ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HKI LÔÙP 7 MOÂN: SINH HOÏC

 ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH: I. Ñaëc ñieåm chung: Ñoäng vaät nguyeân sinh coù ñaëc ñieåm chung: - Cô theå coù kích thöôùc hieån vi, chæ laø moät teá baøo nhöng ñaûm nhieäm moïi chöùc naêng soáng. - Phaàn lôùn dò döôõng. - Di chuyeån baèng chaân giaû, loâng bôi, rôi bôi hay tieâu giaûm. - Sinh saûn voâ tính theo kieåu phaân ñoâi. II. Vai troø thöïc tieãn: Ñoäng vaät nguyeân sinh coù vai troø: - Laøm thöùc aên cho ñoäng vaät ôû nöôùc: truøng roi, truøng bieán hình, truøng giaøy… - Laøm saïch moâi tröôøng nöôùc: truøng roi, truøng bieán hình… - Coù yù nghóa veà ñòa chaát: truøng loã - Gaây beänh ôû ñoäng vaät: truøng caàu, truøng baøo töû… - Gaây beänh ôû ngöôøi: truøng kieát lò, truøng soát reùt…  THUÛY TÖÙC: I. Hình daïng ngoaøi vaø di chuyeån: - Caáu taïo ngoaøi: cô theå hình truï daøi. + Phaàn döôùi laø ñeá, baøm vaøo giaù theå + Phaàn treân laø loã mieäng, xung quanh coù tua mieäng + Cô theå ñoái xöùng toûa troøn - Di chuyeån baèng 2 caùch: + Kieåu saâu ño + Kieåu loän ñaàu II. Caáu taïo trong: Thaønh cô theå coù 2 lôùp teá baøo: lôùp ngoaøi vaø lôùp trong, giöõa laø taàng keo moûng. - Lôùp ngoaøi: + Teá baøo gai: töï veä, taán coâng + Teá baøo thaàn kinh: maïng löôùi thaàn kinh + Teá baøo sinh saûn: sinh saûn + Teá baøo moâ bì – cô: di chuyeån - Lôùp trong: teá baøo moâ cô – tieâu hoùa: tieâu hoùa III. Dinh döôõng: - Dinh döôõng: + Thuûy töùc gieát moài baèng gai ñoäc, ñöa moài vaøo mieäng baèng tua

+ Tieâu hoùa moài trong ruoät tuùi nhôø teá baøo moâ cô – tieâu hoùa + Chaát baõ thaûi ra ngoaøi qua loã mieäng - Trao ñoåi khí qua thaønh cô theå. IV. Sinh saûn: - Moïc choài - Sinh saûn höõu tính: baèng caùch hình thaønh teá baøo sinh duïc ñöïc, teá baøo sinh duïc caùi. - Taùi sinh: Taùi sinh toaøn boä cô theå töø moät phaàn cô theå.  MOÄT SOÁ GIUN TROØN KHAÙC VAØ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA NGAØNH GIUN TROØN: I. Moät soá giun troøn khaùc: - Phaàn lôùn giun troøn kí sinh ôû ñoäng vaät, thöïc vaät vaø con ngöôøi. - Giun kim kí sinh ôû ruoät giaø ngöôøi. - Giun moùc caâu kí sinh ôû taù traøng ngöôøi. - Giun reã luùa kí sinh ôû reã luùa. * Giun troøn kí sinh ôû ruoät, cô cuûa ñoäng vaät, ngöôøi, kí sinh ôû thöïc vaät gaây nhieàu taùc haïi -> caàn giöõ veä sinh moâi tröôøng, veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng ñeå traùnh giun. II. Ñaëc ñieåm chung: - Cô theå hình truï thöôøng thuoân hai ñaàu - Khoang cô theå chöa chính thöùc - Cô quan tieâu hoùa baét ñaàu töø mieäng, keát thuùc ôû haäu moân • TRAI SOÂNG: I. Hình daïng, caáu taïo: 1. Voû trai: Goàm 2 maûnh gaén vôùi nhau bôûi daây chaèng baûn leà. Voû trai goàm 3 lôùp: + Lôùp söøng + Lôùp ñaù voâi + Lôùp xaø cöø 2. Cô theå trai: - Maët ngoaøi aùo sinh ra lôùp voû ñaù voâi. - Maët trong aùo taïo thaønh khoang aùo, laø moâi tröôøng dinh döôõng cuûa trai. - Ñaàu trai tieâu giaûm. II. Di chuyeån: - Nhôø söï thoø ra thuït vaøo cuûa chaân keát hôïp vôùi söï ñoùng môû cuûa voû, taïo ra löïc ñaåy do nöôùc phuït ra ôû raûnh sau. III. Dinh döôõng:

Doøng nöôùc vaøo

{

Oxi -> mang Vuïn höõu cô vaø ÑVNS -> mieäng

- Dinh döôõng thuï ñoäng. IV. Sinh saûn: SGK/64  NHEÄN VAØ SÖÏ ÑA DAÏNG CUÛA LÔÙP HÌNH NHEÄN: I. Nheän: 1. Ñaëc ñieåm caáu taïo: - Phaàn ñaàu ngöïc: + Ñoâi kìm coù tuyeán ñoäc: Baét moài, töï veä + Ñoâi chaân xuùc giaùc: caûm giaùc veà khöùu giaùc vaø xuùc giaùc + 4 ñoâi chaân boø: di chuyeån vaø chaêng löôùi - Phaàn buïng: + Ñoâi khe thôû: hoâ haáp + Loã sinh duïc: sinh saûn + Caùc nuùm tuyeán tô: sinh ra tô nheän 2. Taäp tính: a. Chaêng löôùi: Nheän thöôøng chaêng tô vaøo ban ñeâm. b. Baét moài: Nheän duøng löôùi ñeå baét moài. III. Moät soá ñaïi dieän cuûa lôùp hình nheän: 1. Moät soá ñaïi dieän: - Boï caïp - Caùi gheû - Ve boø 2. YÙ nghóa thöïc tieãn: - Moät soá hình nheän coù haïi: caùi gheû, ve boø - Ña soá hình nheän coù lôïi vì saên baêt saâu boï coù haïi • ÑA DAÏNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA LÔÙP SAÂU BOÏ: I. Ña daïng veà loaøi, loái soáng vaø taäp tính cuûa saâu boï: - Saâu boï coù soá loaøi lôùn - Loái soáng ña daïng - Taäp tính phong phuù II. Nhaän bieát moät soá ñaïi dieän vaø moâi tröôøng soáng: Ñoäng vaät lôùp saâu boï phaân boá khaép nôi treân haønh tinh: döôùi nöôùc, treân caïn, treân khoâng, kí sinh ôû ngöôøi, thöïc vaät, ñoäng vaät… III. Ñaëc ñieåm chung vaø vai troø thöïc tieãn cuûa lôùp saâu boï:

* Ñaëc ñieåm chung: Cô theå saâu boï coù 3 phaàn: ñaàu, ngöïc, buïng Saâu boï hoâ haáp baèng heä thoáng oáng khí Phaàn ñaàu coù moät ñoâi raâu, phaàn ngöïc coù 3 ñoâi chaân vaø 2 ñoâi caùnh *Vai troø thöïc tieãn: - Laøm thuoác: ong… - Laøm thöïc phaåm: nhoäng, taèm… - Thuï phaán cho caây: böôùm, ong… - Thöùc aên cho ñoäng vaät: ruoài, muoãi… - Dieät caùc saâu haïi: boï ngöïa, boï ruøa… - Haïi caây troàng: boï xích, boï raày… - Truyeàn beänh: ruoài, muoãi…