1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau. tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? . qt c«ng nghÖ.c¸c tham sè ®i kÌm. m« h×nh thÝ ®iÓm.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp. . st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv. Theo ®èi tîng NCKH.C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn. + KH øng dông: th«ng kª to¸n. biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. C©u 4.ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc.Theo chøc n¨ng kh. + KH hµnh ®éng :PP luËn.Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo. 3. . v¨n häc…. di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt.®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #. 2 .st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò.Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng. . + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. 4. + KH m« t¶:sö häc.2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ. + KH chuyªn nghµnh. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy. chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh. trång trät. . 2. . .kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè . mÉu sp míi. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. . + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia.Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö.

3 . S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi.C¸c sp cña NCKH: 1. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC.®c vËn dông trong gi¶i sx.3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH.lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH. nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü.ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt. TC. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn.sö lý tt cña ng NC cßn hc.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh. TT. -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật. Đề tài có ý nghĩa KH hay không: . . t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên. thực tiễn nhưng phải cấp thiết. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? . Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau. 2. -xd cơ sở lý thuyết mới.bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH.Cơ sở thông tin. -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn.Ngnh©n: do thiÕu tt. tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?. công nghệ. . vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra. Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? . 3.Phương tiện thiết bị thí nghiệm.n¨g lùc. . 2.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1. . tư liệu.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ. 3. .f¬ng tiÖn. 4. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ .đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC.

Tên đề tài.CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1.Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC.Dự trù kinh phí NC. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò.Tổng quan tài liệu. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d. biÓu ®å. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH. 3. mục tiêu NC. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a.Phương pháp NC ( quan trắc. 3. cv ) 7.ChØ dÉn. + LuËn cø thùc tiÔn.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt. 2. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt.PhÇn bµi chÝnh. tính cấp thiết của đề tài.Nội dung NC ( nhữg hđ. . PhÇn 3. 5. pt ) 8.Các trình tự phát triển: 1.Xây dựng kế hoạch thực hiện.Trình bày quá trình phát triển của KH? . PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc.§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC. kế hoạch hợp tác.Có người cộng sự trong NC.Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi.Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH.thu thập. 4.Lý do chọn đề tài.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH. Ph¬ng ph¸p NC. Tài liÖu tham kh¶o. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định. 4. 6. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh.Trang ghi ¬n. 6.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t.Môc lôc.Môc tiªu NC. 5.Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC.Đối tượng NC và khảo sát.? vÝ dô. C©u 6. néi dung NC. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh.4 . 10.Lêi nãi ®Çu.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh. 2. Câu 7. §iÓm yÕu. 1. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết .Mục đích. 2. thùc tiÔn.Th¶o luËn b×nh luËn kq.Phân công trách nhiệm. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? . PhÇn 2.tổng hợp.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ.B¶n vÏ. 4. 9. Ph¹m vi. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp. 3. 4 . §èi tîng NC. 5. . 2.

Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?.. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # . ®éng c¬.Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng. . + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh. . Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. .LuËn chøng:+ Quan s¸t. . + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng.+ LÊy sè liÖu tõ FAO.kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu. + TÝnh ®a ph¬ng ¸n.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t.ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? . + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt. C©u 10. + LuËn chøng ngoµi logic. + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung. . + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 . + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n. + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu.VD: . VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic.LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay.5 3. C©u 9. + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. . Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? .Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng. híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC.Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh.

+ Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính. 3. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn. . định luật. Có một ls NC: Câu 14. Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình.6 Câu 11.Vd: Thö 6 . Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? .Thử tìm hiểu về.. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC . cởi mở. Câu 12. kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số. Tiếp đó thử lại lại sai. + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực.. nhân lực để điều tra không quá đông.có 3 loại sau: có chuẩn bị trước.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”. phạm trù. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. thái độ của ng được điều tra.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra. chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ.Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC. trình độ phát triển. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c. 4.câu hỏi phải ngắn gọn. . bán cấu trúc. 2. quy luật: tiên đề. định lý… 3.Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về….Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra.Có một mục đích ứng dụng: 5. Phải có thái độ tôn trọng họ. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. 1. kh về pp. Câu 13. thời gian có thể rút ngắn. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC. những lưu ý:. .Thử bàn về….. lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. ko chuẩn bị trước.các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác. .trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố.Lưu ý tới trình độ học vấn. mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm. “thử xong thấy sai”.Nghiên cứu về……Vấn đề…. đối tượng. rõ ràng. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất.Góp phần… .H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. địa bàn. + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích. + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông. .Một số vấn đề… 2.Góp ý về… Suy nghĩ về….Hay hệ thống các pp. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất. . Nhằm.Tạo được không khí tự nhiên.Kết quả điều tra phải khách quan. chọn mẫu có chủ định..chỉ mang 1nghĩa . k/n ghi nhớ.

NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong. Gåm :m« t¶ cÊu tróc. 3. ghi h×nh.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv. gi¶i ph¸p.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c. 2. cÊu tróc. C©u 15. ®éng th¸i.nh»m ®a ra tt.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv. chuyªn ®Ò. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai.Gåm triÓn khai trong phßng.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh. ghi ©m. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp.Theo tÝnh chÊt cña sp NC. B. Gåm NC cb thuÇn tuý.pháng vÊn. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt. m« t¶ c«ng nang. 7 .®Þnh híng. Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ………. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. t¸c nh©n. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých. ®iÒu tra……… 3.tr¹ng th¸i. t¬ng t¸c. vËt liÖu… 3. C. C©u 16.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. 4. hq. 2. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c.VD pp qs. nguån gèc.Ph©n lo¹i NCKH ? A. 3 ph©n lo¹i: 1. 3.vd dù b¸o thêi tiÕt. sp. b¸n ®¹i trµ. NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC. 2. m« t¶ t¬ng t¸c.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1. Gåm gt vÒ cÊu tróc. nÒn t¶ng. . quy luËt chung. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? .