P. 1
Chuyen de So Chinh Phuong

Chuyen de So Chinh Phuong

|Views: 1,428|Likes:
Được xuất bản bởibaongocmk
chinh phuong
chinh phuong

More info:

Published by: baongocmk on Dec 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

SỐ CHÍNH PHƯƠNG

1) Định nghĩa: Là số có dạng
2
, n n∈¢
.
2) Tính chất:
1. Số chính phương chẵn thì chia hết cho 4, số chính phương lẻ hi chia
cho ! dư "
2. #ế$ a%& thì
( )
2
' (od) a ≡
* #ế$ & a k ≠ thì
( )
2
" (od& a ≡
3. +i,a c-c .ình phương c/a hai số ng$01n li1n tiếp h2ng có số chính
phương nào
4. Số chính phương h2ng th3 có t4n c5ng là 2, &, 6, !.
5. #ế$ hi7$ c/a hai số ng$01n .8ng 2n thì tích c/a ch9ng th1( n
2
s: là số
chính phương.
6. #ế$ a, . chính phương, ;a,.<%" thì a chính phương =à . chính phương.
>?: +@s a.% c
2
=à gAi d%;a,c< s$0 Ba a%a
"
d* c%c
"
d, ;c
"
, d
"
<%"do Có a.%c
"
2
d
D ?o
( )
2 2
" " " " "
a d c c , " b vi a c → = M M
D ?o ( ) ( )
2
2 2 2 2
" " "
, , " *
c
c d b c bvi b d b a b c a d
b
→ = = → = = = M M
7. #ế$ (Et số chính phương chia hết cho p, pF ng$01n tố thì số chính
phương Có chia hết cho p
2
. ?o Có nế$ (Et số a chia hết cho số ng$01n
tố p nhưng số a h2ng chia hết cho p
2
thì a h2ng là số chính phương.
3) Bài tậ
1. GhHng (inh B8ng tIng c/a hai số chẵn li1n tiếp h2ng chính phương.
>?:
( ) 2 ;2 2< 4 2 2 (od 4 n n n + + = + ≡
2. GhHng (inh B8ng tIng c-c .ình phương c/a 2 hoJc & số ng$01n lẻ
h2ng chính phương.
>?:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2
2 " 2 " 2 (od 4
2 " 2 " 2 " & (od!
n k
n k l
+ + + ≡
+ + + + + ≡
3. GhHng (inh B8ng (Et số chẵn .Kt ì h2ng phLi là .Ei c/a 4 thì h2ng
th3 phMn tích thành hi7$ 2 số chính phương.
>?:
( ) ( ) ( )
2 2
2 2 " k a b a b a b + = − = − +
?o =ế tB-i chẵn n1n hai số a =à . có c5ng tính chẵn lẻ s$0 Ba ;aF.< =à ;aD.<
c5ng chẵn. Nhi Có =ế phLi chia hết cho 4.
4. GhHng (inh phương tBình "&O
2
D2 %0
2
h2ng có nghi7( ng$01n.
>?: D O =à 0 c5ng tính chẵn lẻ
D Nhi 0 chẵn:
( ) ( ) PQ ' (od 4 * PR 2 (od 4 * ≡ ≡
D Nhi 0 lẻ :
( ) ( ) PQ " (od! * PR 6 (od! * ≡ ≡
5. Rì( n∈¥ C3 2 ! S
n
n + + là chính phương.
>?: D
( ) & 2 ! S S (od!
n
n n ≥ → + + ≡
D n%2: 2S là chính phương.
D n%' hoJc " thì h2ng thoL (Tn
6. GhHng (inh B8ng h2ng tUn tại n∈¥ C3 24nD4" là chính phương.
>?: +@s 24nD4"%t
2
D #ế$ t chia hết cho & thì 24nD4"%&;!nD"&<D2 h2ng chia hết cho &
D #ế$ t h2ng chia hết cho & thì
( ) ( ) ( )
2
" (od& & ! "& 2 " (od& t n ≡ ⇒ + + ≡

7. GhHng (inh h2ng tUn tại n∈¥ C3 6."'
n
D4 là chính phương.
>?:
( ) 6."' 4 2 (od&
n
+ ≡
8. GhHng (inh B8ng tích c/a 2 số tV nhi1n h-c h2ng li1n tiếp h2ng
chính phương.
>?: có n
2
W n;nD"< W n
2
D2nD" % ;nD"<
2
9. Rì( n∈¥ n
2
D &n là chính phương.
>?: ?X thK0 n % '*" C9ng.
#goài Ba, có n
2
D2nD"W n
2
D&n W n
2
D4nD4 ha0 ;nD"<
2
W n
2
D&nW ;nD2<
2
10. Rì( n∈¥ C3 n
2
D & chia hết cho S.
11. Rì( n∈¥ C3 nY D )6 là chính phương.
>?: #ế$
S n ≥
thì nYD)6 có t4n c5ng là 6 n1n h2ng chính phương.
#ế$ n % 4 thì 24D)6 % "2"% n
2
#ế$
' & n ≤ ≤
thì CZ$ h2ng thoL (Tn.
12. GhHng (inh B8ng tích c/a 4 số tV nhi1n li1n tiếp th1( " là số
chính phương.
13. RIng c-c ch, số c/a (Et số chính phương có th3 .8ng "))4 hoJc
"))S Cư[c ha0 h2ng\
>?: a<
( ) ; < (od& N S N ≡
. Pì
( ) "))4 2 (od& ≡
n1n nế$ S;#<%"))4 thì
( ) 2 (od& N ≡
.< =ì "))S chia hết cho &, nhưng "))S h2ng chia hết cho ) n1n tIng
c-c ch, số c/a " số chính phương h2ng th3 .8ng "))S.
14. GhHng (inh B8ng tIng .ình phương c/a S số ng$01n li1n tiếp
h2ng chính phương.
>?: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 2
2 " " 2 S 2 S n n n n n n − + − + + + + + = + M
nhưng h2ng chia hết
cho 2S.
15. GhHng (inh B8ng h2ng tUn tại n∈¥ C3 n
2
DnD2 chia hết cho &.
>?: +@s
n ∃ ∈¥
C3 n
2
DnD2%& hi Có n
2
DnD2F& % ' có nghi7( ng$01n
dương

( ) & 4 & 2 k ∆ = − +
là số chính phương. ]iZ$ nà0 =2 lí =ì
( ) 2 (od& ∆ ≡
16. +Ai #%2.&.4^Q
n
là tích c/a n số ng$01n tố C_$ ti1n. GhHng (inh
B8ng cL & số #, #F", #D" CZ$ h2ng là số chính phương.
>?: #ế$ # chẵn nhưng h2ng chia hết cho 4 n1n # h2ng chính phương.
#ế$ #D"%
2
thì lẻ hi Có
#%;F"<;D"< 4Y M
#ế$
( ) " 2 (od& N − ≡
th ì #F" h2ng chính phương.
"6.GhHng (inh B8ng tIng .ình phương c/a 2 số lẻ h2ng chính phương.
"!.GhHng (inh B8ng số chính phương có chHa ch, số lẻ ` hàng chac thì
ch, số hàng Cơn =b l$2n .8ng c.
>?: Odt ;"'nD.<
2
% 2'n;SnD.< D .
2
* Pei
) b ≤
ch, số hàng chac c/a
2'n;SnD.< chẵn do Có ch, số hàng chac c/a .
2
lẻ n1n .%4* c.
"). GhHng (inh B8ng (Ai số chính phương lẻ CZ$ có ch, số hàng chac là
chẵn.
>?: fdt ;"'aD.<
2
% 2'a;SaD.<D.
2
=ei . lẻ,
2
) "*&*S* 6* ) '"* ')* 2S* 4)*!" b b b ≤ ⇒ = ⇒ =

]QGg
20. GhHng (inh B8ng (Et số chính phương len hơn "'' có t4n c5ng
là S thì ch, số hàng tBh( là chẵn.
>?: fdt ;"'aDS<
2
%"''a;aD"<D2S. Pì a;aD"< chẵn . Ra có ]QGg.
21. Rì(
, x y ∈¥
C3 2
O
D S
0
chính phương.
>?: +@s
( )
2 2
2 S
y
k k + = ∈¢
D #ế$ O%' thì "DS
0
%
2
s$0 Ba chẵn
( ) " S 2 (od 4
y
⇒ + ≡
D #ế$
' x ≠ ⇒
lẻ =à h2ng chia hết cho S.
• 0%': ( ) ( )
2
2
2 " 2 " 2 4 " ", &, '
x x
k m m m m x y + = = + ⇒ = + ⇒ = = =

' y ≠
, =ì h2ng chia hết cho S n1n
( )
2
" (odS k ≡ ±
Ri giL thiết s$0 Ba
( ) 2 (odS
x
≡ ± ⇒
O chẵn, O%2n
Pà ti giL thiết s$0 Ba ( )
2 S
S ; 2 < 2 , * ,
2 S
n a
y n n
n b
k
k k a b y a b
k
 + =
= + − ⇒ + = ∈

− =

¥
( )
" "
2 S S " S ", ' 2 S "
n b a b b n y
b hay a y
+ − +
⇒ = − ⇒ = = = ⇒ = −
D #ế$ 0%2t thì 2
nD"
%2S
t
F" chia hết cho &
D #ế$ 0 lẻ thì 2
nD"
%4;S
0F"
DS
0F2
D^D SD"<
nế$ 0j" thì S
0F"
DS
0F2
D^DSD" lẻ.
P40 0%" s$0 Ba O%2. ]-p số O%"* 0%2.
22. Rì( " số có 2 ch, số .iết:
a) RIng c/a số Có =à số =iết thko thH tV ngư[c lại là số chính phương.
b) >i7$ .ình phương c/a số Có =à số =iết thko thH tV ngư[c lại là số
chính phương.
>?:a< ( ) "" "" ab ba a b + = + M
, =ì số chính phương chia hết cho "" thì chia
hết cho "2" n1n ;aD.< chia hết cho "". do Có aD. chia hết cho "".
D< ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
2 2
"' "' )) "" ab ba a b b a a b − = + − + = − M
Pì 'W;aF.<W!,
2 2
2 "! "" ).""."".; < a b a b ab ba a b ≤ + ≤ ⇒ + = ⇒ − = − chính
phương ha0 ;aF.< chính phương, s$0 Ba hoJc aF.%" hoJc aF.%4
]S: số cS
23. Rì( số chính phương abcd .iết " ab cd − =
>?:
2
"'' "'';" < "'' "'" n abcd ab cd cd cd cd = = + = + + = +
( ) ( ) "' "' "'" n n cd ⇒ − + =
.
Pì nW"'' =à "'" là ng$01n tố n1n nD"'%"'" s$0 Ba n%)".
24. ;VĐ Balan< GhHng (inh B8ng nế$ a, . là c-c số ng$01n thoL (Tn
h7 thHc 2a
2
Da % &.
2
D . thì a F . =à 2a D 2.D " là c-c số chính phương.
>?: Gó 2a
2
F2.
2
DaF.%.
2
;"<, s$0 Ba ;aF.<;2aD2.D"< %.
2
.
+Ai d là ưec dương c/a aF. =à 2aD2.D" thì d chia hết ;2aD2.D"F2;aF
.<%4.D"<.
gJt h-c ;"<
2 2
;"< l l l" " d b d b d d ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ =
.
P40 ;aF., 2aD2.D"<%". Ri Có ta Cư[c ]QGg
m !"# $: Ri gt s$0 Ba ;aF.<;&aD&.D"<%a
2
n1n ;&aD&.D"< là chính phương
25. ;HSGQG 1995< Rì( p ng$01n tố sao cho tIng tKt cL c-c ưec tV
nhi1n c/a p
4
là số chính phương.
>?: +@s "DpDp
2
Dp
&
Dp
4
%n
2
. ?X thK0 4p
4
D4p
&
p
2
W4n
2
W4p
4
Dp
2
D4D4p
&
D4pD!p
2
ha0
;2p
2
Dp<
2
W;2n<
2
W;2p
2
DpD2<
2
s$0 Ba 2n %2pDpD" s$0 Ba p%&.
26. GhHng (inh B8ng nế$ (ni số ng$01n p, o là tIng c/a hai số
chính phương thì tích po cpng là tIng c/a 2 số chính phương.
27. GhHng (inh B8ng nế$ (ni số ng$01n (, n là tIng c/a 4 số chính
phương thì tích (.n cpng là tIng c/a 4 số chính phương.
>?: ;a
2
D.
2
Dc
2
Dd
2
<;(
2
Dn
2
Dp
2
Dp
2
<%;a(F.(FcpFdo<
2
D
D;anD.(FcoDdp<
2
D;apD.oDc(Fdn<
2
D;aoF.pDcnFd(<
2
.
28. GhHng (inh B8ng tIng c-c .ình phương c/a 6 số ng$01n li1n tiếp
h2ng chính phương.
29. GhHng (inh B8ng tIng c-c .ình phương c/a ) số ng$01n li1n tiếp
h2ng chính phương.
30. Rì( a∈¥ C3 a
2
DaD"S!) chính phương.
31. GhHng (inh B8ng nế$ !
nD"
=à 24
nD"
là chính phương thì !
nD&

h[p số
32. GhHng (inh B8ng n
&
D" h2ng chính phương =ei (Ai n lẻ =à nj".
33. Rì( abcd .iết nó là (Et .Ei c/a "" = à .Dc % a, .c chính
phương.
34. GhHng (inh B8ng nế$
"
2
ab cd =
thì abcd h2ng chính phương
35. Rì( tKt cL c-c số chính phương có dạng ")!S A ab = .
]S: ")!'2S =à ")!)"c
36. Rì( tK cL c-c số tV nhi1n a C3 số n%2caD"6 là (Et số chính
phương.
]S: a%2c(
2
D22(D4 hoJc a%2c(
2
D&'(D!
37. GhHng (inh B8ng (Et số chính phương có số ưec là (Et số lẻ =à
ngư[c lại.
38. GhHng (inh B8ng nế$ gKp C2i (Et số tV nhi1n .8ng tIng c/a 2 số
chính phương thì số tV nhi1n Có cpng .8ng tIng c/a 2 số chính phương.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->