P. 1
De Cuong Mon Phuong Phap Tiep Can Khoa Hoc.

De Cuong Mon Phuong Phap Tiep Can Khoa Hoc.

|Views: 226|Likes:
Được xuất bản bởiphanbuithanh

More info:

Published by: phanbuithanh on Dec 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH. di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt. . + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi. .c¸c tham sè ®i kÌm. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. + KH chuyªn nghµnh. biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè .kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv. ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. 4. + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy. mÉu sp míi. + KH hµnh ®éng :PP luËn.Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . + KH øng dông: th«ng kª to¸n. Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp. st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv. 2.®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? . + KH m« t¶:sö häc.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ.C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn. chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh. .Theo chøc n¨ng kh. trång trät. . . .Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng. 2 .2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ. . C©u 4. 3. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö.ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc. qt c«ng nghÖ. m« h×nh thÝ ®iÓm.Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau.st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò. v¨n häc…. Theo ®èi tîng NCKH. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh.

3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH.sö lý tt cña ng NC cßn hc. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü.C¸c sp cña NCKH: 1.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. . thực tiễn nhưng phải cấp thiết. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ . Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?. t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý. 3 . -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật. 2. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC.®c vËn dông trong gi¶i sx.f¬ng tiÖn. TT. . . 3. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx.lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn. Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn.Cơ sở thông tin. -xd cơ sở lý thuyết mới. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. 4.ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i. TC.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra. Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? . Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? .Phương tiện thiết bị thí nghiệm. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. tư liệu. 3. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau.bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH.n¨g lùc.Ngnh©n: do thiÕu tt. Đề tài có ý nghĩa KH hay không: . . . công nghệ.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC. 2.

Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC.Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH. thùc tiÔn.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t.Có người cộng sự trong NC. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại. biÓu ®å. C©u 6. 4.Môc lôc.tổng hợp. PhÇn 3. cv ) 7. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh.Phân công trách nhiệm. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d.Dự trù kinh phí NC. Câu 7.Lêi nãi ®Çu. mục tiêu NC. tính cấp thiết của đề tài. Ph¬ng ph¸p NC. 5.? vÝ dô.Trang ghi ¬n. kế hoạch hợp tác. 9. 5. PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc. 10. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1.thu thập. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. 2. + LuËn cø thùc tiÔn.PhÇn bµi chÝnh. PhÇn 2. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a. 2.B¶n vÏ. Ph¹m vi. 4. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi.Môc tiªu NC. 5.Xây dựng kế hoạch thực hiện.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH.Đối tượng NC và khảo sát. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? .Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận.Các trình tự phát triển: 1.ChØ dÉn.Tên đề tài.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt.Trình bày quá trình phát triển của KH? .§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC.Phương pháp NC ( quan trắc. 4.4 . .Th¶o luËn b×nh luËn kq.Nội dung NC ( nhữg hđ. néi dung NC. 3. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò. §èi tîng NC. 2. 4 .Tổng quan tài liệu. 3. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH.Lý do chọn đề tài. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp. Tài liÖu tham kh¶o. 6. 2.Mục đích. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”. .CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt. 1.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết . pt ) 8. 3.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ. 6. §iÓm yÕu.

C©u 10. . Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã. + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung.ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? .LuËn chøng:+ Quan s¸t.. VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n.LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay.Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng. + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. . Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n. C©u 9.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. ®éng c¬. + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ. + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng. . + LuËn chøng ngoµi logic.5 3. + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. . híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC.Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh. + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? .Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh. Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu.Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng. + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin. + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng. . + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # . Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?.kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu.+ LÊy sè liÖu tõ FAO. . + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh. + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 .Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t.VD: . + TÝnh ®a ph¬ng ¸n.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n.

định lý… 3.Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về…..các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích. chọn mẫu có chủ định. mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? . + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính.Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích.. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC . Nhằm. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. .Lưu ý tới trình độ học vấn. Câu 13.Vd: Thö 6 . + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất. địa bàn. kh về pp. kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. phạm trù. 4.Nghiên cứu về……Vấn đề…. bán cấu trúc. + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC. những lưu ý:. . nhân lực để điều tra không quá đông. Câu 12.6 Câu 11. + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực.Có một mục đích ứng dụng: 5. Có một ls NC: Câu 14. trình độ phát triển.H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. quy luật: tiên đề.câu hỏi phải ngắn gọn.trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố.Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác. đối tượng. .Hay hệ thống các pp.Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra. chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ. lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp.có 3 loại sau: có chuẩn bị trước.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về.chỉ mang 1nghĩa . thời gian có thể rút ngắn. cởi mở. “thử xong thấy sai”. . định luật.Thử bàn về…. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất. 3.Tạo được không khí tự nhiên. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2. k/n ghi nhớ. . 2. Tiếp đó thử lại lại sai. . Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông.Thử tìm hiểu về.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi.. rõ ràng. ko chuẩn bị trước. thái độ của ng được điều tra. Phải có thái độ tôn trọng họ.Kết quả điều tra phải khách quan.Góp phần… . 1.Một số vấn đề… 2..Góp ý về… Suy nghĩ về…. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1.

NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong.®Þnh híng. m« t¶ t¬ng t¸c. 3. ®iÒu tra……… 3. ®éng th¸i. Gåm :m« t¶ cÊu tróc. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1. sp. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh. NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC. t¸c nh©n. 3 ph©n lo¹i: 1.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. Gåm gt vÒ cÊu tróc.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n. nÒn t¶ng. chuyªn ®Ò. B. ghi ©m. 2. 4.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau. 2. gi¶i ph¸p.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv. C. C©u 16. Gåm NC cb thuÇn tuý. ghi h×nh.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. 7 .vd dù b¸o thêi tiÕt.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv.VD pp qs.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? . sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai. hq. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n.tr¹ng th¸i.Ph©n lo¹i NCKH ? A. vËt liÖu… 3.Theo tÝnh chÊt cña sp NC.pháng vÊn. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c. t¬ng t¸c.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC. quy luËt chung.nh»m ®a ra tt. nguån gèc. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c. . 3. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ………. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1. cÊu tróc. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv. C©u 15.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. m« t¶ c«ng nang.Gåm triÓn khai trong phßng. 2. b¸n ®¹i trµ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->