1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

c¸c tham sè ®i kÌm. 3. .2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ. biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. . . qt c«ng nghÖ. tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? . Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc.Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng.®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. v¨n häc….Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. 4. + KH øng dông: th«ng kª to¸n. . . st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv.kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh.Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau. + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH. + KH chuyªn nghµnh. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè . trång trät. 2. mÉu sp míi. . chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . + KH hµnh ®éng :PP luËn.ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc. ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi. Theo ®èi tîng NCKH. Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi.Theo chøc n¨ng kh. C©u 4. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. 2 .C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn. . di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt. m« h×nh thÝ ®iÓm. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý.Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo. + KH m« t¶:sö häc.st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò.

Cơ sở thông tin.Ngnh©n: do thiÕu tt. .hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra. 3. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC.C¸c sp cña NCKH: 1. .ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt. tư liệu. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau. nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü. 3 .f¬ng tiÖn. 3.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i. TT. 2. . -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. 4. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn.Phương tiện thiết bị thí nghiệm.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý.sö lý tt cña ng NC cßn hc. công nghệ. thực tiễn nhưng phải cấp thiết. Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ . Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? . Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên.®c vËn dông trong gi¶i sx. . Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH. .bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH.3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro. Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. TC.n¨g lùc.lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH. 2. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? . -xd cơ sở lý thuyết mới. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx. Đề tài có ý nghĩa KH hay không: .

5.Xây dựng kế hoạch thực hiện. 3. 4. + LuËn cø thùc tiÔn.Môc tiªu NC. 4 .Phương pháp NC ( quan trắc. 4. 2. cv ) 7.Phân công trách nhiệm. .Mục đích. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại.CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH.Lêi nãi ®Çu.Lý do chọn đề tài.Đối tượng NC và khảo sát. 1. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t. 10. Ph¹m vi. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết .KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ. Ph¬ng ph¸p NC.Trang ghi ¬n. PhÇn 2. 2. mục tiêu NC.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh. kế hoạch hợp tác.Các trình tự phát triển: 1.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò. . §iÓm yÕu. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt. pt ) 8. PhÇn 3. 3.4 .lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh. PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc. tính cấp thiết của đề tài.Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận. Tài liÖu tham kh¶o. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a.ChØ dÉn.Th¶o luËn b×nh luËn kq. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? .Trình bày quá trình phát triển của KH? . 9. 5. C©u 6. §èi tîng NC.Nội dung NC ( nhữg hđ.thu thập.PhÇn bµi chÝnh.Dự trù kinh phí NC. 6. biÓu ®å.Có người cộng sự trong NC.? vÝ dô. 2. 4. Câu 7.Tên đề tài. thùc tiÔn. 3.B¶n vÏ. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”. 2.tổng hợp. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt.Tổng quan tài liệu.Môc lôc.Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC. 5. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định. néi dung NC.Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC.§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC. 6.

+ L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu.LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay. . + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin. C©u 10. Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic. Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?. . + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # . híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC. + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n.. VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh. .Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh.kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu.LuËn chøng:+ Quan s¸t.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? . + LuËn chøng ngoµi logic. + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. + TÝnh ®a ph¬ng ¸n. C©u 9.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh.Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng. + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung.+ LÊy sè liÖu tõ FAO. + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng.ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? . + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 . ®éng c¬. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng. .5 3.VD: . Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n.Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng. . .

Lưu ý tới trình độ học vấn. cởi mở.. kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. chọn mẫu có chủ định.Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC.Hay hệ thống các pp.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c. k/n ghi nhớ.Một số vấn đề… 2. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp. Có một ls NC: Câu 14.Kết quả điều tra phải khách quan. 4.Góp phần… . mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm.Có một mục đích ứng dụng: 5.6 Câu 11. thái độ của ng được điều tra. địa bàn. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? . kh về pp. quy luật: tiên đề.Thử tìm hiểu về. + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ. + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước.. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC. lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. Câu 12.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. thời gian có thể rút ngắn. .Nghiên cứu về……Vấn đề…. phạm trù. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất. định lý… 3..các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”.câu hỏi phải ngắn gọn. . các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. Phải có thái độ tôn trọng họ. ko chuẩn bị trước. những lưu ý:. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình. Câu 13. Nhằm. ..H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác.Tạo được không khí tự nhiên. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích.chỉ mang 1nghĩa . nhân lực để điều tra không quá đông.Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra.Vd: Thö 6 . 2. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra.các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích. + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính. .Thử bàn về….Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC . chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2. bán cấu trúc. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất. đối tượng. “thử xong thấy sai”. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1. trình độ phát triển.Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về…. rõ ràng. 1. định luật. Tiếp đó thử lại lại sai. .trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố. .Góp ý về… Suy nghĩ về…. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn.có 3 loại sau: có chuẩn bị trước. 3.

m« t¶ c«ng nang. C©u 16. nguån gèc. ®iÒu tra……… 3. cÊu tróc.vd dù b¸o thêi tiÕt. ghi h×nh. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. vËt liÖu… 3.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh. 2.nh»m ®a ra tt.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng.Ph©n lo¹i NCKH ? A. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai. C©u 15. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých.®Þnh híng. NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC. Gåm gt vÒ cÊu tróc. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n. Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n. Gåm NC cb thuÇn tuý. 7 . chuyªn ®Ò. sp. . Gåm :m« t¶ cÊu tróc.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c. 3.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? . 3 ph©n lo¹i: 1.Gåm triÓn khai trong phßng. 2.tr¹ng th¸i. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1. b¸n ®¹i trµ.pháng vÊn. gi¶i ph¸p.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv. ®éng th¸i. 2. quy luËt chung.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv. ghi ©m. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. nÒn t¶ng. 3. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv. 4.Theo tÝnh chÊt cña sp NC. t¸c nh©n. m« t¶ t¬ng t¸c.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ. hq. NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ……….TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. B. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt. t¬ng t¸c.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC.VD pp qs.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. C. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful