1

trÇn Ngäc An C©u 1. Tr×nh bµy k/n KH vµ vai trß cña KH ®èi víi sx vµ ®s xh? 1.KH lµ 1 hÖ thèng tri thøc. - KH lµ hÖ thèng nh÷ng tri thøc vÒ nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña tù nhiªn, xh, vµ t duy. Lµ hÖ thèng tri thøc vÒ quy luËt cña vc vµ sù vËn ®éng cña vc. HÖ thèng tri thøc nµy h×nh thµnh trong ls vµ ko ngõng ph¸t triÓn trªn c¬ së thùc tiÔn xh. + Tri thøc kinh nghiÖm: lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch ngÉu nhiªn tõ trong ®s hµng ngµy. “n¾m cá giá ph©n”. + Tri thøc KH: Lµ nh÷ng hiÓu biÕt ®îc tÝch luü 1 c¸ch cã hÖ thèng nhê h® NCKH. “ trong to¸n häc ®· cm ®îc qua 3 ®iÓm ko th¼ng hµng ta lu«n cã 1 mÆt ph¶ng duy nhÊt chøa 3 ®iÓm ®ã.” 2. KH lµ 1 thiÕt chÕ xh: - XH ®Þnh ra 1 khu«n mÉu hµnh vi lÊy KH lµm chuÈn mùc: tæ chøc l® theo kh. - Mäi quyÕt ®Þnh trong c¸c h® cña c¸c tæ chøc sx kd, xh, cq,ph¶i ®îc dùa trªn luËn cø kh. - T¨ng hµm lîng kh trong sp trë lªn 1 ®k giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh. 3. Kh lµ 1 h® xh: h® NCKH trë nªn 1 h® ngÒ nghiÖp cña 1 céng ®ång xh, c¸c héi kh hiÖn nay ®îc coi lµ t/c nghÒ nghiÖp. Vtrß cña kh trong ®s xh:Lµ ®éng lùc thøc ®Èy sù ph¸t triÓn xh, sù ph¸t triÓn cña kh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ kt, xh, vµ nhËn thøc b¶n th©n con ng: t×m ra löa, chÕ t¹o c«ng cô l®… Vai trß cña kh trong ®s sx: + Con ng hiÓu ®îc tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c quy luËt biÕn ®æi, chuyÓn ho¸ cña vc ®Ó chinh phôc tù nhiªn theo quy luËt cña nã. + Con ng n¾m ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chÝnh xh m×nh ®ang sèng vµ vËn dông chóng ®Ó thóc ®Èy xh Êy ph¸t triÓn nhanh chãng h¬n. + Con ngêi ngµy cµng cã ý thøc, cµng thËn träng h¬n trong viÖc nhËn thøc kh: ko véi v·, ko ngé nhËn, ko chñ quan, tiÕn v÷ng ch¾c tíi ch©n lý cña tù nhiªn + KH ch©n chÝnh chèng l¹i nh÷ng quan ®iÓm sai tr¸i: mª tÝn dÞ ®oan, hñ tôc l¹c hËu… + Lµm gi¶m nhÑ l® cña con ng vµ c¶i thiÖn chÊt lîng cs: m¸y mãc, trang bÞ… +Tham gia vµo qt sx thay thÕ søc l® cña con ngêi: hÖ thèng tù ®éng hãa… + Trùc tiÕp ®iÒu chÕ ra nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi: vËt liÖu polime,…. + Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ th«ng tin: m¸y tÝnh…. + Rót ng¾n thêi gian øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C©u 2. Ph©n lo¹i kh lµ g×? môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i kh? C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh? - Ph©n lo¹i kh lµ sù ph©n chia c¸c bé m«n kh thµnh nh÷ng nhãm. c¸c bé m«n kh cã cïng 1 thuéc tÝnh nµo ®ã. - Môc ®Ých ph©n lo¹i kh: lµ ®Ó nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ mçi bé m«n kh trong hÖ thèng tri thøc. - C¸c b¶ng ph©n lo¹i kh: 1, Theo c¸ch h×nh thµnh kh: ph©n chia c¸c bé m«n kh theo c¸ch thøc vµ pp theo ®ã 1 bé m«n kh ®c h×nh thµnh. + KH tiÒn nghiÖm: h×nh häc. + KH hËu nghiÖm : x· héi häc.

1

2 + KH ph©n lËp: kh kh¶o cæ h×nh thµnh do ph©n lËp tõ ls kh¶o cæ. . . . st¹o c¸c gp t® trë l¹i sv.Mçi b¶ng ph©n lo¹i kh cã 1 ý nghÜa øng dông riªng. Theo c¸u tróc cña hÖ thèng tri thøc. Lµ 1 h® xh nh»m t/m nhu cÇu nhËn thøc vµ c¶i t¹o tgiíi. di truyÒn… + KH n«ng nghiÖp:bv thùc vËt.ch¨n nu«i… + KH søc khoÎ: bÖnh häc… + KH x· héi vµ nh©n v¨n: sö häc. + KH tù nhiªnvµ kh trõu tîng: ®Þa lý.Mäi b¶ng ph©n lo¹i ®Òu ®îc xem lµ hÖ th«ng më.CÇn cã sù quan t©m tíi nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a c¸c bé m«n kh. v¨n häc…. + TriÕt häc C©u 3 Mét sè ®iÒu chó ý khi sd c¸c b¶ng ph©n loai kh? . . 2.C¸c ®Æc ®iÓm cña NCKH: + TÝnh míi: qt híng tíi nh÷ng ph¸t hiÖn. NC vÒ 1 v® KH ta ko chän 1 v® ®· ®c ng # c«ng bè .®c thõa nhËn mµ ph¶i chän 1 v® #.c¸c tham sè ®i kÌm. ko thÓ nãi b¶ng ph©n lo¹i nµy co u ®iÓm h¬n b¶ng ph©n lo¹i kia. mÉu sp míi. sinh häc… + KH kü thuËt vµ c«ng nghÖ: kt ®iÖn tö. . trång trät. m« h×nh thÝ ®iÓm. + KH tÝch hîp: kt häc chÝnh trÞ. 4.Theo chøc n¨ng kh. + KH s¸ng t¹o :ph¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o. . biÕn ®æi sv theo môc ®Ých sd.Ko sö lý cøng nh¾c ranh giíi gi÷a c¸c bé m«n kh mµ cÇn cã quan ®iÓm mÒm dÎo. Lµ tt vÒ qluËt v®éng cña sp.kn: NCKH lµ sù t×m tßi kh¸m ph¸ bc cña sv. + KH hµnh ®éng :PP luËn. + KH m« t¶:sö häc. + TÝnh th«ng tin: sp cña NCKH lu«n mang ®Æc trng tt thÓ hiÖn díi d¹ng b¸o c¸o KH mÉu vliÖu míi.Lµ c¬ së nhËn d¹ng cÊu tróc cña hÖ thèng tri thøc lµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i vÒ NC vµ qu¶n lý KH. 2 .st¹o míi ko cã sù lÆp l¹i c¸i cò. tr×nh bµy k/n NCKH? C¸c ®Æc ®iÓm NCKH? Mét sè sp ®Æc trng cña NCKH? Cho vÝ dô? Sù kh¸c nhau gi÷a chóng? . + KH øng dông: th«ng kª to¸n.Xem xÐt trªn toµn bé hÖ thèng tri thøc cña nh©n lo¹i: + Khoa häc c¬ b¶n : to¸n häc… + Khoa häc chuyªn ngµnh: kÕ to¸n… -Xem xÐt trong hÖ thèng tri thøc cña 1 nghµnh: + KH c¬ b¶n + KH c¬ së. 3. . + KH chuyªn nghµnh. C©u 4.Tuú môc ®Ých sd mµ cã nhiÒu b¶g ph©n lo¹i # nhau. chóng ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh. + TÝnh tin cËy: §c thÓ hiÖn qua kiÓm chøng lÆp l¹i trong ®k qs thùc nghiÖm hoµn toµn gièng nhau vµ nh÷ng kq thu ®c hoµn toµn gièng nhau nÕu 1 kq thu ®c ngÉu nhiªn phï hîp víi gi¶ thuyÕt ®· ®Æt ra trc ®ã cha thÓ xem lµ ®ñ tin cËy. qt c«ng nghÖ. Theo ®èi tîng NCKH.

Ngnh©n: do thiÕu tt.sö lý tt cña ng NC cßn hc.Ph©n biÖt : ChØ tiªu s/s Ph¸t minh/ ph¸t hiÖn S¸ng chÕ b¶n chÊt Kh¸m ph¸ sv vèn tån t¹i Sg t¹o sv míi cha tõng tån t¹i. . tÝnh st¹o ¸d ®c: s¸ng chÕ ®Ìn ®iÖn. 4.hoÆc ph¶i qua thö nghiÖm thÝch sv ynghÜa Ko cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i Cã gi¸ tri th¬ng m¹i.n¨g lùc.bổ sung những nd lý thuyết của bộ môn KH.ngay c¶ khi kq NC thµnh c«ng khi ad thÊt b¹i v× më réng f¹m vi mµ ko lµm chñ kthuËt. . thực tiễn nhưng phải cấp thiết. TT.tính cấp thiết là 1 y/c bs đối với tính KH và tính thực tiễn :kh. . Đề tài có ý nghĩa KH hay không: . 3.Quỹ thời gian và thiên hướng kh của người hướng dẫn. Ng NC ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ngc l¹i: Kq cã thÓ # ko?.C¸c sp cña NCKH: 1. Vtrß lÞch sö Tån tai m·i m·i víi thêi gian MÊt gt theo ®µ ptriÓn cña KHCN Câu 5: Đề tài KH là gì? Cơ sở để lựa chọn đề tài KH? Trình bày cấu trúc 1đề cương NC đề tài? . nh÷ng quy luËt xh ®ang tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan: T×m ra Ch©u mü. S¸ng chÕ: lµ1gp kthu©t mang tinh míi. 3. TC.Cơ sở thông tin. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? -xd luận cứ cho các chương trình phát triển KT-XH.3 + TÝnh kh¸ch quan:lµ ®®iÓm fÈm chÊt cña ng NCKH. tư liệu.Phương tiện thiết bị thí nghiệm. giải đáp những nhu cầu lý thuyết thực tiễn đã được xem xét. 2. 2. vµ do 1 ngnh©n kh¸ch quan cha t×m ra.lµ sù thÊt b¹i trog qt NCKH. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng NC cấp thiết hơn.trong NC XHH lµ 1 chuÈn mùc gtrÞ.cơ sở để lựa chọn đề tài KH: 1. + TÝnh kÕ thõa: ph¶i cã sù kÕ thõa tõ kq cña NC # trong c¸c lv NC # nhau. công nghệ. -giải đáp nhu cầu phát triển nội tại của lv NC.NÕu kq ®óng th× ®óng trog TH nµo? Cßn pp nµo cho kq tèt h¬n ko? + TÝnh rñi ro.đề tài NCKH là 1 hình thức t/c NCKH trong đó có 1 nhóm người cùng thực hiện 1 nv NC. Đề tài có cấp thiết phải Nc hay không? -nó thể hiện ở mức độ ưu tiên. . t/m¹i B¶o hé plý Ko ®îc b¶o hé ph¸p lý §îc b¶o hé ph¸p lý. 3 . -làm rõ 1 số vđ lý thuyết vốn tồn tại. + TÝnh c¸ nh©n: ®c thÓ hiÖn trong t duy vµ chñ kiÕn c¸ nh©n mÆc dï c«ng tr×nh NC do 1 tËp thÓ cïng thùc hiÖn. K/n ¸p dông Ko ®c ¸d trùc tiÕp vµo Cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp vµo trong sx sx.f¬ng tiÖn.®c vËn dông trong gi¶i sx. -xd cơ sở lý thuyết mới. -giải đáp những đòi hỏi trong sx về kỹ thuật. Ph¸t hiÖn: Lµ sù nhËn ra vËt thÓ . Có đủ đk đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay ko? . . Ph¸t minh: Lµ sù ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt nh÷ng t/c hoÆc htg cña thÕ giíi vc tån t¹i 1 c¸ch kh¸ch quan mµ tríc ®ã cha ai biÕt nhê ®ã mµ thay ®æi cb nhËn thøc cña con ng: ph¸t minh ra ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn.

PhÇn phô ®Ýnh:Phô lôc. Tài liÖu tham kh¶o. PhÇn 3.Trang ghi ¬n.Đối tượng NC và khảo sát.? vÝ dô. 2. Kq ®¹t ®îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kq ¸d. biÓu ®å.Trình bày quá trình phát triển của KH? .Bộ môn :là hệ thống lý thuyết về 1 đtg NC.Lý do chọn đề tài.PhÇn bµi chÝnh. 4. 4. Tr¶ lêi cho c©u hái “ Cm b»ng c¸i g×?” + LuËn cø lý thuyªt.Tr×nh tù b¸o c¸o kÕt qu¶ kh. pp luận và có 1 mục đích ứng dụng nhất định.Ở đâu và bao giờ người NC cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa nguyện vọng KH và cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của XH. Phương hướng:là tập hợp những nd NC thuộc 1 số lv KH.Môc tiªu NC. 9.Tên đề tài.Trường phái : là 1 phưong hướng kh đc phát triển đến 1 gđ cao hơn dẫn đến 1 hình thái mới hoặc 1 cái nhìn mới về đtg NC là tiền đề là điểm tựa cho sự hình thành 1 hướng mới về lý thuyết và pp luận. 1. 2. 4 . PhÇn 2.KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ.Môc lôc. 3. + LuËn cø thùc tiÔn.Phương pháp NC ( quan trắc. .Tæng quan tµi liÖu: LÞch sö NC. Cấu trúc 1 đề cương đề tài NC: 1. ®iÓm m¹nh vµ cã nh÷ng gp.B¶n vÏ.lµ 1 c«ng tr×nh NCKH ®îc tr×nh bµy d¬Ý d¹ng 1 tµi liÖu viÕt ®Ó m« t¶ ph©n tÝch vÒ 1sv hoÆc ®Ò xuÊt gp cho st¹o1 sv míi.Th¶o luËn b×nh luËn kq. 3.Nội dung NC ( nhữg hđ. mục tiêu NC.ChØ dÉn. Ph¹m vi. 5. C©u 8: Th¶o luËn kh lµ g× ? Tr×nh bµy cÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh. néi dung NC. 6.Xây dựng kế hoạch thực hiện.Ki hiÖu vµ viÕt t¾t.CÊu tróc logic cña 1 th¶o luËn kh: 1.Có người cộng sự trong NC. 5. LuËn ®Ò: lµ ®iÒu cÇn ®c cm trong 1 th¶o luËn kh. cv ) 7. 6. LuËn cø: Lµ b»ng chóng ®c ®a ra ®Ó cm luËn ®Ò. đc định hướng theo 1 số mục tiêu về lý thuyết . kế hoạch hợp tác.§Æt vÊn ®Ò: Lý do NC. 2. §èi tîng NC. 2. 10. Câu 7. C©u 6.Tổng quan tài liệu.Kq NC vµ ph©n tich kq: gåm nh÷ng ch¬ng vµ cã nh÷ng luËn cø:lý thuyÕt. 4.thu thập. là 1 hệ thống tri thức đến tính hoàn chỉnh về mặt lý thuyết và nhất là sự kđịnh vtrí của hệ thống tri thức này trong toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại.Các trình tự phát triển: 1. PhÇn 1: PhÇn khai tËp: PhÇn b×a.Phân công trách nhiệm. Đề tài có hợp với sở thích hay ko? .4 .Nghành : là 1 lv đào tạo hoặc 1 lv h® KH.tổng hợp. tính cấp thiết của đề tài. pt ) 8. Ph¬ng ph¸p NC. . thùc tiÔn.Mục đích. Tr¶ lêi cho c©u hái: “CÇn cm ®iÒu g×?”. 5.Lêi nãi ®Çu. §iÓm yÕu.Dự trù kinh phí NC. 3.

. mÆt yÕu trong NC cña ®ång nghiÖp. + L¾ng nghe nh÷ng lêi phµn nµn cña nh÷ng ngêi ko am hiÓu. + TÝnh dÞ biÕn( dÔ bÞ biÕn ®æi) 5 . híng ®i ®óng tiÕp cËn tíi ®tg cÇn NC vµ nh÷ng dù kiÕn tiÕn hµnh NC.+ LÊy sè liÖu tõ FAO.Vai trß: Lµ khëi ®iÓm cho mäi NC ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ NC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh.5 3.Ph¬ng ph¸p x©y dùng 1 gi¶ thuyÕt kh: + Suy luËn diÔn dÞch: ®i tõ c¸i chung tíi c¸i riªng.Lu©n ®Ò: Kh«ng thÓ lo¹i bá c©y b¹ch ®µn ra khái c¬ cÊu trång rõng.LuËn chøng:+ Quan s¸t. Vd Newton phat hiÖn ra ®Þnh lu©t v¹n vËt hÊp dÉn khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu. + NghÜ ngîc l¹i quan niÖm th«ng thêng. + Kh«ng ®îc tr¸i víi lý thuyÕt.LuËn cø:+ ThÕ giíi cã trªn 100 níc nhËp néi c©y b¹ch ®µn tõ 200 n¨m nay. + Suy luËn quy n¹p: tõ c¸i riªng tíi c¸i chung. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. Vd: S¸ng chÕ ra ®Ìn ®iÖn cña Edion sau khi nghe lêi phµn nµn cña 1 bµ cô “ C¸i «ng edison lµm ra c¸i ®Ìn ®iÖn mµ ko lµm ®îc c¸i xe ®iÖn cho ngêi giµ ®i ®©y ®i ®ã. + Ph¸t hiÖn mÆt m¹nh. +Hq kt cña c©y b¹ch ®µn cao h¬n h¼n c©y # . Vd: M¸y cµy ruéng ë ®b s«ng hång ho¹t ®éng b×nh thêng khi mang lªn khu vùc c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c liÖu cã h® b×nh thêng ko?. + LuËn chøng ngoµi logic. . Vd: Mäi ngêi thêng cho r»ng trÎ em suy dinh dìng lµ do bµ mÑ kÐm hiÓu biÕt vÒ dinh dìng Th× cã ngêi ®· ®Æt ra c©u hái “ c¸c bµ mÑ tri thøc lµ nh÷ng ng am hiÓu h¬n vÒ dinh dìng cho con h¬n c¸c bµ mÑ n«ng d©n. Gióp cho ng NC cã sù tiªn ®o¸n. C©u 10.Pp ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh: + NhËn d¹ng bÊt ®ång trong tranh luËn kh.VÊn ®Ò kh lµ v® NC hoÆc c©u hái NC lµ c©u ®îc ®Æt ra khi ngêi NC ®øng tríc m/t gi÷a tÝnh h/c cña tri thøc thøc kh hiÖn cã víi y/c ph¸t triÓn tri thøc ®ã ë tr×nh ®é cao h¬n. .kn: Gi¶ thuyÕt kh lµ 1 nhËn ®Þnh s¬ bé hay 1 kl gi¶ ®Þnh vÒ bc sv ®c rót ra tõ qt t duy cña ng NC dùa trªn nh÷ng kq qs bíc ®Çu.. C©u 9. LuËn chøng: lµ c¸ch thøc quy t¾c pp t/c 1 phÐp cm nh»m v¹ch râ mqh logic tÊt yÕu gi÷a c¸c luËn cø vµ gi÷a toµn bé luËn cø víi luËn ®Ò. v® kh?Pp ph¸t hiÖn v® kh? vd? .ThÕ nµo lµ gi¶ thuyÕt kh? Vai trß cña gi¶ thuyÕt kh? C¸c thuéc tÝnh c¬ së h×nh thµnh vµ ph¬ng ph¸p xd gi¶ thuyÕt? . . + Søc t¨ng trëng sinh häc cña c©y b¹ch ®µn h¬n h¼n c¸c c©y kh¸c. + Lo¹i suy: §i tõ c¸i riªng tíi c¸i riªng.Y/c cña gi¶ thuyÕt: + Ph¶i ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së quan s¸t. + Gi¶ thuyÕt ph¶i cã thÓ kiÓm chøng. + NhËn d¹ng nh÷ng víng m¾c trong h® thùc tÕ. .VD: . VËy t¹i sao tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh dìng ë nhãm con c¸i cña c¸c bµ mÑ tri thøc l¹i cao h¬n. + Ph¬ng ph¸p thu th¹p th«ng tin. + TÝnh ®a ph¬ng ¸n. Tr¶ lêi: Cm b»ng c¸ch nµo? + LuËn chøng logic.Thuéc tÝnh c¬ b¶n:+ TÝnh gi¶ ®Þnh/ ph¸n ®o¸n. . + Nh÷ng c©u hái bÊt chît ko phô thuéc vµo lý do nµo. ®éng c¬.

Góp ý về… Suy nghĩ về…. mỗi bước chỉ đưa ra 1 diều kiện thực nghiệm. định lý… 3. quy luật: tiên đề. những lưu ý:. chọn mẫu có chủ định.Lưu ý tới trình độ học vấn. nhân lực để điều tra không quá đông. rõ ràng.Khái niệm: Là pp các nhà KH chủ động t®g vào đtg làm biến đổi 1 só yếu tố trạng thái của đtg NC.Thử tìm hiểu về.Không nên đặt bằg cụm từ có độ bất định cao về thông tin: + Về. Tiêu chí nhận biết một bộ môn kh? Có 5 tiêu chí để nhận biết một bộ môn kh: 1.câu hỏi phải ngắn gọn.Nghiên cứu về……Vấn đề…. Đặt tên cho đề tài? Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung NC của đề tài.Một số suy nghĩ về…Một số biện pháp về… tìm hiểu về…. .Gồm PP luận riêng và PP luận thâm nhập từ những bộ môn kh khác. Có một ls NC: Câu 14..Kết quả điều tra phải khách quan.Phương pháp phỏng vấn: -là pp hỏi đáp trực tiếp có chủ đích giữa ng NC và ng đc hỏi.trình bày k/n và các bước thực hiện của pp SD phiếu điều tra phỏng vấn? cần lưu ý những vđ gì? -kn: Điều tra là pp khảo sát 1 nhóm đtg trên 1 diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố.các phương pháp: + thử và sai: “ Thử”.chỉ mang 1nghĩa . Tiếp đó thử lại lại sai. Nhằm.Thử bàn về…. + Ơrristic: Gồm 2 bước: Bước 1 chia thực nghiệm thành nhiều bước. Bước 2 phát hiện thêm các điều kiện cho các bước thưc nghiệm đã chia nhỏ. Trình bày khái niệm và các phương pháp thực nghiệm khoa học? . kh về pp. 1.Góp phần… . Câu 13.v× cã nhiÒu trêng hîp do kh«ng chØ râ nd cña m×nh ph¶i lµm mµ dïng nh÷ng côm tõ nµy v× b¶n than t¸c gi¶ cßn cha h×nh dung ®c.H/c lạm dụng cụm từ chỉ mục đíh để đặt tên cho đề tài: Để. Có1 hệ thống lý thuyết: gồm các kn. +Thí nghiệm: ta thay đổi một số biện pháp t® hoặc mức độ t® nhằm đánh giá công thức thí nghiệm đến đtg NC. Ng NC cần có chiến thuật dẫn dắt cuộc phỏng vấn để đạt đc mục đích.Vd: Thö 6 . thời gian có thể rút ngắn... . + Chon mẫu điều tra đại diện cho số đông.Có 1 ®tg NC: là bc sv hoặc htg đc đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn kh. định luật. những đđiểm về mặt định tính và mặt định lượng của các đtg cần NC . ko chuẩn bị trước. + Có 2 kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu xác suất. chú ý tới tất cả các đặc trưng của đối tượng và những lưu ý: Chi phí cho điều tra rẻ. Phải có thái độ tôn trọng họ. + Trên mô hình: Ng NC xd các mô hình thực nghiệm để thay thế việc NC đtg thực.Tạo được không khí tự nhiên. 4. đối tượng. . 3.Có một mục đích ứng dụng: 5.6 Câu 11.. bán cấu trúc. “thử xong thấy sai”. lại thử lại cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng.Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho chiến lược điều tra. các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. Câu 12. kinh phí… + XD các phiếu điều tra với các thông số.có 3 loại sau: có chuẩn bị trước. phạm trù. . Thông qua đánh giá a/h của sự biến đổi trên đến đtg NC để đưa ra các gp cải tiến đtg theo mục đích của mình. . thái độ của ng được điều tra. + Sử lý tài liệu: bằng pp thủ công hay công thức toán học thống kê và máy tính. + Khi cần ktra KQ NC ta có thể dùng cách lặp lại điều tra hoặc sd pp hỗ trợ # 2. Có 1 hệ thống pp luận: là lý thuyết về pp. có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra. cởi mở. .các bước điều tra: + XD 1 kế hoạch điều tra bao gồm: mục đích.Hay hệ thống các pp. xác dịnh các cơ sở cho việc đề xuất.Một số vấn đề… 2. địa bàn. 2. trình độ phát triển. k/n ghi nhớ.

Ko nªn ®Æt tªn ®Ò tµi thÓ hiÖn tÝnh qu¸ dÔ d·i ko ®ßi hái t duy s©u s¾c kiÓu nh : chèng l¹m ph¸t – hiÖn trang nguyªn nh©n. NC ®iÒn d·: qs trùc tiÕp ngoµi hiÖn trêng hoÆc gi¸n tiÕp nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®¹c. C©u 15. VD: trong kinh tÕ: hiÖu qu¶ kt. 3.tr¹ng th¸i. 4. sp. thùc nghiÖm…… + PP NC cô thÓ: lµ c¸ch thøc thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®c môc ®Ých. gi¶i ph¸p.7 bµn vÒ 1 sè biÖn ph¸p bíc ®Çu nh»m n©ng cao chÊt lîng cho s¶n phÈm nh»m gãp phÇn t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh trªn trhi trêng. 3 ph©n lo¹i: 1. ®iÒu tra……… 3. C. cÊu tróc. quy luËt chung. ®éng th¸i. B.kn: lµ c¸ch thøc con ®êng thu thËp xö lý tt mµ nhµ KH sd t® kh¸m ph¸ ®tg tõ ®ã t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ rót ra kl KH ®óng ®¾n.pháng vÊn. NC s¸ng t¹o: lµm ra 1 sv míi cha tõng tån t¹i. cÊu tróc hiÖn tîng cña sv. m« t¶ c«ng nang.ph¸t hiÖn mèi liªn hÑ gi÷a c¸c biÕn ®éc lËp. dù b¸o t×nh h×nh kinh tÕ……….VD pp qs. t¸c nh©n.NC th viÖn: thu thËp tt th viÖn hoÆc c¸c nguån tµi liÖu # nhau cã thÓ thu thËp ®c.sù vËn ®éng cña sv gióp con ng cã thÓ nhËn d¹ng thÕ giíi ph©n biÖt ®c sv.Ph©n lo¹i NCKH ? A. hq. Theo chøc n¨ng NC:4 lo¹i h×nh NC: 1. + PP hÖ : hÖ thèng 1 sè hoÆc nh×u pp ®c nhµ kh ad ®Ó ®¹t hq co nhÊt trong 1 ®Ò tµi hoÆc 1 lv NC. Gåm gt vÒ cÊu tróc. Nh»m kiÓm chøng sù sai lÖch cña gi¶ thuyÕt.Gåm triÓn khai trong phßng. khèng chÕ c¸c biÕn # trong ®k # nhau. ghi ©m. chuyªn ®Ò.nh»m ®a ra tt. NC dù b¸o:nh×n tríc qt h×nh thµnh ptriÓn tiªu vong. Gåm NC cb thuÇn tuý. . 2.Theo pp thu thËp th«ng tin:3 lo¹i h×nh: 1. vËt liÖu… 3. 2.NC øng dông:vËn dông c¸c quy luËt ph¸t hiÖn ®c tõ trong NC cb ®Ó ®a ra nguyªn lý vµ c¸c gp:c«ng nghÖ. m« t¶ t¬ng t¸c. nguån gèc.vd dù b¸o thêi tiÕt.tæ hîp c¸ch thøc thao tac mµ ng NC sd ®Ó t®g kh¸m ph¸ ®tg ®Ó thu nhËp vµ xö lý tt nh»m xem xÐt vµ lý gi¶i ®óng ®¸n vÊn ®Ò NC.C¸c pp NCKH: + PP luËn:lµ lý luËn vÒ pp nh÷ng quan ®iÓm nt¾c chØ ®¹o chñ thÕ x® pp ch¾c ch¸n ®ång thêi pp luËn gióp cho chñ thÓ x® ph¹m vi k/n ¸p dông pp ®¹t hq tèi ®a. b¸n ®¹i trµ. sù vËn ®éng vµ tr¹ng th¸i cña sv trong t¬ng lai.NC gi¶i thÝch: lµm râ ngnh©n h×nh thµnh vµ quy lu¹t chi phèi qt vËn ®éng cña sv.k/n vµ ý nghÜa cña pp NCKH? . NC lab«( NC thùc nghiÖm): ng NC g©y t®g lµm biÕn ®æi mét sè tr¹ng th¸i cña ®tg NC. nÒn t¶ng.TriÓn khai:vËn dông quy luËt vµ c¸c nguyªn lý ®Ó ®a ra c¸c h×nh mÉu víi nh÷ng tham sè ®ö mang tÝnh kh¶ thi vÒ kt. tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ h×nh ¶nh chung nhÊt cña sv. C©u 16. 3. ghi h×nh. 2. 7 . Gåm :m« t¶ cÊu tróc.®Þnh híng.NC c¬ b¶n: ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh.Theo tÝnh chÊt cña sp NC. t¬ng t¸c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful