang . Bài mới: 35' a. viết :y tế. qu.HS đọc. gi. chú ý. g.GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê . tr.Đọc. 2 . i í ỉ ì ĩ ị . cá trê .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I.HS đọc CN.Đọc đúng các từ và câu ứng dụng. .Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc .Đọc SGK. . q. y. . viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn.

........... ...Nêu tên truyện kể hôm nay? ... T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc .............Truyện có ý nghĩa gì? 3 ........GV viết mẫu .....GV chỉnh sửa ...dặn dò: 3 / . Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam..HS đọc CN ................HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói ..HS viết vở tập viết Tre ngà ..HS theo dõi .ĐT ...... Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 .... T5 / Gậy sắt gãy ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng ..Gọi HS đọc bài . tranh... Củng cố .. T3 / Từ đó chú bé đòi ăn .. Hướng dẫn viết ............giải nghĩa từ khó ... ghi câu ứng dụng .Đọc bài SGK .. T6 / Đất nước yên bình ....Giới thiệu tranh.GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh ...GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / .. phố bé nga có nghề giã giò.HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn .GV viết mẫu.Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác . ....HS theo dõi ......................HS viết bảng con GV: NguyÔn ...lớn nhanh như thổi . T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết ..............Gọi HS đọc câu ứng dụng . ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời ....nêu quy trình viết ..Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 .................kể cả câu chuyện.. ...................Đọc lại bảng ôn.....Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : ...........Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc .....GV kể diễn cảm chuyện ..Tiện tay chú nhổ cụm .. ..........Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 ..HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ...2011 Líp 1A4  24 ....Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc .

4 HS tạo 1 nhóm .Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 .Chia nhóm.Trẻ có bổn phận phải lễ phép. .GV tổ chức hoạt động nhóm 4 . Kiểm tra: 4/ . phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? . Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK. . học lớp mấy? . Tổ chức hoạt động nhóm 4 .Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc. HS : Vở bài tập III. vâng lời ông bà cha mẹ.1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh.Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe.Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung.. Giới thiệu bài 1 / b. 3 .mỗi nhóm kể 1 tranh .Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 . .Đại diện nhóm trình bày.dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 .Đạo đức Gia đình em I.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 . 7. 10. vâng lời ông bà. .2011 Líp 1A4  25 . chị em tên là gì.Các nhóm tự phân vai phận lễ phép. II. cha mẹ.phân vai . lời ông bà. Củng cố .Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình. 9. Mục tiêu . .Lớp theo dõi nhận xét.).. lễ phép vâng .học 1 .*GV kết luận Chúng ta phải có bổn . cha mẹ. Bài mới: a.Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em .Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng. Các hoạt động dạy. * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh.3 HS tạo 1 nhóm . . các điều công ước quyền trẻ em( 5.HS tạo nhóm.GV chốt lại nội dung từng tranh .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III. 8 * * * * .Giậm chân tại chỗ * / .GV yêu cầu HS chủ . II. dồn hàng khiển .Ôn trò chơi" Qua đường lội".Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường. cha mẹ. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.4 hàng dọc.Lần 2.GV hệ thống bài học. Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: .Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ . đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ . .GV nêu luật chơi . 3 cán sự điều . cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: .Trò chơi vận động I. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động.2011 Líp 1A4  26 .GV điều khiển lần 1 .Học đi thường theo nhịp 2. văng lời ông bà.Ôn tập hợp hàng dọc.Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. .Tư thế đứng nghiêm. dóng hàng .Chuõn bị bài học sau.Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 .Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" . Mục tiêu .Dàn hàng.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự. .Thực hành lễ phép.

gh.GV đọc âm HS viết bảng con .Gọi HS đọc và so sánh với các âm .Những âm nào được ghép bằng 2 ch.HS đọc CN. . nghỉ hè . tra đỗ .GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết .GV đọc số từ HS nghe viết . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì .Mục tiêu .HS viết vào vở 27 . cá thu . N¨m häc 2010 . II.Các hoạt động dạy học 1. phố nhỏ . câu ứng dụng.HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ . qu. viết cho HS. gi.HS nối tiếp kể . chú khỉ .Viết: y tá.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên . viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III. bẻ ngô . Giới thiệu bài b.HS viết vở tập viết . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học .HS viết bảng con . con chữ ? 3 con chữ ? ng. . 2 . ph. viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm.Kể tên các âm đã học ? . ngh .Đọc SGK.Luyện đọc câu . . ý nghĩ .2011 Líp 1A4  . . tre ngà.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. . Luyện đọc . * Giải lao : Luyện viết . th. .Gọi HS đọc. nh.ĐT ngõ nhỏ .Đọc. Bài mới: 35' a. Kiểm tra 5 . quả nho .GV treo bảng ôn tập .GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng .Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in. tr.Rèn kĩ năng đọc. kh. đọc được các từ ngữ và .HS viết vào bảng con .Gọi HS đọc .gồ ghề .HS đọc bảng ôn. . nhà thu ở đó .

..GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà..GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai"... nho khô 3 .. .... .........GV chỉnh sửa cho HS ..... Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng..Một con gà thêm một con gà được nữa....... tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà... thêm một con gà ..Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >........Các hoạt động dạy học 1............. Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I. Củng cố dặn dò: 3 / ......Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? ...........GV quan sát giúp đỡ HS yếu ................... Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà....Nhận xét bài viết đẹp ... Kiểm tra 4 / .... II.......Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.... bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 . Mục tiêu Giúp HS ................. ...2011 Líp 1A4  28 ...HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 .....Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :......( HS nhắc lại) ..... ....... Giới thiệu bài 1 / / b.Đọc lại bảng ôn...Một thêm một bằng hai ..9 5=5 2 .. . Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III......................Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Biết làm tính cộng trong phạm vi 3......Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.....Bài mới a................. ........ phố chợ......... nghỉ hè....

.............Một số quả thực (có màu khác nhau) .......Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 .. nêu luật chơi ....Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : ..Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả.Hai cộng một bằng mấy? .......... ..Hướng dẫn HS làm bài tập ..Nêu yêu cầu bài tập 3 ....... nối nhanh" .......Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc ...........2011 Líp 1A4  29 ...... Màu vẽ....... Củng cố dặn dò 3 / .....Nhận xét chỉnh sửa cho HS ....................Vở tập vẽ 1.....Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 ............. II Đồ dùng dạy học: Thày: .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc..... ..Tranh hoặc ảnh về các loại quả..... N¨m häc 2010 .............Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .......GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng .phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.......................Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng......Nhận xét..Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3......GV hướng dẫn HS cách chơi. . .....HS Khá giỏi:biết chọn màu..... cách làm tính theo cột dọc .. Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: ....Gọi HS đọc bảng cộng ............Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2....... Trò: ... ....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con ..GV nêu yêu cầu của bài 1 ...... .

+ Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng... ....Củng cố dặn dò 3' . quả bí.Bài mới 28' a. màu gì? . vàng hay xanh đậm.Tuyên dương các bài vẽ đẹp .. + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam. cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm. * Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín.) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1. HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4. màu da cam là quả chín. * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H. * Quả cà: Màu tím.Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả ..màu vàng. GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh. Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín). Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . .Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.2011 Líp 1A4  30 .Vở tập vẽ 1)..Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình. . quả táo.Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ.3. bài 7. + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá. 3.cho học sinh một số quả thực (quả xoài.2. Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 .Giáo viên hướng dẫn các em thực hành. quả bầu.Giới thiệu bài b. 2.Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? . nhỏ quá so với giấy làm nền)..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III.màu đỏ hoặc tím đỏ.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng. (H. *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả)..Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì. Các hoạt đông dạy học 1.. * Quả xoài: Màu vàng . .Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài.

B .3 câu theo chue đề : Ba Vì . Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 . chữ in hoa HS đọc CN . U. Ă .N. X . tre già . Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A .Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng . K . H . HS đọc chữ in thường .2011 Líp 1A4  31 Ba vì . Bài mới: 35' a. D .Luyện nói được từ 2 .Đọc viết : nhà ga . II . T. Giới thiệu bài b. Â . . Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa . Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III. I .Ơ . * Giải lao M. Y . E .Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé . P. . Ê. Kiểm tra 5 / .R .ở Sa Pa .Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN .chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường .. S .Q.chữ hoa I .. . ý nghĩ .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha . . HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C. Ô . L . ở Sa Pa . Đ . Các hoạt động dạy học 1.: Bố mẹ cho bé .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa . chữ viết thường .. 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường . V. thường ? O .. Ư. Mục tiêu .ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .

.... 2 . Kiểm tra 4 / .......Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết...... phá cỗ kiểu chữ viết ....Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 .....Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? ....GV viết mẫu ........ Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết................ .......Các con chữ được nối liền nhau.......GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 .HS đọc HS đọc ... .. cá rô....5 dòng kẻ ly? ............Mỗi từ gồm mấy têíng ? ....... thợ xẻ..Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì ...... .... .h cao 5 dòng kẻ ly.. Bài mới: a .........Khoảng cách giữa các tiếng ? ư............. thường.. bảng con III ................. Các hoạt động dạy học 1...Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...HS viết bảng con 32 .HS viết bảng con: xe chỉ.. e..HS theo dõi ........Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.. chữ số I .Viết đúng các chữ: cử tạ. Mục tiêu ..Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận. chữ số. II . C ủng cố dặn dò 3 / . cỡ vừa theo vở tập viết 1..Đọc lại bài và đọc trước bài 29. kẻ ô.......t cao 3 dòng kẻ ly.. ...........2011 Líp 1A4  .... a cao 2 dòng kẻ ly.... Điều chỉnh bổ sung :.....Giới thiệu bài b.... thợ xẻ. Tiết 4 : Tập viết cử tạ...... ...... củ sả.....Yêu cầu HS viết bảng con .Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? .. tập một...Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? ............... .... . ơ.... Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát .

dán hình quả cam từ hình vuông.HS viết bài vào vở.Nêu cách xé.HS biết yêu quý sản phẩm lao động. dán .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé. GV: NguyÔn .GV cho HS quan sát bài viết mẫu .GV cho HS quan sát bài mẫu . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát . dán mẫu. .Nhận xét chung giờ học.HS nhận xét. giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công. lá và dán cân đối phẳng. Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé. .Giúp HS biết cách xé. * Xé hình lá . . sau đó xé dần. cạnh ngắn 2 ô 33 .Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết .Nhận xét về cách trình bày bài viết .Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông. chỉnh sửa thành hình quả cam.HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô .Giới thiệu bài b.chữa một số lỗi HS hay mắc.HS quan sát .GV nhận xét .GV hướng dẫn mẫu .Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. Đồ dùng dạy học GV: Bài xé. .GV chấm điểm một số bài của HS .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .Bài mới: 29' a. Củng cố dặn dò: 3 / . Mục tiêu . keo dán III.Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.Các hoạt động dạy học 2.GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 . tự chữa lỗi 3 . II. dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam . .2011 Líp 1A4  . dán hình quả cam I.HS xé được hình quả cam có cuống lá.

Yêu cầu HS cài tiếng tía .Cài vần ia .CN .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng .dặn dò: 3' . Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới .Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I. Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô.Nhận xét . 3.Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô. .Củng cố .CN. chị Kha tỉa lá. . Giới thiệu bài b.Trưng bày một số sản phẩm. Bài mới:35' a. bảng phụ HS : đồ dùng học tập III. đánh vần đọc trơn .Cài tiếng tía . Kiểm tra 5 / . xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình . .HS quan sát và làm theo . lá tía tô.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia . * Xé hình cuống lá ." II. nghỉ hè 2 .GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 .HS đọc ĐT . ngh.Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu.Giới thiệu vần ia .Đọc ĐT .Theo dõi .2011 Líp 1A4  34 .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS . Mục tiêu ia Giúp HS : .Đọc bảng chữ cái .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? .Lấy một mảnh giấy màu xanh.Nhận xét.GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành .Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ.Đọc và viết được : ia. nêu cấu tạo .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .học 1 .” . . đánh giá sản phẩm .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ.Đọc mẫu .Viết bảng con: ng. Các hoạt động dạy. .

yêu cầu HS quan sát. cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Cho HS quan sát cây lá tía tô . Bé Hà nhổ cỏ . uốn nắn.Tìm tiếng có chứa vần ia? . nói trong nhóm N¨m häc 2010 .HS theo dõi .Đọc ĐT.HS đọc trơn . .HS theo dõi.GV viết mẫu.CN. chi Kha tỉa lá .Tìm tiếng có vần vừa học? .Viết bảng con .Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng .HS đọc ĐT.Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ. vỉa hè tỉa lá .Quan sát tranh.Nêu tên chủ đề luyện nói? . đọc thầm. . .Yêu cầu HS viết bảng con .Đọc ĐT. chỉnh sửa chữ viết cho HS.Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) .Yêu cầu HS quan sát tranh.Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết . chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .GV tô màu vần ia .Quan sát. tìm tiếng chứa vần ia .CN.CN . .Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Chấm bài.GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Đọc ĐT.Nêu cấu tạo một số tiếng. Chia quà . .Tiếng tía có vần mới học là vần gì? .Quan sát nhận xét . .Giảng từ khó Hướng dẫn viết .CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía . Luyện nói 10 / . nhận xét.Viết bài trong vở tập viết. nói trong nhóm .2011 Líp 1A4  35 . đọc đánh vần tiếng. .HS đọc từ khóa . . Đọc câu ứng dụng . . đọc trơn cả từ.

............Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 ................. Các hoạt đọng dạy học 1..... vở bài tập................... N¨m häc 2010 ...... Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 .Một số em nói trước lớp ... K iểm tra: 4' ....Đọc bài và làm BT trong vở bài tập......2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 ....... bà..Yêu cầu HS đọc lại toàn bài....... Giới thiệu bài b ... mẹ chia quà cho em..................Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .... Tiết 4 : Toán Luyện tập I .. Củng cố dặn dò 3 / . Bài mới: 33' a ..... 3 ..... bố..... ............. .. Mục tiêu Giúp HS : .... 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .................. Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con.............Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ............. II . Ông. .. III .. 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 ......Dặn HS về nhà tìm tiếng....... 2 ........ ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn . Nhận xét chữa bài . báo..... Điều chỉnh bổ sung :.. từ có vần vừa học trong sách.... Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .

...... 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 .............. Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 .................. Kiểm tra: 4' .. chuẩn bị vài động tác phụ hoạ........ Điều chỉnh bổ sung :........Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 ....... Điền số thích hợp vào ô trống .. Các hoạt động dạy học 1................... Bài mới: 28' a..... II..Làm bài tập trong vở bài tập ...... Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát.HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài..............2011 Líp 1A4  37 .........HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ...... ...... Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 ............HS hát lời 1 bài hát...... ...... Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ... 2.. HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III................ Củng cố dặn dò: 3' ....... 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 ..... ..... Mục tiêu ...... Giới thiệu bài b..........Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I......................

II.Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.GV làm mẫu . chậu. Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng .Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.GV chỉnh sửa cho HS . Mục tiêu: .HS làm theo 3. Củng cố dặn dò: 3' . .HS hát đến khi thuộc bài. Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng.HS hát lời 1 bài hát .4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận .GV bắt nhịp HS hát lời 1 .Hãy chỉ và nói . thuốc đánh răng.HS lắng nghe .Dạy hát từng câu lời 2 . bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng.Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . thuốc đánh răng.HS quan sát . .Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? .GV giới thiệu mô hình hàm răng .Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 . Các hoạt động dạy học 1. nước III. Bài mới a.Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.Đọc lời ca . . . Kiểm tra 3 / . .Đọc đồng thanh lời 2.2011 Líp 1A4  38 .Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài.HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 . phối hợp với động tác tay và động tác thân mình. Giới thiệu bài 1 / b. .GV nhận xét tiết học .Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I.HS hát theo GV: NguyÔn . khăn mặt.Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo .Tổ chức hoạt động nhóm 4 .GV hát mẫu .

.Dặn về nhà thực hiện đánh răng. . Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm.bạn nào làm sai? . Kiểm tra 4/ HS làm bảng con .GV hướng dẫn từng bước . bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 . thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: .Mục tiêu .Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng.Giới thiệu bài 1 / b.3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.HS theo dõi . thêm 1 bông hoa 4 bông hoa. rửa mặt đúng cách.HS quan sát .Yêu cầu HS thực hành trước lớp .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.Hằng ngày. Củng cố dặn dò 3 / .Nêu lại cách đánh răng. phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III. rửa mặt đúng cách? .2011 Líp 1A4  39 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? .Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 .2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 . em quen chải răng như thế nào? . II.Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? . Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I . Bài mới a.kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn .( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 .GV nhận xét.GV đưa ra 3 bông hoa. .Các hoạt động dạy học 1.Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt .Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng.Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.

Nhận xét chỉnh sửa cho HS . thêm 1 chấm tròn.Nhận xét chữa bài . thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy . .HS đọc .Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? .HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính .2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4.Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó. .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4. Luyện tập . một bằng bốn ) .GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.Nêu yêu cầu bài tập 3 . Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. . .Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 . . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 .HS làm bài SGK / 47 40 . thêm 3 chấm tròn.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . cách làm tính theo cột dọc . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa.

Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Nêu yêu cầu bài tập 4 . .HS viết bảng con 3+1= 4 3 .HS nắm được quy trình viết chữ. e. chú ý I. Bài mới: 32' a. thợ xẻ. dòng kẻ ly? .Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu. HS : Vở tập viết.Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .GV treo bảng phụ . k cao 5 dòng kẻ ly. chữ số. nghé ọ. u cao 2 dòng kẻ ly. . chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 . khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng. ô. kẻ ly? .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.Các hoạt động dạy học 1. Hỏi tất cả có mấy con chim? . Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết .Nhận xét.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4. Tiết 4 . viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ.Yêu cầu HS viết phép tính . II. bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.Tập viết nho khô. Giới thiệu bài b.Các con chữ được nối liền nhau.Củng cố dặn dò: 3' .Những con chữ nào viết với độ cao 2 .HS đọc .HS viết bảng con: cử tạ. bảng con III. 2 .Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.Mục tiêu .Gọi HS đọc .Bài viết gồm mấy từ? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .h. .o. chữa bài . . .2011 Líp 1A4  41 . thêm 1 con chim nữa bay đến. Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu.Những con chữ nào có độ cao 5 dòng . Kiểm tra 5 / .Dặn HS chuẩn bị bài học sau.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con .

Nội dung sinh hoạt 1.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. Phương hướng hoạt động tuần . Tiết 5 Sinh hoạt I.. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. II. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. HS ngoan. . lễ phép chào hỏi người trên. Củng cố dặn dò: 3' . .Yêu cầu HS viết bảng con .Nhìn chung các em ngoan.GV nhận xét . thực hiện tốt các nề nếp học tập. . Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể.Đa số các em có ý thức học tập. . phụ đạo HS yếu .HS có đầy đủ đồ dùng học tập. Lò Văn Sơn . có đủ hoa tay.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh .GV chấm điểm một số bài của HS . mặc đúng trang phục học sinh.GV cho HS quan sát bài viết mẫu .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Đi học đều đúng giờ.Nâng cao kỉ cương trường lớp. đúng giờ.Nhận xét. sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện . Các hoạt động khác .Bồi dưỡng học sinh giỏi .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục.Duy trì nề nếp thể dục. .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi . 2 .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. đoàn kết giúp đỡ bạn. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.HS theo dõi .HS viết bảng con GV: NguyÔn .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết . . . thực hiện tốt các nền nếp học tập.tuyên dương . b. N¨m häc 2010 . vệ sinh. sinh hoạt tập thể . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. . tự chữa lỗi 3.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. lễ phép biết chào hỏi thầy cô. Đạo đức .Yêu cầu HS viết bài vào vở ..Lưu ý HS tư thế ngồi viết .Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. . Lò Thị Quỳnh . vệ sinh.GV viết mẫu ..Nhận xét tuần a .Nhận xét về cách trình bày bài viết .HS viết bài vào vở.HS nhận xét. .Các em đi học đều. Mục tiêu .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. . Học tập .2011 Líp 1A4  42 . c.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .

Luyện đọc cá nhân. ưa. nêu cấu tạo. 2. Mục tiêu: . Hoạt động dạy học: 1. nêu cách đọc.Ghép vần.Học sinh quan sát tranh . câu ứng dụng trong bài. + Đọc viết bảng con. đọc thơ. III. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Bài 30: I.Tổ chức văn nghệ . N¨m häc 2010 . Kiểm tra (5').Luyện nói từ 2 .lớp.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.Giới thiệu vần.2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ .ưa. tiếng. . Bài mới (35').GV tổ chức cho các em thi kể chuyện.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. * Hoạt động 1. hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt. .nhóm.Học sinh đọc viết được: ua. Dạy vần ua. cua bể. . so sánh các vần. II. . ngựa gỗ và đọc được từ. . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.giới thiệu từ.

lớp).Học sinh viết vào bảng con. . nhóm.Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp).Quan sát tranh. * Hoạt động 3. Củng cố .1-2 học sinh đọc toàn bài.Giới thiệu câu ứng dụng.Về nhà học bài.Tìm tiếng có vần vừa học. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Tiết 4. Quan sát tranh. . nêu cách viết.Luyện tập (37'). chuẩn bị bài sau. dừa thị cho bé. .lớp. . + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3. Đọc (cá nhân.dặn dò(3'). nêu nội dung tranh. . mía.Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân.(48) 44 N¨m häc 2010 . * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói. lớp.nhóm.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. . . nêu tên bài luyện nói. .Tìm tiếng có vần ua? . * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. Tiết 3. Luyện tập. .2011 Líp 1A4  .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế.Học sinh đọc cá nhân. Giữa trưa. nhóm.

....... .Nêu yêu cầu bài.... 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2. Điều chỉnh bổ sung :....... . bảng..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I. 3.. .. .. phấn.........Nhận xét giờ học..Nhận xét .... phạm vi 4 đúng......Học sinh làm vào bảng con. chuẩn bị bài sau... 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 .. III.. Hướng dẫn học sinh luyện tập.' 1..Nêu yêu cầu bài .. ...Học sinh làm vào phiếu bài tập......Nhận xét sửa sai.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . Bài tập 1(48)Tính: . GV: NguyÔn ... * Hoạt động 2. Mục tiêu..2011 Líp 1A4  45 .. N¨m häc 2010 .....Nêu yêu cầu bài tập.tuyên dương...dặn dò (3)...Giáo dục học sinh yêu thích môn học..Học sinh làm vào bảng con .. -Nhận xét... Đồ dùng dạy học.. Giới thiệu bài. Bài mới (33').Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. II... * Hoạt động 1..Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 . Hoạt động dạy học.. bút.Về nhà học bài..Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 . + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 ... + Thực hiện phép tính. Giáo viên.. ... +1 1 +1 1 .... Kiểm tra (4').... . . Học sinh: Que tính.... Củng cố .Đọc lại các phép tính ..

.... Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" ... * Hoạt động 2. Tiết 5.......Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ. ....... Mục tiêu . cha mẹ..... Gia đình em (Tiếp)..........Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? .. . Học sinh: Vở bài tập....... + Gia đình em có những ai? 2.. * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" .. ... II...Học sinh đóng vai... 3.. Các hoạt động dạy học.....Nhận xét ..dặn dò (3). được sống cùng ông bà.... ... * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình..Giáo viên hướng dẫn cách chơi..... bố mẹ..Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ...... ....Học sinh thảo luận nhóm 2 người.lễ phép với ông bà......2011 Líp 1A4  46 ...... ...... Củng cố .. Đồ dùng dạy học.Nhận xét . Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.. .Giáo viên đưa ra kết luận...Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình.Học sinh tiến hành chơi.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . .tuyên dương.Nhắc lại nội dung bài học. I.Về nhà học bài.... Bài mới (28').... III.Nhận xét việc làm của bạn Long......... 1.. . Trò chơi" Đổi nhà" . Kiểm tra (4'). + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? ...có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc........ Đạo đức.. Thể dục.....Học sinh đóng vai các nhân vật.tuyên dương.. chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. N¨m häc 2010 ...Trẻ em có bổn phận phải yêu quý.

Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. .Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang. mắt ***** nhìn theo tay.Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc.Nội dung và phương pháp lên lớp. I.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ . . Toán. đứng nghỉ. III.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2.Đướng tại chỗ vỗ tay và hát. còi. * * * . .Mục tiêu: . 15 Phút .Địa điểm. * * * . kẻ sân cho trò chơi.Lần 3 thi đua giữa các tổ. các ngón tay khép lại với nhau. * * * * * * * * * N¨m häc 2010 . quay trái. thân hình thẳng. * * * . quay phải.Cho học sinh chơi 3.Nhận xét tiết học.4 lần. dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng. .Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.Sân tập. dóng hàng doc. đứng nghiêm.Lần 2 cán sứ lớp điều khiển. II. .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. . 5 phút . dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng. bàn tay ***** sấp. Thời Tiết 2. chỉnh sửa cho học sinh. ***** .Đứng đưa 2 tay ra trước. * Ôn trò chơi qua đường lội. * * * . * * * + Thi tập hợp hàng dọc. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai.Ôn trò chơi qua đường lội. .thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.2011 Líp 1A4  47 . Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học .Lần 1 cán sự lớp điều khiển. 1-2.Phương tiện. .Giáo viên quan sát. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.

. I. . phấn. .GV đưa ra 4 bông hoa. II. . 2. -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng. que tính.GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng . thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5.Trả bài kiểm tra hôm trước.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 .Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. . thêm 1 bông hoa .HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5. 1+4=5 . biết làm tính cộng trong .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5.2011 Líp 1A4  . Hoạt động dạy học.Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) . bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 . 1. Đồ dùng dạy học. III. Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa.( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa. Kiểm tra (4'). thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. phạm vi 5.4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa. Giáo viên: Bảng phụ.GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 . Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng. Mục tiêu. Học sinh: Bảng con.

Tiết 3: Tiếng việt. Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu.HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? . Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 . thêm 1 chấm tròn.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau.Nhận xét.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5.Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn. .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.Nêu yêu cầu bài tập 4 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính . Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim.Nêu yêu cầu bài tập 3 .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5. chữa bài .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2. . Bài 31: I.Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? . cách làm tính theo cột dọc . .Yêu cầu HS viết phép tính .Hướng dẫn HS cách làm .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn. . Mục tiêu.Nhận xét chữa bài .Nhận xét chỉnh sửa cho HS . . N¨m häc 2010 . thêm 1 con hươu.2011 Líp 1A4  49 ôn tập . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . Củng cố dặn dò 3 .GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập . thêm 4 chấm tròn. . thêm 2 con chim. .

Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.đồng thanh. * Hoạt động 1. dừa. phấn.Học sinh bảng con. trỉa đỗ. mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. nêu cách viết. Tiếng việt: Bài 31. * Hoạt động 2.2011 Líp 1A4  50 .Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. ôn tập.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. Giáo viên: Bảng ôn tập. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia. . hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa. + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế. + Đọc. 2. . viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ. cá nhân. . Kiểm tra (4'). thị cho bé.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Học sinh đọc. . . mía. Hoạt động dạy học. III. các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. Đồ dùng dạy học. N¨m häc 2010 . ôn tập (Tiếp). II.Luyện đọc từ ứng dụng. 1. . m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . ua. ưa. .1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. Học sinh: Bảng.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc.Nghe . Bài mới (33'). bút.Giới thiệu bài. . Tiết 4.Học sinh đọc.

Luyện tập (37').Luyện viết: Giáo viên viết mẫu. .Giới thiệu câu ứng dụng. hình chữ nhật vào hình có sẵn và . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .Một vài đồ vật là hình vuông. Gió lùa kẽ lá . Khỉ và Rùa. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng). nêu cách viết. + Nêu nội dung chính của câu chuyện.Giáo viên kể chuyện . sáp màu. thảo luận nhóm đôi. 3.Vở tập vẽ 1. bút chì đen. Lá kẽ đu đưa . II Đồ dùng dạy học: Thầy: .Luyện đọc cá nhân. lớp.dặn dò(3). . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3. * Kể chuyện.Về nhà học bài.Khỉ và Rùa.Quan sát tranh nói nội dung tranh. . . Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: . mùa dưa ngựa tía .Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông.Giới thiệu bài b. Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa. . hình chữ nhật. .Học sinh đọc bài cá nhân. vẽ màu theo ý thích. . .Bài mới 28' a. nhóm. .Nhận xét.Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 . . Trò: . .Học sinh vẽ được các dạng hình vuông. . Các hoạt đông dạy học 1. nhóm.Học sinh biết cách vẽ các hình trên.Củng cố . .Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.Học sinh quan sát tranh.Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.Học sinh kể chuyện theo tranh. hình chữ nhật . III. . lớp.Nhắc lại nội dung toàn bài.2011 Líp 1A4  51 .tuyên dương. .Luyện đọc bài tiết 1. bút dạ. chuẩn bị bài sau.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

.Nêu yêu cầu bài . .Về nhà học bài.2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản .    3 + 2  1 = 5  .sửa sai.Nhận xét giờ học.Nêu yêu cầu bài.Nêu yêu cầu bài tập. Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > .dặn dò (3').Học sinh làm vào bảng con.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 . thân cây và dán cho cân đối. . < .Nhận xét sửa sai.Mục tiêu: _ Biết cách xé. . phẳng II. = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp. = 5  4 + 3.Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 . . . dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây. chuẩn bị bài sau. Củng cố . . Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I.Học sinh làm vào phiếu học tập.Hoc sinh làm vào bảng con.Nhận xét. Bài tập 2 (50) Tính.

màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm . mặt sau có kẻ ô lên trên.Thầy: Bài mẫu về xé. khăn lau tay . giấy trắng làm nền. _ Tiếp tục xé chỉnh. đếm ô.Bài mới: 29' a. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu. vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. _ Xé chỉnh.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu.Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. hỏi: . xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối. III.Hồ dán. đánh dấu. Bút chì Hồ dán. Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . cạnh ngắn 1ô.2011 56 Líp 1A4  . dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây. đánh dấu. hình dáng. Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô. Khăn lau tay . sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở. GV nhấn mạnh: Khi xé. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. đánh dấu. cây.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu. em có thể chọn màu mà em biết.Trò: Giấy thủ công các màu . xé 4 góc không cần xé đều nhau. GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng). Vở thủ công. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. đếm ô. đếm ô. đánh dấu. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . cạnh ngắn 1 ô. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài. hướng dẫn Từ hình vuông. dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu.Giới thiệu bài b. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây. xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát . vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. * HĐ2. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô. sửa cho giống hình tán lá cây dài.

câu ứng dụng: Bé trai. Trình bày sản phẩm. Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận. GV: NguyÔn 3.( 2 HS ) 2. Cho HS xé hình tán lá.Nhận xét. bé gái đi chơi phố với bố mẹ.ơi. dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I.Giới thiệu bài. đánh giá sản phẩm . . * Hoạt động 2.Đọc được từ. trái ổi. Bài mới (35'). 1. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. 3. .2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.nhận xét N¨m häc 2010 . bài vở. + Dán phần thân dài với tán lá dài.Củng cố .Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé.Yêu cầu HS cài âm ô. II. cái còi. GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây. * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong.Học sinh đọc viết được: ôi . + Đọc bài trong sách giáo khoa. III.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây. + viết bảng con : bé gái.Trưng bày một số sản phẩm. ghép liền với âm ô . bơi lội . .dặn dò: 3' . Dạy vần ôi . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Đồ dùng dạy học. Kiểm tra (5'). lấy tiếp âm i.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. Mục tiêu. Hoạt động dạy học. * Hoạt động 1.Luyện nói từ 2 . tán lá.

