www.giaxaydung.

vn

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP
I. Quy định chung:

1. Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy v
máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương, làm cơ sở xác định dự
giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và kỳ kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong bảng giá này xác định cho từng loại máy theo th
nâng của cần trục… các thông kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và
06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng: “Hướng dẫn phương pháp xây dựng ca
ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng.

3. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đan
bàn tỉnh An Giang trong điều kiện làm việc bình thường.

4. Đối với những máy và thiết bị thi công chưa có quy định trong bảng giá này hoặc những máy
nghiệp tự nhập, thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế lập tổng dự toán và các nhà thầu căn cứ vào phư
Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của B
cáo Sở Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành.
5. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí như sau:
- Chi phí khấu hao: Khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng.
- Chi phí sửa chữa: Các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy
liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.
Trong đó đơn giá nhiên liệu (chưa bao gồm thuế VAT):
+ Xăng: 8.455 đ/lít
+ Dầu diezel: 6.818 đ/lít
+ Dầu mazút: 5.744 đ/lít
+ Điện:

895 đ/kwh

www.giaxaydung.com

www.giaxaydung.vn

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tư
kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thôn
03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của Nhà Nước về chính sách t

+ Mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng/ tháng (Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 c

+ Hệ số bậc thợ áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP n
dựng cơ bản A.1.8 – nhóm 2; đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải áp dụng theo bảng B5; công

+ Các khoản phụ cấp bao gồm: phụ cấp lưu động bằng 20% lương tối thiểu; phụ cấp không ổn địn
tết, phép, …) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền

- Chi phí khác: Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy h

Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức và cá nh
có yêu cầu lập đơn giá xây dựng công trình, xác định tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình và v
Giang.
II. Hướng dẫn áp dụng:

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này dùng để lập đơn giá xây dựng công trình, lập
quản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Giá ca máy quy định trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùn

3. Chi phí nhiên liệu, năng lượng được điều chỉnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền công bố phù h

www.giaxaydung.com

www.giaxaydung.vn

BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 của UBND tỉnh An Giang

STT

MA01 1
MA02 2
MA03 3
MA04 4
MA05 5
MA06 6
MA07 7
MA08 8
MA09 9
MA1010
MA1111
MA1212
MA1313
MA1414
MA1515
MA1616
MA1717
MA1818
MA1919
MA2020

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu :
0,22m3
0,30m3
0,40m3
0,50m3
0,65m3
0,80m3
1,00m3
1,20m3
1,25m3
1,60m3
2,00m3
2,30m3
2,50m3
3,50m3
3,60m3
5,40m3
6,50m3
9,50m3
10,40m3
Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu :
2,50m3

www.giaxaydung.com

3

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

32.40 lít diezel
35.10 lít diezel
42.66 lít diezel
51.30 lít diezel
59.40 lít diezel
64.80 lít diezel
74.52 lít diezel
78.30 lít diezel
82.62 lít diezel
113.22 lít diezel
127.50 lít diezel
137.70 lít diezel
163.71 lít diezel
196.35 lít diezel
198.90 lít diezel
218.28 lít diezel
332.01 lít diezel
397.80 lít diezel
408.00 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x4/7 + 1x6/7
1x4/7 + 1x6/7
1x4/7 + 1x6/7
1x4/7 + 1x6/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7

672 kwh

1x4/7 + 1x7/7

www.giaxaydung.vn

STT
MA2121
MA2222
MA2323
MA2424
MA2525
MA2626
MA2727
MA2828
MA2929
MA3030
MA3131
MA3232
MA3333
MA3434
MA3535
MA3636
MA3737
MA3838
MA3939
MA4040

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

924 kwh
1050 kwh
1134 kwh
2079 kwh

1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7
1x4/7 + 1x7/7

4,00m3
4,60m3
5,00m3
8,00m3
Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu :
0,15m3
0,30m3
0,75m3
1,25m3
Máy xúc lật - dung tích gầu :
1,00m3
1,65m3
2,00m3
2,80m3
3,20m3
4,20m3
Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu :
0,90m3
1,65m3
4,20m3
Máy cào đá, động cơ điện - năng suất :
2m3/ph
3m3/ph
8m3/ph
Máy ủi - công suất :

www.giaxaydung.com

29.70 lít diezel
33.48 lít diezel
56.70 lít diezel
73.44 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1x3/7 + 1x5/7
1x4/7 + 1x6/7

38.76 lít diezel
75.24 lít diezel
86.64 lít diezel
100.80 lít diezel
134.40 lít diezel
159.60 lít diezel

1 x 4/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x4/7 + 1x6/7
1x4/7 + 1x6/7
1x4/7 + 1x6/7

51.84 lít diezel
65.25 lít diezel
89.04 lít diezel

1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x4/7 + 1x6/7

132.00 kwh
247.50 kwh
673.20 kwh

4

1x4/7 + 1x5/7
1x4/7 + 1x5/7
1x4/7 + 1x6/7

www.giaxaydung.vn

STT
MA4141
MA4242
MA4343
MA4444
MA4545
MA4646
MA4747
MA4848
MA4949
MA5050
MA5151
MA5252
MA5353
MA5454
MA5555
MA5656
MA5757
MA5858
MA5959
MA6060
MA6161
MA6262
MA6363

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

22.95 lít diezel
27.54 lít diezel
38.25 lít diezel
44.10 lít diezel
46.20 lít diezel
54.60 lít diezel
58.80 lít diezel
67.20 lít diezel
75.60 lít diezel
93.60 lít diezel
105.69 lít diezel
124.80 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x6/7
1x3/7 + 1x6/7
1x3/7 + 1x7/7

37.67 lít diezel
38.48 lít diezel
40.50 lít diezel
58.32 lít diezel
58.32 lít diezel
71.40 lít diezel
76.50 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x6/7

132.00 lít diezel
138.00 lít diezel
153.90 lít diezel
182.40 lít diezel

1x3/7 + 1x6/7
1x3/7 + 1x6/7
1x3/7 + 1x7/7
1x3/7 + 1x7/7

45cv
54cv
75cv
105cv
108cv
130cv
140cv
160cv
180cv
250cv
271cv
320cv
Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng :
2,50m3
2,75m3
3,00m3
4,50m3
5,00m3
8,00m3
9,00m3
Máy cạp tự hành - dung tích thùng :
9,0m3
10,0m3
16,0m3
25,0m3

www.giaxaydung.com

5

www.giaxaydung.vn

STT

MA6464
MA6565
MA6666
MA6767
MA6868
MA6969
MA7070
MA7171
MA7272
MA7373
MA7474
MA7575
MA7676
MA7777
MA7878
MA7979
MA8080
MA8181
MA8282
MA8383

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Máy san tự hành - công suất :
54cv
90cv
108cv
180cv
250cv
Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng :
50kg
60kg
70kg
80kg
Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng :
9T
12,5 T
18 T
25 T
26,5 T
Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng :
16 T
17,5 T
25 T
Máy đầm rung tự hành - trọng lượng :
8T
15 T
18 T

www.giaxaydung.com

6

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

19.44 lít diezel
32.40 lít diezel
38.88 lít diezel
54.00 lít diezel
75.00 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x6/7

3.06 lít xăng
3.57 lít xăng
4.08 lít xăng
4.59 lít xăng

1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7

36.00 lít diezel
38.40 lít diezel
46.20 lít diezel
54.60 lít diezel
63.00 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 5/7
1 x 5/7

37.80 lít diezel
42.00 lít diezel
54.60 lít diezel

1 x 5/7
1 x 5/7
1 x 5/7

19.20 lít diezel
38.64 lít diezel
52.80 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7

www.giaxaydung.vn

STT
MA8484
MA8585
MA8686
MA8787
MA8888
MA8989
MA9090
MA9191
MA9292
MA9393
MA9494
MA9595
MA9696
MA9797
MA9898
MA9999
MB00100
MB01101
MB02102
MB03103

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

25 T
Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng :
5,5 T
9T
Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng :
8,5 T
10 T
12,2 T
13 T
14,5 T
15,5 T
Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng :
10 T
Ô tô vận tải thùng - trọng tải :
2T
2,5 T
4T
5T
6T
7T
10 T
12 T
12,5 T
20 T
Ô tô tự đổ - trọng tải :

www.giaxaydung.com

7

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

67.20 lít diezel

1 x 4/7

25.92 lít diezel
36.00 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7

24.00 lít diezel
26.40 lít diezel
32.16 lít diezel
36.00 lít diezel
38.40 lít diezel
41.76 lít diezel

1 x 3/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7

40.32 lít diezel

1 x 4/7

12.00 lít xăng
13.00 lít xăng
20.00 lít xăng
25.00 lít diezel
29.00 lít diezel
31.00 lít diezel
38.00 lít diezel
41.00 lít diezel
42.00 lít diezel
56.00 lít diezel

1x2/4 loại < 3,5T
1x3/4 loại < 3,5T
1x2/4 loại (3,5 -7,5)T
1x2/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (3,5 -7,5)T
1x2/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (16,5-25)T

www.giaxaydung.vn

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

MB04104
MB05105
MB06106
MB07107
MB08108
MB09109
MB10110
MB11111
MB12112
MB13113
MB14114
MB15115
MB16116
MB17117
MB18118
MB19119
MB20120
MB21121

2,5 T
3,5 T
4T
5T
6T
7T
9T
10 T
12 T
15 T
20 T
22 T
25 T
27 T
32 T
36 T
42 T
55 T

18.90 lít xăng
28.35 lít xăng
32.40 lít xăng
40.50 lít diezel
43.20 lít diezel
45.90 lít diezel
51.30 lít diezel
56.70 lít diezel
64.80 lít diezel
72.90 lít diezel
75.60 lít diezel
76.95 lít diezel
81.00 lít diezel
86.40 lít diezel
91.68 lít diezel
116.40 lít diezel
130.56 lít diezel
156.00 lít diezel

1x2/4 loại <= 3,5T
1x2/4 loại <= 3,5T
1x2/4 loại (3,5 -7,5)T
1x2/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (3,5 -7,5)T
1x2/4 loại (7,5-16,5)T
1x2/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (16,5-25)T
1x3/4 loại (16,5-25)T
1x3/4 loại (25-40)T
1x3/4 loại (25-40)T
1x3/4 loại (25-40)T
1x3/4 loại (25-40)T
1x3/4 loại > 40T
1x4/4 loại > 40T

MB22122
MB23123
MB24124
MB25125
MB26126
MB27127

Ô tô đầu kéo - công suất :
150 cv
180 cv
200 cv
240 cv
255 cv
272 cv

30.00 lít diezel
36.00 lít diezel
40.00 lít diezel
48.00 lít diezel
51.00 lít diezel
56.00 lít diezel

1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/4 loại (16,5-25)T
1x3/4 loại (16,5-25)T
1x3/4 loại (25-40)T
1x3/4 loại (25-40)T

STT

www.giaxaydung.com

8

www.giaxaydung.vn

STT

MB28128
MB29129
MB30130
MB31131
MB32132
MB33133
MB34134
MB35135
MB36136
MB37137
MB38138
MB39139
MB40140
MB41141
MB42142
MB43143
MB44144
MB45145
MB46146
MB47147
MB48148

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn :
5 m3
6 m3
8 m3
8,7 m3
10,7 m3
14,5 m3
Ô tô tưới nước - dung tích :
4m3
5m3
6m3
7m3
9m3
Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe :
5T
6T
7T
10 T
Rơ mooc - trọng tải :
2T
4T
7,5 T
14 T
15 T
21 T

www.giaxaydung.com

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

36.00 lít diezel
43.00 lít diezel
50.00 lít diezel
52.00 lít diezel
64.00 lít diezel
70.00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T

20.25 lít diezel
22.50 lít diezel
24.00 lít diezel
25.50 lít diezel
27.00 lít diezel

1x2/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (3,5 -7,5)T
1x3/4 loại (7,5 -16,5)T
1x3/4 loại (7,5 -16,5)T

27.00 lít diezel
28.80 lít diezel
30.60 lít diezel
37.80 lít diezel

1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T
1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T
1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T
1x(1/4+3/4) loại (7,5-16,5)T
1x1/4 loại < 3,5 T
1x1/4 loại (3,5-7,5)T
1x1/4 loại (7,5-16,5)T
1x1/4 loại (7,5-16,5)T
1x1/4 loại (7,5-16,5)T
1x1/4 loại (16,5-25)T

9

www.giaxaydung.vn

STT
MB49149
MB50150
MB51151
MB52152
MB53153
MB54154
MB55155
MB56156
MB57157
MB58158
MB59159
MB60160
MB61161
MB62162
MB63163
MB64164
MB65165
MB66166
MB67167
MB68168
MB69169

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

40 T
100 T
125 T
Máy kéo bánh xích - công suất :
45 cv
54 cv
75 cv
110 cv
130 cv
Máy kéo bánh hơi - công suất :
28 cv
40 cv
50 cv
60 cv
80 cv
165 cv
215 cv
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm :
Tời manơ 13kw
Xe goòng 3 T
Xe goòng 5,8m3
Đầu kéo 30T
Quang lật 360T/h
Cần trục máy kéo - sức nâng :
5T

www.giaxaydung.com

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x1/4 loại >= 40 T
1x1/4 loại >= 40 T
1x1/4 loại >= 40 T

21.6 lít diezel
25.92 lít diezel
32.4 lít diezel
41.47 lít diezel
49.92 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7

11.76 lít diezel
16.80 lít diezel
21.00 lít diezel
25.20 lít diezel
33.60 lít diezel
55.44 lít diezel
67.73 lít diezel

1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 4/7
1 x 5/7

42.90 kwh

37.44 lít diezel
27.00 kwh
18 lít diezel
10

1 x 4/7 + 1 x 5/7
1 x 4/7 + 1 x 5/7
1 x 4/7 + 1 x 5/7
1 x 4/7 + 1 x 5/7
1 x 4/7 + 1 x 5/7
1 x 5/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MB70170
MB71171
MB72172

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

6T
7T
8T

21 lít diezel
24 lít diezel
33 lít diezel

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1 x 5/7
1 x 5/7
1 x 5/7

Cần trục ô tô - sức nâng :
MB73173
MB74174
MB75175
MB76176
MB77177
MB78178
MB79179
MB80180
MB81181
MB82182
MB83183
MB84184
MB85185
MB86186
MB87187
MB88188
MB89189
MB90190
MB91191
MB92192

1T
3T
4T
5T
6T
10 T
16 T
20 T
25 T
30 T
35 T
40 T
45 T
50 T
Cần trục bánh hơi - sức nâng :
16 T
25 T
40 T
63 T
90 T
100 T

www.giaxaydung.com

11

21.38 lít diezel
24.75 lít diezel
25.88 lít diezel
30.38 lít diezel
32.63 lít diezel
37 lít diezel
43 lít diezel
44 lít diezel
50 lít diezel
54 lít diezel
60 lít diezel
64 lít diezel
66 lít diezel
66 lít diezel

1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T
1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T
1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T
1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T
1x1/4+1x3/4 loại =>40T
1x1/4+1x3/4 loại =>40T
1x1/4+1x3/4 loại =>40T

33 lít diezel
36 lít diezel
49.5 lít diezel
60.5 lít diezel
68.75 lít diezel
74.25 lít diezel

1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 7/7
2 x 4/7 + 1 x 7/7

www.giaxaydung.vn

STT
MB93193
MB94194
MB95195
MB96196
MB97197
MB98198
MB99199
MC00200
MC01201
MC02202
MC03203
MC04204
MC05205
MC06206
MC07207
MC08208
MC09209
MC10210
MC11211
MC12212
MC13213
MC14214
MC15215

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

110 T
130 T
Cần trục bánh xích - sức nâng :
5T
7T
10 T
16 T
25 T
28 T
40 T
50 T
63 T
100 T
110 T
130 T
150 T
Cần trục tháp - sức nâng :
3T
5T
8T
10 T
12 T
15 T
20 T
25 T

www.giaxaydung.com

12

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

77.5 lít diezel
81 lít diezel

2 x 4/7 + 1 x 7/7
2 x 4/7 + 1 x 7/7

31.5 lít diezel
33 lít diezel
36 lít diezel
45 lít diezel
47 lít diezel
48.75 lít diezel
51.25 lít diezel
53.75 lít diezel
56.25 lít diezel
58.95 lít diezel
62.78 lít diezel
72 lít diezel
83.25 lít diezel

1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 6/7
1 x 4/7 + 1 x 7/7
2 x 4/7 + 1 x 7/7
2 x 4/7 + 1 x 7/7
2 x 4/7 + 1 x 7/7
2 x 4/7 + 1 x 7/7

37.5 kwh
42 kwh
52.5 kwh
60 kwh
67.5 kwh
90 kwh
112.5 kwh
120 kwh

1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 6/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

127.5 kwh
135 kwh
142.5 kwh
198 kwh
480 kwh

1 x 3/7 + 1 x 6/7
1 x 3/7 + 1 x 6/7
2 x 4/7 + 1 x 6/7
2 x 4/7 + 1 x 6/7
2x4/7+1x6/7+1x7/7

MC16216
MC17217
MC18218
MC19219
MC20220

30 T
40 T
50 T
60 T
Cẩu tháp MD 900
Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng :
MC21221
30 T

Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng :
MC22222
100 T

81 lít diezel

Thuyền phó 2x1/2 +3 thợ máy
(2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 thủy thủ
2/4

117.6 lít diezel

Thuyền trưởng 1/2+ thuyền phó 2 1/2 +4
thợ máy (3x2/4+1x4/4)+1 thợ điện 3/4+1
thủy thủ 2/4

Cẩu lao dầm :
MC23223

Cẩu K33-60

232.56 kwh

1x3/7+4x4/7+1x6/7

Cổng trục - sức nâng :
MC24224
MC25225
MC26226
MC27227

10 T
25 T
30 T
60 T

81 kwh
86.4 kwh
90 kwh
144 kwh

1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 5/7
1 x 3/7 + 1 x 6/7
1 x 3/7 + 1 x 7/7

30 T
40 T
50 T
60 T
90 T

48 kwh
60 kwh
72 kwh
84 kwh
108 kwh

1 x 3/7 + 1 x 6/7
1 x 3/7 + 1 x 6/7
1 x 3/7 + 1 x 6/7
1 x 3/7 + 1 x 7/7
1 x 3/7 + 1 x 7/7

Cầu trục - sức nâng :
MC28228
MC29229
MC30230
MC31231
MC32232
www.giaxaydung.com

13

www.giaxaydung.vn

STT
MC33233
MC34234
MC35235
MC36236

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MC42242
MC43243
MC44244
MC45245
MC46246
MC47247
MC48248
MC49249

110 T
125 T
180 T
250 T
Máy vận thăng - sức nâng :
0,3T-H nâng 30m
0,5T-H nâng 50m
0,8T-H nâng 80m
2T-H nâng 100m
Cần trục thiếu nhi - sức nâng :
0,5 T
Tời điện - sức kéo :
0,5 T
1T
1,5 T
2T
2,5 T
3T
4T
5T

MC50250
MC51251
MC52252
MC53253

Kích thông tâm YCW-150T
Kích thông tâm YCW-250T
Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T, 6c)
Kích thông tâm YCW-500T

MC37237
MC38238
MC39239
MC40240
MC41241

www.giaxaydung.com

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

132 kwh
144 kwh
168 kwh
204 kwh

1 x 3/7 + 1 x 7/7
1 x 3/7 + 1 x 7/7
1 x 3/7 + 1 x 7/7
1 x 3/7 + 1 x 7/7

8.4 kwh
15.75 kwh
21 kwh
31.5 kwh

1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7

3.6 kwh

1 x 3/7

3.78 kwh
4.5 kwh
5.58 kwh
6.3 kwh
9.18 kwh
10.8 kwh
11.7 kwh
13.5 kwh

1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7
1 x 3/7

30 kwh

14

1 x4/7
1 x4/7
1x4/7+1x5/7
1 x4/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

MC54254 Kích sợi đơn YDC-500T
MC55255 Kích thông tâm RRH-100T
MC56256 Kích thông tâm RRH-300T
Máy luồn cáp, công suất :
MC57257
15kw
Trạm bơm dầu áp lực, công suất :
MC58258 40MPa (HCP-400)
MC59259 50MPa (ZB4-500)
Xe nâng hàng - sức nâng :
MC60260
1,5 T
MC61261
2T
MC62262
3T
MC63263
3,2 T
MC64264
3,5 T
MC65265
5T
Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất :
MC66266
135 cv
Máy trộn bê tông - dung tích :
MC67267
100 lít
MC68268
150 lít
MC69269
200 lít
MC70270
250 lít
MC71271
425 lít
MC72272
500 lít
MC73273
800 lít
www.giaxaydung.com

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1 x4/7
1 x4/7
1 x4/7

27 kwh

1 x4/7

13.65 kwh
19.5 kwh

1 x4/7
1 x4/7

7.92 lít diezel
9 lít diezel
10.08 lít diezel
11.52 lít diezel
14.4 lít diezel
16.2 lít diezel

1 x4/7
1 x4/7
1 x4/7
1 x4/7
1 x4/7
1 x4/7

44.55 lít diezel

1 x4/7

6.72 kwh
8.4 kwh
9.6 kwh
10.8 kwh
24 kwh
33.6 kwh
60 kwh
15

1 x3/7
1 x3/7
1 x3/7
1 x3/7
1 x4/7
1 x4/7
1 x4/7

www.giaxaydung.vn

STT
MC74274
MC75275
MC76276
MC77277
MC78278
MC79279
MC80280
MC81281
MC82282
MC83283
MC84284
MC85285
MC86286
MC87287
MC88288
MC89289
MC90290
MC91291
MC92292
MC93293
MC94294

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

1150 lít
1600 lít
Máy trộn vữa - dung tích :
80 lít
110 lít
150 lít
200 lít
250 lít
325 lít
Trạm trộn bê tông - dung tích :
20 m3/h
22 m3/h
25 m3/h
30 m3/h
50 m3/h
60 m3/h
75 m3/h
125 m3/h
Máy bơm vữa - năng suất :
2 m3/h
4 m3/h
6 m3/h
9 m3/h
32 - 50 m3/h
Xe bơm bê tông tự hành - năng suất :

www.giaxaydung.com

16

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

72 kwh
96 kwh

1 x4/7
1 x4/7

5.28 kwh
7.68 kwh
8.4 kwh
9.6 kwh
10.8 kwh
16.8 kwh

1 x3/7
1 x3/7
1 x3/7
1 x3/7
1 x3/7
1 x3/7

92.4 kwh
99 kwh
115.5 kwh
171.6 kwh
198 kwh
265.2 kwh
417.6 kwh
445.5 kwh

1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
2x3/7 + 1x5/7
2x3/7 + 1x5/7
2x3/7 + 1x5/7
2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7
2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7

12.6 kwh
16.2 kwh
19.8 kwh
33.75 kwh
72 kwh

1 x4 /7
1 x4 /7
1x3/7 + 1x4/7
1x3/7 + 1x4/7
1x3/7 + 1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT
MC95295
MC96296
MC97297
MC98298
MC99299
MD00300
MD01301
MD02302
MD03303
MD04304
MD05305
MD06306
MD07307
MD08308
MD09309
MD10310
MD11311
MD12312

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ
50 m3/h
60 m3/h
Máy bơm bê tông - năng suất :
40 - 60 m3/h
60 - 90 m3/h
Máy phun vẩy - năng suất :
9 m3/h (AL 285)
16m3/h (AL 500)
Máy trải bê tông
SP.500
Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất :
0,4 kw
0,6 kw
0,8 kw
1 kw
Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất :
1 kw
Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất :
0,6 kw
0,8 kw
1 kw
1,5 kw
2,8 kw
3,5 kw
Máy sàng rửa đá sỏi - năng suất :

www.giaxaydung.com

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG
52.8 lít diezel
60 lít diezel
180.68 kwh
247.5 kwh
54 kwh
429 kwh
72.6 lít diezel

17

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T
2x3/7+1x4/7+1x6/7
2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7
1x6/7+1x5/7+2x3/7

1.8 kwh
2.7 kwh
3.6 kwh
4.5 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7

4.5 kwh

1x3/7

2.7 kwh
3.6 kwh
4.5 kwh
6.75 kwh
12.6 kwh
15.75 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7

www.giaxaydung.vn

STT
MD13313
MD14314
MD15315
MD16316
MD17317
MD18318
MD19319
MD20320
MD21321
MD22322

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

29.4 kwh
75.6 kwh
96.6 kwh

1x3/7
1x4/7
1x4/7

63 kwh
315 kwh
357 kwh
630 kwh

1x3/7 + 1x4/7
1x3/7 + 1x4/7
2x3/7 + 1x4/7
2x3/7 + 1x4/7

11m3/h
35m3/h
45m3/h
Máy nghiền sàng đá di động - năng suất :
6m3/h
20m3/h
25m3/h
125m3/h
Máy nghiền đá thô - năng suất :
14m3/h
200m3/h
Trạm trộn bê tông asphan - năng suất :
25T/h (140T/ca)

MD23323

30T/h (156T/ca)

MD24324

40T/h (176T/ca)

MD25325

50T/h (200T/ca)

MD26326

60T/h (216T/ca)

www.giaxaydung.com

134.4 kwh
840 kwh
1190 lít mazút
210 kwh
210 lít diezel
1326 lít mazút
234 kwh
234 lít diezel
1496 lít mazút
264 kwh
264 lít diezel
1700 lít mazút
300 kwh
300 lít diezel
1836 lít mazút
18

1x3/7 + 1x4/7
1x3/7+ 2x4/7+1x5/7+1x6/7
4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7

4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7

5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7

5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7

5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MD27327

MD28328
MD29329
MD30330
MD31331

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG
324 kwh
324 lít diezel
2176 lít mazút
384 kwh
384 lít diezel

80T/h (256T/ca)

Máy phun nhựa đường - công suất :
190cv
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất :
65T/h
100T/h
Máy cào bóc đường Wirtgen 1000C

57 lít diezel
33.6 lít diezel
50.4 lít diezel
92.4 lít diezel

MD32332 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A
MD33333 Lò nấu sơn YHK 3A
MD34334 Nồi nấu nhựa
Máy bơm nước, động cơ điện - công suất :
MD35335
0,55kw
MD36336
0.75kw
MD37337
1.1kw
MD38338
1.5kw
MD39339
2kw
MD40340
2.8kw
MD41341
4kw
MD42342
4.5kw
www.giaxaydung.com

19

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7

1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T
1x3/7+1x5/7
1x3/7+1x5/7
1x4/7+1x5/7

10.54 lít diezel

1x4/7
1x4/7
1x4/7

1.49 kwh
2.03 kwh
2.97 kwh
4.05 kwh
5.4 kwh
7.56 kwh
10.8 kwh
12.15 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7

www.giaxaydung.vn

STT
MD43343
MD44344
MD45345
MD46346
MD47347
MD48348
MD49349
MD50350
MD51351
MD52352
MD53353
MD54354
MD55355
MD56356
MD57357
MD58358
MD59359
MD60360
MD61361
MD62362
MD63363
MD64364
MD65365
MD66366

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

16.8 kwh
24 kwh
33.6 kwh
48 kwh
52.8 kwh
67.2 kwh
72 kwh
96 kwh
120 kwh
132 kwh
180 kwh
271.2 kwh

1x3/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

2.7 lít diezel
2.97 lít diezel
3.78 lít diezel
4.05 lít diezel
5.1 lít diezel
7.65 lít diezel
10.2 lít diezel
17.76 lít diezel
21.6 lít diezel
36 lít diezel
45 lít diezel
63 lít diezel

1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x5/7

7kw
10kw
14kw
20kw
22kw
28kw
30kw
40kw
50kw
55kw
75kw
113kw
Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất :
5cv
5.5cv
7cv
7,5cv
10cv
15cv
20cv
37cv
45cv
75cv
100cv
150cv

www.giaxaydung.com

20

www.giaxaydung.vn

STT

MD67367
MD68368
MD69369
MD70370
MD71371
MD72372
MD73373
MD74374
MD75375
MD76376
MD77377
MD78378
MD79379
MD80380
MD81381
MD82382
MD83383
MD84384
MD85385
MD86386
MD87387
MD88388

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất :
3cv
4cv
6cv
7cv
8cv
Máy phát điện lưu động - công suất
5,2kw
8kw
10kw
15kw
20kw
25kw
30kw
38kw
45kw
50kw
60kw
75kw
112kw
122kw
Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất :
3m3/h
11m3/h
25m3/h

www.giaxaydung.com

21

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

1.62 lít xăng
2.16 lít xăng
3.24 lít xăng
3.78 lít xăng
4.32 lít xăng

1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

4.86 lít diezel
7.56 lít diezel
10.8 lít diezel
13.5 lít diezel
19.2 lít diezel
21.6 lít diezel
24 lít diezel
28.8 lít diezel
31.2 lít diezel
36 lít diezel
40.5 lít diezel
45 lít diezel
68.25 lít diezel
75.6 lít diezel

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

0.63 lít xăng
1.8 lít xăng
2.88 lít xăng

1x4/7
1x4/7
1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT
MD89389
MD90390
MD91391
MD92392
MD93393
MD94394
MD95395
MD96396
MD97397
MD98398
MD99399
ME00400
ME01401
ME02402
ME03403
ME04404
ME05405
ME06406
ME07407
ME08408
ME09409
ME10410
ME11411

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

40m3/h
120m3/h
200m3/h
300m3/h
600m3/h
Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất :
5,5m3/h
75m3/h
102m3/h
120m3/h
200m3/h
240m3/h
300m3/h
360m3/h
420m3/h
540m3/h
600m3/h
660m3/h
1200m3/h
Máy nén khí, động cơ điện - năng suất :
5m3/h
10m3/h
22m3/h
30m3/h
56m3/h

www.giaxaydung.com

22

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

7.8 lít xăng
14.4 lít xăng
24 lít xăng
33 lít xăng
46.2 lít xăng

1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

0.63 lít diezel
5.76 lít diezel
13.2 lít diezel
13.86 lít diezel
18 lít diezel
27.54 lít diezel
32.4 lít diezel
34.56 lít diezel
37.8 lít diezel
36.48 lít diezel
38.4 lít diezel
38.88 lít diezel
75 lít diezel

1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

1.85 kwh
5.41 kwh
6.9 kwh
10.05 kwh
16.77 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ME12412
ME13413
ME14414
ME15415
ME16416

150m3/h
216m3/h
270m3/h
300m3/h
600m3/h
Máy biến thế hàn một chiều - công suất :
40kw
50kw
Biến thế hàn xoay chiều - công suất
4kw
7kw
10kw
14kw
23kw
27,5kw
29,2kw
33,5kw
Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất :
9cv
20cv
Máy hàn điện, động cơ diezel - công suất :
4cv
10,2cv
27,5cv
Máy hàn hơi - công suất :

ME17417
ME18418
ME19419
ME20420
ME21421
ME22422
ME23423
ME24424
ME25425
ME26426
ME27427
ME28428
ME29429
ME30430
ME31431

www.giaxaydung.com

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

44.28 kwh
52.38 kwh
80.46 kwh
86.4 kwh
125.28 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x4/7

84 kwh
105 kwh

1x4/7
1x4/7

8.4 kwh
14.7 kwh
21 kwh
29.4 kwh
48.3 kwh
57.75 kwh
61.32 kwh
70.35 kwh

1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

23

2.7 lít xăng
4.8 lít xăng

1x4/7
1x4/7

1.44 lít diezel
3.06 lít diezel
7.43 lít diezel

1x4/7
1x4/7
1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

ME32432
1000l/h
ME33433
2000l/h
ME34434 Máy hàn cắt dưới
nước
Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất :
ME35435
400m2/h
ME36436 Máy phun cát
(chưa tính khí nén)
Máy khoan đứng - công suất :
ME37437
4,5kw
Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan :
ME38438
13mm
Máy cắt sắt cầm tay - công suất :
ME39439
1kw
Máy khoan bê tông cầm tay - công suất :
ME40440
0,62kw
ME41441
0,75kw
ME42442
0,85kw
ME43443
1,05kw
ME44444
1,5kw
Máy cắt gạch đá - công suất :
ME45445
1,7kw
Máy cắt bê tông - công suất :
ME46446
1,5kw
ME47447 1,2cv (MCD218)
www.giaxaydung.com

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x4/7
1x4/7
2x5/7

1x3/7
1x3/7

24

9.45 kwh

1x3/7

1.05 kwh

1x3/7

2.1 kwh

1x3/7

0.93 kwh
1.13 kwh
1.28 kwh
1.58 kwh
2.25 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7

3.06 kwh

1x3/7

2.7 kwh
7.92 lít xăng

1x3/7
1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT

ME48448
ME49449
ME50450
ME51451
ME52452
ME53453
ME54454
ME55455
ME56456
ME57457
ME58458
ME59459
ME60460

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Búa căn khí nén ( chưa tính khí nén ) - tiêu hao khí nén :
1,5m2/ph
3m3/ph
Máy uốn ống - công suất :
2,8kw
Máy cắt ống - công suất :
5kw
Máy cắt tôn - công suất :
15kw
Máy cắt đột - công suất :
2,8kw
Máy cắt uốn cốt thép - công suất :
5kw
Máy cưa kim loại - công suất :
1,7kw
Máy tiện - công suất :
4,5kw
Máy mài - công suất :
1kw
2,7kw
Máy cưa gỗ cầm tay - công suất :
1,3kw
Máy cắt cỏ cầm tay - công suất :
0,8kw
Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan :

www.giaxaydung.com

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

1x4/7
1x4/7

25

5.04 kwh

1x3/7

9 kwh

1x3/7

27 kwh

1x3/7

5.04 kwh

1x3/7

9 kwh

1x3/7

3.57 kwh

1x3/7

9.45 kwh

1x3/7

1.8 kwh
4.05 kwh

1x3/7
1x3/7

2.73 kwh

1x3/7

2.16 kwh

1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

ME61461 F = 42mm ( động
4.68 kwh
cơ điện -1,2kw)
ME62462 F = 42mm ( truyền
động khí nén chưa tính khí nén )
ME63463 F = 42mm ( khoan
SIG - chưa tính
khí nén )
ME64464 Búa chèn ( truyền
động khí nén chưa tính khí nén )
Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén ( chưa tính khí nén ) - đường kính khoan :
ME65465 F 75 - 95mm
ME66466 F 105 - 110mm
Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện- đường kính khoan :
ME67467 F 150 (56kw)
184.8 kwh
Máy khoan đập cáp - đường kính khoan :
ME68468 F 200 - 260 (20kw)
54 kwh
Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan :
ME69469 F 160 - 200(90kw)
243 kwh
Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan :
ME70470 F 51 - 76(310cv)
167.4 lít diezel
ME71471 F 76 - 89(145cv)
82.65 lít diezel
ME72472 F 89 - 102 (220cv)
121.44 lít diezel
ME73473 F 102 -115 (300cv)
162 lít diezel
ME74474 F 115 -127 (144cv)
82.08 lít diezel
www.giaxaydung.com

26

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x3/7
1x3/7

1x3/7

1x3/7

1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
2x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

ME75475 F 127 -152(335cv)
180.9 lít diezel
Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan :
ME76476 F 243-269 (322kw)
1042.2 kwh
Máy khoan xoay cầu, động cơ diezel - đường kính khoan :
ME77477 F 152-228(450cv)
202.5 lít diezel
Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan :
ME78478 F 45(2cần-147cv)
83.79 lít diezel
ME79479 F 45(3cần-255cv)
137.7 lít diezel
Máy khoan néo - độ sâu khoan :
ME80480
H = 3,5m (80cv)
38.4 lít diezel
Máy khoan ngược ( toàn tiết diện), đường kính khoan :
ME81481
F 2,4m (250kw)
675 kwh
Tổ hợp dàn khoan leo, công suất :
ME82482
9kw
16.2 kwh
Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất :
ME83483
40kw
144 kwh
Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất :
ME84484
54cv
19.44 lít diezel
ME85485
300cv
97.2 lít diezel
Búa diezel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa :
ME86486
0,6T
45 lít diezel
ME87487
1,2T
56.4 lít diezel
ME88488
1,8T
58.5 lít diezel
ME89489
3,5T
61.5 lít diezel
ME90490
4,5T
64.5 lít diezel
Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa :
www.giaxaydung.com

27

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7
2x4/7+2x7/7
2x4/7+2x7/7
2x4/7+2x7/7
2x4/7+2x7/7
1x4/7
2x3/7+1x4/7
2x3/7+1x4/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7
1x3/7+1x4/7+1x5/7
1x3/7+1x4/7+1x5/7
1x3/7+1x4/7+1x6/7
2x3/7+1x4/7+1x6/7
2x3/7+1x5/7+1x6/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ME91491

1,2T

ME92492

1,8T

ME93493

2,2T

ME94494

2,5T

ME95495

3,5T

ME96496

4,5T

ME97497

5,5T

ME98498
ME99499
MF00500
MF01501

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG
24 lít diezel
14.12 kwh
30 lít diezel
14.12 kwh
33 lít diezel
14.12 kwh
36 lít diezel
25.42 kwh
48 lít diezel
25.42 kwh
63 lít diezel
33.75 kwh
78 lít diezel
33.75 kwh

Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất :
60kw
Búa rung - công suất :
40kw
50kw
170kw
Búa đóng cọc nổi ( cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa :

MF02502

108 kwh
135 kwh
357 kwh

51.87 lít diezel

1x3/7+1x4/7+1x5/7
1x3/7+1x4/7+1x5/7
1x3/7+1x4/7+1x5/7
2x3/7+1x4/7+1x6/7
2x3/7+1x4/7+1x6/7
2x3/7+1x5/7+1x6/7
2x3/7+1x5/7+1x6/7

1x3/7+1x5/7+1x6/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7

T.ph2.1/2+3thôï maùy(2x2/4+1x
3/4)+1thôï ñieän2/4+1thuûy thuû2/4
Taøu ñoùng coïc C96 - buùa thuûy löïc, troïng löôïng ñaàu buùa :
MF03
503
7,5T
162 lít diezel T.tr1/2+T.pII.1/2+4thôï maùy(3x2
www.giaxaydung.com

≤ 3,5T

39.6 lít diezel

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

28

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
/4+1x4/4)+1thôï ñieän3/4+1thuûy
thuû2/4

MF04
504
MF05
505
MF06
506
MF07
507
MF08
508
MF09
509
MF10
510
MF11
511
MF12
512
MF13
513
MF14
514

MF15
515
MF16
516
MF17
517

Maùy eùp coïc tröôùc - löïc eùp :
60T
37.5 kwh
100T
52.5 kwh
150T
75 kwh
200T
84 kwh
Maùy eùp coïc sau
36 kwh
Maùy caám baác thaám
47.85 lít diezel
Maùy khoan coïc nhoài :
Buùa khoan VRM
51.6 lít diezel
1500/800HD
Boä thieát bò khoan
330 kwh
nhoài TRC -15
Maùy khoan coïc
594 kwh
nhoài GPS 15
Maùy khoan coïc
675 kwh
nhoài QJ 250
Maùy khoan coïc
60 lít diezel
nhoài VRM 2000
Maùy troän dung dòch khoan - dung tích :
≤ 750 lít
12.6 kwh
1000 lít
18 kwh
Maùy saøng loïc Bentonit BE100 - naêng suaát :
100m3/h
21.12 kwh

www.giaxaydung.com

29

1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x5/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7
2x6/7+1x5/7+1x4/7+2x3/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7

1x3/7
1x4/7
1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT

MF18
518
MF19
519
MF20
520
MF21
521
MF22
522
MF23
523
MF24
524
MF25
525
MF26
526

MF27
527
MF28
528
MF29
529
MF30
530
MF31
531
MF32
532
MF33
533
MF34
534
MF35
535
MF36
536
MF37
537

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Saø lan coâng trình - troïng taûi :
100T
200T
250T
300T
400T
600T
800T
1000T
Phaø chuyeân duøng, troïng taûi :
250T

2xthuûy
2xthuûy
2xthuûy
2xthuûy
2xthuûy
2xthuûy
2xthuûy
2xthuûy

thuû
thuû
thuû
thuû
thuû
thuû
thuû
thuû

2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4

1T.tröôûng1/2+3t.thuû2/4+2thôï
maùy3/4

Phao theùp, troïng taûi :
10T
15T
60T
200T
Ca noâ - coâng suaát :
15cv
23cv
30cv
55cv
75cv
90cv
120cv

www.giaxaydung.com

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

3.15 lít
4.83 lít
6.3 lít
9.9 lít
13.5 lít
16.2 lít
18 lít
30

diezel
diezel
diezel
diezel
diezel
diezel
diezel

1
1
1
1

1 Thuyeàn tröôûng 1/2
1 Thuyeàn tröôûng 1/2
1 Thuyeàn tröôûng 1/2
T.tröôûng 1/2+1t.thuû2/4
T.tröôûng 1/2+1t.thuû2/4
T.tröôûng 1/2+1t.thuû2/4
T.tröôûng 1/2+1t.thuû2/4

www.giaxaydung.vn

STT

MF38
538

MF39
539

MF40
540

MF41
541

MF42
542

MF43
543
MF44
544
MF45
545

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

Taøu keùo vaø phuïc vuï thi coâng thuûy (laøm neo, caáp daàu, …) - coâng suaát :
1thuyeàn tröôûng1/2+2thôï maùy
75cv
68.25 lít diezel
(1x2/4+1x3/4)+1thôï ñieän2/4+
2thuûy thuû2/4
1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
150cv
94.5 lít diezel phoùI1/2+1maùyI1/2+2thôï maùy(
1x3/4+1x2/4)+2thuûy thuû(1x2/4+
1x3/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
360cv
201.6 lít diezel phoùI1/2+1maùyI1/2+2thôï maùy(
1x3/4+1x2/4)+2thuûy thuû(1x2/4+
1x3/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
600cv
315 lít diezel phoùI2/2+1maùyI2/2+3thôï maùy(
2x3/4+1x2/4)+4thuûy thuû(3x3/4+
1x4/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
1200cv ( taøu keùo
714 lít diezel phoùI2/2+1maùyI2/2+3thôï maùy(
bieån)
2x3/4+1x2/4)+4thuûy thuû(3x3/4+
1x4/4)
Xe naâng - chieàu cao naâng :
12m
25.2 lít diezel
1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T
18m
29.4 lít diezel
1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T
24m
32.55 lít diezel
1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T
Xe thang - chieàu daøi thang :

www.giaxaydung.com

31

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

MF46
546
MF47
547
MF48
548

9m
12m
18m
Boä phao thaû keø - loaïi troïng taûi, cöï ly :
MF49
549
95T L ≤30m
MF50
550
137T -30 < L≤70m
MF51
551
190T -L >70m
Taøu cuoác soâng - coâng suaát :

MF52
552

495cv

25.2 lít diezel
29.4 lít diezel
32.55 lít diezel

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T
1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T
1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T

1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
phoù2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy
519.75 lít diezel hai2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ
thuaät vieân cuoác I2/2+2kyõ thuaät
vieân cuoác II2/2+4thôï maùy(3x
3/4+1x4/4)+4thuûy thuû(3x3/4+1
x4/4)

Taøu cuoác bieån - coâng suaát :

MF53
553

2085cv

1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
phoù2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy
1751.4 lít diezel hai2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ
thuaät vieân cuoác I2/2+2kyõ thuaät
vieân cuoác II2/2+4thôï maùy(3x
3/4+1x4/4)+4thuûy thuû(3x3/4+1
x4/4)

Taøu huùt buøn - coâng suaát :
1maùy tröôûng2/2+1kyõ thuaät vieân
www.giaxaydung.com

32

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MF54
554

150cv

MF55
555

300cv

MF56
556

585cv

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

157.5 lít diezel cuoácI2/2+2kyõ thuaät vieân cuoácII
2/2+2thôï maùy(1x2/4+1x4/4)+2
thuûy thuû(1x3/4+1x2/4)
1thuyeàn tröôûng1/2+thuyeàn phoù
1/2+1maùy tröôûng2/2+1kyõ thuaät
304.5 lít diezel vieân cuoác I2/2+1kyõ thuaät vieân
cuoácII2/2+2thôï maùy(1x3/4+1x
4/4)+2thuûy thuû(1x3/4+1x2/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+thuyeàn phoù
2/2+1maùy tröôûng+1maùy hai2/2+
573.3 lít diezel 1kyõ thuaät vieân cuoácI2/2+1kyõ
thuaät vieân cuoác II2/2+2thôï maùy
(1x3/4+1x4/4)+4thuûy thuû(3x
3/4+1x4/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+thuyeàn phoù
2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy hai

MF57
557

900cv

756 lít diezel 2/2+1kyõ thuaät vieân cuoácI2/2+1
kyõ thuaät vieân cuoácII2/2+2thôï
maùy(1x3/4+1x4/4)+4thuûy thuû
(3x3/4+1x4/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+thuyeàn phoù
2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy hai

MF58
558

www.giaxaydung.com

1200cv

1008 lít diezel 2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ thuaät
vieân cuoác I 2/2+1kyõ thuaät vieân
cuoác II2/2+6thôï maùy(5x3/4+1x
33

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MF59
559

4170cv

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

4/4)+2thuûy thuû(1x3/4+1x4/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+thuyeàn phoù
2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy hai
3210.9 lít diezel 2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ thuaät
vieân cuoác I 2/2+3kyõ thuaät vieân
cuoác II2/2+6thôï maùy(5x3/4+1x
4/4)+4thuûy thuû(1x3/4+1x4/4)

Taøu huùt buïng töï haønh - coâng suaát :
1thuyeàn tröôûng2/2+thuyeàn phoù
2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy hai
MF60
560

1390cv

1445.6 lít diezel 2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ thuaät
vieân cuoác I2/2+1kyõ thuaät vieân
cuoác II2/2+2thôï maùy(1x3/4+1x
4/4)+4thuûy thuû(3x3/4+1x4/4)
1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
phoù2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy

MF61
561

5945cv

5231.6 lít diezel

hai2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ
thuaät vieân cuoác I2/2+1kyõ thuaät
vieân cuoác II2/2+2thôï maùy(1x
3/4+1x4/4)+4thuûy thuû(3x3/4+
1x4/4)

Taøu ngoaïm (coù tính naêng phaù ñaù ngaàm), coâng suaát 3170CV - dung tích gaàu :
1thuyeàn tröôûng2/2+1thuyeàn
phoù2/2+1maùy tröôûng2/2+1maùy
www.giaxaydung.com

34

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MF62
562

17m3

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG
2662.8 lít diezel

Xaùng caïp - dung tích gaàu :
MF63
563
0,65m3
MF64
564
1m3
MF65
565
1,25m3

MF80
566
MF81
567
MG31
568
MF82
569
MF83
570
MF84
571
572
573
574
MF93
575

45.9 lít diezel
62.1 lít diezel
70.2 lít diezel

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

hai2/2+1ñieän tröôûng2/2+1kyõ
thuaät vieân cuoác I2/2+3kyõ thuaät
vieân cuoác II2/2+4thôï maùy(3x
3/4+1x4/4)+4thuûy thuû(3x3/4+
1x4/4)
1x5/7+1x4/7+2x3/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7

Phaàn boå sung (keøm theo thoâng tö soá 03/TT-BXD ngaøy 22/5/2006
Maùy ñaøo gaàu ngoaïm (gaàu daây) - dung tích gaàu :
0,4m3
59.4 lít diezel
0,65m3
64.8 lít diezel
1m3
82.6 lít diezel
1,2m3
113.2 lít diezel
1,6m3
127.5 lít diezel
2,3m3
163.7 lít diezel
Maùy xuùc laät - dung tích gaàu :
0,6m3
29.1 lít diezel
1,25m3
46.5 lít diezel
2,3m3
94.65 lít diezel
Gaàu ñaøo (thi coâng moùng coïc, töôøng barette)
125cv
Ñaàm baùnh hôi töï haønh - troïng löôïng

www.giaxaydung.com

35

cuûa Boä Xaây Döïng)
1x3/7+1x5/7
1x3/7+1x5/7
1x4/7+1x6/7
1x4/7+1x6/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7
1x3/7+1x5/7
1x4/7+1x6/7

www.giaxaydung.vn

STT
MG05
576
577
MF99
578
MG16
579
MG07
580
MG30
581
MG12
582

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

9T
Maùy vaän thaêng - söùc naâng :
3T - H naâng 100m
Maùy vaän thaêng loàng - söùc naâng :
3T - H naâng 100m
Tôøi ñieän - söùc keùo :
3,5T
Palaêng xích - söùc naâng :
3T
5T
Boä kích chuyeân duøng :
Boä thieát bò tröôït (60 kích loaïi 6T)

34 lít diezel

Kích caùc loaïi - söùc naâng :
Kích 10T
Kích 30T
Kích 50T
Kích 100T
Kích 200T
Kích 250T
Kích 500T
Traïm troän beâ toâng - naêng suaát :

www.giaxaydung.com

1x5/7

39.4 kwh

1x3/7

47.3 kwh

1x3/7

11.3 kwh

1x3/7
1x3/7
1x3/7

MG18
583 Boä kích laép döïng, thaùo dôõ vaùn khuoân 5060T

584
MG19
585
MH15
586
MH26
587
588
MG10
589
MG11
590

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

64.6 kwh

2x4/7+1x5/7+1x7/7

14.1 kwh

2x4/7

1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7

36

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MG03
591
MG04
592
Maùy
MF96
593
Maùy
MG28
594
MG34
595
Maùy
MG23
596
Maùy

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

16 m3/h
92.4 kwh
160 m3/h
553.1 kwh
raûi hoãn hôïp beâtoâng nhöïa - coâng suaát :
130cv ñeán 140cv
63 lít diezel
raûi caáp phoái ñaù daêm - naêng suaát :
60m3/h
47.9 lít diezel
Thieát bò ñun roùt (mastic)
3.7 lít xaêng
khoan ñöùng - coâng suaát :
2,5kw
5.3 kwh
caét saét caàm tay - coâng suaát :

597

1,7kw

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x3/7 + 1x5/7
3x3/7+1x4/7+1x6/7
1x3/7 + 1x5/7
1x3/7 + 1x5/7
1x4/7
1x3/7

3.2 kwh

1x3/7

10.8 kwh

1x3/7

9.9 kwh

1x3/7

12.6 kwh

1x3/7

9.9 kwh

1x3/7

5.7 kwh

1x3/7

18.9 kwh

1x3/7

Maùy caét beâtoâng - coâng suaát :
MG33
598

7,5kw
Maùy caét toân - coâng suaát :

599

5kw
Maùy caét theùp plasma

MG27
600
Maùy loác toân - coâng suaát :
MG29
601

5kw
Maùy cöa kim loaïi - coâng suaát :

MG24
602

2,7kw

Maùy tieän - coâng suaát :
MG25
603
10kw
Maùy baøo theùp - coâng suaát :
www.giaxaydung.com

37

www.giaxaydung.vn

STT
MG21
604
MG26
605
MG45
606
607
MG08
608
MH13
609
MG60
610
MF94
611

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

7,5kw
15.8 kwh
Maùy phay - coâng suaát :
7kw
14.7 kwh
Maùy gheùp mí - coâng suaát :
1,1kw
2.3 kwh
Maùy caét caùp - coâng suaát :
1kw
1.8 kwh
10kw
12.6 kwh
Maùy phaùt ñieän :
2,5 - 3kw
2.3 lít diezel
Bieán theá haøn xoay chieàu - coâng suaát
7,5kw
15.8 kwh
Maùy vaø thieát bò khoan ñaët ñöôøng caùp ngaàm :
Maùy khoan ngaàm coù ñònh höôùng
201 kwh

MF95
612 Heä thoáng STS (phuïc vuï khoan ngaàm coù
ñònh höôùng)

1.6 kwh

Maùy khoan ñaët ñöôøng oáng ngaàm :
613 Boä thieát bò khoan ñaët ñöôøng oáng ngaàm,

107.1 lít diezel

ñöôøng kính oáng ngaàm <=600mm
MG42
614 Maùy khoan ngang UÑB - 4
Maùy khoan taïo loã neo gia coá maùi taluy :
MG36
615 Maùy khoan YG 60
Maùy eùp thuûy löïc KGK-130C4 - löïc eùp :

www.giaxaydung.com

38

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN
1x3/7
1x3/7
1x4/7
1x3/7
1x3/7
1x3/7
1x4/7
1x4/7+1x7/7
1x4/7+1x6/7

4x3/7+4x4/7+3x5/7+3x6/7+1x7/
7

19.7 lít xaêng
32.9 lít xaêng

3x3/7+2x4/7+2x6/7+1x7/7

28.4 lít diezel

2x3/7+1x4/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

MF85
616

130T
137.7 kwh
1x3/7+1x4/7
Buùa ñoùng coïc noåi ( caû saø lan vaø maùy phuï trôï) - troïng löôïng buùa :
MF88
617
≤ 1,8T
41.5 lít diezel
T.ph 2.1/2 + 3 thôï maùy
(2x2/4+1x3/4) + 1thôï ñieän
2/4+1thuûy thuû 2/4
MF89
618

46.7 lít diezel

T.ph 2.1/2 + 3 thôï maùy
(2x2/4+1x3/4) + 1 thôï ñieän 2/4
+ 1thuûy thuû 2/4

51.6 lít diezel
59.3 lít diezel

1x6/7+1x4/7+2x3/7
1x6/7+1x4/7+2x3/7

22.5 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2 + 1 maùy I 1/2 +
1thuûy thuû 2/4

Taøu coâng taùc soâng - coâng suaát :
623
12cv
624
25cv

19.2 lít diezel
39.5 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2+1t.thuû 3/4
1 T.tröôûng 1/2+1 maùy I
1/2+1t.thuû 2/4

625

33cv

50.6 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2+1 maùy I
1/2+1t.thuû 2/4

626

50cv

67.5 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2+1 maùy I
1/2+1t.thuû 2/4

MF66
619
MF73
620
MF71
621
MF69
622

≤ 2,5T

Maùy khoan coïc nhoài :
Maùy khoan coïc nhoài ED
Maùy khoan coù moâmen xoay > 200kNm
Phao theùp, troïng taûi :
250T
Ca noâ - coâng suaát :
150cv

www.giaxaydung.com

39

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

627

90cv

628

629

630
631
632
633
634
635
MF72
636

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

110 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2+1 t.phoù I 1/2+1
maùy I 1/2+1 thôï maùy
3/4+1t.thuû 3/4

150cv

166.1 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2+1 t.phoù I 1/2+1
maùy I 1/2+2 thôï maùy
(1x3/4+1x2/4)+2 t.thuû
(1x2/4+1x3/4)

190cv

216.8 lít diezel

1 T.tröôûng 1/2+1 t.phoù I 1/2+1
maùy I 1/2+2 thôï maùy
(1x3/4+1x2/4)+2 t.thuû
(1x2/4+1x3/4)

Xuoàng cao toác - coâng suaát :
25cv
50cv
120cv
225cv
Xuoàng vôùt raùc - coâng suaát :
4cv
24cv
Thieát bò laën

105 lít
148 lít
350 lít
630 lít

xaêng
xaêng
xaêng
xaêng

2.7 lít xaêng
11.4 lít xaêng

1
1
1
1

T.tröôûng
T.tröôûng
T.tröôûng
T.tröôûng

1/2+1t.thuû
1/2+1t.thuû
1/2+1t.thuû
1/2+1t.thuû

1x3/7+1x4/7
1x3/7+1x5/7
1 thôï laën caáp I 1/2 + 1 thôï
laën 2/4

Maùy quaït gioù - coâng suaát :
MG49
637

2,5kw

16 kwh

1x3/7

MG62
638

4,5kw

28.8 kwh

1x3/7

OÂ toâ vaän taûi thuøng - troïng taûi :
www.giaxaydung.com

40

3/4
3/4
3/4
3/4

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

639

15 T

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

46.20 lít diezel

1x3/4 loaïi (7,5-16,5)T

18.00 lít xaêng

1x2/4 loaïi < 3,5T

35.10 lít diezel

1x3/4 loaïi (7,5 -16,5)T

OÂ toâ baùn taûi - troïng taûi :
640

1,5T
OÂ toâ töôùi nöôùc - dung tích :

641

16m3

Xe boàn huùt buøn, huùt muøn khoan - dung tích :
642
MG52
643

2m3 ( 3T )

18.90 lít diezel

1x2/4 loaïi (3,5-7,5)T

3m3 ( 4,5T )

27.00 lít diezel

1x3/4 loaïi (3,5-7,5)T

Xe eùp raùc - troïng taûi :
644

1,2T

16.10 lít diezel

1x2/4 loaïi <= 3,5T

645

1,5T

18.00 lít diezel

1x2/4 loaïi <= 3,5T

646

2T

20.80 lít diezel

1x2/4 loaïi <= 3,5T

647

4T

40.50 lít diezel

1x2/4 loaïi (3,5-7,5)T

648

7T

51.30 lít diezel

1x2/4 loaïi (3,5-7,5)T

649

10T

64.80 lít diezel

1x3/4 L (7,5-16,5)T

650 Xe eùp raùc kín (xe hooklip)

64.80 lít diezel

1x3/4 L (7,5-16,5)T

651 Xe taûi thuøng kín - taûi troïng 1,5T

20.80 lít diezel

1x2/4 loaïi <= 3,5T

652 Xe nhaët xaùc

15.10 lít diezel

1x2/4 loaïi <= 3,5T

Maùy noái oáng nhöïa :
MG43
653 Maùy haøn nhieät

5.6 kwh

1x4/7

Maùy ñaët ñöôøng oáng :
MG41
654 Caàn truïc TO-12-24 söùc naâng 15T
655 Tôøi keùo oáng treân xe xích söùc keùo 7,5T
Maùy bôm röûa ñöôøng oáng - coâng suaát :
www.giaxaydung.com

53.1 lít diezel
53.1 lít diezel

41

1x4/7+1x5/7+1x6/7
2x4/7+1x5/7+1x6/7

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

656 300cv (AH-151)
657 280cv (A-206)
658 90cv (AH-2)
Maùy kieåm tra moái haøn oáng :
659 Maùy huùt chaân khoâng thöû ñöôøng haøn
660 Maùy sieâu aâm kieåm tra moái haøn ñöôøng
MG50
661 oáng
Vi aùp keá ño aùp löïc ñöôøng oáng
Maùy neùn thöû ñöôøng oáng - coâng suaát :
662 170cv (laép treân xe ZIL - 130)
663 75cv (AHO-201)
Loø ñoát raùc y teá baèng gaz - coâng suaát :
664 7T/ngaøy
Thieát bò khoan vaø thaêm doø khaûo saùt :
MG63
665 Boä khoan tay
MG64
666 Boä maùy khoan CBY-150-ZUB
MH08
667
MG59
668
MG53
669
MG58
670
MG65
671
MH07
672
673
MH06
674
MH34
675
MH09
676

Boä neùn ngang GA
Buùa caên MO - 10 (chöa coù khí neùn)
Buùa khoan tay P30 (2,02kw)
Thuøng truïc 0,5m3
Maùy khoan F-60L hoaëc B-40L
Maùy xuyeân ñoäng RA-50
Boä duïng cuï ño ñoä xuyeân ñoäng hình coân
DCP
Maùy xuyeân tónh Gouda
Thieát bò ño ngaãu löïc
Boä duïng cuï thí nghieäm SPT

www.giaxaydung.com

123.8 lít diezel
105.2 lít diezel
67.6 lít xaêng

2x4/7+1x5/7
2x4/7+1x5/7
1x4/7+1x5/7

32.9 lít xaêng
5 kwh

2x4/7+1x5/7
1x4/7+1x5/7

49 lít xaêng
24.6 lít xaêng

2x4/7+1x2/4 loaïi (3,5-7,5)T
2x3/7+1x5/7
3x4/7+1x5/7

16.4 lít diezel
4.5 lít diezel
5.2 kwh
27.8 lít diezel

19.8 lít diezel

42

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

MG61
677 Bieán theá thaép saùng
Maùy bôm nöôùc - coâng suaát :
MG55
678 b48 (0,46kw)
1.3 kwh
MF67
679 Bôm xoùi 4MC (75kw)
180 kwh
MG56
680 Maùy bôm 250/50, b100 (25cv)
11 lít diezel
MF87
681 Bôm aùp löïc xoùi nöôùc ñaàu coïc (300cv)
110.9 lít diezel
Maùy neùn khí huùt nöôùc thí nghieäm, thoåi röûa loã khoan
MH10
682 Maùy neùn khí DK9
45.6 lít diezel
MG54
683 Maùy neùn khí 660m3/h - 9at
48.6 lít diezel
MG51
684 Maùy neùn khí 1260m3/h - 12 at
89.3 lít diezel
Maùy thaêm doø ñòa vaät lyù :
MH19
685 Maùy UJ-18
MH20
686 Maùy MF-2-100
MG67
687
MG68
688
MG69
689
MG70
690
MG73
691
MG71
692
MG72
693
MH28
694
MG14
695
696
MH22
697

Maùy, thieát bò traéc ñaïc :
Theo 020
Theo 010
Ñitoâmaùt
Ni 030
Ni 004
Dalta 020
Boä ño mia bala
Maùy thuûy bình NA 270
Maùy toaøn ñaïc ñieän töû
Boä thieát bò khoáng cheá maët baèng GPS (3
maùy)
Xe chuyeân duøng (Pajero)

www.giaxaydung.com

34 lít diezel
43

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

1x3/7
1x4/7
1x4/7
1x4/7+1x5/7
1x4/7
1x4/7
1x5/7

1x3/4 loaïi (7,5-16,5)T

www.giaxaydung.vn

STT

MG66
698
MH04
699
700
MH21
701

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Thieát bò quang hoïc vaø quang phoå :
OÁng nhoøm
Kính hieån vi
Kính hieån vi ñieän töû queùt
Maùy aûnh
Maùy, thieát bò kieåm tra neùn, maët ñöôøng boä :

MH31
702 Caàn Belkenman
703 Thieát bò ñeám phoùng xaï
704 TRL Profile Beam
705 Maùy FWD
706 Thieát bò ño phaûn öùng Romdas
Thieát bò kieåm tra chaát löôïng coïc khoan nhoài :
MH29
707 Thieát bò PIT (ño bieán daïng nhoû)

1.1 kwh

708 Thieát bò PDA (ño bieán daïng lôùn)

1.6 kwh

MH30
709 Thieát bò sieâu aâm

1.1 kwh

Thieát bò thaêm doø ñòa chaán :
MH16
710 Loaïi 1 maïch ES-125
MH17
711 Loaïi 12 maïch Triosx - 12
MH18
712 Loaïi 24 maïch Triosx - 24
713
MG78
714
MG96
715
716

Maùy, thieát bò ño löôøng, thí nghieäm :
Caân ñieän töû
Caân phaân tích
Caân baøn
Caân thuûy tónh

www.giaxaydung.com

44

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

MG76
717
MG77
718
MG79
719
720
MG95
721
722
MG80
723
MG88
724
MG74
725
MH00
726
727
728

Loø nung
Tuû saáy
Tuû huùt ñoäc
Tuû laïnh
Maùy huùt chaân khoâng
Maùy huùt aåm OASIS America
Beáp ñieän
Beáp caùt
Maùy chöng caát nöôùc
Maùy troän ñaát
Maùy troän xm, dung tích
Maùy troän dung dòch loûng (maùy ño ñoä rung
vöõa)

MG90
729
MG98
730
MG97
731
MH32
732
733

Maùy
Maùy
Maùy
Maùy
Maùy

MH02
734
MH33
735
MG93
736
737
MG92
738
MG91
739
MG85
740

Maùy eùp Litvinoáp
Kích thaùo maãu
Maùy eùp maãu ñaù, beâ toâng
Maùy caét maãu vaät lieäu (beâ toâng, gaïch,
ñaù)
Maùy khoan maãu ñaù
Maùy maøi thöû ñoä maøi moøn
Maùy neùn 1 truïc

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG
12.2 kwh
8.2 kwh
2.4 kwh
2.4 kwh
0.8 kwh
2.9 kwh
2.9 kwh
2.9 kwh
4.1 kwh

ñaàm tieâu chuaån (ñaàm rung)
caét ñaát
caét maãu lôùn (30x30)cm
caét öùng bieán
neùn 3 truïc

www.giaxaydung.com

4.1 kwh
3.8 kwh
4.5 kwh
1.9 kwh
7.2 kwh
6.5 kwh
4.8 kwh
7.2 kwh
0.8 kwh
45

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

741 Maùy neùn Marshall
MH05
742 Maùy CBR
743 Maùy thí nghieäm thuûy löïc quay tay
744
745
746
747
748
749
750
751
MH03
752
MG87
753
MG75
754
755
756
757

4.1 kwh

Maùy neùn 4t quay tay
Maùy neùn thuûy löïc 10T
Maùy neùn thuûy löïc 50T
Maùy neùn thuûy löïc 125T
Maùy keùo neùn thuûy löïc 100T
Maùy keùo neùn uoán thuûy löïc 25T
Maùy keùo neùn uoán thuûy löïc 100T
Maùy gia taûi 20T
Maùy Casagraêng (laøm thí nghieäm chaûy)
Maùy xaùc ñònh heä soá thaám
Maùy ño PH
Maùy ño aâm thanh
Maùy ño chieàu daøy maøng sôn
Maùy ño ñieän theá thí nghieäm aên moøn coát
theùp trong BT

758 Maùy ño veát nöùt
759
760
761

Maùy ño toác ñoä aên moøn coát theùp trong
BT
Maùy ño ñoä thaám cuûa ion Clo
Duïng cuï ño ñoä chaùy cuûa than

762 Maùy ño gia toác
763 Maùy ghi nhieät oån ñònh
764 Maùy ño chuyeån vò
www.giaxaydung.com

46

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

www.giaxaydung.vn

STT
MG94
765
MG83
766
MG82
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

Maùy xaùc ñònh moâ ñun
Maùy so maøu ngoïn löûa
Maùy so maøu quang ñieän
Maùy ño ñoä daõn daøi bitum
Maùy chieát nhöïa (xoác leùt)
Boä thí nghieäm ñoä co ngoùt, tröông nôû
Thieát bò thöû tyû dieän
Baøn daèn
Baøn rung
Maùy khuaáy baèng töø
Maùy khuaáy caàm tay NAG-2
Maùy nghieàn bi söù LE1
Maùy phaân tích haït Lazer
Maùy phaân tích vi nhieät
Tenxoâmeùt
Maùy ño ñoä giaõn nôõ BT
Maùy ño heä soá daãn nhieät
Maùy nhieãu xaï Rônghen (phaân tích thaønh
phaàn hoùa lyù cuûa vaät lieäu)

783 Caàn eùp maãu thöû gaïch
784 Coân thöû ñoä suït
785 Duïng cuï xaùc ñònh ñoä chòu löïc va ñaäp
xung kích gaïch laùt xi maêng (vieân bi saét)
786 Duïng cuï xaùc ñònh giôùi haïn beàn lieân keát
787 Cheùn baïch kim
www.giaxaydung.com

47

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

www.giaxaydung.vn

STT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC
NHIÊN LIỆU - NĂNG
LƯỢNG

THÀNH PHẦN THỢ
ĐIỀU KHIỂN

788 Keïp niken
789 Maùy sieâu aâm ño chieàu daøy kim loaïi
790
791
792
793
MH23
794
MH25
795
MH24
796
797
MG15
798
MG89
799
MH01
800
MH11
801

Maùy doø vò trí coát theùp
Maùy sieâu aâm kieåm tra chaát löôïng moái
haøn
Maùy sieâu aâm kieåm tra cöôøng ñoä beâ
toâng cuûa caáu kieän BT, BTCT taïi hieän
tröôøng
Suùng bi
Maùy tính chuyeân duøng :
Maùy scanner (khoå A0)
Maùy veõ plotter
Maùy vi tính
Maùy tính xaùch tay
Phaàn maùy thieát bò tham khaûo :
Boä kích 10T (6 kích naâng - 10T)
Maùy caét 3 truïc
Maùy caét nöôùc
Maùy khoan phuïc vuï eùp nöôùc & huùt nöôùc
thí nghieäm trong loã khoan

1.8 kwh
1.8 kwh
1.6 kwh
0.8 kwh
14.1 kwh
6.5 kwh
1.6 kwh
9.2 lít diezel

MH12
802 Maùy bôm nöôùc (phuïc vuï thí nghieäm ngoaøi
trôøi)

13.8 lít diezel

MH35
803 Maùy khoan taïo loã (phuïc vuïSPT)
MG40
804 Caàn truïc baùnh hôi söùc naâng 6T

15.8 lít diezel
24 lít diezel

www.giaxaydung.com

48

2x4/7

1 x 3/7 + 1 x 4/7

www.giaxaydung.vn

ÔNG

UBND tỉnh An Giang
GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

231,948
251,277
305,399
367,252
425,239
463,897
533,481
560,542
591,468
810,531
912,760
985,781
1,171,984
1,405,650
1,423,905
1,562,645
2,376,826
2,847,810
2,920,831

48,658
48,658
48,658
48,658
98,673
98,673
114,786
114,786
114,786
114,786
125,981
125,981
125,981
125,981
125,981
125,981
125,981
125,981
125,981

419,927
477,568
550,969
788,852
988,189
1,172,540
1,416,535
1,694,841
1,734,502
1,929,626
2,309,418
2,629,427
2,842,767
3,814,342
3,961,412
4,588,826
6,337,827
8,770,459
9,552,950

643,541

125,981

2,180,218

www.giaxaydung.com

49

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
884,869
1,005,533
1,085,975
1,990,954

Tiền lương
125,981
125,981
125,981
125,981

2,941,696
3,827,050
3,954,666
6,899,557

212,619
239,680
405,910
525,750

48,658
48,658
98,673
114,786

357,815
472,816
956,154
1,709,098

277,479
538,636
620,247
721,617
962,156
1,142,560

48,658
98,673
98,673
114,786
114,786
114,786

657,941
998,561
1,065,250
1,468,362
1,986,245
2,462,213

371,117
467,118
637,428

98,673
98,673
114,786

1,400,462
1,613,793
2,802,148

126,410
237,018
644,690

105,458
105,458
114,786

400,594
639,602
1,398,593

www.giaxaydung.com

50

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
164,297
197,156
273,828
315,707
330,741
390,876
420,943
481,078
541,213
670,073
756,624
893,431

Tiền lương
48,658
48,658
48,658
98,673
98,673
98,673
98,673
98,673
98,673
108,001
108,001
119,196

454,483
497,190
674,846
928,137
937,087
1,129,856
1,212,215
1,327,005
1,366,077
1,640,400
1,752,355
2,260,096

269,676
275,474
289,935
417,507
417,507
511,145
547,656

48,658
48,658
48,658
48,658
98,673
98,673
108,001

601,397
641,633
682,311
822,928
916,203
1,055,169
1,151,612

944,975
987,928
1,101,755
1,305,783

108,001
108,001
119,196
119,196

1,521,663
1,682,281
2,165,815
2,791,845

www.giaxaydung.com

51

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

139,169
231,948
278,338
386,581
536,918

48,658
48,658
98,673
98,673
108,001

558,344
701,715
817,979
1,205,625
1,419,149

26,648
31,090
35,531
39,973

41,873
41,873
41,873
41,873

78,206
84,732
90,127
95,205

257,720
274,902
330,741
390,876
451,011

48,658
48,658
48,658
56,800
56,800

373,390
480,992
578,736
655,424
674,958

270,606
300,674
390,876

56,800
56,800
56,800

604,874
634,238
707,911

137,451
276,620
377,990

48,658
48,658
48,658

710,466
1,092,533
1,300,107

www.giaxaydung.com

52

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
481,078

Tiền lương
48,658

1,488,916

185,559
257,720

48,658
48,658

542,507
621,382

171,814
188,995
230,230
257,720
274,902
298,956

41,873
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

353,952
404,491
424,039
457,780
502,230
580,125

288,647

48,658

547,011

104,504
113,212
174,173
178,973
207,608
221,926
272,038
293,515
300,674
400,898

46,283
54,425
49,506
49,506
57,817
57,817
52,559
61,040
61,040
64,432

227,361
253,487
342,195
343,081
404,649
491,554
594,637
660,365
699,371
800,603

www.giaxaydung.com

53

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
164,593
246,890
282,160
289,935
309,264
328,594
367,252
405,910
463,897
521,884
541,213
550,877
579,871
618,529
656,328
833,296
934,666
1,116,788

Tiền lương
46,283
46,283
49,506
49,506
57,817
57,817
52,559
52,559
61,040
61,040
64,432
64,432
72,404
72,404
72,404
72,404
77,153
90,044

261,115
350,524
425,223
433,777
480,033
622,371
695,566
736,036
807,643
857,602
943,253
983,290
1,043,346
1,253,942
1,388,254
1,729,352
2,045,226
2,363,959

214,767
257,720
286,356
343,627
365,104
400,898

61,040
61,040
64,432
64,432
72,404
72,404

497,420
672,515
724,818
776,594
846,987
1,031,937

www.giaxaydung.com

54

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

257,720
307,833
357,945
372,263
458,170
501,123

106,306
106,306
112,242
112,242
112,242
125,811

717,348
959,111
1,240,625
1,241,937
1,526,199
2,187,830

144,968
161,075
171,814
182,552
193,290

49,506
57,817
57,817
61,040
61,040

435,852
480,273
536,148
579,474
642,031

193,290
206,176
219,062
270,606

100,369
100,369
100,369
106,306

665,278
748,303
867,432
1,192,058

39,668
42,552
45,266
45,266
45,266
47,810

62,124
77,382
90,870
118,194
125,521
147,461

www.giaxaydung.com

55

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương
56,969
56,969
56,969

Tổng số
238,425
385,255
424,626

154,632
185,559
231,948
296,880
357,372

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

295,334
344,634
484,939
566,437
642,786

84,189
120,270
150,337
180,404
240,539
396,889
484,872

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
56,800

250,873
297,067
338,313
393,385
466,393
715,110
851,140

41,083

268,029
25,857

105,458
105,458
105,458
105,458
105,458

160,553
115,258
505,579
1,232,248
212,835

128,860

56,800

390,901

www.giaxaydung.com

56

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
150,337
171,814
236,244

Tiền lương
56,800
56,800
56,800

153,057
177,183
185,272
217,487
233,595
264,879
307,833
314,992
357,945
386,581
429,534
458,170
472,487
501,123

94,093
94,093
100,369
100,369
100,369
106,306
106,306
112,242
112,242
125,811
125,811
134,122
134,122
134,122

302,692
329,651
348,296
408,848
500,044
861,715
1,152,795
1,347,537
1,607,712
1,797,235
2,037,857
2,275,634
2,563,023
2,995,347

236,244
257,720
354,366
433,113
492,174
531,548

98,673
114,786
114,786
114,786
125,981
174,639

1,152,795
1,607,712
2,275,634
2,908,858
3,531,818
4,196,433

www.giaxaydung.com

441,920
487,964
570,919

57

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
554,815
579,871

Tiền lương
174,639
174,639

5,080,905
5,945,809

225,505
236,244
257,720
322,151
336,468
348,996
366,894
384,791
402,688
422,017
449,436
515,441
595,978

98,673
98,673
98,673
98,673
114,786
114,786
114,786
114,786
125,981
174,639
174,639
174,639
174,639

401,853
422,716
694,918
1,084,356
1,569,309
1,648,370
2,162,321
2,294,916
2,888,680
3,464,038
3,861,509
4,480,868
5,000,318

35,912
40,221
50,277
57,459
64,641
86,189
107,736
114,918

98,673
98,673
98,673
98,673
98,673
98,673
98,673
108,001

284,668
427,927
633,262
826,491
844,311
924,568
1,208,665
1,654,097

www.giaxaydung.com

58

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
122,100
129,283
136,465
189,615
459,672

Tiền lương
108,001
108,001
163,444
163,444
240,767

1,859,967
2,146,621
2,673,237
3,235,085
9,037,005

579,871

330,959

2,933,280

841,887

344,868

3,819,883

222,711

302,633

3,334,869

77,570
82,741
86,189
137,902

98,673
98,673
108,001
119,196

735,846
926,527
990,088
1,319,618

45,967
57,459
68,951
80,443
103,426

108,001
108,001
108,001
119,196
119,196

327,169
360,986
398,997
465,830
553,874

www.giaxaydung.com

59

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
126,410
137,902
160,885
195,361

Tiền lương
119,196
119,196
119,196
119,196

695,574
773,681
949,529
1,172,362

8,044
15,083
20,111
30,166

41,873
41,873
41,873
41,873

55,019
76,293
86,359
126,626

3,448

41,873

48,045

3,620
4,309
5,344
6,033
8,791
10,343
11,205
12,928

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873

46,336
47,517
50,865
60,669
67,007
78,735
87,280
98,616

48,658
48,658
105,458
48,658

58,669
63,577
347,828
94,555

28,730

www.giaxaydung.com

60

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương
48,658
48,658
48,658

Tổng số
65,391
118,475
270,549

25,857

48,658

296,572

13,072
18,674

48,658
48,658

65,149
77,865

56,698
64,430
72,162
82,471
103,088
115,974

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

181,692
213,009
259,979
274,947
306,796
356,710

312,854

48,658

671,710

6,435
8,044
9,193
10,343
22,984
32,177
57,459

41,873
41,873
41,873
41,873
48,658
48,658
48,658

72,631
90,909
109,483
134,552
166,724
183,527
231,848

www.giaxaydung.com

61

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
68,951
91,934

Tiền lương
48,658
48,658

5,056
7,355
8,044
9,193
10,343
16,089

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873

63,412
71,774
81,918
97,671
105,148
123,827

88,487
94,807
110,609
164,333
189,615
253,969
399,915
426,633

98,673
98,673
98,673
140,546
140,546
140,546
198,532
198,532

1,205,980
1,293,278
1,412,114
1,610,174
2,047,058
2,265,500
2,866,380
4,425,817

12,066
15,514
18,961
32,321
68,951

48,658
48,658
90,531
90,531
90,531

157,819
197,722
253,275
310,489
402,431

www.giaxaydung.com

341,245
415,440

62

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
377,990
429,534

Tiền lương
112,242
112,242

2,006,645
2,362,924

173,028
237,018

112,242
112,242

1,443,204
2,019,541

51,713
410,832

198,532
255,332

1,434,879
3,927,794

519,736

206,674

4,741,505

1,724
2,586
3,448
4,309

41,873
41,873
41,873
41,873

46,308
47,899
49,488
50,799

4,309

41,873

50,073

2,586
3,448
4,309
6,464
12,066
15,083

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873

48,122
50,653
51,585
54,629
62,066
75,621

www.giaxaydung.com

63

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
28,155
72,398
92,509

Tiền lương
41,873
48,658
48,658

60,332
301,660
341,881
603,320

90,531
90,531
132,404
132,404

542,142
1,586,413
1,875,997
5,290,232

128,708
804,426

90,531
262,117

249,676
1,728,497

8,881,604

598,652

10,266,496

9,896,644

598,652

11,438,784

11,165,444

745,983

12,961,619

12,688,005

745,983

14,514,852

13,703,045

745,983

16,394,972

www.giaxaydung.com

77,353
132,346
155,215

64

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

16,240,646

745,983

20,322,631

408,057

106,306

1,043,134

240,539
360,809
661,482

98,673
98,673
105,458

900,553
1,056,058
2,340,271

75,455

48,658
48,658
48,658

103,435
318,241
54,949

1,427
1,944
2,844
3,878
5,171
7,240
10,343
11,635

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873

44,683
45,459
46,952
47,826
49,205
51,368
56,099
58,363

www.giaxaydung.com

65

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu
16,089
22,984
32,177
45,967
50,564
64,354
68,951
91,934
114,918
126,410
172,377
259,715

Tiền lương
41,873
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

19,329
21,262
27,061
28,994
36,510
54,766
73,021
127,142
154,632
257,720
322,151
451,011

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
56,800

www.giaxaydung.com

Tổng số
67,947
85,250
101,911
133,747
140,086
159,077
173,431
211,658
247,050
263,054
335,699
458,244
74,943
81,197
89,946
93,278
107,510
158,515
196,013
320,972
352,389
579,497
647,684
862,689
66

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

14,108
18,811
28,216
32,919
37,621

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

71,875
82,533
98,479
108,397
114,403

34,792
54,121
77,316
96,645
137,451
154,632
171,814
206,176
223,358
257,720
289,935
322,151
488,595
541,213

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
41,873
48,658
48,658
48,658

96,068
123,323
158,071
185,793
217,147
248,695
281,701
324,962
351,596
398,931
428,520
492,456
742,812
794,098

5,486
15,676
25,081

48,658
48,658
48,658

56,806
68,287
81,266

www.giaxaydung.com

67

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
67,927
125,405
209,008
287,385
402,340

Tiền lương
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

4,510
41,235
94,497
99,222
128,860
197,156
231,948
247,412
270,606
261,157
274,902
278,338
536,918

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

55,610
107,572
173,268
188,490
272,091
358,623
396,551
441,248
492,522
520,015
542,174
594,434
1,170,565

1,772
5,181
6,608
9,624
16,060

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873

44,781
48,893
51,302
56,090
78,000

www.giaxaydung.com

136,731
233,178
352,352
472,474
742,071

68

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
42,405
50,162
77,053
82,741
119,974

Tiền lương
41,873
41,873
41,873
41,873
48,658

80,443
100,553

48,658
48,658

156,861
185,136

8,044
14,077
20,111
28,155
46,254
55,304
58,723
67,371

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

58,740
67,633
75,736
86,713
109,224
114,376
123,138
136,460

23,513
41,802

48,658
48,658

110,296
137,861

10,309
21,906
53,191

48,658
48,658
48,658

86,885
124,104
234,935

www.giaxaydung.com

123,948
148,034
190,739
215,420
373,403

69

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương
48,658
48,658
113,600

Tổng số
51,357
52,883
497,225

41,873
41,873

49,718
53,199

9,050

41,873

79,180

1,006

41,873

44,275

2,011

41,873

46,464

891
1,082
1,226
1,513
2,155

41,873
41,873
41,873
41,873
41,873

46,701
46,895
47,436
50,077
53,812

2,930

41,873

50,995

2,586
68,973

41,873
48,658

51,282
161,244

www.giaxaydung.com

70

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

48,658
48,658

51,545
51,946

4,827

41,873

61,161

8,619

41,873

64,985

25,857

41,873

145,356

4,827

41,873

68,286

8,619

41,873

57,800

3,419

41,873

53,040

9,050

41,873

72,393

1,724
3,878

41,873
41,873

45,266
50,398

2,614

41,873

51,002

2,069

48,658

54,694

www.giaxaydung.com

71

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu
4,482

Tiền lương
41,873

Tổng số
53,200

41,873

53,086

41,873

111,238

41,873

44,765

90,531
90,531

322,990
461,567

176,974

90,531

703,425

51,713

132,404

297,864

232,709

90,531

823,460

1,198,400
591,683
869,377
1,159,742
587,603

125,981
125,981
125,981
125,981
125,981

2,222,617
1,935,200
2,562,478
2,965,778
2,397,292

www.giaxaydung.com

72

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
1,295,045

Tiền lương
125,981

3,326,298

998,063

125,981

3,507,983

1,449,677

125,981

4,367,638

599,844
985,781

251,962
251,962

3,636,919
5,302,904

274,902

251,962

3,587,096

646,414

251,962

13,130,907

15,514

48,658

802,976

137,902

132,404

504,120

139,169
695,845

132,404
198,532

652,604
2,945,411

322,151
403,762
418,796
440,272
461,749

147,331
147,331
156,659
198,532
206,674

911,211
1,118,988
1,351,463
2,194,597
2,557,797

www.giaxaydung.com

73

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
185,336

Tiền lương
147,331

228,289

147,331

1,070,798

249,766

147,331

1,284,160

282,064

198,532

1,364,006

367,971

198,532

1,547,388

483,331

206,674

1,879,298

590,715

206,674

2,215,764

283,492

164,801

996,375

103,426
129,283
341,881

90,531
90,531
90,531

400,476
484,289
1,029,823

371,332

330,959

2,804,497

1,159,742

490,863

7,373,107

817,088

huûy thuû2/4

www.giaxaydung.com

74

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

n3/4+1thuûy

35,912
50,277
71,824
80,443
34,475
342,553

90,531
90,531
90,531
90,531
90,531
98,673

335,808
454,238
456,110
498,918
226,096
956,707

369,399

198,532

5,171,232

316,025

321,460

9,288,866

568,844

198,532

2,125,994

646,414

198,532

3,407,506

429,534

198,532

7,251,241

12,066
17,238

41,873
48,658

66,234
147,779

20,226

48,658

216,714

www.giaxaydung.com

75

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

93,246
93,246
93,246
93,246
93,246
93,246
93,246
93,246

289,880
454,640
563,041
672,333
887,218
1,027,331
1,402,083
1,633,054

347,244

690,770

37,547
49,579
77,303
134,734
22,551
34,577
45,101
70,873
96,645
115,974
128,860

90,723
90,723
90,723
137,346
137,346
137,346
137,346

www.giaxaydung.com

153,859
170,356
183,937
270,686
316,788
360,673
399,330
76

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

488,595

288,578

893,891

676,516

465,613

1,390,980

1,443,234

465,613

2,293,982

2,255,054

660,437

3,477,879

5,111,455

660,437

9,671,652

180,404
210,472
233,022

106,306
106,306
106,306

495,296
650,108
809,353

thuû(1x2/4+

thuû(1x2/4+

thuû(3x3/4+

thuû(3x3/4+

www.giaxaydung.com

77

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu
180,404
210,472
233,022

Tiền lương
106,306
106,306
106,306

Tổng số
640,307
840,423
1,021,262
89,980
129,872
179,738

ng2/2+1maùy
3,720,838

1,052,928

8,257,860

12,538,097

1,139,978

24,133,751

+2kyõ thuaät

uû(3x3/4+1

ng2/2+1maùy

+2kyõ thuaät

uû(3x3/4+1

õ thuaät vieân
www.giaxaydung.com

78

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
1,127,527

Tiền lương
471,358

2,277,899

2,179,885

558,880

3,734,700

4,104,197

877,332

8,343,496

5,412,128

877,332

10,411,032

7,216,171

1,063,333

17,150,613

huyeàn phoù
+1kyõ thuaät

huyeàn phoù
maùy hai2/2+

2+2thôï maùy

huyeàn phoù

2+1maùy hai

cII2/2+2thôï

huyeàn phoù

2+1maùy hai

thuaät vieân
ùy(5x3/4+1x
www.giaxaydung.com

79

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

huyeàn phoù
2+1maùy hai
22,986,512

1,373,983

61,106,523

10,348,906

869,190

15,816,697

37,452,501

982,811

73,768,069

thuaät vieân
ùy(5x3/4+1x

huyeàn phoù

2+1maùy hai
thuaät vieân

ùy(1x3/4+1x

ng2/2+1maùy

2+1kyõ thuaät

ng2/2+1maùy
www.giaxaydung.com

80

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
19,062,719

Tiền lương
1,133,533

39,342,212

328,594
444,568
502,555

189,204
198,532
198,532

1,065,419
1,274,010
1,464,687

425,239
463,897
591,325
810,387
912,760
1,171,912

98,673
98,673
114,786
114,786
125,981
125,981

978,596
1,062,521
1,470,729
1,810,837
2,158,185
2,784,367

208,324
332,889
677,590

48,658
98,673
114,786

567,033
919,051
1,500,762

+3kyõ thuaät

136,620

www.giaxaydung.com

81

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
243,403

Tiền lương
56,800

37,731

41,873

181,347

45,297

41,873

258,191

10,821

41,873

79,487

41,873
41,873

46,134
47,272

61,864

231,439

663,619

13,503

97,316

155,738

48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658
48,658

51,255
51,938
54,261
59,455
64,238
73,736
103,051

www.giaxaydung.com

580,199

82

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
88,487
529,676

Tiền lương
98,673
240,405

726,094
4,733,101

451,011

98,673

2,580,738

342,911
32,222

98,673
48,658

1,769,269
111,968

5,076

41,873

67,960

3,064

41,873

54,697

10,343

41,873

76,343

9,481

41,873

60,105

12,066

41,873

83,382

9,481

41,873

74,844

5,459

41,873

59,761

18,100

41,873

110,246

www.giaxaydung.com

83

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
15,131

Tiền lương
41,873

14,077

41,873

96,122

2,203

48,658

54,008

1,724
12,066

41,873
41,873

46,584
66,587

16,465

41,873

65,798

15,131

48,658

68,824

192,488

125,981

2,239,319

1,532

114,786

1,282,227

938,279

808,231

4,439,842

286,515

432,514

1,094,615

203,313

132,404

697,412

www.giaxaydung.com

90,295

84

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
131,868

Tiền lương
90,531

297,094

330,959

2,535,222

334,321

330,959

2,642,095

369,399
424,523

198,532
198,532

2,862,259
6,301,379

513,964

115,213
161,075

223,489

522,112

137,451
282,777

145,657
223,489

306,355
731,226

362,240

223,489

880,065

483,226

223,489

1,030,888

www.giaxaydung.com

85

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
787,479

Tiền lương
367,449

1,532,663

1,189,093

458,659

2,253,809

1,552,050

458,659

3,079,483

914,408
1,288,880
3,048,028
5,486,450

145,657
145,657
145,657
145,657

1,120,371
1,507,006
3,349,174
5,941,857

23,513
99,279

90,531
98,673
140,229

120,249
240,740
316,596

15,322

41,873

62,351

27,580

41,873

80,005

www.giaxaydung.com

86

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
330,741

Tiền lương
61,040

156,756

46,283

440,840

251,277

61,040

817,374

135,303

49,506

435,689

193,290

57,817

626,912

115,258

46,283

348,208

128,860

46,283

369,597

148,905

46,283

464,480

289,935

49,506

655,302

367,252

49,506

773,447

463,897

61,040

922,544

463,897

61,040

988,824

148,905

46,283

384,035

108,099

46,283

682,110

5,363

48,658

166,275

380,138
380,138

171,586
220,244

1,435,598
1,015,582

www.giaxaydung.com

825,976

87

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó

Tổng số

Nhiên liệu
886,272
753,116
588,705

Tiền lương
154,116
154,116
105,458

286,515
4,788

154,116
105,458

489,864
397,246
2,045

426,724
214,233

146,822
140,546

986,779
456,139

202,774

4,941,434

117,406
32,215
4,980
199,017

141,746

www.giaxaydung.com

1,393,304
1,207,211
912,913

35,250
530,528
338,200
6,683
17,120
4,980
776,002
46,022
465,139
519,040
182,233
6,104
88

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số
3,414

1,245
172,377
78,748
793,922

41,873
48,658
48,658
105,458

44,728
317,704
191,348
1,737,287

326,446
347,923
639,290

48,658
48,658
56,800

645,700
710,217
1,360,892
28,700
35,533

243,403

61,040

www.giaxaydung.com

13,970
32,067
52,432
7,218
10,720
19,500
1,733
11,837
101,867
376,000
779,425
89

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số

858
5,730
2,079,400
5,134
15,633
93,210
255,940
1,146,933
55,938
1,053

203,977

1,532

766,334

1,053

331,421
85,280
252,187
296,448
5,253
8,118
3,056
3,629

www.giaxaydung.com

90

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu
11,683
7,853
2,298
2,298
766

Tiền lương

2,777
2,777
2,777
3,926

3,926
3,639
4,309
1,820
6,895
6,225
4,597
6,895
766
www.giaxaydung.com

Tổng số
18,113
15,924
11,189
5,976
3,581
7,349
4,073
4,720
8,303
8,755
11,149
9,485
8,747
1,827
15,739
107,250
449,291
14,213
4,056
84,144
41,678
37,896
12,896
9,382
91

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

3,926

Tổng số
138,528
56,396
6,020
5,590
14,560
24,856
33,280
36,400
20,176
126,282
26,000
4,368
57,420
6,448
5,824
57,262
49,104
11,336
70,122
100,437
6,739
52,272
9,402
32,314

www.giaxaydung.com

92

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số
17,052
22,736
57,024
33,264
4,909
8,154
8,819
14,976
5,408
8,486
5,075
4,659
43,956
35,640
4,410
44,352
4,160
1,174,158
2,587
1,617
2,587
1,617
12,506

www.giaxaydung.com

93

www.giaxaydung.vn

GIÁ CA MÁY (đồng)
Trong đó
Nhiên liệu

Tiền lương

Tổng số
4,660
23,061
35,640
80,340
34,135
4,826

1,724
1,724
1,532
766
13,503
6,225
1,532
65,862

122,427
70,661
9,567
18,924
97,316

164,405
47,473
5,569
247,130

98,793

211,780

113,111
171,814

392,299
503,618

90,531

www.giaxaydung.com

94