1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

+ TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. 3. 4.C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn. qt c«ng nghÖ.c¸c tham sè ®i kÌm. 2 . .Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng. ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. mÉu sp míi. m« h×nh thÝ ®iÓm. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè .ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së.Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau. Theo ®èi tîng NCKH.kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv. + KH øng dông: th«ng kª to¸n. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. v¨n häc…. .Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. + KH chuyªn nghµnh. tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? .®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. + KH hµnh ®éng :PP luËn.st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh. biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv.Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo. . Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. .Theo chøc n¨ng kh. . C©u 4. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý. trång trät. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . 2. . + KH m« t¶:sö häc. . di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi.2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ. chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh.

. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra.Phương tiện thiết bị thí nghiệm. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn.n¨g lùc. TC.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh.f¬ng tiÖn. Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? .bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH. Đề tài có ý nghĩa KH hay không: . TT. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn. -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật. 2. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? .lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH. 3 . .Ngnh©n: do thiÕu tt.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC. -xd cơ sở lý thuyết mới.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro. 3.sö lý tt cña ng NC cßn hc. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ . Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. .ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt.Cơ sở thông tin. . t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ.C¸c sp cña NCKH: 1. 2. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. công nghệ. 3. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi.®c vËn dông trong gi¶i sx. . thực tiễn nhưng phải cấp thiết. 4. nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. tư liệu.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1.3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên.

Phương pháp NC ( quan trắc.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t. pt ) 8.Phân công trách nhiệm.ChØ dÉn.Dự trù kinh phí NC. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH.Lêi nãi ®Çu. PhÇn 3.Tên đề tài. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. tính cấp thiết của đề tài.Nội dung NC ( nhữg hđ. PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc.Tổng quan tài liệu. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết .Mục đích.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH. 1.Môc tiªu NC. 4.4 .CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi.Môc lôc. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định. 3. 6.B¶n vÏ. 3. mục tiêu NC. 2. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp. 2.thu thập. 6.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh. C©u 6.Trang ghi ¬n.tổng hợp.Th¶o luËn b×nh luËn kq. 9. biÓu ®å.Trình bày quá trình phát triển của KH? . + LuËn cø thùc tiÔn.Xây dựng kế hoạch thực hiện.Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH.Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a. 4.Các trình tự phát triển: 1. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh.Có người cộng sự trong NC. .§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC. kế hoạch hợp tác. thùc tiÔn.Đối tượng NC và khảo sát. Câu 7. .? vÝ dô. 2. Ph¬ng ph¸p NC. 3. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1. 4. 5. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC. 2.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt. 5. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt. §èi tîng NC. néi dung NC.Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC. cv ) 7. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò.Lý do chọn đề tài. Tài liÖu tham kh¶o. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? .PhÇn bµi chÝnh. 5. Ph¹m vi. PhÇn 2. 10. 4 . §iÓm yÕu.

Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. .Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh. C©u 9.LuËn chøng:+ Quan s¸t. VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC. Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?. + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng.ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? . Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh.kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu. + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t. . Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. ®éng c¬. + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. C©u 10. . Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? . + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 . + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu. + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh.VD: . . + TÝnh ®a ph¬ng ¸n. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # .LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay. . + LuËn chøng ngoµi logic. ..5 3.+ LÊy sè liÖu tõ FAO.Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng. Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n.

Câu 12. đối tượng. cởi mở.chỉ mang 1nghĩa .có 3 loại sau: có chuẩn bị trước.Thử bàn về….Nghiên cứu về……Vấn đề…. 3.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. định luật.. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC .câu hỏi phải ngắn gọn. . mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c. rõ ràng. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình. . kh về pp.Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông. chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ.Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? ..H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. 4. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích. k/n ghi nhớ.Có một mục đích ứng dụng: 5.Góp phần… . 2. địa bàn. .Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về….Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC.trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. Câu 13. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”.Tạo được không khí tự nhiên.Hay hệ thống các pp. + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính. Có một ls NC: Câu 14. Phải có thái độ tôn trọng họ. thái độ của ng được điều tra. . . + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp.Thử tìm hiểu về. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2.Lưu ý tới trình độ học vấn. thời gian có thể rút ngắn.các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích. bán cấu trúc.Vd: Thö 6 . + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước.Một số vấn đề… 2..Kết quả điều tra phải khách quan. Nhằm. phạm trù. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC.. ko chuẩn bị trước. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1. “thử xong thấy sai”. định lý… 3. những lưu ý:. chọn mẫu có chủ định.6 Câu 11. trình độ phát triển. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn. Tiếp đó thử lại lại sai. lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. nhân lực để điều tra không quá đông. quy luật: tiên đề. kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. .Góp ý về… Suy nghĩ về….Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi. 1.

t¬ng t¸c. ®éng th¸i. C©u 15. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. t¸c nh©n. 3. vËt liÖu… 3. ghi ©m.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC. 3 ph©n lo¹i: 1. 7 . Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n. b¸n ®¹i trµ.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1.nh»m ®a ra tt.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? . ®iÒu tra……… 3. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c.pháng vÊn. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ………. B. 2.vd dù b¸o thêi tiÕt.Theo tÝnh chÊt cña sp NC. C. Gåm NC cb thuÇn tuý. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých.VD pp qs. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng. nguån gèc. 3. nÒn t¶ng. 2. sp. cÊu tróc. Gåm gt vÒ cÊu tróc. hq. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt. NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c. m« t¶ c«ng nang. 4.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. gi¶i ph¸p.Gåm triÓn khai trong phßng. .ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv.Ph©n lo¹i NCKH ? A.tr¹ng th¸i.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt. chuyªn ®Ò. m« t¶ t¬ng t¸c. quy luËt chung. Gåm :m« t¶ cÊu tróc. NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC.®Þnh híng. ghi h×nh. C©u 16. 2.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful