P. 1
12234045825310 Bai 6 Thuc Hanh Bieu Dien Vat The

12234045825310 Bai 6 Thuc Hanh Bieu Dien Vat The

4.0

|Views: 2,635|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Rum

More info:

Published by: Anh Rum on Dec 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2012

pdf

text

original

I - CHuÈn bÞ

-Dung cu vë
-Bô dung cu vë kï thuât
-Bút chì
-Tây
-Vât liêu
-Khô giây A4
-Tài liêu
-SGK Công Nghê 11
-Ðê bài
-Bán vë hai hình chiêu cúa vât
I. néI DUNG THùC HµNH
1- Ðoc bán vë và hình dung duoc hình dang cúa vât thê
2 - Vë hình chu thú ba, hình cåt trên hình chu dúng và
hình chu truc do cúa vât thê.
3 - Gh các kích thuóc cúa vât thê Iên các hình chu
vuông góc.
Cho b¶n vÏ ha h×nh chu.
Yªu cÇu:
II. NOI DUNG THUC HÀNH
Buóc 2. Vë hình chu thú ba
Buóc 3. Vë hình cåt
Buóc 4. Vë hình chu truc do
Buóc 1. Ðoc bán vë ha hình chu
III. CÁC BUÓC TIÉN HÀNH
y trình bày các buóc tiên
hành.?
Các dê bài
Gá lô tròn
Knh chiêu cua gá lô tròn
W !hân thàng dúng có rãnh hKnh hôp chü nhât
W !hân nàm ngang có lô hKnh tru tròn
Doc ban vê hai hKnh chiêu
và hKnh dung ra vât thê
W Giá có dang hKnh chü L nôi tiêp trong khôi hKnh
hôp chü nhât
B-íc 1
ta giá có dang chü L nôi tiêp
trong hKnh hôp
ta phân thàng dúng
ta phân nàm ngang
f

Chon và dàt khô giây
'ê hKnh chiêu thú ba
W 'ê lai hKnh chiêu dúng và hKnh chiêu
bàng lên ban vê
W 'ê phân giác góc thú tu
W 'ê mò hKnh chiêu bàng nét manh
W Kiêm tra lai và t dâm hKnh chiêu
W Tây các duòng gióng và các nét thùa
B-íc 2
!huong pháp chiêu góc thú nhât
hKnh chiêu canh

.

...:.9:9 3.9 . 9.K3..K % '9:  %: $3 l- 3.. : 3 /3.

.K3/3... K3.. 3F&%a 4-X3. 3..K3.J.-3.99H3... .: 3.9.99  'K3.E.:97.:9-.:3O.997H3K3..99  .K3/:3 .@:  l. 4..: . K3... :  :.E.

.. 4 97K3-.-3.-...:9-..K3. 'K3.:97.E.: . &%    .9 .%  .93 3  . . 'K3. l. 'K3..

E973 E. - .

K3.:..E973 .

O/3K3.-3.O73K35.39 W !3323.K3/:37.K3.39 .99 W E.: .3. l. J.3959743K3 5...OK397973 W !393 3.

O/3.9E.395 9743K35 .

95393 3 .

953323.3 .

 9 . f 3.

 . W 'K3. W '53E. J.9 2K3. W '2K3. .K3.E.3F99.3O3.: W % .99.E... 'K3.O.: -3H3-3.:9-.:-3 3F923 W 297.: 3.

:.!.939 K3..35E5.:O.3 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->