P. 1
Giáo án mẫu

Giáo án mẫu

|Views: 2,370|Likes:
Được xuất bản bởiĐịnh Nguyễn

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Định Nguyễn on Dec 12, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán

******************************************************************************
Giáo án số: 08 số tiết 01 số tiết đã giảng 23
Thực hiện ngày tháng năm 2010
Tên bài: CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN (ti!"
5#$# Tài %&o'n % toán
- Mục đích: T!ng "# ch$ sinh %i&n 'iến th(c %) tài 'h$ản 'ế t$án* n+i ,-ng* 'ết
c.- c/! tài 'h$ản c0ng nh1 các ng-y&n t2c thiết 'ế %à ghi ch34 %à$ tài 'h$ản -
4h15ng tiện đ6 78 9: th;ng tin c/! 'ế t$án<
- =&- c>-: ?!- 'hi h@c sinh %i&n n2m đ1Ac n+i ,-ng * 'ết c.- c/! tài 'h$ản 'ế
t$án* ng-y&n t2c ghi ch34 %à$ tài 'h$ản ch/ yế- %à các B-!n hệ đối (ng tài 'h$ản
c5 "ản* tC đD %En ,ụng 'iến th(c đã h@c %à$ "ài tE4 thực tế<
I# (n )*n& +,!: ThFi gi!n: 01 4hGt<
- ?ố H? - ?I %2ng:
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
II# Ki-. t/0 bài 12: ThFi gi!n: 03 4hGt
- KL- hMi 'i6m t!: TNnh "ày 'hái niệm 4h15ng 4há4 đối (ng tài 'h$ảnO P&- hNnh
th(c "i6- hiện %à %!i tQ c/! 4h15ng 4há4O
- Rự 'iến H??I 'i6m t!:
H@ t&n
Si6m
III# Gi'n3 bài .,i: ThFi gi!n: 3T 4hGt<
- SU ,Vng %à 4h15ng tiện ,Wy h@c: giá$ án* đ) c15ng chi tiết "ài giảng* đ) c15ng
chi tiết m;n h@c* giá$ tNnh* tài 9iệ- th!m 'hả$* 4h.n* "ảngJ
- P+i ,-ng* 4h15ng 4há4:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************
TT N4i 56n3 3i'n3 578
T&9i
3i0n
P&:;n3
!&á!
t&<1
&i=n
5#$
5#$#>
Y<2<1<1
Y<2<1<2
Tài %&o'n % toán#
K&ái ni=. ?à %t 1@6 1A0 tài %&o'n#
Zhái niệm
Zết c.-:
B Zết c.- ch-ng c/! tài 'h$ản: [4 Th-yết
tNnh*
4hLn tích
5#$#$ N368ên tC1 t&it % tài %&o'n % toán#
- \hải cD nhi)- tài 'h$ản c5 "ản %à các tài 'h$ản đi)-
ch]nh ch$ tài 'h$ản c5 "ản<
- Zết c.- c/! tài 'h$ản %ốn 4hải ng1Ac %^i tài 'h$ản
ng-Un %ốn< Zết c.- c/! tài 'h$ản đi)- ch]nh 4hải ng1Ac
%^i tài 'h$ản c5 "ản mà nD đi)- ch]nh<
- ?ố 4hát sinh tăng đ1Ac 4hản ánh _ cVng "&n %^i số ,1
đ>- '`* số 4hát sinh giảm đ1Ac 4hản ánh _ "&n cQn 9Wi
c/! tài 'h$ản 'ế t$án<
Y4 Th-yết
tNnh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
T&n tài 'h$ản
a&n PA a&n KD
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************
5#$#D
Y<2<3<1
Y<2<3<2
N368ên tC1 3&i 1&E! ?ào tài %&o'n % toán 1&A 86:
Tài 'h$ản tài sản:
Tài 'h$ản ng-Un %ốn:
124
\hLn
tích* 4hát
%.n
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
PA TZ bTài sảnb KD
?ố ,1 đ>- '`
\hát sinh tăng \hát sinh giảm
Tcng \? tăng Tcng \? giảm
?ố ,1 c-ối '`
PA TZ bPg-Un %ốnb KD
?ố ,1 c-ối '`
Tcng \? tăng Tcng \? giảm
\hát sinh giảm
?ố ,1 đ>- '`
\hát sinh tăng
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************
Y<2<3<3 Tài 'h$ản B-á tNnh 'inh ,$!nh:
- K;ng th(c tính số ,1 c-ối '` c/! tài 'h$ản:
5#$#F
!
"
c
,
d
e
g
h
G60n &= )ối Hn3 tài %&o'n % toán#
f$Wi 1: Tăng tài sản này - giảm tài sản 'hác<
f$Wi 2: Tăng ng-Un %ốn này - giảm ng-Un %ốn 'hác<
f$Wi 3: Tăng tài sản - Tăng ng-Un %ốn<
f$Wi h: giảm tài sản - giảm ng-Un %ốn<
f$Wi Y: Iốn giảm - \hát sinh chi 4hí<
f$Wi T: Pg-Un %ốn tăng - \hát sinh chi 4hí<
f$Wi [: Iốn tăng - \hát sinh th- nhE4<
f$Wi 8: Pg-Un %ốn giảm - \hát sinh th- nhE4<
124 Th-yết
tNnh* %í
,ụ minh
h@!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
i
j -
?ố ,1
c-ối '`
c/! TZ
?ố ,1
đ>- '`
c/! TZ
?ố \?
tăng
t$ng '`
?ố \?
giảm
t$ng '`
PA TZ bkTZRb KD
Tcng \? giảm
- Khi 4hí 4hát sinh
- Khi 4hí l Th- nhE4
- m8 9: th- nhE4
Tcng \? tăng
- Th- nhE4 4hát sinh
- Khi 4hí n Th- nhE4
- m8 9: chi 4hí
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************
II# TJn3 %t bài: ThFi gi!n: 03 4hGt
TT N4i 56n3
T&9i
3i0n
P&:;n3
!&á!
t&<1
&i=n
Ph2c 9Wi các 4h>n t@ng tLm c/! "ài giảng* y&- c>- sinh
%i&n n2m %ong:
- P+i ,-ng* 'ết c.- ch-ng c/! tài 'h$ản %à 'ết c.- c/!
tCng 9$Wi tài 'h$ản cụ th6<
- Kác B-!n hệ đối (ng c5 "ản<
03 4 Th-yết
tNnh
I# CK6 &LiM bài tN!: ThFi gi!n: 02 4hGt<
TT N4i 56n3
T&9i
3i0n
P&:;n3
!&á!
t&<1
&i=n
1
TNnh "ày các B-!n hệ đối (ng tài 'h$ảnO Mpi B-!n hệ
ch$ m+t %í ,ụ cụ th6O 24
Th;ng
"á$* n&-
cL- hMi
II# T< /Ot %in& n3&i=.: qch-rn "#* tc ch(c* thực hiệns
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ngày tháng năm 2010.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************
T/:Pn3 K&o0
I2 Qin& ĐH1
PT# R4 .Sn Giáo ?iên

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->