P. 1
Dinh Muc Tieu Hao Nhien Lieu CA May

Dinh Muc Tieu Hao Nhien Lieu CA May

|Views: 8,939|Likes:
Được xuất bản bởimvtruong72

More info:

Published by: mvtruong72 on Dec 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

www.giaxaydung.

vn
www.giaxaydung.com
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
I. Quy định chung:
5. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí như sau:
- Chi phí khấu hao: hoản chi phí !" hao m#n c$a máy !à thi%t b& thi c'ng trong th(i gian s) *+ng.
- Chi phí s)a ch,a: Các khoản chi phí nh-m *uy tr. !à kh'i ph+c n/ng 01c ho2t 34ng th5o tr2ng thái ho2t 34ng ti6u chu7n c$a máy.
8rong 39 3:n giá nhi6n 0i;u <chưa bao gồm thu% =>8?:
@ A/ng: B.C55 3D0ít
@ Eầu *i5F50: G.BHB 3D0ít
@ Eầu maFIt: 5.JCC 3D0ít
@ Ki;n: BL5 3DkMh
H. Nảng giá ca máy !à thi%t b& OPy *1ng Quy 3&nh chi phí cho m4t ca 0àm !i;c c$a các 0o2i máy !à thi%t b& thi c'ng OPy *1ngR 0à giá *Sng 3T Oác 3&nh chi phí
máy thi c'ng trong 3:n giá OPy *1ng c'ng tr.nhR 3:n giá OPy *1ng 3&a phư:ngR 0àm c: sU Oác 3&nh *1 toánR tVng *1 toán OPy *1ng c'ng tr.nh !à !Wn *+ng 3T 0Wp
giá *1 thầuR 3ánh giá giá *1 thầu !à kX k%t hYp 3ồng giao nhWn thầu OPy *1ng.
Z. Giá ca máy !à thi%t b& thi c'ng OPy *1ng trong bảng giá này Oác 3&nh cho t[ng 0o2i máy th5o th'ng s\ k] thuWt như: c'ng suất 34ng c:R *ung tích gầuR s^c
nPng c$a cần tr+c_ các th'ng k] thuWt này c/n c^ th5o th'ng s\ c$a thi%t b& phV bi%n tr6n th& trư(ng !à 3ưYc 3ưa !" cSng m4t 0o2i th'ng s\ n6u trong 8h'ng tư s\
`GDZ``5D88-NAE ngày H5 tháng C n/m Z``5 c$a N4 APy *1ng: abưcng *dn phư:ng pháp OPy *1ng ca máy !à thi%t b& thi c'nge !à 8h'ng tư s\ `fDZ``GD88-NAE
ngày ZZD5DZ``G c$a N4 APy *1ng.
f. Nảng giá ca máy !à thi%t b& thi c'ng OPy *1ng này áp *+ng 3\i !ci các 0o2i máy !à thi%t b& 3ang 3ưYc s) *+ng phV bi%n 3T thi c'ng các c'ng tr.nh tr6n 3&a
bàn tgnh >n Giang trong 3i"u ki;n 0àm !i;c b.nh thư(ng.
C. K\i !ci nh,ng máy !à thi%t b& thi c'ng chưa c9 Quy 3&nh trong bảng giá này hohc nh,ng máy !à thi%t b& thi c'ng mciR c'ng ngh; ti6n ti%n *o các *oanh
nghi;p t1 nhWpR th. ch$ 3ầu tưR 3:n !& tư !ấn thi%t k% 0Wp tVng *1 toán !à các nhà thầu c/n c^ !ào phư:ng pháp OPy *1ng ca máy !à thi%t b& thi c'ng Quy 3&nh t2i
8h'ng tư s\ `GDZ``5D88-NAE ngày H5DCDZ``5 !à 8h'ng tư s\ `fDZ``GD88-NAE ngày ZZD5DZ``G c$a N4 APy *1ng !à bảng giá ca máy này 0àm c: sU 3T 0Wp !à báo
cáo iU APy *1ng 3T tr.nh cấp c9 th7m Quy"n ban hành.
- Chi phí nhi6n 0i;uR n/ng 0ưYng: hoản chi phí !" nhi6n 0i;uR n/ng 0ưYng t2o ra 34ng 01c cho máy ho2t 34ng < O/ngR *ầuR 3i;n hohc khí njn ? !à các 0o2i nhi6n
0i;u ph+ như *ầu mk b'i tr:nR nhi6n 0i;u 3T 3i"u chgnhR nhi6n 0i;u cho 34ng c: 0aiR *ầu truy"n 34ng.
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com
@ l^c 0ư:ng t\i thiTu chung 0à C5`.``` 3ồngD tháng <mgh& 3&nh LCDZ``GDmK-Cn ngày `JDLDZ``G c$a Chính ph$?.
- Chi phí khác: Chi phí khác c$a máy tính trong giá ca máy 0à các khoản chi phí 3ảm bảo cho máy ho2t 34ng b.nh thư(ngR c9 hi;u Quả t2i c'ng tr.nh.
II. Hưng !"n #$ !%ng:
Z. Giá ca máy Quy 3&nh trong bảng giá này chưa tính thu% giá tr& gia t/ng c$a các 0o2i !Wt tưR ph+ tSngR nhi6n 0i;uR n/ng 0ưYng.
f. Chi phí nhi6n 0i;uR n/ng 0ưYng 3ưYc 3i"u chgnh th5o m^c giá *o cấp c9 th7m Quy"n c'ng b\ phS hYp !ci t[ng th(i 3iTm.
- Chi phí ti"n 0ư:ng thY 3i"u khiTn máy: hoản chi phí !" ti"n 0ư:ng !à các khoản ph+ cấp 0ư:ng tư:ng ^ng !ci cấp bWc c$a ngư(i 3i"u khiTn máy th5o y6u cầu
k] thuWtR 3ưYc Oác 3&nh tr6n c: sU thành phần cấp bWc thY 3i"u khiTn máy 3ưYc Quy 3&nh t2i 8h'ng tư s\ `GDZ``5D88-NAE ngày H5DCDZ``5 !à 8h'ng tư s\
`fDZ``GD88-NAE ngày ZZD5DZ``G c$a N4 APy *1ng !à các Quy 3&nh mci c$a mhà mưcc !" chính sách ti"n 0ư:ngR các khoản ph+ cấp 3ưYc hưUng:
@ b; s\ bWc thY áp *+ng h; th\ng thang 0ư:ngR bảng 0ư:ng th5o mgh& 3&nh s\ Z`5DZ``CDmK-Cn ngày HCDHZDZ``C c$a Chính ph$. C+ thT 0à : Nảng 0ư:ng OPy
*1ng c: bản >.H.B o nh9m Zp 3\i !ci thuy"n !i6n !à c'ng nhPn tàu !Wn tải áp *+ng th5o bảng N5p c'ng nhPn 0ái O5 áp *+ng th5o bảng NHZ.
@ Các khoản ph+ cấp bao gồm: ph+ cấp 0ưu 34ng b-ng Z`q 0ư:ng t\i thiTup ph+ cấp kh'ng Vn 3&nh sản Ouất b.nh QuPn H`qR m4t s\ khoản 0ư:ng ph+ <nghg 0r
t%tR phjpR _? b-ng HZq !à m4t s\ chi phí c9 thT khoán tr1c ti%p cho ngư(i 0ao 34ng b-ng Cq so !ci ti"n 0ư:ng c: bản.
Nảng giá ca máy !à thi%t b& OPy *1ng nh-m hs trY các ch$ 3ầu tưR các nhà thầuR các tV ch^c !à cá nhPn cần tham khảo tra c^u giá ca máy !à thi%t b& thi c'ng khi
c9 y6u cầu 0Wp 3:n giá OPy *1ng c'ng tr.nhR Oác 3&nh tVng *1 toánR *1 toán OPy *1ng c'ng tr.nh !à !Wn *+ng 0Wp 3:n giá *1 thầu OPy *1ng tr6n 3&a bàn tgnh >n
Giang.
H. Nảng giá ca máy !à thi%t b& thi c'ng OPy *1ng này *Sng 3T 0Wp 3:n giá OPy *1ng c'ng tr.nhR 0Wp *1 toán OPy 0tp c'ng tr.nh các *1 án 3ầu tư !à 0à c: sU 3T
Quản 0u chi phí máy trong OPy *1ng c: bản tr6n 3&a bàn tgnh >n Giang.
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 3
&'NG ()NH GIÁ C* +ÁY VÀ (HI,( &Ị (HI C-NG
Nan hành kvm th5o wuy%t 3&nh s\ C5DZ``GDwK-xNmE ngày `JDHZDZ``G c$a xNmE tgnh >n Giang
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
+#y đ23 456 g7u8 9#nh :;ch < !ung 6;ch g7u :
l>`H 1 `RZZmf 32.400ít *i5F50 H O CDJ
l>`Z 2 `Rf`mf 35.100ít *i5F50 H O CDJ
l>`f 3 `RC`mf 42.660ít *i5F50 H O CDJ
l>`C 4 `R5`mf 51.300ít *i5F50 H O CDJ
l>`5 5 `RG5mf 59.400ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>`G 6 `RB`mf 64.800ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>`J 7 HR``mf 74.520ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
l>`B 8 HRZ`mf 78.300ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
l>`L 9 HRZ5mf 82.620ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
l>H`10 HRG`mf 113.220ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
l>HH11 ZR``mf 127.500ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>HZ12 ZRf`mf 137.700ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>Hf13 ZR5`mf 163.710ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>HC14 fR5`mf 196.350ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>H515 fRG`mf 198.900ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>HG16 5RC`mf 218.280ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>HJ17 GR5`mf 332.010ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>HB18 LR5`mf 397.800ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
l>HL19 H`RC`mf 408.000ít *i5F50 HOCDJ @ HOJDJ
+#y đ23 456 g7u8 9#nh :;ch8 đ5ng c= đ>?n < !ung 6;ch g7u :
l>Z`20 ZR5`mf 672kMh HOCDJ @ HOJDJ
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 4
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l>ZH21 CR``mf 924kMh HOCDJ @ HOJDJ
l>ZZ22 CRG`mf 1050kMh HOCDJ @ HOJDJ
l>Zf23 5R``mf 1134kMh HOCDJ @ HOJDJ
l>ZC24 BR``mf 2079kMh HOCDJ @ HOJDJ
+#y đ23 I g7u 9#nh h=> < !ung 6;ch g7u :
l>Z525 `RH5mf 29.700ít *i5F50 H O CDJ
l>ZG26 `Rf`mf 33.480ít *i5F50 H O CDJ
l>ZJ27 `RJ5mf 56.700ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>ZB28 HRZ5mf 73.440ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
+#y :Jc KL6 < !ung 6;ch g7u :
l>ZL29 HR``mf 38.760ít *i5F50 H O CDJ
l>f`30 HRG5mf 75.240ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>fH31 ZR``mf 86.640ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>fZ32 ZRB`mf 100.800ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
l>ff33 fRZ`mf 134.400ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
l>fC34 CRZ`mf 159.600ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
+#y :Jc chuyMn !Nng 6O3ng h74 < !ung 6;ch g7u :
l>f535 `RL`mf 51.840ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>fG36 HRG5mf 65.250ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>fJ37 CRZ`mf 89.040ít *i5F50 HOCDJ @ HOGDJ
+#y c23 đ#8 đ5ng c= đ>?n < nPng QuR6 :
l>fB38 ZmfDph 132.00kMh HOCDJ @ HO5DJ
l>fL39 fmfDph 247.50kMh HOCDJ @ HO5DJ
l>C`40 BmfDph 673.20kMh HOCDJ @ HOGDJ
+#y S> < cTng QuR6 :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 5
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l>CH41 C5c! 22.950ít *i5F50 H O CDJ
l>CZ42 5Cc! 27.540ít *i5F50 H O CDJ
l>Cf43 J5c! 38.250ít *i5F50 H O CDJ
l>CC44 H`5c! 44.100ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>C545 H`Bc! 46.200ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>CG46 Hf`c! 54.600ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>CJ47 HC`c! 58.800ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>CB48 HG`c! 67.200ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>CL49 HB`c! 75.600ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>5`50 Z5`c! 93.600ít *i5F50 HOfDJ @ HOGDJ
l>5H51 ZJHc! 105.690ít *i5F50 HOfDJ @ HOGDJ
l>5Z52 fZ`c! 124.800ít *i5F50 HOfDJ @ HOJDJ
(hNng cU$ V đ7u WX3 9#nh :;ch < !ung 6;ch 6hNng :
l>5f53 ZR5`mf 37.670ít *i5F50 H O CDJ
l>5C54 ZRJ5mf 38.480ít *i5F50 H O CDJ
l>5555 fR``mf 40.500ít *i5F50 H O CDJ
l>5G56 CR5`mf 58.320ít *i5F50 H O CDJ
l>5J57 5R``mf 58.320ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>5B58 BR``mf 71.400ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>5L59 LR``mf 76.500ít *i5F50 HOfDJ @ HOGDJ
+#y cU$ 6Y h2nh < !ung 6;ch 6hNng :
l>G`60 LR`mf 132.000ít *i5F50 HOfDJ @ HOGDJ
l>GH61 H`R`mf 138.000ít *i5F50 HOfDJ @ HOGDJ
l>GZ62 HGR`mf 153.900ít *i5F50 HOfDJ @ HOJDJ
l>Gf63 Z5R`mf 182.400ít *i5F50 HOfDJ @ HOJDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 6
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
+#y QZn 6Y h2nh < cTng QuR6 :
l>GC64 5Cc! 19.440ít *i5F50 H O CDJ
l>G565 L`c! 32.400ít *i5F50 H O CDJ
l>GG66 H`Bc! 38.880ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>GJ67 HB`c! 54.000ít *i5F50 HOfDJ @ HO5DJ
l>GB68 Z5`c! 75.000ít *i5F50 HOfDJ @ HOGDJ
+#y đ74 đR6 c74 6Zy < 6O[ng Kư\ng :
l>GL69 5`kg 3.060ít O/ng H O fDJ
l>J`70 G`kg 3.570ít O/ng H O fDJ
l>JH71 J`kg 4.080ít O/ng H O fDJ
l>JZ72 B`kg 4.590ít O/ng H O fDJ
Đ74 9#nh h=> V đ7u WX3 9#nh :;ch < 6O[ng Kư\ng :
l>Jf73 L 8 36.000ít *i5F50 H O CDJ
l>JC74 HZR5 8 38.400ít *i5F50 H O CDJ
l>J575 HB 8 46.200ít *i5F50 H O CDJ
l>JG76 Z5 8 54.600ít *i5F50 H O 5DJ
l>JJ77 ZGR5 8 63.000ít *i5F50 H O 5DJ
Đ74 9#nh h=> 6Y h2nh < 6O[ng Kư\ng :
l>JB78 HG 8 37.800ít *i5F50 H O 5DJ
l>JL79 HJR5 8 42.000ít *i5F50 H O 5DJ
l>B`80 Z5 8 54.600ít *i5F50 H O 5DJ
+#y đ74 Oung 6Y h2nh < 6O[ng Kư\ng :
l>BH81 B 8 19.200ít *i5F50 H O CDJ
l>BZ82 H5 8 38.640ít *i5F50 H O CDJ
l>Bf83 HB 8 52.800ít *i5F50 H O CDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 7
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l>BC84 Z5 8 67.200ít *i5F50 H O CDJ
Đ74 ch]n c^u V đ7u WX3 < 6O[ng Kư\ng :
l>B585 5R5 8 25.920ít *i5F50 H O CDJ
l>BG86 L 8 36.000ít *i5F50 H O CDJ
Đ74 9#nh 6hX$ 6Y h2nh < 6O[ng Kư\ng :
l>BJ87 BR5 8 24.000ít *i5F50 H O fDJ
l>BB88 H` 8 26.400ít *i5F50 H O CDJ
l>BL89 HZRZ 8 32.160ít *i5F50 H O CDJ
l>L`90 Hf 8 36.000ít *i5F50 H O CDJ
l>LH91 HCR5 8 38.400ít *i5F50 H O CDJ
l>LZ92 H5R5 8 41.760ít *i5F50 H O CDJ
+#y Ku Oung WhTng 6Y h2nh _`ua đ74 Ib (c < 6O[ng Kư\ng :
l>Lf93 H` 8 40.320ít *i5F50 H O CDJ
- 6T dLn 6a> 6hNng < 6O[ng 6a> :
l>LC94 Z 8 12.000ít O/ng HOZDC 0o2i y fR58
l>L595 ZR5 8 13.000ít O/ng HOfDC 0o2i y fR58
l>LG96 C 8 20.000ít O/ng HOZDC 0o2i <fR5 -JR5?8
l>LJ97 5 8 25.000ít *i5F50 HOZDC 0o2i <fR5 -JR5?8
l>LB98 G 8 29.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <fR5 -JR5?8
l>LL99 J 8 31.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lN``100 H` 8 38.000ít *i5F50 HOZDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lN`H101 HZ 8 41.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lN`Z102 HZR5 8 42.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lN`f103 Z` 8 56.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
- 6T 6Y đe < 6O[ng 6a> :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 8
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lN`C104 ZR5 8 18.900ít O/ng HOZDC 0o2i yz fR58
lN`5105 fR5 8 28.350ít O/ng HOZDC 0o2i yz fR58
lN`G106 C 8 32.400ít O/ng HOZDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lN`J107 5 8 40.500ít *i5F50 HOZDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lN`B108 G 8 43.200ít *i5F50 HOfDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lN`L109 J 8 45.900ít *i5F50 HOfDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lNH`110 L 8 51.300ít *i5F50 HOZDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNHH111 H` 8 56.700ít *i5F50 HOZDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNHZ112 HZ 8 64.800ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNHf113 H5 8 72.900ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNHC114 Z` 8 75.600ít *i5F50 HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNH5115 ZZ 8 76.950ít *i5F50 HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNHG116 Z5 8 81.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNHJ117 ZJ 8 86.400ít *i5F50 HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNHB118 fZ 8 91.680ít *i5F50 HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNHL119 fG 8 116.400ít *i5F50 HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNZ`120 CZ 8 130.560ít *i5F50 HOfDC 0o2i { C`8
lNZH121 55 8 156.000ít *i5F50 HOCDC 0o2i { C`8
- 6T đ7u WX3 < cTng QuR6 :
lNZZ122 H5` c! 30.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNZf123 HB` c! 36.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNZC124 Z`` c! 40.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNZ5125 ZC` c! 48.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNZG126 Z55 c! 51.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNZJ127 ZJZ c! 56.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 9
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
- 6T chuyfn 6O5n 9M 6Tng < !ung 6;ch 6hNng 6O5n :
lNZB128 5 mf 36.000ít *i5F50 HOHDC@HOfDC | <JR5-HGR5?8
lNZL129 G mf 43.000ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNf`130 B mf 50.000ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNfH131 BRJ mf 52.000ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNfZ132 H`RJ mf 64.000ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNff133 HCR5 mf 70.000ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
- 6T 6ư> nưc < !ung 6;ch :
lNfC134 Cmf 20.250ít *i5F50 HOZDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lNf5135 5mf 22.500ít *i5F50 HOfDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lNfG136 Gmf 24.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <fR5 -JR5?8
lNfJ137 Jmf 25.500ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5 -HGR5?8
lNfB138 Lmf 27.000ít *i5F50 HOfDC 0o2i <JR5 -HGR5?8
gh T 6T 6a> ci gjn c7n 6O%c < 6O[ng 6a> :h :
lNfL139 5 8 27.000ít *i5F50 HO<HDC@fDC? 0o2i <fR5-JR5?8
lNC`140 G 8 28.800ít *i5F50 HO<HDC@fDC? 0o2i <fR5-JR5?8
lNCH141 J 8 30.600ít *i5F50 HO<HDC@fDC? 0o2i <fR5-JR5?8
lNCZ142 H` 8 37.800ít *i5F50 HO<HDC@fDC? 0o2i <JR5-HGR5?8
k= 433c < 6O[ng 6a> :
lNCf143 Z 8 HOHDC 0o2i y fR5 8
lNCC144 C 8 HOHDC 0o2i <fR5-JR5?8
lNC5145 JR5 8 HOHDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNCG146 HC 8 HOHDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNCJ147 H5 8 HOHDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNCB148 ZH 8 HOHDC 0o2i <HGR5-Z5?8
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 10
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lNCL149 C` 8 HOHDC 0o2i {z C` 8
lN5`150 H`` 8 HOHDC 0o2i {z C` 8
lN5H151 HZ5 8 HOHDC 0o2i {z C` 8
+#y WX3 9#nh :;ch < cTng QuR6 :
lN5Z152 C5 c! 21.60ít *i5F50 H O CDJ
lN5f153 5C c! 25.920ít *i5F50 H O CDJ
lN5C154 J5 c! 32.40ít *i5F50 H O CDJ
lN55155 HH` c! 41.470ít *i5F50 H O CDJ
lN5G156 Hf` c! 49.920ít *i5F50 H O CDJ
+#y WX3 9#nh h=> < cTng QuR6 :
lN5J157 ZB c! 11.760ít *i5F50 H O CDJ
lN5B158 C` c! 16.800ít *i5F50 H O CDJ
lN5L159 5` c! 21.000ít *i5F50 H O CDJ
lNG`160 G` c! 25.200ít *i5F50 H O CDJ
lNGH161 B` c! 33.600ít *i5F50 H O CDJ
lNGZ162 HG5 c! 55.440ít *i5F50 H O CDJ
lNGf163 ZH5 c! 67.730ít *i5F50 H O 5DJ
(h>l6 9ị $h%c d% dLn chuyfn đ# ne 4mn 6O3ng h74 :
lNGC164 8(i man: HfkM 42.90kMh H O CDJ @ H O 5DJ
lNG5165 A5 go#ng f 8 H O CDJ @ H O 5DJ
lNGG166 A5 go#ng 5RBmf H O CDJ @ H O 5DJ
lNGJ167 Kầu kjo f`8 37.440ít *i5F50 H O CDJ @ H O 5DJ
lNGB168 wuang 0Wt fG`8Dh 27.00kMh H O CDJ @ H O 5DJ
C7n 6O%c 4#y WX3 < Qnc n]ng :
lNGL169 5 8 180ít *i5F50 H O 5DJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 11
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lNJ`170 G 8 210ít *i5F50 H O 5DJ
lNJH171 J 8 240ít *i5F50 H O 5DJ
lNJZ172 B 8 330ít *i5F50 H O 5DJ
C7n 6O%c T 6T < Qnc n]ng :
lNJf173 H 8 21.380ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i y fR58
lNJC174 f 8 24.750ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i y fR58
lNJ5175 C 8 25.880ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <fR5-JR5?8
lNJG176 5 8 30.380ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <fR5-JR5?8
lNJJ177 G 8 32.630ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <fR5-JR5?8
lNJB178 H` 8 370ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNJL179 HG 8 430ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
lNB`180 Z` 8 440ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNBH181 Z5 8 500ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lNBZ182 f` 8 540ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNBf183 f5 8 600ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <Z5-C`?8
lNBC184 C` 8 640ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i z{C`8
lNB5185 C5 8 660ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i z{C`8
lNBG186 5` 8 660ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i z{C`8
C7n 6O%c 9#nh h=> < Qnc n]ng :
lNBJ187 HG 8 330ít *i5F50 H O fDJ @ H O 5DJ
lNBB188 Z5 8 360ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lNBL189 C` 8 49.50ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lNL`190 Gf 8 60.50ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lNLH191 L` 8 68.750ít *i5F50 H O CDJ @ H O JDJ
lNLZ192 H`` 8 74.250ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 12
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lNLf193 HH` 8 77.50ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
lNLC194 Hf` 8 810ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
C7n 6O%c 9#nh :;ch < Qnc n]ng :
lNL5195 5 8 31.50ít *i5F50 H O fDJ @ H O 5DJ
lNLG196 J 8 330ít *i5F50 H O fDJ @ H O 5DJ
lNLJ197 H` 8 360ít *i5F50 H O fDJ @ H O 5DJ
lNLB198 HG 8 450ít *i5F50 H O fDJ @ H O 5DJ
lNLL199 Z5 8 470ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lC``200 ZB 8 48.750ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lC`H201 C` 8 51.250ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lC`Z202 5` 8 53.750ít *i5F50 H O CDJ @ H O GDJ
lC`f203 Gf 8 56.250ít *i5F50 H O CDJ @ H O JDJ
lC`C204 H`` 8 58.950ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
lC`5205 HH` 8 62.780ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
lC`G206 Hf` 8 720ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
lC`J207 H5` 8 83.250ít *i5F50 Z O CDJ @ H O JDJ
C7n 6O%c 6h#$ < Qnc n]ng :
lC`B208 f 8 37.5kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lC`L209 5 8 42kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCH`210 B 8 52.5kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCHH211 H` 8 60kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCHZ212 HZ 8 67.5kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCHf213 H5 8 90kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCHC214 Z` 8 112.5kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCH5215 Z5 8 120kMh H O fDJ @ H O GDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 13
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lCHG216 f` 8 127.5kMh H O fDJ @ H O GDJ
lCHJ217 C` 8 135kMh H O fDJ @ H O GDJ
lCHB218 5` 8 142.5kMh Z O CDJ @ H O GDJ
lCHL219 G` 8 198kMh Z O CDJ @ H O GDJ
lCZ`220 C7u tháp lE L`` 480kMh ZOCDJ@HOGDJ@HOJDJ
C7n cou ne>8 WX3 6hh3 < Qnc n]ng :
lCZH221 f` 8 810ít *i5F50
C7n cou ne>8 6Y h2nh < Qnc n]ng :
lCZZ222 H`` 8 117.60ít *i5F50
Cou KZ3 !74 :
lCZf223 C7u ff-G` 232.56kMh HOfDJ@COCDJ@HOGDJ
Ceng 6O%c < Qnc n]ng :
lCZC224 H` 8 81kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCZ5225 Z5 8 86.4kMh H O fDJ @ H O 5DJ
lCZG226 f` 8 90kMh H O fDJ @ H O GDJ
lCZJ227 G` 8 144kMh H O fDJ @ H O JDJ
C7u 6O%c < Qnc n]ng :
lCZB228 f` 8 48kMh H O fDJ @ H O GDJ
lCZL229 C` 8 60kMh H O fDJ @ H O GDJ
lCf`230 5` 8 72kMh H O fDJ @ H O GDJ
lCfH231 G` 8 84kMh H O fDJ @ H O JDJ
lCfZ232 L` 8 108kMh H O fDJ @ H O JDJ
8huy"n ph9 ZOHDZ @f thY máy
<ZOZDC@HOfDC?@H thY 3i;n ZDC@H th$y th$
ZDC
8huy"n trưUng HDZ@ thuy"n ph9 Z HDZ @C
thY máy <fOZDC@HOCDC?@H thY 3i;n fDC@H
th$y th$ ZDC
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 14
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lCff233 HH` 8 132kMh H O fDJ @ H O JDJ
lCfC234 HZ5 8 144kMh H O fDJ @ H O JDJ
lCf5235 HB` 8 168kMh H O fDJ @ H O JDJ
lCfG236 Z5` 8 204kMh H O fDJ @ H O JDJ
+#y dLn 6hPng < Qnc n]ng :
lCfJ237 `Rf8-b nPng f`m 8.4kMh H O fDJ
lCfB238 `R58-b nPng 5`m 15.75kMh H O fDJ
lCfL239 `RB8-b nPng B`m 21kMh H O fDJ
lCC`240 Z8-b nPng H``m 31.5kMh H O fDJ
C7n 6O%c 6h>lu nh> < Qnc n]ng :
lCCH241 `R5 8 3.6kMh H O fDJ
(p> đ>?n < Qnc WX3 :
lCCZ242 `R5 8 3.78kMh H O fDJ
lCCf243 H 8 4.5kMh H O fDJ
lCCC244 HR5 8 5.58kMh H O fDJ
lCC5245 Z 8 6.3kMh H O fDJ
lCCG246 ZR5 8 9.18kMh H O fDJ
lCCJ247 f 8 10.8kMh H O fDJ
lCCB248 C 8 11.7kMh H O fDJ
lCCL249 5 8 13.5kMh H O fDJ
lC5`250 ích th'ng tPm }C~-H5`8 H OCDJ
lC5H251 ích th'ng tPm }C~-Z5`8 H OCDJ
lC5Z252 ích 37y 0i6n t+c t1 34ng •|E-G` <G`8R Gc? 30kMh HOCDJ@HO5DJ
lC5f253 ích th'ng tPm }C~-5``8 H OCDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 15
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lC5C254 ích sYi 3:n }EC-5``8 H OCDJ
lC55255 ích th'ng tPm €€b-H``8 H OCDJ
lC5G256 ích th'ng tPm €€b-f``8 H OCDJ
+#y Kuqn c#$8 cTng QuR6 :
lC5J257 H5kM 27kMh H OCDJ
(OU4 9=4 !7u #$ KYc8 cTng QuR6 :
lC5B258 C`lna <bCn-C``? 13.65kMh H OCDJ
lC5L259 5`lna <•NC-5``? 19.5kMh H OCDJ
gh n]ng h2ng < Qnc n]ng :
lCG`260 HR5 8 7.920ít *i5F50 H OCDJ
lCGH261 Z 8 90ít *i5F50 H OCDJ
lCGZ262 f 8 10.080ít *i5F50 H OCDJ
lCGf263 fRZ 8 11.520ít *i5F50 H OCDJ
lCGC264 fR5 8 14.40ít *i5F50 H OCDJ
lCG5265 5 8 16.20ít *i5F50 H OCDJ
+#y n]ng $h%c d% 6h> cTng h74 < cTng QuR6 :
lCGG266 Hf5 c! 44.550ít *i5F50 H OCDJ
+#y 6O5n 9M 6Tng < !ung 6;ch :
lCGJ267 H`` 0ít 6.72kMh H OfDJ
lCGB268 H5` 0ít 8.4kMh H OfDJ
lCGL269 Z`` 0ít 9.6kMh H OfDJ
lCJ`270 Z5` 0ít 10.8kMh H OfDJ
lCJH271 CZ5 0ít 24kMh H OCDJ
lCJZ272 5`` 0ít 33.6kMh H OCDJ
lCJf273 B`` 0ít 60kMh H OCDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 16
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lCJC274 HH5` 0ít 72kMh H OCDJ
lCJ5275 HG`` 0ít 96kMh H OCDJ
+#y 6O5n drZ < !ung 6;ch :
lCJG276 B` 0ít 5.28kMh H OfDJ
lCJJ277 HH` 0ít 7.68kMh H OfDJ
lCJB278 H5` 0ít 8.4kMh H OfDJ
lCJL279 Z`` 0ít 9.6kMh H OfDJ
lCB`280 Z5` 0ít 10.8kMh H OfDJ
lCBH281 fZ5 0ít 16.8kMh H OfDJ
(OU4 6O5n 9M 6Tng < !ung 6;ch :
lCBZ282 Z` mfDh 92.4kMh HOfDJ @ HO5DJ
lCBf283 ZZ mfDh 99kMh HOfDJ @ HO5DJ
lCBC284 Z5 mfDh 115.5kMh HOfDJ @ HO5DJ
lCB5285 f` mfDh 171.6kMh ZOfDJ @ HO5DJ
lCBG286 5` mfDh 198kMh ZOfDJ @ HO5DJ
lCBJ287 G` mfDh 265.2kMh ZOfDJ @ HO5DJ
lCBB288 J5 mfDh 417.6kMh ZOfDJ @ HOCDJ @HOGDJ
lCBL289 HZ5 mfDh 445.5kMh ZOfDJ @ HOCDJ @HOGDJ
+#y 9=4 drZ < nPng QuR6 :
lCL`290 Z mfDh 12.6kMh H OC DJ
lCLH291 C mfDh 16.2kMh H OC DJ
lCLZ292 G mfDh 19.8kMh HOfDJ @ HOCDJ
lCLf293 L mfDh 33.75kMh HOfDJ @ HOCDJ
lCLC294 fZ - 5` mfDh 72kMh HOfDJ @ HOCDJ
gh 9=4 9M 6Tng 6Y h2nh < nPng QuR6 :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 17
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lCL5295 5` mfDh 52.80ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lCLG296 G` mfDh 600ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
+#y 9=4 9M 6Tng < nPng QuR6 :
lCLJ297 C` - G` mfDh 180.68kMh HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
lCLB298 G` - L` mfDh 247.5kMh HOHDC@HOfDC 0o2i <HGR5-Z5?8
+#y $hun doy < nPng QuR6 :
lCLL299 L mfDh <>| ZB5? 54kMh ZOfDJ@HOCDJ@HOGDJ
lE``300 HGmfDh <>| 5``? 429kMh ZOfDJ@HOCDJ@HO5DJ@HOGDJ
+#y 6Oa> 9M 6Tng
lE`H301 in.5`` 72.60ít *i5F50 HOGDJ@HO5DJ@ZOfDJ
+#y đ74 9M 6Tng8 đ74 92n < cTng QuR6 :
lE`Z302 `RC kM 1.8kMh HOfDJ
lE`f303 `RG kM 2.7kMh HOfDJ
lE`C304 `RB kM 3.6kMh HOfDJ
lE`5305 H kM 4.5kMh HOfDJ
+#y đ74 9M 6Tng8 đ74 cUnh < cTng QuR6 :
lE`G306 H kM 4.5kMh HOfDJ
+#y đ74 9M 6Tng8 đ74 !N> < cTng QuR6 :
lE`J307 `RG kM 2.7kMh HOfDJ
lE`B308 `RB kM 3.6kMh HOfDJ
lE`L309 H kM 4.5kMh HOfDJ
lEH`310 HR5 kM 6.75kMh HOfDJ
lEHH311 ZRB kM 12.6kMh HOfDJ
lEHZ312 fR5 kM 15.75kMh HOfDJ
+#y Q2ng OsZ đ# Qt> < nPng QuR6 :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 18
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lEHf313 HHmfDh 29.4kMh HOfDJ
lEHC314 f5mfDh 75.6kMh HOCDJ
lEH5315 C5mfDh 96.6kMh HOCDJ
+#y ngh>un Q2ng đ# !> đ5ng < nPng QuR6 :
lEHG316 GmfDh 63kMh HOfDJ @ HOCDJ
lEHJ317 Z`mfDh 315kMh HOfDJ @ HOCDJ
lEHB318 Z5mfDh 357kMh ZOfDJ @ HOCDJ
lEHL319 HZ5mfDh 630kMh ZOfDJ @ HOCDJ
+#y ngh>un đ# 6hT < nPng QuR6 :
lEZ`320 HCmfDh 134.4kMh HOfDJ @ HOCDJ
lEZH321 Z``mfDh 840kMh HOfDJ@ ZOCDJ@HO5DJ@HOGDJ
(OU4 6O5n 9M 6Tng ZQ$hZn < nPng QuR6 :
lEZZ322 Z58Dh <HC`8Dca? 11900ít maFIt COfDJ@COCDJ@fO5DJ@HOGDJ
210kMh
2100ít *i5F50
lEZf323 f`8Dh <H5G8Dca? 13260ít maFIt COfDJ@COCDJ@fO5DJ@HOGDJ
234kMh
2340ít *i5F50
lEZC324 C`8Dh <HJG8Dca? 14960ít maFIt 5OfDJ@5OCDJ@CO5DJ@HOGDJ
264kMh
2640ít *i5F50
lEZ5325 5`8Dh <Z``8Dca? 17000ít maFIt 5OfDJ@5OCDJ@CO5DJ@HOGDJ
300kMh
3000ít *i5F50
lEZG326 G`8Dh <ZHG8Dca? 18360ít maFIt 5OfDJ@5OCDJ@CO5DJ@HOGDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 19
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
324kMh
3240ít *i5F50
lEZJ327 B`8Dh <Z5G8Dca? 21760ít maFIt 5OfDJ@5OCDJ@CO5DJ@HOGDJ
384kMh
3840ít *i5F50
+#y $hun nhYZ đưpng < cTng QuR6 :
lEZB328 HL`c! 570ít *i5F50 HOHDC@HOfDC 0o2i <JR5-HGR5?8
+#y Oa> hvn h\$ 9M 6Tng nhYZ < nPng QuR6 :
lEZL329 G58Dh 33.60ít *i5F50 HOfDJ@HO5DJ
lEf`330 H``8Dh 50.40ít *i5F50 HOfDJ@HO5DJ
lEfH331 láy cào b9c 3ư(ng ~irtg5n H```C 92.40ít *i5F50 HOCDJ@HO5DJ
lEfZ332 8hi%t b& s:n k• !2ch }b H`> HOCDJ
lEff333 |# nấu s:n }b f> 10.540ít *i5F50 HOCDJ
lEfC334 mồi nấu nh1a HOCDJ
+#y 9=4 nưc8 đ5ng c= đ>?n < cTng QuR6 :
lEf5335 `R55kM 1.49kMh HOfDJ
lEfG336 `.J5kM 2.03kMh HOfDJ
lEfJ337 H.HkM 2.97kMh HOfDJ
lEfB338 H.5kM 4.05kMh HOfDJ
lEfL339 ZkM 5.4kMh HOfDJ
lEC`340 Z.BkM 7.56kMh HOfDJ
lECH341 CkM 10.8kMh HOfDJ
lECZ342 C.5kM 12.15kMh HOfDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 20
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lECf343 JkM 16.8kMh HOfDJ
lECC344 H`kM 24kMh HOCDJ
lEC5345 HCkM 33.6kMh HOCDJ
lECG346 Z`kM 48kMh HOCDJ
lECJ347 ZZkM 52.8kMh HOCDJ
lECB348 ZBkM 67.2kMh HOCDJ
lECL349 f`kM 72kMh HOCDJ
lE5`350 C`kM 96kMh HOCDJ
lE5H351 5`kM 120kMh HOCDJ
lE5Z352 55kM 132kMh HOCDJ
lE5f353 J5kM 180kMh HOCDJ
lE5C354 HHfkM 271.2kMh HOCDJ
+#y 9=4 nưc8 đ5ng c= !>hQhK < cTng QuR6 :
lE55355 5c! 2.70ít *i5F50 HOCDJ
lE5G356 5.5c! 2.970ít *i5F50 HOCDJ
lE5J357 Jc! 3.780ít *i5F50 HOCDJ
lE5B358 JR5c! 4.050ít *i5F50 HOCDJ
lE5L359 H`c! 5.10ít *i5F50 HOCDJ
lEG`360 H5c! 7.650ít *i5F50 HOCDJ
lEGH361 Z`c! 10.20ít *i5F50 HOCDJ
lEGZ362 fJc! 17.760ít *i5F50 HOCDJ
lEGf363 C5c! 21.60ít *i5F50 HOCDJ
lEGC364 J5c! 360ít *i5F50 HOCDJ
lEG5365 H``c! 450ít *i5F50 HOCDJ
lEGG366 H5`c! 630ít *i5F50 HO5DJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 21
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
+#y 9=4 nưc8 đ5ng c= :Png < cTng QuR6 :
lEGJ367 fc! 1.620ít O/ng HOCDJ
lEGB368 Cc! 2.160ít O/ng HOCDJ
lEGL369 Gc! 3.240ít O/ng HOCDJ
lEJ`370 Jc! 3.780ít O/ng HOCDJ
lEJH371 Bc! 4.320ít O/ng HOCDJ
+#y $h#6 đ>?n Kưu đ5ng < cTng QuR6
lEJZ372 5RZkM 4.860ít *i5F50 HOfDJ
lEJf373 BkM 7.560ít *i5F50 HOfDJ
lEJC374 H`kM 10.80ít *i5F50 HOfDJ
lEJ5375 H5kM 13.50ít *i5F50 HOfDJ
lEJG376 Z`kM 19.20ít *i5F50 HOfDJ
lEJJ377 Z5kM 21.60ít *i5F50 HOfDJ
lEJB378 f`kM 240ít *i5F50 HOfDJ
lEJL379 fBkM 28.80ít *i5F50 HOfDJ
lEB`380 C5kM 31.20ít *i5F50 HOfDJ
lEBH381 5`kM 360ít *i5F50 HOfDJ
lEBZ382 G`kM 40.50ít *i5F50 HOfDJ
lEBf383 J5kM 450ít *i5F50 HOCDJ
lEBC384 HHZkM 68.250ít *i5F50 HOCDJ
lEB5385 HZZkM 75.60ít *i5F50 HOCDJ
+#y nXn Wh;8 đ5ng c= :Png < nPng QuR6 :
lEBG386 fmfDh 0.630ít O/ng HOCDJ
lEBJ387 HHmfDh 1.80ít O/ng HOCDJ
lEBB388 Z5mfDh 2.880ít O/ng HOCDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 22
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
lEBL389 C`mfDh 7.80ít O/ng HOCDJ
lEL`390 HZ`mfDh 14.40ít O/ng HOCDJ
lELH391 Z``mfDh 240ít O/ng HOCDJ
lELZ392 f``mfDh 330ít O/ng HOCDJ
lELf393 G``mfDh 46.20ít O/ng HOCDJ
+#y nXn Wh;8 đ5ng c= !>hwhK < nPng QuR6 :
lELC394 5R5mfDh 0.630ít *i5F50 HOCDJ
lEL5395 J5mfDh 5.760ít *i5F50 HOCDJ
lELG396 H`ZmfDh 13.20ít *i5F50 HOCDJ
lELJ397 HZ`mfDh 13.860ít *i5F50 HOCDJ
lELB398 Z``mfDh 180ít *i5F50 HOCDJ
lELL399 ZC`mfDh 27.540ít *i5F50 HOCDJ
l‚``400 f``mfDh 32.40ít *i5F50 HOCDJ
l‚`H401 fG`mfDh 34.560ít *i5F50 HOCDJ
l‚`Z402 CZ`mfDh 37.80ít *i5F50 HOCDJ
l‚`f403 5C`mfDh 36.480ít *i5F50 HOCDJ
l‚`C404 G``mfDh 38.40ít *i5F50 HOCDJ
l‚`5405 GG`mfDh 38.880ít *i5F50 HOCDJ
l‚`G406 HZ``mfDh 750ít *i5F50 HOCDJ
+#y nXn Wh;8 đ5ng c= đ>?n < nPng QuR6 :
l‚`J407 5mfDh 1.85kMh HOfDJ
l‚`B408 H`mfDh 5.41kMh HOfDJ
l‚`L409 ZZmfDh 6.9kMh HOfDJ
l‚H`410 f`mfDh 10.05kMh HOfDJ
l‚HH411 5GmfDh 16.77kMh HOfDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 23
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l‚HZ412 H5`mfDh 44.28kMh HOfDJ
l‚Hf413 ZHGmfDh 52.38kMh HOfDJ
l‚HC414 ZJ`mfDh 80.46kMh HOfDJ
l‚H5415 f``mfDh 86.4kMh HOfDJ
l‚HG416 G``mfDh 125.28kMh HOCDJ
+#y 9>ln 6hl h2n 456 ch>uu < cTng QuR6 :
l‚HJ417 C`kM 84kMh HOCDJ
l‚HB418 5`kM 105kMh HOCDJ
&>ln 6hl h2n :3Zy ch>uu < cTng QuR6
l‚HL419 CkM 8.4kMh HOCDJ
l‚Z`420 JkM 14.7kMh HOCDJ
l‚ZH421 H`kM 21kMh HOCDJ
l‚ZZ422 HCkM 29.4kMh HOCDJ
l‚Zf423 ZfkM 48.3kMh HOCDJ
l‚ZC424 ZJR5kM 57.75kMh HOCDJ
l‚Z5425 ZLRZkM 61.32kMh HOCDJ
l‚ZG426 ffR5kM 70.35kMh HOCDJ
+#y h2n đ>?n8 đ5ng c= :Png < cTng QuR6 :
l‚ZJ427 Lc! 2.70ít O/ng HOCDJ
l‚ZB428 Z`c! 4.80ít O/ng HOCDJ
+#y h2n đ>?n8 đ5ng c= !>hwhK < cTng QuR6 :
l‚ZL429 Cc! 1.440ít *i5F50 HOCDJ
l‚f`430 H`RZc! 3.060ít *i5F50 HOCDJ
l‚fH431 ZJR5c! 7.430ít *i5F50 HOCDJ
+#y h2n h=> < cTng QuR6 :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 24
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l‚fZ432 H```0Dh HOCDJ
l‚ff433 Z```0Dh HOCDJ
l‚fC434 +#y h2n cj6 !ư> ZO5DJ
nưc
+#y $hun Q=n _chưZ 6;nh Wh; nXnc < nPng QuR6 :
l‚f5435 C``mZDh HOfDJ
l‚fG436 láy phun cát HOfDJ
<chưa tính khí njn?
+#y Wh3Zn đnng < cTng QuR6 :
l‚fJ437 CR5kM 9.45kMh HOfDJ
+#y Wh3Zn Qj6 c74 6Zy8 đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚fB438 Hfmm 1.05kMh HOfDJ
+#y cj6 Qj6 c74 6Zy < cTng QuR6 :
l‚fL439 HkM 2.1kMh HOfDJ
+#y Wh3Zn 9M 6Tng c74 6Zy < cTng QuR6 :
l‚C`440 `RGZkM 0.93kMh HOfDJ
l‚CH441 `RJ5kM 1.13kMh HOfDJ
l‚CZ442 `RB5kM 1.28kMh HOfDJ
l‚Cf443 HR`5kM 1.58kMh HOfDJ
l‚CC444 HR5kM 2.25kMh HOfDJ
+#y cj6 gUch đ# < cTng QuR6 :
l‚C5445 HRJkM 3.06kMh HOfDJ
+#y cj6 9M 6Tng < cTng QuR6 :
l‚CG446 HR5kM 2.7kMh HOfDJ
l‚CJ447 HRZc! <lCEZHB? 7.920ít O/ng HOCDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 25
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
&JZ cPn Wh; nXn _ chưZ 6;nh Wh; nXn c < 6>Mu hZ3 Wh; nXn :
l‚CB448 HR5mZDph HOCDJ
l‚CL449 fmfDph HOCDJ
+#y uxn xng < cTng QuR6 :
l‚5`450 ZRBkM 5.04kMh HOfDJ
+#y cj6 xng < cTng QuR6 :
l‚5H451 5kM 9kMh HOfDJ
+#y cj6 6Tn < cTng QuR6 :
l‚5Z452 H5kM 27kMh HOfDJ
+#y cj6 đ56 < cTng QuR6 :
l‚5f453 ZRBkM 5.04kMh HOfDJ
+#y cj6 uxn cx6 6hX$ < cTng QuR6 :
l‚5C454 5kM 9kMh HOfDJ
+#y cưZ W>4 K3U> < cTng QuR6 :
l‚55455 HRJkM 3.57kMh HOfDJ
+#y 6>?n < cTng QuR6 :
l‚5G456 CR5kM 9.45kMh HOfDJ
+#y 42> < cTng QuR6 :
l‚5J457 HkM 1.8kMh HOfDJ
l‚5B458 ZRJkM 4.05kMh HOfDJ
+#y cưZ gv c74 6Zy < cTng QuR6 :
l‚5L459 HRfkM 2.73kMh HOfDJ
+#y cj6 ct c74 6Zy < cTng QuR6 :
l‚G`460 `RBkM 2.16kMh HOCDJ
+#y Wh3Zn đR6 đ#8 c74 6Zy < đưpng W;nh Wh3Zn :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 26
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l‚GH461 ƒ z CZmm < 34ng 4.68kMh HOfDJ
c: 3i;n -HRZkM?
l‚GZ462 ƒ z CZmm < truy"n HOfDJ
34ng khí njn -
chưa tính khí njn ?
l‚Gf463 ƒ z CZmm < khoan HOfDJ
i„G - chưa tính
khí njn ?
l‚GC464 NIa chvn < truy"n HOfDJ
34ng khí njn -
chưa tính khí njn ?
+#y Wh3Zn :3Zy đL$ 6Y h2nh8 Wh; nXn _ chưZ 6;nh Wh; nXn c < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚G5465 ƒ J5 - L5mm HOfDJ@HOCDJ
l‚GG466 ƒ H`5 - HH`mm HOfDJ@HOCDJ
+#y Wh3Zn :3Zy đL$ 6Y h2nh8 đ5ng c= đ>?n< đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚GJ467 ƒ H5` <5GkM? 184.8kMh HOfDJ@HOCDJ
+#y Wh3Zn đL$ c#$ < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚GB468 ƒ Z`` - ZG` <Z`kM? 54kMh ZOfDJ@HOCDJ
+#y Wh3Zn đL$ :3Zy 6Y h2nh8 đ5ng c= đ>?n < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚GL469 ƒ HG` - Z``<L`kM? 243kMh HOfDJ@HOCDJ
+#y Wh3Zn đL$ :3Zy 6Y h2nh8 đ5ng c= !>hwhK < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚J`470 ƒ 5H - JG<fH`c!? 167.40ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
l‚JH471 ƒ JG - BL<HC5c!? 82.650ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
l‚JZ472 ƒ BL - H`Z <ZZ`c!? 121.440ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
l‚Jf473 ƒ H`Z -HH5 <f``c!? 1620ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
l‚JC474 ƒ HH5 -HZJ <HCCc!? 82.080ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 27
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l‚J5475 ƒ HZJ -H5Z<ff5c!? 180.90ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
+#y Wh3Zn :3Zy c7u8 đ5ng c= đ>?n < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚JG476 ƒ ZCf-ZGL <fZZkM? 1042.2kMh HOCDJ@HOJDJ
+#y Wh3Zn :3Zy c7u8 đ5ng c= !>hwhK < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚JJ477 ƒ H5Z-ZZB<C5`c!? 202.50ít *i5F50 HOCDJ@HOJDJ
+#y Wh3Zn h74 6Y h2nh8 đ5ng c= !>hwhK < đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚JB478 ƒ C5<Zcần-HCJc!? 83.790ít *i5F50 ZOCDJ@ZOJDJ
l‚JL479 ƒ C5<fcần-Z55c!? 137.70ít *i5F50 ZOCDJ@ZOJDJ
+#y Wh3Zn nX3 < đ5 Q]u Wh3Zn :
l‚B`480 b z fR5m <B`c!? 38.40ít *i5F50 ZOCDJ@ZOJDJ
+#y Wh3Zn ngư\c _ 632n 6>l6 !>?nc8 đưpng W;nh Wh3Zn :
l‚BH481 ƒ ZRCm <Z5`kM? 675kMh ZOCDJ@ZOJDJ
(e h\$ !2n Wh3Zn Kh38 cTng QuR6 :
l‚BZ482 LkM 16.2kMh HOCDJ
+#y Wh3Zn g>lng WhZ> 6h#c nưc ng748 Wh3Zn đL$ c#$ < cTng QuR6 :
l‚Bf483 C`kM 144kMh ZOfDJ@HOCDJ
+#y Wh3Zn g>lng WhZ> 6h#c nưc ng748 Wh3Zn :3Zy < cTng QuR6 :
l‚BC484 5Cc! 19.440ít *i5F50 ZOfDJ@HOCDJ
l‚B5485 f``c! 97.20ít *i5F50 HOGDJ@HOCDJ@ZOfDJ
&JZ !>hwhK8 6Y h2nh8 9#nh :;ch < 6O[ng Kư\ng đ7u 9JZ :
l‚BG486 `RG8 450ít *i5F50 HOfDJ@HOCDJ@HO5DJ
l‚BJ487 HRZ8 56.40ít *i5F50 HOfDJ@HOCDJ@HO5DJ
l‚BB488 HRB8 58.50ít *i5F50 HOfDJ@HOCDJ@HOGDJ
l‚BL489 fR58 61.50ít *i5F50 ZOfDJ@HOCDJ@HOGDJ
l‚L`490 CR58 64.50ít *i5F50 ZOfDJ@HO5DJ@HOGDJ
&JZ !>hwhK chUy 6OMn OZy < 6O[ng Kư\ng đ7u 9JZ :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 28
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
l‚LH491 HRZ8 240ít *i5F50 HOfDJ@HOCDJ@HO5DJ
14.12kMh
l‚LZ492 HRB8 300ít *i5F50 HOfDJ@HOCDJ@HO5DJ
14.12kMh
l‚Lf493 ZRZ8 330ít *i5F50 HOfDJ@HOCDJ@HO5DJ
14.12kMh
l‚LC494 ZR58 360ít *i5F50 ZOfDJ@HOCDJ@HOGDJ
25.42kMh
l‚L5495 fR58 480ít *i5F50 ZOfDJ@HOCDJ@HOGDJ
25.42kMh
l‚LG496 CR58 630ít *i5F50 ZOfDJ@HO5DJ@HOGDJ
33.75kMh
l‚LJ497 5R58 780ít *i5F50 ZOfDJ@HO5DJ@HOGDJ
33.75kMh
&JZ Oung c[c c#68 6Y h2nh8 9#nh :;ch < cTng QuR6 :
l‚LB498 G`kM 39.60ít *i5F50 HOfDJ@HO5DJ@HOGDJ
&JZ Oung < cTng QuR6 :
l‚LL499 C`kM 108kMh HOfDJ@HOCDJ
lƒ``500 5`kM 135kMh HOfDJ@HOCDJ
lƒ`H501 HJ`kM 357kMh HOfDJ@HOCDJ
&JZ đing c[c ne> _ ca Q2 KZn d2 4#y $h% 6O\c < 6O[ng Kư\ng 9JZ :
lƒ`Z502 ≤ 3,5T 51.87lít di!l T."#2.1$2%3t#&' ma(y)2x2$4%1x
3$4*%1t#&' +i,n2$4%1t#u-y t#u-2$4
Taøu ñoùng coïc C96 - buùa thuûy löïc, troïng löôïng ñaàu buùa :
./03503 7,5T 162lít di!l T.t01$2%T."11.1$2%4t#&' ma(y)3x2
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 29
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
$4%1x4$4*%1t#&' +i,n3$4%1t#u-y
t#u-2$4
Maùy eùp coïc tröôùc - löïc eùp :
./04504 60T 37.52w# 1x3$7%1x4$7
./05505 100T 52.52w# 1x3$7%1x4$7
./06506 150T 752w# 1x3$7%1x4$7
./07507 200T 842w# 1x3$7%1x4$7
./08508 Maùy eùp coïc au 362w# 1x3$7%1x4$7
./09509 Maùy ca!" ba!c tha!" 47.85lít di!l 1x3$7%1x5$7
Maùy #hoan coïc nhoà$ :
./10510 3u(a 2#oan 45. 51.6lít di!l 1x6$7%1x4$7%2x3$7
1500$80067
./11511 3o, t#i8t 9: 2#oan 3302w# 2x6$7%1x5$7%1x4$7%2x3$7
n#o;i T5< =15
./12512 .a(y 2#oan co'c 5942w# 1x6$7%1x4$7%2x3$7
n#o;i >?@ 15
./13513 .a(y 2#oan co'c 6752w# 1x6$7%1x4$7%2x3$7
n#o;i AB 250
./14514 .a(y 2#oan co'c 60lít di!l 1x6$7%1x4$7%2x3$7
n#o;i 45. 2000
Maùy tro%n &ung &'ch #hoan - &ung t(ch :
./15515 ≤ 750 lít 12.62w# 1x3$7
./16516 1000 lít 182w# 1x4$7
Maùy aøng loïc )enton$t )*+,, - na-ng ua!t :
./17517 100m3$# 21.122w# 1x4$7
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 30
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.aø lan co/ng tr0nh - troïng taû$ :
./18518 100T 2xt#u-y t#u- 2$4
./19519 200T 2xt#u-y t#u- 2$4
./20520 250T 2xt#u-y t#u- 2$4
./21521 300T 2xt#u-y t#u- 2$4
./22522 400T 2xt#u-y t#u- 2$4
./23523 600T 2xt#u-y t#u- 2$4
./24524 800T 2xt#u-y t#u- 2$4
./25525 1000T 2xt#u-y t#u- 2$4
1haø chuye/n &uøng, troïng taû$ :
./26526 250T 1T.t0C&-ng1$2%3t.t#u-2$4%2t#&'
ma(y3$4
1hao theùp, troïng taû$ :
./27527 10T
./28528 15T
./29529 60T
./30530 200T
Ca no/ - co/ng ua!t :
./31531 15cv 3.15lít di!l 1 T#uy;n t0C&-ng 1$2
./32532 23cv 4.83lít di!l 1 T#uy;n t0C&-ng 1$2
./33533 30cv 6.3lít di!l 1 T#uy;n t0C&-ng 1$2
./34534 55cv 9.9lít di!l 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u-2$4
./35535 75cv 13.5lít di!l 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u-2$4
./36536 90cv 16.2lít di!l 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u-2$4
./37537 120cv 18lít di!l 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u-2$4
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 31
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
Taøu #eùo 2aø phuïc 2uï th$ co/ng thuûy 3laø" neo, ca!p &aàu, 45 - co/ng ua!t :
1t#uy;n t0C&-ng1$2%2t#&' ma(y
./38538 75cv 68.25lít di!l )1x2$4%1x3$4*%1t#&' +i,n2$4%
2t#u-y t#u-2$4
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
./39539 150cv 94.5lít di!l "#o(11$2%1ma(y11$2%2t#&' ma(y)
1x3$4%1x2$4*%2t#u-y t#u-)1x2$4%
1x3$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
./40540 360cv 201.6lít di!l "#o(11$2%1ma(y11$2%2t#&' ma(y)
1x3$4%1x2$4*%2t#u-y t#u-)1x2$4%
1x3$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
./41541 600cv 315lít di!l "#o(12$2%1ma(y12$2%3t#&' ma(y)
2x3$4%1x2$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%
1x4$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
./42542 1200cv ) taDu 2(o 714lít di!l "#o(12$2%1ma(y12$2%3t#&' ma(y)
9iEn* 2x3$4%1x2$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%
1x4$4*
6e na/ng - ch$eàu cao na/ng :
./43543 12m 25.2lít di!l 1x1$4%1x3$4 F )7,5=16,5*T
./44544 18m 29.4lít di!l 1x1$4%1x3$4 F )7,5=16,5*T
./45545 24m 32.55lít di!l 1x1$4%1x3$4 F )7,5=16,5*T
6e thang - ch$eàu &aø$ thang :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 32
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
./46546 9m 25.2lít di!l 1x1$4%1x3$4 F )7,5=16,5*T
./47547 12m 29.4lít di!l 1x1$4%1x3$4 F )7,5=16,5*T
./48548 18m 32.55lít di!l 1x1$4%1x3$4 F )7,5=16,5*T
)o% phao thaû #eø - loaï$ troïng taû$, cöï ly :
./49549 95T F ≤30m
./50550 137T =30 G F≤70m
./51551 190T =F H70m
Taøu cuo!c o/ng - co/ng ua!t :
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
./52552 495cv 519.75lít di!l #ai2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%22yI t#ua,t
viJn cuo8c 112$2%4t#&' ma(y)3x
3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%1
x4$4*
Taøu cuo!c b$e7n - co/ng ua!t :
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
./53553 2085cv 1751.4lít di!l #ai2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%22yI t#ua,t
viJn cuo8c 112$2%4t#&' ma(y)3x
3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%1
x4$4*
Taøu huùt buøn - co/ng ua!t :
1ma(y t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t viJn
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 33
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
./54554 150cv 157.5lít di!l cuo8c12$2%22yI t#ua,t viJn cuo8c11
2$2%2t#&' ma(y)1x2$4%1x4$4*%2
t#u-y t#u-)1x3$4%1x2$4*
1t#uy;n t0C&-ng1$2%t#uy;n "#o(
1$2%1ma(y t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t
./55555 300cv 304.5lít di!l viJn cuo8c 12$2%12yI t#ua,t viJn
cuo8c112$2%2t#&' ma(y)1x3$4%1x
4$4*%2t#u-y t#u-)1x3$4%1x2$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng%1ma(y #ai2$2%
./56556 585cv 573.3lít di!l 12yI t#ua,t viJn cuo8c12$2%12yI
t#ua,t viJn cuo8c 112$2%2t#&' ma(y
)1x3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x
3$4%1x4$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
./57557 900cv 756lít di!l 2$2%12yI t#ua,t viJn cuo8c12$2%1
2yI t#ua,t viJn cuo8c112$2%2t#&'
ma(y)1x3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-
)3x3$4%1x4$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
./58558 1200cv 1008lít di!l 2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t
viJn cuo8c 1 2$2%12yI t#ua,t viJn
cuo8c 112$2%6t#&' ma(y)5x3$4%1x
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 34
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
4$4*%2t#u-y t#u-)1x3$4%1x4$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
./59559 4170cv 3210.9lít di!l 2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t
viJn cuo8c 1 2$2%32yI t#ua,t viJn
cuo8c 112$2%6t#&' ma(y)5x3$4%1x
4$4*%4t#u-y t#u-)1x3$4%1x4$4*
Taøu huùt buïng töï haønh - co/ng ua!t :
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
./60560 1390cv 1445.6lít di!l 2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t
viJn cuo8c 12$2%12yI t#ua,t viJn
cuo8c 112$2%2t#&' ma(y)1x3$4%1x
4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%1x4$4*
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
./61561 5945cv 5231.6lít di!l #ai2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%12yI t#ua,t
viJn cuo8c 112$2%2t#&' ma(y)1x
3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%
1x4$4*
Taøu ngoaï" 3coù t(nh na-ng phaù ñaù ngaà"5, co/ng ua!t 8+9,C: - &ung t(ch gaàu :
1t#uy;n t0C&-ng2$2%1t#uy;n
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 35
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
./62562 17m3 2662.8lít di!l #ai2$2%1+i,n t0C&-ng2$2%12yI
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%32yI t#ua,t
viJn cuo8c 112$2%4t#&' ma(y)3x
3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%
1x4$4*
6aùng caïp - &ung t(ch gaàu :
./63563 0,65m3 45.9lít di!l 1x5$7%1x4$7%2x3$7
./64564 1m3 62.1lít di!l 1x6$7%1x4$7%2x3$7
./65565 1,25m3 70.2lít di!l 1x6$7%1x4$7%2x3$7
1haàn bo7 ung 3#eø" theo tho/ng tö o! ,8;TT-)6< ngaøy ==;>;=,,6 cuûa )o% 6a/y <öïng5
Maùy ñaøo gaàu ngoaï" 3gaàu &a/y5 - &ung t(ch gaàu :
./80566 0,4m3 59.4lít di!l 1x3$7%1x5$7
./81567 0,65m3 64.8lít di!l 1x3$7%1x5$7
.>31568 1m3 82.6lít di!l 1x4$7%1x6$7
./82569 1,2m3 113.2lít di!l 1x4$7%1x6$7
./83570 1,6m3 127.5lít di!l 1x4$7%1x7$7
./84571 2,3m3 163.7lít di!l 1x4$7%1x7$7
Maùy ?uùc la%t - &ung t(ch gaàu :
572 0,6m3 29.1lít di!l 1x4$7
573 1,25m3 46.5lít di!l 1x3$7%1x5$7
574 2,3m3 94.65lít di!l 1x4$7%1x6$7
@aàu ñaøo 3th$ co/ng "oùng coïc, töôøng barette5
./93575 125cv
Aaà" baùnh hô$ töï haønh - troïng löôïng
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 36
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.>05576 9T 34lít di!l 1x5$7
Maùy 2a%n tha-ng - öùc na/ng :
577 3T = 6 naJng 100m 39.42w# 1x3$7
Maùy 2a%n tha-ng loàng - öùc na/ng :
./99578 3T = 6 naJng 100m 47.32w# 1x3$7
Tôø$ ñ$e%n - öùc #eùo :
.>16579 3,5T 11.32w# 1x3$7
1ala-ng ?(ch - öùc na/ng :
.>07580 3T 1x3$7
.>30581 5T 1x3$7
)o% #(ch chuye/n &uøng :
.>12582 3o, t#i8t 9: t0C&'t )60 2íc# loa'i 6T* 64.62w# 2x4$7%1x5$7%1x7$7
.>18583 14.12w# 2x4$7
B(ch caùc loaï$ - öùc na/ng :
584 Kíc# 10T 1x4$7
.>19585 Kíc# 30T 1x4$7
.615586 Kíc# 50T 1x4$7
.626587 Kíc# 100T 1x4$7
588 Kíc# 200T 1x4$7
.>10589 Kíc# 250T 1x4$7
.>11590 Kíc# 500T 1x4$7
Traï" tro%n be/ to/ng - na-ng ua!t :
3o, 2íc# laL" dC'ng, t#a(o d&I va(n 2#uoJn 50=
60T
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 37
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.>03591 16 m3$# 92.42w# 1x3$7 % 1x5$7
.>04592 160 m3$# 553.12w# 3x3$7%1x4$7%1x6$7
Maùy raû$ hoCn hôïp be/to/ng nhöïa - co/ng ua!t :
./96593 130cv +8n 140cv 63lít di!l 1x3$7 % 1x5$7
Maùy raû$ ca!p pho!$ ñaù &a-" - na-ng ua!t :
.>28594 60m3$# 47.9lít di!l 1x3$7 % 1x5$7
.>34595 Th$e!t b' ñun roùt 3"at$c5 3.7lít xaMng 1x4$7
Maùy #hoan ñöùng - co/ng ua!t :
.>23596 2,52w 5.32w# 1x3$7
Maùy caDt aDt caà" tay - co/ng ua!t :
597 1,72w 3.22w# 1x3$7
Maùy caDt be/to/ng - co/ng ua!t :
.>33598 7,52w 10.82w# 1x3$7
Maùy caDt to/n - co/ng ua!t :
599 52w 9.92w# 1x3$7
Maùy caDt theùp pla"a
.>27600 12.62w# 1x3$7
Maùy lo!c to/n - co/ng ua!t :
.>29601 52w 9.92w# 1x3$7
Maùy cöa #$" loaï$ - co/ng ua!t :
.>24602 2,72w 5.72w# 1x3$7
Maùy t$e%n - co/ng ua!t :
.>25603 102w 18.92w# 1x3$7
Maùy baøo theùp - co/ng ua!t :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 38
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.>21604 7,52w 15.82w# 1x3$7
Maùy phay - co/ng ua!t :
.>26605 72w 14.72w# 1x3$7
Maùy gheùp "( - co/ng ua!t :
.>45606 1,12w 2.32w# 1x4$7
Maùy caDt caùp - co/ng ua!t :
607 12w 1.82w# 1x3$7
.>08608 102w 12.62w# 1x3$7
Maùy phaùt ñ$e%n :
.613609 2,5 = 32w 2.3lít di!l 1x3$7
)$e!n the! haøn ?oay ch$eàu - co/ng ua!t
.>60610 7,52w 15.82w# 1x4$7
Maùy 2aø th$e!t b' #hoan ñaEt ñöôøng caùp ngaà" :
./94611 .a(y 2#oan nga;m co( +:n# #C&(ng 2012w# 1x4$7%1x7$7
./95612 1.62w# 1x4$7%1x6$7
Maùy #hoan ñaEt ñöôøng o!ng ngaà" :
613 3o, t#i8t 9: 2#oan +aNt +C&Dng o8ng nga;m, 107.1lít di!l
+C&Dng 2ín# o8ng nga;m GO600mm 19.7lít xaMng
.>42614 .a(y 2#oan ngang PQ3 = 4 32.9lít xaMng 3x3$7%2x4$7%2x6$7%1x7$7
Maùy #hoan taïo loC neo g$a co! "aù$ taluy :
.>36615 .a(y 2#oan R> 60 28.4lít di!l 2x3$7%1x4$7
Maùy eùp thuûy löïc B@B-+8,CF - löïc eùp :
6, t#o8ng @T@ )"#u'c vu' 2#oan nga;m co(
+:n# #C&(ng*
4x3$7%4x4$7%3x5$7%3x6$7%1x7$
7
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 39
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
./85616 130T 137.72w# 1x3$7%1x4$7
)uùa ñoùng coïc no7$ 3 caû aø lan 2aø "aùy phuï trôï5 - troïng löôïng buùa :
./88617 ≤ 1,8T 41.5lít di!l
./89618 ≤ 2,5T 46.7lít di!l
Maùy #hoan coïc nhoà$ :
./66619 .a(y 2#oan co'c n#o;i S7 51.6lít di!l 1x6$7%1x4$7%2x3$7
./73620 .a(y 2#oan co( moJmn xoay H 2002Tm 59.3lít di!l 1x6$7%1x4$7%2x3$7
1hao theùp, troïng taû$ :
./71621 250T
Ca no/ - co/ng ua!t :
./69622 150cv 22.5lít di!l
Taøu co/ng taùc o/ng - co/ng ua!t :
623 12cv 19.2lít di!l 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u- 3$4
624 25cv 39.5lít di!l
625 33cv 50.6lít di!l
626 50cv 67.5lít di!l
T."# 2.1$2 % 3 t#&' ma(y
)2x2$4%1x3$4* % 1t#&' +i,n
2$4%1t#u-y t#u- 2$4
T."# 2.1$2 % 3 t#&' ma(y
)2x2$4%1x3$4* % 1 t#&' +i,n 2$4
% 1t#u-y t#u- 2$4
1 T.t0C&-ng 1$2 % 1 ma(y 1 1$2 %
1t#u-y t#u- 2$4
1 T.t0C&-ng 1$2%1 ma(y 1
1$2%1t.t#u- 2$4
1 T.t0C&-ng 1$2%1 ma(y 1
1$2%1t.t#u- 2$4
1 T.t0C&-ng 1$2%1 ma(y 1
1$2%1t.t#u- 2$4
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 40
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
627 90cv 110lít di!l
628 150cv 166.1lít di!l
629 190cv 216.8lít di!l
6uoàng cao to!c - co/ng ua!t :
630 25cv 105lít xaMng 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u- 3$4
631 50cv 148lít xaMng 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u- 3$4
632 120cv 350lít xaMng 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u- 3$4
633 225cv 630lít xaMng 1 T.t0C&-ng 1$2%1t.t#u- 3$4
6uoàng 2ôùt raùc - co/ng ua!t :
634 4cv 2.7lít xaMng 1x3$7%1x4$7
635 24cv 11.4lít xaMng 1x3$7%1x5$7
./72636 Th$e!t b' laEn
Maùy Guaït g$où - co/ng ua!t :
.>49637 2,52w 162w# 1x3$7
.>62638 4,52w 28.82w# 1x3$7
HI to/ 2a%n taû$ thuøng - troïng taû$ :
1 T.t0C&-ng 1$2%1 t."#o( 1 1$2%1
ma(y 1 1$2%1 t#&' ma(y
3$4%1t.t#u- 3$4
1 T.t0C&-ng 1$2%1 t."#o( 1 1$2%1
ma(y 1 1$2%2 t#&' ma(y
)1x3$4%1x2$4*%2 t.t#u-
)1x2$4%1x3$4*
1 T.t0C&-ng 1$2%1 t."#o( 1 1$2%1
ma(y 1 1$2%2 t#&' ma(y
)1x3$4%1x2$4*%2 t.t#u-
)1x2$4%1x3$4*
1 t#&' laNn ca8" 1 1$2 % 1 t#&'
laNn 2$4
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 41
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
639 15 T 46.20lít di!l 1x3$4 loa'i )7,5=16,5*T
HI to/ baùn taû$ - troïng taû$ :
640 1,5T 18.00lít xaMng 1x2$4 loa'i G 3,5T
HI to/ töôù$ nöôùc - &ung t(ch :
641 16m3 35.10lít di!l 1x3$4 loa'i )7,5 =16,5*T
6e boàn huùt buøn, huùt "uøn #hoan - &ung t(ch :
642 2m3 ) 3T * 18.90lít di!l 1x2$4 loa'i )3,5=7,5*T
.>52643 3m3 ) 4,5T * 27.00lít di!l 1x3$4 loa'i )3,5=7,5*T
6e eùp raùc - troïng taû$ :
644 1,2T 16.10lít di!l 1x2$4 loa'i GO 3,5T
645 1,5T 18.00lít di!l 1x2$4 loa'i GO 3,5T
646 2T 20.80lít di!l 1x2$4 loa'i GO 3,5T
647 4T 40.50lít di!l 1x2$4 loa'i )3,5=7,5*T
648 7T 51.30lít di!l 1x2$4 loa'i )3,5=7,5*T
649 10T 64.80lít di!l 1x3$4 F )7,5=16,5*T
650 U (" 0a(c 2ín )x #oo2li"* 64.80lít di!l 1x3$4 F )7,5=16,5*T
651 U ta-i t#uDng 2ín = ta-i t0o'ng 1,5T 20.80lít di!l 1x2$4 loa'i GO 3,5T
652 U n#aNt xa(c 15.10lít di!l 1x2$4 loa'i GO 3,5T
Maùy no!$ o!ng nhöïa :
.>43653 .a(y #aDn n#i,t 5.62w# 1x4$7
Maùy ñaEt ñöôøng o!ng :
.>41654 <a;n t0u'c TV=12=24 WC(c naJng 15T 53.1lít di!l 1x4$7%1x5$7%1x6$7
655 T&Di 2(o o8ng t0Jn x xíc# WC(c 2(o 7,5T 53.1lít di!l 2x4$7%1x5$7%1x6$7
Maùy bô" röûa ñöôøng o!ng - co/ng ua!t :
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 42
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
656 300cv )X6=151* 123.8lít di!l 2x4$7%1x5$7
657 280cv )X=206* 105.2lít di!l 2x4$7%1x5$7
658 90cv )X6=2* 67.6lít xaMng 1x4$7%1x5$7
Maùy #$e7" tra "o!$ haøn o!ng :
659 .a(y #u(t c#aJn 2#oJng t#C- +C&Dng #aDn 32.9lít xaMng 2x4$7%1x5$7
660 52w# 1x4$7%1x5$7
.>50661 4i a(" 28 +o a(" lC'c +C&Dng o8ng
Maùy neùn thöû ñöôøng o!ng - co/ng ua!t :
662 170cv )laL" t0Jn x Y1F = 130* 49lít xaMng 2x4$7%1x2$4 loa'i )3,5=7,5*T
663 75cv )X6V=201* 24.6lít xaMng 2x3$7%1x5$7
Joø ño!t raùc y te! baKng gaL - co/ng ua!t :
664 7T$ngaDy 3x4$7%1x5$7
Th$e!t b' #hoan 2aø tha-" &oø #haûo aùt :
.>63665 3o, 2#oan tay
.>64666 3o, ma(y 2#oan <3R=150=YP3 16.4lít di!l
.608667 3o, n(n ngang >X 4.5lít di!l
.>59668 3u(a caMn .V = 10 )c#Ca co( 2#í n(n*
.>53669 3u(a 2#oan tay ?30 )2,022w* 5.22w#
.>58670 T#uDng t0u'c 0,5m3
.>65671 .a(y 2#oan /=60F #oaNc 3=40F 27.8lít di!l
.607672 .a(y xuyJn +o,ng 5X=50
673
.606674 .a(y xuyJn tZn# >ouda 19.8lít di!l
.634675 T#i8t 9: +o nga[u lC'c
.609676 3o, du'ng cu' t#í ng#i,m @?T
.a(y WiJu aJm 2iEm t0a mo8i #aDn +C&Dng
o8ng
3o, du'ng cu' +o +o, xuyJn +o,ng #\n# coJn
7<?
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 43
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.>61677 3i8n t#8 t#aL" Wa(ng
Maùy bô" nöôùc - co/ng ua!t :
.>55678 948 )0,462w* 1.32w# 1x3$7
./67679 3&m xo(i 4.< )752w* 1802w# 1x4$7
.>56680 .a(y 9&m 250$50, 9100 )25cv* 11lít di!l 1x4$7
./87681 3&m a(" lC'c xo(i nC&(c +a;u co'c )300cv* 110.9lít di!l 1x4$7%1x5$7
Maùy neùn #h( huùt nöôùc th( ngh$e%", tho7$ röûa loC #hoan
.610682 .a(y n(n 2#í 7K9 45.6lít di!l 1x4$7
.>54683 .a(y n(n 2#í 660m3$# = 9at 48.6lít di!l 1x4$7
.>51684 .a(y n(n 2#í 1260m3$# = 12 at 89.3lít di!l 1x5$7
Maùy tha-" &oø ñ'a 2a%t lyù :
.619685 .a(y PB=18
.620686 .a(y ./=2=100
Maùy, th$e!t b' traDc ñaïc :
.>67687 T#o 020
.>68688 T#o 010
.>69689 QitoJma(t
.>70690 Ti 030
.>73691 Ti 004
.>71692 7alta 020
.>72693 3o, +o mia 9ala
.628694 .a(y t#u-y 9\n# TX 270
.>14695 .a(y toaDn +a'c +i,n tC-
696
.622697 U c#uyJn duDng )?a]0o* 34lít di!l 1x3$4 loa'i )7,5=16,5*T
3o, t#i8t 9: 2#o8ng c#8 maNt 9a^ng >?@ )3
ma(y*
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 44
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
Th$e!t b' Guang hoïc 2aø Guang pho7 :
.>66698 V_ng n#oDm
.604699 Kín# #iEn vi
700 Kín# #iEn vi +i,n tC- `u(t
.621701 .a(y a-n#
Maùy, th$e!t b' #$e7" tra neùn, "aEt ñöôøng bo% :
.631702 <a;n 3l2nman
703 T#i8t 9: +8m "#o(ng xa'
704 T5F ?0oail 3am
705 .a(y /b7
706 T#i8t 9: +o "#a-n C(ng 5omdaW
Th$e!t b' #$e7" tra cha!t löôïng coïc #hoan nhoà$ :
.629707 T#i8t 9: ?1T )+o 9i8n da'ng n#o-* 1.12w#
708 T#i8t 9: ?7X )+o 9i8n da'ng l&(n* 1.62w#
.630709 T#i8t 9: WiJu aJm 1.12w#
Th$e!t b' tha-" &oø ñ'a cha!n :
.616710 Foa'i 1 ma'c# S@=125
.617711 Foa'i 12 ma'c# T0ioWx = 12
.618712 Foa'i 24 ma'c# T0ioWx = 24
Maùy, th$e!t b' ño löôøng, th( ngh$e%" :
713 <aJn +i,n tC-
.>78714 <aJn "#aJn tíc#
.>96715 <aJn 9aDn
716 <aJn t#u-y tZn#
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 45
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.>76717 FoD nung 12.22w#
.>77718 Tu- Wa8y 8.22w#
.>79719 Tu- #u(t +o,c 2.42w#
720 Tu- la'n# 2.42w#
.>95721 .a(y #u(t c#aJn 2#oJng 0.82w#
722 .a(y #u(t aEm VX@1@ Xm0ica
.>80723 38" +i,n 2.92w#
.>88724 38" ca(t 2.92w#
.>74725 .a(y c#Cng ca8t nC&(c 2.92w#
.600726 .a(y t0o,n +a8t 4.12w#
727 .a(y t0o,n xm, dung tíc#
728
.>90729 .a(y +a;m tiJu c#uaEn )+a;m 0ung* 4.12w#
.>98730 .a(y caLt +a8t
.>97731 .a(y caLt ma[u l&(n )30x30*cm 3.82w#
.632732 .a(y caLt C(ng 9i8n
733 .a(y n(n 3 t0u'c 4.52w#
.602734 .a(y (" Fitvino8" 1.92w#
.633735 Kíc# t#a(o ma[u
.>93736 .a(y (" ma[u +a(, 9J toJng 7.22w#
737 6.52w#
.>92738 .a(y 2#oan ma[u +a( 4.82w#
.>91739 .a(y maDi t#C- +o, maDi moDn 7.22w#
.>85740 .a(y n(n 1 t0u'c 0.82w#
.a(y t0o,n dung d:c# lo-ng )ma(y +o +o, 0ung
vCIa*
.a(y caLt ma[u va,t li,u )9J toJng, ga'c#,
+a(*
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 46
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
741 .a(y n(n .a0W#all
.605742 .a(y <35 4.12w#
743 .a(y t#í ng#i,m t#u-y lC'c `uay tay
744 .a(y n(n 4t `uay tay
745 .a(y n(n t#u-y lC'c 10T
746 .a(y n(n t#u-y lC'c 50T
747 .a(y n(n t#u-y lC'c 125T
748 .a(y 2(o n(n t#u-y lC'c 100T
749 .a(y 2(o n(n uo8n t#u-y lC'c 25T
750 .a(y 2(o n(n uo8n t#u-y lC'c 100T
751 .a(y gia ta-i 20T
.603752 .a(y <aWag0aMng )laDm t#í ng#i,m c#a-y*
.>87753 .a(y xa(c +:n# #, Wo8 t#a8m
.>75754 .a(y +o ?6
755 .a(y +o aJm t#an#
756 .a(y +o c#i;u daDy maDng W&n
757
758 .a(y +o v8t nC(t
759
760 .a(y +o +o, t#a8m cu-a ion <lo
761 7u'ng cu' +o +o, c#a(y cu-a t#an
762 .a(y +o gia to8c
763 .a(y g#i n#i,t oEn +:n#
764 .a(y +o c#uyEn v:
.a(y +o +i,n t#8 t#í ng#i,m aMn moDn co8t
t#(" t0ong 3T
.a(y +o to8c +o, aMn moDn co8t t#(" t0ong
3T
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 47
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
.>94765 .a(y xa(c +:n# moJ +un
.>83766 .a(y Wo maDu ngo'n lC-a
.>82767 .a(y Wo maDu `uang +i,n
768 .a(y +o +o, daIn daDi 9itum
769 .a(y c#i8t n#C'a )xo8c l(t*
770 3o, t#í ng#i,m +o, co ngo(t, t0C&ng n&-
771 T#i8t 9: t#C- ty- di,n
772 3aDn da^n
773 3aDn 0ung
774 .a(y 2#ua8y 9a^ng tCD
775 .a(y 2#ua8y ca;m tay TX>=2
776 .a(y ng#i;n 9i WC( FS1
777 .a(y "#aJn tíc# #a't Fa!0
778 .a(y "#aJn tíc# vi n#i,t
779 TnxoJm(t
780 .a(y +o +o, giaIn n&I 3T
781 .a(y +o #, Wo8 da[n n#i,t
782
783 <a;n (" ma[u t#C- ga'c#
784 <oJn t#C- +o, Wu't
785
786 7u'ng cu' xa(c +:n# gi&(i #a'n 9;n liJn 28t
787 <#(n 9a'c# 2im
.a(y n#i[u xa' 5&ng#n )"#aJn tíc# t#aDn#
"#a;n #o(a ly( cu-a va,t li,u*
7u'ng cu' xa(c +:n# +o, c#:u lC'c va +a,"
xung 2íc# ga'c# la(t xi maMng )viJn 9i WaLt*
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 48
.(( /01I +ÁY VÀ (HI,( &Ị
ĐỊNH +@C
NHIAN /IBU < NCNG
/ƯDNG
(HÀNH PHEN (HD
ĐIFU GHIHN
788 K'" ni2n
789 .a(y WiJu aJm +o c#i;u daDy 2im loa'i
790 .a(y doD v: t0í co8t t#("
791
792
793 @u(ng 9i
Maùy t(nh chuye/n &uøng :
.623794 .a(y Wcann0 )2#oE X0* 1.82w#
.625795 .a(y vI "lott0 1.82w#
.624796 .a(y vi tín# 1.62w#
797 .a(y tín# xa(c# tay 0.82w#
1haàn "aùy th$e!t b' tha" #haûo :
.>15798 3o, 2íc# 10T )6 2íc# naJng = 10T* 14.12w# 2x4$7
.>89799 .a(y caLt 3 t0u'c 6.52w#
.601800 .a(y caLt nC&(c 1.62w#
.611801 9.2lít di!l
.612802 13.8lít di!l
.635803 .a(y 2#oan ta'o lo[ )"#u'c vu'@?T* 15.8lít di!l
.>40804 <a;n t0u'c 9a(n# #&i WC(c naJng 6T 24lít di!l 1 x 3$7 % 1 x 4$7
.a(y WiJu aJm 2iEm t0a c#a8t lC&'ng mo8i
#aDn
.a(y WiJu aJm 2iEm t0a cC&Dng +o, 9J
toJng cu-a ca8u 2i,n 3T, 3T<T ta'i #i,n
t0C&Dng
.a(y 2#oan "#u'c vu' (" nC&(c c #u(t nC&(c
t#í ng#i,m t0ong lo[ 2#oan
.a(y 9&m nC&(c )"#u'c vu' t#í ng#i,m ngoaDi
t0&Di*
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 49
&'NG ()NH GIÁ C* +ÁY VÀ (HI,( &Ị (HI C-NG
Nan hành kvm th5o wuy%t 3&nh s\ C5DZ``GDwK-xNmE ngày `JDHZDZ``G c$a xNmE tgnh >n Giang
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
231,948 48,658 F+9,9=9
251,277 48,658 F99,>6M
305,399 48,658 >>,,969
367,252 48,658 9MM,M>=
425,239 98,673 9MM,+M9
463,897 98,673 +,+9=,>F,
533,481 114,786 +,F+6,>8>
560,542 114,786 +,69F,MF+
591,468 114,786 +,98F,>,=
810,531 114,786 +,9=9,6=6
912,760 125,981 =,8,9,F+M
985,781 125,981 =,6=9,F=9
1,171,984 125,981 =,MF=,969
1,405,650 125,981 8,M+F,8F=
1,423,905 125,981 8,96+,F+=
1,562,645 125,981 F,>MM,M=6
2,376,826 125,981 6,889,M=9
2,847,810 125,981 M,99,,F>9
2,920,831 125,981 9,>>=,9>,
643,541 125,981 =,+M,,=+M
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 50
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
884,869 125,981 =,9F+,696
1,005,533 125,981 8,M=9,,>,
1,085,975 125,981 8,9>F,666
1,990,954 125,981 6,M99,>>9
212,619 48,658 8>9,M+>
239,680 48,658 F9=,M+6
405,910 98,673 9>6,+>F
525,750 114,786 +,9,9,,9M
277,479 48,658 6>9,9F+
538,636 98,673 99M,>6+
620,247 98,673 +,,6>,=>,
721,617 114,786 +,F6M,86=
962,156 114,786 +,9M6,=F>
1,142,560 114,786 =,F6=,=+8
371,117 98,673 +,F,,,F6=
467,118 98,673 +,6+8,998
637,428 114,786 =,M,=,+FM
126,410 105,458 F,,,>9F
237,018 105,458 689,6,=
644,690 114,786 +,89M,>98
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 51
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
164,297 48,658 F>F,FM8
197,156 48,658 F99,+9,
273,828 48,658 69F,MF6
315,707 98,673 9=M,+89
330,741 98,673 989,,M9
390,876 98,673 +,+=9,M>6
420,943 98,673 +,=+=,=+>
481,078 98,673 +,8=9,,,>
541,213 98,673 +,866,,99
670,073 108,001 +,6F,,F,,
756,624 108,001 +,9>=,8>>
893,431 119,196 =,=6,,,96
269,676 48,658 6,+,899
275,474 48,658 6F+,688
289,935 48,658 6M=,8++
417,507 48,658 M==,9=M
417,507 98,673 9+6,=,8
511,145 98,673 +,,>>,+69
547,656 108,001 +,+>+,6+=
944,975 108,001 +,>=+,668
987,928 108,001 +,6M=,=M+
1,101,755 119,196 =,+6>,M+>
1,305,783 119,196 =,99+,MF>
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 52
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
139,169 48,658 >>M,8FF
231,948 48,658 9,+,9+>
278,338 98,673 M+9,999
386,581 98,673 +,=,>,6=>
536,918 108,001 +,F+9,+F9
26,648 41,873 9M,=,6
31,090 41,873 MF,98=
35,531 41,873 9,,+=9
39,973 41,873 9>,=,>
257,720 48,658 898,89,
274,902 48,658 FM,,99=
330,741 48,658 >9M,986
390,876 56,800 6>>,F=F
451,011 56,800 69F,9>M
270,606 56,800 6,F,M9F
300,674 56,800 68F,=8M
390,876 56,800 9,9,9++
137,451 48,658 9+,,F66
276,620 48,658 +,,9=,>88
377,990 48,658 +,8,,,+,9
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 53
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
481,078 48,658 +,FMM,9+6
185,559 48,658 >F=,>,9
257,720 48,658 6=+,8M=
171,814 41,873 8>8,9>=
188,995 48,658 F,F,F9+
230,230 48,658 F=F,,89
257,720 48,658 F>9,9M,
274,902 48,658 >,=,=8,
298,956 48,658 >M,,+=>
288,647 48,658 >F9,,++
104,504 46,283 ==9,86+
113,212 54,425 =>8,FM9
174,173 49,506 8F=,+9>
178,973 49,506 8F8,,M+
207,608 57,817 F,F,6F9
221,926 57,817 F9+,>>F
272,038 52,559 >9F,689
293,515 61,040 66,,86>
300,674 61,040 699,89+
400,898 64,432 M,,,6,8
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 54
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
164,593 46,283 =6+,++>
246,890 46,283 8>,,>=F
282,160 49,506 F=>,==8
289,935 49,506 F88,999
309,264 57,817 FM,,,88
328,594 57,817 6==,89+
367,252 52,559 69>,>66
405,910 52,559 986,,86
463,897 61,040 M,9,6F8
521,884 61,040 M>9,6,=
541,213 64,432 9F8,=>8
550,877 64,432 9M8,=9,
579,871 72,404 +,,F8,8F6
618,529 72,404 +,=>8,9F=
656,328 72,404 +,8MM,=>F
833,296 72,404 +,9=9,8>=
934,666 77,153 =,,F>,==6
1,116,788 90,044 =,868,9>9
214,767 61,040 F99,F=,
257,720 61,040 69=,>+>
286,356 64,432 9=F,M+M
343,627 64,432 996,>9F
365,104 72,404 MF6,9M9
400,898 72,404 +,,8+,989
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 55
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
257,720 106,306 9+9,8FM
307,833 106,306 9>9,+++
357,945 112,242 +,=F,,6=>
372,263 112,242 +,=F+,989
458,170 112,242 +,>=6,+99
501,123 125,811 =,+M9,M8,
144,968 49,506 F8>,M>=
161,075 57,817 FM,,=98
171,814 57,817 >86,+FM
182,552 61,040 >99,F9F
193,290 61,040 6F=,,8+
193,290 100,369 66>,=9M
206,176 100,369 9FM,8,8
219,062 100,369 M69,F8=
270,606 106,306 +,+9=,,>M
39,668 6=,+=F
42,552 99,8M=
45,266 9,,M9,
45,266 ++M,+9F
45,266 +=>,>=+
47,810 +F9,F6+
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 56
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
56,969 =8M,F=>
56,969 8M>,=>>
56,969 F=F,6=6
154,632 48,658 =9>,88F
185,559 48,658 8FF,68F
231,948 48,658 FMF,989
296,880 48,658 >66,F89
357,372 48,658 6F=,9M6
84,189 48,658 =>,,M98
120,270 48,658 =99,,69
150,337 48,658 88M,8+8
180,404 48,658 898,8M>
240,539 48,658 F66,898
396,889 48,658 9+>,++,
484,872 56,800 M>+,+F,
41,083 105,458 +6,,>>8
105,458 ++>,=>M
105,458 >,>,>99
268,029 105,458 +,=8=,=FM
25,857 105,458 =+=,M8>
128,860 56,800 89,,9,+
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 57
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
150,337 56,800 FF+,9=,
171,814 56,800 FM9,96F
236,244 56,800 >9,,9+9
153,057 94,093 8,=,69=
177,183 94,093 8=9,6>+
185,272 100,369 8FM,=96
217,487 100,369 F,M,MFM
233,595 100,369 >,,,,FF
264,879 106,306 M6+,9+>
307,833 106,306 +,+>=,99>
314,992 112,242 +,8F9,>89
357,945 112,242 +,6,9,9+=
386,581 125,811 +,999,=8>
429,534 125,811 =,,89,M>9
458,170 134,122 =,=9>,68F
472,487 134,122 =,>68,,=8
501,123 134,122 =,99>,8F9
236,244 98,673 +,+>=,99>
257,720 114,786 +,6,9,9+=
354,366 114,786 =,=9>,68F
433,113 114,786 =,9,M,M>M
492,174 125,981 8,>8+,M+M
531,548 174,639 F,+96,F88
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 58
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
554,815 174,639 >,,M,,9,>
579,871 174,639 >,9F>,M,9
225,505 98,673 F,+,M>8
236,244 98,673 F==,9+6
257,720 98,673 69F,9+M
322,151 98,673 +,,MF,8>6
336,468 114,786 +,>69,8,9
348,996 114,786 +,6FM,89,
366,894 114,786 =,+6=,8=+
384,791 114,786 =,=9F,9+6
402,688 125,981 =,MMM,6M,
422,017 174,639 8,F6F,,8M
449,436 174,639 8,M6+,>,9
515,441 174,639 F,FM,,M6M
595,978 174,639 >,,,,,8+M
35,912 98,673 =MF,66M
40,221 98,673 F=9,9=9
50,277 98,673 688,=6=
57,459 98,673 M=6,F9+
64,641 98,673 MFF,8++
86,189 98,673 9=F,>6M
107,736 98,673 +,=,M,66>
114,918 108,001 +,6>F,,99
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 59
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
122,100 108,001 +,M>9,969
129,283 108,001 =,+F6,6=+
136,465 163,444 =,698,=89
189,615 163,444 8,=8>,,M>
459,672 240,767 9,,89,,,>
579,871 330,959 =,988,=M,
841,887 344,868 8,M+9,MM8
222,711 302,633 8,88F,M69
77,570 98,673 98>,MF6
82,741 98,673 9=6,>=9
86,189 108,001 99,,,MM
137,902 119,196 +,8+9,6+M
45,967 108,001 8=9,+69
57,459 108,001 86,,9M6
68,951 108,001 89M,999
80,443 119,196 F6>,M8,
103,426 119,196 >>8,M9F
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 60
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
126,410 119,196 69>,>9F
137,902 119,196 998,6M+
160,885 119,196 9F9,>=9
195,361 119,196 +,+9=,86=
8,044 41,873 >>,,+9
15,083 41,873 96,=98
20,111 41,873 M6,8>9
30,166 41,873 +=6,6=6
3,448 41,873 FM,,F>
3,620 41,873 F6,886
4,309 41,873 F9,>+9
5,344 41,873 >,,M6>
6,033 41,873 6,,669
8,791 41,873 69,,,9
10,343 41,873 9M,98>
11,205 41,873 M9,=M,
12,928 41,873 9M,6+6
48,658 >M,669
48,658 68,>99
28,730 105,458 8F9,M=M
48,658 9F,>>>
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 61
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
48,658 6>,89+
48,658 ++M,F9>
48,658 =9,,>F9
25,857 48,658 =96,>9=
13,072 48,658 6>,+F9
18,674 48,658 99,M6>
56,698 48,658 +M+,69=
64,430 48,658 =+8,,,9
72,162 48,658 =>9,999
82,471 48,658 =9F,9F9
103,088 48,658 8,6,996
115,974 48,658 8>6,9+,
312,854 48,658 69+,9+,
6,435 41,873 9=,68+
8,044 41,873 9,,9,9
9,193 41,873 +,9,FM8
10,343 41,873 +8F,>>=
22,984 48,658 +66,9=F
32,177 48,658 +M8,>=9
57,459 48,658 =8+,MFM
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 62
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
68,951 48,658 8F+,=F>
91,934 48,658 F+>,FF,
5,056 41,873 68,F+=
7,355 41,873 9+,99F
8,044 41,873 M+,9+M
9,193 41,873 99,69+
10,343 41,873 +,>,+FM
16,089 41,873 +=8,M=9
88,487 98,673 +,=,>,9M,
94,807 98,673 +,=98,=9M
110,609 98,673 +,F+=,++F
164,333 140,546 +,6+,,+9F
189,615 140,546 =,,F9,,>M
253,969 140,546 =,=6>,>,,
399,915 198,532 =,M66,8M,
426,633 198,532 F,F=>,M+9
12,066 48,658 +>9,M+9
15,514 48,658 +99,9==
18,961 90,531 =>8,=9>
32,321 90,531 8+,,FM9
68,951 90,531 F,=,F8+
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 63
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
377,990 112,242 =,,,6,6F>
429,534 112,242 =,86=,9=F
173,028 112,242 +,FF8,=,F
237,018 112,242 =,,+9,>F+
51,713 198,532 +,F8F,M99
410,832 255,332 8,9=9,99F
519,736 206,674 F,9F+,>,>
1,724 41,873 F6,8,M
2,586 41,873 F9,M99
3,448 41,873 F9,FMM
4,309 41,873 >,,999
4,309 41,873 >,,,98
2,586 41,873 FM,+==
3,448 41,873 >,,6>8
4,309 41,873 >+,>M>
6,464 41,873 >F,6=9
12,066 41,873 6=,,66
15,083 41,873 9>,6=+
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 64
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
28,155 41,873 99,8>8
72,398 48,658 +8=,8F6
92,509 48,658 +>>,=+>
60,332 90,531 >F=,+F=
301,660 90,531 +,>M6,F+8
341,881 132,404 +,M9>,999
603,320 132,404 >,=9,,=8=
128,708 90,531 =F9,696
804,426 262,117 +,9=M,F99
8,881,604 598,652 +,,=66,F96
9,896,644 598,652 ++,F8M,9MF
11,165,444 745,983 +=,96+,6+9
12,688,005 745,983 +F,>+F,M>=
13,703,045 745,983 +6,89F,99=
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 65
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
16,240,646 745,983 =,,8==,68+
408,057 106,306 +,,F8,+8F
240,539 98,673 9,,,>>8
360,809 98,673 +,,>6,,>M
661,482 105,458 =,8F,,=9+
48,658 +,8,F8>
75,455 48,658 8+M,=F+
48,658 >F,9F9
1,427 41,873 FF,6M8
1,944 41,873 F>,F>9
2,844 41,873 F6,9>=
3,878 41,873 F9,M=6
5,171 41,873 F9,=,>
7,240 41,873 >+,86M
10,343 41,873 >6,,99
11,635 41,873 >M,868
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 66
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
16,089 41,873 69,9F9
22,984 48,658 M>,=>,
32,177 48,658 +,+,9++
45,967 48,658 +88,9F9
50,564 48,658 +F,,,M6
64,354 48,658 +>9,,99
68,951 48,658 +98,F8+
91,934 48,658 =++,6>M
114,918 48,658 =F9,,>,
126,410 48,658 =68,,>F
172,377 48,658 88>,699
259,715 48,658 F>M,=FF
19,329 48,658 9F,9F8
21,262 48,658 M+,+99
27,061 48,658 M9,9F6
28,994 48,658 98,=9M
36,510 48,658 +,9,>+,
54,766 48,658 +>M,>+>
73,021 48,658 +96,,+8
127,142 48,658 8=,,99=
154,632 48,658 8>=,8M9
257,720 48,658 >99,F99
322,151 48,658 6F9,6MF
451,011 56,800 M6=,6M9
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 67
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
14,108 48,658 9+,M9>
18,811 48,658 M=,>88
28,216 48,658 9M,F99
32,919 48,658 +,M,899
37,621 48,658 ++F,F,8
34,792 41,873 96,,6M
54,121 41,873 +=8,8=8
77,316 41,873 +>M,,9+
96,645 41,873 +M>,998
137,451 41,873 =+9,+F9
154,632 41,873 =FM,69>
171,814 41,873 =M+,9,+
206,176 41,873 8=F,96=
223,358 41,873 8>+,>96
257,720 41,873 89M,98+
289,935 41,873 F=M,>=,
322,151 48,658 F9=,F>6
488,595 48,658 9F=,M+=
541,213 48,658 99F,,9M
5,486 48,658 >6,M,6
15,676 48,658 6M,=M9
25,081 48,658 M+,=66
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 68
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
67,927 48,658 +86,98+
125,405 48,658 =88,+9M
209,008 48,658 8>=,8>=
287,385 48,658 F9=,F9F
402,340 48,658 9F=,,9+
4,510 48,658 >>,6+,
41,235 48,658 +,9,>9=
94,497 48,658 +98,=6M
99,222 48,658 +MM,F9,
128,860 48,658 =9=,,9+
197,156 48,658 8>M,6=8
231,948 48,658 896,>>+
247,412 48,658 FF+,=FM
270,606 48,658 F9=,>==
261,157 48,658 >=,,,+>
274,902 48,658 >F=,+9F
278,338 48,658 >9F,F8F
536,918 48,658 +,+9,,>6>
1,772 41,873 FF,9M+
5,181 41,873 FM,M98
6,608 41,873 >+,8,=
9,624 41,873 >6,,9,
16,060 41,873 9M,,,,
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 69
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
42,405 41,873 +=8,9FM
50,162 41,873 +FM,,8F
77,053 41,873 +9,,989
82,741 41,873 =+>,F=,
119,974 48,658 898,F,8
80,443 48,658 +>6,M6+
100,553 48,658 +M>,+86
8,044 48,658 >M,9F,
14,077 48,658 69,688
20,111 48,658 9>,986
28,155 48,658 M6,9+8
46,254 48,658 +,9,==F
55,304 48,658 ++F,896
58,723 48,658 +=8,+8M
67,371 48,658 +86,F6,
23,513 48,658 ++,,=96
41,802 48,658 +89,M6+
10,309 48,658 M6,MM>
21,906 48,658 +=F,+,F
53,191 48,658 =8F,98>
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 70
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
48,658 >+,8>9
48,658 >=,MM8
113,600 F99,==>
41,873 F9,9+M
41,873 >8,+99
9,050 41,873 99,+M,
1,006 41,873 FF,=9>
2,011 41,873 F6,F6F
891 41,873 F6,9,+
1,082 41,873 F6,M9>
1,226 41,873 F9,F86
1,513 41,873 >,,,99
2,155 41,873 >8,M+=
2,930 41,873 >,,99>
2,586 41,873 >+,=M=
68,973 48,658 +6+,=FF
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 71
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
48,658 >+,>F>
48,658 >+,9F6
4,827 41,873 6+,+6+
8,619 41,873 6F,9M>
25,857 41,873 +F>,8>6
4,827 41,873 6M,=M6
8,619 41,873 >9,M,,
3,419 41,873 >8,,F,
9,050 41,873 9=,898
1,724 41,873 F>,=66
3,878 41,873 >,,89M
2,614 41,873 >+,,,=
2,069 48,658 >F,69F
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 72
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
4,482 41,873 >8,=,,
41,873 >8,,M6
41,873 +++,=8M
41,873 FF,96>
90,531 8==,99,
90,531 F6+,>69
176,974 90,531 9,8,F=>
51,713 132,404 =99,M6F
232,709 90,531 M=8,F6,
1,198,400 125,981 =,===,6+9
591,683 125,981 +,98>,=,,
869,377 125,981 =,>6=,F9M
1,159,742 125,981 =,96>,99M
587,603 125,981 =,899,=9=
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 73
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
1,295,045 125,981 8,8=6,=9M
998,063 125,981 8,>,9,9M8
1,449,677 125,981 F,869,68M
599,844 251,962 8,686,9+9
985,781 251,962 >,8,=,9,F
274,902 251,962 8,>M9,,96
646,414 251,962 +8,+8,,9,9
15,514 48,658 M,=,996
137,902 132,404 >,F,+=,
139,169 132,404 6>=,6,F
695,845 198,532 =,9F>,F++
322,151 147,331 9++,=++
403,762 147,331 +,++M,9MM
418,796 156,659 +,8>+,F68
440,272 198,532 =,+9F,>99
461,749 206,674 =,>>9,999
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 74
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
185,336 147,331 M+9,,MM
228,289 147,331 +,,9,,99M
249,766 147,331 +,=MF,+6,
282,064 198,532 +,86F,,,6
367,971 198,532 +,>F9,8MM
483,331 206,674 +,M99,=9M
590,715 206,674 =,=+>,96F
283,492 164,801 996,89>
103,426 90,531 F,,,F96
129,283 90,531 FMF,=M9
341,881 90,531 +,,=9,M=8
371,332 330,959 =,M,F,F99
3$4*%1t#&' +i,n2$4%1t#u-y t#u-2$4
1,159,742 490,863 9,898,+,9
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 75
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
$4%1x4$4*%1t#&' +i,n3$4%1t#u-y
35,912 90,531 88>,M,M
50,277 90,531 F>F,=8M
71,824 90,531 F>6,++,
80,443 90,531 F9M,9+M
34,475 90,531 ==6,,96
342,553 98,673 9>6,9,9
369,399 198,532 >,+9+,=8=
316,025 321,460 9,=MM,M66
568,844 198,532 =,+=>,99F
646,414 198,532 8,F,9,>,6
429,534 198,532 9,=>+,=F+
12,066 41,873 66,=8F
17,238 48,658 +F9,999
20,226 48,658 =+6,9+F
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 76
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
93,246 =M9,MM,
93,246 F>F,6F,
93,246 >68,,F+
93,246 69=,888
93,246 MM9,=+M
93,246 +,,=9,88+
93,246 +,F,=,,M8
93,246 +,688,,>F
347,244 69,,99,
89,>F9
F9,>99
99,8,8
+8F,98F
22,551 90,723 +>8,M>9
34,577 90,723 +9,,8>6
45,101 90,723 +M8,989
70,873 137,346 =9,,6M6
96,645 137,346 8+6,9MM
115,974 137,346 86,,698
128,860 137,346 899,88,
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 77
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
488,595 288,578 M98,M9+
676,516 465,613 +,89,,9M,
1x3$4%1x2$4*%2t#u-y t#u-)1x2$4%
1,443,234 465,613 =,=98,9M=
1x3$4%1x2$4*%2t#u-y t#u-)1x2$4%
2,255,054 660,437 8,F99,M99
2x3$4%1x2$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%
5,111,455 660,437 9,69+,6>=
2x3$4%1x2$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%
180,404 106,306 F9>,=96
210,472 106,306 6>,,+,M
233,022 106,306 M,9,8>8
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 78
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
180,404 106,306 6F,,8,9
210,472 106,306 MF,,F=8
233,022 106,306 +,,=+,=6=
M9,9M,
+=9,M9=
+99,98M
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
3,720,838 1,052,928 M,=>9,M6,
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%22yI t#ua,t
3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%1
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
12,538,097 1,139,978 =F,+88,9>+
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%22yI t#ua,t
3$4%1x4$4*%4t#u-y t#u-)3x3$4%1
1ma(y t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t viJn
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 79
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
1,127,527 471,358 =,=99,M99
1t#uy;n t0C&-ng1$2%t#uy;n "#o(
1$2%1ma(y t0C&-ng2$2%12yI t#ua,t
2,179,885 558,880 8,98F,9,,
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng%1ma(y #ai2$2%
4,104,197 877,332 M,8F8,F96
t#ua,t viJn cuo8c 112$2%2t#&' ma(y
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
5,412,128 877,332 +,,F++,,8=
2yI t#ua,t viJn cuo8c112$2%2t#&'
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
7,216,171 1,063,333 +9,+>,,6+8
viJn cuo8c 1 2$2%12yI t#ua,t viJn
cuo8c 112$2%6t#&' ma(y)5x3$4%1x
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 80
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
22,986,512 1,373,983 6+,+,6,>=8
viJn cuo8c 1 2$2%32yI t#ua,t viJn
cuo8c 112$2%6t#&' ma(y)5x3$4%1x
1t#uy;n t0C&-ng2$2%t#uy;n "#o(
2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y #ai
10,348,906 869,190 +>,M+6,699
viJn cuo8c 12$2%12yI t#ua,t viJn
cuo8c 112$2%2t#&' ma(y)1x3$4%1x
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
37,452,501 982,811 98,96M,,69
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%12yI t#ua,t
"#o(2$2%1ma(y t0C&-ng2$2%1ma(y
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 81
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
19,062,719 1,133,533 89,8F=,=+=
t#ua,t viJn cuo8c 12$2%32yI t#ua,t
328,594 189,204 +,,6>,F+9
444,568 198,532 +,=9F,,+,
502,555 198,532 +,F6F,6M9
425,239 98,673 99M,>96
463,897 98,673 +,,6=,>=+
591,325 114,786 +,F9,,9=9
810,387 114,786 +,M+,,M89
912,760 125,981 =,+>M,+M>
1,171,912 125,981 =,9MF,869
208,324 48,658 >69,,88
332,889 98,673 9+9,,>+
677,590 114,786 +,>,,,96=
+86,6=,
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 82
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
243,403 56,800 >M,,+99
37,731 41,873 +M+,8F9
45,297 41,873 =>M,+9+
10,821 41,873 99,FM9
41,873 F6,+8F
41,873 F9,=9=
61,864 231,439 668,6+9
13,503 97,316 +>>,98M
48,658 >+,=>>
48,658 >+,98M
48,658 >F,=6+
48,658 >9,F>>
48,658 6F,=8M
48,658 98,986
48,658 +,8,,>+
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 83
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
88,487 98,673 9=6,,9F
529,676 240,405 F,988,+,+
451,011 98,673 =,>M,,98M
342,911 98,673 +,969,=69
32,222 48,658 +++,96M
5,076 41,873 69,96,
3,064 41,873 >F,699
10,343 41,873 96,8F8
9,481 41,873 6,,+,>
12,066 41,873 M8,8M=
9,481 41,873 9F,MFF
5,459 41,873 >9,96+
18,100 41,873 ++,,=F6
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 84
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
15,131 41,873 9,,=9>
14,077 41,873 96,+==
2,203 48,658 >F,,,M
1,724 41,873 F6,>MF
12,066 41,873 66,>M9
16,465 41,873 6>,99M
15,131 48,658 6M,M=F
192,488 125,981 =,=89,8+9
1,532 114,786 +,=M=,==9
938,279 808,231 F,F89,MF=
286,515 432,514 +,,9F,6+>
203,313 132,404 699,F+=
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 85
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
131,868 90,531 >+8,96F
297,094 330,959 =,>8>,===
334,321 330,959 =,6F=,,9>
369,399 198,532 =,M6=,=>9
424,523 198,532 6,8,+,899
++>,=+8
161,075 223,489 >==,++=
137,451 145,657 8,6,8>>
282,777 223,489 98+,==6
362,240 223,489 MM,,,6>
483,226 223,489 +,,8,,MMM
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 86
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
787,479 367,449 +,>8=,668
1,189,093 458,659 =,=>8,M,9
1,552,050 458,659 8,,99,FM8
914,408 145,657 +,+=,,89+
1,288,880 145,657 +,>,9,,,6
3,048,028 145,657 8,8F9,+9F
5,486,450 145,657 >,9F+,M>9
23,513 90,531 +=,,=F9
99,279 98,673 =F,,9F,
140,229 8+6,>96
15,322 41,873 6=,8>+
27,580 41,873 M,,,,>
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 87
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
330,741 61,040 M=>,996
156,756 46,283 FF,,MF,
251,277 61,040 M+9,89F
135,303 49,506 F8>,6M9
193,290 57,817 6=6,9+=
115,258 46,283 8FM,=,M
128,860 46,283 869,>99
148,905 46,283 F6F,FM,
289,935 49,506 6>>,8,=
367,252 49,506 998,FF9
463,897 61,040 9==,>FF
463,897 61,040 9MM,M=F
148,905 46,283 8MF,,8>
108,099 46,283 6M=,++,
5,363 48,658 +66,=9>
380,138 171,586 +,F8>,>9M
380,138 220,244 +,,+>,>M=
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 88
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
886,272 154,116 +,898,8,F
753,116 154,116 +,=,9,=++
588,705 105,458 9+=,9+8
286,515 154,116 FM9,M6F
4,788 105,458 899,=F6
=,,F>
426,724 146,822 9M6,999
214,233 140,546 F>6,+89
202,774 F,9F+,F8F
8>,=>,
117,406 >8,,>=M
32,215 88M,=,,
6,6M8
4,980 +9,+=,
F,9M,
199,017 996,,,=
F6,,==
F6>,+89
141,746 >+9,,F,
+M=,=88
6,+,F
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 89
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
8,F+F
1,245 41,873 FF,9=M
172,377 48,658 8+9,9,F
78,748 48,658 +9+,8FM
793,922 105,458 +,989,=M9
326,446 48,658 6F>,9,,
347,923 48,658 9+,,=+9
639,290 56,800 +,86,,M9=
=M,9,,
8>,>88
+8,99,
8=,,69
>=,F8=
9,=+M
+,,9=,
+9,>,,
+,988
++,M89
+,+,M69
896,,,,
243,403 61,040 999,F=>
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 90
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
M>M
>,98,
=,,99,F,,
>,+8F
+>,688
98,=+,
=>>,9F,
+,+F6,988
>>,98M
1,053 =,8,999
1,532 966,88F
1,053 88+,F=+
M>,=M,
=>=,+M9
=96,FFM
>,=>8
M,++M
8,,>6
8,6=9
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 91
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
11,683 +M,++8
7,853 +>,9=F
2,298 ++,+M9
2,298 >,996
766 8,>M+
9,8F9
2,777 F,,98
2,777 F,9=,
2,777 M,8,8
3,926 M,9>>
++,+F9
9,FM>
3,926 M,9F9
+,M=9
3,639 +>,989
+,9,=>,
4,309 FF9,=9+
1,820 +F,=+8
F,,>6
6,895 MF,+FF
6,225 F+,69M
4,597 89,M96
6,895 +=,M96
766 9,8M=
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 92
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
+8M,>=M
3,926 >6,896
6,,=,
>,>9,
+F,>6,
=F,M>6
88,=M,
86,F,,
=,,+96
+=6,=M=
=6,,,,
F,86M
>9,F=,
6,FFM
>,M=F
>9,=6=
F9,+,F
++,886
9,,+==
+,,,F89
6,989
>=,=9=
9,F,=
8=,8+F
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 93
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
+9,,>=
==,986
>9,,=F
88,=6F
F,9,9
M,+>F
M,M+9
+F,996
>,F,M
M,FM6
>,,9>
F,6>9
F8,9>6
8>,6F,
F,F+,
FF,8>=
F,+6,
+,+9F,+>M
=,>M9
+,6+9
=,>M9
+,6+9
+=,>,6
www.giaxaydung.vn
www.giaxaydung.com 94
GIÁ C* +ÁY _đqngc
(O3ng đi
(eng Qx
Nh>Mn K>?u (>un Kư=ng
F,66,
=8,,6+
8>,6F,
M,,8F,
8F,+8>
F,M=6
1,724 +==,F=9
1,724 9,,66+
1,532 9,>69
766 +M,9=F
13,503 97,316 +6F,F,>
6,225 F9,F98
1,532 >,>69
65,862 =F9,+8,
98,793 =++,9M,
113,111 89=,=99
171,814 90,531 >,8,6+M

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->