Học sinh tự so sánh . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp).Học sinh đọc CN + ĐT . tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi. nêu nội dung tranh.2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 .HS đọc tiếng mới. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.HS phân tích và đọc tiếng ổi .Tiếng ổi .Yêu cầu HS đọc thầm.Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? .HS đọc từ trái ổi .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết .đánh vần.Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô .Em vừa ghép được vần gì? . . . Tiết 3.GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) . N¨m häc 2010 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Luyện tập (37').Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? .HS phân tích vần ôi .Giới thiệu câu ứng dụng.Quan sát tranh. .HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội . xuất hiện từ khóa .Trực quan "trái ổi ".Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? .HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng . đọc trơn vần ôi . ơi .Tiếng việt Bài 33: . * Hoạt động 3. * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) .Giáo viên ghi bảng.So sánh vần ôi với ơi.Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học.

là chính số đó. Toán. Tiết 4.dưới lớp làm vào bảng con. Mục tiêu. + 2 học sinh lên bảng làm. Hoạt động dạy học. Lễ hội. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Luyện nói. chuẩn bị bài sau. Số 0 trong phép cộng I.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. + Quan sát tranh. nêu tên bài luyện nói.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . Đồ dùng dạy học. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể. 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 . III.nhóm. ôi? . . lớp.Học sinh đọc cá nhân. 1 + 4 = 4 + 1 2. . Củng cố .Tìm tiếng có vần oi. em thích lễ hội nào nhất? 3. Kiểm tra (4').Về nhà học bài. ôi ơi trái ổi bơi lội .2011 Líp 1A4  59 .Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả . 1. II.dặn dò(3'). và biết thực hành tính trong trường hợp này. GV: NguyÔn với bố mẹ . Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. Bài mới (33').

. .Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.Học sinh làm vào bảng con.2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. .Hình thành phép cộng. + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3. . * Hoạt động 4. * Hoạt động 5.tuyên dương. .sửa sai. GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49).Nhận xét sửa sai. . .Học sinh làm bài vào bảng con. thêm 0 que tính nữa.Viết phép tính. Viết phép tính thích hợp. . . Đếm tất cả số que tính.Lấy 3 que tính. . 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49).Nêu yêu cầu bài tập 3. . .   3  3 N¨m häc 2010 . .Học sinh làm bài vào bảng con.Học sinh làm vào vở. Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49). Sử dụng sách giáo khoa.Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2.Nhận xét sửa sai. .Nêu yêu cầu bài tập 4. Sử dụng đồ dùng học toán.Nêu yêu cầu bài tập.Học sinh làm vào bảng con .Nhận xét . 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 .Nhận xét . Củng cố.Giáo viên đọc các phép tính .

Giáo viên: nhận xét giờ học.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.Hát đúng giai điệu.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" . b. dặn dò: 3' .Cho HS hát + vận động phụ hoạ.Giới thiệu bài + ghi đầu bài. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. lời ca. .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.2011 Líp 1A4  . GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca. . lời ca. xích cho đến hết bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. 2. tuyên dương 3.GV: nhận xét. rõ lời. chuẩn bị tiết sau. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách.Nhận xét giờ học. GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài. . Bài mới: 28' GV HS a. Kiểm tra bài cũ:4' . Củng cố . II. chuẩn bị bài sau. Lớp hát + vỗ tay.Giảng bài. I mục tiêu: . . Lớp hát từng câu.Cho HS hát và vỗ tay. . .dặn dò (3'). GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.Giới thiệu bài: .Hát đồng đều.Về nhà học bài.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát. *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. sửa sai. GV: Hát mẫu. III. .GV hát + vận động mẫu. Lớp hát + vận động theo. GV nxét.Củng cố. Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh. vở tập hát. Trò: Sách giáo khoa. Tiết 2.Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 . . GV: Nhận xét. Cho học sinh hát cả bài hát. ghi điểm.Dặn HS về nhà học thuộc bài. nhạc cụ. .

Dạy vần ui. nêu cách viết. Đồ dùng dạy học.Luyện đọc từ ứng dụng.Học sinh đọc cá nhân. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Dì Na vừa gửi thư về. Mục tiêu.Giới thiệu vần. . . . 1. .Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3. * Hoạt động 2.Giới thiệu bài. . . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. đồi núi.2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp). .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.gài vần ui tiếng núi.ui.Học sinh luyện đọc. . gạch chân các tiếng có âm vừa học.Quan sát tranh.Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi. Kiểm tra (5').Nêu cấu tạo. . + Đọc viết bảng con.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 . .Học sinh đọc viết được: ui. nêu nội dung tranh. núi. .nhóm. Cả nhà vui quá.Học sinh viết vào bảng con. . * Hoạt động 1. Các hoạt động dạy học. Cả nhà vui quá. .Luyện tập (32).Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. II.ưi. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Có ý thức tự giác trong giờ học. nêu cách đọc.Giới thiệu câu ứng dụng. ôi ơi trái ổi bơi lội 2.thư. lớp. Bài mới (35').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I. Tiết 3. . gửi thư GV: NguyÔn . .Đọc được từ. . III.1-2 học sinh đọc toàn bài.

Củng cố .uống hằng ngày. Mục tiêu. . Bài mới (28).Về nhà học bài. III. .Tự nhiên xã hội. + Quan sát tranh.Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe . không biết ăn? * Hoạt động 2. + Kể tên những thức ăn. ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi . . đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . vào hang" * Hoạt động1.tuyên dương. các hoạt động dạy học.Tìm tiếng có vần ui.Luyện nói. Tiết 4. . + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. .dặn dò(3'). uống đủ nước. II. N¨m häc 2010 . Làm việc với sách giáo khoa. * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ.Học sinh tự kể cho nhau nghe. nêu tên bài luyện nói. 1. Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3. Động não. Kiểm tra (4'). vào hang". uống nước. chuẩn bị bài sau. .Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt. Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.Nhận xét . .Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no. Trò chơi" con thỏ ăn cỏ.Giúp học sinh biết: . Đồ dùng dạy học. An. mạnh. I.ưi? . uống nước.2011 Líp 1A4  63 .

. . Tiết 5.Có tinh thần học tập tốt. Thảo luận cả lớp. vệ sinh lớp học sạch. đúng giờ. không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. nên ăn nhiều. * Học tập: Đi học đều. biết giúp đỡ lẫn nhau. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? . Mục tiêu. 1.Có ý thức bảo vệ tài sản chung.2011 Líp 1A4  64 .Củng cố .Đảm bảo tốt số lượng học sinh. Sinh hoạt lớp. chuẩn bị bài sau. + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói. đoàn kết.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết. Lường Mai. 2. hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan. viết và làm toán.dặn dò (3'). chú ý rèn đọc.Hàng ngày em ăn 3 bữa.Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.Nhận xét giờ học. kẹo trước bữa ăn chính? 3. vào buổi + Hằng ngày.Về nhà học bài. * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học.Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9. buổi trưa và buổi tối. Nội dung sinh hoạt. Sáng. trong lớp chú ý nghe giảng. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần. N¨m häc 2010 .uống khi khát.vào những sáng. . đúng giờ. ăn vừa đủ. II.em ăn mấy bữa. có em nghỉ học không có lý do. . Phương hướng tuần 9. I. ngon miệng. vệ sinh cá nhân. . không * Hoạt động 3. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau. . lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh. đi học đều.

i . . II . GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi . ươi.uôi .Quan sát tranh . Kiểm tra: 5 ' . bộ chữ thực hành Tiếng Việt. vú sữa.học 1 . múi bưởi.Hướng dẫn HS đọc trơn . Các hoạt động dạy. III . Mục tiêu Giúp HS : .2011 Líp 1A4  65 .Đánh vần ĐT. Chuẩn bị GV: Vật mẫu.Giảng tranh N¨m häc 2010 . bảng phụ câu ứng dụng. phân tích vần uôi .GV tô màu vần uôi .ô. đọc: cái túi. . Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi .HS đọc CN . Giới thiệu bài: b.Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? . bưởi.ươi I .Viết.CN .GV ghi bảng: chuối ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . Bài mới: 35' a. nải chuối.Yêu cầu HS cài tiếng chuối. vui vẻ.Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối.Vần mới học là vần uôi .CN.… HS : SGK.. gửi quà.Luyện nói từ 2 .HS đọc ĐT.Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối. .ĐT .Đọc mẫu . .Cài và phân tích tiếng chuối .Đọc SGK 2.Đọc và viết được: uôi.Cài.Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 .Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.Hướng dẫn HS đánh vần: u. chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

đứng 2 tay ra trước. quyết nào ? . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II.2011 Líp 1A4  69 . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ.Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? .Mục tiêu: . đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. I.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Chuẩn bị bài sau học tiếp .Hùng có cho em mượn ô tô không ? . Học đưa 2 tay dang ngang. còi. III. Củng cố dặn dò: 3' .Theo em Lan có những cách giải cô cho quà . nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ . . . 3. N¨m häc 2010 .Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản.Nội dung và phương pháp lên lớp.Phương tiện.Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được .Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi .Sân tập.Địa điểm.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn .

5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I . . .Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. .Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . . . đứng nghiêm. * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.ây 70 N¨m häc 2010 .Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . . * Học đứng đưa 2 tay dang ngang. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.Ôn đứng đưa 2 tay ra trước. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau. mắt nhìn theo tay. quay phải.Gáo viên hệ thống bài học. + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V. Mục tiêu Giúp HS : ay â .2011 Líp 1A4  . thân người thẳng.Cho học sinh ôn 2. + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản . 1-2.Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . .3 lần. dóng hàng. Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản. quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.Nhận xét tiết học. đứng nghiêm.

đánh vần tiếng. â . bộ chữ thực hành Tiếng Việt. bảng phụ câu ứng dụng.HS đoc CN .Giảng nội dung từ .HS đọc CN .2011 71 Líp 1A4  . Bài mới: 35' a .HS đọc CN.HS đọc cả bài .Đọc SGK 2 . .Viết..ay .HS Đọc thầm từ ứng dụng.Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 . .Nêu cấu tạo tiếng.ĐT bay.HS đọc CN .HS đọc ĐT.HS đọc CN . bay.Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) . III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy. múi bưởi.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .HS theo dõi N¨m häc 2010 .Cài và phân tích tiếng bay . tìm tiếng chứa vần ay.ĐT .Cài.ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) .Giảng tranh .Khác nhau: có các âm đứng .Vần mới học là vần ay .y.học 1 . bé gái thi nhảy dây.HS đọc từ khóa . đọc trơn .Giống nhau: kết thúc bằng y.GV tô màu vần ay . . Chuẩn bị GV: Mẫu vật. cối xay vây cá ây. nhảy dây. đọc thầm.ĐT . ngày hội cây cối .Hướng dẫn HS đánh vần: a.GV ghi bảng: bay .So sánh ay và ây .Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng . nêu quy trình viết lưu ý HS . .HS đọc theo sơ đồ .. đọc: nải chuối.Hướng dẫn HS đọc trơn . Hướng dẫn viết . II. yêu cầu HS quan sát. cả từ. Giới thiệu bài b . Các hoạt động dạy.GV ghi từ ứng dụng lên bảng. đi bộ. Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay .Quan sát tranh .Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi.ây. bé trai thi chạy.Kiểm tra 5 ' . . phân tích vần ay .GV viết mẫu.Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . đi xe.Đọc và viết được: ay.Đọc mẫu .ĐT . tươi cười.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay . máy bay.Đọc theo sơ đồ .Tiếng bay có vần mới học là vần gì? .CN . … HS : SGK.Theo dõi . .

........HS đọc câu ứng dụng c.ĐT ... .. chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói ... nhảy… 3 ...... bò...Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .Yêu cầu HS quan sát tranh..HS Đọc CN . nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh..... bay............Quan sát tranh.......... có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn ........Một số em nói trước lớp .. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1......Đọc ĐT ............. ... .....Nêu tên chủ đề luyện nói ? ... Đọc cả bài trên bảng d........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.HS viết bảng con ..........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ. nói trong nhóm đôi...... cách đánh dấu thanh ở các tiếng............... ...Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng ..GV viết mẫu . .................. .... .....Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.....HS viết bài trong vở tập viết.....Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. Đọc bài SGK Luyện viết .Quan sát.2011 Líp 1A4  72 .Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng.......... báo.. chỉnh sửa chữ viết cho HS......Yêu cầu HS viết bảng con ... Điều chỉnh bổ sung:....bơi.........Chấm bài.. .... Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I..... Mục tiêu: N¨m häc 2010 . nhận xét...GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 . .HS theo dõi...CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy .bé gái thi nhảy dây . Đọc câu ứng dụng .Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a... từ có vần vừa học trong sách... .............. ........Dặn HS về nhà tìm tiếng.. nêu quy trình viết . đi bộ. b.... uốn nắn. ............ Củng cố dặn dò 3 ' ... Chạy. đi xe..

......Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính ....................GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 ........ Bài 1: Tính .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : .Viết phép tính trên bảng con a..........Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp .....2011 Líp 1A4  73 ....... 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 .Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.... .................Nêu yêu cầu bài tập 2 ............ Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 ... = ) .. Hướng dẫn luyện tập: GV HS ......... Củng cố dặn dò 3 ' ................Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 ... Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 ........Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II. .......Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc .. Điều chỉnh bổ sung....GV nhận xét chung tiết học.Phép cộng một số với 0..... < ..... Bài mới: 33' a...... SGK III.... Giới thiệu bài: b.. Có 2 con ngựa.Các hoạt động dạy học 1 ........... 2+1+2= 5 2+0+2=4 ..............Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >.....Nêu yêu cầu bài tập 3 . ............. .......... Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật.. thêm 1 con ngựa.Nêu yêu cầu bài tập 4 ..Yêu cầu HS làm bài ................ tranh bài tập 4 HS : Bảng con................ N¨m häc 2010 .... Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ...Nêu yêu cầu bài tập 1 .....

III.Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao.2011 Líp 1A4  74 .Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng. Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.Giáo viên cho học sinh xem tranh. ao. thuyền .. hoặc tranh ở bài 9. màu xanh của lá cây. có cây dừa. giáo cây. thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ.Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà.. . * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương. 10 tuổi).... của pháo hoa và các mái nhà. màu tím. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh.. + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày... màu.) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam.Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước. sáp màu. + Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và .. . sắc tươi vui. biển. 9 tuổi). mô tả được những hình vẽ và . phố phường .Bài mới 28' a. ảnh phong cảnh (cảnh biển. đàn trâu đang về chuồng). * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời.) cho sinh động. màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp..Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh. đúng là một "Đêm hội". cảnh đồng ruộng.. viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế . đường. tranh là "Chiều về"? có đàn trâu .Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương. trâu . ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà. màu của pháo hoa.Giới thiệu bài b.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: . màu sắc trong tranh. . Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong.) . + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây. Các hoạt đông dạy học 1. màu đỏ của mái ngói.HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh. N¨m häc 2010 . bút dạ và màu bột. hồ.. . Vở tập vẽ.Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 . + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói.

Bài mới: 35' a .Đọc SGK. trưa. nhà. + Cảnh sông. 3. tàu thuyền .biển (sông.)..Đọc.). ao.. chiều. bảng phụ. cánh đồng. suối .. .HS đọc. 2 . màu vàng của trường. gợi nhớ xanh của lá cây .Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp.. Giới thiệu bài b .Gọi HS lên bảng: GV đọc.). cây.) đến buổi chiều hè ở nông thôn.Sưu tầm tranh phong cảnh.... Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học .Mục tiêu . màu sắc rực rỡ.HS chỉ o oi N¨m häc 2010 . .Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp.. II. viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y . cây. . + Cảnh núi rừng (núi đồi. tranh minh hoạ SGK..) + Cảnh Thành phố (nhà. bảng con III . vườn . nhảy dây . HS : Ôn tập ở nhà. SGK.Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế. màu ảnh quen thuộc. cối xay. Kiểm tra 5' .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76..Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học .Quan sát cây và các con vật . có những hình mái ngói.Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng. Các hoạt động dạy học 1 .2011 Líp 1A4  75 .Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài. viết : máy bay. Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I. Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: . Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng.Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.GV treo bảng ôn tập â ây . tối . xe cộ .

HS viết bảng con tập(37') .ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ .GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng .GV ghi vào bảng . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ . mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).Đọc bài SGK Luyện viết . .Đọc cả bài . : Ghép chữ thành vần . nêu nội dung tranh. 76 .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện.nêu quy trình viết .HS theo dõi .Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn .Gọi HS đọc lại bảng ôn.CN Luyện đọc .HS đọc CN . từ ngữ ứng dụng tiết 1 .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .Giới thiệu tranh.Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .HS đọc ĐT.Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn.HS đọc CN .HS đọc ĐT. .HS viết vở tập viết Cây khế .GV viết mẫu.HS theo dõi .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm .HS đọc đoạn thơ ứng dụng .ĐT đôi đũa tuổi thơ .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .Nêu tên truyện kể hôm nay? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ .Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng.2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả . . .Hướng dẫn HS viết vở .HS viết bảng con: tuổi thơ .GV viết mẫu .Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng .Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .CN .GV kể diễn cảm chuyện. .HS theo dõi .

......... n. . bảng con III.......HS đọc ...d cao 4 dòng kẻ ly...Nhận xét chung tiết học..... chữ được viết như thế nào? .. ........ .... .. 3 .... Điều chỉnh bổ sung : ...Gọi HS đọc ........... ngà voi… I ...Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn .........5 dòng kẻ ly? .Những con chữ nào viết với độ cao 2 ................ chú ý......dặn dò: 3' ..............Các hoạt động dạy học 1....GV treo bảng chữ mẫu ........Dặn HS chuẩn bị bài học sau. nghé ọ.... đúng quy trình bài viết....x ........HS viết đúng mẫu chữ..kể cả câu chuyện... Củng cố ...HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam......Tập viết xưa kia...Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng ..... kẻ ly?. dòng kẻ ly? ..Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . i.......... ........ HS tìm chữ có vần vừa học...HS theo dõi trong một từ....... II. khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 .. Giới thiệu bài b ....... a.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.........2011 Líp 1A4  77 .Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .... Bài mới: 28' a .Các con chữ được viết nối liền nhau......... mùa dưa...Những con chữ nào có độ cao 4 dòng . Kiểm tra: 4 ' . m. ư... .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh....Nhận xét kể chuyện .. ......Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng..HS viết bảng con: nho khô. Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết ..Đọc lại bảng ôn..k cao 5 dòng kẻ ly....... 2 . Mục tiêu .. o cao 2 dòng kẻ ly. Tiết 4 .GV viết mẫu .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết......

Yêu cầu HS viết bảng con . xé 4 góc . Trò : giấy thủ công .Biết cách xé .Nhận xét chung giờ học.Xé một hình vuông .GV uốn nắn HS viết bài. Các hoạt động dạy học: 1 .chữa một số lỗi HS hay mắc. Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I .HS nhận xét. 2 .2011 Líp 1A4  78 . Giáo viên hướng dẫn mẫu a. . Kiểm tra: 3' .GV cho HS quan sát bài viết mẫu .Đồ dùng học tập của học sinh 2 . Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu . III . . phẳng .Xé được hình tán cây . Bài mới: 29' a. . Xé hình tán lá cây . hồ dán . * Xé tán lá cây hình tròn . Củng cố dặn dò: 3' . thân cây và dán cân đối . giấy thủ công . dán hình cây đơn giản .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn .Nhận xét về cách trình bày bài viết . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng. .HS viết bảng con . xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 . . tán lá cây dài . HS quan sát GV xé mẫu . Tìm hiểu bài: GV HS 1 .Lưu ý HS tư thế ngồi viết. HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng .GV chấm điểm một số bài của HS . GV: NguyÔn .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.HS viết bài vào vở.GV nhận xét . : Chấm và chữa lỗi . II. màu sắc của cây . Mục tiêu : . hồ dán . Giới thiệu bài: b. tự chữa lỗi 3.

3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió..Đọc và viết được: eo.Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối .Bôi hồ vào mặt sau của thân cây . GV: NguyÔn Học sinh thực hành . mưa. … HS : SGK.Xé thân cây . III. bảng phụ câu ứng dụng.2011 Líp 1A4  79 .ao I.Trưng bày sản phẩm . Xé hình thân cây . .Chuẩn bị đồ dùng giấy . II. + Dán thân dài với tán lá dài .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài . Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo . Hướng dẫn dán hình . c . .Xé tán lá . chú mèo.GV quan sát giúp đỡ HS thực hành . 3 .Đọc SGK 2 . đọc: đôi đũa.. Giới thiệu bài b. Kiểm tra: 5 ' . mây bay. lũ.Xé một hình chữ nhật . ao. Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình .Xé một hình chữ nhật nhỏ .Luyện nói từ 2 . tán lá . Mục tiêu Giúp HS : .Dạy vần N¨m häc 2010 . + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn . ngôi sao. Chuẩn bị GV: Vật mẫu.Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài. Bài mới: 35' a. bão. dài . xé 4 góc . keo .học 1. xé dán hình con gà . Các hoạt động dạy.Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' . .Nhận xét tiết học . một hình chữ nhật nhỏ . tuổi thơ. dán phẳng . mây. chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b . bộ chữ thực hành Tiếng Việt.Viêt . ngắn .

HS đọc từ khóa .Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) .ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ . .HS đọc CN. từ có chứa vần hôm nay học? . N¨m häc 2010 .Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.ĐT .GV viết mẫu.Cài và phân tích tiếng mèo .So sánh hai vần eo và ao .HS đọc CN .Đọc CN .Hướng dẫn HS đánh vần: e .o .ĐT .Giải thích từ khó . ao .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh.HS đọc ĐT.Giảng nội dung tranh .HS đọc CN . nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Khác nhau : Có các âm đứng trước . yêu cầu HS quan sát. .Giống nhau: kết thúc bằng o.Cài.HS dọc CN . .GV ghi bảng: mèo . .HS viết bảng con .Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? .HS đọc theo sơ đồ . đúng tiếng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo . đọc trơn cả từ. phân tích vần eo .Đọc mẫu .GV ghi bảng từ khóa: chú mèo .Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo . .Giải thích từ HS tìm được.GV tô màu vần eo .Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết .Nêu cấu tạo tiếng. đọc thầm.Vần mới học là vần eo. Tiết 2 .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Quan sát tranh .Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 .Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo. Suối chảy rì rào .CN . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. từ có chứa vần vừa học.HS nêu tiếng. .ĐT . .ĐT HS GV: NguyÔn .Yêu cầu HS viết bảng con .2011 Líp 1A4  80 .HS đọc trơn .eo . tìm tiếng chứa vần eo.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b....HS theo dõi....Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời....Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .................. gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to....Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng. Gió.........Quan sát tranh.. chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói ..... .......... 3 ..HS đọc tiếng có vần mới ..... .Chấm bài.....HS đọc thầm ..... ..2011 81 Líp 1A4  ..Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.. bão lũ.Toán giữa học kì I ) Đề bài .... Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I..HS viết bài trong vở tập viết....HS đọc trơn cả câu ứng dụng .. .Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc..... ....Quan sát..... Đọc cả bài trên bảng d............Nêu cấu tạo tiếng đó .. .... nói trong nhóm đôi...... .. mưa... Điều chỉnh bổ sung :.. ... .... mây.........Yêu cầu HS quan sát tranh.Nêu tên chủ đề luyện nói ? .. . nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về...ĐT ..... lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo .......Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết....... Đọc bài SGK Luyện viết ... chỉnh sửa chữ viết cho HS..... Mục tiêu . Đọc câu ứng dụng .. Củng cố dặn dò 3 ' ....Tìm tiếng có vần vừa học? ........ nhận xét.......... Tiết 4 ...Đọc trước bài 39 .Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát...Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c..Đọc CN. Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 .... uốn nắn...... ........ em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão...Đáp án.....Một số em nói trước lớp ..............

Cỏc hoạt động dạy.Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2.Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .Kể về những hoạt động mà em thích . Bài mới: 28' a. Giới thiệu bài b.Nhận xét đánh giá.HS tập theo từng động tác .Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp . . Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I.Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .2011 Líp 1A4  82 . Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III . Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: .Hướng dẫn HS . .GV làm mẫu từng bài .Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .HS theo dõi . Mục tiêu: Giúp HS biết : .Cả lớp hát . Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học .GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn . Các hoạt động dạy học 1. II. mạnh dạn trước lớp. Giới thiệu bài N¨m häc 2010 . II.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . .Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên. Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III.GV bắt nhịp bài hát .GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn . 2. Bài mới: 28' a.HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học.Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản .học 1. 3. Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học. . Kiểm tra: 4 ' .

hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc .Dặn chuẩn bị bài sau .HS kể lại cho cả lớp nghe . bảng con… III. Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3. II. Ôn tập bài 10 Tiết 3 . .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động . đứng . thể thao .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động . .Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày . ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 . trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi .Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I .Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b. Củng cố dặn dò 3 ' .Chỉ và nói bạn nào đi . HS : Bộ đồ dùng học toán. HS GV: NguyÔn . khéo léo .Tại sao phải nghỉ ngơi ? . HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình .Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn .2011 Líp 1A4  83 .. trò chơi mà các em chơi hàng ngày .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.. Mục tiêu: Giúp HS : . GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK . Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' . .Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi .

GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn.1= 1) 3 .Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0.1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn.GV gọi HS nêu yêu cầu của bài. .Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? .2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.2 = 1 ( tương tự phép trừ 3.Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1. còn lại mấy chấm tròn? ..1=1 84 1+2=3 3.2=1 . Giới thiệu bài b . Viết bảng .( HS nhắc lại) . nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1.GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn.1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn.Ta có thể viết bằng phép tính nào? .Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 . .GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' .Vậy 2 bớt 1 còn mấy? .GV viết lên bảng 2 .Bài mới: 33' a. .Có 2 chấm tròn.Còn lại 2 chấm tròn. = 4 2 . .Ta có thể viết bằng phép tính nào? .Hướng dẫn HS làm bài tập .2011 Líp 1A4  2+1=3 . .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 . bớt đi 1 chấm tròn còn tròn. Kiểm tra: 4 ' .GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.Hai bớt 1 còn 1 . 3-1=2 1+2=3 .Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 . bớt đi 1 chấm .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2.

gà mái.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . cách làm tính theo cột dọc. Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 .Nêu yêu cầu bài tập .Nhận xét. . . 2.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . ngày hội. .Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . Bài mới: 28' a.Củng cố dặn dò 3' .Làm bài tập vở bài tập . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán. Mục tiêu . Kiểm tra: 4' . Giới thiệu bài b.Các hoạt động dạy học 1.Có 3 con chim.Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 . tươi cười.1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp .1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3.Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học. viết đẹp.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. II. bay đi 2 con. viết đúng mẫu.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Tập viết đồ chơi.GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con . bảng con III.HS viết bảng con : xưa kia.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . vui vẻ I. . .Đánh giá 3-2=1 3. ngà voi.2011 Líp 1A4  85 . Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 .GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.

.HS theo dõi . .Lưu ý HS tư thế ngồi viết . Học tập N¨m häc 2010 . Củng cố dặn dò: 3 ' . ..Các con chữ được nối liền nhau. a..GV treo bảng chữ mẫu .Mỗi từ gồm 2 tiếng. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. v.Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? .GV viết mẫu .GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết . .. GV: NguyÔn ..HS đọc . ư. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.2011 Líp 1A4  86 . . II.t cao 3 dòng kẻ ly.HS viết bài vào vở.Nhìn chung các em ngoan. khoảng cách giữa hai từ trong một dòng. Tiết 5 Sinh hoạt I.HS viết bảng con . tự chữa lỗi 3 .Nhận xét. .chữa một số lỗi HS hay mắc. b.Thực hiện tốt nội quy trường lớp . u cao 2 dòng kẻ ly. . Mục tiêu .GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi .Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.HS nhận xét.Yêu cầu HS viết bảng con .ô.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. Nội dung sinh hoạt 1.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ. .Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? . .h cao 5 dòng kẻ ly.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? .Nhận xét tuần a.GV cho HS quan sát bài viết mẫu . .. Đạo đức .Nhận xét về cách trình bày bài viết . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. i. ơ. .5 dòng kẻ ly? .Nhận xét chung giờ học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết .GV chấm điểm một số bài của HS .Gọi HS đọc .GV nhận xét .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới..GV giảng từ .

. vệ sinh. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Luyện nói từ 2 .HS có đầy đủ đồ dùng học tập. cây cau. lễ phép chào hỏi người trên. vệ sinh. Đồ dùng dạy học. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện. Kiểm tra (5'). . ngày học hay.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương . đoàn kết giúp đỡ bạn. 2.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. Tiếng việt: Bài 38: I.. .Đọc được từ.Học sinh đọc viết được: au. .Phương hướng hoạt động tuần .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. có đủ hoa tay. HS ngoan.Duy trì nề nếp thể dục. thực hiện tốt các nền nếp học tập. âu. . Đỗ Thị Mai Hương . N¨m häc 2010 . . giờ học tốt. 3. bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về. au âu . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. mặc đúng trang phục học sinh. III. . . c.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.2011 Líp 1A4  87 . Hoạt động dạy học. tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt. Mục tiêu. Chào cờ Tiết 2. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.Các em đi học đều. Lò Thị Sáng. II. cái cầu. .. 1. thực hiện tốt các nề nếp học tập. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Đi học đều đúng giờ.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu .Đa số các em có ý thức học tập.Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể. đúng giờ. Các hoạt động khác .

.Luyện đọc từ ứng dụng.gài vần au. tiếng cau.Giới thiệu bài. . âu. .2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp).Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con.au. .Học sinh viết vào bảng con. . 2. cầu. . nêu tên bài luyện nói. . * Hoạt động 2. eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3. . + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 .1-2 học sinh đọc toàn bài.Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3. nêu cách đọc.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp. gạch chân các tiếng có vần vừa học.Nêu cấu tạo. . . . . âu.Luyện tập (37'). lớp.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. nêu cách viết. * Hoạt động 1.Giới thiệu câu ứng dụng.nhóm. . Dạy vần au.Học sinh đọc cá nhân.Giới thiệu vần. nêu nội dung tranh. Bài mới (35').Quan sát tranh. . Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.âu.Học sinh luyện đọc. + Quan sát tranh.Luyện nói.

. 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 ...... Đồ dùng dạy học.............. III...... + Thực hiện phép tính.. .... Giáo viên....... .... .Đồ dùng dạy học toán biểu diễn..' 1.......Nhận xét sửa sai.Nêu yêu cầu bài tập........ Hướng dẫn học sinh luyện tập.... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2... bảng...Tìm tiếng có vần au âu ? ....... Học sinh: Que tính...... Tiết 4: Toán Luyện tập..... 3 .Giáo dục học sinh yêu thích môn học.......Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.... ... ....... Mục tiêu. chuẩn bị bài sau..Hoc sinh làm vào bảng con.. .............89 ...... ..1 2 ...dặn dò(3')... Bài tập 1(55)Tính......... bút................Về nhà học bài.... II...2 2+ 1 = 3 3 ...... ..1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 ..2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3..Nêu yêu câu bài..... Củng cố .....2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + ....Kiểm tra (4').Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.. Hoạt động dạy học..... .... .1-1=3 4 3 .........(55) I....Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà. ....... phấn. Bài mới (33')...... GV: NguyÔn .1 Bài tập 2 (55) Tính....... ....1 2 1 3 .Học sinh làm phiếu bài tập...... Điều chỉnh bổ sung...............Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3...........

.................. Củng cố .... ..... Điều chỉnh bổ sung...bài thơ về chủ đề bài học .dặn dò (3').......Như vậy cha mẹ mới vui lòng ...... ....2011 Líp 1A4  90 ............... Nội dung N¨m häc 2010 ............................ đối với em nhỏ cần nhường nhịn .............Nêu yêu cầu bài ................Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ... chuẩn bị bài sau.............Nhận xét giờ học...Bài mới:(28' ) a.....Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép.................. Giới thiệu bài b.... Kiểm tra: ( 4') .Về nhà học bài.... nhường nhịn em nhỏ I.........Trò: Vở bài tập đạo đức III.....1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp..........Giáo dục học sinh tình yêu thương .. .....Học sinh làm vào bảng con. ... Đồ dùng dạy học .... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị .... 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 ...... ..Học sinh làm vào vở ... Mục tiêu : ...1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 . II......Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2.. Các hoạt động dạy học 1..Thầy :Các tấm gương .. Tiết 5...... .... 2 3 3..Nêu yêu cầu bài ..... tôn trọng con người...........

.lễ phép với anh chị . I..Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận . học lớp mấy ? . GV: NguyÔn . .Học động tác kiễng gót. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước. .Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ .Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? .Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ . .Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập .Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên .Mục tiêu: . Anh đã nhường nhịn em.Tranh 1.Em có anh . chị hay em nhỏ ? .Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên .Tên là gì . mấy tuổi .Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp . Tranh có những ai .Học sinh tự liên hệ .Về học bài chuẩn bị bài sau. có quả cam anh nhường cho em. . -Học sinh nối tiếp nhau trình bày. Em lễ phép với anh .Việc nào làm chưa tốt với không nên 3. Em nói lời cảm ơn anh. Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.Học sinh làm bài tập . họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? . 2 tay chống hông..2011 91 Líp 1A4  .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 . sống hoà thuận . nhường nhịn em nhỏ . .Củng cố dặn dò : (3') .

. đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng).Trò chơi diệt con vật có hại. * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc.Cho học sinh chơi 2. . * Trò chơi "Qua đường lội" .Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường .Học sinh tập 4.Đọc được từ. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. .Luyện nói Từ 2 .Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu .Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao. câu ứng dụng: Cây bưởi. Đồ dùng dạy học. đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông . phổ biến nội dung bài học 12' . lưỡi rìu. . đứng đưa 2 tay dang ngang . ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I. . .Học sinh đọc viết được: iu. iu êu . . III.2011 Líp 1A4  92 .Trò chơi hồi tĩnh. II.sửa sai cho học sinh.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. êu. Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.Phương tiện.Tập hợp lớp.Sân tập.Giáo viên hệ thống bài học . N¨m häc 2010 .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II.5 lần.Địa điểm. . .Giáo viên quan sát.Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: . Mục tiêu.Đứng vỗ tay và hát. cái phễu.3 lần. 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước.Nhận xét giờ học. còi.Có ý thức tự giác trong giờ học.

2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp).nhóm. * Hoạt động 2.gài vần ay.Học sinh đọc cá nhân. nêu cách đọc.Luyện đọc từ ứng dụng. Ai chịu khó? .Giới thiệu bài.ây. .ây.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. . . Dạy vần ay. . + Quan sát tranh.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Học sinh luyện đọc.Học sinh viết vào bảng con. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. gạch chân các tiếng có âm vừa học. tiếng bay. Kiểm tra (5'). .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. . Cây bưởi. + Đọc viết bảng con. .1-2 học sinh đọc toàn bài. nêu cách viết. 2. nhảy.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Hoạt động dạy học.Giới thiệu câu ứng dụng. * Hoạt động 1. .Luyện tập (37'). nêu tên bài luyện nói. . Tiết 3. GV: NguyÔn 1. . nêu nội dung tranh.Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 .Nêu cấu tạo. . Bài mới (35'). III.Giới thiệu vần.Quan sát tranh.Luyện nói. . lớp. .

. ........ Học sinh: Bảng con.Giáo dục học sinh yêu thích môn học............................ Tiết 4....Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép . phấn........................ .Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2..Điều chỉnh bổsung..... Bài mới (33').Giáo viên đọc các phép tính .....Về nhà học bài....Tìm tiếng có vần iu êu? ..... Còn mấy que tính? ...... Toán: Phép trừ trong phạm vi 4.1 = 3 4 . 1.3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 .. ..2011 Líp 1A4  4 ....... Sử dụng sách giáo khoa. Mục tiêu.....2 = 2 4 ..... .... III.1 =1 * Hoạt động 1.. chuẩn bị bài sau... I.... . Giáo viên: Bảng phụ.. . que tính..Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.Học sinh làm vào bảng con...... 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 ... Sử dụng đồ dùng học toán.Viết phép tính trừ trong phạm vi 4... II....1 = 3 4 . ....... .. Kiểm tra (4')...........dặn dò(3')...... trừ...... Củng cố .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3...Lấy 4 que tính........ 2..... N¨m häc 2010 ... ..2 = 2 ... + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3..... Đồ dùng dạy học......Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.................. ........ Hoạt động dạy học.. ... ....... .... bớt 1 que tính........

....... ....... II.Học sinh làm vào bảng con .................... III............. xoài . táo.... .. cam..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Học sinh biết được hình dáng. Mục tiêu: .......Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 .. vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích. 4 .....Học sinh làm vào vở.......................2 = 2 Bài tập 1(56)................Bài mới 28' a..tuyên dương..1 = 3 3 ......1 = 2 3 ............ ...... 4 1 = 3 3. Các hoạt đông dạy học 1.........Hình ảnh một số qủa dạng tròn...........Nhận xét .... chuẩn bị bài sau ..Nhận xét sửa sai. Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi.Học sinh làm bài vào bảng con. . Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật.......Nhận xét ........ 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 ...... ... Vẽ quả ( quả dạng tròn) I..... .......Về nhà học bài. .................dặn dò (3')..Giới thiệu bài b..Điều chỉnh bổsung......Biết cách vẽ quả. Củng cố .....Nêu yêu cầu bài tập 3. Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả. 2 + 2 = 4 4 .....Nhận xét giờ học......sửa sai...2011 Líp 1A4  95 .....Nêu yêu cầu bài tập.. 2 3 1 2 GV: NguyÔn .. màu sắc một vài loại quả ...HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 ..2 = 1 1 + 1 = 2 4 .. 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.. .........3 = 1 Bài tập 2 (56)........

... ....Học sinh nhận xét màu của quả.................... viết một cách chắc chắn các âm vần đã học..Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú....... Điềuchỉnh bổ sung............ Tiết 2...... N¨m häc 2010 ..................Củng cố dặn dò: 3' ............... .2011 Líp 1A4  96 ..............Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả...Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả... Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình....Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình...........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: .. loại có hình và màu đẹp.. ...Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: .. I........ ... Mục tiêu...... quả đu đủ có thể vẽ hình tròn... Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1. tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm ... * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: ...Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? ...................... * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: ......... ........... ....................Nhìn mẫu vẽ cho giống quả ........ tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3..Giáo viên nhận xét tiết học ..Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ)............Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).Học sinh đọc.

ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi .Giới thiệu bài. bút. Hoạt động dạy học. . bé Hà tỉa lá. vần tiếng đã học.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.đồng thanh. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . * Hoạt động 2.Giáo dục học sinh yêu thích môn học. . Kiểm tra (5').Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 . Bài mới (35'). cá nhân. GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập. .Học sinh bảng con.Học sinh nhắc lại các âm. viết bảng con: nghỉ hè.Học sinh đọc. Học sinh: Bảng. . II. nêu cách viết. . 2. . . * Hoạt động 1. ôn tập. .Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang.Luyện đọc từ ứng dụng. 1. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ. + Đọc. III. Đồ dùng dạy học.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng.2011 Líp 1A4  97 . phấn.

.2011 Líp 1A4  98 . ....Giáo dục học sinh yêu thích môn học. ........ Bài mới (33').... Điều chỉnh bổ sung.. 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2. phấn...... III. bảng.Nhận xét... Chú Tư ghé qua nhà... . nhóm. ...............Giới thiệu câu ứng dụng.(57) I.Về nhà học bài. .. ... N¨m häc 2010 ........ bút.. Hoạt động dạy học......... .......... Mục tiêu.Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4........ 3... . Củng cố .Nhắc lại nội dung toàn bài......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3.....' 1.Luyện đọc cá nhân.. nêu cách viết..Luyện đọc bài tiết 1... Tiết 4: Toán: Luyện tập.... .dặn dò(3).........Kiểm tra (4').......... Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).... Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn..... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.. + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? ..... ....Quan sát tranh nói nội dung tranh..dặn dò(3')... Luyện tập (37').. lớp. * Hoạt động 3. chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ... Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa...Luyện viết: Giáo viên viết mẫu..........Học sinh đọc bài cá nhân... Củng cố .... lớp... nhóm. ..Nhắc lại nội dung toàn bài....Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. Đồ dùng dạy học. Học sinh: Que tính.Đọc toàn bài trên bảng.......Về nhà học bài.... ........... ........tuyên dương.. + Thực hiện phép tính....... II............. ..... ...........Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3........ .................

Về nhà học bài. .Hoc sinh làm vào bảng con. dán cân đối.3 < 4 .2 = 1 4 . . Hướng dẫn học sinh luyện tập.1 2 + 3 3 5 3 . giấy trắng làm nền. Khăn lau tay N¨m häc 2010 .Nhận xét sửa sai. Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Xé được hình con gà con. .2 = 2 3 .Học sinh làm phiếu bài tập.1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3. Bài tập 1(57)Tính. > . 4 . .1 = 3 4 . = .Hồ dán.1 .dặn dò (3'). có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng .Biết cách xé.2 4 .1 = 3 4 .2 .Nhận xét giờ học. Củng cố . 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính. 4 . dán hình con gà con.Mục tiêu: . Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé. .Nêu yêu cầu bài tập.2 4 .1 = 1 Bài tập 4 (57) < .Nêu yêu câu bài.2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính. chuẩn bị bài sau.Học sinh làm vào vở 3 . dán hình con gà con I. .1 > 3 .2011 Líp 1A4  99 .Nêu yêu cầu bài . . dán hình con gà con đơn giản .1 = 2 4 . phẳng II.

Giới thiệu bài b. không xé theo ô).Vẽ và xé 4 góc hình vuông.Bài mới: 29' a. c) Xé hình đuôi gà: . các em đỏ). thân.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô. a) Xé hình thân gà: . đánh giá sản phẩm .Bút chì. hình chữ nhật có cạnh 10 ô. Sau đó tiếp tục xé chỉnh. vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. lật mặt sau. . Vở thủ công. dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 . .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. hỏi: . cánh. cạnh ngắn 2. khăn lau tay III. đánh dấu. đếm ô. hồ . đánh dấu. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà. . Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát . Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà.Nhận xét. Giấy nháp có kẻ ô.Xé 4 góc của hình chữ nhật. e) Dán hình: Vẽ hình tam giác. dán hình con gà con.Các hoạt động dạy học: 1. màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu. bút màu.Củng cố . . mắt. đuôi. chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng.Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu. đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé. đánh dấu. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô.Xé chỉnh.Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. . hình dáng. Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ. chân và mắt gà: Đếm ô. Xé thành hình tam giác đầu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng. chân gà cho cân đối. vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích. (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm.2011 Líp 1A4  100 . sửa để cho giống hình thân gà. . dán. 3.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô.dặn dò: 3' .Trưng bày một số sản phẩm.

1 = 1 101 . Phép trừ trong phạm vi 5.tuyên dương. 2.Biết làm tính trừ trong phạm vi 5. . 2 .3 = 2 3 . Trả bài kiểm tra hôm trước.Viết phép tính trừ trong phạm vi 5. .Lấy 5 que tính.Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2.Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Kiểm tra (3). (Đề bài và đáp án nhà trường ra). I.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.Học sinh làm vào bảng con. Sử dụng sách giáo khoa. Mục tiêu. .Nhận xét . Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ. .Có khái niệm ban đầu về phép trừ.Nêu yêu cầu bài tập. mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. II. .4 = 1 . Hoạt động dạy học.2 = 3 5 . phấn. . . bớt 1 que tính. Còn mấy que tính? .2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59). * Hoạt động 1. Tiết 4. Sử dụng đồ dùng học toán.Học sinh làm vào bảng con .2 = 1 5 . . N¨m häc 2010 . 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 . III. 3.Giáo viên đọc các phép tính . Bài mới (34'). que tính. Học sinh: Bảng con. Toán.1 = 4 5 . + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ.

chuẩn bị bài sau. 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 . kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 . . 5 . biết kết hợp vỗ tay đệm theo.2 = 3 5 5 . Lí cây xanh . Các hoạt động dạy học: 1.3 = 2 2 5 . II.1 = 3 2 5 .Nêu yêu cầu bài tập 3.sửa sai. . . 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.dặn dò (3').Học sinh làm vào vở. Đồ dùng dạy học : . .Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca . III.1 = 4 5 4 . .Biết kết hợp vận động phụ hoạ.Về nhà học bài. .Nhận xét sửa sai.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 .2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân .Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài. Củng cố .Trò : Thanh tre .4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59).Thầy: Nhạc cụ . Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính. . 5 5 3. .1 = 4 1 5 . chai sỏi.1 = 2 4 4 .Nhận xét giờ học.Học sinh làm bài vào bảng con.Nhận xét .

líu lo là líu lo.Mục tiêu: . .2011 Líp 1A4  103 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2. Giới thiệu bài : b.Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? . Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh.Cho học sinh chơi 3.Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .Các hoạt động dạy học.Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân . hành vi có hại cho sức khỏe.Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? .Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi . . .Kiểm tra bài cũ: 4' . tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát. II. tìm đến đây tiết tấu lời ca.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân . ta cầm tay múa vui nào.4 lần. 1.Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. củng cố dặn dò: ( 3') . Nào . . III. tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ. 2. Bài mới: (28' ) a. .từng nhóm biểu diễn.Đồ dùng dạy học: . + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát .bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành . -Từng nhóm biểu diễn trước lớp.Học sinh hát lại cả 2 bài hát. N¨m häc 2010 .Nhận xét tiết học.Thầy: nội dung bài ôn. 3. líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I. chim đậu trên cành chim hót líu lo.Trò: đồ dùng học tập . .Nhận xét.

Hoạt động dạy học. 3. tay. 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  .Gồm 3 phần: đầu. + Đọc viết bảng con. mũi. . tai..Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình. II. câu ứng dụng: Tu hú kêu.. .. . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. III. . tay.Dặn dò: 3' . Kiểm tra (5').3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.cơ thể người gồm mấy phần? .chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? .Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày . . chuẩn bị bài sau.. Củng cố..tai.về ôn lại bài.Bài mới (35'). mũi. Đọc bài trong SGK.Chân.Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? .Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại.Luyện nói từ 2 . . tay.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp. .Mắt. diều sáo.. báo hiệu mùa vải thiều đã về.Học sinh đọc viết được: iêu.Nhận xét giờ học.Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? . chân. . 1.Đọc được từ. mình. 2. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày. .Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp. Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I.Nhắc lại nội dung bài. GV: NguyÔn . . . yêu quý. Đồ dùng dạy học. mặt. Mục tiêu. yêu. .Giáo viên nhận xét.

.Luyện tập (37'). Dạy vần ay. .Giới thiệu câu ứng dụng.dặn dò(3'). báo hiệu mùa vải thiều đã về. nêu nội dung tranh. tiếng bay. .Học sinh viết vào bảng con.Học sinh luyện đọc. .1-2 học sinh đọc toàn bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. chuẩn bị bài sau. .Giới thiệu vần. Củng cố .ây. Bé tự giới thiệu . nêu cách đọc. * Hoạt động 2. + Quan sát tranh. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu.Luyện đọc từ ứng dụng. .gài vần ay.Về nhà học bài.ây? . . . nêu cách viết.Tìm tiếng có vần ay. gạch chân các tiếng có âm vừa học. lớp.Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp). . + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3.Luyện nói.Quan sát tranh.Nêu cấu tạo.Học sinh đọc cá nhân. .ây. .Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. N¨m häc 2010 . .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. Tiết 4. nhảy.nhóm. nêu tên bài luyện nói.Giới thiệu bài. * Hoạt động 3. .

Đỗ Hương. đọc bài.Có tinh thần bảo vệ tài sản chung. . Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. tẩy. . Toàn.Tham gia giữ vệ sinh các nhân. GV: NguyÔn Tuần 10.Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.Trong tuần học sinh ngoan. thái độ. đoàn kết hòa nhã với bạn.Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. Học tập: .Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp. N¨m häc 2010 . Lò Hương. Nội dung sinh hoạt. 1. đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Nâng cao ý thức.Đi học đều. nhược điểm trong tuần. vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 2. . . . Phương hướng tuần tới. Các hoạt động khác: . tinh thần học tập.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5. hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài.phấn: Vì Văn Nam. 3. II. . làm toán chậm.Trong giờ học chú ý lắng nghe. II. I. Sinh hoạt lớp. . chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh. Mục tiêu. lễ phép biết vâng lời thầy cô. Đạo đức: .Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều.Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu. đồ dùng học tập còn thiếu như que tính. tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập. Dũng.2011 Líp 1A4  106 .

2011 Líp 1A4  107 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .