·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn . 10 10 10 10 .HS viết vào bảng con.dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 .dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 .Tất cả có mấy bạn? .ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn . 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo .Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh.GV nêu yêu cầu bài tập 4 .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật.Tương tự : Lấy 9 que tính.HS đọc số 10 . . 0 N¨m häc 2010 . 10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: . * Bài 3: ( Số ) ? .Gọi HS làm bài trên bảng . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .HS ghi kết quả vào bảng con .GV nêu yêu cầu bài tập 5.Số 10 lớn hơn những số nào? .GV nêu yêu cầu bài tập 2. 6 8 9 10 .10 que tính que tính nữa là mấy que tính? . Củng cố .Có 9 HS đang chơi 3.Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? .Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại. thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm .GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 .HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé . .Có 1 bạn chạy đến .Trong dãy số đó số nào lớn nhất.Gọi HS làm bài trên bảng .10 chấm tròn tròn? . thêm 1 .HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ . viết vào vở .GV giới thiệu số 10 viết in.Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? .GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? . số 10 viết thường.Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .GV viết mẫu .GV viết mẫu . . .HS viết bảng con số 10 .Tất cả có 10 bạn.GV ghi số 10 lên bảng .GV nêu yêu cầu bài tập 3 .Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / .Nêu cấu tạo số 10 . .GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn.ghi số lượng đếm được vào ô trống.2011 Líp 1A4  . số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 .

. ............ Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở. tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân .Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ............. Bài mới: a...... Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập .........Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở.....Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại... .......... đồ dùng học tập. ...... Giới thiệu bài 1/ b....Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn... II .... ...Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi ....... ........ Điều chỉnh bổ sung :.......... đồ dùng học tập............... Củng cố ......HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài ....Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất .Gĩư gìn sách vở ... "Muốn cho sách vở bền lâu .đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình . Mục tiêu ....HS đọc theo ... HS : Đồ dùng học tập III .Tổ công bố kết quả thi ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau..........Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 ... Kiểm tra: 4 / ..... . Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi". 3 ................dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 .......Tổ chức thi cả lớp ... đồ dùng học tập (tiết 2) I.......GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" .Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp .........Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở....Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập ....... Luyện tập .. Các hoạt động dạy học 1 ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ..Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 ...2011 Líp 1A4  5 .. .......... *GV kết luận chung : ......

8 * * * * .Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 .Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Ôn trò chơi" Qua đường lội " .3 cán sự điều .Ôn tập hợp hàng dọc. .GV nêu luật chơi . dồn hàng. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" .Dàn hàng.Lần 2. dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: .Đứng vỗ tay và hát * .Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: .Tư thế đứng nghiêm.Học dàn hang. dóng hàng 12 / .Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường. Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1.Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước.Thể dục Đội hình đội ngũ .Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.GV hệ thống bài học.2011 Líp 1A4  6 .GV điều khiển lần 1 . cách chơi 8/ .Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi . đứng nghỉ.Trò chơi vận động I/ Mục tiêu .Giậm chân tại chỗ . .

Kiểm tra 5 / .Đọc SGK 2. phở bò.GV giới thiệu từ ứng dụng: .đọc mẫu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I .HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? .Đọc được câu ứng dụng trong bài.HS đọc CN . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. Bài mới: 35' a.So sánh chữ g với gh? . viết nh. ghế gỗ.GV viết mẫu lên bảng. Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ .Tìm cài âm g . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g .2011 Líp 1A4  7 . gh. .GV ghi lên bảng từ khoá .CN . viết được g. .Đọc .HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 . đọc trơn .GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề ." II .GV giới thiệu âm g . nho khô .GVgiải thích gh được gọi là gh kép .HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) .HS đọc ĐT .nêu quy trình . ph.Đọc theo sơ đồ .Khác nhau: cách viết . .Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng . .ĐT .HS ghép tiếng gà Nhận xét.HS đọc cả bài . Giới thiệu bài b. gà gô.HS đọc. . đọc trơn gà gô ghi nhớ từ . .nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .HS đánh vần. Luyện nói từ 2 . gà ri.Tìm tiếng có âm vừa học? . nhận xét đọc âm .HS đọc trơn . Mục tiêu . .Giống nhau: cách đọc . Hướng dẫn viết . Các hoạt động dạy.HS đọc thầm .GV ghi bảng.GVgiải nghĩa từ khó .3 câu theo chủ đề" gà ri.HS quan sát viết N¨m häc 2010 .Cho HS xem tranh.giảng nội dung gà ri tranh . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III .học 1.

2011 Líp 1A4  8 . so sánh các số trong phạm vi 10.Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ.HS đọc CN .ĐT . . Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: . cấu tạo của số 10.HS đọc lại bài tiết 1 .Đọc trước bài 24 q . viết. Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc .HS viết bảng con GV: NguyÔn .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .Đọc. Tiết 4 : Toán Luyện tập I .HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri.HS viết bài vào vở tập viết . gà gô 3 . nêu cấu tạo tiếng đó? .GV cho HS quan sát tranh .Tìm tiếng có vần vừa học . gh vừa học .Yêu cầu HS đọc tiếng.Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. II . qu . ghế gỗ.GV viết mẫu lên nêu quy trình viết . từ có chứa g . gi . .Tìm tiếng có âm vừa học. đọc cả câu . Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 .Yêu cầu HS viết bảng con .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .Đọc toàn bài * Đọc SGK .GV ghi câu ứng dụng lên bảng . .dặn dò: 3 / .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. Củng cố.

...Nêu yêu cầu bài tập 3 . ...2011 Líp 1A4  9 ..................HS làm bài trên bảng con  .......HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác ...... Điều chỉnh bổ sung :..dặn dò: 3 / .........HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 .... Kiểm tra 4 / .. .... . Củng cố ....... Các hoạt động dạy học 1 ..chữa bài ............dưới lớp làm bài .......Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) .........GV vẽ hình lên bảng ... ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III ...... ...... N¨m häc 2010 ....chữa bài ...Viết bảng số 10 2 ..Nhận xét chữa bài      3 ........ * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng ...Yêu cầu HS làm bài trên bảng....... Giới thiệu bài b...chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu ..GV nêu yêu cầu bài tập 2 ..Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập .......GVvẽ hình lên bảng ..........Hướng dẫn mẫu ..GV cho HS quan sát bài tập 1 .GV nêu yêu cầu tập 5 ......... Hướng dẫn luyện tập GV ...........Nhận xét ......Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại...Nêu yêu cầu bài tập 4 .. ...Nhận xét ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau ....Nhắc lại cấu tạo số 10 ....HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn ....lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 ........ Luyện tập chung .........Nhận xét ...Yêu cầu HS làm bài ......... Bài mới: 33' a...... .

. hoặc lấy màu hay đất sét (H. Mục tiêu . hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam.Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.. cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước.màu . nhận xét về hình dáng. bút chì màu. 3.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát ..Giáo viên vẽ một số hình quả .Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 . tranh vẽ về các loại quả dạng tròn . chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh .Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn. nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ. cuống.. loại quả dạng tròn qua ảnh. ngấn múi . bưởi. vẽ chi tiết và vẽ màu sau.Bài mới 28' a .Trò: Vở vẽ . H. bạn năm trước để các em học tập. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1). sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm. táo). tròn:Màu da cam. Giới thiệu bài b .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng.. màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn.HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.G v cho học sinh quan sát.2011 Líp 1A4  10 .2).Thày :. III.Một số ảnh.Nhận biết đặc điểm. Đồ dùng dạy học . hồng. vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ. .Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng. *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn. II.HS xem bài vẽ. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực. Các hoạt đông dạy học 1. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh. . + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả.1. .màu vàng. đất màu hay đất sét nặn một quả dạng . bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ. cách nặn đậm.

Nhận xét nêu cấu tạo .3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II. -Giới thiệu tranh cho HS quan sát . Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III.Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà . Bài mới: 35' a.Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? .CN . .Đọc bài theo sơ đồ . *Dạy âm gi tương tự . .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học . ghế gỗ . .HS cài tiếng quê .ĐT trơn .Luyện nói được 2 . qu .HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm . Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT .GV ghi bảng từ ứng dụng .Tuyên dương các bài vẽ đẹp . chợ quê .Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . nh . Các hoạt động dạy học 1. đánh vần đọc HS đọc CN .HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / .2011 Líp 1A4  11 . Kiểm tra : 5 / .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN .nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó . . N¨m häc 2010 .Dặn về vẽ lại cho đẹp. . Mục tiêu . Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I . Giới thiệu bài b. .Đọc và viết được q . gi .Đọc SGK 2. đọc trơn từ .ĐT . Chuẩn bị màu để học bài sau.CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm . nêu nội dung tranh . cụ già .Đọc viết : ph . cho bé giỏ cá . nhà ga .

cho bé gỉo cá .....Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? ... ... nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà . * Luyện nói 10 / .Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con .2011 12 Líp 1A4  .. .GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học ...Đọc bài tiết 1 ............đọc câu .Đọc.. Mục tiêu Giúp HS củng cố về: .. Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học . nêu cấu tạo tiếng đó .. Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc ....Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu .... Tiết 4 : Toán ....Kể các loại quả mà em biết ? ..... Điều chỉnh bổ sung :.Đọc cả bài ......... Luyện tập chung I..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó .. HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3.. nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10....nêu nội dung tranh vẽ . so sánh các số trong phạm vi 10.. ..HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .... II..Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.Nhận xét chỉnh sửa bài viết ....Nêu chủ đề luyện nói ? . Giới thiệu tranh HS quan sát . Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 .Bức tranh vẽ gì ? .........Đọc trước bài 25 .E m thích loại quả nào nhất ? ...... ......Qùa quê có những thứ gì? ........ viết.. .

. 6 .... 10 Gọi HS làm bài trên bảng . 8 ....dặn dò: 3 / ...Đếm số đồ vật.......GV nêu yêu cầu của bài 5 .....Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1. 1 .chữa bài b.. .. Điều chỉnh bổ sung :..... 3. . .............. 3........Yêu cầu HS làm bài bảng con...... 6... Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 .....2011 Líp 1A4  13 . *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 .............. 10 . *Bài 3:( số) ? .5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả ........ 6 ...HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10..Nhận xét .. Củng cố ...3 con gà ... Theo thứ tự từ lớn đến bé 10... * Bài 4 Viết các số 6........ Kiểm tra 4 / ....... 4 ..Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 . Các hoạt động dạy học 1......Hướng dẫn mẫu ...... 1 ....... ..GV nêu yêu cầu bài tập 2 ..lớp làm bài a.. Bài mới a. 7.Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 ....GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) ......... 9 . 10 . 2......chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 7.. 3 . ......Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 .. Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS ...Nhận xét .....Dặn HS chuẩn bị bài học sau.... 7.....HS quan sát hình ......GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu . Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé....... tìm số tương ứng rồi ....... 0 .. 7....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III..HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 .. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .... dán hình quả cam N¨m häc 2010 .......Nêu yêu cầu bài tập 4 ..... 5 .... 3 ... Giới thiệu bài 1 / b... 1......

quả quýt.Quả táo. Xé chỉnh.Xé được hình quả cam.Củng cố . Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 .HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu. sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.. dán hình quả cam. rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.. * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông. Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn. vở thủ công. III. . Trò: Giấy thủ công. . xé cuống. + Những quả nào giống hình quả cam? .2011 Líp 1A4  14 . Đường xé có thể bị rănng cưa.GV theo dõi giúp đỡ HS.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. màu sắc của giữa. Lật mặt có màu để HS quan sát. Bài mới: 28' a.Mục tiêu: . c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở.. . Nhắc HS vẽ cẩn thận. .dặn dò: 4' . II.Trưng bày một số sản phẩm. . phình ở + Đặc điểm hình dáng. b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối.Các hoạt động dạy học: 1 . dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây. Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: . hỏi: .Quả cam có hình hơi tròn. hồ dán.Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.... phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm. 3. phẳng.Biết cách xé. phía trên có cuống và lá. Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . Hình dán tương đối .. khăn lau tay.GV thao tác mẫu .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành . Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.d) Dán hình: 3. bút chì. hình. _ Xé lá.

viết qua đò. viết được ng. Giới thiệu bài b.Cho HS xem tranh.Nhận xét. Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng .HS tìm và cài âm ng . đọc cả từ? . Mục tiêu . cá ngừ. .bé " II .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I. bảng phụ HS : SGK. Bài mới: 35' a. bộ đồ dùng học Tiếng việt III. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.2011 Líp 1A4  15 .Nhận xét.ĐT tranh .HS ghép tiếng ngừ .Khác nhau: ngh có thêm h.CN . đọc tiếng mới.đọc mẫu .nêu cấu tạo .Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .giảng nội dung .HS đọc ĐT .HS từ .GV giới thiệu âm ng . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.HS đọc thầm .Tìm cài âm ng . Các hoạt động dạy.GV đọc .So sánh chữ ng với ngh? . giỏ cá. ngh.HS đọc.Nhận xét. giã giò .Đọc SGK 2 .đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? .Luyện nói từ 2 .Đọc.GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 .GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh . .GV ghi lên bảng từ khoá .HS đọc CN . nghé . . .học 1 .Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ .Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) . Kiểm tra 5 / .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê. sửa chữa .Tìm tiếng có âm vừa học. vở bài tập.Đọc được câu ứng dụng trong bài.HS đọc theo sơ đồ .GV ghi bảng. củ nghệ.GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ .Cách đọc giống nhau kép .

2011 Líp 1A4  16 ............HS đọc CN ............. nghé ...GV viết mẫu lên bảng ....... lên bảngnêu quy trình viết ....................ĐT ......Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết ....... ..ĐT .... nghé ăn gì? ..........Đọc toàn bài Đọc SGK . Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 . Tiết 4 .........Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...........ĐT .HS viết bài vào vở tập viết ..Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê......HS quan sát .....Tìm tiếng có âm vừa học.HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè.....Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ..HS quan sát tranh SGK/ 53 bê ....... Củng cố dặn dò 3 / . Điều chỉnh bổ sung :..HS theo dõi ...Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo . bé 3 .. chị kha ra nhà bé nga.Dặn HS chuẩn bị bài học sau.. .........HS đọc CN ...HS đọc CN ..........Đọc lại bài trên bảng .........GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS ....GV cho HS quan sát tranh .. nêu cấu tạo tiếng đó? .......GV ghi câu ứng dụng lên bảng ....Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết ........GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 ..........GV viết mẫu chữ ng.HS Đọc từ ...... ngh......Toán Luyện tập chung I .HS đọc lại bài tiết 1 ....Yêu cầu HS đọc tiếng......Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .Nêu tên chủ đề luyện nói ? ...Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 ...HS viết bảng con GV: NguyÔn .... đọc cả câu .........

.Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10..GV nêu yêu cầu của bài tập 5 . 6..Nêu yêu cầu bài tập 3 ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 . 9.......Nhận xét ... N¨m häc 2010 .........Nhận xét ....... ... Theo thứ tự từ lớn đến bé ..chữa bài *Bài 3:( số) ? .. .... 1......Nhận biết hình đã học..Nêu yêu cầu bài tập 1 .. Kiểm tra 5 / .........Yêu cầu HS làm bài . 4<5 2< 5 8 < 10 ..So sánh các số trong phạm vi 10. 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III .. Củng cố dặn dò: 2 / ........ 2 . 5... Bài mới: 33' a.......... II. 9.......HS làm bài trên bảng ...........Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn..chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? ... 8..... 6 ......nêu kết .... 7..Nêu yêu cầu bài tập 4 .Các hoạt động dạy học 1...GV nêu yêu cầu bài tập 2 ....Có 3 hình tam giác quả ........Yêu cầu HS làm bài bảng con    ........chữa bài * Bài 4 Viết các số 8. ....Số 10 lớn hơn những số nào ? ...2011 Líp 1A4  17 . 8..Nhận xét .. ...... Điều chỉnh bổ sung :.Yêu cầu HS quan sát hình vẽ........ 9 trên bảng con b.. Giới thiệu bài b.. từ lớn đến bé: 3.dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con.GV vẽ hình lên bảng . 5.. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 .........Hướng dẫn mẫu ..GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? ... ........Dặn HS chuẩn bị bài học sau............ Hướng dẫn luyện tập GV HS .Nhận xét ..Yêu cầu HS làm bài trên bảng... 5 ... Gọi HS làm bài trên bảng . 2........ giác? .... sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định..lớp làm bài a..Nhận xét chữa bài 3 .........chữa bài 9 ........ 5.. 6 ..

Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .Đọc lời ca .2011 Líp 1A4  18 .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 . Bài mới: 28' a.Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu .HS lắng nghe . Củng cố dặn dò: 3' .Đọc đồng thanh lời ca .Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.HS làm theo . . Kiểm tra: 4' .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh. Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát . .HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.GV nhận xét tiết học .HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2.Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách .GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * .HS hát theo cho HS hát theo .GV hát mẫu .GV làm mẫu 3. Giới thiệu bài b. II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1.

Các hoạt động dạy học 1 . .Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? . *GV kết luận .bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng.Em hãy cho biết việc làm nào đúng. súc miệng vào lúc nào .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I . II . Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III .Giới thiệu bài 1 / b.HS thảo luận nhóm 4. Mục tiêu: .Cho HS quan sát tranh . Bài mới: a.HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.Phải đi khám răng ở chỗ y. .Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung .nhóm khác .Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.2011 Líp 1A4  19 .Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát .Nhận xét .Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày. Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét . .Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 .GV chia nhóm 4 . N¨m häc 2010 . Kiểm tra: 5 / . .Răng của ai đẹp nhất ? . . HS nêu nhận xét . việc làm nào sai? Vì sao? .Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng. * Hoạt động 2: Quan sát tranh . bác sĩ.Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? .Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất. + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? . tuyên dương .Đại diện nhóm trả lời.

Đọc SGK 2. nghệ sĩ .Các hoạt động dạy.HS đọc trơn .GV đọc . Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I. Giới thiệu bài b.HS đọc đồng thanh.Nhận xét. ngõ nhỏ.Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng. đọc tiếng mới. tre ngà.Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược .3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II.Luyện nói được 2 . khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? .học 1.Cho HS xem tranh. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.2011 20 Líp 1A4  .dặn dò: 2 / .HS đọc. đọc cả từ? . Bài mới: 35' a.HS đọc trơn .Cách đọc tiếng giống đọc âm . Củng cố .Tìm tiếng có âm vừa học. . tr. .Đọc . viết được y.Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng.đọc mẫu .GV ghi lên bảng từ khoá y tá .HS tìm và cài âm y .Muốn có hàm răng đẹp. y tá.GV giới thiệu âm y .GV đọc . . bộ đồ dùng học Tiếng việt III.Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học. Mục tiêu . miệng? .HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 .Đọc được câu ứng dụng trong bài. bảng phụ HS : SGK.Kiểm tra 5 / .GV ghi bảng. Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.giảng nội dung tranh . sửa chữa . .Tìm âm y trong bộ chữ rời? . cá nhân . viết : ngã tư. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 .

giảng 1 số từ .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ .Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ .ĐT . .GV giới thiệu từ ứng dụng: .GV gạch chân các tiếng mới .Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 . tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn . cá nhân .HS đọc đồng thanh .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .GV viết mẫu y tá. nêu cấu tạo tiếng đó? .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng .Tìm tiếng và âm vừa học? .Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng. từ có chứa y .Yêu cầu HS đọc tiếng.Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.Giống nhau:đều có chữ t.HS quan sát tranh SGK/ 55 .HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ .HS đọc thầm y tế chú ý .nêu quy trình viết . đọc cả câu .GV viết mẫu lên bảng.Hướng dẫn HS viết bảng con .HS quan sát tranh SGK/ 55 .HS viết bảng con Luyện đọc .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .HS viết bài vào vở tập viết .HS quan sát .Đọc cả từ .2011 21 Líp 1A4  .HS đọc CN .GV cho HS quan sát tranh .Tìm tiếng có âm vừa học.Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết . .Đọc toàn bài * Đọc SGK .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo .Khác nhau: có các âm đứng sau .HS đọc lại bài tiết 1 .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao . tre ngà lên bảng . .

. có đủ hoa tay.2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 ... từ mới có chứa y. Củng cố... thực hiện tốt các nề nếp học tập.. II......dặn dò: 3/ ..HS có đầy đủ đồ dùng học tập... .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Đọc lại bài trên bảng ..Nhìn chung các em ngoan. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện .Các em đi học đều.. Điều chỉnh bổ sung :. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3.. Đỗ Mai Hương.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. .Thực hiện tốt nội quy trường lớp. tr .Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương . . Lò Thị Sáng ..Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể... Học tập ...... Phương hướng hoạt động tuần .. em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 .......Đa số các em có ý thức học tập.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. lễ phép biết chào hỏi thầy cô. mặc đúng trang phục học sinh.Duy trì nề nếp thể dục... Lò văn Dũng... Tổ chức văn nghệ .. c...... đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. đoàn kết giúp đỡ bạn....Dặn HS chuẩn bị bài học sau.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.... Lò Văn Sơn..Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Nội dung sinh hoạt 1.. . .....Nhận xét... Đạo đức ... Tiết 5 Sinh hoạt I. 2.. vệ sinh... Mục tiêu . Các hoạt động khác .. Nhận xét tuần a..Tìm tiếng. . đọc thơ... . thực hiện tốt các nền nếp học tập. hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 ..Đi học đều đúng giờ..... lễ phép chào hỏi người trên... đúng giờ. b. .... vệ sinh.......Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh ..... HS ngoan. .. .. ...Nâng cao kỉ cương trường lớp.

nh. q.GV ghi vào bảng y ý ỷ .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / . .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng .Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê . qu.Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II.Đọc đúng các từ và câu ứng dụng. \ ~ . bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III.HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng .ĐT N¨m häc 2010 . tr.Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc . y. ngh. Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học . gh. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56.2011 Líp 1A4  23 . . chú ý. Kiểm tra : 5 / .Các hoạt động dạy học 1. . g. 2 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I.HS đọc CN.ĐT với dấu thanh ở hàng ngang . ph. Giới thiệu bài b. . Bài mới: 35' a.HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê .GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê .Đọc. gi. i í ỉ ì ĩ ị .Gọi HS lên bảng: GV đọc. viết :y tế. ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê .HS đọc CN.Đọc SGK.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn. . viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p. cá trê . ng.HS đọc.Mục tiêu .

.... .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng .........Đọc lại bảng ôn.....GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .....nêu quy trình viết .Đọc bài SGK ....HS viết vở tập viết Tre ngà ...Gọi HS đọc bài .Nêu tên truyện kể hôm nay? .GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / ..... T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ... T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết ...HS theo dõi .........HS theo dõi .........HS đọc CN .. .HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói .Gọi HS đọc câu ứng dụng .. T6 / Đất nước yên bình .........HS viết bảng con GV: NguyÔn .........Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc ... Củng cố .....Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .GV viết mẫu .....Giới thiệu tranh.... ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời ... ghi câu ứng dụng .Truyện có ý nghĩa gì? 3 ......... phố bé nga có nghề giã giò..... Hướng dẫn viết ..GV kể diễn cảm chuyện ..lớn nhanh như thổi ..Tiện tay chú nhổ cụm ......................GV viết mẫu.......GV chỉnh sửa .Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : ..2011 Líp 1A4  24 ...ĐT ...Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ..Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 ......HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ.dặn dò: 3 / ............ T5 / Gậy sắt gãy ......Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 ........... ....... Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam.giải nghĩa từ khó ................... .. T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc .. Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 ..... tranh.......HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn ......kể cả câu chuyện.

Kiểm tra: 4/ .Các em phải biết yêu quý gia đình của mình. vâng lời ông bà.Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe.Chia nhóm. Mục tiêu .1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh. học lớp mấy? . Củng cố . 7.Đại diện nhóm trình bày.dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 .*GV kết luận Chúng ta phải có bổn .GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 . phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? . . HS : Vở bài tập III.Lớp theo dõi nhận xét.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 . 3 . Tổ chức hoạt động nhóm 4 .học 1 . . . 9.Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 .GV tổ chức hoạt động nhóm 4 .HS tạo nhóm. 10. . Giới thiệu bài 1 / b.2011 Líp 1A4  25 .mỗi nhóm kể 1 tranh .. . .3 HS tạo 1 nhóm . chị em tên là gì. * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh.phân vai . các điều công ước quyền trẻ em( 5. Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK. cha mẹ.Trẻ có bổn phận phải lễ phép.nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung.4 HS tạo 1 nhóm .Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình. lễ phép vâng .Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em .Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng.Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc. II.Các nhóm tự phân vai phận lễ phép. lời ông bà. Bài mới: a.). cha mẹ.Đạo đức Gia đình em I. vâng lời ông bà cha mẹ.. Các hoạt động dạy.GV chốt lại nội dung từng tranh .

Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Trò chơi vận động I.4 hàng dọc.Thực hành lễ phép. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. II. dồn hàng khiển .Giậm chân tại chỗ * / .Dàn hàng.Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ . . .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự.Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .2011 Líp 1A4  26 .GV điều khiển lần 1 . Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. .Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 .Ôn tập hợp hàng dọc. dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III. Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: . văng lời ông bà. cha mẹ. 8 * * * * .Ôn trò chơi" Qua đường lội".GV nêu luật chơi .Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * .Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Tư thế đứng nghiêm. dóng hàng .Lần 2.Chuõn bị bài học sau. 3 cán sự điều .GV yêu cầu HS chủ .Học đi thường theo nhịp 2. .Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. đứng nghỉ. Mục tiêu .GV hệ thống bài học. cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động.Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I.HS viết bảng con .HS đọc CN.gồ ghề .GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết . 2 . tr. đọc được các từ ngữ và . N¨m häc 2010 . bẻ ngô .Kể tên các âm đã học ? . * Giải lao : Luyện viết .Đọc SGK.Gọi HS đọc . .HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ . Kiểm tra 5 .GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng . Bài mới: 35' a. . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì . ngh . Giới thiệu bài b.GV đọc số từ HS nghe viết . viết cho HS.HS nối tiếp kể . chú khỉ .Gọi HS đọc và so sánh với các âm . ý nghĩ . . . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học .2011 Líp 1A4  .Những âm nào được ghép bằng 2 ch.ĐT ngõ nhỏ .Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học. . nghỉ hè . tra đỗ .Viết: y tá.Rèn kĩ năng đọc.GV treo bảng ôn tập .HS viết vào bảng con .Mục tiêu . . gh. II. ph.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên . con chữ ? 3 con chữ ? ng. Luyện đọc .Luyện đọc câu .GV đọc âm HS viết bảng con .Gọi HS đọc. phố nhỏ . viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm.HS viết vào vở 27 . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in. cá thu . câu ứng dụng.HS đọc bảng ôn. viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III. nh.Các hoạt động dạy học 1.HS viết vở tập viết . kh. tre ngà. th. nhà thu ở đó .GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ . gi.Đọc. quả nho . . qu.

... ............. Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng...... nghỉ hè.......Nhận xét bài viết đẹp ..................Bài mới a.... Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà......Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? ..Một con gà thêm một con gà được nữa..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ............. thêm một con gà ........( HS nhắc lại) ........ Mục tiêu Giúp HS ..GV chỉnh sửa cho HS .. Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III.......Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :.. nho khô 3 ... bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 .... Kiểm tra 4 / ....Một thêm một bằng hai ......Các hoạt động dạy học 1.. ...Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3............ Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I...... Giới thiệu bài 1 / / b............ phố chợ...2011 Líp 1A4  28 .....Biết làm tính cộng trong phạm vi 3...GV quan sát giúp đỡ HS yếu ..... tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà.. .... ......Đọc lại bảng ôn...Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng...........GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai"..... Củng cố dặn dò: 3 / ............ .....Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >.... II.............. .......HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 .GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà.9 5=5 2 ...

N¨m häc 2010 ......................HS Khá giỏi:biết chọn màu......GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng ........Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3................... Củng cố dặn dò 3 / . .Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 .....Nêu yêu cầu bài tập 3 .Nhận xét......... ..... cách làm tính theo cột dọc ............GV nêu yêu cầu của bài 1 ..Vở tập vẽ 1. ....Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 ...GV hướng dẫn HS cách chơi..............Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ..........Gọi HS đọc bảng cộng ..... Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: . ......Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : .....Tranh hoặc ảnh về các loại quả. .......Hướng dẫn HS làm bài tập ....Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả....2011 Líp 1A4  29 . Màu vẽ. Trò: ....... II Đồ dùng dạy học: Thày: .....Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc ..........Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Một số quả thực (có màu khác nhau) ................ nêu luật chơi .......Nhận xét chỉnh sửa cho HS .Hai cộng một bằng mấy? ...............phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp..................GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. .Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng..... nối nhanh" ..

Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá. quả bầu. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả). * Quả xoài: Màu vàng .. * Quả cà: Màu tím.. + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam. + Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng. màu gì? ..màu vàng. (H.Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? . quả táo.Giáo viên hướng dẫn các em thực hành.Củng cố dặn dò 3' . * Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín.cho học sinh một số quả thực (quả xoài.) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1.. bài 7.Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình. *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài. . * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H. Các hoạt đông dạy học 1.2011 Líp 1A4  30 . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . nhỏ quá so với giấy làm nền).Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài. HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng..Giới thiệu bài b.. . vàng hay xanh đậm..Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III. . 2. màu da cam là quả chín. GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh.Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ.Bài mới 28' a. quả bí..Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì. cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm. Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín).Tuyên dương các bài vẽ đẹp .Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.3. 3.. .Vở tập vẽ 1).màu đỏ hoặc tím đỏ...2.

Luyện nói được từ 2 . Đ . HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C.chữ hoa I . Kiểm tra 5 / .Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng . II ..2011 Líp 1A4  31 Ba vì . * Giải lao M. T. P. Y . Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 . K . . . . I . X . D . chữ in hoa HS đọc CN . tre già .B . 2. Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III.Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha . Giới thiệu bài b. ở Sa Pa . Ô . Bài mới: 35' a. Mục tiêu . Ê. H . E . Các hoạt động dạy học 1.. Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa .Đọc viết : nhà ga . .ở Sa Pa .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa . L .. thường ? O . Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A .3 câu theo chue đề : Ba Vì . Ư. Â .Ơ . ý nghĩ . Ă . HS đọc chữ in thường . U.Q.Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN .ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .R .N.. chữ viết thường .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường . V. S .: Bố mẹ cho bé .chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường .

..... kẻ ô............. Các hoạt động dạy học 1..Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 ................. ..5 dòng kẻ ly? ... e..............Khoảng cách giữa các tiếng ? ư....Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì ... C ủng cố dặn dò 3 / . .. chữ số I ..... bảng con III ..Yêu cầu HS viết bảng con . Tiết 4 : Tập viết cử tạ...........Đọc lại bài và đọc trước bài 29....... ơ. thợ xẻ......... cỡ vừa theo vở tập viết 1..Viết đúng các chữ: cử tạ...2011 Líp 1A4  .HS viết bảng con: xe chỉ.GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 .... phá cỗ kiểu chữ viết ......GV viết mẫu ...... chữ số... Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát ....HS viết bảng con 32 ..... Điều chỉnh bổ sung :. II ....Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? .HS đọc HS đọc .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ........ Kiểm tra 4 / . ....Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? ......Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?..Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? ... . . cá rô......... thợ xẻ. ..... thường........... . củ sả. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết..... tập một.Các con chữ được nối liền nhau............... a cao 2 dòng kẻ ly...... ......Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.........t cao 3 dòng kẻ ly. Mục tiêu ...Giới thiệu bài b.. 2 ......Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? .....HS theo dõi . Bài mới: a ....h cao 5 dòng kẻ ly.Mỗi từ gồm mấy têíng ? .....Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận......

2011 Líp 1A4  .Nhận xét về cách trình bày bài viết . cạnh ngắn 2 ô 33 . keo dán III.Nhận xét chung giờ học.HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . .GV chấm điểm một số bài của HS .Giới thiệu bài b.HS nhận xét.GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 .Các hoạt động dạy học 2.HS quan sát .Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô. tự chữa lỗi 3 .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.GV cho HS quan sát bài mẫu . GV: NguyÔn .GV hướng dẫn mẫu . . dán hình quả cam từ hình vuông. Đồ dùng dạy học GV: Bài xé. II.HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé. .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi . Củng cố dặn dò: 3 / . dán . giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công. chỉnh sửa thành hình quả cam.Bài mới: 29' a. sau đó xé dần. Mục tiêu .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Giúp HS biết cách xé.HS biết yêu quý sản phẩm lao động.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết . lá và dán cân đối phẳng. dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam . dán mẫu. .Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát .GV nhận xét .Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu. * Xé hình lá .Nêu cách xé.HS viết bài vào vở.Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông. Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé.chữa một số lỗi HS hay mắc. dán hình quả cam I.HS xé được hình quả cam có cuống lá. .

GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS .Yêu cầu HS cài tiếng tía .dặn dò: 3' .học 1 .Đọc và viết được : ia. Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô.Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I.GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành .CN.Cài tiếng tía .HS đọc ĐT . đánh vần đọc trơn . .Nhận xét. lá tía tô." II.2011 Líp 1A4  34 .Nhận xét .Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ. * Xé hình cuống lá .Giới thiệu vần ia .Trưng bày một số sản phẩm.Đọc bảng chữ cái .Viết bảng con: ng.Đọc ĐT .Lấy một mảnh giấy màu xanh. .HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu. xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình . chị Kha tỉa lá. Bài mới:35' a. Kiểm tra 5 / . vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô.HS quan sát và làm theo . nêu cấu tạo .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà. Giới thiệu bài b.CN .Củng cố .Cài vần ia .” . . ngh.Theo dõi .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia . Mục tiêu ia Giúp HS : . . nghỉ hè 2 . Các hoạt động dạy.Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .Đọc mẫu . Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? .HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 . bảng phụ HS : đồ dùng học tập III. . 3. đánh giá sản phẩm .

Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . .CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía .Tìm tiếng có chứa vần ia? . đọc thầm.Giảng từ khó Hướng dẫn viết .Viết bài trong vở tập viết.Chấm bài.HS đọc từ khóa .Yêu cầu HS viết bảng con .CN. cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Nêu cấu tạo một số tiếng. .Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .CN.HS theo dõi . Chia quà .GV viết mẫu. . . .Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) .Yêu cầu HS quan sát tranh.Cho HS quan sát cây lá tía tô .GV tô màu vần ia . .Viết bảng con .Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng . Đọc câu ứng dụng .CN .Đọc ĐT. .Đọc ĐT. yêu cầu HS quan sát. tìm tiếng chứa vần ia . Luyện nói 10 / . đọc trơn cả từ. Bé Hà nhổ cỏ . đọc đánh vần tiếng.Đọc ĐT.Quan sát tranh. nói trong nhóm . .Tiếng tía có vần mới học là vần gì? . nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.Quan sát.HS đọc trơn . uốn nắn.Quan sát nhận xét .2011 Líp 1A4  35 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Tìm tiếng có vần vừa học? .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng . . vỉa hè tỉa lá .HS đọc ĐT. chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.HS theo dõi. nói trong nhóm N¨m häc 2010 .Nêu tên chủ đề luyện nói? . chi Kha tỉa lá . nhận xét. chỉnh sửa chữ viết cho HS.

........ Các hoạt đọng dạy học 1.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn ...Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .... 3 ....... .. ................ Bài mới: 33' a . III ..... Giới thiệu bài b ...... 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng . Tiết 4 : Toán Luyện tập I .. .................. N¨m häc 2010 ... báo...... bố........ 2 ......2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 .......... vở bài tập... Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 . II .. Điều chỉnh bổ sung :.......Một số em nói trước lớp ..... Ông..... Nhận xét chữa bài ............ mẹ chia quà cho em........... Củng cố dặn dò 3 / . 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 ........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập... ....Yêu cầu HS đọc lại toàn bài............ Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con..........Dặn HS về nhà tìm tiếng......... K iểm tra: 4' ........Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .............. bà.. từ có vần vừa học trong sách..... Mục tiêu Giúp HS : .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng ..... Nêu cách đặt tính và thực hiện tính ...

....................Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 ............ Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .......... Mục tiêu ..... 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 .......... ................. HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III..... Củng cố dặn dò: 3' ...... Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ............. Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát..Làm bài tập trong vở bài tập ......HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài. Giới thiệu bài b........ Bài mới: 28' a.......... Điền số thích hợp vào ô trống .............Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I.................. Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 ......... Kiểm tra: 4' ...HS hát lời 1 bài hát.............. Điều chỉnh bổ sung :......... II. Các hoạt động dạy học 1. 2.HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ...2011 Líp 1A4  37 .. 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 ......... ........... chuẩn bị vài động tác phụ hoạ....... .........Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .

chậu.GV giới thiệu mô hình hàm răng .Dạy hát từng câu lời 2 . nước III.HS làm theo 3.Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt. Các hoạt động dạy học 1.GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân. II. Củng cố dặn dò: 3' . .HS lắng nghe .Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài.Đọc lời ca . bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng. . thuốc đánh răng. .Tổ chức hoạt động nhóm 4 .HS hát đến khi thuộc bài.Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? . .Đọc đồng thanh lời 2.GV làm mẫu . . .Hãy chỉ và nói . thuốc đánh răng. phối hợp với động tác tay và động tác thân mình.HS hát lời 1 bài hát .HS hát theo GV: NguyÔn .Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 .GV nhận xét tiết học .2011 Líp 1A4  38 .HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 . Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng .4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận .GV bắt nhịp HS hát lời 1 .Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách. khăn mặt.GV hát mẫu . Bài mới a.Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I. Giới thiệu bài 1 / b.HS quan sát . Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng.GV chỉnh sửa cho HS .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ . Mục tiêu: . Kiểm tra 3 / .Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 .

Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 .2011 Líp 1A4  39 .Hằng ngày. II. rửa mặt đúng cách? . . . Củng cố dặn dò 3 / . thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: . Kiểm tra 4/ HS làm bảng con .2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.bạn nào làm sai? .Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng.Yêu cầu HS thực hành trước lớp . thêm 1 bông hoa 4 bông hoa.Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? . Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4.Biết làm tính cộng trong phạm vi 4. bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 .Dặn về nhà thực hiện đánh răng. Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I .HS quan sát .HS theo dõi .3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt .Mục tiêu .kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn .GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm.Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng.GV nhận xét.Nêu lại cách đánh răng. em quen chải răng như thế nào? .( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 .GV đưa ra 3 bông hoa. Bài mới a. rửa mặt đúng cách. phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III.Giới thiệu bài 1 / b.GV hướng dẫn từng bước .Các hoạt động dạy học 1. .Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? .

Nhận xét chữa bài .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .HS đọc . thêm 3 chấm tròn. Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa. . cách làm tính theo cột dọc . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính .Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? .HS làm bài SGK / 47 40 .2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? . .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. một bằng bốn ) .HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 . thêm 1 chấm tròn.Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .Nhận xét chỉnh sửa cho HS . . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4.Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 .Nêu yêu cầu bài tập 3 .GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4. Luyện tập . .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn. .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 . Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? .Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó.

HS nắm được quy trình viết chữ. bảng con III.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . ô. chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 . Giới thiệu bài b. Bài mới: 32' a. chữ số. .Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.Những con chữ nào viết với độ cao 2 .Các hoạt động dạy học 1. II.Yêu cầu HS viết phép tính .HS đọc .Tập viết nho khô.Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.h. chú ý I. kẻ ly? .2011 Líp 1A4  41 . Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết .Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .Gọi HS đọc . dòng kẻ ly? .Dặn HS chuẩn bị bài học sau. e.o. .HS viết bảng con: cử tạ.Những con chữ nào có độ cao 5 dòng . Hỏi tất cả có mấy con chim? . viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ. thợ xẻ. chữa bài .Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Mục tiêu .HS viết bảng con 3+1= 4 3 .Nhận xét.Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu. . k cao 5 dòng kẻ ly. HS : Vở tập viết. Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu. bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.Củng cố dặn dò: 3' . thêm 1 con chim nữa bay đến. nghé ọ.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Tiết 4 . khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.Bài viết gồm mấy từ? . . . 2 . u cao 2 dòng kẻ ly.Các con chữ được nối liền nhau.GV treo bảng phụ .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán. Kiểm tra 5 / .Nêu yêu cầu bài tập 4 .

tuyên dương .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Duy trì nề nếp thể dục.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Yêu cầu HS viết bài vào vở . .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .Các em đi học đều. 2 .Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh .Đi học đều đúng giờ. lễ phép biết chào hỏi thầy cô. c.Đa số các em có ý thức học tập. có đủ hoa tay. sinh hoạt tập thể .GV viết mẫu . .Thực hiện tốt nội quy trường lớp . . vệ sinh. HS ngoan.Yêu cầu HS viết bảng con .GV cho HS quan sát bài viết mẫu .2011 Líp 1A4  42 . Các hoạt động khác .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi . ..HS có đầy đủ đồ dùng học tập. .Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.. .Nhìn chung các em ngoan. thực hiện tốt các nền nếp học tập. Lò Văn Sơn . . . Mục tiêu . phụ đạo HS yếu . vệ sinh. tự chữa lỗi 3. Lò Thị Quỳnh .Lưu ý HS tư thế ngồi viết . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.Nâng cao kỉ cương trường lớp. .HS viết bảng con GV: NguyÔn . .Bồi dưỡng học sinh giỏi .Nhận xét tuần a . II. lễ phép chào hỏi người trên.HS nhận xét. Củng cố dặn dò: 3' . Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. .HS theo dõi . tích cực tham gia các hoạt động của lớp. sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .HS viết bài vào vở.Nhận xét về cách trình bày bài viết . đoàn kết giúp đỡ bạn..Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. Tiết 5 Sinh hoạt I. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.GV chấm điểm một số bài của HS . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.GV nhận xét . Phương hướng hoạt động tuần . b. thực hiện tốt các nề nếp học tập. N¨m häc 2010 .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. Học tập .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. mặc đúng trang phục học sinh. Đạo đức . Nội dung sinh hoạt 1.Nhận xét. đúng giờ.

cua bể.Ghép vần.Giới thiệu bài. Bài 30: I.lớp.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.Học sinh quan sát tranh . hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt. * Hoạt động 1. Dạy vần ua. * Hoạt động 2. ngựa gỗ và đọc được từ. 2.Luyện nói từ 2 . nêu cách đọc. II.Tổ chức văn nghệ . tiếng. III. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.ưa. ưa. Mục tiêu: .Giới thiệu vần. . . đọc thơ. N¨m häc 2010 . so sánh các vần. .Luyện đọc cá nhân. Kiểm tra (5').Học sinh đọc viết được: ua. câu ứng dụng trong bài.nhóm. .giới thiệu từ.2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ .GV tổ chức cho các em thi kể chuyện.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. + Đọc viết bảng con. . Bài mới (35'). Hoạt động dạy học: 1. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. nêu cấu tạo.

dừa thị cho bé. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.lớp).Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. nêu cách viết. .Học sinh viết vào bảng con.dặn dò(3').(48) 44 N¨m häc 2010 . .lớp. lớp.Quan sát tranh.1-2 học sinh đọc toàn bài. .Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế. . . .Giới thiệu câu ứng dụng. Giữa trưa.Học sinh đọc cá nhân.nhóm. Tiết 3. chuẩn bị bài sau. mía. nhóm.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. Quan sát tranh.Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân.2011 Líp 1A4  . . Củng cố . .Về nhà học bài. * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói.Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp). Đọc (cá nhân. nêu tên bài luyện nói.Tìm tiếng có vần ua? . Luyện tập. nêu nội dung tranh. nhóm. . + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Luyện tập (37'). Tiết 4.Tìm tiếng có vần vừa học. * Hoạt động 3.

Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Kiểm tra (4').. Mục tiêu.. bảng..Nhận xét ........ + Thực hiện phép tính...Nhận xét giờ học.......Nêu yêu cầu bài..Học sinh làm vào bảng con . Củng cố .. ... Giáo viên.. Đồ dùng dạy học. + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 ..... bút.Đọc lại các phép tính .... III...... GV: NguyÔn .Nhận xét sửa sai..... phạm vi 4 đúng.. chuẩn bị bài sau... ... 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 ..... Hướng dẫn học sinh luyện tập. +1 1 +1 1 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.Nêu yêu cầu bài tập... ..Học sinh làm vào phiếu bài tập..... Giới thiệu bài. 3. phấn...Học sinh làm vào bảng con.Nêu yêu cầu bài ..... Điều chỉnh bổ sung :. * Hoạt động 2..2011 Líp 1A4  45 .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .' 1.. 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2. II....Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 . N¨m häc 2010 ... -Nhận xét. Bài mới (33').tuyên dương.. .dặn dò (3). ....Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 . Hoạt động dạy học. .Giáo dục học sinh yêu thích môn học. .........Về nhà học bài... .... Học sinh: Que tính... * Hoạt động 1. Bài tập 1(48)Tính: .

. Mục tiêu ...... cha mẹ.... Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.... 1..Học sinh đóng vai..Nhận xét .. Thể dục...tuyên dương..... ...Nhận xét . Các hoạt động dạy học.........có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc.. Trò chơi" Đổi nhà" ...... I....Về nhà học bài....Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.Nhắc lại nội dung bài học...Học sinh đóng vai các nhân vật...dặn dò (3).... + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? .. Bài mới (28')..... ...Học sinh tiến hành chơi.. .... được sống cùng ông bà.. Học sinh: Vở bài tập..2011 Líp 1A4  46 . ........ * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình.. Đồ dùng dạy học.. Gia đình em (Tiếp). chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1... bố mẹ......Giáo viên đưa ra kết luận.Giáo viên hướng dẫn cách chơi.Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.. Đạo đức..lễ phép với ông bà. 3.....Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? . + Gia đình em có những ai? 2. ...Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình... N¨m häc 2010 . Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" . ...... III..... II.. ... .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ......Trẻ em có bổn phận phải yêu quý. * Hoạt động 2.........Nhận xét việc làm của bạn Long. .tuyên dương.Học sinh thảo luận nhóm 2 người... Tiết 5. * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" ..... Củng cố . Kiểm tra (4')...

Giáo viên quan sát. . * Ôn trò chơi qua đường lội. 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát. I. dóng hàng doc.Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.Địa điểm. quay phải. các ngón tay khép lại với nhau.Lần 1 cán sự lớp điều khiển. * * * . Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.Lần 3 thi đua giữa các tổ. .Mục tiêu: .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ . chỉnh sửa cho học sinh. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động. . đứng nghỉ.Cho học sinh chơi 3. . bàn tay ***** sấp. .Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. II. dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản. đứng nghiêm. * * * .Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc.thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Thời Tiết 2. kẻ sân cho trò chơi.4 lần. . còi. ***** .Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . 15 Phút . III.Ôn trò chơi qua đường lội.Sân tập. * * * + Thi tập hợp hàng dọc.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai.Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Nội dung và phương pháp lên lớp.Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước. 1-2.Nhận xét tiết học. Toán.2011 Líp 1A4  47 . dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng. mắt ***** nhìn theo tay. . .Phương tiện. quay trái. * * * . 5 phút . * * * . thân hình thẳng.Đứng đưa 2 tay ra trước. * * * * * * * * * N¨m häc 2010 .

I.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5. biết làm tính cộng trong .4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa. 1+4=5 . 2. Mục tiêu. 1.2011 Líp 1A4  . Giáo viên: Bảng phụ. Hoạt động dạy học. que tính.GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng . .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa.GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 . thêm 1 bông hoa . thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. Kiểm tra (4'). .GV đưa ra 4 bông hoa. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó.Trả bài kiểm tra hôm trước. Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 . . III. -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng. . phấn.( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa. phạm vi 5. Đồ dùng dạy học.Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) . bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5.HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5. II.Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK . Học sinh: Bảng con.

.Nhận xét chữa bài . .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Yêu cầu HS viết phép tính . thêm 2 con chim. . Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . N¨m häc 2010 . cách làm tính theo cột dọc .Hướng dẫn HS cách làm . chữa bài . thêm 4 chấm tròn. .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. Bài 31: I. Mục tiêu. 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính .HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? . Tiết 3: Tiếng việt. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? .HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu. Củng cố dặn dò 3 . thêm 1 con hươu.Nêu yêu cầu bài tập 4 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn. .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.Nhận xét.Nêu yêu cầu bài tập 3 .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? . . Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4.GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập .2011 Líp 1A4  49 ôn tập .Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn .Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5. Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . thêm 1 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.

Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. .1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. . III. ua. Hoạt động dạy học. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . * Hoạt động 2. ôn tập (Tiếp).Học sinh bảng con. trỉa đỗ. hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa. viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ. . * Hoạt động 1. m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . Kiểm tra (4').2011 Líp 1A4  50 . ưa. Học sinh: Bảng. phấn. mía. Bài mới (33'). mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía. ôn tập.Học sinh đọc.Luyện đọc từ ứng dụng. Giáo viên: Bảng ôn tập. . dừa. . bút. 2. 1.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. . . + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế. Đồ dùng dạy học.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.Giới thiệu bài.Học sinh đọc. thị cho bé. nêu cách viết.đồng thanh.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. N¨m häc 2010 . các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. Tiết 4. II.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. Tiếng việt: Bài 31. . viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia. + Đọc.Nghe . cá nhân.

chuẩn bị bài sau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3. hình chữ nhật vào hình có sẵn và . hình chữ nhật.Học sinh kể chuyện theo tranh.Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông. mùa dưa ngựa tía .Vở tập vẽ 1.Học sinh vẽ được các dạng hình vuông. . . hình chữ nhật . III. Khỉ và Rùa.Giới thiệu câu ứng dụng. nhóm.Về nhà học bài.Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 . nêu cách viết.Quan sát tranh nói nội dung tranh.Một vài đồ vật là hình vuông. * Kể chuyện. Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa.Củng cố .Luyện đọc cá nhân. Gió lùa kẽ lá .Nhắc lại nội dung toàn bài. Các hoạt đông dạy học 1.Học sinh đọc bài cá nhân. . . thảo luận nhóm đôi.Luyện đọc bài tiết 1. II Đồ dùng dạy học: Thầy: . sáp màu. + Nêu nội dung chính của câu chuyện. . 3.dặn dò(3).Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.Giáo viên kể chuyện . vẽ màu theo ý thích. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: . Luyện tập (37'). . Lá kẽ đu đưa . .Giới thiệu bài b.2011 Líp 1A4  51 . . bút dạ. . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).Học sinh quan sát tranh. lớp. Trò: . .Học sinh biết cách vẽ các hình trên. lớp. nhóm. . .Nhận xét. .Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.tuyên dương.Khỉ và Rùa.Bài mới 28' a. bút chì đen. . .Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

. .Học sinh làm vào bảng con. .    3 + 2  1 = 5  .Về nhà học bài.Mục tiêu: _ Biết cách xé. Củng cố .Hoc sinh làm vào bảng con.Nhận xét giờ học. Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . . thân cây và dán cho cân đối. .Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 . Bài tập 2 (50) Tính.Học sinh làm vào phiếu học tập.dặn dò (3').2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản . < . = 5  4 + 3.Nêu yêu cầu bài.Nhận xét sửa sai.Nêu yêu cầu bài tập. 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 .Nêu yêu cầu bài . dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây. . .Nhận xét.sửa sai. phẳng II. = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp. Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I. chuẩn bị bài sau.

em có thể chọn màu mà em biết.Giới thiệu bài b. sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô. III. đánh dấu. _ Xé chỉnh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . cây. GV nhấn mạnh: Khi xé. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. _ Tiếp tục xé chỉnh. đánh dấu.Hồ dán. xé 4 góc không cần xé đều nhau. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát . vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây. cạnh ngắn 1ô. GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng). b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. Bút chì Hồ dán. mặt sau có kẻ ô lên trên. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . đánh dấu. hỏi: . đếm ô. sửa cho giống hình tán lá cây dài.2011 56 Líp 1A4  . đếm ô.Thầy: Bài mẫu về xé. màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm .HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. Vở thủ công. dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu. xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. khăn lau tay . hướng dẫn Từ hình vuông.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. * HĐ2. vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. đếm ô. Khăn lau tay . Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. đánh dấu.Trò: Giấy thủ công các màu .Bài mới: 29' a. hình dáng.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu. xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối.Các hoạt động dạy học: 1. cạnh ngắn 1 ô. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. giấy trắng làm nền. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây. Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô.

Mục tiêu.Luyện nói từ 2 .Đọc được từ.Học sinh đọc viết được: ôi . tán lá. Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận.dặn dò: 3' .Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. lấy tiếp âm i. III.2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi .Củng cố . * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong. + viết bảng con : bé gái. bé gái đi chơi phố với bố mẹ. ghép liền với âm ô .Trưng bày một số sản phẩm. GV: NguyÔn 3.Nhận xét. . Trình bày sản phẩm. cái còi.Giới thiệu bài. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. 1.Yêu cầu HS cài âm ô. Kiểm tra (5'). 3. câu ứng dụng: Bé trai. Dạy vần ôi .( 2 HS ) 2.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây. Đồ dùng dạy học.nhận xét N¨m häc 2010 .ơi. đánh giá sản phẩm . II. * Hoạt động 2. * Hoạt động 1. . Cho HS xé hình tán lá. Bài mới (35'). bơi lội . bài vở.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây. trái ổi. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. + Dán phần thân dài với tán lá dài. + Đọc bài trong sách giáo khoa. . dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. Hoạt động dạy học.

Tiếng ổi .Quan sát tranh. ơi . * Hoạt động 3. đọc trơn vần ôi .Yêu cầu HS đọc thầm.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Luyện tập (37').Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học.HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội . nêu nội dung tranh.HS phân tích và đọc tiếng ổi .Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? . Tiết 3.Giáo viên ghi bảng. .Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . xuất hiện từ khóa . tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi.2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 .Trực quan "trái ổi ".GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) . . .HS đọc từ trái ổi .Học sinh đọc CN + ĐT .Em vừa ghép được vần gì? .So sánh vần ôi với ơi. N¨m häc 2010 .đánh vần.Học sinh tự so sánh .HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp).Giới thiệu câu ứng dụng. * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) .Tiếng việt Bài 33: .Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết .HS phân tích vần ôi .HS đọc tiếng mới.Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? .

+ 2 học sinh lên bảng làm. .Về nhà học bài. Củng cố . Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.Tìm tiếng có vần oi. . Toán. em thích lễ hội nào nhất? 3. . nêu tên bài luyện nói. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán. Kiểm tra (4').Học sinh đọc cá nhân. GV: NguyÔn với bố mẹ . Tiết 4. Mục tiêu. 1 + 4 = 4 + 1 2. ôi? . Số 0 trong phép cộng I. chuẩn bị bài sau. 1.nhóm.Luyện nói. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể.Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. II.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. và biết thực hành tính trong trường hợp này. lớp.2011 Líp 1A4  59 . III. Bài mới (33'). Lễ hội. 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 .dặn dò(3'). là chính số đó. Hoạt động dạy học. ôi ơi trái ổi bơi lội .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . + Quan sát tranh.dưới lớp làm vào bảng con. Đồ dùng dạy học.

Viết phép tính. . .Học sinh làm vào bảng con .Nhận xét .Học sinh làm bài vào bảng con. . * Hoạt động 4.Hình thành phép cộng. * Hoạt động 5. Viết phép tính thích hợp.Nêu yêu cầu bài tập. GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49).Nhận xét sửa sai. .Nêu yêu cầu bài tập 4.Giáo viên đọc các phép tính . Sử dụng đồ dùng học toán.Lấy 3 que tính. .tuyên dương. .Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2.sửa sai. .Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.   3  3 N¨m häc 2010 . .2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 . .Học sinh làm vào bảng con. . 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49). thêm 0 que tính nữa.Học sinh làm bài vào bảng con.Nhận xét sửa sai.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 . Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49). .Nhận xét . . + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3. Củng cố.Nêu yêu cầu bài tập 3.Học sinh làm vào vở. Đếm tất cả số que tính. Sử dụng sách giáo khoa. . .

I mục tiêu: . tuyên dương 3. .2011 Líp 1A4  . sửa sai. . Bài mới: 28' GV HS a.Nhận xét giờ học. Lớp hát từng câu. 2. Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh.Giáo viên: nhận xét giờ học. Lớp hát + vận động theo. GV: Nhận xét. .Củng cố. nhạc cụ. *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. b.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ. GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo. GV: Hát mẫu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. dặn dò: 3' . II. .Hát đúng giai điệu.dặn dò (3'). GV nxét.Cho HS hát + vận động phụ hoạ. xích cho đến hết bài. Củng cố . lời ca. GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 . . .Giới thiệu bài + ghi đầu bài.Cho HS hát và vỗ tay. . chuẩn bị bài sau.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát. vở tập hát. Tiết 2. chuẩn bị tiết sau. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách. .Về nhà học bài. lời ca.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.Giới thiệu bài: . GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài. Kiểm tra bài cũ:4' . ghi điểm. rõ lời. Trò: Sách giáo khoa. III.Giảng bài. .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.GV: nhận xét.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" .Dặn HS về nhà học thuộc bài.Hát đồng đều.GV hát + vận động mẫu. Lớp hát + vỗ tay. Cho học sinh hát cả bài hát.

Các hoạt động dạy học.Học sinh luyện đọc. Bài mới (35'). . 1. Cả nhà vui quá. . nêu cách viết. .Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3. + Đọc viết bảng con.Học sinh đọc viết được: ui. gửi thư GV: NguyÔn . * Hoạt động 2. . ôi ơi trái ổi bơi lội 2.Nêu cấu tạo. gạch chân các tiếng có âm vừa học. .Đọc được từ.Luyện tập (32).thư. . núi. nêu cách đọc.1-2 học sinh đọc toàn bài. Dì Na vừa gửi thư về. . . Cả nhà vui quá. . .Giới thiệu câu ứng dụng. . đồi núi. Kiểm tra (5'). .Giới thiệu vần. . Đồ dùng dạy học.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. Dạy vần ui.ui. Mục tiêu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp). Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Học sinh đọc cá nhân. . * Hoạt động 1. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Có ý thức tự giác trong giờ học. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. lớp. Tiết 3.Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi. .Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 .Quan sát tranh.ưi. III.Giới thiệu bài. .nhóm. II.Luyện đọc từ ứng dụng.gài vần ui tiếng núi. nêu nội dung tranh.Học sinh viết vào bảng con.

Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no. . uống nước.Nhận xét . Làm việc với sách giáo khoa. .ưi? . uống nước. vào hang". Bài mới (28).tuyên dương. . Kiểm tra (4').Luyện nói. đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . Đồ dùng dạy học. 1.Tìm tiếng có vần ui. Trò chơi" con thỏ ăn cỏ. Mục tiêu. nêu tên bài luyện nói. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3.Giúp học sinh biết: . + Quan sát tranh. . không biết ăn? * Hoạt động 2.Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt. . + Kể tên những thức ăn.uống hằng ngày. An.dặn dò(3').Về nhà học bài. Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. N¨m häc 2010 .Tự nhiên xã hội. mạnh. I. ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi . II. .Học sinh tự kể cho nhau nghe. + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2. Tiết 4.2011 Líp 1A4  63 .Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe . vào hang" * Hoạt động1. Củng cố . III. . chuẩn bị bài sau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. các hoạt động dạy học. * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ. uống đủ nước. Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa. Động não.

I. II. có em nghỉ học không có lý do. chú ý rèn đọc. * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan. hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.2011 Líp 1A4  64 . 2.vào những sáng. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? .Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm. nên ăn nhiều. vệ sinh lớp học sạch.Nhận xét giờ học. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.Đảm bảo tốt số lượng học sinh. viết và làm toán. Mục tiêu. lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh. vệ sinh cá nhân. . + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói.Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9. biết giúp đỡ lẫn nhau. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học.dặn dò (3'). .Có ý thức bảo vệ tài sản chung.Có tinh thần học tập tốt. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần. không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. . kẹo trước bữa ăn chính? 3.Về nhà học bài. đúng giờ. buổi trưa và buổi tối. . Sinh hoạt lớp.Hàng ngày em ăn 3 bữa. N¨m häc 2010 . Nội dung sinh hoạt.uống khi khát. không * Hoạt động 3.Củng cố . . * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. 1. Tiết 5. đoàn kết. Sáng. đi học đều. Lường Mai. chuẩn bị bài sau. vào buổi + Hằng ngày.em ăn mấy bữa. trong lớp chú ý nghe giảng. ăn vừa đủ.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết. ngon miệng. Thảo luận cả lớp. Phương hướng tuần 9. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời. . * Học tập: Đi học đều. đúng giờ.

Đọc SGK 2.Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ..Quan sát tranh .Luyện nói từ 2 .CN . Kiểm tra: 5 ' . III . bưởi. nải chuối.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.HS đọc CN .Cài và phân tích tiếng chuối .học 1 . Mục tiêu Giúp HS : . Chuẩn bị GV: Vật mẫu. .Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 . Bài mới: 35' a. .Giảng tranh N¨m häc 2010 . Giới thiệu bài: b.ĐT . gửi quà.2011 Líp 1A4  65 . bộ chữ thực hành Tiếng Việt.Yêu cầu HS cài tiếng chuối.HS đọc ĐT. bảng phụ câu ứng dụng.uôi . Các hoạt động dạy.GV ghi bảng: chuối .i .Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? . phân tích vần uôi . .Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối.… HS : SGK. múi bưởi..Hướng dẫn HS đánh vần: u. GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi .ô.CN.Vần mới học là vần uôi .Viết. vui vẻ. đọc: cái túi.Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi .Đánh vần ĐT.Đọc và viết được: uôi.3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối.Cài. ươi. . Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi . II .GV tô màu vần uôi .ươi I .Hướng dẫn HS đọc trơn . . vú sữa.Đọc mẫu .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

quyết nào ? . Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ.Sân tập. Học đưa 2 tay dang ngang.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . còi.Hùng có cho em mượn ô tô không ? .Theo em Lan có những cách giải cô cho quà .Địa điểm. .Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Củng cố dặn dò: 3' .Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi . 3.Mục tiêu: . I.Chuẩn bị bài sau học tiếp .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. đứng 2 tay ra trước.2011 Líp 1A4  69 . III. N¨m häc 2010 . nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ .Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản.Nội dung và phương pháp lên lớp. .Phương tiện. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn . đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi .Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? .

mắt nhìn theo tay. * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.Cho học sinh ôn 2.Gáo viên hệ thống bài học. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp. 1-2.Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.3 lần. + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản. + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau.Nhận xét tiết học. đứng nghiêm. thân người thẳng. quay phải. + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. * Học đứng đưa 2 tay dang ngang. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc. .Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản . .Ôn đứng đưa 2 tay ra trước. .Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2.2011 Líp 1A4  . 5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I .Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản. . . Mục tiêu Giúp HS : ay â .Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. dóng hàng. quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. đứng nghiêm.Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước. .ây 70 N¨m häc 2010 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . .

Đọc theo sơ đồ . â .ĐT .Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 .HS đọc CN .HS đọc cả bài . bay. . bé trai thi chạy.GV ghi bảng: bay .ĐT . II. .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay .HS đọc từ khóa .Giảng tranh . yêu cầu HS quan sát.HS Đọc thầm từ ứng dụng. múi bưởi.Giảng nội dung từ .Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi.Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) . Hướng dẫn viết .Viết.HS đọc CN. đọc: nải chuối.Tiếng bay có vần mới học là vần gì? . tươi cười.Cài và phân tích tiếng bay . máy bay.ây. Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay .Cài. ngày hội cây cối . cả từ.Đọc SGK 2 .y. .HS đọc CN .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . III.HS theo dõi N¨m häc 2010 .Quan sát tranh . bảng phụ câu ứng dụng.ay . đọc thầm. … HS : SGK. nhảy dây.HS đọc theo sơ đồ . nêu quy trình viết lưu ý HS . Chuẩn bị GV: Mẫu vật. . Bài mới: 35' a .Hướng dẫn HS đọc trơn .ĐT .ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) . .Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng . cối xay vây cá ây. bé gái thi nhảy dây.GV tô màu vần ay . Các hoạt động dạy. đọc trơn .CN . đi xe.Đọc và viết được: ay.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy..HS đọc CN .học 1 . phân tích vần ay .2011 71 Líp 1A4  .GV viết mẫu. tìm tiếng chứa vần ay.Theo dõi .GV ghi từ ứng dụng lên bảng. đi bộ. bộ chữ thực hành Tiếng Việt.ĐT bay.Kiểm tra 5 ' .Nêu cấu tạo tiếng..Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Vần mới học là vần ay .Đọc mẫu .Hướng dẫn HS đánh vần: a.HS đoc CN . .HS đọc ĐT. đánh vần tiếng.So sánh ay và ây . Giới thiệu bài b .Giống nhau: kết thúc bằng y.Khác nhau: có các âm đứng .

........ từ có vần vừa học trong sách. nói trong nhóm đôi......................2011 Líp 1A4  72 ....... .Yêu cầu HS đọc lại toàn bài...........Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.Đọc ĐT .. Chạy...ĐT .GV viết mẫu ..Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng . báo......Quan sát tranh....Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a....... nêu quy trình viết ... Đọc cả bài trên bảng d.......HS đọc câu ứng dụng c... nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh........... nhảy… 3 ....... Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I. .......HS Đọc CN .. ... Điều chỉnh bổ sung:.. b..........Chấm bài........ có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn ... Mục tiêu: N¨m häc 2010 ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ. .......bơi.....HS theo dõi. ........ chỉnh sửa chữ viết cho HS. bay..Yêu cầu HS viết bảng con .........Yêu cầu HS quan sát tranh.... uốn nắn......Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. đi xe.. Đọc câu ứng dụng ................ chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói ....HS viết bài trong vở tập viết.... Đọc bài SGK Luyện viết ...... đi bộ..bé gái thi nhảy dây .. bò.Nêu tên chủ đề luyện nói ? ..... ....... .Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ...... ..... nhận xét.. ...GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 .Một số em nói trước lớp .... ......Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng.. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1......... ...HS viết bảng con .Dặn HS về nhà tìm tiếng... .CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ... cách đánh dấu thanh ở các tiếng. Củng cố dặn dò 3 ' .Quan sát.....

............ ............Các hoạt động dạy học 1 ....Nêu yêu cầu bài tập 2 ............Viết phép tính trên bảng con a.Nêu yêu cầu bài tập 1 .............Nêu yêu cầu bài tập 3 ..... Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật...... N¨m häc 2010 . < ......Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 .... 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 .. Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ....Phép cộng một số với 0.................GV nhận xét chung tiết học.Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính ..........Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học..... ........ Bài 1: Tính ......Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II...... Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 .. Bài mới: 33' a...... Có 2 con ngựa.....Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp ....... 2+1+2= 5 2+0+2=4 . Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 ... ........GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 ......................... . Củng cố dặn dò 3 ' ...2011 Líp 1A4  73 ..... thêm 1 con ngựa....... SGK III.. = ) ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : ...Nêu yêu cầu bài tập 4 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc .. tranh bài tập 4 HS : Bảng con.Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 ... Điều chỉnh bổ sung........................Yêu cầu HS làm bài .............Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >..... Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn luyện tập: GV HS ......

+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và . đàn trâu đang về chuồng).. màu xanh của lá cây. tranh là "Chiều về"? có đàn trâu . III. Các hoạt đông dạy học 1. Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong. . ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà.. 9 tuổi). có cây dừa. N¨m häc 2010 . trâu . sáp màu. bút dạ và màu bột. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.. của pháo hoa và các mái nhà. đúng là một "Đêm hội".. ảnh phong cảnh (cảnh biển. * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời. màu sắc trong tranh..Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh. Vở tập vẽ. * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương.. màu của pháo hoa.. hồ. đường. sắc tươi vui.) cho sinh động.Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao. màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp. ao. viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế .Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng.Bài mới 28' a.Giới thiệu bài b..HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam. 10 tuổi).Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà.Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương. cảnh đồng ruộng. II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh. màu. + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói. thuyền . . màu đỏ của mái ngói.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: .. biển. phố phường .. . hoặc tranh ở bài 9. thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ. mô tả được những hình vẽ và . màu tím..2011 Líp 1A4  74 .Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 .) . + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây. giáo cây. .Giáo viên cho học sinh xem tranh..Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày.

biển (sông. chiều. bảng con III .Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76. màu ảnh quen thuộc. 3. viết : máy bay.). Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I.. cánh đồng..Quan sát cây và các con vật . cây. tranh minh hoạ SGK.. SGK.) + Cảnh Thành phố (nhà. . viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y . II.Mục tiêu . suối . trưa. tối .. + Cảnh núi rừng (núi đồi. tàu thuyền . . + Cảnh sông.Sưu tầm tranh phong cảnh. 2 . HS : Ôn tập ở nhà. màu vàng của trường. gợi nhớ xanh của lá cây . Giới thiệu bài b ..GV treo bảng ôn tập â ây . cối xay. nhảy dây .HS chỉ o oi N¨m häc 2010 . có những hình mái ngói..2011 Líp 1A4  75 . Các hoạt động dạy học 1 . .Gọi HS lên bảng: GV đọc. nhà..).. Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học .Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học . bảng phụ..) đến buổi chiều hè ở nông thôn.Đọc.HS đọc. Kiểm tra 5' .Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.Đọc SGK.). xe cộ . màu sắc rực rỡ.Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.. ao. vườn ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp.Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng. Bài mới: 35' a . Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng.Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay .. cây. Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: .

ĐT đôi đũa tuổi thơ .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .HS đọc ĐT.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ .Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 .Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .GV viết mẫu.HS đọc CN .2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả . nêu nội dung tranh. : Ghép chữ thành vần .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện.HS viết vở tập viết Cây khế .GV kể diễn cảm chuyện.GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .Nêu tên truyện kể hôm nay? .GV viết mẫu .HS đọc CN . . 76 . .ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng.HS theo dõi .nêu quy trình viết .Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn .GV ghi vào bảng . .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm .Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn.HS theo dõi .HS đọc đoạn thơ ứng dụng .Giới thiệu tranh.HS viết bảng con tập(37') .Gọi HS đọc lại bảng ôn.Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ .CN Luyện đọc .Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng . từ ngữ ứng dụng tiết 1 .HS viết bảng con: tuổi thơ .HS đọc ĐT.CN .Đọc bài SGK Luyện viết .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .Hướng dẫn HS viết vở . . . mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).HS theo dõi .GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .Đọc cả bài . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .

........... m......... a.......HS viết đúng mẫu chữ...... .... .. Kiểm tra: 4 ' .GV viết mẫu .d cao 4 dòng kẻ ly.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.........x ...... i..........HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam...Những con chữ nào có độ cao 4 dòng .HS viết bảng con: nho khô.... Mục tiêu ...Các con chữ được viết nối liền nhau... khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 ..Các hoạt động dạy học 1.. dòng kẻ ly? ..................... kẻ ly?.Dặn HS chuẩn bị bài học sau.. Củng cố .. II..............k cao 5 dòng kẻ ly....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh... mùa dưa....... ....Nhận xét chung tiết học... Tiết 4 ..5 dòng kẻ ly? ... n...... nghé ọ.HS đọc ......... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết..... 3 .. Điều chỉnh bổ sung : .... . Bài mới: 28' a .... .......Gọi HS đọc .......... . bảng con III....Đọc lại bảng ôn. chữ được viết như thế nào? .......Nhận xét kể chuyện .... HS tìm chữ có vần vừa học. đúng quy trình bài viết.Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.HS theo dõi trong một từ.2011 Líp 1A4  77 ............ ư..... o cao 2 dòng kẻ ly.Tập viết xưa kia.dặn dò: 3' . ..GV treo bảng chữ mẫu .kể cả câu chuyện..... Giới thiệu bài b . Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết .Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn .Những con chữ nào viết với độ cao 2 ....... ngà voi… I ...Khi viết từng chữ ghi tiếng các con ....Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng .Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .. 2 ....... chú ý...

HS quan sát GV xé mẫu .chữa một số lỗi HS hay mắc. Củng cố dặn dò: 3' . . 2 . Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I . tán lá cây dài . xé 4 góc . . dán hình cây đơn giản . Mục tiêu : . Giáo viên hướng dẫn mẫu a. hồ dán .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng.GV cho HS quan sát bài viết mẫu . II.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. .Nhận xét chung giờ học. . Kiểm tra: 3' . Bài mới: 29' a.HS viết bài vào vở.Xé một hình vuông . xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 . : Chấm và chữa lỗi . Trò : giấy thủ công . Tìm hiểu bài: GV HS 1 .Yêu cầu HS viết bảng con .Biết cách xé . .Đồ dùng học tập của học sinh 2 . tự chữa lỗi 3. HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng .Lưu ý HS tư thế ngồi viết. giấy thủ công . Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu .Nhận xét về cách trình bày bài viết . Xé hình tán lá cây . thân cây và dán cân đối .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .2011 Líp 1A4  78 . màu sắc của cây .HS viết bảng con . GV: NguyÔn .Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn .GV nhận xét .HS nhận xét. Các hoạt động dạy học: 1 .GV uốn nắn HS viết bài. .GV chấm điểm một số bài của HS . Giới thiệu bài: b. * Xé tán lá cây hình tròn . phẳng . III .Xé được hình tán cây . hồ dán .

mưa. chú mèo.Xé thân cây .ao I.Đọc SGK 2 .2011 Líp 1A4  79 .Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối . . II. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn .Xé một hình chữ nhật . tuổi thơ. xé dán hình con gà . . Xé hình thân cây . xé 4 góc . GV: NguyÔn Học sinh thực hành .Viêt .Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài. bộ chữ thực hành Tiếng Việt. ngôi sao. ao.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài . ngắn .Bôi hồ vào mặt sau của thân cây . tán lá ..Luyện nói từ 2 .GV quan sát giúp đỡ HS thực hành . Hướng dẫn dán hình . một hình chữ nhật nhỏ . mây bay. bảng phụ câu ứng dụng. đọc: đôi đũa. bão. + Dán thân dài với tán lá dài .học 1.Trưng bày sản phẩm .Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' . dán phẳng . . chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b .Đọc và viết được: eo. 3 . dài . Mục tiêu Giúp HS : .Xé một hình chữ nhật nhỏ . Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo . Chuẩn bị GV: Vật mẫu. c .Dạy vần N¨m häc 2010 . keo .Nhận xét tiết học . III.Chuẩn bị đồ dùng giấy . Bài mới: 35' a. Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình . Các hoạt động dạy. Giới thiệu bài b. mây. lũ.3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió. … HS : SGK..Xé tán lá . Kiểm tra: 5 ' .

cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo .Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết .ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ .CN .HS đọc từ khóa .Hướng dẫn HS đánh vần: e . Tiết 2 .o . đúng tiếng.HS dọc CN . .Giống nhau: kết thúc bằng o.HS đọc CN .GV ghi bảng từ khóa: chú mèo .Cài. .Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.eo .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo . đọc trơn cả từ.GV ghi bảng: mèo .GV viết mẫu.Yêu cầu HS viết bảng con . ao . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. từ có chứa vần hôm nay học? .ĐT HS GV: NguyÔn . nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.HS nêu tiếng.HS đọc CN . . .GV tô màu vần eo .Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? .HS viết bảng con .Giải thích từ khó .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.HS đọc CN. phân tích vần eo . .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh.Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 . .ĐT . Suối chảy rì rào .Quan sát tranh .Giảng nội dung tranh .So sánh hai vần eo và ao .Nêu cấu tạo tiếng.Khác nhau : Có các âm đứng trước . đọc thầm.Đọc CN .HS đọc trơn . yêu cầu HS quan sát.ĐT .Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo. N¨m häc 2010 .HS đọc ĐT.ĐT .Cài và phân tích tiếng mèo .Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) .2011 Líp 1A4  80 .Đọc mẫu .Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . .Vần mới học là vần eo. từ có chứa vần vừa học.Giải thích từ HS tìm được. tìm tiếng chứa vần eo.HS đọc theo sơ đồ .

..Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời.........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b.... .............HS theo dõi.2011 81 Líp 1A4  ..Đọc CN........ . Đọc cả bài trên bảng d.... ...Tìm tiếng có vần vừa học? .......Nêu cấu tạo tiếng đó ....... .. Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I.... nhận xét....... Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 ......... Điều chỉnh bổ sung :..Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát... chỉnh sửa chữ viết cho HS..........Toán giữa học kì I ) Đề bài . nói trong nhóm đôi...HS đọc trơn cả câu ứng dụng .HS viết bài trong vở tập viết...... chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói .....Đọc trước bài 39 ........Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng...Đáp án..... mưa..... .....Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết...Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c.Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ......... . nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về.. mây.... em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão.... .................... bão lũ..... Đọc bài SGK Luyện viết ... gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to......Quan sát............Yêu cầu HS quan sát tranh....Một số em nói trước lớp ... Tiết 4 .. ....HS đọc tiếng có vần mới ......Chấm bài......ĐT . ..Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập. .Quan sát tranh.. uốn nắn...... Củng cố dặn dò 3 ' ... lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo .Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc.... Mục tiêu .. 3 . Gió... Đọc câu ứng dụng ..Nêu tên chủ đề luyện nói ? ...HS đọc thầm ..

Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày . Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III.Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn . .GV làm mẫu từng bài .Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp .GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn . .Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên.Cả lớp hát . Bài mới: 28' a. . Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học .HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học.Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản . Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: . II. Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Cỏc hoạt động dạy. 2. Kiểm tra: 4 ' . II. Giới thiệu bài N¨m häc 2010 .Hướng dẫn HS .Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế . .học 1. Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học.GV bắt nhịp bài hát .HS tập theo từng động tác . mạnh dạn trước lớp.HS theo dõi .Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2. 3.2011 Líp 1A4  82 . Giới thiệu bài b.Nhận xét đánh giá. Mục tiêu: Giúp HS biết : .Kể về những hoạt động mà em thích . Bài mới: 28' a.

Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3. thể thao .Dặn chuẩn bị bài sau . trò chơi mà các em chơi hàng ngày .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi . hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động .Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I .Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 . đứng . . . Ôn tập bài 10 Tiết 3 .Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .2011 Líp 1A4  83 . khéo léo .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ..Tại sao phải nghỉ ngơi ? . trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi . hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc . GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK . HS GV: NguyÔn . Mục tiêu: Giúp HS : .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b. Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm . HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình . II. .Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn .. ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động .Chỉ và nói bạn nào đi . Củng cố dặn dò 3 ' . HS : Bộ đồ dùng học toán.HS kể lại cho cả lớp nghe . bảng con… III.

2 = 1 ( tương tự phép trừ 3. nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn. = 4 2 . .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2. .Hướng dẫn HS làm bài tập .GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn. . Giới thiệu bài b .2011 Líp 1A4  2+1=3 .Ta có thể viết bằng phép tính nào? .Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1. bớt đi 1 chấm tròn còn tròn.1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn.Hai bớt 1 còn 1 . Viết bảng .Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 .1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 .Còn lại 2 chấm tròn. Kiểm tra: 4 ' .Vậy 2 bớt 1 còn mấy? .2=1 .Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0.GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' .1=1 84 1+2=3 3.Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 .GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.Có 2 chấm tròn.Bài mới: 33' a.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1. .1= 1) 3 . Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn.Ta có thể viết bằng phép tính nào? .2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. còn lại mấy chấm tròn? . 3-1=2 1+2=3 . bớt đi 1 chấm .GV viết lên bảng 2 .( HS nhắc lại) .GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn..Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? .1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2. .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình. bảng con III.HS viết bảng con : xưa kia. . Kiểm tra: 4' .Các hoạt động dạy học 1. Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 .Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học. ngày hội. Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 .GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con .2011 Líp 1A4  85 .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập .Củng cố dặn dò 3' . tươi cười. ngà voi. Mục tiêu .Có 3 con chim.1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3. Giới thiệu bài b.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . 2. viết đẹp.Đánh giá 3-2=1 3. viết đúng mẫu.Nêu yêu cầu bài tập .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . .Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán. cách làm tính theo cột dọc. . vui vẻ I.Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 . gà mái. bay đi 2 con.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. Bài mới: 28' a.Tập viết đồ chơi.GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3. . . II.Làm bài tập vở bài tập .Nhận xét.

Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. Đạo đức . Củng cố dặn dò: 3 ' ..Mỗi từ gồm 2 tiếng. GV: NguyÔn .h cao 5 dòng kẻ ly. ....Lưu ý HS tư thế ngồi viết .HS viết bảng con .Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? . .2011 Líp 1A4  86 . . .Gọi HS đọc . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Các con chữ được nối liền nhau. . ư.GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết . tự chữa lỗi 3 .HS viết bài vào vở. .Nhận xét chung giờ học..5 dòng kẻ ly? .GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi . i.Nhìn chung các em ngoan. Nội dung sinh hoạt 1. Học tập N¨m häc 2010 .HS theo dõi .Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?. u cao 2 dòng kẻ ly. Tiết 5 Sinh hoạt I.GV cho HS quan sát bài viết mẫu .Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ. Mục tiêu . khoảng cách giữa hai từ trong một dòng.Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Yêu cầu HS viết bảng con ..Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. b.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. a.chữa một số lỗi HS hay mắc.t cao 3 dòng kẻ ly.Nhận xét tuần a.Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? .GV nhận xét .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. . ơ. . v.ô.HS đọc .GV viết mẫu .Nhận xét.GV treo bảng chữ mẫu .GV chấm điểm một số bài của HS .HS nhận xét. . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. II.GV giảng từ . .Nhận xét về cách trình bày bài viết . .

thực hiện tốt các nề nếp học tập. . HS ngoan. Tiếng việt: Bài 38: I. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. . đúng giờ. 1. Chào cờ Tiết 2. vệ sinh. có đủ hoa tay. au âu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Hoạt động dạy học. Đồ dùng dạy học.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. Lò Thị Sáng. . cây cau. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về. thực hiện tốt các nền nếp học tập.HS có đầy đủ đồ dùng học tập. .Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt.Luyện nói từ 2 .Phương hướng hoạt động tuần .Duy trì nề nếp thể dục. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.. mặc đúng trang phục học sinh. Mục tiêu. N¨m häc 2010 .Đa số các em có ý thức học tập. giờ học tốt. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện. âu. lễ phép chào hỏi người trên. . ngày học hay. .Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu . vệ sinh. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. Các hoạt động khác .Đọc được từ.2011 Líp 1A4  87 .. . . Đỗ Thị Mai Hương . II. 2. . 3.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương .Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.Học sinh đọc viết được: au. c. III.Các em đi học đều. cái cầu. Kiểm tra (5').Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.Đi học đều đúng giờ. đoàn kết giúp đỡ bạn. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.

gài vần au. Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp. * Hoạt động 1. + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 . . .Giới thiệu vần. Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.au. lớp.Giới thiệu bài. . gạch chân các tiếng có vần vừa học. .Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3. . Bài mới (35'). .Luyện nói. âu.âu.Giới thiệu câu ứng dụng. 2.nhóm. tiếng cau.Quan sát tranh. . .Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. cầu.Nêu cấu tạo.Học sinh luyện đọc.Học sinh viết vào bảng con.Luyện tập (37').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con. nêu tên bài luyện nói. . nêu cách đọc.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. âu.Luyện đọc từ ứng dụng. .1-2 học sinh đọc toàn bài. . + Quan sát tranh.2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp).Học sinh đọc cá nhân. eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3. nêu nội dung tranh. nêu cách viết. . * Hoạt động 2. Dạy vần au. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. .

......Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà.......... . ... bảng..Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.........1 2 ...' 1...... ....2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3. ...... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2.... Hoạt động dạy học. Giáo viên.. .Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.............. .. .... . Bài tập 1(55)Tính....2 2+ 1 = 3 3 ....1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 . Củng cố . Điều chỉnh bổ sung.... 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 . Đồ dùng dạy học.....Tìm tiếng có vần au âu ? ....... Hướng dẫn học sinh luyện tập...Nêu yêu câu bài....1-1=3 4 3 .. ... + Thực hiện phép tính.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn......Về nhà học bài.. .Giáo dục học sinh yêu thích môn học................. 3 ....89 ......(55) I....1 Bài tập 2 (55) Tính....... ............... Học sinh: Que tính...........2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + ...Kiểm tra (4')...... Bài mới (33')..Nêu yêu cầu bài tập....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3......... Tiết 4: Toán Luyện tập... .. III. GV: NguyÔn ...Nhận xét sửa sai.... Mục tiêu. bút.Học sinh làm phiếu bài tập.Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.....Hoc sinh làm vào bảng con.....dặn dò(3').1 2 1 3 .................... chuẩn bị bài sau................ phấn........ II......

II... .............. ........1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp........... ...............Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép.2011 Líp 1A4  90 .......Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình . Mục tiêu : ... 2 3 3... Củng cố .Học sinh làm vào bảng con....Nêu yêu cầu bài .... . ..Nêu yêu cầu bài .dặn dò (3')................................. nhường nhịn em nhỏ I........Trò: Vở bài tập đạo đức III.... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị ..............Về nhà học bài...... Kiểm tra: ( 4') .. Nội dung N¨m häc 2010 ........Thầy :Các tấm gương .......Giáo dục học sinh tình yêu thương ........1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 ... tôn trọng con người. Đồ dùng dạy học ..... Các hoạt động dạy học 1.............. 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 ..............Học sinh làm vào vở ..Bài mới:(28' ) a......... chuẩn bị bài sau......... Giới thiệu bài b........ Tiết 5...bài thơ về chủ đề bài học ..Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2.. ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...... đối với em nhỏ cần nhường nhịn .Nhận xét giờ học...Như vậy cha mẹ mới vui lòng ........... Điều chỉnh bổ sung.....

họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? .Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ .Em có anh .Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận . .Mục tiêu: .Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? . mấy tuổi .. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 . Em lễ phép với anh . . học lớp mấy ? . GV: NguyÔn . I.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi . như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập . 2 tay chống hông. -Học sinh nối tiếp nhau trình bày.Học sinh làm bài tập .Tranh 1. .Học sinh tự liên hệ .Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp .. có quả cam anh nhường cho em. Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.Việc nào làm chưa tốt với không nên 3. nhường nhịn em nhỏ .. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên . Tranh có những ai . Anh đã nhường nhịn em.Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ . . chị hay em nhỏ ? .Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên .Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. . sống hoà thuận .Củng cố dặn dò : (3') .Học động tác kiễng gót.lễ phép với anh chị .Tên là gì .2011 91 Líp 1A4  .Về học bài chuẩn bị bài sau. Em nói lời cảm ơn anh.

Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: . đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng).Phương tiện.Giáo viên hệ thống bài học . cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. Đồ dùng dạy học.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . lưỡi rìu. .2011 Líp 1A4  92 .Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao. .Nhận xét giờ học. III.Giáo viên quan sát.Có ý thức tự giác trong giờ học.Đứng vỗ tay và hát. đứng đưa 2 tay dang ngang . . Mục tiêu.Học sinh tập 4. Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên. còi. êu. . * Trò chơi "Qua đường lội" .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II. . câu ứng dụng: Cây bưởi.Địa điểm. * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc.Cho học sinh chơi 2.sửa sai cho học sinh. . ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I.Đọc được từ. 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước. .Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.3 lần. .Học sinh đọc viết được: iu. iu êu .Tập hợp lớp.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác . phổ biến nội dung bài học 12' .Sân tập.Luyện nói Từ 2 . cái phễu.5 lần.Trò chơi diệt con vật có hại. II.Trò chơi hồi tĩnh. N¨m häc 2010 . đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông . .

. nêu cách đọc. gạch chân các tiếng có âm vừa học. lớp.Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3. GV: NguyÔn 1.Luyện nói.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Ai chịu khó? .Nêu cấu tạo.Học sinh đọc cá nhân.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. . Dạy vần ay. . + Quan sát tranh. Bài mới (35'). Cây bưởi. Tiết 3.ây. . nêu nội dung tranh.2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp). tiếng bay. * Hoạt động 1.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.nhóm. nêu tên bài luyện nói. .Học sinh viết vào bảng con. 2. . .Luyện đọc từ ứng dụng. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 .1-2 học sinh đọc toàn bài.ây. .gài vần ay. nêu cách viết. III.Luyện tập (37'). + Đọc viết bảng con.Học sinh luyện đọc. . . Hoạt động dạy học.Giới thiệu bài. . . nhảy.Quan sát tranh. * Hoạt động 2. Kiểm tra (5'). .Giới thiệu vần.Giới thiệu câu ứng dụng.

..........Giáo dục học sinh yêu thích môn học....... trừ.. 1..3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 .. que tính............... .2 = 2 .... Còn mấy que tính? ... .. II.....Tìm tiếng có vần iu êu? ... chuẩn bị bài sau.....1 =1 * Hoạt động 1.............. Giáo viên: Bảng phụ... . Mục tiêu..... Sử dụng đồ dùng học toán. 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 ...1 = 3 4 ...Biết làm tính trừ trong phạm vi 4..dặn dò(3')............ Kiểm tra (4')........ .. ............Giáo viên đọc các phép tính .Học sinh quan sát hình vẽ trang 56..... .. .. Tiết 4.Lấy 4 que tính...Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2... Củng cố ..Viết phép tính trừ trong phạm vi 4........ .. Bài mới (33')...1 = 3 4 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3.. ...... phấn. N¨m häc 2010 .......2 = 2 4 ......... ...... III.... ......... + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3....... ............ Hoạt động dạy học.......Điều chỉnh bổsung..... Toán: Phép trừ trong phạm vi 4.Học sinh làm vào bảng con.........Về nhà học bài......2011 Líp 1A4  4 ... Đồ dùng dạy học.... Sử dụng sách giáo khoa...... bớt 1 que tính........ 2. I. Học sinh: Bảng con....Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép ...

..tuyên dương...Giới thiệu bài b.... 2 + 2 = 4 4 ........... II....Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 ... Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật....3 = 1 Bài tập 2 (56)........... .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ....... III...... 2 3 1 2 GV: NguyÔn .Bài mới 28' a........Học sinh làm vào vở.. Vẽ quả ( quả dạng tròn) I............ Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .2 = 2 Bài tập 1(56)............ . ...... ......Nhận xét giờ học.Về nhà học bài..Điều chỉnh bổsung....Học sinh làm vào bảng con . .......Học sinh làm bài vào bảng con... Các hoạt đông dạy học 1. 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp. xoài .Hình ảnh một số qủa dạng tròn..... 4 ...1 = 2 3 .. ......Học sinh biết được hình dáng.Nêu yêu cầu bài tập...........Nhận xét ... Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi...............1 = 3 3 .Nhận xét .... Củng cố ........ vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích....2011 Líp 1A4  95 .... táo..2 = 1 1 + 1 = 2 4 ...dặn dò (3')... cam.. Mục tiêu: ................................ Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả...Nêu yêu cầu bài tập 3...........HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.. 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 .... .......sửa sai. .Biết cách vẽ quả.....Nhận xét sửa sai..... màu sắc một vài loại quả .... chuẩn bị bài sau .. 4 1 = 3 3.........

Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả.........Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình..........Học sinh nhận xét màu của quả.................Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá)......Giáo viên nhận xét tiết học .Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: .............................. .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: ..Củng cố dặn dò: 3' . ...Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ)....... Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình......... * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: ................ tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm ...Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả........... ... Tiết 2..Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? ........ .. tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3...... ......... viết một cách chắc chắn các âm vần đã học....Học sinh đọc..... loại có hình và màu đẹp................Nhìn mẫu vẽ cho giống quả .. Điềuchỉnh bổ sung..................... quả đu đủ có thể vẽ hình tròn... * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: ........ N¨m häc 2010 .Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú.. Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1... . Mục tiêu............. I.2011 Líp 1A4  96 .......

Học sinh đọc. Hoạt động dạy học.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. * Hoạt động 1.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. * Hoạt động 2.Giới thiệu bài. Kiểm tra (5'). .Luyện đọc từ ứng dụng. Bài mới (35').1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. 1.Giáo dục học sinh yêu thích môn học. .2011 Líp 1A4  97 . phấn. bút. cá nhân.đồng thanh. . ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Học sinh bảng con. GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. + Đọc. . khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 . II. vần tiếng đã học. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ. bé Hà tỉa lá. . . 2. Đồ dùng dạy học. . . viết bảng con: nghỉ hè. Học sinh: Bảng.Học sinh nhắc lại các âm. nêu cách viết. ôn tập. III.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang.

.. .. nhóm..Luyện đọc bài tiết 1................. 3...Về nhà học bài.......Giới thiệu câu ứng dụng. bảng.......Về nhà học bài....... ..Luyện đọc cá nhân....... . Củng cố .. Giáo viên..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3... N¨m häc 2010 . Củng cố ....Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.Học sinh đọc bài cá nhân. Mục tiêu.. Hoạt động dạy học......... Điều chỉnh bổ sung...' 1....Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.Quan sát tranh nói nội dung tranh... Bài mới (33')..... .Nhắc lại nội dung toàn bài.. ........ chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ... nêu cách viết..........Nhận xét...(57) I....... cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3..tuyên dương. * Hoạt động 3......... ... Đồ dùng dạy học.............Giáo dục học sinh yêu thích môn học. chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ........... III.. ..... .... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2.Kiểm tra (4')..... ...... Học sinh: Que tính...Đọc toàn bài trên bảng......dặn dò(3).. lớp.... ... ..2011 Líp 1A4  98 .. II..... lớp...... Tiết 4: Toán: Luyện tập.Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4. ..... .......... .. ...Nhắc lại nội dung toàn bài. Chú Tư ghé qua nhà... ... bút........ Luyện tập (37')...Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).......... nhóm..... + Thực hiện phép tính.. + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? ........dặn dò(3')... phấn. Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa.......

1 = 3 4 .1 = 3 4 .Học sinh làm phiếu bài tập.1 . Khăn lau tay N¨m häc 2010 . chuẩn bị bài sau. . dán hình con gà con đơn giản .2011 Líp 1A4  99 . Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé.1 > 3 .2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính. 4 .2 = 2 3 .Hoc sinh làm vào bảng con.Xé được hình con gà con.Nêu yêu cầu bài .Nêu yêu cầu bài tập. .2 4 .Nhận xét giờ học. Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé. Hướng dẫn học sinh luyện tập. dán hình con gà con. Bài tập 1(57)Tính.3 < 4 . dán hình con gà con I.Học sinh làm vào vở 3 .1 = 1 Bài tập 4 (57) < . giấy trắng làm nền.2 = 1 4 .1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Biết cách xé.1 2 + 3 3 5 3 . > . .Mục tiêu: . phẳng II. 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính. 4 . dán cân đối.Nêu yêu câu bài.1 = 2 4 .Nhận xét sửa sai.Hồ dán.dặn dò (3'). = . .Về nhà học bài.2 4 . . .2 . có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng . Củng cố .

Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát . dán hình con gà con. Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ.Nhận xét.Giới thiệu bài b. dán. (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ. thân. lật mặt sau. sửa để cho giống hình thân gà. đếm ô. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân.Vẽ và xé 4 góc hình vuông. 3. đánh giá sản phẩm . các em đỏ).Xé 4 góc của hình chữ nhật. đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé. hình dáng. . đánh dấu. . đánh dấu.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô. màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô. chân và mắt gà: Đếm ô. c) Xé hình đuôi gà: .nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. hồ . chân gà cho cân đối.2011 Líp 1A4  100 . e) Dán hình: Vẽ hình tam giác. Sau đó tiếp tục xé chỉnh. .dặn dò: 3' . Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà.Xé chỉnh. hỏi: . cánh. mắt. Giấy nháp có kẻ ô. .HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. Xé thành hình tam giác đầu. hình chữ nhật có cạnh 10 ô. đánh dấu. chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng.Bài mới: 29' a.Bút chì.Củng cố . vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà.Trưng bày một số sản phẩm. Vở thủ công. cạnh ngắn 2.Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu. a) Xé hình thân gà: . bút màu.Các hoạt động dạy học: 1. dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 . không xé theo ô). . đuôi.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng. khăn lau tay III. . vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ.2 = 1 5 . 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 .2 = 3 5 .2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59). III. Học sinh: Bảng con. .1 = 4 5 . Còn mấy que tính? . Toán.Nhận xét .Giáo viên đọc các phép tính . II. .Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2. 3.Học sinh làm vào bảng con . Bài mới (34'). .4 = 1 . Mục tiêu.tuyên dương.3 = 2 3 . Trả bài kiểm tra hôm trước. 2 . Sử dụng đồ dùng học toán. Kiểm tra (3). .Lấy 5 que tính.1 = 1 101 . Tiết 4. . I.Học sinh làm vào bảng con. Hoạt động dạy học. que tính. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59. . N¨m häc 2010 . * Hoạt động 1. .Có khái niệm ban đầu về phép trừ.Biết làm tính trừ trong phạm vi 5. phấn. (Đề bài và đáp án nhà trường ra). Phép trừ trong phạm vi 5. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4. mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Sử dụng sách giáo khoa. bớt 1 que tính.Giáo dục học sinh yêu thích môn học.Viết phép tính trừ trong phạm vi 5. . 2.Nêu yêu cầu bài tập.

Nhận xét .Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca .1 = 3 2 5 . II. Lí cây xanh .sửa sai. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 .Biết kết hợp vận động phụ hoạ.4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59).2 = 3 5 5 . .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính.3 = 2 2 5 . chai sỏi.Nhận xét sửa sai. .Nhận xét giờ học.Về nhà học bài. . III. chuẩn bị bài sau. Củng cố .Học sinh làm vào vở. .Thầy: Nhạc cụ .Học sinh làm bài vào bảng con. Các hoạt động dạy học: 1. 5 5 3. 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.1 = 4 1 5 . 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 . biết kết hợp vỗ tay đệm theo. Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: .dặn dò (3'). 5 . . Đồ dùng dạy học : .Nêu yêu cầu bài tập 3.Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài. kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 .Trò : Thanh tre . .1 = 4 5 4 .1 = 2 4 4 .2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân . .

tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát. .Mục tiêu: . -Từng nhóm biểu diễn trước lớp. líu lo là líu lo.Cho học sinh chơi 3. N¨m häc 2010 . Nào .Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân . . Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. 3.Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan . ta cầm tay múa vui nào. chim đậu trên cành chim hót líu lo.bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành . . GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi.2011 Líp 1A4  103 . tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ. tìm đến đây tiết tấu lời ca. Bài mới: (28' ) a.Kiểm tra bài cũ: 4' .Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát .Nhận xét tiết học. II.Học sinh hát lại cả 2 bài hát.Các hoạt động dạy học.4 lần.Nhận xét.từng nhóm biểu diễn. .Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? . III. líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I.Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi .Thầy: nội dung bài ôn.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .Đồ dùng dạy học: .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2. 1.Trò: đồ dùng học tập . hành vi có hại cho sức khỏe. Giới thiệu bài : b. . củng cố dặn dò: ( 3') .Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? . 2.Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân . .

Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. tay. tay. .Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp.2011 Líp 1A4  .. GV: NguyÔn .Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? . * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày.Bài mới (35').chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? . mũi. . .Nhận xét giờ học. mũi. Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I. báo hiệu mùa vải thiều đã về.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu. + Đọc viết bảng con. .Luyện nói từ 2 . mặt. câu ứng dụng: Tu hú kêu. Hoạt động dạy học.Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình. . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.. Đồ dùng dạy học. . . .. mình.về ôn lại bài. 3.Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại.. 1. Đọc bài trong SGK.. 2.Mắt. II.Chân. 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 .Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? .Học sinh đọc viết được: iêu. yêu quý. Kiểm tra (5').Nhắc lại nội dung bài.Gồm 3 phần: đầu. .Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày .Dặn dò: 3' . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp. chân. . diều sáo.Đọc được từ. Mục tiêu. yêu. tay.Giáo viên nhận xét.. Củng cố.cơ thể người gồm mấy phần? . chuẩn bị bài sau.tai. tai. III. .

. Củng cố . Tiết 4. nêu cách viết. . + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3. nêu nội dung tranh. .dặn dò(3').ây? . lớp. gạch chân các tiếng có âm vừa học.Giới thiệu câu ứng dụng. nêu tên bài luyện nói.1-2 học sinh đọc toàn bài.Học sinh viết vào bảng con.ây. .ây.Quan sát tranh.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Nêu cấu tạo. .Giới thiệu vần.Luyện tập (37'). nhảy. . Bé tự giới thiệu . chuẩn bị bài sau. nêu cách đọc.Về nhà học bài. * Hoạt động 3. . .gài vần ay.2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu. . .Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp).Học sinh đọc cá nhân. báo hiệu mùa vải thiều đã về. .nhóm.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. Dạy vần ay. * Hoạt động 2.Luyện đọc từ ứng dụng.Giới thiệu bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. tiếng bay. . .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. . N¨m häc 2010 . + Quan sát tranh.Học sinh luyện đọc.Tìm tiếng có vần ay.Luyện nói.

nhược điểm trong tuần. II. thái độ.Nâng cao ý thức. . N¨m häc 2010 .Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều. .Tham gia giữ vệ sinh các nhân. Toàn. Phương hướng tuần tới. đoàn kết hòa nhã với bạn. Mục tiêu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5.phấn: Vì Văn Nam.Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu.Trong tuần học sinh ngoan. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Sinh hoạt lớp. . tẩy. đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Dũng. 2. 1. Lò Hương. . đồ dùng học tập còn thiếu như que tính.Đi học đều. II. Các hoạt động khác: . tinh thần học tập. làm toán chậm. I. . Đỗ Hương.Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.Trong giờ học chú ý lắng nghe. tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11. . chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh. lễ phép biết vâng lời thầy cô.2011 Líp 1A4  106 . Đạo đức: . GV: NguyÔn Tuần 10. . hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu. đọc bài. 3. Nội dung sinh hoạt.Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. Học tập: .

2011 Líp 1A4  107 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful