1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . Theo ®èi tîng NCKH.2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ.Theo chøc n¨ng kh. st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv. + KH m« t¶:sö häc. biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp.Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH. trång trät.Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. + KH chuyªn nghµnh. .c¸c tham sè ®i kÌm.ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö. .C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. . . 3.Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. + KH hµnh ®éng :PP luËn.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. .Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau.kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý. di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt. C©u 4. 2. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè . tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? . + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy. qt c«ng nghÖ. .st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò. . chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh. v¨n häc…. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. m« h×nh thÝ ®iÓm. 4. mÉu sp míi. 2 .®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. + KH øng dông: th«ng kª to¸n.

giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. 4. -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật.Phương tiện thiết bị thí nghiệm. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ .lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH. TC.®c vËn dông trong gi¶i sx.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh. 3. 2.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro. -xd cơ sở lý thuyết mới. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. tư liệu.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i. . 2. t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý.ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi. . + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau. thực tiễn nhưng phải cấp thiết. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. 3 .n¨g lùc.Cơ sở thông tin. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH. Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? . công nghệ.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1. .Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC.sö lý tt cña ng NC cßn hc. .Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i. . Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?.bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH. 3. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn. TT. Đề tài có ý nghĩa KH hay không: .f¬ng tiÖn.3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên.C¸c sp cña NCKH: 1. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn.Ngnh©n: do thiÕu tt. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? . nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü.

tổng hợp.? vÝ dô. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt.Dự trù kinh phí NC. 3. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại.Phương pháp NC ( quan trắc. 2. 5.Trình bày quá trình phát triển của KH? . 4. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định. PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc.Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết . Ph¹m vi. C©u 6. 4 .§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC.Mục đích.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh. PhÇn 2. Câu 7.Lý do chọn đề tài. 6. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a.ChØ dÉn. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1.Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC. 9.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ.PhÇn bµi chÝnh.Các trình tự phát triển: 1. pt ) 8.Lêi nãi ®Çu.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt. 2. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”. tính cấp thiết của đề tài. 1.Tên đề tài. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d.Môc tiªu NC. cv ) 7. §iÓm yÕu. . PhÇn 3.Trang ghi ¬n. biÓu ®å. kế hoạch hợp tác. 4. 6.Phân công trách nhiệm. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH.thu thập. + LuËn cø thùc tiÔn. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò. 10. 2.Có người cộng sự trong NC. 2. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? . mục tiêu NC.Nội dung NC ( nhữg hđ.Tổng quan tài liệu.Xây dựng kế hoạch thực hiện.Th¶o luËn b×nh luËn kq. Ph¬ng ph¸p NC. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh.Đối tượng NC và khảo sát. 3. . néi dung NC.Môc lôc.4 . §èi tîng NC. Tài liÖu tham kh¶o. 3.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC. 5. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp.B¶n vÏ.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH. 5.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi. 4.Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận.CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1. thùc tiÔn.

5 3.ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? .Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh..Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng.kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu. + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 . LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã. . + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. + TÝnh ®a ph¬ng ¸n. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic. . + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng.VD: . + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ.+ LÊy sè liÖu tõ FAO. C©u 10. + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t. . Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n. híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC. VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. C©u 9. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? . + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh. + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu.Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng. + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # .LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay. + LuËn chøng ngoµi logic. ®éng c¬. Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. . Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n. . mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp.LuËn chøng:+ Quan s¸t. + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. .

Có một mục đích ứng dụng: 5. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông.Nghiên cứu về……Vấn đề…. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC . + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực. định luật. kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. thời gian có thể rút ngắn..trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố.Thử tìm hiểu về.Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra.Hay hệ thống các pp. 2.Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác.các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích. trình độ phát triển. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra. địa bàn. chọn mẫu có chủ định.Góp phần… .Thử bàn về…. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích... những lưu ý:. Phải có thái độ tôn trọng họ.câu hỏi phải ngắn gọn.6 Câu 11. bán cấu trúc. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1. Có một ls NC: Câu 14.Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về…. mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm. . chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn.Kết quả điều tra phải khách quan. quy luật: tiên đề. k/n ghi nhớ. 4. đối tượng. 1. “thử xong thấy sai”. Câu 13. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. 3.Lưu ý tới trình độ học vấn.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”. cởi mở. Câu 12. phạm trù.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất.chỉ mang 1nghĩa . + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính.có 3 loại sau: có chuẩn bị trước. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. . lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? . . định lý… 3.Một số vấn đề… 2.Vd: Thö 6 . + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước. . Nhằm.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c. thái độ của ng được điều tra. Tiếp đó thử lại lại sai.Tạo được không khí tự nhiên. kh về pp.. . nhân lực để điều tra không quá đông.Góp ý về… Suy nghĩ về…. rõ ràng.H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. . ko chuẩn bị trước.Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ.

Gåm NC cb thuÇn tuý.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng.vd dù b¸o thêi tiÕt.Theo tÝnh chÊt cña sp NC. 2. t¬ng t¸c. m« t¶ t¬ng t¸c.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ. NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong. vËt liÖu… 3. . ghi ©m. 7 . cÊu tróc. Gåm :m« t¶ cÊu tróc. 2. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau. 2. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. t¸c nh©n.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? .Gåm triÓn khai trong phßng. Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n. sp. gi¶i ph¸p. m« t¶ c«ng nang.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC. NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC. hq. C©u 16.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. ghi h×nh. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai. 3. 4. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c. ®éng th¸i.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv. b¸n ®¹i trµ. C©u 15. Gåm gt vÒ cÊu tróc. chuyªn ®Ò.tr¹ng th¸i. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých. 3. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv.nh»m ®a ra tt. ®iÒu tra……… 3. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt. B.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh.®Þnh híng. C.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c. 3 ph©n lo¹i: 1. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt.Ph©n lo¹i NCKH ? A. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv.VD pp qs.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a.pháng vÊn. nguån gèc. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ………. nÒn t¶ng.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1. quy luËt chung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful