Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.

COM
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Bài 1:
Số mã vùng cần thiết nhỏ nhất là bao nhiêu để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại khác nhau.
Mỗi điện thoại có 9 chữ số có dạng 0XX-8XXXXX với X nhận giá trị từ 0 đến 9.
Giải:
Vì số mã vùng có dạng: 0XX-8XXXXX, với X nhận các giá trị từ 0 đến 9 (10 số), có 07 ký tự X
do vậy sẽ có 107 trường hợp. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet với 10 triệu máy điện thoại thì số mã vùng
⎤ 25.000.000 ⎡
cần thiết là: ⎥
= ]2,5[ = 3 . Vậy số mã vùng cần thiết thỏa yêu cầu bài toán là 3.
⎦ 10.000.000 ⎢⎣
Bài 2:
Biển số xe gồm 8 ký tự, dạng NN-NNNN-XN, ví dụ 75_1576_F1. Hai số đầu là mã tỉnh, X là
chữ cái (26 chũ cái). N gồm các số 0, 1, …, 9. Hỏi một tỉnh nào đó cần đăng ký cho 10 triệu xe thì
cần bao nhiêu serial (X).
Giải

Bài toán này có 02 cách hiểu: serial ở đây có thể là 02 ký tự NN đầu tiên hoặc là 02 ký tự XN cuối
cùng.
Cách hiểu 1: (serial là 02 ký tự XN cuối cùng).
Hai số NN đầu là mã tỉnh, do nhà nước quy định nên không ảnh hưởng đến kết quả bài toán.
Sáu ký tự còn lại có 5 ký tự là N, như vậy có 10 5 trường hợp. Theo nguyên lý Dirichlet, số serial
⎤10.000.000 ⎡
= 100 . Điều này không hợp lý vì số ký tự chữ cái chỉ là 26. Do
X tối thiểu phải thỏa mãn: ⎥
⎦ 100.000 ⎢⎣
vậy, nếu bài toán sửa lại là 1 triệu bảng số xe thì kết quả hợp lý hơn, khi đó số serial là:
⎤1.000.000 ⎡
⎥⎦ 100.000 ⎢⎣ = 10 .
Cách hiểu 2: (serial là 02 ký tự NN đầu tiên)
Bốn ký tự NNNN sẽ có 104 trường hợp, 02 ký tự XN sẽ có 26*10 = 260 trường hợp. Theo quy tắc
nhân, tổng số trường hợp sẽ là: 104*260 = 2.600.000. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet, số serial tối thiểu
phải là:
⎤ 10.000.000 ⎡
⎥⎦ 2.600.000 ⎢⎣ = ]3,84[ = 4 .
Vậy cần 04 số serial để đăng ký đủ cho 10 triệu xe.
Bài 3:
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 10:
a. Bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 11.
b. Bắt đầu bẳng 00 và kết thúc bằng 11.
Giải

a. Bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 11.
Xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 có dạng: 00.xxxx.xxxx. Ký tự x có thể là 0 hoặc 1, có 8 ký tự x do
vậy có 2 8 xâu.
Xâu nhị phân kết thúc bằng 11 có dạng: xx.xxxx.xx11. Tương tư ta cũng tính được có 28 xâu.
Xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 và kết thúc bằng 11 có dạng 00.xxxx.xx11. Tương tự như trên, ta
cũng tính được có 2 6 xâu.
Vậy số xâu nhị phân bắt đầu bằng 00 hay kết thúc bằng 11 là:
BT Toan roi rac 

1

Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.COM

n = 2 * 2 8 − 2 6 = 512 − 64 = 448 xâu.
b. Bắt đầu bằng 00 và kết thúc bằng 11.
Xâu nhị phân thỏa mãn đề bài phải có dạng: 00.xxxx.xx11. Hai ký tự đầu và 02 ký tự cuối là
không đổi, do vậy chỉ còn 06 ký tự ở giữa. Do đó số xâu nhị phân thỏa mãn đề bài là: 26 xâu.
Bài 4:
Khóa 29 CNTT có 150 SV học NNLT Java, 160 SV hoc Delphi, 40 SV học cả hai môn trên.
a. Tìm tất cả SV của khóa 29 biết rằng SV nào cũng phải học ít nhất 01 môn.
b. Biết tổng số SV là 285, hỏi có bao nhiêu SV không học Java hoặc Delphi.
Giải

Gọi

J: SV học Java
D: SV học Delphi
a. Số SV của khóa 29 là: n1 = J U D = J + D − J I D = 150 + 160 − 40 = 270 SV

b. Câu b có 02 cách hiểu:
Cách 01: không học ít nhất 01 môn.
Số SV không học Java hoặc Delphi là (áp dụng nguyên lý bù trừ) ta tính được:
n 2 = n − J I D = 285 − 40 = 245 SV
Cách 02: không học Java cũng chẳng học Delphi:
Theo cách hiểu này, áp dụng nguyên lý bù trừ ta tính được số SV như sau:
'
n2 = J U D = n − J − D + J I D = 285 − 150 − 160 + 40 = 15 SV
Bài 5:
Mỗi người sử dụng máy tính dùng password có 6 -> 8 ký tự. Các ký tự có thể là chữ số hoặc
chữ cái, mỗi password phải có ít nhất 01 chữ số. Tìm tổng số password có thể có.
Giải

Bài toán này cũng có thể được hiểu theo 02 cách.
Cách 01: phân biệt chữ thường với chữ hoa.
Chữ cái thường:
26
Chữ cái hoa:
26
Chữ số:
10
Do đó, tổng cộng có 26 + 26 + 10 = 62 ký tự khác nhau.
Nếu password có n ký tự.
62 n
Tổng số trường hợp:
Số password không có chữ số: 52 n
Suy ra số password có ít nhất 01 chữ số: nn = 62 n − 52 n
Áp dụng cho các trường hợp n = 6, 7, 8. Tổng số password thỏa yêu cầu đề bài là:

n = n6 + n7 + n8 = 626 − 526 + 627 − 527 + 628 − 528 = 167.410.949.583.040
Cách 02: không phân biệt chữ thường với chữ hoa:
Cách làm hoàn toàn tương tự, nhưng thay vì sử dụng các số 62 và 52 thì ở đây sử dụng 02 số: 36
và 26. Kết quả sẽ là:

n = n6 + n7 + n8 = 366 − 266 + 367 − 267 + 368 − 268 = 2.684.483.063.360
Bài 6:
Có n lá thư bỏ vào n bì thư. Hỏi xác suất để xảy ra trường hợp không có lá thư nào bỏ đúng
được bì thư của nó.
Giải

BT Toan roi rac

2

{3. 8}. …. z. Bài 9: Cần phải có bao nhiêu SV ghi tên vào lớp TRR để chắc chắn có ít nhất 65 SV đạt cùng điểm thi. f 2 = 3 Có 13 xâu nhị phân có độ dài 5 và không có 2 số 0 liên tiếp. Theo nguyên lý Dirichlet. trong đó Nm (1 ≤ m ≤ n) là số cách bỏ thư sao cho có ít nhất m lá thư đúng địa chỉ.COM Vì có n phong bì và n bì thư nên có tất cả N = n! cách bỏ thư khác nhau. ….. + (−1)nNn. ta áp dụng nguyên lý bù trừ: N = n! − N1 + N2 − . Giải Với xâu nhị phân có độ dài n.. với mỗi cách lấy m lá thư. đề bài sẽ trở thành chọn 5 số từ 4 cặp số trên. x. Để đếm số cách bỏ thư sao cho không lá thư nào đúng địa chỉ. 5} và tổng của mỗi cặp đều bằng 9. c. Giải Từ 8 số ở trên. Giải Bảng chữ cái của tiếng anh gồm 26 ký tự: a. 7. Vì có 27 từ tiếng Anh và mỗi từ bắt đầu bằng 01 chữ cái nên theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 02 từ bắt đầu bằng cùng 01 chữ cái. Vậy bài toán đã được chứng minh.+(-1) k N n! 1! 2! 3! k! Bài 7: Chỉ ra rằng nếu chọn 5 số từ tập 8 số {1.. 7}. ta chia thành 02 trường hợp: Nếu ký tự cuối cùng là 1 thì ký tự trước đó (ký tự thứ n – 1) có thể là 1 hay là 0 đều được. Bài 10: Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và không có 2 số 0 liên tiếp.m)! = n! 1 1 1 do vậy N = n!(1 − + − . giả sử thang điểm thi gồm 10 bậc. Như vậy. Có bao nhiêu xâu nhị phân như thế có độ dài bằng 5. Bài 8: Chứng minh rằng trong bất kỳ một nhóm 27 từ tiếng Anh nào cũng có ít nhất 2 từ bắt đầu từ cùng 01 chữ cái. {4. k! 1! 2! n! Dođó xác suất thỏa bài toán: p = N N 1 1 1 1 = = 1 − + . Do vậy n = 10 * 64 + 1 = 641 SV. Giải Gọi n là số sinh viên tối thiểu thỏa mãn đề bài.. BT Toan roi rac 3 . theo nguyên lý Dirichlet thì n ] 10[ = 65 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. 6}. + (−1)n ). b. 2. có (n-m)! cách bỏ để m lá thư này đúng địa chỉ. ta chia thành 04 cặp: {1. Nếu ký tự cuối cùng là 0 thì ký tự trước đó (ký tự thứ n – 1) chỉ có thể là 1 (vì nếu là 0 thì vi phạm yêu cầu bài toán) nhưng ký tự trước đó nữa (thứ n – 2) có thể là 0 hay 1 đều được. như vậy: Nm = C nm (n . y. Từ 02 trường hợp trên ta suy ra được: f n = f n −1 + f n − 2 Các điều kiện đầu: f1 = 2 . 8} thì bao giờ cũng có ít nhất 01 cặp số có tổng là 9.+... Nm là số cách lấy m lá thư từ n lá. phải có ít nhất 01 cặp số được chọn hết. {2.

Giải Phương trình đặc trưng: x 2 − x − 1 = 0 có các nghiệm là: r1 = 1+ 5 1− 5 và r2 = . a 2 = 8 . a1 = −4 .COM Bài 11: ⎧f =0 Dãy các số Fibonacci thõa f n = f n −1 + f n − 2 . a 2 = 8 . Biết rằng không có 2 đường thẳng nào song song và cũng không có 03 đường thẳng nào đi qua cùng 1 điểm. Ta có hệ phương trình như sau: ⎧7 = α 1 + α 2 + α 3 ⎧α 1 = 5 ⎪ ⎪ ⎨− 4 = α 1 − 2α 2 + 3α 3 ⇒ ⎨α 2 = 3 ⎪8 = α + 4α + 9α ⎪α = −1 1 2 3 ⎩ 3 ⎩ Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi là: a n = 5 + 3(−2) n − 3 n Bài 13: Tìm hệ thức truy hồi và rn . 2 2 n ⎛ 1+ 5 ⎞ ⎛ 1− 5 ⎞ Do đó các số Fibonacci tổng quát sẽ có dạng: f n = α1 ⎜⎜ ⎟⎟ + α 2 ⎜⎜ ⎟⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 1 ⎧ ⎧α1 + α 2 = 0 α1 = ⎪ ⎧ f0 = 0 ⎪ 5 ⎪ ⎛ 1− 5 ⎞ với các điều kiện ban đầu : ⎨ ⇒ ⎨ ⎛ 1+ 5 ⎞ ⇒⎨ ⎩ f1 = 1 ⎪α1 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + α 2 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ = 1 ⎪α = −1 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ ⎝ 5 ⎩⎪ Do đó các số Fibonacci được cho bởi công thức như sau: n 1 ⎛ 1+ 5 ⎞ 1 ⎛ 1− 5 ⎞ fn = ⎜⎜ ⎟⎟ − ⎜ ⎟ 5⎝ 2 ⎠ 5 ⎜⎝ 2 ⎟⎠ n n Bài 12: Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi sau: a n = 2a n −1 + 5a n − 2 − 6a n −3 trong đó các điều kiện đầu là: a 0 = 7 . hệ thức truy hồi sẽ có dạng: a n = α 11n + α 2 (−2) n + α 3 3 n Với các điều kiện đầu được cho: a 0 = 7 . cho điều kiện đầu: ⎨ 0 . Với rn là số miền của mặt phẳng bị phân chia bởi n đường thẳng. Hãy tìm hệ thức truy ⎩ f1 = 1 hồi của Fibonacci. Giải BT Toan roi rac 4 . Giải Phương trình đặc trưng x 3 − 2 x 2 − 5 x + 6 = 0 ⇔ ( x − 1)( x 2 − x − 6) = 0 ⎧ x0 = 1 ⎪ Các nghiệm của phương trình đặc trưng: ⎨ x1 = −2 ⎪x = 3 ⎩ 2 Do đó. a1 = −4 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.

Có n đỉnh. BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài 14 Chứng minh rằng trong một đơn đồ thị luôn có ít nhất 02 đỉnh có cùng bậc.COM Với n đường thẳng. theo đề bài thì đường thẳng thứ n sẽ cắt n – 1 đường thẳng còn lại tại n – 1 điểm. Giải Với đồ thị đủ thì mỗi đỉnh đều nối với các đỉnh còn lại. đồng thời có đỉnh treo). khi có n đỉnh thì mỗi đỉnh đều nối với n -1 đỉnh còn lại. số bậc tối đa của các đỉnh là n-1 (vì là đơn đồ thị). Bài 16: (giống bài 12 phần trước). và số bậc tối đa chỉ là n-2 (vì là đơn đồ thị. số bậc của các đỉnh chỉ có thể đi từ 0 đến n-2 (n-1) giá trị. n = 1: r1 = 2. tổng số bậc của cả đồ thị là: n*(n – 1) bậc. Giải Trong đồ thị đơn. Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi sau: a n = 2a n −1 + 5a n − 2 − 6a n −3 trong đó các điều kiện đầu là: a 0 = 7 . khi đó số bậc tối thiểu của các đỉnh là 0. Do đó. số phần mặt phẳng tăng lên là n. a1 = −4 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. hệ thức truy hồi sẽ có dạng: a n = α 11n + α 2 (−2) n + α 3 3 n Với các điều kiện đầu được cho: a 0 = 7 . a1 = −4 . Do đó theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 02 đỉnh có cùng bậc. a 2 = 8 . Từ đó. Do vậy. a 2 = 8 . do đó số bậc tối thiểu của các đỉnh là 1. II. TH2: Giả sử đồ thị có ít nhất 01 đỉnh treo. Các bài tập trong giấy kiểm tra lần 1. Vậy. số bậc của các đỉnh đi từ 1 đến n-1 (n-1) giá trị. Các điều kiện đầu là: n = 0: r0 = 1. Bài 15: Tính tổng số bậc của K n (đơn đồ thị đủ). tức là sẽ cắt n – 1 + 1 = n phần mặt phẳng. ta có được hệ thức truy hồi: rn = rn −1 + n . Giải Phương trình đặc trưng x 3 − 2 x 2 − 5 x + 6 = 0 ⇔ ( x − 1)( x 2 − x − 6) = 0 ⎧ x0 = 1 ⎪ Các nghiệm của phương trình đặc trưng: ⎨ x1 = −2 ⎪x = 3 ⎩ 2 Do đó. Có n đỉnh. tức là bậc của mỗi đỉnh đều bằng n – 1. số bậc tối đa cung TH1: Giả sử đồ thì không có đỉnh treo. Do đó theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 02 đỉnh có cùng bậc. Ta có hệ phương trình như sau: ⎧7 = α 1 + α 2 + α 3 ⎧α 1 = 5 ⎪ ⎪ ⎨− 4 = α 1 − 2α 2 + 3α 3 ⇒ ⎨α 2 = 3 ⎪α = −1 ⎪8 = α + 4α + 9α 1 2 3 ⎩ 3 ⎩ Vậy hệ thức truy hồi là: a n = 5 + 3(−2) n − 3 n Bài 17: BT Toan roi rac 5 .

1.COM Trong tổng số 2504 sinh viên của một khoa công nghệ thông tin. thứ tự đỉnh: a. ta có: K = PU F UC = P + F + C − PI F − F IC − C I P + PI F IC K = 1876 + 999 + 345 − 876 − 232 − 290 + 189 = 2011 ⇒ K = N − K = 2504 − 2011 = 493 SV Vậy có 493 SV không học môn nào trong 03 môn: Pascal. b. 999 học môn ngôn ngữ Fortran và 345 học môn ngôn ngữ C. Fortran và C thì trong trường hợp đó có bao nhiêu sinh viên không học môn nào trong cả 03 môn nói trên. Giải Gọi P: là tập gồm các SV học Pascal F: là tập gồm các SV học Fortran C: là tập gồm các SV học C N: là tổng số SV (2504 SV) Gọi K là số SV học ít nhất 01 môn Theo nguyên lý bù trừ. có 1876 theo học môn NNLT Pascal. đỉnh treo. i 0 ⎟⎟ 0⎟ ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ 6 . Số đỉnh: 8 Số cạnh: 11 Đỉnh cô lập: D Đỉnh treo: không có Tên đỉnh Bậc của định Ma trận liền kề: BT Toan roi rac ⎛0 ⎜ ⎜0 ⎜0 ⎜ ⎜0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎝ a 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 C 4 0 0 1 0 2 0 0 0 d 0 0 1 0 0 0 0 0 1 e 5 g 3 h 2 i 3 1⎞ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 0⎟ . Ngoài ra còn biết 876 sinh viên học cả Pascal và Fortran. c. 290 học cả Pascal và C. g. ma trận liền kề.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. Bài 18: Hãy tìm số đỉnh. Fortran và C. e. d. số bậc của mỗi đỉnh và xác định các đỉnh cô lập. ma trận liên thuộc trong mỗi đồ thị vô hướng sau: Giải Câu 18. h. Nếu 189 sinh viên học cả 03 môn Psacal. số cạnh. 232 học cả Fortran và C.

COM Ma trận liên thuộc: ⎛ ⎜ ⎜A ⎜B ⎜ ⎜C ⎜ ⎜D ⎜E ⎜ ⎜G ⎜H ⎜⎜ ⎝I e1 1 0 1 0 0 0 0 0 ⎧e1 = (a. a) ⎪e = (a. b) ⎪ 2 ⎨ ⎪e3 = (a. c. ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ e3 1 1 0 0 0 e4 1 1 0 0 0 e5 1 0 0 0 1 e6 0 1 0 0 1 ⎧e5 = (a. d ) ⎪⎩e12 = (d . e) 7 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. i ) ⎪⎩e4 = (b. c) e7 0 1 0 1 0 e8 0 0 1 0 0 e9 0 0 1 1 0 e10 0 0 1 1 0 e11 0 0 1 1 0 e12 ⎞ ⎟ 0⎟ 0⎟ ⎟ 0⎟ 1 ⎟⎟ 1 ⎟⎠ ⎧e9 = (c. e) ⎪e = (b. i ) a b c d e Số đỉnh: 5 Số cạnh: 12 Đỉnh cô lập: không có Đỉnh treo: không có Tên đỉnh Bậc của định Ma trận liền kề: ⎛1 ⎜ ⎜3 ⎜0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎝ e1 ⎛ ⎜ ⎜a 1 ⎜b 0 Ma trận liên thuộc: ⎜ ⎜c 0 ⎜d 0 ⎜ ⎜e 0 ⎝ trong đó: ⎧e1 = (a. d ) ⎪⎩e8 = (c.2. e) Câu 18. g ) ⎪e = (h. d. e) ⎪ 6 ⎨ ⎪e7 = (b. i ) ⎩ 11 = ( c . g ) ⎪ ⎨e10 = (e. h) ⎧e5 ⎪e ⎪ 6 ⎨ ⎪e7 ⎪⎩e8 e8 0 0 1 0 0 0 0 1 e9 0 0 0 0 1 1 0 0 e10 0 0 0 0 1 1 0 0 e11 ⎞ ⎟ 0⎟ 0⎟ ⎟ 0⎟ 0 ⎟⎟ 0⎟ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 1 ⎟⎠ ⎧e9 = (e. d ) ⎪e = (c. e) = (c . e) ⎪ 2 trong đó: ⎨ ⎪e3 = (a. thứ tự đỉnh: a. b) BT Toan roi rac a 6 3 0 0 1 1 0 0 1 3 0 e2 1 1 0 0 0 b 5 c 5 d 5 e 3 0 1 3 0 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 0 ⎟ . d ) ⎪ 10 ⎨ ⎪e11 = (c. e2 1 0 0 0 1 0 0 0 e3 1 0 0 0 0 0 0 1 e4 0 1 0 0 1 0 0 0 e5 0 1 0 0 0 0 1 0 e6 0 0 1 0 1 0 0 0 e7 0 0 1 0 0 1 0 0 = (b. c) ⎪e = (a. b. g ) = (c. b) ⎪⎩e4 = (a.

Do vậy chúng không thể đẳng cấu. một bên có 4 cạnh và một bên có 5 cạnh. Đặc biệt. u1 v2 v1 u2 v6 v5 u3 u4 v3 v4 6 u5Hai đồ thị cho ở trên có:usố đỉnh. Vậy hai đồ thị có ma trận liền kề đã cho ở trên không đẳng cấu. từ ma trận kề ta cũng có thể dễ dàng xác định được số cạnh của mỗi đồ thị lần lượt là 4 và 5. Giải Dựa vào ma trận liền kề của hai đơn đồ thị ta có thể vẽ lại các đồ thị bằng hình vẽ: U1 U2 V1 V2 U4 U3 V4 V3 Theo hình vẽ của hai đơn đồ thị ta thấy chúng không có cùng số cạnh. các đỉnh của đồ thị thứ nhất và thứ hai khi sắp theo thứ tự sau đây thì chúng hoàn toàn tương đương về mọi mặt: Đồ thị thứ nhất Đồ thị thứ hai BT Toan roi rac u1 v5 u2 v6 u3 v3 u4 v2 u5 v1 u6 v4 8 . tổng số bậc và số bậc của mỗi đỉnh bằng nhau. Hình 01. Bài 20: Xét xem các đồ thị cho sau đây có đẳng cấu với nhau không? Giải a.COM Bài 19: Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không? ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜⎜ ⎝1 1 0 1⎞ ⎟ 0 0 1⎟ 0 0 1⎟ ⎟ 1 1 0 ⎟⎠ .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. số cạnh. ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎜⎜ ⎝1 1 1 1⎞ ⎟ 0 0 1⎟ 0 0 1⎟ ⎟ 1 1 0 ⎟⎠ . Bài toán này có thể không cần vẽ hình lại cũng được.

hai đồ thị có hướng ở trên là đẳng cấu với nhau. Chứng tỏ rằng: m ≤ ≤M v Giải Vì m và M tương ứng là bậc nhỏ nhất và lớn nhất các đỉnh của G. còn m và M tương ứng là bậc nhỏ nhất và lớn nhất các 2e đỉnh của G. Hình 02. ⎧2e ≥ vm 2e . thứ tự và chiều của các cạnh đều tương ứng: Đồ thị thứ nhất Đồ thị thứ hai Bậc vào: deg-(X) Bậc ra: deg+(X) u1 v3 1 2 u2 v5 2 1 u3 v1 1 2 u4 v2 2 1 u5 v4 2 1 u6 v6 1 2 Vì vậy. u1 u2 u3 v1 v2 v6 u4 u5 v3 u6 v5 v4 Hai đồ thị có hướng cho ở trên khi sắp theo thứ tự sau đây về các đỉnh thì chúng tương đương về tất cả các mặt: từ số đỉnh.2) Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh. khi đó chứng minh bất đẳng thức sau đây: v2 e ≤ (1) 4 Giải BT Toan roi rac 9 . bậc ra của mỗi đỉnh. hai đồ thị trên là đẳng cấu.1) Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh. Bài 21: (3. tổng số bậc.M ⎪⎩ ∑ i =1 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.COM Số bậc của mỗi đỉnh 3 4 4 3 5 5 Chính vì vậy. i = 1.m ⎪ i =1 m ≤ deg( v i ) ≤ M . bậc vào. ⇔m ≤ ≤ M ⇔⎨ ⇔vm . tổng số cạnh. b. do đó ta dễ dàng có được: ⎧ v ⎪ ∑ deg( v i ) ≥ v . v ⎩2e ≤ vM (đpcm) Bài 22: (3. ≤ 2e ≤ vM . v ⇔ ⎨ v ⎪ deg( v i ) ≤ v .

b B C D E h. n2 nhiều nhất khi nó là đơn đồ thị phân đôi đủ. ⎜ c.Wn d. Bài 23: (3. số cạnh nhiều nhất sẽ là: Ta dễ dàng có được: .Km.Cn c. ⎜ 3 1 ⎜ ⎟ 0 3 1 1 ⎜ ⎜3 4 0⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎜0 3 ⎝1 0 1 0⎠ ⎜4 0 ⎝ 3 1 1 0 1 0 3 0 0 2 4⎞ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 2⎟ 3 ⎟⎠ Giải A C A C D B A B h. n2 lần lượt là số đỉnh của mỗi phần (n1 + n2 = v).Kn b.a h.Qn Giải BT Toan roi rac 10 .c Bài 24: (3.4) Hãy vẽ các đồ thị vô hướng biểu diễn bởi các ma trận sau: ⎛0 1 ⎛1 2 0 1⎞ ⎜ ⎛1 2 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜1 2 2 0 3 0 ⎜ ⎟ ⎟ a. Vì là đơn đồ thị phân đôi nên số cạnh K n1 . n = n1 × n2 ⇔ e ≤ n1n2 (2) . ⎜ 2 0 4 ⎟ b.6) Tìm ma trận liền kề cho các đồ thị sau: a. tức là: Khi đó.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. (n1 − n2 ) 2 ≥ 0 ⇔ n12 − 2n1n2 + n22 ≥ 0 ⇔ n12 + 2n1n2 + n22 ≥ 4n1n2 (n1 + n2 )2 v2 (2) ⇔ ≥ n1n2 ≥ e ⎯⎯→ ≥ e 4 4 (đpcm).COM Gọi n1.n e.

. 0 0 ⎟ ⎜ ⎟ b. n .. 1 1 .9) Hai đồ thị với ma trận liền kề sau đây có đẳng cấu với nhau không? ⎛1 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜ ⎝0 1 0 0 0⎞ ⎟ 0 1 0 1⎟ (h... .... 0 1 .. 1 0 1 1 0 0 ... 0 ⎟ ⎝⎩ ⎠ Bài 25: (3... ⎜⎨ ⎟ ⎪ ⎜ 1 . . ... 1 0 ⎟ ⎝ ⎠ 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 1 ⎟ d .. ..K n : ⎜ 1 ⎜ . ⎟ ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ m n 8 6474 8⎞ ⎛ 6474 ⎜ ⎧ 0 . 1 0 . 1 1 1 ...........K m .C n : ⎜ 0 0 1 0 . . .COM ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎜ a .. 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 1⎟ ... ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎝ 1 1 1 ...... 0 0 ⎟ ⎜ 0 1 0 1 ... 1 1 0 0 . ... đồ thị thứ hai có 5 cạnh.... . ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎝ ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜ c.... 0 0 ⎟ ⎜ ..1) ⎜ 1 0 0 1 ⎟ (h. .. .... ⎟ ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ ⎛ 0 1 0 0 . 0 1 1 1 ... ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 0 0 0 0 .... 0 . 0 ⎟ ⎜⎪ ⎟ ....2) ⎜0 0 0 1⎟ ⎜1 0 0 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝1 1 1 0⎠ ⎝1 1 1 0⎠ Giải Hai đồ thị với ma trận liền kề ở trên không thể đẳng cấu với nhau vì: chúng có số cạnh khác nhau: đồ thị thứ nhất có 4 cạnh... ... . ...... 1 0 .. 0 1 ⎟ ⎜ 1 0 0 0 .. .. 0 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 1 0 1 0 . . 0 0 1 0 . .. 1 ⎟ ⎩ ⎟ :⎜ m n 6474 8 ⎜ 6474 8⎟ ⎜ ⎧ 1 ...... 0 1 1 1 . ...8) Hai đồ thị với ma trận liền kề sau đây có đẳng cấu với nhau không? ⎛0 1 0 1⎞ ⎛0 1 1 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1 0 0 1 ⎟ (h...2) 0 0 1 0⎟ ⎟ 0 1 0 1⎠ Giải Thưa thầy.. 0 1 ........ ⎟ ⎜ ⎪ 0 .... .. .. 1 1 1 0 1 1 0 .... .. .. 0 0 0 .. 1 ⎟ ⎜⎪ ⎟ ⎜ ⎨. 0 1 ... . Bài 26: (3..... theo em nghĩ thì đây là hai ma trận liên thuộc chứ không phải là hai ma trận liền kề.. 1 0 1 1 .. Và nếu là hai ma trận liên thuộc thì chúng đẳng cấu với nhau vì: BT Toan roi rac 11 ....Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.Wn : ⎜ 0 ⎜ ......1) 0 0 1 1⎟ ⎟ 1 1 1 0⎠ ⎛0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎜ ⎝1 1 0 0 1⎞ ⎟ 1 1 1 0⎟ (h.... ....

Trong đó. 7. Tìm số đường đi phân biệt độ dài 3 từ đỉnh 2 tới đỉnh 8. ⎛ ⎜ ' ⎜ v1 ⎜ v2' ⎜ ' ⎜ v3 ⎜ v' ⎝ 4 e1' e2' e3' e4' 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 ⎛ e5' ⎞ ⎟ ⎜ ' 1⎟ ⎜ v1 0 ⎟ ( h. các cạnh được sắp theo thứ tự: e2' ⎯⎯ → e5' ⎯⎯ → e3' ⎯⎯ → e1' ⎯⎯ → e4' .1') ⎟ 1⎟ 0 ⎟⎠ ⎛ ⎜ ' ⎜ v1 ⎜ v2' ⎜ ' ⎜ v3 ⎜ v' ⎝ 4 e1' e2' e3' e4' 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 e5' ⎞ ⎟ 1⎟ 0 ⎟ (h. Lúc này. 6. E ) .2 '') ⎟ 1 1⎟ 1 0 ⎟⎠ Bài 27: (3. v) của V sao cho u < v và u với v là các số nguyên tố cùng nhau. của ma trận liên thuộc ở hình (h.COM ⎛ ⎜ ⎜ v1 ⎜ v2 ⎜ ⎜ v3 ⎜v ⎝ 4 e1 e2 1 1 1 0 e3 0 1 e4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 e5 ⎞ ⎟ 0⎟ 1 ⎟ (h. 4.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. 8} và E là tập hợp các cặp phần tử (u. Giải 2 8 3 7 4 BT Toan roi rac 12 . 5. Hãy vẽ đồ thị có hướng G = (V . Bài 28: (3. Vì vậy chúng đẳng cấu với nhau.10) Các cặp đồ thị sau có đẳng cấu với nhau không? Giải Bài này hoàn toàn giống bài số 20 đã giải ở trên.2 ') ⇒ ⎜ v2' ⎟ ⎜ ' 0⎟ ⎜ v3 ⎜ v' 1 ⎟⎠ ⎝ 4 e2' e5' e3' 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 e1' e4' ⎞ ⎟ 0 0⎟ 0 1 ⎟ (h.2’). đồng thời biểu diễn lại đồ thị ' ' ⎪⎩ f (v3 ) = v3 _& _ f (v4 ) = v4 . Xét ánh xạ f từ V1 lên V2 sao cho: ⎨ .2 ') ⎟ 0⎟ 1 ⎟⎠ ⎧⎪ f (v1 ) = v1' _& _ f (v2 ) = v2' .11) Cho V = {2. 3. hai ma trận liên thuộc hoàn toàn giống nhau.

COM Bài 29: (3. do vậy chúng không thể liền kề.3 với mỗi giá trị của n sau: a. c. Nếu n chẵn thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở cùng 1 phần.ư không liền kề) tùy ý trong K3. n lẻ: m = 3n-1.3). Một cạnh chỉ có thể nối từ 1 đỉnh ở phần (I) đến 1 đỉnh ở phần (II) và ngược lại.3 có độ dài n. Áp dụng cho các trường hợp: Số cạnh n=2 n=3 n=4 n=5 Liền kề 0 9 0 81 Không liền 3 0 27 0 kề BT Toan roi rac 13 . do vậy chúng phải liền kề (vì đây là K3. b. n chẵn: m = 0. o Hai đỉnh liền kề. n = 4. n = 2.12) Hãy tìm số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh liền kề (t. n = 3. o Hai đỉnh không liền kề. Nếu n lẻ thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở trên 2 phần khác nhau. Giải 1 4 (I) (II) 5 2 3 6 Hai đỉnh liền kề phải ở 2 phần khác nhau. o Hai đỉnh không liền kề. TH1: n chẵn. d. TH2: n lẻ. Do vậy ta có được các kết luận sau đây: o Hai đỉnh liền kề. Mặc khác mỗi một đỉnh ở phần này luôn có 3 phương án để đi qua 1 đỉnh ở phần kia. n chẵn: m = 3n-1.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. n lẽ: m = 0. Gọi m là số đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ trong K3. n = 5.

v Câu 2: Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh.COM Bài tập chương III Câu 1: Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh. ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜3 ⎜ ⎜0 ⎜ c) ⎝ 4 1 2 1 3 0 3 1 1 0 1 0 3 0 0 2 4⎞ ⎟ 0⎟ 1⎟ ⎟ 2⎟ ⎟ 3⎠ . Câu 9: Hai đơn đồ thị với ma trận liên thuộc sau đây có là đẳng cấu không? ⎛1 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜⎜ ⎝0 BT Toan roi rac 1 0 0 0⎞ ⎟ 0 1 0 1⎟ 0 0 1 1⎟ ⎟ 1 1 1 0 ⎟⎠ . ⎛0 ⎜ ⎜0 ⎜1 ⎜⎜ ⎝1 1 0 0 1⎞ ⎟ 1 1 1 0⎟ 0 0 1 0⎟ ⎟ 0 1 0 1 ⎟⎠ . Câu 4: Hãy vẽ các đồ thị vô hướng được biểu diễn bởi ma trận liền kề sau: ⎛1 ⎜ ⎛1 2 3 ⎞ ⎜2 ⎜ ⎟ ⎜0 ⎜ 2 0 4⎟ ⎜ ⎜ ⎟ 3 4 0 ⎝ ⎠ a) . b) ⎝ 1 2 0 1⎞ ⎟ 0 3 0⎟ 3 1 1⎟ ⎟ 0 1 0⎠. Chứng tỏ rằng: m≤ 2e ≤ M. m tương ứng là bậc lớn nhất và nhỏ nhất của các đỉnh của G. khi đó e ≤ v2/4.n e) Qn Câu 8: Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không? ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜0 ⎜⎜ ⎝1 1 0 0 1 0 0 0 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 0 ⎟⎠ . Câu 6: Tìm ma trận liền kề cho các đồ thị sau: a) Kn b) Cn c) Wn d) Km. còn M. 14 . ⎛0 ⎜ ⎜1 ⎜1 ⎜⎜ ⎝1 1 0 0 1 1 0 0 1 1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎟ 0 ⎟⎠ .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.

c) n=4. không liền kề) tùy ý trong K3.6. BT Toan roi rac 15 .8} và E là tập hợp các cặp phần tử (u.COM Câu 10: Các đồ thị G và G’ sau có đẳng cấu với nhau không? a) u v 1 v2 1 u2 v6 v5 u3 u4 u6 u5 v3 v4 b) u1 u2 u3 v1 v2 v6 u4 u5 u6 v3 v5 v4 Câu 11: Cho V={2. b) n=3.E).v) của V sao cho u<v và u.3 với mỗi giá trị của n sau: a) n=2.4. Tìm số các đường đi phân biệt độ dài 3 từ đỉnh 2 tới đỉnh 8.5. Hãy vẽ đồ thị có hướng G=(V.v nguyên tố cùng nhau.ư.7.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.3. Câu 12: Hãy tìm số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh liền kề (t. d) n=5.

d ≥ e Æ 4 2 1 2 1 2 (đã chứng minh xong). tức là: K d 1.d 2 Khi đó. ≤ 2e ≤ vM . số cạnh nhiều nhất sẽ là: Ta dễ dàng có được: d = d1 × d 2 ⇔ e ≤ d1d 2 (2) (d1 − d 2 ) 2 ≥ 0 ⇔ d12 − 2d1d 2 + d 22 ≥ 0 ⇔ d12 + 2d1d 2 + d 22 ≥ 4d1d 2 (d + d ) ≥ d .M v i =1 v i =1 .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. i=1.v ⇔ ⎨ ⎪⎩ ∑ deg(vi ) ≤ v. Câu 4: a) V1 V2 V3 b) V1 BT Toan roi rac V4 V2 V3 16 . ⇔m ≤ ≤ M ⇔⎨ ⇔vm .COM Câu 1: Vì m và M tương ứng là bậc nhỏ nhất và lớn nhất các đỉnh của G.m m ≤ deg(vi ) ≤ M . v ⎩2e ≤ vM Câu 2: Gọi n1. Vì là đơn đồ thị phân đôi nên số cạnh nhiều nhất khi nó là đơn đồ thị phân đôi đủ. ⎧2e ≥ vm 2e . n2 lần lượt là số đỉnh của mỗi phần (d1 + d2 = v). do đó ta dễ dàng có được: ⎧⎪ ∑ deg(vi ) ≥ v.

..... 1 1 1 1 0 1 .. .... 1 1 ... ... 1 1 1 1 . 0 1 1⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ 1⎥ ⎥ ....COM c) V1 V5 V2 V4 V3 Câu 6: ⎡0 ⎢1 ⎢ ⎢1 a) K : ⎢ 1 ⎢ ⎢.. .. 1 1 1 1 1 0 ....⎥ ⎥ 1⎥ 0 ⎥⎦ 17 .. . ⎢ ⎢1 ⎢⎣ 1 n BT Toan roi rac 1 0 1 1 ......Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. .

....... .⎥ ⎥ 0 0 0 . . 0 0 0 . .. 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 . . 0 0 0 0 ......⎥ ⎥ 1⎥ 0 ⎥⎦ 1 0 0 0 18 .. 0 1 0 0 1 1 ... . .... .... ⎢ ⎢0 ⎢⎣ 1 ..... .Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. ⎢ ⎢1 ⎢⎣ 1 1⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ 1 ⎥⎥ ..... 1 ⎡0 ⎢1 ⎢ ⎢0 c) Wn : ⎢ 0 ⎢ ⎢. 0 0 1 0 ... . ...... 0 1 ⎥ 1 1 1 .. 0 0 .. 1 0 ⎥⎦ 1 0 0 .....COM BT Toan roi rac ⎡0 ⎢1 ⎢ ⎢0 b ) Cn : ⎢ 0 ⎢ ⎢.... 1⎤ 0⎥ ⎥ 0⎥ 0⎥ ⎥ ..... ... .

...Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP...COM m n 8 6474 8⎤ ⎡ 6474 ⎢ ⎧ 0 . ......n : ⎢ ⎥ m n 8⎥ ⎢ 64748 6474 ⎢ ⎧ 1 ..⎥ ⎢⎨ ⎥ ⎪ ⎢⎣ ⎩ 1 .... 1 ⎥ d ) Km.. ... 1 ⎥ ⎢⎪ ⎥ ........ .. .. ⎢⎨ ⎥ ⎢ ⎪⎩ 0 .. . ... ... 1 0 . . 0 1 . 0 1 ..... 0 ⎥ ⎢ ⎪...... 1 0 . 0 ⎥⎦ BT Toan roi rac 19 ...

Câu 9: Theo em dề ra là hai ma trận liên thuộc Dựa vào hai ma trận liên thuộc ta có thể vẽ lại đồ thị của hai ma trận như sau: e1 V1 e2 e3 V1 V2 e5 e5 e3 G1 V2 e4 e4 V4 e2 e1 V3 V4 G2 V3 Hai đồ thị có các cạnh tương ứng là: G1 e1 e2 e3 e4 e5 G2 e2 e5 e3 e1 e4 Hai đồ thị G1 và G2 hoàn toàn giống nhau nên chúng đẳng cấu với nhau BT Toan roi rac 20 .COM Câu 8: Dựa vào ma trận liền kề của hai đơn đồ thị ta có thể vẽ lại các đồ thị bằng hình vẽ: V1 V2 V4 V3 U1 U2 U4 U3 Dựa vào hình vẽ của hai đơn đồ thị ta thấy hai đơn đồ thị không có cùng số cạnh. một bên có 4 cạnh và một bên có 5 cạnh. Vậy hai đơn đồ thị có ma trận liền kề đã cho không đẳng cấu.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP.

COM Câu 10: a/ Hai đồ thị G1 và G2 là đẳng cấu vì hai ma trận liền kề của G theo thứ tự các đỉnh u1. G2 cho ở trên khi sắp lại thứ tự về các đỉnh thì chúng tương đương về tất cả các mặt: từ số đỉnh. BT Toan roi rac 21 . u6 và của G’ theo thứ tự các đỉnh v2. u3. v6. Câu 12: 1 4 (I) (II) 2 5 3 6 Hai đỉnh liền kề phải ở 2 phần khác nhau cảu đồ thị. v3. Nếu n chẵn thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở cùng 1 phần. n lẻ: b = 3n-1.G2 có hướng cho ở trên là đẳng cấu với nhau. o Hai đỉnh liền kề. Nếu n lẻ thì đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi phải ở trên 2 phần khác nhau. tổng số bậc.3 có độ dài n. do vậy chúng không thể liền kề. v4 là như nhau và bằng: ⎡ 0 1 0 0 1 1 ⎤ ⎢ 1 0 1 0 1 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0 1 0 1 1 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0 0 1 0 1 1 ⎥ ⎢ 1 1 1 1 0 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ 1 1 1 1 1 0 ⎦ b/ Hai đồ thị có hướng G1.3). TH1: n chẵn. Mặc khác mỗi một đỉnh ở phần này luôn có 3 đường đi để đi qua 1 đỉnh ở phần kia. u2. hai đồ thị G1. bậc ra của mỗi đỉnh. Gọi b là số đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ trong K3. Một cạnh chỉ có thể nối từ 1 đỉnh ở phần (I) đến 1 đỉnh ở phần (II) và ngược lại. Do vậy ta có được các kết quả sau đây rút ra từ suy luận trên: o Hai đỉnh liền kề. u5. tổng số cạnh. n chẵn: b = 0. u4. bậc vào. v1. thứ tự và chiều đi và đến của các cạnh đều tương ứng với nhau: Đồ thị G1 Đồ thị G2 Bậc vào: Bậc ra: u1 v3 1 2 u2 v2 2 1 u3 v5 1 2 u4 v4 2 1 u5 v1 2 1 u6 v6 1 2 Vì vậy. v5. do vậy chúng phải liền kề (vì đây là K3.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. TH2: n lẻ.

Giải a. Đường đi Euler. Wn: Chủ có một đỉnh có bậc là n – 1. o Hai đỉnh không liền kề.n có bậc là m hoặc n. b. b. c. để nó là đồ thị Euler thì m và n đều phải là một số chẵn. do vậy đây không thể là đồ thị Euler. BT Toan roi rac 22 . Kn b. n lẽ: b = 0. Kn: Vì mỗi đỉnh của Kn có số bậc bằng nhau và bằng n – 1. Do vậy. Cn: Vì mọi đỉnh của Cn đều có bậc là 2 nên Cn luôn là đồ thị Euler.n có: a. do vậy để Qn là đồ thị Euler thì n chẵn. các đỉnh còn lại phải là bậc chẵn. Áp dụng cho các trường hợp: Số cạnh n=2 n=3 n=4 n=5 Liền kề 0 9 0 81 Không liền 3 0 27 0 kề BÀI TẬP CHƯƠNG 4 ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON Bài 1: Với giá trị nào của n thì các đồ thị sau đây là đồ thị Euler? a. Cn c. Do vậy n phải lẻ (n >= 3). Bài 2: Với các giá trị nào của m và n thì đồ thị phân đôi đầy đủ Km. Vì các đỉnh của đồ thị phân đôi đủ Km. Qn: Vì mọi đỉnh đều có bậc là n.COM b = 3n-1. d. Chu trình Euler. Do đó ta có: a. Qn Giải: Điều kiện cần và đủ để một đồ thị là đồ thị Euler là khi và chỉ khi tất cả các đỉnh của nó đều có bậc chẵn. b. còn lại các đỉnh khác đều có bậc là 3. giá trị còn lại phải là số lẻ. Để Kn là đồ thị Euler thì n – 1 = chẵn. n chẵn: o Hai đỉnh không liền kề. Vậy một trong 2 giá trị m.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. n phải là 2. Wn d. Để một đồ thị có đường đi Euler thì phải có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

