Truóc tình hình thuc tê cúa nhà truòng,khi nói

dên giò hoc thê duc thì da sô hoc sinh ham thích
hoc,ham thích luyên tâp.Song bên cach dó trong
môt lóp hoc vân còn môt bô phân nhó hoc sinh do
diêu kiên sông cúa các em hay su phát triên tâm
sinh lý cúa các em còn châm chua phù hop vói kiên
thúc nôi dung bài hoc hay tác phong châm chap
chua nhay bén,chua linh hoat, ý thúc tu tin trong
hoc tâp còn han chê dân dên su tiêp thu bài hoc còn
thu dông khi thuc hiên các trò choi trong chuong
trình không dúng theo yêu câu.Do dó trò choi không
mang tính hâp dân,lôi cuôn, dúng luât duoc.
I. ÐAT VÁN ÐÈ:
.Trang bi cho HS môt sô hiêu biêt nhüng kÿ
nãng co bán vê ÐHÐN vê TD RLTT và
KNVÐCB,cüng cô thêm vôn KNVÐCB cân thiêt
thuòng gãp trong dòi sông hàng ngày nhu:
Ði,chay,nháy,ném,mang,vác... Ðuoc phù hop vói
khá nãng, dãc diêm tâm sinh lý cúa lúa tuôi.
II.MUC TIÊU CÙA MÔN THE DUC TIEU HOC:
1.Góp phân dê báo vê và tãng cuòng súc
khoé cho HS,phát triên các tô chât vê thê luc,tiêp tuc
hình thành thói quen thuòng xuyên luyên tâp thê
duc thê thao.
.Giáo duc và rèn luyên cho HS có duoc nê
nêp luyên tâp TDTT,có duoc ý thúc giü gìn vê
sinh cá nhân và nêp sông vui tuoi lành manh,có
tính kÿ luât cao trong luyên tâp.
II.MUC TIÊU CÙA MÔN THE DUC TIEU
HOC:
Biêt tên trò choi.
Nãm vüng cách choi.
Tham gia vào trò choi tuong dôi chú dông,
tích cuc,choi dúng luât,trât tu.
Biêt vân dung và tu tô chúc duoc các trò
choi don gián dã hoc vào trong sinh hoat hàng
ngày ó truòng cüng nhu ó nhà.
III.Yêu câu vê muc tiêu cúa trò choi trong
chuong trình thê duc:
IV.Nhüng kiên thúc HS cân dat duoc:
1. Ôn luyên và biêt tô chúc các trò choi don
gián dã hoc ó các lóp duói,buóc dâu hình thành
có kÿ nãng tô chúc các trò choi.
.Hoc mói và nãm vüng các trò choi trong
chuong trình môt cách chú dông, dúng luât
.Biêt vân dung các trò choi dê vui choi và tâp
luyên.
V.Kÿ nång:
1.Hoc sinh thuôc tên các trò choi dã hoc ó các
lóp duói,biêt cách choi .
.HS biêt tô chúc duoc các trò choi don gián ó
moi noi,moi lúc.
.Thông qua dó buóc dâu HS biêt vân dung
duoc môt sô diêu dã hoc vào nê nêp sinh hoat và
hoc tâp ó truòng cüng nhu ó nhà.
VI.Phuong pháp:
Day trò choi cho HS là nhãm rèn luyên cho
các em có duoc tác phong nhanh nhen,hoat
bát,có tính chú dông và tính ký luât cao trong tâp
luyên cüng nhu khi vui choi.
Do dó giáo viên cân thuc hiên môt sô viêc
sau:
.Chuân bi sân bãi và phuong tiên:
Vê sinh sân tâp luyên sach së,báo dám an
toàn, ké,vë sân choi nêu có.
2.Chuân bi dây dú dung cu cho HS choi.
3.Tô chúc dôi hình cho HS choi :
Tô chúc dôi hình sao cho hop lly và luôn
thay dôi các loai dôi hình khác nhau dê tao su hâp
dân cho HS trong khi choi.
4.Nêu tên trò choi, giái thích kêt hop Iàm mâu
dông tác:
Có thê tiên hành theo nhiêu cách khác nhau
nhung cân ngãn gon,dê hiêu,mang tính hâp dân.
. Ðiêu khiên trò choi:
Giáo viên có thê dùng lòi nói,tiêng vô
tay,tiêng còi hay ký hiêu dê tao cho HS có su tâp
trung chú ý.
6.Cho HS choi thú và choi chính thúc:
7. Ðánh giá kêt quá cuôc choi.
8.Báo dám an toàn cho hoc sinh
Yêu câu vê trât tu và tính ký luât cao khi
choi.
Ðôi vói nhüng trò choi các em dã choi môt
sô lân thì giáo viên chi cân nhãc lai cách choi thât
ngãn gon,dê hiêu sau dó tô chúc cho HS choi.
Giói thiêu môt sô trò choi ó các lóp:
Lóp 1:
p 2:
Ip 3:
p 4:
p :
VII.KÉT QUÀ :
Trong quá trình giáng day thê duc ó tiêu
hoc bán thân rút ra vài nhân xét nhu sau :
Ðôi vói các trò choi ó các lóp duói thì GV
nêu tên trò choi sau dó dê cho lóp truóng huóng
dân cách choi hoãc cho HS nêu cách choi,sau dó
GV nói rõ lai cách choi và luât choi.
Ðôi vói các trò choi mói hoc thì GV nên
thuc hiên dúng theo các buóc là nêu tên trò choi,
giái thích,thuc hiên mâu sau dó tô chúc choi thú
dê rút kinh nghiêm.