1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

trång trät.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý. mÉu sp míi. di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö.st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? .ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc. . NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè . st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv. . Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH. + KH m« t¶:sö häc.c¸c tham sè ®i kÌm. 2.Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng. v¨n häc…. + KH hµnh ®éng :PP luËn. .®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. 3. + KH chuyªn nghµnh. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. 2 . Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. Theo ®èi tîng NCKH. + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh. .Theo chøc n¨ng kh. + KH øng dông: th«ng kª to¸n.Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo.C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn. C©u 4. m« h×nh thÝ ®iÓm.2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ.Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . 4. biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi. .Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. qt c«ng nghÖ. . ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. .kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv.

ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt. Đề tài có ý nghĩa KH hay không: . Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ . Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH.bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra. Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn. thực tiễn nhưng phải cấp thiết.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn.n¨g lùc. 2.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC.Ngnh©n: do thiÕu tt. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn. 2.f¬ng tiÖn. -xd cơ sở lý thuyết mới. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau. Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? . TC. . . t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý.lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH. 4. tư liệu. 3. TT. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. .3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH. .Phương tiện thiết bị thí nghiệm.®c vËn dông trong gi¶i sx. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? .sö lý tt cña ng NC cßn hc.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i. nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. . -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật.C¸c sp cña NCKH: 1.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i. công nghệ.Cơ sở thông tin. Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?. 3. 3 .

PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a.ChØ dÉn. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH. 3. + LuËn cø thùc tiÔn. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ. pt ) 8.Các trình tự phát triển: 1. 2. 5. 2.Trình bày quá trình phát triển của KH? . C©u 6.thu thập. mục tiêu NC. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết . Ph¹m vi.Trang ghi ¬n. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. 4.Tên đề tài. 3. 4. 3. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại. Câu 7.CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1.Phương pháp NC ( quan trắc.Đối tượng NC và khảo sát. thùc tiÔn.§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC.? vÝ dô.Mục đích. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định. §èi tîng NC. kế hoạch hợp tác.Dự trù kinh phí NC.Th¶o luËn b×nh luËn kq. §iÓm yÕu.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt.Có người cộng sự trong NC. 1. 5.Phân công trách nhiệm. 4. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d. PhÇn 2.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi. PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc.Xây dựng kế hoạch thực hiện. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”. 6.Môc lôc. PhÇn 3.tổng hợp. néi dung NC.4 .Ki hiÖu vµ viÕt t¾t. 2.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC.Lêi nãi ®Çu.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH.Tổng quan tài liệu. 9.PhÇn bµi chÝnh. 2. cv ) 7. Tài liÖu tham kh¶o.Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận. . Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt. biÓu ®å. 5. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? .B¶n vÏ. 10.Lý do chọn đề tài. tính cấp thiết của đề tài. Ph¬ng ph¸p NC. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1.Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH. .Nội dung NC ( nhữg hđ. 6. 4 .Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC.Môc tiªu NC.

+ Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng.LuËn chøng:+ Quan s¸t. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? . . Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu. + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung. Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t. . + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh. + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. + LuËn chøng ngoµi logic. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin. Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã.VD: ..Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh. híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC. + TÝnh ®a ph¬ng ¸n. VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. .ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? .VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n.Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng.+ LÊy sè liÖu tõ FAO. . ®éng c¬. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic.5 3.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh.Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng. + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. . +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # . . + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng. + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 .kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. C©u 9.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n. Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n. C©u 10.LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay.

định lý… 3. 3.Một số vấn đề… 2. 1. định luật.Kết quả điều tra phải khách quan. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất. . bán cấu trúc. cởi mở. . + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2. “thử xong thấy sai”. 4. địa bàn.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. Câu 12. Tiếp đó thử lại lại sai. những lưu ý:.Hay hệ thống các pp. phạm trù. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi. rõ ràng.Lưu ý tới trình độ học vấn. .Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC.Có một mục đích ứng dụng: 5. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất. + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực. kh về pp. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.Góp ý về… Suy nghĩ về…. Phải có thái độ tôn trọng họ.Thử tìm hiểu về.6 Câu 11. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c.câu hỏi phải ngắn gọn. Câu 13.. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC .. .H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để.Nghiên cứu về……Vấn đề…. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? . lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. . Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình. quy luật: tiên đề. thời gian có thể rút ngắn.chỉ mang 1nghĩa ... +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC. chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ.Vd: Thö 6 . kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính. trình độ phát triển. chọn mẫu có chủ định.có 3 loại sau: có chuẩn bị trước. mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1.trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố. 2.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”.Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh.Góp phần… . Nhằm. k/n ghi nhớ.Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về….Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích.các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích.Tạo được không khí tự nhiên.Thử bàn về…. đối tượng. Có một ls NC: Câu 14. nhân lực để điều tra không quá đông. . Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp. + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước. thái độ của ng được điều tra. ko chuẩn bị trước. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn.

cÊu tróc hiÖn tîng cña sv.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1. cÊu tróc. NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC. 4. 3. ®éng th¸i.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. nguån gèc. ghi ©m.pháng vÊn.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv. 3 ph©n lo¹i: 1. Gåm gt vÒ cÊu tróc.Gåm triÓn khai trong phßng.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ………. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau. sp.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. b¸n ®¹i trµ.vd dù b¸o thêi tiÕt. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai. gi¶i ph¸p. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv. quy luËt chung. C©u 15. 2. t¬ng t¸c. . 2. t¸c nh©n. nÒn t¶ng. B.Theo tÝnh chÊt cña sp NC.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. C©u 16.Ph©n lo¹i NCKH ? A. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c. 7 .kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n. m« t¶ c«ng nang. NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong. ®iÒu tra……… 3.tr¹ng th¸i. m« t¶ t¬ng t¸c. C. vËt liÖu… 3.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? .VD pp qs. Gåm :m« t¶ cÊu tróc. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. 3. Gåm NC cb thuÇn tuý. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých. chuyªn ®Ò. hq. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. 2.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh.nh»m ®a ra tt. ghi h×nh. Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n.®Þnh híng.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful