P. 1
Don Xin Vao Dang

Don Xin Vao Dang

|Views: 46,094|Likes:
Được xuất bản bởiLuuThanhDu

More info:

Published by: LuuThanhDu on Dec 07, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi uỷ: Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đng uỷ: Th!nh Ph" Vị Thanh
T#i $ên %!: LƯU THANH DŨ & Sinh ng!y 20 $h'ng 12 n() 1980
N*i +inh: Hỏa Tiến −Vị Thanh −Hậu Giang.
,-n $./: Hoa & T#n gi01: Không & Ngh2 nghi34: Giáo viên
Tr5nh 6. 7(n h1': 12/12
8uê 9u:n: An Hoà I V!nh "uang V!nh #inh "u$ng T%ị
N*i ; hi3n nay: An Hoà I V!nh "uang V!nh #inh "u$ng T%ị
Đ*n 7ị /<ng $'/: T%&'ng TH() T*n Th+, Thu-ế,
Ch=/ 7< /h>nh 9uy2n? 61!n
$h@: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ng!y 7!1 Đ1!n TNCS HA Ch> Minh: ng!y 1. $h'ng 12 n() 1998
TBi: T%&'ng TH/T (0a T1ng V!nh #inh "u$ng T%ị
ĐưC/ /hi D. E.$ %! /) $Fnh Đng: ng!y &&& $h'ng &&& n() &&&&&
TBi: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&
8ua nghiờn /=u Đi2u %3 Đng /.ng +n Vi3$ Na)? 6ưC/ +G gi'1 H</? DAi HưFng
/Ia /hi D. 7! /Ia Đ1!n? $<i 60 nhJn $h=/ 6ưC/:
2$ng 3à 45i ,i'n 6hong 78a giai 7+6 7*ng nh9n Vi:, ;a<= 4>i ?i@u ,%ung
,hành 3Ai B7h 78a giai 7+6 7*ng nh9n= nh9n C9n 3ao 45ng và 78a 7$ C9n ,57.
D*7 4B7h 78a 2$ng 3à E9- C1ng n&B7 Vi:, ;a< 457 3ậ6= C9n 7h8= giàu <>nh=
EF h5i 7*ng ?Gng= vHn <inh= ,h17 hi:n ,hành 7*ng 7h8 ngh!a EF h5i và 7uIi
71ng 3à 7h8 ngh!a 75ng J$n. 2$ng 3+- 7h8 ngh!a Dỏ7K#'nin và ,& ,&Lng HM
(hB Dinh 3à< nNn ,$ng ,& ,&Lng= Oi< 7hP na< 7ho <Qi hành 45ng= 6hỏ, hu-
,%u-Nn ,hIng ,I, 4R6 78a C9n ,57= ,iế6 ,hu ,inh hoa ,%B ,u: 78a nh9n 3o>i= 4N %a
7&Sng 3!nh 7hBnh ,%ị= 4&'ng 3Ii 7ỏ7h <>ng 4Tng 4Un= 6h1 hA6 vBi ngu-:n vQng
78a nh9n C9n. 2$ng 3à <5, ,V 7hW7 7hX, 7hY= ,hIng nh+, Z 7hB và hành 45ng=
3+- ,ậ6 ,%ung C9n 7h8 3à< ngu-'n ,U7 ,V 7hW7 7S ?$n= -'u ,h&Sng 4Mng 7hB= O[
3uậ, nghi'< <inh= 4oàn Oế,. 2$ng 75ng J$n Vi:, ;a< 3à 2$ng 7\< ]u-Nn=
2$ng gUn ?^ <ậ, ,hiế, vBi nh9n C9n= ,*n ,%Qng và 6hỏ, hu- ]u-Nn 3à< 7h8= 7hịu
J1 giỏ< Jỏ, 78a nh9n C9n= C1a vào C9n 4@ E9- C1ng 2$ng= 4oàn Oế, và 3Fnh 4>o
nh9n C9n ,iến hành J1 nghi:6 7ỏ7h <>ng. 2$ng Oế, hA6 7h8 ngh!a -'u n&B7
7h9n 7hBnh vBi 7h8 ngh!a ]uI7 ,ế ,%ong Jỏng 78a giai 7+6 7*ng nh9n= g^6 6h\n
,B7h 717 vào J1 nghi:6 hoà ?_nh= 457 3ậ6 C9n ,57= C9n 7h8 và ,iến ?5 78a nh9n
C9n ,hế giBi. 2$ng 75ng J$n Vi:, ;a< 4&A7 E9- C1ng v`ng <>nh vN 7hBnh ,%ị=
,& ,&Lng= ,h&'ng Eu-'n ,1 4Vi <Bi= ,1 7hPnh 4In= Oh*ng ngang n9ng 7ao 7h+,
3&Ang 45i ngb 7ỏn ?5 2$ng vi'n và nHng 317 3Fnh C>o 7ỏ7h <>ng 78a 2$ng.
;a- ,*i ,1 ngu-:n viế, 4Sn nà- OBnh g0i 7hi u[ T%&'ng TH() T*n Th+,
Thu-ế,= 2$ng u[ EF V!nh Th>7h E5, 7ho ,*i 4&A7 Oế, n>6 vào 2$ng 75ng J$n
Vi:, ;a<. Khi 4Wng vào hàng ngb 78a 2$ng= ,*i Ein hWac
Tu-:, 4Ii ,%ung ,hành vBi <*7 4B7h= 3B ,&Lng 78a 2$ng= 7h+6 hành
nghi'< 7hPnh 7&Sng 3!nh 7hBnh ,%ị= 4iNu 3: 2$ng= nghị ]u-ế,= 7hP ,hị 78a 2$ng=
6hỏ6 3uậ, 78a nhà n&B7= hoàn ,hành ,I, nhi:< v* 4&A7 giao= 6h*7 ,1ng ,u-ế, 4Ii
J1 6h9n 7*ng và 4iNu 45ng 78a 2$ng.
Kh*ng ngang hQ7 ,ậ6 n9ng 7ao ,%_nh 45 Oiến ,hW7= nHng 317 7*ng ,ỏ7=
6hd< 7h+, 7hBnh ,%ị= 4>o 4W7 7ỏ7h <>ng= 7^ 3Ii JIng 3ành <>nh= 4+u ,%anh
7hIng 7h8 ngh!a 7ỏ nh9n= 7S h5i= 7*7 ?5= ]uan 3i'u= ,ha< nhbng= 3Fng 6hB và
7ỏ7 ?i@u hi:n ,i'u 717 Ohỏ7.
#i'n h: 7hX, 7hY vBi nh9n C9n= ,*n ,%Qng và 6hỏ, hu- ]u-Nn 3à< 7h8 78a
nh9n C9n= 7hH< 3o 4'i JIng vậ, 7h+,= ,inh ,h\n và ?$o v: ]u-Nn 3Ai 7hBnh 4ỏng
78a nh9n C9n= ,B7h 717 ,ha< gia 7*ng ,ỏ7 ]u\n 7hTng= 7*ng ,ỏ7 EF h5i nSi 3à<
vi:7 và nSi L= ,u-'n ,%u-Nn= vận 45ng gia 4_nh và nh9n C9n ,h17 hi:n 4&'ng 3Ii=
7hBnh Jỏ7h 78a 2$ng và 6hỏ6 3uậ, 78a nhà n&B7.
Tha< gia E9- C1ng= ?$o v: 4&'ng 3Ii= 7hBnh Jỏ7h và ,V 7hW7 78a 2$ng=
6h*7 ,1ng O[ 3uậ,= gi` g_n J1 4oàn Oế,= ,hIng nh+, ,%ong 2$ng= ,h&'ng Eu-'n ,1
6h' ?_nh và 6h' ?_nh= ,%ung ,h17 vBi 2$ng= 3à< 7*ng ,ỏ7 6hỏ, ,%i@n 2$ng
vi'n= Jinh ho>, 2$ng và 4^ng 2$ng 6hB ]u- 4ịnh.
T<i nguy3n $rung $h!nh 7>i %K $ư;ng 7! )</ $iờu /'/h )Bng /Ia Đng?
4hLn 6Lu h1!n $h!nh $"$ nhi3) 7< 6ưC/ gia1? E=ng 6'ng %! Đng 7iờn Đng
/.ng +n Vi3$ Na)&
Người %!) 6*n
Phan V(n TuLn
BÀI THU HOẠCH
HM 7! $ờn: Trịnh Thanh Huỳnh
8uờ 9u'n: Tri3u Giang N Tri3u Ph1ng N 8ung Trị
Đ*n 7ị /<ng $'/: Trường THCS T<n ThL$ ThuyO$
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------
V!nh Th>7h= ngà- e ,hỏng . nH< 2008
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS T<n ThL$ ThuyO$
Đng uỷ: E0 VPnh ThB/h
T<i $ờn %!: Trịnh Thanh Huỳnh & Sinh ng!y QQ $h'ng RS n() QTUV
N*i +inh: VPnh Wi) N VPnh Xinh N 8ung Trị
,Yn $./: Winh & T<n gi'1: Wh<ng & Ngh2 nghi34: Gi'1 7iờn
TrFnh 6. 7(n h1': QSZQS
8uờ 9u'n: Tri3u Giang N Tri3u Ph1ng N 8ung Trị
N*i ; hi3n nay: VPnh Wi) N VPnh Xinh N 8ung Trị
Đ*n 7ị /<ng $'/: Trường THCS T<n ThL$ ThuyO$
Ch=/ 7< /h>nh 9uy2n? 61!n
$h@: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ng!y 7!1 Đ1!n TNCS HA Ch> Minh: ng!y S[ $h'ng \ n() QTTQ
TBi: VPnh Wi) N VPnh Xinh N 8ung Trị
ĐưC/ /hi D. E.$ %! /) $Fnh Đng: ng!y &&& $h'ng &&& n() &&&&&
TBi: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&
8ua nghiờn /=u Đi2u %3 Đng /.ng +n Vi3$ Na)? 6ưC/ +G gi'1 H</? DAi HưFng
/Ia /hi D. 7! /Ia Đ1!n? $<i 60 nhJn $h=/ 6ưC/:
Đng %! 6.i $iờn 4h1ng /Ia giai /L4 /<ng nhYn Vi3$ Na)? 6Bi Di@u $rung
$h!nh %Ci >/h /Ia giai /L4 /<ng nhYn? nhYn HYn %a1 6.ng 7! /Ia / HYn $./& M</
6>/h /Ia Đng %! EYy HGng nư>/ Vi3$ Na) 6./ %J4? HYn /hI? gi!u )Bnh? E0 h.i
/<ng D]ng? 7(n )inh? $hG/ hi3n $h!nh /<ng /hI nghPa E0 h.i 7! /u"i /Gng %! /hI
nghPa /.ng +n& Đng %Ly /hI nghPa M'/-Xờnin 7! $ư $ư;ng HA Ch> Minh %!)
n2n $ng $ư $ư;ng? ^i) /h_ na) /h1 )Mi h!nh 6.ng? 4h'$ huy $ruy2n $h"ng $"$
6`4 /Ia HYn $./? $iO4 $hu $inh h1a $r> $u3 /Ia nhYn %1Bi? 62 ra /ư*ng %Pnh /h>nh
$rị? 6ường %"i /'/h )Bng 6ang 6bn? 4hG hC4 7>i nguy3n 7Mng /Ia nhYn HYn&
Đng %! ).$ $c /h=/ /hd$ /he? $h"ng nhL$ K /h> 7! h!nh 6.ng? %Ly $J4 $rung HYn
/hI %!) nguyờn $b/ $c /h=/ /* Dn? yờu $hư*ng 6Ang /h>? ^ỷ %uJ$ nghiờ) )inh?
61!n ^O$& Đng /.ng +n Vi3$ Na) %! Đng /f) 9uy2n? Đng gbn Dg )J$ $hiO$
7>i nhYn HYn? $<n $rMng 7! 4h'$ huy 9uy2n %!) /hI? /hịu +G gi') +'$ /Ia nhYn
HYn? HGa 7!1 HYn 6@ EYy HGng Đng? 61!n ^O$ 7! %0nh 6B1 nhYn HYn $iOn h!nh
+G nghi34 /'/h )Bng& Đng ^O$ hC4 /hI nghPa yờu nư>/ /hYn /h>nh 7>i /hI
nghPa 9u"/ $O $r1ng +'ng /Ia giai /L4 /<ng nhYn? gg4 4hfn $>/h /G/ 7!1 +G
nghi34 h1! DFnh? 6./ %J4 HYn $./? HYn /hI 7! $iOn D. /Ia nhYn HYn $hO gi>i&
Đng /.ng +n Vi3$ Na) 6ưC/ EYy HGng 7hng )Bnh 72 /h>nh $rị? $ư $ư;ng?
$hường Euyờn $G 6ci )>i? $G /h_nh 6"n? ^h<ng nging nYng /a1 /hL$ %ưCng 6.i
ngj /'n D. Đng 7iờn 7! n(ng %G/ %0nh HB1 /'/h )Bng /Ia Đng&
Nay $<i $G nguy3n 7iO$ 6*n n!y ^>nh gki /hi uỷ Trường THCS T<n ThL$
ThuyO$? Đng uỷ E0 VPnh ThB/h E.$ /h1 $<i 6ưC/ ^O$ nB4 7!1 Đng /.ng +n
Vi3$ Na)& Whi 6=ng 7!1 h!ng ngj /Ia Đng? $<i Ein h=a:
- Tuy3$ 6"i $rung $h!nh 7>i )</ 6>/h? %> $ư;ng /Ia Đng? /hL4 h!nh
nghiờ) /h_nh /ư*ng %Pnh /h>nh $rị? 6i2u %3 Đng? nghị 9uyO$? /h_ $hị /Ia Đng?
4h'4 %uJ$ /Ia nh! nư>/? h1!n $h!nh $"$ nhi3) 7< 6ưC/ gia1? 4h</ $Gng $uyO$ 6"i
+G 4hYn /<ng 7! 6i2u 6.ng /Ia Đng&
- Wh<ng nging hM/ $J4 nYng /a1 $rFnh 6. ^iOn $h=/? n(ng %G/ /<ng $'/?
4hl) /hL$ /h>nh $rị? 6B1 6=/ /'/h )Bng? /g %"i +"ng %!nh )Bnh? 6Lu $ranh
/h"ng /hI nghPa /' nhYn? /* h.i? /</ D.? 9uan %iờu? $ha) nhjng? %0ng 4h> 7!
/'/ Di@u hi3n $iờu /G/ ^h'/&
- Xiờn h3 /hd$ /he 7>i nhYn HYn? $<n $rMng 7! 4h'$ huy 9uy2n %!) /hI /Ia
nhYn HYn? /h() %1 6ời +"ng 7J$ /hL$? $inh $hfn 7! D1 73 9uy2n %Ci /h>nh 6'ng
/Ia nhYn HYn? $>/h /G/ $ha) gia /<ng $'/ 9ufn /hang? /<ng $'/ E0 h.i n*i %!)
7i3/ 7! n*i ;? $uyờn $ruy2n? 7Jn 6.ng gia 6Fnh 7! nhYn HYn $hG/ hi3n 6ường %"i?
/h>nh +'/h /Ia Đng 7! 4h'4 %uJ$ /Ia nh! nư>/&
- Tha) gia EYy HGng? D1 73 6ường %"i? /h>nh +'/h 7! $c /h=/ /Ia Đng?
4h</ $Gng ^ỷ %uJ$? gih gFn +G 61!n ^O$? $h"ng nhL$ $r1ng Đng? $hường Euyờn $G
4hờ DFnh 7! 4hờ DFnh? $rung $hG/ 7>i Đng? %!) /<ng $'/ 4h'$ $ri@n Đng 7iờn?
+inh h1B$ Đng 7! 6gng Đng 4h> 9uy 6ịnh&
T<i nguy3n $rung $h!nh 7>i %K $ư;ng 7! )</ $iờu /'/h )Bng /Ia Đng?
4hLn 6Lu h1!n $h!nh $"$ nhi3) 7< 6ưC/ gia1? E=ng 6'ng %! Đng 7iờn Đng
/.ng +n Vi3$ Na)&
Người %!) 6*n
Trịnh Thanh Huanh

vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối.Tuyệt đối trung thành với mục đớch. cú lối sống lành mạnh. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. cục bộ. phẩm chất chớnh trị. chăm lo đời sống vật chất. điều lệ Đảng. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. cơ hội. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. chỉ thị của Đảng. bảo vệ đường lối. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. năng lực cụng tỏc. tuyờn truyền. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đạo đức cỏch mạng. quan liờu. phục tựng kỷ luật. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. phỏp luật của nhà nước. trung thực với Đảng. thống nhất trong Đảng. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. giữ gỡn sự đoàn kết. tham nhũng. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. Tham gia xõy dựng. nghị quyết. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. lớ tưởng của Đảng. Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->