nên để đồ thị đầy đủ Km. theo định lý Dirac thì G là đồ thị Hamilton. để mỗi người ngồi giữa hai người mà sinh viên đó quen.v) với u. 10. v có quan hệ là quen biết nhau (theo giả thiết của đề bài). và sắp xếp như thế nào ? Câu 6: Hiệu trưởng mời 2n (n ≥ 2) sinh viên giỏi đến dự tiệc. đi qua tất cả các cửa phòng. (đpcm) Câu 7: Một ông vua đã xây dựng một lâu đài để cất báu vật. Mặc khác.COM Bài 3: Với giá trị nào của m và n thì đồ thị phân đôi đầy đủ Km. Mỗi sinh viên giỏi quen ít nhất n sinh viên giỏi khác đến dự tiệc. v thuộc V và u. 2.n là đồ thị Hamilton thì phải có điều kiện sau: Theo định lý Dirac.. mỗi cửa chỉ một lần. đây là đồ thị vô hướng Vậy theo các lập luận trên thì luôn luôn có thể xếp tất cả các sinh viên giỏi ngồi xung quanh một bàn tròn. mỗi người có hai người bên cạnh là bạn mới.n có chu trình Hamilton. nếu G là đơn đồ thị có n đỉnh và mọi đỉnh của G đều có bậc không nhỏ hơn n+m ⎧ n ≥ ⎪⎪ 2 ⇔m≤n≤m⇔n=m ⎨ n m + ⎪m ≥ ⎪⎩ 2 Câu 4: Chứng minh rằng đồ thị lập phương Qn là một đồ thị Hamilton. . để mỗi người ngồi giữa hai người mà sinh viên đó quen. Như vậy theo giả thiết của bài toán ta sẽ xác lập được một đồ thị là một đơn đồ thị có 2n đỉnh. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp tất cả các sinh viên giỏi ngồi xung quanh một bàn tròn. Giải Giả sử có đồ thị G = (V. chỉ cần từ một trong các phòng bên ngoài cùng (số 1. Người ta tìm thấy sơ đồ của lâu đài (hình sau) với lời dặn: muốn tìm báu vật. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho mỗi lần ngồi họp.n các đỉnh có bậc m hoặc n. mỗi đỉnh có bậc tối thiểu là n (vì theo đề bài cho: mỗi sinh viên quen biết với ít nhất là n sinh viên khác). Câu 5: Trong một cuộc họp có 15 người mỗi ngày ngồi với nhau quanh một bàn tròn một lần.Cho nên ta có: số bậc của mỗi đỉnh n ≥ 2n = n 2 Do đó. E) mà trong đó ta có: V là tập hợp các sinh viên được mời dự tiệc.. Giải n thì G 2 là một đồ thị Hamilton. Với Km.).Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. 6. Vẽ cây liệt kê tất cả các chu trình Hamilton của đồ thị lập phương Q3. E = (u. báu vật được giấu sau cửa cuối cùng. Hãy tìm nơi giấu báu vật? 1 BT Toan roi rac 3 2 4 5 6 23 .

với v là một đỉnh bất kỳ của P. là một đồ thị Hamilton.COM Giải Giả sử chúng ta xem mỗi một phòng là một đỉnh của đồ thị G và mỗi một cửa thông giữa các phòng là một cạnh của đồ thị G thì theo yêu cầu của bài toán (qua tất cả các cửa và mỗi cửa chỉ qua một lần) ta phải đi tìm đường đi Euler của đồ thị cho ở trên. b) Câu 9: Giải bài toán người phát thư Trung Hoa với đồ thị cho trong hình sau: 1 2 9 BT Toan roi rac 12 8 10 11 3 7 6 5 4 24 . a e b g f h k i d c Giải a) Đường đi Hamilton là: a Æ b Æ c Æ d Æ e Æ f Æ h Æ k Æ g Æ i. Sau đây là đường đi để tìm báu vật: (xuất phát từ phòng số 6. b) Chứng minh rằng P \ {v}. kết thúc ở phòng 18 là cửa cuối cùng) 6 Æ 2 Æ 1Æ 4 Æ 3 Æ 7 Æ 11 Æ 12 Æ 8 Æ 13 Æ 12 Æ 17 Æ 16 Æ 20 Æ 21 Æ 17 Æ 18 Æ 13 Æ 14 Æ 9 Æ 5 Æ 4 Æ 2 Æ 5 Æ 6 Æ 10 Æ 15 Æ 14 Æ 19 Æ 18.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. Câu 8: Đồ thị cho trong hình sau gọi là đồ thị Peterson P. a) Tìm một đường đi Hamilton trong P.

d) Đồ thị có 6 đỉnh. 1. 10. là đồ thị Hamilton. 8. 11). c) Đồ thị có 6 đỉnh. 10. Chu trình Euler trong hành trình ngắn nhất cần tìm là:1. 3. 8. 5. 4. 9. Giải 1 a) 1 2 3 b) 6 2 BT Toan roi rac 3 5 4 25 . 6. 3. nhưng hai chu trình đó không trùng nhau. 8) + d (2. 7. 11) = 3 + 2 = 5 d(Pi) = d (Pi ) = 5 + 4 + 5 = 14 m(G) = min (Pi) = d(P2) = 4 Ta vẽ thêm cạnh (2.11) } d(P1)= d (2. nhưng không phải là đồ thị Hamilton. 2. 4) + d (8. nhưng không phải là đồ thị Euler. (8. 1.Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. 5.8). 2. 9. b) Đồ thị có một chu trình Euler và một chu trình Hamilton. 6. Câu 11: Cho thí dụ về: a) Đồ thị có một chu trình vừa là chu trình Euler vừa là chu trình Hamilton. (2. (4.11) } P2 ={ (2. 4.4).8). 8) + d (4. 8). Vo(G)= {2. 11} P1= { (2.COM Giải Gọi Vo(G) là tập tất cả các đỉnh bậc lẻ trong G. 11) =2 + 3 = 5 d(P2)= d (2. (4. là đồ thị Euler. Đường đi Hamilton là : s Æ a Æ b Æ c Æ e Æ f Æ g Æ d Æ h Æ r Từ đồ thị ta nhận thấy sẽ không có bất kỳ chu trình Hamilton nào xuất phát từ s và lại trở về s. 3. 11) = 3 + 1 = 4 d(P3)= d (4. Câu 10: Chứng minh rằng đồ thị G cho trong hình sau có đường đi Hamilton (từ s đến r) nhưng không có chu trình Hamilton. 4. 8.11) } P3 ={ (4. 12. 11. 12. Giải s d r c e g b f h a Đồ thị G có đường đi Hamilton từ s tới r nhưng không có chu trình Hamilton thì ta cần tìm một đường đi từ s tới r qua tất cả các đỉnh còn lại nhưng không trở về đỉnh xuất phát .

Bai tap toan roi rac co giaiLinks downloaded from ToanDHSP. 3. 3. 1 Chu trình Hamilton: 1. 3. 2. 4. 5. 1 Chu trình Haminton: 1. 2. rồi trở về chỗ cũ. 6. 4.1 Chu trình E: 1. ---Hết--- BT Toan roi rac 26 . 4. 2. 2. 6 c) d) 1 2 2 3 6 3 1 6 5 4 5 4 Câu 12: Chứng minh rằng con mã không thể đi qua tất cả các ô của một bàn cờ có 4 x 4 hoặc 5 x 5 ô vuông. 5. 2. mỗi ô chỉ một lần.COM Chu trình E : 1. 3. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful