P. 1
De Cuong Mon Phuong Phap Tiep Can Khoa Hoc.

De Cuong Mon Phuong Phap Tiep Can Khoa Hoc.

|Views: 226|Likes:
Được xuất bản bởiphanbuithanh

More info:

Published by: phanbuithanh on Dec 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

4. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy. . tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? .Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo. qt c«ng nghÖ.2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè .®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. + KH m« t¶:sö häc. m« h×nh thÝ ®iÓm. C©u 4.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. .Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng. v¨n häc…. . ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt. + KH hµnh ®éng :PP luËn. 2 . mÉu sp míi. . trång trät. . + KH øng dông: th«ng kª to¸n.Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi.st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò. 2.ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc.c¸c tham sè ®i kÌm. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. .Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH.C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn.Theo chøc n¨ng kh. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö. chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh.kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv. st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv. + KH chuyªn nghµnh. 3. . Theo ®èi tîng NCKH.Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau. Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o.

. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn. -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ .Phương tiện thiết bị thí nghiệm. TT. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC. 2.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i.bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH. 4.Ngnh©n: do thiÕu tt.sö lý tt cña ng NC cßn hc.3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH. t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. -xd cơ sở lý thuyết mới. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi.Cơ sở thông tin.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh.®c vËn dông trong gi¶i sx.f¬ng tiÖn.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? . thực tiễn nhưng phải cấp thiết. công nghệ. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn. 2. . Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? .C¸c sp cña NCKH: 1. . TC.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1. Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?. . Đề tài có ý nghĩa KH hay không: . Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra.n¨g lùc. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx. 3. 3 . Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH.ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü. 3. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên. . tư liệu. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ.lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH.

Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH. C©u 6. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? . Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d.Môc lôc. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”.Mục đích. 9. 6. 6. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò. PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc. . 4 .Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận. 3.thu thập. 4. pt ) 8.Dự trù kinh phí NC. 2. thùc tiÔn. PhÇn 3.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t.Th¶o luËn b×nh luËn kq.Môc tiªu NC.PhÇn bµi chÝnh.4 .Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH. 5. mục tiêu NC. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại.§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC.Trang ghi ¬n.Đối tượng NC và khảo sát. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định. cv ) 7. tính cấp thiết của đề tài.Các trình tự phát triển: 1. néi dung NC.Lêi nãi ®Çu. Ph¬ng ph¸p NC.B¶n vÏ.? vÝ dô. PhÇn 2. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt. kế hoạch hợp tác. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh.Tổng quan tài liệu.Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC.tổng hợp. 1. 2. §èi tîng NC.Xây dựng kế hoạch thực hiện.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ.Nội dung NC ( nhữg hđ. 4. 2. 5.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi. + LuËn cø thùc tiÔn. . ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết . 3. 2. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC.Có người cộng sự trong NC. §iÓm yÕu.Phân công trách nhiệm.Lý do chọn đề tài. 10. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. biÓu ®å.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH. Ph¹m vi.Trình bày quá trình phát triển của KH? .Tên đề tài. Tài liÖu tham kh¶o. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1. 4.Phương pháp NC ( quan trắc. 3.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt. Câu 7. 5.CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1.ChØ dÉn.

+ Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng.Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh. . Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic.ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? . LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. . . + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ.LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin.+ LÊy sè liÖu tõ FAO. Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã.kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu. C©u 9.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n. + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh.VD: .5 3. + TÝnh ®a ph¬ng ¸n. + LuËn chøng ngoµi logic. Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh.Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # . + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu. VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. ®éng c¬. + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. . . + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung. . C©u 10. + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? . Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?.LuËn chøng:+ Quan s¸t. Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 ..Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t. Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n.

Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn.trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố. chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. Câu 13. thời gian có thể rút ngắn.câu hỏi phải ngắn gọn.Góp phần… .Tạo được không khí tự nhiên. 2..6 Câu 11. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. .Góp ý về… Suy nghĩ về….có 3 loại sau: có chuẩn bị trước. quy luật: tiên đề.Hay hệ thống các pp. bán cấu trúc. . định lý… 3.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”.H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC .. . + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính.. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích. đối tượng. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC.Lưu ý tới trình độ học vấn. . “thử xong thấy sai”. kh về pp. những lưu ý:.Thử tìm hiểu về. 3.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi. Có một ls NC: Câu 14. 1. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất. + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực.Có một mục đích ứng dụng: 5. . cởi mở.Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra. + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước. thái độ của ng được điều tra. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất.Vd: Thö 6 . kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. Câu 12. mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm. phạm trù.các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích. rõ ràng. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp. 4.Kết quả điều tra phải khách quan. k/n ghi nhớ. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ. ko chuẩn bị trước. lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. . Phải có thái độ tôn trọng họ. Tiếp đó thử lại lại sai.Một số vấn đề… 2. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình.chỉ mang 1nghĩa . Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài..Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về….Thử bàn về…. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra. địa bàn.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c. nhân lực để điều tra không quá đông. Nhằm. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông. trình độ phát triển. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? .Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác. định luật. chọn mẫu có chủ định.Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC.Nghiên cứu về……Vấn đề….

NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ………. t¸c nh©n. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt.Ph©n lo¹i NCKH ? A. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c. nguån gèc.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh. t¬ng t¸c.nh»m ®a ra tt. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1.vd dù b¸o thêi tiÕt. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv. 3 ph©n lo¹i: 1.pháng vÊn. . nÒn t¶ng. cÊu tróc. ghi h×nh. m« t¶ c«ng nang.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv. Gåm gt vÒ cÊu tróc.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c. C©u 16. vËt liÖu… 3. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých. 3. b¸n ®¹i trµ. Gåm :m« t¶ cÊu tróc. B.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? . NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai. 2. NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong.Gåm triÓn khai trong phßng. 4.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. C©u 15.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. ghi ©m.VD pp qs. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt. gi¶i ph¸p. quy luËt chung. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv. 7 . chuyªn ®Ò. ®éng th¸i. sp.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ. C.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC. hq. ®iÒu tra……… 3.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau. 3.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. 2. Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1. 2.®Þnh híng.Theo tÝnh chÊt cña sp NC. Gåm NC cb thuÇn tuý.tr¹ng th¸i. m« t¶ t¬ng t¸c.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->